Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 Tartalom Tartalom...2 I. Bevezetés...3 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya...4 III.Az Intézmény általános jellemzői...4 IV.Az Intézmény szervezeti felépítése...7 V.Az Intézmény vezetése, a vezetők közötti feladatmegosztás, a helyettesítés rendje VI.Munkakörök és beosztások az egyes szervezeti egységekben VII.Az Intézmény külső kapcsolatai VIII.Az Intézmény működésének főbb szabályai IX. A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének szabályai a Helyettes Szülői Hálózatban X.Az Intézmény munkarendje XI.Az Intézmény belső ellenőrzésének rendje XII. Az Intézmény belső szabályzatai oldal, összesen: 33

3 I. Bevezetés Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye (a továbbiakban: Intézmény) szervezetének és működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SzMSz) határozza meg, mely az alábbi jogszabályokon, dokumentumokon alapul: a gyermekek védelméről szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, (a továbbiakban: Kjt.) a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.), az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet, a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002.(XII.18.) Korm. rendelet, a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről és a térítési díjakról szóló 15/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet, valamint az Intézmény Szakmai Programja. 3. oldal, összesen: 33

4 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az Intézmény számára a jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat-, és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SzMSz) foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. Az SzMSz hatálya kiterjed: az Intézmény vezetőire a.) magasabb vezető: intézményvezető, intézményvezető-helyettes b.) vezető: Családsegítő Központ vezetője Gyermekjóléti Központ vezetője Gyermekek Átmeneti Otthona vezetője Családok Átmeneti Otthona vezetője az Intézmény közalkalmazottaira, valamint a megbízásos jogviszonyban állókra, az Intézményben működő testületekre, közösségekre (intézményi tanács, érdekképviseleti fórum), az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. III. Az Intézmény általános jellemzői Az alapító okiratot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 10/2013.(I.24.) határozatával, a 269/2012. (XII.13.) határozatával 140/2011.(VI.9.) önkormányzati határozatával, a 23/2010.(II.1.) Ö.h.-val, a 256/2009.(XI.26.) Ö.h-val, a 211/2009.(IX.24.) Ö.h.-val, a 95/2009.(V.28.) Ö.h-val, a 96/2008.(IV.24.) Ö.h.-val, a 306/2005.(XII.1.) Kh., a 275/2005.(XI.17.) Kh., a 179/2005.(VI.30.) Kh., a 293/2004.(XII.16.) Kh., a 203/2004.(VII.8.) Kh., a 26/2004.(II.19.) Kh. és a 232/2003.(XII.4.) Kh. határozatokkal módosított 223/2001. (XI.18.) Kh. határozatával fogadta el. 1. Az Intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Az Intézmény székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. Telephelyei: 4225 Debrecen, Felsőjózsai u. 7. sz Debrecen, Süveg u. 3. sz Debrecen, Pósa u Debrecen, Mester u oldal, összesen: 33

5 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A Gyvt. szerinti gyermekjóléti alapellátás, valamint az Szt. szerinti szociális alapszolgáltatás. Az Intézmény Gyvt. illetve Szt. szerinti besorolása: Az Intézmény Gyvt. illetve Szt. szerinti típusa: A szolgáltató tevékenység formái: 3. Alapító szerv neve, székhelye: 4. Irányító szerv neve, székhelye: 5. Az Intézmény működési köre: gyermekjóléti alapellátás szociális alapszolgáltatás gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek átmeneti gondozása családsegítés gyermekjóléti központ gyermekek átmeneti otthona helyettes szülői hálózat családok átmeneti otthona családsegítő központ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe 6. Ellátandó alaptevékenysége: KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 2008-ban meghatározott szakágazati besorolás: egyéb bentlakásos ellátás M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szakágazat száma Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Gyermekek egyéb napközbeni ellátása M.n.s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 5. oldal, összesen: 33

6 A költségvetési szerv szakfeladatai: helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása gyermekek egyéb napközbeni ellátása gyermekjóléti szolgáltatás (Gyermekjóléti Központ) családsegítés (Családsegítő Központ) munkahelyi étkeztetés 7. Az Intézmény vállalkozási tevékenységes: Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 8. Az Intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézményvezető megbízásáról nyilvános pályázat alapján a Közgyűlés dönt, a megbízás határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre szól. 9. Az Intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. 10. Az Intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye látja el. A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti. 11. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: a) A fenntartó szerv tulajdonában lévő feladatellátást szolgáló vagyon: hrsz-ú, Debrecen-Józsa, Felsőjózsai u. 7. sz. alatti 930 m 2 területű ingatlan 4217 hrsz-ú, Debrecen, Süveg u. 3. sz. alatti 2176 m 2 területű ingatlanból 72,5 m 2 nagyságú terület 17935/3 hrsz-ú, Debrecen, Pósa u. 1. sz. alatti 4466 m 2 területű ingatlanból 16,53 m 2 nagyságú terület 8076 hrsz-ú Debrecen, Mester u. 30. sz. alatti 1050 m 2 területű ingatlan b) Nem fenntartói tulajdonban lévő feladatellátást szolgáló, használatra átadott ingatlan: 19897/2/A/4 hrsz-ú, Debrecen, Böszörményi út 68. Fsz. 4. sz. alatti 173 m 2 területű ingatlan 19897/2/A/5 hrsz-ú, Debrecen, Böszörményi út 68. Fsz. 5. sz. alatti 208 m 2 területű ingatlan 19897/2/A/6 hrsz-ú, Debrecen, Böszörményi út 68. Fsz. 6. sz. alatti 312 m 2 területű ingatlan 6. oldal, összesen: 33

7 12. A vagyon feletti rendelkezési jog: Az Intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. 13. Az alap- és kiegészítő tevékenységek forrásai: fenntartói támogatás az Intézmény saját bevételei pályázati úton elnyert források 14. Az Intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások: A költségvetés az Intézmény feladatait és tevékenységeit összefoglaló, a bevételeket és a kiadásokat részletes jogcímenként kimutató, a foglalkoztatottak létszámára és összetételére, a feladatmutatókra is kiterjedő dokumentum. Az intézményi költségvetés naptári évre készül. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott költségvetési koncepció alapján az Intézmény elkészíti az elemi költségvetési javaslatait, melyet a gazdaságvezetővel és helyettesével egyeztet az intézményvezető, majd ez beküldésre kerül a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztályára. Az intézményvezető a gazdasági vezetővel részt vesz a költségvetési egyeztetési tárgyaláson, majd az ott kialakult keretszámok alapján a gazdasági egység elkészíti a költségvetést, amit határidőre továbbít Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztályára. A költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető felelős, aki a költségvetés végrehajtása során havonta konzultál a gazdaságvezetővel. A Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona az intézményvezető-helyettes által összeállított havi ellátmányból gazdálkodik. A szervezeti egységvezetők felelősek az ellátmány szakszerű, szükséglet szerinti felhasználásáért, és a takarékos gazdálkodásért. IV. Az Intézmény szervezeti felépítése 1. A szervezeti egységek megnevezése: Családsegítő Központ Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona Családok Átmeneti Otthona 7. oldal, összesen: 33

8 2. Az Intézmény szervezeti felépítése INTÉZMÉNYVEZETŐ Közalkalmazotti Tanács Érdekképviseleti Fórum Szakszervezet Intézményi Tanács Összdolgozói Értekezlet Intézményvezető-helyettes Vezető Vezető Vezető Vezető Családsegítő Központ Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona Családok Átmeneti Otthona Adminisztrációs egység Kisegítő dolgozók 8. oldal, összesen: 33

9 3. Alapfeladatok, férőhelyek száma, feladatmutatók Alapfeladatok: Családsegítő szolgáltatás keretében szociális és mentálhigiénés problémák miatt krízishelyzetbe került emberek, családok segítése, életvezetési gondjaik megoldásában, kijelölt ellátási területen. (Szt. 64. ) Gyermekjóléti szolgáltatás során gyermekek, fiatalok és szüleik támogatása, a gyermekek és fiatalok testi, lelki egészségét, jólétét veszélyeztető problémák megelőzése, megoldása érdekében, kijelölt ellátási területen. (Gyvt. 39. ) 0-18 éves gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülői hálózatban a város egész területére kiterjedően. (Gyvt. 49. ) 3-18 éves gyermekek átmeneti gondozása gyermekek átmeneti otthonában az egész város területére kiterjedően. (Gyvt.50. ) Gyermekek átmeneti gondozása családok átmeneti otthonában az egész város területére kiterjedően. (Gyvt.51. ) Miközben az egyes szervezeti egységek tárgyi és személyi feltételekben elkülönülnek, tevékenységük során szoros együttműködésben segítik a rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb kihasználását, egymás szakmai tevékenységének gazdagítását. Férőhelyek száma Gyermekek Átmeneti Otthona 9 fő Helyettes Szülői Hálózat 8 fő Családok Átmeneti Otthona 26 fő Engedélyezett összes létszám 59.5 Családsegítő Központ 21,25 Gyermekjóléti Központ 20,75 Gyermekek Átmeneti Otthona 5 Családok Átmeneti Otthona 7 Adminisztratív, technikai, kisegítő dolgozók 4,5 Intézményvezető 1 Feladatmutatók családsegítés: fő gyermekjóléti szolgáltatás: fő gyermekek átmeneti gondozása: gondozási nap 4. A szervezeti egységek működésének rendje, egységek közötti kapcsolattartás A legfontosabb alapelv a belső szervezeti egységek, vezetői szintek meghatározásánál az, hogy az Intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen, eredményesen, és a szakmai követelményeknek megfelelően lássa el. A feladatok integrált, többcélú intézményben történő ellátása a hatékonyabb működést, az erőforrások célszerűbb kihasználását szolgálja. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai erőteljesen kapcsolódnak egymáshoz, a munkatársak szoros együttműködése teljesebbé teszi mindkét egységnél a feladatok ellátását. 9. oldal, összesen: 33

10 Az információnyújtás és szociális ügyintézés esetében mindkét központ munkatársai tudnak élni egymás segítésének lehetőségével, az információforrások felderítése kevesebb energiát igényel, mert mindkét szervezeti egység profitál a beszerzett ismeretekből. A családgondozói tevékenység végzése során egymás jelzőrendszerének tagjai, és az információk közvetlen átadásával, az ügyintézés menetének lerövidülésével a gyors beavatkozás válik lehetővé. Prevenciós programok szervezése, klubtevékenységek, szabadidős programok bonyolítása mind a Családsegítő Központ, mind a Gyermekjóléti Központ profiljának megfelelően történik. Az egységek munkatársai a toborzásban és gyakran az együttes megvalósításban segítik a másik kollégát. Tanácsadások keretében kölcsönösen ajánlják a Központok munkatársai az ellátottaknak egymás szolgáltatásait. A Gyermekjóléti Központ tevékenysége szorosan kötődik a gyermekek átmeneti gondozásához is. A gyermekek átmeneti gondozására nagyon gyakran a családgondozó javaslata alapján kerül sor. A Gyermekjóléti Központ családgondozója heti 10 órában segíti a Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátott gyermekek kapcsolattartását szüleikkel. Szervezi az együttműködést a gyermekek segítésében érintett személyekkel, intézményekkel. Az átmeneti gondozás formái a gyermekek átmeneti otthona, a helyettes szülői hálózat és a családok átmeneti otthona között közvetlen információcsere valósul meg, és a gyermek számára leginkább megfelelő ellátási forma kiválasztása lehetséges. Az esetek alapos átgondolására, a gyermekek ügyében születő döntések megtervezett előkészítésére van lehetőség. Több feladat egy intézményben történő integrálása következtében a szakmai tevékenységet végzők munkájának segítésére elegendő szűk adminisztrációs és kisegítő személyzet. 5. Az intézményvezetés testületi szerve, az Intézményi Tanács Tagjai: Az intézményvezető Az intézményvezető-helyettes A Családsegítő Központ vezetője A Gyermekjóléti Központ vezetője A Gyermekek Átmeneti Otthonának vezetője A Családok Átmeneti Otthonának vezetője A Közalkalmazotti Tanács vezetője Az Intézményi Tanács konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, szükség szerint, de évente legalább két alkalommal megbeszélést tart. Az Intézményi Tanácsot az intézményvezető hívja össze, üléseiről emlékeztető készül, melyet az iratkezelési szabályzatban rögzített módon kell készíteni. A dolgozók nagyobb csoportját, az élet- és munkakörülmények változását, vagy juttatásokat érintő kérdések tárgyalása esetén az Intézményi Tanács üléseire meg kell hívni a szakszervezet vezetőjét. 6. Összdolgozói értekezlet Az Intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összdolgozói értekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni az Intézmény valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozóját. Az intézményvezető és helyettese, valamint a szervezeti egységek vezetői az értekezleten: beszámolnak az Intézménynek az eltelt időszak alatt végzett munkájáról, értékelik az Intézmény programjának, munkatervének teljesítését, ismertetik a következő időszak feladatait. 10. oldal, összesen: 33

11 7. Érdekképviseleti szervek Az Intézményben dolgozók érdekképviseletét a Közalkalmazotti Tanács, valamint a Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezetének alapszervezete látja el. A gondozottak érdekképviseletét az Érdekképviseleti Fórum szolgálja, melyet a fenntartó hoz létre, megalakításának és működésének szabályait a fenntartó hagyja jóvá. Tagjai megválasztásának módját, hatáskörét, feladatait külön szabályzat tartalmazza. Az Intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók és gondozottak minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók és a gondozottak érdekképviselete. Az Intézmény vezetése támogatja, segíti ezeknek a szerveknek a működését. Az Intézmény működését segítő szervek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyek megőrzéséről (a Közalkalmazotti Tanács üléseiről készült jegyzőkönyvek kivételével) az Intézmény vezetése gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a hozott határozatokat. 11. oldal, összesen: 33

12 V. Az Intézmény vezetése, a vezetők közötti feladatmegosztás, hatáskörök, azok megosztásának módja, a helyettesítés rendje 1. Az Intézmény felelős vezetője: az intézményvezető. Feladat- és hatásköre: Az Intézmény vezetését az intézményvezető látja el az intézményvezető-helyettessel együttműködve. Az intézményvezető felelős: az Intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szakmai munkáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogkört, az intézményi külső kapcsolatok szervezéséért, működtetéséért. Dönt az Intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más személy, vagy szerv hatáskörébe. Az intézményvezető a közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyára, élet-, és munkakörülményeire vonatkozó döntési jogkörét külön jogszabályban megállapított esetekben az előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az intézményvezető képviseli az Intézményt. Feladatai: A szervezeti egységek munkájának irányítása, ellenőrzése, az intézményi tanács döntései esetében vélemény, javaslat megfogalmazása, végrehajtásuk szakszerű vezetése és ellenőrzése az intézményvezető-helyettessel együtt, a költségvetés alapján az Intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a vezető beosztású munkatársaival együtt, az érdekképviseleti fórummal és a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködés, az intézményi külső kapcsolatok szervezése és működtetése, iratkezelés felügyelete, döntés gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben. A munkáltatói hatáskör gyakorlásának a rendje: A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A munkáltatói jogok közül a szabadság engedélyezését az intézményvezető-helyettesre vonatkozó esetek kivételével az intézményvezető-helyettes elláthatja. A középvezetők az intézményvezető jóváhagyásával készítik el a munkaidő-beosztást, és rendkívüli helyzetben gondoskodhatnak helyettesítésről, rendkívüli munkavégzés elrendeléséről. Az intézményvezető gyakorolja valamennyi foglalkoztatott esetében a következő hatásköröket: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása, munkaköri leírás elkészítése, rendkívüli munkavégzés elrendelése, a szervezeti egységvezetők véleményének előzetes kikérésével dönt tanulmányi szerződés kötéséről, jutalmazásról, egyes rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokról (pld. kiemelkedő munkáért járó kereset-kiegészítés, ajándékutalvány, stb.) címek odaítéléséről, fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, az intézményvezető-helyettes szabadságának kiadása, a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként járó szabadidő engedélyezése, a Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában az egységvezetők által elkészített munkabeosztás jóváhagyása. Az intézményvezető az alábbi hatásköröket az intézményvezető-helyettesnek adja át: szabadság-nyilvántartás vezetése, műszakpótlék jelentés elkészítése, 12. oldal, összesen: 33

13 távollét jelentése, jelenléti ívek havi ellenőrzése, gépkocsivezetők munkarendjének, munkaidejének nyomon követése, ellenőrzése. A szervezeti egységek vezetőinek hatáskörébe tartozik: Az irányításuk alatt álló szervezeti egységben foglalkoztatottak részére túlmunka elrendelése, rendkívüli munkavégzés ellenértékeként járó szabadidő engedélyezése. A Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában a munkabeosztás elkészítése. 2. Az Intézményvezető vezető beosztású munkatársai feladat- és hatásköre a) Intézményvezető-helyettes Felelős: Az ellátottak és a gyermekek jogainak biztosításáért valamennyi irányítása alá tartozó szervezeti egységben. A szervezeti egységekben folyó szakmai tevékenység magas színvonalú ellátásáért. A Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában folyó gazdálkodás szabályainak betartatásáért. Az Intézmény munka-, baleset-, és tűzvédelmi tevékenységéért. Feladatai, hatáskör gyakorlásának módja: Részvétel az intézményvezetés munkájában, a Családsegítő Központ, a Gyermekjóléti Központ, a Gyermekek Átmeneti Otthona, és a Családok Átmenti Otthona egymás közötti együttműködés koordinálása, javaslattétel a szervezeti egységek szolgáltatásainak fejlesztésére, szakmai pályázati programok előkészítése, koordinálása, a végrehajtás ellenőrzése, folyamatos kapcsolattartás, információ-áramoltatás a Családsegítő Központ, és a Gyermekjóléti Központ területi irodáiban dolgozók között, az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek segítése, a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona havi ellátmányának összeállítása, beérkező levelek bontása, szignálása, kimenő levelek szakmai ellenőrzése, közreműködés éves beszámoló és munkaterv készítésében, a rendkívüli munkavégzésről (készenléti és kapcsolattartási ügyelet) szóló nyilvántartások ellenőrzése, belső ellenőrzési tevékenységben történő részvétel, csoportnaplók, ütemtervek, intézményi törzskönyv, gondozottak személyi anyagának ellenőrzése, hétköznapi és ünnepi ügyeletek, helyettesítések beosztásának, elszámolásának ellenőrzése, létszám- és változásjelentés készítése, továbbítása, egyeztetése, gondozási napok nyilvántartása a gyermekek átmeneti gondozása valamennyi formájára vonatkozóan, beosztottak szabadságának nyilvántartása, kapcsolattartás a gyámhatósággal, hivatalos szervekkel, egyéb intézményekkel, szervezetekkel a gépkocsivezetők és a takarító munkájának irányítása, a szervezeti egységek területi irodáiban az épületek állagmegőrzésének, a berendezési, felszerelési tárgyak megóvásának nyomon követése. 13. oldal, összesen: 33

14 b) Szervezeti egységek vezetőinek feladat, és hatásköre A szervezeti egységek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk szerint végzik. Irányításukat az intézményvezető az intézményvezető-helyettesen keresztül látja el. Felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel az intézményvezetőnek tartoznak. Felelősek: A szervezeti egységben zajló szakmai tevékenység minőségéért. Az ellátottak és a gyermekek jogainak érvényesítéséért. A takarékos gazdálkodás megvalósításáért a szervezeti egység szintjén. Feladataik, hatáskörük gyakorlásának módja: Szervezik, irányítják a szervezeti egység szakmai munkáját. Az intézményvezető utasításának megfelelően elkészítik a szervezeti egység éves beszámolóját és munkatervét. Az irányításuk alatt álló egység tevékenységéről rendszeresen beszámolnak az Intézmény vezetőinek. Ellenőrzik a szervezeti egységben dolgozók munkáját. Az egységben dolgozók munkaidejének, ügyeleti rendjének, a készenlétnek a beosztása. 3. A helyettesítés rendje Az intézményvezetőt a munkamegosztás rendje szerint, valamint tartós akadályoztatás esetén az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Mindkettőjük távolléte esetén az Intézmény intézményvezető által megbízott dolgozója végzi a helyettesítést. A megbízott az elvégzett feladatról a következő munkanapon köteles beszámolni az intézményvezetőnek. Az intézményvezető-helyettes az intézményvezető távollétében a kötelezettség-vállalási, valamint a szakmai teljesítés igazolási és utalványozási jogkört is gyakorolja a Gazdasági Ügyrendben foglaltak figyelembe vételével. A szervezeti egységek vezetőinek helyettesítését távollétük esetén a szervezeti egységben dolgozó, munkaköri leírásában a szervezeti egységvezető helyettesítésére felhatalmazott beosztott látja el. 4. A vezetők bent tartózkodása Az Intézmény székhelyén főmunkaidőben hétfőtől csütörtökig , pénteken között a vezetők (intézményvezető, intézményvezető-helyettes, Gyermekjóléti Központ vezetője vagy Családsegítő Központ vezetője) közül legalább 1 főnek bent kell tartózkodnia. A bent tartózkodás rendjét az intézményvezető határozza meg. Kivételes esetben, a fentebb felsorolt vezetők egyidejű, indokolt távollétekor az intézményvezető megbízása alapján beszámolási kötelezettség mellett beosztott dolgozó is elláthatja az ügyeletet. VI. Munkakörök és beosztások az egyes szervezeti egységekben 1. Intézményvezető-helyettes Feladatok: A szervezeti egységek szakmai munkájának segítése. Segítség nyújtása az intézményi munkaterv összeállításában és végrehajtásában. Részvétel szakmai fórumokon, megbeszéléseken, egyeztetéseken. A szervezeti egységek közötti koordináció bonyolítása. A Helyettes Szülői Hálózat szakmai tevékenységének irányítása. A szervezeti egységek vezetőivel történő együttműködésben bekapcsolódás az Intézményt érintő belső szabályzók kidolgozásába. A jogszabályi változások nyomon követése, és a belső szabályzók átdolgozásának, aktualizálásának kezdeményezése. 14. oldal, összesen: 33

15 Javaslattétel új szolgáltatási formák kialakítására. Javaslattétel a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges eszközbeszerzésekre, karbantartási és felújítási munkákra. A területi irodák, a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona rendszeres látogatása. A Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona havi ellátmányának összeállítása. Kapcsolattartás más intézményekkel, hivatalos szervekkel. Az intézményvezetővel együtt részvétel a belső ellenőrzési munkában. Az ellenőrzés során tett megállapítások szabályzatban foglaltaknak megfelelően történő rögzítése írásban. Az intézményvezető tájékoztatása az ellenőrzési tevékenység során feltárt hiányosságokról, problémákról, valamint a hozott intézkedésekről. A leltári tárgyak elhelyezésében, a leltárfelelős személyében bekövetkező változások jelzése az eszköznyilvántartónak. Az intézményi leltározás előkészítése, megszervezésében, lebonyolításában történő közreműködés, az intézmény vagyontárgyai selejtezésének előkészítése, részvétel a lebonyolításban. 2. Családsegítő Központ Családsegítő Központ vezetője Feladatok: A Családsegítő Központ munkájának szervezése, irányítása. Esetmegbeszélések, munkatársi értekezletek, belső továbbképzések szervezése, vezetése. Esetek elosztása családgondozók között. Az intézményvezető munkájának segítése. Javaslattétel új szolgáltatási formák bevezetésére. A szervezeti egységben dolgozó családgondozók munkaidejének beosztása. Családgondozó tartós távolléte esetén a belső helyettesítés megszervezése. Esetmegbeszélések szervezése a Gyermekjóléti Központ munkatársaival együttesen. Komplex családgondozás a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának érdekében. Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival. Kapcsolattartás más intézményekkel, esetmegbeszélések, esetkonferencia szervezése, információcsere. Tájékozódás az ellátási terület szükségleteiről. Közösségi szociális munka végzése. Csoportmunka (önsegítő csoportok, tevékenységek szervezése). A nyilvántartási rendszer és az adminisztráció folyamatos vezetése. Év végén a Családsegítő Központ munkáját értékelő, elemző beszámoló elkészítése. Éves munkaterv összeállítása. Statisztikai jelentések készítése. Belső ellenőrzési tevékenység végzése. Ellenőrzési tevékenységről feljegyzés készítése. Családgondozó Feladatok: Segítségnyújtás a kliens problémamegoldó képességének növelése érdekében. A kliensek segítése szociális ügyintézéssel, életvezetési tanácsadással, krízishelyzet kezelésével. Információ nyújtása szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról. Munka, albérlet, különböző szolgáltatások és programlehetőségek nyilvántartása, közvetítése. Komplex családgondozás a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának érdekében. Családterápiás szolgáltatás. 15. oldal, összesen: 33

16 Segítségnyújtás szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi ügyek vitelében. Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival. Kapcsolattartás más intézményekkel, esetmegbeszélések, esetkonferencia szervezése, információcsere. Koordináló munka intézmények és intézmény-kliens között. Tájékozódás az ellátási terület szükségleteiről. Közösségi szociális munka végzése. Csoportmunka (önsegítő csoportok, szabadidős klubok, tevékenységek szervezése). A nyilvántartási rendszer és az adminisztráció folyamatos vezetése. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. Szociális segítő Feladatok: Kliensek irányítása a Gyermekjóléti Központ, illetve a Családsegítő Központ illetékes munkatársaihoz. Információ nyújtása szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról. Foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk gyűjtése. Információk nyújtása álláshelyekről, albérleti lehetőségekről, fogyatékossággal összefüggő ellátásokról, egyéb szolgáltatásokról. Munka, albérlet, különböző szolgáltatások és programlehetőségek nyilvántartása, közvetítése. Tájékoztatás ifjúsági ügyekben. A kliensek segítése szociális ügyintézéssel. Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival. Kapcsolattartás más intézményekkel, esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon történő részvétel. Koordináló munka intézmények és intézmény-kliens között. Családgondozásba történő bekapcsolódás ügyintézéssel, információk nyújtásával. Programok szervezésébe, lebonyolításába történő bekapcsolódás. A nyilvántartási rendszer és az adminisztráció folyamatos vezetése. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. 3. Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központ vezetője Feladatok: A Gyermekjóléti Központ munkájának szervezése, irányítása. Esetmegbeszélések, munkatársi értekezletek, belső továbbképzések szervezése, vezetése. Esetek elosztása családgondozók között. Az intézményvezető munkájának segítése. Szükség esetén javaslattétel új szolgáltatási formák bevezetésére. A szervezeti egységben dolgozó családgondozók munkaidejének beosztása. Esetmegbeszélések szervezése a Családsegítő Központ munkatársaival együttesen. Pályázatok írása, a nyertes program koordinálása, az elszámolás elkészítése. Komplex családgondozás a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, - kialakulás esetén - megszüntetése érdekében. Segítségnyújtás a kliens problémamegoldó képességének növelése érdekében. Az alapellátásban részesülők és védelembe vettek családjai számára szociális ügyintézés, életvezetési tanácsadás, krízishelyzet kezelése. Mediációs szolgáltatás. Kapcsolattartás más intézményekkel, esetmegbeszélések, esetkonferencia szervezése, információcsere. Koordináló munka intézmények és intézmény-kliens között. Jelzőrendszer működtetése. 16. oldal, összesen: 33

17 Területi értekezletek, valamint éves értékelő értekezlet megszervezése. Tájékozódás az ellátási területen élő lakosság körében jelentkező szükségletekről. Közösségi szociális munka végzése. Csoportfoglalkozások szervezése, vezetése. A nyilvántartási rendszer és az adminisztráció folyamatos vezetése. Év végén a Gyermekjóléti Központ munkáját értékelő, elemző beszámoló elkészítése, éves munka tervezése. Statisztikai jelentések összeállítása. Ellenőrzési feladatok végzése. Ellenőrzési tevékenységről feljegyzés készítése. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. Családgondozó Feladatok: Komplex családgondozás a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, - kialakulás esetén - megszüntetése érdekében a Gyermekjóléti Központ ellátási területén. Segítségnyújtás a kliens problémamegoldó képességének növelése érdekében. Az alapellátásban részesülők és védelembe vettek családjai számára szociális ügyintézés, életvezetési tanácsadás, krízishelyzet kezelése. Kapcsolattartás más intézményekkel, esetmegbeszélések, esetkonferencia szervezése, információcsere. Koordináló munka intézmények és intézmény-kliens között. Tájékozódás az ellátási területen élő lakosság körében jelentkező szükségletekről. Csoportmunka (önsegítő csoportok, szabadidős klubok, tevékenységek szervezése). Közösségi szociális munka végzése. Szabadidős klub foglalkozásainak szervezése. A nyilvántartási rendszer és az adminisztráció folyamatos vezetése. A gyermekek átmeneti gondozását segítő családgondozó vezeti a személyi térítési díjak nyilvántartását. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. Családgondozó asszisztens Feladatok: Kliensek irányítása a Gyermekjóléti Központ, illetve a Családsegítő Központ illetékes munkatársaihoz. Információ nyújtása szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról. Információk gyűjtése álláshelyekről, albérleti lehetőségekről, egyéb szolgáltatásokról. Munka, albérlet, különböző szolgáltatások és programlehetőségek nyilvántartása, közvetítése. A kliensek segítése szociális ügyintézéssel. Segítségnyújtás szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi ügyek vitelében. Környezettanulmányok készítése hatósági felkérésre. Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival. Kapcsolattartás más intézményekkel, esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon történő részvétel. Koordináló munka intézmények és intézmény-kliens között. Családgondozásba történő bekapcsolódás ügyintézéssel, információk nyújtásával. Programok szervezésébe, lebonyolításába történő bekapcsolódás. A nyilvántartási rendszer és az adminisztráció folyamatos vezetése. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 17. oldal, összesen: 33

18 Gyermekek Átmeneti Otthona vezetője Feladatok: A gondozottak számára a törvényben rögzített teljes körű ellátás, a gyermek testi-, érzelmi-, erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő nevelés, gondozás biztosítása. A gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének, valamint a féléves értékeléseknek az elkészítése. Engedély nélküli eltávozás esetén a törvényes képviselő értesítése, és kísérlet a gyermek vissza hozatalára, A gondozottak szünidei, nyári üdülésének, kirándulásainak szervezése. Az átmeneti otthonban folyó gazdálkodási tevékenység koordinálása és irányítása. A ház pénzügyeinek irányítása. A gyermekek személyi iratainak rendben tartása. Csoportnapló, eseménynapló vezetése. Beszerzési és pénzügyi nyilvántartások vezetése. Változásjelentés, engedély nélküli eltávozás vezetése. Házi irattár rendben tartása. Jegyzőkönyv felvétele a rendkívüli eseményekről. Rendszeres egyeztető megbeszélés tartása a Gyermekek Átmeneti Otthonában dolgozó közalkalmazottakkal. Esetmegbeszélések, team-megbeszélések tartása. Munkabeosztás készítése. A szervezeti egységben dolgozó gyermekgondozók és gyermekfelügyelők gondozó-nevelő tevékenységének folyamatos ellenőrzése. Az épület állagának, felszereltsége megőrzésének figyelemmel kísérése. Leltárellenőrzés. Gyermekvédelmi asszisztens Feladatok: A Gyermekek Átmeneti Otthonában élő gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődésének figyelemmel kísérése. Megakadások esetében javaslattétel a szükséges eljárásokra, módszerekre, megoldási módokra, ellátások szervezésére, külső erőforrások bevonására. Bekapcsolódás a gyermekek egyéni gondozási-nevelési tervének elkészítésébe, illetve a Gyermekek Átmeneti Otthona vezetője távollétében a vezetővel történt előzetes egyeztetés alapján a gondozási-nevelési terv elkészítése. A Gyermekek Átmeneti Otthona vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján a féléves értékeléshez szükséges dokumentáció előkészítése vagy elkészítése. Gondoskodás az egyéni gondozási-nevelési tervben megfogalmazott, személyre szóló feladatok elvégzéséről. A gyermekek tanulmányi munkájának segítése. Korrekciós feladatok, egyéni fejlesztés végzése. A Gyermekek Átmeneti Otthona vezetőjével történt egyeztetés alapján szülői értekezlet látogatása, kapcsolattartás a nevelési-oktatási intézményekkel. Részvétel a gyermekek pályaválasztását segítő tevékenységben. A gyermekek érdekében együttműködés az esetben érintett egyéb intézményekkel, hatóságokkal. Segítő kapcsolat kialakítása a gyermekekkel, egyéni beszélgetés, személyre szóló odafigyelés meg valósítása. Szabadidős programok, üdültetés szervezése, és bekapcsolódás azok lebonyolításába. A Gyermekek Átmeneti Otthona vezetője munkájának segítése a könyvelésben, nyilvántartások vezetésében, illetve a készlet-ellenőrzésben történő részvétellel. A Gyermekek Átmeneti Otthona vezetője távolléte esetében a vezető helyettesítése, a stáb munkájának, a gyermekközösség életének irányítása, a Gyermekek Átmeneti Otthonának 18. oldal, összesen: 33

19 képviselete, és kapcsolattartás az Intézmény központi vezetésével. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. Gyermekfelügyelő Feladatok: Az egyéni gondozási-nevelési tervben megfogalmazott személyre szóló feladatok elvégzéséről történő gondoskodás, minden gyermek esetében. A Gyermekek Átmeneti Otthona vezetőjével történő egyeztetés alapján a gyermekek zsebpénzének kezelése. A Gyermekek Átmeneti Otthona élettere, életritmusa kialakításába történő bekapcsolódás, a házirend szerinti elvárások betartatása. A gyermekek bevonása az önkiszolgáló, önellátó és környezetrendező munkákba életkoruknak megfelelően. Gyermekek megtanítása az alapvető háztartási ismeretekre. A Gyermekek Átmeneti Otthona vezetőjével végzett előzetes egyeztetés után a háztartási jellegű beszerzések bonyolítása. Szerepvállalás a tanulás segítésében. A városban lévő szabadidős programok figyelemmel kísérése, azokon történő részvétel megszervezése. Egyéb szabadidős programok, házi ünnepségek szervezése. Táboroztatásban történő részvétel. A gondozott gyermekek ruházata rendben tartásának, mosásának, javításának, cseréjének nyomon követése, szükség esetén ezen feladatok elvégzése. A gyermekek étkeztetéséről történő gondoskodás. A Gyermekek Átmeneti Otthonában lévő élelmezési nyersanyagok mennyiségének figyelemmel kísérése, a beszerzés szükségességének jelzése a Gyermekek Átmeneti Otthona vezetője felé. Gyermekek orvoshoz kísérése, ápolási tevékenység. Esti és éjszakai ügyelet ellátása. Az eseménynapló pontos vezetése, a műszak idején történt lényeges események rögzítése az eseménynaplóban. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. Kapcsolt munkakörben helyettes szülői tanácsadói feladatokat ellátó családgondozó Előkészíti a gyermek helyettes szülőnél történő elhelyezését. Elvégzi a gondozás megkezdésével, valamint a lezárásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat. A helyettes szülő bevonásával elkészíti az átmeneti gondozott, helyettes szülőnél elhelyezett gyermekek egyéni gondozási-nevelési tervét. Folyamatosan segíti a helyettes szülőt, illetve biztosítja szakmai ellenőrzésüket. A helyettes szülői családok rendszeres, szükség szerinti alkalommal - de legalább háromhetente - történő látogatása alkalmával tájékozódik a gondozott gyermekek helyzetéről, a gondozás, nevelés esetleges problémáiról, tapasztalatairól. Feladata a gondozott gyermekek nevelési-oktatási intézményeinek szükség szerinti felkeresése, tájékozódás a gyermek viselkedéséről, tanulmányi eredményéről. Tanácsadás keretében segíti a helyettes szülőket a gondozott gyermekkel kapcsolatos problémák megoldásában. Szükség esetén a megfelelő szakemberhez irányítja a helyettes szülőt vagy a gyermeket, elősegíti az ellátáshoz való hozzájutást. Ellenőrzi, hogy a helyettes szülő megtesz-e mindent a rábízott gyermek harmonikus fejlődése érdekében. Ellenőrzi, hogy a helyettes szülő az ellátásra kapott nevelési díjat, illetve ellátmányt a gyermekre 19. oldal, összesen: 33

20 fordítja-e. Segíti az átmeneti gondozott gyermek és hozzátartozói kapcsolattartását. Kikéri és meghallgatja az elhelyezett gyermek véleményét a kapcsolat alakulásáról, a problémákról. Haladéktalanul tájékoztatja az Intézmény vezetőjét, ha a helyettes szülő tevékenységének ellenőrzése során azt tapasztalja, hogy az a gyermek nevelése, ellátása során meg nem engedett nevelési módszereket alkalmaz, különösen, ha a gyermeket bántalmazza, élelmezését megvonja, elhanyagolja gondozását, nevelését. Szükség esetén kezdeményezi az átmeneti gondozott gyermek új gondozási helyének megválasztását. Szervezi, illetve vezeti a helyettes szülők továbbképzését. Elvégzi a Helyettes Szülői Hálózat bővítését szolgáló feladatot. Minden hónap végén összeállítja a helyettes szülőknek járó nevelési díj és ellátmány, valamint a helyettes szülői díj összegét, azt továbbítja az intézményvezetőnek, a gazdasági egységnek, és a helyettes szülőknek. Hatáskörét, felelősségét és kötelességét a munkaköri leírás tartalmazza. 5. Családok Átmeneti Otthona Szakmai vezető Feladatai: Részvétel az intézményvezetés munkájában. Az otthon folyamatos működésének szervezése, a dolgozók munkaidő beosztásának elkészítése. A Családok Átmeneti Otthona éves munkatervének összeállítása, és közreműködés annak végrehajtásában. A szakmai munka éves értékelése, valamint a beszámoló készítése. Az éves szabadságolási terv összeállítása. Részvétel a Családok Átmeneti Otthona tevékenységével összefüggő szakmai fórumokon, megbeszéléseken, egyeztetéseken. Közreműködés az Intézményt érintő belső szabályzók kidolgozásában. A jogszabályi változások nyomon követése, a belső szabályzók átdolgozásának, aktualizálásának kezdeményezése az intézményvezetőnél. Javaslattétel új szolgáltatási formák kialakítására. Javaslattétel a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges eszközbeszerzésekre, karbantartási és felújítási munkákra. A Családok Átmeneti Otthona ellátmányának összeállítása az intézményvezetővel közösen, havonta. A jelentkező családok felvételének, megállapodás megkötésének és meghosszabbításának előkészítése. Esetmegbeszélést tartása havonta. Kapcsolattartás más intézményekkel, hivatalos szervekkel. A Családok Átmeneti Otthona területén zajló felújítási munkák nyomon kísérése. Családgondozó Feladatai: A Családok Átmeneti Otthonában ellátott családok gondozása, a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, veszélyeztetettség kialakulása esetén megszüntetése érdekében. Az ellátott családok számára szociális ügyintézés, életvezetési tanácsadás, krízishelyzet kezelése. Konfliktusok és azok okainak felismerése, felismertetése az első interjú, valamint a beszélgetések során, problémamegoldó stratégiák kidolgozása a gondozott családdal közösen. Javaslattétel a gyermeknek és hozzátartozóinak a megfelelő, a probléma megoldását segítő szakintézmények, szolgáltatások igénybevételére. A gyermekek és a családok érdekében történő eljárás, támogatásuk jogaik érvényesítésében, 20. oldal, összesen: 33

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom Tartalom...2 I. Bevezetés...3 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya...4 III.Az Intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Sorszám: A/1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 1.1. Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. 1.2. Telephelyei: 1.2.1. 4029

Részletesebben

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom Tartalom... 2 I.Bevezetés... 3 II.A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 III.Az Intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Szakmai Program 1. számú melléklete. Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szakmai Program 1. számú melléklete. Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szakmai Program 1. számú melléklete Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom I. BEVEZETÉS... 4 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya...

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich u. 17/D sz.. TELEFON: 76/550-257 I.

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kunszentmiklós Város Önkormányzata.- az 1/2000. ( I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására van szükség az alábbiak szerint: A magyar Államkincstár

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzata intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatai módosítására Előterjesztő: Tóth József

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 2, 3, 4 Törzsszám: 347983 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról Előterjesztés az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 184 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben