abas magazin ERP trendek Előrejelzések 2020-ra KKV Konferencia az abas Magyarországgal Exkluzív interjú az ABAS AG alapító tulajdonosával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "abas magazin www.abas.hu ERP trendek Előrejelzések 2020-ra KKV Konferencia az abas Magyarországgal Exkluzív interjú az ABAS AG alapító tulajdonosával"

Átírás

1 A z I n t e r J N e t K f t. s z a k m a i m a g a z i n j a I I. é v f o ly a m. 4. s z á m d e c e m b e r abas magazin KKV Konferencia az abas Magyarországgal Exkluzív interjú az ABAS AG alapító tulajdonosával ERP trendek Előrejelzések 2020-ra

2 Esemény Esemény Vecsés Kihívások és válaszok a KKV-k irányításában Nagy sikert aratott az Hoffer István, az abas Magyarország (InterJNet Kft.) ügyvezetője szerint a fő problémát az jelenti, hogy a vállalatvezetők az ERP bevezetése során leginkább a tegnap és tegnapelőtt problémáira keresnek megoldást, első KKV-konferencia megvalósításra váró távlati tervekkel kevesen rendelkeznek. Ugyanakkor a A várt sikerrel zárult az abas Magyarország által október 30-án megrendezett Kihívások és válaszok a KKV-k irányításában című konferencia. A meghívott előadók értékes és a gyakorlatban is hasznosítható tudást és tapasztalatokat adtak át az eseményen részt vevő vállalatvezetőknek. A rendezvényen gazdasági szaktekintélyek és sikeres KKV vezetők, valamint az abas Magyarország szakértői a KKV szektort érintő leggyakoribb nehézségekre hívták fel a figyelmet. jövőorientált szemlélet, és egy jól használható ERP alkalmazása már nemcsak a nemzetközivé válásnak, hanem a beszállítói működésnek is alapfeltétele - ezt erősítette meg előadásában Kokas Tamás, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) Befek- A felkért előadók között köszönthet- szektor helyzetét és legfőbb gazdasági tetésösztönzési Főosztályának főosztük Dr. Vértes Andrást, a GKI Gazdaságkutató mutatószámait ismertette, majd tályvezető-helyettese. A HIPA Befek- Zrt. elnökét, Peter Forschtot, gyakorlati útmutatót adott a vállalat- tetésösztönzési Főosztálya közvetlen az ABAS AG alapító tulajdonosát, valamint Kokas Tamást, a Nemzeti Befektetési Ügynökség Befektetésösztönzési Főosztályának főosztályvezető-helyettesét. vezetők számára. kapcsolatban áll a Magyarországra érkező külföldi vállalatokkal és tőkével, valamint a hazai vállalkozásokat - mint beszállítókat - tömöríti az OEMekkel. A konferencián Kokas Tamás az intézmény tevékenységéről, tapaszta- A konferencia Vecsésen, az Airport latairól számolt be. Kiemelte, hogy Hotel Stáció Wellness & Konferencia egy vállalat beszállítóvá válásának Szállodában került megrendezésre. A feltétele a vállalatirányítási rendszer központi és könnyen megközelíthető megléte és rendelkezésre állása. Az helyszín a vidéki vállalkozások cégve- ERP elsősorban a termelés folyamazetői számára is könnyebbé tette a tait, a szerződéses feltételek lebonyorészvételt, érkeztek is résztvevők szép lítását, a megrendelés időben teljesíszámban az ország különböző pontjai- A legnagyobb probléma Vértes sze- tését teszi lehetővé és gyorsítja, valaról. A konferencia résztvevői megerő- rint, hogy Magyarországot még nap- mint betekintést nyújt az egyes besítették, hogy használható informá- jainkban is kedvezőtlen üzleti klíma szállítói folyamatokba. ciókat, gyakorlati tapasztalatokat jellemzi, ami jelentősen megnehezíti a valamint értékes üzleti kapcsolatokat hazai vállalatok, különösen a KKV nyertek a konferencián. szektor szereplőinek életét, minden- Egy ilyen konferencia azért is kulcs- napos működését. Előadásában kitért fontosságú, mert lehetőséget biztosít a gyorsan változó gazdasági helyzetre a közvetlen kapcsolatfelvételre, a kér- és a vállalati megújulás szükségessédésfeltevésre az előadók és a résztve- gére, szerinte ugyanis a KKV szektorvők között. - hangsúlyozta Hoffer Ist- ban felerősödő piaci verseny egyik leván, az abas Magyarország, InterJNet hetséges megoldása a folyamatos Kft. ügyvezetője, a konferencia házi- vállalati innovációban rejlik. A GKI elgazdája. A rendezvény alatt nagy si- nöke beszélt a családi vállalkozások kert aratott az abas ERP élő bemuta- helyzetéről és jövőképéről, felvetette tója, melynek révén a vezetők közvet- a generációváltás, a vállalati utódlás Az előadó szerint a nemzetközi piacra lenül is megtapasztalhatták az integ- problémakörét is. Vértes szerint a je- jutáshoz, direkt, illetve indirekt exrált vállalatirányítási rendszer műkö- lenlegi KKV-k vezetése kiöregedőben porthoz, vagy akárcsak a beszállítói dését, megfigyelhették a számukra van, ha az alapítók tudását nem sike- láncba való bekerüléshez is elengedérdekes modulok használatát, és köz- rül átadni, az korlátokat szabhat a cé- hetetlen ma már egy korszerű, kellően vetlenül az abas Magyarország szak- gek jövőbeni fejlődésének. A szak- rugalmas vállalatirányítási rendszer embereinek tehették fel kérdéseiket. ember cégen belüli szemléletváltást használata. sürget, melyre gyakorlati megoldást A konferencia fő előadója Dr. Vértes kínálhat egy a cég adottságainak meg- A vállalatok forrásszerzési lehetőséfelelő András, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke vállalatirányítási rendszer be- geiről Ponácz György Márk, az Ekron volt, aki előadásában a KKV vezetése és működtetése. Consulting Üzleti és Technológiai Fej- lesztő Kft. ügyvezető igazgatója tar- előadó hangsúlyozta a rendszer je- masztja. A cég 2012 végén vezette be tott informatív előadást. A cégvezető a lentőségét a vezetői döntéshozatal- a vállalatirányítási rendszert, melynek vállalatirányítási rendszer bevezeté- ban, a gyors és optimális döntések előnyei azonnal megmutatkoztak. Egy séhez kapcsolódó pályázati lehetősé- meghozatalához elengedhetetlen a nagy járműgyártó cég beszállítóvá gekről, és az ehhez kapcsolódó döntést támogató, a vezetőt a szük- válási feltételei között szerepelt a vál as időszakra vonatkozó pályá- séges információkkal gyorsan és va- lalatirányítási rendszer megléte, mezati felhívásokról tájékoztatta a hall- lós idejűen ellátó ERP. Az abas megol- lyet a B&S Elastic az abas ERP bevegatóságot. dások segítségével a cégvezetők időt zetésével kívánt biztosítani. A beveés költséget takarít-hatnak meg, va- zetést követően létrejött beszállítói lamint a folyamatos ellenőrizhetőség szerződésnek köszönhetően a B&S miatt a hibák száma jelentősen csök- Elastic közvetlen autóipari beszállítókenthető. Soltész Sándor szerint egy vá vált, ennek hatására napjainkban a vállalat hosszú távú sikeres működé- járműgyártó vállalat egyetlen megséhez elengedhetetlen egy stabil ERP rendelése felér az előző év teljes behasználata, amelynek előnyei már a vételével. A cég sikeréről az abas kis cégek működésénél is hamar meg- Magyarország szakértői számoltak be mutatkoznak. a konferencián, melyen a B&S Elastic vezetője az új gyártócsarnokuk építése miatt nem tudott részt venni. Az előadások és az ebéd után Hoffer István, az abas Magyarország, InterJ- Net Kft. ügyvezetője kerekasztal beszélgetésre invitálta a résztvevőket. Az oldott hangulatú beszélgetés ke- retében sorra vették és meg is vála- szolták azokat a kérdéseket, amelye- ket a leggyakrabban vetnek fel a válla- latirányítási rendszer bevezetését ter- vező vállalkozások vezetői. Az abas Magyarország felkérését Soltész Sándor, a Ganz Holding termelési igazgatója is örömmel fogadta. A konferencián saját tapasztalataiból merítve ismertette az abas ERP használatának a termelésben és vállalatvezetésben megmutatkozó előnyeit - a Ganz Holding évek óta az abas ERP elégedett felhasználója. A termelési igazgató szerint a gyártsunk vagy gyártassunk kérdés minden termelővállalat életében felmerül, a kérdés eldöntéséhez nagy segítséget nyújt az abas ERP. Baán Miklós a Baán Bt. ügyvezetője választ adott a kisvállalatokat legin- kább foglalkoztató kérdésekre: Milyen előnnyel jár a vállalatirányítási rend- szer bevezetése egy akár 10 fős vállalkozás számára? Az ügyvezető elmesélte, mi ösztönözte az abas vállalatirányítási rendszer bevezetését a speciális csomagolásokkal foglalkozó vállalatnál. Külön kitért az InterJNet Kft. kiemelt ügyfélgondozására. Az abas fontos tulajdonságaként a cégre szabhatóságot, az egyszerű és könynyen tanulható kezelési felületet, va- A KKV vezetők visszajelzései alapján lamint a jó ár-érték arányt emelte ki. aktuális ismereteket, piacképes tu- Az abas bevezetését követően a Baán dást biztosított a konferencia a gya- Bt. értékesítési és beszerzési folya- korlati szakemberek számára. A Az előadó az ERP előnyeit bemutatva matai teljes mértékben átláthatóvá résztvevők megerősítették a konfemegemlítette többek között, hogy a váltak, a könnyen kezelhető, napra- rencia szükségességét, melyről akvállalatirányítási rendszer használa- kész adatbázisnak és raktári nyilván- tuális ismeretekkel, piacképes tudástával rengeteg időt és energiát taka- tartásnak köszönhetően látványosan sal tértek vissza vállalkozásaikba. A rítanak meg az előkalkuláció és az felgyorsultak a cég gyártás- és terve- pozitív visszajelzéseknek köszönheajánlatátadás során, valamint az ad- zés előkészítési fázisai, javult a haté- tően az abas Magyarország a KKV minisztratív idők csökkentésével. konyság és eredményesebb lett a vál- konferencia megismétlését tervezi. Soltész Sándor szavaiból kiderült, hogy a Ganz Holding működéséhez elengedhetetlen az abas ERP megbízható, felhasználóbarát működése. Az lalkozás működése. Az abas ERP rendszer fontosságát a B&S Elastic Kft. példája is alátá- A konferenciáról további érdekes információk az abas Magyarország honlapján olvashatók:

3 Interjú Interjú abas a nemzetközi piacokon Exkluzív interjú az ABAS AG alapító tulajdonosával Peter Forscht, az ABAS AG alapító tulajdonosa (CCO) személyesen is részt vett és előadást tartott az abas Magyarország szervezésében október 30-án tartott KKV konferencián, ahol a vállalat nemzetközi piaci jelenlétéről, az aktuális globális trendekről beszélt. Előadását követően az ABAS AG alapítója exkluzív interjút adott az abas Magazinnak. szabott ERP kialakítását és bevezetését. Összességében egy jól felépített, projektszemléletű vállalatról beszélhetünk, amellyel nemzetközi szinten is hatékonyan és kiválóan lehet együttműködni - fejtette ki véleményét Peter Forscht a hazai abas disztribútorról. - Milyennek látja ezt az újszerű kezdeményezést, az országos hatáskörű, kifejezetten KKV-kat célzó konferencia megszervezését? szen összeköti őket a nemzetközi vál- Egy trendkövető ERP reszponzív, kü- lett szükség van egy képzett, tapaszlalatokkal, a beszállítói láncok kulcs- lönböző felületeken is ergonomikusan talt abas partnerre, aki segít a bevezeszereplőivel. Talán már nem is trend, kezelhető vállalatirányítási rendszer, tésben, és akivel hosszú éveken át jól egyre inkább alapvető felhasználói el- amely nélkül ez az elvárás teljesség- együtt lehet működni, aki támogatja a várás, hogy az ERP-k biztosítsák a mo- gel megvalósíthatatlan. kulcsfontosságú üzleti folyamatokat, bilitást a felhasználók számára. A kihí- és ezáltal az ügyfél is helytáll a piaci vásokkal lépést tartó vállalatvezetők - Végezetül mit üzen az abas magazin versenyben. Az abas filozófiájának ez nemcsak a munkahelyükön, a számí- olvasóinak? az egyik előnye, amit az abas partnetógép monitora előtt figyelik a terme- rek világszerte, így az abas Magyarorlési, elosztási és egyéb folyamatokat, - Az üzletet emberek működtetik, nem szág - InterJNet Kft. is biztosít ahhoz, hanem úton-útfélen igényt tartanak a pedig a technológia. Ez azt jelenti, hogy a magyar cégek versenyképesnaprakész információkra. hogy az alkalmas ERP rendszer mel- sége tovább növekedhessen. - Ha egy kicsit az üzleti folyamatok, a A 35 éves tapasztalattal rendelkező nyítási rendszert a bevezetés során sikerek és kihívások mögé nézünk, akabas jelenleg 29 országban, több mint minden esetben hozzáigazítják az kor végső soron minden esetben em szakértővel szolgálja ki a nagy- adott ország törvényi, jogszabályi és berekkel találkozunk. Az igazi sikerek ságrendileg 3000 abas ERP-t haszná- adózási rendjéhez. Cégünk az évek so- a közvetlen emberi kapcsolatokból, ló vállalat igényeit - indította előadá- rán kifejlesztett egy részletes, kipró- kreativitásból, tudásból és elkötelesát Peter Forscht, aki hangsúlyozta: bált bevezetési módszertant, amely zettségből származnak. Cégvezetőcége számára különösen fontos a KKV megkönnyíti az abas vállalatirányítási ként kifejezetten fontosnak tartom, szektor, ugyanis a saját iparágukban rendszer bevezetését, és szükség sze- hogy a munkavégzés mellett ilyen kiemelkedő eredményeket elérő, fle- rint segít a kisebb vállalatok folyama- rendhagyó, egész napos eseményekre xibilis kis- és középvállalatoknak pon- tainak racionalizálásában. A globális is időt szakítsunk, amelyek nem csak a tosan egy olyan személyre szabott, ru- trendeket figyelő, azokat helyi szinten legfontosabb információk átadására galmas ERP megoldásra van szüksé- is adaptáló abas Partnerek - mint ami- biztosítanak nagyszerű alkalmat, hagük, amit az ABAS kínál. A KKV-k kö- lyen az abas Magyarország, InterJNet nem az üzleti kapcsolatok ápolására, zül egyre több nemzetközi nagyválla- Kft. - munkatársai így megfelelő segít- a személyes diskurzusra is alkalmalatok beszállítójaként tevékenykedik, séget nyújtanak a nemzetközi vállala- sak. Ezekből fakadnak az újabb ötlea multinacionális vállalatok pedig tok időzónák közti, adózási és nyelvi tek, a kreatív megoldások. Külön öröm napjainkban alapkövetelményként különbségeinek áthidalásában - számomra, hogy ezen a rendezvényen várják el beszállítóiktól egy megbízha- mondta el Peter Forscht. az abas ERP-t is jobban megismertettó vállalatirányítási rendszer haszná- hettük az érdeklődő cégvezetőkkel és latát, és azt, hogy akár a különböző or- vezető munkatársaikkal. szágokban működő leányvállalatok is azonos vállalatirányítási rendszer szerint működjenek. A beszállítói piacon belül is meghatározó az autóipar szerepe, az abban tevékenykedő vállalatok közül egyre több az elégedett abas felhasználó. - Ha már az újabb ötletekről beszélünk, milyen globális trendekkel számol az abas? Milyen elvárásoknak kell megfelelnie az ERP-k következő generációjának? - A világ, amelyben élünk, egyre komplexebbé - Ön szerint minek köszönhető a beszállítói szektoron belüli erőteljes jelenlét, az abas ERP népszerűsége? válik. A vállalati struktúrák és folyamatok állandóan változnak, az a vállalatirányítási rendszer, amely 10 vagy 15 éve hatékonyan működött, ma - A legtöbb nemzetközi vállalat eseté- már nem felel meg a gazdasági körben felmerül az igény, hogy a világ nyezet és a felhasználók elvárásainak. számos pontján található telephelyei- - Az abas Magyarország, InterJNet Fejlesztés nélkül legalábbis bizonyoken ugyanazt az ERP-t használják. Az Kft. képzett és tapasztalt munkatársai san nem. Különösen igaz ez a kis- és abas felkészült erre a kihívásra, pon- rendszeres belső tréningeken vesz- középvállalati szektorban, ahol a szetosan ezen a területen kiváló. Az abas nek részt, így képben vannak az aktuá- mélyre szabott megoldások, a gyors ERP jelenleg 28 nyelven használható, lis ERP trendekkel kapcsolatban. Csa- reagálás elengedhetetlen az életben vagyis minden országban az anya- patukban nemcsak tanácsadók, ha- maradáshoz. Az eddig kizárólag belnyelvükön dolgozhatnak vele felhasz- nem szoftverfejlesztők is találhatóak, földön tevékenykedő vállalatoknak nálóink, tanácsadóink a vállalatirá- akik biztosítják a vásárlók igényeire nagy segítséget nyújt az abas ERP, hi- ERP Trendek - 5 előrejelzés a 2020-as ERP piacról 4. Az ERP szoftverek tagoltsága Már tapasztalható azon ügyfelek számának növekedése, akik nem egy tel- Nem könnyű megmondani, hogy 6 év vőtől -, de a mobilitás lesz az elsődle- jes körű ERP szoftvert keresnek, hamúlva egy iparág milyen fejlesztési ges technikai valóság 2020-ban. A nem olyan megoldásokat, mint a rakirányt vesz fel. Eric Kimberling, a menedzsment, az irodai dolgozók, a tárkezelési rendszerek (WMS), ügyfél- Panorama Consulting Solutions alapí- bolti eladók, a raktári ügyintézők mind kapcsolat-menedzsment rendszerek tója és ügyvezetője, aki egyben elis- mobileszközöket fognak használni az (CRM), humán erőforrás menedzsmert ERP rendszer szakértő, megosz- üzleti adatok elérésére - minimum ment rendszerek (HCM). A jelenséget tott néhány kulcsfontosságú várako- annyiszor, mint a hagyományos asztali részben a különböző szervezeti strazást a jövőt illetően. elérést. Az említett előrejelzés bekö- tégiák (out- és insourcing) hívták életvetkezése nyilván annak köszönhető, re, amely az integrált ERP rendszerek 1. Az ERP rendszerek felhasználóbarát hogy számos alkalmazott a magán- és a dobozos megoldások között mo- kialakítása életben is használja a mobileszközö- zog. A szakértő szerint a másik fő hajhogy Ahogy az alkalmazottak új generációi ket. Ahogy a magánéletben, úgy a tóerő az, hogy a CRM, HCM vagy WMS belépnek a munkavállalók világába, munka világában is elkerülhetetlen, rendszer kisebb költségekkel és kocúgy követhetjük figyelemmel az ERP hogy - lehetőségeinkhez mérten - rá- kázattal járhat, és rövidebb időn belül rendszerek felhasználóbaráttá válá- csatlakozzunk az ERP rendszerre, és vezethet üzleti sikerekhez, mint a telsát, az egyre összetettebb igények ki- aktuális információkat nyerjünk be- jes ERP rendszer bevezetése. elégítésével. Képzeljünk el egy hu- lőle. A trend másik okozója a munkaszonéves fiatalt, aki Facebookon, Twit- beosztás változásával áll összefügteren, 5. Az ERP szolgáltatókat a puha ténye- Instagramon nőtt fel, majd köz- gésben: a több részmunkaidős, mobil- zők különböztetik meg lik vele, hogy meg kell tanulnia egy ar- és szerződéses alkalmazott rákény- Az ERP rendszert nem régóta hasznáchaikus AS-400 alapú, zöldképernyős szeríti a vállalatokat a mobil ERP ló cégeknél az egyik legjelentősebb ERP rendszer használatát - ez egysze- szoftverek használatára. kihívást a változásmenedzsment jerűen nem működik. Azok a vállalatok, lenti. A Panorama Consulting Soluamelyek még nem váltották le az ilyen 3. Középpontba kerülnek az üzleti intelligencia tions legutóbbi jelentésében már vilátípusú rendszerüket, rákényszerülnek rendszerek gosan látszik, hogy az oktatási problé- az újításra. Azok az ERP szolgáltatók, Az üzleti intelligencia rendszerek mák, az ügyfél változásra való nyitottakik még mindig az idejétmúlt felhasz- használata már most is nagy figyel- ságának hiánya, a bevezetési nehéználói felületeket és funkciókat támo- met kap, de a jövőben a trend tovább ségek okozzák a projektek csúszását, gatják, még nagyobb nyomás alá ke- erősödik. A következő években a a költségvetési keret túllépését az rülnek, hogy olyan felhasználóbarát tranzakciós és stratégiai adatgyűjtés ERP bevezetésben. Összességében és intuitív szoftvereket hozzanak létre, kizárólag ERP szoftverek segítségével tehát a vállalatirányítási rendszerek amelyek kielégítik a modern felhasz- valósul meg, ami lehetővé teszi az közötti döntéshozatalt már nem a kenálók igényeit. adatok részletekbe menő elemzését, ményebb szoftverjellemzők, hanem ezáltal stratégiai versenyelőnyhöz jut- egyre inkább a könnyebb problémák 2. A mobilitás mainstream lesz tatja a vállalatokat. Az egyszerű jelen- - mint a szervezeti változás menedzs- Sok ipari elemző szeret beszélgetni a téskészítés nem válthatja ki az üzleti ment - kezelése határozza meg, az SaaS-ról és a felhő alapú számítás- intelligencia rendszerek használatát, ERP szolgáltatók legfőbb megkülöntechnikáról - mindegyikük az említett a jövőben az információfeldolgozás böztető jegyei már ezekben a puha tétechnológiák alkalmazását várja a jö- pontosabb megoldásai szükségesek. nyezőkben keresendők

4 Interjú Interjú az abas USA magyar származású marketing igazgatójával Rebranding, triatlon és a szilvás gombóc Caroline Wizeman, az abas USA marketing igazgatója nem mindennapi édesanya. 7 éves kisfia mellett az abas egyesült államokbeli marketing és kommunikációs feladatait, valamint az abas nemzetközi márkaépítésének projektvezetői feladatait látja el. Amikor csak ideje engedi, fut és hegyet mászik, az edzett férfiakat is próbára tévő Half Ironman versenyt is teljesítette. Az abas tengerentúli marketingvezetőjével készített interjúban magyar vonatkozások kerülnek napvilágra. végén nyilvánosságra hozzuk az új honlapot, amelynek további alakítása, nemzetközi kiterjesztése már valószínűleg 2015-re nyúlik át. Az új honlapnak a korábbihoz képest merőben más, új funkciót szánunk, így az újszerű tartalmak és megjelenés nemcsak egy projekt részét képezik, hanem mindezek által egy új felületet, online közösségi teret szeretnénk megnyitni, amely további üzleti kapcsolatokhoz vezet. Folyamatosan új idegen nyelveket adunk a weboldalhoz, partnereink már javában a fordításon dolgoznak, a későbbiekben pedig szeretnénk kibő- víteni a partnerek szerkesztési jogkö- - Idén júliusban csatlakoztál az abashoz és máris egy nemzetközi márkaújítás élén találtad magad. Hogy sikerült ilyen gyorsan felvenni a ritmust? igazán erőteljes üzenetet hordoz, megmutatja, hogyan gondolkodunk mi az abas-nál. Az új brand az emberekre koncentrál - az alkalmazottakra, rét az oldalon. Egy további izgalmas - ugyanakkor hatalmas - feladat az új arculat integrálása a már meglévő akik egy csodálatos vállalatot építet- abas ERP-be. Ez a projekt is megkez- - Én csak egy része vagyok a marke- tek fel, a különleges partnereinkre, és dődött már, egy párhuzamos fejlesztői ting csapatnak és egy elég szerencsés az egyedi kapcsolatra, amely köztünk csoport dolgozik rajta, melyet felhaszidőszakban érkeztem a vállalathoz. és ügyfeleink között alakult ki. nálói felülettervezők, abas vezetők és Mielőtt csatlakoztam az abas-hoz, a az értékesítői csapat tagjai alkotnak, cég vezetősége már döntött néhány új megjelenést szabva az abas ERPnagy volumenű változásról, az ABAS nek. Mindezek mellett szeretnénk erő- AG központi marketingvezetője, Mark teljesebben bekerülni a köztudatba, Muschelknautz - aki január óta dolgo- akár sajtómegjelenések révén, valazik a cégnél - már kidolgozta a márka mint szorosabb kapcsolatot ápolni a megújításának főbb irányvonalait. független ERP szakértőkkel, iparági Tökéletes volt az időzítés. A munka- elemzőkkel. vállalásom előtti és utáni hetekben sok minden kristályosodni látszott, előttem voltak már a nemzetközi abas vezetőségtől beérkezett visszajelzések a legmegfelelőbbnek ítélt márkakoncepcióval kapcsolatosan. A ponto- A szoros kapcsolat segít mélyebben megérteni ügyfeleink üzleti tevékeny- ségét, így olyan szoftvert építhetünk - A projektcsapat vezetőjeként találkozol a nemzetközi csapat összefogásának szépségségével és nehézségeivel egyaránt. Mennyire látod nehéznek a globális márkaújítást? sítások után már szerveztük is az ar- számukra, amely maximálisan kiszolculati anyagok megvalósítását a lon- gálja az igényeiket. A márkaújítás leg- - Személy szerint nagyon szeretek egy doni DIG tervezőirodával, akik kidol- elején eldöntöttük már, hogy igazi em- nemzetközi csapatban dolgozni! Nagozták a végső megjelenést. A kon- bereket fogunk bemutatni, nem mo- gyon érdekes volt szembesülni a kücepció kiválasztása után rendkívüli delleket vagy stock-fotókat, mert azt lönböző üzleti kultúrákkal és munkamódon felgyorsultak a folyamatok, vi- szeretnénk, hogy a hitelesség maxi- stílussal, amely világszerte más és lágszerte az abas partnerek lelkese- mális mértékben megjelenjen a válla- más. Újszerű kihívás volt számomra désével és nyitottságával találkoz- lat arculatában. Szerencsére kelle- az is, hogy egy olyan egységes weboltunk, akik azonnal nekiláttak az új mes megjelenésű hölgyek és urak dol- dalt tervezzek, amely aztán minden márkaelemek átvételének, a helyi ar- goznak az abas-nál, így nem lesz ne- idegen nyelven jól mutat. Némely ideculat módosításának. héz dolgunk... gen nyelv, mint például a német, nagyon hosszú szavakat tartalmaz. Más - Sok változásnak lehettünk tanúi a - Számíthatunk további változtatásoknemzetközi nyelveknél - mint a török és a thai - márkával kapcsolatban, ra is az abas kommunikációjában? szokatlan, speciális karaktereket új arculatot építettetek ki, új logóval és Megosztanád a magyar olvasókkal a használnak, megint másokat jobbról weboldallal. Mesélnél nekünk az ere- jövőbeli marketingterveket? balra olvasnak. Egy ilyen helyzetben a deti márkakoncepcióról? tervezőnek - ez esetben nekem - ki kell - Ahol most tartunk, az még csak a lépnie a saját komfortzónájából, és - Az új márkakoncepció Az Emberi kezdet, ennél sokkal több változás belehelyezkedni az adott idegen Előny megnevezést kapta, amely egy várható a következő évben! Az idei év nyelvbe, kultúrába, perspektívába. Az eltérő időzónákon is sokat derü- közben különböző problémákon és a tem, és amíg a többiek álmosan élelünk. Amikor itt Virginiában késő dél- megoldásukon töröm a fejem, majd deztek, én már fitt és friss voltam. Véután van, az európai munkatársak már konferenciabeszélgetéseket intézek gül 6 óra 42 perc alatt sikerült teljesíalszanak, az ázsiai partnerek pedig amint elaludt a kisfiam. Egészen ad- tenem az úszásból, kerékpározásból még nincsenek az irodájukban. A reg- dig, amíg megőrizzük magunkat attól, és futásból álló távot, nagyon boldog gelek viszont mozgalmasak, mert mi- hogy munkamániássá váljunk, úgy vé- voltam, amikor átszeltem a célre mi amerikaiak felébredünk, tenge- lem, hogy a technika rugalmasságot egyenest! A versenyzés mellett narentúli és távol-keleti munkatársaink és szabadságot biztosít számunkra, gyon szeretem a szabadtéri kihívásotöbbsége már 3-4, vagy akár több órá- hogy mind a gyermeknevelést, mind a kat, a hegymászást és a természetjája is keményen dolgozik. A kihívások karrierépítést elkötelezetten, szenve- rást. Legkedvesebb élményeim közé közepette úgy látom, pont ez a sokszí- délyesen végezzük. tartozik, amikor testvéremmel és egy nűség jelenti az abas igazi erősségét. - Honnan gyűjtesz elegendő energiát kisebb baráti társasággal megmásztuk a Kilimandzsárót és a Washington - Az új honlapon olvasható élettörté- mindehhez? Elárulod a titkodat? államban lévő Mount Rainer-t. netedben hangsúlyozod, hogy elsősorban édesanya vagy. Hogyan tudod - Őszintén szólva, nem tudom. Minden Kiderült, interjúalanyunk leánykori összeegyeztetni ezt a kemény munkát éjjel 7-8 órát alszom, amely elegendő neve Caroline Gerényi, tehát az abas a gyermekneveléssel? számomra ahhoz, hogy kellően rege- USA marketing és kommunikációs nerálódjak. Amikor reggelente felke- igazgatója magyar származású. Szá- - A legjobb dolog anyának lenni! A lek, tárt karokkal várom a következő mos családi szokás őrzi a magyar gyöfiam, Nathan, most 7 éves, és nagyon kihívásokat! kereket, Caroline egyik kedvenc csalásokat szórakozunk együtt. Tele van di tradíciója az őszi szilvásgombóc kéenergiával, mindig van egy kedves - Úgy tudjuk, nagyon érdekes és aktív szítés. Remélem, egyszer majd ellászava, egy mosolya, egy ölelése hoz- hobbid van. Mesélnél róla? togathatok Magyarországra, és megzám. Ami a munka és a privát élet kö- ismerhetem Budapestet, ahonnan a zötti egyensúlyt illeti, nagyon szeren- - Persze! Ebben az évben teljesítettem családom származik. - osztotta meg csésnek tartom magam, hogy az a Half Ironman futamot a Georgia ál- velünk vágyát Caroline. abas-nál dolgozhatok. A cég általá- lambeli Augustában, ami nagyon szónosságban - és így a főnököm, Alan rakoztató volt. A versenyt két nappal a Végzettség Salton is - családbarát szemléletet szeptemberi abas 360 Konferencia Summa Cum Laude egyetemi képvisel, nagyon támogatóak az anyai után (vasárnap) rendezték, így német- végzettség, Kommunikáció szak (grateendőim iránt, még ha ez azt is jelenti, országi előadásomat követően péntek fikai design), University of Dayton hogy Nate alkalmanként az irodában este gyorsan repülőgépre szálltam, Munkahelyek van, vagy a nap folyamán el kell sza- hazaérve felkaptam a biciklimet és a grafika és web design, ladnom egy iskolai megbeszélésre, triatlon felszerelésemet, majd az éj- Winholesale, Dayton rendezvényre. Ez nem mindig könnyű szaka folyamán útnak is indultam online kommunikáció, feladat, néha azt érzem, hogy a munka Georgia államba. Mindenki azzal rio- Lafarge North America rátelepszik az életem minden egyes gatott jó előre, hogy a hirtelen időelto Marketing és Kommuniterületére. Gondolok itt arra, hogy a lódások miatt levertség lesz úrrá raj- kációs Igazgató, Near Infinity Corporaboltban, sorbanállás közben is t tam, de azt hiszem ez éppen az tion, Virginia írok, Skype üzeneteket olvasok reggel előnyömre fordult, ugyanis a verseny Marketing és Kommunikációs az ágyban, ahogy felébredek. Futás reggelén német idő szerint ébred- Igazgató, abas USA 6. 7.

5 Partner A Phoenix Mecano a második legrégibb magyar abas partner Több mint 17 éve kiváló kapcsolatban az abas-sal szerben szereplő, pontosan vezetett törzsadatok és gyártási listák bármikor naprakészen a rendelkezésünkre álljanak. Az abas felhasználóbarát működését mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a vállalatnál kialakított automata raktárak vezérlései és a tárgyi eszközök kezelése is abas-ból történik. Összefoglalóan, az integrált vállalatirányítási rendszer minden lehetőségét kihasználjuk valamennyi gyártási, szervezési és adminisztrációs területen. A Phoenix Mecano Kecskemét Kft. a második legrégebbi magyar abas felhasználó vállalat. Az együttműködés 1996-ban kezdődött, amikor a cég vezetése Kasza Attilát IT vezetőnek szerződtette és előző munkahelyi tapasztalataira támaszkodva az abas vállalatirányítási rendszer bevezetése mellett döntöttek. Azóta a Phoenix Mecano az egyik legfontosabb magyarországi abas referenciahely, számos abas felhasználó itt találkozott először működés közben az abas ERP-vel. - Mennyiben könnyíti meg személye- - Azt mondják, az első benyomás rend- nedzsment egy olyan vállalatirányítási sen az Ön munkáját az abas ERP? Mikívül sokat számít. Ön mikor és hogyan rendszert keresett, aminek maxi- lyen konkrét elvárásai vannak egy jó találkozott először az abas vállalatirá- mális a támogatottsága. Velem együtt ERP-vel kapcsolatosan és ebből mit nyítási rendszerrel? gyakorlatilag az abas rendszer mellett nyújt az abas? is letették a voksukat, szakemnyújt - Az első munkahelyemen, a Knorr- bert, tudást és tapasztalatot szerez- - A rendszer kezelhetőségét tartom az Bremse igazgatója vállalatirányítási tek meg egyszerre. Karácsonyra meg- abas legnagyobb erényének, ugyanis rendszer bevezetését tervezte, ezért érkezett a szerver, megindult az abas az abas ERP lehetőséget teremt a őszén a számviteli igazgatóval oktatása, január végén pedig már az eltérő gyáregységünk kezelésére, együtt repülőgépre ültetett és abas-ban történt a könyvelés és a összehangolására. Az általunk üze- Münchenbe küldött az anyavállalat- számlázás. A felső vezetés teljes mér- meltetett abas ERP rendszert három hoz, hogy az ottani központban megis- tékben támogatta azokat a bevezetési földrészen használjuk egyszerre, rajmerkedjünk az abas (akkori nevén lépcsőket, melyeket az abas és én ja- tunk kívül az amerikai és a kínai kollé- EKS) vállalatirányítási rendszerrel. vasoltam, ezért zökkenőmentes volt a gák is dolgoznak ebben a rendszer- Nem mondom, hogy szerelem volt el- bevezetés. ben, de ha egy német kollégának a mi ső látásra, mert a rendszert először rendszerünkben lévő adatra van szükmeg kellett ismerni, de második látás- sége, akkor ő is a mi abas-unkba lép ra már létrejött a szerelem, ami azóta be. Éppen ezért az időzónák eltérése is tart elején már magam is miatt gyakorlatilag az év 365 napján, használtam az abast, a következő folyamatosan 3 műszakban használévekben pedig megismerhettem a juk az abas ERP-t. A legnagyobb abas rendszert működés közben. Ez a ta- felhasználók közé tartozunk: jelenleg pasztalat később meghatározta az 181 licensz fut nálunk egyszerre, és életemet. ennek ellenére előfordult már, hogy azt írta ki a rendszer, hogy jelenleg - Ennek köszönhetően került kapcsolatba a Phoenix Mecano Kecskemét - Milyen tapasztalatai vannak az abas nem tud több felhasználót fogadni a magyarországi szerverben. Ezért talán Kft-vel? ERP-vel kapcsolatosan? a legfőbb elvárás számomra egy ERP rendszert illetően, hogy az mindig - Közvetve igen. A Kecskeméten indu- - Az abas vállalatirányítási rendszerét stabilan álljon a vállalat rendelkezéló Phoenix Mecano vezetése pár évvel teljes körűen kihasználjuk a munkánk sére. Ami a rugalmasságot illeti, fonkésőbb megkeresett, hogy vállalnám- során, a vevői megrendelésektől kez- tos szempont, hogy az egyes feladatok e az IT feladatok vezetését. A megke- dődően egészen a kiszállításig, illetve megoldása során nem azt a kérdést resésre nem lehetett nemet mondani, a pénzügyi folyamatok lezárásáig min- tesszük fel az abas szakembereinek, mert nyilvánvalóan látszott, hogy a den ebben zajlik. Fontos, hogy az hogy megoldható-e?, hanem azt, vállalat nagy lehetőségek előtt áll. anyaggazdálkodási készletadatok és hogy mikorra lesz kész? decemberében kezdtem a a beszerzési paraméterek mindig rencégnél, ami akkorra már meghaladta a 150 fős létszámot. A vállalat megnödelkezésre álljanak, ezért valamennyi anyag- és határidő-tervezési folyamat - Mennyire hangolható össze más rendszerekkel az abas ERP? vekedett üzleti folyamatai meghalad- az abas rendszerében történik. Létták a táblázatkezelőben megoldható fontosságú, a mindennapi munkánk- - Az abas nagyon jól adaptálható és szintet, ezért az anyaországi me- hoz nélkülözhetetlen, hogy a rend- nagyon jól testre szabható. Nálunk gyakori, hogy egy folyamat az SAP-ból indul el, majd folytatódik nálunk az abas-ban és a végén már a Navison-be kerülnek az egyes munkafolyamatok. A gimnáziumot matematika tagozaton végezte, majd a Budapesti Műszaki A legnagyobb előny, hogy mindegyik - Mivel régi felhasználók vagyunk, Egyetem gépészmérnöki karán szervállalatirányítási rendszerhez való nemcsak a magyar abas partnercéget, zett diplomát 1986-ban. A kezdetektől csatlakozást maximálisan tudjuk ke- az InterJNet-et tudjuk felkeresni az kiemelt érdeklődéssel fordult a százelni abas-sal. A vállalatcsoporton ötleteinkkel, hanem az anyagyárnak is mítógépek és az informatika irányába, belül is van SAP és Navison, így időről elmondjuk az elképzeléseinket, igé- diplomamunkáját egy gyártást terveidőre globális konszolidációs törekvé- nyeinket. Hiszem, hogy ha elmondom ző rendszer felépítésének megtervesek is felmerülnek, és mivel egyedül a munkánkból fakadó fejlesztési ötle- zéséből írta. Ritkán vált munkahelyet. mi használunk abas-t, ezért ezek a mi teinket, akkor az abas megoldja. Első munkahelyén, a Knorr-Bremse kárunkra, az abas ellen történnének. Fékrendszerek Kft.-nél ismerkedett Mégis, amikor a gyakorlatban is fel- meg az abas vállalatirányítási rendmérik a költségeket és lehetőségeket, szerével és szerzett benne nagyfokú egyértelművé válik, hogy egy nagyon jártasságot. Ezt a tudást kamatoztatta jól működő abas rendszerünk van, ami második és jelenlegi munkahelyén, a az ár-érték versenyben és a teljesít- Phoenix Mecano Kecskemét Kft-nél, ményben mindig helytállt. ahol 1996 decemberében kezdett, 1997 januárjában pedig már az abas - Előfordult már rendszerhiba az abas működése közben? bevezetését koordinálta. Akkor még egyedül látta el a cég IT feladatait, ma egy ötfős IT csapatot irányít. IT vezető- - A rendszer használata óta gyakorla- Sok száz, a miénkhez hasonló abas ként ma is napi 10 órát dolgozik, de ebtilag nem találkoztam se szoftverhi- felhasználó cég lehet Németország- ben a feladatkörben ezt természetesbával, se olyan működési hiányossá- ban, és az ötletek kimondásával súlyt nek tartja. Ha éppen nem az informagokkal, amelyek a többi rendszernél adunk az igényeknek. Korábban 3-4 év tikával foglalkozik, akkor szívesen jár bizony elég gyakran előfordulnak. kellett egy fejlesztési ötlet átfutására, színházba vagy kirándul a természet- Számomra a megbízhatóság a legfon- napjainkra ez a felére csökkent. Azt ta- ben. Hobbija a horgászat és a gombatosabb, és az abas-tól - amióta csak pasztaljuk, hogy meglehetősen gyor- szedés. san bekerülnek az ötleteink az abas fő rendszereibe. Jelentősége van annak is, ha az új igényekkel a német felhasz- nálók mellett egy magyar cég is előáll. Példa erre, hogy amikor elkezdtünk abas-sal dolgozni, akkor egy darab ár- folyamtáblázat volt a rendszerben, mára pedig a magyar igények hatására minden objektumhoz hozzárendel- hető a megfelelő árfolyam. vele dolgozom - azt kapom, amit vártam, és amit ígértek. A stabilitáshoz hozzájárul az abas upgrade politikája is. Az évek során 20 frissítést hajtottunk végre, így ma is egy teljesen naprakész rendszerben dolgozhatunk és ebből következően az evolúciót nagyon könnyedén sikerült végrehajtani. Tapasztalataink szerint a frissítések végrehajtásának gyorsasága és rugalmassága is az abas egyik nagy erőssége. - Mennyire követik az abas fejlesztései Kasza Attila IT vezető a felhasználók igényeit? Van-e hatásuk a fejlesztések irányára? (A cikk folytatása a 10. oldalon.) Személyesen is szeretnék köszönetet nyilvánítani az abas-nak, amiért olyan rendszert adtak a kezünkbe, amivel mindig el tudtuk látni a feladatainkat, és kollégáimnak is, akik az évek során mindenben támogattak. Ha nem lett volna a menedzsment és a munkatársak egyértelmű támogatása, akkor nem sikerült volna bevezetni és 17 éven keresztül zökkenőmentesen működtetni egy ilyen jól működő vállalatirányítási rendszert

abas magazin Rendszerbe foglaljuk céges folyamatait. Átláthatóan, rugalmasan, pontosan. www.abas.hu abas partner: Visimpex Kft. Jubiláló partnereink

abas magazin Rendszerbe foglaljuk céges folyamatait. Átláthatóan, rugalmasan, pontosan. www.abas.hu abas partner: Visimpex Kft. Jubiláló partnereink Az InterJNet Kft. szakmai magazinja II. évfolyam. 2. szám - 2014. június abas magazin Rendszerbe foglaljuk céges folyamatait. Átláthatóan, rugalmasan, pontosan. abas START ERP Jubiláló partnereink abas

Részletesebben

abas magazin www.abas.hu Karlsruhe 2014 Nemzetközi abas konferencia XII. abas Vevőfórum Évi három nap szabadon

abas magazin www.abas.hu Karlsruhe 2014 Nemzetközi abas konferencia XII. abas Vevőfórum Évi három nap szabadon Az InterJNet Kft. szakmai magazinja II. évfolyam. 3. szám - 2014. október abas magazin XII. abas Vevőfórum Évi három nap szabadon XI. ABAS - MASTER Kupa Balatoni vitorlásverseny www.abas.hu Karlsruhe 2014

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal.

ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal. KÖSZÖNTŐ ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal. Erről egy történet jut az eszembe: két rab a börtönben azt a feladatot kapta, hogy fesse meg

Részletesebben

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás?

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás? Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard 11. oldal Látogatás a jövő egyetemén Informatikai

Részletesebben

tavaszi energiamegtakarítási 2012. tavasz www.getenergy.hu Tóth Zoltán, Varga Ádám Kovácsné Csorba Jolán, Mizsák Péter

tavaszi energiamegtakarítási 2012. tavasz www.getenergy.hu Tóth Zoltán, Varga Ádám Kovácsné Csorba Jolán, Mizsák Péter 1 2012. tavasz www.getenergy.hu hírgetmondó o n l i n e h í r ú j s á g Interjú: Tóth Zoltán, Varga Ádám Sikertörténet: Kovácsné Csorba Jolán, Mizsák Péter AKTUALITÁSOK: Get Energy Akadémia 2012 Virtuális

Részletesebben

MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI?

MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI? MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI? Az egyik ismerősöm mesélte néhány hete, hogy vásárolni akartak, de nem tudtak. Mi is történt? Az elmúlt hétvégén négy munkatársammal konferencián

Részletesebben

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére.

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére. 8.0 version tartalomjegyzék Többszerzõs mû. 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 6 4.2. SWOT analízis... 8 4.3. Piackutatás... 10 4.4. A marketingterv...

Részletesebben

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A Kék Rózsa 2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A IBM Business Partner 20 éves az Inter-Computer A mi emberünk: Tóth Bence Made in Hungary: MorphoLogic Kft. Utazás: Sümeg sziklavárának sasfészkében

Részletesebben

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére.

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére. 7.0 version tartalomjegyzék 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 6 4.2. SWOT analízis... 8 4.3. Piackutatás... 10 4.4. A marketingterv... 13 4.5. A pénzügyi

Részletesebben

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2011 Impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő: Vilimi Kata Kiadja: Tempus Közalapítvány,

Részletesebben

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére.

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére. 5.0 version tartalomjegyzék 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 6 4.2. SWOT analízis... 8 4.3. Piackutatás... 10 4.4. A marketingterv... 13 4.5. A pénzügyi

Részletesebben

Kék Rózsa. Cloud Computing Nyílt vagy zárt platform? 8 9. oldal. Szuperszámítógép az OMSZ-nél Az időjárás nem pihen 12 13. oldal

Kék Rózsa. Cloud Computing Nyílt vagy zárt platform? 8 9. oldal. Szuperszámítógép az OMSZ-nél Az időjárás nem pihen 12 13. oldal Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Cloud Computing Nyílt vagy zárt platform? 8 9. oldal Szuperszámítógép az OMSZ-nél Az időjárás

Részletesebben

9.0. version. Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára

9.0. version. Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára 9.0 version Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára tartalomjegyzék Többszerzõs mû. 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 7 4.2. SWOT analízis...

Részletesebben

Szécsi Gabriellával. 8 AIPA Kft. Vezérfonalakból szőtt színes vászon. Jó alapokra lehet építkezni

Szécsi Gabriellával. 8 AIPA Kft. Vezérfonalakból szőtt színes vászon. Jó alapokra lehet építkezni 2 HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

Van-e recept a sikerre? És

Van-e recept a sikerre? És Konkrétumok 80 70 60 50 40 30 20 10 0 27 Magyarországon minden századik embernek van patikakártyája, minden második gyógyszertárban és magán egészségügyi intézményben lehet fizetni patikakártyával, minden

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

A Legjobb Munkahely Felmérés és a HR 10 éve Magyarországon

A Legjobb Munkahely Felmérés és a HR 10 éve Magyarországon A Legjobb Munkahely Felmérés és a HR 10 éve Magyarországon Munkavállalói trendek és humán gyakorlatok az elmúlt évtizedben Bulgária, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Törökország, Ukrajna

Részletesebben

SYMA Rendezvényközpont

SYMA Rendezvényközpont SYMA Rendezvényközpont 2011. október 5-6., 10.00 18.00 Kulcs az álláskereséshez TARTALOM SZAKMAI PARTNER Programok... 2. Felkészülés az állásbörzére... 3. Kikkel találkozhatunk egy állásvásáron?... 4.

Részletesebben

hírgetmondó online hírújság

hírgetmondó online hírújság hírgetmondó online hírújság SZERKESZTŐK: Csepeli Dóra, Csóka Krisztina Munkatársak: Bencsik Roland, Cser Orsolya, Fazekas Attila, Rácz Attila, Ridács Tibor, Zdolik Krisztina Grafikus tervező: Bohati Bence

Részletesebben

2014/2. Két éve egységben 8. Felhőkép: IT as a service-kutatásunkról 16. Digitális városok a XXI. században 30

2014/2. Két éve egységben 8. Felhőkép: IT as a service-kutatásunkról 16. Digitális városok a XXI. században 30 www.t-systems.hu A t-systems magyarország ügyfélmagazinja 2014/2 limitált példányszám felhőkép Két éve egységben 8 Sorban állás helyett: jegykiadó automata a BKK-nál 10 Felhőkép: IT as a service-kutatásunkról

Részletesebben

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA The American Chamber of Commerce in Hungary 1051 Budapest,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA IKSZIKSZÍ 14 12 2014 DECEMBER XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA Pálizs SzőkeBrigitta Szilvia B BE ELLS SŐ ŐS SÉ ÉG GE EK K Kedves Olvasó! Ezt a lapszámot, melyet most olvasol,

Részletesebben

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Tartalom. 2. szám 2013. december. ERM: a vállalat integrált szenzora 3

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Tartalom. 2. szám 2013. december. ERM: a vállalat integrált szenzora 3 Iránytű A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek 2. szám 2013. december Tartalom ERM: a vállalat integrált szenzora 3 Jelentős előnyöket jelenthet az IFRS magyar bevezetése 5 Halasztott adó: módosítás,

Részletesebben

22. Kopogja ki a bajt!

22. Kopogja ki a bajt! Szabad választást a betegszállításban is! tartalom A dialízisre szoruló betegek egy ré - sze a fizikai állapota, vagy a lakhelyé - nek távolsága miatt nem tud eljutni a dializáló állomásra, részükre a

Részletesebben

Lépések... A környezeti válság felismerése és ismereteink elmélyülése

Lépések... A környezeti válság felismerése és ismereteink elmélyülése 16. évf. 4. szám (50) 2011. tél Tartalom: Emberi tényező: Dr. Kerekes Sándor 2. oldal JóLétKérdések XVI. KÖVET Konferencia 4. oldal A Winter-modell 40 éve 6. oldal KÖVET-hírek 8. oldal 2010 legjobb környezetvédelmi

Részletesebben

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG 2011 A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG Hirdetés Let IT be your passion! HIRDETÉS 1 IT Service

Részletesebben

a Vállalozókészség fejlesztése

a Vállalozókészség fejlesztése a Vállalozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében HOPPÁ Disszeminációs füzetek 46. A vállalkozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek

Részletesebben

ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására

ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására A Transparency International (TI) vezetô nemzetközi civil szervezet, melynek célja a korrupció

Részletesebben