Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke"

Átírás

1 Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Doktori disszertáció Fülöp Tamás: Gróf Széchenyi István történelemszemlélete a reformkor politikai értékvilágának összefüggéseiben. Kézirat. Debrecen, (Témavezetı: Dr. Velkey Ferenc, Opponensek: Prof. Dr. Gergely András, Dr. Fazekas Csaba) Minısítés: summa cum laude, (245. pp.) Kötetek, tankönyvek - Gróf Széchenyi István Világ címő munkájának szöveggondozása, emendálása. Neumann János Digitális Könyvtár. (www.neumann-haz.hu) Tanulási útmutató és munkafüzet a Magyarország gazdaságtörténete c. tantárgyhoz. Távoktatás. Szolnok, pp. - A város ipara a XIX. és XX. században - könyv önálló fejezete Megjelent: in.: Szolnok A várispánságtól a harmadik évezred küszöbéig. szerk.: V. Szász József Dinasztia Kiadó Bp., old.- Magyarország gazdaságtörténete I. rész A magyar gazdaság története 1945 és 1956 között. Szolnoki Fıiskola. Szolnok, Fıiskolai jegyzet. (Lektorálta: Apor Balázs) - Szakdolgozati Útmutató. Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Összeállította: Fülöp Tamás. Konzulens és lektor: Dr. Kacsirek László CSc. Szolnoki Fıiskola, Szolnok, Gazdaságtörténet. Tantárgyi kalauz. (Távoktatási tananyag Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, c. tankönyvhöz.) Szolnoki Fıiskola, Szolnok, pp. - Gazdaságtörténet. Tutori kalauz. (Távoktatási tananyag a Fülöp Tamás: Gazdaságtörténet Tantárgyi kalauz. Szolnoki Fıiskola, Szolnok, c. tankönyvhöz.) Szolnoki Fıiskola, Szolnok, pp. - Magyarország belkereskedelme a században (Távoktatási tananyagcsomag Tantárgyi Kalauz és Tutori Kalauz elektronikus formában) Tanulmányok és forrásközlések - Széchenyi István történelemszemléletének aktuális elemei A Kelet népe vitában. Szakdolgozat. Debrecen, Elvárások és adottságok. Szolnok város gazdasági életének néhány jellegzetessége 1956/96 között In: Szolnoki Tudományos Közlemények I old. - Ülısztrájk a fúrótornyok körül. Tiltakozás és megtorlás a szolnoki kıolajosoknál ban Megjelent: in.: A demokrácia 10 éve c. Tanulmánykötet Nyíregyháza, old. - A szolnoki kıolajosok 56-os pere In: Szolnoki Tudományos Közlemények II old. - legyünk mi [ ] ha lehet mindenben: az oknak népe - Széchenyi István történelemszemlélete és A Kelet népe In: Acta Universitatis Debreceniensis Ludovico Kossuth Nominatae Series Historica LI. Történeti Tanulmányok VII. KLTE. Szerk.: Takács Péter. Debrecen, p.

2 - Adalékok Szolnok város ipartörténetéhez In.: Economica I. A Kereskedelmi és Gazdasági Fıiskola Tudományos Közleményei I. Szolnok, old. - Elfogadva, elıkészületben: Szolnok város gazdasági életének néhány jellegzetessége között a statisztikai adatok tükrében In: Szolnoki magánforradalom 1956/2000. Szerk.: Közérdek Alapítvány, Szolnok. - A kelet népe és a Garat címő mővek ismertetése, a mővek szöveggondozása, lektorálása a gróf Széchenyi István minden írása címő CD-n. Megjelent: (Kísérıkiadvány: gróf Széchenyi István minden írása p.) illetve a CD: gróf Széchenyi István minden írása Logod Bt. Bp., ISBN Gróf Széchenyi István és az angol alkotmányosság Megjelent: In.: Economica (A Szolnoki Fıiskola Tudományos Közleményei) II. szám p. - Apor Balázs-Fülöp Tamás: Forradalom és megtorlás Szolnokon Interjú Buda Ernıvel, a Kıolajkutató és Feltáró Vállalat Alföldi Fúrási Kerülete 1956 elıtti fımérnökével. Megjelent: in.: Sic Itur ad Astra szám p. - Személyes ügyünk ez a város In.: Szolnokiak Szolnokról. Vallomás- és interjúkötet. (Szerk.: Szoboszlai Zsolt - Kertész Róbert) Szolnok, old. - A volt birodalmak földjén Széchenyi keleti utazása ben (I. rész). In.: Posztbizánci Közlemények V. Studia Postbizantina Hungarica p. - Gróf Széchenyi István történelemszemlélete A kelet népe vitában (vázlatok egy PhDértekezés problémafelvetéseibıl) In.: Doktoranduszok I. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Konferenciája CD ROM. ZMNE Repülımőszaki Intézet A haladás gondolata Széchenyi eszmerendszerében. In.: DIALÓGUS november (II. évf. 1. sz.) p. - Szovjet fıhadiszállás Szolnokon. Kıolajosok a vádlottak padján. Adalékok az alföldi megyeszékhely 1956-os eseményeihez. In.: Jászkunság Almanach p. - Nyugat-Európa és Amerika képe Széchenyi történetszemléletében. In.: Széchenyi Magyarországa és Európa (Tudományos konferencia Magyar Tudományos Akadémia és Budakeszi, szept ) (Szerk.: Pelyach István) Széchenyi Társaság, Bp., p. - A nemzeti múlt szerepe gróf Széchenyi István történetszemléletében. In.: Szolnoki Tudományos Közlemények IX. (CD-Rom) Szolnok, A nemzetvénség percepciójától a nemezi fiatalság kinyilatkoztatásáig A magyar nemzet életkorának meghatározása és funkciója Gróf Széchenyi István történetszemléletében. In.: Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LVII. Történeti Tanulmányok XIII. DE. Szerk.: Velkey Ferenc. Debrecen, p. - A rizs árdifferencia ügye. A karcagi termelıszövetkezeti tagság megmozdulása az 1956-os forradalom idıszakában In.: Jászkunság, XLIX. évf os különszám old. - Elfogadva, megjelenés alatt: Szolnok 1956-os mitológiájáról és a megtorlás osztályszempontjairól. In.: Dialógus, Ha kell, úgy kapával és kaszával csinálunk újabb Dózsa-forradalmat A karcagi rizstermelı téeszek helyzete az 1956-os forradalom idıszakában. In.: V. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Szolnoki Fıiskola, Mőszaki és Mezıgazdasági Fakultás, Mezıtúr október CD-ROM ISBN: Három bányászgeneráció válogatott iratai és emlékezései II. köt. Buda Ernı I-II. köt. Magyar Olajipari Múzeum, Zalaegerszeg, Idézések: I. köt , , pp. (Az idézett mő: Apor Balázs-Fülöp Tamás: Forradalom és megtorlás Szolnokon Interjú Buda

3 Ernıvel, a Kıolajkutató és Feltáró Vállalat Alföldi Fúrási Kerülete 1956 elıtti fımérnökével. Megjelent: in.: Sic Itur ad Astra szám p.) - A remény napjai. Az 1956-os forradalom Szolnokon DVD. Tények Produkció. Skultéty József Forgács Gábor Kovács Barnabás filmje. Kiadó: Palatino Bt. Szolnok, (szakértıi közremőködés) - Batthyány és Széchenyi politikai értékvilágának különbségei In.: Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, CD-Rom - Az eszmetörténeti vizsgálatok egyik lehetséges aspektusa a Széchenyi-historiográfiában. In.: Jászkunság, L. évf szám old. - A Karcagi precedens. Szolnok megye rizstermelı szövetkezeteinek megmozdulása az os forradalom idıszakában. In.: ZOUNUK A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve, (2007) 22. sz p. - Gróf Batthyány Lajos, a polgári átalakulás vértanú-miniszterelnöke. In.: Jászkunság, L. évf szám old. - A különbség köztünk Gondolatok Batthyány Lajos és Széchenyi István reformkori politikai nézetkülönbségeirıl. In.: Jászkunság, L. évf szám old. - Gróf Széchenyi István kereskedelmi tárgyú reformjavaslatai a Hitelben. In.: Reformok útján. A BGF Tudományos Évkönyve (Szerk.: Majoros Pál) Budapesti Gazdasági Fıiskola Bp., old. - Egy reformkori modernizációs alternatíva. Gazdasági és társadalmi kihívásokra adott válaszok Gróf Széchenyi István Hitel címő mővében. In: XI. Nemzetközi Tudományos Napok, A Tudományos Napok Elıadásai I-II. Károly Róbert Fıiskola, Gyöngyös, old éves Jász-Nagykun-Szolnok vármegye székháza In: Szolnoki Tudományos Közlemények XII. (CD-ROM) Szolnok, On-line: - Megyeháza a Zöldfa vendéglı telkén. In.: Economica 2009/ p. Újságcikkek - Miért éppen Szolnok Szolnok és az 1956-os forradalom. In.: Szabad Föld nov. 3-9-i szám Elıadások, konferenciák, beszédek - Széchenyi István történelemszemlélete A Kelet népe vitában - elhangzott: XXIII. OTDK Konferencia Bölcsészettudományi Szekció, március 26. Miskolc. Témavezetı: Velkey Ferenc. (Eredmény: XXIV. OTDK 5. helyezés, OTDK különdíj, valamint KLTE BTK. Különdíj) - Elvárások és adottságok. Szolnok város gazdasági életének néhány jellegzetessége 1956/96 között - elhangzott: a Magyar Tudomány Napja szolnoki rendezvényén nov. 5-én. MTESZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete. - Ülısztrájk a fúrótornyok körül. Tiltakozás és megtorlás ban a szolnoki kıolajosoknál - elhangzott: V. Országos Politológus Vándorgyőlés május 7-8. Bessenyei György Tanárképzı Fıiskola, Nyíregyháza. - A szolnoki kıolajosok 56-os pere - elhangzott: a Magyar Tudomány Napja szolnoki rendezvényén nov. 3-án. MTESZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete. - Adalékok Szolnok város ipartörténetéhez - elhangzott: a Kereskedelmi és Gazdasági Fıiskola Jubileumi és Tudomány Napi Konferenciáján nov. 5-én. - Nyugat-Európa és Amerika Széchenyi történelemszemléletében elhangzott: Széchenyi Magyarországa és Európa címő tudományos konferencián szeptember 22-én. Prohászka

4 Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi. Szervezı: Széchenyi Társaság, Budakeszi Önkormányzat. Szekcióelnök: Spira György, akadémikus - Alkotmány és alkotmányosság fogalmai Gróf Széchenyi István történelemszemléletében elhangzott: A Szolnoki Fıiskola Millenniumi és Magyar Tudomány Napi Konferenciáján november 3-án. (Szervezı: A Szolnoki Fıiskola Tudományos és Kutatási Kabinetje) Szolnoki Fıiskola, Szolnok-Tiszaliget. Szekcióelnök: Dr. Tárnoki Judit a Damjanich János Múzeum igazgató-helyettese - Apor Balázs-Fülöp Tamás: Forradalom és megtorlás Szolnokon elhangzott: Az 1956-os Intézet és a SIC ITUR AD ASTRA EGYESÜLET 1956-os hallgatói konferenciáján május 18. Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Bp., Múzeum krt Elnök: Rainer M. János, az 1956-os Intézet igazgatója - Az 1956-os forradalom és a Szolnoki Kıolajkutató Vállalat elhangzott: a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár rendezésében tartott Megyei Levéltári Napok konferenciáján szeptember 26. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat díszterme, Szolnok, Kossuth L. út 2. Elnök: dr. Zádorné dr. Zsoldos Mária levéltár-igazgató - Emlékezés 1956-ra Szolnok megye és az 1956-os forradalom megemlékezés a Hısök Napján a megyei és községi 56-os eseményekre Jászkiséren. Elhangzott Jászkiséren, a Csete Balázs Honismereti Kör szervezésében, október 23-án. Megnyitó: Hajdú László polgármester, levezetı elnök: Gyıri János ny. tanár - A Széchenyi-Kossuth vita történetszemléleti érvei Elhangzott: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Kossuth Lajos születésének 200 éves évfordulójára rendezett Levéltári nap címő konferenciáján, október 2-án. Megnyitó: Búsi Lajos, megyei közgyőlési elnök, levezetı elnök: Zádorné Zsoldos Mária levéltár igazgató asszony. (Elıadók: Hermann Róbert, Velkey Ferenc, Vadász István, Papp Izabella, Czégény Istvánné, Bagi Gábor) - Gróf Széchenyi István történelemszemlélete A kelet népe vitában (vázlatok egy PhD-értekezés problémafelvetéseibıl) Elhangzott: Doktoranduszok I. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Konferenciáján, november 8. (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar, Repülımőszaki Intézet Szolnok) (Levezetı elnök: Dr. Jakab László alezredes) - Egy világot látott huszárkapitány és a valóság Adalékok Széchenyi nemzetfelfogásához Elıadás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Levéltári Nap Szolnok, Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat díszterme, szeptember 30. (Elnök: Zádorné Zsoldos Mária. Elıadók: Gecsényi Lajos, Mészáros Kálmán, Seres István, Nagy Molnár Miklós, Babucs Zoltán, H. Bathó Edit) - A nemzeti múlt szerepe gróf Széchenyi István történetszemléletében Elhangzott: A Magyarés a Világ Tudomány Napja alkalmából Szolnokon megrendezett konferencián, Szolnok, november 10. (MTESZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, Tudomány és Technika Háza, Szolnok, Kossuth tér 9.) - Az 1956-os megmozdulások társadalmi jellegzetességei Szolnok megyében Elıadás: Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Levéltári Nap az 1956-os forradalom 50. évfordulójának tiszteletére, Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat díszterme, október 4. - Ha kell, úgy kapával és kaszával csinálunk újabb Dózsa-forradalmat A karcagi rizstermelı téeszek helyzete az 1956-os forradalom idıszakában. Elhangzott: V. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Szolnoki Fıiskola, Mőszaki és Mezıgazdasági Fakultás, Mezıtúr október Mítosz vagy történelem Szolnok és Elhangzott: Szolnoki Fıiskola Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia, november 30. Szolnok, Tiszaliget

5 - Batthyány Lajos, a polgári átalakulás vértanú miniszterelnöke Elıadás: Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár, Levéltári Nap Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat díszterme, szeptember Batthyány és Széchenyi politikai értékvilágának különbségei Elıadás: A Magyar- és a Világtudomány Napja XI. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendezvénye, Szolnok, Tudomány és Technika Háza (Záró plenáris elıadás) november 8. - Gróf Széchenyi István kereskedelmi reformjavaslatai a Hitelben Elıadás: Reformok útján. Tudományos konferencia. Budapesti Gazdasági Fıiskola, Magyar Tudomány Napja, november 8-9. Kereskedelem és marketing szekció, BGF, Budapest, Markó út november 9. (Összefoglaló in.: Reformok útján. Tudományos konferencia a Magyar Tudomány Napja tiszteletére. BGF, Budapest, old.) - Gróf Széchenyi István politikai pályája. Elıadás a szolnoki Rotary Klub összejövetelén. Szolnok, Tisza Szálló, február Gróf Széchenyi István politikai pályája a reformkorban. I. rész Elıadás a Szolnoktudás Egyeteme rendezvényén március 19. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Díszterme. (Megjelent: Szolnok TV) - Egy reformkori modernizációs alternatíva. Gazdasági és társadalmi kihívásokra adott válaszok Gróf Széchenyi István Hitel címő mővében. Elıadás: XI. Nemzetközi Tudományos Napok, Károly Róbert Fıiskola, Gyöngyös, Versenyképesség Szekció, március 28. Summary In: XI. Nemzetközi Tudományos Napok Program Elıadások és poszterek összefoglalói, Károly Róbert Fıiskola, Gyöngyös, március old éves Jász-Nagykun-Szolnok vármegye székháza Záró plenáris elıadás, elhangzott: A Magyar- és a Világtudomány Napja XII. megyei rendezvénye, Szolnok Tudomány és Technika Háza, november éves Jász-Nagykun-Szolnok vármegye székháza Kiállítás megnyitó. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok, Kossuth tér december Megyeháza a Zöldfa vendéglı telkén Szekció elıadás: Szolnoki Fıiskola I. Gasztroökonómiai Szimpózium, Gasztronómia és kultúra szekció (Elnök: Dr. Hidasi Judit, egyetemi tanár) február 28. Szolnoki Fıiskola fıépület - Áll a viharban maga a magyar - Az es eseményekre emlékezı idıszaki kiállítás megnyitója a levéltárban. Kiállítás megnyitó. Elhangzott: JNSZML, Szolnok, Pozsonyi út március Gróf Széchenyi István politikai pályája. II. rész Elıadás a Szolnoktudás Egyeteme rendezvényén március 25. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Díszterme. (Rögzítette: Szolnok TV) - Joó Andor járásbíró életútja és halálának körülményei a levéltári források tükrében. (Elhangzott: Joó Andor emlékülés, Jászapáti, május 16.) - Megyeháza a Zöldfa vendéglı telkén - Szolnok vármegye kialakulása Elıadás a Tiszántúli Történész Társaság Közgyőlésén május 27. Damjanich János Múzeum, Szolnok. - Légi háború Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye felett. Kiállítás Szolnok bombázásának 65. évfordulóján. Kiállítás megnyitó. Elhangzott: JNSZML, Szolnok, Pozsonyi út június 2. Tudományos testületi és egyesületi tagság: - MTA köztestületi tagság - MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, titkár

6 - Magyar Levéltárosok Egyesülete - Magyar Közgazdasági Társaság - Jászkunság folyóirat szerkesztıbizottsági tag - Economica A Szolnoki Fıiskola Tudományos Közleményei c. folyóirat felelıs szerkesztıje

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék 2012. évben végzett munkájáról

Szakmai beszámoló a Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék 2012. évben végzett munkájáról Szakmai beszámoló a 2012. évben végzett munkájáról 1. A tanszék helyzete, szerepe, küldetése, feladatai 1.1. A tanszék helyzete, szerepe A az Alapozó Intézet keretében a hallgatók humán tudományos műveltségének

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 Könyvek, monográfiák Kaposi, Z. (2009): Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai (1743-1848). Nagykanizsa,

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1.

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1. Szakmai önéletrajz Frissítve: 2014. december 1. Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói tevékenység kezdete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián.

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

Szelesi Zoltán bibliográfiája

Szelesi Zoltán bibliográfiája Szelesi Zoltán 197 Szelesi Zoltán bibliográfiája SZELESI RÓZSA (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) Az élet nem tűr halogatást, nem vár, elmúlik. Nincs módunk magunkat időben sem előre, sem hátra helyezni,

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013 Redemptio Repertórium 1994 2013 REDEMPTIO REPERTÓRIUM 1994 2013 Jászberény 2014 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: 2013. december

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15.

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15. ÖNÉLETRAJZI ADATLAP SZEMÉLYES ADATOK Dr. Kvancz József NÉV Anyja neve Benya Veronika Születési hely Nyíregyháza Születési idı 1 9 7 2-0 2-2 7 Állampolgársága Magyar Gyermekek száma: 2 (Balázs -2000; Nóra

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben