Győr MJV. vasút Rábamenti dűlő Tarkarét utca Ribizli utca által határolt terület. önkormányzati településfejlesztési döntést megalapozó tanulmányterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győr MJV. vasút Rábamenti dűlő Tarkarét utca Ribizli utca által határolt terület. önkormányzati településfejlesztési döntést megalapozó tanulmányterv"

Átírás

1 Győ MJV vs Rámenti dűlő Tét utc Riizli utc áltl htáolt teület önományzti településfejlesztési döntést meglpozó tnulmánytev Készítetté: Aue Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. Jczenó Judit Hnczá Emőe KÉSZ Tevező Kft. Bíó Attil. Könczey Gáo PRO URBE Kft. Budpest, június

2 BEVEZETÉS Az épített önyezet lításáól és védelméől szóló évi LXXVIII. tövény imondj, ho településendezés eszözeine (településfejlesztési oncepció, településszeezeti tev, szályozási tev és helyi építési szályzt) módosítását településfejlesztési döntésne ell megelőznie. Jelen doumentáció célj, ho összefogllón emutss vs Rámenti dűlő Tét utc Riizli utc áltl htáolt teülete vontozó teület-, és településendezési elhtáozásot, Győ MJV településendezési eszözeine (Településfejlesztési oncepció, Településszeezeti tev, Szályozási tev, GYÉSZ) jóváhás ót eltelt idősz ót megfoglmzódott új fejlesztési igényeet, továá fejlesztési szándéo önományzti megeősítése esetén továtevezés soán fieleme veendő szempontot feltáj. A VIZSGÁLT TERÜLET BEMUTATÁSA A vizsgált teület váos nyugti észén, Sopon vezető GYSEV vsvonltól déle helyezedi el. A teülettől DK-i iányn, m-e folyi Rá. A teület etes mezőgzdsági teület, vizsgált teület cult nem eséges. A vizsgált teület ét teülettömöt fogll mgá: vs Gee u. Tét u áltl és vs Tét u. Riizli u áltl htáolt tömöt. A teülethsznált veessége ülönösen vs Gee u. Tét u áltl htáolt töme jellemző. A Té utc mentén pihenő, üdülő funciót is etöltő, m 2 nságú, 18-25m szélességű (záteti) tele eülte iosztás. A tele töségén épület is tlálhtó ( gzdsági épület pihenést, eeációt is lehetővé tevő helyiségeel ). E teletől nyugt edvezőtlene lú tele és veese teülethsznált jellemző. A töm özépső telein szántó művelés jellemző, de Gee és Rámenti néhány telén lófunció is megjelent. A töm ÉK-i észén gzdsági jellegű tevéenységet folyttn, KÖSZOL Kft. hsznált utóeesedése tlálhtó teületen. Koái időszon teületen fólisátn ózstemesztés és hulldéezelést (veszélyes hulldéo elsőson oljos hulldéo eűjtését, előezelését és hsznosítását) folyttt. A vs Gee u. Tét u áltl htáolt töm észi iányn özvetlenül cstlozi elteülethez. A vizsgált teülethez cstlozó elteületi észeen vsi teülete, vsi teülete észi oldlán gzdsági teülete és z Újváosi temető tlálhtó. A Riizli utc mentén, hsonlón Tét u. menti teületehez, szintén pihenő, üdülő funciót is etöltő, m 2 nságú tele tlálhtó. E tele zöme szintén eépült. Védett, v védeleme édemes temészeti été nem tlálhtó vizsgált teületen. Temészeti étée legözele Rá folyó mentén tlálhtó. A Rá hullámtee temészeti teületne 1 minösül. Műemléi v égészeti védettség ltt álló été nincs tevezési teületen. 1 A temészeti teülete temészetvédelem tái özött sjátos esoolású teület, temészetvédelmi védettség ltt un nem áll, de e teülete temészetözeli állpotán megttásáól tuljdonosán gondosodni ell. A temészet védelméől szóló évi LIII. tv. szeint: Temészeti teület: vlmennyi olyn földteület, melyet elsőson temészetözeli állpoto jellemezne. Temészetözeli állpot: z z élőhely, táj, életözösség, melyne eletezéséen z eme eáltlán nem, v helyeállításu ivételével- lig meghtáozó módon játszott szeepet, ezét enne végemenő folymtot töségéen önszályozás jellemzi. 2

3 A TÉRSÉGBE FELMERÜLT ÚJABB FEJLESZTÉSI SZÁDÉKOK Győ MJV htályos Településszeezeti teve vizsgált teületen jelentős özleedési infstutú fejlesztéseet iányoz elő (észletesen lsd. Közleedésől szóló fejezet): vs Gee u. Tét u áltl htáolt tömöt ettészeli tevezett ú.n. yugti eleülő, mely ülön szinten fogj eesztezni vst, vizsgált teület GySEV vonl melletti teületeit éinti tevezett új GySEV pályudv fejlesztési elépzelései ( távlti teve szeint Mclváosól áttelepül ide). Győ MJV Településszeezeti- és Szályozási tevéne jóváhás ót új teületfejlesztési szándéo jelente meg téségen: KÖSZOL EUROAUTO Kft. fejleszteni ívánj tevéenységét, Sziget és Újváos ehilitációján, fejlesztési pogmján lotói megállpítás jutott, ho teület ehilitációt nn előmozdítná, települési önyezet minőségéne jelentős jvulását eedményezné, h váosi lóteülete özé éelődött gzdsági-, eesedelmi-, szolgálttó tevéenysége váosészől vló ieülnéne. A jelenleg is vizsgált teületen műödő KÖSZOL EUROAUTO Kft. fejlesztési elépzelései özött z lái elépzelése szeepelne 2 : Rövid távon: z utós üzletág fejlesztése (os szeviz, műszees gépjámű állpotfelméés, gépjámű eedetiség vizsgált, gépjámű vizsgázttás, foglom helyezés, gépjámű- és gépjáműltész-, gumioncs-eesedelem, utóölcsönzés st.), önyezetvédelmi üzletág (hulldéoljo előezelése (átvétele, űjtése, ülepítése és továszállítás, enzimes ámentesítés (tlj ill. víz) szénhidogén szennyeződése esetén (I-SITU O-SITE megoldássl) önyezetvédelmi felméése, htástnulmányo észítése, önyezetvédelmi tnácsdás, üintézés, jogi szolgált, st.) eé szolgálttáso (os üfé, ill. ávéház telephelyen, emejátszóté ilítás telephelyen elül, ülföldi cége üeine üintézése, épviselete, műtá estuálás st.) Hossz távon: z utós üzletág üzemeltetése itejedne mungépee és eé hszonjáművee is, EU nomán megfelelő utóontó létesítése, mionpoló, spot és szdidős lehetősége ilítás (teniszpály, fittnesss-teem, st.), szállásszolgálttás (pnzó), díszmű ovácsolás és vsmuná észítése és jvítás önyezetvédelmi tevéenysége fejlesztése, 2 Foás: KÖSZOL EUROAUTO Kft. Fejlesztési teve

4 A VIZSGÁLT TERÜLETRE VOATKOZÓ TERÜLETREDEZÉSI TERVI ÉS A JELELEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSREDEZÉSI TERVEK ELHATÁROZÁSAI, ELŐÍRÁSAI Győ-Moson-Sopon Mee Teületendezési Teve A Győ-Moson-Sopon Meei Teületendezési Teve (Győ-Moson-Sopon Meei Önományzt Közűlése 10/2005. (VI.24.) számú endelete) Téségi Szeezeti Tevet és Téségi Övezete Tevlpjit (mely tö övezeti tevlpól tevődi össze) ttlmzz. A Téségi Szeezeti Tev településendszet, vlmint téségi teületfelhsználásn és műszi infstutú-endszee téeli endjét htáozz meg. Az Övezeti Tev Győ- Moson-Sopon meéen évényesítendő sjátos teületendezési szályo évényesítésée ijelölt iemelt téségi övezeteet htáozz meg. A Győ-Moson-Sopon Meei Teületendezési Szályzt mee teületén z éintett önományzto, szmi, gzdsági és tásdlmi szevezete eetétésével teületendezés lpvető feldtit és szályit állpítj meg. Adott téségi övezeten meei övezeti előíáso vontozó ágzti jogszályo előíásivl eütt llmzndó. Ahol endelet ülön övezeti előíásot nem ttlmz, ott vontozó ágzti szályot ell llmzni. A Győ-Moson-Sopon Meei Teületendezési Tev Téségi Szeezeti Tevlpján vs -Rámenti dűlő -Tét utc -Riizli utc áltl htáolt teület eltejes mezőgzdsági téség teületfelhsználási tegóiá eült esoolás, tevezett ú.n. yugti eleülő utt szintén ttlmzz tevlp (3. sz. á). A meei teületendezési tevől szóló meei önományzti endelet szeint meei teületendezési teven e település özigzgtási teületén elül eltejes mezőgzdsági téség teületfelhsználási tegóiá soolt teülete leglá 85%-át településendezési teveen mezőgzdsági teülete ell soolni. A Győ-Moson-Sopon Meei Teületendezési Tev Téségi Szályozás Övezeti Tevlpji özül vizsgált teületet e téségi övezet, iváló temőhelyi dottságú szántóteület övezete (4.sz. á) éinti 3. A iváló temőhelyi dottságú teülete övezetée vontozón GYSM Rendelet nem ttlmz előíásot, de Győ-Moson-Sopon Mee Közűlése Teületendezési tevéhez pcsolódó intézedéseől htáoztot hozott (85/2005. (VI.10.) számú htáozt), mely melléletéen meei téségi övezetee vontozón jánlásot ttlmz. A vizsgált teületen hosszú ideje etes mezőgzdsági teület esoolású (oái szóhsználttl záteti teület), z ees tele művelési ágát teintve tele zöme et, e-ét tele cs szántó művelési ág esoolású. 3 A vizsgált teületet meei teületendezési tev lái téségi övezetei nem éinti: - Védett temészeti teület övezete, - Temészeti teület övezete, - Öológii (zöldfolyosó) övezete, - Kiemelten fontos ézéeny temészeti teület övezete - Komplex és téségi tájehilitációt igénylő teület övezete - Tájépvédelmi teület övezete - Téségi hulldé leó hely ijelöléséhez vizsgált lá vonhtó teület - Kiemelten ézéeny felszín ltti vízminőség-védelmi teülete övezete - Felszíni vize vízminőség-védelmi vízűjtő teületéne övezete - Csúszásveszélyes teület övezete - Vízeózión itett teület övezete - Széleózión itett teület övezete 4

5 Győ MJV településendezési tevei (Településszeezeti tev, Szályozási tev) E települése észülő Településendezési teve Településszeezeti tev és Szályozási tev. A Településszeezeti tev meghtáozz település lításán, védelméne lehetőségeit és fejlesztési iányit, enne megfelelően z ees teületésze felhsználási módját, település műödéséhez szüséges műszi infstutú elemeine település szeezetét meghtáozó téeli ilítását és elendezését. A Szályozási tev település özigzgtási teületéne felhsználásávl és eépítésével, továá önyezet temészeti, táji és épített étéeine védelmével pcsoltos sjátos helyi övetelményeet, jogot és ötelezettségeet megállpító építési előíásot téépen, jz fomáján áázolj, helyi építési szályzt (Győ esetéen GYÉSZ) jzi mellélete. A helyi építési szályzt z építés endjét helyi sjátosságon megfelelően megállpító és iztosító települési önományzti endelet. Győ MJV Településszeezeti tevét és Győ építési szályztát (GYÉSZ) Győ Önományzt 1/2006. (01.25.) Ö. endelettel állpított meg. Győ MJV Településszeezeti teve vizsgált teületet etes mezőgzdsági teület ént ttlmzz. A Településszeezeti tev téségen jelentős özleedési infstutú fejlesztéseet iányoz elő (észletesen lsd. Közleedési fejezet): tevezett ú.n. yugti eleülő nyomvonlát vs Gee u. Tét u áltl htáolt töm jelenleg még nem eépített szántó művelési ágú teületeen átvezetve ttlmzz, GySEV vsutt ülön szinten eesztezve, vizsgált teület GySEV vonl melletti teületén jelöli i z új GySEV pályudv távlti teületeént ( távlti teve szeint Mclváosól áttelepül ide pályudv). A Szályozási Tev nyugti eleülő megépítéséhez szüséges helyet tele nem eépíthető észe ént szályozz, feltünteni tevezett és vs védőtávolságát. Az új GySEV pályudv távlti teületéne helyigényét Szályozási tev nem ttlmzz, z ehhez szüséges mélységű infomáció nem állt tevező endelezésée. Váhtó, ho nyugti eleülő és tevezett vsi fejlesztése megvlósulás vizsgált teület etes mezőgzdsági funcióján változásávl ján. A nyugti eleülő és z új GySEV pályudv menti teülete evésé leszne llms eeációs funció, vlószínűsíthető özleedési fejlesztése szolgálttó, eesedelmi funció megjelenését induáló htás. A nyugti eleülő megépítése esetén z ttól elete és Rá özötti teülete településszeezeti helyzete változni fog. 5

6 1. sz. á: Győ MJV Településszeezeti tev észlet, tevezési teület megjelölésével 2. sz. á: Győ MJV Szályozási tev észlet, tevezési teület megjelölésével 6

7 A VIZSGÁLT TERÜLET KÖZLEKEDÉSI HELYZETE, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK Közi özleedés Jelenlegi állpot A teületet jelenleg Tét utc lehet megözelíteni, mely égi Bécsi özvetítésével Csipeá i csomópontnál cstlozi z 1. hoz. Az eesztezi heeshlmi és soponi vsvonlt, mi mostni is foglom mellett jelenlegi fomáján elfogdhtón műödi. A özeljövő fejlesztései Távltn téségen tö változás váhtó. Az 1-es mellé evásálóözpont épül, mi eütt já Csipeá i csomópont öfoglmúvá tételével. Ez euházás ismeetein szeint özeljövően megindul. A teület eléhetőségét ez cs nnyin efolyásolj, ho csomópont és z zt övető szsz ilítás megváltozi, foglom legno észe z áuház fog iányulni, mit csomópont ilítás is övet mjd. Távoli fejlesztése A távoli jövően váhtó, ho teületen eesztülhld z ún. yugti eleülő, mely váos Szeezeti és Szályozási tevéen eánt szeepel. Enne szeepe, ho jelenleg Mclváos tengelyéen hldó legnyugti foglmi tengelyt, 831. sz. utt tehementesítse és váoson ívül vezesse el z átmenő foglmt. Az nyomvonl e oái változt szeint Tét utcán hldt, zonn ez elvetése eült, met szüséges (40m) szályozási szélesség non so ingtlnt éintett voln. A jelenlegi változt tevezési teületen mindössze ét telet éint. Uno jelenlegi nyomvonl tová szdlj z eséges teületi foltot, míg oái e meglévő nyomvonlát vette lpul. Fieleme ell venni, ho z vsvonlt ülönszinten fogj eesztezni, mi e jelentős méetű töltés építését igényli. A teületet ettévágó htás ezáltl még eőseen fog évényesülni. Hngsúlyozni ell, ho z szályozási szélességén túl ülteületen z tengelyétől méve m védőtávolságot is évényesíteni ell, melyen elül építmény cs z ezelőjéne hozzájáulásávl helyezhető el. Vsi dottságo és fejlesztése A fejlesztési teület GySEV vsvonl mellett feszi. Külteületen 100 m védőtávolságot ell iztosítni vsvonl mellett, melyne eépíthetőségével pcsoltosn vs üzemeltetője (GySEV) ompetens nyiltozni. A védőtávolságon jelentősége elsőson özi-, ill. vsi foglom áltl oozott önyezeti htáso elleni védelemen áll. Az -, illetve vs üzemeltetője nem ívánj viselni e özvetlenül mellette eépülő teület zjvédelméne öltségeit. Lehetőség lehet uno megállpodás, mennyien ezeet öltségeet hsznosíthtó teület növelése édeéen hjlndó euházó válllni. A Szeezeti Tev lpján tevezési teület és Rá özött, GySEV vonl mellett lesz z új GySEV pályudv (Mclváosól települ ide). Enne észletes megtevezésée eddig még nem eült so, ezét tisztázndó édés, ho milyen nságú és ilítású pályudv vn szüsége GySEV-ne. 8

8 A Rá és Tét utc özött GySEV vonlán minte 840 m hosszúságú teület áll endelezése. A vsi vágányhálózt igen szigoú szeesztési szályi mitt vázltteve lenne szüség, mely lpján pontos teületi igény lehtáolhtó. 5.sz. á. A váosész özleedési hálózt 2018-ig váhtó jelentőse fejlesztéseel 9

9 A VIZSGÁLT TERÜLET KÖZMŰ ÉS ELEKTROIKUS HÍRKÖZLÉSI IFRASTRUKTÚRA OKOZTA KORLÁTAI ÉS ELLÁTÁSI FELTÉTELEI A Poós dom lján, vs és Rá szögéen elhelyezedő vizsgált teület jelentős hányd mélye fevésű, s gátszdás esetén un elöntéssel veszélyeztetett teületént ttj számon vízüi ágzt, de iépített elsőendű védvonl váhtón ellő védelmet, ávíztől vló mentességet iztosít, mentett oldlon elhelyezedő má fdóvizeel veszélyeztetett sávon is ívül eső- teületne. Győe áltlánosn is jellemző z átlgosnál mgs, néhol szinte teepszintet megözelítő tljvízszint, de enne vlószínűsége mélyeen fevő teületenél no, í vizsgált teület ülönösen mélyeen fevő észén, továtevezésnél mgs tljvízállás előfodulásávl számolni ell. A Rá folyó özelsége jelzi, ho számítni ell felszín ltti foozott vízmozgás előfodulásávl. A továtevezésnél étegvize szd mozgásán igényée is fielmet ell fodítni. Az e-e ise épületen ívül, jellemzően eépítetlen, volt záteti teület özműellátás szempontjáól elláttln, özműellátásént ees ingtlno villmosenegi ellátássl endelezne. A özműnyilvánttás szeint vizsgált teület eleti szélén áthld szolgálttó ei 20 V-os hálózti nyomvonl, eé özhálózt teületet nem éinti. A teület vizsgált funcióváltás esetén jelenlegi eépítése nem szánt teület eépítése szánttá váli. A GYÉSZ váos eépített, illetve eépítése szánt övezeteien z építési engedélyezési eljáás feltételéül ögzíti teljes özműellátás iztosítását. Az OTÉK 8. - pedig ögzíti, ho teljes özműellátásn, z teinthető, h özüzemi vízellátás, özhálózti szennyvízcston cstlozás, villmosenegi ellátás és temius célú hőellátás vezetées enegihodozóvl, földgázzl (v távhővel) töténő ellátás, cspdévize és felszíni vize zvmentes elvezetése is iztosított. A özhálózti cstlozáso iépítésée má teljes özműellátássl endelező teülete felé, észi iány, Újváos felé, illetve eleti iány, Mcl váos felé vn lehetőség. Mindét cstlozó teület iépített hálózti endszeéen i lehet jelölni zot cstlozási helyeet, honnn továépítve hálóztot fejlesztése szánt teület teljes özműellátását meg lehet oldni. A fejlesztése szánt teület özműellátásán iépítési lehetőségéne mindét iányn vn zonn nehezítő dály. Észi iány vsutt ell eesztezni, szeencsése özműnél cs soponi vonlt, neheze eseten soponi és heeshlmi vsi töltést is ell eesztezni. Keleti iány folyómedet ell eesztezni, szeencsése özműnél cs Rá folyót, neheze eseten Rá folyó és -Pándzs-é medét, hullámteet és z ávízvédelmi műtát is. Ezene z dályon eesztezése műszilg megoldhtó, ivitelezhető, cs öltségigényességével számolni ell. Célszeű ét lehetőség özül z optimális iválsztás, megvlósíthtósági elemzést észíttetni. 10

10 8979 ATI tnpály 516 Temetõ Temetõ 7669/1 vs 508 Gyõ MJV ipvs ip. vs ipvs vs /4 vs 189/2 A vs - Rámenti dûlõ - Tét u. - Riizli u. áltl htáolt teület településfejlesztési döntést elõészítõ tnulmány Bécsi 9/A ud ud 531 XXII.ZK 5 3/A 21011/1 ud 21010/ / / vs /4 189/3 Teülethsználtot efolyásoló tényezõ 21011/ / / / / / / / / / / / / / / /2 l vs / /1 629 ud 20914/ / /3 Gy / / / / / / / / / / /7 194/ / / / / / / / / / l XXI. ZÁRTKERT / / / / / / / / / / / / /1 Rámenti dûlõ 20901/ / / / / / / / / / / /1 Gee utc 20805/ / /21 Gy 20901/ / / / / / / / / / / / / XX. ZÁRTKERT l / Tét utc / / /3 189/ / /19 190/ / / / / / / / / / / /10 190/ / / / / / / /16 190/19 Epe utc / / / / / / / /18 190/ / /8 vá 20701/ / / /11 190/ / / / / /9 190/ / /4 Riizli utc 20701/ / / / / / / / / / / /5 553 Dózs so 190/ / /12 190/25 189/ /4 190/ / / / / / /7 Hlász utc 20727/6 Gy 20727/ / / / / / /15 190/26 190/28 E 20729/2 vá /1 töltés 186/ /2 Jelmázt: meglévõ meglévõ Másodendû védvonlént ijelölt védeezési nyomvonl Els dleges funcióját teintve vízgzdálodási teület- másodend töltés jelleg ilítássl Fdóvize elõfodulásávl veszélyeztetett teület 2002-es legno vízállásnál eövetezõ gátszdás esetén z elöntés htá lett voln Mélyfevésû teület 20 V-os villmosenegi szdvezeté nyomvonl Megszüntetendõ, iváltndó vezetészsz 194/ /54 194/ /52 194/ / /31 190/32 190/30 190/38 190/39 190/41 190/44 g Ez tev KÉSZ Tevezõ Kft. szellemi tuljdon, mely v édelmét 7/1978/fe.1/MT.endelet iztos ítj KÉSZ KÖZMÛ ÉS EERGETIKAI TERVEZÕ KFT Budpest I. phe utc 26. Tel.: Fx: Megízó: A mun megnevezése: Gyõ MJV vs - Rámenti dûlõ - Tét u. - Riizli u. áltl htáolt teület településfejlesztési döntést elõészítõ tnulmány A munész megnevezése: Teülethsználtot efolyásoló tényezõ Munszám: Módosítás: Tevfázis: Tevszám: Méetány: M=1: /33 vá d vá 186/12 Tevezõ: Bee Ágnes Pinczing Áon Hnczá Gáo Süle Veoni Szági vezetõ tevezõ: Bíó Attil MK: Szági vezetõ tevezõ: Hnczá Zsoltné MK: Üvezetõ: Hnczá Zsolt Dátum:

11 A VIZSGÁLT TERÜLET HASZÁLATÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉYEZŐK, A TOVÁBBI TERVEZÉSEK SORÁ KIEMELTE FIGYELEMBE VEEDŐ SZEMPOTOK Amennyien z önományzt döntéshozói támogtndón ítéli meg vs -Rámenti dűlő -Tét utc -Riizli utc áltl htáolt teületen eeselmi szolgálttó teület ilítását, elsőson téség ilyen jellegű tevéenységet folyttni ívánó válllozói számá tésége eleétve vizsgált teülettől nem túl messze levő Sziget és Újváos településészeet is, zo ehilitációját segítendő, ott lóteülete özé éelődött gzdsági-, eesedelmi-, szolgálttó tevéenysége itelepítését ösztönözendő o teülete vontozó Településszeezeti tev és Szályozási tev módosítás szüséges. A teületen etes mezőgzdsági teülete fooztos gzdsági teületté lulásán időttm ltt funció zvtln emás mellettiségét iztosítni ell. Ezt iztosíthtj teület ütemezett más célú igényevétele, z ees ütemeen megvlósuló gzdsági teülete és még etes mezőgzdsági teületént hsznált teülete özött töszintű növénysávo telepítése, folytthtó tevéenysége átgondolás. A gzdsági teület ütemezett ilítás soán temőfölddel vló téos gzdálodás elve évényesítendő. A vizsgált teületen teülethsználtán tevezéseo z lái efolyásoló tényezőe fielemmel ell lenni: tevezett nyugti eleülő és vsfejlesztése teületéne iztosítás, tevezett nyugti eleülő és vs védőtávolság, vizsgált teület eleti észe mélyfevésű teület, mélyfevésű teülete igényevételée vontozón GYÉSZ előíási évényesítendő, vizsgált teület eleti észén levő 20V-os légvezeté iztonsági övezete, teület iológii tivitás étééne megttásán elváás. (A teülete iológii tivitás étééne számításáól szóló észletes szályot 9/2007. (IV.3.) ÖTM endelet ttlmzz.) 11

KENÉZLŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (050 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE)

KENÉZLŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (050 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE) NYÍRSÉGTERV KFT. Tervszám: 47/2013. Cím: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73. II/3. Tel/fx: 42/421-303 E-mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu KENÉZLŐ

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás!

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás! számlázás Ismerje meg hetőségét! legorszerűbb le Sosem volt még ennyire egyszerű számlázás! A np 0-24 órájábn állíthtj i számláit 1 perc ltt! nem ell telepíteni bárhonnn elérhető önnyen ezelhető jogszbályövető

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Npirend helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás 1. Npirend Ő TJSZTÉS A helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Püspökmolnári község

Püspökmolnári község Püsömolnári ség Teleülésrendezési erveine módosíás lfogdo ervdoumenáció Megrendelő: Püsömolnári Község Önormányz Püsömolnári, Kossh u Tel: + /- Tervező: MODUO Tervező és Mérnöi nácsdó Kf omhely, Flórián

Részletesebben

Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2004. május

Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2004. május Az infokommunikációs technológiák hsználtánk infrstrukturális feltételrendszere: A hálózti hozzáférés, z összekpcsolás és z egyetemes szolgálttások prolémköre és szályozási keretek Mjor Iván MTA Közgzdságtudományi

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv TATAOMJGYZÉ Velem község Településrendezési Tervének Tervdokumentáiójához. A táj üdülési poteniálj. Zöldfelületi rendszer. Táj- és természetvédelem. örnyezetvédelem. Védőterületek Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ALSÓMOCSOLÁD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA AZ M9 GYORSFORGALMI ÚT VONATKOZÁSÁBAN

ALSÓMOCSOLÁD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA AZ M9 GYORSFORGALMI ÚT VONATKOZÁSÁBAN K O K A S É S T Á S A T V Z Ő K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TLPÜLÉSTVZŐ IODA Tel/Fx: (72) 324-326 Irod: 7624 Pécs, Budi Ngy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Hvihegyi 66. -mil: koks@minicomp.hu ALSÓMOCSOLÁD TLPÜLÉSNDZÉSI

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Létesítményi előírások és mérkőzés rendezési szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség Létesítményi előírások és mérkőzés rendezési szabályzat Mgyr Ldrúgó Szövetség Létesítményi előírások és mérkőzés rendezési szályzt Jóváhgyt z MLSZ elnöksége 112./. (.05.23.) számú htároztávl 1 E szályztot kell lklmzni: 1. A szályzt htály d e nemzeti válogtottk

Részletesebben

TV20 Kft. eszközállomány értékelése

TV20 Kft. eszközállomány értékelése TV20 Kft. eszközállomány értékelése Menny. Nyilvántrt. Besz. Bekerülési Nyilvántrt. Forglmi Ssz. Megnevezés szám éve érték érték érték d Ft Ft Ft 1. DSR250 SONY digitális DVCM Cmorder 1 TV20: 0070 2003

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Kényszerrezgések, rezonancia

Kényszerrezgések, rezonancia TÓTH A: Rezgése/ (ibővített óavázlat 13 Kényszeezgése, ezonancia Gyaolatilag is igen fontos eset az, aio egy ezgése épes endsze ezgései valailyen ülső, peiodius hatás (énysze űödése özben zajlana le Az

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: Adtszolgálttók:

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

A szarvasi biogáz erőmű projekt

A szarvasi biogáz erőmű projekt A szrvsi iogáz létesítménnyel és eépített gázmotorokkl szerzett üzemviteli tpsztltok Siófok - 2014. márius 19. A szrvsi iogáz erőmű projekt A szrvsi iogáz erőmű projekt Az építtető: Az r.e.bioenergie GmH

Részletesebben

A térség vízgazdálkodási problémái

A térség vízgazdálkodási problémái Elôzmények... A térség vízgzdálkodási prolémái Osztrák és mgyr szkértôk 90- es évek végén közösen egy összehngolt árvízvédelmi tervet dolgoztk ki, ngy figyelemmel z ökológii szempontokr is. A megoldás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: TSZ.: 1868, 1874 Kerepes Város Önkormányzt 2144 Kerepes, Vörösmrty u. 2. KASIB Mérnöki Mnger Irod Kft. 1183 Budpest, Üllői út 455. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

Felsőörs Környezetvédelmi Programja

Felsőörs Környezetvédelmi Programja Felsőös Könyezetvédelmi Pogamja. Tatalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.2 A települési könyezetvédelmi pogam célja... 3 2. A könyezeti állapot jellemzése... 3 2.1 A levegő állapota... 3 2.2 Felszíni és felszín

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Tartalomjegyzék Az adott munkaszakaszra vállalt feladatok listája és státusza...1 1. Csírázásdinamikai vizsgálatok értékelése...2 2.

Tartalomjegyzék Az adott munkaszakaszra vállalt feladatok listája és státusza...1 1. Csírázásdinamikai vizsgálatok értékelése...2 2. Trtlomjegyzék Az dott munkszkszr válllt feldtok listáj és státusz...1 1. Csírázásdinmiki vizsgáltok értékelése...2 2. Humánptogén vizsgáltok........ Tenyészedényes vizsgáltok értékelése.... Kisprellás

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. 2.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 167/7

Részletesebben

II/1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK 2008. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

II/1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK 2008. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI Önkormányzt (körjegyzőség) Megye, főváros KSH megyekód székhelye KSH településkód Jász-Ngykun-Szolnok 6 Jászerény 8209 II/. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

17. Szélsőérték-feladatok megoldása elemi úton

17. Szélsőérték-feladatok megoldása elemi úton 7. Szélsőéték-feldtok egoldás elei úton I. Eléleti összefoglló Függvény szélsőétéke Definíció: Az f: A B függvénynek x A helyen (bszolút) xiu vn, h inden x A esetén f(x) f(x ).A függvény (bszolút) xiu

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen Európ Tnács Egyezmény Sorozt - 201. sz. Az Európ Tnács Egyezménye A gyermekek védelméről szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen Lnzrote - 2007.10.25. 2 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális

Részletesebben

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára Jvsltok 2014-2020-s fejlesztéspolitiki progrmok számár A progrm neve: Budpesti elıvárosi utóbusz-hálózt fejlesztése A problém, melyre progrmtól megoldást várunk: A budpesti elıvárosi forglmt kiszolgáló

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROSTAT Főigzgtó-helyettes 0-2 egység: Sttisztiki irányítás, minőség és értékelés AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE Önértékelő kérdőív A kérdőív kitölthető elektronikus úton z

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény BKV Zrt-től és Prking Kft-től jogutódlás jogcímén átvett szerződések: 1. Válllkozási keretszerződés Jegyek, bérletek gyártás A mindenkori jegybevétel terhére jegybevételtől függően 1995.01.01 htároztln

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1 1995. évi LVII. törvény vízgzdálkodásról1 Az Országgyűlés vizek hsznosításávl, hsznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításávl összefüggő lpvető jogok és kötelezettségek meghtározásár

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Felsőörs Község Fenntarthatósági Stratégiája

Felsőörs Község Fenntarthatósági Stratégiája Felsőös Község Fenntathatósági Statégiája 2012. Tatalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1.2 A települési fenntathatósági statégia célja... 4 2. Fenntathatósági helyzetelemzés... 4 2.1 A könyezeti állapot jellemzése...

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK. módosított 4/2001.(II.1.)ÖKT. rendelet módosításáról.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK. módosított 4/2001.(II.1.)ÖKT. rendelet módosításáról. V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 2007. MÁRCIUS 28. SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALO M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 12/2007.(III.29.)ÖKT.r. A 2006. évi zárszámdásról 4. 13/2007.(III.29.)ÖKT.r.

Részletesebben

Csak akkor nyisd ki a tesztfüzetet, amikor ezt kérik! Ha valamit nem tudsz megoldani, nem baj, folytasd a következő feladattal!

Csak akkor nyisd ki a tesztfüzetet, amikor ezt kérik! Ha valamit nem tudsz megoldani, nem baj, folytasd a következő feladattal! 4. CÍMKE ÉVFOLYAM ORSZÁGOS KÉSZSÉG ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2009.05.27. 08:00 08323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! ELEMI

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Szóbeli Záróvizsga ideje (év.hó.nap.óra.perc)

Szóbeli Záróvizsga ideje (év.hó.nap.óra.perc) Hallgató oktatási azonosítója Írásbeli Záróvizsga ideje (év.hó.nap.óra.perc) - amennyiben van Írásbeli Záróvizsga helye (cím, emelet, terem) - amennyiben van Szóbeli Záróvizsga ideje (év.hó.nap.óra.perc)

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYECSED Ngyecsed EcsediLápi Mikrotérség központj IVSNgyecsed TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. VÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 10 3. VÁROS SZINTŰ

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/27734-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Készletek - Rendelési tételnagyság számítása -1

Készletek - Rendelési tételnagyság számítása -1 Készlete - Rendelési tételnagyság számítása -1 A endelési tételnagyság meghatáozása talán a legészletesebben tágyalt édésö a észletgazdálodási szaiodalomban. Enne nagyészt az az oa, hogy mind az egyszee

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra.

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra. 'huipest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testület ülése Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt J9 / föylq /yf^ /DjOO$ Polgármestere f- r / *^ Budpest MEUfi Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Vagyonleltár-tervezet

Vagyonleltár-tervezet 6/. sz. melléklet Észk-mgyrországi Volán Közlekedési Zrt. ( társság) válllkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel: (46) 515-050 válllkozás címe, telefonszám 2014. április 30. Vgyonleltár-tervezet

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 20. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Felkészülési segédlet. Mintakérdések. Geotechnika GT, SZÉS8. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Felkészülési segédlet. Mintakérdések. Geotechnika GT, SZÉS8. 2014. szeptember 08. Mgyr Mérnöki Kr Beszáoló vizsg Kérdésbnk Felkészülési segédlet Mintkérdések Geotechnik GT, SZÉS8 2014. szepteber 08. Trtlojegyzék I. Kérdésbnk....3 II. Mintkérdések..6 III. Felkészülési segédlet.7 1 I.

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

BIZONYÍTOTT KOKCIDIUMELLENES SZER ÚJ FORMULÁBAN

BIZONYÍTOTT KOKCIDIUMELLENES SZER ÚJ FORMULÁBAN TAKARMÁNY- KIEGÉSZÍTŐ BIZONYÍTOTT KOKCIDIUMELLENES SZER ÚJ FORMULÁBAN Coxidin 200 mikrogrnulátum Kokcidioszttikus kiegészítő tkrmány rojlerek, tojójércék és pulykák számár 200 g monenzin-nátriumot trtlmz

Részletesebben

M4 autópálya Törökszentmiklós Kelet Püspökladány közötti szakasz. KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Hánypótlási dokumentáció MELLÉKLETEK

M4 autópálya Törökszentmiklós Kelet Püspökladány közötti szakasz. KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Hánypótlási dokumentáció MELLÉKLETEK M uópály Törökszenmiklós Kele Püspökldány közöi szksz Készíee: KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Hánypólási dokumenáció MELLÉKLETEK Megízó: Budpes - 5- TARTALOMJEGYZÉK I. Az. pon eljesíéshez csol dokumenumok módosío

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet területi hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet területi hatálya Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene Önkormányz Képviselő-esüleének 27/2015. (VIII. 27.) önkormányzi rendelee Budpes Főváros XVII. kerüle MÁV Budpes-Hvn (80-s számú) vsúvonl meni erüle Kerülei Épíési

Részletesebben

A TÁMOP-5.2.5-08/1 kiírás nyertes pályázói

A TÁMOP-5.2.5-08/1 kiírás nyertes pályázói A TÁMOP-5.2.5-08/1 kiírás nyertes pályázói Kompone ns Pályázó neve Tiszvsvári Töélú Kistérségi Társulás Fitlok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Projekt íme FelKeltetŐ- rom sládi evonás progrm Tiszvsvári

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

Erste Alapkezelő Kommentár

Erste Alapkezelő Kommentár lpkezelő Kommentár Pici kitekintő 2015.05.29 1 000 000 000 Jegyzet Mgyr mkrodtok és felminősítés 2015-ben mgyr gzdság továbbr is dinmikus képet mutt. tvlyi 3,6%-os GDP bővülést követően z első negyedévben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésehez Érvényes Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésere 2010. április 23. napjától, visszavonásig. Általános Szerződési Feltétele

Részletesebben