Győr MJV. vasút Rábamenti dűlő Tarkarét utca Ribizli utca által határolt terület. önkormányzati településfejlesztési döntést megalapozó tanulmányterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győr MJV. vasút Rábamenti dűlő Tarkarét utca Ribizli utca által határolt terület. önkormányzati településfejlesztési döntést megalapozó tanulmányterv"

Átírás

1 Győ MJV vs Rámenti dűlő Tét utc Riizli utc áltl htáolt teület önományzti településfejlesztési döntést meglpozó tnulmánytev Készítetté: Aue Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. Jczenó Judit Hnczá Emőe KÉSZ Tevező Kft. Bíó Attil. Könczey Gáo PRO URBE Kft. Budpest, június

2 BEVEZETÉS Az épített önyezet lításáól és védelméől szóló évi LXXVIII. tövény imondj, ho településendezés eszözeine (településfejlesztési oncepció, településszeezeti tev, szályozási tev és helyi építési szályzt) módosítását településfejlesztési döntésne ell megelőznie. Jelen doumentáció célj, ho összefogllón emutss vs Rámenti dűlő Tét utc Riizli utc áltl htáolt teülete vontozó teület-, és településendezési elhtáozásot, Győ MJV településendezési eszözeine (Településfejlesztési oncepció, Településszeezeti tev, Szályozási tev, GYÉSZ) jóváhás ót eltelt idősz ót megfoglmzódott új fejlesztési igényeet, továá fejlesztési szándéo önományzti megeősítése esetén továtevezés soán fieleme veendő szempontot feltáj. A VIZSGÁLT TERÜLET BEMUTATÁSA A vizsgált teület váos nyugti észén, Sopon vezető GYSEV vsvonltól déle helyezedi el. A teülettől DK-i iányn, m-e folyi Rá. A teület etes mezőgzdsági teület, vizsgált teület cult nem eséges. A vizsgált teület ét teülettömöt fogll mgá: vs Gee u. Tét u áltl és vs Tét u. Riizli u áltl htáolt tömöt. A teülethsznált veessége ülönösen vs Gee u. Tét u áltl htáolt töme jellemző. A Té utc mentén pihenő, üdülő funciót is etöltő, m 2 nságú, 18-25m szélességű (záteti) tele eülte iosztás. A tele töségén épület is tlálhtó ( gzdsági épület pihenést, eeációt is lehetővé tevő helyiségeel ). E teletől nyugt edvezőtlene lú tele és veese teülethsznált jellemző. A töm özépső telein szántó művelés jellemző, de Gee és Rámenti néhány telén lófunció is megjelent. A töm ÉK-i észén gzdsági jellegű tevéenységet folyttn, KÖSZOL Kft. hsznált utóeesedése tlálhtó teületen. Koái időszon teületen fólisátn ózstemesztés és hulldéezelést (veszélyes hulldéo elsőson oljos hulldéo eűjtését, előezelését és hsznosítását) folyttt. A vs Gee u. Tét u áltl htáolt töm észi iányn özvetlenül cstlozi elteülethez. A vizsgált teülethez cstlozó elteületi észeen vsi teülete, vsi teülete észi oldlán gzdsági teülete és z Újváosi temető tlálhtó. A Riizli utc mentén, hsonlón Tét u. menti teületehez, szintén pihenő, üdülő funciót is etöltő, m 2 nságú tele tlálhtó. E tele zöme szintén eépült. Védett, v védeleme édemes temészeti été nem tlálhtó vizsgált teületen. Temészeti étée legözele Rá folyó mentén tlálhtó. A Rá hullámtee temészeti teületne 1 minösül. Műemléi v égészeti védettség ltt álló été nincs tevezési teületen. 1 A temészeti teülete temészetvédelem tái özött sjátos esoolású teület, temészetvédelmi védettség ltt un nem áll, de e teülete temészetözeli állpotán megttásáól tuljdonosán gondosodni ell. A temészet védelméől szóló évi LIII. tv. szeint: Temészeti teület: vlmennyi olyn földteület, melyet elsőson temészetözeli állpoto jellemezne. Temészetözeli állpot: z z élőhely, táj, életözösség, melyne eletezéséen z eme eáltlán nem, v helyeállításu ivételével- lig meghtáozó módon játszott szeepet, ezét enne végemenő folymtot töségéen önszályozás jellemzi. 2

3 A TÉRSÉGBE FELMERÜLT ÚJABB FEJLESZTÉSI SZÁDÉKOK Győ MJV htályos Településszeezeti teve vizsgált teületen jelentős özleedési infstutú fejlesztéseet iányoz elő (észletesen lsd. Közleedésől szóló fejezet): vs Gee u. Tét u áltl htáolt tömöt ettészeli tevezett ú.n. yugti eleülő, mely ülön szinten fogj eesztezni vst, vizsgált teület GySEV vonl melletti teületeit éinti tevezett új GySEV pályudv fejlesztési elépzelései ( távlti teve szeint Mclváosól áttelepül ide). Győ MJV Településszeezeti- és Szályozási tevéne jóváhás ót új teületfejlesztési szándéo jelente meg téségen: KÖSZOL EUROAUTO Kft. fejleszteni ívánj tevéenységét, Sziget és Újváos ehilitációján, fejlesztési pogmján lotói megállpítás jutott, ho teület ehilitációt nn előmozdítná, települési önyezet minőségéne jelentős jvulását eedményezné, h váosi lóteülete özé éelődött gzdsági-, eesedelmi-, szolgálttó tevéenysége váosészől vló ieülnéne. A jelenleg is vizsgált teületen műödő KÖSZOL EUROAUTO Kft. fejlesztési elépzelései özött z lái elépzelése szeepelne 2 : Rövid távon: z utós üzletág fejlesztése (os szeviz, műszees gépjámű állpotfelméés, gépjámű eedetiség vizsgált, gépjámű vizsgázttás, foglom helyezés, gépjámű- és gépjáműltész-, gumioncs-eesedelem, utóölcsönzés st.), önyezetvédelmi üzletág (hulldéoljo előezelése (átvétele, űjtése, ülepítése és továszállítás, enzimes ámentesítés (tlj ill. víz) szénhidogén szennyeződése esetén (I-SITU O-SITE megoldássl) önyezetvédelmi felméése, htástnulmányo észítése, önyezetvédelmi tnácsdás, üintézés, jogi szolgált, st.) eé szolgálttáso (os üfé, ill. ávéház telephelyen, emejátszóté ilítás telephelyen elül, ülföldi cége üeine üintézése, épviselete, műtá estuálás st.) Hossz távon: z utós üzletág üzemeltetése itejedne mungépee és eé hszonjáművee is, EU nomán megfelelő utóontó létesítése, mionpoló, spot és szdidős lehetősége ilítás (teniszpály, fittnesss-teem, st.), szállásszolgálttás (pnzó), díszmű ovácsolás és vsmuná észítése és jvítás önyezetvédelmi tevéenysége fejlesztése, 2 Foás: KÖSZOL EUROAUTO Kft. Fejlesztési teve

4 A VIZSGÁLT TERÜLETRE VOATKOZÓ TERÜLETREDEZÉSI TERVI ÉS A JELELEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSREDEZÉSI TERVEK ELHATÁROZÁSAI, ELŐÍRÁSAI Győ-Moson-Sopon Mee Teületendezési Teve A Győ-Moson-Sopon Meei Teületendezési Teve (Győ-Moson-Sopon Meei Önományzt Közűlése 10/2005. (VI.24.) számú endelete) Téségi Szeezeti Tevet és Téségi Övezete Tevlpjit (mely tö övezeti tevlpól tevődi össze) ttlmzz. A Téségi Szeezeti Tev településendszet, vlmint téségi teületfelhsználásn és műszi infstutú-endszee téeli endjét htáozz meg. Az Övezeti Tev Győ- Moson-Sopon meéen évényesítendő sjátos teületendezési szályo évényesítésée ijelölt iemelt téségi övezeteet htáozz meg. A Győ-Moson-Sopon Meei Teületendezési Szályzt mee teületén z éintett önományzto, szmi, gzdsági és tásdlmi szevezete eetétésével teületendezés lpvető feldtit és szályit állpítj meg. Adott téségi övezeten meei övezeti előíáso vontozó ágzti jogszályo előíásivl eütt llmzndó. Ahol endelet ülön övezeti előíásot nem ttlmz, ott vontozó ágzti szályot ell llmzni. A Győ-Moson-Sopon Meei Teületendezési Tev Téségi Szeezeti Tevlpján vs -Rámenti dűlő -Tét utc -Riizli utc áltl htáolt teület eltejes mezőgzdsági téség teületfelhsználási tegóiá eült esoolás, tevezett ú.n. yugti eleülő utt szintén ttlmzz tevlp (3. sz. á). A meei teületendezési tevől szóló meei önományzti endelet szeint meei teületendezési teven e település özigzgtási teületén elül eltejes mezőgzdsági téség teületfelhsználási tegóiá soolt teülete leglá 85%-át településendezési teveen mezőgzdsági teülete ell soolni. A Győ-Moson-Sopon Meei Teületendezési Tev Téségi Szályozás Övezeti Tevlpji özül vizsgált teületet e téségi övezet, iváló temőhelyi dottságú szántóteület övezete (4.sz. á) éinti 3. A iváló temőhelyi dottságú teülete övezetée vontozón GYSM Rendelet nem ttlmz előíásot, de Győ-Moson-Sopon Mee Közűlése Teületendezési tevéhez pcsolódó intézedéseől htáoztot hozott (85/2005. (VI.10.) számú htáozt), mely melléletéen meei téségi övezetee vontozón jánlásot ttlmz. A vizsgált teületen hosszú ideje etes mezőgzdsági teület esoolású (oái szóhsználttl záteti teület), z ees tele művelési ágát teintve tele zöme et, e-ét tele cs szántó művelési ág esoolású. 3 A vizsgált teületet meei teületendezési tev lái téségi övezetei nem éinti: - Védett temészeti teület övezete, - Temészeti teület övezete, - Öológii (zöldfolyosó) övezete, - Kiemelten fontos ézéeny temészeti teület övezete - Komplex és téségi tájehilitációt igénylő teület övezete - Tájépvédelmi teület övezete - Téségi hulldé leó hely ijelöléséhez vizsgált lá vonhtó teület - Kiemelten ézéeny felszín ltti vízminőség-védelmi teülete övezete - Felszíni vize vízminőség-védelmi vízűjtő teületéne övezete - Csúszásveszélyes teület övezete - Vízeózión itett teület övezete - Széleózión itett teület övezete 4

5 Győ MJV településendezési tevei (Településszeezeti tev, Szályozási tev) E települése észülő Településendezési teve Településszeezeti tev és Szályozási tev. A Településszeezeti tev meghtáozz település lításán, védelméne lehetőségeit és fejlesztési iányit, enne megfelelően z ees teületésze felhsználási módját, település műödéséhez szüséges műszi infstutú elemeine település szeezetét meghtáozó téeli ilítását és elendezését. A Szályozási tev település özigzgtási teületéne felhsználásávl és eépítésével, továá önyezet temészeti, táji és épített étéeine védelmével pcsoltos sjátos helyi övetelményeet, jogot és ötelezettségeet megállpító építési előíásot téépen, jz fomáján áázolj, helyi építési szályzt (Győ esetéen GYÉSZ) jzi mellélete. A helyi építési szályzt z építés endjét helyi sjátosságon megfelelően megállpító és iztosító települési önományzti endelet. Győ MJV Településszeezeti tevét és Győ építési szályztát (GYÉSZ) Győ Önományzt 1/2006. (01.25.) Ö. endelettel állpított meg. Győ MJV Településszeezeti teve vizsgált teületet etes mezőgzdsági teület ént ttlmzz. A Településszeezeti tev téségen jelentős özleedési infstutú fejlesztéseet iányoz elő (észletesen lsd. Közleedési fejezet): tevezett ú.n. yugti eleülő nyomvonlát vs Gee u. Tét u áltl htáolt töm jelenleg még nem eépített szántó művelési ágú teületeen átvezetve ttlmzz, GySEV vsutt ülön szinten eesztezve, vizsgált teület GySEV vonl melletti teületén jelöli i z új GySEV pályudv távlti teületeént ( távlti teve szeint Mclváosól áttelepül ide pályudv). A Szályozási Tev nyugti eleülő megépítéséhez szüséges helyet tele nem eépíthető észe ént szályozz, feltünteni tevezett és vs védőtávolságát. Az új GySEV pályudv távlti teületéne helyigényét Szályozási tev nem ttlmzz, z ehhez szüséges mélységű infomáció nem állt tevező endelezésée. Váhtó, ho nyugti eleülő és tevezett vsi fejlesztése megvlósulás vizsgált teület etes mezőgzdsági funcióján változásávl ján. A nyugti eleülő és z új GySEV pályudv menti teülete evésé leszne llms eeációs funció, vlószínűsíthető özleedési fejlesztése szolgálttó, eesedelmi funció megjelenését induáló htás. A nyugti eleülő megépítése esetén z ttól elete és Rá özötti teülete településszeezeti helyzete változni fog. 5

6 1. sz. á: Győ MJV Településszeezeti tev észlet, tevezési teület megjelölésével 2. sz. á: Győ MJV Szályozási tev észlet, tevezési teület megjelölésével 6

7 A VIZSGÁLT TERÜLET KÖZLEKEDÉSI HELYZETE, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK Közi özleedés Jelenlegi állpot A teületet jelenleg Tét utc lehet megözelíteni, mely égi Bécsi özvetítésével Csipeá i csomópontnál cstlozi z 1. hoz. Az eesztezi heeshlmi és soponi vsvonlt, mi mostni is foglom mellett jelenlegi fomáján elfogdhtón műödi. A özeljövő fejlesztései Távltn téségen tö változás váhtó. Az 1-es mellé evásálóözpont épül, mi eütt já Csipeá i csomópont öfoglmúvá tételével. Ez euházás ismeetein szeint özeljövően megindul. A teület eléhetőségét ez cs nnyin efolyásolj, ho csomópont és z zt övető szsz ilítás megváltozi, foglom legno észe z áuház fog iányulni, mit csomópont ilítás is övet mjd. Távoli fejlesztése A távoli jövően váhtó, ho teületen eesztülhld z ún. yugti eleülő, mely váos Szeezeti és Szályozási tevéen eánt szeepel. Enne szeepe, ho jelenleg Mclváos tengelyéen hldó legnyugti foglmi tengelyt, 831. sz. utt tehementesítse és váoson ívül vezesse el z átmenő foglmt. Az nyomvonl e oái változt szeint Tét utcán hldt, zonn ez elvetése eült, met szüséges (40m) szályozási szélesség non so ingtlnt éintett voln. A jelenlegi változt tevezési teületen mindössze ét telet éint. Uno jelenlegi nyomvonl tová szdlj z eséges teületi foltot, míg oái e meglévő nyomvonlát vette lpul. Fieleme ell venni, ho z vsvonlt ülönszinten fogj eesztezni, mi e jelentős méetű töltés építését igényli. A teületet ettévágó htás ezáltl még eőseen fog évényesülni. Hngsúlyozni ell, ho z szályozási szélességén túl ülteületen z tengelyétől méve m védőtávolságot is évényesíteni ell, melyen elül építmény cs z ezelőjéne hozzájáulásávl helyezhető el. Vsi dottságo és fejlesztése A fejlesztési teület GySEV vsvonl mellett feszi. Külteületen 100 m védőtávolságot ell iztosítni vsvonl mellett, melyne eépíthetőségével pcsoltosn vs üzemeltetője (GySEV) ompetens nyiltozni. A védőtávolságon jelentősége elsőson özi-, ill. vsi foglom áltl oozott önyezeti htáso elleni védelemen áll. Az -, illetve vs üzemeltetője nem ívánj viselni e özvetlenül mellette eépülő teület zjvédelméne öltségeit. Lehetőség lehet uno megállpodás, mennyien ezeet öltségeet hsznosíthtó teület növelése édeéen hjlndó euházó válllni. A Szeezeti Tev lpján tevezési teület és Rá özött, GySEV vonl mellett lesz z új GySEV pályudv (Mclváosól települ ide). Enne észletes megtevezésée eddig még nem eült so, ezét tisztázndó édés, ho milyen nságú és ilítású pályudv vn szüsége GySEV-ne. 8

8 A Rá és Tét utc özött GySEV vonlán minte 840 m hosszúságú teület áll endelezése. A vsi vágányhálózt igen szigoú szeesztési szályi mitt vázltteve lenne szüség, mely lpján pontos teületi igény lehtáolhtó. 5.sz. á. A váosész özleedési hálózt 2018-ig váhtó jelentőse fejlesztéseel 9

9 A VIZSGÁLT TERÜLET KÖZMŰ ÉS ELEKTROIKUS HÍRKÖZLÉSI IFRASTRUKTÚRA OKOZTA KORLÁTAI ÉS ELLÁTÁSI FELTÉTELEI A Poós dom lján, vs és Rá szögéen elhelyezedő vizsgált teület jelentős hányd mélye fevésű, s gátszdás esetén un elöntéssel veszélyeztetett teületént ttj számon vízüi ágzt, de iépített elsőendű védvonl váhtón ellő védelmet, ávíztől vló mentességet iztosít, mentett oldlon elhelyezedő má fdóvizeel veszélyeztetett sávon is ívül eső- teületne. Győe áltlánosn is jellemző z átlgosnál mgs, néhol szinte teepszintet megözelítő tljvízszint, de enne vlószínűsége mélyeen fevő teületenél no, í vizsgált teület ülönösen mélyeen fevő észén, továtevezésnél mgs tljvízállás előfodulásávl számolni ell. A Rá folyó özelsége jelzi, ho számítni ell felszín ltti foozott vízmozgás előfodulásávl. A továtevezésnél étegvize szd mozgásán igényée is fielmet ell fodítni. Az e-e ise épületen ívül, jellemzően eépítetlen, volt záteti teület özműellátás szempontjáól elláttln, özműellátásént ees ingtlno villmosenegi ellátássl endelezne. A özműnyilvánttás szeint vizsgált teület eleti szélén áthld szolgálttó ei 20 V-os hálózti nyomvonl, eé özhálózt teületet nem éinti. A teület vizsgált funcióváltás esetén jelenlegi eépítése nem szánt teület eépítése szánttá váli. A GYÉSZ váos eépített, illetve eépítése szánt övezeteien z építési engedélyezési eljáás feltételéül ögzíti teljes özműellátás iztosítását. Az OTÉK 8. - pedig ögzíti, ho teljes özműellátásn, z teinthető, h özüzemi vízellátás, özhálózti szennyvízcston cstlozás, villmosenegi ellátás és temius célú hőellátás vezetées enegihodozóvl, földgázzl (v távhővel) töténő ellátás, cspdévize és felszíni vize zvmentes elvezetése is iztosított. A özhálózti cstlozáso iépítésée má teljes özműellátássl endelező teülete felé, észi iány, Újváos felé, illetve eleti iány, Mcl váos felé vn lehetőség. Mindét cstlozó teület iépített hálózti endszeéen i lehet jelölni zot cstlozási helyeet, honnn továépítve hálóztot fejlesztése szánt teület teljes özműellátását meg lehet oldni. A fejlesztése szánt teület özműellátásán iépítési lehetőségéne mindét iányn vn zonn nehezítő dály. Észi iány vsutt ell eesztezni, szeencsése özműnél cs soponi vonlt, neheze eseten soponi és heeshlmi vsi töltést is ell eesztezni. Keleti iány folyómedet ell eesztezni, szeencsése özműnél cs Rá folyót, neheze eseten Rá folyó és -Pándzs-é medét, hullámteet és z ávízvédelmi műtát is. Ezene z dályon eesztezése műszilg megoldhtó, ivitelezhető, cs öltségigényességével számolni ell. Célszeű ét lehetőség özül z optimális iválsztás, megvlósíthtósági elemzést észíttetni. 10

10 8979 ATI tnpály 516 Temetõ Temetõ 7669/1 vs 508 Gyõ MJV ipvs ip. vs ipvs vs /4 vs 189/2 A vs - Rámenti dûlõ - Tét u. - Riizli u. áltl htáolt teület településfejlesztési döntést elõészítõ tnulmány Bécsi 9/A ud ud 531 XXII.ZK 5 3/A 21011/1 ud 21010/ / / vs /4 189/3 Teülethsználtot efolyásoló tényezõ 21011/ / / / / / / / / / / / / / / /2 l vs / /1 629 ud 20914/ / /3 Gy / / / / / / / / / / /7 194/ / / / / / / / / / l XXI. ZÁRTKERT / / / / / / / / / / / / /1 Rámenti dûlõ 20901/ / / / / / / / / / / /1 Gee utc 20805/ / /21 Gy 20901/ / / / / / / / / / / / / XX. ZÁRTKERT l / Tét utc / / /3 189/ / /19 190/ / / / / / / / / / / /10 190/ / / / / / / /16 190/19 Epe utc / / / / / / / /18 190/ / /8 vá 20701/ / / /11 190/ / / / / /9 190/ / /4 Riizli utc 20701/ / / / / / / / / / / /5 553 Dózs so 190/ / /12 190/25 189/ /4 190/ / / / / / /7 Hlász utc 20727/6 Gy 20727/ / / / / / /15 190/26 190/28 E 20729/2 vá /1 töltés 186/ /2 Jelmázt: meglévõ meglévõ Másodendû védvonlént ijelölt védeezési nyomvonl Els dleges funcióját teintve vízgzdálodási teület- másodend töltés jelleg ilítássl Fdóvize elõfodulásávl veszélyeztetett teület 2002-es legno vízállásnál eövetezõ gátszdás esetén z elöntés htá lett voln Mélyfevésû teület 20 V-os villmosenegi szdvezeté nyomvonl Megszüntetendõ, iváltndó vezetészsz 194/ /54 194/ /52 194/ / /31 190/32 190/30 190/38 190/39 190/41 190/44 g Ez tev KÉSZ Tevezõ Kft. szellemi tuljdon, mely v édelmét 7/1978/fe.1/MT.endelet iztos ítj KÉSZ KÖZMÛ ÉS EERGETIKAI TERVEZÕ KFT Budpest I. phe utc 26. Tel.: Fx: Megízó: A mun megnevezése: Gyõ MJV vs - Rámenti dûlõ - Tét u. - Riizli u. áltl htáolt teület településfejlesztési döntést elõészítõ tnulmány A munész megnevezése: Teülethsználtot efolyásoló tényezõ Munszám: Módosítás: Tevfázis: Tevszám: Méetány: M=1: /33 vá d vá 186/12 Tevezõ: Bee Ágnes Pinczing Áon Hnczá Gáo Süle Veoni Szági vezetõ tevezõ: Bíó Attil MK: Szági vezetõ tevezõ: Hnczá Zsoltné MK: Üvezetõ: Hnczá Zsolt Dátum:

11 A VIZSGÁLT TERÜLET HASZÁLATÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉYEZŐK, A TOVÁBBI TERVEZÉSEK SORÁ KIEMELTE FIGYELEMBE VEEDŐ SZEMPOTOK Amennyien z önományzt döntéshozói támogtndón ítéli meg vs -Rámenti dűlő -Tét utc -Riizli utc áltl htáolt teületen eeselmi szolgálttó teület ilítását, elsőson téség ilyen jellegű tevéenységet folyttni ívánó válllozói számá tésége eleétve vizsgált teülettől nem túl messze levő Sziget és Újváos településészeet is, zo ehilitációját segítendő, ott lóteülete özé éelődött gzdsági-, eesedelmi-, szolgálttó tevéenysége itelepítését ösztönözendő o teülete vontozó Településszeezeti tev és Szályozási tev módosítás szüséges. A teületen etes mezőgzdsági teülete fooztos gzdsági teületté lulásán időttm ltt funció zvtln emás mellettiségét iztosítni ell. Ezt iztosíthtj teület ütemezett más célú igényevétele, z ees ütemeen megvlósuló gzdsági teülete és még etes mezőgzdsági teületént hsznált teülete özött töszintű növénysávo telepítése, folytthtó tevéenysége átgondolás. A gzdsági teület ütemezett ilítás soán temőfölddel vló téos gzdálodás elve évényesítendő. A vizsgált teületen teülethsználtán tevezéseo z lái efolyásoló tényezőe fielemmel ell lenni: tevezett nyugti eleülő és vsfejlesztése teületéne iztosítás, tevezett nyugti eleülő és vs védőtávolság, vizsgált teület eleti észe mélyfevésű teület, mélyfevésű teülete igényevételée vontozón GYÉSZ előíási évényesítendő, vizsgált teület eleti észén levő 20V-os légvezeté iztonsági övezete, teület iológii tivitás étééne megttásán elváás. (A teülete iológii tivitás étééne számításáól szóló észletes szályot 9/2007. (IV.3.) ÖTM endelet ttlmzz.) 11

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA NAGYCENK NAGYKÖZSÉG - 4 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 1 Törölve 2 A község északkeleti belterületi és egyben Hidegség igazgatási határa

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik A KÖ ZÉP-TI SZA-VI DÉ KI VÍZ ÜGYI IGAZ GA TÓ SÁG LAPJA XXXVI. évfolyam, 3. szám 2013. november Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik Engedjék meg, hogy gratuláljak

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-6

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI AZ ÚJ 10 SZ. FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI DUMA VIKTOR MŰSZAKI IGAZGATÓHELYETTES 2005. MÁRCIUS A 10. sz. főút forgalmi adatai Forgalomnagyság a 10 sz. fő út 14+529-21+202 kmsz közötti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl (A 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

Műemlék Jelentőségű Terület

Műemlék Jelentőségű Terület Budapest belváros Műemlék Jelentőségű Terület - MJT - Védési javaslat 2010. Tartalomjegyzék: Kezdeményező fél: Fiatal Műemlékvédők Egyesülete Budapest rövid leírása Budapest épített örökség Budapest épületállománya

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ Területi határai Északon, nyugaton és keleten Eger MJV közigazgatási határa, míg délen a Baktai utca, Kisasszony utca, Malom utca, a Tetemvár utca, a Vécsey utca és a Vécseyvölgyi

Részletesebben