Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városában"

Átírás

1 Észak-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél 6. évfolyam 2011/3 Érdemes volt... Tavasztól épül a kerékpáros nyomvonal Miskolcon Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városában ÉMOP Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. ÚMFT infovonal:

2 Nem tűnsz megszállott ke - rék párosnak, nem látni verse nye - ken, ám csaknem egy évti ze - de mégis kitartóan dol gozol a kétkeres ügyek előrehala - dásáért. Hogy is van ez? puhatolóztam F. Nagy Zsu - zsan nánál, az Ökológiai In - tézet Alapít vány munkatár - sánál, aki a kerékpáros együtt műk ödé sekért a kez - de tektől sokat tett. Valóban csak ko ca ke - rék páros vagyok, első sor - ban dolgozni járok bringával. Azt is addig, amíg az idő - járás engedi, utána pedig többnyire villamosra ülök. Azonban autóval is közle - kedem, ugyanis a munkám oly kor vidékre szólít, vagy ép pen szállítanom kell a prog ram jainkhoz szükséges felszereléseket. Még sincs el - lentmondás, hiszen a kerékpározás népszerűbbé téte - lével és elfogadtatásával nem az a célunk, hogy ne járjanak személygépkocsik az utakon. Azért dolgozunk so - kakkal közösen, hogy egyre többen ismerjék fel, hogy városunk élhetőbbé tehető, ha mi magunk is megtanul - juk ésszerűen használni a gépjárműveket. Ha mindenki végiggondolja, hogyan csökkentheti családjában az autóval megtett kilométereket és fokozatosan elkezdik meg változtatni szokásaikat (heti egyszeri nagybevásárlás, iskolába, munkába kerékpárral, gyalog, villamossal, busszal mennek), akkor jó irányba változhatnak a dolgok. Sajnos nehéz a reklámokkal, a divattal, a kényel - mes séggel szemben erről beszélni, de határozottan ja - vuló tendencia érezhető az elmúlt 2-3 évben. (Igaz, ennek az álláspontnak a terjedéséhez a közle kedési dugók negatív élményei is alaposan hozzájárulnak :)) Az Ökológiai Intézettel milyen szakmai kezdemé - nyezéseitek voltak, hogy ezt a szemléletet a várospolitikában is érvényesítsétek? Lehetőségünk volt a város klímavédelmi és kör - nyezetvédelmi programjának kidolgozására 2005 táján. Annak ellenére, hogy minden szakmai szervezettel meg - történtek az egyeztetések a későbbi várospolitikai prog - ramok nem vették kellő mértékben figyelembe az itt meg fo galmazott célokat (pl. Városfejlesztési, Közleke - dés fejlesztési Stratégia). Emiatt olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek hosszú távra megnehezítették (egyes pontokon ellehetetlenítették) a közlekedést a vá - rosban. A biztonságos kerékpáros közlekedés feltéte - leinek kialakítása érdekében sem tették meg azokat a lépéseket, amelyek a város méretével arányos módon se gítették volna a kerékpáros közlekedés fejlődését (utak, nyomvonalak, tárolók, őrzők, kölcsönzők létesí - tése). Többször a környezeti tanácsadó irodánknak, jog - se gélyszolgálatunknak kellett fellépni azért, hogy leg a - lább ne romoljon tovább a helyzet. Így sikerült például a Diósgyőr felé szinte egyetlen kerékpáros menekülő út - nak számító Andor utcán a kétirányúsítást néhány hé - ten belül megszüntetni. Mégis, optimisták vagyunk. Néhány döntéshozó már felismerte a téma fontosságát, s velük közösen lobbizva az Észak-magyarországi Regionális Operatív Prog ram - ban megjelentek kiírások, amelyekre Miskolc is pályáz - hat. Ezek kidolgozásába és megvalósításába már be - vonták a Magyar Kerékpárosklubot és helyi szerve zetét, akikkel a Kerékpáros Miskolc Program megalkotásán is együttműködünk. Ezen túlmenően készít jük Miskolc Vá - ros Fenntartható Fejlődés Stratégiáját, amely szintén pre ferálja a környezetkímélő és közösségi közlekedési 2 A kezdeményezők formákat (villamos, busz, kerék pá - rozás, gyaloglás, stb.). Bízunk ab - ban, hogy az elmúlt évek ta - pasztalatai (dugók, soroza - tos szmog helyzet) kellő in - dokot szolgáltatnak arra, hogy a következő években a döntés hozók figyelembe ve - gyék és meg is valósítsák a javasolt intézkedéseket. To - vábbra is igyekszünk a kü - lönböző bi zott ságokban, s a nyilvános ság előtt is az ügyet napirenden tartani. Mis kolc városa 10 éve csatla ko zott első alkalommal az Európai Autómentes Nap - hoz, 8 éve pedig a Mobilitási Héthez. Talán ezek voltak az első látványos, a város la kó - kat is közvetlenül érintő prog - ramok a témakörben Az Önkormány zat Kör - nye zetvédelmi Osztálya keresett meg bennünket azzal a kéréssel, hogy működjünk együtt a megvalósításban. Az első években általános felháborodást keltett, amikor egy napra lezárták a bel - várost. Csöppet sem voltunk népszerűek az autósok kö - rében, amiért az elcsendesedett Hősök terére és kör - nyékére több száz, előfordult, hogy 2000 kerékpáros fiatalt csábítottunk. A tiltakozók egy idő után megértették, hogy mi a célunk, s hogy a lezárás akkor is megtörténik, ha nincsenek civil rendezvények, hiszen ez a város in - tézkedése. Partnereinkkel közösen csak megtöltjük ke - rékpáros és környezetvédelmi üzenetekkel ezt az időt. Ami örvendetes, hogy mára teljes körű a partnerség, hiszen a civilek (Komlóstetői Kerékpárosok, Zöld Kap - csolat Egyesület, stb.), a gazdálkodók (Miskolc Városi Közlekedési Zrt., MÁV Zrt., vendéglátók), s az állami sze replők (önkormányzat, Környezetvédelmi Felügye lő - ség, rendőrség) közös eredménye, hogy a Mobilitási Héten csaknem ötezer embert mozgósítunk. A záró rendezvényen örömmel tekerünk fiatalok és idősek, civilek, háziasszonyok, igazgatók és olykor képviselők is, több százan, demonstrálva, hogy a kerékpárosok ugyanolyan jogú szereplői a közlekedésnek, mint a gépjárművek. Ne hezen írható le az az érzés, amikor sok százan kö - zösen emeljük a kerékpárt És az év többi napján kikkel működtök együtt? Tíz évre visszatekintve, hosszú a sor. A kerékpá - rozásért, a kerékpáros közlekedés népszerűsítéséért so kat tesznek a turista egyesületek és ezek megszállott tagjai (Szamosi Csaba, Sikter Zsuzsa). A Factory (Egri Zsuzsa) nagymértékben bővíti Miskolcon a fiatal kétke - resek táborát, míg a Kerékpár.net közösségével (Mészáros László) és a Magyar Kerékpárosklub helyi szervezete (régebben Pál Viktor, újabban Bodnár Ró - bert, Kunhalmi Zoltán), szakmai kérdésekben is mérv - adó civil álláspontot tud kialakítani. Ezekkel a tevé keny - ségekkel egymást erősítjük, egyre többen értik meg a kerékpározásnak, mint közlekedési formának a font os - sá gát, hasznosságát. Közös eredmény volt az is, hogy néhány éve alig 3 hét alatt 4000 aláírást sikerült gyűj - tenünk a kerékpározás feltételeinek javítását követelve. Tapéta tekercsre ragasztva 40 méter hosszan kígyózott a miskolci lakosok aláírásának sora. (Címlapkép) Miért hoztad létre a kerékpár.netet? Milyen célok vezéreltek? érdeklődtem Mészáros Lászlónál, akit a legtöbben csak Rodrigóként ismernek a városban. A kerekpar.netet az egyre nagyobb számban feltű - nő kerékpárosokra építettük. Az ötletadó F. Nagy Zsuzsa

3 volt, s a weboldal készítői jártasságom miatt vállaltam a webfelület létrehozását. Mára a kerékpáros önszerve - ződés felszíne lett, amely egyben közösségformáló erővel is bír. Naponta 1500 oldalmegtekintés törté nik, és több száz ember szólt már hozzá a fórumban. Távlatilag azért fontos, hogy a kerékpárosok együtt mű ködjenek, mert tapasztalat és információcsere indulhat meg, ami révén sok kellemetlenséget, esetleg kárt, balesetet előz - hetünk meg. Egységesen tudunk fellépni a ke rékpá ro - zás, mint közlekedési forma elfogadtatása, elő nyeinek ki használása érdekében. Közösen sokat tehe tünk a biz - ton ságos kerékpározás feltételeinek megte rem tése é rd e - kében (baleset-megelőzés, közbiztonság, közle kedési kul túra, értékvé delem). Mire van szükség egy ilyen rendszer fenntartá - sához? Évente 10 ezer forint a weblap fenntartása, amire kérésemre minden évben összedobják a tagok a re - giszt rációs díjat. Havonta kb óra önkéntes munka a tartalom és hírek rendezése, a kapcsolattartás a ta - gok kal és érdekeltekkel. Rendszeresen küldök figyelemfelhívó hírlevelet is. CM, Critical Mass, Kritikus Tömeg. Ez egy nemzet - közi mozgalom. Milyen tapasztalataid vannak a miskolci CM szervezésekről? A Föld Napján (április 22.) és az Európai Autómen - tes Na pon (szeptember 22.) évente két alkalommal fél ezren teke rünk végig a városon. Aki egy szer eljött, az szívesen részt vesz a következőn is. A szer vezők száma évről-évre nő, de elmarad az ideális 1 rendező 10 résztvevő aránytól. Előtte úgy kell az embereket,,összeimádkozni, viszont utána mindenki lelkes, hogy milyen jó rendezvényt csináltunk. Mindig sikerül egy kis érdekességet belecsempészni, pl. jelmezes résztvevők, zenekar, utóbuli, stb. A rendőrség és a közlekedési vállalat a kezdetektől nagyon jó partnerünk. Hogy lehet több száz, esetleg több ezer ember biztonságos együtt közlekedését koordinálni? Az előkészítés a kulcs. A budapesti több tízezres felvonulások tapasztalatait lehet követni, illetve a rendőrség és az önkéntes rendezőink biztosítják a Critical Mass útvonalat. Az Magyar Kerékpárosklub helyi szervezetei sorra alakulnak Magyarországon. Lassan, de biztosan kialakul egy hálózat. Hogyan jött létre a Miskolci Területi Szer - vezet, miben tudtok egymásnak a hasznára lenni? Nagy József oszlopos tagunk már a Kerekpar.net megalakulásakor tagja volt a Magyar Kerékpárosklub - nak, az első közeledő lépéseket ő tette meg. A szakmai és érdekképviseleti civil összefogás lényeges minden 3 A KERÉKPÁROS NYOM területen, ahol az emberek életét érintő jelentős változások történnek. A városi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapó, és a technikailag egyre fejlettebb ke rék - párok használatát napjainkban össze kell fogni a mind nagyobb kényelmetlenségek elkerülésére. Milyen elképzeléseid vannak a jövőre nézve? Mint tudom, sokat utazgatsz. Letelepedsz egyszer itthon? Miskolcon sajnos nem találtam a végzettségeimnek megfelelő állandó munkahelyet, így Krakkóban élek. Jó lenne Magyarországra visszatérni, mert az anyanyelvén az ember egyszerűbben éli a mindennapjait, ha meganynyi érdekesség is van külföldön. De attól tartok, hogy a kényszerű elvándorlók csak egy vállalkozásbarát ma - gyar gazdaságpolitika esetén térnek vissza. Szeren csé - re a világháló virtuális valósága lecsökkenti a távolságokat, így is sokat tudok segíteni a szervezésekben. Középiskolásként évekig járt kerékpárral suliba Orosz Peti : Hogyan élted meg diákszemmel a városban kiala - kult közlekedési állapotot? Véleményem szerint a városi közlekedés lassan kezd kaotikussá válni. Egyre többen közlekednek autóval, az üzemanyag ára sem csökkenti nagymértékben a négykerekűek számát, közben a tömegközlekedés sem fejlődik kellő mértékben. Ezek tudatában kell eldönte - nünk, hogy milyen közlekedési eszközt választunk. Saját példám is igazolja, hogy a kerékpározás a leggyorsabb, és mindenképp legolcsóbb közlekedési forma városunkban. Elég egy olcsó kerékpár felszerelve a szük séges hozzávalókkal és máris nyeregbe pattanhatunk. Diósgyőrből perc alatt be lehet érni a vá - rosba, nem kell parkolóhelyet keresnünk, gyalogolnunk a busz- vagy villamosmegállótól, hanem háztól-házig közlekedhetünk vele. Állítom, hogy sok esetben a tö - meg közlekedési jármű megállójához vagy a kocsink par - kolási helyéhez tartó gyalogutunk alatt akár 1-1,5 km-t is megtehetünk kerékpárral! Városban hihetetlen gyors, verhetetlen közlekedési forma. Lehet, hogy nem egy ké - nyelmes autó, de a klímát biztosítja a menetszél, a fűtést a Nap, viszont a kerékpározás élményét semmi nem pó - tol ja egy autóban. Esős időre pedig nyereg helyett busz - ra, de inkább villamosra pattanjunk az autó helyett. Ha - té konyan spórolhatunk ezekkel a közlekedési formákkal. Igen hamar az egyik segítő szervezője lettél a miskolci kerékpáros közösségi programoknak is. Miért áldozol minderre szabadidődből? Bringás közösség mindig volt is, lesz is. Ez azonban emberfüggő, hogy szeretne-e csatlakozni egy-egy A kerékpáros nyom sárga színű útburkolati jel. Az új nyomvonalon ez lesz a leggyakoribb burkolati jel. A kerékpárosok számára az úton haladásra ajánlott nyomvonalat és irányt jelzi. A kerékpáros nyom az út gépjárművek haladására szolgáló felületén van felfestve, tehát autós és kerékpáros osztozik a rendelkezésre álló útfelületen. Az egyszerű kerékpáros nyom egy kerékpárjel, fölötte kettő nyílheggyel. Kerékpáros átvezetésekben (tehát útcsatlakozásoknál, kereszteződésekben) a kerékpárjel alatt is van két nyílhegy (Miskolcon kerékpáros nyommal történő átvezetés lesz, pl. a Szemere utca és Arany János utca csomópontjában.) A kerékpáros nyom korszerű és a biztonságot növelő forgalomtechnikai eszköz, de mind az autósoktól, mind a kerékpárosoktól megkívánja, hogy figyeljék egymás mozgását. A kerékpáros nyomot azért festették fel, hogy megmutassa a haladás kívánt és biztonságos nyomvonalát. Felfestésekor tekintettel voltak pl. az út melletti parkolósávra, ezért ilyenkor a kerékpáros nyom a szokottnál beljebb található, védve a kerékpárost a figyelmetlenül kinyitott kocsiajtóknak ütközéstől. A kerékpáros biztonságát azért növeli, mert az autós számít jelenlétére. A kerékpáros nyomot azért festették fel, hogy ezzel felhívják az autósok figyelmét a kerékpárosok jelenlétére és haladásuk körülbelüli nyomvonalára. Nagyon fontos, hogy a kerékpáros nem köteles folyama - tosan a kerékpáros nyomon haladni, a forgalmi helyzet függvényében attól eltérhet.

4 'bandához', vagy egyedül kedveli a biciklizést. Én sokszor tekerek a barátaimmal, egy hosszabb túrán jobb is, ha nem vagyunk egyedül, tudunk segíteni a másikon, ha baj adódik. Sok alkalommal segítettük már egymást defekt alkalmán, a jó hangulat pedig garantált. Szoktam természetesen egyedül is tekerni, hiszen nem csoportosan járunk az ügyeinket intézni. Van olyan alkalom, hogy kedvem támad tekerni és csak a tekerésnek élni, nem foglalkozni a külvilággal, csupán a tájba merülni. Ekkor sem hívok társaságot, sőt akkor sem, ha a városba tekerek, vagy nagyimhoz, vagy még sok más helyre. Ahogy említettem, inkább a hosszú, szervezett közös túrák azok, ahol többen vagyunk, illetve egy-egy talál ko - zón, beszélgetésen, ahol a közös munka igazán akkor lehet eredményes, ha több szempont érvényesül. A Critical Mass eleve a csapatszellemen alapul. Ha ez nem lenne, CM sem lenne. A szervezés, barátaim és Miskolc aktív bringásai nélkül nem volna lehetséges. Ezen az eseményen egyébként minden olyan ember részt vesz, aki szeret biciklizni és meglátja benne a jó hangulatú találkozásokat, tekeréseket. Biztosan mindenkinek van gyermekkori emléke, amikor a barátjával együtt bicikliztek. Sokak ezt táplálva és folytatva még felnőtten is együtt tekernek egy-egy túrára, közben megőrizve egészségüket. Próbálja meg Ön is, üljön nyeregbe és idézze fel kisgyerekkori emlékeit! Mészáros Márton Nem lehet elég korán kezdeni... 4 A KERÉKPÁRSÁV ÉS A NYITOTT KERÉKPÁRSÁV A kerékpársáv az úttest többi részétől folytonos sárga színű vonallal elválasztott és sárga színű kerékpárjelekkel is megjelölt különleges forgalmi sáv, amely kerékpárosok egyirányú közlekedésére szolgál. A nyitott kerékpársáv (ilyen lesz majd az Andor utcában is) az úttesten felfestett szaggatott vonallal és kerékpárjelekkel kijelölt különleges forgalmi sáv. Színe a többi kerékpáros burkolati jeltől eltérően fehér. Ez is kerékpárosok egyirányú közlekedésére szolgál, ám a sárga színű burkolati jelekkel kijelölt kerékpársávtól eltérően nem biztosít kizárólagos használatot a bringásoknak. A kerékpársáv kizárólag a bringások részére kialakított, dinamikus közlekedést biztosító megoldás. A sávból bringával nem szabad kilépni a tőle balra lévő forgalmi sávba. A kerékpársávot kijelölő vonalat csak ott szabad átlépni, ahol szaggatott a jelzés. A kerékpársávban a tekerés zavartalan, mert az autók nem hajthatnak rá. Ahol viszont (jellemzően útkereszteződésekben, autóbusz-öblöknél, kapubejáróknál és parkolósávok mellett) a sárga vonal szaggatott, ott számolni kell autók ráhajtásával is. A nyitott kerékpársávban haladás fokozottabb figyelmet igényel a bringásoktól, hiszen ezt a sávot meghatározott esetekben más járművek is igénybe vehetik. Különösen figyelni kell az útkereszteződések előtt, mivel a jobbra kanyarodást a gépkocsik is a nyitott kerékpársáv területéről hajtják végre. A kerékpárosok balra kanyarodásra felkészülés céljából a nyitott kerékpársávot elhagyhatják. A GYALOGOS -KERÉKPÁROS ÖVEZET (ZÓNA) A kerékpársáv sárga színű folytonos vonala úgy működik, mint a záróvonal: nem szabad ráhajtani, csak ott, ahol a vonal szaggatottan van felfestve. Nyitott kerékpársáv: gépjárművel erre a sávra ha az egymás melletti elhaladást ez szükségessé teszi rá lehet, jobbra kanyarodás esetén rá kell hajtani. Ilyen kor a sávváltásra vonatkozó szabályokat kell érte - lemszerűen alkalmazni. Azaz irányjelzéssel jelezni kell a sávváltási szándékot, és elsőbbséget kell adni a nyitott kerékpársávon közlekedő kerékpárosnak. Miskolcon, több helyen is lesz gyalogos-kerékpáros övezet, így a belvárosi lakótelepen és a Városház téren. Az ilyen zóna a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgál, más járművek az övezetbe nem hajthatnak be. Az ilyen zónákban a bringások az út számukra burkolati jellel elválasztott, vagy eltérő színű burkolattal megjelölt részén legfeljebb 20 km/h sebességgel tekerhetnek. A kerékpárosok a zóna egyéb részeit csak a gyalogosok közlekedését nem veszélyeztetve és legfeljebb 10 km/h sebességgel vehetik igénybe. Ahol a kerékpárosok számára külön útfelület van kijelölve, azon a gyalogosok nem közlekedhetnek. A kerékpárosok részéről fokozott figyelmet igényel az övezetben való közlekedés. Annak ellenére, hogy a megjelölt útfelületen gyalogosok nem közlekedhetnek, a hely jellegéből adódóan sok keresztülhaladó gyalo gosra, szaladgáló gyermekre kell számítani. Zónában a kerékpárosok részére kijelölt felületen 20 km/h, a gyalogosokkal közös felületen 10 km/h sebességgel lehet közlekedni. Ha a jelzőtábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van a jelzett időszakon kívül az ott lakók járművei és a közútkezelő engedélyével rendelkezők járművei az övezetben legfeljebb 10 km/h sebességgel közlekedhetnek.

5 Magyar Kerékpárosklub (röviden: MK) 2002-ben alakult civil or - szágos szervezet, melynek nap jainkra több ezer ke - rékpá ros a tagja, az or - szág minden tájáról. Kül - de té sünk nek tekintjük, hogy a ke rék pár, mint közlekedési esz - köz, elnyerje méltó helyét a mindennapi közle - kedésben, illetve a kerékpár váljon a legnépszerűbb sport és szabadidős eszközzé az országban. Sze - retnénk, hogy a kerékpározás váljék Magyarországon a környe zet tudatosság legfőbb szimbólumává, és minél többet használják ezt a mozgásformát aktív ki - kapcsolódás, sportolás, túrázás céljára is. Mára a Klub fontos és kikerülhetetlen szereplője lett a közéletnek, igyekszik szakmai segítséget nyújtani a vonatkozó kormányzati döntések előkészítésénél, illetve közreműködik a tervek elkészítésében és megvalósításában. Ennek érdekében hangunkat hallatjuk minden politikai és szakmai szinten, igénybe véve az írott és elektronikus médiát, felhasználva tagjaink, vagy potenciális tagjaink véleményét, tapasztalatait. A szervezet erős lobbierejével hatékonyan képviseli, és hasznos szolgáltatásaival segíti a bringásokat. Fontosnak tartjuk a szemléletváltást is, aminek elérésére elkötelezett szakemberekből álló csapatunk oktatásokat szervez, melyeken a gyermekek a KRESZ szabályainak megfelelő bringás közlekedést sajátít - hatják el. Tájékoztatókat, oktatási anyagokat készítünk és terjesztünk a különféle rendezvényeken, ezzel se - gítve a gyermekek játékos tanítását, a KRESZ bringásokra vonatkozó részeinek elsajátítását. A feladatok elvégzésére szakmai csoportok alakulnak, bennünk aktív bringások és szakemberek dolgoznak, részben társadalmi munkában. Területi szer veze - teink (köztük a közelmúltban újjáalakult Borsod-Abaúj- Zemplén megyei szervezet) hasonló módon látják el munkájukat. A Magyar Kerékpárosklub hatékony működése érde - kében 2008 óta a különböző szakterületeken fő és mellékállású munkatársak is dolgoznak. A Klub munkáját nemcsak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is el - ismerik. A Magyar Kerékpárosklub aktív tagja az Euró - pai Kerékpáros Szövetségnek (ECF) is. Az MK érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenysége mellett széleskörű szolgáltatásokat is nyújt a tagjai részére. 5 A kerékpárosklub Tagjaink automatikusan biztosítva vannak (kerékpáros baleset esetére, mely egyben fele lős - ségbiztosítás is), szükség esetén ingyenes jogi se - gít ségben részesülnek, és számos további előnyt él - veznek, például a MÁV vonalain ol csóbban szállíthatják kerékpárjukat, és a tagsági kártyájuk felmutatásával országszerte több száz szolgáltatónál részesülnek kedvezményben. A Magyar Kerékpárosklubról bővebb információkat az alábbi honlapon talál: (forrás: kerekparosklub.hu) Kerékpár-kölcsönzési lehetőségek Miskolcon Kemény Dénes Uszoda Miskolc, Egyetem u. 2. Kölcsönözhető darab: 20 30/ Uni-Hotel Miskolc Miskolc, Egyetemváros Kölcsönözhető darab: 4 (Egyelőre csak szállóvendégek kölcsönözhetnek) 46/ W-Bike Kerékpárüzlet Miskolc, Zenta u. 2. Kölcsönözhető darab: 10 ( Ft/nap, Telefonos előjegyzés szükséges) 30/ A VÁROSI BRINGÁZÁS TÍZPARANCSOLATA 1. Amikor kerékpárral közlekedsz a városban, járművet vezetsz! A gyalogos, a kerékpáros és a gépjárművezető a közlekedésben egyenrangú partner. Légy előzékeny gyalogossal és autóssal szemben egyaránt! 2. Mindig légy jól látható! Legyen elöl-hátul legalább villogód, legyenek nálad tartalék elemek! Használj fényvisszaverő bokapántot, ködös időben a városban is láthatósági mellényt! Ne tartózkodj más járművek holtterében! 3. A járda tabu. Ha bármely okból mégis a járdára kényszerülsz, viselkedj vendégként, légy udvarias a gyalogosokkal! 4. Soha ne tekerj közvetlenül az út szélén! Tarts kb.80 cm távolságot a szegélytől, haladj kb. azon a nyomon, ahol az autók jobb oldali kereke! Ezzel megvéded magad attól, hogy az autók a forgalmi sávon belül, túl kis oldaltávolságot tartva előzzenek, esetleg elsodorjanak. Másrészt marad helyed arra, hogy ha hirtelen jobb ra kell húzódnod, megtehesd. Parkolósáv mellett olyan távolságra haladj, hogy az esetleg rád nyíló ajtó ne kaszálhasson el! 5. Bringázz határozottan és kiszámíthatóan, hogy a többi közlekedő számára egyértelmű legyen: tudod, mikor van elsőbbséged és élsz is vele! Tarts szemkontaktust a többi járművezetővel! A többi közlekedő csak akkor tud rád vigyázni, ha egyértelmű számukra, hogy mit fogsz tenni. 6. A kanyarodás, megállás, sávváltás soha ne történjen hirtelen és soha ne mulaszd el a hátratekintést! 7. Mindig számíts rá, hogy a közlekedők hibázhatnak! Légy készen a gyors reagálásra! 8. Rendszeresen nézd át a bringádat! Ellenőrizd a fékek, a világítás, a kerekek és a váltó állapotát! 9. Viselj jól beállított sisakot! 10. Öltözz mindig az időjárásnak megfelelően, hidegben rétegesen! A túlöltözés veszélyes lehet, ha izzadtan várakozol a lámpánál, megfázol. Télen az ízületek védelme fontos. Jó, ha a ruhád színe feltűnő.

6 Támogatókat keresünk! Az idén elkészülő kerék - pá ros útvonal főként mun - kába és iskolába járás cél - jára épül Miskolcon. Erre biztosította a pályázati támogatást az Unió. Ezért a projekt keretében nem lehet megvalósítani a turisztikai célú használathoz szükséges ki - egészítő létesítményeket. Mi, miskolci kerékpárosok az ország más vidékein, vagy külföldön túrázva szívesen vesszük igénybe a kerékpáros pihenőhelyeket. Ugyanerre a máshonnan hozzánk érkező bringás turistáknak egyelőre nincs lehetőségük. A Magyar Kerékpárosklub Borsod-Abaúj-Zemplén Me - gyei Területi Szervezete azt szeretné, ha Miskolc is ba - rátságosan fogadná a hozzánk érkező kerékpáros tu ris - tákat: a Tiszai pályaudvarról a Diósgyőri várhoz veze tő útvonal mentén pihenőhelyek állnának rendelke zésükre. Miből is áll egy kerékpáros pihenőhely? egy-két hosszabb asztalból, az asztalok mellé helyezett lócákból, az asztalokat és a lócákat az esőtől védő könnyű tetőből, térképes tájékoztató táblából, szemetesből, ivóvíz-vételi lehetőségből, esetleg WC-ből, kerékpártámaszokból. A város cégeihez, vállalkozóihoz fordulunk tehát: tudjuk, hogy sehol sem fonják kolbászból a kerítést, mégis kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget a pihenőhelyek kialakításához! Összefogással sikerülhet, hogy családunkkal, baráti társaságunkkal, messziről érkezett vendégeinkkel közösen kényelmesen kerekezhessünk végig városunkon, az elvárható komfort várjon bennünket hosszabb útjaik során (WC, ivókutak, pihenőpadok). Minden segítséget köszönettel fogadunk, legyen az épí tőanyag, pénz, vagy munka felajánlása. Kérjük tehát, ha fontosnak érzi, hogy Miskolc méltó - képpen fogadja a hozzánk érkező hazai és külföldi ke - rék páros turistákat, és segíteni szeretne a korrekt fel - tételek meg teremtésében, jelentkezzen a kerekparosmis címen! Előre is köszönjük! 6 A segítők Önkénteseket keresünk! A Magyar Kerékpárosklub Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete közlekedési szakmai munka - csoportjába önkénteseket keres, akik akarnak és tudnak is tenni azért, hogy Mis - kolc és a megye területén végre érdemben javuljanak a kerékpáros közlekedés feltételei. Téged is várunk, ha: alapos közlekedési és/vagy útépítési ismeretekkel rendelkezel, magad is kerékpározol, tehát személyes tapasztalatod is van a kerékpáros közlekedésről. Amiken együtt fogunk dolgozni: kerékpáros közlekedési koncepció kidolgozása, forgalomszámlálás megszervezése, balesetek elemzése, következtetések, javaslatok kidolgozása, kerékpárforgalmi fejlesztési pályázatokban a pályázók szakmai támogatása, tervbírálatok, stb. Ha érdekelnek a kerékpáros közlekedés szakmai kihívásai, jelentkezz a címen!

7 3 Miskolc első kerékpáros nyom - vonala 1996-ban készült el, és a Ta polcai elágazástól vezet Miskolctapolcára, ahol mindmáig konkrét cél elérése nélkül végződik. Ez az idén tizenöt esztendős, 4,6 kmnyi nyomvonal két részből áll. Új beruházásként csak a Tapolcai elágazástól a Gyer - mekvárosig tartó 2,6 km-es szakasz valósult meg. A Gyermekvárostól a mis - kolctapolcai végpontig a nyomvonalat ráültették a ré - gi tapolcai műútra, amelyet a gépjárműforgalom számá - ra addigra már új közúttal váltottak ki. Napjainkban is ez a 2 km-es, máig nagyon jó állapotban lévő szakasz a teljes nyomvonal leginkább kerékpárosbarát része. A nyomvonal belvárosig történő meghosszabbítá sá - ra egészen 2007-ig kellett várni. Ekkor készült el a Szinvapark és a Tapolcai el - ágazás közötti 2,6 km-es szakasz, amelyet azóta újabb, hosszabban összefüggő kerékpárforgalmi nyom vonal átadása még nem követett. A 2007-ben átadott szakasz kivitelezése olyan gyat - rán sikerült, továbbá használata olyan balesetveszélyesnek bizonyult, hogy 2009-ben (részben a Magyar Kerékpárosklub helyi szervezetének nyomására) a város a kerékpárforgalmi nyomvonal felújítását hatá - rozta és végeztette el. Az elvégzett munkák eredményeképp a nyomvonal bár még mostani állapo - tában is veszélyes az addiginál lényegesen biztonságosabbá vált, nem mellékesen számos burkolati hibát is sikerült megszüntetni. A déli nyomvonal mellett 2006-ban elkészült a város második (kelet nyugati) kerékpáros nyomvonalának rö vid szakasza, amely nem kerékpárforgalmi fej - 7 Az előzmények lesztés, hanem az úgynevezett bel városi rehabilitáció keretében létesült. Ma ez a szakasz a Villanyrendőrtől a Szinvateraszon át, a Művészetek Háza mellett haladva, majd a Rákóczi utcánál az úttest másik oldalára vezetve, a Lévay Gimnázium és a Herman Ottó Múzeum mellett vezet, és a Szinva Er zsébet téri kibontásánál vég ződik. Bár egyes sza - kaszait kerékpárútnak jelöl - ték ki, használati széles - sége messze nem éri el az előírtat, a nyomvonal kia la - kítása célszerűtlen és nem veszélytelen. A szakasz a gyakor - latban több okból is hasz - nálhatatlan, de legin kább azért, mert a Mű vészetek Házát úgy építették meg, hogy nem gondoskodtak az anyagok be szál lítá sá - hoz, elszállítá sához szük - séges rakodó terü letről, így a logisztikai ellátás más megoldás híján az önkormányzat által kiadott rakodási engedélyek birtokában az úgynevezett kerékpárúton történik. A városban eddig átadott kerékpárforgalmi létesítmények tehát sajnos csak korlátozottan képesek segíteni a kerékpározás fejlődését, elterjedését. Pedig erre igencsak szükség lenne, mert az a mutató, amiben Miskolc leginkább el van maradva Európa és Magyarország városainak többségétől, nem az egy főre jutó GDP, vagy a foglalkoztatottság mértéke, ha - nem a helyi közlekedésen belül a kerékpár rész aránya. Ez ma Miskolcon még nem éri el a 2 %-ot, míg az európai városok többségében % között mozog. Elmaradottságunk tehát nagyságrendi, ezért nagyon fontos a biztonságos kerékpározás feltételrendszeré - nek mielőbbi kialakítása. AZ ELŐRETOLT KERÉKPÁROS FELÁLLÓHELY Előretolt kerékpáros felállóhely jelzőlámpás csomópontokban létesülhet. Miskol con lesz pl. a Mindszent téren és a Dózsa György út két csomópontjában. Valójában a kereszteződés előtti STOP-vonal megkettőzését jelenti. A két STOPvonal közötti területen kerékpár piktogram jelzi, hogy ott a kerékpárosok várakoznak a zöld jelzésre. Ezt kiegészítheti a burkolat téglavörös színezése. Az előretolt kerékpáros felállóhely használatával a bringások a lámpa piros jelzése miatt álló autók előtt várakozhatnak a zöld jelzésre. Így az autósok jól látják az előttük álló kerékpárosokat, indulásukat, és amikor a lámpa zöldre vált, mozgásukat. Ezzel megelőzhető, hogy a vezető holtterébe kerülő bringást az autó elüsse. Az ábrán láthatónál bonyolultabb előretolt felállóhely is létesül városunkban, pl. a pályázati nyomvonaltól függetlenül, a Petőfi téren. Ennél a kerékpárost rövid kerék - pársávon vezetik el a külső és a középső sáv között az előretolt felállóhelyre. Az előretolt felállóhelyre a jelzőlámpa tilos jelzésének ideje alatt a KRESZ szabályainak betartásával előrecsurogva lehet beállni. Jól teszi a kerékpáros, ha folyamatosan figyeli a kocsisort, nehogy rányissák valamelyik autó ajtaját. A felállóhelyen célszerű a továbbhaladás tervezett irányának megfelelően elhelyezkedni. Előretolt kerékpáros felállóhelynél gépjárművel mindig az első STOP-vonal előtt kell megállni. Az autós segítheti a kerékpárosokat, ha a lehetőségekhez mérten a forgalmi sáv bal szélére húzódva áll meg, hogy jobbról elhaladhassanak mellette a bringások. Érdemes arra is odafigyelni, hogy a zöld jelzésre várakozó autó ajtaját az utasok csak fokozott körültekintést követően nyissák ki. Figyelmetlenségükkel akár súlyos sérüléssel járó balesetet okozhatnak.

Óravázlat 2014. Közlekedési ismeretek - Vezetéselmélet - Műszaki ismeretek

Óravázlat 2014. Közlekedési ismeretek - Vezetéselmélet - Műszaki ismeretek 2014. Óravázlat Közlekedési ismeretek - Vezetéselmélet - Műszaki ismeretek Az elektronikus jegyzet tartalmazza az elméleti tanfolyam tananyagát de az azon való részvételt nem helyettesíti. Az elméleti

Részletesebben

A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS BUDAPESTEN FEJLESZTÉSE. Gajárszki Áron környezetmérnök szak. Győr, 2006. május

A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS BUDAPESTEN FEJLESZTÉSE. Gajárszki Áron környezetmérnök szak. Győr, 2006. május SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZET Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék Környezetmérnöki Tanszék A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE BUDAPESTEN

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

Aláírták a támogatási szerződést

Aláírták a támogatási szerződést XIX. évf. 5. szám 2010. február 10. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Rövidesen megkezdődnek a munkák Aláírták a támogatási szerződést Gödöllő önkormányzata,

Részletesebben

Két keréken négy kerékkel Budapesten

Két keréken négy kerékkel Budapesten Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézet Két keréken négy kerékkel Budapesten A budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer (BuBi) bevezetésének feltételezett következményei nemzetközi

Részletesebben

KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG PROGRAM 2007-2013 2007-2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Háttér... 3 1. Lehetőségek és adottságok a kerékpározás fejlesztése területén... 5 1.1. Kerékpáros közlekedés...

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

Nyeregbe, tekerj be!

Nyeregbe, tekerj be! A Közhasznú Alapítvány Nyeregbe, tekerj be! című projektjének hatásvizsgálata húsz perccel gyorsabban érek be a suliba és a reggeli alvásom hosszabb lett, meg kényelmesebb is biciklivel közlekedni megszerettem

Részletesebben

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN ingyenes KözéleTi havilap 2010 március ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN 208 millió forintos pályázati nyereményből A 2009-es év végén a képen látható Magdolna utca teresedésének végső ki ala kításával és parkosításával,

Részletesebben

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására?

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? 29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? A közúti forgalomban mindenütt szükség van sebességkorlátozásra. A jelenleg közlekedő gépjárművek

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

Jogszabály változások 2010. január 1-jétõl

Jogszabály változások 2010. január 1-jétõl FÜZESGYARMAT VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA XXII. év fo lyam 1. szám 2010. január Jogszabály változások 2010. január 1-jétõl 1. A gazdasági növekedés bein - dítása, a foglalkoztatás ösztön zése Csökken

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 CÉGBEMUTATÓ GAZDASÁGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. 2 TARTALOM

Részletesebben

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok Szerkesztette: Horváth Péter, (Frissítve: 2010. 03. 10.) A kerékpár tartozékai

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok Szerkesztette: Horváth Péter, (Frissítve: 2010. 03. 10.) A kerékpár tartozékai A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok Szerkesztette: Horváth Péter, (Frissítve: 2010. 03. 10.) Ez a szöveg csak a fontosabb szabályokat tartalmazza, további információért javasoljuk egy

Részletesebben

Újévi köszöntő. Doni megemlékezés. Interaktív kiállítás az Övegesben. 2. oldal 2014. február. Fotók: Szekeres Péter. Fotók: Szekeres Péter

Újévi köszöntő. Doni megemlékezés. Interaktív kiállítás az Övegesben. 2. oldal 2014. február. Fotók: Szekeres Péter. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. február Újévi köszöntő Fotók: Szekeres Péter Doni megemlékezés Fotók: Szekeres Péter Interaktív kiállítás az Övegesben Fotók: Béres Istvánné 2014. február 3. oldal Balatonfűzfő Város és

Részletesebben

Kanizsa XXVII. évfolyam 25. szám 2015. július 2. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Nagyobb támogatás, nagyobb lehetõségek Több uniós forrásra pályázhatunk 2020-ig 34 milliárd euró uniós kohéziós támogatást használhatunk

Részletesebben

KOCSONYAFESZTIVÁL SZÁMOS ÚJDONSÁGGAL

KOCSONYAFESZTIVÁL SZÁMOS ÚJDONSÁGGAL Táncházreneszánsz A díjazott Jönnek a bajnokok VIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Térítésmentes 2011. FEBRUÁR 19. Új õstermelõi piac Van, aki örül, van, aki nem Új õstermelõi piac épülhet heteken belül a Búza téren.

Részletesebben

1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok.

1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok. 1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok. Ezen igényt a jövő éves költségvetés tervezésénél szerepeltetjük. A városi jelzőlámpák

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

ZÖLDÚTMUTATÓ Iránytû útkeresôknek

ZÖLDÚTMUTATÓ Iránytû útkeresôknek ZÖLDÚTMUTATÓ Iránytû útkeresôknek Zöldutak Ökotárs Alapítvány, Budapest, 2009. Szerzôk: Budai Krisztina, Farkas Csilla, Kiss Renáta, Pásztor Ildikó, Sepsei Gergely, Víg Tamás Szerkesztette: Kiss Renáta

Részletesebben

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 14. szám 2012. szeptember 18. Ingyenes Közel 3.000 gyermek kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban Vége a szünidőnek, s bár az időjárás még

Részletesebben

Májustól totális átszervezés Nincs új a nap alatt; személyi változások sorával kezdõdik a közösségi közlekedés totális átszervezése.

Májustól totális átszervezés Nincs új a nap alatt; személyi változások sorával kezdõdik a közösségi közlekedés totális átszervezése. Kamara Állami vagy önkormányzati szinten kell szabályozni a taxis piacot 3 Közlekedésbiztonság A közúti program legfontosabb célja, hogy kevesebb legyen a baleset 4 Stadler Négy FLIRT motorvonatot vett

Részletesebben

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1) A közlekedésben olyan

Részletesebben

Holnap ITT VAN EURÓPA! ÖRDÖGMOTOROSOK

Holnap ITT VAN EURÓPA! ÖRDÖGMOTOROSOK Ünnepi rendezvények a csatlakozás alkalmából ITT VAN EURÓPA! I. évfolyam 8. szám 2004. április 30. Szombaton a Hévíz látogat Diósgyõrbe FOCIMAJÁLISRA KÉSZÜLNEK SOROZATBAN ARATOTT HÁROM GYÕ- ZELEM UTÁN

Részletesebben

Muto Kazuyuki elnök Toyota Motor Hungary Kft.

Muto Kazuyuki elnök Toyota Motor Hungary Kft. A Toyota Motor Hungary nevében nagy örömmel nyújtom át Önnek az Ökotárs Alapítvány gondozásában megjelent Zöldutak Magyarországon Iránytû útkeresõknek címû kiadványt, amely egy nagyszerû elképzelést, kezdeményezést

Részletesebben

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. A u g u s z t u s 2 0 - a i ü n n e p ü n k Magyarok Nagyosszonya ünnepe Tájékoztatom a kedves híveket hogy 2012 október

Részletesebben