abas magazin ERP trendek Előrejelzések 2020-ra KKV Konferencia az abas Magyarországgal Exkluzív interjú az ABAS AG alapító tulajdonosával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "abas magazin www.abas.hu ERP trendek Előrejelzések 2020-ra KKV Konferencia az abas Magyarországgal Exkluzív interjú az ABAS AG alapító tulajdonosával"

Átírás

1 A z I n t e r J N e t K f t. s z a k m a i m a g a z i n j a I I. é v f o ly a m. 4. s z á m d e c e m b e r abas magazin KKV Konferencia az abas Magyarországgal Exkluzív interjú az ABAS AG alapító tulajdonosával ERP trendek Előrejelzések 2020-ra

2 Esemény Esemény Vecsés Kihívások és válaszok a KKV-k irányításában Nagy sikert aratott az Hoffer István, az abas Magyarország (InterJNet Kft.) ügyvezetője szerint a fő problémát az jelenti, hogy a vállalatvezetők az ERP bevezetése során leginkább a tegnap és tegnapelőtt problémáira keresnek megoldást, első KKV-konferencia megvalósításra váró távlati tervekkel kevesen rendelkeznek. Ugyanakkor a A várt sikerrel zárult az abas Magyarország által október 30-án megrendezett Kihívások és válaszok a KKV-k irányításában című konferencia. A meghívott előadók értékes és a gyakorlatban is hasznosítható tudást és tapasztalatokat adtak át az eseményen részt vevő vállalatvezetőknek. A rendezvényen gazdasági szaktekintélyek és sikeres KKV vezetők, valamint az abas Magyarország szakértői a KKV szektort érintő leggyakoribb nehézségekre hívták fel a figyelmet. jövőorientált szemlélet, és egy jól használható ERP alkalmazása már nemcsak a nemzetközivé válásnak, hanem a beszállítói működésnek is alapfeltétele - ezt erősítette meg előadásában Kokas Tamás, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) Befek- A felkért előadók között köszönthet- szektor helyzetét és legfőbb gazdasági tetésösztönzési Főosztályának főosztük Dr. Vértes Andrást, a GKI Gazdaságkutató mutatószámait ismertette, majd tályvezető-helyettese. A HIPA Befek- Zrt. elnökét, Peter Forschtot, gyakorlati útmutatót adott a vállalat- tetésösztönzési Főosztálya közvetlen az ABAS AG alapító tulajdonosát, valamint Kokas Tamást, a Nemzeti Befektetési Ügynökség Befektetésösztönzési Főosztályának főosztályvezető-helyettesét. vezetők számára. kapcsolatban áll a Magyarországra érkező külföldi vállalatokkal és tőkével, valamint a hazai vállalkozásokat - mint beszállítókat - tömöríti az OEMekkel. A konferencián Kokas Tamás az intézmény tevékenységéről, tapaszta- A konferencia Vecsésen, az Airport latairól számolt be. Kiemelte, hogy Hotel Stáció Wellness & Konferencia egy vállalat beszállítóvá válásának Szállodában került megrendezésre. A feltétele a vállalatirányítási rendszer központi és könnyen megközelíthető megléte és rendelkezésre állása. Az helyszín a vidéki vállalkozások cégve- ERP elsősorban a termelés folyamazetői számára is könnyebbé tette a tait, a szerződéses feltételek lebonyorészvételt, érkeztek is résztvevők szép lítását, a megrendelés időben teljesíszámban az ország különböző pontjai- A legnagyobb probléma Vértes sze- tését teszi lehetővé és gyorsítja, valaról. A konferencia résztvevői megerő- rint, hogy Magyarországot még nap- mint betekintést nyújt az egyes besítették, hogy használható informá- jainkban is kedvezőtlen üzleti klíma szállítói folyamatokba. ciókat, gyakorlati tapasztalatokat jellemzi, ami jelentősen megnehezíti a valamint értékes üzleti kapcsolatokat hazai vállalatok, különösen a KKV nyertek a konferencián. szektor szereplőinek életét, minden- Egy ilyen konferencia azért is kulcs- napos működését. Előadásában kitért fontosságú, mert lehetőséget biztosít a gyorsan változó gazdasági helyzetre a közvetlen kapcsolatfelvételre, a kér- és a vállalati megújulás szükségessédésfeltevésre az előadók és a résztve- gére, szerinte ugyanis a KKV szektorvők között. - hangsúlyozta Hoffer Ist- ban felerősödő piaci verseny egyik leván, az abas Magyarország, InterJNet hetséges megoldása a folyamatos Kft. ügyvezetője, a konferencia házi- vállalati innovációban rejlik. A GKI elgazdája. A rendezvény alatt nagy si- nöke beszélt a családi vállalkozások kert aratott az abas ERP élő bemuta- helyzetéről és jövőképéről, felvetette tója, melynek révén a vezetők közvet- a generációváltás, a vállalati utódlás Az előadó szerint a nemzetközi piacra lenül is megtapasztalhatták az integ- problémakörét is. Vértes szerint a je- jutáshoz, direkt, illetve indirekt exrált vállalatirányítási rendszer műkö- lenlegi KKV-k vezetése kiöregedőben porthoz, vagy akárcsak a beszállítói dését, megfigyelhették a számukra van, ha az alapítók tudását nem sike- láncba való bekerüléshez is elengedérdekes modulok használatát, és köz- rül átadni, az korlátokat szabhat a cé- hetetlen ma már egy korszerű, kellően vetlenül az abas Magyarország szak- gek jövőbeni fejlődésének. A szak- rugalmas vállalatirányítási rendszer embereinek tehették fel kérdéseiket. ember cégen belüli szemléletváltást használata. sürget, melyre gyakorlati megoldást A konferencia fő előadója Dr. Vértes kínálhat egy a cég adottságainak meg- A vállalatok forrásszerzési lehetőséfelelő András, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke vállalatirányítási rendszer be- geiről Ponácz György Márk, az Ekron volt, aki előadásában a KKV vezetése és működtetése. Consulting Üzleti és Technológiai Fej- lesztő Kft. ügyvezető igazgatója tar- előadó hangsúlyozta a rendszer je- masztja. A cég 2012 végén vezette be tott informatív előadást. A cégvezető a lentőségét a vezetői döntéshozatal- a vállalatirányítási rendszert, melynek vállalatirányítási rendszer bevezeté- ban, a gyors és optimális döntések előnyei azonnal megmutatkoztak. Egy séhez kapcsolódó pályázati lehetősé- meghozatalához elengedhetetlen a nagy járműgyártó cég beszállítóvá gekről, és az ehhez kapcsolódó döntést támogató, a vezetőt a szük- válási feltételei között szerepelt a vál as időszakra vonatkozó pályá- séges információkkal gyorsan és va- lalatirányítási rendszer megléte, mezati felhívásokról tájékoztatta a hall- lós idejűen ellátó ERP. Az abas megol- lyet a B&S Elastic az abas ERP bevegatóságot. dások segítségével a cégvezetők időt zetésével kívánt biztosítani. A beveés költséget takarít-hatnak meg, va- zetést követően létrejött beszállítói lamint a folyamatos ellenőrizhetőség szerződésnek köszönhetően a B&S miatt a hibák száma jelentősen csök- Elastic közvetlen autóipari beszállítókenthető. Soltész Sándor szerint egy vá vált, ennek hatására napjainkban a vállalat hosszú távú sikeres működé- járműgyártó vállalat egyetlen megséhez elengedhetetlen egy stabil ERP rendelése felér az előző év teljes behasználata, amelynek előnyei már a vételével. A cég sikeréről az abas kis cégek működésénél is hamar meg- Magyarország szakértői számoltak be mutatkoznak. a konferencián, melyen a B&S Elastic vezetője az új gyártócsarnokuk építése miatt nem tudott részt venni. Az előadások és az ebéd után Hoffer István, az abas Magyarország, InterJ- Net Kft. ügyvezetője kerekasztal beszélgetésre invitálta a résztvevőket. Az oldott hangulatú beszélgetés ke- retében sorra vették és meg is vála- szolták azokat a kérdéseket, amelye- ket a leggyakrabban vetnek fel a válla- latirányítási rendszer bevezetését ter- vező vállalkozások vezetői. Az abas Magyarország felkérését Soltész Sándor, a Ganz Holding termelési igazgatója is örömmel fogadta. A konferencián saját tapasztalataiból merítve ismertette az abas ERP használatának a termelésben és vállalatvezetésben megmutatkozó előnyeit - a Ganz Holding évek óta az abas ERP elégedett felhasználója. A termelési igazgató szerint a gyártsunk vagy gyártassunk kérdés minden termelővállalat életében felmerül, a kérdés eldöntéséhez nagy segítséget nyújt az abas ERP. Baán Miklós a Baán Bt. ügyvezetője választ adott a kisvállalatokat legin- kább foglalkoztató kérdésekre: Milyen előnnyel jár a vállalatirányítási rend- szer bevezetése egy akár 10 fős vállalkozás számára? Az ügyvezető elmesélte, mi ösztönözte az abas vállalatirányítási rendszer bevezetését a speciális csomagolásokkal foglalkozó vállalatnál. Külön kitért az InterJNet Kft. kiemelt ügyfélgondozására. Az abas fontos tulajdonságaként a cégre szabhatóságot, az egyszerű és könynyen tanulható kezelési felületet, va- A KKV vezetők visszajelzései alapján lamint a jó ár-érték arányt emelte ki. aktuális ismereteket, piacképes tu- Az abas bevezetését követően a Baán dást biztosított a konferencia a gya- Bt. értékesítési és beszerzési folya- korlati szakemberek számára. A Az előadó az ERP előnyeit bemutatva matai teljes mértékben átláthatóvá résztvevők megerősítették a konfemegemlítette többek között, hogy a váltak, a könnyen kezelhető, napra- rencia szükségességét, melyről akvállalatirányítási rendszer használa- kész adatbázisnak és raktári nyilván- tuális ismeretekkel, piacképes tudástával rengeteg időt és energiát taka- tartásnak köszönhetően látványosan sal tértek vissza vállalkozásaikba. A rítanak meg az előkalkuláció és az felgyorsultak a cég gyártás- és terve- pozitív visszajelzéseknek köszönheajánlatátadás során, valamint az ad- zés előkészítési fázisai, javult a haté- tően az abas Magyarország a KKV minisztratív idők csökkentésével. konyság és eredményesebb lett a vál- konferencia megismétlését tervezi. Soltész Sándor szavaiból kiderült, hogy a Ganz Holding működéséhez elengedhetetlen az abas ERP megbízható, felhasználóbarát működése. Az lalkozás működése. Az abas ERP rendszer fontosságát a B&S Elastic Kft. példája is alátá- A konferenciáról további érdekes információk az abas Magyarország honlapján olvashatók:

3 Interjú Interjú abas a nemzetközi piacokon Exkluzív interjú az ABAS AG alapító tulajdonosával Peter Forscht, az ABAS AG alapító tulajdonosa (CCO) személyesen is részt vett és előadást tartott az abas Magyarország szervezésében október 30-án tartott KKV konferencián, ahol a vállalat nemzetközi piaci jelenlétéről, az aktuális globális trendekről beszélt. Előadását követően az ABAS AG alapítója exkluzív interjút adott az abas Magazinnak. szabott ERP kialakítását és bevezetését. Összességében egy jól felépített, projektszemléletű vállalatról beszélhetünk, amellyel nemzetközi szinten is hatékonyan és kiválóan lehet együttműködni - fejtette ki véleményét Peter Forscht a hazai abas disztribútorról. - Milyennek látja ezt az újszerű kezdeményezést, az országos hatáskörű, kifejezetten KKV-kat célzó konferencia megszervezését? szen összeköti őket a nemzetközi vál- Egy trendkövető ERP reszponzív, kü- lett szükség van egy képzett, tapaszlalatokkal, a beszállítói láncok kulcs- lönböző felületeken is ergonomikusan talt abas partnerre, aki segít a bevezeszereplőivel. Talán már nem is trend, kezelhető vállalatirányítási rendszer, tésben, és akivel hosszú éveken át jól egyre inkább alapvető felhasználói el- amely nélkül ez az elvárás teljesség- együtt lehet működni, aki támogatja a várás, hogy az ERP-k biztosítsák a mo- gel megvalósíthatatlan. kulcsfontosságú üzleti folyamatokat, bilitást a felhasználók számára. A kihí- és ezáltal az ügyfél is helytáll a piaci vásokkal lépést tartó vállalatvezetők - Végezetül mit üzen az abas magazin versenyben. Az abas filozófiájának ez nemcsak a munkahelyükön, a számí- olvasóinak? az egyik előnye, amit az abas partnetógép monitora előtt figyelik a terme- rek világszerte, így az abas Magyarorlési, elosztási és egyéb folyamatokat, - Az üzletet emberek működtetik, nem szág - InterJNet Kft. is biztosít ahhoz, hanem úton-útfélen igényt tartanak a pedig a technológia. Ez azt jelenti, hogy a magyar cégek versenyképesnaprakész információkra. hogy az alkalmas ERP rendszer mel- sége tovább növekedhessen. - Ha egy kicsit az üzleti folyamatok, a A 35 éves tapasztalattal rendelkező nyítási rendszert a bevezetés során sikerek és kihívások mögé nézünk, akabas jelenleg 29 országban, több mint minden esetben hozzáigazítják az kor végső soron minden esetben em szakértővel szolgálja ki a nagy- adott ország törvényi, jogszabályi és berekkel találkozunk. Az igazi sikerek ságrendileg 3000 abas ERP-t haszná- adózási rendjéhez. Cégünk az évek so- a közvetlen emberi kapcsolatokból, ló vállalat igényeit - indította előadá- rán kifejlesztett egy részletes, kipró- kreativitásból, tudásból és elkötelesát Peter Forscht, aki hangsúlyozta: bált bevezetési módszertant, amely zettségből származnak. Cégvezetőcége számára különösen fontos a KKV megkönnyíti az abas vállalatirányítási ként kifejezetten fontosnak tartom, szektor, ugyanis a saját iparágukban rendszer bevezetését, és szükség sze- hogy a munkavégzés mellett ilyen kiemelkedő eredményeket elérő, fle- rint segít a kisebb vállalatok folyama- rendhagyó, egész napos eseményekre xibilis kis- és középvállalatoknak pon- tainak racionalizálásában. A globális is időt szakítsunk, amelyek nem csak a tosan egy olyan személyre szabott, ru- trendeket figyelő, azokat helyi szinten legfontosabb információk átadására galmas ERP megoldásra van szüksé- is adaptáló abas Partnerek - mint ami- biztosítanak nagyszerű alkalmat, hagük, amit az ABAS kínál. A KKV-k kö- lyen az abas Magyarország, InterJNet nem az üzleti kapcsolatok ápolására, zül egyre több nemzetközi nagyválla- Kft. - munkatársai így megfelelő segít- a személyes diskurzusra is alkalmalatok beszállítójaként tevékenykedik, séget nyújtanak a nemzetközi vállala- sak. Ezekből fakadnak az újabb ötlea multinacionális vállalatok pedig tok időzónák közti, adózási és nyelvi tek, a kreatív megoldások. Külön öröm napjainkban alapkövetelményként különbségeinek áthidalásában - számomra, hogy ezen a rendezvényen várják el beszállítóiktól egy megbízha- mondta el Peter Forscht. az abas ERP-t is jobban megismertettó vállalatirányítási rendszer haszná- hettük az érdeklődő cégvezetőkkel és latát, és azt, hogy akár a különböző or- vezető munkatársaikkal. szágokban működő leányvállalatok is azonos vállalatirányítási rendszer szerint működjenek. A beszállítói piacon belül is meghatározó az autóipar szerepe, az abban tevékenykedő vállalatok közül egyre több az elégedett abas felhasználó. - Ha már az újabb ötletekről beszélünk, milyen globális trendekkel számol az abas? Milyen elvárásoknak kell megfelelnie az ERP-k következő generációjának? - A világ, amelyben élünk, egyre komplexebbé - Ön szerint minek köszönhető a beszállítói szektoron belüli erőteljes jelenlét, az abas ERP népszerűsége? válik. A vállalati struktúrák és folyamatok állandóan változnak, az a vállalatirányítási rendszer, amely 10 vagy 15 éve hatékonyan működött, ma - A legtöbb nemzetközi vállalat eseté- már nem felel meg a gazdasági körben felmerül az igény, hogy a világ nyezet és a felhasználók elvárásainak. számos pontján található telephelyei- - Az abas Magyarország, InterJNet Fejlesztés nélkül legalábbis bizonyoken ugyanazt az ERP-t használják. Az Kft. képzett és tapasztalt munkatársai san nem. Különösen igaz ez a kis- és abas felkészült erre a kihívásra, pon- rendszeres belső tréningeken vesz- középvállalati szektorban, ahol a szetosan ezen a területen kiváló. Az abas nek részt, így képben vannak az aktuá- mélyre szabott megoldások, a gyors ERP jelenleg 28 nyelven használható, lis ERP trendekkel kapcsolatban. Csa- reagálás elengedhetetlen az életben vagyis minden országban az anya- patukban nemcsak tanácsadók, ha- maradáshoz. Az eddig kizárólag belnyelvükön dolgozhatnak vele felhasz- nem szoftverfejlesztők is találhatóak, földön tevékenykedő vállalatoknak nálóink, tanácsadóink a vállalatirá- akik biztosítják a vásárlók igényeire nagy segítséget nyújt az abas ERP, hi- ERP Trendek - 5 előrejelzés a 2020-as ERP piacról 4. Az ERP szoftverek tagoltsága Már tapasztalható azon ügyfelek számának növekedése, akik nem egy tel- Nem könnyű megmondani, hogy 6 év vőtől -, de a mobilitás lesz az elsődle- jes körű ERP szoftvert keresnek, hamúlva egy iparág milyen fejlesztési ges technikai valóság 2020-ban. A nem olyan megoldásokat, mint a rakirányt vesz fel. Eric Kimberling, a menedzsment, az irodai dolgozók, a tárkezelési rendszerek (WMS), ügyfél- Panorama Consulting Solutions alapí- bolti eladók, a raktári ügyintézők mind kapcsolat-menedzsment rendszerek tója és ügyvezetője, aki egyben elis- mobileszközöket fognak használni az (CRM), humán erőforrás menedzsmert ERP rendszer szakértő, megosz- üzleti adatok elérésére - minimum ment rendszerek (HCM). A jelenséget tott néhány kulcsfontosságú várako- annyiszor, mint a hagyományos asztali részben a különböző szervezeti strazást a jövőt illetően. elérést. Az említett előrejelzés bekö- tégiák (out- és insourcing) hívták életvetkezése nyilván annak köszönhető, re, amely az integrált ERP rendszerek 1. Az ERP rendszerek felhasználóbarát hogy számos alkalmazott a magán- és a dobozos megoldások között mo- kialakítása életben is használja a mobileszközö- zog. A szakértő szerint a másik fő hajhogy Ahogy az alkalmazottak új generációi ket. Ahogy a magánéletben, úgy a tóerő az, hogy a CRM, HCM vagy WMS belépnek a munkavállalók világába, munka világában is elkerülhetetlen, rendszer kisebb költségekkel és kocúgy követhetjük figyelemmel az ERP hogy - lehetőségeinkhez mérten - rá- kázattal járhat, és rövidebb időn belül rendszerek felhasználóbaráttá válá- csatlakozzunk az ERP rendszerre, és vezethet üzleti sikerekhez, mint a telsát, az egyre összetettebb igények ki- aktuális információkat nyerjünk be- jes ERP rendszer bevezetése. elégítésével. Képzeljünk el egy hu- lőle. A trend másik okozója a munkaszonéves fiatalt, aki Facebookon, Twit- beosztás változásával áll összefügteren, 5. Az ERP szolgáltatókat a puha ténye- Instagramon nőtt fel, majd köz- gésben: a több részmunkaidős, mobil- zők különböztetik meg lik vele, hogy meg kell tanulnia egy ar- és szerződéses alkalmazott rákény- Az ERP rendszert nem régóta hasznáchaikus AS-400 alapú, zöldképernyős szeríti a vállalatokat a mobil ERP ló cégeknél az egyik legjelentősebb ERP rendszer használatát - ez egysze- szoftverek használatára. kihívást a változásmenedzsment jerűen nem működik. Azok a vállalatok, lenti. A Panorama Consulting Soluamelyek még nem váltották le az ilyen 3. Középpontba kerülnek az üzleti intelligencia tions legutóbbi jelentésében már vilátípusú rendszerüket, rákényszerülnek rendszerek gosan látszik, hogy az oktatási problé- az újításra. Azok az ERP szolgáltatók, Az üzleti intelligencia rendszerek mák, az ügyfél változásra való nyitottakik még mindig az idejétmúlt felhasz- használata már most is nagy figyel- ságának hiánya, a bevezetési nehéználói felületeket és funkciókat támo- met kap, de a jövőben a trend tovább ségek okozzák a projektek csúszását, gatják, még nagyobb nyomás alá ke- erősödik. A következő években a a költségvetési keret túllépését az rülnek, hogy olyan felhasználóbarát tranzakciós és stratégiai adatgyűjtés ERP bevezetésben. Összességében és intuitív szoftvereket hozzanak létre, kizárólag ERP szoftverek segítségével tehát a vállalatirányítási rendszerek amelyek kielégítik a modern felhasz- valósul meg, ami lehetővé teszi az közötti döntéshozatalt már nem a kenálók igényeit. adatok részletekbe menő elemzését, ményebb szoftverjellemzők, hanem ezáltal stratégiai versenyelőnyhöz jut- egyre inkább a könnyebb problémák 2. A mobilitás mainstream lesz tatja a vállalatokat. Az egyszerű jelen- - mint a szervezeti változás menedzs- Sok ipari elemző szeret beszélgetni a téskészítés nem válthatja ki az üzleti ment - kezelése határozza meg, az SaaS-ról és a felhő alapú számítás- intelligencia rendszerek használatát, ERP szolgáltatók legfőbb megkülöntechnikáról - mindegyikük az említett a jövőben az információfeldolgozás böztető jegyei már ezekben a puha tétechnológiák alkalmazását várja a jö- pontosabb megoldásai szükségesek. nyezőkben keresendők

4 Interjú Interjú az abas USA magyar származású marketing igazgatójával Rebranding, triatlon és a szilvás gombóc Caroline Wizeman, az abas USA marketing igazgatója nem mindennapi édesanya. 7 éves kisfia mellett az abas egyesült államokbeli marketing és kommunikációs feladatait, valamint az abas nemzetközi márkaépítésének projektvezetői feladatait látja el. Amikor csak ideje engedi, fut és hegyet mászik, az edzett férfiakat is próbára tévő Half Ironman versenyt is teljesítette. Az abas tengerentúli marketingvezetőjével készített interjúban magyar vonatkozások kerülnek napvilágra. végén nyilvánosságra hozzuk az új honlapot, amelynek további alakítása, nemzetközi kiterjesztése már valószínűleg 2015-re nyúlik át. Az új honlapnak a korábbihoz képest merőben más, új funkciót szánunk, így az újszerű tartalmak és megjelenés nemcsak egy projekt részét képezik, hanem mindezek által egy új felületet, online közösségi teret szeretnénk megnyitni, amely további üzleti kapcsolatokhoz vezet. Folyamatosan új idegen nyelveket adunk a weboldalhoz, partnereink már javában a fordításon dolgoznak, a későbbiekben pedig szeretnénk kibő- víteni a partnerek szerkesztési jogkö- - Idén júliusban csatlakoztál az abashoz és máris egy nemzetközi márkaújítás élén találtad magad. Hogy sikerült ilyen gyorsan felvenni a ritmust? igazán erőteljes üzenetet hordoz, megmutatja, hogyan gondolkodunk mi az abas-nál. Az új brand az emberekre koncentrál - az alkalmazottakra, rét az oldalon. Egy további izgalmas - ugyanakkor hatalmas - feladat az új arculat integrálása a már meglévő akik egy csodálatos vállalatot építet- abas ERP-be. Ez a projekt is megkez- - Én csak egy része vagyok a marke- tek fel, a különleges partnereinkre, és dődött már, egy párhuzamos fejlesztői ting csapatnak és egy elég szerencsés az egyedi kapcsolatra, amely köztünk csoport dolgozik rajta, melyet felhaszidőszakban érkeztem a vállalathoz. és ügyfeleink között alakult ki. nálói felülettervezők, abas vezetők és Mielőtt csatlakoztam az abas-hoz, a az értékesítői csapat tagjai alkotnak, cég vezetősége már döntött néhány új megjelenést szabva az abas ERPnagy volumenű változásról, az ABAS nek. Mindezek mellett szeretnénk erő- AG központi marketingvezetője, Mark teljesebben bekerülni a köztudatba, Muschelknautz - aki január óta dolgo- akár sajtómegjelenések révén, valazik a cégnél - már kidolgozta a márka mint szorosabb kapcsolatot ápolni a megújításának főbb irányvonalait. független ERP szakértőkkel, iparági Tökéletes volt az időzítés. A munka- elemzőkkel. vállalásom előtti és utáni hetekben sok minden kristályosodni látszott, előttem voltak már a nemzetközi abas vezetőségtől beérkezett visszajelzések a legmegfelelőbbnek ítélt márkakoncepcióval kapcsolatosan. A ponto- A szoros kapcsolat segít mélyebben megérteni ügyfeleink üzleti tevékeny- ségét, így olyan szoftvert építhetünk - A projektcsapat vezetőjeként találkozol a nemzetközi csapat összefogásának szépségségével és nehézségeivel egyaránt. Mennyire látod nehéznek a globális márkaújítást? sítások után már szerveztük is az ar- számukra, amely maximálisan kiszolculati anyagok megvalósítását a lon- gálja az igényeiket. A márkaújítás leg- - Személy szerint nagyon szeretek egy doni DIG tervezőirodával, akik kidol- elején eldöntöttük már, hogy igazi em- nemzetközi csapatban dolgozni! Nagozták a végső megjelenést. A kon- bereket fogunk bemutatni, nem mo- gyon érdekes volt szembesülni a kücepció kiválasztása után rendkívüli delleket vagy stock-fotókat, mert azt lönböző üzleti kultúrákkal és munkamódon felgyorsultak a folyamatok, vi- szeretnénk, hogy a hitelesség maxi- stílussal, amely világszerte más és lágszerte az abas partnerek lelkese- mális mértékben megjelenjen a válla- más. Újszerű kihívás volt számomra désével és nyitottságával találkoz- lat arculatában. Szerencsére kelle- az is, hogy egy olyan egységes weboltunk, akik azonnal nekiláttak az új mes megjelenésű hölgyek és urak dol- dalt tervezzek, amely aztán minden márkaelemek átvételének, a helyi ar- goznak az abas-nál, így nem lesz ne- idegen nyelven jól mutat. Némely ideculat módosításának. héz dolgunk... gen nyelv, mint például a német, nagyon hosszú szavakat tartalmaz. Más - Sok változásnak lehettünk tanúi a - Számíthatunk további változtatásoknemzetközi nyelveknél - mint a török és a thai - márkával kapcsolatban, ra is az abas kommunikációjában? szokatlan, speciális karaktereket új arculatot építettetek ki, új logóval és Megosztanád a magyar olvasókkal a használnak, megint másokat jobbról weboldallal. Mesélnél nekünk az ere- jövőbeli marketingterveket? balra olvasnak. Egy ilyen helyzetben a deti márkakoncepcióról? tervezőnek - ez esetben nekem - ki kell - Ahol most tartunk, az még csak a lépnie a saját komfortzónájából, és - Az új márkakoncepció Az Emberi kezdet, ennél sokkal több változás belehelyezkedni az adott idegen Előny megnevezést kapta, amely egy várható a következő évben! Az idei év nyelvbe, kultúrába, perspektívába. Az eltérő időzónákon is sokat derü- közben különböző problémákon és a tem, és amíg a többiek álmosan élelünk. Amikor itt Virginiában késő dél- megoldásukon töröm a fejem, majd deztek, én már fitt és friss voltam. Véután van, az európai munkatársak már konferenciabeszélgetéseket intézek gül 6 óra 42 perc alatt sikerült teljesíalszanak, az ázsiai partnerek pedig amint elaludt a kisfiam. Egészen ad- tenem az úszásból, kerékpározásból még nincsenek az irodájukban. A reg- dig, amíg megőrizzük magunkat attól, és futásból álló távot, nagyon boldog gelek viszont mozgalmasak, mert mi- hogy munkamániássá váljunk, úgy vé- voltam, amikor átszeltem a célre mi amerikaiak felébredünk, tenge- lem, hogy a technika rugalmasságot egyenest! A versenyzés mellett narentúli és távol-keleti munkatársaink és szabadságot biztosít számunkra, gyon szeretem a szabadtéri kihívásotöbbsége már 3-4, vagy akár több órá- hogy mind a gyermeknevelést, mind a kat, a hegymászást és a természetjája is keményen dolgozik. A kihívások karrierépítést elkötelezetten, szenve- rást. Legkedvesebb élményeim közé közepette úgy látom, pont ez a sokszí- délyesen végezzük. tartozik, amikor testvéremmel és egy nűség jelenti az abas igazi erősségét. - Honnan gyűjtesz elegendő energiát kisebb baráti társasággal megmásztuk a Kilimandzsárót és a Washington - Az új honlapon olvasható élettörté- mindehhez? Elárulod a titkodat? államban lévő Mount Rainer-t. netedben hangsúlyozod, hogy elsősorban édesanya vagy. Hogyan tudod - Őszintén szólva, nem tudom. Minden Kiderült, interjúalanyunk leánykori összeegyeztetni ezt a kemény munkát éjjel 7-8 órát alszom, amely elegendő neve Caroline Gerényi, tehát az abas a gyermekneveléssel? számomra ahhoz, hogy kellően rege- USA marketing és kommunikációs nerálódjak. Amikor reggelente felke- igazgatója magyar származású. Szá- - A legjobb dolog anyának lenni! A lek, tárt karokkal várom a következő mos családi szokás őrzi a magyar gyöfiam, Nathan, most 7 éves, és nagyon kihívásokat! kereket, Caroline egyik kedvenc csalásokat szórakozunk együtt. Tele van di tradíciója az őszi szilvásgombóc kéenergiával, mindig van egy kedves - Úgy tudjuk, nagyon érdekes és aktív szítés. Remélem, egyszer majd ellászava, egy mosolya, egy ölelése hoz- hobbid van. Mesélnél róla? togathatok Magyarországra, és megzám. Ami a munka és a privát élet kö- ismerhetem Budapestet, ahonnan a zötti egyensúlyt illeti, nagyon szeren- - Persze! Ebben az évben teljesítettem családom származik. - osztotta meg csésnek tartom magam, hogy az a Half Ironman futamot a Georgia ál- velünk vágyát Caroline. abas-nál dolgozhatok. A cég általá- lambeli Augustában, ami nagyon szónosságban - és így a főnököm, Alan rakoztató volt. A versenyt két nappal a Végzettség Salton is - családbarát szemléletet szeptemberi abas 360 Konferencia Summa Cum Laude egyetemi képvisel, nagyon támogatóak az anyai után (vasárnap) rendezték, így német- végzettség, Kommunikáció szak (grateendőim iránt, még ha ez azt is jelenti, országi előadásomat követően péntek fikai design), University of Dayton hogy Nate alkalmanként az irodában este gyorsan repülőgépre szálltam, Munkahelyek van, vagy a nap folyamán el kell sza- hazaérve felkaptam a biciklimet és a grafika és web design, ladnom egy iskolai megbeszélésre, triatlon felszerelésemet, majd az éj- Winholesale, Dayton rendezvényre. Ez nem mindig könnyű szaka folyamán útnak is indultam online kommunikáció, feladat, néha azt érzem, hogy a munka Georgia államba. Mindenki azzal rio- Lafarge North America rátelepszik az életem minden egyes gatott jó előre, hogy a hirtelen időelto Marketing és Kommuniterületére. Gondolok itt arra, hogy a lódások miatt levertség lesz úrrá raj- kációs Igazgató, Near Infinity Corporaboltban, sorbanállás közben is t tam, de azt hiszem ez éppen az tion, Virginia írok, Skype üzeneteket olvasok reggel előnyömre fordult, ugyanis a verseny Marketing és Kommunikációs az ágyban, ahogy felébredek. Futás reggelén német idő szerint ébred- Igazgató, abas USA 6. 7.

5 Partner A Phoenix Mecano a második legrégibb magyar abas partner Több mint 17 éve kiváló kapcsolatban az abas-sal szerben szereplő, pontosan vezetett törzsadatok és gyártási listák bármikor naprakészen a rendelkezésünkre álljanak. Az abas felhasználóbarát működését mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a vállalatnál kialakított automata raktárak vezérlései és a tárgyi eszközök kezelése is abas-ból történik. Összefoglalóan, az integrált vállalatirányítási rendszer minden lehetőségét kihasználjuk valamennyi gyártási, szervezési és adminisztrációs területen. A Phoenix Mecano Kecskemét Kft. a második legrégebbi magyar abas felhasználó vállalat. Az együttműködés 1996-ban kezdődött, amikor a cég vezetése Kasza Attilát IT vezetőnek szerződtette és előző munkahelyi tapasztalataira támaszkodva az abas vállalatirányítási rendszer bevezetése mellett döntöttek. Azóta a Phoenix Mecano az egyik legfontosabb magyarországi abas referenciahely, számos abas felhasználó itt találkozott először működés közben az abas ERP-vel. - Mennyiben könnyíti meg személye- - Azt mondják, az első benyomás rend- nedzsment egy olyan vállalatirányítási sen az Ön munkáját az abas ERP? Mikívül sokat számít. Ön mikor és hogyan rendszert keresett, aminek maxi- lyen konkrét elvárásai vannak egy jó találkozott először az abas vállalatirá- mális a támogatottsága. Velem együtt ERP-vel kapcsolatosan és ebből mit nyítási rendszerrel? gyakorlatilag az abas rendszer mellett nyújt az abas? is letették a voksukat, szakemnyújt - Az első munkahelyemen, a Knorr- bert, tudást és tapasztalatot szerez- - A rendszer kezelhetőségét tartom az Bremse igazgatója vállalatirányítási tek meg egyszerre. Karácsonyra meg- abas legnagyobb erényének, ugyanis rendszer bevezetését tervezte, ezért érkezett a szerver, megindult az abas az abas ERP lehetőséget teremt a őszén a számviteli igazgatóval oktatása, január végén pedig már az eltérő gyáregységünk kezelésére, együtt repülőgépre ültetett és abas-ban történt a könyvelés és a összehangolására. Az általunk üze- Münchenbe küldött az anyavállalat- számlázás. A felső vezetés teljes mér- meltetett abas ERP rendszert három hoz, hogy az ottani központban megis- tékben támogatta azokat a bevezetési földrészen használjuk egyszerre, rajmerkedjünk az abas (akkori nevén lépcsőket, melyeket az abas és én ja- tunk kívül az amerikai és a kínai kollé- EKS) vállalatirányítási rendszerrel. vasoltam, ezért zökkenőmentes volt a gák is dolgoznak ebben a rendszer- Nem mondom, hogy szerelem volt el- bevezetés. ben, de ha egy német kollégának a mi ső látásra, mert a rendszert először rendszerünkben lévő adatra van szükmeg kellett ismerni, de második látás- sége, akkor ő is a mi abas-unkba lép ra már létrejött a szerelem, ami azóta be. Éppen ezért az időzónák eltérése is tart elején már magam is miatt gyakorlatilag az év 365 napján, használtam az abast, a következő folyamatosan 3 műszakban használévekben pedig megismerhettem a juk az abas ERP-t. A legnagyobb abas rendszert működés közben. Ez a ta- felhasználók közé tartozunk: jelenleg pasztalat később meghatározta az 181 licensz fut nálunk egyszerre, és életemet. ennek ellenére előfordult már, hogy azt írta ki a rendszer, hogy jelenleg - Ennek köszönhetően került kapcsolatba a Phoenix Mecano Kecskemét - Milyen tapasztalatai vannak az abas nem tud több felhasználót fogadni a magyarországi szerverben. Ezért talán Kft-vel? ERP-vel kapcsolatosan? a legfőbb elvárás számomra egy ERP rendszert illetően, hogy az mindig - Közvetve igen. A Kecskeméten indu- - Az abas vállalatirányítási rendszerét stabilan álljon a vállalat rendelkezéló Phoenix Mecano vezetése pár évvel teljes körűen kihasználjuk a munkánk sére. Ami a rugalmasságot illeti, fonkésőbb megkeresett, hogy vállalnám- során, a vevői megrendelésektől kez- tos szempont, hogy az egyes feladatok e az IT feladatok vezetését. A megke- dődően egészen a kiszállításig, illetve megoldása során nem azt a kérdést resésre nem lehetett nemet mondani, a pénzügyi folyamatok lezárásáig min- tesszük fel az abas szakembereinek, mert nyilvánvalóan látszott, hogy a den ebben zajlik. Fontos, hogy az hogy megoldható-e?, hanem azt, vállalat nagy lehetőségek előtt áll. anyaggazdálkodási készletadatok és hogy mikorra lesz kész? decemberében kezdtem a a beszerzési paraméterek mindig rencégnél, ami akkorra már meghaladta a 150 fős létszámot. A vállalat megnödelkezésre álljanak, ezért valamennyi anyag- és határidő-tervezési folyamat - Mennyire hangolható össze más rendszerekkel az abas ERP? vekedett üzleti folyamatai meghalad- az abas rendszerében történik. Létták a táblázatkezelőben megoldható fontosságú, a mindennapi munkánk- - Az abas nagyon jól adaptálható és szintet, ezért az anyaországi me- hoz nélkülözhetetlen, hogy a rend- nagyon jól testre szabható. Nálunk gyakori, hogy egy folyamat az SAP-ból indul el, majd folytatódik nálunk az abas-ban és a végén már a Navison-be kerülnek az egyes munkafolyamatok. A gimnáziumot matematika tagozaton végezte, majd a Budapesti Műszaki A legnagyobb előny, hogy mindegyik - Mivel régi felhasználók vagyunk, Egyetem gépészmérnöki karán szervállalatirányítási rendszerhez való nemcsak a magyar abas partnercéget, zett diplomát 1986-ban. A kezdetektől csatlakozást maximálisan tudjuk ke- az InterJNet-et tudjuk felkeresni az kiemelt érdeklődéssel fordult a százelni abas-sal. A vállalatcsoporton ötleteinkkel, hanem az anyagyárnak is mítógépek és az informatika irányába, belül is van SAP és Navison, így időről elmondjuk az elképzeléseinket, igé- diplomamunkáját egy gyártást terveidőre globális konszolidációs törekvé- nyeinket. Hiszem, hogy ha elmondom ző rendszer felépítésének megtervesek is felmerülnek, és mivel egyedül a munkánkból fakadó fejlesztési ötle- zéséből írta. Ritkán vált munkahelyet. mi használunk abas-t, ezért ezek a mi teinket, akkor az abas megoldja. Első munkahelyén, a Knorr-Bremse kárunkra, az abas ellen történnének. Fékrendszerek Kft.-nél ismerkedett Mégis, amikor a gyakorlatban is fel- meg az abas vállalatirányítási rendmérik a költségeket és lehetőségeket, szerével és szerzett benne nagyfokú egyértelművé válik, hogy egy nagyon jártasságot. Ezt a tudást kamatoztatta jól működő abas rendszerünk van, ami második és jelenlegi munkahelyén, a az ár-érték versenyben és a teljesít- Phoenix Mecano Kecskemét Kft-nél, ményben mindig helytállt. ahol 1996 decemberében kezdett, 1997 januárjában pedig már az abas - Előfordult már rendszerhiba az abas működése közben? bevezetését koordinálta. Akkor még egyedül látta el a cég IT feladatait, ma egy ötfős IT csapatot irányít. IT vezető- - A rendszer használata óta gyakorla- Sok száz, a miénkhez hasonló abas ként ma is napi 10 órát dolgozik, de ebtilag nem találkoztam se szoftverhi- felhasználó cég lehet Németország- ben a feladatkörben ezt természetesbával, se olyan működési hiányossá- ban, és az ötletek kimondásával súlyt nek tartja. Ha éppen nem az informagokkal, amelyek a többi rendszernél adunk az igényeknek. Korábban 3-4 év tikával foglalkozik, akkor szívesen jár bizony elég gyakran előfordulnak. kellett egy fejlesztési ötlet átfutására, színházba vagy kirándul a természet- Számomra a megbízhatóság a legfon- napjainkra ez a felére csökkent. Azt ta- ben. Hobbija a horgászat és a gombatosabb, és az abas-tól - amióta csak pasztaljuk, hogy meglehetősen gyor- szedés. san bekerülnek az ötleteink az abas fő rendszereibe. Jelentősége van annak is, ha az új igényekkel a német felhasz- nálók mellett egy magyar cég is előáll. Példa erre, hogy amikor elkezdtünk abas-sal dolgozni, akkor egy darab ár- folyamtáblázat volt a rendszerben, mára pedig a magyar igények hatására minden objektumhoz hozzárendel- hető a megfelelő árfolyam. vele dolgozom - azt kapom, amit vártam, és amit ígértek. A stabilitáshoz hozzájárul az abas upgrade politikája is. Az évek során 20 frissítést hajtottunk végre, így ma is egy teljesen naprakész rendszerben dolgozhatunk és ebből következően az evolúciót nagyon könnyedén sikerült végrehajtani. Tapasztalataink szerint a frissítések végrehajtásának gyorsasága és rugalmassága is az abas egyik nagy erőssége. - Mennyire követik az abas fejlesztései Kasza Attila IT vezető a felhasználók igényeit? Van-e hatásuk a fejlesztések irányára? (A cikk folytatása a 10. oldalon.) Személyesen is szeretnék köszönetet nyilvánítani az abas-nak, amiért olyan rendszert adtak a kezünkbe, amivel mindig el tudtuk látni a feladatainkat, és kollégáimnak is, akik az évek során mindenben támogattak. Ha nem lett volna a menedzsment és a munkatársak egyértelmű támogatása, akkor nem sikerült volna bevezetni és 17 éven keresztül zökkenőmentesen működtetni egy ilyen jól működő vállalatirányítási rendszert

6 Partner Innováció (Folytatás a 9. oldalról.) lehetősége, kedvező ár-érték aránya, gyarországon egy olyan támogató cég, mind-mind kiváló érvek az abas mel- amely bármely problémában segítséletti - Ajánlja-e az abas ERP-t más vállalkozások számára? döntésben. - Mi a véleménye az abas-ról, mint vállalatról? get és támogatást tud adni az abas felhaszálóknak. Fontos számukra az oktatás és ebben mindig is számíthatunk - Teljes mértékben tudom ajánlani az az InterJNet-re, és ezt kiegészítve lé- abas ERP-t. Egyrészt azért, mert jó, teznek referenciahelyek, ahol meg lemegfelel azoknak a követelmények- A legfontosabb és legbecsülendőbb, het nézni és tanulmányozni az abas nek és igényeknek, amelyekre teljes hogy van víziója az abas-nak és meg is működését. Ilyen referencia hely a körűen szükség van egy vállalat mű- tudja azt valósítani. Ahogy a múltban Phoenix Mecano Kecskemét Kft. is. A ködése során. Ma már ERP nélkül nem is volt elképzelésük és eljutottak a mai jelenlegi magyar abas felhasználók tud talpon maradni egy vállalat, ez állapotukig, úgy most is határozott el- közül nagyon sokan nálunk látták előnyújtja azt a transzparenciát, aminek a képzelésük van arról, hogyan fog ki- ször az abas ERP-t működés közben. A kis cégeknek is meg kell felelniük. Az nézni az abas 20 év múlva. A partneri két cég közötti jó kapcsolat szelleméabas stabilitása, működési megbízha- részről a legfontosabb, hogy az InterJ- ben erre a továbbiakban is lehetőséget tósága, támogatottsága és fejlődési Net Kft. személyében létezik már Ma- biztosítunk. Profizmus a tervezéstől a sorozatgyártásig A Phoenix Mecano Kecskemét Kft. a svájci központú Phoenix Mecano cégcsoport tagja. Az 1993-ban alapított társaság gépipari és elektronikai rendszereket, valamint komponenseket gyárt és fejleszt, 26 ország féle alapanyagából csaknem féle terméket állít elő. megállapodás, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával folytatott több éves sikeres együttműködés. Phoenix Mecano cégcsoport svájci központú, vezető technológiai válla- A Phoenix Mecano Kecskemét máso- kai központjából történik a kecskeméti latcsoport a gépipari, elektronikai és dik legnagyobb munkaadójaként je- gyárban és a vállalatcsoport romániai mechanikai komponensek gyártása lentős gazdasági potenciált képvisel a és távol-keleti gyáraiban előállított területén. Részvényeit 1988 óta jegytérségben, nyeresége jelentős hánya- termékek kiszállítása az európai ügy- zik a svájci tőzsdén. A cégcsoport vidát fejlesztések, beruházások megva- feleknek. A teljesen automata magas- lágszerte több gyártóbázissal rendellósítására fordítja. Folyamatosan fej- raktár darab raklap számára kezik, értékesítési tevékenysége az leszti gyártási folyamatait és géppark- biztosít helyet, és óránként 87 raklap egész világra kiterjed. A Phoenix ját, az elérhető legmodernebb techno- ki- és betározását teszi lehetővé. Mecano Kecskemét Kft. mind árbevélógiákat alkalmazza. A cég telephe- tele, mind dolgozói létszáma alapján a lyén hat gyártóegységben folyik az A Phoenix Mecano elkötelezett híve a cégcsoport legjelentősebb vállalata. egy- és kétmotoros emelőrendszerek, társadalmi felelősségvállalásnak. A lineáris pozicionáló egységek, profil- cég modern, környezetbarát telepheés A Phoenix Mecano Kecskemét Kft. kötőelem-rendszerek, védőrács- lyen működik, nagy hangsúlyt helyez számokban: rendszerek, emelőoszlopok és egyen- dolgozói szociális helyzetének, mun- Dolgozói létszám: 1000 fő áramú motorok, transzformátorok, kakörülményeinek javítására. A vál- Értékesítés (2013): 130 millió euró műszerdobozok, fóliatasztatúrák, lalat működésének, gazdaságfejlesz- Összterület: nm elektromos rendszerek és műanyag tő tevékenységének méltó elismerése Beruházások összértéke: 72 millió alkatrészek gyártása. A vállalat önálló a Magyar Kormánnyal kötött stratégiai euro ( ) kutatás-fejlesztési egysége a termékfejlesztés mellett a termékpaletta optimalizálásával foglalkozik. Elsődleges célkitűzései között szerepel a Phoenix Mecano cégcsoport elektromechanikai termékpalettájának megújítása, a könnyen kezelhető, költséghatékony, gyártásoptimalizált szerkezetek fejlesztése. A Phoenix Mecano Kecskemét Kft nm-es logiszti- Már elérhető az új nemzetközi abas honlap magyar tesztoldala Folyamatos megújulás: abas Rebranding 2.0 sára folyamatosan nyitva van Caroline böngészőjében a World Time Bubby, amely megmutatja, hogy mikor érheti el a marketingvezető egy időben minden kollégáját vagy mikor indítson hívást a partnerek irányába. A nemzetközi csapat jelenleg a JIRA Az abas nemzetközi projektcsapata egységes arculat kiépítésén dolgozik, melynek első eredményeivel már partnereink is találkozhattak. Az új márkakép középpontjában az abas igazi erőssége, ügyfélközpontúsága jelenik meg. Az abas Magyarország is napi kapcsolatban áll a nemzetközi projektcsapattal, az új magyar arculat kialakítása már kezdetét vette. nevű program adaptálásán és fejlesztésén dolgozik, amely elősegíti a tevékenységek osztályozását, megkülönbözteti a projektfeladatok közötti prioritásokat. A programon keresztül a munkatársak feladatokat adhatnak egymásnak, kérdéseket tehetnek fel, Egy érdekes folyamatnak lehet nap nyelvére szeretné lefordítani az új és ellenőrizhetik az elkészült produkmint nap részese az abas Magyar- weboldalt, illetve az egyéb arculati tumokat. ország. Mint arról korábban is írtunk - elemeket. A fordítók és webfejlesztők és ezzel partnereink is találkozhattak közötti kommunikációban nagy segítmár - megújul az abas arculata, egy séget nyújtanak az informatikai eszemberközeli, színes vállalat képe tárul közök, amelyek lehetnek high-tech és elénk, amely megmutatja az abas igazi low-tech megoldások egyaránt, a cél erősségét: az ügyfélközpontúságát. A csupán annyi, hogy a különböző orszárebranding folyamata egy nemzetközi gokban élő kollégák kapcsolódni tudvállalat esetében rendkívüli kihíváso- janak egymáshoz. Caroline eleinte nekat rejt magában, számos idegen hezen osztotta meg ötleteit egy szányelv, időzóna és kultúra áthidalására mítógép előtt ülve, hiszen ő tipikusan kényszerülnek a projektben résztve- az a vezető, aki táblára rajzolva, vizuá- Az abas még az idei év folyamán szevők. Az alábbiakban röviden bemutat- lisan szereti érvényesíteni ötleteit. retné elindítani új weboldalát, de a fejjuk a rebranding folyamatának gya- lesztések és a nemzetközi kiterjesztés korlati vonatkozásait, hétköznapi kihí- Ahhoz, hogy használni tudja a jól be- átnyúlhat a következő évre. A webolvásait. vált eszköztárát, a marketingigazgató dal tesztverziója már magyar nyelven sokszor Skype előtt ülve is egy papír- is elérhető a A nemzetközi márkaújítást egyrészről lapra rajzolja terveit, majd a laptop ka- webcímen. Az abas Magyarország is Németországból Mark Muschel- merájába mutatva magyarázza el ép- napi kapcsolatban áll a nemzetközi knautz (az ABAS AG központi marke- pen aktuális ötletét. projektcsapattal, a jövő év elején vártingigazgatója), másrészről az ameri- A nemzetközi kapcsolatok kialakítá- hatóan már minden kommunikációs kai Caroline Wizeman, az abas USA sánál az sem mellékes, hogy éppen és marketing felületen az új arculattal marketing és kommunikációs igazga- hányat üt az óra. Az időzónák áthidalá- fogunk jelentkezni. tója vezeti. Caroline gyakorlati szakemberként, web tervezőként is aktívan részt vesz a rebranding koncepció kialakításában és a weboldal fejlesztésében. Az amerikai marketingigazgató nagy lelkesedéssel, és lendülettel veszi ki részét a folyamatokból, nem riad vissza a kreatív, meghökkentő megoldásoktól sem. Egy nemzetközi csapat összefogása nem könnyű feladat, sok trükk és leleményesség kell ahhoz, hogy olyan csapattal dolgozzunk együtt, akik a világ különböző pontjain élnek. - nyilatkozta Caroline. Az abas jelenleg 29 országban, 41 partner segítségével értékesíti vállalatirányítási rendszerét, és a lehető legtöbb ügyfél anya

7 Portré Bemutatkozik Kiss Réka, az InterJNet Kft. munkatársa A Microsoft Navision-től az abas ERP-ig Egy másik vállalatirányítási rendszertől vezetett az útja az abas Magyarországhoz, nem is olyan rég. Kiss Réka mérnök informatikusként végzett, idén március óta a győri irodánkban dolgozik, ERP tanácsadóként. Saját bevallása szerint sok mindent köszönhet az abasnak - többek között egy gyümölcsöző párkapcsolatot. Különleges ismertetőjele, hogy a laptop mellett mindig van nála egy táska drót és egy szatyor gyöngy... Hogy miért? Megtudhatják a következő interjúból. minden ügyfél különböző igényeket támaszt, ez alapján kell gondolkodnom, és kitalálni a számukra legmegfelelőbb megoldást. Az egyetemen két szemeszter során is tanulmányoztuk - igaz, csak elméleti szinten - a vállalatirányítási rendszereket, már akkor kedvet kaptam ehhez a szakterülethez. Úgy érzem, a helyemen vagyok, olyan munkát végzek, amilyenre vágytam, és amire fel is készültem tanulmányaim során. Természetesen most is sok mindent tanulok, ezért is fontosak számomra a rendszeres jászberényi utak, örülök, hogy tanulhatok a A győri Széchenyi István Egyetem kal, és legfőképpen az abas ERP-vel. A tapasztalt kollégáktól. mérnök-informatikus alap-, majd rögtönzött állásinterjút követően mesterszakán végzett Kiss Réka, márciusa 17-e óta dolgozom az - Egy négy fős cégből egy nagyságrendileg ahonnan egyenes út vezetett az IT pá- InterJNet Kft-nél ERP tanácsadóként. nagyobb vállalathoz kerültél. lyára. Már egyetemi tanulmányai alatt Mennyire volt könnyű beilleszkedni? is sokaknak segített a vizsgafelkészü- Réka ugyan a győri irodában dolgozik, lésben, hamar ráérzett, kinek milyen mégis gyakran megfordul az InterJ- - Abszolút könnyű volt beilleszkedni a módon magyarázhatja el a tananya- Net jászberényi központjában, oktatá- csapatba. Többekkel már a hivatalos got, adhatja át a gyakorlati tudást. A si tevékenységéből fakadóan az egész állásinterjú előtt, a győri workshopon szakmai tárgyak kifejezetten az erős- Dunántúlt bejárja. Munkája nagy ré- találkoztam, így volt lehetőségem az ségei közé tartoztak, sok hallgatótár- szét az ügyfélgondozás, a felmerülő előzetes ismerkedésre. Már elsőre sával ellentétben sikeresen és időben igények és kérdések megválaszolása kedves és segítőkész fogadtatásban befejezte tanulmányait. A tanársegédi teszi ki. Az ügyfelektől beérkező kéré- részesítettek, ami a mai napig nem aktivitásnak köszönhetően gyakorlott seket ő továbbítja a programozók felé, változott. Sokat és gyorsan kellett taoktatóvá vált, szaktudását a munka vi- majd teszteli a változtatásokat - eb- nulnom, hogy az abas ERP hiteles talágába lépve ERP tanácsadóként ka- ben sokat segít mérnök informatikus nácsadójává váljak, de a csapat maximatoztatta. - Hogyan vezetett az utad az abashoz, mivel foglalkoztál előtte? végzettsége. málisan támogatott ebben. Most is folyamatosan találkozom újdonságokkal, amiben szükségem van a kollégák segítségére, és nagyon jó érzés azt tapasztalni, hogy számíthatok rájuk. Hi- - Egy évig egy másik vállalatirányítási szem, hogy kollégám és tanárom, rendszer bevezetésével és oktatásá- Bártfai Csaba segítsége nélkül nem val foglalkoztam Mosonmagyaróvá- lennék ma tanácsadó. ron. Fontos tapasztalat volt megismerkedni a Microsoft Dynamics NAV A rendszeres jászberényi utak nem- (Navision) rendszerével, de hamar be- csak szakmai tapasztalatot, hanem szűkült előttem a pálya. Akkoriban egy munkatársi barátságot, majd párkapnégyfős kisvállalatnál dolgoztam, - Úgy tűnik, megtaláltad a helyedet az csolatot hoztak Réka számára. ahol nem láttam előrelépési lehetősé- abas Magyarországnál. Elégedett A munkaidő lejárta után sokat beget, én viszont mindig is szerettem na- vagy a jelenlegi kihívásokkal? szélgettünk Ádámmal - kezdi törtégyobb dolgokban gondolkodni. Meg- netüket Réka. Persze nem egyszerű tetszett viszont a vállalatirányítási - Nagyon szeretem a munkámat, hi- összehangolni az együttléteket, áthirendszerek világa, szerettem volna szen izgalmas és változatos, az külö- dalni a távolságot Győr és Jászberény ugyanezen a szakterületen maradni, nösen tetszik, hogy nem monoton a között, de amit az ember meg akar olígy ERP tanácsadói munkalehetősé- munkafolyamat. Napi szinten kihívá- dalni, azt meg is tudja oldani. - vallja gek után néztem. Hamar rá is találtam sokkal találkozom, mert mindig új és magánemberként az ERP tanácsadó. az abasra, ahonnan a jelentkezést újszerű kérdések érkeznek hozzánk, követően szinte azonnal vissza is hív- olyan vállalat-specifikus igények, Beszélgetésünk során egy másik szetak. Kapóra jött egy éppen akkor ak- amelyeket a lehető leghamarabb or- relemre is fény derült, Réka nagy áttuális győri workshop, ahol megismer- vosolnunk kell. A munkaidő teljes éléssel beszélt legkedvesebb időtölkedhettem a céggel, a munkatársak- hosszában problémamegoldás zajlik, téséről. - Legszívesebben ékszereket készítek, megoldásban részesítjük üzleti partmost 7+1kérdés - válaszol: Kiss Réka is van nálam egy táska drót és nereinket, abszolút támogató és kez- Kedvenc étel: rakott karfiol egy szatyor gyöngy. Van egy utazó- deményező módon kívánjuk segíteni a Kedvenc ital: bodzaszörp, nővére készletem, amit bárhol, bármikor elő- vevőink belső folyamatait, fejlődését. meggylikőrje vehetek, és amikor csak tudom, ezt Amennyire csak tőlünk telik, minden Kedvenc zene: a legkülönbözőbb stímeg is teszem. Hat évvel ezelőtt kap- problémára érzékenyen reagálunk, lusok, a poptól a rockig tam egy ékszerkészítéssel kapcsola- ezáltal sokkal személyre szabottabb Kedvenc színész: Robin Williams tos füzetet az egyik ismerősömtől, né- megoldást kínálunk. Kedvenc film: Végtelen hit hány ékszer elkészítési útmutatójával Az abasnál minden területnek meg- Turisztikai célpont: Görögország és hozzá egy csomag gyöngyöt - így van a maga szakértője, aki mindent Saját siker, amire a legbüszkébb: a kezdődött a szerelem. Ezután belemé- tud az érintett témáról, összességé- mérnök informatikus BSc diploma lyedtem a különböző technikákba, ben ebben különbözik leginkább az Legfontosabb emberi érték: megbízegyre több minden megtetszett, el- abas a Navisiontől. hatóság, őszinteség, segítőkészség kezdtem saját ötleteimet is megvalósítani. Főként internetről, tutorialokból tanultam, azóta már van néhány ékszerkészítő ismerősöm, akikkel segítjük egymást, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. Egyelőre a drótékszerek készítése mellett horgonyoztam le, szeretem kézzel készített ajándékokkal meglepni a környezetemet, ezeket sokkal személyesebbnek érzem a bolti ajándéktárgyaknál. - Térjünk vissza a vállalatirányítási rendszerek világába. Amint elhangzott jól ismered az abas ERP-t, de a Navisiont is. Tapasztaltál markáns különbséget a két ERP rendszer között? Nehéz kérdés, mindegyiknek megvannak a maga erősségei. Szerintem nem is annyira a szoftveroldalon mutatkozik meg a különbség, mindkét megoldás alkalmas a vállalati folyamatok támogatására. Sokkal inkább azt a csapatot lehet kiemelni, ami az abas mögött áll, nem elfogultságból mondom, hiszen mindkét oldalra ráláttam, hogy nálunk rendkívüli támogatást kapnak az ügyfelek. Adekvát, gyors

8 Partner Hírek Az abas-sal soha nem volt szükség az adataink költöztetésére Már 28 éve elégedett abas vevő a német Heless A szeptemberi abas 360 Nemzetközi Konferencia vacsoráján köszöntötték a megjelent régi és új abas partnereket, vevőket és a beszállítói láncok tagjait. Külön kiemelték Beate Becker-t, a Heless GmbH ügyvezető igazgatóját, aki 1986 óta elégedett abas felhasználó. A konferencia estéjén Werner Strub, az ABAS AG vezérigazgatója (CEO) számolt be a két cég közötti gyümölcsöző kapcsolatról, a legelső közös projektekről. Az abas a cégünk része és már 28 éve bízunk bennük. - nyilatkozta a cégvezető. Ms. Becker az abas ERP mindennapos hasznát is kiemelte: Számunkra hatalmas előnnyel járt, hogy korán elkezdtük használni az abas ERP-t. Segítségével olyan IT hátteret sikerült kialakítanunk, amin soha nem kellett változtatnunk. Ismerek olyan vállalatokat, akiknél le kellett cserélni a vállalatirányítási rendszert, néhányuknál több alkalommal is. Ez minden alkalommal sok munkaidőt vesz el a dolgozóktól óta dolgozunk az abassal, és soha nem volt szükségünk ada- Beate Becker a Németországban ta- egy tanácsadóval karöltve kértük be taink költöztetésére. - summázta az lálható schwetzingen-i székhelyű az ajánlatokat, de korábban számos eltel közel 30 esztendő tapasztalatát Heless GmbH ügyvezető igazgatója. A megoldást végignéztünk a németor- az ügyvezetőnő. babákat és egyéb játékokat gyártó vál- szági CeBIT vásáron. - emlékszik lalatot még édesanyja, Helga Moll vissza Ms. Becker. Heless GmbH alapította, 1949-ben. A vállalat termékkínálatában játékbabák és egyéb A németországi Schwetzingenben tagyermek kiegészítők találhatóak, ha- lálható Heless GmbH-t 1949-ben gyományos kivitelben, magas minő- Helga Moll alapította. Az egyedi játékségben. babákat és kiegészítőket gyártó cég több mint 60 éve sikeres üzleti szerep- A fogadás estéjén Werner Strub, az lője az európai piacnak ben ABAS AG vezérigazgatója megosztott Helga Moll lánya, Beate Becker vette egy inspiráló történetet a vendégek- át a vállalat irányítását, aki a szüleitől kel ban, még az abas történeté- kapott támogatással építette tovább a nek hajnalán, Mr. Strub személyesen vállalkozást. A Heless GmbH célja, adta át az abas megoldást Ms. Becker- Hosszú gondolkozást követően szán- hogy hagyományos módon előállított nek. Akkor még az ERP szoftver meg- tuk rá magunkat, hogy aláírjuk a szer- termékei magas minőségükkel tűnjeoldásokat olyan cégek nagy hardver ződést az egyik hagyományos, nagy nek ki a játékok piacán. A vállalat mintermékeivel együtt adták el, mint a szoftvergyártóval, de inkább éreztük den évben gazdagodik egy-egy új ter- Siemens és az IBM. Forradalmi ötlet magunkat pályázónak, semmint vevő- mékkel, designnal és kiegészítővel. volt, hogy a szoftvert a hardver rend- nek. A különböző szerződési feltételek szertől függetlenül értékesítsék, és nagyon bonyolultak voltak, nem tűnezt az úttörő megközelítést ragadta tek megfelelőnek, így hát átgondoltuk meg az abas. a döntésünket. Ekkor a tanácsadónk rámutatott, hogy már hardvertől füg ban Ms. Becker fiatal üzletveze- getlen szoftvermegoldást is vásároltőként elhatározta, hogy bevezeti kö- hatunk. Ez teljesen új megközelítés zépvállalatát az elektronikus adatfel- volt. - nyilatkozta Ms. Becker. Két dolgozás világába. Nem a nagy hard- cégnek küldtük el a pontos követelvercégek (mint a Siemens, IBM vagy a ményeinket, az abas-nak és a Roth- Nixdorf) szokványos szoftveres meg- nak, a beérkező válaszok alapján véoldásai közül választott, hanem adott gül az abas mellett döntöttünk. - egy esélyt az egyetemisták által alapí- mondta Ms. Becker. tott abasnak. Inspiráló együttműködés az abas és Egy független szoftverkereskedő kivá- Vevői között lasztása Az elmúlt években az abas együtt nö- Sokáig húzódott nálunk a megfelelő vekedett vevőivel, és a vevők együtt ERP rendszer kiválasztásának folya- növekedtek az abassal. Mindig is érmata. Elsőként 1983 augusztusában, tékeltem ezt a megközelítést! október 27. és 30. között rendezték meg az Industrial Supply Asia 2014 konferenciát, amelyen az abas Software AG csapata is megjelent. A nemzetközi vásár középpontjában a világ minden részéről érkező iparvállalatok és az új technológiai eszközök álltak. Az abas képviselői a helyszínen élő ERP bemutatót tartotabas a nagyvilágban cég képviseltette magát, köztük az abas is. A délelőtt folyamán 120 egyetemistának lehetősége nyílt részt venni egy előadáson, ahol többek között abas-usa az MD&M Konferencián tak, szemléltetve, hogy a rendszer hatékonyan kezeli a legösszetettebb az abas is bemutatkozott. Az előadás során a hallgatók megismerkedhettek Az abas-usa csapata október üzleti folyamatokat is. A háromnapos a cégekkel, HR vezetőkkel, munkatár án vett részt a Schamburgban konferencia során több mint 100 cég sakkal, és a potenciális munkakörökmegrendezett MD&M Konferencián. látogatott el az abas standjához, ahol kel egyaránt. Vitali Kaiser, a Karls- Az egész hetes rendezvény közép- a mobil megoldások és a gyártási mo- ruhe-i egyetem végzős mesterszakos pontjában a legújabb technológiai vív- dulok élvezték a legnagyobb népsze- hallgatója először látogatott el a renmányok és orvostani eszközök álltak, rűséget. A mobilitás nem egy üzleti dezvényre, így vélekedik róla: Hasztöbbek között a 3D-s nyomtatás és a trend, azonban a mai rohanó világban nosnak érzem ezt a mai napot a muntávoli betegmonitorozási lehetőségek. szükség van arra, hogy a folyamatok kakeresés terén, lehet, hogy találtam A rendezvényre a világ minden részé- mobilon is elérhetőek legyenek, is egy pozíciót az abas-nál. - mondja ről érkeztek látogatók, hogy a techno- ezáltal felgyorsítva a munkafolyama- mosolyogva Vitali. Úgy gondolom, lógiai újításokról első kézből értesül- tokat. A nemzetközi vásár során a ven- hogy az állásbörze olyan kellemes jenek. Az abas amerikai munkatársai dégek elmondták fő problémáikat, ne- légkört teremt, ahol több kérdést felbemutatták a látogatóknak a legújabb hézségeiket a különféle pénzügyi, tehetek a cégeknek és munkatársaik- ERP megoldásokat, válaszokat kínál- számviteli folyamatokban, amelyre az nak, mint egy állásinterjú alkalmával. tak a felmerülő problémákra. Megvi- abas munkatársai pár kattintással az - folytatta a fiatalember. tatták a mai kor legnagyobb kihívásait, ERP rendszeren keresztül azonnali Olga Aidel, a Karlsruhe-i egyetem és az ERP piac jövőbeli elvárasait. megoldásokat mutattak. A konferen- mérnök hallgatója először a délelőtti cia ideje alatt az üzleti folyamatok előadáson hallott az abas-ról, amely 10 éves jubileum a cseh piacon megismerése mellett a szórakozásra is lehetőséget kínált az abas standja. az első pillanattól érdekes volt szá- mára. Véleménye szerint a Catch- Tíz éve van jelen az abas Csehország- Egy virtuális nyerőgép segítségével the-job rendezvény nagyszerű módban, melyet vevőfórum keretében ün- nagyszerű ajándékokkal gazdagod- ja annak, hogy új embereket és karrier nepeltek a cég cseh és szlovén part- hattak a látogatók, többek között egy lehetőségeket ismerjen meg. Olga az nerei. Az október 24-ei rendezvény kö- ipad minivel, Logitech billentyűzettel egyetem befejezése után szakmai pozéppontjában az abas ERP új megjele- és egérrel, valamint abas márkás ter- zíciót szeretne betölteni egy vállalat IT nése, az aktuális helyi frissítések, va- mékkel, USB-vel és esernyővel. részlegén. lamint a mobil kiegészítő szolgáltatá- A hallgatók mellett, Mark Muschelsok álltak. Az abas partnerek bemu- Sikeres tagtoborzó Karlsruhe-ban knautz, az abas marketing igazgatója tatták saját kiegészítő megoldásaikat is pozitívan számolt be a Karlsruheis, megtudhattuk, hogy a Viva, a november 12-én Karlsruhe-ban ban eltöltött napról: Folyamatosan Fansteners és a Preciz egyaránt haté- Catch-the-Job néven állásbörzét keressük az elkötelezett fiatal szakkony megoldást nyújtanak a felhasz- szervezett a Cyber Forum. Hallgatók embereket, és ez az esemény kapcsonálók számára. A nap folyamán a ROI és fiatal diplomások egyaránt elláto- latot teremt köztünk és a potenciális Management Consulting AG-val és az gattak a rendezvényre, ahol 16 regio- munkavállalóink között. - hangsúamotiq automotive GmbH-val történő nális high-tech és telekommunikációs lyozta Mark. együttműködés gyümölcseként bemutatták az új Lean ERP-t, amely tovább javítja a vállalatirányítási rendszer hatékonyságát. abas a kínai nemzetközi vásáron

9 blog.abas.hu Friss, hasznos, érdekes. abas magazin, az InterJNet Kft. ingyenes, időszakosan megjelenő színes magazinja. Kiadja: InterJNet Számítástechnikai Kft. Felelős szerkesztő: Hoffer István. Nyomdai előkészítés: Goodwill PR és Kommunikációs Ügynökség. Nyomdai előállítás: Palatia Nyomda. Példányszám: 500 példány. Terjedelem: 16 oldal. Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: InterJNet Kft Jászberény, Apponyi tér 1.

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft szep tem ber 7. Kormányrendelet. Mi nisz te ri rendeletek. Közlemények

LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft szep tem ber 7. Kormányrendelet. Mi nisz te ri rendeletek. Közlemények LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. szep tem ber 7. T A R T A L O M Szám Tárgy Ol dal Kormányrendelet 215/2007. (VIII. 14.) Korm. r. A Nem ze ti Föld alap pal kapcsolatos egyes kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28.

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28. IV. ÉVFOLYAM 8. szám 2006. au gusz tus 28. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben