H í r le vé l. Néptáncgál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. Néptáncgál"

Átírás

1 H í r le vé l yam 142.s zám 2006.január Dél -al föl d i Gye rm e k és Ifjúsági Néptáncgál a Intéze tünk a k e cs k e m éti Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont és M űvés ze ti Is k olával k özös e n a évbe n is m e gre nde zi a Gye rm e k és Ifjús ági Néptáncgálát. A re nde zvény e lőválogatóira évb e n k e rülsor: január 21. Bácsal m áson, január 28-án K is k őrös ön. A gálam űs orra a K e cs k e m éti Tavas zi Napok k e re te in be lülm árcius 11-én k e rüls or. Je lentk e zni leh e t s zólis ta, illetve k am ara/cs oport k ate góriák ban. Le vélcím : K özm űve lődés i Intéze t 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs e f tér 8. További inform áció k érh e tő Cs e nk i K atalintól a 76/ , 30/ te lefons zám ok on, vagy E-m ailbe n a cím e n. A Foglalkoztatás politik ai és M unk aügyi M inis ztérium H um áne rőforrás -fe jles ztés i O pe ratív Program és EQUALIrányító H atós ág (H EFO P IH ) általk iírt A fe lnőttk épzés h ozzáférés éne k javítás a a re nde lke zés re álló k özm űve lődés i intézm ényre nds ze r re nds ze rs ze rű be vonás ával cím ű program ra intézm ényünk s ik e re s e n pályázott. A m e gye i k özm űve lődés i intézm ényre nds ze rt is érintő proje k tünk ről évadnyitó érte k e zletük k e re tébe n tájék oztatóttartunk. Az érte k e zletidőpontja: január 10., 10 óra H e lys zíne : K e csk e m ét, K atona Józse f tér 8. Napire nd: - A Bács -K is k un M e gye i k özm űve lődés i intézm ényre nds ze r és foglalkoztatottainak alkalm as s á téte le a fe lnőttk épzés be való be k apcs olódás ra, k ülönös te k inte tte la jános h alm i k is térs égre cím ű proje k tünk is m e rte tés e. Előadó: Polyák Albe rtfőtanács os, Pe tőfi Sándor Lás zló. - Tájék oztató a Te nge rtánc program ról, m e ly program önálló k e re te t biztos ít többe k k özött a k ülönböző tájh ázak fe jles ztés ére, a m agyar népze ne i te h e ts ége k h azai és k ülföldi be m utatás ára, valam int a folklór is m e re tanyag digitalizálás ára. Előadó: F. Tóth M ária a NK Ö M s zak főtanács os a. Adjon az Is te n s ze re ncs ét, s ze re lm e t, forró k e m e ncét, üre s vék ám ba gabonát, árva k e ze m be parolát, lám pám ba lángot, ne k e llje n k orán az ágyra h e ve rne m, k érdés re válas ztő k üldjön, h ogy h ite m s zéjje lne dűljön... M ind e n O l vasónk nak Bék és ÚjEszte nd őtk ívánunk! Cite raze ne k arok Tal ál k ozója és Pad k aporos b ál ja A Kis k u nh alas i Szilaj Cite raze ne k ar im m ár 10. al k al om m alre nde zi m e g a Cite raze ne k arok Tal ál k ozóját és Pad k aporos b ál ját K isk unh al ason Az e s e m ény célja e lsős orban a cite ra, m int ős i népi h angs ze r m űve lői k özti baráts ág m ind s zéles e bb k örű k ialak ítás a valam int a népze ne i k ultúra h agyom ányainak ápolás a. Enne k érde k ébe n a re nde ző Szilaj Cite raze ne k ar m inde n évbe n m ás e gyütte s e k e t h ív m e g e je les e s e m ényre. Így idén a h ázigazdák on k ívülaz Al győi Cite raze ne k ar, a Bócsai Cite raze ne k ar és a M e zőcsáti népze ne i e gyütte s lép fe laz e s tén. Padk aporos je llegét az adja, h ogy az e gyütte s e k k ötött népze ne i be m utatk ozás a után, a k özöns ége t táncra pe rdítve e gym ás tfe lváltva h ajnalig h úzzák a talpalávalót. A re nd e zvény id őpontja: fe b ruár óra H el yszíne : Vasutas M űve l őd ési H áz 6400 K isk unh al as, Ál l om ás u. 4.

2 Be m utatjuk Cs ík János -M e s élj m agadról, h ogyan k e ve re dtéla népm űvés ze t k öze lébe ; az e lején m ég táncoltál... -Valam ik or m ég k is is k olás gyerek k ént találkoztam elős zör a néptánccal, a néph agyom ányok k al. Itt az Erdei Ferenc M űvelődés i H ázban k ezdtem táncolni, egés zen éretts égi utánig tartottez. -M iért pont néptánccal k e zdtél foglalkozni? Cs aládi indíttatás volt? -Ezen én m agam is gondolkodtam, rendk ívül s ok m indent cs ináltam, a focitóla dzs údón át a lövés zetig m indent. Leh et, h ogy cs ak véletlen történt. Pontos an én s em tudom, cs ak h ála Is tennek, m egtörtént. Így nagyon s ok jó em bert is m ertem m eg, ak ik jó irányba befolyás oltak. Nem cs ak a jó em berek, h anem az egés z néptáncos k özös s ég, a h agyom ány h as znos abbá, izgalm as abbá tette az életem et. Szellem ileg s ok k alnyitottabbá tett, am ik or az em ber ügyes ebb lett, ak k or az utazás ok is tágították a világom at. -A tánc k apcs án való utazás ok ra gondolsz? -Nem volt olyan h ű de s ok utazás, de azzal k ezdődött. Ak k oriban m ég nem volt tánch áz m ozgalom, a Sebő zenek ar tánch áz lem ezévelk ezdődött ez a '70-es évek elején. Ezután jött az ötlet, h ogy m i volna, h a azt a zenét, am ire táncolunk, elis játs zanánk. Én zeneis k olába jártam és tudtam h egedülni. Apám h aláláig jártam is az is k olába, de aztán, h ogy a s zigora m egs zűnt, abbah agytam, és s oh a nem gondoltam volna, h ogy az életem egyik legfontos abb rés zévé, m egélhetés em m é válik a m uzs ik a. Ö s s zefogtunk, h ogy eljáts s zuk azok at a dallam ok at, am ire táncoltunk. Ak k oriban egyik s zám ban táncoltam, de a m ás ik ban m ár zenéltem, és így s zépen las s an átk everedtem a zenei oldalra. A H egedűs együttes s egített s ok at, ak ik itt K ecs k em éten elsők ént terem tették m eg az alapok at, velük voltak az első évek s zép pillanatai. Ah ogy k atona lettem h us zonegynéh ány éves en Budapes tre az Aq uincum táncegyüttes be k erültem, ez am olyan k atonai együttes volt, - na itt m ár zenés z voltam. -Táncolsz azért, h a úgy h ozza k e dve d? -M indig s zerettem táncolni és ez így is m arad s ok áig. Volt egy bales etem, így a fizik ai leh etős égeim k orlátozottak, jobb is ilyen s zem pontból, h ogy zenés z lettem. K ritik us s zem ek k elés olyan fajta igénnyel nézem, h ogy a k özöns égnek táncoljanak, ne k ifejezetten öncélúan. -M itérte s z azon, h ogy öncélúan? -Úgy értem, h ogy nagyon s ok an m anaps ág nagyon tis ztes s éges en cs inálják, de bocs ánat, h a bárk it is m egbántanék a lényeg elm arad. Am i s zerintem abban áll, h ogy őrizzük m eg a nem zeti h agyom ányaink at, és olyan m ódon adjuk át, h ogy valódi élm ényt ok ozzon, és h ívek et tudjon toborozni a néptánc 2 Z e ne i Általános Is k ola ( ) Pe tőfi Sándor Gépés ze ti s zak k özépis k ola ( ) je lenleg e gy nyíre gyh ázi tanárk épző főis k ola leve lezős h allgatója éne k ze ne -népze ne s zak on Bék és cs aba Balas s i Tánce gyütte s nélh e ge dűs ban lete tték az O R I vizs gát augus ztus ában m e galapította a Cs ík Z e ne k art K e cs k e m éte n Jás zbe rényi Jás zs ág Tánce gyütte s főállás ú ze ne k ara Szolnok i Tis za Tánce gyütte s h ivatás os ze ne k ara Főállás ú ve ze tője a Cs ík Z e ne k arnak Fontos abb fe llépés e k : A Sydne ybe n re nde ze tt évi nyári olim piai játék ok k ulturális re nde zvénye in több m ás ne ve s e lőadóm űvés s ze l e gyütt k épvis e lték h azánk at és a m agyar népze nét. Te nge re ntúlie lőadók örutak 2004-be n Ath énban a ze ne k ar k épvis e lte h azánk at H os s zú éve k óta rés ztve vői a tánch áztalálkozók nak A Várban a m e s te rs ége k ünne péne k re nds ze re s ve ndége i A Te rror H áza m e gnyitóján ze nélte k A M űvés ze te k Völgyéne k re nds ze re s e lőadói D íjak, e lis m e rés e k : A s zak m ai k özöns ég e lis m e rés ét is bizonyítja, h ogy be n e lnye rték a Népm űvés ze t Ifjú M e s te re cím e t, a IV. Bonyh ádi Népze ne i Fe s ztiválfődíját és ugyanitt a M agyar R ádió K ülöndíjátis : Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont K özm űve lődés értdíja. Fődíj, M agyar R ádió k ülöndíja a Bonyh ádi Népze ne i Fe s ztiválon A ze ne k ar be n a K iváló M űvés ze ti Együtte s díját k apta. A s zak m ai k özöns ég e lis m e rés ét is bizonyítja, h ogy be n e lnye rték a Népm űvés ze t Ifjú M e s te re cím e t, a IV. Bonyh ádi Népze ne i Fe s ztiválfődíját és ugyanitt a M agyar R ádió K ülöndíját és a népzene tis zteletére, s zeretetére. Rétegm űfajnak nevezh ető ez a m űfaj, ezért is fontos ez. Ne legyen k edvük az em berek nek lek apcs olni a tévét vagy rádiót, h a ilyet látnak, h allanak, bár a m ai m édiában egyre k eves ebb leh etős ége van bárk inek erre. Ne cs ak arról s zóljon egy táncos m unk ája, h ogy ő m ilyen jól cs inálja, m ilyen ügyes, h anem a s zívéből, lelkébőltudja átadni, és olyan m ódon, h ogy ak i látja, örök re az em lék ében őrizze. Nem k ifejezetten név s zerint a táncos t, h anem az élm ényt. A tánc öröm e es zk öz, nagyon jó dolog h a valak i s zereti am it cs inálés ez láts zik is, de az a fontos, h ogy élm ényt tudjon adni az em ber. Szom orú táncos t nem s zeretnek nézni az em berek, ez igaz, ezért s ok an igyek eznek is jók edvűen cs inálni, de m égis ez cs ak es zk öz. M ert h a élm ény a táncos s zám ára a tánc, az élm ény a néző s zám ára is, de eh h ez m ég társ ulnia k ella nagyon jó tánctudás on k ívülaz igazán elvarázs oló egyénis égnek is, am i pers ze nem m indenk inek van, és s ok an m égis pótolni igyek eznek ezt. H a az em ber úgy adja elő, h ogy a valódi érték ek, s zéps égek fontos ak, ak k or igazi a dolog. -Előadás rólvan s zó, vagy a h agyom ány tovább élés éről?

3 Be m utatjuk -Nagyon jó a k érdés, s ok an vívódnak, h ogyan vélek edjenek ez ügyben, és nem találják igazán a h elyük et. H a előadás k eretében, s zínpadon k ell bem utatni, ak k or az tényleg egy s zínpadi produk ció. D e ettőlfüggetlenüllétezik olyan is, h ogy van, ak i a s zabadidejének java rés zét ugyan a próbaterem ben tölti a táncok vagy zenék tanulás ával, és m ár unnia k éne az egés zet, de m égis k épes a s aját k edvére, és a k özöns ég öröm ére táncolni vagy zenélni, h a s zínpadra k erül. Ek k or az m ár nem cs ak s zínpadi előadás, h anem valam iféle a lelkében s zülető dolog. Szom orú nek em, h ogy látom, az új generáció bár tudja a lépés ek et, a tánc m ódját, de azt nem, h ogyan leh et m aguk at s zórak oztatni, h ogyan leh et s zépen m ulatni, nem cs ak a h étk öznapok ban, h anem a s zínpadon is. H ogyan k ell egy fiúnak a lányt igazán m egtáncoltatni, h ogyan k ell vezetni, fogni, s egíteni nek i a m ozdulatok ban, h ogyan legyen élm énys zerű m indk ettőjük nek. -H ogyan látod, van leh e tős ég arra, h ogy az általad is élt népi k ultúra k ife lé is s ugározzék, te rje dje n? -Pont ez az, am it fejtegettem az öncélú táncolás k apcs án, igenis volna rá leh etős ég. Jó lenne, h a ezt a m unk át nem belterjes m ódon, h anem nyitotts ággal végeznék. Van erre példa, az Ifjús ági O tth onban teljes en k ívülálló em berek s zám ára, nagyon s zép k ezdem ényezés. Tárt k arok k alfogadják, h a valak i bem egy, és ez azért fontos, m ert ez a s zórak ozás i form a m indannyiunk é, és cs ak így tudjuk tovább adni, éltetni a régi m agyar h agyom ányok at. Ennek ellenére s ajnos s ok an úgy érzik, h ogy ez cs ak egy zártk örtérint, pedig ez nem így van. -H ogyan jutottálodáig, h ogy m e gs züles s e n a Cs ík Z e ne k ar? -Tulajdonk éppen a h ads eregbeli m ás fél év után, am ik or vis s zak erültem K ecs k em étre, k aptam egy ajánlatot Bék és cs abáról, a Bék és Banda nevű zenek artól. Z enés z lettem főállás ban. Nagyon s ok m indent itt tanultam ott m eg a népzenélés ről, egy igazi "is k ola" idős zak volt ez nek em. K özben pers ze h azajártam, felnövek edett itt is egy táncos fiú, ak i végüla zenét válas ztotta, ak i 9-10 évvelfiatalabb, m int én. Ő m ár ak k or dolgozott a H egedűs Együttes ben. Vele alapítottuk m eg a Cs ík Z enek art ban. M ég egy bék és cs abai fiút h oztam m agam m al bőgős nek. Ő cs ak a k ezdetek nél volt ott, de a m ai napig jó baráts ágban vagyunk. Sok -s ok év alatt alak ult a zenek ar, s ok an zenéltek benne. Nagyon s ok felé jártunk a világban, Európában, Am erik ában, nagyon büs zk e vagyok rá, h ogy 2000-ben k ijutottunk Aus ztráliába az O lim piára Sydney-be. -M ik ént látod, h ogyan fogadják a m agyar népze nét, am it játs zotok? - Változó ez, pers ze az idő m úlás ávalis. Példáulvolt úgy, h ogy k im eh etettaz em ber Svájcba az utcára m uzs ik álni a '9 0-es évek elején; rendk ívülérdek es volt az em berek nek. Aztán m ik or m ár egyre több zenek ar érk ezett m indenfelől, D él-am erik ából, Szlovák iából, és m inden s arok ra k erült zenek ar, ak k or elkopott az egés z dolog. D e m indazonáltala s vájciak, ném etek, olas zok nagyon jól fogadják a zenénk et. A ném etek például azért fogadják jól, m ert s ok k al s zínes ebb, m int a s ajátjuk. Török ors zágban vis zont nek ünk k ellett cs im pas zk odnunk, m ert ott a nem zetnek nagyon jellegzetes k em ény ritm us ú m uzs ik ával rendelkezik, és az em berek ben m élyen élő, intenzív zenes zeretet van. Aus ztráliában m egint m ás a h elyzet. O tt m ás fajta érdek lődés van, ők életük ben nem láttak, h allottak ilyes m it és ezzel a k íváncs is ággal, bár ös zinte tis ztelettel, vis zont angolszás z vis s zafogotts ággal fogadták, am it egyébk ént Angliában Coventry-ben is tapas ztaltunk. Vis zont am ik or Ath énben, az Ak ropolis z tövében m uzs ik áltunk, azt nagyon jólfogadta a k özöns ég. A k ülönféle nem zeti k arak ter, vérm érs ék let alapján fogadják világs zerte a zenénk et. -Értik is e zt a fajta h agyom ányt, vagy cs ak valam iféle érde k e s s zínfoltvoltatok? - Sok s zor nem értik, de ez érth ető, m ert a 60-as, 70-es évek ben nagyon ros s z k ép alak ult k i a m agyar népzenéről, az étterm i cigányzenek arok at utaztatták. Am i cs árdás, gulyás, paprik ás, az m agyar. Az 1700-as évek vége óta k i tudott alak ulni a cigányzene h agyom ánya. Ez a város i k ultúráh oz volt k apcs olható, és a k las s zik us zene m ellett polgári, "úri zene volt. A s zegények zenéje olyan volt, am ilyen h angs zerek k eléppen m eg tudták oldani. Rengeteg olyan népi h angs zer volt, am it s aját m aga is elő tudott állítani. Ezek az em berek évente egys zerk éts zer tudtak cigányzenek art fogadni, példáula s züreti bálok ra vagy a padk aporos bálak ra. D e leh et, h ogy ott is cs ak egy dudás, citerás, a végén tangóh arm onik ás volt. Azért s zép ez, m ert érintetlen m aradt ez a népzenei h agyom ány. Ezek nek az em berek nek az életéről, érzés eiről, fájdalm airól, öröm eirőls zól s zívből fak adóan. Az m aradt m eg, am i valóban s zép. Ezért érdem es eztm egőrizni és továbbadni. - Em líte tte d, h ogy voltatok Török ors zágban. Az ottani, de a többi arab ors zágbe li, s őt a délszláv k önnyűze nébe n is nagyon e rős e n je len van a s aját népze ne i h agyom ányuk. H ogyan látod, a m agyar népze néne k van-e leh e tős ége, h ogy h as onló m ódon be h atoljon az itte ni populáris m űfajok ba? -Nagyon ös s zetett a k érdés. Az a lényeg, h ogy az ő zenéjük valóban s zinte az egés z népnek a zenéje. Az itteni ink ább a s zegény em berek é volt, a polgárs ágnak és a nem es urak nak m ár nem ez volt a m uzs ik ája. K eleten az egés z társ adalom zenéje úgy is m ondh atjuk, azonos volt, így ők azt tették át az újabb zenéik be. Régen nagyon irigyeltem, am ik or felvett egy délszláv k am ionos, nála böm bölt a k óló és ez m iért nincs h as onlóan egy m agyar k am ionos nál.m ivela népzenénk a s zegényebb rétegek é 3

4 Be m utatjuk volt, így ez egy lenézett m űfajjá vált. Egyfajta s znobizm us is volt ebben. M iért leh et az, h ogy m a m égis van rá példa, h ogy a népzene bek erülaz újabb m űfajok ba, am ire példa a M ak ám, és m ég s ok an m ás ok. Igazándibólezt m egint öncélúnak érzem. Az a valak i, ak i így h as ználja fela zenét, tulajdonk éppen azért tes zi, h ogy jól k eres s en és elfogadják az em berek, a k özöns ég ezt m egves zi. Az a gondom, h ogy nem érzem olyan m érték ben igényes nek ezek et a feldolgozás ok at, m int am it m egérdem elne. Nagyon s zép dolog, h ogy bátran vállalják a m agyar népzenei h agyom ányok at, m ivel a legtöbb zenek ar eddig a balkáni dallam világot válas ztotta. Én nem h arags zom rájuk, m int ah ogy s ok an h arags zanak a Gh ym es re, h a s zépen tis ztes s éges en m egcs inálják, éljenek, nincs ezzels em m i gond. A lak odalm as rock ot vis zont nem s zeretem, a m agyar nótának az egy k ors zerűs ítettelferdülés e. -Az igénye s s ég k érdés e m e llett, azért az is je llem ző, h ogy m íg például a s ze rbe k nél a népze ne és a populáris m űfajok k apcs olata e lte rje dt és be ve tt, addigi itt az ilye n próbálkozás ok ne m törne k k i a réte gze ne i létből. - Ez az utóbbi év gyüm ölcs e. A k ultúrpolitik ának ez nem volt fontos, fők épp a s zocialis ta idők ben, a h atalom s zem ében s ok s zor nacionalizm us t, irredentizm us t jelentett ez a k ultúra. Ink ább belefért a m agyar nóta, m int a népzene. A m ás ik a rádió és televízió k érdés e, az itt lévő vezetők, m űs ork és zítők nem m erték vállalni, h ogy m i m agyarok vagyunk. Pont a nacionalizm us vádja m iatt. Úgy nőtt föl egy generáció, h ogy nek ik ez m ár nem volt fontos. Így nagyon ritk án van arra alkalom, h ogy az em berek népzenét h allgath as s anak. D e van azért néh ány jó népzenei m űs or, és beindult az internetes Folkrádió is. -Ne m tudok ne m arra gondolni, h ogy e ze k alapján e gy népze nés z s zük s égk éppe n e gy bizonyos világnéze ti tábor, k özös s ég tagja les z... - Sajnos néh a ak aratlanul is k énytelen belecs ús zni, h a azt ak arjuk, h ogy m inél többen h allgas s ák. A Terror H áza avatás ánál, ah ol játs zottunk, vállalták, h ogy m agyar népzene s zóljon, m ivelm agyar em berek h altak ott m eg. Szebben eltudja s iratni egy m agyar népdala h alottaink at. Ezért volt ez nek ünk m egtis ztelő felkérés. D e m indezek en túls zeretném m egőrizni azt a leh etős éget m agam nak, h ogy az autentik us m agyar népzenét átadh as s am. Igaz, h ogy a legutóbbi lem ezünk ön egy m ezős égi las s ú cigánytánc dallam ot játs zottunk, am elyet a h étk öznapi em berek többs ége nem igen h allgat m eg, és ez átm ent am erik ai s w ing ritm us ba, azután vis s zatér az eredeti táncm uzs ik áh oz. Így talán az em berek h am arabb felfigyelnek a dallam ok ra és talán és zreves zik a benne rejlő népdals zéps égét is. Az új lem ezünk ön is m eg ak arom őrizni a h agyom ányos népzene s zéps égeit, de itt ugyanúgy s zerepeltradicionális blues és Józs ef Attila vers is. A K is pálés a Borz frontem berét, Lovas i Andris t k értem m eg, h ogy írjon a tradicionális blues h oz s zöveget. Az egyik zenés zünk, ak i ebben a zenek arban is m uzs ik ál, felvetette, m i volna, h a alternatív rock m űfajt eljáts zanánk a m i népi h angs zereink en. M os t az történik, h ogy a rock m űfajt áttes s zük a népzenébe, és "em berzenét" cs inálunk belőle. -Ez az útja a m agyar népze ne továbbélés éne k? -H is zek abban, h a igényes s éggel, nagyon odafigyelve tes z ilyet az em ber, h ogy a s zéps égek m egm aradjanak, ak k or talán azt elérh eti, h ogy azok az em berek is m egh allják a népzene s zéps égét, ak ik egyébk énts oh a nem h allgatnák. Ezta fajta 4 átk ötés t arra s zeretném h as ználni, h ogy tovább éltes s ük a s zépet. Tudjuk átadni a régi öregek érzelm eit k ifejező dallam ok at, s zövegek et, h a ezen a m ódon, h át ak k or ezen. Term és zetes en továbbadjuk az eredeti népzenét is, cs inálunk k lubok at, tánch ázak at, de s zeretném k inyitni az ajtók at. -Köze lebbi, távolabbi te rve id, jövők épe d? -Érdek es ez a K is pál és a Borz-zal való k apcs olat, a több cs apatban is zenélők több nyitotts ágot jelentenek. Leh et, h ogy egys zer cs ak les z egy válas zút, h ogy m aradjunk az autentik us m agyar népzenénél vagy válas s zuk a m ás ik utat. Én m indenk éppen s zeretném a m agyar zenét m egőrizni, de leh et, h ogy les znek k ülönféle k om prom is s zum ok. M os tanában s ok felkérés ünk van. Van úgy, h ogy Szolnok ra h ívnak egy blues fes ztiválra, Cs eh Tam ás s al, a Gh ym es s el, a Tak ács Tam ás Blues Band-dellépünk felegyütt. D e ugyanúgy vannak fes ztiválok, fellépés ek, ah ol az eredeti m agyar népzenével jelenünk m eg. Igazándibóla m i m unk ánk fogja eldönteni, h ogy k ellünk -e. -M ilye n voltfe llépni ilye n s zok atlan páros ítás ban? -Az első igazi ilyen m egm érettetés a Petőfi Cs arnok ban volt Pes ten. M indenk i pers ze a K is pál és a Borz-ot várta, és elképes ztő volt, ah ogyan a k özöns ég m egdöbbent. Valam i unalm as dolgot vártak, és ak ik ott voltak, m aguk on döbbentek m eg, h ogy m ennyire jóles ett h allgatni, annak ellenére, h ogy ők nem úgy is m erték a népzenét. Elfogadták a m agyar népzenét. -Nagyobb k onk rétte rve k? -A M illenáris park ban egy lem ezbem utató k oncertet ak arunk k om olyan m egcs inálni Őze Áron s zínés s zel, a K is pálés a Borz zal,am ita D una TV is elfog venni és k iadjuk D VD -n. M ás ik nagy terv város unk h oz k ötődő általam tervezett és s zerk es ztendő "Ö rök s égünk " cím ű K odály em lék m űs or. Nagyon s ok an h as ználták a m űveit, gondolatait, de az, am i az életében igencs ak fontos volt s zám ára, talán egy k ics it m inth a félre lett volna téve. H is zen évek ig ő volt a M agyar Tudom ányos Ak adém ia Népzenek utató Cs oportjának igazgatója, irányította a népdalés népzenek utatás t, e téren rendk ívüls ok at k ös zönh etünk nek i. Azt a fajta élm ényt, am it ő a gyűjtés ei s orán átélt, igyek ezett átadni a s aját leh etős égei és tudás a révén a zenem űveivel, k órus m űveivel. Am it m i h allottunk, érezh ettünk gyűjtés eink s orán, azt m i elm uzs ik álhatjuk, így k önnyebben próbálhatjuk átadni. Azért is dícs éretes többek k özött az ő m unk ája, m ert olyan s zintre tudta em elni a népzenét a Szék elyfonóval, a H áry János s al, h ogy s zínpadra k erülhetett a legfelsőbb k örök elé a lenézett népzene, és m a m ár népm űvés zetrőlbes zélhetünk. -Kös zönöm, és h as onló s ik e re k e t, vállalkozó k e dve t k ívánok, m int am ite ddig is tapas ztalh attunk.

5 Pá l y á zatajánl ó Civilszervezetek Interneth ozzáférésének és h asználatának tám ogatása A Nem zeti CivilAlapprogram Civil Szolgáltató, Fejles ztő és Inform ációs K ollégium a a Nem zeti CivilAlapprogram róls zóló évi L. törvény (NCA törvény) 5. (1) bek ezdés e értelm ében az alábbiak s zerintpályázatoth irdet. A pályázat célja: Jelen pályázat a civiltárs adalom erős ítés ét, a civils zervezetek társ adalm i s zerepvállalás ának s egítés ét célozza. A pályázat célja a civil s zervezetek ös s zes s ége pénzügyi leh etős égeit növelő, a s zféra is m erts égét és társ adalm i beágyazotts ágát elős egítő, fejlődés ét s egítő alábbi k özh as znú tevék enys égek tám ogatás a: A pályázat célja olyan k özh as znú tevék enys égek tám ogatás a, am elyek a civil s zervezetek m egis m erh etős égét és k om m unik ációját s egítik ; a társ adalm i s zervezetek inform ációit, tudás - és s egédanyagait, k iadványait s zéles k örben h ozzáférh etővé tes zik az Internet adta elek tronik us tájék oztatás es zk özével. M indezek alapján a pályázataz alábbi célok atfoglalja m agába: - Interneth ez való h ozzáférés m egterem tés ét, fejles ztés ét; - újh onlap tervezés ét, k ialak ítás át, m űk ödtetés ét; - m eglevőh onlapok dinam ik us s á, interak tívvá fejles ztés ét; - elek tronik us tanács adás, illetve m ás internetes s zolgáltatás ok fejles ztés ét. A pályázatbenyújtás ának h atárideje: január 30. A pályázattal k apcs olatos an további inform áció k aph ató a 80/ as zöld s zám on, vagy az e-m ail cím en. A rés zletes pályázati anyag letölth ető: a illetve a h onlapról. Civilszervezetek nem zetk özi szerepvállalásának tám ogatása A Nem zeti CivilAlapprogram Nem zetk özi CivilK apcs olatok és Európai Integráció K ollégium a a Nem zeti CivilAlapprogram ról s zóló évi L. Törvény 5. (1) bek ezdés e értelm ében, a civil s zervezetek nem zetk özi s zerepvállalás ának tám ogatás ára pályázatoth irdeta k övetk ezők ategóriában: A pályázati felhívás célja: H atáron túli m agyar s zervezetek k el való együttm űk ödés erős ítés e, k özös program ok tám ogatás a. A pályázatbenyújtás ának h atárideje: január 30. A pályázattal k apcs olatos an további inform áció k érh ető a e-m ail cím en, valam inta 32/ , 32/ , 32/ telefonon. A rés zletes pályázati anyagok bes zerezh etők : A PÁLY ÁZ ATI K IÍRÁS és az AD ATLAP elek tronik us úton letölth ető a valam int a h onlapok ról. További inform áció k érh ető a callcentertőla 06-80/ as ingyenes en h ívh ató telefons zám on. A Callcenter e-m ailcím e: A Dél-Alföldi R egionális K ollégium évi m űk öd ési pályázati felhívása 2. ford uló A Nem zeti Civil Alapprogram D él-alföldi Regionális K ollégium a a Nem zeti CivilAlapprogram róls zóló évi L. törvény 5. (1) bek ezdés e értelm ében az alábbiak s zerint pályázatoth irdet. A pályázatcélja: Jelen pályázat a civiltárs adalom erős ítés ét, a civils zervezetek társ adalm i s zerepvállalás ának s egítés ét célozza. A pályázat célja h ozzájárulás a civil s zervezetek évi m űk ödés éh ez k apcs olódó k iadás aih oz. A pályázatbenyújtás ának h atárideje: január 27. A pályázatbenyújtás ának h elye és m ódja: A pályázatok at ajánlott k üldem ényk ént a s zék h ely s zerint illeték es M agyar Állam k incs tár M egyei Területi Igazgatós ág Állam pénztári Irodáih oz k ellbenyújtani: Bács -K is k un M egyei Területi Igazgatós ág Állam pénztári Iroda, 6000 K ECSK EM ÉT, Szabads ág tér 1., Tel. s zám : 06-76/487365, , E-m ail cím : További inform ációk : További inform áció k érh ető a callcentertőla 06-80/ as ingyenes en h ívh ató telefons zám on. W eöres Sánd or b áb prod uk ciós pályázat A Nem zeti K ulturális Ö rök ség M inisztérium a a M agyar Báb m űvészek Szövetsége k ezd em ényezésére W eöres Sánd or b áb prod uk ciós pályázatot h ird et b áb szính ázak és színpad i szerzők részére. A pályázatcélja: gyerm ek ek nek és fiatalok nak s zóló k ortárs m agyar m űvek bábs zínpadi bem utatás ának tám ogatás a h azai és h atáron túli m agyar bábtárs ulatok nál. Pályázni csak k ortárs m agyar szerző m űvével vagy b árm ely m agyar szerző prózai m űvének k ortárs szerző által írt színpad i ad aptációjával leh et, függetlenülattól,h ogy a m űvet k oráb b an b em utatták e vagy sem. Pályázni jogosult m inden h azai és h atáron túli, m agyar nyelven játs zó - fenntartóval rendelkező vagy fenntartóval nem rendelkező - h ivatásszerűen m űk öd ő szính áz, illetve társulat. Egy társ ulatcs ak egy m űvelpályázh at. Pályázni leh et m ájus 28. és m ájus 27. k özött bem utatandó produk ció tervével. A pályázatnak tartalm aznia k ell: 1. A k itöltött, a Nem zeti K ulturális Alapprogram Igazgatós ágának 2006-ra k iadott pályázati adatlapját, am ely január 1-től letölth ető az Internet valam int a h onlapjairól vagy díjtalanul bes zerezh ető a Nem zeti K ulturális Ö rök s ég M inis ztérium a Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapes t, W es s elényi u ) és a Nem zeti K ulturális Alapprogram Igazgatós ágán (1085 Budapes t, Gyulai Pálutca 13.). Pos tai úton cs ak felbélyegzett, m egcím zett A/4-es válas zboríték m egk üldés ével k érh ető a nyom tatvány. Az adatlapot és m ellék leteit az adatlappalegyütt k apott vagy letöltött Pályázati tájék oztató s zerint k ellk itölteni és cs atolni. 2. A bem utatandó m ű s zövegk önyvét, gépelt vagy nyom tatott papír alapú - form ában. 3. A s zính áz és a s zerzők özötti bem utatás i s zerződés m ás olatát. 4. A pályázati adatlaph oz tartozó betétívetaz alkotók névs orával. 5. Az előadás látványtervét (elegendő fek ete-feh érben), am ely a s zínpadi alaprajzot, a dís zletek látványtervét, a báb- és rek vizitum tervek etés a jelm eztervek ettartalm azza. 6. Rés zletes k ölts égvetés t. 7. Az állandó játs zóh ellyelnem rendelkező s zính ázak nak, illetve társ ulatok nak az előadás tbefogadó intézm ény nyilatk ozatát. Az elnyerh etőtám ogatás : A W eöres Sándor-pályázata nyertes pályam űvek s zerzői 5

6 Pál yázatajánl ó h onorárium áh oz, illetve a tervezett produk ció k ölts égeih ez (úgym int: a produk ció létreh ozás ában rés zvevők tis zteletdíja és annak járulék ai, illetve s zám lás k ifizetés e, a produk ció felszerelés ének elkés zítés éh ez s zük s éges s zám lás tis zteletdíj vagy m egbízás i díj, s zak m ai anyagk ölts ég, am i m agába foglalja a dís zlet-, báb-, k ellék -, jelm ezk ölts éget, továbbá s zállítás i díj, bérleti díj, PR-k ölts ég) járulh ozzá a k övetk ezők s zerint: Ősb em utató esetén a szerző - a szính ázzalk ötött szerződ éstől függetlenül- 300 ezer Ft, új b em utató esetén 200 ezer Ft szerzői tám ogatásb an, a szính áz ped ig prod uk ciós tám ogatásb an részesülhet, m axim um 1,5 m illió forint összegb en. A s zerzői tám ogatás nál, s zem élyi k ifizetés ek es etén a k apcs olódó járulék os k ölts égek is m egpályázh atók. A s zính áznál foglalkoztatott főfoglalkozás úak m unk abérére és azok járulék aira, valam intrezs ire a tám ogatás nem igényelhető. A pályázat nem k ívánja m egh atározni az es etleges s aját forrás m érték ét, előnyben rés zes ülnek azonban az önrés s zelrendelkező produk ciók. Am ennyiben a tám ogatott bem utató elm arad, úgy a s zính áz k öteles vis s zafizetni a tám ogatás t a Nem zeti K ulturális Alapprogram Igazgatós ága vonatk ozó s zabályainak m egfelelően. A s zerzőt - h a a bem utató elm aradás a a s zính áz h ibájábóltörtént ez a rendelkezés nem érinti. Ebben az es etben a becs atolt s zövegk önyvettek intjük a s zak m ai elszám olás nak. A pályázatok at január 1-től leh et benyújtani, egy példányban, k izárólag pos tai úton a k övetk ező cím re: Nem zeti K ulturális Alapprogram Igazgatós ága, 1388 Budapes t, Pf. 82. Beérk ezési h atárid ő: m árcius 31. Az eredm ényh irdetés időpontja: m ájus 28. A boríték ra k érjük ráírni: "W eöres Sándor bábproduk ciós pályázat". M EDIA - O k tatás ( ) /INFSO -M EDIA 11/ Célkitűzések és leírás Ez a pályázati felhívás az Európai U nió H ivatalos Lapjában (H L L 26., ) k ih irdetett, az európai audiovizuális m űs ork és zítő ágazatban m űk ödő s zak em berek k épzés i program jának m egvalós ítás áról (M ED IA-O k tatás ) s zóló 163/2001/EK európai parlam enti és tanács i h atározaton alapul. Az em lített h atározat alkalm azás ában végreh ajtandó fellépés ek k özt s zerepelaz audiovizuális ágazatban m űk ödő s zak em berek k épzés e azzala céllal, h ogy h ozzájus s anak az európai és m ás piacok on vers enyk épes term ék ek létreh ozás áh oz s zük s éges is m eretek h ez és s zak tudás h oz, k ülönös en a k övetk ező területek en: - az új tech nológiák - k ülönös tek intettel a digitális tech nológiák ra - alkalm azás a az audiovizuális m űs orok k és zítés e és terjes ztés e terén; - gazdas ági, pénzügyi és k eres k edelm i irányítás, beleértve a jogi k eretetis ; - forgatók önyvírás i tech nik ák. 2. Tám ogath ató pályázók Ez a felhívás a k övetk ezők ben felsorolt k ategóriák ba tartozó pályázók nak s zól, ak ik m unk ájuk k alh ozzájárulnak az em lített tevék enys égek h ez: - film m űvés zeti is k olák ; - egyetem ek ; - k ülönleges s zak k épzés tnyújtó intézm ények ; - az audiovizuális iparban m űk ödőm agánvállalatok ; az audiovizuális iparban m űk ödő s zak m ai s zervezetek /egyes ületek. A pályázók nak a k övetk ező ors zágok egyik ében lévő s zék h ellyel k ellrendelkezniük : - Az Európai Unió 25 tagállam a - az EFTA és EGT-állam ok : Izland, Liech tens tein, Norvégia, Svájc; 6 - tagjelöltors zág: Bulgária 3. K öltségvetési tervezet A os idős zak ra az Európai Unió eurót k ülönítettela M ED IA - K épzés program végreh ajtás ára. A projek tek társ finans zírozás ára s zánt k ölts égvetés teljes ös s zege: EUR. A Bizotts ág pénzügyi h ozzájárulás a, am elyet tám ogatás form ájában nyújtanak, nem h aladh atja m eg a tám ogath ató ös s zk ölts ég 50-(60)%-át. A projek tek m axim ális futam ideje 12 h ónap. 4. H atárid ő A pályázatok at legk és őbb m árcius 1-ig elk ellk üldeni a Bizotts ágnak. 5. K iegészítőinform áció A pályázati felhívás és a jelentk ezés i lap teljes s zövege a n.html cím en található. A pályázatok at a teljes s zöveg által előírt k övetelm ények tis zteletbentartás ávalés az előírtform ában k ellbenyújtani. Nagyszüleink Ö tvenh atja Internetes pályázat a m agyar ok tatási nyelvű k özépisk olák d iák jainak ok tób er m árcius 15. K és zíts etek h árom száz m ásod perces m ozgók épet, anim ációt, vagy m ás tech nik ával eredeti, s aját k épek et terem tő alkotás t, am elyben az os forradalom és s zabads ágh arc tényeit és em lék eit, s aját cs aládi történeteitek en k eres ztüldolgozzátok fel. Továbbra is h árom fős csapatok m űveit várjuk, teh át a pályam űvek cs ak k ollek tív m unk ában jöh etnek létre. Saját nagyszüleitek h ez k ellfordulnotok, h ogy k özös en felidézzétek az előző nem zedék ek em lék eit, az ak k ori tizenéves ek élm ényeit és tapas ztalatait. A pályam űvek ben b e k ell m utatnotok az egym ás t k övető generációk k apcs olatát, a s zem élyes s ors ot m egh atározó élm ények és tapas ztalatok továbbélés ét, feldolgozás át a cs aládok ban, vagy fel k ell tárnotok a generációk k özötti h allgatás ok aités k övetk ezm ényeit. A pályam űvek et videók, fényk épek, flas h -anim ációk k és zítés ével, interjúk k al, levelek k el, k orabeli dok um entum ok, am atőr film ek, fotók, nyom tatványok, h elys zínek bem utatás ával ötperc terjed elem b en k ellelkészíteni. Az alkotás végered m énye egy digitális form ában tárolható és továbbíth ató video-file ( felbontás, bárm ely form átum ), vagy flas h, h tm l, w ap alapú m egoldás, anim ált digitális k éps or is leh et. A k ész pályam űvet felk elltenni az alkotók életteréb en m űk öd ő h onlapra (isk ola, önk orm ányzat, cég, m űvelőd ési intézm ény), s ezta pályam ű lead ásak or m eg k ellnevezni. R egisztráció, nevezés: k érjük, h ogy a pályázaton induló cs apatok egyedi elnevezés s el és a k ért adatok m egadás ával regis ztrálják m aguk at az ATTILA100 h onlapján: A pályam űvek lead ási h atárid eje: m árcius óra Eredm ényh irdetés : m árcius 14-én, a Parlam entben. Erre az ünnepélyes alkalom ra a nyertes ek et és cs aládjuk at (10 cs apat) m egh ívjuk. Célunk az, h ogy m ás nap egy nyilvános h elyen levetítés re k erüljön valam ennyi beérk ezettpályam ű. Díjak : I., II., és III. h elyezett, s további h ét díjazott cs apat, az alkotás ok tartalm i, form ai s ajátos s ágai, illetve a József Attila-i életm ű alkotó felhasználásának m inős ége alapján. A nyertes alkotás ok ata M agyar Televízió bem utatja. A pályázat k iírás árólés állás árólfolyam atos an tájék oztat és az előzetes jelentk ezés re leh etős éget nyújt a h onlap, ah onnan a felhívás is letölth ető.

7 H íre k, ak tual itások A k e csk e m éti Erd e i Fe re nc M űve l őd ési K özpontés M űvésze ti Isk ol a (K e csk e m ét, De ák F. tér 1.) program jaib ól január ig: XVI. H orgás z és Vadás z Napok január 13., pénte k 19 óra: Vodafone K om édia bérlet 3. e lőadás Janik a;a Turay Ida Szính áz e lőadás a január 17., k e d d óra: Boh ém K lub, ve ndég: a M is k olci D ixiland Band, be lépődíj: 500 Ft január 23., h étfő19 óra: Pódium bérlet3. e lőadás H ogyan h ódíts uk m e g a nők e t (férfiak at), k özre m űk ödik : Görbe Nóra, Tah i Tóth Lás zló, Gyarm ath i Is tván. Be lépődíj: Ft január 8., 15., 22., 29., vasárnap: Nos ztalgia Tánce s t A tánce s te k e n az Im pulzus, a Cas ino és a Silve r Trio e gyütte s e k s zínvonalas ze nélés e te re m t jó h angulatot., be lépődíj: 500 Ft, be lépés az alkalom h oz illőöltöze tbe n! Előze te s : fe b ruár 8. sze rd a 19 óra: Expe ridance " Eze re gyév", be lépődíj: Ft Az Eze re gyév az e lső e gés z e s tét be töltő produk ció, m e ly a m agyar történe lm e t dolgozza fe l a H onfoglalás tól napjaink ig 260 k os ztüm re, fényte ch nik ára és fe rge te ge s ze nére épülve. A K özm űve l őd ési Intéze t s zövőtanfolyam ot s ze rve ze tt a tanévbe n a Tóth Lás zló Általános Is k ola tanulóinak rés zvéte léve l. A program ot a Fogyaték os ok ért Alapítvány tám ogatás ávalvalós ítottuk m e g. A K e cs k e m éti Ifjús ági O tth on által m e gh irde te tt K arács onyi Tárgyk és zítő Pályázat "Be tleh e m e k " cím ű k iállítás ára be adott pályam unk a díjazás ban rés ze s ült. A s zövős zak k ör tagjai az Ifjús ági cs oportos k ate gória díját nye rték e l k arm anyúbábok k al k és zült be tleh e m ük k e l. A vás árlás i utalvány m e llett az Ifjús ági O tth on D ram atik us Játs zóh ázára is m e gh ívás tk aptak. Barcs ik Sándorné a s zak k ör ve ze tője fe lnőtt k ate góriában s zintén díjazás ban rés ze s ült. K özm űve lődés i s zak e m be r, népi játs zóh ázi foglalkozás ve ze tő15 éve s s zak m ai és s ze rve zés i gyak orlattal,gyógype dagógiai as s zis zte ns s zak k épe s ítés s e lállás tk e re s K e cs k e m éte n vagy vonzás k örze tébe n. Te lefon: 76/ vagy 20/ A k isk unm ajsai M űve l őd ési H áz januári program jaib ól január 13-án, pénte k e n R ock k once rt les z a M űve l őd ési K özpont e l őte réb e n. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vagy a 77/ e s te lefonon január 18-án órak or tartjuk a rés ztve vő általános is k olák s zám ára re nde ze tt K istérségi k víz 2. ford ul ójáta M űve lődés i K özponte m e leti nagyte rm ébe n január 20-án, pénte k e n Ping-pong ve rse ny les z a K isk unm ajsa-k ígyós-gárgyáni K özösségi H ázb an. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vagy a 77/ e s te lefonon január 22-én órak or a társastánc tanfolyam zárás ak éntb e m utatóttartanak a tanfolyam h allgatói január 27-én, pénte k e n Ping-pong ve rse ny les z a K isk unm ajsa-k ígyós-gárgyáni K özösségi H ázb an. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vagy a 77/ e s te lefonon. M inde n érde k lődőts ze re te tte lvárunk! K LUBO K : ÚJ! ÚJ! A BABA-M AM A K LUB m ind e n h éte n k e d d e n órától a M űve lődés i K özpont TV te rm éb e n. M inde n érde k lődőtvárunk. Az Ak varisztik ai k l ub foglalkozás ai január 11-én és 26-án órak or les zne k. Az Ö nfe jl e sztő k l ub K asza K l ára ve ze téséve l2006. január 11-én és 25-én órak or tartja k öve tk e ző foglalkozás ait. TANFO LYAM : január h ónapb an ind ul K isk unm ajsán a M űve lődés i K özpontban legalább 20 fő je lentk e ző e s e tén Vál l al k ozási szak os m érl e gk épe s k önyve l ő k épzés. Érde k lődni leh e t, és a fe ltéte lek rőlrés zlete s tájék oztatás t ad Tóth Vik tor s ze rve ző. A k is k unfélegyh ázi M ÓR A FER ENC M ŰVELŐD ÉSI K Ö Z PO NT SO K SZ ER ETETTELM EGH ÍVJA Ö NT ÉS K ED VES CSALÁD JÁT, BAR ÁTAIT, ISM ER ŐSEIT JANUÁR 20-ÁN 18 ÓR AKO R KEZ DŐDŐ M ÓR A FER ENC élete cím ű ELŐAD ÁSÁR A M ELY ET A M AGYAR K ULTÚR A NAPJA ALK ALM ÁBÓL R END EZ FELLÉPNEK : SZ ABAD Ö TLETEK SZ ÍNH ÁZ A A BELÉPÉS D ÍJTALAN! 7

8 H íre k, ak tual itás ok TENGER TÁNC Folklórfesztiválok M agyarországi Szövetségének m egh ívója program az élőnépi k ultúráért A h elyi k özös s égek ak tivitás ának fok ozás a, leh etős égeik s zéles ítés e és fejles ztés e, a fiatalok nak s zóló, igényes k ulturális k ínálat s zínes ítés e, a népi k ultúra prom óciójának erős ítés e, érték einek digitális úton való rögzítés e és néps zerűs ítés e érdek ében a k ulturális tárca m egh irdeti a népi k ultúra tám ogatás ára s zolgáló program ját TENGERTÁNC néven. A program ra a k ulturális tárca évi k ölts égvetés ében 175 m illió forintállrendelkezés re. A program elem ei: 1. A NÉPI K ULTÚR ÁT M EGŐR Z Ő ÉS M EGÚJÍTÓ H ELYI ALK O TÓ K Ö Z Ö SSÉGEK ÉS M ŰH ELYEK TÁM O GATÁSA Cél: A népi k ultúra területén m űk öd ő h elyi alkotó k özösségek és m űh elyek h agyom ányőrző és h agyom ányalkotó tevék enységének segítése és fejlesztése, a tánch áz-m ozgalom tám ogatása a régiók b an m űk öd őszak m ai tanácsad ók b evonásával. Pályázati k iírás : h ttp://nk om ftp.h ungary.com /pal yazatok /Te nge rtanc1_k iiras.doc 2. A NÉPM ŰVÉSZ ETI ÉS H AGYO M ÁNYŐR Z Ő TÁJH ÁZ AK INFR ASTR UK TÚR A FEJLESZ TÉSE Cél: Segítségnyújtás a tájh ázak infrastruk túrájának m egújításáh oz annak érd ek éb en, h ogy alkalm assá váljanak az ak tív népm űvészeti és h agyom ányőrző k özösségi tevék enységek b eind ítására, a m ár m eglévők folytatására, b efogad ására - Az infras truk turális és es zk özfejles ztés i tám ogatás h elyi k ötődés ű tájh ázak nak adh ató abbóla célból, h ogy alkalm as s á váljanak a h agyom ányőrző és identitás t erős ítő, illetve a népi k ultúrát m egújító tevék enys égek befogadás ára, újtartalm ak létreh ozás ára. Pályázati k iírás : 2_kiiras.doc 3. A K IEM ELK EDŐ NÉPZ ENEI TEH ETSÉGEK, EGYÜTTESEK SZ AK M AI PR O M ÓCIÓJA Cél: A m agyar népzene m egism ertetése és prom óciója itth on és k ülföldön. - A tám ogatás s egíti a k iem elkedően teh ets éges nép- és világzenei együttes ek h azai és k ülföldi m egis m ertetés ét, népzenei lem ezek, arch ívum ok és s zak m ai anyagok bel- és k ülföldi terjes ztés ének elős egítés ét (k ülföldi zenei vás árok on való rés zvétel, egyéb k ülföldi m egjelenés, digitális terjes ztés, internetes tartalom fejles ztés, propaganda, rek lám, prom óció). Pályázati k iírás : 3_kiiras.doc 4. A M O DER N NÉPI K ULTÚR A TUDÁS- BÁZ ISÁNAK ER ŐSÍTÉSE, ISM ER ETANYAGÁNAK K ER ETÉBEN BŐVÍTÉSE A NEM Z ETI TUDÁSTÁR K IALAK ÍTÁSA Cél: A h elyi történeti em lék ezet, a népm űvészeti gyűjtések és a folklór ism eretanyag d igitalizálása, az arch ivált tud ásanyag és a k apcsolód ó tud om ányos k utatások ered m ényének széles k örű k özzététele. Pályázati k iírás : 4_kiiras.doc Pályázati űrlap: _urlap.doc Szövetségünk február 2-3-án szak m ai k onferenciát rendez, m elyre tagjaink on k ívül m inden érdek lődőtszeretettelvár. H elyszín: Tánch áz, Szék esfeh érvár, M alom u. 6. Program : Február óra: Fesztivál-világ H elyzetérték elés valam int javaslatok a tám ogatási rendszer fejlesztésére a Kelet-Közép-Európai Kulturális O bszervatórium k utatása alapján, vendég: Ink ei Péter és H unyadi Z suzsa 19.30: Fesztivál-sh ow Jelentk ezés alapján egy-egy fesztiváligazgató 30 percben a saját m aga által választott eszk özök k elés m ódon m utatja be fesztiválját, k iem elve az általa legfontosabbnak tartottk érdések et. Bem utatk oznak : Sum m erfest Nem zetk özi Néptáncfesztivál, Nyírség Fesztivál,Pécsi nyár A prezentáció után 15 perc k érdés-felelek. Február óra: Fesztivál-sh ow folytatása: bem utatk oznak : Dunam enti Folklórfesztivál,Királyi Napok Folklórfesztivál 11. óra: Fesztivál jövő Tém ák : a pályázatok lebonyolításának tartalm i és adm inisztratív tapasztalatai, tám ogatások, tám ogatási rendszerek : gyak orlatok, javaslatok, elképzelések. Vendég: Az NKA, a NKÖ M, a M agyar Turisztik ai H ivatalés a KulturpontIroda k épviselője. R észvételik öltség: Étk ezés: Ft. (Tartalm azza a főétk ezések és a büfé k öltségeit.) Szállás: a Tánch ázban (5 fő/szoba) Ft., apartm anh ázban (2-3 fő/szoba ): Ft, szállodában: Ft. További inform áció: Tel: , Em ail: W EB: Tájék oztató a m uzeális intézm ények díjm entes látogatásátbiztosító igazolásról A 115/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet tavaly m ájus 1-jei h atállyal m ódosította a m uzeális intézm ények látogatóit m egillető k edvezm ények rőlszóló 19 4/2000. (XI. 24.) Korm. rendeletet, leh etővé téve az állam i m úzeum ok állandó k iállításainak ingyenes látogatását. Európai Uniós tagságunk ból fak adó k ötelezettségeink azonban további változtatások at írnak elő, am elyek k idolgozása és egyeztetése m ost folyik. A jogszabály 2. (1) bek ezdése e ) és f) pontja alapján k iadott, decem ber 30-ig érvényes díjm entes állandó m úzeum i belépők ártyák cseréjére azonban csak ennek elfogadása után k erülhet sor; ezért a nem zeti k ulturális örök ség m inisztere úgy döntött, h ogy a szóban forgó, jelenlegi belépők ártyák érvényességének h atáridejét2006. decem ber 31-ig m egh osszabbítja. Az új belépők ártyák at a m inisztérium m ár az Európai Unió előírásai szerint m ódosított rendelet alapján, 2006 folyam án fogja elkészíttetni és elosztani; addig a m ostani példányok m aradnak h asználatban. Egyben felhívjuk az érdek eltek figyelm ét arra, h ogy a változás a belépők ártyák szoros elszám olásának rendjét, h asználatuk szabályait nem érinti; az NKÖ M azok ra vonatk ozó, a Kulturális Közlöny évi 23. szám ában m egjelenttájék oztatója továbbra is érvényben m arad. Ne m ze ti Kulturális Örök ség M inisztérium a H írlevél A Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szak m ai Tanács adó és Szolgáltató Intéze tk iadványa K és zült500 példányban, Tis zak écs k én, a Nyom tató K k t. nyom dájában. Fe lelős k iadó: Im re K ároly igazgató Sze rk e s ztő, törde lő, fotók, inte rjú: Pe tőfi Sándor Lás zló M e gre nde lhe tőaz intéze tcím én: 6000 K e cs k e m étk atona Józs e f tér 8. Te l/fax: 76/ e -m ail:h irleve bacs k ultura.k ozne t.h u h onlap: w w w.bacs k ultura.k ozne t.h u

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála H í r le vé l yam 156. s zám 20 0 7. m árciu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á

Részletesebben

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám 2006. m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Részletesebben

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA H í r le vé l XI. évfol yam 146. s zám 2006. m ájus é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z at K öz m u ve l od Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m

Részletesebben

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s Quas im odo e m lék díj 15 éve s évfordulójára. A k önyv be m utatja az e m lék díj történe tét, tartalm azza a díjazott k ölte m énye k e t, inte rjúk k al, k épe k k e l h ozza k öze lebb h ozzánk a

Részletesebben

H í r le vé l. 25 éve s, k önyvtár-m agyar szak os tanárnő ál

H í r le vé l. 25 éve s, k önyvtár-m agyar szak os tanárnő ál H í r le vé l yam 155. s zám 20 0 7. fe b ru ár A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m

Részletesebben

O rszágos Népze ne i M inősítő

O rszágos Népze ne i M inősítő H í r le vé l X. évfol yam 136. szám 2005. Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs e ftér

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június H í r le vé l X. évfol yam 135. szám 2005. június Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

folytatás az 5. oldalon

folytatás az 5. oldalon Gondolatok Cs ák y Károly: Irodalm i k apcs olatok I-III. cím ű m unk ája k apcsán (A cik k e lső része a Saját Sodrás m árciusi szám ában olvash ató) folytatás az 5. oldalon A TARTALO MBÓL Várjuk visszajelzéseik

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t.

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M i a s z ínk e z e és? - Egy e járás, am e ye a k épe ink s z íne it tudjuk be fo yás o ni. M ire va ó? - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M iért e e nge dh e te t e n a h as z ná ata? - Me rt né k ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

2627, Z e be gény Pe tőfi tér 6. borzsonyvidek @ freem ail.h u Z ádori Judit (Börzsönyvidék Alapítvány) M i történttengelic-szőlőh egyen, am ik or m egszüntették az óvodátés az ápolónői s zolgálatot? (2.

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 27., szerda 164. szám 1. kö tet* TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXXIII. tv. A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén. Heves megye. megye. Jász-Nagykun-Szolnok. megye. Hajdú-Bihar megye

Borsod-Abaúj-Zemplén. Heves megye. megye. Jász-Nagykun-Szolnok. megye. Hajdú-Bihar megye (Anne Lindbergh) Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hajdú-Bihar megye Komplex Közbiztonsági Program Csónak nyilvántartás Viharjelző rendszer Tourist police program Mozgó

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben