Felszámoló és Vagyonfelügyeleti Szak TÉMAVÁZLATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felszámoló és Vagyonfelügyeleti Szak TÉMAVÁZLATOK"

Átírás

1 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Felszámoló és Vagyonfelügyeleti Szak TÉMAVÁZLATOK a Felszámolási technikák, fizetőképességet helyreállító módszerek, etikai kérdések c. tantárgy II. féléves ismeretanyagához /a felszámolások módszertana/ (tizenkettedik átdolgozott kiadás.) Összeállította: Dr. Zsiga László szeptember

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 A FELSZÁMOLÓ FELADATAI A KIJELÖLÉSTŐL A HITELEZŐI GYŰLÉSIG AZ ELŐNYÖS KIELÉGÍTÉST ÉLVEZŐ HITELEZŐVEL (BIZTOSÍTOTT) KAPCSOLATOS SAJÁTOSSÁGOK AZ ADÓS CÉG VAGYONI HELYZETÉNEK FELMÉRÉSE, A NYITÓ MÉRLEG FELSZÁMOLÁSI ÜTEM, ÉS KÖLTSÉGTERVVEL KAPCSOLATOS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK HITELEZŐI GYŰLÉS, HITELEZŐI VÁLASZTMÁNY ALAKÍTÁSA, A VÁLASZTMÁNY JOGAI, A HITELEZŐK KÉPVISLŐJE A FELSZÁMOLÁSI VAGYON, ENNEK ÉRTÉKESÍTÉSI MÓDSZERTANA, A KÖVETELÉSEK BEHAJTÁSA A TERMELŐ - SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG FELSZÁMOLÁS ALATTI TOVÁBBFOLYTATÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI AZ ÉSZREVÉTEL, A KIFOGÁS, ÉS A FELSZÁMOLÓ POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGE A KÖZBENSŐ FELSZÁMOLÁSI MÉRLEG ÉS JELENTÉS FOR- MAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYYEI ZÁRÓJELENTÉS ÉS A ZÁRÓMÉRLEG, A FELSZÁMOLÁS BEFEJEZÉSÉNEK FELADATAI ELSZÁMOLÁSOK, BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK (KIADÁSOK) ALAKULÁSÁRÓL KÉSZÍTETT KIMUTATÁS A FELSZÁMOLÓ DÍJA, SZÁMÍTÁSI METÓDUSA ÉS A DÍJ FEDEZETE A VAGYONFELOSZTÁSI (RÉSZLEGES ÉS ZÁRÓ) JAVASLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI AZ ADÓSI IRATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK A CSŐDDEL KAPCSOLATOS BŰNCSELEKMÉNYEK 143 AJÁNLOTT IRODALOM 150 1

3 BEVEZETÉS A FTECH tantárgy II. féléves anyaga a leggyakoribb fizetésképtelenségi eljárás, a felszámolás módszertani kérdéseivel foglalkozik. Az ismeretanyag feldolgozása és elsajátítása feltételezi az egyéb tárgyként tanult jogelméleti alapok tudását, illetve e tárgy I. féléve során megismert eljárási alapismereteket, definíciókat, összefüggéseket. Az eljárás módszertana alatt, jelen tárgy oktatása során mindazokat a döntési és intézkedési technikákat értjük, amelyekkel a jogszabályi előírások értelmezését követően, azok végrehajtását a szakértő megvalósítja. Nyilvánvaló, hogy amennyire a mozgásteret biztosító jogszabály értelmezése bizonytalan, s az adott eljárás egyes elemeire a változó joggyakorlat válik jellemzővé, a módszertan is alternatív megoldásokat kínálhat, feltételezve az alkalmazó szakértőnek a helyi elvárásokhoz igazodó hozzáállását. A felszámolásról általábban A felszámolási eljárás olyan nem peres bírósági eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők, a vonatkozó (Cstv.) törvényben meghatározott módon nyerjenek kielégítést az adóssal szembeni követeléseikre. [Cstv.1. (3)] A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodók esetében a felszámolás elsődleges célja nem a jogutód nélküli megszüntetés, hanem a hitelezőkkel történő megegyezés az adósság rendezéséről, illetve a nemzetgazdasági érdeket szolgáló reorganizáció előkészítése. A felszámolási eljárást az adott Törvényszék: hivatalból rendeli el, amikor a csődeljárásban nem jön létre egyezség a hitelezőkkel, vagy az nem felel meg a törvényi előírásoknak, illetve a felszámolásban kötött egyezséget az adós nem teljesíti [Cstv.21/B., illetve 27. (2)d)], az adós, hitelező, vagy a végelszámoló kérelmére rendeli el, miután megállapítja az adós fizetésképtelenségét, a cégbíróság értesítése alapján rendeli el (a cég megszüntetése, vagy törlése után), illetve a büntetőügyben eljáró bíróság értesítése alapján rendelheti el, ha a jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság behajtása érdekében lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt. A felszámolási eljárás tehát vagy a fizetésképtelenség megállapítására irányuló vizsgálattal, vagy közvetlenül a felszámolás elrendelésével kezdődik, és általában (kivéve egyezség, stratégiai cég) az adós 2

4 cégjegyzékből történő törlésével fejeződik be. Az eljárás kifejezést, mint bírósági eljárást értelmezzük, aminek része a felszámolás. A felszámolás a felszámoló által irányított szakasza a felszámolási eljárásnak, vagyis része az eljárásnak. A felszámolás alapvetően a vonatkozó törvényben előírt feladatok megvalósítási folyamata. A feladatok - a felszámoló (mint irányító szakértő) szemszögéből - időrendben szakaszolhatóak: felszámolás előtti-, kezdeti-, érdemi-, záró- és utó feladatokra. A folyamat szakaszainak elnevezése öncélú, de a hozzájuk rendelt feladatok konkrétak. A 16. oldal ábrája szemléletesen mutatja a bírósági eljárás meghatározó eseményeit, illetve a felszámolói feladatsort, ezek összefüggéseit, a felszámoló kötelezettségeit az általános szabályok szerinti eljárás esetében. Nyilvánvaló, hogy az általános szabályok szerint folyó eljárások sajátos befejezései (egyezség, egyszerűsített szabályok szerinti zárás, a felszámolás bírósági megszüntetése), illetve a különleges szabályok szerinti felszámolásokban (pénz- és hitelintézetek felszámolása, stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek felszámolása) esetében a feladatfolyam részlegesen, sajátosan jelenik meg. Az általános felszámolói feladatoknak fent vázolt kronologikus csoportosítása, a módszertan tárgyalásához megfelelő keretet nyújt. A felszámolások módszertana a vonatkozó eljárási szabályok eredményes alkalmazásának tudománya, amely feltételezi a jogszabályok (nem kizárólag a Cstv.) és a joggyakorlat átfogó és értelmezett ismeretét, a szakterület etikai normáit, a működés taktikai mozgásterét és ezek együtthatásának mérlegelésével, a jogszabály eseti alkalmazását biztosítja. A felszámolóként kijelölhetők körét a hatályos szabályozás alapján a Kormány rendelettel állapítja meg [27/A. (2)]. A Törvényszékek jelenleg a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által vezetett felszámolói névjegyzékben pályázat alapján felvételt nyert - szereplő 130 db jogosítással rendelkező jogi személyek közül elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével rendelik ki a felszámolót. Átmeneti jelleggel befejezik folyó felszámolásaikat mindazok a korábbi névjegyzéken szereplő társaságok, amelyek a pályázatuk alapján megfeleltek az előírt kritériumoknak, de a pályázati keretszám miatt nem kerültek be a felszámolók névjegyzékébe. [27/A. (6a)] A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek esetében a felszámolás lefolytatására kizárólag az állami felszámoló (Nemzeti 3

5 Reorganizációs Nonprofit Kft.) jelölhető ki. Ezekre az eljárásokra az évi XLIX. tv. különös szabályai [Cstv. IV. fejezet] vonatkoznak. A hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, biztosítók felszámolásának sajátos szabályait a többször módosított, hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. [Hpt.], illetve a évi LX. számú, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény tartalmazza [Bit.]. A szeptember 26-án hatályba lépő CXXXIX. tv. alapján megszűnt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, szerepét ezek között a felszámolások felügyeleti hatósági jogkörök szept. 30-tól a Magyar Nemzeti Bank Zrt. vette át. A speciális szabályozású eljárásokat kizárólag a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. folytathatja le, amely szerepel a Felszámolók Névjegyzékében (hisz egyéb felszámolásban is kirendelhető). A felszámolások módszertanának bemutatása során az általános szabályozást tekintjük át, utalva a különös szabályok szerinti eltérésekre. A kirendelt/kijelölt felszámoló a felszámolási eljárás lefolytatását másnak nem engedheti át. A felszámoló az adós gazdálkodó szervezet képviseletében jár el, ezt a jogkörét az általa kijelölt felszámolóbiztos útján látja el. [27/A. (12)] 4

6 A FELSZÁMOLÓ FELADATAI A KIJELÖLÉSTŐL A HITELEZŐI GYŰLÉSIG 1. / A felszámoló fogalma A közbeszéd, de hatályos Cstv. is a felszámoló kifejezést egyaránt használja a felszámoló szervezetre és az eljárást operatívan lefolytató felszámolóbiztosra. Az illetékességgel rendelkező Törvényszék a felszámolás lefolytatására a felszámolók névjegyzékében szereplő, a vonatkozó jogszabályokban előírt szakmai feltételeknek megfelelő gazdasági társaságot, számítógépes véletlenszerű kiválasztással-, illetve a évi CXV.tv. alapján létesített (jelenleg névjegyzéken kívüli) állami tulajdonú társaságot a Kormány által meghatározott stratégiai jelentőségű adósok esetében eljárásra jogosult - közvetlenül rendelhetik ki felszámoló szervezetnek. A névjegyzéki-, illetve az állami felszámolónak eltérőek bizonyos működési jogosításai (pl. kijelölés, értékesítés, felmentés szabályai, stb.) A Cstv. 27/A. (3) bekezdése (1997. VIII. 6-i hatállyal) emelte be a törvénybe a felszámolóbiztos kifejezést a szabályozásba, amit a évi LI. tv. finomított a következők szerint: A felszámoló az adós felszámolásának lefolytatására felszámolóbiztost nevez ki. A felszámolóbiztos a felszámolóval létesített munkaviszonya, tagsági viszonya vagy megbízási jogviszonya alapján, annak nevében jár el. A évi CXCVII. tv. módosítása alapján től a hatályos Cstv. szerint: A felszámoló az adós gazdálkodó szervezet képviseletében jár el, ezt a jogkörét az általa kijelölt felszámolóbiztos útján látja el. A felszámoló (mint jogi személy) tehát az adós képviseletében jár el, s ezt a képviseletet az általa kijelölt felszámolóbiztos látja el. A felszámoló és a felszámolóbiztos viszonyában tehát lényeges szempont, hogy a bíróság (Törvényszék) által kirendelt felszámolónak (annak cégjegyzésre jogosult vezetőjének) csupán addig van rendelkezési jogosultsága az adós cégre vonatkozóan, amíg ki nem jelöli (kinevezi) a felszámolóbiztost. 5

7 A felszámoló kirendelése valójában névjegyzékről történő kiválasztás, a felszámolóbiztos kijelölése pedig ebben az összefüggésben kinevezés. A Cégbíróság a felszámolóbiztost jegyzi be rendelkezési-, cégjegyzési jogosultnak. [Megjegyzendő, hogy a cégképviseleti jogosultság nem teljes körűen kerül át a felszámolóhoz, hisz az eredeti tulajdonosnak joga marad ügyvezetőt felmenteni, kinevezni felszámolás alatt is, sőt még székhelyet is válthat. Az adós megmaradó cégjogi képviseletének leginkább előforduló esete felszámolásban az adós egyezségkötésének kezdeményezése, bonyolítása, amire a volt (esetleg újonnan kinevezett) vezető jogosult. A felszámoló tehát nem jogutódja a korábbi tisztségviselőnek, a nyilvánvaló cégképviseleti jogosultságának bizonyos korlátai vannak. Az adós vagyona feletti rendelkezési jog viszont egyértelmű és teljes körű.] A felszámoló szervezet vezetőjének tehát nincs döntési kompetenciája az adós cég felett (csupán kinevezési joga van), A Cstv. vele szemben nem is ír elő szakirányú szakmai képesítést, mint a felszámolóbiztossal szemben. (Kinevezheti a felszámoló szervezet vezetője önmagát is felszámolóbiztosnak, de ekkor már rá is érvényesek a kinevezés tartalmi elvárásai.) A felszámolóbiztos kinevezésének legfőbb feltétele, hogy szerepeljen bejelentett, szakirányú képesítéssel rendelkező szakértőként az őt kinevező cég vonatkozásában a KIH névjegyzéki nyilvántartásában. A kirendelés/kiválasztás/kijelölés [27/A. (1)], illetve [65. (2)-(3)] mint a Törvényszék döntése - és a kinevezés/kijelölés [27/A. (3)] mint a kijelölt felszámoló döntése tartalmilag eltérő fogalmak. A csődeljárásban pl. a vagyonfelügyelő mint szervezet kijelölésére és felmentésére a Cstv.13. (1) bekezdése a felszámolóra vonatkozó szabályozást írja elő, viszont a vagyonfelügyelő mint szakértő kinevezéséről a Cstv. nem rendelkezik. Ez tehát azt jelenti, hogy a vagyonfelügyelőként eljáró szakértőre nem vonatkoznak a felszámolóbiztos személyére előírt kinevezési szakmai követelmények. (Logikailag is belátható, hogy más szakmai felkészültséget is igényel a két feladat.) A Cstv évi módosítása (2006. évi VI. tv.) már meghatározta az elvárt szakképesítést [korábban ez a 114/2006.(V.12) Korm. rendeletben volt (névjegyzékről) előírva], illetve az alkalmazás jogviszonyát és az összeférhetetlenség szabályait a felszámolóbiztosokra vonatkozóan. A névjegyzéki- és állami 6

8 felszámoló által kinevezett felszámolóbiztosokra ugyanazok a szakmai és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. A évi VI. tv.20. (4) bekezdése szerint: A Cstv.27/C. (1) bekezdése július 1-jén lép hatályba. A hatálybalépéskor a felszámolók névjegyzékéről szóló 167/1993.(XI.30.) Kormány rendelettel meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező, okirattal igazoltan legalább 10 éve, megszakítás nélkül, felszámolói tevékenységben személyesen közreműködő gazdasági társasági tagokat, munkavállalókat, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedőket e törvény által előírt, a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről szóló 9/2002. (III.22.) OM rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkezőnek kell tekinteni. Mindezek alapján: felszámoló az a társaság, amely szerepel a (korábban PM) Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által vezetett, 114/2006.(V.12.) Korm. rendeletben előírt névjegy-zékében [korábban ez a 167/1993.(XI.30.) Korm. rendelet volt], illetve a évi CXV.tv. alapján létrehozott, névjegyzéken kívüli, non profit rendszerben működő állami felszámoló szervezet. felszámolóbiztos július 1-ig az a természetes személy, aki: - közgazdász, szakvizsgázott jogász, vagy bejegyzett könyvvizsgáló és - munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy megbízási jogviszonyban áll a felszámolóval július 1-től pedig aki: - megszerezte a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképesítést a Corvinus Egyetemen vagy a korábbi szakképesítéssel 10 évet folyamatosan ledolgozott egy felszámolónál (okirati igazolás) [83/B. (1), és - munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy megbízási jogviszonyban áll a felszámolóval. (2012-től szakirányú képzés folyik a Pécsi Tudomány Egyetemen, illetve a Gödöllői Szent István Egyetemen is.) - nyilatkozik, hogy nem áll fenn az adott ügyben összeférhetetlenségi ok 7

9 2016. január 1-től az előbbieken túl [83/K. (8)] - felszámoló szervezetnél töltött, legalább egy éves szakmai gyakorlatot is igazolni kell, és - nyilatkozik, hogy nem esik kizáró ok alá - Az állami felszámoló létrehozásával és ennek irányított bírósági kijelölésével, a fizetésképtelenségi eljárások történetének az a közel 20 éves szakasza zárult le, amelynek meghatározó jellemzője a profitérdekelt felszámolók versenye volt a vagyonos felszámolásokért. A jogszabály módosításával ez a verseny nagy valószínűséggel értelmét veszítette, hisz a pozícionálást a Kormány magához ragadta. - A 2012-ben kiírt, majd visszavont és 2013-ban ismételten kiírt pályázati felhívás a felszámolói névjegyzékre kerülésre, alapvető átrendeződést eredményezett a felszámolói piacon. A 113 db. jogosulttal szemben 130 db. felszámoló került az új névjegyzékre, és mintegy 40 korábbi felszámoló köztük több piacvezető - elveszítette licenszét. Ezt az átrendeződést lekövette a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesületének (FOE) tisztújítása is tavaszán. - A felszámoló jogállását, a kijelölés és kinevezés összefüggéseit a tantárgy I. féléves ismeretanyaga tartalmazta a Témavázlatok 3. fejezetében. Nyilvánvaló, hogy az ott közöltek a évi CXV. tv. által beemelt állami felszámoló sajátos jogi státuszával értelmezhetők. A Cstv. 24/A. (1) bekezdés alapján (beiktatta a évi XXVII. tv. az EU normákkal) a bíróság a hitelező kérelmére ideiglenes vagyonfelügyelőt (i.v.f.) nevezhet ki a felszámolói névjegyzékből, a felszámolás kezdő időpontjáig. Erre sor kerülhet az adós fizetésképtelensége vizsgálatának időszakában bírósági kijelöléssel, illetve a felszámolást elrendelő végzésben a kijelölt felszámoló felhatalmazásával [(27/A. (1)], illetve eredménytelen csődegyezség záró végzésében a vagyonfelügyelő átmeneti (felszámolás kezdő napjáig) kinevezésével. Az ideiglenes vagyonfelügyelőnek kizárólag jelző szerepe van a vagyonmozgásra vonatkozóan. Az ideiglenes vagyonfelügyelő díját ( ,-Ft + ÁFA) a hitelezőnek meg kell előlegezni letét formájában. A stratégiailag kiemelt vállalkozások esetében, akár adósi, akár hitelezői felszámolás iránti kérelem érkezik a bíróságra, az adós továbbműködését a jogszabály az egy munkanapon belül közzétett 8

10 rendkívüli moratóriummal és rendkívüli vagyonfelügyelő kirendelésével biztosítja [69. (2) és (3)]. A rendkívüli vagyonfelügyelőnek valós döntési pozíciója van a biztosított ellenjegyzési/kettős cégjegyzési jogosítványával [69. (3)]. A rendkívüli moratórium a felszámolás közzétételét követő 90 napos időtartamra meghosszabbítható [69. (10)]. A rendkívüli vagyonfelügyelő konkrét díjáról a Cstv. nem rendelkezik, a 69. (14) csupán azt rögzíti, hogy a felszámoló később megállapított díjában kerül ez érvényesítésre, ami az adóst terheli és felszámolási költségként elszámolható. Amennyiben nem az adós, hanem hitelező kéri a stratégiai fontosságú adós felszámolását, a bíróság az adós által kezdeményezett eljárással megegyezően, rendkívüli moratóriumot rendel el, viszont 8 napon belül meghallgatást tart, és ezt követően dönt 15 napon belül a felszámolás elrendeléséről. - A évi LI. tv. alapján módosult Cstv. 24/A. (1) szerint, amikor a felszámolást csődeljárás előzte meg, és a bíróság hivatalból rendelte el a felszámolást, a csődeljárásban eljáró vagyonfelügyelőt jelöli ki a bíróság ideiglenes vagyonfelügyelőnek. (ilyenkor a külön díja felszámolási költség) A felszámoló (ideiglenes vagyonfelügyelő) feladatai tehát már a fizetésképtelenséget megállapító és felszámolást elrendelő végzés előtt is fennállhatnak. 2. / Felszámolás előtti feladatok (az eljárás közzétételéig) 2.1. Ideiglenes vagyonfelügyelő (i.v.f.) jellemző feladatai a következők: [Cstv. 24/A., évi VI. tv.7. és 69. (3)] Tevékenysége elkülönül a felszámolástól (még nincs felszámolás) A Törvényszék hitelező kérésére - adott feltételek megléte esetén rendeli ki az ideiglenes vagyonfelügyelőt a 27/A. szabályai szerint. Sikertelen csődeljárás esetén a Törvényszék a regnáló vagyonfelügyelő mandátumát ideiglenes vagyonfelügyelői jogosítványokkal és díjazással meghosszabbítja. 9

11 Az összeférhetetlenséget (kizárási ok) a kijelölő végzés kézhezvételét követő napon belül kell bejelenteni. (kivéve állami felszámoló és vagyonfelügyelő) Díja: bruttó ,- vagy ,- Ft + ÁFA ( jogi személyiség nélküli-, vagy jogi személy az adós), amit a hitelező a kirendelés feltételeként köteles letétbe helyezni. Elrendelt felszámolás esetén a hitelező visszakapja a letétet. A díjat a bíróság a felszámolást elrendelő végzésben állapítja meg és az adós viseli. [24/A. (11) és 69. (2)] Csődeljárásban eljárt vagyonfelügyelő kijelölése esetén, megállapított díj felszámolási költségként térül meg (mint a csődben eljáró vagyonfelügyelőnek az a díja, ami az eljárásban nem térült meg) Az i.v.f. feladata az adós gazdálkodásának felügyelete, amelynek során: a végzés kézhezvételét követő napon jelenteni köteles az esetleges kizárási okot a bíróságnak ha nincs kizárási ok, haladéktalanul kapcsolatot keres az adóssal, az adós köteles bejelenteni a banknál, (címpéldány) tájékozódik az adós vagyoni-pénzügyi helyzetéről minden vagyonnal kapcsolatos döntés a jóváhagyásával hozható a mindennapi ( rendes ) gazdálkodás körét meghaladó jognyilatkozatot ellenjegyzésével lehet tenni kvóta feletti kifizetéshez az ellenjegyzése kell kiemelt ügyekben - a rendkívüli moratórium alatt - együttes rendelkezési jog a számlák felett rendkívüli moratórium esetén, ellenőrzi az esedékes kifizetések elkülönített (biztonságos működés!) alapból történő teljesítését a már létrejött szerződések teljesítéséhez is a jóváhagyása kell a majdani hitelezők érdekeit képviselve, mindenbe betekinthet és vizsgálódhat csak a bíróságot tájékoztatja a tudomására jutott információkról (hisz nincs még hitelező) 10

12 különösen feladata a vagyoncsökkentés hitelezői érdeket sértő megvalósításának (Cstv.40. ) megakadályozása kifogással támadható, mint a felszámoló Az i.v.f. feladata általános helyzetben a felszámolás kezdő időpontjáig, az eljárás megszüntetéséig, vagy a kirendelés végzéssel történő visszavonásáig tart. Ha az adós nem működik együtt, az i.v.f. kérelmére a bíróság elrendeli (érdemi vizsgálat nélkül!) a felszámolást. 11

13 A szabályozás ellentmondásai: Ha a bíróság már kinevezett i.v.f.-t, az újabb kérelmet elutasítja. Lehet, hogy a kirendelést végzéssel visszavonja, de erről az elutasított hitelező (akinek a kérelme most időszerű lenne) nem szerez tudomást és az adós ellenőrizetlen marad. Célszerű megoldás lenne, ha az újabb kérelem vonatkozásában a bíróság nem elutasítaná, hanem felfüggesztené a döntést, és amikor (az adós és a hitelező közös kérelmére) megszűnik az első i.v.f. státusza, a bíróság a függesztésből automatikusan intézkedne az új i.v.f. (gyakorlatilag ugyanaz) kirendeléséről a még veszélyeztetett hitelező érdekében. Nem definiált a a követelések későbbi kielégítésének veszélye, mint a kirendelés oka. Igen szubjektívnek ítélhető fogalom a rendes gazdálkodás köre, amelynek meghaladása már az i.v.f felügyeletébe rendelt. Hol van a vagyonkimentés és az ésszerű gazdálkodás közti határ? Nem körülírt a rendkívüli moratórium esetére előírt elkülönített pénzalap. Elkülönül a fizetésképtelenség bírósági megállapítása (felszámolás elrendelése) és az i.v.f. kirendelése. Ennek következtében az i.v.f. intézkedései utólag támadhatók, ha mégsem indul felszámolás. (Az i.v.f. működése akár egy év is lehet a felszámolási döntés jogerősítéséig.) Ellentmondásosak az i.v.f. jogosítványai, hisz nem kerül gazdasági értelemben tényleges döntési pozícióba, viszont kezdeményezésére a bíróság, a fizetésképtelenség érdemi vizsgálata nélkül elrendelheti a felszámolást. Amennyiben az i.v.f. indítványozza a felszámolást, azonnal felszámolói pozícióba emeli magát, hisz a végzés, fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A felszámolás tehát kvázi jogerősen indul meg. A szakértői intézkedések utólagos támadása (amennyiben fellebbezésre megszűnik az eljárás) miatt, óriási a felszámoló háttérfelelőssége. ÓVATOSAN TEHÁT AZ INTÉZKEDÉSEKKEL!! 12

14 2.2 A felszámoló felszámolás előtti feladatai: A kirendelő végzés kézhezvételét követő két munkanapon belül (ha az ok később keletkezik, attól számított két munkanapon belül) köteles bejelenteni a felszámoló a bíróságnak, ha kizárási ok áll fenn. [27/A. (5)] (Elmulasztása névjegyzékről történő törlési ok lehet, de mindenképp felmentést eredményez!). a felszámolást elrendelő végzés kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles a felszámoló az általa kijelölt felszámolóbiztos személyi adatait, illetve a kizárási okokra, összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni a bíróságnak. [27/A. (5a)] az állami felszámolónak nem kell az összeférhetetlenségről nyilatkoznia, a vonatkozó előírások az alapítás feltételei. Kizárási okok: a Cstv. 27/A. (4) bekezdésében és a évi VI. tv. 11. (3) bekezdésében rögzítettek. [A Cstv. 66. (4) és (5) az állami felszámoló esetében sajátos összeférhetetlenségi előírásokat hozott 2011-ben.] kiadja a felszámolóbiztos megbízólevelét szerződést (megállapodást) köt a felszámolóbiztossal, kioktatja stb. figyeli a közzétételt, a végzés jogerősítését mint esetleges ideiglenes vagyonfelügyelő, biztosítja a hitelezői érdekek érvényesülését. 3. A felszámolás kezdeti feladatai [az első 75 (nemzetgazdaságilag kiemelt ügyeknél 60) nap feladatai (a hitelezői gyűlésig)] Aláírási címpéldány (aláírási minta) készíttetése Cégbírósági változásbejegyzés elküldése Kapcsolatfelvétel az adós céggel (közvetett és közvetlen megkeresés a cég székhelyén, bejegyzett adósi vezető lakásán, stb.) 13

15 Az adós vezetőjének kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató [Cstv. 31. (1)] átadása és értelmezése, nyitó értekezlet előkészítése (mit és hogyan készítsen össze, rendszerezzen, szerezzen be az adós? ) Amennyiben a évi CXV. tv. 65. (1) alapján, az adóst már folyó felszámolási eljárásban minősítette nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű társasággá a Kormány, a névjegyzéki felszámolónak haladéktalanul elszámolással - át kell adnia az állami felszámolónak az ügyet. A hatályos jogszabály alapján: általános esetben a felszámolás kezdő időpontjától számított 365 napon belűl, többségi állami befolyással működő cég esetén időhatár nélkül (vagyis a zárómérleg benyújtásáig) stratégiailag kiemelt jelentőségű szervezetté nyilváníthatja a Kormány bármely felszámolás alatt álló társaságot. Ez esetben a rendelet hatálybalépését követő 3 munkanapon belül az eljárást lefolytató bíró felmenti az eljáró felszámolót és dönt felmerült költségeiről, arányos díjazásáról. (Fellebbezni csak a végzés díjmegállapító része ellen lehet.) Nyitó értekezlet lebonyolítása (cél: pozíciók tisztázása) A nyitó tárgyalást 5 nagy szerkezeti fejezetben célszerű megtervezni. A fejezetek tartalma nyílván eltérő lesz, követve az ügy sajátosságait. A nyitótárgyalás jegyzőkönyvében mindent kellő részletességgel rögzíteni kell a dokumentálás, és a későbbi viták elkerülése érdekében. A nyitó értekezleten öt nagy témakörben vannak teendői a felszámolónak. Ezek a következők: I. Eljárás-technikai kérdések tisztázása: Az adósnak szándékában áll-e egyezség kezdeményezése? Ha egyezséget kíván kötni az adós, milyen határidőn belül? Folyik-e termelő, szolgáltató, kereskedelmi tevékenység az adósnál? A feltételek a tevékenység teljes, vagy részleges azonnali befejezését indokolják, vagy a fokozatos (ésszerű) befejezéssel kell/célszerű tervezni? Lehetséges-e a tevékenység továbbfolytatásával számolni? 14

16 Mik az adósi vagyon (részben/egészben)értékesítési alternatívái? A munkavállalók helyzetének, jövőjének tisztázása. Bérkifizetések elmaradásának tisztázása. Őrzés-védelem helyzetének, a portaszolgálat rendjének tisztázása. (A kérdésekre adott válaszok a tárgyalás további témaköreit nagy mértékben befolyásolják.) II. Cégiratok, dokumentumok és nyilatkozatok átvétele: Kapcsolatfelvevő levélben kért adatlapok és nyilatkozatok átvétele. Környezetvédelmi nyilatkozat másolatának átvétele (feladóvevény másolata is). Az adós cég alapdokumentumainak (cégiratainak és szabályzatainak) átvétele. Folyamatban lévő gazdasági szerződések, és kötelezettség vállalások átvétele. Korábbi (öt évre visszamenően) gazdasági szerződések átvétele. Vagyonbiztosítási szerződések átvétele. Bankszámla szerződések-, és házi pénztár-napló átvétele. Közüzemi szolgáltatási szerződések átvétele. Felső vezetők munkaszerződéseinek átvétele. Passzív-, jogi állományban lévő dolgozók munkaügyi iratának átvétele. TB. kifizetőhelyi iratok átvétele. Pénzkezelési szabályzat, utalványozási rendet szabályozó belső előírások átvétele. Balesetvédelmi-, és tűzrendészeti szabályzatok átvétele. Legutolsó vagyonértékelés átvétele. Legutolsó vagyonleltár átvétele. Az elmúlt öt év mérlegbeszámolóinak átvétele. Folyó bírósági peres eljárások iratainak átvétele. Valamennyi bélyegző (teljességi nyilatkozattal) átvétele. Kimutatás a garanciális kötelezettségekről, illetve az alvállalkozói kifizetések garanciális visszatartásairól. 15

17 III. IV. Rendelkezési jogok átvétele: Számlák feletti rendelkezési jog átvétele. Munkáltatói jogok átvétele. Utalványozási jog átvétele és újra szabályozása Vagyonnal kapcsolatos rendelkezés kizárólagosságának meghirdetése. Titkos minősítésű iratokkal való rendelkezés (és jegyzék) átvétele. Nyilatkozattételi kizárólagosság kinyilvánítása. Vagyoni elszámolások előkészítése: Tevékenységet lezáró mérleg formai, tartalmi egyeztetése. Főkönyvi kartonok, analitikák követelményeinek tisztázása. Ingó-, és ingatlan leltár előkészítése. (bizottságok felállítása, követelmények megfogalmazása. A kezdő nap utáni tevékenységgel kapcsolatos elszámolás (igazolási kérelem) előkészítése, tartalmi egyeztetése. Anyagok, áruk, félkész-, és késztermékek, bolti készletek leltárának előkészítése. Követelések, kintlévőségek analitikus kimutatásának (leírások!) egyeztetése, ezek bizonyító dokumentumainak összeállíttatása. Pénzkötelezettségek tételsoros kimutatásának egyeztetése. A munkaügyi iratok rendszerezése, átadása rendjének tisztázása. Az iratanyag rendszerezésének előírása. V. Azonnali intézkedések meghozatala: Bélyegzők bevonása. Gazdasági felelősségvállalások visszavonása. Hitelkártyák bevonása, letiltása. Vagyonnal és munkaerővel kapcsolatos rendelkezési jogok megvonása/átvétele. Bankszámlák feletti rendelkezési jog azonnali átvétele. Menedzser szerződések felmondása/módosítása. Utalványozási rendszer módosítása. Ügykezelési (postázás, aláírás, stb.) előírások módosítása. Könyvviteli, pénzügyi szabályozások módosítása. Pénztárnapló lezárása, házipénztár átvétele. 16

18 Portaszolgálat, teherporta és árumozgás újraszabályozása. Őrzés-védelem biztosítása. Riasztás rendszerének (tűz, betörés, műszaki hiba, baleset, stb.) szabályozása. Dolgozók tájékoztatása, dolgozói képviseletekkel egyeztetés. Tevékenység folytatásakor a finanszírozás és annak ellenőrzésének biztosítása. Közüzemi szerződések áttekintése, módosításuk szükség szerinti kezdeményezése, fogyasztási kvóták átalakítása. Leállt közüzemi szolgáltatások újra indíttatása. Tevékenység folytatásakor üzleti terv és Cash-Flow készíttetése. A szerződések Cstv. 40. szerinti áttekintése Folyamatos hitelezői regisztrálás, egyeztetés és visszaigazolás Vitatott hitelezői igények előterjesztése A felszámoló eljárási koncepciójának előkészítése (felmérés, egyeztetés, latolgatás, kalkuláció stb.) 17

19 18

20 22. KÖTELEZETTSÉGEK SZÁMBAVÉTELE, A HITELEZŐI IGÉNYEK FELDOLGOZÁSA A Cstv. 3. (1) ca) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy a felszámolásokban és csődeljárásokban kizárólag pénz-, vagy pénzben kifejezett vagyoni követelés érvényesíthető. Rögzíti azt is a Cstv, hogy mely követelést kell jogérvényesnek tekinteni. Felszámolásban a valamely végrehajtható okiraton alapuló, és az adós által nem vitatott, vagy elismert követelések érvényesíthetőek. Csődeljárásban az is, amit az adós vitat, vagy aminek esedékessége a csődeljárás alatt következik be. A beállta és esedékessége vonatkozásában bizonytalan függő követelések közül a hatályos Cstv. leszűkítve a Számviteli tv. szerinti függő követelés tartalmát kizárólag a banki-, biztosítói garanciából, vagy biztosító által kiállított készfizető kezesi kötelezettségvállalásból származó követelést engedi érvényesíteni [3. (1)g)]. (Vagyis a Cstv. szerint nem vehető nyilvántartásba hitelezői igényként minden Szvt. szerinti függő követelés. Igy pl. nem vehető nyilvántartásba az a jogosult/követelés, amelynek kötelezettje nem az adós, de - az adós biztosíték nyújtása alapján zálogjog került bejegyzésre az adós vagyonára.) Minden adósi vagyonnal szembeni követelést hitelezői igényként kell és lehet érvényesíteni, kivéve a felszámolás kezdő időpontjában esedékessé váló, munkavállalókat megillető, munkaviszonnyal összefüggő járandóságok [Cstv. 37. (4)], illetve a felszámolást megelőző csődeljárásban bejelentett igények (csupán a csődeljárásban befizetett regisztrációs díjat kell szükség szerint kiegészíteni), továbbá a felszámolás kezdeményezőjének igénye a felszámolás alatt keletkezett, felszámolási költségnek minősülő követelések. A csődeljárást követő felszámolásokban az is érvényesítheti követelését, aki ezt a csődeljárásban elmulasztotta. A 37. megfogalmazása egyértelműsíti, hogy a jogalkotó mit is ért a felszámolási eljárás keretében érvényesíthető követelés alatt. A jogszabály ennek két kritériumát rögzíti: a felszámolási vagyonnal szembeni pénzkövetelés. 19

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának 1/2005. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztári tagdíjtartozások (tagdíjhátralék) behajtásával, végrehajtásával, az adóhatóság megkeresésével

Részletesebben

Hitelbiztosítékok érvényesíthetősége a felszámolásban I.

Hitelbiztosítékok érvényesíthetősége a felszámolásban I. 56 FÓNAGY SÁNDOR Hitelbiztosítékok érvényesíthetősége a felszámolásban I. Mivel a fizetésképtelenség a mindennapok jelenségévé vált, így hatványozódott a fizetésképtelenségi jog, különösen a hitelbiztosítékoknak

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 5-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

Rövidítések jegyzéke

Rövidítések jegyzéke Rövidítések jegyzéke Áe. - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény Áht. - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény Alkotmány - 1949. évi XX. törvény a

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz. JOGPONT KISKÖNYVTÁR Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu JOGPONT KISKÖNYVTÁR Cégjogi kérdések és válaszok Társas és

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalom 1. BEVEZETŐ... 2 2. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok

Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2009. évben megjelent határozatok ÍH 2009/1/29. Betéti társaság társasági szerződése a cég egyedüli törvényes képviselőjeként

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK START Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2010. január 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Tőkegarancia Pénzügyi

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 8., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi CV. törvény A természetes személyek adósságrendezéséről 17308 2015. évi CVI. törvény A menedékjogról

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. augusztus 27. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya, a szerződés alaki követelményei 3 2. Az Ügyfél fogalma...

Részletesebben

BG FINANCE ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Fogyasztók részére nyújtott Jelzáloghitelek vonatkozásában. Hatályos: 2015. február 27.

BG FINANCE ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Fogyasztók részére nyújtott Jelzáloghitelek vonatkozásában. Hatályos: 2015. február 27. BG FINANCE ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Fogyasztók részére nyújtott Jelzáloghitelek vonatkozásában Hatályos: 2015. február 27. I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 2 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK E Könyvelési szerződést kötötték: Megrendelőként: NÉV / CÉGNÉV: KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZÉKHELY: ADÓSZÁM: CÉGJEGYZÉKSZÁM: KÉPVISELŐ: LEVELEZÉSI CÍM: E-MAIL CÍM: HONLAP CÍM: Conto-Lab

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben