Darvas Ágnes Farkas Zsombor Győri Péter Kósa Eszter - Mózer Péter Zolnay János A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Darvas Ágnes Farkas Zsombor Győri Péter Kósa Eszter - Mózer Péter Zolnay János A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok"

Átírás

1 Darvas Ágnes Farkas Zsombor Győri Péter Kósa Eszter - Mózer Péter Zolnay János A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok Köszönetnyilvánítás Szeretnénk köszönetet mondani mindazon szakembereknek, akik kritikus megjegyzéseikkel, visszajelzéseikkel, vitákban elhangzó véleményükkel segítették munkánkat. Köszönjük Berki Juditnak, Ferge Zsuzsának, Krémer Balázsnak, L. Ritoók Nórának, Misetics Bálintnak, Reszkető Petrának, Simonyi Ágnesnek, Scharle Ágotának és Váradi Balázsnak erőfeszítéseiket. Mindannyiuk észrevételeit megfontoltuk és mérlegeltük javaslatcsomagunk kialakítása során. 1. Bevezető 1.1. A szakpolitikai javaslatok rendeltetése Külső impulzusok hatására, de végül belső indíttatásból néhányan elkezdtünk közösen gondolkodni azon, hogy vajon lehet-e változtatni az egyre mélyebb és szélesebb mélyszegénységen, gyerekszegénységen, lakásszegénységen, területi hátrányokon? Lehet-e változtatni és hogyan? Megfogalmazhatóak-e itt és most olyan szakmapolitikai javaslatok, melyekkel a politika szereplői, a döntési helyzetben lévők (vagy oda igyekvők) azonosulni tudnak, s javaslatokból megvalósítható tettekké formálhatnak? Az itt olvasható anyag független bár a megoldandó feladatok iránt elkötelezett szakértők javaslatait tartalmazza, amelyeket a döntési pozícióban lévők mérlegelhetnek. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy javaslataink önmagukban is megvitatandóak. A célok és értékek vonatkozásában egyértelmű az állásfoglalásunk, a választott eszközök tekintetében azonban bizonyosan lehetnek más, esetleg jobb alternatívák. (Ahol egyébként úgy láttuk jónak, alternatív megoldásokat is vázoltunk.) Minden javaslatunknál igyekeztünk mérlegelni azok lehetséges társadalmi, gazdasági hatásait. Meggyőződésünk, hogy széles értelemben vett szakmai és társadalmi vitának, demokratikus közbeszédben születő megállapodásoknak kell megelőznie a társadalompolitikai beavatkozások, ezen belül is a szociálpolitikai intézkedések bevezetését. Munkacsoportunk abból a meggyőződésből indult ki, hogy szükséges a szociálpolitika rendszerének megújítása, átformálása, erre vonatkozó szakmapolitikai javaslatok kidolgozása a döntéshozók számára. A jelen helyzet elemzéséből kiinduló, annak hiányosságaira és hibáira reagáló, reális és konkrét javaslatokat igyekeztünk megfogalmazni, pénzügyi számításokkal is alátámasztva. Ugyanakkor alapvető fontosságú volt számunkra az is, hogy a javaslatainkban képviselt értékek és célok tekintetében mindvégig következetesek legyünk, az egyes részterületeket érintő javaslatok egymásra épüljenek. Éppen ezért munkamódszerünk egy valóban intenzív, vitákon alapuló munkacsoport találkozó sorozat volt, ahol részletesen átbeszéltük, megvitattuk elképzeléseinket, az egyes intézkedések kapcsolódásait, a javaslatok egymásra épülését.

2 1.2. A javaslatok szakpolitikai határai Anyagunkban azokkal a területekkel foglalkoztunk, amelyeken véleményünk szerint a legsürgetőbb lépéseket tenni így javaslat sorunk erősen szegénység központú. Ugyanakkor mégsem szegénypolitikában gondolkodtunk, hanem a szociálpolitika ezen (a szegénység, nélkülözés és kirekesztődés felszámolását és megelőzését, átörökítését célzó intézkedések) szeletét jártuk körül elsősorban. Az elmúlt évek során számos szociálpolitikai koncepció készült: például a SZOLID projekt (2003-4), az Államreform Bizottság vonatkozó anyaga (2006), a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció (NSZK, 2011), stb. Munkacsoportunk nem vállalkozott hasonlóan nagy ívű koncepció kimunkálására, részint a már meglévő, jó anyagok felesleges újratermelését elkerülendő. Részint pedig azért, mert szándékoltan néhány szerintünk jelenleg legfontosabb kérdést igyekeztünk alaposan körüljárni és megvalósítható, konkrét javaslatokat megfogalmazni ezek kapcsán. A tématerületek kijelölésénél az a szempont vezérelt minket, hogy a jelenlegi helyzetben a szociálpolitika területén milyen intézkedéseket fontos, indokolt és lehetséges megtenni. Egyes intézkedéseket azonnal, másokat rövid-, közép-, illetve hosszú távon javaslunk bevezetni, egymásra is építve azokat. Az időzítésekre külön alfejezetben térünk ki (1.8). Mindebből következik az is, hogy számos olyan (szintén fejlesztendő) terület van, amely a szociálpolitikához sorolható, vagy szorosan kötődik hozzá, hiszen a jólét valamely aspektusához kapcsolódik, mégsem foglalkozunk velük ebben az anyagban. Ilyenek többek között a nyugdíjrendszer és általában a társadalombiztosítás, az adórendszer, a fogyatékossággal élők helyzetének kérdései, a foglalkoztatás, egészségügy, vagy az esélykiegyenlítő oktatás. Ezekre vonatkozóan részletes ajánlásokat nem fogalmaztunk meg, de a velük való összeegyeztetés elengedhetetlen, hiszen szakmapolitikai javaslataink nem választhatók el egy átfogó társadalompolitikai elképzelés többi területétől; céljai, értékválasztása és eszközei tekintetében egyaránt azokkal összhangban kell állnia. A javaslatok kifejtésénél számos háttéranyagra, korábbi kutatásra, helyzetelemzésre utalunk. Igyekeztünk hosszabb elemzéseket nem itt megjeleníteni a terjedelmi korlátok miatt, hanem hivatkozásként feltüntetni a kapcsolódó részletes kifejtéseket A javaslatokat vezérlő alapelvek és értékek Meggyőződésünk szerint egy társadalom nem csak attól társadalom, hogy lakói okmányaik alapján ugyanannak az országnak az állampolgárai. Egy társadalom valós szövetét az egymás iránt vállalt felelősség, a szolidaritás, a kohézió, a szerencsétlenebb sorba születettek segítése, támogatása, a jobb helyzetűek bizonyos előnyökről való lemondása, az együttműködés alkotja. Szükség van egy jól működtetett és társadalmi szinten elfogadott szociálpolitikai rendszerre, amelynek alapjai a mindenkit megillető emberi jogok és méltóság tisztelete, a szociális biztonság megteremtése mindenkinek, az esélyegyenlőség biztosítása, a legrosszabb helyzetűek befogadása, a generációkon átörökített hátrányok ördögi körének megszakítása, és a hátrányos megkülönböztetés minden formájának tilalma. Látnunk kell, hogy a szegénység és az egyenlőtlenségek csökkentésére való törekvés nem csak emberiességi szempontokból, vagy a mindenkit megillető szociális jogok alapján

3 indokolt. Egyértelmű összefüggés mutatható ki az egyenlőtlenségek mértékének növekedése 1 és számos negatív társadalmi jelenség között (a kirekesztett társadalmi csoportok körében pl. növekvő csecsemőhalandóság, csökkenő várható élettartam, növekvő bűnözés, csökkenő bizalom, beszűkülő társadalmi mobilitás, mentális betegségek számának növekedése, stb.) 2 Az elszabadult társadalmi egyenlőtlenségek és az egyre többeket érintő kirekesztődés nem csak a vesztesekre, hanem az egész társadalomra van káros és bénító hatással, jövőbeni költségei pedig beláthatatlanok. A perifériára szorított, nélkülözésre és tétlenségre kényszerülő, a valós társadalmi részvételtől megfosztott csoportok tulajdonképpen egy pazarló működésmód eredményei, ahol a humánerőforrást nem kezelik értékén. A kirekesztettségben élők befogadása, a szociális biztonság garanciáinak kiépítése össztársadalmi cél, ennek hiányában nem lehet sikeres sem a gazdaság, sem az ország. A szociálpolitikai intézkedések nem kiegészítik a többi társadalompolitikai stratégiát, hanem annak szerves részei, amelyek nélkül nem képzelhető el egy fejlődő, élhető, méltányos társadalom. Egy jól működő szociálpolitikai rendszer szereplői és intézményei szükségletek szerinti jogosultságok alapján, átlátható döntéseken keresztül, partneri viszonyban az ellátottakkal szolgáltatóként jelennek meg, céljuk pedig a társadalmi kohézió megteremtése. Ugyanakkor a szociálpolitika illetékességi területét érintő beavatkozások a közelmúltban inkább a kirekesztés irányába hatottak. A szegények érdemességének legkülönbözőbb módokon való tesztelése, privát szférájuk, integritásuk, emberi méltósághoz való joguk teljes figyelmen semmibe vétele közös vonása ezeknek a lépéseknek. A Belügyminisztériumhoz tartozó közfoglalkoztatási program célja nem a képességek fejlesztése és a munkaerőpiacra való be- (vissza-) juttatás, hanem a segélyezésre való érdemesség mérése (és a foglalkoztatási statisztikák javítása). A különböző szociális kihívások (hajléktalanság, korai iskolai lemorzsolódás, iskolai hiányzás, munkalehetőségek hiánya, stb.) rendészeti, büntető eszközökkel történő kezelése a hátrányos helyzetben lévők kriminalizálásához, végső kirekesztéséhez és a társadalmon belüli kölcsönös félelmek, feszültségek és agresszió megnövekedéséhez vezet. A pénzbeli ellátások (segély) radikális csökkentése, feltételekhez kötése és utalványban való kifizetése leplezetlenül lehetetleníti el a túlélést, és egyúttal rásüti a nélkülözőkre a felelőtlen, megregulázandó élősködők billogját, kiszolgáltatva őket az uzsorával, utalvány felvásárlással nyerészkedők körének. Az ellátásra jogosultak szabadsága és méltósága napjainkban számos esetben csorbul. Azt is tapasztaljuk, hogy a nemzeti szintű szabályok és rendeletek világával párhuzamosan létezik egy másik valóság is: az uniós forrásból finanszírozott fejlesztések köre. Ezek esetében megjelenik az az érték- és célrendszer, amely a valós társadalmi esélyegyenlőséget szolgálja (az uniós elvárásoknak köszönhetően). Sajnos többek között - épp e kettősség miatt hatásuk azonban elenyészik vagy fenntarthatatlan. Hiszen felesleges az életen át tartó tanulásra felkészíteni, ha 16 éves korra csökkentjük a tankötelezettséget, felesleges hajléktalan embereket képezni és támogatni beilleszkedésük érdekében, ha az utcáról beviheti őket a rendőr hajléktalanságuk okán, mit sem érnek a gyerekszegénység program elemei, ha a családok megfoszthatók minden jövedelmüktől iskolai hiányzás miatt. Különösen fontos lenne a nemzeti és uniós források befektetését vezérlő elvek, célok, akciók összehangolása a társadalmi kohézió minél sikeresebb megvalósítása érdekében. 1 Pontosabban: az egyenlőtlenségek egyes dimenziók mentén való növekedése, pl. régiók között, társadalmi csoportok között, iskolai végzettség alapján. 2 Richard G. Wilkinson and Kate E. Pickett (2009) Income Inequality and Social Dysfunction

4 1.4. A javaslatok által elérni kívánt célok Szociálpolitikai javaslatunk legalábbis a jelenleg Magyarországon megvalósulóhoz képest alapvetően új megközelítésmódot alkalmaz célmeghatározás és javasolt eszközök tekintetében egyaránt. Éppen ezért elengedhetetlenül fontos ezek közös megvitatása, az új elemek konszenzusos bevezetése. Kiindulásunk szerint a szociálpolitika nem valamiféle szükséges kísérő szolgáltatás, ami a gazdasági, társadalmi működésmód hibáit, az ott keletkezett selejtet hivatott rendbe hozni, vagy valamiképpen legalább foglalkozni azzal. A szociálpolitika szerves része a gazdaság- és társadalompolitikának, jól működő szociálpolitika nélkül nincs jól működő gazdaság és társadalom. A társadalmi kohézió erősítése, az egyenlőtlenségek csökkentése, a szegények és kirekesztettségben élők befogadása nem csak az emberi méltóság és a szociális jogok tiszteletben tartása miatt kötelességünk, de közös elemi érdekünk is. Szemben azzal az általánosan elfogadott beállítással, miszerint az egyenlőtlenségek csökkentésére és a befogadásra áldozott források gátolják a gazdaság hatékony működését, a valóság az, hogy éppen a fejlődés motorjai lehetnének. Annak a jóváhagyása, vagy eltűrése, hogy sikeres munka- és általában életkarrierre teljesen esélytelenül, kirekesztettségben éljenek (ilyen helyzetbe szülessenek) tömegek, a humánerőforrás felelőtlen pazarlását jelenti. A nagyobb mértékű társadalmi egyenlőség és a kisebb mértékű szegénység hozzájárul egy gazdasági értelemben jól prosperáló, szélesebb értelemben jól működő, mindenki számára élhetőbb társadalom kialakításához. A társadalmi kirekesztés megszüntetése tehát közügy, amelyhez a társadalom egészének a hozzájárulása kell. Az egyenlőtlenségek csökkentéséhez a felül lévőknek is hozzá kell járulniuk például a progresszív adózáson keresztül, az alul lévőknek pedig meg kell adni a lehetőséget, hogy maguk is tevékenyen részt vehessenek sorsuk jobbításában. Javaslatunk három fő célt szolgál: (1) A minimális szociális biztonság széles körű megteremtése (pl. minimumjövedelem 18 év felettiek számára bizonyos esetekben együttműködéshez kötötten (vagy ennek hiányában egy alacsonyabb összegű alapjövedelem, lakhatás támogatása) (2) A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a legrosszabb helyzetű társadalmi csoportok esélyeinek javítása, kirekesztettségük felszámolása (pl. szolgáltatás fejlesztéssel és lokális programokkal a leghátrányosabb helyzetű térségekben és településeken), valamint a felfelé elszabadult egyenlőtlenségek csökkentése (pl. családi adókedvezmény átalakításával). (3) Mivel nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a szociálpolitika nem korlátozódhat csak a szegénységben élőkkel való foglalkozásra, legalább ilyen fontos a középosztályhoz tartozók egzisztenciális lecsúszásának megakadályozása, a társadalmi integráció erősítése és fenntartása, az elszegényedés, méltatlan helyzetbe kerülés kivédése egyes élethelyzetekben (pl. családtámogatás és szülői ellátások gyermek születése esetén, ápolásgondozás biztosítása öregség, tartós betegség esetén, lakhatás biztonsága, stb.) Ez, a harmadik szempont mintegy horizontálisan megjelenik a másik két fő célkitűzés mentén megfogalmazott javaslatainkban. Ugyanakkor magunk is érezzük, hogy anyagunk nagyon erősen szegénység és kirekesztettség központú. Ennek az egyszerű oka az, hogy ma már a szegénység és kirekesztettség nem reziduális, hanem központi jelentőségű társadalmi probléma.

5 Hangsúlyos szerepet kap uniós stratégiákban is 3, mivel a népesség egyre jelentősebb hányadát érinti Európában és Magyarországon is közvetlenül, közvetve pedig a teljes társadalomra káros hatással és beláthatatlan következménnyel bír. A minimális szociális biztonság megteremtése valójában a fizikai túlélés, megélhetés támogatását jelenti. Két fő eleme van: (1) a minden 18 év felettit megillető, bizonyos esetekben együttműködéshez kötött minimumjövedelem (vagy annál alacsonyabb összegű alapjövedelem), valamint (2) a lakhatás biztosítása. A minimumjövedelem elgondolása radikálisan szakít a segélyezési logikával, nem állít akadályokat, és jelentősen leegyszerűsíti a jelenlegi bonyolult, agyonszabdalt, túlbürokratizált és diszkrecionális rendszert. Azt a tényt veszi alapul, hogy bizonyos csoportok kiszorultak a munkaerőpiacról; nem azért nem dolgoznak, mert nem akarnak, hanem mert nincs rá lehetőségük (lakóhelyük, képzettségük, egészségi állapotuk, cigány származásuk és leginkább a munkahelyek hiánya miatt). Három fő célkitűzése: (1) mindenekelőtt a jelenleg ellátatlanok bevonása (hozzávetőleg ezer fő az aktív korúak között!), (2) a könnyen elérhetőség a jelenlegi, sokszor megalázó segélyezési gyakorlattal szemben és (3) a munkára való ösztönzés és a társadalmi befogadás megteremtése együttműködési kötelezettség mentén, amely személyre szabott szolgáltatással párosul. Úgy gondoljuk, hogy a nyomor enyhítése nem képzelhető el pénz nélkül. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a pénz önmagában nem oldja meg a kirekesztettség problémáját, ehhez olyan szolgáltatások is szükségesek, ahol partneri viszonyban, aktívan részt vesz az ellátott is a társadalmi integráció, az esély teremtés érdekében. Ráadásul az ellátatlanok elérése sem képzelhető el szolgáltatások (a legkirekesztettebbek után nyúlás ) nélkül: hiába jár nekik egy pénzbeli ellátás, ha nem ér el hozzájuk. A járjon a lét jogán és az együttműködéssel, személyre szabott szolgáltatással segítsük a társadalmi befogadást a pénzbeli ellátás mellett dilemmáját úgy oldottuk fel számos szakmai vitát követően -, hogy egy kétlépcsős javaslatot fogalmaztunk meg. Ennek fő eleme az együttműködéshez kötött minimumjövedelem, azonban az együttműködésben részt nem vevők is részesülnek egy alacsonyabb összegű alapjövedelemben. A lakhatási és ápolási-gondozási koncepció szintén egyszerűsíti és harmonizálja mindazon ellátásokat, amelyek most ezekhez a célokhoz kapcsolódnak. Lényege szerint az arra rászorulókat illetné meg a normatív alapon szabályozott, elismert lakhatási körülmények és elismert lakhatási költségek alapján. A lakhatás és ápolás-gondozás biztosításában fontos szerepet játszik a rendelvény bevezetése, ami azt a célt szolgálja, hogy az ellátásra jogosult maga válassza ki a szolgáltatások/támogatások kínálatából a számára elérhető, legmegfelelőbb megoldást, a finanszírozó pedig közvetlenül itt költi el a támogatottat megillető összeget. Az intézmények normatív, illetve a családok esetleges anyagi támogatása helyett alkalmazandó rendelvények egyébként a szolgáltatási piac sokszínűbbé válását, minőségi versenyét és a szektorsemlegesség megvalósulását is szolgálják. A társadalmi (esély)egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló javaslatok négy fő területet céloznak, amelyek egyébként egymással számos közös halmazt, átfedést mutatnak. (1) A gyerekesélyek növelését, a gyerekszegénység felszámolását és újratermelődésének megakadályozását célzó javaslatok számos területet ölelnek fel, a családtámogatási rendszertől a gyermeknevelési/anyasági ellátásokon át a gyerekek napközbeni ellátását szolgáló rendszerig, valamint a leghátrányosabb helyzetű gyerekek, fiatalok célzott támogatási lehetőségeinek számbavételéig. (2) A területi egyenlőtlenségek csökkentését célzó intézkedések alapvetően a leghátrányosabb helyzetű, leszakadó kistérségek problémáit kezelik. Elsősorban szolgáltatások létrehozását, illetve a meglévő, de nem megfelelően 3 Agenda 2020, European Commission.

6 működő szolgáltatások megerősítésére, illetve elérhetőségének fejlesztésére teszünk javaslatot ebben a fejezetben. (3) A gettótelepüléseken, mélyszegénységben élők (jelentős részben romák) felzárkóztatását célzó intézkedések. Az itt szereplő javaslatok lokális programokat fogalmaznak meg a többszörös kirekesztettséggel küzdő (aluliskolázott, tartósan munkanélküli, szegény), szegregált kistelepülésen, vagy városrészben élő családokkal kapcsolatban. (4) Külön fejezetben foglalkozunk a közfoglalkoztatás kérdéskörével, mivel ez a foglalkoztatási forma sokkal inkább a szociálpolitikai eszközrendszer része, mint a foglalkoztatáspolitikáé. Fontosnak tartjuk tisztázni mire alkalmas, és mire nem a közfoglalkoztatás, milyen kondíciók mellett gondoljuk értelmesnek és méltányosnak az alkalmazását. 1. sz. ábra: A szakpolitikai javaslatok célrendszere, az egyes fejezetek helye a javaslat sorban Szakmapolitikai ajánlások a szociálpolitikai szakterültre koncepció Minimális biztonság mindenkinek 1. Minimumjövedelem 2.a Lakhatás 2.b Ápolás-gondozás Integrált társadalom megerősítése, szegénységi kockázatok kivédése Egyenlőtlenségek csökkentése 3. Gyerekesélyek növelése, gyerekszegénység csökkentése, újratermelődés megakadályozása 4.a Területi egyenlőtlenségek csökkentése 4.b Gettótelepüléseken, mélyszegénységben élőket célzó felzárkóztatás 5. Közmunkaprogram átalakítása Eszközök: pénzbeli ellátások / (rendelvény) / természetbeli ellátások / szolgáltatás (fejlesztés) / lokális komplex programok Forrás: költségvetés / Strukturális Alapok Szükséges intézkedés: jogszabály / 6. Fejlesztési programok ( )

7 1.5. Megfontolások a javaslatok megvalósítása kapcsán A javaslatok értelmet csak abban az esetben nyernek, amennyiben: van politikai akarat a szegénység újratermelődésének megtörésére; van hazai, költségvetési forrás az ehhez kapcsolódó intézkedésekre; az EU-s források célzottan, ágazatok közötti összehangolással és komplexen, az ismert pályázati anomáliákat 4 minél inkább kiküszöbölő módon használhatóak fel; a jogszabályi környezet és a kirekesztés elleni intézkedések között összhang van. A javaslatok hatékony alkalmazásának társadalompolitikai alapfeltételei (amelyek kívül esnek a javaslataink által lehatárolt területeken): az egyenlőtlenségek csökkentését célzó intézkedések (pl. adórendszer módosításai); az aktivitási ráta növelése, foglalkoztatáspolitikai stratégia; a szegregációmentes és befogadó oktatás, oktatáspolitikai stratégia. lakáspolitika A javaslatokban megfogalmazott különböző célzási eljárások A megfogalmazott javaslatok többféle célzást tartalmaznak. (1) Több esetben tettük javaslatot univerzális ellátásokra: pénzbeli, vagy természetbeli ellátások, szolgáltatások körében egyaránt. (2) Több esetben (jellemzően a gyerekszegénység felszámolását és a területi hátrányok kompenzálását célzó javaslatok kapcsán) javasoljuk alkalmazni a fokozatos univerzalizmus elvét. Ennek értelmében a szolgáltatások, ellátások megerősítése a legrosszabb helyzetű kistérségekben (vagy településeken, vagy intézményekben) indul, majd, ha ez szükségesnek és ésszerűnek látszik, akkor a források bővülésével a rendszer kiteljesedik. 5 Ez igaz az uniós finanszírozású programokra is, amelyek esetében a csoportos célzás elve szerint a forráselosztás követi a hiányok alapján felállított rangsort legyen szó egyéni szegénységről, a települési lejtőről, rossz feltételekkel működő iskoláról 6 (3) A fokozatos univerzalizmus mindig csoportos célzást jelent. Ez a kritériumtól függően ugyan, de semlegesebb hatású lehet, mint az egyének szelektálása. Akkor alkalmazható viszonylag feszültségmentesen, ha az adott csoportnak olyan speciális szükségletei vannak, amelyek nagy valószínűséggel szegénységhez vezetnek, de társadalmilag méltányoltak és viszonylag könnyen azonosíthatóak Ilyenek a területi egyenlőtlenségek is, amelyek miatt a területi célzás (eddig legalábbis) nem keltett feszültséget. 7 Ebben a megközelítésben mindig igyekeztünk megfelelni annak az európai alapelvnek, hogy ha előnyt adunk egyes csoportoknak, akkor a célzás legyen kifejezett, de nem kizárólagos (explicit but not exclusive). 4 speciálisan a gyerekszegénység elleni hazai pályázati projektekre vonatkozóan l.: Gyerekesély programok kistérségi alkalmazása a gyakorlat dilemmái és tanulságai, GYERE, 2013 (www.gyere.net) 5 Meggondolások a források elosztásáról. (MTA GYEP Rövid Program, 2. sz. Melléklete) 6 Ua. 7 Darvas Á., Ferge Zs. (2013) Gyerekesély programok kistérségi alkalmazása. A gyakorlat dilemmái és tanulságai. Budapest: Gyerekesély Közhasznú Egyesület. 25.

8 (4) A területi hátrányok felszámolását célzó javaslatok többsége a területi célzás adott egységének tekinti a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérséget (LHH). 8 Az anyag a területi lehatárolások és definíciók problémáival nem foglalkozik 9. Az LHH kistérségek lehatárolása számos dilemmát felvet, ugyanakkor egyelőre nem gondolkodtunk más rendszerben. (A későbbiekben ezt érdemes lehet felülvizsgálni.) Az LHH kistérségekre vonatkozó javaslatok egy része (a lokális programok) különböző meghatározott mutatók alapján szűkítené a jogosult, bevont kistérségek (járások) körét. Elsősorban azért, mert így szűkős anyagi források esetén is biztosítható az erőforrások megfelelő koncentrálása a legrosszabb helyzetű, leszakadó térségekbe. Az egyes intézkedések által érintett kistérségek (települések) számát, a kiterjesztés ütemét és mértékét a későbbiekben kell meghatározni a szolgáltatás, támogatás jellegétől és a rendelkezésre álló forrásoktól függően A megvalósítás további lényeges szempontjai 10 (1) Mindent lehet rosszul is csinálni : Az elmúlt évek, évtizedek reformjainak, vagy visszafogottabban fogalmazva változtatásainak a tapasztalatai birtokában bizton állíthatunk néhány alapigazságot. Az egyik az, hogy érvényben vannak eljárások, eszközök és működési rendszerek, struktúrák, melyek bizonyosan akadályai a problémák megoldásának és meghaladásának, akadályai fontos és kívánatos célok elérésének. A másik tanulság azonban az, hogy bármilyen jól, professzionálisan, szakszerűen megszerkesztett eljárást, eszközt, működési rendszert alkotunk, mely lehetőséget nyújthat a problémák megoldására, a kívánatos célok elérésére és máshol már bevált, minden előnye ellenére is lehet rosszul működtetni. A már alkalmazott megoldások bizonyosan rosszul működnek, míg az új, más megoldások lehetőséget nyújthatnak a jobb működésre. Lehetőséget, de önmagukban nem garanciát. (2) A változtatások módja, metodikája. Vannak tapasztalataink arra vonatkozóan, hogy még a legjobb javaslatok is írott malaszt maradnak, ha nem választjuk meg helyesen magának a változtatásnak a metodikáját. Ráadásul azt valljuk, hogy maguknak a változtatási folyamatoknak a milyensége, minősége is szerves része a kitűzött célok elérésének. (Vagy a közkeletű negatív megfogalmazással élve: A cél nem szentesíti az eszközt. ) (3) A meglévőből kell kiindulni. Az elérni kívánt célok sokszor nagyon messze vannak a mai valóságtól. Ráadásul a rendszerek modernizációja során mindig felmerül, hogy máshol mások már működtetik az elérni kívánt rendszereket. A tapasztalatok azonban bebizonyították, hogy a Nagy ugrás nem lehetséges. Lehet, sőt sokszor kell is dinamikusan előre haladni, határozott változásokat végrehajtani, mindig alaposan számba kell venni azonban az itt és most működő rendszereket. Javaslataink erre épülnek, ebből indulnak ki. Sokszor már az is segítheti a változtatást, ha a szokásostól eltérő megvilágításba helyezzük a látszólag ismert jelen idejű működéseket/rendszereket. (4) Reális, megtehető lépések. A változtatási javaslatok lehetnek bármily kívánatosak is sokszor a tényleges források hiányán, vagy éppen a források elosztásának a változatlanságán elbuknak. Meglátásunk szerint majdnem ilyen erős korlátot jelentenek a (tág értelemben vett) bürokratikus akadályok is, a szervezetek merevsége, ellenállása, a stabilitásra, a meglévőhöz ragaszkodásra való törekvése. Ezért is elsőrendű szempont, hogy a változtatás folyamatában 8 311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról. 9 Lásd erről pl. Szakmai műhely a területi lehatárolásról. 08_osszefoglalo.pdf 10 A lakhatással foglalkozó fejezetből átemelve

9 figyelembe vegyük az érintettek érdekeit, motivációit, s ki-ki értse és megtalálja a helyét, szerepét a javasolt új rendszerekben, eljárásokban. (5) Érdekkiegyenlítés. Nem hiszünk abban, hogy hosszú távon és hatékonyan fenntarthatóak azok a rendszerek, amelyek a résztvevők érdekei ellenében vannak. A különböző érdekek igen strukturált rendszert alkotnak (csak példaképpen: egyéni vs. közösségi, rövid távú vs. hosszú távú, gazdasági vs. szociális, piaci vs. szolidaritás elvű stb.), melyek közé azonossági jelet tenni oktalanság lenne. Tapasztalataink szerint azonban az egymástól különböző érdekek összeegyeztetése, kiegyensúlyozása, ahol ki-ki megtalálja a saját érdekeit is a változtatásban, egy-egy új rendszer működésében, vagy működtetésében szilárd és nélkülözhetetlen alapja a fenntartható változtatásnak. (6) Ösztönzőkön, szabályozókon keresztüli változtatás. Javaslataink nem a Több pénzt! sémában mozognak (persze ahol szükséges, ott a többletforrás-igényről is szót ejtünk), hanem elsősorban azokat a megmerevedett ellentmondásokat kívánják feloldani, kiküszöbölni, melyek a meglévő ráfordítások hatékony, célirányos felhasználását akadályozzák jelenleg. Nem hiszünk a dirigens intézkedésekkel, parancsokkal levezényelt változtatásokban. A siker esélyét inkább a szereplők, résztvevők érdekeinek, motivációinak a figyelembe vétele, a résztvevők magatartásának kalkulálása, ösztönzőkön, szabályozókon keresztüli terelgetése biztosíthatja A társadalmi konzultáció fontossága Több helyen említettük már, de itt ismét fontosnak tartjuk kihangsúlyozni: javaslataink olyan új megközelítést és eszközöket (is) tartalmaznak, amelyekről mindenekelőtt széles körű társadalmi és szakmai vitára van szükség. Rengeteg megválaszolandó kérdés maradt nyitva, (munkaösztönzésről, differenciált ellátásokról, a szabad választás rendelvény bevezetése hosszú-távú hatásairól, az szülői ellátások gyerekek és szülők érdekeit legjobban szolgáló formájáról, stb.) amelyekről további közös gondolkodásra van szükség. Az új intézkedések sikeres bevezetésének egyik feltétele a nyilvánosságon és vitán alapuló társadalmi konszenzus.

10 2. sz. ábra: A szakpolitikai javaslatok megvalósításának dimenziói Tervezés Egyeztetés Részvétel Működtetés Eljárások Finanszírozás Szabályozás 1.6. A javaslatok összefoglalása címszavakban Javaslatainkat a soron következő fejezetekben részletesen kifejtjük, itt rövid összegzést adunk ellátási tartalmuk (pénzbeli, vagy természetbeli/szolgáltatási) szerint csoportosítva. Az eddigi műhelyviták egyik központi témája a pénzbeli támogatásokon és a szolgáltatásokon keresztüli segítségnyújtás egyensúlyának a kérdése volt. Javaslatcsomagunk szándékaink szerint - tudatosan szorosan együttkezeli a pénzbeli támogatások és a szolgáltatások kérdését. Úgy gondoljuk, hogy mindkét területen igen nagy lemaradásban vagyunk, mindkét területen lényeges paradigmaváltásra lenne szükség a jelen helyzetből való kitöréshez. Sem a szolgáltatásfejlesztés, sem pedig a pénzbeli ellátások színvonalának emelése és elterjesztése önmagában nem oldja meg a szegénység és kirekesztettség problémáját. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy nagy hangsúlyt fektettünk a pénzbeli ellátások fejlesztésére, új ellátások bevezetésére. Tapasztalatunk szerint számos, a szociálpolitika területét érintő szakpolitikai javaslat a szolgáltatásfejlesztésre koncentrál elsősorban. Mivel a szegénység, a nélkülözés egyértelműen a pénz, a források hiányából fakad (annak pedig számos oka van képzettséggel, foglalkoztatottsággal, egészségi állapottal, lakóhellyel, stb. összefüggésben), mindenekelőtt ennek orvoslására kerestük a megoldásokat. A pénzbeli ellátások bázisán, arra felfűzve és építve teszünk javaslatokat a szolgáltatások fejlesztésére, hiszen jó minőségű, egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatások nélkül a pénzbeli ellátások ugyan enyhítik a nyomort, de nem adnak választ a társadalmi befogadás kihívásaira Pénzbeli ellátások

A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok

A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok Darvas Ágnes Farkas Zsombor Győri Péter Kósa Eszter Mózer Péter Zolnay János A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok Köszönetnyilvánítás Szeretnénk köszönetet mondani mindazon

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Baloldali program a szociális védelem új rendszerére

Baloldali program a szociális védelem új rendszerére + Baloldali program a szociális védelem új rendszerére 2.2 változat Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2013. január Tartalom Bevezetés... 3 I. A társadalmi körülmények és a legfőbb kihívások... 4 II. A

Részletesebben

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 Civil jelentés A gyerekesélyekről, 2012 2013 Budapest, 2014 A kötet megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítette.

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA 2014 Kistérségi Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv és Forrástérkép A Kistérségi Gyerekesély Stratégiát, Cselekvési tervet és Forrástérképet a TÁMOP 5.2.3-

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Darvas Ágnes. A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült.

Darvas Ágnes. A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült. Darvas Ágnes Ágazatközi tervezés, szektorközi együttműködések, illetve a kisgyermekkori nevelés szerepe a korai iskolaelhagyás arányainak csökkentésében A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Elfogadva: 430/2012. (XI. 21.) Kt. határozattal. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST 2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN 7 A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN Bass László, Darvas Ágnes, Farkas Zsombor, Ferge Zsuzsa (MTA KTI Gyermekprogram Iroda) Vezetői összefoglaló A Nemzeti Stratégia induló éve 2007 volt.

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK KÉSZÍTETTE: BLASKÓ ZSUZSA, CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

Vágóképek rögzítve. Tartalomjegyzék. Bevezetés 3 1. Helyzetkép a gyerekes családokról 5 1.1. Szegénység 5 1.2. Jövedelem 6

Vágóképek rögzítve. Tartalomjegyzék. Bevezetés 3 1. Helyzetkép a gyerekes családokról 5 1.1. Szegénység 5 1.2. Jövedelem 6 Vágóképek rögzítve A Legyen jobb a gyerekeknek Nemzeti Stratégia és egyéb, a szegénységben vagy annak közelében élők életminőségét és életesélyeit befolyásoló szabályozási változások, intézkedések hatásainak

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Hajléktalanügyi teendők 2015

Hajléktalanügyi teendők 2015 Hajléktalanügyi teendők 2015 Utcától lakásig Javaslatok a hajléktalan emberek ellátásának átalakítására 3. 0. M u n k a v á l t o z a t Összefoglalta: dr. Győri Péter A Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriuma

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben