V ER SENYKÉPESSÉG I É V KÖ NY V 20 09

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V ER SENYKÉPESSÉG I É V KÖ NY V 20 09"

Átírás

1 V ER SENYKÉPESSÉG I É V KÖ NY V 20 09

2

3 2009 Magyarország

4 A kiadvány megjelenését támogatta Microsoft Magyarország Kft. Kiadja GKI Gazdaságkutató Zrt. Felelős kiadó Vértes András Szerkesztette Viszt Erzsébet A kiadvány szerzői Borsi Balázs, Farkas László, Udvardi Attila, Viszt Erzsébet Szerkesztés lezárva szeptember 30. Borítóterv és nyomdai előkészítés Focus Print Kft. Nyomdai kivitelezés Pera Nyomda Készült 500 példányban Budapest, 2009

5 TA R TA L O M J E G Y Z É K E L Ő S Z Ó 7 B E V E Z E T É S 7 Ö S S Z E F O G L A L Á S : V Á L S Á G É S V E R S E N Y K É P E S S É G 10 1 A G A Z D A S Á G F E N N TA R T H Ó F E J L Ő D É S E Gazdasági növekedés Társadalmi jólét A környezet fenntarthatósága 27 2 V E R S E N Y K É P E S S É G A N E M Z E T K Ö Z I P I A C O K O N Áru- és szolgáltatás export Az export dinamikája Részesedés a világ áru- és szolgáltatás kereskedelmében Külföldi működőtőke Működőtőke import Működőtőke export 45 3 A V E R S E N Y K É P E S S É G E T M E G H Á R O Z Ó F Ő T É N Y E Z Ő K Termelékenység Költség-versenyképesség Reálárfolyamindex Munkaerőköltségek Egyéb (nem bérjellegű) költségek Adózás 60

6 3.3 Üzleti környezet Munkaerőpiaci szabályozás Versenyfeltételek Adminisztratív terhek Tőkeellátottság A politika szerepe Infrastruktúra Állami beruházások Közlekedés Energiaellátás Egészségügyi infrastruktúra Információs és kommunikációs technológiák (IKT) Az IT üzleti alkalmazásai A számítógép és az internet szerepe a lakosság körében einclusion Online közszolgáltatások Kutatás-fejlesztés és innováció Befektetések az új tudásba A tudományos-technológiai munkaerő Innovációs miliő, hálózatosodás A tudományos-technológiai teljesítmény Humán erőforrások Demográfiai folyamatok Munkaerőpiac Oktatás Képzettség F Ü G G E L É K Kiemelt adatbázisok Egyéb jelentősebb adatforrások Rövidítések Á B R A J E G Y Z É K 163

7 E L Ő S Z Ó Jelenlegi kötetünk megjelenésekor a versenyképesség tényezői elkerülhetetlenül a válság szűrőjén át aktualizálódnak: egyesek veszítenek fontosságukból, míg mások felértékelődnek. Azt látjuk, hogy az eddigi éllovas országok némelyike nagyobb zuhanást kénytelen elszenvedni, mint a rangsor középső vagy hátsó részén elhelyezkedők. A válság által maga a versenyképesség fogalma is olyan, az eddigieknél tágabb értelmezést kíván, amely kiterjed a gazdasági megrázkódtatásokkal szembeni ellenálló képességre és a helyreállítási periódus sikerességére. Nem szabad azt sem szem elől veszítenünk, hogy egyes, szubjektív véleményeken alapuló felmérések a válság időszakában a szokásosnál is nagyobb mértékben függhetnek az ilyenkor erősen hullámzó közhangulattól. Példa erre a tőzsde, amelynek a sokszor pusztán vágyakat és vélekedéseket követő szeszélyes ingadozásai markánsan demonstrálják, hogy a pénzpiaci mozgások - szubjektív tényezők folytán - átmenetileg akár ellentétesek is lehetnek a reálgazdaság folyamataival. Az Évkönyv készítői kifejezetten törekedtek arra, hogy integrálják a versenyképesség fogalmának ezt a válság hozta változását, külön hangsúlyt adva azoknak a tényezőknek, amelyek a válság szemszögéből nézve fokozott szerephez jutnak, legyen az akár pozitív, akár negatív. V é r t e s A n d r á s D r a j k ó L á s z l ó V é r t e s A n d r á s GKI Gazdaságkutató Zrt. elnök D r a j k ó L á s z l ó Microsoft Magyarország Kft. ügyvezető igazgató GK I Microsof t Ver senykép essé gi Évköny v

8 B E V E Z E T É S A évi Versenyképességi Évkönyv az előző háromhoz hasonlóan a legfrissebb adatokra és felmérési jelentésekre támaszkodva mutatja be Magyarország mintegy 20 országhoz viszonyított pozícióját, ábrázolja és értékeli a 2000 óta bekövetkezett változások irányát és mértékét. Ez a hosszabb távú visszatekintés világosabb képet ad arról, hogy a versenyképesség mely területein sikerült előrelépni és hol nőtt más országokhoz képest a lemaradás. A gazdaság fejlettségét, valamint az élet minőségét és a környezet állapotát fejezik ki az általános gazdasági mutatószámok, amelyeket akár szintetikus versenyképességi mutatóknak is tekinthetünk. Ezek a társadalom hosszabb távú versenyképességi potenciáljának fontos elemei. A további mutatók vagy a versenyképesség megjelenését (keresleti vagy output oldal), vagy annak feltételeit (kínálati, vagy input-oldal) mérik. A versenyképesség keresleti oldala azt fejezi ki, hogy a kibocsátást hogyan fogadják el a fő, mindenekelőtt nemzetközi piacok, milyen részesedést értek el az egyes országok a világkereskedelemben, vagy egyes részpiacokon más országokhoz képest, illetve az országok pozíciói hogyan változnak. A kötet a versenyképesség kínálati tényezői között vizsgálja a termelékenységet, a költségeket és árakat, továbbá a vállalkozások hazai mozgásterét befolyásoló gazdaságpolitika és gazdasági szabályozás területei közül az üzleti környezetet, az adózást, az oktatást, az infrastruktúrát, a kutatás-fejlesztést, az innovációs környezetet, valamint az emberi erőforrásokat. Az adatok egy része statisztikai adatokon alapuló kemény, más része szubjektív értékeléseken alapuló puha információ. A kötetben szereplő mutatók egy része a világon ma ismert versenyképességi jelentésekben is megjelenik, ezek közül több e kötetnek is fontos forrása. Elsősorban három ilyen jelentésre támaszkodtunk: az első az IMD World Competitiveness Yearbook, a második a Világgazdasági Fórum Globális Versenyképességi Programja keretében megjelenő WEF Global Competitiveness Report, a harmadik pedig a Világbank Doing Business adatbázisa. E jelentések a magyar gazdaságban felmerülő fontos versenyképességi kérdésekre csak általános válaszokat adnak és módszertani megközelítésük - a széleskörű szakértői megkérdezés - miatt nagyrészt szubjektív értékeléseket tartalmaznak. Az objektívebb statisztikai adatokat azonban széleskörűen kiegészítik, ezért adatforrásként nélkülözhetetlenek. A kötetben a Magyarországgal összehasonlított országoknak három csoportja szerepel. Az első körbe tartozó benchmark országok közé a világgazdaság olyan fontos szereplői tartoznak, amelyek számára Magyarország nem észrevehető versenytárs, ugyanakkor teljesít- 8

9 ményük vagy helyzetük megszabja a nemzetközi verseny (vagy összehasonlítás) mércéjét az adott területen. (Ilyen ország például az A, Japán, Németország, az Egyesült Királyság, s egyre inkább Kína és India). Az ezekkel az országokkal való összehasonlítás a magyar gazdaság hosszú távú versenyképességi pályájának értékeléséhez, illetve háttérként hasznos. A kisebb benchmark országok (így Ausztria, Finnország, Izrael, Írország) szerepeltetését az egyes területeken elért jó eredményeik indokolják. A második körbe a közvetlen versenytárs országok (Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Észtország), és kevésbé fejlett régi EU-országok (Görögország, Portugália) tartoznak. A harmadik csoport azokat az országokat tömöríti, amelyek a magyar gazdaságnál kevésbé fejlettek, de több versenyképességi előnyük miatt egyes területeken jelentős versenytársakként jelentkeznek (elsősorban Bulgária és Románia). A évi Versenyképességi Évkönyv kiemelt fontosságú, a korábbi évkönyvekhez képest jelentősen megújult fejezete a Kutatás-fejlesztés és innováció című. A kéziratot 2009 szeptemberében zártuk le, a nemzetközi és magyar adatbázisokban és versenyképességi jelentésekben az addig rendelkezésre álló adatsorokat dolgoztuk fel. A kötetben a Magyarországgal összehasonlított országoknak három csoportja szerepel. Az első körbe tartozó benchmark országok közé a világgazdaság olyan fontos szereplői tartoznak, amelyek számára Magyarország nem észrevehető versenytárs, ugyanakkor teljesítményük vagy helyzetük megszabja a nemzetközi verseny (vagy összehasonlítás) mércéjét az adott területen. (Ilyen ország például az A, Japán, Németország, az Egyesült Királyság, s egyre inkább Kína és India). Az ezekkel az országokkal való összehasonlítás a magyar gazdaság hosszú távú versenyképességi pályájának értékeléséhez, illetve háttérként hasznos. A kisebb benchmark országok (így Ausztria, Finnország, Izrael, Írország) szerepeltetését az egyes területeken elért jó eredményeik indokolják. A második körbe a közvetlen versenytárs országok (Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Észtország), és kevésbé fejlett régi EU-országok (Görögország, Portugália) tartoznak. A harmadik csoport azokat az országokat tömöríti, amelyek a magyar gazdaságnál kevésbé fejlettek, de több versenyképességi előnyük miatt egyes területeken jelentős versenytársakként jelentkeznek (elsősorban Bulgária és Románia). A évi Versenyképességi Évkönyv kiemelt fontosságú, a korábbi évkönyvekhez képest jelentősen megújult fejezete a Kutatás-fejlesztés és innováció című. A kéziratot 2009 szeptemberében zártuk le, a nemzetközi és magyar adatbázisokban és versenyképességi jelentésekben az addig rendelkezésre álló adatsorokat dolgoztuk fel. GK I Microsof t Ver senykép essé gi Évköny v

10 Ö S S Z E F O G L A L Á S : VÁ L S Á G É S V E R S E N Y K É P E S S É G Magyarország az IMD World Competitiveness Yearbook összevont mutatója szerinti rangsorban az utóbbi években ha ingadozásokkal is, de lefelé csúszott. A referencia országcsoportokhoz képest 2007-ig elég jól állt, de ben látványos romlás történt. Az összevont versenyképességi mutató 2009-ben minden országcsoportban romlott, de Magyarországon a legnagyobb mértékben. Lengyelország, Csehország és Szlovákia átlagos pozíciójukat tekintve 2008-ban és 2009-ben lehagyták Magyarországot. Szemben a korábbi évekkel, amikor azokat megelőzte, ben a magyar gazdaság lemaradt a nálánál fejlettebb országcsoporttól is (Görögország, Spanyolország, Portugália és Szlovénia). 1. ábra Összevont versenyképességi rangszám, ÁTLAG -, ÁTLAG -,, ÁTLAG -, ES,, World Competitiveness Yearbook IMD 10

11 Az összevont mutatót alkotó részmutatók közül (kormányzati hatékonyság, gazdasági teljesítmény, üzleti hatékonyság, infrastruktúra) 2009-ben Magyarország esetében a kormányzati hatékonyság, valamint az üzleti hatékonyság romlott a legerőteljesebben. A kormányzati hatékonyság a Csehországból, Szlovákiából és Lengyelországból összetevődő országcsoportban javult, Bulgária és Románia megtartotta pozícióját, míg Magyarországon 2005 óta meredeken romlik. Ehhez elsősorban a magas személyi jövedelemadó kulcsok, a magas tb-járulékok, valamint a belső és külső államadósság mértéke járult hozzá. Ugyanakkor a forint viszonylag stabil árfolyama, a betéti és hitelkamatok közti eltérés mértéke, a nyereségadó kulcsa és a vállalatalapítás módja kedvező értékelést kapott összehasonlításában az idézett nemzetközi értékelés kiemeli a költségvetési hiány csökkenését. Ami az üzleti hatékonyság részmutatóját illeti, Magyarország lejjebb csúszott a rangsorban. Korábbi pozícióját csak a Csehországból, Szlovákiából és Lengyelországból álló csoport tartotta meg. A mutató összetevői közül különösen kedvezőtlen a kis- és középvállalatok működésének hatékonysága, a menedzserek vállalkozói hajlama, az üzleti világ vezetőinek szociális érzékenysége, a társadalom rugalmassága és alkalmazkodó képessége, valamint a globalizációhoz történő viszonyulás. A részmutatón belül Magyarország az átlagnál jobb értékelést kapott a menedzserek és szakértők jövedelme, az ipari órabérek és a feldolgozóipar egységnyi munkaerőköltsége vonatkozásában. Pozitív változás, hogy javult a társadalom reformokkal kapcsolatos fogadókészsége. A gazdasági teljesítmény részmutató tekintetében Magyarország helyzete között jelentősen romlott: mind a többi visegrádi országból álló országcsoport, mind a Portugáliából, Spanyolországból, Görögországból és Szlovéniából álló megelőzte között lényeges változás nem történt. Ezen belül a leggyengébb pontok a gazdaság különös érzékenysége a gazdasági ciklusok változására, az alacsony aktivitási ráta, a fiatal munkanélküliek magas aránya, valamint a gazdasági növekedés jelentős lelassulása. Az előző évhez képest elsősorban a külföldi működő tőke befektetések, az áruexport és a szolgáltatások exportja tekintetében javult leginkább Magyarország pozíciója. Az infrastruktúra területén Magyarország jobb pozíciót foglal el, mint a többi mutatószám tekintetében, s 2000 óta rendre jobb helyezést ért el, mint a többi, összehasonlításban szereplő ország ben azonban a nálunk fejlettebb országcsoport kedvezőbb értékelést kapott. Ez a magas ipari elektromos áram költségekkel, a felsőfokú képzettségűek relatíve alacsony arányával, a távközlési beruházásokban való lemaradás- GK I Microsof t Ver senykép essé gi Évköny v

12 sal és a magas vezetékes telefon tarifákkal függ össze. Az előző évhez képest a World Competitiveness Yearbook értékelése szerint Magyarország pozíciója az infrastruktúra következő területein javult: egészségügyi infrastruktúra, PC-penetráció, az internet használók aránya és a környezetszennyezés. 2. ábra Az összevont versenyképességi rangszám komponensei Gazdasági teljesítmény 20 Kormányzati hatékonyság ÁTLAG -, ÁTLAG -,, ÁTLAG -, ES,, ÁTLAG -, ÁTLAG -,, ÁTLAG -, ES,, 20 Üzleti hatékonyság 10 Infrastruktúra ÁTLAG -, ÁTLAG -,, ÁTLAG -, ES,, ÁTLAG -, ÁTLAG -,, ÁTLAG -, ES,, World Competitiveness Yearbook IMD 12

13 A korábbi gazdasági válságok egyik fő tanulsága, hogy bár a válság mélysége nem elsősorban a versenyképességtől függ, viszont a kilábalás és a pozíció javítása azokban az országokban a leggyorsabb, amelyek a válság idején távolabbra és mélyebbre tekintenek. A rövidtávú pénzügyi egyensúlyt javító, keresletélénkítő, társadalmi feszültségeket mérséklő válságkezelő intézkedések mellett döntő jelentőséggel bírnak a fundamentumokat, a szerkezeti változtatásokat és a hosszú távú egyensúlyt érintő lépések. Különösen igaz ez azokra az országokra, így Magyarországra is, amelyek gazdasági növekedése már a válság előtt lassult, korábbi versenyképességi előnyei részben kifulladtak, vagyis amelyeket kritikus pozícióban ért a válság első felében a gazdaság mélyponton volt Európában. 2,5 százalékos volt a gazdasági visszaesés mértéke, a növekedés négy negyedéven át negatív előjelű volt, a munkanélküliségi ráta pedig elérte az utóbbi évtized legmagasabb szintjét, 9 százalékot. A válság súlyosan megkérdőjelezte az európai felzárkózási-modernizációs modelleket, így keményen érinti azokat az országokat, amelyeket az elmúlt időszakban a gyors növekedés forrásaként a globalizáció, erőteljes tőkebevonás, piaci nyitottság és külgazdasági orientáció jellemzett (pl. Írország). A válság erősen érinti a felzárkózó közép- és kelet-európai országokat, köztük Magyarországot is, amelyek a korábbi két évtizedben szorosan bekapcsolódtak az európai integrációba és erős pénzügyi, kereskedelmi és működő tőke kapcsolatokkal rendelkeznek. Minden, ami korábban előny volt, most hirtelen hátránnyá, kockázattá, kitettséggé, sebezhetőséggé vált. Ezek a történések felvetik a versenyképesség fogalmának egy új, kritikusan átértékelt, bővített értelmezése iránti igényt. A versenyképességgel kapcsolatos gondolkodás valójában a minél gyorsabb, annál jobb gazdasági növekedés paradigmájára épült, amit viszont a válság legalábbis megkérdőjelez. Makroszinten sokkal nagyobb szerephez jutnak a rendszerkockázatok, a hosszú távú egyensúlyok, a fejlődés minőségi jellemzői. A válság mikroszinten a klasszikus húzó-ágazatokat súlyos kolonccá képes változtatni (ld. autógyártás), míg például a tipikusan rugalmatlan keresletű termékeket előállító mezőgazdaság a zuhanás során szilárd kapaszkodónak bizonyulhat. A felzárkózó országok helyzete ugyan igen eltérő, de az szinte bizonyos, hogy a gazdaság olcsó külföldi finanszírozásának lehetősége már nem tér vissza. Már csak azért sem, mert finanszírozni kell az egekbe menő államadósságot. Várhatóan a külföldi tőke előbb, vagy utóbb újra a gyorsan növekvő régiókba áramlik, de annak intenzitása feltehetően gyengébb lesz, mint korábban volt. Ezért az egyes gazdaságoknak a külföldi tőkevonzás szempontjából GK I Microsof t Ver senykép essé gi Évköny v

14 való versenyképessége erősen felértékelődik. Ehhez az új realitáshoz kell alkalmazkodni. A termelés és a foglalkoztatás visszaesésének mértéke azokban az országokban mérsékeltebb, amelyeknek nagyobb a belső piaca, kisebb a pénzügyi rendszer fertőzöttsége és a gazdaság globalizáltsága. A kontinens egészét nézve a legkirívóbb romlást a külkereskedelem teljesítménye mutatta: az EU exportja 27, importja 24 százalékkal esett vissza egyetlen év alatt. Ugyanakkor már megmutatkoznak a fellendülés jelei is a tőzsdék szárnyalásában, több negatív trend mérséklődésében (pl. az amerikai és spanyol munkanélküliségi ráta), valamint olyan soft indikátorokban, mint az üzleti bizalmi indexek, vagy a világszerte felfelé módosított gazdasági előrejelzések. Az A főleg a likviditás (költségvetési és jegybanki) növelésében bízik, az EU inkább intézményi-szabályozási megoldásokat sürget. Ez abból a szempontból érthető, hogy az EU intézményi vonatkozásban (az EKB-t leszámítva) teljesen felkészületlen volt. Ez azonban súlyos, talán elkerülhető többletterheket rótt az újonnan csatlakozott tagországokra. Az európai országok igen eltérő ütemben, mértékben és módon vagyis erős koordináció nélkül - reagáltak a válságra, összességében azonban Európa sokkal kevesebbet fordított a kereslet visszaesésének költségvetésből származó ellensúlyozására, mint az A. Az átlagot azok az EU-tagországok húzták le, ahol magas volt az államháztartási hiány és az államadósság: itt az óvatosság csak kisebb mértékben tette lehetővé a különböző gazdaságösztönző intézkedéseket. A gazdaságélénkítő intézkedések hatása nagymértékben függ azok természetétől, szerkezetétől. A szinte minden országban bekövetkezett termelékenység-visszaesésre azok az országok reagáltak jól, amelyek szem előtt tartották a válság következtében keletkező újabb kihívásokat. Ezek a kihívások a versenyképesség dimenziójában találkoznak. Az EU egészét nézve a gazdaságösztönzők mintegy fele adócsökkentést tartalmazott, a másik nagy része pedig az államilag finanszírozott infrastrukturális beruházásokat célozta meg. Tekintettel a fejlett európai infrastruktúrára, ennek a hosszabb távú növekedésre gyakorolt hatásai eléggé kétségesek. A gazdaságélénkítő csomagok szinte mindegyike tartalmazott kutatást és innovációt ösztönző elemeket, ezek alacsony mértéke és az EU-n belüli összehangolatlansága azonban megkérdőjelezi ezek hatékonyságát. Feltűnő, hogy az EU egészében a háztartások fogyasztása ben alig esik, míg a beruházások kb. 10 százalékkal zuhannak. Ez nem jó jel. (Magyarország itt pozitív kivétel: nálunk a beruházások nem zuhantak, stagnálnak igaz, EU-s forrásokból, míg a fogyasztás 6-7 százalékkal mérséklődik.) 14

15 A válság látványos velejárója a ledolgozott munkaórák számának csökkenése és a munkanélküliség növekedése. A korábbi válságok egyik tanulsága, hogy azok az országok, amelyek az állásukat elveszítők feltétel nélküli segélyezésére, vagy korai nyugdíjazására fordítottak jelentős állami forrásokat, költséges és nem hatékony eszközöket választottak, s a fellendülés lehetőségeit kevésbé tudták kihasználni. Ebből a szempontból Magyarországnak inkább szerencséje, hogy az igen erős szociálpolitikai preferenciák ellenére a források szűkössége ezt most nem tette lehetővé. Sőt, a magánnyugdíj-rendszer szigorodott, fenntarthatósága javult, s más lépések is a segély helyett a munkavállalást preferálták. A rövidített munkaidő (4 napos munkahét) lehetősége, a csökkenő feladatok dolgozók közötti megosztása (work sharing), vagy a szabadságolás idejének meghosszabbítása, fizetés nélküli szabadság engedélyezése, s a képzés ösztönzése mind olyan, általánosan alkalmazható, ideiglenesen fenntartható munkaerő piaci eszközök, amelyek segítik a munkahelyek megtartását és a fellendülés idején a munkaidő visszaállítását. Nagy tapasztalatuk miatt kétségtelen előnyt élveznek ebben a tekintetben pl. az észak-európai országok, Hollandia, az Egyesült Királyság, Németország, Írország, vagy Ausztria, szemben Magyarországgal és a többi közép- és kelet- európai országgal. A kilencvenes évek ázsiai válságának egyik komoly tanulsága, hogy a recesszió elhúzódásához vezet, ha politikai nyomásra egyes nagyvállalatok munkahelyeit állami segítséggel mesterségesen fenntartják. Ez történt például Japánban és a beavatkozás akadályozta a források kedvezőbb allokációját, s ezáltal a termelékenység növekedését. Minél több vállalatot (vagy bankot) tartanak életben hosszabb ideig közpénzekből mesterséges módon, annál kevesebb forrás jut a válságra érzékeny, gyenge likviditású, de ugyanakkor jelentős innovációs potenciállal rendelkező kis- és középvállalatok számára. Bölcsebb ennél, ha a kormányok ezt csak rövidebb ideig teszik, és/vagy állami forrásokkal, állami kamattámogatással, állami garanciák nyújtásával, speciális adókedvezményekkel a gazdasági racionalitás határain belül az innovatív vállalatokat segítik likviditásuk megőrzésében, bővítésében, tőkéhez való hozzájutásban. A gazdaságpolitikának az ilyen anticiklikus beavatkozása annál is inkább indokolt, mert egyébként a K+F és innováció recessziós időszakban jellemzően követi a gazdasági ciklusokat. A kilencvenes évek ázsiai válsága kapcsán az imént negatív értelemben idézett japán gazdaságpolitika ebben a tekintetben követendő példát állít elénk, amennyiben Japán a válság idején is bővítette célorientált kutatás-fejlesztési tevékenységét, melynek eredményei később az exportorientált high-tech ipari ágazatok dinamikus fejlődésében voltak lemérhetők. GK I Microsof t Ver senykép essé gi Évköny v

16 Az európai országok többségében - beleértve Magyarországot is - az ilyen törekvések hiányoznak, vagy nem elég hangsúlyosak. Az EU számára egyrészt szükségszerűség, másrészt lehetőség, hogy a válságkezelésen túl a versenyképesség hosszú távú feltételeit szem előtt tartva támogassák eszközeikkel, programjaikkal azokat a fejlesztéseket, amelyek a globális gazdaság hosszú távú kihívásaira adnak választ. Ezeknek a fejlesztéseknek a klímaváltozás, az energiafüggőség, vagy a társadalom elöregedésének problémáira kell fókuszálniuk. A válság nem oldotta meg a világ nagy strukturális aránytalanságait vagy fenntarthatósági kihívásait, sőt, a hihetetlenül emelkedő államháztartási hiányok és államadósság ráták miatt tovább élezi azokat. A magánszektor pénzügyi egyensúlytalanságai nagyrészt áthelyeződtek a közszférába. A nagy erőcentrumoknak rövidesen új policy-mix-et (exit strategy-t) kell keresniük közepétől bizonyosan napirendre kerül a fiskális és monetáris lazítás befejezése, illetve a szigorítás (nem feltétlenül egyszerre történő) megkezdése, szerkezeti reformok elindítása az államháztartásban, s egyidejűleg a növekvő munkanélküliség és a szociális feszültségek kezelése. A fejlett világban az infláció valószínűleg 2010 végétől gyorsul fel. A szinkronizált globális recesszió ellen érvényesített hatalmas szinkronizált élénkítés az egyes országokban különböző kimenetekhez fog vezetni. Az eddigi tapasztalatok szerint az ilyen váltásokban a 27 ország együttes döntésére építő, de valójában közös gazdaságpolitika nélküli EU mindig lemarad. Az EU mindössze egy szűk körű (és gyakran szűklátókörű) monetáris koordinációval rendelkezik, de sem fiskális, sem érdemi jövedelempolitikai, vagy strukturális koordinációja nincs. Így viszont a szerkezeti változások lassúak, azok a tagországok politikai ciklusaihoz igazodnak (vagy nincsenek). A korábbi években gyors ütemben felzárkózó közép- és kelet-európai országokat különösen súlyosan érintette a válság. Míg korábban a külgazdasági nyitottság, az ipari export magas aránya, a jelentős külföldi működő tőke előnynek bizonyult, a válságban ezek az előnyök visszájára fordultak: a GDP lassult, vagy csökkent, az export visszaesett, az FDI áramlás lelassult. A válságból való kilábalás útja a versenyképes, magas termelékenységű szektorok felé történő elmozdulás. A felzárkózó EU-országok szerencséjeként értékelhető, hogy bár a hazai és külföldi források beszűkültek, jelentős EU fejlesztési forrást tudnak bevonni gazdaságaikba. A források kihasználása a külföldi befektetők bizalmának erősödése miatt is fontos. 16

17 Az ország sebezhetőségéből fakadóan Magyarország volt az első közép-kelet-európai ország, amely 2008 végén az IMF-hez fordult a növekvő államadósság és a finanszírozási források beszűkülése miatt. A közvetlen cél az államháztartás finanszírozásának megteremtése és a pénzügyi stabilitás megőrzése volt. Ezek megvalósultak. A válságból való kilábalás azonban további határozott gazdaságpolitikai válaszokat követel. A kormányoknak, így a magyar kormánynak is számos területen fájdalmas reformokkal kell szembenéznie. A makroszintű stabilitás megteremtése, az államadósság és a külföldi adósság ráták csökkentése mellett, ami alapvető a vállalkozások hitelhez jutásához is, kezelni kell azokat a tényezőket, amelyek gyenge láncszemekként korlátozzák a hosszú távú versenyképességet. Az évkönyv tanulsága szerint ebből a szempontból a magyar gazdaságpolitika elsődleges teendői a termék- és szolgáltatás-piaci verseny erősítése, a munkaerőpiac rugalmasságának növelése, az adórendszer átalakításának folytatása, az oktatásnak és képzésnek a gazdaság szükségleteihez való alkalmazkodása, az üzleti környezet vállalkozás-barátabbá tétele, a kutatás-fejlesztés versenyképességet növelő hatásainak erősítése. Az alkalmazkodás, változás, megújulás egymást részben átfedő fogalmainak közös feltétele a rugalmasság. Magyarországnak és a többi kis közép-kelet-európai országnak méretéből és történelméből fakadó előnye a flexibilitás. Ha az ország az évkönyvben hangsúlyozott területeken képes a rugalmas reagálásra, úgy gyorsabban hagyhatja háta mögött a válságot és jobb esélyekkel indulhat a verseny ezt követő szakaszában. A túlfűtött politikai légkör, a társadalmi kompromisszum keresés gyengesége, a populizmus és egyéb szélsőségek erősödése nem kedvez ennek a folyamatnak. A magyar gazdaság jelentős külső segítséggel, alapvető elosztási rendszereket is érintő, társadalmilag fájdalmas jövedelmi és fogyasztási áldozatokkal, de makroszinten hatékony kiigazítással, valamint gyors (kényszerű) mikrogazdasági alkalmazkodással kezdi stabilizálni pozícióját. A javuló nemzetközi megítélést jelzi az eurókötvény-kibocsátás sikere, a kamatvágások után is viszonylag erős forint. Az IMF-megállapodás meghosszabbítása már előremutató: az adósságfinanszírozás a pénzpiacokról megoldható, s a következő kormány mozgástere szélesedik azzal, hogy új szerződés nélkül igénybe veheti (ha akarja, vagy ha kell) a hátralévő összeget. Miközben a gazdasági visszaesés nemzetközi összehasonlításban is mély, a belső és külső egyensúly javításában elért eredmények nemzetközileg is kiugróak. Újra látótávolságon belülre került az euró bevezetése is. GK I Microsof t Ver senykép essé gi Évköny v

18 Az összképet válság-kilábalás-versenyképesség dimenzióban integrálva azt mondhatjuk, hogy a válság az országot egy súlyos egyensúlyromlást korrigáló eredményes, de komoly reformok nélküli kiigazítás vége felé érte, még romló versenyképességű, erősen eladósodott állapotában. Most viszont már számos, pénzügyileg eredetileg jobb helyzetben lévő, a válságot közpénzek felhasználásával kezelő gazdaság adósságrátája eléri, vagy felülmúlja a magyart. Ugyanakkor ez a rendkívüli pénzköltés jelentős részben a jelenlegi, túlérett struktúrák mesterséges életben tartását szolgálja, éspedig a jövőbeli kereslet szűkítése révén. Magyarországnak nincs fedezete az ilyen válságkezelésre, amiről óhatatlanul eszünkbe jut egy taoista mese fő tanulsága, miszerint jó szerencse, balszerencse, ki tudja azt megmondani? Ez a helyzet fokozott erővel kell, hogy a rugalmas, gyors reagálás felé fordítsa az országot, amely a makro-feltételeket rendezve a válság bénultsága után a kicsik fürgeségével vághat bele ismét a versenybe. 18

19 GK I Microsof t Ver senykép essé gi Évköny v

20 1. f e j e z e t A G A Z D A S Á G F E N N TA R T H Ó F E J L Ő D É S E 1 A G A Z D A S Á G F E N N TA R T H Ó F E J L Ő D É S E 1.1 G a zdas ági növeke dés Az A másodlagos jelzálogpiacán a 2007 augusztusában kezdődött válság fokozatosan átterjedt a pénzügyi piac más területeire és más országokra is. A 2008 szeptemberében megindult második hullámban a válság mind több országra terjedt át és bár a pénzügyi szektorban kezdődött egyre nagyobb mértékben éreztette hatását a reálgazdaságban is. Az egész világot érintő, mélyülő recesszió alakult ki. A recesszió hatása 2008-ban elsősorban a fejlett országokban mérhető le a GDP növekedésének lassulásában, vagy csökkenésében. A magyar GDP növekedése 2008-ban is már negyedik éve - lassult, 0,6 százalék volt. A felzárkózó országokban is jelentősen mérséklődik a növekedés üteme, elsősorban a csökkenő exportkereslet és belső fogyasztás, valamint a finanszírozási korlátok miatt. 3. ábra Világgazdasági növekedési ütemek (előző év=100, százalék) EU -27 Világtermelés Ázsia Latin-Amerika OECD, IMF, Európai Bizottság, Eurostat, KSH 20

21 A gazdasági növekedés lassulása, vagy annak csökkenésbe fordulása szinte minden országot érintett 2008-ban. Japánban, Írországban és Észtországban egyaránt csökkent a GDP, s a korábbiaknál lényegesen alacsonyabb növekedési ütem jellemezte az EU fejlett és felzárkózó országait egyaránt. Feltűnően nagy volt a GDP növekedés visszaesése Szlovákiában, Finnországban, Írországban és Észtországban, vagyis a korábban az EU átlagánál gyorsabban növekvő gazdaságokban. 4. ábra A GDP éves növekedési üteme 2007, 2008 (előző év=100, százalék) IL ES EU EU27 ES IL World Competitiveness Yearbook IMD Változás (%pont) GK I Microsof t Ver senykép essé gi Évköny v

1.1 Gazdasági növekedés, fejlettségi szint 16 1.2 Az élet minősége 20 1.3 A környezet fenntarthatósága 26

1.1 Gazdasági növekedés, fejlettségi szint 16 1.2 Az élet minősége 20 1.3 A környezet fenntarthatósága 26 TA R TA L O M J E G Y Z É K A kiadvány megjelenését támogatta Microsoft Magyarország Kft. Kiadja GKI Gazdaságkutató Zrt. Felelős kiadó Vértes András Szerkesztette Viszt Erzsébet A kiadvány szerzői Adler

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében:

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében: A német gazdaság helyzete, jellemzői és kilátásai, és a magyar gazdaság növekedésére való hatásai Készült a Költségvetési Tanács Titkársága

Részletesebben

Makrogazdaság, 2008 2009

Makrogazdaság, 2008 2009 makrogazdborito.qxd 2010.05.04. 8:00 Page 1 Makrogazdaság, 2008 2009 Ára: 1350,- Ft Központi Statisztikai Hivatal Makrogazdaság, 2008 2009 Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal, 2010 ISSN: 2061-0475

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS FŐSZERKESZTŐ: Zádor Márta SZERKESZTŐ: Nyers József LEKTOR: Mellár Tamás OLVASÓSZERKESZTŐ: Zuráné Viktor Andrea A KÖTET

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA

A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA Nemzeti Fejlesztési Hivatal részére 2004. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az elmúlt évtizedben Magyarország és

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 2015. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 5 2.1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET...

Részletesebben

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról Az Országgyűlés - annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió sikeres tagjaként hozzájáruljon Európa kiegyensúlyozott

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 I. Bevezető... 4 II. Helyzetelemzés... 6 1. Világgazdasági környezet... 6 2. A magyar külkereskedelem jellemzői...

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

Műhelytanulmányok 101.

Műhelytanulmányok 101. Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of World Economics MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Műhelytanulmányok

Részletesebben

A biztonság gazdasági vonatkozásai, a mozgástér perspektívái

A biztonság gazdasági vonatkozásai, a mozgástér perspektívái Világgazdasági Kutatóintézet A biztonság gazdasági vonatkozásai, a mozgástér perspektívái Gazdasági növekedés és politikai stabilitás (termelésbiztonság) Vitaanyag 2007. január Keretfeltételek Több sikeres

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Munkaerő-piac szakképzés - felnőttképzés Szemere

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 (Helyzetkép a TEP makro-forgatókönyveihez) Budapest, 1999. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. 2. A tervgazdaság általános válsága 5. 3. A piacgazdaság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 2014. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 4 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 4 2.2.

Részletesebben

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI GKI Gazdaságkutató Zrt. Andrási Zoltán dr. Borsi Balázs Farkas László Némethné Pál Katalin dr. Papanek Gábor D.Sc. (kutatásvezető) Viszt Erzsébet A MIKRO-, KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK NÖVEKEDÉSÉNEK FELTÉTELEI

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. SWD(2015) 36 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2015. évi országjelentés Magyarország a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló

Részletesebben

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. december

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. december TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK 2006. december TARTALOM Fókusz... 3 Elsőkből utolsók... 3 1. A zuhanás oka a kormány gazdaságpolitikai hibasorozata... 4 2. A magyar GDP növekedés csak a régió harmada lesz 2007-ben...

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben