ERTES TOJE. supronyi magyar kir. évi ,, / / állami :fő:reáliskola _. 16~ik. Köz l i : kir. i gazg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERTES TOJE. supronyi magyar kir. évi ,, / / állami :fő:reáliskola 1.890-91._. 16~ik. Köz l i : kir. i gazg

Átírás

1 supronyi magyar kir. áami :fő:reáiskoa 16ik. évi,, / / ERTES TOJE _ Köz i : 1\ i kir. i gazg<itú. Sop:ron.y, y o m a t o t t L i t f a s s K (t r o.r k ö 11 y v n y ü 111 d Í. j á. 1 a n 1891.

2 TARTALOM.!:-- I. Emékezés Deák Ferenczre. JI. Adatok az iskoa történetéhez...j centés a efoyt tanévről 2..Jótékonysági aap. 3. Tanszergyűjteményo k szaporítása. 4. Kimutatás az érettségi vizsgáatról 5..Jeentés az önképző-ova só Berzsenyi körrő. G. A főreáiskoa tanár-testüete.. A jövő tanév kezdetérő. IV. Az ifjuság érdemsorozata. V. Statistikai tábázatok.

3 :r:_ Emékezés Deák Ferenczre*) Méyen tisztet vendégkoszoru Tekintetes tanári testüet Kedves ifjak! Nemzetünk nagyjai iránt mindenkor hódoó tiszteette tan n._ itott kegyeet és háa egszentebb é rz em eitő méyen áthatva gyütünk iissz.e ez akaomma, hogy a egujabb nemzeti történemünk egfényesebb apjait betütö nagy szeem emékének szivünk érzemeibő font nefeejts-koszonmkat feajánjuk. Kedves köteesség tejesitése jutott nekem, kedves if:jak, akkor, a micön e drága emékkoszorn feajánásá.1 a megbizattam. A magyar nemzetnek soha e n_em évü ő szeretete fonta e crá.ga eméket, meyet a történet geniasának métó keze fetesz a haza böcsének goriáva övezett homokára. A haza böcsének, moncá.m, mert Deák Ferenczet, kinek emékünnepét üjük, e néven nevezi a háás magyar nép, e névve tisztei meg apjain a történeem. \1a 15 éve tetject e viámként az a esujtó hir, mey méy gyászt hozott a fejedeem fényes trónjára, s keserü könnyet fakasztott az ország miió akóinak szemében ; nagy gyászában fátyot öt a nemzet, s feséges kiráynénk térdre boru a haátusában kirüt böcs teteméné. E gyászbirt megkönnyezte nemcsak a Duna és Tisza köze, epesztő fjdamat érzett szeniett hazánkon kivü mincn nrüvet nép, ho a nagy, nemes és fönséges iránt éreznek. De mi érezzük, mi fájajuk a veszteség nagyságát a egjobban, mert ö egészen a miénk, egészen a magyar hazá.é vo t. N agy szivének minden eobbanása drága hazánk jóéteért, fenköt szeemének 1nincen gondoata nemzete bodogságáért történt. Szeretett hazánk épen az *) Feovastatott a haáának 15-ik évforduója akamábó évi január hó 28-án rendezett iskoai ünnepéyen.

4 ö korában éte a megpróbátatások nehéz idejét, ádott egyen a gondviseés, a mey akkor adta öt nekünk, a mikor a egnagyobb szükségünk vot reá. De mieött a nagy férfiunak nemzetünk érdekében tett korszakot akotó működésérö szóanánk, keressük fe a haza böcsének hajékát, s e szent heytő einduva kövessük szerény tehetségünkhöz képest a nagy hazafi épteit. Deák Ferencz 1803 október 17 -én szüetett Söjtörön, Zaamegyében. Szüöheyén azonban csak eső gyermekéveit töté; azontu Kehidán tartózkodott, a ho utóbb oy gyakran fekeresték Tuscuanumában a haza sorsát vezető nag)aink. Pápán és Nagy-Kanizsán tanut, jogi tanumányait pedig Győ rött végezte. Ügyvéei vizsgáatot Pesten tett, a ho eőbb jurátuskodott. Ekkor visszatér megyéjébe, ho e őször mint tiszti ügyész, utóub árvaszéei jegyző, majd ennek enöke s végü mint tábabiró mtiködött. A hivataa után járó fizetést soha e nem fogadta, a közjót a egnemesebben ingyen szogáta. Szüömegyéjében kezdette meg az éet és gyakorat nehéz iskoáját; a.p.agy mnnka eső épéséné ta tá ja öt a szabadság, egyenőség és testvériség : a három nagyhataom diadamenete, micőn a müye t viágban hódító körntat tesz. Ferázzák deejes ámaikbó a népek miióit, megingatják aapjukban a hataom és önkény büszke trónját. A korszeem hinti termékeny magvait a bőség szarujábó ; a megrémüt hatamak egyesüt erőve kovácsoják a súyos békót, hogy az ébredő korszeem tovább is a sötétség börtönében s inődjék. A viágszee.m hatamas huámgyürüi ejutnak a mi hazánk határára is. Koszorús antosaink ebbő met itik a ekesedést, ettő nyernek ihetet. Köcsey Hymnuszában ádásért fohászkodik ; Vörösmarty eposaiban párduczos őseink h ős ies vitézségére emékezteti az epuhuásnak indut magyar nemzetet,» Szózat«-a pedig a hazaszeretetre vaó buzditás apotheosisa. Emítsem-e Berzsenyit, ki a romásnak indut nemzet füébe harsogja dörgő intéseit? Petöfit, kinek a hazaszeretet szent tüzé tő szikrázó eke oy tisztán átja a borus jö vőt, haja az acéi zörfjt, a trombita hangját s az ágyudörejt? A nemzet megértette a \1úzsák sereg ének büvüs hangjait, feébred a sok fohászra, piru az arczbavágott megszégyen i tő igék haatán, összegyüjtvén eddig szunyacó tetterejét feüti fejét s erázni iparkodik a nyakába akasztott suyos igát. Zaamegye egy ike a ege sőknek, mey megérti a kor szavát ; fiata szüötte, ki az akotmány hú ő re, de egyutta a egekesebb hive az urakodó eszrnéknek, már akkor kezébe ragadja s fennen obogtatja a haadás zászaját, a mey utóbb oy sok és dicsőséges ütközetnek vot tanuja. Justitia, az iga.zság istennője, nem nézheti tovább az önkény eketen munkáját, párviadara szó i j a a hataom birtokosát az ösi akotmányon ejtett séremekért. Összegyü a nem-

5 5 zeti tö rténemünkben oy nevezetes 1825-iki orsziggyü és, meyben a egnagyobb magyar e ső aapkövét te zi e drága anyanyevünk szent tempomának, a magyar tudományos Akademiának. A kénynraom terhes fehöive borut ég tisztuni kezdett, kö[jeecni átszott a kor»mey ntán buzgó imádság epedez százezrek ajakán«. A megegyengetett taajon egy szivve éekke sorakozik a nemzet apraja nagyja, vezérre vár, a ki őt diadamas csatáera vezesse. Az 1832/5-iki országgyrtés meghozza a nemzet vágyát; ekkor ép fe ege ősz ör az országházban az a gondvise ésszerű aak, a ki becsüetessége, honszeretete, métányossága és észszmt1 haadása áta fészázadon keresztü szarosabb egyesüést étesitett közte és nemzete között, mint van a test és éek között. Készen áott. a nagyok harczias phaanxa, mindegyik megnizva támadásra készen tartja a nyiat. Éükre á a bövsek böcse, megosztja a szerepés körét, kürj ébe fuj s -a nemes hangoj viszhangazza a kárpátok bércze, és meghnjj a Adriának huámmasta partvidéke. A nemzet födeten főve hagatja a szent igéket, meyeket a nemzet aranyszáju szónoka erebeg :»Értsük meg a szegény adózó népnek reánk függesztett ep edő tekintetét, midön enyhüést és szabadságot kér«. Igy indu meg azon dicsőségtejes páyán, a mey őt a hahatatanság zenit1jére emeé. A egerősebb harczot vívja a hataom kormánypáczájába görcsösen kapaszkodó födesuri de potismus átkos szeeme een. Föemei hatamas kezét, hogy a födnépének hübéri köteékeit megodja, hogy födjeit a terhek u ya aó feszabadítsa. A tö rvény e ő tt vaó egyenőséget vaja a haza minden tia számára. A jogaira fétékeny kormány fizetett kortesekke iparkodik magát a hataom eddigi niveat\ján megtartani, eáraszija veök az országot, hogy sziárd áását biztosítsa. De a nemzet apostoainak minden szavát éber figyeemme kisé r ő atyáink eene áanak a megvesztegetés csábitó eszközeinek, áhitatosan hagatják a haadás és szabadság küdötteinek nemzetet ü dvözitő igéit. Óvatosságra és erős összetartásra inti a haza böcse magyarjait, mert- ugymond - a mit a hataom ront meg, az ismét feéedhet, de a mit a nemzet könnyemüsége önként odavet, vagy gyávasága ehanyago, azt visszaszerezni ritkán ehet. A főren dek, kiknek e ső sorban iett vona hatamas befoyásukka a nemzet szent ügyét fekaroniok, vezekésre akaiják birni a nemzetet önérzetes feépéseért akkor, a m időn az a vérig sértett fé, és kegyeemkérést várnak a nemzettő azért, mert jogaikat ábba tapossák. A nagy id ők egyik feséges a aja Batthányi Lajos gróf az unokák rnétó átkáva fenyegeti őke t, ha a nemzetet az öngyikosság örvényébe juttatják. A nemzet jogos és métányos követeéseinek emekedett hangja fejut a trónig; a kiráy megigéri a szóás szabadság tiszteeetben tartását, a miért addig oy sohan bünhődtek ; kiráyi

6 6 igéretet megpecsétei ama egfej öbb rendeette, hogy» mindazon szeméyek, kik poitikai okok miatt eitétettek, tejes szahad í.gba heyezte e nek.«a fárasztó harcznak e ö diadaa e néhány szó, mey feodja biin ce it a nemzet sok hü fiának, kik feemekedve megkönnyebbüt éekke foytathatják a haadás megkezdett utját. Az 1839/40-iki országgyftés több kiváó intézkedéseinek egfényesebb <oronája nemzeti nyevünknek jogos hatamába vaó heyezése. Magyat haugon szó a nemzet kiráyához, ha hozzá feii, e hangon szóanak a törvényhozás csarnokáuan. A kivivott győte irn ek e ső sorban a magyar Ontónak - Deák Ferencznek érdemei, mert az országgyüés egybegyüt rendei már-már kimerütnek érezték magukat a kormány és fő r endek makacs eenáásán. Deák Ferencznek, a magyar Catónak, mondám, mert róa is, n.int ókori éekrokonáró fejegyzi a történeem, hog-y»soha nem éte- zett még az erény eszményéhez hasonóbb férfiu, ki jót csupán azért tett, mert ekében nem vot tehetség má ként cseekedni. «Hogy vaóban neki tu ajdonitható a tettek mezején tartott bőséges aratás óriás része, kitünik abbó is, hogy a egközeebbi országgyüé, a meyen a nemzet egnagyobb fájdamára meg nem jeent, nagyon siány eredményekke végződött. Nem fogadta e a mandatumot, mert megyéjében a P ető fi áta is megéneket magyar nemes ég kiadta a je zót:»nem adózuhk«; febéret embe'ei pedig véres harczokat vívtak a haadó párttal Visszautasította a megbízó eveet, mert pédányszerü jeemtisztasága megborzadt a véres ap áttára. Üresen maradt a szék az országházban; a ekes sereg megrémüt a vezér hiányán. A nemzet pedig a haza böcsének tettébő okuhatott, hogy tiztej e a törvényt, óvakodjék a nemteen eszközöktö, mert az igazi haadás utja tiszta, mocsoktaan és egyenes. Habár Deák nem is ment e az országgyüésbe, megmaradt vezérnek s a nemzet zarándokot e hozzá bl1nbánóag; kikérte tanácsát mindannyi zor, a mikor csak éetének megmentésérő vot szó. Mid őo a nemzet testén a hataom ées fegyvere sebet ejt, s a nemzet fájdamában fejajdu: a türeem gyógyító cseppjeive enyhíti a nemzet nagy orvosa a kínos érzést. A egnag yobb gondda viraszt a megsebzett drága beteg meett, hogy öt épnek és erősnek, és még épebbnek és még erő sebb n ek áthassa. Nemzete javán dogozik szünteenü, mert czéja mindig egy: a haza bodogsága. Mint a assu viz szünteen foyá áva emossa a egnagyobb partot is, ho egy óriás huám nyom nékü rohant keresztü, egy a jeszava is: assan játj,, tovább érsz. Es mig ö assan, de anná biztosabban egyengeti nagy szeeméve a szabadságra vezető szent utat, Kossuth hatamas hirapi czikkekke és ekesitö szónokatokka gyorsíja a nemzet testének sziv-

7 7 üktetéseit. Gytó viám czikázik a vésztejes fehökb ő és ángtengerbe boríja a.nemzet fogékony szivét. A haza egnagyobb fia Széchenyi Is tvín gróf aggódó szemme né;;te nemzetének szédítő rohanását és mindent ekövetett, hogy tejes erejéve gátot vessen a zügó áramatnak. Látnoki ihettségge jósoja:»vér és vér.mindenütt; a testvér testvért, népfaj a népfajt fogja mészároni engesztehetetenü és örüten.... Szágudó csapatok dunak szét mindent a mit épiténk. «A két óriás több keserü harczot vivott egymássa. A haza böcse távo tartotta magát, mert tudta nagyon jó, hogy az ö fegyvere nem a szenvedéyek fékvesztett harczában, hanem a higgadt megfontoás tiszta evegőjében ragyog a egfényesebben. VIegnyiik az ik országgyü és; a kiráyi eirat meghozza az eső feeős magyar ministeriumot, meyben, az igazságügyi tárcza vezetése az igazság örök pédányának - Deák Ferencznek gondos kezére bizatott. Ekkor szüemett meg rövid napok aatt a szabadság és egyen őség szeeme, meyért a nemzet fészázadon át oy kétségbeesetten küzdött. De aig adta meg a kormány a törvényes formát nemzetünk haadásának, a hatami fetékenykedés már is irigy szemme nézte a nemzeti fejőd ést és megfosztani akm:ja a nemzetet szentesitett törvényeken nyug vó jogaitó. De mive ez szivósan ragaszkodik a történemi igazságon aapuó szent vagyonhoz, az erőszakhoz nyu, meyye szembe a haza böcs öre Deák Ferencz a szentesített törvényt.ragadja kezébe. A kiráyi eirat berekeszteni rendei az országgyüést,.a nemzet rendeit pedig szétoszásra szóítja. A nemzet nagyjai nem tudják, mit tegyenek ; átják a veszéyt, mey a haza föé tornyosu; rrinden szem a haza böcsének nagy aakjára tekint, ki métóságosan feemekedik ministeri székébő, kezében tartva a mü1den idők eghatamasabb fegyverét - a törvénykönyvet és csak annyit mond, hogy a szentesített évi IV. t.-cz. 6. aapján az ország-gyüés azonna fe nem osztható. A haza őrének eme néhány szavára megnyugszik a nemzet, mert átja, hogy a törvényesség sziárd aapján á, és nem hagyja e a törvényhozás tempomát. Az er őszak enyomó ereje már közeedett az ország szivéhez. Hazánk jobbjai még aidcor is megkisérették a békés kiegyezést, de eredmény nékü. Kitört a vihar, meynek csodás ezajását bámuatta nézte a viág; és mégis, habár a feedés egsürtib b fátyoát vetjük is a mutra, egy évtizeden keresztü áttetszik raj ta az idők gyászos boruata. A viágosi gyászos katastrófa idejekor és az ezt követő néhány év aatt Deák Ferencz kehidai birtokán é, némán a egnagyobb visszavonutságban. Türt, mert - mint már emítém - türeem vot egyik poitikai -jeszava; tudta, hogy a zivatar emutáva ismét e őtűnik a napnak ragyogó

8 8 képe, mey nj éetre keti a megrémüt természetet. A porba sujtott nemzet, meynek vezéraakjai e mjdo tak, meynek virága, ifjusága ehuott, megmaradt egyeten horgonyába: Deák Ferencz böcseségébe kapaszkodott, reá függeszté reménytejes szemeit, tőe kért gyógyító bazsamot sajgó sebére. Széchenyi.kérésére a fóvárosba teszi át akását; ide járu hozzá az egész haza tanácsért, itt esik ajakáró a jövő jósatát. Szük csaádi otthont nem teremtett ; nagy szivének összes szeretetét hazájának szentete; megfogadta a mit Köcsey Paraenesisében mond:»a mi háznépünk e nemzet, s ős i házunk nz egész ország'«. A magyar nemzet háás is marad mindörökké e nemes szeretetért ; otárt eme, meyen a kegyeet és háa tömjén ét ádozni meg nem szün soha 1 Hitt, remét a nemzet, mert közveten közerő érezte a sziv égető meegét, meytö fe keett ovadnia a hataom és kényuraom egvastaga,bb jégkérgének is. A nép, me ynek jüvöjét iy nemes sziv gondozza, nem eshetik kétségbe sorsa fe ő, sőt merészen számíthat az emaradhatatan biztos győzeemre. Számításában nem is csaatkozott. Érezni kezdék a megpróbátatások nehéz napjait a hataom emberei, és a gondviseés segítségére jő a nemzetnek vágyai eérésének tejesítésére. Csapás éri a monarchiát; Oaszország egy részét eve z ti; de aig hevm'te ki a szenvedett vereséget, már is egy ujabb nagyhataom sujt rá ujabb csapást. A megrémüt hataom tanácsért, segít- ségért kopogtat a haza böcsének ajtaján, mire ö a husvéti feiratta váaszo. Régen ünnepete a nemzet oy fényesen, o y örömme a fetámadás nagy napját, mint ekkor. A nemzet közös érzemeit és gondoatait közöte a fejedeemme aranyos toáva a egigazabban, az őszinteség ebájoó hangján a haza böcse, mey nyítság nem tévesztette czéját, mert a fejedeem ejö hi népei közé, és megtudja és haja az igazságot h(í népe ajakáról Deák föemei intő szavát, és a egujabb idők eseményeire mutatva viágosságot gyujt a fejedeem szivében: e ke pusztunia a két fének, ha foytonosan harczban á egymássa. Kinyujtja jobbját, mey foyton a béke oajágtt tartotta, a jogosság és törvényességért cserébe kinája a nemzet hüség'ét és áandó szeretetét. A fej edeem efogadja a kinyujtott jobbat, hű aattvaóinak akotnuínyosságot igér ; ütött a tejes kibéküés várva várt órája; a nagy mester m(íértö kezekke rakja e az akotmányos és függeten Magyarország erős aapköveit, meyen sziárdu áva 24 év óta békéve és a bodogság bő ádásaiva árasztja e Ausztriát, tiszteetet, fényt, díszt és tekintéyt szerezve annak az európai nagyhatamak szemében. 1\findezt Deák Ferencznek köszönhetjük a Lajtha mindkét pariján, a haza böcsének, ki az igazság és törvényesség erős szikáján áott rendüetenü, meyet gyakran meg-meg' csapott az erőszak és önkény hatamas hu- '

9 9 áma, de sziárd áásíban rneging atni, vagy hey érő megmozdítani képes nem vot. Midön készen van a nagy müve, fáradtnak érzi magát, fére vonu; de mieött tejesen távoznék, néhány piantást vet még a nagy akotmányra, a ho eseteg szükséges, javítgatja, támogatja, hogy anná sziárdabban ájon örök időkre. A nagy mester etávozott; gondjainkra bizta a nagy mü őrzését; távoztakor a nemzet geniusa könnyező szemekke mercuri szárnyakon szei át a hazát, utjában teríti a gyászepet, mey eborítja az egész nemzetet. Megviszi a gyászbirt a feséges Párnak is ; a nemzet őrangyaa, feséges kiráyasszonyunk átnyujtja a nagy haottnak, ki éetében áást, rangot soha e nem fogadott, átnyujtja a kitüntetés hervadhatatan örökz öd koszonát, meynek üdeségét mindenkorra megtartj ák a feséges asszonynak ráhuatott gyémántkönnyei. CJjo pedig megjeen a megdicsőüt ravataáná, és ércztá.bájára vési a nagy itéetet: hahatatan! Kedves ifjak! Feadatom végéhez értem; bemutattam történemünk egyik coossusá t; végig vezette k benneteket a nagy idők göröngyös utain, meyen a viágító fákyát foyton a nagy böcs szeeme vitte eőttünk. Leki szemeitekke áthajátok kristáytiszta jeemét, a honszereem nemes tüzétő magasan ángoó szivét, a törvény és igazság tántoríthatatan bajnokát; nemes poitikáját pedig hasoníthajuk az erdők koronájához a tögyhöz, mey a föd méyébe ható vastag gyökereive, erős és egészséges törzséve megküzd az eemek százados viharaival Az ö poitikájának erős és egészséges törzse a törvény és igazság, gyökere pedig méyen behat a történeem századaiba. Habár a szónoki roivészet fegyverei közé tartozik az ironia és satira is, sohasem nyu hozzájuk, hogy ezeknek mérgezett nyiaiva ejtsen haáos sebet támadó eenségén. A sebeket behegeszteni vo t nemes ekének kedves fogakozása. A becsüetességnek és önzetenségnek pedig mindenkorra pédányképe marad; mert midön a hataom intéző körei azt kérdék tőe: miy fényt, métóságot és kitüntetést kiván nagy szogáatai jutamáu a kiráytó? azt feeé: semmit sem óhaj tok, csak azt az egyet, hogy a kiráy becsüetes embernek tartson! De ki tudná kimeríteni és keőeg megviágosítani azt a nagy kérdést: ki vot Deák Ferencz és mi mindene vot ö nemzetének? Az ö feséges aakjának tejes hű képét a történeem nemtőj e van hivatva megörökíteni. Az itt ismertetett néhány vonás csak egy- két fenysugár a nap testébő. E sugarak fénye viágosítsa kedves ifjak hosszu étetek utját; nemzetünk nemtője már most, az iskoa padjaiban otsa be fogamzó gyermeki szivetekbe a hazaszeretet nemes csiráját, hogy az drága hazánk diszére viruini soha meg ne szünjék; gondozzátok, ápojátok e nemes otványt, hogy az

10 10 eseteges nehéz idők vihanít nemesen kiája. Koszorns kötői nk ihetett énekeiuö tanujátok meg- tiszteni az ekötör,ütt nagynak magas:dos érdemeit, mert ö egyike marad örökre azon kiváó pédáknak, miyenekre Eötvös b. szerint az emberiségnek szüksége van, hogy a serd üő ifjuság füfeé tekinteni, érettük ádozni és utánok fáradni tanujon. A nemzet keg-yeete é; háája tartós érczbő szabrot emet az ország szivében, de a magyar nemzet minden pogárának szivében»monnmentum aere perennius«az a szeretet és tiszteet, meyet az ekötözött sze eme iránt mindenkor érezni fog. A nagy szeem iránt tartozó kötees tszte et vezette intézetünk tek. tanári testüetét és a nagy közönséget akkor, a midön a haza böcsének nagy emékére ösztönd j at aapírott; a nemes sr,eem nagy törekvésinek kiván megfeeni, a midön a nemes szivek ádoz ísábó összegyüt tökét a eg nemeseblen: a drága honi nyevlen tett egnagyobb ereemény megj utamazására gyümöcsözteti. Megdic ö üt árnya a nagy ekötözöttnek! Fogadd kegyeetünk és háhínk szerény de anná őszintébb és igazabb adóját; fogadd megemékezésünk szerény koszoruját, meynek mincen száán ott rezeg a szeretet és háa örök bimbaja! Tóth Márton.

11 :r: :c_ Adatok az iskoa történetéhez. 1. Jeentés a efoyt tanévről Az 1890/91-iki tanévet a szeptember hó -3-tó tartó fevé tee k után ünnepéyes "Veni.Sancte"-va nyitottuk meg 4-én; ugyan e napon. történt az iskoai törvények feovasása, az osztáy-rendezés és tanórarendkihirdetég; a rendes tanitás 5-én vette kezdetét és tartott megszakítás nékü bezáróag junius hó 13-ig. A VIII. osztáyban az évvég-i rendes vizsgáatok ápriis hó 18-tó 28-ig, a többi osztáyokban pedig az eőirt kettős s hármas szakcsoportokban junius 15-tő 25-ig tarta.ttak meg. ]unius hó 26-án yot a szóbe1i érettségi vizsgáat ngos dr. Németh Anta kir. tanácsos és főigazgató ur enökete aatt. Az iskoai évet junius 30-án fejeztük be. Ez évben 207 rendes és 12 magántanuó vétetett fe, közüök az I. osztáyban 60 jeentkezvén, a nm1ts. va11ás- és közoktatási ministerium szeptemberi sz. ket utasításáva az I. osztáy párhuzamositását erendete, minek foytán az I. b) osztáyt a mértani rajz kistermében heyeztük e. Az év végén maradt 207 tanuó. Ez év szorga1mi idejét semmifée csap ás sem szakította meg, az egészségi áapot átaánosan kedvező vot. A haá azonban ujbó sujtotta iskoánkat: Szivássy Eemér IV. o. magántanuót rövid szenvedés Leyrer Gusztáv I. a) osztáyu tanuót súyos betegség utá n ragadta ki csaádjuk körébő a kéreheten haá. Nyugodjanak békében! Soprony városa tiszti főorvosa dr. Beck f. é. május hóban a másodszori himőotást végezte, a tornászati vérsenyre vaó képességet dr. Bergmann biráita meg; sajnáatta ke mondanom, hogy intézetünkné mai napig sem egészségtaní tanár, sem intézeti orvos nincsen, a ki szükség esetén a szem stb. más vizsgáatokat megejthetné és iskoánkka szoros kapcsoatban áván, fontos.esetekben mérvadó tanácsáva szogáhatna.

12 12 Zaka János győri püspök Ö ExceentiAja ngos Zechmeister kanonok urat nevezte ki intézetünk püspöki bizt<;> á nak, rniután ngos Póda Endre apát-kanonok pebános ur ezen áásáró emondott; sajnájuk intézetünk kath. ifjusága barátjának távozását, s ajánjuk azt tová hbi jó akaratába! A efoyt évben vátozás a tanári karban nem történt. Harmadik évötödös fizetési pótékot kaptak: Hauser Károy, Stuppacher Lajo, dr. Waner Ignácz, dr. Kárpáti Károy és Skoff B é a re ndes tanárok, negyediket Gott Rezső rendes tanár. A tanujók erköcsi viseete, fegyemi haadása n:1egnyugtató ugyan és kevés vot azon eset, rneyben a rendekezésünkre áó szigorúbb büntetési fokozatokat aka mazni keett vona; rninadazonáta a z eredmény nem eégit ki tejesen, sajnáom rniszerint annak okát, - a mint azt már több ízben r észint évi értesítőkben, részint a tanév megnyitása és zárása akamáva kifejtettern, - abban taáom nagy részt, hogy a szü ői ház feadatunkban aig támogat! Vajha ezen szavairnat meghagatnák és veünk kezet fc1g-va járnának e, hiszen ez áta csak saját gyermekeik javát segítik! VIincten akaomma hangoztatta m, hogy igazgató és tanár mindig rendekezésre áanak és hogy szü ő a zokna k terhére sohasern ehet! A tanári kar ekiismeretesen ügyet arra, hogy a növendékek v a ás g y ak o r a t a ik a t v égezzék, ugy ez irá nybani tanumányaiknak is eeget tegyenek. Intézetünk mint rendesen ez évben is megüte a egmagasabb trón irá n ti homagiáis ragaszkodás-, hazánk nagy hazafiai megemékezéséne k és korszakot akotó t örténeti események ünnepeit: igy október 4. mint Ö Feségének apostoi kiráyunk és november 19. mint Ö Feségének kiráyasszonyunk névnapját isteni tiszteette és a tanítás szüneteéséve évi február 28. D eák F erencz haáa évforduójá n iskoai ünnepéy vot, akami beszédet rnor1dott Tóth Márton tr jun. 8. a koronázás évforduójának aka máva a B er zsenyi ünnepéyen megemékezett e nag y eseményrő Bea. L ajos rend. taná r. Utánna foyt az "Önkepzö-kör" müköd ésé r ő vaó jeentés ; énekek, szavaatok és díjak kiosztása május 24-én iskoánk kath. egyházi zászójának beszenteése után ekes beszédet mondott a b eszenteést eszközö nagyságos 1\[a ráz Ferencz prépost-kanonok ur, foytatóag az iskoai épüetben jeentést tevő igazgató és a hittanár. Nagyságos dr. Németh Anta kir. ta nácsos s főigazgató f. évi február hóban átogatta meg iskoánkat és február 24-én tartott értekezeten tapasztaainak adott kifejezést. Hogy a tanári kar mennyire meg van győ z ődve a küönböző ki ránduások hasznáró, bizonyítja az, hogy úgy az a só, vaamint a feső

13 1S osztáyok tanuói több izben kirándutak a természetrajzt- födrajziés tornászati tanárok vezetése aatt, iparkodván az iskoában szerzett eméet akamazását a gyakoratban bemutatni, ugyanezen akamakná törekedtek a tornatanárok a tornaheyiségben és iskoai játékok áta szerzett testi edzettséget és ügyességet érvényre juttatni. Örömme constatáom is, hogy kitartásban is korukbei más tanuóiva versenyezni képesek. A nagyobb pünkösdi kiránduásró szó követk ező jeentés : Az évi május hó 17. és 18-án Budapesten efoyt eső orsz. tornaversenyben részt vett a soproni á. föreáiskoa következő 17 tanuója : Fáber János, Fáber Sándor, Wencze József V-ik, Huszá r Kámán, Marton Géza, Rupprecht Ivá n, Schreiner Anta, S zabó K ároy VI-ik, Baogh J á nos, Hoffmann Frigyes, Kirschbaum Ma nó, br. Puteani István, Rein er Zsigmond, Stern 1ór VII-ik és Fra n k József, St ern József, Stesse Rezső VIII. osztáyu tanuók, tornatanáruk, e sorok írójának vezetése aatt. Hogy a szegényebb tanuók is részt vehettek a versenyben, az kivát a heybei "Torna- és tüzotq-egyesüet" és a reáiskoai "Segéyegyesüet" tek. váasztmányainak köszönhető. Amaz 25, ez 55 forintot adományozott e czéra, miután meggyőzödtek róa, hogy a segéye z endő tanuók tornászat tekintetében megfeenek a kivánamaknak Ezenkivü tek. dr. Lager Afréd, heyb. ügyvéd ur 5 forintta járut hozzá a czé eéréséhez. Minthogy a háa is ott vagyon az erények koszorujába, csakugyan kedves köteességet tejesitünk, ha a fentnevezett adakozóknak a szegény tanuók nevében e heyt is őszinte köszönetet mondunk és intézetünket a jövőben is jóinduatukba ajánjuk. Sajnos, hogy a verseny eredményérő nem számohatok b e. Részint a rossz időjarás, részint a résztvevő tanuók nagy tömege ehetetenné tette, hogy minden intézet bevonassék a verseny körébe. A rendezőség csakhamar beátta, hogy sorsoás utján ke dönteni az intézetek között. Igy esett meg, hogy intézetü.k a programm ugynevezett "tömeggyakoratai" egyikében sem vehetett részt. Az egyesek versenyébe pedig nem votak bocsáthatók azért, mert tanuóink a rende zőség névjegyzékébe - bizonyára véeten t éve désbő - fevéve nem votak. Azonban daczára a dogok iy kedvezőten forduatának, az ezen czéra kiadott pénz nem veszett kárba. Tanuóink sokat áttak-tapasztatak s kedvöket nemcsak hog y e nem vesztették, hanem még a nná fokozattabb szorgaomma] tornásznak ma is. Tapasztaataink nyomá n emondhatjuk, hogy az országos tornaversenyek nag yban fogják emeni a z ifjuságban a tornászat iránt vaó kedvet. So p r o n y, é vi jt111ius hó 15-én. Dr. Kár p á t i K. á r o y, tornatanár. Ezen akaomma kedves köteességet tejesitek, a mid ő n jeenthete m, hogy a korcsoyázó-egyet és az uszoda részvénytársuat azon kérésemre, hogy tanítványainknak ocsóbb dijon vaó korcsoyázást és uszást engedjenek, a korcsoyázó-egyet 50 / 0 -nyi engedményt adott, az

14 14 us:oda-részvénytársuat 10 tanuónak a korcsoyázási díjat tejesen e1engedte, a többiekét pedig 5 krra száitotta és az uszást tanuóknak szinte 50 / 0 díjeengedést adott. Sz. kir. Sopron városa azon kérésemre, engedne áta terüetet iskoai tornaversenyekre és játékokra, azon kedvez ő váaszt adta, hogy a városi erdőmester és jeentésttevő áta a b écsi dombon meg tekintett terüetet, ha megfee, szivesen engedi át a kivánt czéra; ezen ügyre nézve a t árgyaás még befejezve nincs, de tejes megodásra biztos kiátásunk van. Fogadják úgy Sopron városa, vaamint a nevezett egyesüetek hazafias ejárásukért egőszintébb köszönetünket! Jeentés a atin nyevi tanfoyamokró. A jeen tanévve záródik a r eáiskoai atin nyevi oktatás eső tejes cycusa. Négy tanfoyamunk vot, meyekben résztvettek a főreáiskoa fesőb b osztáyainak mindazon tanuói, kik a rendeet fetéteeinek megfeetek. A tantárgy iránt vaó kiváó é rd ek ődé s, a tanujók szeemi fejettsége, tartós buzgama nagyban hozzájárutak a munka sikeres megodásához. A z auctorok ovasása k özben eőforduó mythoogiai vonatkozások, régiségtaní ismeretek s átaában a reáiá k magyarázása nagyban bővítették a ta nuók ismeretkörét. Vizsgáatunkat a atin nyevb ő junius hó 16-án tartottuk meg, a midőn számot adtunk egész évi munkákodásunkró. Intézetünk tek. igazgatója és a jeen e vő t. kartárs urak a tapasztatak utá n t ejes megeégedésse távoztak a vizsgáó terembő. Mi pedig azon nemes gondoatta hagytuk abba a munkát, hogy a j övő tanévben uj erőve, hasonó buzgaomma és ekesedésse fogunk to vbb haadni azon utak egyikén, mey a szív és éek igaz gyönyörködtetésére, nemesítésére vezet. Annak iustráására, hogy mennyire iparkodunk feadatunknak megfeeni, egy en szabad föemitenünk, hogy egy növendékünk, noha csak a harmadik ta nfoyamot végezte, egyik heybei k özépiskoáná a atin ny e vb ő é r e t ts é g i v i zs g á a t r a jeentkezett s azt a foyó tanév eejé n, szeptember hóban, sik e r r e e i s t e t t e. Az idei negyedik cursusba n csak egy tanuó vot, aki szintén tesz érettségi vizsgáatot. E vizsgáat eredm ény é rő azonban, mive csak e hó egvégén esik meg, a egnagyobb sajnáatomra ezutta be nem számo hatok. N övendékeink a foyó t anévben a következő a nyagat végeztek: I. tanfoyam: A t ejes név- és igeragozás; igetan. Forditás: A Firehaa-fée nyevtanban adott összes atin-magyar, magyar-atin mondatok és ovasmányok. II. tanfoya m: F irehaa mondattanában közöt Reges Romanorum egnagyobb része atinró magyarra és viszont. Dávid-Pozder : Ant-hoogia Latina-bó szemevények Catuusbó és Verg iiusból IZöpesdy : Cicero váogatott eve e ib ő több darab,

15 15 ÍII. tanfoyam: SaUusti us de coniuratione Catiinae, Cicerö in Catiinam oratio I., és Vergiius Aeneiséb ő VI. ének 365 sor. IV. tanfoyam : Cicero de imperio Cn. Pomp., Tacitus Agricoa cap. 13, Horatius epis.toa ad Pisones 250 sor és ódák szemevényesen. So p r o n y, junius hó 23-án. Tóth Márton. Jeentés a gyorsirás tanításáró. A efoyt tanévben 2 tanfoyamban tanítottam a gyorsirást: az I. tanfoyamban a kezdőknek (III. és IV. osztáy), a IT. tanfoya mban a haadóknak (V. és VI. osztáy}. I. tanfoyam. Tananyag: A betük b egyakorása az "e" hangzóva, mássahangzói toródások, mássahangzók kettőzése, "a" h a n gző. Tankönyv: Forrai Soma: Leveezési gyorsírás. Tanuók száma: 22. II. tanfoyam. Tananyag: Az "i", "o", "ő", "u", "ü" hangzó; magánhangzók önáó jeöése; hangre.ndmegszakadás; r övidítések; idegen szók és tuajdonnevek; egyszerüsítések. Tankönyv: Forra i Som a: Leveezési gyorsir ás. Tanuók száma : 16. Fiaischhacker M. Fridoin. Jeentés a vegyészeti taboratoriumban eszközöt tanuói munkáatokró. a) Egészségügyi eemzés: 45; technikai: 27: b) Anaytikai chemia kapcsoatban gyakorati munkáatokka. Tananyag: a kémszerekrő szóó tan és a reagentiáknak s zerveten vegyüetekre vaó akamazása. A tanuó neve Me y osztáyba járt Eredmény Autheried Imre v. ' )O Barkóczy Eek Guáry Frigyes Heinzmann István,, Lenck Oscár VI J ekefaussy Pá v R,upprecht Iván VI Zöhs Arthur " " " " " " v " " "

16 16 Szabad dogozatokra vaó feadványok. a) A magyarból VIII. os z t á y. Az ember küönböző éghajat aatt. Kisfaudy Károy "Irénéjé"-nek tárgya és tragikuma. Szent István intézményeir ő L A mythoog ia Vörösmarty "Zaán futásá "-ban. A jeemzés Arany Todijában. Az eektromosság az ember szogáatában. Az ösztön rő. J ee m képek, (Theophrastes nyomán). A magyar történetírás története rövid eőadásban. Szabadon váasztott t árgy. Kitüntek a dogozatok készítésében: Frank József, Simonis Miháy és Stern József. VII. os z t á y. Öseink mívetsége a vezérek korában. A kereszténység befoyása a magyarok müvetségére. A XV. századbei irott müvek némey heyesirási és hangtani sajátságáról Tínódi és más énekmondók. A vaásos eem (machina) a Zrinyiászban. A szeek hasznos és káros vota. Téen. Az önfeádozás magasztos vota. Az ó- és ujkasszikaiak iskoája és a népies iskoa. Szabadon váasztott tárgy. Az óda, küönös tekintette Berzsenyi ódáira. Szabadon váasztott tárgy. A hazaszeretet (K.öcsey "Parainesis"-e nyomán). Gúnyos eem népdaainkban. itüntek a dogozatok készitésében: Baogh J á nos, Stern Mór és Weiser Izidor. VI. os z t á y. Gróf Zrinyi Mikós, a kötő (éetrajz). A fékezü kodus (kötői beszéy prós.) A ki másnak vermet ás, maga esik bee (ért.) Cserhaom (tartaom). Csaádi kör (idy magyarázata). Zrinyiász tartama. Önéetrajz. A közekedés egfontosabb eszközei (értek.) A drámai kötésrő átaában (fejtegetés). Corioán tragoedia tartama. Corioan mint tr ag. h őse (jeemzés). A nagyzás hóbortja (emékedés). Az utazás eőnyei (értek.) Kitüntek a dogo a tok készítésében : Huszár Kámán, Szabó K.ároy és Wagner Zsigmond. V. os z t á y. E ső nap az iskoában (eb.) Az eső hó (eir.) A fecske (áatrajz). Az áatok értemessége és tanuékonysága (értek.) Az árviz (v!tzat). A vasutak (ért.) Minden áamnak támasza... (ért.) A viámháritó (magyarázat). A hazaszer etet (fejtegetés). A tavasz (eirás). K.öcsey védő beszédének érveése (magyarázat). A müvészetek haszna (reproduk.) A szónokat g ya korati jeentős ége. BucsubeszéJ a tanév végén. K.itüntek a dogozatok készitésében: Autheried Imre, Gisea Gusztáv. b) Német nyevbő. VIII. os z t á y. A tatá rjárás. Vaódi hazafi. Frater György haáa I. II. III. (Magyarbó németre vaó forditás). D as grösste Übe ist die Schud (Chria.) Das Thermometer (eirás). Sonnen- und \1ondfinsternisse (eirás). Apenkönig und Menschenfeind von Raimund. D er geheime

17 17 Agent von HackHi.nder. Pater Schemih von Chamisso. (Tartaom és jeemzés). VII. os z t á y. Az arany. A réz. A szent Gotthárdi ütközet I. IL III. Bocskai István támadása I. IL III. (Magyarb61 németre vaó fordítások). Der Mensch und der Baum (hasonat). Geschichte des Wassertropfens (eírás). Der Gang der Hancung in Lessings Minna von Barnheim (jeemzés). Mein Lebensauf (éetrajz). Die Theater der Griechen (eírás). Der Guss der G ocke (e irás). VI. os z t á y. Az oroszány. A nagy szent Bernáthegy. A méregvögy. Az ősz ádása. Építészeti emékek Egyptomban I. IL III. Kemény János bukása I. II. III. (Magyarhó németre vaó fordítások). Das Ei des Koumbus (ebeszéés). Eisabets Rosen (ebeszéés). Der Krug geht so ange zum Brunneu bis er bricht (közmondás, fejtegetés). Der K.reisauf des Wassers (eírás). Waensteins Tod (jeemzés). Der Pfarrer von Grünau (jeemzés). Der Fuss ein Bid des Menschensebens (hasonat). Uber die Wah der Freunde (Chria.) V. os z t á y. Munka szabáyok. Az eső k áromkodás. A enrő és kenderről A kenyérmezei diada. A gazda menjen eö. A tenger. Egy pofoncsapás maga idején. A gazdagság. A nap és a föd. (Magyarbó németre vaó forditáso{). Keobis und Biton. Schuster beib bei d einem Leisten. Das godene Vies. Die Danaiden. Siegfrieds erste Hedentat. Der Nibeungenhort. Der Eris-Apfe. Higenie in Auis. Das hözerne Pf erd. (Ebeszéések). Der B itza b ei ter (eirás). Der Müssiggang (ért.) A tanári kar tagjainak irod. müködése. Fiaischhacker Fr. Mór és dr. Kárpáti Károy, "Német nyevtan" Sopron. Bea Lajos r. tanár. Az Archaeoogiai Értesítő X. köt. IV. füzet "A sopronmegyei muzeum néhány érdekesebb tárgyáró". (2 ábráva). Továbbá a XI. köt. füz "Néhány sopronyi eetrő" (7 ábráva). Ugyanezen kötet 2. füz "A várisbegyi urnáró". U. e. kötet juniusi füz. számára szedés aatt vannak "A várishegyi urnáró" és a "Deáktéri római temetőrő" czímü értekezések. Feovasást tartott továbbá a b écsi anthropoog iai t ársuatb an 1890 november -én "A sopronyi praehistorikus t e e pekr ő ", me y feovasás számos iustratióva az "Arcb. Mittheiungen" számára jeenég szedés aatt van, V égre a heybei magyar és német apokba n több iz ben irt népies hangon értekezéseket és ismrtet ése ket a Soprony városa és Sopron megye t erüetén eőforduó kü1 önbözö koru r ég i ségekrő L

18 18 2. Jótékonysági aap. a) Ösztöndíjak. 1. Baog h J án os VII. oszt. t. Roseofed-fée aapitvány 125 frt - kr. 2. Huszár Kámán VI. oszt. t. Patzenhofer Conrad-f. aap. 100 " " 3. I vancsics J ó zs ef III. oszt. t. Horvát-szia von aapitvány 200 " " 4. Krausz Miháy IV. oszt. t. Rosenfed-f. aapitvány 125 " " 5. Stern József VIII. oszt. t. Rosenfed-f. aapitvány. 125 " " 6. Szabó Károy VI. oszt. t. Rosenfed-f. aapitvány. 125 " " 7. Wagner Zsigmond VI. oszt. t. Rosenfed-f. aapitvány 150 " " 8. Ú h Sándor, Pater Leyrer-fée aapitvány ,, 10 " b) A fő r e á isk o a i se g é y e g y e s ü e t Összeg 1016 frt 10 kr. A segéyegyesüet ez évi müködésének eredménye a köv e tkező:. Bevéte.. Az 1889/90. évi számadás szerint maradt k észpén zben 2. A sopronyi,tak. és köcsön egy. 1890/ 91. évi adománya 3. T. Iszt Nándorné urn ő t. Kárpáti Károy tr. ur közvetitésévt Aapító tagsági dijt fizetett Tek. Lenck Gyua ur. 5. R e n d es t a gs á g i d i j ak a t fi z e t t ek: a) heyben Kőmái Fandorffer ur 5 frt, B raun Zsuzsánna urn ő 3 frt, Schármár J án os 3 frt, Bauer A n ta, Dr. Be ck -Gusztáv, B ee r Ede, Dr. Bergman n Keresztéy, Durst Adof, Frank Tófor, F riedrich Lajos, Gebhardt J ózsef, dr. Haubner Rezső, Hering Zsigmond, J ány Ferencz, Kuge Lajos, Kottaun Aajos, Kundt Frigyes, Lang F rigyes, Lehner G. Ad., Lenk Adof, Lenk Lajos, Licht Tóbiás, Litfass Károy, Ofner János, Pfeiffer Feix, Pottyondy Mikós, Ritter Vimos, virtsoogi Rupprech t J ó zs ef, Saamin Leo, Scheiffe r Gusztáv, Schesinger Lipót, Schö Gusztáv, dr. Schreiner Károy, Schneider Lajos, Schwarz Károy, Spiesz Anta, Stader Lajos, Stark Lajos, Steiner Ignácz, Thiering Gyua, dr. Toeper K.ároy, Vaniss Adof, Vaniss Lajos, Wagner Zsigmond, Wannerer Ferencz, dr. Winker Adof és Zábrák Dénes urak, továbbá J ekefaussy Sándorné szü. Bezerédj, Meer 1\1anóné és Ritter Nándorné urnők 2-2 frtjáva, végre Zeich J ános ur a három \. 39 frt!)2 évi tagsági dijt 6 frtjáva..... t " - " b) vidéken: Bozzay Gáspár Szombathey, a három évi tagsági diit 6 frt, Csikor!Zár. Bük 2 frt, Einbeck I<.ár. Szt.-Gotthárd 5 frt, Láng 1\/[iháy Körmend, Magyar J ózsef Szom bathey, Schwar z Pá Sárvár, Takács " " " kr. " " "

19 í 9 AdofCzinfava, Urich Zsuzsánna Somorja, Waiser Adof Sárvár és Wind Mátyás Pereszteg 2-2 frtjáva 27 frt - k r. 6. P á r t o ó t a g s á g i d i j a k a t f i z e t t e k : a) heyben: Bischitz Samu frt13 ischitz Sándor 2 frt, Bum Náthán frt. Christofe Karoina frt, Christofe Ottó frt 1 Dobravitsch Sándor 2 frt, Fek Józs ef frt, Fischer Adof frt, Frischmann J aka b frt, Gerencsér J á nos 50 kr., Godschmidt B ernát 50 kr., Godstein Henrik 2 frt, Hasenauer Zsófia frt, Herczog Ferencz frt, Hidebni.ndt Iona frt, Hünner Raimund fr t, Kopprasch Teréz fr t, Kra u sz S ándor fr t, Lenck Viktor 5 frt, Lövy Gyua frt, Meer Lázár frt, Niemetz Ferencz fr t N eu berg er Mátyá s fr t, Oneyser Anta frt, Pachhofer Irma frt, Pachhofer Lajosné fr t, Paukovits J á nos frt, Pöttschacher József frt, Raffensberger Ferencz frt, Rozinek János 2 frt, Schneider Erzsébet 2 frt, Schneider Eugenie frt, Schwarz I zrae 50 kr., ifj. dr. Schwarz Mikós 2 frt, Svaczina Samuné frt, S zakonyi K.á mán frt, S zép István 2 frt, Thiering Rozáia 2 frt, Ung er Nándor frt, Winker Lajos fr t, W ap p Antané 2 frt, Zimmer Sándor 2 frt, Zügn Erzsébet 2 frt. 56 " 50 " b) vidéken: Autheried I{ároy Zákány 5 frt, Baog József Bük frt, Bakó J á nos Mihá yi 2 frt, Barkóczi Károy Sümeg, 3 frt, Bárdossy József Csöng e frt, Czegéy Ferencz Debreczen 5 frt, Czencz Miháy Ostfi-Asszonyfa frt, Faber Oszkár Iván, 1 frt, Fieg József Tapocza 2 frt, Tóth István Ostfi- Asszonyfa, frt, Gotthardt J. Fiume, frt, özv. Guary Istvánné V ágh 5 frt, Hattner Károy né K örmend 2 frt, Honi g Béa Szombathey 40 kr., Huszár Ede Rohoncz 2 frt, Jager Gusztáv Bük 1 frt, Iváncsies J ános Luznica 2 frt, {irschbaum Mór, Pinnye frt, { irschner Syvester Bük 3 frt, Kittenberger Nándor L.-Pordá ny 2 frt, Königstein Simon Nyék frt, K.rausz J a k a b Csepreg 40 kr., Kóbor József Urai-Ujfau frt, L echner Ferencz Vimpácz 1 frt, Lipovits István P innye frt, Vór Sándor N.-Keresztur 50 kr., N egro Károy Czinfa va 2 frt, Pa c her J á nos Locsmánd 5 fr t, R á.sztovics Pá, Egyed). frt, Schick Pá Nagy-Czenk 5 frt, Schmidt J ózsef Kertes 2 frt, Schreiner Mátyás Lajta-Szt.-Mikós 2 fr t, Se y bod József Lövő 1 frt, Stern J ón ás K ő v ágó Eörs frt, Stern Lipót Zaa-Szt.-Gróth frt, Stocker F erencz Doborja frt, Strasziripka Györg y Czinfava 2 frt Strinovich J enö K.i s-harságy 2 frt, Stro b 1\tá-

20 20 tyás Rétfau 2 frt, Szabó Imre Csorna frt, Takács Gusztáv Czinfava frt, Uh András Rust frt, Varga Ferencz Iván frt, Dr. Weisz Miksa Német-Keresztur 30 kr., Wapp Dani Rust 3 frt, Wohrab Aajos Vuka Pordány 2 frt, Wassaa János VIáriafa va 3 frt 7. A 2500 frtnyi papir járadék évi 5 / 0 kamatja A három darab 100 frtos Tisza-szabáyozási kötvény évi 4 / 0 kamatja A 3000 frtnyi urhéri kötvények évi 4 / 0 kamatja A soproni hiteszövetkezet 24. sz. betétkönyvecskében eheyezett tőke után az 5 / 0 évi kamatja. Kiadás. Összesen. Három darab 5 / 0 papírjáradék kötvény 100 frt névértékke es pedig A 167, ,000. és 239,238. számma a 100 frt Ezek után kamat téritést fizettem 3. Egy darab 100 frtró szóó papírjáradék k ötvényre A 239,012. a 101 frt 75 krra o. é U gy an ezután kamat térítés fejében A heybei építő- és födhitebanknak a tiszaszabáyozási kötvények uj szevényeinek beszerzéseért 6. Az aáírási fehivások szétküdéséné fehasznát evéboritékra és postabéyegre Kanizsa Gábornak a számadási meéketek ezárására készittetett Jádáért Pénzes eveek kivátására és posta kötségre.. 9. Tóth Kámán s 1\1arton Géza VI. oszt. tan. Svaczina István IV., - Wirth Kámán II., - és K och J ózsef I. oszt. tanuóknak a frtta.- Rein er Zsigmond, VII., Buranits IZároy és Bő s ze József I. a frtjáva, Weiszböck Frigyes II. oszt. tan. 9 frtjáva és Jand Pá I. oszt. tan. 6 frt fi zettetett ki a megszavazott segéyösszeg fejében Az országos torna ünnepéyhez Budapestre a tornaversenyné vaó részvét czéjábó utazási segéyösszeg szavaztatott meg és kifizettetett és pe dig Reiner Zsigmond VII. oszt., - 1\1arton G éza VI. oszt., - Fáber Sándor, Fáb er J á nos és W eneze József V. oszt. tanuóknak egyenként 10 frt és B aog h J á nos VII. oszt. tanuónak 5 frtot s igy összesen. 11. Az egyet szogajának a heybei tagoktó beszedett tagsági díjakért Dr. Kárpáti Károynak eveezési kötségre fr t 60 kr. 125 " " " " " " 99 " G34 frt 61 u. 300 frt- kr " 45 " " 75 " " 15 " " 30 " G " 37 5 " " 50 ",, 25 " 120,, - " 55 " " 6 " " " 40 ''

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben