MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI"

Átírás

1 A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti ismereteinek átfogó bemutatása. A kommunikáció fajtái; a tömegkommunikáció fogalma, fajtáinak osztályozása, csoportosítása; a személyközi kommunikációval való összevetése; a tömegkommunikáció alapeszközei: televízió, rádió, sajtó és egyéb vizuális eszközök; a média belső törvényszerűségei; a média és a nyelvhasználat összefüggései; a tömegkommunikáció funkciói;. szerepe a közvélemény kialakításában és polarizálásában; a média mint hatalmi tényező; hatása a nyelvre és a gondolkodásra; a tömegkommunikáció műfajai. dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy írásbeli Balázs Géza Újságírás, rádiózás. Haza és Haladás Alapítvány kiadása. Budapest Balázs Géza Médiaműfajok. Magyar Rádió Részvénytársaság Oktatási Osztálya. Budapest McQuail, Denis A tömegkommunikáció elmélete. Osiris Kiadó. Budapest Róka Jolán Kommunikációtan. Századvég Kiadó. Budapest Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig. Typotex Kiadó. Budapest.

2 Adatbázis-kezelés MD1025 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 0+2 Előfeltétel: Dr. Szopos András 2. A tantárgy elsajátításának célja: megismerkedni az adatbázisok felhasználási területeivel, felépítésükkel, modern formáival és aktuális programjaival. 3. A tantárgyi program: A hallgató megismeri az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, legyen képes használni az adatbázis-kezelőt: tudnia kell táblákat, lekérdezéseket és jelentéseket létrehozni és módosítani, ezekből formázott dokumentumot készíteni, valamint képesnek kell lennie táblák közötti kapcsolatokat definiálni, az adatbázis adatait lekérdezni és módosítani. 4. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy 6. Az értékelés módszere: Szóbeli, írásbeli 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 8. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Bártfai Barnabás: Office BBS-INFO Kiadó Pétery Kristóf: Adatbázis-kezelés - MS Office 2007-tel. Mercator Stúdió

3 Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 2+0 Félévi követelmény: Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős neve és beosztása: Vassné dr. Figula Erika Tantárgyfelelős tanszék kódja: TK A hallgatók ismerjék meg az alapvető pszichológiai jelenségeket és azok alkalmazásának lehetőségeit a gyakorlatban. Szerezzenek ismereteket az emberi viselkedés alapjairól, a személyiség dinamikájáról, az emberi kapcsolatrendszerek működéséről és a kommunikáció sajátosságairól. 2. Tantárgyi program: A pszichológia kialakulásának előzményei, története. A pszichológia tárgya, főbb tevékenységi területei, pszichológiai iskolák. Az emberi megismerés alapjelenségei I. A viselkedés biológiai alapjai. Az emberi megismerés alapjelenségei II. A személyiség ösztönző rendszere. A személyiség fogalma, strukturális megközelítése. A személyiség dinamikája és egyensúlyának biztosítása. Motiváció, teljesítmény, siker-kudarc orientáltság. Szociálpszichológia alapkérdései; társas megismerés, benyomás szerveződés, társas kapcsolatok. Társas befolyásolás és csoportfolyamatok; meggyőzés, konform viselkedés, csoportdöntés. Vezetés elméletek. Emberi kapcsolat rendszerek-interakció, kommunikáció. A kommunikáció alapjai, verbális és non-verbális kommunikáció, csoportközi viszonyok. A pszichológia alkalmazási területei. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): évközi vagy év végi zárthelyi dolgozat(ok) kollokvium szakirodalom 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3 5 db): Bagdy Emőke, Klein Sándor szerk. (2006.) Alkalmazott pszichológia. EDGE Kft, Budapest. E. R. Smith, D. M. Mackie (2004.) Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Elliot Aronson (2001): A társas lény. KJK-ERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest. Forgács József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Könyvkiadó Kft. Oláh Attila, Bugán Antal (2001): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, (1999): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

4 Beszédtechnika és retorika MD1002 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám (elm+gyak): 0+2 Előfeltétel: Dr. Pethő József Az igényes, jól érthető és meggyőző szóbeli kommunikációhoz szükséges képességek fejlesztése. A hallgatók legyenek képesek jó kiejtéssel, kiművelt beszédhangon, gazdag kifejezőkészséggel, hatékonyan közölni gondolataikat a hallgatósággal, azaz váljanak jobb előadókká! A beszéd élettani alapjai. A beszédhangok képzése, osztályozása. A verbális kommunikáció technikai alapjai, a szupraszegmentális tényezők: hangsúly, hanglejtés (hangfekvés, hangköz, hangmenet), beszédszünet, hezitáció, beszédtempó. A magánhangzók és mássalhangzók helyes ejtése a magyar és idegen eredetű közszavakban és tulajdonnevekben; a hangkapcsolatok helyes kiejtése. Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy, gyakorlati jegy írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó. Bp Gáspári László: Retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp Hernádi Sándor: Beszédművelés. Tankönyvkiadó. Bp Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Múzsák K., Bp Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Bp

5 Civilisztika MD1021 Meghirdetés féléve: 4. Óraszám (elm+gyak): 2+0 K Előfeltétel: Dr. Nagy Andrea NK A hallgatók képesek legyenek a jogi nyelv alapfogalmainak megértésére és a kifejezések helyes alkalmazására. Képesek legyenek a magánjogi szereződések, jognyilatkozatok alapszintű értelmezésére. A magánjog közjog fogalma, egymás területeinek elválasztása. A jogviszony fogalma, tartalma, tárgya. A szerződéses alapelvek. A szerződés értelmezése. A szerződés érvényessége: semmisség, megtámadhatóság fogalma. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek ( foglaló, kötbér, kezesség, zálogjog, jótállás) A szerződés teljesítése, szerződésszegés. Egyes fontosabb szerződések részletes bemutatása. Zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy írásbeli, szakirodalom, bírósági jogesetek Dr. Csécsi örgy: Polgári Jog Közgazdász hallgatók számára Miskolc A magyar polgári törvénykönyv magyarázata Bírósági határozatok (Complex Jogtár) Dr Kiss Gábor Dr Sándor István :A szerződések érvénytelensége Hvgorac, Budapest, 2008.

6 Diagram- és nomogramszerkesztés MD1035 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám (elm+gyak): 0+2 Előfeltétel: Gerliczkiné dr. Schéder Veronika PhD A moderátor az elektronikus médiában szerkesztőként is közreműködik, több ember munkáját hangolja össze, egy-egy elvégzett feladatról (műsorról, produkcióról stb.) záró értékeléseket készít, ezért nemegyszer komoly számadatokkal dolgozik. A diagramszerkesztés alapvető ismereteinek elsajátításával a hallgatók képesek lesznek grafikus formában megjeleníteni numerikus adatsorokat, átlátni a közöttük lévő összefüggéseket, így munkájukat áttekinthetőbbé, szemléletesebbé, könnyebben nyomon követhetővé tehetik. Általános matematikai és statisztikai alapismeretek felelevenítése, ill. új ismeretként történő elsajátítása. Az Excel táblázatkezelő program alkalmazásainak megismerése. Frontális, majd egyéni munkaformában részfeladatok, később komplex feladattípusok gyakorlása. Hallgatói projektek készítése, bemutatása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy, gyakorlati jegy. Írásbeli és szóbeli. Szakirodalom, multimédiás eszközök, számítógépterem (a megfelelő szoftverekkel), projektor. Bártfai Barnabás: Táblázatkezelés. BBS-E Bt. Bp Dr. Kovácsné Cohner Judit G. Nagy János Ozsváth Miklós: Office XP. Computer Books Kiadói Kft. Bp Köves Pál Párniczky Gábor: Általános statisztika I-II. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Bp Kulcsár László: A változók közötti kapcsolatok mérése. Tömegkommunikációs Kutatóközpont. Bp

7 Dramaturgiai ismeretek MD 1014 Meghirdetés féléve: 3. Óraszám: 0+2 Előfeltétel: Dr. Karádi Zsolt PhD. a tantárgy hallgatói kapjanak alapvető információkat a dramaturgia történetéből, illetve olvassanak elméleti dramaturgiai szövegeket. Ezen ismeretek birtokában legyenek képesek drámai művek, drámai szituációk elemzésére. a dramaturgia fogalma, fajtái, az elméleti dramaturgia. Arisztotelész dramaturgiája Lessing és a Hamburgi dramaturgia Diderot munkássága A modern dramaturgia Bécsy Tamás modelljei A modern dráma írásbeli 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy, félévi jegy írásbeli, szóbeli kötetek, filmrészletek, DVD-k, DVD-lejátszó, projektor Arisztotelész: Poétika. Bp Lessing: Laokoón Hamburgi dramaturgia. Bp Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Bp Dramaturgiai olvasókönyv. Szerk: Dúró őző, Nánay István. Bp

8 ECDL képszerkesztés MD1027 Meghirdetés féléve: 4. Óraszám: 0+2 Előfeltétel: - Dr. Szopos András betekintést nyerni a digitális képek szerkesztésébe, korrigálásába, a színhelyességi beállítások világába, illetve a kapcsolódó hardver- és szoftverelemek használatába. ECDL képszerkesztés tantárgy segítségével a hallgató megismerkedik a digitális képszerkesztés főbb alapfogalmaival, megérti és használja valamelyik főbb digitális képszerkesztő alkalmazást, tud képeket letölteni, elmenteni, és szerkeszteni, elsajátítja a képszerkesztést szövegformázás, filterek, rajzolási és festő eszközök használatával. zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy Írásbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök Sikos László, Bártfai Barnabás: ECDL képszerkesztés. BBS-INFO Kiadó Képszerkesztés. Digitális fényképek feldolgozása számítógéppel. Kossuth Kiadó

9 Forgatókönyv és szinopszis írása I. MD 1015 Meghirdetés féléve: 3 Óraszám: 0+2 Előfeltétel: Dr. Karádi Zsolt PhD A hallgató legyen képes valamely gondjaira bízott rendezvény forgatókönyvének elkészítésére, ezáltal a rendezvény sikerének alapfeltétele megteremtésére. Ehhez általános ismereteket kell szereznie dramaturgia, szerkesztés, történetalakítás stb. területén. a forgatókönyv fogalma a szinopszis fogalma a treatment fogalma forgatókönyvek tanulmányozása, olvasása dramatrurgiai alapismeretek megszerzése tájékozódás a könyvtárban írásgyakorlat szinopszis írása forgatókönyvrészletek zárthelyi dolgozat + forgatókönyvrészlet 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy Írásbeli szakkönyvek, internet, laptop, projektor Dramaturgiai olvasókönyv. Szerk: Dúró őző-nánay István. Bp Hogyan írjunk treatmentet? Krigler Gábor: Hogyan írjunk tévésorozatot? Akadémiai Kiadó. Bp Krigler Gábor: Treatment és szinopszis. magyar.film.hu William Goldman: Mit is hazudtam? Bp

10 Forgatókönyv és szinopszis írása II. MD 1016 Meghirdetés féléve: 4. Óraszám: 0+2 Előfeltétel: MD 1015 (Forgatókönyv és szinopszis I.) Dr. Karádi Zsolt PhD A hallgató legyen képes valamely gondjaira bízott rendezvény forgatókönyvének elkészítésére, ezáltal a rendezvény sikerének alapfeltétele megteremtésére. Ehhez általános ismereteket kell szereznie dramaturgia, szerkesztés, történetalakítás stb. területén. A kurzus a korábbi Forgatókönyv és szinopszis I. kurzusra épül. forgatókönyvek tanulmányozása, olvasása dramatrurgiai gyakorlat dialógus- és jelenetírás kreatív írás szinopszis írása forgatókönyv írási technikák mások munkájának elemzése forgatókönyvírás zárthelyi dolgozat + forgatókönyvrészlet 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy Írásbeli szakkönyvek, internet, laptop, projektor Dramaturgiai olvasókönyv. Szerk: Dúró őző-nánay István. Bp Goldman, William: Mit is hazudtam? Bp Hogyan írjunk treatmentet? Krigler Gábor: Hogyan írjunk tévésorozatot? Akadémiai Kiadó. Bp Krigler Gábor: Treatment és szinopszis. magyar.film.hu Tóth Róbert: Hogyan írjunk közönségfilmet? Bp

11 Gazdasági és pénzügyi alapismeretek MD1020 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: - Dr. Egri Imre főiskolai tanár KO A hallgatók megismerik a gazdasági élet alapfogalmait, alapfolyamatait, a gazdasági szervezetek formáit, céljait, a gazdasági szervezetek között kapcsolatok rendszerét, a termelés, a piac, a pénz alapfogalmait. Az emberi szükséglet. A termelés. A piac. A pénz. A pénz kialakulása. A bankrendszer. A gazdasági élet szervezetei. A háztartás. A non-profit szervezetek. Közüzemek. A vállalkozás. Az állam és funkciói; az állam gazdasági, szociális szerepe. 2 db. zárthelyi dolgozat (2x15 pont) és 1 db beadandó feladat (20 pont) határidőre történő leadása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 20 pont I. zárthelyi: 15 pont II. zárthelyi: 15 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont). Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Samuelson-Nordhaus Közgazdaságtan, KJK. Bp. Duleba-Egri-Hegedűs Gazdasági ismeretek, munkafüzet, Krúdy Kiadó. Nyíregyháza.

12 IT (információtechnológiai) alapismeretek MD1023 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám (elm+gyak): 0+2 Előfeltétel: Falucskai János MI Értse meg az információ-technológia legfontosabb fogalmait. Ismerje a személyi számítógép felépítését, az adattárolás fogalmát, eszközeit. Tudja, hogy mire szolgál egy információs hálózat, ismerje a számítógéphasználattal kapcsolatos jogi és biztonságtechnikai szempontokat. Információ fogalma és mérése, számrendszerek, adatábrázolások, adatszerkezetek. A számítógép működési elve, teljesítménye, felépítése. Főbb elemei, perifériák fajtái. Programok osztályozása, multimédia fogalma, multimédia az Interneten, Flash és SilverLight. Információs hálózatok, adatátviteli lehetőségek. Szerzői jogok. Féléves feladat: Saját animált weblap létrehozása és publikálása. 2 db ZH megírása: (5-5 pont) 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): akorlati jegy A sikeresen benyújtott féléves feladat előfeltétele a gyakorlati jegynek. 1-5 pont: elégtelen, 6 pont elégséges, 7 pont közepes, 8 pont jó, 9-10 pont jeles Szakirodalom, oktatási segédletek Racskó Péter: Bevezetés a számítástechnikába. LSI, 1994 Adobe Creative Team: Adobe Flash CS3 Professional - Tanfolyam a könyvben, Perfact, 2008 Laurence Moroney: Microsoft Silverlight 3 - Első könyv, SZAK KIADÓ Kft, 2009

13 Kommunikációelmélet MD 1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc. A kommunikáció elméletének és gyakorlatának szélesebb körű szemléletét, a tágabb értelemben vett kommunikációs kultúra bemutatását kívánja megvalósítani oly módon, hogy az segítsen a mindennapi kommunikáció tudatossá tételében. A kommunikáció fogalma, fontosabb kutatástörténeti állomásai; az emberi és állati kommunikáció; az emberi beszéd kialakulása; a verbális és nem verbális kommunikáció technikai alapjai; a szakmai, közéleti, tudományos kommunikáció. A Shannon Weaver-elmélet. A nyelvi kommunikáció alaptényezői. A verbális nyelv mint kód; viszonylagos állandóság, gazdaságosság, a redundancia. A Jakobson-féle kommunikációs alapfunkciók, egyéb kommunikációs modellek. A nyelv gondolatalkotó funkciója. A gondolkodási képességek szerepe a nyelvi kommunikációban. A szókincs mint a nyelv kultúrahordozó és közvetítő eszköze. A szókincs fejlődésének, fejlesztésének szerepe a kommunikációban. A beszédaktus-elmélet. dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy írásbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag Buda Béla (2000): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Egyesület, Budapest ; ~ phtml Fercsik Erzsébet Raátz Judit (2006): Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest. Fercsik Erzsébet Raátz Judit (1993): Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó. Budapest. Szabó Katalin (2000): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest. Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212. Budapest.

14 Kultúraközi kommunikáció MD1030 Meghirdetés féléve: 3.. Óraszám: 0+2 Előfeltétel: Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár OR A kultúrák közötti kommunikációhoz szükséges ismeretek megalapozása. A hallgató legyen képes tájékozódni az európai és távoli kultúrák megítélésében alkalmazott sztereotípiák között. Ismerje meg alaposabban az európai kultúrák sajátosságait, különös tekintettel a hétköznapi életben használatos nemzetkarakterológiai jegyekkel. Az ünnepek és szokások ismeretének szemiotikai és kognitív leírása segíti a közszereplők szóbeli és viselkedésbeli fellépését. A kultúraközi kommunikáció szemiotikai sajátosságai. Sztereotípiák, stigmák és a nemzetkarakterológia. Azonosságtudat és idegenek megítélése. Viselkedési szokások: angolszász országok, Nyugat-Európa német nyelvű országai, északi országok, újlatin világ, szláv népek, arab országok, távol-keleti kultúrák. Hagyományok és viselkedéskultúra. Vallási és szociálpolitikai háttérismeretek. Hallgatói projektek készítése, bemutatása, zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi osztályzat, gyakorlati jegy Írásbeli, szóbeli Szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, oktatási segédanyagok Terri Morrison, Wayne A. Conaway, Geroge A. Borden: Meghajlás vagy kézfogás? Budapest: Alexandra, Hidasi Judit: Szavak, jelek, szokások. Budapest: Windsor Kiadó, Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Nyíregyháza: Krúdy Kiadó, Máté János: Így tárgyalok üzletről. Budapest: Gondverő Könyvkiadó, Cs. Jónás Erzsébet: Mindennapi kommunikáció. Nyíregyháza: Krúdy Kiadó, 2004.

15 Médiatechnikai eszközök I. MD 1037 Meghirdetés féléve: 3. Óraszám: 0+2 Előfeltétel: Fazekas Sándor AK A hallgatók ismerjék meg az alapvető hang- és képrögzítő eszközöket és képesek legyenek a saját maguk által készített videó- és hanganyagok feldolgozására. Analóg és digitális képrögzítési módszerek bemutatása, videó és hangeditáló szoftverek használatának megismertetése, vágás, szinkron, kép- és hangeffektek alkalmazása. Különböző tömörítési eljárások és formátumok. Előkészítési eljárások más multimédiás felhasználási célokra 1 db. zárthelyi dolgozat és 1 db. beadandó 1 gyakorlati feladat/filmetűd/ határidőre történő leadása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 25 pont I. zárthelyi: 25 pont vizsgafilm: 50 pont jegyzet, műsorterv, filmvázlat Derrick Story: Digitális videofelvételek dióhéjban. Kossuth Kiadó Rt., Budapest, Mudri István: Videoszerkesztés Adobe Premiere programokkal. Computer Books Kft., Budapest, Richard Keating-Enczi Zoltán: A digitális fotózás műhelytitkai II. Bp. Rainbow-Slide Kiadó Barna Tamás:Videótechnika a gyakorlatban Bp. Műszaki Könyvkiadó Knut Hickethier: Film- és televízióelemzés. Krónika Nova Kiadó, Budapest, Vagyóczky Tibor: Film- és tévéalkotók kézikönyve. HSC és a Magyar Televízió, Akadémiai Nyomda, Budapest, Zsolt Péter: Médiaháromszög. EU-Synergon Kiadó, Budapest, 2000.

16 Médiatechnikai eszközök II. MD 1038 Meghirdetés féléve: 4. Óraszám: 0+2 Előfeltétel: MD 1037 Fazekas Sándor AK A hallgatók ismerjék meg az alapvető hang és képrögzítő eszközöket és képesek legyenek a saját maguk által készített videó- és hanganyagok feldolgozására. Analóg és digitális képrögzítési eszközök és módszerek használata, videó és hangeditáló szoftverek alapszintű használata, non-lineáris editálás, kép- és hangeffektek alkalmazása. Különböző tömörítési eljárások és formátumok. Előkészítési eljárások más multimédiás felhasználási célokra 1 db. zárthelyi dolgozat és 1 db. beadandó 1 gyakorlati feladat/önállóan elkészített rövidfilm/ határidőre történő leadása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 25 pont I. zárthelyi: 25 pont vizsgafilm: 50 pont jegyzet,műsorterv,filmvázlat Derrick Story: Digitális videofelvételek dióhéjban. Kossuth Kiadó Rt., Budapest, Mudri István: Videoszerkesztés Adobe Premiere programokkal. Computer Books Kft., Budapest, Richard Keating-Enczi Zoltán: A digitális fotózás műhelytitkai II. Bp. Rainbow-Slide Kiadó Knut Hickethier:Film- és televízióelemzés. Krónika Nova Kiadó, Budapest, Vagyóczky Tibor: Film- és tévéalkotók kézikönyve. HSC és a Magyar Televízió, Akadémiai Nyomda, Budapest, Zsolt Péter: Médiaháromszög. EU-Synergon Kiadó, Budapest, 2000.

17 Munka- és balesetvédelem MD1019 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 0+2 Előfeltétel: Dr. Ormos László főiskolai tanár EA 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók legyenek jártasak a munkavédelmi eljárások alkalmazásában, az előírások ellenőrzésében. 2. Tantárgyi program A munkavédelem fogalma, a baleset fogalma, a biztonságtechnika és a munkavédelem eszközrendszere. Munkaélettan, munkaegészségtan. Légzés, vérkeringés, energiaszükséglet. Hő-, só- és vízháztartás. A munkavédelem jogi és igazgatási rendszere. A munkavédelem szervezése, irányítása, ellenőrzése. Ergonómiai alapismeretek: munkaeszközök és munkahelyek kialakításának előírásai. A villamosság biztonságtechnikája: az elektromos áram élettani hatásai, érintésvédelmi osztályok és megoldások. Villámvédelem. A nyomástartó edények biztonságtechnikája: kialakítások, előírások, biztonsági szerelvények. Biztonsági felszerelések, egyéni védőeszközök. Tűzvédelem: a tűz kialakulásának feltételei. A tűzoltás módjai és eszközei. Tűzveszélyességi osztályok. A környezetvédelem feladata, eszközei. Emisszió, imisszió, határértékek. Mérési eljárások és mérőeszközök. Két zárthelyi dolgozat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévközi pontszám: két zárthelyi dolgozat max pont Szóbeli: max. 50 pont félévközi teljesítmény 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom Dr. Walz: Munkavédelem, Gödöllő, 1986

18 Műfajelmélet MD1009 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Pethő József Megismertetni a hallgatókat a szövegműfajok osztályozásának alapkérdéseivel és az írott és az elektronikus média fő műfajaival, különös tekintettel a moderátor képzéshez kapcsolódó területekre. A szövegtípusok és a műfajok fogalma, osztályozási lehetőségek. A nyomtatott és elektronikus médiumok sajátosságai. A tájékoztató műfajcsalád, a hír helye a tömegkommunikációban, a hír jellemzői, a hírérték, a hír erkölcsisége, az objektivitás. A riport és az interjú, a riportok fajtái, az interjú története és fajtái. A publicisztikai műfajcsalád, a publicisztika helye a sajtóban, a vezércikk szerepe és átalakulása, a jegyzet, a glossza, a kommentár, a belső cikk, a nyílt levél. A kritikai műfajok, a kritika funkciója, fajtái, a kritika az írott és elektronikus médiában. Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Vizsgajegy írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag Bernáth László (szerk.): Új műfajismeret. Sajtóház Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest H. Varga ula: Műfaj és/vagy szövegfajta a médiában. In: H. Varga ula (szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXIV. Kommunikáció és szövegkutatás. Líceum Kiadó. Eger Szerdahelyi István: Műfajelmélet mindenkinek. Akadémiai Kiadó. Bp. 1997

19 Műsorstruktúra MD1013 Meghirdetés féléve: 3 Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: - Dr. Jeney István A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a műsorszerkesztés és a tervezés gyakorlatával és alkalmazott formáival, illetve hogy milyen elvek határozzák meg egy műsorszolgáltató műsorrácsát. A tantárgy célja, hogy bemutassa az elektronikus média létező, és újjáalakuló struktúráit, vizsgálja a média szerepét a közgondolkodás tematizálásában. Bemutatja az elektronikus média műsorszerkesztési modelljeit. A tantárgy foglalkozik a technikai alapkérdésekkel is. A műsorszerkesztés fogalma, szabálya, bevezetés a műsorszerkesztés alapjaiba. A formai és tartalmi szerkesztés elvei. Az elektronikus média műsorstruktúrája. A műsorszerkesztés típusai. Az agresszív és a biztonsági műsorszerkesztés. A műsorstruktúra kialakításának jogi szabályozása, a szerkesztő felelőssége. A struktúra felépítése, az éves, negyedéves, havi, heti műsortervezés módszertana, műsorsávok, a sávokra jellemző műsorok. A tervezés folyamata, gyakorlati feladatok, struktúra kidolgozások. Az elkészült adástükrök, forgatókönyv vázlatok leadása, megtárgyalása. Zh-k írása, gyakorlati feladatok értékelése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy írásbeli és szóbeli számonkérés, prezentáció Tankönyvek, tanulmányok, nemzetközi és hazai irányelvek, jogszabályok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom, jogszabályok: 2007/65/EK Irányelv évi VI. tv. A médiatörvény Újságírói etikai kódex D. Mc.Quail: A tömegkommunikáció elmélete, Budapest, Osiris, Domokos Lajos: Press a nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete. Gálik Mihály: A közönség panasza. In: Jel-Kép, 1996/3-4, Budapest Horváth János: Televíziós ismeretek, Budapest, Média Hungária, Mészáros Zoltán: Rádiózni (egy) helyben. In: Magyarország Médiakönyve, 2000, Budapest Sajtókönyvtár: Műfajismeret, Budapest, MÚOSZ, 1997 Szíjártó Imre: A rádiós és televíziós hírműsorok szerkezetéről. In: Jel-Kép, 2000/4. sz. Szirmai Éva: A sajtóműfajok elmélete, Szeged, SZTE, 1996 Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai, Budapest, Osiris, 2006

20 Tantárgy neve Politológia Tantárgy kódja MD1007 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Óraszám (elm+gyak) 2+0 Számonkérés K Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve Dr. Nádasdi József PO Cél. hogy a hallgató tisztában legyen a politológia elméleti kérdésfelvetéseivel. Olyan általános és speciális ismeretek átadása, melyek segítségével a jövő értelmisége megérti a nemzetközi és hazai politikai események összefüggéseit, ezek révén képes szűkebb és tágabb környezetében orientálódni. Hatalom, uralom, legitimáció. Hatalomfelfogások. A hatalom összetevői, osztottsága és tagoltsága, jobb- és baloldal a politikában. Szuverenitás, befolyás és függés a politikában. Az uralom fogalma és történeti típusai (Weber). A legitimitás és legitimáció klasszikus (weberi) és modern felfogása és problémái Keleten és Nyugaton. Politikai kultúra és szocializáció. A politikai kultúra fogalma, elméleti és történeti típusai. Politikai tradíciók, politikai stílusok. A magyar politikai kultúra. A politikai szocializáció folyamata. A zöldek. Politikai értékek, ideológiák, irányzatok. A pluralizmus és demokrácia. A liberalizmus, a konzervativizmus és a szocializmus elmélete és politikai gyakorlata. Egyéb politikai ideológiák. Állami képviselet, állampolgár. A civil társadalom és a politikai állam. Államformák. Az érdekérvényesítés útjai és módjai. Civil szervezetek és mozgalmak. A politika tartalma (közpolitika), változása, szereplői (elitek) és a nyilvánosság (média és politika) Globalizmus, integráció, nemzeti és helyi politika. Az ENSZ, a NATO és az Európai Unió magyar külpolitika: euroatlantizmus, szomszédsági és kisebbségi politika. zárthelyi dolgozat 4. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli 5. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, internet 6. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Bayer J. (1999): A politikatudomány alapjai. Napvilág Kiadó, Budapest. D. Fisichella (2003): A politikatudomány alapvonalai, Osiris Kiadó, Budapest. Haskó K.-Hülvely I. (1996): Bevezetés a politikatudományba. Villányi úti könyvek. Politikatudományi sorozat. Budapest. urgyák J. (szerk.) (1994): Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Századvég Kiadó, Budapest.

21 Prezentációs technikák MD1026 Meghirdetés féléve: 3. Óraszám (elm+gyak): 0+2 Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna Megismertetni a hallgatókkal a jövőbeli munkaterületükön leggyakrabban használt és alkalmazott, az adott időszakban korszerű bemutatókészítő program jelentőségét, használatának gyakorlatát. A tantárgy tartalmazza egy korszerű bemutatókészítő program készségszintű használatának elsajátításához szükséges ismeretanyagát. A hallgató alapvető feladata a bemutatott prezentációs program megismerése és bemutatók készítése a program segítségével, felhasználva a már korábban elsajátított elektronikus kommunikációs ismereteket (informatikai alapismeretek, szövegszerkesztés). A hallgató a tananyag keretein belül megtanulja a bemutatókészítő program felépítését, különböző animációs hatások, sémák, különböző fájltípusok prezentációban való alkalmazását, hanganyagok, hanghatások felhasználását olyan webes dokumentumok készítéséhez, melyeket weblapként is tudnak alkalmazni. Bemutató készítése meghatározott témakörökben, gyakorlati feladatok megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy házi feladat, az órai munka, két írásbeli dolgozat számítógép, internet, multimédiás eszközök, segédanyag; bemutatókészítő szoftver Benkő Tiborné-Benkő László: Amit az Excel, PowerPoint, Accessről tudni érdemes (Média Books Kiadó, 2002.) Kis András Schneider Ferenc: PowerPoint-Excel-Access (Üzleti élet, Bp ) Jókúti örgy: Prezentáció (Kossuth Kiadó, 2003.) Microsoft Office XP lépésről lépésre (CD melléklettel, SZAK Kiadó, 2002.)

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Nyelv- és stílusgyakorlat I. egyik idegen nyelven GI1201 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 4 Óraszám: 1+3 - Nagyné

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam IV.2.13. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM Bevezetés A közoktatási törvény 2003. júniusi módosítása alapján középiskolákban beindítható nyelvi előkészítő évfolyamon (NyEK) biztosított intenzív nyelvoktatás az

Részletesebben

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI). A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).DOCX Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-10. (SZAKISKOLA)...

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben