Támogató Szolgálat. Berhida Város Önkormányzat Képviselő Testülete 8181Berhida, Veszprémi utca 1-3. Tárgy: Támogató Szolgáltatás felajánlása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogató Szolgálat. Berhida Város Önkormányzat Képviselő Testülete 8181Berhida, Veszprémi utca 1-3. Tárgy: Támogató Szolgáltatás felajánlása"

Átírás

1 Berhida Város Önkormányzat Képviselő Testülete 8181Berhida, Veszprémi utca 1-3. Tisztelt Képviselő Testület! Tárgy: Támogató Szolgáltatás felajánlása Engedjék meg, hogy tájékoztassam Tisztelt Képviselő-Testületet Szolgálatunk működéséről, céljáról, a szociális alapellátó rendszerben betöltött szerepéről és nem utolsó sorban településükön fennálló létjogosultságáról. A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) kormányrendelet alapján július 31.-én A Támogató szolgáltatás és közösségi ellátások beleértve az alacsonyküszöbű szolgáltatásokat állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására címmel pályázatot írt ki, melyre intézményünk sikeresen pályázott. A támogató szolgáltatás finanszírozására elsősorban a pályázati támogatás nyújt fedezetet. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény alapján rendelkezésre álló források, valamint a bizottság véleményének figyelembevételével a évre, a TNGK Támogató Szolgálata esetében 3933 feladategységet fogadott be, valamint az alább részletezett működési támogatást ítélte meg: alaptámogatás: Ft teljesítménytámogatás 3000 feladategység alatt: Ft teljesítménytámogatás 3000 feladategység felett: ft Összes működési támogatás: Ft. Az év folyamán, a év gyakorlatához hasonlóan, lehetőség lesz többlettámogatás iránti igényt benyújtani a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz, ezzel növelve a működési támogatásunk összegét től a normatívától eltérő finanszírozási háttér miatt a támogató szolgáltatások csak a pályázati szerződésben meghatározott területekre kaphatnak támogatást, mely intézményünk esetében Várpalota és kistérsége közigazgatási területét öleli fel. Szolgálatunk az alakulásától, évtől 2009.december 31.-ig, működési engedély alapján ellátta Berhida település igénnyel fellépő, fogyatékossággal élő lakosságát. Fenntartóváltás miatt, évtől, Várpalota Többcélú Kistérségi Társulása által létrehozott Intézmény, a Térségi Népjóléti Gondozási Központ tagintézményeként, a fenntartásában részt vevő települések - mely települések soraihoz Berhida település nem kívánt csatlakozni- közigazgatási területeihez igazodva, működési engedélyünk módosulása okán berhidai ellátottaink részére szolgáltatásunk elérhetetlenné vált.

2 Ezúton szeretnénk, szolgáltatásunkat felajánlva, felkérni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek megtárgyalni egy esetleges megállapodás megkötésének lehetőségét, mellyel biztosítva lakosaiknak a személyes gondoskodás egyik formáját magába foglaló szociális alapszolgáltatást, a támogató szolgáltatást. A Támogató Szolgálat látja el azt az egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal élő látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, és halmozottan sérült, vagy autista személyt, aki a működési engedélye alapján meghatározott közigazgatási területen életvitelszerűen tartózkodik január 01-től az 1993.III. törvény módosításának megfelelően csak a szociálisan rászorult személyek vehetik igénybe a szolgáltatást. E szerint a támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. A szolgáltatás igénybevételéhez a súlyos fogyatékossági állapotot igazolni lehet: 1. az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más 2. okirattal, 3. az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel (A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. [továbbiakban: Szt]. 65./ C. (4)-(6) bekezdése alapján). Szolgálatunk tehát a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását végzi. Klienseink igényeinek kielégítése érdekében személyi segítő, valamint szállító szolgáltatásunk munkaidőben érhető el. Ellátottak száma a Berhida (Peremarton gyártelep) vetítve évben 0-5 év 1 fő 6-13 év 2 fő év év év 1 fő év év év év 2 fő Összesen: 8 fő ebből óvodaköteles: 1 fő tanköteles: 2 fő felnőttkorú: 3 fő

3 Fogyatékossági csoport szerint Értelmi sérült : 2 fő Mozgássérült : 2 fő Halmozottan sérült : 2 fő A kistérségben, így Berhidán, évben a szállító szolgáltatásra mutatkozott nagyobb igény, ezen belül is a fogyatékos gyermekek megyén belüli, illetőleg a fővárosban található közoktatási intézménybe szállítása dominált. A gyermekek szállítása napi rendszerességgel, két alkalommal (reggel-oda és délben-vissza), illetőleg Pétfürdőről egy kisgyermek vonatkozásában heti két alkalommal (hétfőn-oda és pénteken-vissza) realizálódott, hozzájárulván ezzel az integráció elvének megvalósulásához, mely feltételezi, hogy a fogyatékos emberek a mindennapi folyamatokban (pl. oktatás, szociális és gyermekvédelmi ellátás, foglalkoztatás, sport, kultúra) kapcsolatot létesíthetnek és tarthatnak fenn más emberekkel, valamint a társadalmi és gazdasági intézmények legszélesebb körével. Meggyőződésünk, hogy a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának esélyét, illetve életminőségét elsősorban a család általános társadalmi helyzete határozza meg. Kiemelt fontosságú, hogy a fogyatékos gyermek nevelése, gondozása és ápolása, valamint a fogyatékos felnőtt támogatása mellett a szülőknek, más családtagoknak marad-e lehetősége munkavállalásra. Ez pedig befolyásolja az esélyek kiegyenlítéséhez szükséges szolgáltatások és segédeszközök elérhetőségét. A fogyatékos gyermekek (sok esetben felnőttek) szülei részben a megfelelő ellátást nyújtó nappali és bentlakásos intézmények, szolgáltatások elérésének nehézsége okán, részben a családtagért érzett felelősség miatt gyakran vállalkoznak, akár a munkapiactól való távolmaradás és ezzel jövedelemkiesés árán is, a fogyatékos családtag otthoni ápolására. Ez pedig a családi élet minőségének romlását eredményezi. Ennek megakadályozását hivatott biztosítani a közoktatási, a szociális és a speciális gyermekvédelmi alapellátások kínálta lehetőség, a gyermekek napközbeni ellátása. Ilyen pl. a speciális óvoda, az iskolai napközi otthon, a bölcsőde, a fogyatékos személyek nappali intézménye. Azonban segítség nélkül ezeknek csak egy része hozzáférhető fogyatékos gyermekek számára. A fogyatékos különösen az értelmileg akadályozott, az autizmussal élő, a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermeket, illetve felnőttet ellátó szülők számára az alkalmankénti külső segítség igénybevételének lehetőségét szükséges biztosítani. Ezért meg kell vizsgálni speciális támogatást nyújtó szolgálat, azaz a támogató szolgálat fenntarthatóságának a lehetőségét. A fogyatékos személyeket a társadalom és a helyi közösség egyenrangú tagjaiként ugyanazok a jogok és kötelességek illetik meg, mint minden más állampolgárt. Ugyanakkor egy-egy feladat vagy cselekvés végrehajtásához, élethelyzetben való közreműködéshez másképpen a jogok érvényesítéséhez a testi funkciók és/vagy a testi struktúrák sérülése(i) miatt az esélyek kiegyenlítését szolgáló, másképpen a tevékenység akadályozottságát, a részvétel korlátozottságát megszüntető intézkedésekre van szükség. Biztosítani kell, hogy a fogyatékos személyek a

4 szükséges szolgáltatásokhoz a lakóhelyükön vagy ahhoz a lehető legközelebbi településen jussanak hozzá, illetve, hogy a fogyatékos személyekkel kapcsolatos döntések és intézkedések helyi szinten kerüljenek megfogalmazásra és megvalósításra. A fogyatékos személyek mindennapi életének minőségét olyan körülmények határozzák meg, amelyek befolyásolására magának a fogyatékos személynek egyáltalán nincs, vagy csak nagyon kis mértékben van lehetősége, hatalma. E körülmények egyik lényegi alkotóeleme a fogyatékos személy egészségügyi állapota, fizikai, szellemi realitásai, maga a fogyaték, míg a másik oldalon a családi, és tágabb társadalmi feltételrendszer áll. E két, a fogyatékos személy által szinte alakíthatatlan tényező szövedéke határozza meg létezésének minőségét. Ha a fogyatékkal élő személyeket érintő feltételrendszert nem egyéni problémának tekintjük, hanem társadalmi felelősséggel, közelítjük meg, akkor eljutunk e személyek jogaihoz, azaz ahhoz a feltételrendszerhez, amelyet a társadalomnak biztosítani kell ahhoz, hogy a fogyatékkal élő személyek ugyanolyan, vagy hasonló mértékben képesek legyenek élvezni és használni a társadalmi előnyöket, szolgáltatásokat, ugyanúgy, mint bármely más átlagos állampolgár. A mi tevékenységünk alapvetően egy szolgáltatás (a mi szervezetünkben szolgálat). Természetesen feladatunk, hogy felkutassuk a klienst, azonban úgy véljük, hogy a települési, kistérségi jelzőrendszernek is felelőssége van a saját lakosai felé. Jelzőrendszer alatt azokat a kapcsolódási pontokat értjük, ahol az adott problémával rendelkező kliens felbukkan (orvos, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat, önkormányzat). Felelősségük, hogy tájékozottak legyenek a szolgáltatásokat illetően, a hozzájuk fordulókat hozzánk tudják irányítani. Nagyon fontos, hogy teljes mértékben feltérképezzük a településeken fellelhető klienseket, de ugyanolyan fontos, hogy a települések használják ki az általunk kínált lehetőségeket. A szolgálatnak vannak állandó, óta meglévő kis kliensei, akikre nézve folytatni kívánjuk a megkezdett munkát, hiszen ahogyan azt az igénylőink levelei is alátámasztják, segítségünk nélkül, aránytalan terhet róva a családra tudják megszokott életvitelüket, gyermekeik speciális közoktatási intézményben való részvételét biztosítani. Tisztelt Képviselő Testület, a közös munka során keletkező problémák több irányúak. Vannak köztük kommunikációs jellegűek, vannak, melyek a sajátos kistérségi szerkezetből adódnak. Ami nehézzé teszi a folyamatos munkát az a bizonytalanság. A bizonytalanságokat csak közös erővel szüntethetjük meg, ha biztosak vagyunk abban, hogy együtt akarunk dolgozni. Nem elég az ellenőrzés szempontjait kialakítani, hanem a munka megkezdésekor világos iránymutatást kell kapnunk arról, hogy a szerződő partnerünk mikor tekinti sikeresnek és elvégzettnek a munkánkat. Nagyon fontos lenne ráébreszteni a települési jelzőrendszer tagjait, hogy az intézményi szolgáltatásokhoz való hozzáférés nem kizárólag az intézmény ügye, hanem egy kliensre figyelő, az ő igényeit tudó jelzőrendszer közvetítésével létrejövő partnerkapcsolat, mely fontos a település, az intézmény és a kliens számára egyaránt. Egyik sem tud hosszútávú jó eredményre jutni a másik két partner nélkül.

5 Engedjék meg Tisztelt Képviselők, hogy figyelmükbe ajánljam az FSZH által közreadott statisztikát, melyből kitűnik, hogy évben a kistérségben a potenciális rászorulók száma 605 fő, ez a szám még ahhoz viszonyítva is magas, hogy jelenleg a térségben 2 Támogató Szolgálat (ebből 1 csak Várpalota közigazgatási területén) működik. Szolgálatunk a 605 főből jelenleg 46 főt lát el, melyből 6 fő berhidai lakos. Segítő együttműködésüket megköszönve tisztelettel: Várpalota, sk. Dávidné dr. Szikszai Tünde mb. szolgálatvezető Jóváhagyta: sk.balogh-ádám Szilvia TNGK vezető

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona 10/2006. (II. 16.) OGY határozat AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL A PROGRAM ALAPELVEI I. A Program alapelvei horizontális

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és

Részletesebben

B E V E Z E T É S. Előterjeszti: Gyömrő Város Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága

B E V E Z E T É S. Előterjeszti: Gyömrő Város Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága B E V E Z E T É S Gyömrő Város Önkormányzata eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 92. (3)-(10) bekezdések, valamint a 92. (1) bek. alapján megalkotta

Részletesebben

Vázlat. A fogyatékosságról. Alapvetés. Jogszabályok. Háttér. Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása. Dr. Molnár Angéla

Vázlat. A fogyatékosságról. Alapvetés. Jogszabályok. Háttér. Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása. Dr. Molnár Angéla Vázlat Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása Dr. Molnár Angéla molnar.angela@ejk.hu 20/4509289 1. Háttér, alapvetés, jogi ismeretek 2. Nemzetközi jogi környezet, egyezmények, nyilatkozatok 3. Alapjogok,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Tel: 06-96/595-088 Fax: 06-96/595-089 Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9100 Tét, Fő u. 88. Tel./Fax: 96/461-134

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9100 Tét, Fő u. 88. Tel./Fax: 96/461-134 TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9100 Tét, Fő u. 88. Tel./Fax: 96/461-134 ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Tét Város Önkormányzat által 2012. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ill. gyámhatósági, gyámügyi

Részletesebben