A jelszó szemiotikai, nyelvi arculata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jelszó szemiotikai, nyelvi arculata"

Átírás

1 A jelszó szemiotikai, nyelvi arculata Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak, gondolják meg: miképpen a maradás szónak több jelentése van. Korszerinti haladás épen maradást hoz magával; veszteg maradás következése pedig senyvédés" (Kölcsey Ferenc február 9-én elmondott országgyűlési búcsúbeszédéből.) 1.Bevezetés. A mai folklór műfajokat nyelvészeti, szemiotikai avagy az újabban használt szóval nyelvészeti antropológiai szempontból bemutató sorozatom (vö. Nyr. CXI, 330 8, MNy. LXXXIV, , MNy. LXXXVII, ) újabb témája a j e 1 s z ó. A téma időszerűségét különösen indokolja az, hogy az utóbbi évek politikai, gazdasági, történelmi átalakulásában ez a szóbeli és írásbeli, hétköznapi műfaj jelentős mozgósító szerepet vitt: az átmenet (rendszerváltás, rendszerváltozás) fontos, mindennapi és eleven nyelvi műfajává vált. Az közötti időszakban végzett rendszeres gyűjtőmunkám során több ezer jelszót jegyeztem föl helyi és országos megmozdulásokon, népszavazások, országgyűlési és helyhatósági választások alkalmával. A gyűjtést sok helyszínen személyesen, illetve egyetemi és főiskolai hallgatók segítségével végeztem, és forrásként használtam a televíziós közvetítéseket, valamint a sajtófotókat is. Az elkészült, rendszerezett archívum alkalmassá vált az anyag teljesebb bemutatására, elemzésére is A jelszó műfaja. A jelszó törmelékműfaj", kisműfaj, amelynek keretébe sokféle jelenséget, szövegtípust, megnyilatkozást besorolhatunk. A Világirodalmi Lexikonban (V, 643) és a Magyar Néprajzi Lexikonban (II, ) közölt jelszódefiníció szerint jelszónak tekinthetjük a rövid, rendszerint egymondatos, állandósult kifejezést, amely valamilyen csoporthoz, közösséghez, társadalmi mozgalomhoz való tartozást, illetve annak érdekeit fejezi ki. A jelszó a falfirkáláshoz hasonlóan (vö. Nyr. CXI, 332) kommunikációs közeg és folklór (frazeológiai) kisműfaj (egység). Az angolban Slogan, a német- 1 Gyűjtőmunkámat 1990-ben az MTA Soros Alapítvány ösztöndíjjal segítette február 18-án a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Magyar Szemiotikai Társaság együttes felolvasó ülésén már beszámoltam kutatásaimról, április 23-án Velemben a 3. Osztrák Magyar Szemiotikai Kollokviumon Zur Semiotik der politischen Parolen in Ungarn" címmel tartottam előadást.

2 ben Parole (ritkábban Losung), a franciában és a románban devise (devisa) felel meg a jelszónak. Ez utóbbi két kifejezés a középlatin devisa 'megkülönböztető jegy' szóból ered. A magyar nyelvben a szó a nyelvújítás idején jelenik meg ban Baróti Szabó Dávid használja először. Korábban s még egy ideig a homlokírás, jelmondás szót használták helyette. Először valószínűleg a katonai titkos kifejezést jelentette ( Tudod a jelszót?"), ám hamar megjelent átvitt értelme is: valaminek tömör, csattanós, találó kifejezése (NyÚSz.). A jelszó egyik alapformája, kiindulópontja akiáltás, kikiáltás lehetett. A kiáltás a nyelv egyik alapvető funkcióját, a konatív vagy felhívó funkciót valósítja meg. JAKOBSON szerint a konatív funkció a címzettre irányul, legnyilvánvalóbb grammatikai kifejeződése a vocativus és az imperativus (R. JAKOBSON, Hang jel vers. Bp., ). Az egyszerű kiáltások (angolul: cry, street cry) közvetlen rokonságban vannak a mondatszókkal, indulatszókkal, állathívó és -űző kifejezésekkel, tehát a grammatikákban helyet kaphatnának ezek között is. Egyszerű, rögtönzött, a beszéddallamhoz hasonló ritmus és dallam vezetés jellemzi őket. A népköltészetben ide sorolhatjuk még a piaci kikiáltást, a falusi kihirdetést (publikálást), a különféle kiáltásszerű jókívánságokat. A Nagy-Homoród menti falvakban HÁLA JÓZSEF megfigyelte a máig gyakorolt óévbúcsúztató és újévköszöntő népszokások között a falvak templomtornyából irányított fényés hangjelenségeket, többek között a jókívánságok kikiáltását (HÁLA JÓZSEF, Óévbúcsúztató és újévköszöntő népszokások a Nagy-Homoród menti falvakban: FEJŐS ZOLTÁN KÜLLŐS IMOLA szerk., Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. Magyarságkutató Intézet, Bp., ). A mezőségi Magyarszovátról jegyezték föl a kiabálás a hegybe" (románul: strigarea peste sat) szokást. A hegyek között zajló, sokszor párbeszédes, felelgető kiáltások a falu hagyományos normáinak szereznek érvényt a kikiáltással", kibeszéléssel (ZSIGMOND GYŐZŐ, Kiabálás a hegybe: Honismeret XVII/5 [1989.], 64 6). Ugyancsak ide sorolhatjuk a különféle munkarigmusokat. A kőfejtők munkarigmusait ritmikai, melodikai, szövegtani szempontból kiválóan elemezte BÉKEFI ANTAL (A kőfejtők dallamos munkarigmusai és jelzőkiáltásai: Ethnographia LXXXIX [1978.], ). Félnépinek tartjuk a jelszók bővített változatát, így például a választások alkalmával a pártot és képviselőjét dicsérő, illetve annak ellenfelét ócsárló alkalmi politikai költeményt, akortesdalt (vö. KATONA IMRE, Kortesdal: Magyar Néprajzi Lexikon III, ). A kétsoros kortesdalokat inkább deklamálják, szavalják (pl. Nem kell sokat darányi, / Éljen doktor Darányi!"), a hosszabbakat ismert nótákra énekelték. Sokszor kortesnótából, röpdalból kiválik egy-egy tömör, csattanós sor, s jelszóként él tovább. A következő példa ezt mutatja: Tisza malma két kőre jár, Bécsnek őröl, nekünk darál. Gesztre megyen extravasút, Abcúg Tisza, éljen Kossuth! kortesnóta 1 jelszó, rövid röpdal j kortesdal További példákat hozhatnék acsasztuska és a jelszó kapcsolatára, de ezt most kellő hely híján mellőzöm. A jelszó ésaszállóige rokonságának az alapja az, hogy mindkettő esetében ismerjük, ismerhetjük (kikutathatjuk) az alkotót, vagy legalábbis

3 meghatározhatjuk az alkotók és a használók körét. A szállóige esetében azonban később is fennmarad az idézetszerűség és az individuális jelleg. A jelszó sokszor csak pillanatnyi műfaj, könnyen elveszítheti aktualitását, a nagy kortükröző jelszók pedig inkább kollektív jellegűek, történelmi dekorációként szolgálnak. Megemlíthető még a reklámszöveg is a jelszó rokonságában. EGYED PÉTER szerint a reklám genetikus kapcsolatban van a politikai és vallási jelszóval. Azonban míg a politikai jelszó címzettje mindig egy közösség, a reklám címzettje az egyén" (A reklám és a jelmondat a mindennapi élet jelrendszerében: NylrK. XXIX/2 [1985.], ). A jelszó műfaji rokonságát a következő táblázatban foglalhatjuk össze: Népköltészet Félnépi költészet Közköltészet Irodalom kiáltás népi köszöntő, jókívánság rigmus, munkarigmus népdal reklám(kiáltás) köszöntő kortesdal, röpdal szólás, közmondás jelszó szállóige devisa, embléma, mottó A kódolás technikáját, minőségét tekintve a jelszó lehet szóbeli és írásbeli jellegű. Közvetlen rokonságban van a feliratozással, falfirkálással. A feliratkészítés tudatos, szervezett tevékenység, a firkálás spontán, egyéni kezdeményezés, a plebejus indulat kifejeződése ellenőrizetlen formában. E jelenségek között helyezkedik el a jelszó: firkálás Jelszó Felirat nem hivatalos hivatalos/nem hivatalos hivatalos egyéni vagy csoportos csoportos csoportos vagy egyéni írásbeli szóbeli vagy írásbeli írásbeli spontán tudatos tudatos önkifejezés vagy közösségi cél közösségi cél didaktikus vagy esztétikai cél 3. Ajelszó kutatásáról. PEIRCE jelosztályai között a jelszó a rhematikus-indexikus sin-jel (pl. spontán felkiáltás) és a dicent indexikus legi-jel (pl. kikiáltó szövege) kategóriájába sorolható (VOIGT VILMOS, Bevezetés a szemiotikába. Bp., ). A jelszó cselekvési, tett-értékét a szemiotika másik nagy atyja", MORRIS is hangsúlyozta (Signs, Language and Behavior. New York, ). Úttörőként értékelhetjük a PETSCH könyvében (Spruchdichtung des Volkes. Halle, 1938.) tett utalást a jelszavakra. A mai folklór nemzetközi hírű kutatója, HERMÁN BAUSINGER több tanulmányában szólt ezekről a szólásszerű jelenségekről: Régebben az ún. jelmondat volt az illető mindenkori jelszava és kedvenc szólása, ami a címerrel összetartozott és szervesen kötődött annak viselőjéhez. Az állandó, személyhez tartozó jelmondatok ma már alig érthetőek, de napjainkban is vannak még olyan jelszavak, amelyek

4 azért az elvre rávilágítanak: ilyenek a sportegyesületek csatakiáltásai, a közületek és más egyesületek jeligéi, a szövetséges csoportok vezényszavai. A jelmondattól nem állnak messze a pártok állandóbb jelszavai... és bizonyos foglalkozási csoportok jelszavai" (Szólások és feliratok: Folcloristica VI [1982.] 355). OLIVIER REBOUL egész könyvet szentelt a jelszónak (Le Slogan: PUF. [Paris] 1975.). A rögtönzésszerű kikiáltásról mint a jelszók rokonáról már gazdagabb a szakirodalom. BOGATIRJEV a kézbesítők és vándoriparosok kiáltásairól, SCHWERTBERGER a mai utcai kikiáltásokról, UYSAL a törökországi kikiáltásokról írt nagyobb tanulmányt (részletesebben 1. VOIGT VILMOS, Kikiáltás: Világirodalmi Lexikon VI, 260 1). A már korábban említett lexikoncímszavakon kívül említés történik a jelszóról,,a magyar folklór" című egyetemi tankönyvben is (VOIGT VILMOS, Kisepikai prózaműfajok: A magyar folklór. Szerk. ORTUTAY GYULA. Bp., ). Ezek szerint leginkább a folkloristák figyeltek föl erre a kisműfajra. Ehhez járul SZABÓ RÓBERT történeti szempontú tanulmánya az ötvenes évek politikai ünnepeiről, jelszavairól (História 1987/5 6.). A jelszó és a mindennapi élet kapcsolatáról két tanulmányt publikált a Romániában élő EGYED PÉTER (A jelszó és a mindennapi élet értékstruktúrája: A Hét XI/6 [1980.], 8, XI/7 [1980.], 8). Szemiotikai, nyelvészeti, filozófiai megközelítéssel vizsgálta a jelszó ideológiai, mindennapi funkcióit. Ugyancsak szemiotikai kutatás keretében egy munkaközösség elemezte Budapesten az 1970-es években a május elsejék jelvilágát, azon belül jelszavait (Munkaközösség: Az május elsejei budapesti felvonulás társadalmi szemiotikája: VOIGT VILMOS SZÉPE GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN szerk., Jel és közösség Bp., ). Különösen a mai folklór, a mai nyelvi szokások antropológiai beállítottságú kutatói érdeklődtek a jelszó iránt. így történt ez a mai városi folklór kutatásairól híres zágrábi Folklórkutató Intézetben, ahol a különféle felvonulások plakátjait, jelszavait is vizsgálták sok más egyéb városi jelenség mellett (DUNJA RIHTMAN-AUGUSTIN, Zágrábi városi folklór kutatás, módszertan, eredmények: Ethnographia XCV [1984.], ). A közép- és kelet-európai politikai változások és válságok során másutt is fölfigyeltek a jelszavakra. Végeznek vizsgálatokat az orosz jelszavakkal kapcsolatban, s a vukovári szerb jelszavakat is föltérképezik. (GRZYMEK osztrák kollégám szíves szóbeli közlése.) Ahhoz, hogy egy hétköznapi folklórműfajjal kapcsolatban tudományos megállapításokat tehessünk, lehetőség szerint minél nagyobb és pontosabb korpuszra van szükség. Ezt szolgálja gyűjtésem, amely az közötti időszakra terjedt ki, s az egyes megmozdulások, demonstrációk, politikai küzdelmek jelszóanyagát külön csoportokban tartalmazza. Gyűjteményemből két kisebb egységet már rövid elemzés keretében megjelentettem (Választási jelszóhadjárat '90: ÉdAny. XII/2 [1990.], 20 és Hungary no taxiland". A taxisblokád jelszavai: EdAny. XIII/1 [1991.], 20), valamint a Magyar Nyelv Hetére készült egy rádióműsor is az anyagból ( Jelszavaink valának..." A közelmúlt és napjaink jelszavai nyelvészszemmel. Balázs Géza összeállítása. Szerkesztő: Fehérvári Győző. Rendező: Hámor János. Magyar Rádió, április 24.). 4. A j e 1 s z ó funkciója, modalitása. Az ideológia, a politikai célok történetileg kialakult antropológiai-kulturális (és nyelvi) meghatá-

5 rozottságú csoportrítusok keretében, rendszerében érvényesülnek. Ezért állítottam jelen tanulmányom elején, valamint a témával kapcsolatos első tudományos áttekintésemben (Nyr. CXI, 330), hogy ezek a mindennapi, folklór jellegű nyelvi műfajok lényegében nyelvészeti antropológiai vizsgálatot követelnek. (Ennek keretébe tartozónak vélem a sokszínű és változatos szemiotikai, szövegtani eljárásokat.) Lényegében minden jelszót politikainak kell tekintenünk, úgyhogy azt is mondhatjuk, nincsen más, csak politikai jelszó. A partikuláris egyéni ( Nincs lakásom"), (kis)közösségi, társadalmi, gazdasági ( Engedjék el a hiteleinket") stb. célt megfogalmazó jelszónak politikai irányultsága, jelentése van. A szóbeli (verbális és meghangosított", artikulált), valamint gyakoribb változata a grafikus-vizuális plakát (transzparensfölirat) szövege" a mindennapi gyakorlat és a fennálló vagy kívánt politikai rend között teremt közvetlen szimbolikuskommunikációs kapcsolatot. A jelszó határozott célja, hogy a politikai struktúra által képviselt vagy sugallt célok, valamint a mindennapi élet valósága között teremtett kommunikációs kapcsolatot cselekvési kapcsolattá alakítsa át (vö. EGYED i. m.). A beszédaktus- vagy beszédtett-elmélet értelmében a jelszó artikulált, erővel" mondott illokúciós aktus, tehát megvalósított cselekvés. A cselekvés értéke azonban lehet szimbolikus vagy valóságos. Különösen az egykori ún. szocialista országokban (illetve általában a diktatórikus rendszerekben) gyakorolták és gyakoroltatták a társadalmi közléseknek ezt a szimbolikus módját. Ez lényegében a jelszó alapvető funkciójának meghazudtolása, az ilyen jelszó saját terminusomban áljelszó. Az áljelszó előírt, ellenőrzött, rituálisan használt, ismételt kiüresedett jelentésű megnyilatkozás. Ezzel élesen szembenállnak a valóságos, vagyis igazi közösségi problémákat (pozitív és negatív értelemben) megfogalmazó, nem hivatalos jelszók. A politikai kultúrának ezt a kettősségét SZENDE TAMÁS éppen a jelszavakkal (jelmondatokkal) példázza egyik tanulmányában: Vessünk össze... két, azonos műfajú szöveget, két jelmondatot: (i) Éljen a párt! és (ii) Állítsátok le Bős-Nagymarost! Az első slogan demagógiája abban áll, hogy nincs cselekvéskontextusa a közlési cél értelmében, mivel nem mozgósít semmire. Nem tárgyának eltérése folytán, hanem nyelvi kifejezés mivoltában más a (ii) alatti jelmondat: megnevez egy végrehajtandó cselekvést, amelyet egy objektumra vonatkoztat. Utal a címzettre, legalábbis általános formában, de összetéveszthetetlenül. A kifejezés megjelenítésének, aktualizálásának módja emellett a közleményt egy bennfoglalt, bár fölöslegesként, redundáns elemként a nyelvi alakulatból elhagyott, szavakba is foglalható közléssel egészíti ki, amely lehetségesen így hangzik: Mi követeljük. Bizonyos értelemben tehát csak az utóbbi minősül valóságos, tartalmas közlésnek" (A politikai kultúra néhány nyelvhasználatipragmatikai vonatkozása [ ]: Nyr. CXIV, 22). Ehhez hasonlóan vélekedik a valóságos és áljelszó különbségéről EGYED PÉTER: ha a jelszó kommunikációs-cselekvési komplexusként működik, akkor a helyzet meghaladásának aktív tényezője-közvetítője (ugyanis a cselekvésben felszámolja a helyzetet) s ez a társadalmi változás, a forradalom szituációja, ha viszont csak szimbolikus komplexusként van jelen a mindennapi életben, akkor a helyzet egyszerű újratermelését szolgálja, és a társadalmi rendszerben kimondottan a szimbolikus rend elemeként működik" (EGYED i. m.). Lényegében ez utóbbi célt szolgálták Magyarországon (és a többi ún. szocialista országban) a negyven éven keresztül kiadott hivatalos jelszavak (pl. a május elsejék jelszavai).

6 A jelszavakhoz fűződő érzelem, azonosulás is fontos vizsgálati szempont. A sokszor hallott jelszavak közhelyekké válnak (válhatnak), különösen azért, mert leegyszerűsített gondolatokat, érzelmeket, célokat fogalmaznak meg. KONRÁD GYÖRGY szerint: Minden élénken izgatott korszaknak vannak jelszavai, melyeket lehetőleg gyakran kell mindenkinek használnia, ha ellenség gyanánt nem akar tekintetni. Korunkban minden párt zászlóira a szabadság és egyenlőség jelszava áll felírva" (idézi EGYED i. m., de Konrádnak több művében találunk a politikai jelszókra való utalásokat, pl. A cinkos. Bp., , 295, A városalapító. Bp., , 78, 111. stb.). A jelszómodalitás, vagyis a jelszó és valóság, környezet viszonya nyelvészeti és szemiotikai szempontból is vizsgálható. A jelszó parole (performancia) jelenség, s így grammatikai formájától függetlenül megnyilatkozásnak kell tartanunk, amely konkrét kimondott (elhangzott) vagy leírt-ábrázolt formában áll előttünk (vö. KÁROLY SÁNDOR, Mondat és megnyilatkozás. NéprNytud. XXIV-XXV [ ], 49-63). A jelszó azért különösen érdekes jelszerkezet, mert a peirce-i jelhármasság olykor egyszerre tanulmányozható rajta: 1. Minden jelszó megvalósít valamilyen indexikus információt: hiszen kötődik helyhez, helyzethez, prozódiai sajátosságai vannak, paralingvisztikai elemek egészíthetik ki, 2. A jelszók igen tekintélyes (később elemzendő) típusa ikonikus információt is hordoz: a képszerűség jellemzi. Ide sorolom a megnyilatkozás képeit", de a vele együtt megjelenő, hozzá kapcsolódó képet is (korábbi elemzéseimben ábratextnek, ábraszöve gnek neveztem ezt a jelenséget, vö. pl. MNy. LXXXIV, 466), 3. A legnyilvánvalóbb információs szint a jelszók esetében is világos: a szimbólumokkal való információ. A jelszó jelentésének komplex összetevői: referenciális jelentés, előfeltevésből, környezetből való jelentéskiegészillés, konkretizálás, az illokúciós (beszédtett) jelentés, felhívó érték. 5. A jelszó története. Tetszetős dolog lenne a portyázó magyarok huj, huj csatakiáltásait tekinteni az első lejegyzett magyar jelszóknak. A parasztmozgalmak, felkelések, csaták jelszavait ugyancsak figyelmen kívül hagyhatjuk a mostani fölvetésben. A mai modern politikai jelszó a XIX. század szülötte. Nem véletlen, hogy éppen ekkor vált szükségessé önálló szóval való megjelölése. A legkorábbi politikai jelszók a szájhagyományból lejegyezve, a századforduló munkássajtójából és más gyűjtésekből maradtak ránk. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt lapjaiban például rendszeresen közöltek vidékről beküldött szlogeneket. A Világszabadság című újság 1905-ben a beküldött jelszavakkal fejtett ki propagandát: Aki kenyeret lop, az nem tolvaj, csak éhes ; Drága az a méz, amit tövisről kell lenyalni; Az adó olyan, mint a lámpa felsrófolják; A legolcsóbb munkásházak: kórház, menház, fogház (forrás: NAGY DEZSŐ, Magyar munkásfolklór. Bp., ). Már ebben a viszonylag korai jelszókban fölfedezhetjük a főbb stílusjellemzőket: a frazeológiai egységek eltorzítását, a szóláshasonlatok kedvelését, a felsorolással elért váratlan jelentéshatást. Folytatódott a tanácsköztársaság idején a jelszópropaganda: Minden a miénk; Ne bántsátok a néptulajdont; Te sötétben bujkáló, rémhírt erjesztő ellenforradalmár, reszkess! (Ez utóbbi jelszót 1988-ban a szentendrei HÉV-en firkálás, majd pedig tréfás szóbeszéd formájában is megfigyeltem.) A két világháború közötti korszak meghatározó jelszója a Nem, nem, soha! A munkástüntetéseken hangoztatott jelszó: Munkát! Kenyeret! (Néha megtoldva: Fasisztáknak kötelet!)

7 1944/1945 után természetesen még sokféle jelszó volt hangoztatható és hallható a közéletben. Mégis a kommunista jelszók azok, amelyeket a későbbi korszak meghatározó érvényűnek láttatott: A föld azé, aki megműveli; Földet vissza nem adunk; Tiéd az ország, magadnak építed; Lesz magyar újjászületés (ez a jelszó 1989-ben az egyik legutolsó MSZMP-jelszóként éled föl), Urak országából dolgozók hazája; Romok helyén virágzó élet; Gerő, a hídverő; Arccal a vasút felé; stb. Az 1948-ig terjedő időszakban még spontán" jelszavak is keletkeztek. A Standard gyár természetjárói ilyen felirat alatt vonultak május elsején: Természetjárás = egészségvédelem ; Természetjárás a dolgozók sportja; Szabad országban szabad természetjárás. A fordulat évétől megkezdődött a hivatalos politikai, ünnepi jelszavak publikálása. Az MDP propagandaosztálya először 1948 novemberében, majd minden év áprilisában közzétette a kötelezően és kizárólagosan hangoztatandó jelszókat. A gyűléseken, ünnepségeken a szóbeli jelszók között állandósultak a Rákosit, Sztálint dicsőítők (pl. Éljen Rákosi, éljen a párt; Rákosi a mi vezérünk I Ezért boldog egész népünk!) at követően az 1956-os forradalom rövid időszakát leszámítva 40 éven keresztül csak a szimbolikus, hivatalos jelszók (áljelszók) létezhettek. Ezek a jelszósorozatok évről évre alig változtak, finomodtak: a nép egésze nevében szóltak, az internacionalizmust és a munkát dicsőítették, az eredményeket hangsúlyozták. Az ötvenes évek néhány jellemző hivatalos jelszava: A mi országunk nem rés a béke frontján, hanem erős bástya; Ujabb 400 millióval növekedett a béketábor; A fővárosi könyvtár dolgozói kultúrával építik a szocializmust; Örök dicsőség és hála függetlenségünk támaszának, a felszabadító Szovjetuniónak és a nagy Sztálinnak; Éljen a felszabadító Vörös Hadsereg. A nagy társadalmi megmozdulások a jelszókultúra változását is magukkal hozzák, hiszen a jelszó ezeknek egyik leghatásosabb nyelvi eszköze teljes jelszófrazeológiája még nincs összegyűjtve, de emlékekből, korabeli fényképekből összeállítható egy kis mutató: Azt kérdezik Pesten-Budán, hová lett a magyar urán? Gerő Ernő gyere elő, / Legyen benned annyi erő, / Állj magad a bíró elé. / Elárultad magyar népünk, / Miattad folyt drága vérünk, / Nem való vagy semmi másra, / Megértél az akasztásra! Magyar! Ne hagyd magad! A népakaratot még a tankok sem törhetik meg, MUK (71/árciusban wjra kezdjük) tól rendszeressé váltak az utcai megmozdulások, tüntetések, s ezekkel együtt a jelszókultúra újjáéledt tavaszán adták ki utoljára az MSZMP május elsejei jelszavait. Ezzel a központi, hivatalos áljelszó megszűnt, s megjelentek a tagolt politikai érdekeket megjelenítő sokszínű jelszavak. 6. Szemiotikai nyelvi jellemzés. Az összegyűjtött jelszóanyag (amelyből tanulmányom végén mutatványt közlök) azonos időszakból és történelmi szituációból származik, ezért együttes vallatásra fogható, s ezen keresztül a jelszó mint nyelvi tény, folklórműfaj jellemzőit megragadhatjuk. 1. A rendelkezésünkre álló lejegyzett és archivált jelszók lehetőséget adnak jelszótipológia felállítására. Megkülönböztethetünk nemzetközi és nemzeti (helyi), hivatalos és nem hivatalos, központi és kisközösségi, egynyelvű és többnyelvű (vegyesnyelvű), valamint valódi és áljelszókat. Egyegy jelszó természetesen több csoportba is besorolható, természetesen nem oppozicionális, hanem a párhuzamos kategóriák valamelyikébe. Például a

8 Fidesz meghatározó jelszava, a Hejha (< helyhatósági választások, 1990) tekinthető hivatalosnak (mert a Fidesz-központ adta ki, s az egész országban megfigyelhető volt), mégsem központi jelszó (mert mégiscsak egy párt jelszava volt, tehát inkább közösségi, kisközösségi jellegű); s természetesen valódi jelszó (mert valóságos tényt, küzdelmet, célt határoz meg igen találó nyelvi leleménnyel). A Hejha jelszó és plakát sok mással együtt az 1990-es helyhatósági választások fontos történelmi, művelődéstörténeti dokumentuma. Az is előfordulhat, hogy a jelszók tipológiai helyzete a történelem folyamán megváltozik. Föltétlenül így történt ez a Világ proletárjai, egyesüljetek! jelszóval. Az 1848-ban Londonban született Kommunista kiáltvány befejező felhívása (szállóigéje) a nemzetközi kommunista mozgalom állandó jelszavává vált, tehát érvénye partikulárisból internacionálissá nőtt. Nemzetközi jelszónak tekinthető a Szovjetunió és a szocialista világrendszer fennállása és virágzása idején: ezzel együtt minden ilyen országban hivatalos és áljelszó. A szocialista rendszerek fölbomlásával, a Szovjetunió megszűnésével érvényességi, használati köre szűkült; ezzel együtt tipológiai helyzete is megváltozott (ma Magyarországon csak egyetlen párt jelszava). A jelszókat tartalmi formai jegyek alapján más módon is csoportosíthatjuk. A jelszó morfoszintaktikai szerkezete lehet teljes, hiányos, sőt többletszerkezet, s találkozhatunk tagolatlan, valamint szabálytalan szerkezetű megnyilatkozásokkal is. Az első csoportba a tömör, önmagában hiányos mondatszó kat sorolhatjuk (pl. Nem!). Az ilyen esetekben a megmozdulás célja, általános jelentése, környezete igazít el a megértésben. Az ilyen jelszókra különösen igaz az, hogy a kezdeti jelértelmezéskor magas a sűrítés, az entrópia, amely csak az előismeretek és a helyszíni, kontextuális ismeretek birtokában oszlatható el. Egyszerű kijelentések tartoznak a második csoportba. Viszonylag ritka az ilyen jelszó. Ide sorolható például a Bizonytalan a vacsorám felirat, amely egy bányásztüntetésen egy kutyára volt erősítve. Tekinthetjük hiányos jelszónak is, hiszen a Bizonytalan, mint a kutya vacsorája teljes szerkezetű szóláshasonlat rövidült, illetve aktualizálódott. A felszólítások alkotják a legterjedelmesebb csoportot, hiszen grammatikailag ezek valósítják meg legegyértelműbben a jelszó kommunikatív funkcióját. (Implicit módon ugyanis valamennyi jelszóban tetten érhető ez a funkció.) A jelszók esetében a felszólító mód és megszólítások, írott változatukban még a felkiáltójelek ennek markáns jegyei. A Bűz van! jelszó grammatikailag kijelentés, a felkiáltójel avatja felszólítássá", s a kontextus (Mártírok útja, tüntetés a környezetszennyezés ellen) egyértelműsíti: 'Szüntessék meg a bűzt!'. A poétikai megformáltságú rigmusok, rigmus -jelszók alkotják a következő csoportot. Valóságos nyelvi lelemény például a következő: Paksi tapsi hapsi mars ki! (Tüntetés az Ófaluban tervezett atomtemető ellen.) Valamilyen nyelvi játék természetesen a legtöbb jelszóban megfigyelhető (ez teszi emlékezetessé, elgondolkodtatóvá), s a prozódiai megoldásoknak, rímkényszernek mnemotechnikai okai is vannak: Vettünk nektek Jamahát / Nem kell nekünk ez a gát; Nem kell a szén, nem kell az urán / Mivel fűtünk holnapután?; illetve egy rövid, tömör rímes kérdés: Demisz neked ki hisz? A kérdések külön csoportba is sorolhatók. A kérdés-jelszó retorikai alakzat. Funkciója a pátoszkeltés, a szemrehányás, valamint más meg-

9 nyilatkozásokkal összekapcsolva sokféle kérdés-felelet játékra ad lehetőséget. Például nem létező párbeszéd megteremtése, ezzel hangsúlyozva a cselekvésértéket: És velünk mi lesz? ; Menjünk a lengyelek után? ; Adó vagy gyermek? ; Magyar táj osztrák ecsettel? (utalva Juhász Gyula közismert verscímére); Kinek jó a nekünk rossz? stb. A jelszó mint gyűjtőkategória sokféle eredeti és torzított idézet (szállóige) aktualizálására, más kontextusba helyezésére is alkalmas. Ezért akár külön csoportba is sorolhatjuk a valódi és a torzított idézeteket. Pl. Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk (Sütő András); S a sírt, hol nemzet süllyed el, / Népek veszik körül (Vörösmarty Mihály) mindkét idézet a romániai falurombolás elleni megmozduláson volt olvasható. A felszólítások egyik alcsoportjának avagy külön kategóriának tekinthetők a leginkább jelszók", vagyis az éltetések-éljenzések. Pl. Éljen május elseje! Gyakori megoldás az eredeti éljenzés továbbköltése, s kifordítása, pl. Éljen Kádár! havi 3000-ből; Éljen a kormány! a mi bérünkből. Különleges jelszócsoportot alkotnak az úgynevezett ábrajelszók, amelyek egy ábra és megnyilatkozás kapcsolatából állnak (s ily módon természetesen csak vizuális-grafikus élményként foghatók föl, akusztikailag nem megvalósíthatók). Már a firkálásoknak, a különféle feliratozásoknak, jelvényeknek stb. kedvelt megoldása, hogy egy rajz (ábra) és egy megnyilatkozás lép kontextuális tehát egymásra vonatkoztatás nélkül nem értelmesíthető kapcsolatba egymással. Ezek egyúttal rejtvényszerű és ikonikus jellegű jelszók is (más kapcsán is említettem már: MNy. LXXXIV, 466). Nemzetközi jelek, jelvények is megjelenhetnek közöttük, pl. I v Duna. Karikatúra-jelszónak tarthatjuk azt, amelyen a Kutatás megnyilatkozás mellett egy kukában guberáló tudóst látunk. 2. A jelszó a pillanat terméke, műfaja. A helyzet, a környezet egyértelműsíti, ám vannak olyan jelszók, amelyek jelképpé, történelmi-politikai díszletté" válnak. A pillanatnyiság állandóság tengelyen sokféle nyelvi, jelentésbeli megoldással találkozunk. Talán a leggyakoribb a többértelműség, a poliszémia lehetőségének kihasználása. Pl. Pénz nincs, feszültség már van (a nagymarosi vízlépcső elleni tüntetésen). A feszültség szó két jelentése szikrázik egybe: 'villamosfeszültség' -v 'társadalmi feszültség'. Ugyanekkor hasonló jelenség figyelhető meg a Nem kell a sóder, nem kell a duma / Saját medrében folyjék a Duna rigmusban. A sóder 'folyami kavics' és 'üres beszéd' jelentése játszik egybe. A poliszémiára épít a Bős Nagymaros: Panama-csatorna fölirat is. A Panamacsatorna jelzi a Duna csatornává" válását, valamint minősíti a megvalósulás körülményeit. Homofónia -jelenségek is szerepelhetnek transzparensföliratokon (illetve azok kiolvasásakor) mint a nyelvi humor eszközei. Ilyen a következő: Nem kell nekünk Czibere-leves! (az írásmód utal az akkori művelődési miniszter nevére, a cibereleves pedig egy népi ínségeledel). Szerkezeti homonímiát valósít meg a következő fölirat: Itt él a nép ítél a nép, Itt élni fog ítélni fog. Kedvelt eszközei a jelszógyártóknak a szótorzítások, új értelmes szavakká, szókapcsolatokká való átalakítás. Föltétlenül intellektuális stíluseszköz, szóalkotásmód. A humoros vagy elgondolkodtató hatás úgy keletkezik, hogy az alapalak és a létrejött új alak jelentése egyszerre villan föl:

10 vízlépcső vízlépcsőd. Rokon jelenség ezzel a kontamináció: Gerő (Ernő) X erőmű = Gerőmű, Grósz (Károly) X Nagymaros = Grószmaros (ebben az esetben stilisztikai többlet, hogy a gross németül 'nagy'-ot jelent), Oviber X Bertalan Ovibertalan (az óvoda ovi alakjának egybeesése kelt humoros hatást). A poliszémiához közel álló jelenség, amikor hasonló hangzású szók kerülnek egymás mellé vagy helyére. A következő jelszóban a többgátrendszer a többpártrendszer-t idézi föl: Rosszul értettétek, mi nem többgátrendszert akarunk! Hasonló hangzású szók egymás mellé állítására további példa még: Körösfői gödöllői; Zugló Vankó. A mai folklór jól ismeri az álbetűszó jelenségét; vagyis azt, amikor meglevő, valódi betűszók átköltött feloldást", jelentést kapnak. Természetesen a jelszókészítők is kihasználják ezt a játékos szóalkotási módot: ELTE Eötvös Loránd Templom Egere. Valamint ehhez hasonlítható a betűszó-továbbköltés: ELTEmetve. Gyakori a hiány, az elliptikus szerkesztés. Nem is a kimondás miatti félelem, hanem inkább az elgondolkodtatás és a helyszűke" lehet az oka: Azért a víz az úr... (ti. győzni fog a nép, a természet); Hol van Mátyás király...? (kiegészíthető: oda az igazság!"). Összehasonlító jelentéselemzésre, tartalomelemzésre ad alkalmat az május elsejei felvonulás hivatalos jelszavainak vezérszavak szerint elkészült elemzése (vö. Munkaközösség i. m. 190), s hasonló kettős oppozíció-vonatkozásban az utolsó MSZMP jelszavak (1989. május 1.) megadása: május 1. nemzetközi munka Szovjetunió szocialista országok egysége harc Indokína Közel-Kelet, európai biztonság nemzeti IV. ötéves terv munkaverseny szocialista brigádok szocialista MSZMP haza május 1. (saját elemzésem) munka harc nemzetközi béke, biztonság, emberiség nemzeti korszerű műveltség kibontakozás nemzeti összefogás értékteremtés tudás, teljesítmény szocialista piacgazdaság nemzeti egység, haladás demokratikus szocializmus társadalmi szolidaritás Magyar Népköztársaság,,,szeretett hazánk" A két táblázat azonos tartalmi jegyek alapján mutatja a két május elseje hivatalos jelszóinak jellemzőit. Az összevetésből ( ) látható, hogy a nemzetköziség gondolatköre gyakorlatilag fölszámolódott, helyette inkább általános, emberi" kategóriák jelentek meg. A nemzeti program erősödött, a

11 hagyományos (kiüresedett) frazeológia némiképpen megújult. Ez az újítás azonban már nem volt képes a folyamatok befolyásolására, új célok tömegek általi elfogadására. 3. A jelszó lényegéhez tartozik számos jelhasználati (pragmatikai) kérdés. A jelszó megalkotása elődjével, a kiáltással ellentétben nem pillanatnyi, hanem tervszerű folyamat. A jelszó, a felirat alkotója lehet egy ember, politikai megmozdulások esetében azonban inkább egy közösség. A műfaj folklór jellegét erősíti, hogy az alkotók névtelenek", csak a közösség (párt, mozgalom) azonosítható. A leírt, vizuális-grafikus jelszó alkotása hosszú előkészítést igényel, a helyszínen azonban megjelenhetnek skandált, deklamált, tapssal kísért, élőszóval vagy hangszóróval elmondott" alkalmi jelszók is. A plakátjelszók megfogalmazásának körülményeiről az 1990-es országgyűlési választások kapcsán aprólékosan, az érintett képviselőjelölt szemével számol be Miskolczi Miklós (Független, ne válasszon engem. Képes 7 Lap- és Könyvkiadó, 1990., különösen 146 9; Holczer Józsefnak köszönön, hogy fölhívta rá a figyelmemet.) A jelszó cselekvésértékét, hatását nagyban befolyásolja az, hogy egy megmozdulás jelszavai mennyire esnek egybe. Ugyanazon a megmozduláson (alkalommal) a jelszavaknak nagy szóródása is megfigyelhető. Az egyirányú (azonos célra irányuló) jelszavak között is találni naivakat és intellektuálisakat, tömör-apodiktikusokat és kifejtő-részletezőket, célzatosakat ós követelőket. Bonyolultabb a helyzet, ha egy alkalommal kétirányú (különböző, ellentétes célokra utaló) jelszavak is megjelennek. Ez a helyzet akkor fordul elő, amikor egy tüntetéssel szemben ellentüntetést" szerveznek. Ez a jelszók párbaját, szópárbajt eredményez május elsején a hivatalos MSZMPjelszavak mellett már alkalmi, nem hivatalos jelszavak is megjelentek, pl. Nem a szánk nagy, a zsömle kicsi. Különösen élesen elváltak a tüntetők ellentüntetők szóbeli jelszavai október 28-án a taxisblokád idején. Pl.: Éljen Palotás! (A) - Éljen a kormány hétezerből! Dolgoztunk már eleget, élni akarunk! Bérencek, mennyit kaptok? Mondjon le a kormány! Nem vagyunk taxisok! (B) Éljen Horváth Balázs! Éljen Antall! Éljen a kormány! Eszközök vagytok! Hazaárulók! Nem lesz puccs! Mi vagyunk a többség! Alkotmányos rendet! A szóbeli dialógus-jelleg egyúttal a valóságos megmérkőzés erőpróbája. Arra figyelmeztet, hogy valódi, mély társadalmi konfliktusok törnek a felszínre, amelyekre megoldást kell találni. A szópárbaj alkalmat kínál az utolsó intellektuális lehetőségre: egymás jobb belátásra való bírására. Ebből a szempontból különösen nagy figyelmet érdemelnek a jelszók, mert nemcsak szimbolikus-kommunikációs kapcsolatok létesítésére, hanem egyúttal valódi cselekvésre", cselekedtetésre: társadalmi erőszak keltésére és erőszak elkerülésére is alkalmas eszközök.

12 7. összefoglalás. Tanulmányomban a jelszók mibenlétét, funkcióját, történetét és szemiotikai, nyelvi, nyelvhasználati jellemzőit vizsgáltam meg. A jelszók eredete a kiáltásokban, csatakiáltásokban fedezhető föl. Sok más apró folklórműfajjal és irodalmi formával érintkezik. Jellemzők rá a folklór megoldások, törvényszerűségek, de a firkálásokhoz, más feliratokhoz hasonlóan sokféle kommunikatív jellemző is társul hozzá. A jelszó rendszerint rövid, állandósult nyelvi kifejezés, amely valamilyen csoporthoz, közösséghez, társadalmi mozgalomhoz való tartozást, illetve annak érdekeit fejezi ki. Mai formájában a politikai jelszó mint szó és jelenség a XIX. század elejétől figyelhető meg. A jelszó antropológiai jellemzője az, hogy meghatározott ideológiai, politikai célokat közvetít, kapcsolatot teremt különböző társadalmi rétegek között rítus keretében. Rávilágít az ideológia, a hangoztatott célok és a mindennapi élet valósága közötti ellentmondásra; változtatni kíván; a társadalmi cselekvés, mozgolódás jellemző nyelvi megvalósítása, a szópárbaj hatásos eszköze. Magyarországon 1988-ban megindult a történelmi dekorációvá vált hivatalos, politikai (ál)jelszók összeomlása, s ismét megjelent egy élő jelszófolklór, amely a demokratikus, sokféle érdeket megjelenítő társadalmak sajátossága. 8. Mutatvány az átmenet időszakának ( ) jelszavaiból. a) MSZMP május 1-i jelszavak: 1. Világ proletárjai, egyesüljetek; 2. Éljen a marxizmus leninizmus; 3. Éljen május elseje; 4. Éljen a magyar szovjet barátság; 5. Erősítsük a szocializmust építő népek barátságát; 6. Éljen a kommunista és munkáspártok szolidaritása; 7. Atomfegyvermentes világot; 8. Megújuló nemzeti egységgel a haladásért. b) MSZMP május 1-i jelszavak: 9. Az MSZMP programja a megújulás programja; 10. Nemzeti egységet, haladást, modern Magyarországot; 11. Lesz magyar kibontakozás; 12. Éljen szeretett hazánk, a Magyar Népköztársaság; 13. Demokratikus szocializmust, néphatalmat; 14. Szocialista piacgazdaságot szocialista jogállamot. c) Tüntetés a romániai falurombolás ellen, Budapest, június 27: 15. Nem Erdélyt akarjuk, hanem emberi életet Erdélyben; 16. Románok! Ne hagyjátok megtéveszteni magatokat, a magyarok nem ellenségeitek; 17. Románok, magyarok, legyetek szabadok; 18. Csauswitz no (szóban); 19. NE (dózer és fatemplom rajzával); 20. Diktátormentes Európát; 21. El a buldózerekkel. d) Tüntetés a nagymarosi vízlépcső ellen, Budapest, szeptember 12: 22. Azért a víz az úr...; 23. Nem kell a sóder, nem kell a duma, saját medrében folyjék a Duna; 24. Dunasaurus; 25. Pénz nincs, feszültség már van; 25. Roszszul értettétek: mi nem többgát-rendszert akartunk; 26. Orósz mars; 27. Nem kell Gerőmú / Nem kell Grószmaros / Nem kell buldózer / Nem kell gumibot; 28. Vízlépcsőd; 29. Lakást építs, ne gátat; 30. Osztrák bankoké a haszon; 31. Világ buldózerjei egyesüljetek? e) Tüntetés a nagymarosi vízlépcső ellen, Budapest, október 30: 32. Vettünk nektek Jamahát / Nem kell nekünk ez a gát; 33. Döntsük meg a vízrendszert; 34. Lebuktok a vízlépcsőn! f) Sztrájk a felsőoktatásban, Budapest, november 23 24: 35. Anno 2000: ELTEmetve; 36. Múzeum a körúton; 37. Felvesszük! Némi anyagi támogatást; 39. Ne puskát: pipettát; 40. Eötvös Loránd Templom Egere; 40. Egyedem-

13 begyedein, sorvad az egyetem; 41. Húst a cziberelevesbe; 42. Nem kell nekünk Czibere-leves; 43. Minisztériumi támogatással kibővítik az Alacsonyhőmérsékletű Fizika Tanszéket; 44. Állást keres az egyetem volt fűtője; 45. Kutatás (guberáló köpenyes tudós rajzával); 46. Nem kell nekünk széncsata, győzni fog a tancsata. g) Tüntetés a nagymarosi vízlépcső ellen. Budapest, március 6. és Nagymaros, április 2: 47. Környezetszennyező hivatal; 48. öntsünk vizet a Dunába; 49. A kádban pancsoljatok, ne a Dunában; 50. Kommunista párt, térítsd meg a kárt; 51. Gátat a pártnak, utat a Dunának; 52. Bős Nagymaros Kis-Balaton Kisköre Oyurgyevác: Sebek Magyarország testén (Magyarország térképén ezek a területek föltüntetve, ragtapasszal leragasztva); 53. Bősz Nagy Marót (Maróthy László karikatúrájával); 54. Magyar táj osztrák ecsettel?; 55. Hol vagy Mátyás király...? h) Felvonulás, Budapest, március 15: 56. Good bye Stadinger; 57. Még egyszer azt üzente; 58. Kommunista politika, azaz a nép nevében a nép ellenében Ennyi volt, elég volt; 60. Nem engedtünk 48-ból. i) Tüntetés a nyírádi bauxitbánya környezetrombolása ellen, Hévíz, április 17: 61. Hévíz mindenkié bauxit másutt is van; 62. Nyíród a tavat kinyírád; 63. Felelőtlen döntés helyett felelős kormányt; 64. Tavunk a holnapunk. j) Tüntetés a Mártírok útjai környezetszennyezés ellen, Budapest, április 21: 65. Én 3 hetesen láttam meg a napvilágot, mert addig eltakarta a szmog; 66. A smog nem alternatív levegő; 67. Ha sokáig szívjuk megszívjuk; 68. Legyen olcsóbb az ólommentes benzin; 69. ólommentes gyerekeket; 70. Gáz van; 71. Levegőt; 72. Benne vagyunk nyakig. Szagoljuk is? k) Tüntetés a tervezett atomhulladék-temető ellen, ófalu, június: 73. Paks mars; lá. Paksi tapsi hapsi mars ki; 75. Minden megye temesse el a maga szemetjét. 1) Bányásztüntetés, Pécs, augusztus 30: 76. És velünk mi lesz? 77. Menjünk a lengyelek után? 78. Nem akarunk másodrendű állampolgárok lenni; : 50 kg szén 3 kg hús, 1989: 50 kg szén 1 kg hús, 2000: se szén, se hús; 80. Urános, szenes, utcára mehetsz; 81. Bizonytalan a vacsorám (kutyára erősített felirat). m) Tüntetés a Munkásőrség ellen, Budapest, szeptember 29: 82. Nincs pénzünk rátok; 83. A munkásőrséget nem beépíteni leépíteni; 84. A munkásőrség vagyona a nemzet tulajdona; 85. Münnich Ferenc Művek; ezer fegyver az sok; 87. A mór megtette kötelességét, viszontlátásra elvtársak; 88. Elmúlt fiúk; 89. Vigyázz! Pihenj! Oszolj! n) Mezőgazdasággal kapcsolatos tüntetések, több helyen, januárfebruár: 90. A tej élet, erő, szegénység; 91. Idejut a nép is (levágott tehénfej mellett); 92. Vágóhídra sem kellünk (tehénen); 93. Levágott tehenet nem lehet megfejni; 94. Vissza a földet; 95. Le a vörös bárókkal; 96. Kimerült a földünk java, mondjon le a Hütter Csaba; 97. Vigyázz, a földdel ne játssz; 98. Olcsóbb lett a néma kacsa, Hütter Csaba menjél haza. o) Tüntetés a miskolci bölcsészegyetem ügyében, Miskolc, február 23: 99: Hova lett a Glatz-noszty?; 100. Mélyen tisztelt miniszterek, hadd legyenek szemeszterek; 101. Találjátok ki bölcs ésszel, mi legyen a bölcsésszel; 102. A rendszer változhat, de a tudás örök; 103. Glatz úr, ébresztő! p) Országgyűlési választások, országos, március április: MDF: Csupán két szó: Szabadság és tulajdon! (Kölcsey); 104. T06apuu}u KOHei}; 105. Jöjjön el a te országod; 108. Veled vagyunk, legyél velünk. S Z D SZ 109. Küldjön Szabad Demokratákat a parlamentbe; 110. Aki otthon marad, a,

14 múltra szavaz; 111. Tiszta múlttal tiszta jövőért; 112. Van, aki szabadon szereti; 113. Tudjuk, merjük, tesszük; 114. Van kiút; 115. Szabad élet, szabad madár, de szép, aki szabadon jár. Fidesz: 116. Fiatal demokráciának fiatal demokratákat; 117. Tiszta lappal; 118. Itt és mást; 119. Hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre; 122. Ne otthon kuksolj, voksolj. FKGP: 123. Bort, búzát, békességet Isten, haza, család; 124. Nem engedünk a 47-ből; 125. Akitől a földet kapom, szavazatom arra adom; 126. A mi pártunkban nincs marxista, győzni fog a 7-es lista; 127. Ha magyar vagy, nem szavazhatsz másra, csak a Független Kisgazdapártra; 128. Vörös csillag volt nincs; Független Kisgazda Párt nagy kincs; 129. Teáltalad él a Kisgazdapárt! Számítunk rád. KDNP: 130. Tiszta múlt, biztató jövő = kereszténydemokrata képviselő; 131. Lendülj kereszt magasba, keresztet a nyolcasba; 132. Egy kis nép is naggyá lehet Európában; 133. A kereszténydemokrácia útlevél Európába; 134. Európai kereszténydemokrácia magyar felemelkedés; 135. Istennel a hazáért és a szabadságért; 136. Nem voltak árulóink, csak üldözötteink; 137. Van jövőnk jövünk. MSZP: 138. Haza és haladás; 139. Dolgozói tulajdont; 140. Mi magyar szocialisták: tudtuk, mertük, tettük tesszük; 141. Mondd meg a papának, hogy szavazzon a szocialistákra; 142. Munkát, szociális biztonságot; 143. Szocialistákkal a Holnapért; 144. Egy párt, amely utat nyitott a többi pártnak. S Z D P: 145. Az újrakezdés asszonya; 146. Aki árt mond, mondjon bért is; 147. Európa velünk van; x8 8 óra munka, 8 óra szórakozás, 8 óra pihenés ezt akarja a nyolcas lista; 149. Demokrácia Igen, Igazságosság Igen, Jólét Igen, Szocdemek Igen. MSZMP: 150. Dolgozók! Ne féljetek szavazni a pártotokra!; 151. A párttal a néppel egy az utunk; 152. Szabadság, Munka, Megbékélés, Biztonság. Agrárszövetség: 153. A vidékért, a haza jövőjéért. H V K: 154. A Parlament a pártokon kívülieké is! Mi vagyunk többen; 155. A többség ne legyen kisebbség! Anyagi, szociális biztonságot. Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül... Magyar Néppárt: 158. Néppel a népért; 159. Nem a párt a fontos, hanem a haza. Magyarországi Zöldek Pártja: 160. Tűzre, vízre vigyázzatok. Függetlenek: 161. A szükséges plusz + független. Helyi plakátszövegek, rigmusok: 162. Ha szíve dunaújvárosi, a képviselője legyen Miskolczi; 163. Magyar Bálint Igen; 164. Nekem nem térkép e táj (Ráday Mihály); 165. Gondolj a honra, szavazz a Hornra ; 166. Szebb lesz a tavasz, ha Roszikra szavaz; 167. Kommunisták le a lanttal, jelöltünk: Ilajagos Antal; 168. Félre a kételyt: Tölgyessy Pétert; 169. Itt és mást, Tirts Tamást; 170. Elég volt a sok káder, most már jöjjön Áder; 171. Dr.Grád számít rád; 172. Vigyázz, kész, Rajk; 173. íme Ádám, kire vágytál; 174. Telve a pince, reményünk a Vince; 175. Elég volt a sok mese, jöjjön Ugrin Emese; 176. A mi dalunk az Antaliunk; 177. Legyen már vége, szavazz a Végre; 178. Ne maradjon az ország árván, segít neked ebben Márvány; 179. Körösfői gödöllői; 180. Zugló Vankó; 181. Az egész város tudja már: jelöltünk a Ilodosán. r) Helyhatósági választások, országos, szeptember: Fidesz: 182. Hejha; 183. Az önkormányzat gazdasága a gazdagságán múlik. MD F: 184. Mi lesz itt? Mi leszünk itt!; 185. A nemzeti megújhodás programja helyett: rágalomkampány tüntetés zűrzavar? Még nem késő! Szavazzon a megújhodásért küzdőkre. SZDSZ: 186. Demszky, a tettek embere; 187. Szabad polgárokat a szabad önkormányzatba. MSZP: 188. Az idő nekünk dolgozik; 189. Ha mást vártál és mást kaptál, most jól válasszál. FKGP: 190. Tegnap szabadságodért, ma jogaidért, holnap jólétedért. KDNP: 191. Hiteles ememberekkel a helyi demokráciáért. BIT: 192. Voksodban a sorsod van.

15 s) Tüntetés a taxisblokád idején, Budapest, október 28: 193. Taxisok, nem, áll, csak megállt mögöttetek az ország; 194. Fasizmus kommunizmus taxizmus; 195. CB terror; 196. Mi is a nép vagyunk; 197. Hungary no taxiland; 198. Bukaresti bányászok = budapesti taxisok; 199. Taxisok = lenini útonállók; 200. Taxisok, vissza a volánhoz, engedjétek el a kormányt. A gyűjtésben nyújtott segítségükért köszönettel tartozom sok tanítványomnak; a történeti anyagért a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum munkatársainak; a feldolgozáshoz nyújtott szakmai segítségért VOIGT VILMOSnak, az ELTE Eolklore Tanszék vezetó'jének. BALÁZS GÉZA

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer.

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. A magyar politikai rendszer Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. Az előadások témakörei jelentőség, hatás? KERETEK Politikai tradíciók Politikatörténet Politikai kultúra Politikai gondolkodás

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek Tartalom Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben... 12 II. A nemzeti jelképek helye a hatályos magyar Alkotmányban kelet-közép-európai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT A történelem nyomai az új térszerkezetben ELTE-MTA Konferencia, 2007. november 17. PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT Készítette: Tallián Imre - Amennyiben napjainkból visszanézve

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012.

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. Erőszakszervezetek, rendfenntartó szervezetek a XIX-XX. századi Magyarországon

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Az új magyar választási rendszer

Az új magyar választási rendszer Az új magyar választási rendszer Dr. Smuk Péter, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Győr a demokratikus rendszer "a politikai döntéshozatal céljával létrehozott olyan intézményes berendezkedés,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

a Nemzeti Együttm űködésről

a Nemzeti Együttm űködésről Iilvataia ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetsé g Képviselőcsoportj a Ér $t: 2010AÁJ14. P/... számú politikai nyilatkozatterveze t a Nemzeti Együttm űködésről Előterjesztő : Budapest,

Részletesebben

Előszó Bevezetés. Első rész: POLITIKAI SZEMANTIKA

Előszó Bevezetés. Első rész: POLITIKAI SZEMANTIKA Szabó Márton: Politikai tudáselméletek Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikáról Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998 ISBN 963 1889 75 0 Felsőoktatási tankönyv. Készült

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

3. Utcanévadási szokások

3. Utcanévadási szokások 3. Utcanévadási szokások 3.1. Utcanévadási szokások a kiegyezés előtt Az utcanevekről valló legkorábbi források tekintetében hasonlóan vagyunk, mint annyi más, Zentával kapcsolatos téma kutatásakor: hiányoznak

Részletesebben

A rendszerváltás. vetíthető oktatási segédanyag. Keglevich Kristóf. Budapest, 2016

A rendszerváltás. vetíthető oktatási segédanyag. Keglevich Kristóf. Budapest, 2016 A rendszerváltás vetíthető oktatási segédanyag Keglevich Kristóf Budapest, 2016 1. Előzmények a Kádár-korszak válságba jutott a) gazdasági válság tervgazdálkodás nem termel hasznot külpolitikai ok: olajárrobbanás

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI, VALAMINT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ OVB DÖNTÉSEI ELLENI KIFOGÁSOK TÁRGYÁBAN A 2002. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK IDŐSZAKÁBAN Jelölő szervezet nyilvántartásba

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

KÉT ZACSKÓVAL KEZÉBEN MAGYARÁZOTT FODOR GÁBOR...19

KÉT ZACSKÓVAL KEZÉBEN MAGYARÁZOTT FODOR GÁBOR...19 1 A Magyar Országgyűlés Sajtószolgálata SAJTÓSZEMLE FODOR GÁBOR MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSA A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN (A hírügynökségek, napilapok, elektronikus média alapján) 2007. április

Részletesebben

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk!

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk! ÜNNEPRE KÉSZÜL EURÓPA December a népi kalendáriumban karácsony havaként szerepel. A kavargó hópihék, a jégvirágos ablakok és a csilingelő száncsengők hónapjában ismét közös játékra hívunk benneteket. Fejtörőink

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Előadó: Dr. Péter Zsolt Nagyvárad, 2016. szeptember 16. Az előadás főbb témakörei Témaválasztás indoklása

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Magyarországon 1948 után

Magyarországon 1948 után 1948 2008 RENDSZERVÁLTÁS ÉS GAZDASÁG Magyarországon 1948 után megkezdõdtek a szovjet típusú gazdasági jog évtizedei. Ennek egyik alapvetõ tényezõje volt a szovjet jogi technikával végrehajtott államosítás:

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihállyal Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihály New York-i művészeti szakértővel Mattis Teutsch János, Munkácsy Mihály, Moholy- Nagy László három példa olyan

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga.

A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. 1/ A jogi felelősség jogelméleti kérdései. A 2015 április 29-i előadás anyaga. Áttekintő vázlat I: A felelősség mint társadalmi

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Romák a történelemben Mária Teréziától napjainkig

Romák a történelemben Mária Teréziától napjainkig SZKA_211_17 p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Historia Romani I. Romák a történelemben Mária Teréziától napjainkig A modul szerzője: Bársony János és Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

Latorcai Csaba. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. (Szent István király intelmei Imre herceghez)

Latorcai Csaba. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. (Szent István király intelmei Imre herceghez) Latorcai Csaba A nemzetiséghez tartozók önkormányzáshoz fűződő jogai az Alaptörvény és a nemzetiségi törvény tükrében. Rövid történeti áttekintés 1993-tól. A kakukktojás 1 jelenség Mert az egy nyelvű és

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről BAJCSI ILDIKÓ Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. Somorja, Fórum

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS MINT FRANCIA SZOKÁS

A RENDSZERVÁLTÁS MINT FRANCIA SZOKÁS A RENDSZERVÁLTÁS MINT FRANCIA SZOKÁS Soós Eszter Petronella (politológus PhD-hallgató, ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola) (Boros Zsuzsanna: Rendszerváltások Franciaországban, L Harmattan Könyvkiadó,

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

AZ INTÉZET 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS TERVE

AZ INTÉZET 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS TERVE Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 1014 Budapest, Országház u.30. Postacím: 1250 Bp., Pf. 5. Tel.: 224 6790, 224-6700/470 Fax: 224 6793 titkarsag@mtaki.hu www.mtaki.hu AZ

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben