Indokolás. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Indokolás. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com"

Átírás

1 Indokolás Az indokolás az II. számú rendeletmódosítás általános összefüggéseit tartalmazza, azaz az előirányzat módosításokat forrásoldalról mutatja be.

2 I. A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint utólagos tudomásul vételt jelentő tételek a) Működési és fejlesztési célú központi támogatások előirányzata a közgyűlési döntés alapján biztosított tételek forrásaként figyelembevett központi támogatásokon túl (lásd II. pont) - összességében eft-tal növekedtek. Központosított előirányzatot a következő feladatok végrehajtására kapott önkormányzatunk: v Tűzoltóság 6%-os bérfejlesztéséhez a központi költségvetés eredeti előirányzatként 4,5 %-kal járult hozzá. Önkormányzati kezdeményezés hatására tárgyalások folytak, melynek eredményeként a kormány a bérpolitikai támogatás kiegészítéséről döntött. Ennek összege eft. A bevétel összegével megemelésre került a Tűzoltóság önkormányzati támogatásának összege. v A pályázati rendszerben elnyert közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege eft és 235 eft, mellyel a kulturális ágazat kiadásai kerültek megemelésre. v A 6/2005. (VI.20.) ICSSZEM-BM-PM rendelet alapján önkormányzatunk szociális célú nyári gyermekétkeztetés címén 275 eft összegben részesült, melyet az étkeztetést lebonyolító Szociális Szolgáltató Központ részére kellett átadni. Továbbá a rendelet meghatározott keretösszegen belül további támogatás igénybevételéről rendelkezik. Jelen költségvetési módosítás eft összegben a már megigényelt és folyósított előleg összegét tartalmazza. Ezen összeggel az oktatási ágazat kiadásai kerültek megemelésre, mivel az 1-4. évfolyamos tanulók tartoznak a rendelet alapján a támogatott körbe. Év végéig a havi elszámolások alapján további támogatás várható. v A Hivatali Étkezde megszűnése következtében a foglalkoztatott létszám csökkenése és a Közterület Felügyeletnél végrehajtott létszámcsökkentés következtében központi támogatás igénylésére került sor, melynek összege eft. Ezen összeggel a tartalékok (létszámszervezés központilag nem fedezett része) kerültek megemelésre. v Megemelésre került az egyes jövedelempótló támogatások előirányzata eft összeggel, mely a szociális ágazatban szereplő segélyek központi támogatásból tétel előirányzatára biztosít fedezetet.

3 v A környezetvédelmi bírság tételen jelentkező többletbevétel összegével (136 eft) az önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.24.) sz. rendelet 16.. (6) bekezdés c.) pontja alapján a környezetvédelmi kiadások előirányzata került megemelésre. v A eft összegű közműfejlesztési hozzájárulás összege a megfelelő kiadási előirányzatra került beemelésre. v A évi normatív állami támogatások és hozzájárulásoknak a módosuló tanulói és ellátotti létszámok alapján július 31-ei határidővel megtörtént a pótigénylése és a lemondása, melynek hatása eft. v Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására kapott támogatás eft jelen rendeletmódosításban szabad forrást jelentett. a) egyenleg: eft b) Az önálló gazdálkodású költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a Művészetek Háza, a Közterület Felügyelet, Kistérségi Társulás, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Német Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörben végrehajtható előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be. A kérelmek felülvizsgálata után az intézmények és a kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai eft összegben módosításra kerültek. b) egyenleg: 0 eft c) Az átvett pénzeszközök a bevétel jellegéből adódóan meghatározott célú kiadások teljesítésének fedezetéül szolgálnak. A működési célú előirányzat eft összeggel, a fejlesztési célú előirányzat pedig eft-tal került megemelésre. Ezen összegekből szabad felhasználású 300 eft, melyet a Vas Megyei Önkormányzat adott át megállapodás alapján, és további 850 eft, mely összeg a megszűnt csatornatársulások befizetéseit jelenti. c) egyenleg: eft d) A működéshez és fejlesztéshez kapcsolódó bevételek (M.II/1.sz.melléklet és F.számú melléklet) többlete eft, valamint eft összegű, mellyel a megfelelő kiadási tételek előirányzata került megemelésre. d) egyenleg: 0 eft

4 e) Polgármesteri rendelkezés alapján a költségvetési rendelet által megfogalmazott szabályok szerint, az alábbi átcsoportosításokat hajtottuk végre: Megnevezés (költségvetési előirányzat) Átcsoportosított összeg (ezer Ft-ban) Oktatási kiadások intézményi karbantartás Intézményi beruházási és felújítási kiadások évközi előre nem látható felújítás Kulturális kiadások Iparművészeti -500 fesztivál Kulturális kiadások Lamanti Jazz 500 Fesztivál Oktatási kiadások intézményi karbantartás Oktatási kiadások Művelődési Gamesz Fejlesztési kiadások Városfejlesztési 202 célok Fejlesztési kiadások Képviselői keret -202 Fejlesztési kiadások Bérleti jog 951 lemondás Fejlesztési kiadások Szociális -951 bérlakás vásárlás önkormányzati forrásból Kulturális kiadások Bartók 200 szeminárium Kulturális kiadások Nemzeti ünnepek -200 Kulturális kiadások Bartók 100 szeminárium Kulturális kiadások Iparművészeti -100 fesztivál Fejlesztési kiadások ISPA -222 szennyvízrendszer fejlesztése Fejlesztési kiadások Stromfeldtől É-ra eső terület csapadékvíz elvezetés 222 e) egyenleg: 0 eft f) A szakmai bizottságok által hozott határozatok alapján meghatározott tételek, polgármesteri keretből biztosított tételek átcsoportosításra kerültek az ágazatok előirányzatai közül az intézményi előirányzatok közé. Ez azonban többletforrás igénnyel nem járt. f) egyenleg: 0 eft

5 g) Egyéb átcsoportosítások: Az egyenleget nem érintő, technikai változtatások a következők (kiemelve a jelentősebb nagyságrendű módosításokat): v Végrehajtásra kerültek azon Városfejlesztési Bizottsági határozatok, melyek a képviselői keret felhasználását mondták ki. Az átcsoportosítás részben intézmények részére, részben pedig fejlesztési költségvetési tételekre kerültek átcsoportosításra. v A fejlesztési kiadások között szereplő EBI HACCP rendszer tételéről átcsoportosításra kerülő maradvány összeg eft. Ezen forrásból az intézmény ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzését tervezi. v A városüzemeltetési és kommunális kiadások között összevonásra került a hó eltakarítás ( eft) előirányzata a települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység előirányzatával. v Könyvvizsgálói javaslat alapján külön soron került bemutatásra a történelmi régészeti városrész pályázat előkészítésének előirányzata. v Felosztásra került az oktatási intézmények között az oktatási ágazat kiadásai között szereplő intézményvezetők jubileumi jutalma tétel. v Számviteli elszámolások következtében kellett egyes bevételi előirányzatokat átcsoportosítani: A Kistérségi Társulás tervezett egyéb bevétele és alaptevékenység bevételei között került kimutatásra. Az ÉDÁSZ közműfejlesztési hozzájárulás átvett pénzeszközök között szereplő tétele a sajátos fejlesztési bevételek között került kimutatásra. A sajátos fejlesztési bevételek között szereplő városi intézmények Internet információs rendszeréhez kapcsolódó bevétel a működési bevételek közé került átcsoportosításra. v A szociális ágazat kiadásai és a gyermek és ifjúságvédelmi ágazat kiadásai között szereplő intézményi karbantartási tételek átcsoportosításra kerültek az intézmények költségvetési előirányzatai közé. v A diákbérletek támogatása céltartalék átcsoportosításra került az egyéb ágazat tételei közé helyi tömegközlekedés támogatása címén, mely a központi támogatás önkormányzatunk által vállalt önrészét jelenti. v A vagyongazdálkodási bevételek előirányzatai további tételekre kerültek megbontásra (nevesítésre), ez szintén az előirányzatok átcsoportosítását indokolta. v Az egyéb kiadások között szereplő költségvetési befizetési kötelezettség fedezetére az intézmények működőképességének biztosítására szolgáló tartalékból és az önkormányzati segély összegéből képeztünk átcsoportosítással előirányzatot. v Az előre nem tervezhető karbantartások céltartaléka átcsoportosításra került az oktatási ágazat intézményi karbantartás tételére eft összegben, és az előre nem látható évközi felújítások tételére pedig eft összegben. v A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján a kommunális és városüzemeltetési, az út-híd fenntartási és felújítási, a környezetvédelmi és a fejlesztési kiadások között kerültek módosításra tételek.

6 v A keleti városrész rehabilitációjára kiírt pályázatra időközben a források kimerültek. Az önrészre képzett előirányzat fedezetet nyújthat a Zanati Közösségi Ház felújításának elkezdésére. g) egyenleg: 0 eft I.Az utólagos tudomásul vételt jelentő tételek /a)-g)/ egyenlege: eft II. Korábbi közgyűlési döntés alapján biztosított tételek A 60/2005. (II.24.) sz. kgy. határozattal a közgyűlés kimondta a Hivatali Étkezde április 15-től történő megszüntetését. A megszűnést követően az épület fenntartásával kapcsolatban (közüzemi díjak) felmerült kiadások fedezetére további 734 eft-ot kell biztosítani. Részbeni forrást a Hivatali Étkezde áfa bevallásához kapcsolódó és abban visszaigényelt adó (208 eft) jelenti. (egyenleg: eft) Végrehajtásra került a 196/2005. (V.26.) sz. kgy. határozat, mely a Haladás Kft eft összegű veszteségpótlásának rendezését mondta ki a Kft. támogatásának terhére. A 239/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat a Vasi Vasember Triatlon sportrendezvény támogatásáról rendelkezett eft összegben. Fedezet részben a polgármesteri keretből (200 eft) került biztosításra. (egyenleg: eft) A 255/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat az iskolatej program szeptember hónaptól december hónapig terjedő időszakra vonatkozóan rendelkezett. A közgyűlési határozat végrehajtása a részben már befolyt, részben pedig megigényelt központi támogatásból biztosított. A 249/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat és a 319/2005. (IX.08.) sz. kgy. határozat az oktatási intézményekben történő létszám előirányzatok módosításához kapcsolódó támogatási összegek biztosításáról, elvonásáról, átcsoportosításáról rendelkezett. A kiadási tételek rendezésére forrást a központi támogatásként igénylésre kerülő eft biztosított. (egyenleg: eft) A NYD-i Brüsszeli képviselet létrehozásának támogatására a 234/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat alapján eft-ot kellett biztosítani. (egyenleg: eft) A 238/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal és a Közterület felügyelet dolgozóinak egy havi juttatására összesen eft-ot kell biztosítani. (egyenleg: eft)

7 A 107/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat, a 163/2005. (IV.28. )sz. kgy. határozat és a 249/2005. (VI.23.) kgy.sz. határozat alapján a Mézeskalács Óvoda megszűnéséhez kapcsolódó költségvetési előirányzatok kerültek rendezésre. (egyenleg: eft) A 104/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat, a 151/2005. (IV.28. )sz. kgy. határozat és a 251/2005. (VI.23.) kgy.sz. határozat alapján a Művelődési és Sportház megszűnéséhez kapcsolódó költségvetési előirányzatok kerültek rendezésre. (egyenleg: eft) Végrehajtásra került a 114/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat és a 115/2005. (III.31.)sz. kgy. határozat, mely a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának megigénylést mondta ki. Az elnyert támogatás összege eft, mely a jogszabály alapján a Vasi Volán Rt.-t illeti meg. A 250/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentéséről rendelkezett. A létszámcsökkentéshez kapcsolódó többletkiadások kerültek biztosításra eft összegben. Részbeni fedezetet a létszámszervezés központilag nem fedezett részére képzett tartalék biztosított. (egyenleg: eft) A 87/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat és a 88/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat több ifjúsági célú pályázat benyújtását mondta ki. Ezek közül 4 pályázat lett sikeres, összességében eft összegben. A elnyert támogatás összegével mind a bevételi előirányzat, mind pedig a gyermek és ifjúságvédelmi kiadások előirányzata megemelésre került.. A 318/2005. (IX.08..) sz. kgy. határozat alapján a tartalékként kezelt konkrét adócímke tétel felosztásra került az egyes intézmények és ágazatok között. A határon túli magyar egyesületek támogatására a 310/2005. (IX.08.) sz. kgy. határozat alapján eft-ot kellett biztosítani. (egyenleg: eft) Az árvízkárosultak támogatására a 305/2005. (IX.08.) sz. kgy. határozat alapján eft-ot kellett biztosítani. (egyenleg: eft) A 405/2003. (XI.27.) sz. kgy. határozat - több évre vonatkozó kihatással - rendelkezett az oktatási intézmények eszközfejlesztéséhez szükséges támogatás összegének biztosításáról. Ennek kiadási vonzata eft, melyre a fedezet jelentős részét ( eft-ot) a kötött normatív támogatás tartaléka biztosította. (egyenleg: eft)

8 A 205/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat kimondta a Roma Fiatalok Tanulásáért Közhasznú Alapítvány megszűntetését. A megszűnés kapcsán eddig befolyt bevétel (84 eft) került a költségvetésbe beemelésre, egyúttal alapot képezve az oktatási kiadások között roma fiatalok támogatása tétel címen. A 105/2005. (III.31) sz. kgy. határozat alapján az Art mozi fejlesztéséhez igénylet központi támogatás önrészeként eft került biztosításra. Továbbá beemelésre került a központosított előirányzatként elnyert eft összegű támogatás is. (egyenleg: eft) A 322/2005. (IX.08) sz. kgy. határozatban a Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium felújításának beruházási programja módosult. Az előterjesztés alapján bemutatott forrásösszetételnek megfelelően a költségvetési előirányzatok rendezésre kerültek. Végrehajtásra került a 182/2005. (IX.08) sz. kgy. határozat mely a Barátság és Váci u. Bölcsődék villamos felújításához igényelt támogatás önerejéről is rendelkezett. II. Korábbi közgyűlési döntések alapján biztosítandó tételek egyenlege: eft III. Közgyűlési döntés alapján biztosítandó többletigények Az oktatási kiadások közül az alábbi tétel biztosítását javasoljuk: - A szeptembertől esedékes túlórák fedezetére az intézményi adatszolgáltatások és a szakmai osztály felülvizsgálata alapján eft-ot szükséges biztosítani. Részbeni fedezetet, eft összegben a szeptembertől esedékes túlórák tartaléka jelenti. Az év hátralévő részében megrendezésre kerülő városi ünnepségek lebonyolításának fedezetére eft-ot javasolunk biztosítani. A Közterület felügyelet gépjármű beszerzését tervezi, melyre eft összegben indokolt előirányzatot biztosítani. A Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. támogatásának összege eft-tal került megemelésre. A szociális lakástámogatás tétel előirányzatát eft-tal javasoljuk megemelni. Az út-híd fenntartási kiadások között szereplő kátyúzás előirányzata eft-tal került megemelésre. Ezen előirányzat forrásaként az út-híd fenntartási felújítási programra fordítandó évről előrehozott - hitelfelvétel, mint bevételi forrás került megjelölésre. Az egyéb intézmények és feladatok kiadásai közé tartozó tételek közül: - A polgármesteri keretet eft-tal, az egyéb intézmények és feladatok kiadásai között szereplő egyéb kiadások tételt pedig eft-tal javasoljuk megemelni.

9 A kommunális és városüzemeltetési kiadások hó eltakarítás tételére eft-ot indokolt biztosítani az év eleji rendkívüli hóhelyzet miatt. A hangversenyterem engedélyezési tervének elkészítéséhez eft szükséges, részbeni fedezetként 300 eft került megjelölésre, mely a Vas M. Önkormányzattól címzetten a Bartók B. terem felújítására érkezett. A Lakásalap bérleti jog lemondás tételére a szakmai osztály javaslata alapján év végéig várhatóan további eft szükséges. Ezen többlettámogatási összegből eft a nyugdíjasok házába történő befizetésekből fedezett, valamint további eft a lakásalap tételeinek átcsoportosításával biztosítható. Tehát a tényleges többletigény eft. III. A többletigények egyenlege: eft IV. A pénzügyi egyensúly Az I., II., III. pontokban felsorolt tételek összesített egyenlege eft, amelyet átmenetileg a folyószámlahitel kerete terhére javasolunk rendezni. V. Létszám előirányzat Az M.III/1/a.sz.mellékletben részletezett létszám előirányzatok változásának indoka a következő: A 249/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozatban, a 107/2005. (III.31.) sz. kgy. határozatban, 104/2005. (III.31.) sz. kgy. határozatban, a 275/2004. (VI.30.) sz. kgy. határozatban és a 319/2005. (IX.08.) kgy. határozatban foglaltak végrehajtása.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 17/2009. (V.29.)

Részletesebben

Költségvetési főösszeg Változás

Költségvetési főösszeg Változás Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének./2015.(..) sz. önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról (4.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben