Győr MJV. vasút Rábamenti dűlő Tarkarét utca Ribizli utca által határolt terület. önkormányzati településfejlesztési döntést megalapozó tanulmányterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győr MJV. vasút Rábamenti dűlő Tarkarét utca Ribizli utca által határolt terület. önkormányzati településfejlesztési döntést megalapozó tanulmányterv"

Átírás

1 Győ MJV vs Rámenti dűlő Tét utc Riizli utc áltl htáolt teület önományzti településfejlesztési döntést meglpozó tnulmánytev Készítetté: Aue Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. Jczenó Judit Hnczá Emőe KÉSZ Tevező Kft. Bíó Attil. Könczey Gáo PRO URBE Kft. Budpest, június

2 BEVEZETÉS Az épített önyezet lításáól és védelméől szóló évi LXXVIII. tövény imondj, ho településendezés eszözeine (településfejlesztési oncepció, településszeezeti tev, szályozási tev és helyi építési szályzt) módosítását településfejlesztési döntésne ell megelőznie. Jelen doumentáció célj, ho összefogllón emutss vs Rámenti dűlő Tét utc Riizli utc áltl htáolt teülete vontozó teület-, és településendezési elhtáozásot, Győ MJV településendezési eszözeine (Településfejlesztési oncepció, Településszeezeti tev, Szályozási tev, GYÉSZ) jóváhás ót eltelt idősz ót megfoglmzódott új fejlesztési igényeet, továá fejlesztési szándéo önományzti megeősítése esetén továtevezés soán fieleme veendő szempontot feltáj. A VIZSGÁLT TERÜLET BEMUTATÁSA A vizsgált teület váos nyugti észén, Sopon vezető GYSEV vsvonltól déle helyezedi el. A teülettől DK-i iányn, m-e folyi Rá. A teület etes mezőgzdsági teület, vizsgált teület cult nem eséges. A vizsgált teület ét teülettömöt fogll mgá: vs Gee u. Tét u áltl és vs Tét u. Riizli u áltl htáolt tömöt. A teülethsznált veessége ülönösen vs Gee u. Tét u áltl htáolt töme jellemző. A Té utc mentén pihenő, üdülő funciót is etöltő, m 2 nságú, 18-25m szélességű (záteti) tele eülte iosztás. A tele töségén épület is tlálhtó ( gzdsági épület pihenést, eeációt is lehetővé tevő helyiségeel ). E teletől nyugt edvezőtlene lú tele és veese teülethsznált jellemző. A töm özépső telein szántó művelés jellemző, de Gee és Rámenti néhány telén lófunció is megjelent. A töm ÉK-i észén gzdsági jellegű tevéenységet folyttn, KÖSZOL Kft. hsznált utóeesedése tlálhtó teületen. Koái időszon teületen fólisátn ózstemesztés és hulldéezelést (veszélyes hulldéo elsőson oljos hulldéo eűjtését, előezelését és hsznosítását) folyttt. A vs Gee u. Tét u áltl htáolt töm észi iányn özvetlenül cstlozi elteülethez. A vizsgált teülethez cstlozó elteületi észeen vsi teülete, vsi teülete észi oldlán gzdsági teülete és z Újváosi temető tlálhtó. A Riizli utc mentén, hsonlón Tét u. menti teületehez, szintén pihenő, üdülő funciót is etöltő, m 2 nságú tele tlálhtó. E tele zöme szintén eépült. Védett, v védeleme édemes temészeti été nem tlálhtó vizsgált teületen. Temészeti étée legözele Rá folyó mentén tlálhtó. A Rá hullámtee temészeti teületne 1 minösül. Műemléi v égészeti védettség ltt álló été nincs tevezési teületen. 1 A temészeti teülete temészetvédelem tái özött sjátos esoolású teület, temészetvédelmi védettség ltt un nem áll, de e teülete temészetözeli állpotán megttásáól tuljdonosán gondosodni ell. A temészet védelméől szóló évi LIII. tv. szeint: Temészeti teület: vlmennyi olyn földteület, melyet elsőson temészetözeli állpoto jellemezne. Temészetözeli állpot: z z élőhely, táj, életözösség, melyne eletezéséen z eme eáltlán nem, v helyeállításu ivételével- lig meghtáozó módon játszott szeepet, ezét enne végemenő folymtot töségéen önszályozás jellemzi. 2

3 A TÉRSÉGBE FELMERÜLT ÚJABB FEJLESZTÉSI SZÁDÉKOK Győ MJV htályos Településszeezeti teve vizsgált teületen jelentős özleedési infstutú fejlesztéseet iányoz elő (észletesen lsd. Közleedésől szóló fejezet): vs Gee u. Tét u áltl htáolt tömöt ettészeli tevezett ú.n. yugti eleülő, mely ülön szinten fogj eesztezni vst, vizsgált teület GySEV vonl melletti teületeit éinti tevezett új GySEV pályudv fejlesztési elépzelései ( távlti teve szeint Mclváosól áttelepül ide). Győ MJV Településszeezeti- és Szályozási tevéne jóváhás ót új teületfejlesztési szándéo jelente meg téségen: KÖSZOL EUROAUTO Kft. fejleszteni ívánj tevéenységét, Sziget és Újváos ehilitációján, fejlesztési pogmján lotói megállpítás jutott, ho teület ehilitációt nn előmozdítná, települési önyezet minőségéne jelentős jvulását eedményezné, h váosi lóteülete özé éelődött gzdsági-, eesedelmi-, szolgálttó tevéenysége váosészől vló ieülnéne. A jelenleg is vizsgált teületen műödő KÖSZOL EUROAUTO Kft. fejlesztési elépzelései özött z lái elépzelése szeepelne 2 : Rövid távon: z utós üzletág fejlesztése (os szeviz, műszees gépjámű állpotfelméés, gépjámű eedetiség vizsgált, gépjámű vizsgázttás, foglom helyezés, gépjámű- és gépjáműltész-, gumioncs-eesedelem, utóölcsönzés st.), önyezetvédelmi üzletág (hulldéoljo előezelése (átvétele, űjtése, ülepítése és továszállítás, enzimes ámentesítés (tlj ill. víz) szénhidogén szennyeződése esetén (I-SITU O-SITE megoldássl) önyezetvédelmi felméése, htástnulmányo észítése, önyezetvédelmi tnácsdás, üintézés, jogi szolgált, st.) eé szolgálttáso (os üfé, ill. ávéház telephelyen, emejátszóté ilítás telephelyen elül, ülföldi cége üeine üintézése, épviselete, műtá estuálás st.) Hossz távon: z utós üzletág üzemeltetése itejedne mungépee és eé hszonjáművee is, EU nomán megfelelő utóontó létesítése, mionpoló, spot és szdidős lehetősége ilítás (teniszpály, fittnesss-teem, st.), szállásszolgálttás (pnzó), díszmű ovácsolás és vsmuná észítése és jvítás önyezetvédelmi tevéenysége fejlesztése, 2 Foás: KÖSZOL EUROAUTO Kft. Fejlesztési teve

4 A VIZSGÁLT TERÜLETRE VOATKOZÓ TERÜLETREDEZÉSI TERVI ÉS A JELELEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSREDEZÉSI TERVEK ELHATÁROZÁSAI, ELŐÍRÁSAI Győ-Moson-Sopon Mee Teületendezési Teve A Győ-Moson-Sopon Meei Teületendezési Teve (Győ-Moson-Sopon Meei Önományzt Közűlése 10/2005. (VI.24.) számú endelete) Téségi Szeezeti Tevet és Téségi Övezete Tevlpjit (mely tö övezeti tevlpól tevődi össze) ttlmzz. A Téségi Szeezeti Tev településendszet, vlmint téségi teületfelhsználásn és műszi infstutú-endszee téeli endjét htáozz meg. Az Övezeti Tev Győ- Moson-Sopon meéen évényesítendő sjátos teületendezési szályo évényesítésée ijelölt iemelt téségi övezeteet htáozz meg. A Győ-Moson-Sopon Meei Teületendezési Szályzt mee teületén z éintett önományzto, szmi, gzdsági és tásdlmi szevezete eetétésével teületendezés lpvető feldtit és szályit állpítj meg. Adott téségi övezeten meei övezeti előíáso vontozó ágzti jogszályo előíásivl eütt llmzndó. Ahol endelet ülön övezeti előíásot nem ttlmz, ott vontozó ágzti szályot ell llmzni. A Győ-Moson-Sopon Meei Teületendezési Tev Téségi Szeezeti Tevlpján vs -Rámenti dűlő -Tét utc -Riizli utc áltl htáolt teület eltejes mezőgzdsági téség teületfelhsználási tegóiá eült esoolás, tevezett ú.n. yugti eleülő utt szintén ttlmzz tevlp (3. sz. á). A meei teületendezési tevől szóló meei önományzti endelet szeint meei teületendezési teven e település özigzgtási teületén elül eltejes mezőgzdsági téség teületfelhsználási tegóiá soolt teülete leglá 85%-át településendezési teveen mezőgzdsági teülete ell soolni. A Győ-Moson-Sopon Meei Teületendezési Tev Téségi Szályozás Övezeti Tevlpji özül vizsgált teületet e téségi övezet, iváló temőhelyi dottságú szántóteület övezete (4.sz. á) éinti 3. A iváló temőhelyi dottságú teülete övezetée vontozón GYSM Rendelet nem ttlmz előíásot, de Győ-Moson-Sopon Mee Közűlése Teületendezési tevéhez pcsolódó intézedéseől htáoztot hozott (85/2005. (VI.10.) számú htáozt), mely melléletéen meei téségi övezetee vontozón jánlásot ttlmz. A vizsgált teületen hosszú ideje etes mezőgzdsági teület esoolású (oái szóhsználttl záteti teület), z ees tele művelési ágát teintve tele zöme et, e-ét tele cs szántó művelési ág esoolású. 3 A vizsgált teületet meei teületendezési tev lái téségi övezetei nem éinti: - Védett temészeti teület övezete, - Temészeti teület övezete, - Öológii (zöldfolyosó) övezete, - Kiemelten fontos ézéeny temészeti teület övezete - Komplex és téségi tájehilitációt igénylő teület övezete - Tájépvédelmi teület övezete - Téségi hulldé leó hely ijelöléséhez vizsgált lá vonhtó teület - Kiemelten ézéeny felszín ltti vízminőség-védelmi teülete övezete - Felszíni vize vízminőség-védelmi vízűjtő teületéne övezete - Csúszásveszélyes teület övezete - Vízeózión itett teület övezete - Széleózión itett teület övezete 4

5 Győ MJV településendezési tevei (Településszeezeti tev, Szályozási tev) E települése észülő Településendezési teve Településszeezeti tev és Szályozási tev. A Településszeezeti tev meghtáozz település lításán, védelméne lehetőségeit és fejlesztési iányit, enne megfelelően z ees teületésze felhsználási módját, település műödéséhez szüséges műszi infstutú elemeine település szeezetét meghtáozó téeli ilítását és elendezését. A Szályozási tev település özigzgtási teületéne felhsználásávl és eépítésével, továá önyezet temészeti, táji és épített étéeine védelmével pcsoltos sjátos helyi övetelményeet, jogot és ötelezettségeet megállpító építési előíásot téépen, jz fomáján áázolj, helyi építési szályzt (Győ esetéen GYÉSZ) jzi mellélete. A helyi építési szályzt z építés endjét helyi sjátosságon megfelelően megállpító és iztosító települési önományzti endelet. Győ MJV Településszeezeti tevét és Győ építési szályztát (GYÉSZ) Győ Önományzt 1/2006. (01.25.) Ö. endelettel állpított meg. Győ MJV Településszeezeti teve vizsgált teületet etes mezőgzdsági teület ént ttlmzz. A Településszeezeti tev téségen jelentős özleedési infstutú fejlesztéseet iányoz elő (észletesen lsd. Közleedési fejezet): tevezett ú.n. yugti eleülő nyomvonlát vs Gee u. Tét u áltl htáolt töm jelenleg még nem eépített szántó művelési ágú teületeen átvezetve ttlmzz, GySEV vsutt ülön szinten eesztezve, vizsgált teület GySEV vonl melletti teületén jelöli i z új GySEV pályudv távlti teületeént ( távlti teve szeint Mclváosól áttelepül ide pályudv). A Szályozási Tev nyugti eleülő megépítéséhez szüséges helyet tele nem eépíthető észe ént szályozz, feltünteni tevezett és vs védőtávolságát. Az új GySEV pályudv távlti teületéne helyigényét Szályozási tev nem ttlmzz, z ehhez szüséges mélységű infomáció nem állt tevező endelezésée. Váhtó, ho nyugti eleülő és tevezett vsi fejlesztése megvlósulás vizsgált teület etes mezőgzdsági funcióján változásávl ján. A nyugti eleülő és z új GySEV pályudv menti teülete evésé leszne llms eeációs funció, vlószínűsíthető özleedési fejlesztése szolgálttó, eesedelmi funció megjelenését induáló htás. A nyugti eleülő megépítése esetén z ttól elete és Rá özötti teülete településszeezeti helyzete változni fog. 5

6 1. sz. á: Győ MJV Településszeezeti tev észlet, tevezési teület megjelölésével 2. sz. á: Győ MJV Szályozási tev észlet, tevezési teület megjelölésével 6

7 A VIZSGÁLT TERÜLET KÖZLEKEDÉSI HELYZETE, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK Közi özleedés Jelenlegi állpot A teületet jelenleg Tét utc lehet megözelíteni, mely égi Bécsi özvetítésével Csipeá i csomópontnál cstlozi z 1. hoz. Az eesztezi heeshlmi és soponi vsvonlt, mi mostni is foglom mellett jelenlegi fomáján elfogdhtón műödi. A özeljövő fejlesztései Távltn téségen tö változás váhtó. Az 1-es mellé evásálóözpont épül, mi eütt já Csipeá i csomópont öfoglmúvá tételével. Ez euházás ismeetein szeint özeljövően megindul. A teület eléhetőségét ez cs nnyin efolyásolj, ho csomópont és z zt övető szsz ilítás megváltozi, foglom legno észe z áuház fog iányulni, mit csomópont ilítás is övet mjd. Távoli fejlesztése A távoli jövően váhtó, ho teületen eesztülhld z ún. yugti eleülő, mely váos Szeezeti és Szályozási tevéen eánt szeepel. Enne szeepe, ho jelenleg Mclváos tengelyéen hldó legnyugti foglmi tengelyt, 831. sz. utt tehementesítse és váoson ívül vezesse el z átmenő foglmt. Az nyomvonl e oái változt szeint Tét utcán hldt, zonn ez elvetése eült, met szüséges (40m) szályozási szélesség non so ingtlnt éintett voln. A jelenlegi változt tevezési teületen mindössze ét telet éint. Uno jelenlegi nyomvonl tová szdlj z eséges teületi foltot, míg oái e meglévő nyomvonlát vette lpul. Fieleme ell venni, ho z vsvonlt ülönszinten fogj eesztezni, mi e jelentős méetű töltés építését igényli. A teületet ettévágó htás ezáltl még eőseen fog évényesülni. Hngsúlyozni ell, ho z szályozási szélességén túl ülteületen z tengelyétől méve m védőtávolságot is évényesíteni ell, melyen elül építmény cs z ezelőjéne hozzájáulásávl helyezhető el. Vsi dottságo és fejlesztése A fejlesztési teület GySEV vsvonl mellett feszi. Külteületen 100 m védőtávolságot ell iztosítni vsvonl mellett, melyne eépíthetőségével pcsoltosn vs üzemeltetője (GySEV) ompetens nyiltozni. A védőtávolságon jelentősége elsőson özi-, ill. vsi foglom áltl oozott önyezeti htáso elleni védelemen áll. Az -, illetve vs üzemeltetője nem ívánj viselni e özvetlenül mellette eépülő teület zjvédelméne öltségeit. Lehetőség lehet uno megállpodás, mennyien ezeet öltségeet hsznosíthtó teület növelése édeéen hjlndó euházó válllni. A Szeezeti Tev lpján tevezési teület és Rá özött, GySEV vonl mellett lesz z új GySEV pályudv (Mclváosól települ ide). Enne észletes megtevezésée eddig még nem eült so, ezét tisztázndó édés, ho milyen nságú és ilítású pályudv vn szüsége GySEV-ne. 8

8 A Rá és Tét utc özött GySEV vonlán minte 840 m hosszúságú teület áll endelezése. A vsi vágányhálózt igen szigoú szeesztési szályi mitt vázltteve lenne szüség, mely lpján pontos teületi igény lehtáolhtó. 5.sz. á. A váosész özleedési hálózt 2018-ig váhtó jelentőse fejlesztéseel 9

9 A VIZSGÁLT TERÜLET KÖZMŰ ÉS ELEKTROIKUS HÍRKÖZLÉSI IFRASTRUKTÚRA OKOZTA KORLÁTAI ÉS ELLÁTÁSI FELTÉTELEI A Poós dom lján, vs és Rá szögéen elhelyezedő vizsgált teület jelentős hányd mélye fevésű, s gátszdás esetén un elöntéssel veszélyeztetett teületént ttj számon vízüi ágzt, de iépített elsőendű védvonl váhtón ellő védelmet, ávíztől vló mentességet iztosít, mentett oldlon elhelyezedő má fdóvizeel veszélyeztetett sávon is ívül eső- teületne. Győe áltlánosn is jellemző z átlgosnál mgs, néhol szinte teepszintet megözelítő tljvízszint, de enne vlószínűsége mélyeen fevő teületenél no, í vizsgált teület ülönösen mélyeen fevő észén, továtevezésnél mgs tljvízállás előfodulásávl számolni ell. A Rá folyó özelsége jelzi, ho számítni ell felszín ltti foozott vízmozgás előfodulásávl. A továtevezésnél étegvize szd mozgásán igényée is fielmet ell fodítni. Az e-e ise épületen ívül, jellemzően eépítetlen, volt záteti teület özműellátás szempontjáól elláttln, özműellátásént ees ingtlno villmosenegi ellátássl endelezne. A özműnyilvánttás szeint vizsgált teület eleti szélén áthld szolgálttó ei 20 V-os hálózti nyomvonl, eé özhálózt teületet nem éinti. A teület vizsgált funcióváltás esetén jelenlegi eépítése nem szánt teület eépítése szánttá váli. A GYÉSZ váos eépített, illetve eépítése szánt övezeteien z építési engedélyezési eljáás feltételéül ögzíti teljes özműellátás iztosítását. Az OTÉK 8. - pedig ögzíti, ho teljes özműellátásn, z teinthető, h özüzemi vízellátás, özhálózti szennyvízcston cstlozás, villmosenegi ellátás és temius célú hőellátás vezetées enegihodozóvl, földgázzl (v távhővel) töténő ellátás, cspdévize és felszíni vize zvmentes elvezetése is iztosított. A özhálózti cstlozáso iépítésée má teljes özműellátássl endelező teülete felé, észi iány, Újváos felé, illetve eleti iány, Mcl váos felé vn lehetőség. Mindét cstlozó teület iépített hálózti endszeéen i lehet jelölni zot cstlozási helyeet, honnn továépítve hálóztot fejlesztése szánt teület teljes özműellátását meg lehet oldni. A fejlesztése szánt teület özműellátásán iépítési lehetőségéne mindét iányn vn zonn nehezítő dály. Észi iány vsutt ell eesztezni, szeencsése özműnél cs soponi vonlt, neheze eseten soponi és heeshlmi vsi töltést is ell eesztezni. Keleti iány folyómedet ell eesztezni, szeencsése özműnél cs Rá folyót, neheze eseten Rá folyó és -Pándzs-é medét, hullámteet és z ávízvédelmi műtát is. Ezene z dályon eesztezése műszilg megoldhtó, ivitelezhető, cs öltségigényességével számolni ell. Célszeű ét lehetőség özül z optimális iválsztás, megvlósíthtósági elemzést észíttetni. 10

10 8979 ATI tnpály 516 Temetõ Temetõ 7669/1 vs 508 Gyõ MJV ipvs ip. vs ipvs vs /4 vs 189/2 A vs - Rámenti dûlõ - Tét u. - Riizli u. áltl htáolt teület településfejlesztési döntést elõészítõ tnulmány Bécsi 9/A ud ud 531 XXII.ZK 5 3/A 21011/1 ud 21010/ / / vs /4 189/3 Teülethsználtot efolyásoló tényezõ 21011/ / / / / / / / / / / / / / / /2 l vs / /1 629 ud 20914/ / /3 Gy / / / / / / / / / / /7 194/ / / / / / / / / / l XXI. ZÁRTKERT / / / / / / / / / / / / /1 Rámenti dûlõ 20901/ / / / / / / / / / / /1 Gee utc 20805/ / /21 Gy 20901/ / / / / / / / / / / / / XX. ZÁRTKERT l / Tét utc / / /3 189/ / /19 190/ / / / / / / / / / / /10 190/ / / / / / / /16 190/19 Epe utc / / / / / / / /18 190/ / /8 vá 20701/ / / /11 190/ / / / / /9 190/ / /4 Riizli utc 20701/ / / / / / / / / / / /5 553 Dózs so 190/ / /12 190/25 189/ /4 190/ / / / / / /7 Hlász utc 20727/6 Gy 20727/ / / / / / /15 190/26 190/28 E 20729/2 vá /1 töltés 186/ /2 Jelmázt: meglévõ meglévõ Másodendû védvonlént ijelölt védeezési nyomvonl Els dleges funcióját teintve vízgzdálodási teület- másodend töltés jelleg ilítássl Fdóvize elõfodulásávl veszélyeztetett teület 2002-es legno vízállásnál eövetezõ gátszdás esetén z elöntés htá lett voln Mélyfevésû teület 20 V-os villmosenegi szdvezeté nyomvonl Megszüntetendõ, iváltndó vezetészsz 194/ /54 194/ /52 194/ / /31 190/32 190/30 190/38 190/39 190/41 190/44 g Ez tev KÉSZ Tevezõ Kft. szellemi tuljdon, mely v édelmét 7/1978/fe.1/MT.endelet iztos ítj KÉSZ KÖZMÛ ÉS EERGETIKAI TERVEZÕ KFT Budpest I. phe utc 26. Tel.: Fx: Megízó: A mun megnevezése: Gyõ MJV vs - Rámenti dûlõ - Tét u. - Riizli u. áltl htáolt teület településfejlesztési döntést elõészítõ tnulmány A munész megnevezése: Teülethsználtot efolyásoló tényezõ Munszám: Módosítás: Tevfázis: Tevszám: Méetány: M=1: /33 vá d vá 186/12 Tevezõ: Bee Ágnes Pinczing Áon Hnczá Gáo Süle Veoni Szági vezetõ tevezõ: Bíó Attil MK: Szági vezetõ tevezõ: Hnczá Zsoltné MK: Üvezetõ: Hnczá Zsolt Dátum:

11 A VIZSGÁLT TERÜLET HASZÁLATÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉYEZŐK, A TOVÁBBI TERVEZÉSEK SORÁ KIEMELTE FIGYELEMBE VEEDŐ SZEMPOTOK Amennyien z önományzt döntéshozói támogtndón ítéli meg vs -Rámenti dűlő -Tét utc -Riizli utc áltl htáolt teületen eeselmi szolgálttó teület ilítását, elsőson téség ilyen jellegű tevéenységet folyttni ívánó válllozói számá tésége eleétve vizsgált teülettől nem túl messze levő Sziget és Újváos településészeet is, zo ehilitációját segítendő, ott lóteülete özé éelődött gzdsági-, eesedelmi-, szolgálttó tevéenysége itelepítését ösztönözendő o teülete vontozó Településszeezeti tev és Szályozási tev módosítás szüséges. A teületen etes mezőgzdsági teülete fooztos gzdsági teületté lulásán időttm ltt funció zvtln emás mellettiségét iztosítni ell. Ezt iztosíthtj teület ütemezett más célú igényevétele, z ees ütemeen megvlósuló gzdsági teülete és még etes mezőgzdsági teületént hsznált teülete özött töszintű növénysávo telepítése, folytthtó tevéenysége átgondolás. A gzdsági teület ütemezett ilítás soán temőfölddel vló téos gzdálodás elve évényesítendő. A vizsgált teületen teülethsználtán tevezéseo z lái efolyásoló tényezőe fielemmel ell lenni: tevezett nyugti eleülő és vsfejlesztése teületéne iztosítás, tevezett nyugti eleülő és vs védőtávolság, vizsgált teület eleti észe mélyfevésű teület, mélyfevésű teülete igényevételée vontozón GYÉSZ előíási évényesítendő, vizsgált teület eleti észén levő 20V-os légvezeté iztonsági övezete, teület iológii tivitás étééne megttásán elváás. (A teülete iológii tivitás étééne számításáól szóló észletes szályot 9/2007. (IV.3.) ÖTM endelet ttlmzz.) 11

ÉPÍTÉSZ KFT SÁSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSITÁSA PÉCS, 2009. ÁPRILIS

ÉPÍTÉSZ KFT SÁSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSITÁSA PÉCS, 2009. ÁPRILIS ÉPÍTÉSZ KFT SÁSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERE MÓDOSITÁSA PÉCS,. ÁPRILIS A Dévényi és Társ Építész Kft Kós Kly yesülés tgj H Pécs, Teréz utc.»rómi udvr«e-mil:detft@t-online.hu telefon és fx: ; telefon: ÉPÍTÉSZ

Részletesebben

Kocs. Hatályos településrendezési tervek módosítása. 2011. december 21-én elfogadott tervdokumentáció. Tel.: +36 34/471-273

Kocs. Hatályos településrendezési tervek módosítása. 2011. december 21-én elfogadott tervdokumentáció. Tel.: +36 34/471-273 os tályos településrendezési terve módosítás. deemer -én elfogdott tervdoumentáió Megrendelő: os özség Önormányzt os, omomi. Tel.: + /- Tervező: ACIÓT Mérnöi Irod ft őszeg, ohonzi. Tel/fx.: +/- -mil: modulor.gergye@t-online.hu.

Részletesebben

KENÉZLŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (050 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE)

KENÉZLŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (050 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE) NYÍRSÉGTERV KFT. Tervszám: 47/2013. Cím: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73. II/3. Tel/fx: 42/421-303 E-mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu KENÉZLŐ

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nyírdony Város Településrendezési Tervének módosításához Vél eményezési dokumentáció Gzdsági és közlekedési terek 2014 Tervező: Art Vitl Tervező, Épí tő és ereskedelmi ft. 2014. 2 ÜLZTLAP Nyírdony Város

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Htályos:. június -től BÉÉS VÁRS ÖNRMÁNYATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE /. (IX..) r e n d e l e t e BÉÉS VÁRS ABÁLYÁSI TERVÉRŐL, VALAMINT ÉPÍTÉSI ABÁLYATÁRÓL Békés Város Önkormányzt z épített környezet lkításáról

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás!

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás! számlázás Ismerje meg hetőségét! legorszerűbb le Sosem volt még ennyire egyszerű számlázás! A np 0-24 órájábn állíthtj i számláit 1 perc ltt! nem ell telepíteni bárhonnn elérhető önnyen ezelhető jogszbályövető

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

ELŐTERJESZTÉS. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Bitorbágy, Bross Gábor utc 2/. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fx: 06 23 310-135 E-mil: polgrmester@bitorbgy.hu www.bitorbgy.hu ELŐTERJESZTÉS A Helyi Esélyegyenlőségi Progrm felülvizsgáltáról

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993 évi XLVI törvény (Stt) 8 (2) ekezdése lpján kötelező Nyilvántrtási szám: 1062 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

20 kv. Szt. Imre utca 8223 sz. út Rózsa u.-szt.lászló u. között 6,0 21,0-30,0. Szt. Imre utca 8223 sz. út Szt.László u.- mai beépítés végéig 1,5 16,0

20 kv. Szt. Imre utca 8223 sz. út Rózsa u.-szt.lászló u. között 6,0 21,0-30,0. Szt. Imre utca 8223 sz. út Szt.László u.- mai beépítés végéig 1,5 16,0 út mintkeresztszelvények 20 k. Fehérvári út 81 sz. f út Dom utc-dávid köz között ÉNY Szt. Imre utc 8223 sz. út ózs u.-szt.lászló u. között DK Szt. László utc ÉK gylogos és kerékpárút AB. DNY j. ÉK temet

Részletesebben

Püspökmolnári község

Püspökmolnári község Püsömolnári ség Teleülésrendezési erveine módosíás lfogdo ervdoumenáció Megrendelő: Püsömolnári Község Önormányz Püsömolnári, Kossh u Tel: + /- Tervező: MODUO Tervező és Mérnöi nácsdó Kf omhely, Flórián

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Npirend helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás 1. Npirend Ő TJSZTÉS A helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

ÚRKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

ÚRKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 1 ÚRKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 1. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 8/2013 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési oncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszözöről,

Részletesebben

Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2004. május

Major Iván MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont. Budapest, 2004. május Az infokommunikációs technológiák hsználtánk infrstrukturális feltételrendszere: A hálózti hozzáférés, z összekpcsolás és z egyetemes szolgálttások prolémköre és szályozási keretek Mjor Iván MTA Közgzdságtudományi

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági erülefejleszés Szomhely 86-87.sz. főuk körforglmú csomóponján Némeh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhely Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség közponj, legjelenõse ngyváros. Egyenlő ávolságr

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

VENTILÁTORTARTOZÉKOK. Tápfeszültség 230 V 230 V 230 V 230 V. Névleges. Típus* áramfelv. 1,4 A VRTE 1 3,0 A VRTE 3 5,0 A VRTE 5 7,5 A VRTE 7 13,8 A

VENTILÁTORTARTOZÉKOK. Tápfeszültség 230 V 230 V 230 V 230 V. Névleges. Típus* áramfelv. 1,4 A VRTE 1 3,0 A VRTE 3 5,0 A VRTE 5 7,5 A VRTE 7 13,8 A VRS TIRISZTOROS -FÁZISÚ MOTOROKHOZ Kézi állítású fokoztmentes fordultszámszályozó -fázisú motorokhoz. A minimális fordult gom ltti svr segítségével állíthtó e. Kétféle kivitelen készül: fl épített ( I

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETÉRTÉKELÉS

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETÉRTÉKELÉS SIÓAGÁRD jóváhagyva a / (XII..) t. hatzattal ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETÉRTÉKELÉS A DOTTSÁGOK Sióagrárd a Sió és a Sárvíz összefolyásánál, a megyeszéhelytől mindössze m-re feszi. Itt van a Hegyhát legdélibb nyúlványa,

Részletesebben

Prof. Dr. POKORÁDI LÁSZLÓ

Prof. Dr. POKORÁDI LÁSZLÓ Szolnoi Tudományos Közleménye XII. Szolno, 28. Prof. Dr. POKORÁDI LÁSZLÓ RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK GRÁF-MODELLEZÉSE Egy technii rendszer vgy műszi folymt vizsgáltán első fontos állomás z eleme, illetve

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

JEGYZIIKÜNYV. a mellékelt jelenléti iv alapján. a a UVI által meghatározott heiyeken.

JEGYZIIKÜNYV. a mellékelt jelenléti iv alapján. a a UVI által meghatározott heiyeken. JEGYZIIKÜNYV Készült Békés Váos Helyi Válsztási Iod 214. szeptembe 12-en megttott üléséôl. Az jilés kezdésének idöpontj: 9: ó Npiend: 1. Válsztási hengeek kisosolás jelen vnnk: jegvzôkonvvhöz cstolt jelenléti

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

D80b. D40b. D30m. D40b

D80b. D40b. D30m. D40b D30m ² Söréd Győr 81 Székesfehérvár Ez terv z ALBA EXPERT MÉRNÖKI IRODA BT. szellemi lkotás. Az 1999. évi LXXVI. törvény és PTK ide vontkozó rendelkezései értelmében terv szerzői jogvédelem ltt ál. Teljes

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 23. szám 2009. deemer 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 287/2009. (XII. 10.) Ö.h. A települési

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

Szigliget településrendezési eszközeinek módosítása

Szigliget településrendezési eszközeinek módosítása T Á J T E R V M Ű H E L Y OLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Bdcsony, Rómi u.. e-mil: lposj@zltor.hu Szigliget településrendezési eszközeinek módosítás. Jsz.: -/. Településszerkezeti Terv Jóváhgyv: Szigliget

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

Településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv TATAOMJGYZÉ Velem község Településrendezési Tervének Tervdokumentáiójához. A táj üdülési poteniálj. Zöldfelületi rendszer. Táj- és természetvédelem. örnyezetvédelem. Védőterületek Településszerkezeti Terv

Részletesebben

1 2 1 6032 Nyárlőrinc Kossuth Lajos utca 16 380/1

1 2 1 6032 Nyárlőrinc Kossuth Lajos utca 16 380/1 Helyhez kötött-e? Megye: 3 Település: 23056 Település : Nyálőinc Az önkományzt tözs: 15338253 1726 Jelentés (z Nyálőinc önkományzt áltl nyilvánttott bejelentés- és működésiengedély-köteles keeskedelmi

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Type 1871. Operating Instructions Cord/Cordless Hair Clipper

Type 1871. Operating Instructions Cord/Cordless Hair Clipper Type 1871 Operting Instctions Cord/Cordls Hir Clipper r A F G B H I C J K D L E M C > 80% 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 3 1 2 3 4 5 1 5 6 4 7 8 9 10 11 5 MAGYAR r Az lkészek megnevezése A Vágófej B Be-/kikpoló

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése Hrmdik típusú nyelvek és véges utomták Formális nyelvek, 10. gykorlt Házi feldtok megoldás 1. feldt Melyik nyelvet fogdj el következő utomt? c q 0 q 1 q 2 q 3 q 1 q 4 q 2 q 4 q 2 q 0 q 4 q 3 q 3 q 4 q

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

5. A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságai

5. A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságai A ritmus foglm ritmus zonossági I Elméleti összefoglló H > 0 > 0 > 0 vlós számok és n tetszőleges vlós szám kkor 0 n n H > 0 > 0 > 0 vlós számok kkor H > kkor z f( ) kkor z f( ) függvén szigorún monoton

Részletesebben

823. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 823. ábra. 823. A prímek összege: 2+ 5+ 2= 9; 824. a) 2 1, 2 4, 5 3, 3 5, 2$ 825.

823. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 823. ábra. 823. A prímek összege: 2+ 5+ 2= 9; 824. a) 2 1, 2 4, 5 3, 3 5, 2$ 825. Egész kitevôjû htváok 7 8 A helese kitöltött keresztrejtvé: 8 ár 8 A rímek összege: + + 9 8 ) $ $ 8 ) $ $ 9$ $ 7 $ $ 0 c) $ ( + ) ( + ) 8 ) $ $ k ( - ) - - - ) r s - 7 m k l ( + ) 7 8 ( - ) 8 ( + ) 7 (

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Készítette: Kecskés Bertalan 2012

Készítette: Kecskés Bertalan 2012 Készítette: Kecskés Betln 0 Atom foglm: Az tom z elemeknek zon legkisebb észe, mely még endelkezik z eleme jellemző tuljdonságokkl, és kémiilg tovább nem bonthtó. Az tom felépítése: Az tom áll tommgból

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

TV20 Kft. eszközállomány értékelése

TV20 Kft. eszközállomány értékelése TV20 Kft. eszközállomány értékelése Menny. Nyilvántrt. Besz. Bekerülési Nyilvántrt. Forglmi Ssz. Megnevezés szám éve érték érték érték d Ft Ft Ft 1. DSR250 SONY digitális DVCM Cmorder 1 TV20: 0070 2003

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

ELLIPSZISLEMEZ MÁSODRENDŰ RÖGZÍTÉSE. Írta: Hajdu Endre

ELLIPSZISLEMEZ MÁSODRENDŰ RÖGZÍTÉSE. Írta: Hajdu Endre ELLIPSZISLEMEZ MÁSODRENDŰ RÖGZÍTÉSE Íta: Hajdu Ende Egy pénzémének vagy egyéb lemezidomnak saját síkjában töténő elmozgathatósága meggátolható oly módon, hogy a lemez peeme mentén, alkalmasan megválasztott

Részletesebben

ALSÓMOCSOLÁD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA AZ M9 GYORSFORGALMI ÚT VONATKOZÁSÁBAN

ALSÓMOCSOLÁD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA AZ M9 GYORSFORGALMI ÚT VONATKOZÁSÁBAN K O K A S É S T Á S A T V Z Ő K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TLPÜLÉSTVZŐ IODA Tel/Fx: (72) 324-326 Irod: 7624 Pécs, Budi Ngy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Hvihegyi 66. -mil: koks@minicomp.hu ALSÓMOCSOLÁD TLPÜLÉSNDZÉSI

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Kerepes Város Önkormányzt... / 204. (...) rendelete Kerepes Város Helyi Építési Szbályztáról Kerepes Város Önkormányztánk Képviselő-testülete Mgyrország Alptörvényének 32. cikk () ) pontj és 32. cikk (2)

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: TSZ.: 1868, 1874 Kerepes Város Önkormányzt 2144 Kerepes, Vörösmrty u. 2. KASIB Mérnöki Mnger Irod Kft. 1183 Budpest, Üllői út 455. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Biogáz üzem létesítése német együttműködéssel: német magyar együttműködés megújuló energiaforrás hasznosítására: a szarvasi biogáz erőmű projekt

Biogáz üzem létesítése német együttműködéssel: német magyar együttműködés megújuló energiaforrás hasznosítására: a szarvasi biogáz erőmű projekt Biogáz üzem létesítése német együttműködéssel: német mgyr együttműködés megújuló energiforrás hsznosításár: szrvsi iogáz erőmű projekt 2011 feruár 16. Aufwind Neue nergien GmH Blumenstrße 16 93055 Regensurg

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Létesítményi előírások és mérkőzés rendezési szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség Létesítményi előírások és mérkőzés rendezési szabályzat Mgyr Ldrúgó Szövetség Létesítményi előírások és mérkőzés rendezési szályzt Jóváhgyt z MLSZ elnöksége 112./. (.05.23.) számú htároztávl 1 E szályztot kell lklmzni: 1. A szályzt htály d e nemzeti válogtottk

Részletesebben

24. tétel Kombinatorika. Gráfok.

24. tétel Kombinatorika. Gráfok. Mgyr Eszter Emelt szitő érettségi tétele 4. tétel Komitori. Gráfo. Komitori: A mtemti zo elméleti területe, mely egy véges hlmz elemeie csoportosításávl, iválsztásávl vgy sorrederásávl fogllozi. Permutáció

Részletesebben

á r ok á r ok Köm Á4 ví z ga z dá lk od ási terület 4,5 18 / - /900 Á átmen eti szab ályo zással s zabály ozo tt terü let Lke Lke 4O,5 30/50 Lke Gksz

á r ok á r ok Köm Á4 ví z ga z dá lk od ási terület 4,5 18 / - /900 Á átmen eti szab ályo zással s zabály ozo tt terü let Lke Lke 4O,5 30/50 Lke Gksz Be é pí te tt é s e é pí tésre szántterület JMAGYARÁZA ömgáz fogó H tár vonlk lkóter ület onls létesítmény ek el te rü le t htárvonl Gksz mó os ult elterületi htár eé p ít és re sz án t, illetveeépítésre

Részletesebben

Kényszerrezgések, rezonancia

Kényszerrezgések, rezonancia TÓTH A: Rezgése/ (ibővített óavázlat 13 Kényszeezgése, ezonancia Gyaolatilag is igen fontos eset az, aio egy ezgése épes endsze ezgései valailyen ülső, peiodius hatás (énysze űödése özben zajlana le Az

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

Egyházasrádóc község

Egyházasrádóc község gyházsrádó özség Településrendezési eszözeine módosíás Tgylásos eljás Prnerségi egyezeés. sz. fő gyházsrádó - omhely + - + m szelvény özöi szsz engedélyezési és ivieli erveine elészíése, engedély megszerzése

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Nagykálló Városi Vízmű

Nagykálló Városi Vízmű Ngykáll lló Városi Vízmű 3600 3600 m 3 3 /d /d védendő vízhozmot három három működő termelő szolgálttj, (1/., (1/., 1/b. 1/b. 5. 5. sz. sz. )) egy egy pedig pedig strndfürdő hideg hideg vizes vizes j

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: Adtszolgálttók:

Részletesebben

Tehát a lejtő hossza 90 méter. Hegyesszögek szögfüggvényei. Feladat: Megoldás: α = 30 h = 45 m s =? s = 2h = 2 45m s = 90m

Tehát a lejtő hossza 90 méter. Hegyesszögek szögfüggvényei. Feladat: Megoldás: α = 30 h = 45 m s =? s = 2h = 2 45m s = 90m Hegyesszögek szögfüggvényei Feldt: Kovás slád hétvégén kirándulni ment. Az útjuk során egy 0 -os emelkedőhöz értek. Milyen hosszú z emelkedő, h mgsság 45 méter? Megoldás: Rjzoljuk le keletkezett háromszöget!

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Összetettebb feladatok

Összetettebb feladatok A szinusztétel és koszinusztétel lklmzás Összetettebb feldtok 055..,7 m háom kö közötti síkidom teülete. Kössük össze köök középpontjit, így kpunk egy háomszöget. Legyen m, b m, 5 m. Számítsuk ki koszinusztétellel

Részletesebben

ó í í Ö í í ó ó Ö Ö ű É í í ü üé É ü É ü Á Éí ó É É ü Éü É ü ü ü ü ó ű ü í ü ü ó ó Ö Ü í ü ü ü ü ű É ó ó ú Í Á ű í í Ő Í í ó í Ú í ó í ú í ú ó í ü ü ü ü ü ó ü ü ü ü í ó ó ó ü í ó ó ó í Í í í ó í í í í

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Létesítményi előírások és mérkőzés rendezési szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség Létesítményi előírások és mérkőzés rendezési szabályzat Mgyr Ldrúgó Szövetség Létesítményi előírások és mérkőzés rendezési szályzt Jóváhgyt z MLSZ elnöksége 63/2007. (2007.05.18.) számú htároztávl 1 E szályztot kell lklmzni: 1. A szályzt htály d e nemzeti válogtottk

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Kombinációs hálózatok egyszerűsítése

Kombinációs hálózatok egyszerűsítése Komináiós hálóztok egyszerűsítése enesózky Zoltán 24 jegyzetet szerzői jog véi. zt ME hllgtói hsználhtják, nyomtthtják tnulás éljáól. Minen egyé felhsználáshoz szerző elegyezése szükséges. él: speifikáióvl

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

A szarvasi biogáz erőmű projekt

A szarvasi biogáz erőmű projekt A szrvsi iogáz létesítménnyel és eépített gázmotorokkl szerzett üzemviteli tpsztltok Siófok - 2014. márius 19. A szrvsi iogáz erőmű projekt A szrvsi iogáz erőmű projekt Az építtető: Az r.e.bioenergie GmH

Részletesebben

TARTAOMJEGYZÉK Nyírlugos településredezési tervéhez IV. ütem SZABÁYOZÁSI TERVEK ÉS HEYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 NYÍRUGOS Településredezési Terv Helyi építési

Részletesebben

A térség vízgazdálkodási problémái

A térség vízgazdálkodási problémái Elôzmények... A térség vízgzdálkodási prolémái Osztrák és mgyr szkértôk 90- es évek végén közösen egy összehngolt árvízvédelmi tervet dolgoztk ki, ngy figyelemmel z ökológii szempontokr is. A megoldás

Részletesebben

17. Szélsőérték-feladatok megoldása elemi úton

17. Szélsőérték-feladatok megoldása elemi úton 7. Szélsőéték-feldtok egoldás elei úton I. Eléleti összefoglló Függvény szélsőétéke Definíció: Az f: A B függvénynek x A helyen (bszolút) xiu vn, h inden x A esetén f(x) f(x ).A függvény (bszolút) xiu

Részletesebben

Ü Éü É ü í í Í ö Ü Ú ú Ó í ő í Ö ű ö Ó ú Ű ü í Ó ö Ó Ü Ó Ó í í ú í Ü Ü ő Ú Ó Ó í ú É ÉÉ É Á Ü Ü Ü Ú ő í Ő Ó Ü ő ö ü ő ü ö ú ő ő ő ü ö ő ű ö ő ü ő ő ü ú ü ő ü ü Í ü Í Á Ö Í É Ú ö Í Á Ö í É ö í ő ő í ö ü

Részletesebben

ú Ú Ö É ú ü í í ü í í í í ü Ú í ű í ú ü ü í í ü ü í ü ü ú Í í ű í ü ü Ü í í ü í ú ű ú ú í í ü ú í ü É ü Ö í í ü ú ű í í ü í ű í í Í Ö í í ü Ö ú É Í í í í ü ű ü ű ü ü ü ü í í í í ú í ü í ú É ü ü ü ü í ü

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben