Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városában"

Átírás

1 Észak-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél 6. évfolyam 2011/3 Érdemes volt... Tavasztól épül a kerékpáros nyomvonal Miskolcon Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városában ÉMOP Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. ÚMFT infovonal:

2 Nem tűnsz megszállott ke - rék párosnak, nem látni verse nye - ken, ám csaknem egy évti ze - de mégis kitartóan dol gozol a kétkeres ügyek előrehala - dásáért. Hogy is van ez? puhatolóztam F. Nagy Zsu - zsan nánál, az Ökológiai In - tézet Alapít vány munkatár - sánál, aki a kerékpáros együtt műk ödé sekért a kez - de tektől sokat tett. Valóban csak ko ca ke - rék páros vagyok, első sor - ban dolgozni járok bringával. Azt is addig, amíg az idő - járás engedi, utána pedig többnyire villamosra ülök. Azonban autóval is közle - kedem, ugyanis a munkám oly kor vidékre szólít, vagy ép pen szállítanom kell a prog ram jainkhoz szükséges felszereléseket. Még sincs el - lentmondás, hiszen a kerékpározás népszerűbbé téte - lével és elfogadtatásával nem az a célunk, hogy ne járjanak személygépkocsik az utakon. Azért dolgozunk so - kakkal közösen, hogy egyre többen ismerjék fel, hogy városunk élhetőbbé tehető, ha mi magunk is megtanul - juk ésszerűen használni a gépjárműveket. Ha mindenki végiggondolja, hogyan csökkentheti családjában az autóval megtett kilométereket és fokozatosan elkezdik meg változtatni szokásaikat (heti egyszeri nagybevásárlás, iskolába, munkába kerékpárral, gyalog, villamossal, busszal mennek), akkor jó irányba változhatnak a dolgok. Sajnos nehéz a reklámokkal, a divattal, a kényel - mes séggel szemben erről beszélni, de határozottan ja - vuló tendencia érezhető az elmúlt 2-3 évben. (Igaz, ennek az álláspontnak a terjedéséhez a közle kedési dugók negatív élményei is alaposan hozzájárulnak :)) Az Ökológiai Intézettel milyen szakmai kezdemé - nyezéseitek voltak, hogy ezt a szemléletet a várospolitikában is érvényesítsétek? Lehetőségünk volt a város klímavédelmi és kör - nyezetvédelmi programjának kidolgozására 2005 táján. Annak ellenére, hogy minden szakmai szervezettel meg - történtek az egyeztetések a későbbi várospolitikai prog - ramok nem vették kellő mértékben figyelembe az itt meg fo galmazott célokat (pl. Városfejlesztési, Közleke - dés fejlesztési Stratégia). Emiatt olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek hosszú távra megnehezítették (egyes pontokon ellehetetlenítették) a közlekedést a vá - rosban. A biztonságos kerékpáros közlekedés feltéte - leinek kialakítása érdekében sem tették meg azokat a lépéseket, amelyek a város méretével arányos módon se gítették volna a kerékpáros közlekedés fejlődését (utak, nyomvonalak, tárolók, őrzők, kölcsönzők létesí - tése). Többször a környezeti tanácsadó irodánknak, jog - se gélyszolgálatunknak kellett fellépni azért, hogy leg a - lább ne romoljon tovább a helyzet. Így sikerült például a Diósgyőr felé szinte egyetlen kerékpáros menekülő út - nak számító Andor utcán a kétirányúsítást néhány hé - ten belül megszüntetni. Mégis, optimisták vagyunk. Néhány döntéshozó már felismerte a téma fontosságát, s velük közösen lobbizva az Észak-magyarországi Regionális Operatív Prog ram - ban megjelentek kiírások, amelyekre Miskolc is pályáz - hat. Ezek kidolgozásába és megvalósításába már be - vonták a Magyar Kerékpárosklubot és helyi szerve zetét, akikkel a Kerékpáros Miskolc Program megalkotásán is együttműködünk. Ezen túlmenően készít jük Miskolc Vá - ros Fenntartható Fejlődés Stratégiáját, amely szintén pre ferálja a környezetkímélő és közösségi közlekedési 2 A kezdeményezők formákat (villamos, busz, kerék pá - rozás, gyaloglás, stb.). Bízunk ab - ban, hogy az elmúlt évek ta - pasztalatai (dugók, soroza - tos szmog helyzet) kellő in - dokot szolgáltatnak arra, hogy a következő években a döntés hozók figyelembe ve - gyék és meg is valósítsák a javasolt intézkedéseket. To - vábbra is igyekszünk a kü - lönböző bi zott ságokban, s a nyilvános ság előtt is az ügyet napirenden tartani. Mis kolc városa 10 éve csatla ko zott első alkalommal az Európai Autómentes Nap - hoz, 8 éve pedig a Mobilitási Héthez. Talán ezek voltak az első látványos, a város la kó - kat is közvetlenül érintő prog - ramok a témakörben Az Önkormány zat Kör - nye zetvédelmi Osztálya keresett meg bennünket azzal a kéréssel, hogy működjünk együtt a megvalósításban. Az első években általános felháborodást keltett, amikor egy napra lezárták a bel - várost. Csöppet sem voltunk népszerűek az autósok kö - rében, amiért az elcsendesedett Hősök terére és kör - nyékére több száz, előfordult, hogy 2000 kerékpáros fiatalt csábítottunk. A tiltakozók egy idő után megértették, hogy mi a célunk, s hogy a lezárás akkor is megtörténik, ha nincsenek civil rendezvények, hiszen ez a város in - tézkedése. Partnereinkkel közösen csak megtöltjük ke - rékpáros és környezetvédelmi üzenetekkel ezt az időt. Ami örvendetes, hogy mára teljes körű a partnerség, hiszen a civilek (Komlóstetői Kerékpárosok, Zöld Kap - csolat Egyesület, stb.), a gazdálkodók (Miskolc Városi Közlekedési Zrt., MÁV Zrt., vendéglátók), s az állami sze replők (önkormányzat, Környezetvédelmi Felügye lő - ség, rendőrség) közös eredménye, hogy a Mobilitási Héten csaknem ötezer embert mozgósítunk. A záró rendezvényen örömmel tekerünk fiatalok és idősek, civilek, háziasszonyok, igazgatók és olykor képviselők is, több százan, demonstrálva, hogy a kerékpárosok ugyanolyan jogú szereplői a közlekedésnek, mint a gépjárművek. Ne hezen írható le az az érzés, amikor sok százan kö - zösen emeljük a kerékpárt És az év többi napján kikkel működtök együtt? Tíz évre visszatekintve, hosszú a sor. A kerékpá - rozásért, a kerékpáros közlekedés népszerűsítéséért so kat tesznek a turista egyesületek és ezek megszállott tagjai (Szamosi Csaba, Sikter Zsuzsa). A Factory (Egri Zsuzsa) nagymértékben bővíti Miskolcon a fiatal kétke - resek táborát, míg a Kerékpár.net közösségével (Mészáros László) és a Magyar Kerékpárosklub helyi szervezete (régebben Pál Viktor, újabban Bodnár Ró - bert, Kunhalmi Zoltán), szakmai kérdésekben is mérv - adó civil álláspontot tud kialakítani. Ezekkel a tevé keny - ségekkel egymást erősítjük, egyre többen értik meg a kerékpározásnak, mint közlekedési formának a font os - sá gát, hasznosságát. Közös eredmény volt az is, hogy néhány éve alig 3 hét alatt 4000 aláírást sikerült gyűj - tenünk a kerékpározás feltételeinek javítását követelve. Tapéta tekercsre ragasztva 40 méter hosszan kígyózott a miskolci lakosok aláírásának sora. (Címlapkép) Miért hoztad létre a kerékpár.netet? Milyen célok vezéreltek? érdeklődtem Mészáros Lászlónál, akit a legtöbben csak Rodrigóként ismernek a városban. A kerekpar.netet az egyre nagyobb számban feltű - nő kerékpárosokra építettük. Az ötletadó F. Nagy Zsuzsa

3 volt, s a weboldal készítői jártasságom miatt vállaltam a webfelület létrehozását. Mára a kerékpáros önszerve - ződés felszíne lett, amely egyben közösségformáló erővel is bír. Naponta 1500 oldalmegtekintés törté nik, és több száz ember szólt már hozzá a fórumban. Távlatilag azért fontos, hogy a kerékpárosok együtt mű ködjenek, mert tapasztalat és információcsere indulhat meg, ami révén sok kellemetlenséget, esetleg kárt, balesetet előz - hetünk meg. Egységesen tudunk fellépni a ke rékpá ro - zás, mint közlekedési forma elfogadtatása, elő nyeinek ki használása érdekében. Közösen sokat tehe tünk a biz - ton ságos kerékpározás feltételeinek megte rem tése é rd e - kében (baleset-megelőzés, közbiztonság, közle kedési kul túra, értékvé delem). Mire van szükség egy ilyen rendszer fenntartá - sához? Évente 10 ezer forint a weblap fenntartása, amire kérésemre minden évben összedobják a tagok a re - giszt rációs díjat. Havonta kb óra önkéntes munka a tartalom és hírek rendezése, a kapcsolattartás a ta - gok kal és érdekeltekkel. Rendszeresen küldök figyelemfelhívó hírlevelet is. CM, Critical Mass, Kritikus Tömeg. Ez egy nemzet - közi mozgalom. Milyen tapasztalataid vannak a miskolci CM szervezésekről? A Föld Napján (április 22.) és az Európai Autómen - tes Na pon (szeptember 22.) évente két alkalommal fél ezren teke rünk végig a városon. Aki egy szer eljött, az szívesen részt vesz a következőn is. A szer vezők száma évről-évre nő, de elmarad az ideális 1 rendező 10 résztvevő aránytól. Előtte úgy kell az embereket,,összeimádkozni, viszont utána mindenki lelkes, hogy milyen jó rendezvényt csináltunk. Mindig sikerül egy kis érdekességet belecsempészni, pl. jelmezes résztvevők, zenekar, utóbuli, stb. A rendőrség és a közlekedési vállalat a kezdetektől nagyon jó partnerünk. Hogy lehet több száz, esetleg több ezer ember biztonságos együtt közlekedését koordinálni? Az előkészítés a kulcs. A budapesti több tízezres felvonulások tapasztalatait lehet követni, illetve a rendőrség és az önkéntes rendezőink biztosítják a Critical Mass útvonalat. Az Magyar Kerékpárosklub helyi szervezetei sorra alakulnak Magyarországon. Lassan, de biztosan kialakul egy hálózat. Hogyan jött létre a Miskolci Területi Szer - vezet, miben tudtok egymásnak a hasznára lenni? Nagy József oszlopos tagunk már a Kerekpar.net megalakulásakor tagja volt a Magyar Kerékpárosklub - nak, az első közeledő lépéseket ő tette meg. A szakmai és érdekképviseleti civil összefogás lényeges minden 3 A KERÉKPÁROS NYOM területen, ahol az emberek életét érintő jelentős változások történnek. A városi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapó, és a technikailag egyre fejlettebb ke rék - párok használatát napjainkban össze kell fogni a mind nagyobb kényelmetlenségek elkerülésére. Milyen elképzeléseid vannak a jövőre nézve? Mint tudom, sokat utazgatsz. Letelepedsz egyszer itthon? Miskolcon sajnos nem találtam a végzettségeimnek megfelelő állandó munkahelyet, így Krakkóban élek. Jó lenne Magyarországra visszatérni, mert az anyanyelvén az ember egyszerűbben éli a mindennapjait, ha meganynyi érdekesség is van külföldön. De attól tartok, hogy a kényszerű elvándorlók csak egy vállalkozásbarát ma - gyar gazdaságpolitika esetén térnek vissza. Szeren csé - re a világháló virtuális valósága lecsökkenti a távolságokat, így is sokat tudok segíteni a szervezésekben. Középiskolásként évekig járt kerékpárral suliba Orosz Peti : Hogyan élted meg diákszemmel a városban kiala - kult közlekedési állapotot? Véleményem szerint a városi közlekedés lassan kezd kaotikussá válni. Egyre többen közlekednek autóval, az üzemanyag ára sem csökkenti nagymértékben a négykerekűek számát, közben a tömegközlekedés sem fejlődik kellő mértékben. Ezek tudatában kell eldönte - nünk, hogy milyen közlekedési eszközt választunk. Saját példám is igazolja, hogy a kerékpározás a leggyorsabb, és mindenképp legolcsóbb közlekedési forma városunkban. Elég egy olcsó kerékpár felszerelve a szük séges hozzávalókkal és máris nyeregbe pattanhatunk. Diósgyőrből perc alatt be lehet érni a vá - rosba, nem kell parkolóhelyet keresnünk, gyalogolnunk a busz- vagy villamosmegállótól, hanem háztól-házig közlekedhetünk vele. Állítom, hogy sok esetben a tö - meg közlekedési jármű megállójához vagy a kocsink par - kolási helyéhez tartó gyalogutunk alatt akár 1-1,5 km-t is megtehetünk kerékpárral! Városban hihetetlen gyors, verhetetlen közlekedési forma. Lehet, hogy nem egy ké - nyelmes autó, de a klímát biztosítja a menetszél, a fűtést a Nap, viszont a kerékpározás élményét semmi nem pó - tol ja egy autóban. Esős időre pedig nyereg helyett busz - ra, de inkább villamosra pattanjunk az autó helyett. Ha - té konyan spórolhatunk ezekkel a közlekedési formákkal. Igen hamar az egyik segítő szervezője lettél a miskolci kerékpáros közösségi programoknak is. Miért áldozol minderre szabadidődből? Bringás közösség mindig volt is, lesz is. Ez azonban emberfüggő, hogy szeretne-e csatlakozni egy-egy A kerékpáros nyom sárga színű útburkolati jel. Az új nyomvonalon ez lesz a leggyakoribb burkolati jel. A kerékpárosok számára az úton haladásra ajánlott nyomvonalat és irányt jelzi. A kerékpáros nyom az út gépjárművek haladására szolgáló felületén van felfestve, tehát autós és kerékpáros osztozik a rendelkezésre álló útfelületen. Az egyszerű kerékpáros nyom egy kerékpárjel, fölötte kettő nyílheggyel. Kerékpáros átvezetésekben (tehát útcsatlakozásoknál, kereszteződésekben) a kerékpárjel alatt is van két nyílhegy (Miskolcon kerékpáros nyommal történő átvezetés lesz, pl. a Szemere utca és Arany János utca csomópontjában.) A kerékpáros nyom korszerű és a biztonságot növelő forgalomtechnikai eszköz, de mind az autósoktól, mind a kerékpárosoktól megkívánja, hogy figyeljék egymás mozgását. A kerékpáros nyomot azért festették fel, hogy megmutassa a haladás kívánt és biztonságos nyomvonalát. Felfestésekor tekintettel voltak pl. az út melletti parkolósávra, ezért ilyenkor a kerékpáros nyom a szokottnál beljebb található, védve a kerékpárost a figyelmetlenül kinyitott kocsiajtóknak ütközéstől. A kerékpáros biztonságát azért növeli, mert az autós számít jelenlétére. A kerékpáros nyomot azért festették fel, hogy ezzel felhívják az autósok figyelmét a kerékpárosok jelenlétére és haladásuk körülbelüli nyomvonalára. Nagyon fontos, hogy a kerékpáros nem köteles folyama - tosan a kerékpáros nyomon haladni, a forgalmi helyzet függvényében attól eltérhet.

4 'bandához', vagy egyedül kedveli a biciklizést. Én sokszor tekerek a barátaimmal, egy hosszabb túrán jobb is, ha nem vagyunk egyedül, tudunk segíteni a másikon, ha baj adódik. Sok alkalommal segítettük már egymást defekt alkalmán, a jó hangulat pedig garantált. Szoktam természetesen egyedül is tekerni, hiszen nem csoportosan járunk az ügyeinket intézni. Van olyan alkalom, hogy kedvem támad tekerni és csak a tekerésnek élni, nem foglalkozni a külvilággal, csupán a tájba merülni. Ekkor sem hívok társaságot, sőt akkor sem, ha a városba tekerek, vagy nagyimhoz, vagy még sok más helyre. Ahogy említettem, inkább a hosszú, szervezett közös túrák azok, ahol többen vagyunk, illetve egy-egy talál ko - zón, beszélgetésen, ahol a közös munka igazán akkor lehet eredményes, ha több szempont érvényesül. A Critical Mass eleve a csapatszellemen alapul. Ha ez nem lenne, CM sem lenne. A szervezés, barátaim és Miskolc aktív bringásai nélkül nem volna lehetséges. Ezen az eseményen egyébként minden olyan ember részt vesz, aki szeret biciklizni és meglátja benne a jó hangulatú találkozásokat, tekeréseket. Biztosan mindenkinek van gyermekkori emléke, amikor a barátjával együtt bicikliztek. Sokak ezt táplálva és folytatva még felnőtten is együtt tekernek egy-egy túrára, közben megőrizve egészségüket. Próbálja meg Ön is, üljön nyeregbe és idézze fel kisgyerekkori emlékeit! Mészáros Márton Nem lehet elég korán kezdeni... 4 A KERÉKPÁRSÁV ÉS A NYITOTT KERÉKPÁRSÁV A kerékpársáv az úttest többi részétől folytonos sárga színű vonallal elválasztott és sárga színű kerékpárjelekkel is megjelölt különleges forgalmi sáv, amely kerékpárosok egyirányú közlekedésére szolgál. A nyitott kerékpársáv (ilyen lesz majd az Andor utcában is) az úttesten felfestett szaggatott vonallal és kerékpárjelekkel kijelölt különleges forgalmi sáv. Színe a többi kerékpáros burkolati jeltől eltérően fehér. Ez is kerékpárosok egyirányú közlekedésére szolgál, ám a sárga színű burkolati jelekkel kijelölt kerékpársávtól eltérően nem biztosít kizárólagos használatot a bringásoknak. A kerékpársáv kizárólag a bringások részére kialakított, dinamikus közlekedést biztosító megoldás. A sávból bringával nem szabad kilépni a tőle balra lévő forgalmi sávba. A kerékpársávot kijelölő vonalat csak ott szabad átlépni, ahol szaggatott a jelzés. A kerékpársávban a tekerés zavartalan, mert az autók nem hajthatnak rá. Ahol viszont (jellemzően útkereszteződésekben, autóbusz-öblöknél, kapubejáróknál és parkolósávok mellett) a sárga vonal szaggatott, ott számolni kell autók ráhajtásával is. A nyitott kerékpársávban haladás fokozottabb figyelmet igényel a bringásoktól, hiszen ezt a sávot meghatározott esetekben más járművek is igénybe vehetik. Különösen figyelni kell az útkereszteződések előtt, mivel a jobbra kanyarodást a gépkocsik is a nyitott kerékpársáv területéről hajtják végre. A kerékpárosok balra kanyarodásra felkészülés céljából a nyitott kerékpársávot elhagyhatják. A GYALOGOS -KERÉKPÁROS ÖVEZET (ZÓNA) A kerékpársáv sárga színű folytonos vonala úgy működik, mint a záróvonal: nem szabad ráhajtani, csak ott, ahol a vonal szaggatottan van felfestve. Nyitott kerékpársáv: gépjárművel erre a sávra ha az egymás melletti elhaladást ez szükségessé teszi rá lehet, jobbra kanyarodás esetén rá kell hajtani. Ilyen kor a sávváltásra vonatkozó szabályokat kell érte - lemszerűen alkalmazni. Azaz irányjelzéssel jelezni kell a sávváltási szándékot, és elsőbbséget kell adni a nyitott kerékpársávon közlekedő kerékpárosnak. Miskolcon, több helyen is lesz gyalogos-kerékpáros övezet, így a belvárosi lakótelepen és a Városház téren. Az ilyen zóna a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgál, más járművek az övezetbe nem hajthatnak be. Az ilyen zónákban a bringások az út számukra burkolati jellel elválasztott, vagy eltérő színű burkolattal megjelölt részén legfeljebb 20 km/h sebességgel tekerhetnek. A kerékpárosok a zóna egyéb részeit csak a gyalogosok közlekedését nem veszélyeztetve és legfeljebb 10 km/h sebességgel vehetik igénybe. Ahol a kerékpárosok számára külön útfelület van kijelölve, azon a gyalogosok nem közlekedhetnek. A kerékpárosok részéről fokozott figyelmet igényel az övezetben való közlekedés. Annak ellenére, hogy a megjelölt útfelületen gyalogosok nem közlekedhetnek, a hely jellegéből adódóan sok keresztülhaladó gyalo gosra, szaladgáló gyermekre kell számítani. Zónában a kerékpárosok részére kijelölt felületen 20 km/h, a gyalogosokkal közös felületen 10 km/h sebességgel lehet közlekedni. Ha a jelzőtábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van a jelzett időszakon kívül az ott lakók járművei és a közútkezelő engedélyével rendelkezők járművei az övezetben legfeljebb 10 km/h sebességgel közlekedhetnek.

5 Magyar Kerékpárosklub (röviden: MK) 2002-ben alakult civil or - szágos szervezet, melynek nap jainkra több ezer ke - rékpá ros a tagja, az or - szág minden tájáról. Kül - de té sünk nek tekintjük, hogy a ke rék pár, mint közlekedési esz - köz, elnyerje méltó helyét a mindennapi közle - kedésben, illetve a kerékpár váljon a legnépszerűbb sport és szabadidős eszközzé az országban. Sze - retnénk, hogy a kerékpározás váljék Magyarországon a környe zet tudatosság legfőbb szimbólumává, és minél többet használják ezt a mozgásformát aktív ki - kapcsolódás, sportolás, túrázás céljára is. Mára a Klub fontos és kikerülhetetlen szereplője lett a közéletnek, igyekszik szakmai segítséget nyújtani a vonatkozó kormányzati döntések előkészítésénél, illetve közreműködik a tervek elkészítésében és megvalósításában. Ennek érdekében hangunkat hallatjuk minden politikai és szakmai szinten, igénybe véve az írott és elektronikus médiát, felhasználva tagjaink, vagy potenciális tagjaink véleményét, tapasztalatait. A szervezet erős lobbierejével hatékonyan képviseli, és hasznos szolgáltatásaival segíti a bringásokat. Fontosnak tartjuk a szemléletváltást is, aminek elérésére elkötelezett szakemberekből álló csapatunk oktatásokat szervez, melyeken a gyermekek a KRESZ szabályainak megfelelő bringás közlekedést sajátít - hatják el. Tájékoztatókat, oktatási anyagokat készítünk és terjesztünk a különféle rendezvényeken, ezzel se - gítve a gyermekek játékos tanítását, a KRESZ bringásokra vonatkozó részeinek elsajátítását. A feladatok elvégzésére szakmai csoportok alakulnak, bennünk aktív bringások és szakemberek dolgoznak, részben társadalmi munkában. Területi szer veze - teink (köztük a közelmúltban újjáalakult Borsod-Abaúj- Zemplén megyei szervezet) hasonló módon látják el munkájukat. A Magyar Kerékpárosklub hatékony működése érde - kében 2008 óta a különböző szakterületeken fő és mellékállású munkatársak is dolgoznak. A Klub munkáját nemcsak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is el - ismerik. A Magyar Kerékpárosklub aktív tagja az Euró - pai Kerékpáros Szövetségnek (ECF) is. Az MK érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenysége mellett széleskörű szolgáltatásokat is nyújt a tagjai részére. 5 A kerékpárosklub Tagjaink automatikusan biztosítva vannak (kerékpáros baleset esetére, mely egyben fele lős - ségbiztosítás is), szükség esetén ingyenes jogi se - gít ségben részesülnek, és számos további előnyt él - veznek, például a MÁV vonalain ol csóbban szállíthatják kerékpárjukat, és a tagsági kártyájuk felmutatásával országszerte több száz szolgáltatónál részesülnek kedvezményben. A Magyar Kerékpárosklubról bővebb információkat az alábbi honlapon talál: (forrás: kerekparosklub.hu) Kerékpár-kölcsönzési lehetőségek Miskolcon Kemény Dénes Uszoda Miskolc, Egyetem u. 2. Kölcsönözhető darab: 20 30/ Uni-Hotel Miskolc Miskolc, Egyetemváros Kölcsönözhető darab: 4 (Egyelőre csak szállóvendégek kölcsönözhetnek) 46/ W-Bike Kerékpárüzlet Miskolc, Zenta u. 2. Kölcsönözhető darab: 10 ( Ft/nap, Telefonos előjegyzés szükséges) 30/ A VÁROSI BRINGÁZÁS TÍZPARANCSOLATA 1. Amikor kerékpárral közlekedsz a városban, járművet vezetsz! A gyalogos, a kerékpáros és a gépjárművezető a közlekedésben egyenrangú partner. Légy előzékeny gyalogossal és autóssal szemben egyaránt! 2. Mindig légy jól látható! Legyen elöl-hátul legalább villogód, legyenek nálad tartalék elemek! Használj fényvisszaverő bokapántot, ködös időben a városban is láthatósági mellényt! Ne tartózkodj más járművek holtterében! 3. A járda tabu. Ha bármely okból mégis a járdára kényszerülsz, viselkedj vendégként, légy udvarias a gyalogosokkal! 4. Soha ne tekerj közvetlenül az út szélén! Tarts kb.80 cm távolságot a szegélytől, haladj kb. azon a nyomon, ahol az autók jobb oldali kereke! Ezzel megvéded magad attól, hogy az autók a forgalmi sávon belül, túl kis oldaltávolságot tartva előzzenek, esetleg elsodorjanak. Másrészt marad helyed arra, hogy ha hirtelen jobb ra kell húzódnod, megtehesd. Parkolósáv mellett olyan távolságra haladj, hogy az esetleg rád nyíló ajtó ne kaszálhasson el! 5. Bringázz határozottan és kiszámíthatóan, hogy a többi közlekedő számára egyértelmű legyen: tudod, mikor van elsőbbséged és élsz is vele! Tarts szemkontaktust a többi járművezetővel! A többi közlekedő csak akkor tud rád vigyázni, ha egyértelmű számukra, hogy mit fogsz tenni. 6. A kanyarodás, megállás, sávváltás soha ne történjen hirtelen és soha ne mulaszd el a hátratekintést! 7. Mindig számíts rá, hogy a közlekedők hibázhatnak! Légy készen a gyors reagálásra! 8. Rendszeresen nézd át a bringádat! Ellenőrizd a fékek, a világítás, a kerekek és a váltó állapotát! 9. Viselj jól beállított sisakot! 10. Öltözz mindig az időjárásnak megfelelően, hidegben rétegesen! A túlöltözés veszélyes lehet, ha izzadtan várakozol a lámpánál, megfázol. Télen az ízületek védelme fontos. Jó, ha a ruhád színe feltűnő.

6 Támogatókat keresünk! Az idén elkészülő kerék - pá ros útvonal főként mun - kába és iskolába járás cél - jára épül Miskolcon. Erre biztosította a pályázati támogatást az Unió. Ezért a projekt keretében nem lehet megvalósítani a turisztikai célú használathoz szükséges ki - egészítő létesítményeket. Mi, miskolci kerékpárosok az ország más vidékein, vagy külföldön túrázva szívesen vesszük igénybe a kerékpáros pihenőhelyeket. Ugyanerre a máshonnan hozzánk érkező bringás turistáknak egyelőre nincs lehetőségük. A Magyar Kerékpárosklub Borsod-Abaúj-Zemplén Me - gyei Területi Szervezete azt szeretné, ha Miskolc is ba - rátságosan fogadná a hozzánk érkező kerékpáros tu ris - tákat: a Tiszai pályaudvarról a Diósgyőri várhoz veze tő útvonal mentén pihenőhelyek állnának rendelke zésükre. Miből is áll egy kerékpáros pihenőhely? egy-két hosszabb asztalból, az asztalok mellé helyezett lócákból, az asztalokat és a lócákat az esőtől védő könnyű tetőből, térképes tájékoztató táblából, szemetesből, ivóvíz-vételi lehetőségből, esetleg WC-ből, kerékpártámaszokból. A város cégeihez, vállalkozóihoz fordulunk tehát: tudjuk, hogy sehol sem fonják kolbászból a kerítést, mégis kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget a pihenőhelyek kialakításához! Összefogással sikerülhet, hogy családunkkal, baráti társaságunkkal, messziről érkezett vendégeinkkel közösen kényelmesen kerekezhessünk végig városunkon, az elvárható komfort várjon bennünket hosszabb útjaik során (WC, ivókutak, pihenőpadok). Minden segítséget köszönettel fogadunk, legyen az épí tőanyag, pénz, vagy munka felajánlása. Kérjük tehát, ha fontosnak érzi, hogy Miskolc méltó - képpen fogadja a hozzánk érkező hazai és külföldi ke - rék páros turistákat, és segíteni szeretne a korrekt fel - tételek meg teremtésében, jelentkezzen a kerekparosmis címen! Előre is köszönjük! 6 A segítők Önkénteseket keresünk! A Magyar Kerékpárosklub Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete közlekedési szakmai munka - csoportjába önkénteseket keres, akik akarnak és tudnak is tenni azért, hogy Mis - kolc és a megye területén végre érdemben javuljanak a kerékpáros közlekedés feltételei. Téged is várunk, ha: alapos közlekedési és/vagy útépítési ismeretekkel rendelkezel, magad is kerékpározol, tehát személyes tapasztalatod is van a kerékpáros közlekedésről. Amiken együtt fogunk dolgozni: kerékpáros közlekedési koncepció kidolgozása, forgalomszámlálás megszervezése, balesetek elemzése, következtetések, javaslatok kidolgozása, kerékpárforgalmi fejlesztési pályázatokban a pályázók szakmai támogatása, tervbírálatok, stb. Ha érdekelnek a kerékpáros közlekedés szakmai kihívásai, jelentkezz a címen!

7 3 Miskolc első kerékpáros nyom - vonala 1996-ban készült el, és a Ta polcai elágazástól vezet Miskolctapolcára, ahol mindmáig konkrét cél elérése nélkül végződik. Ez az idén tizenöt esztendős, 4,6 kmnyi nyomvonal két részből áll. Új beruházásként csak a Tapolcai elágazástól a Gyer - mekvárosig tartó 2,6 km-es szakasz valósult meg. A Gyermekvárostól a mis - kolctapolcai végpontig a nyomvonalat ráültették a ré - gi tapolcai műútra, amelyet a gépjárműforgalom számá - ra addigra már új közúttal váltottak ki. Napjainkban is ez a 2 km-es, máig nagyon jó állapotban lévő szakasz a teljes nyomvonal leginkább kerékpárosbarát része. A nyomvonal belvárosig történő meghosszabbítá sá - ra egészen 2007-ig kellett várni. Ekkor készült el a Szinvapark és a Tapolcai el - ágazás közötti 2,6 km-es szakasz, amelyet azóta újabb, hosszabban összefüggő kerékpárforgalmi nyom vonal átadása még nem követett. A 2007-ben átadott szakasz kivitelezése olyan gyat - rán sikerült, továbbá használata olyan balesetveszélyesnek bizonyult, hogy 2009-ben (részben a Magyar Kerékpárosklub helyi szervezetének nyomására) a város a kerékpárforgalmi nyomvonal felújítását hatá - rozta és végeztette el. Az elvégzett munkák eredményeképp a nyomvonal bár még mostani állapo - tában is veszélyes az addiginál lényegesen biztonságosabbá vált, nem mellékesen számos burkolati hibát is sikerült megszüntetni. A déli nyomvonal mellett 2006-ban elkészült a város második (kelet nyugati) kerékpáros nyomvonalának rö vid szakasza, amely nem kerékpárforgalmi fej - 7 Az előzmények lesztés, hanem az úgynevezett bel városi rehabilitáció keretében létesült. Ma ez a szakasz a Villanyrendőrtől a Szinvateraszon át, a Művészetek Háza mellett haladva, majd a Rákóczi utcánál az úttest másik oldalára vezetve, a Lévay Gimnázium és a Herman Ottó Múzeum mellett vezet, és a Szinva Er zsébet téri kibontásánál vég ződik. Bár egyes sza - kaszait kerékpárútnak jelöl - ték ki, használati széles - sége messze nem éri el az előírtat, a nyomvonal kia la - kítása célszerűtlen és nem veszélytelen. A szakasz a gyakor - latban több okból is hasz - nálhatatlan, de legin kább azért, mert a Mű vészetek Házát úgy építették meg, hogy nem gondoskodtak az anyagok be szál lítá sá - hoz, elszállítá sához szük - séges rakodó terü letről, így a logisztikai ellátás más megoldás híján az önkormányzat által kiadott rakodási engedélyek birtokában az úgynevezett kerékpárúton történik. A városban eddig átadott kerékpárforgalmi létesítmények tehát sajnos csak korlátozottan képesek segíteni a kerékpározás fejlődését, elterjedését. Pedig erre igencsak szükség lenne, mert az a mutató, amiben Miskolc leginkább el van maradva Európa és Magyarország városainak többségétől, nem az egy főre jutó GDP, vagy a foglalkoztatottság mértéke, ha - nem a helyi közlekedésen belül a kerékpár rész aránya. Ez ma Miskolcon még nem éri el a 2 %-ot, míg az európai városok többségében % között mozog. Elmaradottságunk tehát nagyságrendi, ezért nagyon fontos a biztonságos kerékpározás feltételrendszeré - nek mielőbbi kialakítása. AZ ELŐRETOLT KERÉKPÁROS FELÁLLÓHELY Előretolt kerékpáros felállóhely jelzőlámpás csomópontokban létesülhet. Miskol con lesz pl. a Mindszent téren és a Dózsa György út két csomópontjában. Valójában a kereszteződés előtti STOP-vonal megkettőzését jelenti. A két STOPvonal közötti területen kerékpár piktogram jelzi, hogy ott a kerékpárosok várakoznak a zöld jelzésre. Ezt kiegészítheti a burkolat téglavörös színezése. Az előretolt kerékpáros felállóhely használatával a bringások a lámpa piros jelzése miatt álló autók előtt várakozhatnak a zöld jelzésre. Így az autósok jól látják az előttük álló kerékpárosokat, indulásukat, és amikor a lámpa zöldre vált, mozgásukat. Ezzel megelőzhető, hogy a vezető holtterébe kerülő bringást az autó elüsse. Az ábrán láthatónál bonyolultabb előretolt felállóhely is létesül városunkban, pl. a pályázati nyomvonaltól függetlenül, a Petőfi téren. Ennél a kerékpárost rövid kerék - pársávon vezetik el a külső és a középső sáv között az előretolt felállóhelyre. Az előretolt felállóhelyre a jelzőlámpa tilos jelzésének ideje alatt a KRESZ szabályainak betartásával előrecsurogva lehet beállni. Jól teszi a kerékpáros, ha folyamatosan figyeli a kocsisort, nehogy rányissák valamelyik autó ajtaját. A felállóhelyen célszerű a továbbhaladás tervezett irányának megfelelően elhelyezkedni. Előretolt kerékpáros felállóhelynél gépjárművel mindig az első STOP-vonal előtt kell megállni. Az autós segítheti a kerékpárosokat, ha a lehetőségekhez mérten a forgalmi sáv bal szélére húzódva áll meg, hogy jobbról elhaladhassanak mellette a bringások. Érdemes arra is odafigyelni, hogy a zöld jelzésre várakozó autó ajtaját az utasok csak fokozott körültekintést követően nyissák ki. Figyelmetlenségükkel akár súlyos sérüléssel járó balesetet okozhatnak.

8 kozepsooldal2:elrendezés :35 Oldal 1 A KERÉKPÁROS ÁTVEZETÉS A bringások az utakat a kerékpáros átvezetésekben keresztezik. A sima zebra gyalogosok átkelésére, és nem kerékpározásra szolgál. Kerékpáros átvezetésekben jogszerűen lehet a nyeregben ülve áthaladni, ezért fontos a korrekt átvezetések létesítése. A kereszteződésekben a kerékpárutat, gyalog- és kerékpárutat sárga négyzetsorral (1). a kerékpársávot sárga szaggatott vonallal (3), a kerékpáros nyomot a kerékpárjel alatt és fölött is 2-2 nyílhegyet ábrázoló sárga kerékpáros nyom burkolati jellel (4) vezetik át. Az átvezetés felületét akkor színezik téglavörösre (2), ha a rajta haladó bringásnak elsőbbsége van a keresztező járművekkel szemben. (Vigyázat! Egyes városokban, főleg régebbi átvezetéseknél előfordulhat, hogy ezt a szabályt a felfestésnél még nem vették figyelembe! Az átvezetés színezése csak optikai segítség a közlekedőknek, de az elsőbbséget a KRESZ szabályai, a jelzőtáblák, ill. ha vannak és működnek, a jelzőlámpák határozzák meg!) Az átvezetés a kerékpárosok közlekedésére szolgál, a gyalogosok átkelésének helyét továbbra is a zebracsíkok jelzik. Az átvezetés nemcsak kényelmesebbé, de biztonságosabbá is teszi a biciklizést. Az autós a zebrán nem számít a gyalogosnál nagyobb sebességgel érkező bringásra, átvezetésben azonban igen. Gyalog- és kerékpárúton, ahol a bringások a gépjárművektől elválasztva, a gyalogosok mellett közlekednek és a kereszteződésben elsőbbségük van, mindig érdemes figyelni rá, hogy az útkereszteződéseknél az autósok megadják-e az elsőbbséget. Mindig érdemes arra gondolni, hogy a kerékpáros ha az útpályán, kerékpársávon, vagy kerékpáros nyomon közlekedik 40 km/h, kerékpárúton 30 km/h, gyalog- és kerékpárúton 20 km/h sebességgel tekerhet, tehát sokkal rövidebb idő alatt ér a kereszteződésbe, mint a gyalogos. Bringára, Miskolc! Áruszállításra szolgáló kerékpár Kerékpártámasz a megyei kórházban

9 A kerékpáros közlekedés szempont jából legfontosabb jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező, egy- vagy kétirányú kerékpáros forgalomra utaló kiegészítő táblával A kiegészítő tábla jelzi, hogy az úton, amelynek elsőbbséget kell adni, jelentős kerékpáros forgalom van. A bringások közlekedési irányát a kerékpárjel alatti nyilak mutatják. A keresztező úton a ke - rék párosok érkezhetnek az úttes - ten kerékpársávon, nyitott kerék - pársávon, kerékpáros nyom se - gít s égével, vagy külön kerékpáros burkolati jel nélkül. Miskolcon elég sok ilyen kiegészítő táblát fognak kihelyezni, a Hadirokkantak utcájától a Köz társa - ság utcáig számos útcsatlakozásnál. A becsatlakozó utcák felől ilyen kiegészítő tábla védi a gépjárművek szá má ra egyirányú utcában az autóforgalom irányával e l len tétes irányban, jelzőtáb - la alapján haladó kerék párosokat is, pl. a Hadirok - kantak utcájánál, az Andor utcában és több más helyen is. Elsőbbségadás kötelező, utat keresztező kerékpárosok elsőbbségére utaló kiegészítő táblával A kiegészítő tábla leegyszerű sítve mutatja a kereszteződés alap rajzi vázlatát. és a többszöri el sőbb ség - adási kötelezettségre hív ja föl a fi - gyelmet. Olyan helyen alkal maz - zák, ahol a táblát követő en az egymástól elkülönített pályán haladó biciklisek, illetve autósok szá - mára külön-külön kell elsőbbsé get adni. Az új nyomvonalon ilyen táblákkal lehet majd találkozni, például az Andrássy úton a számozott utcák felől, ahol a keresztutcákból érkező autós elő ször a kerékpárutat (gyalog- és kerékpárutat), majd a gépjárművek úttestét keresztezi. Mindkét irányból behajtani tilos, Kivéve engedéllyel, Kivéve taxi, Kivéve autóbusz, Kivéve MVK Zrt. feliratú kiegészítő táblákkal Kevéssé ismert, de ezek a kiegészítő táblák a KRESZ 14. (14) bekezdésében foglaltak alapján a kerékpárosok számára is engedélyezik a behajtást. Ezért ilyen esetben külön kerékpáros kiegészítő táb - lára nincs szükség, a táblával fedezett útra jog sze - rűen hajthatunk be kerékpárral. Ilyen táblákkal Miskolcon főként a belvárosban ta - lálkozunk, így a főutcán és a Kazinczy utcán. 10 Miskolc Vá - ros Önkormányzata elkészíttette a Tiszai pályaudvar Lillafüred közötti kerékpárforgalmi nyom - vonal terveit. Az első terveket és az azóta történt módosí - tásokat a miskolci Nóvia Kft. ké szítette. A város e tervek ala p - ján 2003-ban pályázati anyagot szán dékozott benyújtani, azonban az akkori kiírásban szereplő magas önkormányzati önrész miatt végül nem tudott pályázni. Azonban ez a kiviteli terv szolgált alapul minden további pályá - zati anyag összeállításához. Az Önkormányzat a Tiszai pályaudvar Lillafüred kerékpárforgalmi nyomvonal fejlesztését hét önálló szakaszra bontotta, a szükséges források előteremtésének időigé - nye miatt több éves átfutási idővel tervezve. Forrás-kiegészí - tés ként hazai és uniós pályázati le hetőségekkel számoltak. A város 2006 első félévében a VI. szakasz megvalósítására CÉ - DE pályázatot nyújtott be, azonban a pályázat nem nyert el tá mogatást őszén a város pá lyázati anyagot állított össze az Útpénztárból a kerékpárutak fej lesztésének támogatására felhasználható keret terhére, ám a pályázatot végül nem adták be, mivel a szükséges 50%-os ön - részt az önkormányzat nem tudta biztosítani ben az Észak-Magyar or - szági Operatív program kere té - ben uniós pályázatot írtak ki Ke - rék párforgalmi hálózat fejlesz - tése címmel (ÉMOP ), melyre Miskolc város pályázatot nyújtott be és azt elnyerte. A projekt A projekt célja folyamatosan és biztonságosan végigkerékpározható nyomvonal létrehozása a Tiszai pályaudvar és a diósgyőri városrész-központ között, a város kelet-nyugati ten - gelyén található jelentősebb ok - ta tási létesítmények, közintéz - mé nyek, üzemek és gazdasági vál lalkozások, jelentős forgalmat vonzó kereskedelmi zónák és be - vásárlóközpontok fölfű zé sével. A projekt keretében 10,25 km hosszúságú kerékpárforgalmi nyom vonal jön létre, melyet a város észak-déli főtengelyén a Szinva-terasztól a Népkertig terjedő mintegy 1 km-es szakasz egé szít ki, déli végén csatla koz - va a már meglévő, Miskolcta pol - cára vezető gyalog- és kerékpár - út hoz. Ezzel Miskolcon össze - füg gő kerékpárforgalmi hálózat jön létre. A pályázat benyújtásának fe l - té tele volt, hogy a kerékpározók között eddig alacsony részarányt képező hivatásforgalom volume - nében jelentős fejlődés álljon be. Ezen kiírási feltétel teljesítése érdekében a nyomvonal érinti Mis kolc város legfontosabb közintézményeit, oktatási, kulturális és sportlétesítményeit, üzemeit, szám szerint 24-et. A megkötött támogatási szer - ző dés alapján elnyert támogatás összege 156 millió forint, melyhez az önkormányzat önrészként 28 millió Ft-ot tett hozzá, így a tervezett megvalósítás teljes összege 184 millió Ft. A közbeszerzési eljárás megin - dí tására a város 2010 júliusában az Európai Unió Hivatalos Lap - jában ajánlati felhívást, majd HALADÁS A VILLAMOSPÁLYÁN A villamospályára ráhajtani, és onnan lehajtani minél nagyobb szögben kell azért, hogy a bringa kereke ne szoruljon be a vályús sín nyomvályújába. A villamospálya belvárosi szakaszán fokozatosan alakítják ki a kerékpározás feltételeit. Haladni irányhelyesen, a menetirány szerinti vágány két sínszála közötti területen szabad. A KRESZ szabályait, a jelzőtáblákat és a jelzőlámpákat a villamospályán haladva is figyelembe kell venni és be kell tartani. A belvárosban a villamosok 20 km/h sebességgel közlekedhetnek, így ha a kerékpáros is ilyen sebességgel halad, a villamos elvileg nem érheti utol, és nem akadályozzák egymás haladását. Aki ennél lassabban szeretne biciklizni, válassza a belvároson átvezető másik nyomvonalat. Sínen fékezni általában sem célszerű, esős időben pedig veszélyes, mert a kerékpár kereke könnyen megcsúszik a vizes sínen.

10 szeptemberében módosított ajánlati felhívást tett közzé. A kivitelezésre összességében leg kedvezőbb ajánlatot a buda - pesti székhelyű Magyar Aszfalt Kft. tette, ezért a város velük k ö - tött szerződést. A kivitelezés megkezdésére vár hatóan március hónapban kerül sor. A befejezésre két határidő is van: az ajánlati felhívásban szereplő határidő október 29-e, azonban a kivitelező egy hó nappal korábbra, szep - tember 29-ére ígéri, hogy a mun - kák elkészülnek. Az egyes szakaszokon a mun - kálatok megkezdése az alábbi ütemezés szerint várható: 1. szakasz: a vállalkozási szerződés megkötését követően, 2. szakasz: szeptember szakasz: július szakasz: a Zöld Nyíl projekt kivitelezőjével egyeztetve, 6. szakasz: a vállalkozási szerződés megkötését követően, 7. szakasz: a vállalkozási szerződés megkötését követően, 8. szakasz: a vállalkozási szerződés megkötését követően, 9. szakasz: június szakasz: a vállalkozási szerződés megkötését követően, 11. szakasz: a vállalkozási szerződés megkötését követően. A város vezetése ígéri: az elkövetkezendő időszakban is figye lemmel kísérik a kerékpár - út-hálózatok megvalósítására ki - írt pályázatokat és a lehetőségek figyelembevételével e pályázatokon Miskolc is indulni fog. KÉTIRÁNYÚ KERÉKPÁROZÁS GÉPJÁRMŰVEK SZÁMÁRA EGYIRÁNYÚ UTCÁBAN A sikeres külföldi tapasztalatok alapul vételével egy éve már a magyar KRESZ is tartalmaz szabályokat az egyirányú utcákban a gépjárműforgalom irányával szemben történő kerékpározásra. Eddig ezt a szabályt Miskolcon nem alkalmazták, a projekt keretében több utcában is megjelenik. Ilyenek a Hadirokkantak utcája, az Arany János utca, az Andor utca. A projekten kívül is, még az idén várható további egyirányú utcák kétirányú kerékpározásra történő megnyitása is. A gépkocsik haladási irányával ellentett irányban haladó biciklisek számára egyes esetekben kerékpársáv létesül, de ez nem kötelező feltétel. A kisforgalmú utakon a Kötelező haladási irány és a Behajtani tilos táblák alatt elhelyezett Kétirányú kerékpáros forgalom kiegészítő táblák önmagukban, burkolati jelek hiányában is engedélyezik a kétirányú kerékpározást. A KRESZ elsőbbségre vonatkozó szabályai az ilyen utcák kereszteződéseiben is változatlanul érvényesek. A KRESZ szerint bringával az útra csakis akkor szabad a gépjárműforgalom irányával szemben behajtani, ha ezt a Behajtani tilos tábla alatt a megfelelő, kerékpárjelet tartalmazó kiegészítő tábla jelzi. Ilyenkor mindig jobbra tartva kell kerékpározni. Ha szemből széles jármű jön, szükség esetén félrehúzódva segítsük, hogy ő is haladni tudjon. Útkereszteződésekben a KRESZ-szabályok változatlanul érvényesek, tehát alapesetben ha táblákkal másképp nem szabályozzák a jobbkéz-szabály. Azonban érdemes mindig óvatosan megközelíteni a kereszteződést, és meggyőződni, hogy megadják-e az elsőbbséget. A Kötelező haladási irány kerékpárosoknak tábla azt jelzi, hogy a kerékpáros a táblán nyíllal jelzett irányban (irányokban) haladhat tovább. A tábla gépjárművezetőkre nem vonatkozik. Kerékpárút; a tábla a kétke re - kű kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez; a kerékpár legfeljebb 30 km/h sebes ség - gel haladhat. A kerékpárúton lakott területen belül más jármű és a gyalogosok közlekedése tilos. Gyalog- és kerékpárút; a gyalogos, a kere kes - szék és a kétkerekű kerékpár közlekedésére kijelölt út, amelyen a bringások legfeljebb 20 km/h se bes - séggel tekerhetnek. Ha a gyalogos és a kerékpáros forgalmat burkolati jel választja el, a gyalogos és a biciklis csak az útnak a részére kijelölt részén közlekedhet. Az út melletti kerékpárút, gyalog- és kerékpárút használata a bringások számára kötelező, ha van ilyen létesítmény. Ilyenkor úttesten csak akkor sza - bad kerékpározni, ha azt kerékpáros nyom felfes - tésével külön engedélyezik. Amikor azonban a gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a ke - rékpárosok továbbhaladását akadályozná, a kerék - párosok az úttesten is közlekedhetnek. (Helyi példa: a Görgey utca népkerti oldalán, a sport csarnoktól a belga sörözőig gyalog- és kerék - párutat jelölnek ki. Mivel azonban a Tapolca felé ve - ze tő irányban ezen a szakaszon kerékpáros nyo - mokat is fölfestenek, ha ezeken haladunk, nem kell át menni a túloldalra.) Kerékpárút vége; Gyalog- és kerékpárút vége Amikor egyirányú utcát keresztez, figyeljen rá, hogy ha van Elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, található-e alatta kétirányú kerékpáros forgalomra utaló kiegészítő tábla. Ha igen, akkor számítson a táblával jelzett kötelező haladási iránynyal ellentétes irányból érkező biciklisekre is. Ha az egyirányú utcában haladóknak van elsőbbségük, akkor az ellentétes irányból érkező kerékpárosnak is elsőbbsége van. Jobbkéz-szabály esetén elsőbbsége van a jobbról ellentett irányból érkező kerékpárosnak.

11 A teljes nyomvonal 11 szakaszból áll, cikkünkben ezt a 11 szakaszt mutatjuk be képzeletben végigke re - kez ve a nyomvona lat. 1. szakasz A Tiszai pályaudvar körforgalmától az új nyomvonalon a Szinva-híd nyugati pillérétől, a Szinva déli oldalán, 3 méter széles önálló kerékpárúton indulunk. Közvilágítás ezen a szakaszon egyelőre sajnos nem lesz, a pályázati kiírás szerint ugyanis az uniós forrásból közvilágítás nem építhető. Az ózdi vasútvonal alatt aluljárón haladunk át, ennek belmagassága 2,25 méter, (erre jelzőtábla is fölhívja majd a figyelmet) ezért kerékpárral érdemes óvatosnak lenni. 2. szakasz A második szakasz első része a Hadirokkantak utcájában vezet, kerékpáros nyommal kijelölve. Az utca keleti része még murvás, de a projekttel pár - huzamosan leaszfaltozzák. A Soltész Nagy Kálmán utca keresztezését köve - tően a Hadirokkantak utcája egyirányú, itt kerékpárral nyugat felé az autóforgalom irányával ellentétesen, nyitott kerékpársávban, kelet felé kerékpáros nyomon haladunk. A Melinda utca becsatlakozása után a nyomvonalat mindkét irányban kerékpáros nyom jelöli ki. Itt az utca északi oldalán két parkolósáv is van, a kerékpáros nyomokat ezektől biztonságos távolságra festik föl. A biztonságot növeli, hogy az autóknak 45 fokos szögben kell majd betolatniuk a parkolóhelyre, így induláskor látják a bringásokat. A belváros felé a körforgalomban, majd a Szinva - park és a Media Markt között, a Szinva partján rövid kétirányú kerékpárúti szakaszon folytathatjuk utunkat. A kerékpárutat átvezetik a Király utca lámpás csomópontján, a túloldalon pedig a buszmegálló mögött elhaladva, a parkoló kijáratát járdaszinten keresztezve, a kerékpárosok elsőbbségével jutunk el a lakótelep belső terére. Innentől gyalogos- és kerékpáros övezetben mehetünk tovább, a javasolt útvonalat néhány kerékpárjel felfestésével jelzik. Az övezet elejénél lévő rámpát kiszélesítik, így a gyalogosok és kerékpárosok egyaránt elférnek majd. A teret elhagyva a Corvin utcáig ismét a bringások számára kétirányúsított egyirányú utcában haladunk, ahol mindkét irányban kerékpáros nyomok jelzik a vo - nal vezetést. A Corvin utca keresztezése elavult és túlbonyolított csomópontban történik. Itt nem sikerült elfogadtatni a 12 A nyomvonal A KERÉKPÁR KÖTELEZŐ FELSZERELÉSE Magyar Kerékpárosklub korszerű európai elveknek megfelelő forgalomtechnikai kialakításra vonatkozó javaslatát. Lássuk, mi fog megvalósulni. A Tiszai pályaudvar felől érkező bringások először az egyirányú utcát keresztezik a kijelölt gyalogosátkelőhely mellett létesülő átvezetésen, majd második lépésben a Corvin utcát, ugyancsak a gyalogosátkelőhely melletti átvezetésen. A túloldalon a CIB bank fiókja előtt mintegy 60 méteren önálló kétirányú kerékpárutat építenek a zöldterületen. Ez a kétirányú kerékpárút az Arany János utca és a Mártírok tömb szervizútjának keresztezésébe csatlakozik be. Itt a kerékpárosoknak az udvarból kihajtó autókkal szemben elsőbbségük lesz, azonban az Arany János utcán közlekedőkkel szemben nem. Az Arany János utca nyugati részén mindkét irányban kerékpáros nyomokat festenek föl, az északi olda lon a parkolósáv mellett ügyelve az ajtónyitás miatt szü kséges védőtávolságra. Ettől függetlenül parkoló sáv mellett mindig fokozott figyelemmel célszerű tekerni. 3. szakasz A Szinva terasz és az Erzsébet tér közötti szakasz már korábban, a mostani projekttől függetlenül elkészült, ennek kialakítását a miskolci kerékpárosok már ismerik. A Magyar Kerékpárosklub álláspontja szerint ez a rész jelenlegi állapotában nem alkalmas biztonságos kerékpározásra. Itt számos kötöttség miatt szinte lehetetlen igazán jó megoldást találni, a végleges forgalmi rend kialakítása a várossal és a tervezővel folyó egyeztetések után valamikor tavasszal várható. A tervek szerint a nyomvonal az Erzsébet teret kö - vetően a Szent István téren és a Városház téren, gya - lo gos és kerékpáros zónában vezet tovább. Erre kerék - pározva mindig figyelnünk kell a villamospálya keresztezésére. A Városház tértől együtt haladunk tovább a főutcáról érkező bicajosokkal. A Dózsa György utcában kerék - páros nyomokon kerekezhetünk, amelyek előretolt felállóhelyre vezető rövid kerékpársávban folytatódnak. 4. szakasz A Dózsa György utcából balra kerékpáros nyomon a buszmegálló mögé, a tűzoltóság előtti egyirányú szervizútra fordulunk. Innen a Dayka Gábor utcai csomópontig jutunk el, ahol áttérünk a déli oldalra. A negyedik és ötödik szakasz (a Dózsa György utcától a Kőporosig) kialakítását befolyásolta az északi tehermentesítő út tervezett négysávosítása, ám annyi már tudható, hogy várhatóan önálló kétirányú kerékpárút épül az északi tehermentesítő út déli oldalán. könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés. két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezet, me - lyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat, hangjelző berendezés, ez csak csengő lehet, egy előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpa, egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpa, hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverő, legalább az első keréken legalább 1 db borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverő (küllőprizma). A jelenleg érvényes rendelet szerint a lámpáknak folyama - tos fénnyel kell világítaniuk. Ettől függetlenül tény, hogy a vil - lo gó fényt a kerékpár mögött haladó autósok sokkal könnyeb - ben észlelik. 5. szakasz Önálló kétirányú kerékpárút az északi teher - mentesítő út déli oldalán, a szakasz végén ke - resztezve a tehermentesítőt. 6. szakasz Ez a szakasz gyakorlatilag a Kőporost jelenti. Egyszerű, kerékpáros nyomos vonalvezetés jellemzi. Sajnos, közvilágítás nem létesül. 7. szakasz A 7. szakasz külön terv alapján valósul meg. Az Andor utcát 6 méteresre szélesítik, egyirányú forgalmi rendje megmarad. Bringával mindkét irányban 1,25 m széles nyitott kerékpársávban haladhatunk.

12 8. szakasz Várhatóan itt lesz a legkisebb a kerékpáros forgalom. A pályázati nyomvonal a Károly utcánál lekanyaro - dik a nemhivatalos miskolci bringasztrádáról, és a Liszt Ferenc utca lakó-pihenő övezetében halad to vább, majd balra fordul a Maros utcába, hogy onnan elé rje az Andrássy utat. Ezen a szakaszon végig ke rékpáros nyomokat festenek föl. 9. szakasz Az Andrássy úton gyalog- és egyirányú kerékpárúton biciklizhetünk a CBA áruház előtti gyalogos-átkelő mellett létesülő kerékpáros átvezetésig. Ott a nyomvonal a déli oldalra tér. Ellenirányban a CBA áruháztól gyalog- és egyirányú kerékpárút vezet a Citroenig, ahonnan kerékpáros nyo - mon megyünk tovább a Maros utca becsatlakozásánál létesülő átvezetésig. Ezt a vonalvezetést a Magyar Kerékpárosklub nem támogatta, mert véleményünk szerint a CBA környékén különösen sok gyalogos-kerékpáros konfliktust generál. Nyugat felé a CBA-tól a nyomvonal az Andrássy út déli oldalán vezetve folytatódik, a VI. utcáig kétirányú elválasztott gyalog- és kerékpárútként, onnan a IX. utcáig önálló kerékpárútként, majd ismét elválasztott gyalog- és kerékpárútként, amely a Mónus Illés utcánál délre, majd jobbra a Könyves Kálmán utcába fordul. Ellenirányban a Könyves Kálmán utca és a Mónus Illés utca kereszteződése várhatóan a teljes nyomvonal egyik legveszélyesebb pontja lesz. Ugyanis mivel a város és a Tesco nem tudott megállapodni, a nyom - vonal nem egyenesen, a Tesco épülő útján vezet, ha - nem balra fordul a Mónus Illés utcába. 10. szakasz A Könyves Kálmán utcában, a Köztársaság utcában és a Nagy Lajos király útján végig kisforgalmú utcákban haladhatunk. A nyomvonal a Vár utcánál végződik. A kerékpárosbarát jellegű szakasz teljes hosszában kerékpáros nyomokat festenek föl. A Könyves Kálmán utcában eredetileg tervezett teljes megállási tilalom helyett a déli oldalon felfestéssel parkolósáv létesül, miután a Magyar Kerékpárosklub jelezte a városnak, hogy a kerékpáros közlekedés úgy is biztonságos, ha az utcában lakóktól nem veszik el a parkolási 13 lehetőséget, és a kerékpáros nyom burkolati jeleket az ajtónyitás miatti oldalakadály-távolságok betartásával festik fel. A Könyves Kálmán utcában 30 km/h, a Köztársaság utcában 40 km/h sebességkorlátozás lesz. 11. szakasz Feladata, hogy összekösse a projekt kelet nyugati irányú nyomvonalát a már korábban elkészült tapolcai nyomvonallal. Északról délre: A Villanyrendőrtől rövid kivétellel kerékpáros nyomként vezet a Szabadságharc utcai lámpás cso mó - pont túloldaláig, ahol az úttestről a Miskolcta polcára ve - zető gyalog- és kerékpárútra kell átmenni. Az Uitz Béla utca és a Papszer becsatlakozása kö - zötti 150 méteren kerékpáros nyom helyett kerék pá - rosok által használható autóbusz forgalmi sávban te - ker hetünk. A sáv szélessége nem teszi lehetővé, hogy az autóbuszok a sávban előzni tudják a bringásokat. A sportcsarnok előtti gyalogos-átkelő mellett kerék - páros átvezetés épül, mely előtt Kerékpáros közvetett kapcsolat tábla fogja jelezni, hogy aki itt áttér a bal oldalra, eljuthat a Népkertbe. De a népkerti oldalon vezetett gyalog- és kerékpárutat azok is igénybe vehetik, akik a tapolcai nyomvonalra tartanak, ám nem szeretnének az autók között tekerni. Ők az állatorvosi rendelőnél érhetik el a tapolcai nyomvonalat. Délről északra: Tapolca, vagy a Népkert felől érkezve a sportcsar nokig a népkerti oldalon, a széles sétányon kijelölt gyalog- és kerékpárúton biciklizhetünk. A sportcsarnok előt ti kerékpáros átvezetésről a Görgey utca észak felé vezető útpályáján a belső sávban kerékpáros nyom burkolati jelek vezetnek a körforgalomba, amelyet a má sodik kijáraton át elhagyva érjük el a Mindszent teret. A Sportcsarnok előtti átvezetésről biztonságosan lehet a kerékpáros nyomra kanyarodni, hiszen amíg az átvezetésben a bringásoknak zöld van, az autókat megfogja a jelzőlámpa piros jelzése. A Mindszent téren előretolt felállóhely segíti a balra kanyarodókat. A Szinva-terasz a Szemere utcán, kerékpáros nyomon haladva érhető el. A nyomvonal mentén, a jelentősebb forgalomvonzó létesítményeknél kerékpártámaszokat is kihelyeznek. Az amsterdami példa: még néhány év, és mi is ennyien leszünk...

13 A Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna) jel - zőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amely a gyalogo - sok és a kerékpárosok közlekedésére szolgál: más jármű az övezetben nem közlekedhet. Kerékpározni a burkolati jellel elválasztott vagy eltérő színű burkolattal megjelölt felületen kell, legfeljebb 20 km/h sebes ség gel. A kerékpározásra ki nem jelölt részeken a gya - logosok veszélyezte tése nélkül legfeljebb 10 km/h sebességgel lehet bi cik - lizni. A kerékpárosok szá - mára kijelölt útfelületen a gyalogosok nem közle - kedhetnek. A Kerékpáros közvetett kapcsolat tábla álta - lában azt jelzi, hogy az útkereszteződésben ke - rékpárral nem szabad közvetlenül balra kanyarodni, hanem a bringáról leszállva, a keresztező út menetirány szerinti jobb oldalán közlekedő járművekhez kell besorolni és az útke - reszteződésen áthaladni. Miskolcon a sportcsar - nok előtti, kerékpáros át ve - zetéssel kiegészülő gya - logos-átkelőhely előtt, a belváros irányából ér kezve találkozhatunk vele nem - so kára. Itt a közvetett kap - csolatot az jelenti, ha a lám pánál átmegyünk a bal oldalra. Onnan eljuthatunk a Népkertbe, vagy Tapolcára, ha nem akarunk a forgalomban tekerni (az állatorvosi rendelőnél lehet vissza térni a tapolcai gyalog- és kerékpárútra). A táb lától egyenesen továbbhaladva a Görgey utca külső sávjában, az úttesten kerékpáros nyomok mentén ha ladva lehet eljutni a Tapolcára vezető gyalog- és kerékpárútra. Kerékpársáv; a tábla a kerékpársáv úttesten tör - ténő elhelyezkedését és a közlekedők haladási irá - nyát jelzi. Kerékpárosok által is használható autóbusz forgalmi sáv Nemsokára a Kazinczy és a Szemere utcában fogunk találkozni ilyen táblákkal. 14 A projekten kívül A projekt lehetőségei bizonyos értelemben korlátozottak. Ugyan - akkor a meglévő tapolcai nyomvonal és az új kelet nyugati irányú nyomvonal már megteremti Miskolc kerékpárforgalmi hálózatának alapjait. Ezt a hálózatot le - het és kell is bővíteni olyan elemekkel, amelyek a város rendkívül korlátozott erőforrásai miatt nem igényelnek jelentős ráfordítást, mégis növelik a kerékpározás komfortját, szélesítik az el - jutási lehetőségek választékát. A KÖRFORGALOM A Magyar Kerékpá ros klub szá - mos ilyen javaslatot tett, és nagy örömünkre a város nyitott ezen javaslatok megvalósítására. Az ÉMOP-projekttel párhuzamosan 2011-ben több ilyen forgalomtechnikai módosításra is sor kerül. Cikkünkben ezek közül mutatjuk be a fontosabbakat, kapcsolódva az előző cikkben megismert ÉMOP-os szakaszoláshoz. Az új nyomvonalon a tervező két helyütt is körforgalomba vezeti a kerékpárosokat. Mindkét esetben egysávos, úgynevezett kis körforgalomról van szó. Az egyik a Szinvapark mellett, a másik a Technika Háza előtt van. Mindkét körforgalomban, a becsatlakozó ágaknál Kerékpáros nyom útburkolati jelet festenek föl. Az egysávos körforgalom a kerékpárosok számára is biztonságos forgalomtechnikai megoldás, használatától nem kell félni, de érdemes okosan elhelyezkedni benne. Kerékpárral körforgalomban három veszélyforrásra kell számítani. Az első veszély, hogy a körforgalomba behajtó autó ívben mozog jobbra, a vele egy időben, tőle jobbról érkező kerékpáros viszont a körforgalom ívét levágva mozog, és összeütköznek. Ez megelőzhető, ha a bringás már a körforgalomba történő behajtás előtt idejében eltávolodik a forgalmi sáv jobb szélétől, így az autós előtt teker, aki jól látja őt. A körforgalomba behajtva pedig nem próbálja meg levágni az ívet, hanem körívesen halad. (1.) Az is előfordulhat, hogy a körforgalomba bekapcsolódó autósok nem adják meg az elsőbbséget a már bent tekerő bringásnak, különösen, ha a bringás a körforgalom szélén halad. Ahogy a képen is látszik, a körforgalomba behajtó autós nem a pálya szélére figyel. (2.) A harmadik veszély, hogy a körforgalmat elhagyni készülő autó megelőzi, és a körforgalom elhagyása közben leszorítja a kerékpárost. (3.) Ezért kerékpárral körforgalomban mindig a sáv közepén érdemes haladni. Út melletti kerékpárút kezdete A kerékpáros nyom a körforgalom becsatlakozó ágainál hívja fel az autósok figyelmét a kerékpárosokra. A körforgalomban haladó kerékpárnak elsőbbsége van a körforgalomba behajtó járművekkel szemben, ezért a körforgalomba történő behajtás előtt mindig figyeljen az esetleg már bent haladó kerékpárosokra is. Körforgalomban a kerékpáros önmaga védelmében általában nem a pálya szélén, hanem bentebb halad. Ha gyakorlatlanabb kerékpáros a külső íven halad, célszerű jobban vigyázni rá, mert nem biztos, hogy letér az első kihajtónál.

14 15 1. szakasz A Tiszai pályaudvarnál gyalogos-átkelőhely létesül a buszvégállomás és a kerékpárút kezdete között. A belváros felől a kerékpárúton érkezők kerékpáros nyom védelmében kapcsolódhatnak be a körforgalomba, a pályaudvar épülete előtt pedig kis rámpán hajthatnak fel az előtérre. 2. szakasz A belvárosban a nyomvonal a helyi körülmények miatt nem igazán alkalmas jelentős kerékpáros forgalom lebonyolítására. Ezért a Magyar Kerékpárosklub javaslatára a villamospálya belvárosi szakasza is megnyílik kétirányú kerékpáros közlekedésre. Ez külföldön már rengeteg városban bevett gyakorlat. Mivel a főutcán a gyalogosok biztonsága érdekében a villamosok is csak 20 km/h sebességgel haladnak, így kerékpáros és villamos között nincs sebességkülönbség, nem zavarják egymást. Azoknak, akik ennél kisebb sebességgel, kényelmesen szeretnek kerékpározni, a belvárosi nyomvonalon történő továbbhaladást ajánljuk. 3. szakasz Ígéret van a két nyomvonal (a tapolcai és a Diósgyőrbe vezető) közvetlen összeköttetésének megoldására. Erre az egyirányú Papszer utca kerékpárosok számára történő kétirányúsítása teremti meg a lehetőséget. A pontos forgalomtechnikai kialakítás lehetőségeit kora tavasszal a város, az érintett szakhatóságok és a Magyar Kerékpárosklub közös helyszíni bejáráson fogja megvizsgálni. Út melletti kerékpárút. A tábla arra hívja fel a fi - gyelmet, hogy az úttesttől elválasztva, vele párhu za - mosan külön kerékpárút, vagy gyalog- és kerék - párút vezet. Keresztező - déseknél a kanyarodó járművel elsőbbséget kell adni a párhuzamos kerék - párúton haladó kerékpá - ro soknak, akik a gyalogosokénál jóval nagyobb, akár 30 km/h sebességgel érkezhetnek. Kerékpársáv vége, Út melletti kerékpárút vége jelzőtáblák után az autósoknak számítaniuk kell arra, hogy az eddig a számukra el - kü lönített felületen haladó kerékpárosok megjelennek a forgalmi sávban. 8. szakasz Ígéret van arra is, hogy a villamospálya párhuzamos szakaszának elkészültét követően megtörténik a Görögszőlő és a Szarkahegy utca kétirányúsítása a bringások számára. Északról délre a Tetem - vártól a Régiposta utcáig vezető, délről északra a Régiposta utcától a Petőfi térig vezető autóbuszsávot még a tavasszal megnyitják a kerékpáros közlekedés előtt is. Ezzel egyidejűleg a Petőfi téren mindkét érintett irány számára előretolt kerékpáros felállóhely létesül. Ingyenes lakossági környezeti tanácsadás Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. Tel/fax: 46/ , tel: 46/ Nyitva tartás: hétfő - péntek: , A kerékpár megengedett legnagyobb sebessége lakott területen: 40 km/h: ez az alapszabály. Ez vonatkozik az úttesten, a kerékpársávban, kerékpáros nyomon haladó kerékpárosra. 30 km/h: kerékpárúton. 11. szakasz MENNYIVEL TEKERHETÜNK? 20 km/h: gyalog- és kerékpárúton, gyalogos és kerékpáros övezet kerékpárosok számára burkolati jellel, vagy eltérő színű burkolattal kijelölt részén (itt gyalogosok nem közlekedhetnek). 10 km/h: gyalogos és kerékpáros övezet kerékpárosok számára külön meg nem jelölt részén, a gyalogosok veszélyeztetése nélkül, járdán, a gyalogos forgalom zavarása nélkül, ha az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, vagy az úttesten a kerékpározás tilos.

15 ZÖLD SZEMMEL - Észak-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevél Különszám Szerkesztő: F. Nagy Zsuzsanna, Keretes közlekedésbiztonsági cikkek: Kunhalmi Zoltán, Lektor: Imregh István, Számítógépes grafika: Vascsák Roland, Tördelőszerkesztő: Dobos Klára Kiadó: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Miskolc, Kossuth u , Tel: 46/ , Támogató: Észak-Magyarországi Operatív Program Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (ÉMOP ) Szakmai támogató: Magyar Kerékpárosklub Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete Készült a Tipo-Top Kft. nyomdájában újrahasznosított papírra ISSN: X ÚMFT infovonal:

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral:

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: (a hatályos KRESZ KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 54. ) (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok Jelen összefoglalás csak a fontosabb szabályokat tartalmazza. A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek,

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre KRESZ-módosítási javaslatok a városi közútkezelő szempontjából Lendvai Gábor Forgalomtechnikai munkatárs Budapesti

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor Hányadikként hajthat át a 1. kereszteződésen a jelű autó? (1 2:55 Normál helyes válasz) E Elsőként. Másodikként. Harmadikként. Negyedikként. Nem hajt át, mert Tanulóvezető. Ebben a forgalmi helyzetben

Részletesebben

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl.

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl. Útvonaltípust jelzõ táblák KRESZ Táblák 1. Elsõbbséged van a betorkolló útról, illetve autóúton a keresztezõ útról érkezõkkel szemben. A táblával jelzett helyen nem kell számítanod sem kerékpárosokra,

Részletesebben

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Forgalmász napok Sopron, 2013. június 12-13. Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Vincze Tibor vin@trenecon.hu 1 2013.06.24. Tartalom 1. Miként látjuk a kerékpárost? 2. Kívánatos

Részletesebben

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS A kerékpározás hatásai nem igényel fosszilis energiát externáliák nem szennyezi a levegőt, nincs széndioxid kibocsátása nem okoz zajt kevés helyet foglal infrastruktúra igénye alacsony

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS TANULMÁNY D O M B Ó V Á R. város. belterületén a Dombó Pál és a Bezerédj utcák forgalmi rend megváltoztatási lehetőségéről. 2015.

KIEGÉSZÍTÉS TANULMÁNY D O M B Ó V Á R. város. belterületén a Dombó Pál és a Bezerédj utcák forgalmi rend megváltoztatási lehetőségéről. 2015. KIEGÉSZÍTÉS TANULMÁNY D O M B Ó V Á R város belterületén a Dombó Pál és a Bezerédj utcák forgalmi rend megváltoztatási lehetőségéről 2015. május 17 A Kiegészítés a tanulmány szerves része, attól el nem

Részletesebben

FELADATLAP. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY

FELADATLAP. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY FELADATLAP 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása A közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési

Részletesebben

Magyar Kerékpárosklub közlekedési munkacsoportjának megjegyzései, értelmezés, vélemény. Témakör (korábbi 2009 augusztusában közzé tett rendelet

Magyar Kerékpárosklub közlekedési munkacsoportjának megjegyzései, értelmezés, vélemény. Témakör (korábbi 2009 augusztusában közzé tett rendelet A Magyar Kerékpárosklub első ízben 2007-ben készítette el KRESZ módosítási javaslatait. Azóta folyamatosan figyelemmel kísértük, és részt vettünk a készülő KRESZ módosítás kidolgozásában. 2009 augusztusában

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

SZEZONRA FEL! KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK SZEZONNYITÓ KERÉKPÁROS KISOKOS

SZEZONRA FEL! KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK SZEZONNYITÓ KERÉKPÁROS KISOKOS SZEZONRA FEL! KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK SZEZONNYITÓ KERÉKPÁROS KISOKOS HOGYAN KÉSZÍTSD FEL A KERÉK- PÁRODAT TAVASZRA? Mosd le, töröld át a vázat, és nézd meg az alkatrészeket! Győződj meg róla, hogy nincs-e

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS

Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS Nó 2922 MŰSZAKI LEÍRÁS Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (ÉMOP-2009-5.1.3. pályázat) Tervezett kelet-nyugati nyomvonal Tiszai pu. Diósgyőr kerékpárút Kiviteli Terv 1. Megbízó, engedélyes Jelen tervet

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK Fényjelző készülékek 1 lencsés? 2 lencsés? 3 lencsés? Gyalogos fényjelző készülék? Mi a különbség a nyíl alakú zöld és a tele zöld fény között? Rendőri jelzések Fő jelzés? Kiegészítő karjelzés?

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN Bencze-Kovács Virág kerékpáros stratégiai koordinátor, Budapesti Közlekedési Központ 2014. december 2. Célok, Átnézeti térkép A folyamat,

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www A Kaposvári Rendőrkapitányság bűn-, és baleset-megelőzési szolgálata a közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot Gépjárművezetőknek A rendőri intézkedés során a hatóság

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

16. Veszélyt jelző táblák

16. Veszélyt jelző táblák 16. Veszélyt jelző táblák (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. ábra); 64. ábra 65. ábra b) Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok ;

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Kecskeméti kerékpáros koncepció

Kecskeméti kerékpáros koncepció Kecskeméti területi szervezet Kecskeméti kerékpáros koncepció Jobbágy Zsigmond 2010. december 17. KIK VAGYUNK? A Magyar Kerékpárosklub 2002-ben alakult civil szervezet Ezer fı feletti taglétszám Országos

Részletesebben

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 51/A. A 13. (1) bekezdésének g/1. és i/1. pontjában, a 14. (13) bekezdésében, a 17. (1) bekezdésének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Mit tehet az ÖnkorMányzat a kerékpáros közlekedés segítése érdekében?

Mit tehet az ÖnkorMányzat a kerékpáros közlekedés segítése érdekében? Új lehetőségek a KRESZ módosítása alapján Mit tehet az ÖnkorMányzat a kerékpáros közlekedés segítése érdekében? A 2010 januárjában életbe lépett KRESZ-módosítás számos olyan eszköz használatát teszi lehetővé,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Közlekedési táblák. Mottó: "Még jó, hogy ilyen lassan haladunk, mert lehet, hogy rossz irányba megyünk."

Közlekedési táblák. Mottó: Még jó, hogy ilyen lassan haladunk, mert lehet, hogy rossz irányba megyünk. Közlekedési táblák Mottó: "Még jó, hogy ilyen lassan haladunk, mert lehet, hogy rossz irányba megyünk." 1. Képes szótár. a. Utak. Autóút Autóút vége Kerékpárút Gyalogút Autópálya Parkolóhely b. Itt valami

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Kétirányú kerékpáros közlekedés egyirányú utcákban

Kétirányú kerékpáros közlekedés egyirányú utcákban Kétirányú kerékpáros közlekedés egyirányú utcákban Bevezetés Kerékpározás közben nincs károsanyag-kibocsátás. A kerékpározás nem kelt zajt. A kerékpározás egészségesen tart. Aki kerékpárral jár bevásárolni,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A forgalomszámlálást végezte: Kerékpáros

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT Kistokaj Polgármesteri Hivatal Kistokaj Széchenyi utca 43. 3553 tárgy: Miskolc Kistokaj Mályi Nyékládháza közötti kerékpárforgalmi létesítmények I. ütem TÁMOGATÓ NYILATKOZAT A Magyar Kerékpárosklub a tárgybani

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A-Veszélyt jelző táblák

A-Veszélyt jelző táblák A-Veszélyt jelző táblák A-001 Veszélyes útkanyarulat balra A-002 Veszélyes útkanyarulat jobbra A-003 Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok, az első útkanyarulat balra A-004 Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

I. A közúti közlekedéssel kapcsolatos alapvető ismeretek

I. A közúti közlekedéssel kapcsolatos alapvető ismeretek 1 HERMAN OTTÓ ÁLT. ISK. és BUDAÖRSI LOGOPÉDIAI INT. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK tantárgyi követelmények a 8. évfolyamos tanulók részére A tantárgy célja, hogy az általános iskolai tanulmányaikat befejező tanulók

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek 1. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Haladhat-e egyenesen tovább az útkereszteződésben ennél a jelzésnél? 2. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Évszakváltás a közlekedésben

Évszakváltás a közlekedésben Évszakváltás a közlekedésben A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kovács Gergely - Vincze Tibor TRENECON COWI Kft. 2 Kerékpárút Elválasztott megelőzi a nagy sebesség-különbségből, rossz látási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

2. Van-e különbség a kerékpáros alkalmassága tekintetében a főútvonalon, illetve a mellékutakon történő kerékpározás során? o a. igen o b.

2. Van-e különbség a kerékpáros alkalmassága tekintetében a főútvonalon, illetve a mellékutakon történő kerékpározás során? o a. igen o b. Megldásk. 1.számú tesztlap 1. Melyik felszerelés kötelező a biztnságs kerékpárzáshz? (Több jó válasz is lehet!) a. baseballsapka b. helyesen beállíttt bukósisak c. lámpák és macskaszem d. láthatósági mellény

Részletesebben

Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve

Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve 2015. október Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve 2015. október Tervszám:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

JELZŐLÁMPÁK ÉS KERÉKPÁROSOK: FORGALOMTECHNIKÁRÓL ZÖLD MEGKÖZELÍTÉSBEN JELZŐLÁMPÁS MUNKACSOPORT ÜLÉSE, 2012. december 6. Kunhalmi Zoltán elnök

JELZŐLÁMPÁK ÉS KERÉKPÁROSOK: FORGALOMTECHNIKÁRÓL ZÖLD MEGKÖZELÍTÉSBEN JELZŐLÁMPÁS MUNKACSOPORT ÜLÉSE, 2012. december 6. Kunhalmi Zoltán elnök JELZŐLÁMPÁK ÉS KERÉKPÁROSOK: FORGALOMTECHNIKÁRÓL ZÖLD MEGKÖZELÍTÉSBEN JELZŐLÁMPÁS MUNKACSOPORT ÜLÉSE, 2012. december 6. Kunhalmi Zoltán elnök 1. A Villanyrendőr A csomópont múltbeli szerepe: a város meghatározó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

2013.04.23. Kaposvár Megyei Jogú Város a DDOP-5.1.1-11-2011-0002 azonosító számú Kaposvár kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése című projektjének keretében, európai uniós támogatással mintegy hét kilométerrel

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Fenntarthatósági témájú tesztsor 5 6. osztályosok részére

Fenntarthatósági témájú tesztsor 5 6. osztályosok részére Azonosító:... Fenntarthatósági témájú tesztsor 5 6. osztályosok részére 1. Mi az a szelektív hulladékgyűjtés? Amikor a hulladék egy részét nem a kukába dobjuk Amikor a hulladékot fajtánként szétválogatjuk

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Bringás KRESZ: mit lehet és mit nem kerékpáron ülve?

Bringás KRESZ: mit lehet és mit nem kerékpáron ülve? Bringás KRESZ: mit lehet és mit nem kerékpáron ülve? Az időjárás enyhülésével egyre több kerékpáros pattan nyeregbe, s közlekedik főútvonalon éppúgy, mint a forgalmas belvárosi területen. Érdemes tehát

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN Dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Székesfehérvár, 2014. szeptember 16. 1. Szeged és a gyalogosközlekedés

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást.

Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást. Kedves Ügyfeleink, Látogatóink! Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást. Alapítványunk irodáját a belváros, ill. Újpalota felől a következő buszjáratokkal lehet

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben