ERTES TOJE. supronyi magyar kir. évi ,, / / állami :fő:reáliskola _. 16~ik. Köz l i : kir. i gazg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERTES TOJE. supronyi magyar kir. évi ,, / / állami :fő:reáliskola 1.890-91._. 16~ik. Köz l i : kir. i gazg

Átírás

1 supronyi magyar kir. áami :fő:reáiskoa 16ik. évi,, / / ERTES TOJE _ Köz i : 1\ i kir. i gazg<itú. Sop:ron.y, y o m a t o t t L i t f a s s K (t r o.r k ö 11 y v n y ü 111 d Í. j á. 1 a n 1891.

2 TARTALOM.!:-- I. Emékezés Deák Ferenczre. JI. Adatok az iskoa történetéhez...j centés a efoyt tanévről 2..Jótékonysági aap. 3. Tanszergyűjteményo k szaporítása. 4. Kimutatás az érettségi vizsgáatról 5..Jeentés az önképző-ova só Berzsenyi körrő. G. A főreáiskoa tanár-testüete.. A jövő tanév kezdetérő. IV. Az ifjuság érdemsorozata. V. Statistikai tábázatok.

3 :r:_ Emékezés Deák Ferenczre*) Méyen tisztet vendégkoszoru Tekintetes tanári testüet Kedves ifjak! Nemzetünk nagyjai iránt mindenkor hódoó tiszteette tan n._ itott kegyeet és háa egszentebb é rz em eitő méyen áthatva gyütünk iissz.e ez akaomma, hogy a egujabb nemzeti történemünk egfényesebb apjait betütö nagy szeem emékének szivünk érzemeibő font nefeejts-koszonmkat feajánjuk. Kedves köteesség tejesitése jutott nekem, kedves if:jak, akkor, a micön e drága emékkoszorn feajánásá.1 a megbizattam. A magyar nemzetnek soha e n_em évü ő szeretete fonta e crá.ga eméket, meyet a történet geniasának métó keze fetesz a haza böcsének goriáva övezett homokára. A haza böcsének, moncá.m, mert Deák Ferenczet, kinek emékünnepét üjük, e néven nevezi a háás magyar nép, e névve tisztei meg apjain a történeem. \1a 15 éve tetject e viámként az a esujtó hir, mey méy gyászt hozott a fejedeem fényes trónjára, s keserü könnyet fakasztott az ország miió akóinak szemében ; nagy gyászában fátyot öt a nemzet, s feséges kiráynénk térdre boru a haátusában kirüt böcs teteméné. E gyászbirt megkönnyezte nemcsak a Duna és Tisza köze, epesztő fjdamat érzett szeniett hazánkon kivü mincn nrüvet nép, ho a nagy, nemes és fönséges iránt éreznek. De mi érezzük, mi fájajuk a veszteség nagyságát a egjobban, mert ö egészen a miénk, egészen a magyar hazá.é vo t. N agy szivének minden eobbanása drága hazánk jóéteért, fenköt szeemének 1nincen gondoata nemzete bodogságáért történt. Szeretett hazánk épen az *) Feovastatott a haáának 15-ik évforduója akamábó évi január hó 28-án rendezett iskoai ünnepéyen.

4 ö korában éte a megpróbátatások nehéz idejét, ádott egyen a gondviseés, a mey akkor adta öt nekünk, a mikor a egnagyobb szükségünk vot reá. De mieött a nagy férfiunak nemzetünk érdekében tett korszakot akotó működésérö szóanánk, keressük fe a haza böcsének hajékát, s e szent heytő einduva kövessük szerény tehetségünkhöz képest a nagy hazafi épteit. Deák Ferencz 1803 október 17 -én szüetett Söjtörön, Zaamegyében. Szüöheyén azonban csak eső gyermekéveit töté; azontu Kehidán tartózkodott, a ho utóbb oy gyakran fekeresték Tuscuanumában a haza sorsát vezető nag)aink. Pápán és Nagy-Kanizsán tanut, jogi tanumányait pedig Győ rött végezte. Ügyvéei vizsgáatot Pesten tett, a ho eőbb jurátuskodott. Ekkor visszatér megyéjébe, ho e őször mint tiszti ügyész, utóub árvaszéei jegyző, majd ennek enöke s végü mint tábabiró mtiködött. A hivataa után járó fizetést soha e nem fogadta, a közjót a egnemesebben ingyen szogáta. Szüömegyéjében kezdette meg az éet és gyakorat nehéz iskoáját; a.p.agy mnnka eső épéséné ta tá ja öt a szabadság, egyenőség és testvériség : a három nagyhataom diadamenete, micőn a müye t viágban hódító körntat tesz. Ferázzák deejes ámaikbó a népek miióit, megingatják aapjukban a hataom és önkény büszke trónját. A korszeem hinti termékeny magvait a bőség szarujábó ; a megrémüt hatamak egyesüt erőve kovácsoják a súyos békót, hogy az ébredő korszeem tovább is a sötétség börtönében s inődjék. A viágszee.m hatamas huámgyürüi ejutnak a mi hazánk határára is. Koszorús antosaink ebbő met itik a ekesedést, ettő nyernek ihetet. Köcsey Hymnuszában ádásért fohászkodik ; Vörösmarty eposaiban párduczos őseink h ős ies vitézségére emékezteti az epuhuásnak indut magyar nemzetet,» Szózat«-a pedig a hazaszeretetre vaó buzditás apotheosisa. Emítsem-e Berzsenyit, ki a romásnak indut nemzet füébe harsogja dörgő intéseit? Petöfit, kinek a hazaszeretet szent tüzé tő szikrázó eke oy tisztán átja a borus jö vőt, haja az acéi zörfjt, a trombita hangját s az ágyudörejt? A nemzet megértette a \1úzsák sereg ének büvüs hangjait, feébred a sok fohászra, piru az arczbavágott megszégyen i tő igék haatán, összegyüjtvén eddig szunyacó tetterejét feüti fejét s erázni iparkodik a nyakába akasztott suyos igát. Zaamegye egy ike a ege sőknek, mey megérti a kor szavát ; fiata szüötte, ki az akotmány hú ő re, de egyutta a egekesebb hive az urakodó eszrnéknek, már akkor kezébe ragadja s fennen obogtatja a haadás zászaját, a mey utóbb oy sok és dicsőséges ütközetnek vot tanuja. Justitia, az iga.zság istennője, nem nézheti tovább az önkény eketen munkáját, párviadara szó i j a a hataom birtokosát az ösi akotmányon ejtett séremekért. Összegyü a nem-

5 5 zeti tö rténemünkben oy nevezetes 1825-iki orsziggyü és, meyben a egnagyobb magyar e ső aapkövét te zi e drága anyanyevünk szent tempomának, a magyar tudományos Akademiának. A kénynraom terhes fehöive borut ég tisztuni kezdett, kö[jeecni átszott a kor»mey ntán buzgó imádság epedez százezrek ajakán«. A megegyengetett taajon egy szivve éekke sorakozik a nemzet apraja nagyja, vezérre vár, a ki őt diadamas csatáera vezesse. Az 1832/5-iki országgyrtés meghozza a nemzet vágyát; ekkor ép fe ege ősz ör az országházban az a gondvise ésszerű aak, a ki becsüetessége, honszeretete, métányossága és észszmt1 haadása áta fészázadon keresztü szarosabb egyesüést étesitett közte és nemzete között, mint van a test és éek között. Készen áott. a nagyok harczias phaanxa, mindegyik megnizva támadásra készen tartja a nyiat. Éükre á a bövsek böcse, megosztja a szerepés körét, kürj ébe fuj s -a nemes hangoj viszhangazza a kárpátok bércze, és meghnjj a Adriának huámmasta partvidéke. A nemzet födeten főve hagatja a szent igéket, meyeket a nemzet aranyszáju szónoka erebeg :»Értsük meg a szegény adózó népnek reánk függesztett ep edő tekintetét, midön enyhüést és szabadságot kér«. Igy indu meg azon dicsőségtejes páyán, a mey őt a hahatatanság zenit1jére emeé. A egerősebb harczot vívja a hataom kormánypáczájába görcsösen kapaszkodó födesuri de potismus átkos szeeme een. Föemei hatamas kezét, hogy a födnépének hübéri köteékeit megodja, hogy födjeit a terhek u ya aó feszabadítsa. A tö rvény e ő tt vaó egyenőséget vaja a haza minden tia számára. A jogaira fétékeny kormány fizetett kortesekke iparkodik magát a hataom eddigi niveat\ján megtartani, eáraszija veök az országot, hogy sziárd áását biztosítsa. De a nemzet apostoainak minden szavát éber figyeemme kisé r ő atyáink eene áanak a megvesztegetés csábitó eszközeinek, áhitatosan hagatják a haadás és szabadság küdötteinek nemzetet ü dvözitő igéit. Óvatosságra és erős összetartásra inti a haza böcse magyarjait, mert- ugymond - a mit a hataom ront meg, az ismét feéedhet, de a mit a nemzet könnyemüsége önként odavet, vagy gyávasága ehanyago, azt visszaszerezni ritkán ehet. A főren dek, kiknek e ső sorban iett vona hatamas befoyásukka a nemzet szent ügyét fekaroniok, vezekésre akaiják birni a nemzetet önérzetes feépéseért akkor, a m időn az a vérig sértett fé, és kegyeemkérést várnak a nemzettő azért, mert jogaikat ábba tapossák. A nagy id ők egyik feséges a aja Batthányi Lajos gróf az unokák rnétó átkáva fenyegeti őke t, ha a nemzetet az öngyikosság örvényébe juttatják. A nemzet jogos és métányos követeéseinek emekedett hangja fejut a trónig; a kiráy megigéri a szóás szabadság tiszteeetben tartását, a miért addig oy sohan bünhődtek ; kiráyi

6 6 igéretet megpecsétei ama egfej öbb rendeette, hogy» mindazon szeméyek, kik poitikai okok miatt eitétettek, tejes szahad í.gba heyezte e nek.«a fárasztó harcznak e ö diadaa e néhány szó, mey feodja biin ce it a nemzet sok hü fiának, kik feemekedve megkönnyebbüt éekke foytathatják a haadás megkezdett utját. Az 1839/40-iki országgyftés több kiváó intézkedéseinek egfényesebb <oronája nemzeti nyevünknek jogos hatamába vaó heyezése. Magyat haugon szó a nemzet kiráyához, ha hozzá feii, e hangon szóanak a törvényhozás csarnokáuan. A kivivott győte irn ek e ső sorban a magyar Ontónak - Deák Ferencznek érdemei, mert az országgyüés egybegyüt rendei már-már kimerütnek érezték magukat a kormány és fő r endek makacs eenáásán. Deák Ferencznek, a magyar Catónak, mondám, mert róa is, n.int ókori éekrokonáró fejegyzi a történeem, hog-y»soha nem éte- zett még az erény eszményéhez hasonóbb férfiu, ki jót csupán azért tett, mert ekében nem vot tehetség má ként cseekedni. «Hogy vaóban neki tu ajdonitható a tettek mezején tartott bőséges aratás óriás része, kitünik abbó is, hogy a egközeebbi országgyüé, a meyen a nemzet egnagyobb fájdamára meg nem jeent, nagyon siány eredményekke végződött. Nem fogadta e a mandatumot, mert megyéjében a P ető fi áta is megéneket magyar nemes ég kiadta a je zót:»nem adózuhk«; febéret embe'ei pedig véres harczokat vívtak a haadó párttal Visszautasította a megbízó eveet, mert pédányszerü jeemtisztasága megborzadt a véres ap áttára. Üresen maradt a szék az országházban; a ekes sereg megrémüt a vezér hiányán. A nemzet pedig a haza böcsének tettébő okuhatott, hogy tiztej e a törvényt, óvakodjék a nemteen eszközöktö, mert az igazi haadás utja tiszta, mocsoktaan és egyenes. Habár Deák nem is ment e az országgyüésbe, megmaradt vezérnek s a nemzet zarándokot e hozzá bl1nbánóag; kikérte tanácsát mindannyi zor, a mikor csak éetének megmentésérő vot szó. Mid őo a nemzet testén a hataom ées fegyvere sebet ejt, s a nemzet fájdamában fejajdu: a türeem gyógyító cseppjeive enyhíti a nemzet nagy orvosa a kínos érzést. A egnag yobb gondda viraszt a megsebzett drága beteg meett, hogy öt épnek és erősnek, és még épebbnek és még erő sebb n ek áthassa. Nemzete javán dogozik szünteenü, mert czéja mindig egy: a haza bodogsága. Mint a assu viz szünteen foyá áva emossa a egnagyobb partot is, ho egy óriás huám nyom nékü rohant keresztü, egy a jeszava is: assan játj,, tovább érsz. Es mig ö assan, de anná biztosabban egyengeti nagy szeeméve a szabadságra vezető szent utat, Kossuth hatamas hirapi czikkekke és ekesitö szónokatokka gyorsíja a nemzet testének sziv-

7 7 üktetéseit. Gytó viám czikázik a vésztejes fehökb ő és ángtengerbe boríja a.nemzet fogékony szivét. A haza egnagyobb fia Széchenyi Is tvín gróf aggódó szemme né;;te nemzetének szédítő rohanását és mindent ekövetett, hogy tejes erejéve gátot vessen a zügó áramatnak. Látnoki ihettségge jósoja:»vér és vér.mindenütt; a testvér testvért, népfaj a népfajt fogja mészároni engesztehetetenü és örüten.... Szágudó csapatok dunak szét mindent a mit épiténk. «A két óriás több keserü harczot vivott egymássa. A haza böcse távo tartotta magát, mert tudta nagyon jó, hogy az ö fegyvere nem a szenvedéyek fékvesztett harczában, hanem a higgadt megfontoás tiszta evegőjében ragyog a egfényesebben. VIegnyiik az ik országgyü és; a kiráyi eirat meghozza az eső feeős magyar ministeriumot, meyben, az igazságügyi tárcza vezetése az igazság örök pédányának - Deák Ferencznek gondos kezére bizatott. Ekkor szüemett meg rövid napok aatt a szabadság és egyen őség szeeme, meyért a nemzet fészázadon át oy kétségbeesetten küzdött. De aig adta meg a kormány a törvényes formát nemzetünk haadásának, a hatami fetékenykedés már is irigy szemme nézte a nemzeti fejőd ést és megfosztani akm:ja a nemzetet szentesitett törvényeken nyug vó jogaitó. De mive ez szivósan ragaszkodik a történemi igazságon aapuó szent vagyonhoz, az erőszakhoz nyu, meyye szembe a haza böcs öre Deák Ferencz a szentesített törvényt.ragadja kezébe. A kiráyi eirat berekeszteni rendei az országgyüést,.a nemzet rendeit pedig szétoszásra szóítja. A nemzet nagyjai nem tudják, mit tegyenek ; átják a veszéyt, mey a haza föé tornyosu; rrinden szem a haza böcsének nagy aakjára tekint, ki métóságosan feemekedik ministeri székébő, kezében tartva a mü1den idők eghatamasabb fegyverét - a törvénykönyvet és csak annyit mond, hogy a szentesített évi IV. t.-cz. 6. aapján az ország-gyüés azonna fe nem osztható. A haza őrének eme néhány szavára megnyugszik a nemzet, mert átja, hogy a törvényesség sziárd aapján á, és nem hagyja e a törvényhozás tempomát. Az er őszak enyomó ereje már közeedett az ország szivéhez. Hazánk jobbjai még aidcor is megkisérették a békés kiegyezést, de eredmény nékü. Kitört a vihar, meynek csodás ezajását bámuatta nézte a viág; és mégis, habár a feedés egsürtib b fátyoát vetjük is a mutra, egy évtizeden keresztü áttetszik raj ta az idők gyászos boruata. A viágosi gyászos katastrófa idejekor és az ezt követő néhány év aatt Deák Ferencz kehidai birtokán é, némán a egnagyobb visszavonutságban. Türt, mert - mint már emítém - türeem vot egyik poitikai -jeszava; tudta, hogy a zivatar emutáva ismét e őtűnik a napnak ragyogó

8 8 képe, mey nj éetre keti a megrémüt természetet. A porba sujtott nemzet, meynek vezéraakjai e mjdo tak, meynek virága, ifjusága ehuott, megmaradt egyeten horgonyába: Deák Ferencz böcseségébe kapaszkodott, reá függeszté reménytejes szemeit, tőe kért gyógyító bazsamot sajgó sebére. Széchenyi.kérésére a fóvárosba teszi át akását; ide járu hozzá az egész haza tanácsért, itt esik ajakáró a jövő jósatát. Szük csaádi otthont nem teremtett ; nagy szivének összes szeretetét hazájának szentete; megfogadta a mit Köcsey Paraenesisében mond:»a mi háznépünk e nemzet, s ős i házunk nz egész ország'«. A magyar nemzet háás is marad mindörökké e nemes szeretetért ; otárt eme, meyen a kegyeet és háa tömjén ét ádozni meg nem szün soha 1 Hitt, remét a nemzet, mert közveten közerő érezte a sziv égető meegét, meytö fe keett ovadnia a hataom és kényuraom egvastaga,bb jégkérgének is. A nép, me ynek jüvöjét iy nemes sziv gondozza, nem eshetik kétségbe sorsa fe ő, sőt merészen számíthat az emaradhatatan biztos győzeemre. Számításában nem is csaatkozott. Érezni kezdék a megpróbátatások nehéz napjait a hataom emberei, és a gondviseés segítségére jő a nemzetnek vágyai eérésének tejesítésére. Csapás éri a monarchiát; Oaszország egy részét eve z ti; de aig hevm'te ki a szenvedett vereséget, már is egy ujabb nagyhataom sujt rá ujabb csapást. A megrémüt hataom tanácsért, segít- ségért kopogtat a haza böcsének ajtaján, mire ö a husvéti feiratta váaszo. Régen ünnepete a nemzet oy fényesen, o y örömme a fetámadás nagy napját, mint ekkor. A nemzet közös érzemeit és gondoatait közöte a fejedeemme aranyos toáva a egigazabban, az őszinteség ebájoó hangján a haza böcse, mey nyítság nem tévesztette czéját, mert a fejedeem ejö hi népei közé, és megtudja és haja az igazságot h(í népe ajakáról Deák föemei intő szavát, és a egujabb idők eseményeire mutatva viágosságot gyujt a fejedeem szivében: e ke pusztunia a két fének, ha foytonosan harczban á egymássa. Kinyujtja jobbját, mey foyton a béke oajágtt tartotta, a jogosság és törvényességért cserébe kinája a nemzet hüség'ét és áandó szeretetét. A fej edeem efogadja a kinyujtott jobbat, hű aattvaóinak akotnuínyosságot igér ; ütött a tejes kibéküés várva várt órája; a nagy mester m(íértö kezekke rakja e az akotmányos és függeten Magyarország erős aapköveit, meyen sziárdu áva 24 év óta békéve és a bodogság bő ádásaiva árasztja e Ausztriát, tiszteetet, fényt, díszt és tekintéyt szerezve annak az európai nagyhatamak szemében. 1\findezt Deák Ferencznek köszönhetjük a Lajtha mindkét pariján, a haza böcsének, ki az igazság és törvényesség erős szikáján áott rendüetenü, meyet gyakran meg-meg' csapott az erőszak és önkény hatamas hu- '

9 9 áma, de sziárd áásíban rneging atni, vagy hey érő megmozdítani képes nem vot. Midön készen van a nagy müve, fáradtnak érzi magát, fére vonu; de mieött tejesen távoznék, néhány piantást vet még a nagy akotmányra, a ho eseteg szükséges, javítgatja, támogatja, hogy anná sziárdabban ájon örök időkre. A nagy mester etávozott; gondjainkra bizta a nagy mü őrzését; távoztakor a nemzet geniusa könnyező szemekke mercuri szárnyakon szei át a hazát, utjában teríti a gyászepet, mey eborítja az egész nemzetet. Megviszi a gyászbirt a feséges Párnak is ; a nemzet őrangyaa, feséges kiráyasszonyunk átnyujtja a nagy haottnak, ki éetében áást, rangot soha e nem fogadott, átnyujtja a kitüntetés hervadhatatan örökz öd koszonát, meynek üdeségét mindenkorra megtartj ák a feséges asszonynak ráhuatott gyémántkönnyei. CJjo pedig megjeen a megdicsőüt ravataáná, és ércztá.bájára vési a nagy itéetet: hahatatan! Kedves ifjak! Feadatom végéhez értem; bemutattam történemünk egyik coossusá t; végig vezette k benneteket a nagy idők göröngyös utain, meyen a viágító fákyát foyton a nagy böcs szeeme vitte eőttünk. Leki szemeitekke áthajátok kristáytiszta jeemét, a honszereem nemes tüzétő magasan ángoó szivét, a törvény és igazság tántoríthatatan bajnokát; nemes poitikáját pedig hasoníthajuk az erdők koronájához a tögyhöz, mey a föd méyébe ható vastag gyökereive, erős és egészséges törzséve megküzd az eemek százados viharaival Az ö poitikájának erős és egészséges törzse a törvény és igazság, gyökere pedig méyen behat a történeem századaiba. Habár a szónoki roivészet fegyverei közé tartozik az ironia és satira is, sohasem nyu hozzájuk, hogy ezeknek mérgezett nyiaiva ejtsen haáos sebet támadó eenségén. A sebeket behegeszteni vo t nemes ekének kedves fogakozása. A becsüetességnek és önzetenségnek pedig mindenkorra pédányképe marad; mert midön a hataom intéző körei azt kérdék tőe: miy fényt, métóságot és kitüntetést kiván nagy szogáatai jutamáu a kiráytó? azt feeé: semmit sem óhaj tok, csak azt az egyet, hogy a kiráy becsüetes embernek tartson! De ki tudná kimeríteni és keőeg megviágosítani azt a nagy kérdést: ki vot Deák Ferencz és mi mindene vot ö nemzetének? Az ö feséges aakjának tejes hű képét a történeem nemtőj e van hivatva megörökíteni. Az itt ismertetett néhány vonás csak egy- két fenysugár a nap testébő. E sugarak fénye viágosítsa kedves ifjak hosszu étetek utját; nemzetünk nemtője már most, az iskoa padjaiban otsa be fogamzó gyermeki szivetekbe a hazaszeretet nemes csiráját, hogy az drága hazánk diszére viruini soha meg ne szünjék; gondozzátok, ápojátok e nemes otványt, hogy az

10 10 eseteges nehéz idők vihanít nemesen kiája. Koszorns kötői nk ihetett énekeiuö tanujátok meg- tiszteni az ekötör,ütt nagynak magas:dos érdemeit, mert ö egyike marad örökre azon kiváó pédáknak, miyenekre Eötvös b. szerint az emberiségnek szüksége van, hogy a serd üő ifjuság füfeé tekinteni, érettük ádozni és utánok fáradni tanujon. A nemzet keg-yeete é; háája tartós érczbő szabrot emet az ország szivében, de a magyar nemzet minden pogárának szivében»monnmentum aere perennius«az a szeretet és tiszteet, meyet az ekötözött sze eme iránt mindenkor érezni fog. A nagy szeem iránt tartozó kötees tszte et vezette intézetünk tek. tanári testüetét és a nagy közönséget akkor, a midön a haza böcsének nagy emékére ösztönd j at aapírott; a nemes sr,eem nagy törekvésinek kiván megfeeni, a midön a nemes szivek ádoz ísábó összegyüt tökét a eg nemeseblen: a drága honi nyevlen tett egnagyobb ereemény megj utamazására gyümöcsözteti. Megdic ö üt árnya a nagy ekötözöttnek! Fogadd kegyeetünk és háhínk szerény de anná őszintébb és igazabb adóját; fogadd megemékezésünk szerény koszoruját, meynek mincen száán ott rezeg a szeretet és háa örök bimbaja! Tóth Márton.

11 :r: :c_ Adatok az iskoa történetéhez. 1. Jeentés a efoyt tanévről Az 1890/91-iki tanévet a szeptember hó -3-tó tartó fevé tee k után ünnepéyes "Veni.Sancte"-va nyitottuk meg 4-én; ugyan e napon. történt az iskoai törvények feovasása, az osztáy-rendezés és tanórarendkihirdetég; a rendes tanitás 5-én vette kezdetét és tartott megszakítás nékü bezáróag junius hó 13-ig. A VIII. osztáyban az évvég-i rendes vizsgáatok ápriis hó 18-tó 28-ig, a többi osztáyokban pedig az eőirt kettős s hármas szakcsoportokban junius 15-tő 25-ig tarta.ttak meg. ]unius hó 26-án yot a szóbe1i érettségi vizsgáat ngos dr. Németh Anta kir. tanácsos és főigazgató ur enökete aatt. Az iskoai évet junius 30-án fejeztük be. Ez évben 207 rendes és 12 magántanuó vétetett fe, közüök az I. osztáyban 60 jeentkezvén, a nm1ts. va11ás- és közoktatási ministerium szeptemberi sz. ket utasításáva az I. osztáy párhuzamositását erendete, minek foytán az I. b) osztáyt a mértani rajz kistermében heyeztük e. Az év végén maradt 207 tanuó. Ez év szorga1mi idejét semmifée csap ás sem szakította meg, az egészségi áapot átaánosan kedvező vot. A haá azonban ujbó sujtotta iskoánkat: Szivássy Eemér IV. o. magántanuót rövid szenvedés Leyrer Gusztáv I. a) osztáyu tanuót súyos betegség utá n ragadta ki csaádjuk körébő a kéreheten haá. Nyugodjanak békében! Soprony városa tiszti főorvosa dr. Beck f. é. május hóban a másodszori himőotást végezte, a tornászati vérsenyre vaó képességet dr. Bergmann biráita meg; sajnáatta ke mondanom, hogy intézetünkné mai napig sem egészségtaní tanár, sem intézeti orvos nincsen, a ki szükség esetén a szem stb. más vizsgáatokat megejthetné és iskoánkka szoros kapcsoatban áván, fontos.esetekben mérvadó tanácsáva szogáhatna.

12 12 Zaka János győri püspök Ö ExceentiAja ngos Zechmeister kanonok urat nevezte ki intézetünk püspöki bizt<;> á nak, rniután ngos Póda Endre apát-kanonok pebános ur ezen áásáró emondott; sajnájuk intézetünk kath. ifjusága barátjának távozását, s ajánjuk azt tová hbi jó akaratába! A efoyt évben vátozás a tanári karban nem történt. Harmadik évötödös fizetési pótékot kaptak: Hauser Károy, Stuppacher Lajo, dr. Waner Ignácz, dr. Kárpáti Károy és Skoff B é a re ndes tanárok, negyediket Gott Rezső rendes tanár. A tanujók erköcsi viseete, fegyemi haadása n:1egnyugtató ugyan és kevés vot azon eset, rneyben a rendekezésünkre áó szigorúbb büntetési fokozatokat aka mazni keett vona; rninadazonáta a z eredmény nem eégit ki tejesen, sajnáom rniszerint annak okát, - a mint azt már több ízben r észint évi értesítőkben, részint a tanév megnyitása és zárása akamáva kifejtettern, - abban taáom nagy részt, hogy a szü ői ház feadatunkban aig támogat! Vajha ezen szavairnat meghagatnák és veünk kezet fc1g-va járnának e, hiszen ez áta csak saját gyermekeik javát segítik! VIincten akaomma hangoztatta m, hogy igazgató és tanár mindig rendekezésre áanak és hogy szü ő a zokna k terhére sohasern ehet! A tanári kar ekiismeretesen ügyet arra, hogy a növendékek v a ás g y ak o r a t a ik a t v égezzék, ugy ez irá nybani tanumányaiknak is eeget tegyenek. Intézetünk mint rendesen ez évben is megüte a egmagasabb trón irá n ti homagiáis ragaszkodás-, hazánk nagy hazafiai megemékezéséne k és korszakot akotó t örténeti események ünnepeit: igy október 4. mint Ö Feségének apostoi kiráyunk és november 19. mint Ö Feségének kiráyasszonyunk névnapját isteni tiszteette és a tanítás szüneteéséve évi február 28. D eák F erencz haáa évforduójá n iskoai ünnepéy vot, akami beszédet rnor1dott Tóth Márton tr jun. 8. a koronázás évforduójának aka máva a B er zsenyi ünnepéyen megemékezett e nag y eseményrő Bea. L ajos rend. taná r. Utánna foyt az "Önkepzö-kör" müköd ésé r ő vaó jeentés ; énekek, szavaatok és díjak kiosztása május 24-én iskoánk kath. egyházi zászójának beszenteése után ekes beszédet mondott a b eszenteést eszközö nagyságos 1\[a ráz Ferencz prépost-kanonok ur, foytatóag az iskoai épüetben jeentést tevő igazgató és a hittanár. Nagyságos dr. Németh Anta kir. ta nácsos s főigazgató f. évi február hóban átogatta meg iskoánkat és február 24-én tartott értekezeten tapasztaainak adott kifejezést. Hogy a tanári kar mennyire meg van győ z ődve a küönböző ki ránduások hasznáró, bizonyítja az, hogy úgy az a só, vaamint a feső

13 1S osztáyok tanuói több izben kirándutak a természetrajzt- födrajziés tornászati tanárok vezetése aatt, iparkodván az iskoában szerzett eméet akamazását a gyakoratban bemutatni, ugyanezen akamakná törekedtek a tornatanárok a tornaheyiségben és iskoai játékok áta szerzett testi edzettséget és ügyességet érvényre juttatni. Örömme constatáom is, hogy kitartásban is korukbei más tanuóiva versenyezni képesek. A nagyobb pünkösdi kiránduásró szó követk ező jeentés : Az évi május hó 17. és 18-án Budapesten efoyt eső orsz. tornaversenyben részt vett a soproni á. föreáiskoa következő 17 tanuója : Fáber János, Fáber Sándor, Wencze József V-ik, Huszá r Kámán, Marton Géza, Rupprecht Ivá n, Schreiner Anta, S zabó K ároy VI-ik, Baogh J á nos, Hoffmann Frigyes, Kirschbaum Ma nó, br. Puteani István, Rein er Zsigmond, Stern 1ór VII-ik és Fra n k József, St ern József, Stesse Rezső VIII. osztáyu tanuók, tornatanáruk, e sorok írójának vezetése aatt. Hogy a szegényebb tanuók is részt vehettek a versenyben, az kivát a heybei "Torna- és tüzotq-egyesüet" és a reáiskoai "Segéyegyesüet" tek. váasztmányainak köszönhető. Amaz 25, ez 55 forintot adományozott e czéra, miután meggyőzödtek róa, hogy a segéye z endő tanuók tornászat tekintetében megfeenek a kivánamaknak Ezenkivü tek. dr. Lager Afréd, heyb. ügyvéd ur 5 forintta járut hozzá a czé eéréséhez. Minthogy a háa is ott vagyon az erények koszorujába, csakugyan kedves köteességet tejesitünk, ha a fentnevezett adakozóknak a szegény tanuók nevében e heyt is őszinte köszönetet mondunk és intézetünket a jövőben is jóinduatukba ajánjuk. Sajnos, hogy a verseny eredményérő nem számohatok b e. Részint a rossz időjarás, részint a résztvevő tanuók nagy tömege ehetetenné tette, hogy minden intézet bevonassék a verseny körébe. A rendezőség csakhamar beátta, hogy sorsoás utján ke dönteni az intézetek között. Igy esett meg, hogy intézetü.k a programm ugynevezett "tömeggyakoratai" egyikében sem vehetett részt. Az egyesek versenyébe pedig nem votak bocsáthatók azért, mert tanuóink a rende zőség névjegyzékébe - bizonyára véeten t éve désbő - fevéve nem votak. Azonban daczára a dogok iy kedvezőten forduatának, az ezen czéra kiadott pénz nem veszett kárba. Tanuóink sokat áttak-tapasztatak s kedvöket nemcsak hog y e nem vesztették, hanem még a nná fokozattabb szorgaomma] tornásznak ma is. Tapasztaataink nyomá n emondhatjuk, hogy az országos tornaversenyek nag yban fogják emeni a z ifjuságban a tornászat iránt vaó kedvet. So p r o n y, é vi jt111ius hó 15-én. Dr. Kár p á t i K. á r o y, tornatanár. Ezen akaomma kedves köteességet tejesitek, a mid ő n jeenthete m, hogy a korcsoyázó-egyet és az uszoda részvénytársuat azon kérésemre, hogy tanítványainknak ocsóbb dijon vaó korcsoyázást és uszást engedjenek, a korcsoyázó-egyet 50 / 0 -nyi engedményt adott, az

14 14 us:oda-részvénytársuat 10 tanuónak a korcsoyázási díjat tejesen e1engedte, a többiekét pedig 5 krra száitotta és az uszást tanuóknak szinte 50 / 0 díjeengedést adott. Sz. kir. Sopron városa azon kérésemre, engedne áta terüetet iskoai tornaversenyekre és játékokra, azon kedvez ő váaszt adta, hogy a városi erdőmester és jeentésttevő áta a b écsi dombon meg tekintett terüetet, ha megfee, szivesen engedi át a kivánt czéra; ezen ügyre nézve a t árgyaás még befejezve nincs, de tejes megodásra biztos kiátásunk van. Fogadják úgy Sopron városa, vaamint a nevezett egyesüetek hazafias ejárásukért egőszintébb köszönetünket! Jeentés a atin nyevi tanfoyamokró. A jeen tanévve záródik a r eáiskoai atin nyevi oktatás eső tejes cycusa. Négy tanfoyamunk vot, meyekben résztvettek a főreáiskoa fesőb b osztáyainak mindazon tanuói, kik a rendeet fetéteeinek megfeetek. A tantárgy iránt vaó kiváó é rd ek ődé s, a tanujók szeemi fejettsége, tartós buzgama nagyban hozzájárutak a munka sikeres megodásához. A z auctorok ovasása k özben eőforduó mythoogiai vonatkozások, régiségtaní ismeretek s átaában a reáiá k magyarázása nagyban bővítették a ta nuók ismeretkörét. Vizsgáatunkat a atin nyevb ő junius hó 16-án tartottuk meg, a midőn számot adtunk egész évi munkákodásunkró. Intézetünk tek. igazgatója és a jeen e vő t. kartárs urak a tapasztatak utá n t ejes megeégedésse távoztak a vizsgáó terembő. Mi pedig azon nemes gondoatta hagytuk abba a munkát, hogy a j övő tanévben uj erőve, hasonó buzgaomma és ekesedésse fogunk to vbb haadni azon utak egyikén, mey a szív és éek igaz gyönyörködtetésére, nemesítésére vezet. Annak iustráására, hogy mennyire iparkodunk feadatunknak megfeeni, egy en szabad föemitenünk, hogy egy növendékünk, noha csak a harmadik ta nfoyamot végezte, egyik heybei k özépiskoáná a atin ny e vb ő é r e t ts é g i v i zs g á a t r a jeentkezett s azt a foyó tanév eejé n, szeptember hóban, sik e r r e e i s t e t t e. Az idei negyedik cursusba n csak egy tanuó vot, aki szintén tesz érettségi vizsgáatot. E vizsgáat eredm ény é rő azonban, mive csak e hó egvégén esik meg, a egnagyobb sajnáatomra ezutta be nem számo hatok. N övendékeink a foyó t anévben a következő a nyagat végeztek: I. tanfoyam: A t ejes név- és igeragozás; igetan. Forditás: A Firehaa-fée nyevtanban adott összes atin-magyar, magyar-atin mondatok és ovasmányok. II. tanfoya m: F irehaa mondattanában közöt Reges Romanorum egnagyobb része atinró magyarra és viszont. Dávid-Pozder : Ant-hoogia Latina-bó szemevények Catuusbó és Verg iiusból IZöpesdy : Cicero váogatott eve e ib ő több darab,

15 15 ÍII. tanfoyam: SaUusti us de coniuratione Catiinae, Cicerö in Catiinam oratio I., és Vergiius Aeneiséb ő VI. ének 365 sor. IV. tanfoyam : Cicero de imperio Cn. Pomp., Tacitus Agricoa cap. 13, Horatius epis.toa ad Pisones 250 sor és ódák szemevényesen. So p r o n y, junius hó 23-án. Tóth Márton. Jeentés a gyorsirás tanításáró. A efoyt tanévben 2 tanfoyamban tanítottam a gyorsirást: az I. tanfoyamban a kezdőknek (III. és IV. osztáy), a IT. tanfoya mban a haadóknak (V. és VI. osztáy}. I. tanfoyam. Tananyag: A betük b egyakorása az "e" hangzóva, mássahangzói toródások, mássahangzók kettőzése, "a" h a n gző. Tankönyv: Forrai Soma: Leveezési gyorsírás. Tanuók száma: 22. II. tanfoyam. Tananyag: Az "i", "o", "ő", "u", "ü" hangzó; magánhangzók önáó jeöése; hangre.ndmegszakadás; r övidítések; idegen szók és tuajdonnevek; egyszerüsítések. Tankönyv: Forra i Som a: Leveezési gyorsir ás. Tanuók száma : 16. Fiaischhacker M. Fridoin. Jeentés a vegyészeti taboratoriumban eszközöt tanuói munkáatokró. a) Egészségügyi eemzés: 45; technikai: 27: b) Anaytikai chemia kapcsoatban gyakorati munkáatokka. Tananyag: a kémszerekrő szóó tan és a reagentiáknak s zerveten vegyüetekre vaó akamazása. A tanuó neve Me y osztáyba járt Eredmény Autheried Imre v. ' )O Barkóczy Eek Guáry Frigyes Heinzmann István,, Lenck Oscár VI J ekefaussy Pá v R,upprecht Iván VI Zöhs Arthur " " " " " " v " " "

16 16 Szabad dogozatokra vaó feadványok. a) A magyarból VIII. os z t á y. Az ember küönböző éghajat aatt. Kisfaudy Károy "Irénéjé"-nek tárgya és tragikuma. Szent István intézményeir ő L A mythoog ia Vörösmarty "Zaán futásá "-ban. A jeemzés Arany Todijában. Az eektromosság az ember szogáatában. Az ösztön rő. J ee m képek, (Theophrastes nyomán). A magyar történetírás története rövid eőadásban. Szabadon váasztott t árgy. Kitüntek a dogozatok készítésében: Frank József, Simonis Miháy és Stern József. VII. os z t á y. Öseink mívetsége a vezérek korában. A kereszténység befoyása a magyarok müvetségére. A XV. századbei irott müvek némey heyesirási és hangtani sajátságáról Tínódi és más énekmondók. A vaásos eem (machina) a Zrinyiászban. A szeek hasznos és káros vota. Téen. Az önfeádozás magasztos vota. Az ó- és ujkasszikaiak iskoája és a népies iskoa. Szabadon váasztott tárgy. Az óda, küönös tekintette Berzsenyi ódáira. Szabadon váasztott tárgy. A hazaszeretet (K.öcsey "Parainesis"-e nyomán). Gúnyos eem népdaainkban. itüntek a dogozatok készitésében: Baogh J á nos, Stern Mór és Weiser Izidor. VI. os z t á y. Gróf Zrinyi Mikós, a kötő (éetrajz). A fékezü kodus (kötői beszéy prós.) A ki másnak vermet ás, maga esik bee (ért.) Cserhaom (tartaom). Csaádi kör (idy magyarázata). Zrinyiász tartama. Önéetrajz. A közekedés egfontosabb eszközei (értek.) A drámai kötésrő átaában (fejtegetés). Corioán tragoedia tartama. Corioan mint tr ag. h őse (jeemzés). A nagyzás hóbortja (emékedés). Az utazás eőnyei (értek.) Kitüntek a dogo a tok készítésében : Huszár Kámán, Szabó K.ároy és Wagner Zsigmond. V. os z t á y. E ső nap az iskoában (eb.) Az eső hó (eir.) A fecske (áatrajz). Az áatok értemessége és tanuékonysága (értek.) Az árviz (v!tzat). A vasutak (ért.) Minden áamnak támasza... (ért.) A viámháritó (magyarázat). A hazaszer etet (fejtegetés). A tavasz (eirás). K.öcsey védő beszédének érveése (magyarázat). A müvészetek haszna (reproduk.) A szónokat g ya korati jeentős ége. BucsubeszéJ a tanév végén. K.itüntek a dogozatok készitésében: Autheried Imre, Gisea Gusztáv. b) Német nyevbő. VIII. os z t á y. A tatá rjárás. Vaódi hazafi. Frater György haáa I. II. III. (Magyarbó németre vaó forditás). D as grösste Übe ist die Schud (Chria.) Das Thermometer (eirás). Sonnen- und \1ondfinsternisse (eirás). Apenkönig und Menschenfeind von Raimund. D er geheime

17 17 Agent von HackHi.nder. Pater Schemih von Chamisso. (Tartaom és jeemzés). VII. os z t á y. Az arany. A réz. A szent Gotthárdi ütközet I. IL III. Bocskai István támadása I. IL III. (Magyarb61 németre vaó fordítások). Der Mensch und der Baum (hasonat). Geschichte des Wassertropfens (eírás). Der Gang der Hancung in Lessings Minna von Barnheim (jeemzés). Mein Lebensauf (éetrajz). Die Theater der Griechen (eírás). Der Guss der G ocke (e irás). VI. os z t á y. Az oroszány. A nagy szent Bernáthegy. A méregvögy. Az ősz ádása. Építészeti emékek Egyptomban I. IL III. Kemény János bukása I. II. III. (Magyarhó németre vaó fordítások). Das Ei des Koumbus (ebeszéés). Eisabets Rosen (ebeszéés). Der Krug geht so ange zum Brunneu bis er bricht (közmondás, fejtegetés). Der K.reisauf des Wassers (eírás). Waensteins Tod (jeemzés). Der Pfarrer von Grünau (jeemzés). Der Fuss ein Bid des Menschensebens (hasonat). Uber die Wah der Freunde (Chria.) V. os z t á y. Munka szabáyok. Az eső k áromkodás. A enrő és kenderről A kenyérmezei diada. A gazda menjen eö. A tenger. Egy pofoncsapás maga idején. A gazdagság. A nap és a föd. (Magyarbó németre vaó forditáso{). Keobis und Biton. Schuster beib bei d einem Leisten. Das godene Vies. Die Danaiden. Siegfrieds erste Hedentat. Der Nibeungenhort. Der Eris-Apfe. Higenie in Auis. Das hözerne Pf erd. (Ebeszéések). Der B itza b ei ter (eirás). Der Müssiggang (ért.) A tanári kar tagjainak irod. müködése. Fiaischhacker Fr. Mór és dr. Kárpáti Károy, "Német nyevtan" Sopron. Bea Lajos r. tanár. Az Archaeoogiai Értesítő X. köt. IV. füzet "A sopronmegyei muzeum néhány érdekesebb tárgyáró". (2 ábráva). Továbbá a XI. köt. füz "Néhány sopronyi eetrő" (7 ábráva). Ugyanezen kötet 2. füz "A várisbegyi urnáró". U. e. kötet juniusi füz. számára szedés aatt vannak "A várishegyi urnáró" és a "Deáktéri római temetőrő" czímü értekezések. Feovasást tartott továbbá a b écsi anthropoog iai t ársuatb an 1890 november -én "A sopronyi praehistorikus t e e pekr ő ", me y feovasás számos iustratióva az "Arcb. Mittheiungen" számára jeenég szedés aatt van, V égre a heybei magyar és német apokba n több iz ben irt népies hangon értekezéseket és ismrtet ése ket a Soprony városa és Sopron megye t erüetén eőforduó kü1 önbözö koru r ég i ségekrő L

18 18 2. Jótékonysági aap. a) Ösztöndíjak. 1. Baog h J án os VII. oszt. t. Roseofed-fée aapitvány 125 frt - kr. 2. Huszár Kámán VI. oszt. t. Patzenhofer Conrad-f. aap. 100 " " 3. I vancsics J ó zs ef III. oszt. t. Horvát-szia von aapitvány 200 " " 4. Krausz Miháy IV. oszt. t. Rosenfed-f. aapitvány 125 " " 5. Stern József VIII. oszt. t. Rosenfed-f. aapitvány. 125 " " 6. Szabó Károy VI. oszt. t. Rosenfed-f. aapitvány. 125 " " 7. Wagner Zsigmond VI. oszt. t. Rosenfed-f. aapitvány 150 " " 8. Ú h Sándor, Pater Leyrer-fée aapitvány ,, 10 " b) A fő r e á isk o a i se g é y e g y e s ü e t Összeg 1016 frt 10 kr. A segéyegyesüet ez évi müködésének eredménye a köv e tkező:. Bevéte.. Az 1889/90. évi számadás szerint maradt k észpén zben 2. A sopronyi,tak. és köcsön egy. 1890/ 91. évi adománya 3. T. Iszt Nándorné urn ő t. Kárpáti Károy tr. ur közvetitésévt Aapító tagsági dijt fizetett Tek. Lenck Gyua ur. 5. R e n d es t a gs á g i d i j ak a t fi z e t t ek: a) heyben Kőmái Fandorffer ur 5 frt, B raun Zsuzsánna urn ő 3 frt, Schármár J án os 3 frt, Bauer A n ta, Dr. Be ck -Gusztáv, B ee r Ede, Dr. Bergman n Keresztéy, Durst Adof, Frank Tófor, F riedrich Lajos, Gebhardt J ózsef, dr. Haubner Rezső, Hering Zsigmond, J ány Ferencz, Kuge Lajos, Kottaun Aajos, Kundt Frigyes, Lang F rigyes, Lehner G. Ad., Lenk Adof, Lenk Lajos, Licht Tóbiás, Litfass Károy, Ofner János, Pfeiffer Feix, Pottyondy Mikós, Ritter Vimos, virtsoogi Rupprech t J ó zs ef, Saamin Leo, Scheiffe r Gusztáv, Schesinger Lipót, Schö Gusztáv, dr. Schreiner Károy, Schneider Lajos, Schwarz Károy, Spiesz Anta, Stader Lajos, Stark Lajos, Steiner Ignácz, Thiering Gyua, dr. Toeper K.ároy, Vaniss Adof, Vaniss Lajos, Wagner Zsigmond, Wannerer Ferencz, dr. Winker Adof és Zábrák Dénes urak, továbbá J ekefaussy Sándorné szü. Bezerédj, Meer 1\1anóné és Ritter Nándorné urnők 2-2 frtjáva, végre Zeich J ános ur a három \. 39 frt!)2 évi tagsági dijt 6 frtjáva..... t " - " b) vidéken: Bozzay Gáspár Szombathey, a három évi tagsági diit 6 frt, Csikor!Zár. Bük 2 frt, Einbeck I<.ár. Szt.-Gotthárd 5 frt, Láng 1\/[iháy Körmend, Magyar J ózsef Szom bathey, Schwar z Pá Sárvár, Takács " " " kr. " " "

19 í 9 AdofCzinfava, Urich Zsuzsánna Somorja, Waiser Adof Sárvár és Wind Mátyás Pereszteg 2-2 frtjáva 27 frt - k r. 6. P á r t o ó t a g s á g i d i j a k a t f i z e t t e k : a) heyben: Bischitz Samu frt13 ischitz Sándor 2 frt, Bum Náthán frt. Christofe Karoina frt, Christofe Ottó frt 1 Dobravitsch Sándor 2 frt, Fek Józs ef frt, Fischer Adof frt, Frischmann J aka b frt, Gerencsér J á nos 50 kr., Godschmidt B ernát 50 kr., Godstein Henrik 2 frt, Hasenauer Zsófia frt, Herczog Ferencz frt, Hidebni.ndt Iona frt, Hünner Raimund fr t, Kopprasch Teréz fr t, Kra u sz S ándor fr t, Lenck Viktor 5 frt, Lövy Gyua frt, Meer Lázár frt, Niemetz Ferencz fr t N eu berg er Mátyá s fr t, Oneyser Anta frt, Pachhofer Irma frt, Pachhofer Lajosné fr t, Paukovits J á nos frt, Pöttschacher József frt, Raffensberger Ferencz frt, Rozinek János 2 frt, Schneider Erzsébet 2 frt, Schneider Eugenie frt, Schwarz I zrae 50 kr., ifj. dr. Schwarz Mikós 2 frt, Svaczina Samuné frt, S zakonyi K.á mán frt, S zép István 2 frt, Thiering Rozáia 2 frt, Ung er Nándor frt, Winker Lajos fr t, W ap p Antané 2 frt, Zimmer Sándor 2 frt, Zügn Erzsébet 2 frt. 56 " 50 " b) vidéken: Autheried I{ároy Zákány 5 frt, Baog József Bük frt, Bakó J á nos Mihá yi 2 frt, Barkóczi Károy Sümeg, 3 frt, Bárdossy József Csöng e frt, Czegéy Ferencz Debreczen 5 frt, Czencz Miháy Ostfi-Asszonyfa frt, Faber Oszkár Iván, 1 frt, Fieg József Tapocza 2 frt, Tóth István Ostfi- Asszonyfa, frt, Gotthardt J. Fiume, frt, özv. Guary Istvánné V ágh 5 frt, Hattner Károy né K örmend 2 frt, Honi g Béa Szombathey 40 kr., Huszár Ede Rohoncz 2 frt, Jager Gusztáv Bük 1 frt, Iváncsies J ános Luznica 2 frt, {irschbaum Mór, Pinnye frt, { irschner Syvester Bük 3 frt, Kittenberger Nándor L.-Pordá ny 2 frt, Königstein Simon Nyék frt, K.rausz J a k a b Csepreg 40 kr., Kóbor József Urai-Ujfau frt, L echner Ferencz Vimpácz 1 frt, Lipovits István P innye frt, Vór Sándor N.-Keresztur 50 kr., N egro Károy Czinfa va 2 frt, Pa c her J á nos Locsmánd 5 fr t, R á.sztovics Pá, Egyed). frt, Schick Pá Nagy-Czenk 5 frt, Schmidt J ózsef Kertes 2 frt, Schreiner Mátyás Lajta-Szt.-Mikós 2 fr t, Se y bod József Lövő 1 frt, Stern J ón ás K ő v ágó Eörs frt, Stern Lipót Zaa-Szt.-Gróth frt, Stocker F erencz Doborja frt, Strasziripka Györg y Czinfava 2 frt Strinovich J enö K.i s-harságy 2 frt, Stro b 1\tá-

20 20 tyás Rétfau 2 frt, Szabó Imre Csorna frt, Takács Gusztáv Czinfava frt, Uh András Rust frt, Varga Ferencz Iván frt, Dr. Weisz Miksa Német-Keresztur 30 kr., Wapp Dani Rust 3 frt, Wohrab Aajos Vuka Pordány 2 frt, Wassaa János VIáriafa va 3 frt 7. A 2500 frtnyi papir járadék évi 5 / 0 kamatja A három darab 100 frtos Tisza-szabáyozási kötvény évi 4 / 0 kamatja A 3000 frtnyi urhéri kötvények évi 4 / 0 kamatja A soproni hiteszövetkezet 24. sz. betétkönyvecskében eheyezett tőke után az 5 / 0 évi kamatja. Kiadás. Összesen. Három darab 5 / 0 papírjáradék kötvény 100 frt névértékke es pedig A 167, ,000. és 239,238. számma a 100 frt Ezek után kamat téritést fizettem 3. Egy darab 100 frtró szóó papírjáradék k ötvényre A 239,012. a 101 frt 75 krra o. é U gy an ezután kamat térítés fejében A heybei építő- és födhitebanknak a tiszaszabáyozási kötvények uj szevényeinek beszerzéseért 6. Az aáírási fehivások szétküdéséné fehasznát evéboritékra és postabéyegre Kanizsa Gábornak a számadási meéketek ezárására készittetett Jádáért Pénzes eveek kivátására és posta kötségre.. 9. Tóth Kámán s 1\1arton Géza VI. oszt. tan. Svaczina István IV., - Wirth Kámán II., - és K och J ózsef I. oszt. tanuóknak a frtta.- Rein er Zsigmond, VII., Buranits IZároy és Bő s ze József I. a frtjáva, Weiszböck Frigyes II. oszt. tan. 9 frtjáva és Jand Pá I. oszt. tan. 6 frt fi zettetett ki a megszavazott segéyösszeg fejében Az országos torna ünnepéyhez Budapestre a tornaversenyné vaó részvét czéjábó utazási segéyösszeg szavaztatott meg és kifizettetett és pe dig Reiner Zsigmond VII. oszt., - 1\1arton G éza VI. oszt., - Fáber Sándor, Fáb er J á nos és W eneze József V. oszt. tanuóknak egyenként 10 frt és B aog h J á nos VII. oszt. tanuónak 5 frtot s igy összesen. 11. Az egyet szogajának a heybei tagoktó beszedett tagsági díjakért Dr. Kárpáti Károynak eveezési kötségre fr t 60 kr. 125 " " " " " " 99 " G34 frt 61 u. 300 frt- kr " 45 " " 75 " " 15 " " 30 " G " 37 5 " " 50 ",, 25 " 120,, - " 55 " " 6 " " " 40 ''

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l. soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á. Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

ARÉGEN «kincses Kolozsvár" ismét kincsessé

ARÉGEN «kincses Kolozsvár ismét kincsessé VASÁRNAPI OJSÁÖ, 41. azlli. 19Q2._W. ttwltl i Miként lehet szép női kebelt elérni... _. _:_J L.-.ls«A kebc-l szépsége a nfii baják egyik legelőkelőbbje, melynek sier elírt eredmény rendszerint minden különös

Részletesebben