Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 Tartalom Tartalom...2 I. Bevezetés...3 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya...4 III.Az Intézmény általános jellemzői...4 IV.Az Intézmény szervezeti felépítése...7 V.Az Intézmény vezetése, a vezetők közötti feladatmegosztás, a helyettesítés rendje VI.Munkakörök és beosztások az egyes szervezeti egységekben VII.Az Intézmény külső kapcsolatai VIII.Az Intézmény működésének főbb szabályai IX. A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének szabályai a Helyettes Szülői Hálózatban X.Az Intézmény munkarendje XI.Az Intézmény belső ellenőrzésének rendje XII. Az Intézmény belső szabályzatai oldal, összesen: 33

3 I. Bevezetés Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye (a továbbiakban: Intézmény) szervezetének és működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SzMSz) határozza meg, mely az alábbi jogszabályokon, dokumentumokon alapul: a gyermekek védelméről szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, (a továbbiakban: Kjt.) a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.), az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet, a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002.(XII.18.) Korm. rendelet, a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről és a térítési díjakról szóló 15/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet, valamint az Intézmény Szakmai Programja. 3. oldal, összesen: 33

4 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az Intézmény számára a jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat-, és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SzMSz) foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. Az SzMSz hatálya kiterjed: az Intézmény vezetőire a.) magasabb vezető: intézményvezető, intézményvezető-helyettes b.) vezető: Családsegítő Központ vezetője Gyermekjóléti Központ vezetője Gyermekek Átmeneti Otthona vezetője Családok Átmeneti Otthona vezetője az Intézmény közalkalmazottaira, valamint a megbízásos jogviszonyban állókra, az Intézményben működő testületekre, közösségekre (intézményi tanács, érdekképviseleti fórum), az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. III. Az Intézmény általános jellemzői Az alapító okiratot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 10/2013.(I.24.) határozatával, a 269/2012. (XII.13.) határozatával 140/2011.(VI.9.) önkormányzati határozatával, a 23/2010.(II.1.) Ö.h.-val, a 256/2009.(XI.26.) Ö.h-val, a 211/2009.(IX.24.) Ö.h.-val, a 95/2009.(V.28.) Ö.h-val, a 96/2008.(IV.24.) Ö.h.-val, a 306/2005.(XII.1.) Kh., a 275/2005.(XI.17.) Kh., a 179/2005.(VI.30.) Kh., a 293/2004.(XII.16.) Kh., a 203/2004.(VII.8.) Kh., a 26/2004.(II.19.) Kh. és a 232/2003.(XII.4.) Kh. határozatokkal módosított 223/2001. (XI.18.) Kh. határozatával fogadta el. 1. Az Intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Az Intézmény székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. Telephelyei: 4225 Debrecen, Felsőjózsai u. 7. sz Debrecen, Süveg u. 3. sz Debrecen, Pósa u Debrecen, Mester u oldal, összesen: 33

5 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A Gyvt. szerinti gyermekjóléti alapellátás, valamint az Szt. szerinti szociális alapszolgáltatás. Az Intézmény Gyvt. illetve Szt. szerinti besorolása: Az Intézmény Gyvt. illetve Szt. szerinti típusa: A szolgáltató tevékenység formái: 3. Alapító szerv neve, székhelye: 4. Irányító szerv neve, székhelye: 5. Az Intézmény működési köre: gyermekjóléti alapellátás szociális alapszolgáltatás gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek átmeneti gondozása családsegítés gyermekjóléti központ gyermekek átmeneti otthona helyettes szülői hálózat családok átmeneti otthona családsegítő központ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe 6. Ellátandó alaptevékenysége: KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 2008-ban meghatározott szakágazati besorolás: egyéb bentlakásos ellátás M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szakágazat száma Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Gyermekek egyéb napközbeni ellátása M.n.s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 5. oldal, összesen: 33

6 A költségvetési szerv szakfeladatai: helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása gyermekek egyéb napközbeni ellátása gyermekjóléti szolgáltatás (Gyermekjóléti Központ) családsegítés (Családsegítő Központ) munkahelyi étkeztetés 7. Az Intézmény vállalkozási tevékenységes: Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 8. Az Intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézményvezető megbízásáról nyilvános pályázat alapján a Közgyűlés dönt, a megbízás határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre szól. 9. Az Intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. 10. Az Intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye látja el. A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti. 11. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: a) A fenntartó szerv tulajdonában lévő feladatellátást szolgáló vagyon: hrsz-ú, Debrecen-Józsa, Felsőjózsai u. 7. sz. alatti 930 m 2 területű ingatlan 4217 hrsz-ú, Debrecen, Süveg u. 3. sz. alatti 2176 m 2 területű ingatlanból 72,5 m 2 nagyságú terület 17935/3 hrsz-ú, Debrecen, Pósa u. 1. sz. alatti 4466 m 2 területű ingatlanból 16,53 m 2 nagyságú terület 8076 hrsz-ú Debrecen, Mester u. 30. sz. alatti 1050 m 2 területű ingatlan b) Nem fenntartói tulajdonban lévő feladatellátást szolgáló, használatra átadott ingatlan: 19897/2/A/4 hrsz-ú, Debrecen, Böszörményi út 68. Fsz. 4. sz. alatti 173 m 2 területű ingatlan 19897/2/A/5 hrsz-ú, Debrecen, Böszörményi út 68. Fsz. 5. sz. alatti 208 m 2 területű ingatlan 19897/2/A/6 hrsz-ú, Debrecen, Böszörményi út 68. Fsz. 6. sz. alatti 312 m 2 területű ingatlan 6. oldal, összesen: 33

7 12. A vagyon feletti rendelkezési jog: Az Intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. 13. Az alap- és kiegészítő tevékenységek forrásai: fenntartói támogatás az Intézmény saját bevételei pályázati úton elnyert források 14. Az Intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások: A költségvetés az Intézmény feladatait és tevékenységeit összefoglaló, a bevételeket és a kiadásokat részletes jogcímenként kimutató, a foglalkoztatottak létszámára és összetételére, a feladatmutatókra is kiterjedő dokumentum. Az intézményi költségvetés naptári évre készül. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott költségvetési koncepció alapján az Intézmény elkészíti az elemi költségvetési javaslatait, melyet a gazdaságvezetővel és helyettesével egyeztet az intézményvezető, majd ez beküldésre kerül a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztályára. Az intézményvezető a gazdasági vezetővel részt vesz a költségvetési egyeztetési tárgyaláson, majd az ott kialakult keretszámok alapján a gazdasági egység elkészíti a költségvetést, amit határidőre továbbít Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztályára. A költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető felelős, aki a költségvetés végrehajtása során havonta konzultál a gazdaságvezetővel. A Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona az intézményvezető-helyettes által összeállított havi ellátmányból gazdálkodik. A szervezeti egységvezetők felelősek az ellátmány szakszerű, szükséglet szerinti felhasználásáért, és a takarékos gazdálkodásért. IV. Az Intézmény szervezeti felépítése 1. A szervezeti egységek megnevezése: Családsegítő Központ Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona Családok Átmeneti Otthona 7. oldal, összesen: 33

8 2. Az Intézmény szervezeti felépítése INTÉZMÉNYVEZETŐ Közalkalmazotti Tanács Érdekképviseleti Fórum Szakszervezet Intézményi Tanács Összdolgozói Értekezlet Intézményvezető-helyettes Vezető Vezető Vezető Vezető Családsegítő Központ Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona Családok Átmeneti Otthona Adminisztrációs egység Kisegítő dolgozók 8. oldal, összesen: 33

9 3. Alapfeladatok, férőhelyek száma, feladatmutatók Alapfeladatok: Családsegítő szolgáltatás keretében szociális és mentálhigiénés problémák miatt krízishelyzetbe került emberek, családok segítése, életvezetési gondjaik megoldásában, kijelölt ellátási területen. (Szt. 64. ) Gyermekjóléti szolgáltatás során gyermekek, fiatalok és szüleik támogatása, a gyermekek és fiatalok testi, lelki egészségét, jólétét veszélyeztető problémák megelőzése, megoldása érdekében, kijelölt ellátási területen. (Gyvt. 39. ) 0-18 éves gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülői hálózatban a város egész területére kiterjedően. (Gyvt. 49. ) 3-18 éves gyermekek átmeneti gondozása gyermekek átmeneti otthonában az egész város területére kiterjedően. (Gyvt.50. ) Gyermekek átmeneti gondozása családok átmeneti otthonában az egész város területére kiterjedően. (Gyvt.51. ) Miközben az egyes szervezeti egységek tárgyi és személyi feltételekben elkülönülnek, tevékenységük során szoros együttműködésben segítik a rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb kihasználását, egymás szakmai tevékenységének gazdagítását. Férőhelyek száma Gyermekek Átmeneti Otthona 9 fő Helyettes Szülői Hálózat 8 fő Családok Átmeneti Otthona 26 fő Engedélyezett összes létszám 59.5 Családsegítő Központ 21,25 Gyermekjóléti Központ 20,75 Gyermekek Átmeneti Otthona 5 Családok Átmeneti Otthona 7 Adminisztratív, technikai, kisegítő dolgozók 4,5 Intézményvezető 1 Feladatmutatók családsegítés: fő gyermekjóléti szolgáltatás: fő gyermekek átmeneti gondozása: gondozási nap 4. A szervezeti egységek működésének rendje, egységek közötti kapcsolattartás A legfontosabb alapelv a belső szervezeti egységek, vezetői szintek meghatározásánál az, hogy az Intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen, eredményesen, és a szakmai követelményeknek megfelelően lássa el. A feladatok integrált, többcélú intézményben történő ellátása a hatékonyabb működést, az erőforrások célszerűbb kihasználását szolgálja. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai erőteljesen kapcsolódnak egymáshoz, a munkatársak szoros együttműködése teljesebbé teszi mindkét egységnél a feladatok ellátását. 9. oldal, összesen: 33

10 Az információnyújtás és szociális ügyintézés esetében mindkét központ munkatársai tudnak élni egymás segítésének lehetőségével, az információforrások felderítése kevesebb energiát igényel, mert mindkét szervezeti egység profitál a beszerzett ismeretekből. A családgondozói tevékenység végzése során egymás jelzőrendszerének tagjai, és az információk közvetlen átadásával, az ügyintézés menetének lerövidülésével a gyors beavatkozás válik lehetővé. Prevenciós programok szervezése, klubtevékenységek, szabadidős programok bonyolítása mind a Családsegítő Központ, mind a Gyermekjóléti Központ profiljának megfelelően történik. Az egységek munkatársai a toborzásban és gyakran az együttes megvalósításban segítik a másik kollégát. Tanácsadások keretében kölcsönösen ajánlják a Központok munkatársai az ellátottaknak egymás szolgáltatásait. A Gyermekjóléti Központ tevékenysége szorosan kötődik a gyermekek átmeneti gondozásához is. A gyermekek átmeneti gondozására nagyon gyakran a családgondozó javaslata alapján kerül sor. A Gyermekjóléti Központ családgondozója heti 10 órában segíti a Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátott gyermekek kapcsolattartását szüleikkel. Szervezi az együttműködést a gyermekek segítésében érintett személyekkel, intézményekkel. Az átmeneti gondozás formái a gyermekek átmeneti otthona, a helyettes szülői hálózat és a családok átmeneti otthona között közvetlen információcsere valósul meg, és a gyermek számára leginkább megfelelő ellátási forma kiválasztása lehetséges. Az esetek alapos átgondolására, a gyermekek ügyében születő döntések megtervezett előkészítésére van lehetőség. Több feladat egy intézményben történő integrálása következtében a szakmai tevékenységet végzők munkájának segítésére elegendő szűk adminisztrációs és kisegítő személyzet. 5. Az intézményvezetés testületi szerve, az Intézményi Tanács Tagjai: Az intézményvezető Az intézményvezető-helyettes A Családsegítő Központ vezetője A Gyermekjóléti Központ vezetője A Gyermekek Átmeneti Otthonának vezetője A Családok Átmeneti Otthonának vezetője A Közalkalmazotti Tanács vezetője Az Intézményi Tanács konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, szükség szerint, de évente legalább két alkalommal megbeszélést tart. Az Intézményi Tanácsot az intézményvezető hívja össze, üléseiről emlékeztető készül, melyet az iratkezelési szabályzatban rögzített módon kell készíteni. A dolgozók nagyobb csoportját, az élet- és munkakörülmények változását, vagy juttatásokat érintő kérdések tárgyalása esetén az Intézményi Tanács üléseire meg kell hívni a szakszervezet vezetőjét. 6. Összdolgozói értekezlet Az Intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összdolgozói értekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni az Intézmény valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozóját. Az intézményvezető és helyettese, valamint a szervezeti egységek vezetői az értekezleten: beszámolnak az Intézménynek az eltelt időszak alatt végzett munkájáról, értékelik az Intézmény programjának, munkatervének teljesítését, ismertetik a következő időszak feladatait. 10. oldal, összesen: 33

11 7. Érdekképviseleti szervek Az Intézményben dolgozók érdekképviseletét a Közalkalmazotti Tanács, valamint a Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezetének alapszervezete látja el. A gondozottak érdekképviseletét az Érdekképviseleti Fórum szolgálja, melyet a fenntartó hoz létre, megalakításának és működésének szabályait a fenntartó hagyja jóvá. Tagjai megválasztásának módját, hatáskörét, feladatait külön szabályzat tartalmazza. Az Intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók és gondozottak minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók és a gondozottak érdekképviselete. Az Intézmény vezetése támogatja, segíti ezeknek a szerveknek a működését. Az Intézmény működését segítő szervek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyek megőrzéséről (a Közalkalmazotti Tanács üléseiről készült jegyzőkönyvek kivételével) az Intézmény vezetése gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a hozott határozatokat. 11. oldal, összesen: 33

12 V. Az Intézmény vezetése, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök, azok megosztásának módja, a helyettesítés rendje 1. Az Intézmény felelős vezetője: az intézményvezető. Feladat- és hatásköre: Az Intézmény vezetését az intézményvezető látja el az intézményvezető-helyettessel együttműködve. Az intézményvezető felelős: az Intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szakmai munkáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogkört, az intézményi külső kapcsolatok szervezéséért, működtetéséért. Dönt az Intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más személy, vagy szerv hatáskörébe. Az intézményvezető a közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyára, élet-, és munkakörülményeire vonatkozó döntési jogkörét külön jogszabályban megállapított esetekben az előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az intézményvezető képviseli az Intézményt. Feladatai: A szervezeti egységek munkájának irányítása, ellenőrzése, az intézményi tanács döntései esetében vélemény, javaslat megfogalmazása, végrehajtásuk szakszerű vezetése és ellenőrzése az intézményvezető-helyettessel együtt, a költségvetés alapján az Intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a vezető beosztású munkatársaival együtt, az érdekképviseleti fórummal és a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködés, az intézményi külső kapcsolatok szervezése és működtetése, iratkezelés felügyelete, döntés gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben. A munkáltatói hatáskör gyakorlásának a rendje: A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A munkáltatói jogok közül a szabadság engedélyezését az intézményvezető-helyettesre vonatkozó esetek kivételével az intézményvezető-helyettes elláthatja. A középvezetők az intézményvezető jóváhagyásával készítik el a munkaidő-beosztást, és rendkívüli helyzetben gondoskodhatnak helyettesítésről, rendkívüli munkavégzés elrendeléséről. Az intézményvezető gyakorolja valamennyi foglalkoztatott esetében a következő hatásköröket: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása, munkaköri leírás elkészítése, rendkívüli munkavégzés elrendelése, a szervezeti egységvezetők véleményének előzetes kikérésével dönt tanulmányi szerződés kötéséről, jutalmazásról, egyes rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokról (pld. kiemelkedő munkáért járó kereset-kiegészítés, ajándékutalvány, stb.) címek odaítéléséről, fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, az intézményvezető-helyettes szabadságának kiadása, a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként járó szabadidő engedélyezése, a Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában az egységvezetők által elkészített munkabeosztás jóváhagyása. Az intézményvezető az alábbi hatásköröket az intézményvezető-helyettesnek adja át: szabadság-nyilvántartás vezetése, műszakpótlék jelentés elkészítése, 12. oldal, összesen: 33

13 távollét jelentése, jelenléti ívek havi ellenőrzése, gépkocsivezetők munkarendjének, munkaidejének nyomon követése, ellenőrzése. A szervezeti egységek vezetőinek hatáskörébe tartozik: Az irányításuk alatt álló szervezeti egységben foglalkoztatottak részére túlmunka elrendelése, rendkívüli munkavégzés ellenértékeként járó szabadidő engedélyezése. A Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában a munkabeosztás elkészítése. 2. Az Intézményvezető vezető beosztású munkatársai feladat- és hatásköre a) Intézményvezető-helyettes Felelős: Az ellátottak és a gyermekek jogainak biztosításáért valamennyi irányítása alá tartozó szervezeti egységben. A szervezeti egységekben folyó szakmai tevékenység magas színvonalú ellátásáért. A Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában folyó gazdálkodás szabályainak betartatásáért. Az Intézmény munka-, baleset-, és tűzvédelmi tevékenységéért. Feladatai, hatáskör gyakorlásának módja: Részvétel az intézményvezetés munkájában, a Családsegítő Központ, a Gyermekjóléti Központ, a Gyermekek Átmeneti Otthona, és a Családok Átmenti Otthona egymás közötti együttműködés koordinálása, javaslattétel a szervezeti egységek szolgáltatásainak fejlesztésére, szakmai pályázati programok előkészítése, koordinálása, a végrehajtás ellenőrzése, folyamatos kapcsolattartás, információ-áramoltatás a Családsegítő Központ, és a Gyermekjóléti Központ területi irodáiban dolgozók között, az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek segítése, a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona havi ellátmányának összeállítása, beérkező levelek bontása, szignálása, kimenő levelek szakmai ellenőrzése, közreműködés éves beszámoló és munkaterv készítésében, a rendkívüli munkavégzésről (készenléti és kapcsolattartási ügyelet) szóló nyilvántartások ellenőrzése, belső ellenőrzési tevékenységben történő részvétel, csoportnaplók, ütemtervek, intézményi törzskönyv, gondozottak személyi anyagának ellenőrzése, hétköznapi és ünnepi ügyeletek, helyettesítések beosztásának, elszámolásának ellenőrzése, létszám- és változásjelentés készítése, továbbítása, egyeztetése, gondozási napok nyilvántartása a gyermekek átmeneti gondozása valamennyi formájára vonatkozóan, beosztottak szabadságának nyilvántartása, kapcsolattartás a gyámhatósággal, hivatalos szervekkel, egyéb intézményekkel, szervezetekkel a gépkocsivezetők és a takarító munkájának irányítása, a szervezeti egységek területi irodáiban az épületek állagmegőrzésének, a berendezési, felszerelési tárgyak megóvásának nyomon követése. 13. oldal, összesen: 33

14 b) Szervezeti egységek vezetőinek feladat, és hatásköre A szervezeti egységek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk szerint végzik. Irányításukat az intézményvezető az intézményvezető-helyettesen keresztül látja el. Felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel az intézményvezetőnek tartoznak. Felelősek: A szervezeti egységben zajló szakmai tevékenység minőségéért. Az ellátottak és a gyermekek jogainak érvényesítéséért. A takarékos gazdálkodás megvalósításáért a szervezeti egység szintjén. Feladataik, hatáskörük gyakorlásának módja: Szervezik, irányítják a szervezeti egység szakmai munkáját. Az intézményvezető utasításának megfelelően elkészítik a szervezeti egység éves beszámolóját és munkatervét. Az irányításuk alatt álló egység tevékenységéről rendszeresen beszámolnak az Intézmény vezetőinek. Ellenőrzik a szervezeti egységben dolgozók munkáját. Az egységben dolgozók munkaidejének, ügyeleti rendjének, a készenlétnek a beosztása. 3. A helyettesítés rendje Az intézményvezetőt a munkamegosztás rendje szerint, valamint tartós akadályoztatás esetén az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Mindkettőjük távolléte esetén az Intézmény intézményvezető által megbízott dolgozója végzi a helyettesítést. A megbízott az elvégzett feladatról a következő munkanapon köteles beszámolni az intézményvezetőnek. Az intézményvezető-helyettes az intézményvezető távollétében a kötelezettség-vállalási, valamint a szakmai teljesítés igazolási és utalványozási jogkört is gyakorolja a Gazdasági Ügyrendben foglaltak figyelembe vételével. A szervezeti egységek vezetőinek helyettesítését távollétük esetén a szervezeti egységben dolgozó, munkaköri leírásában a szervezeti egységvezető helyettesítésére felhatalmazott beosztott látja el. 4. A vezetők bent tartózkodása Az Intézmény székhelyén főmunkaidőben hétfőtől csütörtökig , pénteken között a vezetők (intézményvezető, intézményvezető-helyettes, Gyermekjóléti Központ vezetője vagy Családsegítő Központ vezetője) közül legalább 1 főnek bent kell tartózkodnia. A bent tartózkodás rendjét az intézményvezető határozza meg. Kivételes esetben, a fentebb felsorolt vezetők egyidejű, indokolt távollétekor az intézményvezető megbízása alapján beszámolási kötelezettség mellett beosztott dolgozó is elláthatja az ügyeletet. VI. Munkakörök és beosztások az egyes szervezeti egységekben 1. Intézményvezető-helyettes Feladatok: A szervezeti egységek szakmai munkájának segítése. Segítség nyújtása az intézményi munkaterv összeállításában és végrehajtásában. Részvétel szakmai fórumokon, megbeszéléseken, egyeztetéseken. A szervezeti egységek közötti koordináció bonyolítása. A Helyettes Szülői Hálózat szakmai tevékenységének irányítása. A szervezeti egységek vezetőivel történő együttműködésben bekapcsolódás az Intézményt érintő belső szabályzók kidolgozásába. A jogszabályi változások nyomon követése, és a belső szabályzók átdolgozásának, aktualizálásának kezdeményezése. 14. oldal, összesen: 33

15 Javaslattétel új szolgáltatási formák kialakítására. Javaslattétel a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges eszközbeszerzésekre, karbantartási és felújítási munkákra. A területi irodák, a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona rendszeres látogatása. A Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona havi ellátmányának összeállítása. Kapcsolattartás más intézményekkel, hivatalos szervekkel. Az intézményvezetővel együtt részvétel a belső ellenőrzési munkában. Az ellenőrzés során tett megállapítások szabályzatban foglaltaknak megfelelően történő rögzítése írásban. Az intézményvezető tájékoztatása az ellenőrzési tevékenység során feltárt hiányosságokról, problémákról, valamint a hozott intézkedésekről. A leltári tárgyak elhelyezésében, a leltárfelelős személyében bekövetkező változások jelzése az eszköznyilvántartónak. Az intézményi leltározás előkészítése, megszervezésében, lebonyolításában történő közreműködés, az intézmény vagyontárgyai selejtezésének előkészítése, részvétel a lebonyolításban. 2. Családsegítő Központ Családsegítő Központ vezetője Feladatok: A Családsegítő Központ munkájának szervezése, irányítása. Esetmegbeszélések, munkatársi értekezletek, belső továbbképzések szervezése, vezetése. Esetek elosztása családgondozók között. Az intézményvezető munkájának segítése. Javaslattétel új szolgáltatási formák bevezetésére. A szervezeti egységben dolgozó családgondozók munkaidejének beosztása. Családgondozó tartós távolléte esetén a belső helyettesítés megszervezése. Esetmegbeszélések szervezése a Gyermekjóléti Központ munkatársaival együttesen. Komplex családgondozás a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának érdekében. Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival. Kapcsolattartás más intézményekkel, esetmegbeszélések, esetkonferencia szervezése, információcsere. Tájékozódás az ellátási terület szükségleteiről. Közösségi szociális munka végzése. Csoportmunka (önsegítő csoportok, tevékenységek szervezése). A nyilvántartási rendszer és az adminisztráció folyamatos vezetése. Év végén a Családsegítő Központ munkáját értékelő, elemző beszámoló elkészítése. Éves munkaterv összeállítása. Statisztikai jelentések készítése. Belső ellenőrzési tevékenység végzése. Ellenőrzési tevékenységről feljegyzés készítése. Családgondozó Feladatok: Segítségnyújtás a kliens problémamegoldó képességének növelése érdekében. A kliensek segítése szociális ügyintézéssel, életvezetési tanácsadással, krízishelyzet kezelésével. Információ nyújtása szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról. Munka, albérlet, különböző szolgáltatások és programlehetőségek nyilvántartása, közvetítése. Komplex családgondozás a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának érdekében. Családterápiás szolgáltatás. 15. oldal, összesen: 33

16 Segítségnyújtás szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi ügyek vitelében. Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival. Kapcsolattartás más intézményekkel, esetmegbeszélések, esetkonferencia szervezése, információcsere. Koordináló munka intézmények és intézmény-kliens között. Tájékozódás az ellátási terület szükségleteiről. Közösségi szociális munka végzése. Csoportmunka (önsegítő csoportok, szabadidős klubok, tevékenységek szervezése). A nyilvántartási rendszer és az adminisztráció folyamatos vezetése. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. Szociális segítő Feladatok: Kliensek irányítása a Gyermekjóléti Központ, illetve a Családsegítő Központ illetékes munkatársaihoz. Információ nyújtása szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról. Foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk gyűjtése. Információk nyújtása álláshelyekről, albérleti lehetőségekről, fogyatékossággal összefüggő ellátásokról, egyéb szolgáltatásokról. Munka, albérlet, különböző szolgáltatások és programlehetőségek nyilvántartása, közvetítése. Tájékoztatás ifjúsági ügyekben. A kliensek segítése szociális ügyintézéssel. Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival. Kapcsolattartás más intézményekkel, esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon történő részvétel. Koordináló munka intézmények és intézmény-kliens között. Családgondozásba történő bekapcsolódás ügyintézéssel, információk nyújtásával. Programok szervezésébe, lebonyolításába történő bekapcsolódás. A nyilvántartási rendszer és az adminisztráció folyamatos vezetése. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. 3. Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központ vezetője Feladatok: A Gyermekjóléti Központ munkájának szervezése, irányítása. Esetmegbeszélések, munkatársi értekezletek, belső továbbképzések szervezése, vezetése. Esetek elosztása családgondozók között. Az intézményvezető munkájának segítése. Szükség esetén javaslattétel új szolgáltatási formák bevezetésére. A szervezeti egységben dolgozó családgondozók munkaidejének beosztása. Esetmegbeszélések szervezése a Családsegítő Központ munkatársaival együttesen. Pályázatok írása, a nyertes program koordinálása, az elszámolás elkészítése. Komplex családgondozás a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, - kialakulás esetén - megszüntetése érdekében. Segítségnyújtás a kliens problémamegoldó képességének növelése érdekében. Az alapellátásban részesülők és védelembe vettek családjai számára szociális ügyintézés, életvezetési tanácsadás, krízishelyzet kezelése. Mediációs szolgáltatás. Kapcsolattartás más intézményekkel, esetmegbeszélések, esetkonferencia szervezése, információcsere. Koordináló munka intézmények és intézmény-kliens között. Jelzőrendszer működtetése. 16. oldal, összesen: 33

17 Területi értekezletek, valamint éves értékelő értekezlet megszervezése. Tájékozódás az ellátási területen élő lakosság körében jelentkező szükségletekről. Közösségi szociális munka végzése. Csoportfoglalkozások szervezése, vezetése. A nyilvántartási rendszer és az adminisztráció folyamatos vezetése. Év végén a Gyermekjóléti Központ munkáját értékelő, elemző beszámoló elkészítése, éves munka tervezése. Statisztikai jelentések összeállítása. Ellenőrzési feladatok végzése. Ellenőrzési tevékenységről feljegyzés készítése. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. Családgondozó Feladatok: Komplex családgondozás a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, - kialakulás esetén - megszüntetése érdekében a Gyermekjóléti Központ ellátási területén. Segítségnyújtás a kliens problémamegoldó képességének növelése érdekében. Az alapellátásban részesülők és védelembe vettek családjai számára szociális ügyintézés, életvezetési tanácsadás, krízishelyzet kezelése. Kapcsolattartás más intézményekkel, esetmegbeszélések, esetkonferencia szervezése, információcsere. Koordináló munka intézmények és intézmény-kliens között. Tájékozódás az ellátási területen élő lakosság körében jelentkező szükségletekről. Csoportmunka (önsegítő csoportok, szabadidős klubok, tevékenységek szervezése). Közösségi szociális munka végzése. Szabadidős klub foglalkozásainak szervezése. A nyilvántartási rendszer és az adminisztráció folyamatos vezetése. A gyermekek átmeneti gondozását segítő családgondozó vezeti a személyi térítési díjak nyilvántartását. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. Családgondozó asszisztens Feladatok: Kliensek irányítása a Gyermekjóléti Központ, illetve a Családsegítő Központ illetékes munkatársaihoz. Információ nyújtása szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról. Információk gyűjtése álláshelyekről, albérleti lehetőségekről, egyéb szolgáltatásokról. Munka, albérlet, különböző szolgáltatások és programlehetőségek nyilvántartása, közvetítése. A kliensek segítése szociális ügyintézéssel. Segítségnyújtás szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi ügyek vitelében. Környezettanulmányok készítése hatósági felkérésre. Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival. Kapcsolattartás más intézményekkel, esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon történő részvétel. Koordináló munka intézmények és intézmény-kliens között. Családgondozásba történő bekapcsolódás ügyintézéssel, információk nyújtásával. Programok szervezésébe, lebonyolításába történő bekapcsolódás. A nyilvántartási rendszer és az adminisztráció folyamatos vezetése. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 17. oldal, összesen: 33

18 Gyermekek Átmeneti Otthona vezetője Feladatok: A gondozottak számára a törvényben rögzített teljes körű ellátás, a gyermek testi-, érzelmi-, erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő nevelés, gondozás biztosítása. A gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének, valamint a féléves értékeléseknek az elkészítése. Engedély nélküli eltávozás esetén a törvényes képviselő értesítése, és kísérlet a gyermek vissza hozatalára, A gondozottak szünidei, nyári üdülésének, kirándulásainak szervezése. Az átmeneti otthonban folyó gazdálkodási tevékenység koordinálása és irányítása. A ház pénzügyeinek irányítása. A gyermekek személyi iratainak rendben tartása. Csoportnapló, eseménynapló vezetése. Beszerzési és pénzügyi nyilvántartások vezetése. Változásjelentés, engedély nélküli eltávozás vezetése. Házi irattár rendben tartása. Jegyzőkönyv felvétele a rendkívüli eseményekről. Rendszeres egyeztető megbeszélés tartása a Gyermekek Átmeneti Otthonában dolgozó közalkalmazottakkal. Esetmegbeszélések, team-megbeszélések tartása. Munkabeosztás készítése. A szervezeti egységben dolgozó gyermekgondozók és gyermekfelügyelők gondozó-nevelő tevékenységének folyamatos ellenőrzése. Az épület állagának, felszereltsége megőrzésének figyelemmel kísérése. Leltárellenőrzés. Gyermekvédelmi asszisztens Feladatok: A Gyermekek Átmeneti Otthonában élő gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődésének figyelemmel kísérése. Megakadások esetében javaslattétel a szükséges eljárásokra, módszerekre, megoldási módokra, ellátások szervezésére, külső erőforrások bevonására. Bekapcsolódás a gyermekek egyéni gondozási-nevelési tervének elkészítésébe, illetve a Gyermekek Átmeneti Otthona vezetője távollétében a vezetővel történt előzetes egyeztetés alapján a gondozási-nevelési terv elkészítése. A Gyermekek Átmeneti Otthona vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján a féléves értékeléshez szükséges dokumentáció előkészítése vagy elkészítése. Gondoskodás az egyéni gondozási-nevelési tervben megfogalmazott, személyre szóló feladatok elvégzéséről. A gyermekek tanulmányi munkájának segítése. Korrekciós feladatok, egyéni fejlesztés végzése. A Gyermekek Átmeneti Otthona vezetőjével történt egyeztetés alapján szülői értekezlet látogatása, kapcsolattartás a nevelési-oktatási intézményekkel. Részvétel a gyermekek pályaválasztását segítő tevékenységben. A gyermekek érdekében együttműködés az esetben érintett egyéb intézményekkel, hatóságokkal. Segítő kapcsolat kialakítása a gyermekekkel, egyéni beszélgetés, személyre szóló odafigyelés meg valósítása. Szabadidős programok, üdültetés szervezése, és bekapcsolódás azok lebonyolításába. A Gyermekek Átmeneti Otthona vezetője munkájának segítése a könyvelésben, nyilvántartások vezetésében, illetve a készlet-ellenőrzésben történő részvétellel. A Gyermekek Átmeneti Otthona vezetője távolléte esetében a vezető helyettesítése, a stáb munkájának, a gyermekközösség életének irányítása, a Gyermekek Átmeneti Otthonának 18. oldal, összesen: 33

19 képviselete, és kapcsolattartás az Intézmény központi vezetésével. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. Gyermekfelügyelő Feladatok: Az egyéni gondozási-nevelési tervben megfogalmazott személyre szóló feladatok elvégzéséről történő gondoskodás, minden gyermek esetében. A Gyermekek Átmeneti Otthona vezetőjével történő egyeztetés alapján a gyermekek zsebpénzének kezelése. A Gyermekek Átmeneti Otthona élettere, életritmusa kialakításába történő bekapcsolódás, a házirend szerinti elvárások betartatása. A gyermekek bevonása az önkiszolgáló, önellátó és környezetrendező munkákba életkoruknak megfelelően. Gyermekek megtanítása az alapvető háztartási ismeretekre. A Gyermekek Átmeneti Otthona vezetőjével végzett előzetes egyeztetés után a háztartási jellegű beszerzések bonyolítása. Szerepvállalás a tanulás segítésében. A városban lévő szabadidős programok figyelemmel kísérése, azokon történő részvétel megszervezése. Egyéb szabadidős programok, házi ünnepségek szervezése. Táboroztatásban történő részvétel. A gondozott gyermekek ruházata rendben tartásának, mosásának, javításának, cseréjének nyomon követése, szükség esetén ezen feladatok elvégzése. A gyermekek étkeztetéséről történő gondoskodás. A Gyermekek Átmeneti Otthonában lévő élelmezési nyersanyagok mennyiségének figyelemmel kísérése, a beszerzés szükségességének jelzése a Gyermekek Átmeneti Otthona vezetője felé. Gyermekek orvoshoz kísérése, ápolási tevékenység. Esti és éjszakai ügyelet ellátása. Az eseménynapló pontos vezetése, a műszak idején történt lényeges események rögzítése az eseménynaplóban. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. Kapcsolt munkakörben helyettes szülői tanácsadói feladatokat ellátó családgondozó Előkészíti a gyermek helyettes szülőnél történő elhelyezését. Elvégzi a gondozás megkezdésével, valamint a lezárásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat. A helyettes szülő bevonásával elkészíti az átmeneti gondozott, helyettes szülőnél elhelyezett gyermekek egyéni gondozási-nevelési tervét. Folyamatosan segíti a helyettes szülőt, illetve biztosítja szakmai ellenőrzésüket. A helyettes szülői családok rendszeres, szükség szerinti alkalommal - de legalább háromhetente - történő látogatása alkalmával tájékozódik a gondozott gyermekek helyzetéről, a gondozás, nevelés esetleges problémáiról, tapasztalatairól. Feladata a gondozott gyermekek nevelési-oktatási intézményeinek szükség szerinti felkeresése, tájékozódás a gyermek viselkedéséről, tanulmányi eredményéről. Tanácsadás keretében segíti a helyettes szülőket a gondozott gyermekkel kapcsolatos problémák megoldásában. Szükség esetén a megfelelő szakemberhez irányítja a helyettes szülőt vagy a gyermeket, elősegíti az ellátáshoz való hozzájutást. Ellenőrzi, hogy a helyettes szülő megtesz-e mindent a rábízott gyermek harmonikus fejlődése érdekében. Ellenőrzi, hogy a helyettes szülő az ellátásra kapott nevelési díjat, illetve ellátmányt a gyermekre 19. oldal, összesen: 33

20 fordítja-e. Segíti az átmeneti gondozott gyermek és hozzátartozói kapcsolattartását. Kikéri és meghallgatja az elhelyezett gyermek véleményét a kapcsolat alakulásáról, a problémákról. Haladéktalanul tájékoztatja az Intézmény vezetőjét, ha a helyettes szülő tevékenységének ellenőrzése során azt tapasztalja, hogy az a gyermek nevelése, ellátása során meg nem engedett nevelési módszereket alkalmaz, különösen, ha a gyermeket bántalmazza, élelmezését megvonja, elhanyagolja gondozását, nevelését. Szükség esetén kezdeményezi az átmeneti gondozott gyermek új gondozási helyének megválasztását. Szervezi, illetve vezeti a helyettes szülők továbbképzését. Elvégzi a Helyettes Szülői Hálózat bővítését szolgáló feladatot. Minden hónap végén összeállítja a helyettes szülőknek járó nevelési díj és ellátmány, valamint a helyettes szülői díj összegét, azt továbbítja az intézményvezetőnek, a gazdasági egységnek, és a helyettes szülőknek. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. 5. Családok Átmeneti Otthona Szakmai vezető Feladatai: Részvétel az intézményvezetés munkájában. Az otthon folyamatos működésének szervezése, a dolgozók munkaidő beosztásának elkészítése. A Családok Átmeneti Otthona éves munkatervének összeállítása, és közreműködés annak végrehajtásában. A szakmai munka éves értékelése, valamint a beszámoló készítése. Az éves szabadságolási terv összeállítása. Részvétel a Családok Átmeneti Otthona tevékenységével összefüggő szakmai fórumokon, megbeszéléseken, egyeztetéseken. Közreműködés az Intézményt érintő belső szabályzók kidolgozásában. A jogszabályi változások nyomon követése, a belső szabályzók átdolgozásának, aktualizálásának kezdeményezése az intézményvezetőnél. Javaslattétel új szolgáltatási formák kialakítására. Javaslattétel a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges eszközbeszerzésekre, karbantartási és felújítási munkákra. A Családok Átmeneti Otthona ellátmányának összeállítása az intézményvezetővel közösen, havonta. A jelentkező családok felvételének, megállapodás megkötésének és meghosszabbításának előkészítése. Esetmegbeszélést tartása havonta. Kapcsolattartás más intézményekkel, hivatalos szervekkel. A Családok Átmeneti Otthona területén zajló felújítási munkák nyomon kísérése. Családgondozó Feladatai: A Családok Átmeneti Otthonában ellátott családok gondozása, a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, veszélyeztetettség kialakulása esetén megszüntetése érdekében. Az ellátott családok számára szociális ügyintézés, életvezetési tanácsadás, krízishelyzet kezelése. Konfliktusok és azok okainak felismerése, felismertetése az első interjú, valamint a beszélgetések során, problémamegoldó stratégiák kidolgozása a gondozott családdal közösen. Javaslattétel a gyermeknek és hozzátartozóinak a megfelelő, a probléma megoldását segítő szakintézmények, szolgáltatások igénybevételére. A gyermekek és a családok érdekében történő eljárás, támogatásuk jogaik érvényesítésében, 20. oldal, összesen: 33

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hajdúnánás. 2011. Tartalom Bevezetés... 3 1. Általános rendelkezések... 3 1.1.Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2.Az SZMSZ

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Az intézmény neve: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (továbbiakban: GYVK) székhelye:7626 Pécs,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálatának. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Budapest Főváros Önkormányzata Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálatának. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatának. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Budapest Főváros Önkormányzata Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatának. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben