H í r le vé l. Néptáncgál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. Néptáncgál"

Átírás

1 H í r le vé l yam 142.s zám 2006.január Dél -al föl d i Gye rm e k és Ifjúsági Néptáncgál a Intéze tünk a k e cs k e m éti Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont és M űvés ze ti Is k olával k özös e n a évbe n is m e gre nde zi a Gye rm e k és Ifjús ági Néptáncgálát. A re nde zvény e lőválogatóira évb e n k e rülsor: január 21. Bácsal m áson, január 28-án K is k őrös ön. A gálam űs orra a K e cs k e m éti Tavas zi Napok k e re te in be lülm árcius 11-én k e rüls or. Je lentk e zni leh e t s zólis ta, illetve k am ara/cs oport k ate góriák ban. Le vélcím : K özm űve lődés i Intéze t 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs e f tér 8. További inform áció k érh e tő Cs e nk i K atalintól a 76/ , 30/ te lefons zám ok on, vagy E-m ailbe n a cím e n. A Foglalkoztatás politik ai és M unk aügyi M inis ztérium H um áne rőforrás -fe jles ztés i O pe ratív Program és EQUALIrányító H atós ág (H EFO P IH ) általk iírt A fe lnőttk épzés h ozzáférés éne k javítás a a re nde lke zés re álló k özm űve lődés i intézm ényre nds ze r re nds ze rs ze rű be vonás ával cím ű program ra intézm ényünk s ik e re s e n pályázott. A m e gye i k özm űve lődés i intézm ényre nds ze rt is érintő proje k tünk ről évadnyitó érte k e zletük k e re tébe n tájék oztatóttartunk. Az érte k e zletidőpontja: január 10., 10 óra H e lys zíne : K e csk e m ét, K atona Józse f tér 8. Napire nd: - A Bács -K is k un M e gye i k özm űve lődés i intézm ényre nds ze r és foglalkoztatottainak alkalm as s á téte le a fe lnőttk épzés be való be k apcs olódás ra, k ülönös te k inte tte la jános h alm i k is térs égre cím ű proje k tünk is m e rte tés e. Előadó: Polyák Albe rtfőtanács os, Pe tőfi Sándor Lás zló. - Tájék oztató a Te nge rtánc program ról, m e ly program önálló k e re te t biztos ít többe k k özött a k ülönböző tájh ázak fe jles ztés ére, a m agyar népze ne i te h e ts ége k h azai és k ülföldi be m utatás ára, valam int a folklór is m e re tanyag digitalizálás ára. Előadó: F. Tóth M ária a NK Ö M s zak főtanács os a. Adjon az Is te n s ze re ncs ét, s ze re lm e t, forró k e m e ncét, üre s vék ám ba gabonát, árva k e ze m be parolát, lám pám ba lángot, ne k e llje n k orán az ágyra h e ve rne m, k érdés re válas ztő k üldjön, h ogy h ite m s zéjje lne dűljön... M ind e n O l vasónk nak Bék és ÚjEszte nd őtk ívánunk! Cite raze ne k arok Tal ál k ozója és Pad k aporos b ál ja A Kis k u nh alas i Szilaj Cite raze ne k ar im m ár 10. al k al om m alre nde zi m e g a Cite raze ne k arok Tal ál k ozóját és Pad k aporos b ál ját K isk unh al ason Az e s e m ény célja e lsős orban a cite ra, m int ős i népi h angs ze r m űve lői k özti baráts ág m ind s zéles e bb k örű k ialak ítás a valam int a népze ne i k ultúra h agyom ányainak ápolás a. Enne k érde k ébe n a re nde ző Szilaj Cite raze ne k ar m inde n évbe n m ás e gyütte s e k e t h ív m e g e je les e s e m ényre. Így idén a h ázigazdák on k ívülaz Al győi Cite raze ne k ar, a Bócsai Cite raze ne k ar és a M e zőcsáti népze ne i e gyütte s lép fe laz e s tén. Padk aporos je llegét az adja, h ogy az e gyütte s e k k ötött népze ne i be m utatk ozás a után, a k özöns ége t táncra pe rdítve e gym ás tfe lváltva h ajnalig h úzzák a talpalávalót. A re nd e zvény id őpontja: fe b ruár óra H el yszíne : Vasutas M űve l őd ési H áz 6400 K isk unh al as, Ál l om ás u. 4.

2 Be m utatjuk Cs ík János -M e s élj m agadról, h ogyan k e ve re dtéla népm űvés ze t k öze lébe ; az e lején m ég táncoltál... -Valam ik or m ég k is is k olás gyerek k ént találkoztam elős zör a néptánccal, a néph agyom ányok k al. Itt az Erdei Ferenc M űvelődés i H ázban k ezdtem táncolni, egés zen éretts égi utánig tartottez. -M iért pont néptánccal k e zdtél foglalkozni? Cs aládi indíttatás volt? -Ezen én m agam is gondolkodtam, rendk ívül s ok m indent cs ináltam, a focitóla dzs údón át a lövés zetig m indent. Leh et, h ogy cs ak véletlen történt. Pontos an én s em tudom, cs ak h ála Is tennek, m egtörtént. Így nagyon s ok jó em bert is m ertem m eg, ak ik jó irányba befolyás oltak. Nem cs ak a jó em berek, h anem az egés z néptáncos k özös s ég, a h agyom ány h as znos abbá, izgalm as abbá tette az életem et. Szellem ileg s ok k alnyitottabbá tett, am ik or az em ber ügyes ebb lett, ak k or az utazás ok is tágították a világom at. -A tánc k apcs án való utazás ok ra gondolsz? -Nem volt olyan h ű de s ok utazás, de azzal k ezdődött. Ak k oriban m ég nem volt tánch áz m ozgalom, a Sebő zenek ar tánch áz lem ezévelk ezdődött ez a '70-es évek elején. Ezután jött az ötlet, h ogy m i volna, h a azt a zenét, am ire táncolunk, elis játs zanánk. Én zeneis k olába jártam és tudtam h egedülni. Apám h aláláig jártam is az is k olába, de aztán, h ogy a s zigora m egs zűnt, abbah agytam, és s oh a nem gondoltam volna, h ogy az életem egyik legfontos abb rés zévé, m egélhetés em m é válik a m uzs ik a. Ö s s zefogtunk, h ogy eljáts s zuk azok at a dallam ok at, am ire táncoltunk. Ak k oriban egyik s zám ban táncoltam, de a m ás ik ban m ár zenéltem, és így s zépen las s an átk everedtem a zenei oldalra. A H egedűs együttes s egített s ok at, ak ik itt K ecs k em éten elsők ént terem tették m eg az alapok at, velük voltak az első évek s zép pillanatai. Ah ogy k atona lettem h us zonegynéh ány éves en Budapes tre az Aq uincum táncegyüttes be k erültem, ez am olyan k atonai együttes volt, - na itt m ár zenés z voltam. -Táncolsz azért, h a úgy h ozza k e dve d? -M indig s zerettem táncolni és ez így is m arad s ok áig. Volt egy bales etem, így a fizik ai leh etős égeim k orlátozottak, jobb is ilyen s zem pontból, h ogy zenés z lettem. K ritik us s zem ek k elés olyan fajta igénnyel nézem, h ogy a k özöns égnek táncoljanak, ne k ifejezetten öncélúan. -M itérte s z azon, h ogy öncélúan? -Úgy értem, h ogy nagyon s ok an m anaps ág nagyon tis ztes s éges en cs inálják, de bocs ánat, h a bárk it is m egbántanék a lényeg elm arad. Am i s zerintem abban áll, h ogy őrizzük m eg a nem zeti h agyom ányaink at, és olyan m ódon adjuk át, h ogy valódi élm ényt ok ozzon, és h ívek et tudjon toborozni a néptánc 2 Z e ne i Általános Is k ola ( ) Pe tőfi Sándor Gépés ze ti s zak k özépis k ola ( ) je lenleg e gy nyíre gyh ázi tanárk épző főis k ola leve lezős h allgatója éne k ze ne -népze ne s zak on Bék és cs aba Balas s i Tánce gyütte s nélh e ge dűs ban lete tték az O R I vizs gát augus ztus ában m e galapította a Cs ík Z e ne k art K e cs k e m éte n Jás zbe rényi Jás zs ág Tánce gyütte s főállás ú ze ne k ara Szolnok i Tis za Tánce gyütte s h ivatás os ze ne k ara Főállás ú ve ze tője a Cs ík Z e ne k arnak Fontos abb fe llépés e k : A Sydne ybe n re nde ze tt évi nyári olim piai játék ok k ulturális re nde zvénye in több m ás ne ve s e lőadóm űvés s ze l e gyütt k épvis e lték h azánk at és a m agyar népze nét. Te nge re ntúlie lőadók örutak 2004-be n Ath énban a ze ne k ar k épvis e lte h azánk at H os s zú éve k óta rés ztve vői a tánch áztalálkozók nak A Várban a m e s te rs ége k ünne péne k re nds ze re s ve ndége i A Te rror H áza m e gnyitóján ze nélte k A M űvés ze te k Völgyéne k re nds ze re s e lőadói D íjak, e lis m e rés e k : A s zak m ai k özöns ég e lis m e rés ét is bizonyítja, h ogy be n e lnye rték a Népm űvés ze t Ifjú M e s te re cím e t, a IV. Bonyh ádi Népze ne i Fe s ztiválfődíját és ugyanitt a M agyar R ádió K ülöndíjátis : Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont K özm űve lődés értdíja. Fődíj, M agyar R ádió k ülöndíja a Bonyh ádi Népze ne i Fe s ztiválon A ze ne k ar be n a K iváló M űvés ze ti Együtte s díját k apta. A s zak m ai k özöns ég e lis m e rés ét is bizonyítja, h ogy be n e lnye rték a Népm űvés ze t Ifjú M e s te re cím e t, a IV. Bonyh ádi Népze ne i Fe s ztiválfődíját és ugyanitt a M agyar R ádió K ülöndíját és a népzene tis zteletére, s zeretetére. Rétegm űfajnak nevezh ető ez a m űfaj, ezért is fontos ez. Ne legyen k edvük az em berek nek lek apcs olni a tévét vagy rádiót, h a ilyet látnak, h allanak, bár a m ai m édiában egyre k eves ebb leh etős ége van bárk inek erre. Ne cs ak arról s zóljon egy táncos m unk ája, h ogy ő m ilyen jól cs inálja, m ilyen ügyes, h anem a s zívéből, lelkébőltudja átadni, és olyan m ódon, h ogy ak i látja, örök re az em lék ében őrizze. Nem k ifejezetten név s zerint a táncos t, h anem az élm ényt. A tánc öröm e es zk öz, nagyon jó dolog h a valak i s zereti am it cs inálés ez láts zik is, de az a fontos, h ogy élm ényt tudjon adni az em ber. Szom orú táncos t nem s zeretnek nézni az em berek, ez igaz, ezért s ok an igyek eznek is jók edvűen cs inálni, de m égis ez cs ak es zk öz. M ert h a élm ény a táncos s zám ára a tánc, az élm ény a néző s zám ára is, de eh h ez m ég társ ulnia k ella nagyon jó tánctudás on k ívülaz igazán elvarázs oló egyénis égnek is, am i pers ze nem m indenk inek van, és s ok an m égis pótolni igyek eznek ezt. H a az em ber úgy adja elő, h ogy a valódi érték ek, s zéps égek fontos ak, ak k or igazi a dolog. -Előadás rólvan s zó, vagy a h agyom ány tovább élés éről?

3 Be m utatjuk -Nagyon jó a k érdés, s ok an vívódnak, h ogyan vélek edjenek ez ügyben, és nem találják igazán a h elyük et. H a előadás k eretében, s zínpadon k ell bem utatni, ak k or az tényleg egy s zínpadi produk ció. D e ettőlfüggetlenüllétezik olyan is, h ogy van, ak i a s zabadidejének java rés zét ugyan a próbaterem ben tölti a táncok vagy zenék tanulás ával, és m ár unnia k éne az egés zet, de m égis k épes a s aját k edvére, és a k özöns ég öröm ére táncolni vagy zenélni, h a s zínpadra k erül. Ek k or az m ár nem cs ak s zínpadi előadás, h anem valam iféle a lelkében s zülető dolog. Szom orú nek em, h ogy látom, az új generáció bár tudja a lépés ek et, a tánc m ódját, de azt nem, h ogyan leh et m aguk at s zórak oztatni, h ogyan leh et s zépen m ulatni, nem cs ak a h étk öznapok ban, h anem a s zínpadon is. H ogyan k ell egy fiúnak a lányt igazán m egtáncoltatni, h ogyan k ell vezetni, fogni, s egíteni nek i a m ozdulatok ban, h ogyan legyen élm énys zerű m indk ettőjük nek. -H ogyan látod, van leh e tős ég arra, h ogy az általad is élt népi k ultúra k ife lé is s ugározzék, te rje dje n? -Pont ez az, am it fejtegettem az öncélú táncolás k apcs án, igenis volna rá leh etős ég. Jó lenne, h a ezt a m unk át nem belterjes m ódon, h anem nyitotts ággal végeznék. Van erre példa, az Ifjús ági O tth onban teljes en k ívülálló em berek s zám ára, nagyon s zép k ezdem ényezés. Tárt k arok k alfogadják, h a valak i bem egy, és ez azért fontos, m ert ez a s zórak ozás i form a m indannyiunk é, és cs ak így tudjuk tovább adni, éltetni a régi m agyar h agyom ányok at. Ennek ellenére s ajnos s ok an úgy érzik, h ogy ez cs ak egy zártk örtérint, pedig ez nem így van. -H ogyan jutottálodáig, h ogy m e gs züles s e n a Cs ík Z e ne k ar? -Tulajdonk éppen a h ads eregbeli m ás fél év után, am ik or vis s zak erültem K ecs k em étre, k aptam egy ajánlatot Bék és cs abáról, a Bék és Banda nevű zenek artól. Z enés z lettem főállás ban. Nagyon s ok m indent itt tanultam ott m eg a népzenélés ről, egy igazi "is k ola" idős zak volt ez nek em. K özben pers ze h azajártam, felnövek edett itt is egy táncos fiú, ak i végüla zenét válas ztotta, ak i 9-10 évvelfiatalabb, m int én. Ő m ár ak k or dolgozott a H egedűs Együttes ben. Vele alapítottuk m eg a Cs ík Z enek art ban. M ég egy bék és cs abai fiút h oztam m agam m al bőgős nek. Ő cs ak a k ezdetek nél volt ott, de a m ai napig jó baráts ágban vagyunk. Sok -s ok év alatt alak ult a zenek ar, s ok an zenéltek benne. Nagyon s ok felé jártunk a világban, Európában, Am erik ában, nagyon büs zk e vagyok rá, h ogy 2000-ben k ijutottunk Aus ztráliába az O lim piára Sydney-be. -M ik ént látod, h ogyan fogadják a m agyar népze nét, am it játs zotok? - Változó ez, pers ze az idő m úlás ávalis. Példáulvolt úgy, h ogy k im eh etettaz em ber Svájcba az utcára m uzs ik álni a '9 0-es évek elején; rendk ívülérdek es volt az em berek nek. Aztán m ik or m ár egyre több zenek ar érk ezett m indenfelől, D él-am erik ából, Szlovák iából, és m inden s arok ra k erült zenek ar, ak k or elkopott az egés z dolog. D e m indazonáltala s vájciak, ném etek, olas zok nagyon jól fogadják a zenénk et. A ném etek például azért fogadják jól, m ert s ok k al s zínes ebb, m int a s ajátjuk. Török ors zágban vis zont nek ünk k ellett cs im pas zk odnunk, m ert ott a nem zetnek nagyon jellegzetes k em ény ritm us ú m uzs ik ával rendelkezik, és az em berek ben m élyen élő, intenzív zenes zeretet van. Aus ztráliában m egint m ás a h elyzet. O tt m ás fajta érdek lődés van, ők életük ben nem láttak, h allottak ilyes m it és ezzel a k íváncs is ággal, bár ös zinte tis ztelettel, vis zont angolszás z vis s zafogotts ággal fogadták, am it egyébk ént Angliában Coventry-ben is tapas ztaltunk. Vis zont am ik or Ath énben, az Ak ropolis z tövében m uzs ik áltunk, azt nagyon jólfogadta a k özöns ég. A k ülönféle nem zeti k arak ter, vérm érs ék let alapján fogadják világs zerte a zenénk et. -Értik is e zt a fajta h agyom ányt, vagy cs ak valam iféle érde k e s s zínfoltvoltatok? - Sok s zor nem értik, de ez érth ető, m ert a 60-as, 70-es évek ben nagyon ros s z k ép alak ult k i a m agyar népzenéről, az étterm i cigányzenek arok at utaztatták. Am i cs árdás, gulyás, paprik ás, az m agyar. Az 1700-as évek vége óta k i tudott alak ulni a cigányzene h agyom ánya. Ez a város i k ultúráh oz volt k apcs olható, és a k las s zik us zene m ellett polgári, "úri zene volt. A s zegények zenéje olyan volt, am ilyen h angs zerek k eléppen m eg tudták oldani. Rengeteg olyan népi h angs zer volt, am it s aját m aga is elő tudott állítani. Ezek az em berek évente egys zerk éts zer tudtak cigányzenek art fogadni, példáula s züreti bálok ra vagy a padk aporos bálak ra. D e leh et, h ogy ott is cs ak egy dudás, citerás, a végén tangóh arm onik ás volt. Azért s zép ez, m ert érintetlen m aradt ez a népzenei h agyom ány. Ezek nek az em berek nek az életéről, érzés eiről, fájdalm airól, öröm eirőls zól s zívből fak adóan. Az m aradt m eg, am i valóban s zép. Ezért érdem es eztm egőrizni és továbbadni. - Em líte tte d, h ogy voltatok Török ors zágban. Az ottani, de a többi arab ors zágbe li, s őt a délszláv k önnyűze nébe n is nagyon e rős e n je len van a s aját népze ne i h agyom ányuk. H ogyan látod, a m agyar népze néne k van-e leh e tős ége, h ogy h as onló m ódon be h atoljon az itte ni populáris m űfajok ba? -Nagyon ös s zetett a k érdés. Az a lényeg, h ogy az ő zenéjük valóban s zinte az egés z népnek a zenéje. Az itteni ink ább a s zegény em berek é volt, a polgárs ágnak és a nem es urak nak m ár nem ez volt a m uzs ik ája. K eleten az egés z társ adalom zenéje úgy is m ondh atjuk, azonos volt, így ők azt tették át az újabb zenéik be. Régen nagyon irigyeltem, am ik or felvett egy délszláv k am ionos, nála böm bölt a k óló és ez m iért nincs h as onlóan egy m agyar k am ionos nál.m ivela népzenénk a s zegényebb rétegek é 3

4 Be m utatjuk volt, így ez egy lenézett m űfajjá vált. Egyfajta s znobizm us is volt ebben. M iért leh et az, h ogy m a m égis van rá példa, h ogy a népzene bek erülaz újabb m űfajok ba, am ire példa a M ak ám, és m ég s ok an m ás ok. Igazándibólezt m egint öncélúnak érzem. Az a valak i, ak i így h as ználja fela zenét, tulajdonk éppen azért tes zi, h ogy jól k eres s en és elfogadják az em berek, a k özöns ég ezt m egves zi. Az a gondom, h ogy nem érzem olyan m érték ben igényes nek ezek et a feldolgozás ok at, m int am it m egérdem elne. Nagyon s zép dolog, h ogy bátran vállalják a m agyar népzenei h agyom ányok at, m ivel a legtöbb zenek ar eddig a balkáni dallam világot válas ztotta. Én nem h arags zom rájuk, m int ah ogy s ok an h arags zanak a Gh ym es re, h a s zépen tis ztes s éges en m egcs inálják, éljenek, nincs ezzels em m i gond. A lak odalm as rock ot vis zont nem s zeretem, a m agyar nótának az egy k ors zerűs ítettelferdülés e. -Az igénye s s ég k érdés e m e llett, azért az is je llem ző, h ogy m íg például a s ze rbe k nél a népze ne és a populáris m űfajok k apcs olata e lte rje dt és be ve tt, addigi itt az ilye n próbálkozás ok ne m törne k k i a réte gze ne i létből. - Ez az utóbbi év gyüm ölcs e. A k ultúrpolitik ának ez nem volt fontos, fők épp a s zocialis ta idők ben, a h atalom s zem ében s ok s zor nacionalizm us t, irredentizm us t jelentett ez a k ultúra. Ink ább belefért a m agyar nóta, m int a népzene. A m ás ik a rádió és televízió k érdés e, az itt lévő vezetők, m űs ork és zítők nem m erték vállalni, h ogy m i m agyarok vagyunk. Pont a nacionalizm us vádja m iatt. Úgy nőtt föl egy generáció, h ogy nek ik ez m ár nem volt fontos. Így nagyon ritk án van arra alkalom, h ogy az em berek népzenét h allgath as s anak. D e van azért néh ány jó népzenei m űs or, és beindult az internetes Folkrádió is. -Ne m tudok ne m arra gondolni, h ogy e ze k alapján e gy népze nés z s zük s égk éppe n e gy bizonyos világnéze ti tábor, k özös s ég tagja les z... - Sajnos néh a ak aratlanul is k énytelen belecs ús zni, h a azt ak arjuk, h ogy m inél többen h allgas s ák. A Terror H áza avatás ánál, ah ol játs zottunk, vállalták, h ogy m agyar népzene s zóljon, m ivelm agyar em berek h altak ott m eg. Szebben eltudja s iratni egy m agyar népdala h alottaink at. Ezért volt ez nek ünk m egtis ztelő felkérés. D e m indezek en túls zeretném m egőrizni azt a leh etős éget m agam nak, h ogy az autentik us m agyar népzenét átadh as s am. Igaz, h ogy a legutóbbi lem ezünk ön egy m ezős égi las s ú cigánytánc dallam ot játs zottunk, am elyet a h étk öznapi em berek többs ége nem igen h allgat m eg, és ez átm ent am erik ai s w ing ritm us ba, azután vis s zatér az eredeti táncm uzs ik áh oz. Így talán az em berek h am arabb felfigyelnek a dallam ok ra és talán és zreves zik a benne rejlő népdals zéps égét is. Az új lem ezünk ön is m eg ak arom őrizni a h agyom ányos népzene s zéps égeit, de itt ugyanúgy s zerepeltradicionális blues és Józs ef Attila vers is. A K is pálés a Borz frontem berét, Lovas i Andris t k értem m eg, h ogy írjon a tradicionális blues h oz s zöveget. Az egyik zenés zünk, ak i ebben a zenek arban is m uzs ik ál, felvetette, m i volna, h a alternatív rock m űfajt eljáts zanánk a m i népi h angs zereink en. M os t az történik, h ogy a rock m űfajt áttes s zük a népzenébe, és "em berzenét" cs inálunk belőle. -Ez az útja a m agyar népze ne továbbélés éne k? -H is zek abban, h a igényes s éggel, nagyon odafigyelve tes z ilyet az em ber, h ogy a s zéps égek m egm aradjanak, ak k or talán azt elérh eti, h ogy azok az em berek is m egh allják a népzene s zéps égét, ak ik egyébk énts oh a nem h allgatnák. Ezta fajta 4 átk ötés t arra s zeretném h as ználni, h ogy tovább éltes s ük a s zépet. Tudjuk átadni a régi öregek érzelm eit k ifejező dallam ok at, s zövegek et, h a ezen a m ódon, h át ak k or ezen. Term és zetes en továbbadjuk az eredeti népzenét is, cs inálunk k lubok at, tánch ázak at, de s zeretném k inyitni az ajtók at. -Köze lebbi, távolabbi te rve id, jövők épe d? -Érdek es ez a K is pál és a Borz-zal való k apcs olat, a több cs apatban is zenélők több nyitotts ágot jelentenek. Leh et, h ogy egys zer cs ak les z egy válas zút, h ogy m aradjunk az autentik us m agyar népzenénél vagy válas s zuk a m ás ik utat. Én m indenk éppen s zeretném a m agyar zenét m egőrizni, de leh et, h ogy les znek k ülönféle k om prom is s zum ok. M os tanában s ok felkérés ünk van. Van úgy, h ogy Szolnok ra h ívnak egy blues fes ztiválra, Cs eh Tam ás s al, a Gh ym es s el, a Tak ács Tam ás Blues Band-dellépünk felegyütt. D e ugyanúgy vannak fes ztiválok, fellépés ek, ah ol az eredeti m agyar népzenével jelenünk m eg. Igazándibóla m i m unk ánk fogja eldönteni, h ogy k ellünk -e. -M ilye n voltfe llépni ilye n s zok atlan páros ítás ban? -Az első igazi ilyen m egm érettetés a Petőfi Cs arnok ban volt Pes ten. M indenk i pers ze a K is pál és a Borz-ot várta, és elképes ztő volt, ah ogyan a k özöns ég m egdöbbent. Valam i unalm as dolgot vártak, és ak ik ott voltak, m aguk on döbbentek m eg, h ogy m ennyire jóles ett h allgatni, annak ellenére, h ogy ők nem úgy is m erték a népzenét. Elfogadták a m agyar népzenét. -Nagyobb k onk rétte rve k? -A M illenáris park ban egy lem ezbem utató k oncertet ak arunk k om olyan m egcs inálni Őze Áron s zínés s zel, a K is pálés a Borz zal,am ita D una TV is elfog venni és k iadjuk D VD -n. M ás ik nagy terv város unk h oz k ötődő általam tervezett és s zerk es ztendő "Ö rök s égünk " cím ű K odály em lék m űs or. Nagyon s ok an h as ználták a m űveit, gondolatait, de az, am i az életében igencs ak fontos volt s zám ára, talán egy k ics it m inth a félre lett volna téve. H is zen évek ig ő volt a M agyar Tudom ányos Ak adém ia Népzenek utató Cs oportjának igazgatója, irányította a népdalés népzenek utatás t, e téren rendk ívüls ok at k ös zönh etünk nek i. Azt a fajta élm ényt, am it ő a gyűjtés ei s orán átélt, igyek ezett átadni a s aját leh etős égei és tudás a révén a zenem űveivel, k órus m űveivel. Am it m i h allottunk, érezh ettünk gyűjtés eink s orán, azt m i elm uzs ik álhatjuk, így k önnyebben próbálhatjuk átadni. Azért is dícs éretes többek k özött az ő m unk ája, m ert olyan s zintre tudta em elni a népzenét a Szék elyfonóval, a H áry János s al, h ogy s zínpadra k erülhetett a legfelsőbb k örök elé a lenézett népzene, és m a m ár népm űvés zetrőlbes zélhetünk. -Kös zönöm, és h as onló s ik e re k e t, vállalkozó k e dve t k ívánok, m int am ite ddig is tapas ztalh attunk.

5 Pá l y á zatajánl ó Civilszervezetek Interneth ozzáférésének és h asználatának tám ogatása A Nem zeti CivilAlapprogram Civil Szolgáltató, Fejles ztő és Inform ációs K ollégium a a Nem zeti CivilAlapprogram róls zóló évi L. törvény (NCA törvény) 5. (1) bek ezdés e értelm ében az alábbiak s zerintpályázatoth irdet. A pályázat célja: Jelen pályázat a civiltárs adalom erős ítés ét, a civils zervezetek társ adalm i s zerepvállalás ának s egítés ét célozza. A pályázat célja a civil s zervezetek ös s zes s ége pénzügyi leh etős égeit növelő, a s zféra is m erts égét és társ adalm i beágyazotts ágát elős egítő, fejlődés ét s egítő alábbi k özh as znú tevék enys égek tám ogatás a: A pályázat célja olyan k özh as znú tevék enys égek tám ogatás a, am elyek a civil s zervezetek m egis m erh etős égét és k om m unik ációját s egítik ; a társ adalm i s zervezetek inform ációit, tudás - és s egédanyagait, k iadványait s zéles k örben h ozzáférh etővé tes zik az Internet adta elek tronik us tájék oztatás es zk özével. M indezek alapján a pályázataz alábbi célok atfoglalja m agába: - Interneth ez való h ozzáférés m egterem tés ét, fejles ztés ét; - újh onlap tervezés ét, k ialak ítás át, m űk ödtetés ét; - m eglevőh onlapok dinam ik us s á, interak tívvá fejles ztés ét; - elek tronik us tanács adás, illetve m ás internetes s zolgáltatás ok fejles ztés ét. A pályázatbenyújtás ának h atárideje: január 30. A pályázattal k apcs olatos an további inform áció k aph ató a 80/ as zöld s zám on, vagy az e-m ail cím en. A rés zletes pályázati anyag letölth ető: a illetve a h onlapról. Civilszervezetek nem zetk özi szerepvállalásának tám ogatása A Nem zeti CivilAlapprogram Nem zetk özi CivilK apcs olatok és Európai Integráció K ollégium a a Nem zeti CivilAlapprogram ról s zóló évi L. Törvény 5. (1) bek ezdés e értelm ében, a civil s zervezetek nem zetk özi s zerepvállalás ának tám ogatás ára pályázatoth irdeta k övetk ezők ategóriában: A pályázati felhívás célja: H atáron túli m agyar s zervezetek k el való együttm űk ödés erős ítés e, k özös program ok tám ogatás a. A pályázatbenyújtás ának h atárideje: január 30. A pályázattal k apcs olatos an további inform áció k érh ető a e-m ail cím en, valam inta 32/ , 32/ , 32/ telefonon. A rés zletes pályázati anyagok bes zerezh etők : A PÁLY ÁZ ATI K IÍRÁS és az AD ATLAP elek tronik us úton letölth ető a valam int a h onlapok ról. További inform áció k érh ető a callcentertőla 06-80/ as ingyenes en h ívh ató telefons zám on. A Callcenter e-m ailcím e: A Dél-Alföldi R egionális K ollégium évi m űk öd ési pályázati felhívása 2. ford uló A Nem zeti Civil Alapprogram D él-alföldi Regionális K ollégium a a Nem zeti CivilAlapprogram róls zóló évi L. törvény 5. (1) bek ezdés e értelm ében az alábbiak s zerint pályázatoth irdet. A pályázatcélja: Jelen pályázat a civiltárs adalom erős ítés ét, a civils zervezetek társ adalm i s zerepvállalás ának s egítés ét célozza. A pályázat célja h ozzájárulás a civil s zervezetek évi m űk ödés éh ez k apcs olódó k iadás aih oz. A pályázatbenyújtás ának h atárideje: január 27. A pályázatbenyújtás ának h elye és m ódja: A pályázatok at ajánlott k üldem ényk ént a s zék h ely s zerint illeték es M agyar Állam k incs tár M egyei Területi Igazgatós ág Állam pénztári Irodáih oz k ellbenyújtani: Bács -K is k un M egyei Területi Igazgatós ág Állam pénztári Iroda, 6000 K ECSK EM ÉT, Szabads ág tér 1., Tel. s zám : 06-76/487365, , E-m ail cím : További inform ációk : További inform áció k érh ető a callcentertőla 06-80/ as ingyenes en h ívh ató telefons zám on. W eöres Sánd or b áb prod uk ciós pályázat A Nem zeti K ulturális Ö rök ség M inisztérium a a M agyar Báb m űvészek Szövetsége k ezd em ényezésére W eöres Sánd or b áb prod uk ciós pályázatot h ird et b áb szính ázak és színpad i szerzők részére. A pályázatcélja: gyerm ek ek nek és fiatalok nak s zóló k ortárs m agyar m űvek bábs zínpadi bem utatás ának tám ogatás a h azai és h atáron túli m agyar bábtárs ulatok nál. Pályázni csak k ortárs m agyar szerző m űvével vagy b árm ely m agyar szerző prózai m űvének k ortárs szerző által írt színpad i ad aptációjával leh et, függetlenülattól,h ogy a m űvet k oráb b an b em utatták e vagy sem. Pályázni jogosult m inden h azai és h atáron túli, m agyar nyelven játs zó - fenntartóval rendelkező vagy fenntartóval nem rendelkező - h ivatásszerűen m űk öd ő szính áz, illetve társulat. Egy társ ulatcs ak egy m űvelpályázh at. Pályázni leh et m ájus 28. és m ájus 27. k özött bem utatandó produk ció tervével. A pályázatnak tartalm aznia k ell: 1. A k itöltött, a Nem zeti K ulturális Alapprogram Igazgatós ágának 2006-ra k iadott pályázati adatlapját, am ely január 1-től letölth ető az Internet valam int a h onlapjairól vagy díjtalanul bes zerezh ető a Nem zeti K ulturális Ö rök s ég M inis ztérium a Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapes t, W es s elényi u ) és a Nem zeti K ulturális Alapprogram Igazgatós ágán (1085 Budapes t, Gyulai Pálutca 13.). Pos tai úton cs ak felbélyegzett, m egcím zett A/4-es válas zboríték m egk üldés ével k érh ető a nyom tatvány. Az adatlapot és m ellék leteit az adatlappalegyütt k apott vagy letöltött Pályázati tájék oztató s zerint k ellk itölteni és cs atolni. 2. A bem utatandó m ű s zövegk önyvét, gépelt vagy nyom tatott papír alapú - form ában. 3. A s zính áz és a s zerzők özötti bem utatás i s zerződés m ás olatát. 4. A pályázati adatlaph oz tartozó betétívetaz alkotók névs orával. 5. Az előadás látványtervét (elegendő fek ete-feh érben), am ely a s zínpadi alaprajzot, a dís zletek látványtervét, a báb- és rek vizitum tervek etés a jelm eztervek ettartalm azza. 6. Rés zletes k ölts égvetés t. 7. Az állandó játs zóh ellyelnem rendelkező s zính ázak nak, illetve társ ulatok nak az előadás tbefogadó intézm ény nyilatk ozatát. Az elnyerh etőtám ogatás : A W eöres Sándor-pályázata nyertes pályam űvek s zerzői 5

6 Pál yázatajánl ó h onorárium áh oz, illetve a tervezett produk ció k ölts égeih ez (úgym int: a produk ció létreh ozás ában rés zvevők tis zteletdíja és annak járulék ai, illetve s zám lás k ifizetés e, a produk ció felszerelés ének elkés zítés éh ez s zük s éges s zám lás tis zteletdíj vagy m egbízás i díj, s zak m ai anyagk ölts ég, am i m agába foglalja a dís zlet-, báb-, k ellék -, jelm ezk ölts éget, továbbá s zállítás i díj, bérleti díj, PR-k ölts ég) járulh ozzá a k övetk ezők s zerint: Ősb em utató esetén a szerző - a szính ázzalk ötött szerződ éstől függetlenül- 300 ezer Ft, új b em utató esetén 200 ezer Ft szerzői tám ogatásb an, a szính áz ped ig prod uk ciós tám ogatásb an részesülhet, m axim um 1,5 m illió forint összegb en. A s zerzői tám ogatás nál, s zem élyi k ifizetés ek es etén a k apcs olódó járulék os k ölts égek is m egpályázh atók. A s zính áznál foglalkoztatott főfoglalkozás úak m unk abérére és azok járulék aira, valam intrezs ire a tám ogatás nem igényelhető. A pályázat nem k ívánja m egh atározni az es etleges s aját forrás m érték ét, előnyben rés zes ülnek azonban az önrés s zelrendelkező produk ciók. Am ennyiben a tám ogatott bem utató elm arad, úgy a s zính áz k öteles vis s zafizetni a tám ogatás t a Nem zeti K ulturális Alapprogram Igazgatós ága vonatk ozó s zabályainak m egfelelően. A s zerzőt - h a a bem utató elm aradás a a s zính áz h ibájábóltörtént ez a rendelkezés nem érinti. Ebben az es etben a becs atolt s zövegk önyvettek intjük a s zak m ai elszám olás nak. A pályázatok at január 1-től leh et benyújtani, egy példányban, k izárólag pos tai úton a k övetk ező cím re: Nem zeti K ulturális Alapprogram Igazgatós ága, 1388 Budapes t, Pf. 82. Beérk ezési h atárid ő: m árcius 31. Az eredm ényh irdetés időpontja: m ájus 28. A boríték ra k érjük ráírni: "W eöres Sándor bábproduk ciós pályázat". M EDIA - O k tatás ( ) /INFSO -M EDIA 11/ Célkitűzések és leírás Ez a pályázati felhívás az Európai U nió H ivatalos Lapjában (H L L 26., ) k ih irdetett, az európai audiovizuális m űs ork és zítő ágazatban m űk ödő s zak em berek k épzés i program jának m egvalós ítás áról (M ED IA-O k tatás ) s zóló 163/2001/EK európai parlam enti és tanács i h atározaton alapul. Az em lített h atározat alkalm azás ában végreh ajtandó fellépés ek k özt s zerepelaz audiovizuális ágazatban m űk ödő s zak em berek k épzés e azzala céllal, h ogy h ozzájus s anak az európai és m ás piacok on vers enyk épes term ék ek létreh ozás áh oz s zük s éges is m eretek h ez és s zak tudás h oz, k ülönös en a k övetk ező területek en: - az új tech nológiák - k ülönös tek intettel a digitális tech nológiák ra - alkalm azás a az audiovizuális m űs orok k és zítés e és terjes ztés e terén; - gazdas ági, pénzügyi és k eres k edelm i irányítás, beleértve a jogi k eretetis ; - forgatók önyvírás i tech nik ák. 2. Tám ogath ató pályázók Ez a felhívás a k övetk ezők ben felsorolt k ategóriák ba tartozó pályázók nak s zól, ak ik m unk ájuk k alh ozzájárulnak az em lített tevék enys égek h ez: - film m űvés zeti is k olák ; - egyetem ek ; - k ülönleges s zak k épzés tnyújtó intézm ények ; - az audiovizuális iparban m űk ödőm agánvállalatok ; az audiovizuális iparban m űk ödő s zak m ai s zervezetek /egyes ületek. A pályázók nak a k övetk ező ors zágok egyik ében lévő s zék h ellyel k ellrendelkezniük : - Az Európai Unió 25 tagállam a - az EFTA és EGT-állam ok : Izland, Liech tens tein, Norvégia, Svájc; 6 - tagjelöltors zág: Bulgária 3. K öltségvetési tervezet A os idős zak ra az Európai Unió eurót k ülönítettela M ED IA - K épzés program végreh ajtás ára. A projek tek társ finans zírozás ára s zánt k ölts égvetés teljes ös s zege: EUR. A Bizotts ág pénzügyi h ozzájárulás a, am elyet tám ogatás form ájában nyújtanak, nem h aladh atja m eg a tám ogath ató ös s zk ölts ég 50-(60)%-át. A projek tek m axim ális futam ideje 12 h ónap. 4. H atárid ő A pályázatok at legk és őbb m árcius 1-ig elk ellk üldeni a Bizotts ágnak. 5. K iegészítőinform áció A pályázati felhívás és a jelentk ezés i lap teljes s zövege a n.html cím en található. A pályázatok at a teljes s zöveg által előírt k övetelm ények tis zteletbentartás ávalés az előírtform ában k ellbenyújtani. Nagyszüleink Ö tvenh atja Internetes pályázat a m agyar ok tatási nyelvű k özépisk olák d iák jainak ok tób er m árcius 15. K és zíts etek h árom száz m ásod perces m ozgók épet, anim ációt, vagy m ás tech nik ával eredeti, s aját k épek et terem tő alkotás t, am elyben az os forradalom és s zabads ágh arc tényeit és em lék eit, s aját cs aládi történeteitek en k eres ztüldolgozzátok fel. Továbbra is h árom fős csapatok m űveit várjuk, teh át a pályam űvek cs ak k ollek tív m unk ában jöh etnek létre. Saját nagyszüleitek h ez k ellfordulnotok, h ogy k özös en felidézzétek az előző nem zedék ek em lék eit, az ak k ori tizenéves ek élm ényeit és tapas ztalatait. A pályam űvek ben b e k ell m utatnotok az egym ás t k övető generációk k apcs olatát, a s zem élyes s ors ot m egh atározó élm ények és tapas ztalatok továbbélés ét, feldolgozás át a cs aládok ban, vagy fel k ell tárnotok a generációk k özötti h allgatás ok aités k övetk ezm ényeit. A pályam űvek et videók, fényk épek, flas h -anim ációk k és zítés ével, interjúk k al, levelek k el, k orabeli dok um entum ok, am atőr film ek, fotók, nyom tatványok, h elys zínek bem utatás ával ötperc terjed elem b en k ellelkészíteni. Az alkotás végered m énye egy digitális form ában tárolható és továbbíth ató video-file ( felbontás, bárm ely form átum ), vagy flas h, h tm l, w ap alapú m egoldás, anim ált digitális k éps or is leh et. A k ész pályam űvet felk elltenni az alkotók életteréb en m űk öd ő h onlapra (isk ola, önk orm ányzat, cég, m űvelőd ési intézm ény), s ezta pályam ű lead ásak or m eg k ellnevezni. R egisztráció, nevezés: k érjük, h ogy a pályázaton induló cs apatok egyedi elnevezés s el és a k ért adatok m egadás ával regis ztrálják m aguk at az ATTILA100 h onlapján: A pályam űvek lead ási h atárid eje: m árcius óra Eredm ényh irdetés : m árcius 14-én, a Parlam entben. Erre az ünnepélyes alkalom ra a nyertes ek et és cs aládjuk at (10 cs apat) m egh ívjuk. Célunk az, h ogy m ás nap egy nyilvános h elyen levetítés re k erüljön valam ennyi beérk ezettpályam ű. Díjak : I., II., és III. h elyezett, s további h ét díjazott cs apat, az alkotás ok tartalm i, form ai s ajátos s ágai, illetve a József Attila-i életm ű alkotó felhasználásának m inős ége alapján. A nyertes alkotás ok ata M agyar Televízió bem utatja. A pályázat k iírás árólés állás árólfolyam atos an tájék oztat és az előzetes jelentk ezés re leh etős éget nyújt a h onlap, ah onnan a felhívás is letölth ető.

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám 2006. m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Részletesebben

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála H í r le vé l yam 156. s zám 20 0 7. m árciu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á

Részletesebben

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia H í r le vé l ym 151. s zám 20 0 6. ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te 19 57 20 0 7 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m

Részletesebben

Nyíracsádi. w w w.kincsestar.radio.hu. Kedves Szülők!

Nyíracsádi. w w w.kincsestar.radio.hu. Kedves Szülők! Nyíracsádi XIV. évfolyam 7. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2005. július - augusztus IDVEZ LÉGY BODOG SZENT ISTVÁN KIRAL! F f Jdvez légy bódog Szent István királ! Te népednek nem es rem énysége!

Részletesebben

Nyíracsádi # e. E n g e d j é t e k, h o g y k im entsü n k b e n n etek et ebből a rom lott nem zed é k b ő l (L k 3 3 7-4 1 ) Csík József

Nyíracsádi # e. E n g e d j é t e k, h o g y k im entsü n k b e n n etek et ebből a rom lott nem zed é k b ő l (L k 3 3 7-4 1 ) Csík József i # e e XIV. évfolyam 4. szám N yíracsád havonta m egjelenő lapja 2005. április Pünkösd - az egyház születésnapja A zsidó nép m ár az ószövetségben m egünnepelte, mint sátoros ünnepet. A nyári betakarítást,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma 2005. március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már

Részletesebben