HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben )"

Átírás

1 HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL (egységes szerkezetben ) Hantos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 16. (1) bekezdése, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, 29. (1) (2) bekezdésében, 131. (1) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja, hogy a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásaként meghatározza a Hantos Községi Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásának formáit, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételének eljárási és jogosultsági szabályait, azok érvényességének garanciáit. II. 1. A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Hantos Községi Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire; továbbá a Gyvt. 4.. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott személyekre, akik Hantos község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4.. (2) bekezdésében meghatározott személyekre is. (3) A rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a település területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek védelme érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

2 3. A rendeletben foglalt fogalmakra a Gyvt. vonatkozó rendelkezései az irányadók. III. A GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE 4.. (1) A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: a) pénzbeli és természetbeli ellátások: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános iskolai napközi. IV. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 5.. (1) A rendeletben szabályozott támogatások közül a személyes gondoskodást nyújtó ellátások megállapítását a szülő vagy törvényes képviselő, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a rászoruló gyermek szülője (törvényes képviselője), nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, más, családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy, vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti. (2) A rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Hantosi Kirendeltségén az arra jogosult szóban vagy írásban terjesztheti elő. (3) A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni. 6.. (1) A rendeletben szabályozott támogatások, ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó igazolásokat becsatolni, a megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül. (2) A rendeletben szabályozott támogatások iránti kérelemhez mellékelni kell : a.) a gyámhatóságról, valamint a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti Nyilatkozat -ot, b.) a Gyvt.19..(4) bekezdése szerint figyelembe vehető közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolásait a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap jövedelmének havi nettó átlagáról,

3 c) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetőleg a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet, d) a Gyvt a (4) bekezdésének d) pontjában szabályozott esetben a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást, e) a Gyvt ának (5)-(6) bekezdésében szabályozott esetben az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, f) a Gyvt ának (6) bekezdésében szabályozott esetben a házassági anyakönyvi másolatot. (3) Amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő házastárs, élettárs vagy egyéb közeli hozzátartozó munkahellyel nem rendelkezik, jövedelméről nyilatkozni köteles. ( 4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz a (2) bekezdésben foglalt igazolásokon kívül mellékelni kell a tanköteles korú gyermek iskolalátogatási bizonyítványát is. (5) A jövedelem számításánál a Gyvt előírásait kell figyelembe venni. (6) Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat felhívás ellenére a megjelölt időpontig nem pótolja, a kérelmet el kell utasítani. 7.. (1) A rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális körülményeinek megismerése, a benyújtott jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódiságának ellenőrzése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, valamint háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, javaslat, stb. kérhető be. (2) A környezettanulmány készítése mellett a kérelmező vagyoni helyzetét is vizsgálni kell, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelem nyilatkozatban szereplő adatoknak. (3) A vagyoni helyzet vizsgálatához vagyonnyilatkozatot kell bekérni. A vagyoni helyzet vizsgálatát a Gyvt (4) (5) bekezdésében foglaltak alapján kell végezni. 8.. (1) Aki az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátásokat jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi igénybe, azt kötelezni kell az ellátás megtérítésére a tudomásra jutástól számított 3 hónapon belül. (2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetéséért az együtt élő szülők egyetemlegesen felelősek. (3) A folyamatosan nyújtott ellátás megtérítését legfeljebb egy évre visszamenőleg lehet elrendelni.

4 (4) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték, személyes gondoskodást nyújtó ellátás intézményi térítési díj összegének megfizetésére indokolt esetben részletfizetési kedvezmény adható. (5) A részletfizetés időtartama az egy évet nem haladhatja meg. (6) A részletfizetési kedvezményt környezettanulmány alapján a visszafizetést megállapító engedélyezheti, ha a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése a családban élő gyermek megélhetését veszélyezteti. (7) A méltányossági döntés alapja a környezettanulmány (1) A megállapított ellátás készpénzben pénztári kifizetéssel, átutalással, természetben nyújtott ellátás esetén (pl. gyermekintézmények térítési díjához - hátralékhoz - történő hozzájárulás) az ellátást nyújtó intézményhez történő átutalással történhet. (2) Amennyiben kétségesnek látszik, hogy a megállapított támogatás nem a célnak megfelelően kerül felhasználásra, az elsőfokú hatáskör gyakorlója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével élelmiszer, ruházat stb. vásárlás formájában biztosítja a támogatás felhasználását. V. HATÁSKÖRI RENDELKEZÉSEK 11.. (1) E rendeletben meghatározott gyermekvédelmi feladat - és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete látja el. (2 ) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét a szociális bizottság hatáskörébe ruházza át. VI. A PÉNZBELI ELLÁTÁSOK RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 12.. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (pl.: a gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szülôk munkanélkülivé válása).

5 (2)Fiatal felnőtt (az a nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be) részére az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy felsôfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja meg a ,- forintot. Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 2 alkalommal részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. (4)Az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg, egy naptári éven belül csak legfeljebb ,- forint erejéig részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. (4) Sürgős szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti, a jövedelemigazolástól, illetve az (3) (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően is nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. VII. fejezet TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁS 13.. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (2) Természetbeni ellátások különösen: a) tankönyv- és tanszerellátás támogatása, b) gyermekintézmény térítési díj, ideértve az óvodai, iskolai étkeztetési díj c) a tandíj, d) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, e) egyéb ellátás kifizetésének átvállalalása. f) Élelmiszer utalvány (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a hatáskör gyakorlója az összes körülményt figyelembe véve határoz. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsôsorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul; b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul vagy c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetô, hogy a szülô (gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja Óvodáztatási támogatás (1) Az első alkalommal járó óvodáztatási támogatás természetben is nyújtható. (2) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás megállapításánál a Gyvt.68/H.. és

6 68/I.. aiban meghatározattak szerint kell eljárni. (3) Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás formája lehet különösen : a.) Utcai ruha (felsőruházat, legalább 3 váltás alsónemű) b.) Utcai cipő ( elsődlegesen évszaknak megfelelő) c.) Váltócipő d.) Váltás ágynemű e.) Tisztásági csomag VIII. fejezet SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 15.. Az önkormányzat a következô gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a) gyermekjóléti szolgálat, b) gyermekek átmeneti elhelyezése, c) helyettes szülő, d) gyermekek napközbeni ellátása érdekében mûködtetett óvoda, általános iskolai napközi. Gyermekjóléti szolgálat, gyermekek átmeneti elhelyezése, helyettes szülő 16. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT (1) A gyermekjóléti szolgáltatást Hantos Községi Önkormányzat a Sárbogárd - Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás útján, a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti intézményegység segítségével biztosítja. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülô, más törvényes képviselô kérelmére, illetve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyzô, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. A kérelmet elôterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet. Amennyiben a kérelmet a Körjegyzőségnél nyújtják be, arról jegyzőkönyvet kell felvenni és haladéktalanul a Sárbogárd - Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás útján, a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti intézményegységhez továbbítani. (3) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg. (4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt ai határozzák meg.

7 GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 17.. (1) Hantos Községi Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. (2) Hantos Községi Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Mezőfalva Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által működtetett Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény valamint a Tündérkert Óvoda hantosi tagintézményei napközi otthonos óvoda és általános iskola - keretén belül biztosítja. (3) Az ellátás iránti igényt a szülő (törvényes képviselő) a tagintézmény vezetőjénél írásban nyújthatja be, aki soron kívül dönt az ellátás biztosításáról, és értesíti a szülőt (törvényes képviselőt) a fizetendő személyi térítési díj mértékéről, a befizetés időpontjáról. GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA 18.. (1) A gyermekek átmenti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni, a Gyvt aiban foglaltaknak megfelelően. (2) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek átmeneti gondozásáról helyettes szülői hálózat útján gondoskodik. HELYETTES SZÜLŐ 19.. (1) A gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos önkormányzati feladatokat a Sárbogárd-Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által foglalkoztatott önálló helyettes szülők látják el. (2) A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja. (3) A helyettes szülői tevékenységre a Gyvt ában, valamint a helyettes szülői jogviszonyra vonatkozó külön jogszabályban foglaltak az irányadóak

8 IX. fejezet TÉRÍTÉSI DÍJAK 20.. (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekek átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (3) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés kivételével a személyes gondoskodást nyújtó alapellátási szolgáltatások személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. (4) A gyermekjóléti alapellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakat a képviselő-testület a tárgy évi költségvetés elfogadását követően határozza meg. Az intézményi térítési díjról az ellátási területen élő lakosságot a jegyző a helyben szokásos módon tájékoztatja. (5) A gyermekjóléti alapellátásokért fizetendő térítési díjjal kapcsolatos e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. X. fejezet ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 21.. (1) E rendeletet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. törvénnyel, valamint a törvény felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletekkel együtt kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2005. ( X. 14.) számú rendelete. (2) A rendelet a kihirdetésekor lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az aljegyző köteles gondoskodni. Hantos, március 11. /Virág József:/ polgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Hantos, 2009.április 02. /:Gálné Papp Erika:/ aljegyző :Gálné Papp Erika:/ aljegyző

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben