Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009."

Átírás

1 Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv

2 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér Bevezetés A közoktatás esélyegyenlősége Az intézkedési terv célja A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a településen? A helyzetelemzésből következő lépések Az Önkormányzat kötelezettségei és felelőssége Akcióterv Az Esélyegyenlőségi Terv végrehajtását segítő egyéb programelemek, összefüggések Kockázatelemzés Megvalósítás Monitoring és nyilvánosság Szankcionálás..24 2

3 1. Törvényi háttér évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya (70/A. ) Az Alkotmány 70/A. (1) bekezdése amely kimondja, hogy A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül tilos! nyelvtanilag tiltó rendelkezésként került megfogalmazásra, azonban ez a tilalom másik oldalát tekintve mint a diszkriminációmentességhez fűződő alanyi jog is felfogható. Az Alkotmány 70/A. (3) bekezdése ehhez képest egy sajátos állami kötelezettségvállalást is tartalmaz, hisz kimondja, hogy a Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósítását az esélyegyenlőtlenség kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. E rendelkezés teremti meg a diszkrimináció bizonyos eseteinek a legalitását, illetőleg az Alkotmány által való megengedettségét. Jóllehet minden pozitív diszkriminációs intézkedés valakivel szemben negatív megkülönböztetést is eredményez, azonban a társadalmi egyenlőtlenségek kiküszöböléséhez, csökkentéséhez nagyobb érdek fűződik, mint a diszkriminációmentességhez fűződő jog merev érvényesítéséhez évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. E törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek 1 esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az egyenlő bánásmódról szóló törvény 63.. (5) lehetőségként fogalmazza meg a települési önkormányzatok részére azt, hogy a helyben élő, hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítása céljából ún. esélyegyenlőségi programot fogadjanak el. Az alapelvek között a megelőzésről, az állapotmegtartás fontosságáról, a fogyatékos emberek szükségleteinek sajátosságaira kiterjedő figyelemről, az egyenjogúság feltételeinek megteremtéséről és a hátránykompenzációban az állam kötelezettségvállalásáról olvashatunk. 1 az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során; 3

4 A törvény megfogalmazza a fogyatékos 2 emberek körét, mely klasszikusan az érzékszervi sérültekből, a beszédbeli nehézségekkel küzdőkből, a mozgáskorlátozottakból 3 és az értelmi fogyatékosokból áll. Az évi IV. törvénynek a Polgári Törvénykönyvnek a 75-től a 85-ig terjedő szakaszai tartalmazzák a személyiségi jogokat védelmező passzusokat évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi XXII. törvény A Munka Törvénykönyve évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi LXXIX. törvény a közoktatásról 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról évi XXVI. törvény a közhasználatú épületek akadálymentesítési kötelezettségéről 57/2002. (XI. 18.) OM rendelet az integrációs felkészítésről 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és annak módosításai Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról 2 A fogyatékosság okozója lehet fizikai, értelmi vagy érzékszervi károsodás, egészségi állapot vagy lelki betegség. Ezek a károsodások, ezen állapotok vagy betegségek lehetnek állandó vagy átmeneti természetűek 3 A magyar köznyelv a mozgássérült és a mozgáskorlátozott szavakat szinonimaként használja, a szakmai nyelv viszont különbséget tesz közöttük. Mozgássérült az, aki agyi vagy mozgásszervi rendellenesség miatt mozgásfogyatékos. A mozgáskorlátozott számára ez az ok szélesebb körű, lehet pl. szívelégtelenség is. 4

5 Az Európai Parlament és a Tanács 771/2006/EK határozata (2006. május 17.) az Esélyegyenlőség mindenki számára európai évéről (2007) az igazságos társadalom irányában 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 2. Bevezetés A évet az Európa Tanács az Egyenlő esélyek mindenki számára európai évévé nyilvánította, ezzel külön ráirányítva a figyelmet arra a célkitűzésre, hogy az európai társadalom figyelmét az igazságos és összetartó, vagyis a mindenki számára egyenlő esélyeket biztosító társadalom előnyeire irányítsa. Ez megköveteli a társadalmi érvényesülést gátló akadályok elmozdítását, valamint egy olyan légkör kialakítását, melyben Európa sokféleségére a társadalmi-gazdasági életerő forrásaként tekintenek. Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása nem összemosható, egymással nem helyettesíthető, jól elkülönített fogalmak, amelyek egyben egymást kiegészítő célokat jelölnek meg. Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetővé tesz az adott védett csoport számára is. Az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, amelynek eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevővé válik. A fenntartó fogadókészségét fejleszteni kell, ki kell alakítani a megkülönböztetés tilalmát, egyenlő bánásmódot, az emberi méltóság tiszteletben tartását, a társadalmi szolidaritás kialakítását. Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához szükséges megerősítő intézkedések készítése, ennek stratégiai terve az esélyegyenlőségi program. Az esélyegyenlőségi program része egy részletes, alapos helyzetelemzés, az alapelvek, célok meghatározása, a továbblépés lehetőségeinek megkeresése, melyhez elengedhetetlenül szükséges a partnerségi megközelítés. 5

6 Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alapja a Köztársasági Esélyegyenlőségi Program, mely kiterjed: a jogi és szociális, szolgáltató és információs rendszer építésére, az érintett köztisztviselők, közalkalmazottak képzésére, a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak médiajelenlétét biztosító közvéleményformáló programok szervezésére, a fogyatékkal élő emberek számára a környezet bejárhatóvá tételére, az erőszaktól szenvedőknek komplex jogi, szociális és pszichológiai segítséget nyújtó krízisintervenciós központok kialakítására, területi szinten halmozottan megjelenő hátrányok újszerű társadalompolitikai kezelésére. Az esélyegyenlőség előmozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések végrehajtásával érhető el. A területet érintő szabályozásnak ennek megfelelően az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson az állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. Fontos, a program megvalósításához a garanciák, módszerek meghatározása, az ehhez szükséges intézkedési terv készítése A közoktatás esélyegyenlősége Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 63. -a szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az esélyegyenlőségi programmal különösen a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kell ösztönözni. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére a beruházásokban, fejlesztésekben, a közoktatási intézményekben. Kiemelten fontos az érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a 6

7 diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket július 3-án lépett hatályba az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló évi XXXI. törvény. Ennek célja, hogy tovább növelje az önkormányzati mozgásteret a közoktatásszolgáltatás hatékony és szakszerű megszervezéséhez. Megteremtse az egyenlő bánásmód követelménye teljesítéséhez szükséges törvényi hátteret, a rendelkezésre álló hatósági eszközök bővítésével. 3. Az intézkedési terv célja A közoktatásról szóló törvény 105. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként meghatározza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (a továbbiakban: közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv). Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 24/2008. (IV. 3.) határozatával építette be önkormányzati intézkedési tervébe a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Az abban foglaltak figyelembe vételével kerül sor az önálló Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megalkotására. A Pápa Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének alapvető célja, hogy biztosítsa a településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a településen élő hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. 7

8 A felnövekvő generációk életesélyei megteremtésének és növelésének a közoktatás területén két egymással összefüggő összetevője van: 1. a nevelés és oktatás minőségi színvonalának az elérhető maximumra emelése, 2. ezzel párhuzamosan az ehhez való hozzáférés biztosítása, szükség esetén elősegítése minden érintett számára A célok elérésének érdekében a településnek a következő időszakra kiemelt figyelmet kell fordítani: a. minőségfejlesztés területén a közoktatási intézményműködtetés színvonalának fejlesztésére és a szükséges anyagi források biztosítására, az intézmények rendszeres ellenőrzésére, az intézményrendszer racionális, korszerű és hatékony működésére az óvoda és az általános iskola területén elősegíti az integrált nevelést, továbbá valamennyi nevelési, nevelési-oktatási intézményben az integrált nevelés feltételeinek megteremtését, a nevelés-oktatás tárgyi eszközeinek fejlesztésére a nevelés-oktatás személyi feltételeinek minőségi fejlesztésére, a finanszírozás és az intelligens mérés-értékelés eszközével, a tartalmi munka minőségének javítására a gazdaságosság szem előtt tartásával, b. az egyenlő hozzáférés jogának biztosítása területén a gyermekek, tanulók diszkriminációmentes nevelésére szegregációmentes nevelési-oktatási intézményszervezésre halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatására a nevelés és oktatás során az integráció elvének figyelembe vételére 8

9 4. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a településen? 1. A településen biztosítottak és elérhetőek az esélyegyenlőség szempontjából legfontosabb közszolgáltatások, kivételt képez a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó, ami a Veszprém Megyei Önkormányzat által kötelező feladataként biztosított szolgáltatás és Veszprémben vehető igénybe. 2. A településen élő 3-18 éves korosztály alapfokú közoktatási ellátási feltételei biztosítottak saját fenntartású intézményekben. Létszám tekintetében biztosítottak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek teljes körű óvodáztatásának és közoktatási ellátásának feltételei. Az óvodás korosztálynál nem rendelkeznek az óvodába be nem íratott 3-5 éves korú gyermekek pontos számával, így nem ismerik a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számát sem. Feladat: Korai gondoskodás feltételei megteremtésének érdekében meg kell teremteni a pontos, naprakész nyilvántartás lehetőségét valamennyi hátrányos helyzetű gyermek esetében. El kell érni, hogy minél többen kerüljenek be az óvodai ellátó rendszerbe. Meg kell keresni azokat az okokat, melyek akadályozzák ezen gyerekek óvodai beíratását. Személyes beszélgetésekkel meg kell győzni a szülőket, hogy gyermekeiket járassák óvodába. Különös tekintettel a 3 éves, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatására. Határidő: folyamatos Felelős: Jegyző ESZI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Védőnők 3. A településen az országos átlagot közelíti a sajátos nevelési igényű gyermekek aránya az általános iskolai korosztály esetében, képzésük szinte minden intézményben folyik, bár jellemzően egy intézményben koncentrálódik. (Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola). Feladat: A sajátos nevelési igényű tanulók felülvizsgálatát figyelemmel kell kísérni. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a jelenleg SNI tanulók közül, melyek azok, akik integráltan oktathatók a normál általános iskolákban. Tervezni kell a város 9

10 közoktatási intézményeiben, az SNI tanulókkal foglalkozó szakemberek folyamatos képzését, és ennek lehetőségét minden iskolában biztosítani kell. A sajátos nevelési igényűvé nyilvánítás megelőzésére, a kockázat korai felismerésére és korán megkezdett fejlesztésre van szükség óvodás korban, illetve azt megelőző időszakban. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezetők 4. Jelen számadatok alapján a településen jelenleg nem folyik szegregáló oktatásszervezési gyakorlat, hiszen az intézményekben viszonylag egyenletesen elosztott létszámban tanulnak HHH gyermekek. A HHH gyermekek arányait tekintve ismét a Balla Róbert Téri Általános Iskolát (40%) kell említenünk, valamint a Városi Óvodák Erzsébetvárosi (43%) és Csókai tagóvodáját,(38%) ahol kiugróan magas a hátrányos helyzetűek aránya. Feladat: Az intézményekben folyamatosan mérni és ellenőrizni kell a pedagógusi oktató, nevelő munka hatékonyságát, eredményességét. Szükség esetén intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az iskolák megfelelő szakmai és technikai hátérrel rendelkezzenek feladataik ellátására, különös tekintettel a HH, HHH, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók képzése területén. Határidő: Felelős: folyamatos polgármester művelődési osztályvezető intézményvezetők 5. Ha a lemorzsolódási adatokat elemezzük, azt látjuk, hogy az országos átlaghoz képest a pápai általános iskolákban kisebb százalékban fordul elő évfolyamismétlés. Bár az intézmények adatlapjain az erre vonatkozó adatok nagyon hiányosak. A pontos adatok beszerzése és összesítése mindenképpen intézkedést igényel. Feladat: Ösztönözni kell az intézményeket arra, hogy nyilvántartásaik felülvizsgálatakor a HH, HHH gyerekekre kiemelt figyelmet fordítsanak. Ennek érdekében együttműködésre van szükség az önkormányzat és intézmények között, hogy ez a nyilvántartás mindig a valós képet mutassa. Az önkormányzat intézményei útján biztosítja a pedagógusok továbbképzését, különös tekintettel az integrált nevelésre. Határidő: Felelős: folyamatos polgármester művelődési osztályvezető intézményvezetők 10

11 6. Az intézmények továbbtanulási mutatói igen változatos képet mutatnak. A tanulók túlnyomó többsége szakközépiskolában tanul tovább. Ez közelíti, illetve meghaladja az országos átlagot. A 4 évfolyamos gimnáziumi képzést az országos átlag alatt választják. A 6-8 évfolyamos gimnáziumokban tanulók száma már az országos átlag fölé viszi a gimnáziumot választók arányát. Szakiskolában az országos átlag felett tanulnak tovább a település tanulói, speciális szakiskolában az országos átlag alatt van a beiskolázási adat. Feladat: Meg kell vizsgálni valamennyi oktatási intézményben, hogy a továbbtanulás szempontjából milyen a HH, HHH tanulók eloszlása. Cél, hogy ezek a tanulók is minél magasabb arányban vegyenek részét a középiskolai oktatásban és érettségit szerezzenek. Ahol az országos átlagot, vagy az intézmény átlagát jelentősen alulmúlja az érettségit adó képzésben továbbtanuló hhh végzősök aránya - ha az évfolyamátlagtól való eltérés eléri a 25%-ot, minden esetben - beavatkozás szükséges, melynek keretében meg kell erősíteni a évfolyamos hhh tanulókat célzó pályaorientációs tevékenységeket, lehetőséget kell biztosítani a tanulók tantárgyi felzárkóztatására továbbtanulásuk elősegítése érdekében és nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hhh szülők tájékoztatására, motiválására gyerekeik továbbtanulásával kapcsolatban. Az általános iskola és középiskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében az intézmények közötti szakmai együttműködés megerősítése is indokolt lehet. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezetők 7. Az oktatás jogszabályban előírt feltételeit, a fenntartó igyekszik megteremteni. A közoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő eséllyel biztosított valamennyi pápai intézményben tanuló számára. Minden intézmény rendelkezik könyvtárral, mindenki számára biztosítják az informatika alapjainak elsajátítását, minden általános iskolai tanuló nyelvoktatáshoz való hozzájutása biztosított. A szabadidő hatékony eltöltése érdekében sok sport és kulturális tevékenységet, szakkört kínálnak az intézmények, a részvétel változó, de viszonylag magasnak tekinthető. Feladat: Cél, hogy a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók is minél nagyobb számban részt vegyenek a szakkörökön, tanórán kívüli programokon, ösztöndíjprogramokban. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezetők 11

12 8. Az országos kompetencia-méréseken a település iskolái teljesítménye átlag körüli, bár adataik hiányosak. Feladat: Az intézményekben elemezni kell az eredményeket, és a tapasztalatokat visszacsatolni az oktatási folyamatba. Mindenképpen érdemes külön is foglalkozni a HH/HHH tanulók kompetencia-mérési eredményeivel. Ki kell értékelni és szükség esetén (mindenképpen, ha az évfolyamátlagtól való eltérés eléri a 25%-ot) külön intézményi intézkedési terveket készíteni a hhh tanulók hatékonyabb képesség-fejlesztése érdekében. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezetők 9. A településen eddig egy intézmény kíván igényelni integrációs, képesség-kibontakoztató támogatást, összesen 23 tanuló vonatkozásában. Ezen és hasonló támogatások felkutatása, igénylése mindenképpen fontos lépés az esélykülönbségeket redukáló úton. Feladat: Az önkormányzat vállalja, hogy az általa fenntartott intézményekben megvizsgálja annak lehetőségét, hogy ezt a kiegészítő forrást az iskolák igénybe vehessék. Ezért megbízza az intézményvezetőket, hogy készítsenek intézkedési tervet ennek megvalósítására. Határidő: szeptember 1. Felelős: polgármester művelődési osztályvezető intézményvezetők 10. Az integrációs oktatás elterjesztése érdekében, az önkormányzat és intézményei kihasználják az olyan lehetőséget, mely pedagógusaik, oktatással foglalkozó szakembereik számára biztosít képzést és felkészítést annak érdekében, hogy ezt a munkát minél színvonalasabban, és hatékonyabban végezhessék az oktatási intézmények. Feladat: A célok megvalósítását segítő pályázati lehetőségek minél szélesebb körben történő igénybe vétele. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester művelődési osztályvezető intézményvezetők 12

13 5. A helyzetelemzésből következő lépések AZ ESÉLYEGYE LŐSÉG ÉRVÉ YESÜLÉSÉ EK VIZSGÁLATI SZEMPO TJAI 1. Meg kell teremteni az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendszerét, azt folyamatosan naprakészen kell tartani. SZÜKSÉGES LÉPÉSEK, BEAVATKOZÁSOK Az iskolai és önkormányzati nyilvántartások adatait korszerűsíteni kell. Azon családok felkutatása, amelyekben van olyan 3 éves korú gyermek, aki nem részesül óvodai nevelésben Törekedni kell a szülői nyilatkozatok beszerzésére. (E tájékoztató, a szülőket meggyőző munkába be kell vonni az érintett szakembereket: a védőnőt, a szociális munkást, a kisebbségi önkormányzat képviselőit, a pedagógusokat.) Meg kell magyarázni az érintett szülőknek, milyen előnyeik származhatnak a gyermekeiknek abból, ha nyilatkoznak. 2. A településen biztosítottak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az óvodáztatás és iskoláztatás feltételei A településen a jelenlegi férőhely-kapacitás elégséges a települési gyermekek óvodai, és iskolai ellátására. Beavatkozási lehetőségek: - A településen lakók körében annak vizsgálata és azonosítása, hogy a rendelkezésre álló férőhelyek igénybe vételével élnek-e a halmozottan hátrányos helyzetű családok a gyermekeik 3 éves korától, mivel a korai óvodáztatás feltétele az iskolai hátránykompenzációnak is. (lakossági és települési nyilvántartások) - Amennyiben az derül ki, hogy vannak halmozottan hátrányos gyermekek, akiknek szülei nem élnek a korai óvodáztatás lehetőségével, családlátogatások szervezése az óvodáztatási szándék megismerésére és az óvodáztatást 13

14 3. A település alapfokú intézményei között nem érvényesül szegregáció akadályozó tényezők elhárítására (óvodapedagógus, szociális munkás) - A lemorzsolódások vizsgálata, okok feltárása, annak vizsgálata, mennyire jellemző a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál a lemorzsolódás - Visszajelzési rendszer kialakítása és működtetése a volt tanulókról, az adatok beépítése a mérésiértékelési rendszerbe Beavatkozási lehetőségek: - A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek azonosítása a településen, a nyilvántartás pontosítása, vizsgálat alá vonva a település összes alapfokú intézményét fenntartótól függetlenül. Az intézkedések a vizsgálat eredményétől függenek. A szegregáció megelőzése, szükség esetén körzethatár módosítással, az osztályonkénti létszámok és osztályok számának fenntartó általi meghatározása, maximalizálása az egyenlőtlen létszámok és arányok megszüntetése érdekében. A lehetőségekhez mérten az iskolákat befogadóvá és érdekeltté kell tenni az integrálható SNI, ill. minden HHH gyermek felé. 4. Az általános iskolás korúakra vonatkozó statisztikai adatokból kiderül, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek száma meghaladja az országos átlagot (6,8%) - Szűrések, korai fejlesztés - Preventív célú óvodai, óvoda-iskolai, iskolai programok működtetése, az ilyen jellegű továbbképzések támogatása - A nem önkormányzati intézmények bevonása az integrációs folyamatba, az együttműködés erősítése - a magas számú sajátos nevelési igényűvé minősítés okainak feltárása - szülői tájékoztató programok szervezése 14

15 - szakértői felülvizsgálatok kezdeményezése, a gyermekek lehetőség szerinti integrálása, visszaintegrálása felülvizsgálati és visszahelyezési programok az indokolatlan esetek kiszűrésére - A lehetséges normatívák igénylése és célzott felhasználása - Az integrált oktatás módszereinek megjelenítése az intézményi alapdokumentumokban a tényleges munkában az integráció erősítése 5. A település intézményei között nincs jelentős eltérés az oktatás hatékonyságában és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai eredményességében Beavatkozási lehetőségek: - Az iskolák között a kompetencia mérések eredményei alapján jelentős eltérés nincs. - További vizsgálatokat, elemzést és intézkedést igényel, hogy a település iskolái továbbtanulási mutatói igen változatos képet mutatnak. Szükséges vizsgálni az országos átlagtól jelentős mértékben eltérő iskola-választási gyakorlatokat is. A hhh továbbtanulási adatok elemzésével azonosítani kell azokat az intézményeket, ahol a végzős hhh tanulók továbbtanulási adatai jelentősen eltérnek az évfolyamátlagtól. Ez beavatkozást igényel, programokat kell tervezni ennek megváltoztatására. (pl. pályaválasztási fórumok szülőknek és tanulóknak, továbbtanulásra felkészítés szervezése stb.) 6. A település intézményei között az oktatás feltételeiben nincs jelentős különbség Beavatkozási lehetőségek: Támogatások és normatívák igénylési lehetőségének számbavétele, kiegészítő források igénylése, a hatékony felhasználás monitorozása Azonos típusú intézmények többlettámogatása 15

16 Finanszírozási és mérés-értékelési információk összekapcsolása 6. Az Önkormányzat kötelezettségei és felelőssége Pápa Város Önkormányzata a Települési közoktatási esélyegyenlőségi program végrehajtása keretében gondoskodik arról, hogy: 1) A település lakói, elsősorban az oktatási intézmények és a szülők, érintett társadalmi és szakmai partnerek megismerjék a Települési közoktatási esélyegyenlőségi programot. 2) A programban érintettek törekedjenek a Települési közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak megvalósítására, és ehhez megkapják a szükséges felkészítést és segítséget. 3) Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetben meg kell tenni a szükséges lépéseket. A Települési közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása az egyes pontokban megjelölt felelősök feladata, különösen: 1) Az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírások ismerete 2) A diszkriminációmentes oktatás és nevelés, a befogadó és toleráns légkör biztosítása 3) Ismereteik e téren való folyamatos bővítése 4) A Települési közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak ismerete, közreműködés annak megvalósításában, az esélyegyenlőség sérülése esetén jelzés a program irányítójának. 16

17 7. Akcióterv HELYZET- ELEMZÉS MEGÁLLAPÍTÁ SÁRA VALÓ HIVATKOZÁS A településen meg kell teremteni a HHH-s gyermekek pontos, naprakész nyilvántartását. CÉL Valamennyi HHH-s gyermek, tanuló bekerüljön az ellátási körbe. I TÉZKEDÉS A szülők tájékoztatása, a lehetőségek ismertetése. AZ I TÉZKEDÉS FELELŐSE Jegyző Családsegítő, Védőnők, AZ I TÉZKEDÉS MEGVALÓSÍTÁ -SÁ AK HATÁRIDEJE április 3- tól folyamatos KIINDULÓ ÉRTÉK (A KIINDULÓ ÁLLAPOTOT JELLEMZİ ADAT, AMINEK JAVÍTÁSÁRA AZ INTÉZKEDÉS IRÁNYUL) Az adatok nyilvántartása 70%-os készültségben települési szinten. AZ INTÉZKEDÉS MEGVALÓSÍTÁSÁ HOZ SZÜKSÉGES ERİFORRÁS Intézményvezetők, oktatási referens, szociális ügyintéző AZ INTÉZKE-DÉS STÁTUSZA AZ I TÉZKEDÉS HATÁSÁT MÉRŐ I DIKÁTOR RÖVIDTÁVO 3 Nő a nyilvántartott HHH-s tanulók száma. AZ I TÉZKEDÉS HATÁSÁT MÉRŐ I DIKÁTOR KÖZÉPTÁVO Valamennyi HHH-s gyermek, és tanuló szerepel a nyilvántartásban AZ I TÉZKEDÉS HATÁSÁT MÉRŐ I DIKÁTOR HOSSZÚTÁVO A nyilvántartás naprakész. 3 intézményben magas a HH-s és HHH-s tanulók aránya. A magántanulói státusok átvizsgálása, indokok azonosítása, az iskolázási feltételek biztosításának azonosítása a családdal közösen, szükség esetén korrekció Arányosan vegyenek részt a hátrányos helyzetű tanulók a város egyes közoktatási intézményeiben. Csak ténylegesen indokolt esetben, a tanulói érdek maximális figyelembe vételével jöhessen létre a magántanulói státus. A beiskolázási körzethatárok felülvizsgálata. A jelenlegi magántanulók státusának és annak indoklásának vizsgálata, a szükséges döntések meghozatala. Szempontrendszer kidolgozása, a magántanulói státus létrejötte feltételeinek és az ezzel kapcsolatos tennivalók, Művelődési osztályvezető Intézményvezetők Intézményvezetők december /2010-es tanév A Balla Róbert Téri Általános Iskolában 40%, a Városi Óvodák Erzsébetvárosi tagóvodájában 43%, a Csókai tagóvodában 38 % a hátrányos helyzetűek aránya. A Balla Róbert téri Általános Iskolában az arány 3 % Intézményvezetők, oktatási referens, Intézményvezetők, családsegítő munkatársai 3 Az első évfolyamon a beiskolázás már az új körzethatárok alapján történik. 3 A magántanulók száma csökken. Csökken az érintett intézményekben a HH és HHH gyermekek, tanulók aránya. Csak a ténylegesen indokolt, a kidolgozott szempontrendszer alapján is indokolt tanulók kerülnek magántanulói státusba. Az általános iskolák beiskolázási körzetében települési átlagtól nem tér el 15%-t meghaladó arányban a HHH-s tanulók aránya. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók csak rendkívül indokolt esetben kerülnek magántanulói státusba, de támogatásuk szervezett. 17

18 nyomonkövetés, támogatás megszervezése A településen lakók körében annak vizsgálata és azonosítása, hogy a rendelkezésre álló férőhelyek igénybe vételével élnek-e a halmozottan hátrányos helyzetű családok a gyermekeik 3 éves korától. A sajátos nevelési igényű gyermekek aránya közelíti a településen az országos átlagot A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi bekapcsolása az óvodai ellátásba. A sajátos nevelési igényű gyermekek számának csökkentése Az érintett gyermekek azonosítása. A szülőkkel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és egyeztetés a gyermek érdekében. A gyermekek elhelyezése az óvodákban. Együttműködés erősítése minden lehetséges partnerrel. Szűrések, korai fejlesztés, szülői tájékoztatók szervezése. Szakértői felülvizsgálatok kezdeményezése. A gyermekek lehetőség szerinti integrálása, visszaintegrálása. A lehetséges normatívák igénylése és célzott felhasználása. Preventív célú óvodai, iskolai programok működtetése, az ezirányú továbbképzések támogatása. Az integrált oktatás Családsegítő,vez etője vezető óvónő Az érintett korosztályhoz tartozó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek legalább 70%- ának óvodai elhelyezése. Intézményvezetők Nevelési Tanácsadó vezetője, Szakértői Bizottság vezetője április 3- tól folyamatos folyamatos A HH/HHH gyerekek 40%-a lett azonosítva. Települési szinten 6,8 % az SNI tanulók aránya családsegítő munkatársai, óvónők, védőnők Intézményvezetők Nevelési Tanácsadó munkatársai, 3 A nyilvántartások alapján az érintett gyermekek számának megállapítása. Minden érintett család megkeresése. 3 Az összes érintett szűrése. Felülvizsgálatok lebonyolítása. Az integrálható gyerekek számának növekedése százalékosan kimutatható arányban. Az integrált oktatás feltételeinek és módszereinek megjelenése az intézmények alapdokumentu maiban. Az érintett korosztályhoz tartozó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek legalább felének óvodai elhelyezése. SNI arány csökkentése százalékosan mérhető arányban. Szülői fórumok szervezése (évi két alkalom) SNI arány csökkentése százalékosan mérhető arányban. 18

19 Nincs egységes kimutatás arról a településen, de még iskolai szinten sem mindenhol, hogy a kompetenciamérések, illetve a települési mérések eredményei hogy alakulnak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál. További vizsgálatok folytatása arról, hogy egyes intézményekben miért vannak nagyobb létszámban HH/HHH és integrálható SNI-s tanulók, normál és emeltszintű oktatásban való részvételük, párhuzamos osztályok szegregációja Kódok Az oktatás hatékonyságában és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai eredményességen való eltérés további csökkentése HHH és integrálható SNI-s tanulók arányos elhelyezése az oktatási intézményekben, illetve a párhuzamos osztályokban ne legyen hátrányos megkülönböztetés feltételeinek megteremtése az intézményekben. Kimutatások elkészítése, beavatkozások megtervezése,: (fejlesztő foglalkozások szervezése, a tanulás tanítása ) Nyilvántartás vezetése a HH/HHH tanulók kompetenciaméréseken elért eredményeiről. Szükség esetén külön intézkedési tervek készítése A szegregáló momentumok okainak feltárása, intézkedési tervek kidolgozása (körzetmódosítá s előkészítése, kislétszámú, vagy tagozatos oktatás átszervezése) Intézményvezetők Intézményvezetők április 3- tól folyamatos folyamatos Nem volt ilyen nyilvántartás az intézményekben. Balla Róbert téri iskolában a HH/HHH tanulók részvétele 5 % alatt van. 1. elıkészítés alatt (egyeztetések zajlanak) 2. képviselıtestületi vagy intézményi döntés született a programelem elindításáról, felelısök és határidık kijelölve 3. a feladat végrehajtása folyamatban (rendszeres egyeztetések, találkozók, programok zajlanak) 4. a végrehajtás folyamatban, a célérték eléréséhez további elıre nem látott beavatkozásokra volt szükség, amelyek zajlanak (felsorolásuk) 5. a célérték elérésre került, a folytatólagos programelemek megvalósítása folyamatban x. felfüggesztve Intézményvezetők, 2 A HHH gyermekek eredményeinek közelítése (5%- os javulás) Intézményvezetők, 3 Az integrálás folyamatos előkészítése, az intézményekben és a párhuzamos osztályokban a szegregáló momentumok megszüntetése, közelítés az arányokban. Az intézmények között ne legyen 20%-nál nagyobb különbség További 5%-os javulás Az integrálás folyamatos előkészítése, az intézményekben és a párhuzamos osztályokban a szegregáló momentumok megszüntetése, közelítés az arányokban. Az intézmények között ne legyen 15%-nál nagyobb különbség További 5%-os javulás Az integrálás folyamatos előkészítése, az intézményekben és a párhuzamos osztályokban a szegregáló momentumok megszüntetése, közelítés az arányokban. Az intézmények között ne legyen 10%-nál nagyobb különbség 19

20 7.1. Az Esélyegyenlőségi Terv végrehajtását segítő egyéb programelemek, összefüggések Kiemelt Ezek alapján Határidők Célértékek Feladatok Koordinációs Koordinációért felelős programelem meghatározott státusza feladat személy feladatok IPR implementáció IPR bevezetése szeptember Valamennyi intézményben 3 Tájékoztatás, továbbképzés Önkormányzat jegyző 1. bevezetésre szervezése kerül HEFOP, TÁMOP, vagy TIOP pályázat alapján támogatott fejlesztés Intézmények TÁMOP pályázata szeptember 1. A nyertes intézmények módszertani fejlesztése 2 Szakértők bevonása Önkormányzat jegyző 7.2 Kockázatelemzés Cél konkrét Intézkedés Az A A kockázat A kockázat elhárításának, szöveges leírása intézkedés kockázat bekövetkez kezelésének tervezett módja megfogalmazása eredménye következ ésének s ményéne valószínősé megvalósul k ge (1-3) ásának súlyosság kockázata a (1-3) A településen (vagy annak külterületén) élı hhh gyerekek ill. családok azonosítása; megbízható Beazonosítás, nyilvántartás Szülıi nyilatkozat ok megtagadá sa 2 1 adatszolgáltatás 20

Újhartyán Község Önkormányzat

Újhartyán Község Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi program Újhartyán Község Önkormányzat Tartalomjegyzék I. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a a településen?... 3 II. A helyzetelemzésből következő

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv sablon, példák

A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv sablon, példák A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv sablon, példák SABLON TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében [3]

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE:

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Pappné Kutas Annamária igazgató Szekszárd, 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÜSPÖKLADÁNY, BOCSKAI U. 2. TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A képviselő-testület jóváhagyási határozatának száma: Hatálybalépés

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

ELNÖK JAVASLAT. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési tervének módosítására

ELNÖK JAVASLAT. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési tervének módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ELNÖK JAVASLAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési tervének módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

ÁROP-1.A

ÁROP-1.A ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A SALGÓTARJÁNI JÁRÁSBAN, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN CÍMŰ PROJEKT KERETEIT

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola

Gábor Áron Általános Iskola Gábor Áron Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében BUDAPEST, 2010.AUGUSZTUS KÉSZÍTETTE: DESSEWFFYNÉ

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv 41 Az önkormányzat feladatai a közoktatási feladatellátásban Az önkormányzat 2008-2012 időszak 2010/2011. A FIÁI és SzI és a BÓ igazgatói/vezetői

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE 2012 TARTALOM 1. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA 3. oldal 2. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG 4. oldal

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM 2012 Tartalomjegyzék 1. A helyzetelemzés összegzése... 3 2. Az esélyegyenlıségi program célja.4 3. Kötelezettségek

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Köszönjük, hogy értékes válaszaival hozzájárult a fejlődéshez!

Köszönjük, hogy értékes válaszaival hozzájárult a fejlődéshez! Kedves Kollégánk! A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a Tokaji Kistérség referenciaintézménye, TÁMOP-3-1-7-11/2-2011-0508 pályázatának megvalósításában kérjük segítségét! A projektünk

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 008 A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 9/008. (XI. 8.) P.T. sz. határozatával jóváhagyta. A program célja A Közoktatási

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20.

ÁROP-1.A Csurgó és járási települések területi együttműködésének megerősítése. Jogszabályi keretek november 20. Jogszabályi keretek 2015. november 20. Tartalomjegyzék 1 Előzmények... 3 2 Alapvető fogalmak... 5 3 Nemzeti szintű jogszabályi keretek... 6 3.1 Nemzeti hitvallás... 6 3.2 Alaptörvény... 6 3.3 Stratégiák...

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben