Hírmondók a Parnasszuson Hírközlési eszközök megjelenése az elmúlt századok szépirodalmi mûveiben TARNAY KATALIN, GYÔRI ERZSÉBET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírmondók a Parnasszuson Hírközlési eszközök megjelenése az elmúlt századok szépirodalmi mûveiben TARNAY KATALIN, GYÔRI ERZSÉBET"

Átírás

1 Hírközlési eszközök megjelenése az elmúlt századok szépirodalmi mûveiben TARNAY KATALIN, GYÔRI ERZSÉBET Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Távközlési és Médiainformatika Tanszék Kulcsszavak: biztonság, fénytávíró, jelzôtüzek, Marco Polo utazása, postagalamb, SMS, titkosítás Összeállításunkban a távközlési eszközök megjelenését követjük végig az elmúlt századok és napjaink szépirodalmában. Bemutatjuk, hogy az internet terjedése és a mobil eszközök megjelenése nemcsak mindennapi életünket befolyásolja, hanem az irodalomban is fontos szerephez jut. Külön jelentôsége volt a hírközlési eszközöknek a háborúk idején; cikkünk ezekre az eseményekre is kitér. 1. Bevezetô Az igény a hírek, információk továbbadására ôsidôk óta él az emberben. Amikor a régi korok hírközlésének történetérôl olvasunk, igen gyakran találkozunk azzal a módszerrel, hogy a kutatók az irodalomban megörökített esetek alapján következtetnek az adott kor hírközlési eszközeire. Ez adta az ötletet arra, hogy a hírközlés, az infokommunikáció, a protokollok fejlôdését a szépirodalom tükrében nézve kövessük nyomon. Lelkesített bennünket Simonyi Károly A fizika kultúrtörténete címû mûve, amelynek nem titkolt célja volt, hogy a humán és reál tudományokat, az irodalmat, mûvészeteket és a fizika tudományát közelebb hozza egymáshoz. Bizonyára van néhány irodalom-, történelem-, vagy filozófiatanár, író és költô, aki Simonyi könyvének olvasgatása után jobban értette a fizikát, vagy legalább jobban megbecsülte a reál tudományokkal foglalatoskodó rokont, ismerôst. Azt pedig bizton állíthatjuk, hogy jó néhány mérnök elolvasta azokat a mûveket, melyek Simonyi könyvének széljegyzeteiben megjelentek. Érdekelt bennünket az is, hogy a napjainkban megélt, szédületesen gyors technikai fejlôdés hogyan tükrözôdik a szépirodalomban. Barát vagy ellenség a telefon, a számítógép, az internet? A mai kor felé haladva egyre több mû kerülhetne be a válogatásunkba. Különösen nagy szerepe van a hírközlési eszközöknek a detektívregényekben, a kalandregényekben és a sci-fi-kben. Irodalmi példáink sorából ezek többnyire hiányoznak, vagy csak érintôlegesen jelennek meg, hiszen olyan példákat minden különösebb kutakodás nélkül triviálisan találunk, amikor például egy krimiben a keresett személy tartózkodási pontját mobiltelefonjának helyébôl következtetik ki, vagy az akció során a banda tagjai mobiltelefont használnak, illetve a rendôrség a telefon lehallgatásával informálódik adatokról. Ehelyett arra törekedtünk, hogy válogatásainkba olyan irodalmi részleteket helyezzünk el, amelyek a közelmúltban még aktívan létezô, mára azonban feledésbe merült eszközöket, technológiákat villantanak fel. Ugyancsak érdekesnek tûnt olyan kortárs írók, költôk mûveinek megidézése is, amelyekben a legfrissebb technológiák kapnak helyet, szerepet. Teljességre, irodalomtörténeti alaposságra nem törekedtünk. 2. Régi korok, ôsi eszközök Marco Polo [1] az utazásai során nemcsak a Nagy Kán gazdagságát, birodalmának szervezettségét csodálta meg és írta le, hanem rendkívül gyorsnak tartott hírközlési rendszerét is. Megtudhatjuk, hogy a gyalogos, illetve lovas futárokat alkalmazó rendszer mennyire szervezett volt. Meghatározott távolságokon postaállomásokat létesítettek, ahol több száz ló és futár állt állandó készenlétben. A sürgôs üzeneteket nem egyszerû lovas futárok vitték, hanem csengôkkel felszerelt futárok. Ezzel a módszerrel a gyorsabb váltást lehetett elérni. A csengô hangját hamarabb meghallották az állomáson, mint a futár érkezését, így készenlétben várta már a ló és az újabb futár, akinek átadta az üzenetet, így az már indulhatott is a következô 100 mérföld megtételére. Kisebb távolságokra alkalmazták a kengyelfutókat, akik gyalogos futárok voltak, a szó szoros értelmében. Váltásuk a lovas futárokéhoz hasonlóan történt, de értelemszerûen a kengyelfutó-állomásokat kisebb távolságban kellett elhelyezni. A nagy postaállomások 25 mérföldenként helyezkedtek el, közöttük három mérföldenként majorságok voltak, ahol a kengyelfutók éltek. A nagyon sürgôs üzeneteket a kengyelfutók, vagyis a gyalogos futárok száznapi járóföldre tíz nap, tíz éjszaka alatt juttatták el. A lovas futárok éjszaka általában nem közlekedtek, de ha az üzenet olyan sürgôs volt, hogy éjszaka is továbbítani kellett, akkor a lovas futárok elôtt fáklyavivô kengyelfutók mutatták az utat. Ekkora mennyiségû ló és ember ellátásához természetesen infrastruktúra is kellett, ezért a postaállomások környékére emberek települtek, akik a futárokról és lovakról gondoskodtak. Mai szavakkal élve: ezeken a helyeken fellendült a gazdaság... LXIII. ÉVFOLYAM 2008/2 15

2 HÍRADÁSTECHNIKA Azt is megtudjuk Marco Polótól, hogy futárnak lenni jó üzlet volt a Nagy Kán idejében, vagyis az 1200-as évek végén. De vajon a keleti, rettegve csodált gazdagságú birodalom hírközlésének színvonala tényleg megérdemelte-e azt az elismerést, amelyben az utazó részesítette? Vajon hogyan szereztek információkat ugyanebben az idôben, illetve ezt megelôzôen Európa uralkodói, lakói? Ha az európai irodalomban kutakodunk, már jóval korábban is találunk példákat arra, hogy a gyors és pontos információközlés sorsdöntô lehet. A régi korok eseményeit feltáró mûvekben: drámákban, történetírásokban több helyen is találkozhatunk olyan leírásokkal, amelyekben a csata kimenetelét az otthoniakkal távközölték. A hírek közlése nemcsak futárok útján lehetséges, hanem másként is. Arra is hamar rájöttek, hogy a fény és a hang eljuttatása egyik helyrôl a másikra akadálymentesebb, biztonságosabb, gyorsabb lehet, mint egy futár elküldése. Egyetlen probléma van, hogy egyértelmû jelzésrendszer kidolgozása nélkül ez nem lehetséges. S ezzel elérkeztünk a protokollok szükségszerûségéhez. A protokollok kezdetben rendkívül primitívek voltak: a jelzôtüzek kigyulladtak vagy nem gyulladtak ki. Ilyen jelzôtüzes példával találkozunk Aiszkhülosz görög tragédiaköltô (Kr.e ) Agamemnón címû drámájában, ahol a címszereplô a trójai háború során megvívott csatában elért gyôzelemrôl értesítette az otthon aggódó feleséget [2]: aranysugáru fáklya, mint ha éjbe nap, emelkedik s ad hírt Mákisztosz ormain; és ez se késett, nem nyügözte szunnyadás, tovább lobogta híradóként, mit kapott, és szállt a fény az Euriposz-habok felé, fölverni messzi Messzapiosz-hegy ôreit: tûzzel feleltek ôk is, s küldték már tovább, etetve száraz hanga-boglyákkal tüzük: s a fény sosem homályosulva felszökellt, az Ászóposz-síkságon át, miként a hold sugára, ért Kithairón ormához, hogy ott a híradó láng új sorát serkentse föl: s a messzirôljött fényre nem mondott nemet, de még nagyobb tüzet rakott az ôrcsapat; a Gorgópisz taván is átfutott a fény; s midôn az Aigiplankton ormáig hatolt, halasztás nélkül tûzrakásra buzditott; s ott visszanemfogott erôvel küldenek nagy lángszakállt, mely végig a Szarón-öböl vizébe nyúló szirtfokon lobog tovább; szökkent, röpült a láng, elérte végül is Arakhné városunkkal szomszéd ôrfokát, s utána már az Átridák lakára szállt az Ída-bérci tûz nem fattyu magzata. a fáklyahordozóim íly szabály szerint egymást cserélve végezték parancsomat: s a kezdô és a végsô futó gyôz egyaránt; lásd, íly bizonyságom van, íly tanújelem, Trójából férjem ezzel küldött hírt nekem. Atörténelmi példa bevonult a fikciók világába is: a görögökéhez hasonló jelzôtüzekkel kér segítséget J. R. R. Tolkien ( ) híres regényében, a Gyûrûk Urában Gondor Rohantól. [3] A regénybôl készült filmváltozat jól kifejezi, hogy mennyire látványos volt ez a híradási módszer és mennyire sokkoló hatása volt ezeknek a tüzeknek, amint egymás után felgyulladtak a hegycsúcsokon. A jelzôtüzek természetesen csak akkor mûködhettek, ha állandóan ott tartózkodott az egyes hegycsúcsok közelében az a személy, akinek az volt a feladata, hogy észrevegye és továbbadja a jelzést. Hátránya volt a módszernek, hogy a jelzés csak egy konkrét, elôre megbeszélt esemény bekövetkezését jelentette. A nagy birodalmakban egyre fontosabbá vált, hogy a birodalom távoli pontjaira is minél gyorsabban lehessen elküldeni az információkat. Nagy elôrelépést jelentett ebben a kérdésben Polübiosz görög történetíró (Kr.e. kb ) négyzete, aki egy 5x5-ös négyzetbe írta be sorba az ábécé betûit, s az egyes betûket a négyzet koordinátáival kódolta. A kellô számú égô fáklyával leadott jelek pár szavas információ eljuttatását tették lehetôvé hosszabb távolságokra. Például Jeruzsálem ostrománál Titusz így üzent haza Rómába. Errôl Josephus Flavius is megemlékezik Zsidó háború címû mûvében. Bonyolultabb információ közlése fényjelzésekkel meglehetôsen nehézkes és költséges vállalkozás lehetett. A fénytávközlés egy idôre el is tûnt. Vészjelzésre továbbra is használták a hangot, sôt a mai napig használjuk, lévén, hogy a hang terjedésének kevésbé vannak külsô akadályai: ködben, sötétben is hallatszik a templom harangja, a dob, a kürt és a sziréna. 3. Levelek továbbítása régen és ma Hosszú ideig az információ eljuttatásában meghatározó szerepe volt a levélnek. A sürgôs és fontos híreket futárok vitték, a köznép számára pedig ott voltak a postakocsik. Mindkét információhordozó módszerre rengeteg irodalmi példát tudunk említeni. A postakocsit említve a legismertebb Krúdy Gyula Vörös postakocsi címû regénye, bár itt a postakocsi sokkal inkább az utazás eszköze, mint a levéltovábbításé. Delizsánsznak hívta a népnyelv azt a postakocsit, amely Budapest és Bécs között elôször hetente, majd naponta szállította a leveleket és az utasokat. Késôbb éjszaka is indultak járatok, ezeket hívták gyorskocsiknak. Végállomásuk Budapesten a mai Batthyány tér mellett volt; ennek emlékét ôrzi a Gyorskocsi utca. Gergely Ágnes egy kedves költeményének utolsó versszakával idézzük fel ezt az elfelejtett hírközlési eszközt [4]: Hejehuja kevi tánc! Ôsi fészek tetejibe, fejedelem eleibe, hejehuja, kevi tánc! berobog a delizsánsz. 16 LXIII. ÉVFOLYAM 2008/2

3 Nem esett még szó a madarak gyorsabb és fôképp észrevétlenebb közlekedését kihasználó galambpostáról. A távíró feltalálásáig nem volt ennél gyorsabb lehetôség az információtovábbításra. A baj csak az volt, hogy a madarakat nem lehetett tetszôleges célpontba küldeni. Zrínyi elbeszélô költeménye szerint Szigetvár elestéhez hozzájárult az a postagalamb, amely a védôktôl vitt egy levelet a királyhoz, de véletlenül a törökök kezére jutott. A levél, melyet a szárnya alatt találtak, kódolatlan üzenetet tartalmazott, ebbôl aztán az ostromlók megtudták, hogy Szigetvár utolsó tartalékait is felélte [5]: Gyorsan sok bosztáncki megfogják galambot, És eszekben vévék egy kis papirosot, Ezt galamb Szigetbül szárnya alatt hozott, Az császárhoz bevivék ezt az ujságot. Gyorsan magyar tolmácsot behivatának, Az keresztény levelet kezében adák. Az fölin levélnek ily bötük valának: Adassék ez levél az magyar királynak. Ha kérded, mint vagyunk, mint közel halálhoz, Kiknek reménséget már segitség nem hoz, Ötszázan maradtunk, de mind koporsóhoz Sebek miát közelb vagyunk, sem világhoz. Másik irodalmi példánk a holló, amely hosszú ideig a magyar posta jelképe is volt. Arany János Mátyás anyja címû költeményébôl (1854) megtudjuk, hogy a Nándorfehérvár-Prága távolság megtételét hét, illetve három nap alatt vállalták volna a futárok. A holló náluk sokkal gyorsabb volt: egy nap alatt vissza is tért a válasszal [6]: Ki viszi Hamarabb Levelem Prágába? Száz arany, Meg a ló, Teste fáradsága. Viszem én, Viszem én, Hét nap elegendô. Szerelmes Szivemnek Hét egész esztendô! Viszem én, Hozom én Válaszát három nap. Szerelmes Szivemnek Három egész hónap! Istenem, Istenem, Mért nem adál szárnyat, Hogy utól- Érhetném Az anyai vágyat! S ahol jön, Ahol jön Egy fekete holló; Hunyadi Paizsán Ül ahhoz hasonló. Lecsapott, Lecsapott Fekete szélvészbôl, Kikapá Levelét Az anyai kézbôl. Hamar a Madarat!... El kell venni tôle! Szalad a Sokaság Nyomba, hogy lelôje. Madarat Nem egyet, Százat is meglônek: Híre sincs, Nyoma sincs A levélvivônek. Napestig Az erdôn Ûzeti hiába: Éjfelen Kocognak Özvegy ablakába. Ki kopog? Mi kopog? Egy fekete holló! Nála meg A levél, Vagy ahhoz hasonló. Piros a Pecsétje; Finom a hajtása: Oh áldott, Oh áldott A keze-irása! A galambpostához hasonlóan különleges információ-, illetve üzenettovábbítási mód a palackposta. A nagy felfedezések korában vélhetôen sokan megpróbáltak egy utolsó hírt eljuttatni ilyen módon szeretteiknek. Erre mindenki sok példát talál az ifjúsági- és kalandregényekben, de mi most egy újabb és ironikusabb példával élünk, Örkény István egyik egypercesét felidézve [7]: Üzenet a palackban Innen, a déli szélesség 17., a nyugati hosszúság 151. fokáról körülbelül az Otahiti szigetek magasságából, igen rossz idôjárási viszonyok között, az éjszaka sûrû sötétjében, tomboló szélben, zuhogó esôben, az erôs hullámverésben hánykolódva, amikor már a többi magyar, csupa derék matróz, a tengerbe veszett, én egészen véletlenül rájöttem arra, hogy ha a két karomat elô- LXIII. ÉVFOLYAM 2008/2 17

4 HÍRADÁSTECHNIKA relököm, és mintha eveznék, hátracsapom, a lábamat pedig, ahogy a békák ugrálnak, széjjelrúgom, akkor, ahelyett hogy én is elmerülnék és a vízbe fulladnék, a felszínen bírom tartani magam. Drága földieim, Felsôpáhokiak! Létezik ez? Tudtatok róla? És ha tudtatok, miért nem szóltatok? Ha még tíz percig kibírom szusszal, talán idetéved egy hajó, és észrevesz, és kiment. De ha nem, akkor ezúton üzenem minden hôn szeretett honfitársamnak: Becze Benedek vagyok! Magyarok! Halló! Figyelem! Hallgassatok szómra, és ha hasonló bajba keveredtek, kezetekkel-lábatokkal kapálózzatok, nehogy a hullámok elnyeljenek. Menyemet, fiamat üdvözlöm és Isten óvja a szép magyar hazát! A levél túlélt minden változást, szinte csak a hordozó eszköz, illetve a közeg változott meg: cserépre, bôrre, papiruszra, papírra, vagy ben írjuk meg gondolatainkat, üzeneteinket, szinte mindegy. Az persze nem mindegy, hogy a címzett mennyi idô múlva kapja meg. Ez utóbbi fôként attól függ, hogy gyalog, lóval, vonattal, autóval, repülôvel vagy elektronikusan szállítják-e. 4. A távíró diadala Az üzenetek gyors továbbításában fontos mérföldkô volt a Claude Chappe által kitalált szemaforos jelzôrendszer, amely rövid idô alatt elterjedt Franciaországban. De nemcsak az információ gyors továbbítása a fontos, hanem a hiteles továbbításon is rengeteg múlik. Erre híres irodalmi példa Alexandre Dumas Monte Cristo grófja címû könyvében található, ahol az imént említett Chappe-féle távíró kap fôszerepet azáltal, hogy Monte Cristo egy hamis hírt továbbíttat a lefizetett kezelôvel. Ahír hamis volta ugyan kiderül, de addigra annak hatása érvényesül a tôzsdén, a gróf szándékai szerint alakítva az eseményeket. Íme, ahogy a szerzô a telegráfot a fôhôs által mintegy bemutatja [8]: A Morse-féle távíró megjelenésével a hírek minden addiginál gyorsabban terjedtek, s kis idô kellett ahhoz, míg az emberek ehhez a gyorsasághoz alkalmazkodtak. Ismert anekdota a London környéki gyilkosról, aki vonaton szeretett volna menekülni, de nem számolt az ördögi találmánnyal. A személyleírása elôbb ért a londoni állomásra, mint a vonata, így nem volt nehéz dolguk a bûnüldözôknek, akik az állomáson várták és követték [9]. Ennél sokkal romantikusabb történet a távíró hasznáról Gabriel Garcia Marquez Szerelem a kolera idején címû regényében olvasható. A regény fôszereplôje Florentino Ariza, aki távírdászként dolgozott, szenvedélyesen beleszeretett egy ifjú lányba, aki nem tudott ellenállni ennek a nagy érzelemnek. A lány apja nem nézte jó szemmel a fiatalok kapcsolatát, és úgy döntött, hogy legjobb terápia a lánya számára, ha hosszabb idôre távoli rokonokhoz utaznak. Nem számolt azonban az ifjú leleményességével, s fôképp távíró-tudományával, mert mire a lány a viszontagságos utat megtette a rokonokig, már nem is egy szerelmes levél várta a rajongójától [10]: Mielôtt útnak indultak, Lorenzo Daza elkövette azt a hibát, hogy megtáviratozta érkezésüket sógorának,... úgyhogy Florentino Ariza nemcsak a teljes útvonalat tudta kideríteni, hanem sikerült megszerveznie a távírdászok széles körû és testvéri együttmûködése révén, hogy Fermina Dazát egészen a Cabo de la Vela legutolsó tanyájáig nyomon kövesse. 5. A telefon megjelenése az irodalomban Ma is élvezettel nézegetjük a gyönyörû kézi kapcsolásos telefonkezelô termeket, ahol egyforma ruhában, egyenes derékkal ülnek a hölgyek. A saját korukban is kellô csodálatot váltottak ki. Kosztolányi Dezsô Alakok címû könyvében A telefonos kisasszony címû részben [11] szerepel egy leírás egy kezelô teremrôl: Mai fénykép Chappe távírójáról (Litermont, Nalbach közelében) Hát, istenem, a telegráf. Láttam olykor egyegy út végén, egy kis dombocskán, a szép napsütésben, amint kinyújtja hajlékony, fekete karját, mint egy óriási bogár a lábait, és esküszöm, hogy mindannyiszor izgalom fogott el, mert arra gondoltam, hogy ezek a különös jelzések pontos mozdulatokkal hasítják a levegôt, és háromszáz mérföldnyire viszik el egy asztalnál ülô ismeretlen ember gondolatait ahhoz az emberhez, aki egy másik asztalnál ül a vonal túlsó végén. Mint egy templom. Valóban, mint egy ismeretlen, különös, huszadik századi vallás székesegyháza a telefonközpont, hol soha véget nem érô imát zümmögnek, halk, alig hallható zsolozsmát mormolnak, melynek moraja rejtélyes egyveleggé olvad. Állok fenn az erkélyszerû emelvényen, a karfa mellett s áhítat fog el. Innen belátni az egész helyiséget: az emeleten nôk, a földszinten nôk, túl a másik szárnyon, az emeleten, földszinten szintén nôk végeláthatatlanul, kötött kabátkákban, leányok, asszonyok, húsz és harminc között, mind a fal felé fordulva, bámulva a falat, kissé elôregörnyedve, valami alázatos, imádkozó mozdulattal, mint a jámbor zsidók. Az eleven falon jelek gyulladnak, sárga köröcskék, zöld köröcskék, piros köröcskék, melyek egyegy emberi akaratot jelentenek valahol a drót végén, egy-egy hangot, mely fénnyé változott. Mûszerek acélzaja. Amint lemegyek az erkélyszerû emelvényrôl, hallom az egyhangú, mindig egyforma litániát. Központ! Halló, halló! Mással beszél! Központ! Tizenkét óra! Jó- 18 LXIII. ÉVFOLYAM 2008/2

5 zsef! Egyedül? Hozom már! Központ! Maradjon, kérem! Teréz! Lépjen ki! Megvan, tessék! Központ! Csengetem! Foglalt! Központ! Központ! Központ! Örökké. Egy leány háta mögött állapodtam meg, aki acélkék ruhát visel s még kontyot. Fekete hajjal koszorúzott fejét fölveti, hirtelen föláll ringó székérôl, mely egy gyengéden hajlított talpú hintaszékhez hasonlít. Most váltják föl. Vele beszélgetek. Kosztolányi Dezsô leírása tiszteletet és csodálatot ébreszt bennünk a telefonos kisasszonyok iránt. Egy biztos, hogy egyfajta hatalmat képviseltek azáltal, hogy sok és gyakran bizalmas információnak is birtokába jutottak. Garcia Márquez imént idézett regényének egy késôbbi részletébôl kitûnik, hogy a telefonos kisasszonyok mindent tudása kellemetlen is lehet [10]: A városban olyan kevés telefon volt, hogy egyetlen kisasszony kezelte a központot: ismerte az összes elôfizetôt, életüket, viselt dolgaikat, és az sem volt baj, ha nem voltak otthon: máshol is megtalálta ôket. A telefonos kisasszonyok nemcsak a magánéletet, hanem az üzleti életet is befolyásolták. Sokszor rajtuk múlott, hogy a konkurens vállalkozások közül melyiket részesítették elônyben. Strowger, aki temetési vállalkozó volt, s vélhetôen nem ô volt a telefonos kisasszonyok kedvence, ezt a számára kedvezôtlen helyzetet megoldotta az automata kapcsolású telefonközponttal. A kézi kapcsolású telefon, a telefonos kisasszonnyal együtt a múlté. S vége az említett intrikáknak is. Ma már nyilvánvaló, hogy része lett az életünknek, mindennapi használati eszköz. Lehetetlen lenne azokat a mûveket felsorolni is, amelyekben kulcsszerepe van a telefonnak. Hogy mennyit használjuk a telefont, szokás kérdése, de lehet, hogy ennél több, idegesítô szokás is lehet, mint Esterházy Péter Egy nô címû regényében [12]: Egy nô (3) Van egy nô. Gyûlöl. Akar. Szünös-szüntelen telefonozik. Üzenetet hagy. Üzenetrögzítôt vett, hogy azon is üzenetet hagyjon. Sok dolga van. Mindig máshonnét hív. Nem beszélhetek nyíltan, súgja néha a kagylóba. Ezt a következô hívásban megmagyarázza. (Többféle oka lehet.) Ha találkozunk, a régebbi telefonokat értelmezi. Remeg a fürdôszoba, matáv és interurbán, kacarászik alattomos jókedvében. Egy nô (4) Van egy nô. Szeret. Fölhív, és a nevemet mondja; mint valami varázsszót ismételgeti a nevemet. Hónapokon át. Nem is tudom, mikor alszik. Az iker persze a falra megy, csakis azért nem jelent föl, mert olykor bele tud hallgatni a beszélgetésünkbe. Közben a leesett hó elolvadt, a pocsolyák fölszáradtak, a fák kirügyeztek, már lehet nem üvegházi paprikát kapni, igaz, még csak darabra, a nyirkos testrészek, testodvak újra begombásodtak, a parlament megszavazta a 2. zsidótörvényt (május 3-a), és a török csapatokat is kinyomta már az ifjú Bádeni Lajos az országból. Tíz másodperc alatt tizenkétszer bírja kimondani a nevemet, de ez hosszú távon nem egészen mérvadó, mert idônként iszik egyegy korty langyos vizet. Eddig még nem szóltam bele a kagylóba, tartok tôle, hogy szörnyethalna. Vagy ki tudja, téves kapcsolás. Az Esterházy-regényrészletben feltûnik több, mára ismeretlenné vált fogalom, mint az ikertelefon, az interurbán hívás vagy a téves kapcsolás. Az ikertelefon gyakran keserítette azon szerencsések életét, akiknek egyáltalán volt otthon telefonjuk. Szinte hihetetlen, de az elsô digitális telefonközpontoknak még kellett tudniuk az iker elôfizetôket kezelni. Ma már eszünkbe se jut interurbán hívásnak hívni, ha vidékre telefonálunk, vagy például mobiltelefonról hívunk másik szolgáltatóhoz tartozó készüléket. Nem volt ritka, hogy évekig vártunk telefonra! S addig mit tehettünk, ha telefonálni akartunk? Kerestünk egy mûködô fülkét! [13] Karinthy Ferenc: Telefon A kettôs telefonfülkének hátránya, hogy tudom, minden szavam hallják a szomszédos fülkében. Elônye viszont, hogy én is hallok mindent, amit odaát beszélnek. Ezúttal egy fuvolázó, halk férfihangot: Halló, te vagy az? Én, igen, én... Nem, nincs semmi újság, csak az, hogy sétáltam itt a parkban és eszembe jutottál. Hogy mi vagy nekem, mennyire szeretlek... Halló! Nem hallod? emeli föl hangját. Azt mondom, hogy szeretlek, nagyon szeretlek... Halló, rossz ez a telefon, halló!... Azt mondtam: sétáltam itt, és eszembe jutottál... Kérlek, én a kagylóba beszélek, de ez a készülék... s már rázza, ütögeti. Egyszóval csak anynyi, hogy rád gondoltam, nem érted? üvölti, s teli tüdôbôl a kagylóba fúj. Szeretlek!... Én vagyok, halló, itt én vagyok, végtelenül szeretlek!... Hát ez hallatlan!... Annyit akartam mondani, hogy szeretlek, mindenem vagy... Halló, nem hallod?... ordítja, és ököllel beleüt a dobozba. Imádlak, nem érted?... Dögölj meg! s lecsapja a kagylót, úgy vágja be maga mögött az üvegajtót, hogy a Janus-arcú fülke megremeg. Telefonfülkék már csak elvétve akadnak, s olyan kevesen használják, hogy most már emiatt nehéz mûködô eszközt találnunk, ha mégis szükségünk lenne rá. Optimális körülmények között nincs akadálya annak, hogy bárhonnan bármikor telefonáljunk. Zsebünkben ott lapul a kis készülék, a mobiltelefon, melyet a nyolcévestôl kezdve a nyolcvannyolc évesig mindenki használ vagy próbál használni. Sikerszolgáltatás az SMS. Sokak kedvelt fiatal költôje, Varró Dániel így vall szerelmet SMS címû versében [14]: azt írom + most 1 smsbe hogy beléd vagyok kedvesem esve vágyak dobálnak partra kivetnek billentyûzárát oldd ki szivednek. LXIII. ÉVFOLYAM 2008/2 19

6 HÍRADÁSTECHNIKA Irodalmi kalandozásaink idôrendi táblázata 20 LXIII. ÉVFOLYAM 2008/2

7 Kevésbé romantikus, inkább hátborzongatóan bizarr, amit Parti Nagy Lajos szürreális görbe tükrében látunk a Turbógrill [15] címû versében: Egy délután, hogy nem volt térerô Tubicáné és Tubica kiültek a mûfûre a szviming paul elé, és hoppon maradásban részesültek. Kitátották az ápolt csôrüket, és tollászkodtak, sült emberre várva, kék volt az ég, a Nokia süket, szôke manöken szállt át épp Budára. A mára tehát teljesen megszokottá vált mobiltelefon a 90-es évek elején még státuszszimbólumnak számított. Umberto Eco a Bábeli beszélgetés [16] címû kötetében (1991) szellemes tanácsokat ad arról, hogy miként ne használjuk a rádiótelefonunkat. Öt csoportba sorolja a mobiltelefon-használókat, s bár ez a csoportosítás valószínûleg már elévült, azért még ma is vannak igaz elemei: Az egyikbe olyan emberek tartoznak, akik csak akkor tudnak bárhova is elmenni, ha tovább fecseghetnek mindenféle léha dolgokról azokkal a barátaikkal és rokonaikkal, akiktôl épp az imént váltak el. Nehéz elmagyarázni nekik, hogy miért ne tegyék ezt: ha nem képesek rá, hogy levetkôzzék az interakciós kényszerüket, és néha a magányt is élvezzék, hogy érdeklôdjenek az iránt, amit éppen csinálnak A számítógép, mint a kommunikáció új eszköze A mai mobiltelefonok olyan kicsik, és akkora tudással, olyan nagy memóriával rendelkeznek, amekkorát évvel ezelôtt álmodni sem mertünk. Fényképeket és videofilmeket készítünk és küldünk velük. Ha vezetés közben szeretnénk telefonálni, akkor aktiváljuk a hangvezérlést és utasítjuk, kit hívjon fel... A tudományos-fantasztikus írások között sokan kedvelik Stanislaw Lem mûveit. A Kiberiádában [17] az Elektrubadúr egy olyan gép, amely megrendelésre verseket költ és szép, bariton hangon el is mondja ôket. Érdekes, hogy 1967-ben hogyan képzelte el a gép felépítését, méreteit az író: Trurl elôször bekapcsolta az indító áramköröket, aztán kisfeszültségû áramot adagolt, még egypárszor felszaladt a kongó vaslépcsôkön az Elektrubadúr ugyanis óriási hajómotorhoz hasonlított, mûszerekkel és csapóajtókkal teli, szegecselt vaslemez falán acéljárdák vonultak körbe, majd gondosan ügyelve a kollektorfeszültségre, izgatottan közölte, hogy a bemelegítés kedvéért egy kis rögtönzéssel kezdi. Aztán persze Klapanciusz olyan témát adhat meg a gépnek, amilyet csak akar. Mikor az amplifikációs mutatók szerint a lírikus kapacitás a maximumhoz közeledett, Trurl kissé remegô kézzel meghúzta a fôkapcsolót, és a gép rekedtes, de igen szuggesztív hangon szinte azonnal megszólalt: Gendelidér borzikamarszuk. Már befejezte? érdeklôdött hosszabb szünet után roppant udvariasan Klapanciusz. Trurl összeharapta a száját, néhány áramrúgást adott a gépnek és megint bekapcsolta. Ezúttal sokkal tisztábban zengett a hangja; igazán gyönyörûség volt hallgatni ezt az ünnepélyes, de ugyanakkor behízelgôen gordonkázó baritont: Célbenôkör hédereg, Mácsul gondorásznak. Hibra gindô... Léderek Szunnya ferte nyászlag. Stanislaw Lem korában még csak kevesen, s fôképp tudományos célra, gazdasági, ipari számításokhoz használták a számítógépet, s még hosszú ideig kizárólag munkavégzés eszköze volt. Az adatok átvitele egyik géprôl a másikra sem volt nagyon egyszerû. Kommunikációs eszközzé napjainkban vált, amikor az , a blogok, az on-line újságok, on-line lexikonok, on-line információs oldalak mind-mind elmaradhatatlan részei életünknek. A számítógépek tömeges elterjedésének ideje többé-kevésbé egybeesett azzal az idôszakkal, amikor a programok megbízhatósága némi kívánnivalót hagyott maga után. Nézzük, hogyan énekelte ezt meg a költô 1998-ban [18]: Szilágyi Ákos: Gimnusz a Vendózhoz Hommage a Vendóz döglékeny állat névtelen szerzôjének A Vendózhoz száll himnuszom ma, Ma éjjel vele aluszom Szivemben édes rettenettel Vágtázom rajta internettel De lám egy láma s eluszom. Tudjátok, hogy mi a vendóz? Tudjátok? Mert én nem tudom, Talán az Isten üzemmódja Modus vivendi kódjel, módjel, Titok, északfok, Ekhnaton. Nézzétek, milyen virtuális! Mint épit lomból templomot S gyúródik is, akár a gyurma, Mert mindenki világot gyúr ma, Aki Istentôl nem kapott. Ó, ember, egzisztenciaharcos, Adjon a net neked nevet! Nézd könnyemet, teérted mint hull, Ó te, kalapácsfejû pitbull, Odalett emberkövület! Ó, vendóz, ne fagyj le, szerelmem! Ó, net, eredj és légy szonett! Ha ki belépsz, nem érhet itt baj, Hiába alt-kontrol-dilit, jaj, Kilépni többé nem lehet! LXIII. ÉVFOLYAM 2008/2 21

8 HÍRADÁSTECHNIKA Ama élô írók közül talán a legtöbb ismeretet használja fel regényeiben a természettudományok, illetve a számítástechnika területérôl John Updike. Bech-trilógiájának egyik kötetében a Bech befut címûben [19] a fôszereplô írói én a számára kellemetlen kritikusokat eltávolítja az élôk sorából. Egyik kritikusát, aki az áldozatok között van, azért segíti a túlvilágra, mert az interneten, saját web-site-ján írogat Bech számára nem tetszô dolgokat. Az ô elpusztítására programozó barátnôjét, Robint veszi rá, hogy törjön be a kritikus számítógépébe, és ott olyan, rövid ideig látható szövegeket helyezzen el, amelyek arra késztetik a gép használóját, hogy öngyilkosságot kövessen el. A gépbe való bejutás konkrét megvalósításról szóló rész így szól: Robin, miután beszélt néhány hacker ismerôsével, elmagyarázta Bechnek, hogy a népszerû programot, a Sendmailt az 1970-es évek Unix lázában írták, amikor nem sokat törôdtek a biztonsággal; a rendszer híres volt arról, hogy tele van hibákkal. A Sendmail például csak a felhasználó legelsô üzenetén végezte el a biztonsági ellenôrzéseket; ha egyszer a felhasználó bejutott, az összes késôbbi üzenete is gond nélkül átment. A program másik hibája az volt, hogy szimpla, a vonalka szimbólum után következô üzenetet a számítógép kódként értelmezte. Ezek a parancsok megadhatták a log-in státuszt egy behatolónak is, aki így egy hátsó ajtóhoz jutott, amely érvényes volt mindaddig, amíg a program észre nem vette és ki nem törölte onnan. A belépést fel lehetett használni arra, hogy egy trójai falovat csempésszenek be, amely üzeneteket villant fel a képernyôn kívánság szerint, akár másodperc töredékére is. Ugyancsak Updike regényében, az Így látja Roger (Roger s version) [20] címûben szerepel egy tehetséges programozó, aki háromdimenziós játékok fejlesztésében ér el sikereket. De ezeknél sokkal jobban érdekli, hogy be tudja-e bizonyítani Isten létét vagy nemlétét egzakt módszerekkel, természetesen az információs technológia vívmányait felhasználva. Az eljuttatott adatok biztonsága, a rólunk megjelenített információk hitelessége, sérthetetlensége ma is égetô kérdés. Egy cég honlapjának a tönkretétele, szervereinek megbénítása a cég összeomlását is jelentheti, függetlenül attól, hogy mi az adott tevékenységi köre. A mai magyar drámák közül Térey János Nibelung lakóparkjából [21] idézünk erre példát, ahol a kisemmizett öcs a bosszú egyik eszközeként a konszern számítógépparkja ellen intéz támadást. A jelenetben az IT szakember (Wulf) épp beszámol a virtuális betörésrôl fônökének, Siegfriednek: WULF Túlterheléses támadás AWalsung-honlapot mûködtetô Központi szerver ellen: három óra Alatt százezer vállalati szervert Fertôzött meg. SIEGFRIED Nem hiszek a fülemnek. S te közben WULF Tehetetlenek vagyunk. SIEGFRIED Ha ez igaz, becsukhatjuk a boltot. Kicsoda... WULF Egyelôre anonim. SIEGFRIED (a gutaütés kerülgeti) Azonnal letiltasz minden letöltést! Wulf, minden egyes elcseszett csatolt fájlt, Helyi levelezést Összegzés Atechnikatörténet pontosan nyomon követi azokat a lépéseket, amelyek elvezettek a jelzôtüzektôl a mai korszerû infokommunikációs eszközök létrejöttéig. Amikor használjuk ezeket az eszközöket, nem nagyon gondolunk erre a hosszú folyamatra. Bármelyik kort is tekintjük, mindegyikre egyformán érvényes, hogy szeretnénk gyorsan, pontosan informálódni a bennünket érintô eseményekrôl; gondolatainkat, örömünket, problémáinkat szeretjük megosztani másokkal, de nem akárkivel. Az erre szolgáló hasznos eszköz a telefon, a számítógép, napjainkban egyre inkább a számítógép. A családi eseményekrôl készült fényképeket, videókat már aznap közzétesszük a világhálón, véleményünket a világ eseményeirôl blogban írjuk meg és egyre többen vannak, akik csak on-line újságokat olvasnak. Elmondhatjuk, hogy életünk minden területén jelen vannak az infokommunikációs eszközök. Már régóta nem csupán szakemberek használják ôket. Gyakran találkozunk olyan jóslatokkal, hogy a nyomtatott sajtónak, irodalomnak vége, a jövôben csak és kizárólag elektronikus eszközökkel kommunikálunk. Akik nem képesek lépést tartani, végképp lemaradnak. Aki nem tudja használni a számítógépet, elôbb-utóbb ugyanolyan lehetetlen helyzetbe kerül, mint az, aki száz évvel ezelôtt analfabéta volt. Idôrôl idôre feltámadnak a viták arról, hogy elfogadható forrás-e az Internet? Jó lenne, ha sokkal több klaszszikus vagy modern mûvet találnánk meg a világhálón, ugyanakkor jó lenne, ha a gyerekek tudnák használni a hagyományos könyvtárakat, olvasnának igazi nyomtatott könyveket is. Valószínûleg elôbb-utóbb kialakul egy optimális arány az elektronikus média és a nyomtatott szövegek használatában. Végül, de nem utolsósorban, hogy kalandozásainkat könnyebb legyen ismert eseményekhez, korokhoz kötni, mellékelünk egy idôrendi táblázatot. 22 LXIII. ÉVFOLYAM 2008/2

9 A szerzôrôl Gyôri Erzsébet 1978-ban programozó matematikus, 1985-ben program tervezô matematikus diplomát szerzett az ELTE TTK-n tól 2000-ig a BHG Híradástechnikai Vállalat Fejlesztési Intézetében dolgozott. Mindvégig telefonközpontok szoftverfejlesztésével foglalkozott. A cég saját fejlesztésû, tároltprogramvezérlésû alközpontjainak tervezésében, fejlesztésében vett részt januárjától a Budapesti Mûszaki Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén dolgozik, mint ügyvivô szakértô. Munkája mellett a 90-es évektôl kezdve rendszeresen dolgozott különbözô szakmai lapoknak. Cikkei a Modem Kor Magazinban, az E-Times Hungary-ben és a Computer Panoráma Mobil különszámaiban jelentek meg szeptemberétôl tagja a Híradástechnika folyóirat szerkesztô bizottságának. Irodalom [1] Marco Polo utazásai, fordította: Vajda Endre, [2] Aiszkhülosz: Drámák, fordította: Devecseri Gábor, Európa, Budapest, 1996., pp [3] J. R. R. Tolkien: Gyûrûk Ura, fordította: Göncz Árpád, Gondolat, Budapest, [4] Gergely Ágnes: Árnyékváros, Delizsánsz (Digitális Irodalmi Akadémia) DIATxcgi?infile=diat_vm_talalatok.html&locator=/ dia/diat/muvek/html/gergely/ gergely00252a/ [5] Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem [6] Arany János költôi mûvei I. kötet, Szépirodalmi, Budapest, 1986, pp [7] Örkény István: Egyperces novellák.(négyeskönyv), Szépirodalmi, Budapest, 1987., p.215. [8] Alexandre Dumas: Monte Cristo grófja I-III, fordította: Csetényi Erzsi, Fórum, Novi Sad, 1964., p.274. [9] Magay András: Hírközlés földrészek között, Táncsics, 1965., p.34. [10] Gabriel Garcia Marquez: Szerelem a kolera idején, fordította: Székács Vera, Magvetô, Budapest, 1990., p.106., p.381. [11] Kosztolányi Dezsô: Alakok [12] Esterházy Péter: Egy nô, Magvetô, Budapest, 1995., pp [13] Karinthy Ferenc: Karcolatok, Szépirodalmi, [14] Varró Dániel: Szívdesszert, Magvetô, Budapest, 2007., p.38. [15] Parti Nagy Lajos: Grafitnesz, Magvetô, Budapest, 2003., p.129. [16] Umberto Eco: Bábeli beszélgetés Minimál napló (Diario minimo), fordította és válogatta: Barna Imre, Európa, Budapest, 1994., pp [17] Stanislaw Lem: Kiberiáda (Cyberiada), fordította: Murányi Beatrix, Európa, 1971., p.148. [18] Szilágyi Ákos: Légzôgyakorlatok kezdô haldoklók számára. Gépes könyv, Budapest 1998, szilagyi/index.htm [19] John Updike: Bech befut (Bech at bay), fordította: Szabó T. Anna, Európa, Budapest, 1999., p.206. [20] John Updike: Így látja Roger (Roger s version), fordította: Göncz Árpád, Európa, Budapest, [21] Térey János: A Nibelung-lakópark, Magvetô, Budapest, 2004., pp LXIII. ÉVFOLYAM 2008/2 23

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek Informatikai alapismeretek Informatika tágabb értelemben -> tágabb értelemben az információ keletkezésével, továbbításával, tárolásával és feldolgozásával foglalkozik Informatika szűkebb értelemben-> számítógépes

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

- 2. rész - Kifogáskezelés Az ősi ellenség

- 2. rész - Kifogáskezelés Az ősi ellenség - 2. rész - Kifogáskezelés Az ősi ellenség Nagy Attila cikke 1. Mitől rettegnek az üzletkötők a legjobban? Hol hullik el a legtöbb üzletkötő? Mi az a munka, amit fóbiásan igyekeznek elkerülni, és ha lehet

Részletesebben

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött.

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. C. A. Tűréshatár 0 Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. El kellett érnem a Szentpétervárra

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím:

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím: JELENTKEZÉSI LAP Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím: Második fordulóba jutás esetén Windows 7 operációs rendszert, és Office 2013 programcsomagot

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló A foglalkozás címe: Ismerkedő foglalkozás A foglalkozás helyszíne és résztvevői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1004 Kőbányai könyvtára, felsős csoport A foglalkozás időpontja: 2010. október 15. A foglalkozás

Részletesebben

A SIKET EMBEREK NEM HALLANAK. A SIKET EMBEREK A KEZÜKKEL BESZÉLGETNEK. A KEZEKKEL JELEKET MUTATNAK. EZ A JELELÉS. EZ A JELNYELV.

A SIKET EMBEREK NEM HALLANAK. A SIKET EMBEREK A KEZÜKKEL BESZÉLGETNEK. A KEZEKKEL JELEKET MUTATNAK. EZ A JELELÉS. EZ A JELNYELV. HALLATLAN ALAPÍTVÁNY OKTATÁSI KÖZPONT ÉS JELNYELVI VIDEOTOLMÁCS-SZOLGÁLAT BUDAPEST Leírás, hogyan lehet videó jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2013 Könnyen érthető Szolgáltatási rendet készítette az ÉFOÉSZ.

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Radnóti Miklós kéziratos hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában. Babus Antal

Radnóti Miklós kéziratos hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában. Babus Antal Radnóti Miklós kéziratos hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában Babus Antal Radnóti Miklós hagyatékát huszonegy nagy, lepecsételt csomagban 2008. január 11- én szállítottuk be

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket,

A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, A következő kérdések az digitális média és a digitális eszközök használatát vizsgálják különböző szempontokból. Ideértjük az asztali számítógépeket, a laptopokat, a notebookokat, az okostelefonokat, a

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam.

Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam. Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam. Hogyan állítsam be az Outlook-ot ingyenes e-mail címhez? 10. lecke Hogyan állítsam be az Outlook-ot, ha

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

"Testvér, hisz ez rézbõl van!" - Cigány búcsún jártunk 2009. September 10.

Testvér, hisz ez rézbõl van! - Cigány búcsún jártunk 2009. September 10. "Testvér, hisz ez rézbõl van!" - Cigány búcsún jártunk 2009. September 10. A cigányok Csíksomlyója a Veszprém megyei Csatka, ide gyûlnek messzi földrõl megünnepelni a Szûzanya születésnapját, a Kisboldogasszony

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Jelszavak Biometria. Adatbiztonság II. Buday Gergely. 2010. november 24.

Jelszavak Biometria. Adatbiztonság II. Buday Gergely. 2010. november 24. 2010. november 24. 1 Jelszavak 2 Jelszavak Nyilvánvaló jelszavak: Windows jelszó, bankkártya PIN kódja (Personal Identification Number) Nem annyira nyilvánvalók: TAJ szám, anyánk neve Példa: AT&T vezetéknélküli

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

2015. szeptember 19. Szinyei Merse pipacsai közt is nyílik a kék, valószínűtlenül, piros mezőre múlt idő terül, olajmásolat, tanítói presztízs.

2015. szeptember 19. Szinyei Merse pipacsai közt is nyílik a kék, valószínűtlenül, piros mezőre múlt idő terül, olajmásolat, tanítói presztízs. 2015. szeptember 19 MIKLYA ZSOLT Cseréptörés 1 A száraz sóvirág sokáig élhet, só-vízháztartásodra is kihat, képzeletfűszer, oldó mozdulat, matt bútorszínek közt parányi kéklet. Szinyei Merse pipacsai közt

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata Az Internet avagy a hálózatok hálózata Az Internet története 1. A hidegháború egy fontos problémája Amerikában a hatvanas évek elején: Az amerikai kormányszervek hogyan tudják megtartani a kommunikációt

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

POKOL ANETT S Z É L R Ó Z S A. Ne engedd, hogy elsodorjon az élet!

POKOL ANETT S Z É L R Ó Z S A. Ne engedd, hogy elsodorjon az élet! POKOL ANETT S Z É L R Ó Z S A Ne engedd, hogy elsodorjon az élet! Előszó Ez a könyv egy kicsit lelkizős, egy kicsit életmód-tanácsadó, személyiségfejlesztő, önmenedzselő. Olyan, mint én, mindenbe belekap

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16.

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16. Számítástechnika nyugdíjasoknak 2011. Február 16. A mai előadás témája Az internet Az Internet a hálózatok hálózata, avagy egy mindent és mindenkit összekötı világmérető informatikai szuper sztráda. Szerepe

Részletesebben

Haladási utasítások Programozási nyelvek

Haladási utasítások Programozási nyelvek 12. foglalkozás Haladási utasítások Programozási nyelvek Summary A számítógépek programozását általában nyelv felhasználásával, amely utasítások egy korlátozott szótára, amelynek engedelmeskedniük kell.

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Márai Sándor. Magyar borok. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár

Márai Sándor. Magyar borok. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár Márai Sándor Magyar borok bor mellett. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár Ha megöregszem pincét akarok, ezt már szilárdan elhatároztam. Semmi mást nem akarok az élettől.

Részletesebben

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató

DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet DTMF Frekvenciák Mérése Mérési Útmutató A mérést végezte: Neptun kód: A mérés időpontja: Bevezető A Proto Board 2. mérőkártya olyan

Részletesebben

V. monológ (Variációk az utcalámpához) A szárazon hagyott csaj esetei A kitartó masszőr. Borda Réka. Vojakovič Cyntia S Z Ö V E G G Y Á R

V. monológ (Variációk az utcalámpához) A szárazon hagyott csaj esetei A kitartó masszőr. Borda Réka. Vojakovič Cyntia S Z Ö V E G G Y Á R Borda Réka V. monológ (Variációk az utcalámpához) És ha semmi nem úgy van, ahogy hisszük? Ha a Titánia csak meg akart csobbanni a vízben, mert kaparászták hátát a milliomosok, ha lehet fejjel lefelé szeretkezni,

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem Bokor Zsuzsa NÕI ÉLETEK ÉS TÖRTÉNETEK A XX. SZÁZADBAN. EGY NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA 1 Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem sokan mások is provokatívnak találhatják. Az

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Besenyökröl. 1kikerics@gmail.com. 1kikerics@gmail.com

Besenyökröl. 1kikerics@gmail.com. 1kikerics@gmail.com 2 dolog (Hunicillin, 2010.01.07 01:06) 1. Kedves Raszputyin, A vérörökség/génörökség nagyságrendekkel fontosabb annál, mint arról Te most vélekedsz. A magyar mentalitást minden szaron összeveszőnek leírni

Részletesebben

Az utolsó stikli: a vonatrablás

Az utolsó stikli: a vonatrablás Az utolsó stikli: a vonatrablás Maradt itt kendnek elég cimborája mondta Négyökri szomszéd. Hát az igaz is volt, hogy Rózsa Sándor rövidesen belebotlott régi cimboráiba. Honnan jöttek elő megsárgulva,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

A Mária Út Közép-Európa Mária kegyhelyeit összekötő útvonal, illetve pontosabban fogalmazva útvonalak.

A Mária Út Közép-Európa Mária kegyhelyeit összekötő útvonal, illetve pontosabban fogalmazva útvonalak. A zarándoklat A házi dolgozat megírása előtt rövid kutatást végeztem az ismerőseim között. Megkérdeztem 15-20 embert, kinek mi jut elsőre eszébe, ha a zarándoklat szót meghallja. A legnépszerűbb válaszok

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Csillagtúra egy Európáról

Csillagtúra egy Európáról Csillagtúra egy Európáról Nagyon vártuk a csapat első Csillagtúráját több okból. Egyrészt mert bár a Kékszalag a legnagyobb médiaesemény a Balatonon, de a leginkább embert próbáló verseny szerintem a Csillagtúra.

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

Tizennegyedik lecke. nálam

Tizennegyedik lecke. nálam Tizennegyedik lecke Vendégségben Péter: Szeretettel üdvözöllek benneteket nálam. A kabátokat itt hagyhatjátok az előszobában. Juszuf: Köszönjük szépen. Ezt a kis bort neked hoztuk. Le kell venni a cipőt?

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben