Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól"

Átírás

1 Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény. 16. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. -ában foglalt felhatalmazás alapján, a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól, valamint a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. I. rész Általános rendelkezések, a rendelet célja (1) A rendelet célja, hogy a település közigazgatási területén a Gyvt-ben meghatározott feladatokat az önkormányzat végrehajtsa és megállapítsa azokat a helyi szabályokat (a Gyvt-vel és a végrehajtási rendeleteivel összhangban) amelyekkel a legmegfelelőbben lehet biztosítani a gyermekek jogainak érvényesítését. (2) A rendelet célja továbbá, hogy meghatározza a támogatási kérelmek benyújtásának módját és odaítélésének feltételeit. 1. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Vámosmikola község területén élő és tartózkodó magyar állampolgárságú, letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező illetve a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, a szabad mozgás, és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, valamint mindazokra, akiket a Gyvt. 4. -a meghatároz. A gyermekek védelmének rendszere 3. (1) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (2) A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: 1

2 a./ Pénzbeli és természetbeni ellátások: -rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, -beiskolázási segély, -étkezési térítési díj támogatás. b./ Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: -gyermekjóléti szolgáltatás, Eljárási rendelkezések 4. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő az Önkormányzatnál terjesztheti elő. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelésioktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény vagy természetes személy, illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. (2) E rendeletben szabályozott ellátások megállapítását a képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a Szociális és Családvédelmi Bizottságra ruházza át. 5. (1) A jogosultság megállapításához a kérelmezőnek be kell nyújtani a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól szóló bizonyítékokat, illetve az egy főre jutó jövedelem számításánál figyelembe vett körülmények bizonyítására az alábbi igazolásokat : a./ a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, b./ a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet, c./ tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást, d./ a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. 2

3 (2) a./ A kérelem elbírálásához csatolni kell az együtt élő családtagok nettó jövedelmét igazoló munkahelyi igazolást, illetve a legutolsó nyugdíjszelvényt, vagy az ellátás összegét igazoló postai utalványt. A jogosultság elbírálásánál a vagyoni helyzet vizsgálatára kerül sor, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány megállapítása alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban közölteknek. b./ A jövedelem számítás alapja a havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását, megelőző 3 hónap átlagkeresete, egyéb jövedelmeknél egy év átlagkeresete. Az egyéb jövedelmekről / eper, málna, ribizke, tej, haszonállat-tartás és annak szaporulatai értékesítéséből származó jövedelem, stb./ nyilatkozatot kell tenni. Vállalkozó esetében be kell mutatni a megelőző év személyi jövedelemadó bevallásáról szóló APEH igazolást. c./ Az ellátás megállapítása szempontjából jövedelemnek számítanak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4..(1) bekezdés a./ pontjában meghatározottak. (3) A jövedelemszámításnál közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: a Gyvt. 19..(4) bekezdésében meghatározott személyeket. (4) A (3) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérő szülővel (törvényes képviselővel) közös háztartásban élő valamennyi a./ vérszerinti és örökbefogadott gyermeket, b./ nevelt és családba fogadott gyermeket. (5) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diák otthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül. (6) A Gyvt. 18. (1) bekezdés b./ pontjában, illetve e rendelet 6..(l) bekezdésben szabályozott rendkívüli támogatási ügyekben is környezettanulmányt kell készíteni. II. rész A pénzbeli és természetbeni ellátások 6. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (1) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat lehet alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, valamennyi családtag tartós betegsége vagy ellátatlan, önhibáján kívüli munkanélküliség, iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. 3

4 (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a jövedelemigazolásokkal együtt a Önkormányzatnál lehet benyújtani. (3) Rendkívüli támogatás egyszeri összege 3.000; Ft-nál kevesebb és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél magasabb nem lehet. (4) A támogatás összegéről, formájáról és kifizetések módjáról határozatban kell rendelkezni. Beiskolázási támogatás (1) Beiskolázási támogatás állapítható meg jövedelmi viszonyoktól függetlenül az általános és középiskolások, valamint felsőfokú képzésben résztvevők részére. (2) A támogatás: - természetbeni támogatás az általános iskolások részére az általános iskola által biztosított tankönyvekre, - pénzbeli támogatás: a középiskolások és a felsőfokú képzésben résztvevők részére. (3) A támogatás összegét a képviselő-testület állapítja meg, a tárgyévi anyagi lehetőségek függvényében. 7. Természetben nyújtott ellátások (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (2) Természetbeni ellátásként lehet megállapítani a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, vagy annak egy részét az iskolai szolgáltatásáért fizetendő térítési díj (vagy annak egy része) átvállalása céljára. (3) Akkor lehet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában megállapítani, ha: a./ a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díj támogatására irányul. b./ a kérelem benyújtását megelőzően nevelési-oktatási intézménynél térítési díj, illetve egyéb, a tanítással-neveléssel kapcsolatba felmerült költségek tekintetében a szülőnek (szülőknek) hátraléka keletkezett, c./ a család, a szülők összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználása így biztosított. 8. 4

5 III. rész A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Általános szabályok (1) A személyes gondoskodás igénybevétele (gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása) önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. (2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az Önkormányzatnál vagy a családgondozónál nyújthatja be. A családgondozó a kérelmet a javaslatával ellátva továbbítja az Önkormányzathoz. 9. (3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett a./ a képviselő-testület határozata, illetve b./ az intézményvezető intézkedése alapozza meg. (4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell: az ellátás tartalmáról és feltételeiről, az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, az intézmény házirendjéről, a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról. (5) Az ellátásra jogosult köteles: az (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni, az intézményi nyilvántartásokhoz adatot szolgáltatni, a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni. A gyermekjóléti alapellátások 10. (1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. (2) A képviselő-testület e rendelet hatályba lépésétől kezdődően az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a./ Gyermekjóléti szolgálat b./ Gyermekek napközbeni ellátása, ezen belül: óvoda, iskolai napközi otthonos foglalkozás, 5

6 (3) A község közigazgatási területén élő ellátásra jogosultak részére az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatásokat alapellátásban biztosítja. Gyermekjóléti szolgálat 11. (1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a jelzőrendszeri szolgálattal együttműködve. (2) A szolgálat feladatai a Gyvt ában foglaltakon túl: a./ folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, b./ meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, c./ elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, d./ szervezi a legalább három helyettes szülőt foglalkoztató helyettes szülői hálózatot, e./ segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, f./ felkérésre környezettanulmányt készít, g./ kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, h./ a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, i./ biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, j./ részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, k./ nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. (4) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatások ellátását a Szobi Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat területi irodájának (2635 Vámosmikola, Börzsönyi u. 1.) működtetésével biztosítja. Záró rendelkezések 12. (1)E rendelet február 15-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól szóló 7/2006.(II.16.) számú, valamint az azt módosító 16/2007.(XII.14.) számú és a 15/2008. (XII.18.) számú rendelet. 6

7 (2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá annak végrehajtására tárgyában kiadott 133/1997.(VII.29.) és a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. (3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik. Vámosmikola, február 4. Bárdi Alex polgármester Bóna Olga körjegyző A rendelet 2010 február 11-től kihirdetésre került. Bóna Olga körjegyző 7

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK...

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (III.19.) RENDELETE. a gyermekvédelem helyi szabályairól

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (III.19.) RENDELETE. a gyermekvédelem helyi szabályairól Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (III.19.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi szabályairól Tolmács Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben