Elıterjesztés a város alapításának 750. éves évforduló elıkészítésére. Tisztelt Képviselı testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés a város alapításának 750. éves évforduló elıkészítésére. Tisztelt Képviselı testület!"

Átírás

1 Elıterjesztés a város alapításának 750. éves évforduló elıkészítésére Tisztelt Képviselı testület! Sátoraljaújhely Város alapításának 750. évfordulóját elıkészítı bizottság cél és feladatütemtervének megfelelıen megkezdte az ünnepségsorozat elıkészítését. Elsı lépésként széles körő adatgyőjtést végzett a bizottság, majd a szakmai adatelemzését követıen három munkacsoportot hozott létre melyek, építmények kiadványok rendezvények feladatait fogja össze. A munkacsoportok a beérkezı adatokat csoportosították és így kialakult egy prioritási sorrend. A sorrend és a feladatok meghatározása elsısorban az ünnepségsorozat elıkészítésének folyamatosságát biztosítják. Építmények, létesítmények, tájrendezés: Zsólyomkai Pincesor megújítása, bekapcsolása az idegenforgalomba, szılı és borfeldolgozást bemutató győjtemény kialakítása, pincék megnyitása borkóstolás céljából. A Magyar Kálvária kıfejıjénél színpad épül. Mőemlék kapuk, kovácsoltvas-erkélyek, díszkivilágítások, homlokzati felújítások folytatása. A Dörzsik-forrás vizét, földalatti csatornahálózatát, a Városháza udvarán lévı kifolyóját revitalizáljuk. Célul tőztük ki az újhelyi vár feltárását. Köztéri szobrok elkészíttetése, emlékhelyek kialakítása. Kiadványok: Sátoraljaújhely monográfiájának megjelenítése kb. 500 nyomtatott oldalon, olyan DVD melléklettel, amely nagyobb mennyiségő illusztrációs anyagot tartalmaz. Újhely város évi kiváltságlevelét ünnepi, hasonmás kiadásban adjuk közre az Országos Levéltárban ırzött eredeti okirat alapján. Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája címő kötet megjelenítése már a évben. 750 db sorszámozott ezüst érme elkészítése. Grafikai lapokon Csomós Zoltán grafikusmővész rajzai a 750 éves városról. (Képzımővészeti album) Rendezvények, vetélkedık: Nemzetközi irodalomtudományi konferencia az MTA Irodalomtudományi Intézetének bevonásával a Kazinczy Emlékév keretében. Várostörténeti sorozat a Zemplén Televízióban Tudományos értekezések a város a környék természetföldrajzi értékeirıl. Konferenciasorozat az egyházak, vallási közösségek várostörténeti szerepérıl A városban élı képzımővészek győjteményes tárlata, zenei rendezvények hangverseny sorozatok. Állandó, kibıvített helytörténeti kiállítás a Kazinczy Ferenc Múzeumban: Újhelyi ünnepek és hétköznapok címmel

2 A kiemelt feladatok egy része folyamatos elıkészítést igényel egy részük azonnali intézkedést, megvalósítást. A feladatok elıkészítéséhez és megvalósításához várhatóan már a következı évtıl évenként jelentkezı költségvetési forrást szükséges. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy döntésével biztosítsa a bizottság folyamatos munkavégzéshez és az ünnepség sorozat feladatinak megvalósításához nélkülözhetetlen forrásokat a következı költségvetési évtıl. Határozati javaslat Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselı testülete Sátoraljaújhely Város alapításának 750. évfordulójára szervezendı ünnepségsorozat megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat biztosítja. Felelısök: a pénzügyi források célnak megfelelı felhasználásáért Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes fıjegyzı az elıkészítésért és az adminisztratív munka elvégzéséért a Mővelıdési Osztály vezetıje Határidı: folyamatos Sátoraljaújhely, augusztus 31. Szamosvölgyi Péter polgármester

3 Melléklet (Ötletek, javaslatok, tervek, elképzelések a Város 750. évfordulójára. Szerkesztés nélküli változat) I. Építmények, létesítmények, tájrendezés: re megtörténne a Zsólyomka pincesorának megújítása. Megnyílik a szılı és borfeldolgozást bemutató győjtemény. Kinyitnak a pincék, a pincesor végén kis színpad épül szabadtéri színjátékok, iskoladrámák elıadására és utcaszínház céljaira. 2. Mőemlék kapuk, kovácsoltvas-erkélyek, díszkivilágítások, homlokzat felújítási program folytatása. 3. A Dörzsik-forrás vizét, föld alatti csatornahálózatát, a Városháza udvarán lévı kifolyóját revitalizáljuk. 4. Célul tőztük ki az újhelyi vár feltárását. 5. A Bortemplom helyzetének rendezése kapcsán lehetıség szerint akár uniós forrásokból az Európai Borok Múzeuma megalapítása. (Remek helyszín lehetne erre az ország volt legnagyobb borpiaca.) 6. A pincés borkereskedelemben pincék stílusos kialakításához segítségadás. 7. Az Ungvári pincék úgy is mint a világörökség része helyzetének rendezése (egyesület vagy polgári jogi társaság, alapítvány formájában). 8. Egységes utca és házszám jelölések - akár logóval -, emléktáblák felújítása, cseréje (pl. a Színházközt jelzı utcanévtábla formátumhoz hasonlóan.) 9. A Városkapu megépítése, a tó kialakítása (az ún. guillotine végleges formába öntése). 10. Fából készült emlékmővek a város bejárataihoz (készült a város fennállásának 750. évében). 11. Emlékmő a Rákóczi út-táncsics tér találkozásánál. Kazinczy sírja, Rákóczi szülıhelye, Kossuth Lajos lakóháza felé mutató háromágú nyíl, rajta a távolság feltüntetve (km-ben), valamint az emlékmő koordinátái (kedvelt fényképezı hely lehet). 12. A Magyar Kálvária kıfejıjénél színpad építése. Itt a kitőnı akusztikai adottságok kihasználásával hangversenyek, koncertek, ének-zenei alkalmak, kórustalálkozók rendezhetık. 13. Minden bizonnyal schengeni határok lesznek, oldódnak a feszültségek, lehetne a (volt) kishatár mindkét oldalán két fél székely kapu. 14. Parkolóhelyek kialakítása. 15. Pályázat hirdetése a Városkapu látványtervére, a nyertes pályázat kivitelezése. 16. A városképet rontó, vitatható mővészi értékő szobrok: Kígyós istennı, Jókai Mór szobra a Jókai iskola telkén áthelyezése köztérrıl zárt helyre / Kazinczy Múzeumba?/ 17. Széchenyi István két alkalommal járt Sátoraljaújhelyben a Tisza-Bodrog szabályozása ügyében. Naplója tanúsága szerint a Májuskút völgyébe is ellátogatott. Andrássy Gyula miniszterelnök, az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminisztere Sátoraljaújhelyben járt a piaristák iskolájába ban Zemplén Vármegye fıispánja volt. Borúth Elemér író, költı, lapszerkesztı alapította 1870-ben és 15 éven át szerkesztette a pótolhatatlan Zemplén címő hírlapot, Sátoraljaújhely és Zemplén elsı rendszeresen megjelenı újságát. Célunk mindhármunknak szobrot állítani városunkban. Egy-egy szoborterv már formálódik a képzımővészeti mőtermekben. 18. A széphalmi emlékkertben felállítjuk Péterffy László szobrászmővész: Bukott angyal Diadalmas angyal címő szoborkompozícióját Kazinczy Ferenc szellemiségének jegyében. 19. Sétáló Kazinczy Ferenc-szobor felállítása a fıutcán 20. Hétszázötven fa ültetése (ıshonos vagy legalábbis nem tájidegen fajokkal, esetleg az ültetést szponzoráló nevével). 21. Figyelni a különbözı partfal megerısítései programokra, melynek kapcsán a csobogók, zuhatagok kiépítése, oldalt járható útszakaszok, és pihenıhelyek kialakítása 22. Aranybányászat emlékeinek bemutatása szabadtéri múzeum készítése 23. Árpád Fejedelem emlékére mellszobor köztéri elhelyezése. 24. Turista pihenıhelyek és információs pontok kialakítása. (Turista utak, városnézı útvonalak kijelölése, felfestése, leírása és szórólapokon való bemutatása.) 25. Városunk egyik terén újraállítjuk az Ún. Insurgens emlékmővet, amely Kazinczy Ferenc és Dessewffy József tervrajza alapján készült. Anyaga süttıi kı, újraalkotója Pál Mihály szobrászmővész, városunk Pro-Urbe díjasa. Az eredeti tervrajz megtalálható Zemplén megye levéltárában. Az emlékmő a 2011-es évszámot és jelentıs eseményeit örökíti meg.

4 26. A városelejei tó természeti-ökológiai értékeit (növény és madárvilágát) megırizve csónakázó tó létesítése, a horgász tó rendbetétele, a volt kıbánya-szeméttelep befüvesítése, fásítása. Érdekes kızettani képzıdményeinek szemléltetése, a vasút túloldalán a régi Ronyva és a Long erdı irányában madármegfigyelık építése, hétvégi kirándulásra alkalmas területek kialakítása stb. A terület koncepciójának megfogalmazására javasoljuk felkérni az Abaúj-Zemplén Természeti Értékeiért Egyesület elnökét és tagságát. 27. A gejzírkürtı (a volt Cserkész- ill. úttörıpálya területén) geológiai, vulkanológiai különlegességének bemutatás. Magyarországon ez az egyetlen hely, ahol a vulkánkitörés epicentruma szemlélhetı. 28. Az újhelyi hegyekben található elhanyagolt állapotú források kataszterének elkészítése, állapotfelmérése, hasznosíthatóságukról tervek készítése. 29. A Kossuth téren, - ha megvalósul a belvárosi sétálóutca a volt kisvonat egy kocsijának elhelyezése egy jelképes sínpáron. A kocsi, kávézó és találkozóhelyként funkcionálna. (* Az I/11. pontban és a 19. pontban vastagon szedett szövegrészek a határozat alapján végrehajtott pontosítások, illetve kiegészítések.) II. Kiadványok: 1. Megjelentetjük Sátoraljaújhely monográfiáját kb. 500 nyomtatott oldalon, valamint olyan DVD melléklettel, amely nagyobb mennyiségő illusztrációs anyagot tartalmaz. A monográfia megírását dr. Csorba Csaba történész régész - levéltáros, városunk díszpolgára vállalta, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 2. Hasonmás kiadásban, ünnepélyes külsıben adjuk közre Sátoraljaújhely városi kiváltságlevelét az Országos Levéltárban ırzött eredeti okirat alapján. Mellékelten olvashatjuk magyar fordítását jegyzetekkel és rövid kísérı tanulmánnyal. 3. Megjelenik már a év legelején a Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája címő kötet. Szerzıje dr. Kováts Dániel fıiskolai tanár, városunk díszpolgára. Munkája közel öt évtizedes adatgyőjtésen alapul, s a 2001-ben kiadott városlexikonhoz hasonlítható nagy vállalkozás db sorszámozott színezüst érem elkészítése (vagy Mővészeti Intézettel, vagy akár a Nemzeti Bankkal); az elsı és a 750. sorszámú érem (vagy érme) a Múzeumban kapjon helyet - a többit akár ajándékozni, vagy eladni is lehet. 5. Grafikai lapokon Sátoraljaújhely Csomós Zoltán grafikusmővész rajzai a 750 éves városról. (Képzımővészeti album) 6. Bélyeg, képeslap, carte maximum (First Day Cover, vagyis elsınapi és Last day Cover utolsó napi bélyegzéssel). 7. Dísztányérok címerrel (ónból, porcelánból). 8. Jubileumi naptár helyi városi fényképekkel (a fotópályázatot legkésıbb 2010-ben értékelni kell!). 9. Az önkormányzat hivatalos levelezésében a fejlécen tıl ig terjedı idıszakra szerepeljen vagy a formatervezett 750 éves életkor, vagy pedig a A hétszázötven éves város kitétel. 10. Jubielumi borosüvegek ajándékozási, illetve kereskedelmi célra. 11. Logo és design (betőtípus egységesítése, lásd Eger példáját). 12. Fényképalbum, atlasz, statisztikai útmutató szerkesztése, kiadása (díszkiadásban is). 13. Autókra városi címeres, illetve logós fólia- matrica (pl. a súlyadót fizetıknél, ez nagyon jó reklámhordozó, igazi marketingeszköz). 14. Emléklapok tervezése átadása. 15. Városi intézményeknek jubileumi emlékzászló átadása. 16. Városunk földrajzi, természeti, történelmi, kulturális, gazdasági stb. értékeinek összegyőjtése, megjelentetése könyv formájában: A 750 éves Sátoraljaújhely címmel. 17. Két, vagy több nyelvő újság megjelentetése. Az alkalomra az Újhelyi Körkép ilyenné alakítása, esetleg Sárospatakkal közös újság, többnyelvő megjelentetéssel. 18. Sátoraljaújhely a szépirodalomban címő olvasókönyv összeállítása. Végtelenek a lehetıségek Anonymustól Móricz Zsigmondon keresztül Czigány Lórántig. Szerkesztıje Fehér József múzeumigazgató 19. Nyárfalevelek címmel Borúth Elemér válogatott költeményeinek megjelentetése a Kazinczy Ferenc Társasággal együttmőködve.

5 20. Kiadvány szerkesztés az évforduló tiszteletére. 21. Kubányi András akadémikus történész, a leghíresebb ma élı magyar várostörténész (aki ifjú korában néhány hónapig Újhelyen volt levéltáros) által vezetett kutatócsoport elkezdte Magyarország városainak történeti atlasza munkálatait. A vállalkozás célja az, hogy az európai országok városainak térbeli fejlıdését (természeti viszonyok hatása, megtelepedés, utcák, telkek) bemutatása, közölje a városok legrégibb térképeit, metszeteit. A feldolgozás egységes elvek között történik, amit egy nemzetközi történész-munkacsoport dolgozott ki. A magyar vállalkozás az elsı alkalommal négy várost dolgoz fel: Budát, Sopront, Kecskemétet és Sátoraljaújhelyt. Sátoraljaújhelyt Tringli István a középkor történésze, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos fımunkatársa készíti. A munkálatokkal az idei év végére elkészülnek, a füzetek megjelenése a következı években várható, ennek anyagi háttere azonban még nem biztosított. III. Rendezvények, vetélkedık: 1. Nemzetközi irodalomtudományi konferencia az MTA Irodalomtudományi Intézetének bevonásával a Kazinczy Emlékév keretében. 2. Várostörténeti sorozat a Zemplén Televízióban várostörténeti vetélkedı közvetítése. 3. Konferenciasorozat az egyházak, vallási közösségek várostörténeti szerepérıl. 4. A városban élı képzımővészek győjteményes tárlata. 5. Az országos történelmi vetélkedı döntıjének megszervezése, bonyolítása (egyeztetve a Kazinczy versennyel). 6. Drámapályázat meghirdetése V. Istvánról középiskolások számára. Az elsı díjat elnyert dráma elıadása a Latabár Színházban, a Lavotta Mővészeti Iskola drámatagozatának segítségével. 7. Várostörténeti sorozat a Zemplén Televízióban várostörténeti vetélkedı közvetítése. 8. Várostörténeti vetélkedı 8. évfolyam számára az alapítástól napjainkig. 9. Helytörténeti vetélkedı (kistérségi). 10. Neves Újhelyiek: vetélkedı évfolyam részére felderítı út a város emléktábláinak felkutatása, győjtés, fotó, pályázat dolgozat formájában. 12. Nyitott intézmények: Ismerd meg városunkat! 13. Fesztiválok rendezése (Borfesztivál, szüreti fesztivál, nagyszabású karácsonyi vásár). 14. Sportrendezvények lehetıleg országos, de legalább megyei (vagy regionális) szintő megrendezése. 15. Rangos zenei rendezvények. 16. Sportbemutató, sportvetélkedı szervezése. 17. Egyéves, állandó helytörténeti kiállítás, kiegészítve a lakosság által ırzött anyagokkal, a hétköznapok megörökítése. 18. Híres újhelyiek találkozója. 19. Országos történelmi konferencia a Rákóczi szabadságharc befejezésének 300. évfordulóján; érintve magyar sorskérdéseket (Haza és Haladás, Pro Patria et Libertata; Hazánk és Európa). 20. Közjogi méltóságok meghívása. 21. Mővészeti pályázatok (film, zene, képzımővészet, irodalom pl. dráma V. István királyról) meghirdetése. 22. Szabadtéri szilveszter (akár a nyitáskor, akár a záráskor, akár mindkét alkalommal). 23. Ifjú idegenvezetık általi kalauzolás, több nyelven is. 24. Településtörténeti konferencia szervezése. 25. Tudományos ülésszak olyan régészeti, természetföldrajzi, történelmi témákból, amelyek városunkhoz kapcsolhatók és tisztázatlanok, vitathatók. 26. A pálos rend és Újhely történetének összefonódása egyházi és történelmi rendezvény a pálos rend mai vezetıinek meghívásával. 27. A görög katolikus egyház és a református egyház újhely történetével kapcsolatos egyházi illetve kulturális rendezvények /a Kazinczy Múzeum segítségére, kiállítására alapozva egyházi személyiségek meghívásával/. 28. A városból elszármazott újhelyi diákok találkozójának megrendezése. 29. A várostörténet kisebbségeinek megismertetése /zsidóság, görögök, cigányok/ elıadássorozat keretében, kiállítás kíséretében, az illetı kisebbség prominens képviselıinek meghívásával. 30. A évet, Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóját a Nemzeti Évfordulók Titkársága Kazinczy Emlékévnek nyilvánította re A Magyar Nyelv Múzeuma teljes készültségében pompázhat. Egész évben Zarándokutakat szervezünk Széphalomra az 1859-es centenáriumi ünnepségek felelevenítésével. 31. Rajzpályázat: Milyen lesz városunk a 800. évfordulón?

6 32. Alkotó pedagógusok kiállítása. 33. Városunk kiemelkedı történelmi eseményeinek feldolgozása: iskolai mővészeti csoportok elıadásai a színházteremben. 34. Megzenésített versek az énekkar elıadásában. 35. Város, ahol élünk pályázat 3-8. évfolyam számára. 36. Ünnepi mősor a színjátszó szakkör részvételével. K i v o n a t Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 26-án megtartott ülésén felvett jegyzıkönyvbıl: 234/2007/2204/IX.26./sz. határozat a város alapításának 750. évfordulója elıkészítésérıl Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a város alapításának 750. évfordulója elıkészítésérıl szóló elıterjesztést elsı olvasatként - a következı kiegészítéssel: Sétáló Kazinczy Ferenc-szobor felállítása a fıutcán, valamint - a melléklet I/11. pontjában a következı pontosítással: Kossuth Lajos lakóháza. Felkéri az elıkészítı bizottságot a már rögzített és az ezt követıen beérkezı ötletek, javaslatok rangsorolására. Az ünnepségsorozat megszervezése során figyelemmel kell lenni a tematikájában megegyezı, vagy egymáshoz közel álló rendezvények és kiadványok egyidejő megszervezésére, megjelentetésére a hatékonyabb reklám érdekében. A város Internetes honlapján külön oldalt kell megnyitni a rendezvénysorozat elıkészítésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos híradásoknak, látogatói ötleteknek, javaslatoknak és felajánlásoknak. Ezzel egyidejőleg felhívással fordul a városban élı és innen elszármazott sátoraljaújhelyi polgárokhoz, hogy javaslataikkal, ötleteikkel, továbbá felajánlásaikkal és önkéntes munkával járuljanak hozzá az évforduló méltó megünnepléséhez. A Képviselı-testület a város alapításának 750. évfordulójára szervezendı ünnepségsorozat megvalósításához a szükséges pénzügyi forrásokat, különösen a pályázatok benyújtásához szükséges saját erı fedezetét évenként 3 millió Ft-ot mindenkori éves költségvetésében elkülönítve biztosítja. Felelıs: a polgármester és a jegyzı Határidı: folyamatos. K. m. f. Fedorné dr. Fráter Zsófia sk. címzetes fıjegyzı Szamosvölgyi Péter sk. polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA

AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA Jelölést benyújtó: Egri Fertálymesteri Testület Eger, Bajcsy Zsilinszky út 9. Eger, 2013. június 7. kiegészítés: 2014. március 24. 1 JELÖLÉSI ADATLAP A SZELLEMI

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 A mostani Jánossomorjai Független Közéleti Társaság - Társaskör Egyesület elıdje a Moson-Szent-Jánosi Társaskör 1904 februárjában alakult

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. SZEPTEMBER Lapszámunk tartalmából: - Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben

DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS 15. - BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN

DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS 15. - BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN 2009. március II. évf. 3. szám Hírek a könyvtárról, helytörténeti győjteményrıl 50,- Ft AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN Az információs társadalom és a demokratikus

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T MÚZEUMTÖRTÉNET a Vas megyei Múzeumok Értesítôje 33 (2010) 287 303 Szombathely, 2010 Zágorhidi Czigány Balázs ÚJ MÚZEUM A RÉGI FALAK KÖZÖTT ÚJ SZAKMAI PROFILOK KIALAKÍTÁSA A VASVÁRI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

Részletesebben

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja.

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja. H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 4. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. április Móricz rendezvények Leányfalun Az utóbbi években

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2009. 4. füzet Jósvafı, 2009. december VII. évfolyam 4. szám 2009. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 1 BEVEZETÕ Az Országgyûlés 1997. december 9-i ülésnapján fogadta el a CXL. számú, a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök 2012.02.24.

B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök 2012.02.24. B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL Illés Szabolcs elnök 2012.02.24. Tartalomjegyzék A szervezet céljainak rövid leírása 2 A közhasznú tevékenység

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA TAVASZI ZSONGÁS. Áprily Lajos TAVASZI VIZEK

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA TAVASZI ZSONGÁS. Áprily Lajos TAVASZI VIZEK Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2007. április TAVASZI ZSONGÁS Áprily Lajos TAVASZI VIZEK Zsong a szigetcsúcs barna berke, Állok a vadvizes tavaszban, Vizek

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2007. FEBRUÁR X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Képviselı-testületi ülésrıl 2007. január 25-én tartotta ülését Békés Város Képviselı-testülete. A napirend

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Kodolányi János Fıiskola Turizmus Tanszék Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Konzulens neve: Hinek Mátyás Készítette: Berendy Brigitta Idegenforgalom és Szálloda Székesfehérvár, 2006 Kijelentem,

Részletesebben