J WWlM^ Zoih^c-^lohOHo. löh^ U- líí. n^cv /w

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J WWlM^ Zoih^c-^lohOHo. M,k&

Átírás

1 PO 5/6 Ügyiratszám: /15/213 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Városépítési Osztály A szerződés tárgya: a hírközlési kártalanítási ügyek vonatkozásában a kártalanítási összegek megállapításához, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyek vonatkozásában az ingatlanrész értékének megállapításához szükséges ingatlanszakértői értékbecslés beszerzése A kötejezet^égvállalás a 213. évi költségvetés $lhi93.!.k.. L.vf?.C... szakfeladaton, w.y.??./i..v. főkönyvi számon f/../í. / í.~!.zrs!..t7r:. analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, a beszerzés becsült értéke nettó 2..,- Ft+Áfa A szerződő partner neve: FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: a beszerzés nem érint több költségvetési évet A szerződő partner a beszállítói listában szerepel / nem szerepel*. Budapest, 213. december 13. A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Felhasznált összeg Pénzügyi ellenjegyzés M&^M-. &3Á2>^.Ft Felhasználható összeg Ft N Kardos Diána kezdeményezésért felelős Zoih^c-^lohOHo h. h ÍZ IJ^V n^cv /w<f. {Jk^fyft- ^ Jpgi és Kézbeszerzési referens, Jogi és K.QZDeszt J WWlM^ 8L ÁS ü - M 9 Jegyzői játtamozás egyzoijajtamozas löh^ U- líí Kötelezettségvállaló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály 213 DEC 19. 7IIH HARC Q 5,

2 Budapest Főváros XIV.kerület Zugló Önkormányzat Budapest Pétervárad u. 2. Köt.váll. szám: Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Z13542 Költségvet. év: 213 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: FUNDAMENTUM Építőipari Tervező és Szolga Köt.váll. fajta: Vállalkozási szerződés 5 millió-ig Szerz. kategória Szerz. tárgya: Deviza kód: HUF Bankszámla: Külső biz.szám: /15/213 Kincs, hiv.sz.: Fedezet száma: E1341 Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége:.. Dimenzió: Kicni.clöir.: Kii lön filc dologi kiadási előirányzat köt Ügylet: Hírközlési eszk.és KSZT létesítéséhez, SzakfcJ.részL: S41431K - Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolga Szcrv.egys.: 18 - Városépítési Osztály Pénzforrás: 11 - Saját bevétel Keretgazda: EGYE13 - Egyéb Egyedi gyűjtő: Egyéb különféle dologi kiadások Alszám: 1 ÁHT: Előír.év: 213 KTK kód: Határidő: Nettó: ÁFA: Bruttó: Áfakód: Nettó: ÁFA: Bruttó: Ft N HUF Pénzügyi bizonylatok Bizonylat sz. Külső biz.sz. Dátum Nettó ÁFA Bruttó ÖSSZESÍTÉS 213 Nettó Áfa Kötváll.: 2 54 Bruttó Kötváll.-ból nem számlázott: Számlából pü. nem telj.: Körváll.-ból pü. nem telj.: Bruttó GRIFFSOFT Zit, FORRÁS-SQL. () - UstafáJ: KOTVALLKIM XML 1. oldal Nyomtatta:56- FfeifenróthNoémi» Nyomlatva; /1..3

3 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: Dr. Papcsák Ferenc polgármester adószáma: számlavezető pénzintézet: OTP Önkormányzati Fiók bankszámlaszáma: mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről cégnév: FUNDAMENTUM Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. székhely: 398 Sátoraljaújhely, Rákóczi utca 27. képviseli: Plébánné Dankó Beáta cégjegyzékszám: Cg adószám: számlavezető pénzintézet: OTP Fiók Sátoraljaújhely számlaszám: mint vállalkozó fa továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint. PREAMBULUM Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek részletes szabályairól szóló 4/213. számú Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítása alapján Hírközlési kártalanítással, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyekben ingatlan értékbecslés beszerzése tárgyában 213. október 1. napján indított beszerzés eredményeként jött létre, a Beszerzési eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő és a Beszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az Ajánlattételi dokumentációban foglaltak maradéktalan teljesítésére, az abban foglalt feltételekkel. 1. Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja (a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező dokumentációban meghatározott ingatlanok tekintetében) a hírközlési kártalanítási összegek meghatározásához, valamint (a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező dokumentációban meghatározott ingatlanok tekintetében) a közterület alakítással érintett ingatlanrészek értékének meghatározásához értékbecslés dokumentáció egyedi megrendelés alapján történő elkészítését.

4 i-i i I 1.2. A Szerződés a Beszerzési eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő. A Szerződés és a Beszerzési eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlati felhívás, ajánlattételi dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatások, a Vállalkozó mint ajánlattevő ajánlata, valamint a Szerződés a jelen pontban felsorolt mellékletekkel Alkalmazási sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényben megelőzi az utána következőt. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 2 db melléklet. A mellékletek a következők: 3. számú melléklet: Az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlattételi dokumentációja, a kiegészítő tájékoztatások 4. számú melléklet: Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata 1.3. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy az 1.1. pontban meghatározott munkákat az átvett dokumentáció szerint, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elvégzi. 2, A szerződés időtartama és a teljesítési határidő: A szerződés határozott időre 214. december hó 31. napjáig terjedő időszakra jön létre. Vállalkozó az 1. pontban meghatározott munkák elvégzésére az egyedi megrendeléstől számított 15. napig köteles. 3. A vállalkozói díj 3.1 A szerződés összege: Vállalkozási keretszerződés időtartama alatt felhasználható összeg: nettó Ft+Áfa. Megrendelő az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzéséért: a hírközlési kártalanítási ügyek vonatkozásában: o rögzített díjtételként nettó 65.,- forint +27 % ÁFA, valamint o folyóméter díjtételként nettó 7,- Ft +27% ÁFA a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyek vonatkozásában: o rögzített díjtételként nettó 75.,- forint +27 % ÁFA, valamint o folyóméter díjtételként nettó 3,- Ft +27% ÁFA vállalkozói díjat fizet, amely egyedi megrendelésenként tartalmazza Vállalkozónak a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét. Megrendelő a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel rendelkezik. Megrendelő előleget nem biztosít. Egyedi megrendelésenként egy számla benyújtására van lehetőség a teljesítés igazolását követően. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére utólag kerül sor átutalással a Vállalkozó OTP Banknál vezetett számú számlájára, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 23. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. -ának vonatkozó rendelkezéseire. 2

5 A teljesítésigazolás kiadására Megrendelő részéről jogosult: Név: Kardos Diána Beosztás: osztályvezető Telefon: 6/1/ A Vállalkozó köteles saját költségén biztosítani a tevékenység elvégzéséhez szükséges technikai eszközöket, anyagokat és személyzetet a feladatok ellátásához. 3.3 A fentieken túl Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és az esetleges változásokról értesíti. 3.4 A Megrendelő egyedi megrendelés keretében bízza meg a Vállalkozót a konkrét ingatlan értékbecslések elkészítésére a megrendeléstől számított 15 napon belül. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik A Megrendelő képviselője: Balogh Eszter Telefon: 6/Í/ Fax: 6/1/ A Vállalkozó képviselője: Plébánné Dankó Beáta Telefon: Felek kölcsönösen kötelesek a képviselő személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől írásban közölt nyilatkozattal elállni. Az elállás a szerződést megszünteti a nyilatkozat Vállalkozó általi kézhezvételének időpontjában megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal. Megrendelő jelen pont szerinti elállása esetén Vállalkozó kártérítésre nem jogosult és Felek az elállásig elvégzett munka ellenértékével kötelesek elszámolni. Az elszámolás során Megrendelő érvényesítheti a Vállalkozó szerződésszegésével okozati összefüggésben elszenvedett kárát. 4.4 Súlyos szerződésszegésnek minősül - különösen, de nem kizárólagosan - ha a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késedelemmel tudja elvégezni, amely miatt a teljesítés Megrendelőnek már nem áll érdekében. 3 f\

6 5.) A szerződést biztosító mellek kii telezettségek 5.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződést biztosító mellékkötelezettségként kötbért köteles fizetni Megrendelőnek az alábbi feltételekkel: Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha: a teljesítés felróható magatartása (mulasztása) miatt meghiúsul a teljesítés késedelmes. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a vállalkozói díjat az alábbiak szerint csökkenti: 5 napos késedelem esetén 25 %-ai 1 napos késedelem esetén 5 %-al 6.) Az átadás-átvétel 6.1. A Vállalkozó három példányban készíti eí az értékbecslést, és azt minden mellékletével együtt adja át a Megrendelőnek. 7.) Egyéb rendelkezések 7.1. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen szerződés olyan lényeges kikötése, amelynek bármely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. 7.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az információs Önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 211. évi CX1I. törvény í. mellékletében (III. táblázat 4. sor) előírt közzétételéhez Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is irányadónak kell tekinteni. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyezhetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetve céljával Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből adódó minden vitás kérdést először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani Felek a Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 5 példányban aláírták. Az aláírt példányokból a Megrendelő 3 eredeti példányt, a Vállalkozó 2 eredeti példányt. 4 AJ

7 Budapest, 213 Z^.. X ^XÍV^ÍQN» Budapest Főváros XM Kerujéj$ Zugló Önkormáitóata ^1 Megrendelő \%> >?- * {^ KépviseletébenN^Jolgáí^ Dr. Papcsák Ferenc Polgármester (!ÉÉ^^ ^..úék... Fundamentum Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. Vállalkozó Képviseletében: Plébánné Dankó Beáta Ellenjegyzem: Dr. Papp Csilla jeg Mellékletek: 1. számú melléklet: Hírközlési kártalanítással érintett ingatlanok listája 2. számú melléklet: Telekalakítással és adásvétellel érintett ingatlanok listája 3. számú melléklet: Az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlattételi dokumentációja 4. számú melléklet: Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata

8 1. számú melléklet: Hírközlési kártalanítással érintett ingatlanok listája Település 1 Budapest XIV. ker. 2 Budapest XIV. ker. - 3 Budapest XIV. ker. 4 Budapest XTV. ker. 5 Budapest XIV. ker. 6 Budapest XTV. ker. 7 Budapest XIV. ker. 8 Budapest XTV. ker. 9 Budapest XIV. ker. 1 Budapest XTV. ker. 11 Budapest XIV. ker. Érintett hrsz / /9; 31268/ /63; 3149; 31486/ / / /14; 31269/ /157; 29978/ Cím Budapest, Varranó utca Budapest, Egressy út Budapest, Rákospatak utca Budapest, Szabács utca, Rózsavölgyi tér Budapest, Egressy tér, Egressy út, Répásy Mihály utca Budapest, Ilka utca Budapest, Szuglói körvasút sor Budapest, Füredi park Budapest, Szegvári utca Budapest, Ungvár utca; Róna park Budapest, Tábornok utca

9 2. számú melléklet: Telekalakítással és adásvétellel érintett ingatlanok listája Település 1 Budapest XTV. ker. 2 Budapest XTV. ker. 3 Budapest XIV. ker. 4 Budapest XTV. ker. 5 Budapest XIV. ker. 6 Budapest XIV. ker. 7 Budapest XTV. ker. 8 Budapest XTV. ker. Érintett hrsz / / / / / / /2 Cím Budapest, Balázs utca 72. (29987/52 hrsz.) Budapest, Szőnyi út 28/B. (29881/1 hrsz.) Budapest, Mogyoródi út (39716 hrsz.) Budapest, Fűzfa utca 13. (32223/31 hrsz.) Budapest, Korong utca 41. (31544 hrsz.) Budapest, Balázs utca 7. (29988/5 hrsz.) Budapest, Rákospatak utca 71. (361 hrsz.) Budapest, Szőnyi út 44A. (29873/2 hrsz.)

10 3. számú melléklet: Tisztelt Ajánlattevői AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladat elvégzésére a felhívásban írtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével. 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAXSZÁMA, CÍME: Ajánlatkérő neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Ajánlatkérő elme: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Ajánlatkérő telefonszáma, faxszáma: Ajánlatkérő kapcsolattartója: Balogh Eszter ingatlanvagyon referens Ajánlatkérő elme: 2. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE, LEÍRÁSA: Tárgy: Hírközlési kártalanítással, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyekben ingatlan értékbecslés elkészítése keretszerződés alapján Mennyisége, leírása: ingatlanszakértői értékbecslés elkészítése a keretszerződésen belül, egyedi megrendelés alapján a hírközlési kártalanítási ügyek vonatkozásában az érintett ingatlan kártalanítási értékének megállapításához, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással érintett ingatlanok adásvételével kapcsolatos ügyek vonatkozásában az ingatlanrész értékének megállapításához. 3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: Vállalkozási keretszerződés. 4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA A szerződés határozott, 214. december hó 31. napjáig terjedő időszakra szói. 5. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE: Vállalkozási keretszerződés időtartama alatt felhasználható Összeg: Ft. 6. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: A keretszerződés alapján adott egyedi megrendeléstől számított 15 nap. 7. A TELJESÍTÉS HELYE: Az egyedi megrendelésben megnevezett ingatlanok helyszínein. 8. ÁRAJÁNLAT: Ajánlattevő az árajánlatát nettó értékben szíveskedjen megadni, és az árat a felolvasólapon feltüntetni. ( A" melléklet) 9. Az AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA; Összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontjai: az alábbiak szerinti bontásban az összességében legalacsonyabb ár a hírközlési kártalanítási ügyek vonatkozásában: > rögzített díjtétel 1

11 > folyóméter díjtétele 8.2. a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyek vonatkozásában > rögzített díjtétel > négyzetméter díjtétele Ahol a rögzített díitétel alatt nem váítoztatható, az ajánlati dokumentációban előre meghatározott összeget kér feltüntetni az Ajánlattevő, mely valamennyi egyedi megrendelés esetén azonos. Nem szükséges azonos összeget meghatározni a 8.1 és a 8.2 pont esetében. Ahol folyóméter díjtétele alatt az értékbecsléssel érintett ingatlanrész hosszmértékben kifejezett területnagyságára vetített összeg kerül meghatározásra, egyedi megrendelések esetén változik. Ahol négyzetméter díjtétele alatt az értékbecsléssel érintett ingatlanrész területnagyságára vetített összeg kerül meghatározásra, egyedi megrendelések esetén változik. Értékelés módja: értékelési ponthatár 1-1 Rögzített díjtétel esetén: fordított arányosítás A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot {felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, azaz (r-rniinj'í' rr)3x-"min) ""legjobb'"vizsgált ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max. a pontskála felső határa P mm : a pontskála alsó határa Aiegjobb^ a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Aiegrosszabb: a legelönyteienebb ajánlat tartalmi eleme Aggéit: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Folyóméter ill. négyzetméter díjtétele esetén: egyenes arányosítás A legmagasabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot {felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, azaz (P - Pmín)/{ Pmax " <mm ) ~ Ayj ZSgaii'Ai egj bb ahol: P: a vizsgált ajánlati etem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max. a pontskála felső határa P mm ; a pontskála alsó határa Aiegjobb^ a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Aegrosszabb- a legelönyteienebb ajánlat tartalmi eleme Algáit: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 1. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: Ajánlatkérő egyedi megrendelésenként egy számla benyújtását fogadja el. Az ellenérték kiegyenlítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő igazolt teljesítést követően - számla ellenében - a számla kézhezvételétől számított 3 napon belül átutalással történik. Előlegfizetési és rész-számlázási lehetőség nincs. 11. RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE,' Részajánlat tételének lehetősége kizárt, Ajánlattevő csak a beszerzés egészére tehet ajánlatot. Többváltozatú ajánlat nem tehető. 2

12 12. KIZÁRÓ OKOK: 11.1 Kizáró okok a) alkalmatlan az Ajánlattevő, ha köztartozása van b) alkalmatlan az Ajánlattevő, ha csődeljárás, fel- vagy végelszámolás alatt áll c) alkalmatlan az Ajánlattevő, ha legalább egy ingatlan-értékbecslő vizsgával rendelkező alkalmazottal sem rendelkezik Kizáró okok igazolási módja: a) Nemleges együttes adóigazolás vagy a NAV honlapján szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés az ajánlattétel és az eredményhirdetés közötti időszakban (htíp://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes) b) 3 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata d) megismerhető adatokat tartalmazó munkaszerződés egyszerű másolatban történő csatolása. 13. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: 12.1 Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az előző lezárt évi mérleg eredménye negatív Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásának módja: Ajánlattevő csatolja be előző lezárt évi mérlegét egyszerű másolatban. 14. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: Ajánlatkérő teljes körben lehetőséget biztosít Ajánlattevők számára hiánypótlásra az általa megszabott időpontig. 15. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 213. október óra 16. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍMEI Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Városépítési Osztály III. emelet 331. szoba 17. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: Az ajánlatot 2 eredeti péidányban, oldalszámot is jelölő tartalomjegyzékkel ellátva, zárt borítékban, az ajánlat tárgyának az alábbiak szerinti megjelölésével kell benyújtani: Hírközlési kártalanítással, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyekben ingatlan értékbecslés beszerzése - Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel". 18. Az ELJÁRÁS TÍPUSA: Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. Magyar. 19. Az AJÁNLATTÉTEL NYELVE: 2. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG: Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követő 3 napig az ajánlatához kötve van. 21. EREDMÉNYHIRDETÉSI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI IDŐPONT Az eredményhirdetés időpontja a 213. október 22. 3

13 Az Ajánlatkérő fenntartja magának az eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. Ajánlatkérő írásban értesíti az Ajánlattevőket az Eljárás eredményéről, továbbá a nyertes Ajánlattevőt a szerződéskötés pontos időpontjáról és helyéről. 22. EGYÉB KÖVETELMÉNY 21.1 Az ajánlat első vagy második lapjaként felolvasólapot kell az ajánlathoz mellékelni Közös ajánlattétel nem lehetséges Az ajánlathoz csatolja az Ajánlattevő cég képviseletére jogosult személyek aláírási címpéldányát Ajánlatkérő kizárja Ajánlattevő áltat alvállalkozó igénybevételét. Budapest, 213. szeptember Mellékletek: A" melléklet: Felolvasólap B" melléklet: Szerződéses feltételek 4

14 A" melléklet FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Ajánlati ár (nettó összegj: 1. a hírközlési kártalanítási ügyek vonatkozásában: > rögzített díjtétel: > folyóméter díjtétele: 2. a közterületi ingatlanok telekalakításával és adásvételével kapcsolatos ügyek vonatkozásában: > rögzített díjtétel: > négyzetméter díjtétele: Kapcsolattartó személy neve: Telefonszáma: Faxszáma: címe: Kelt:,213 cégszerű aláírás 5

15 B" melléklet Vállalkozási keretszerződés tervezet" amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: Dr. Papcsák Ferenc polgármester adószáma: számlavezető pénzintézet: OTP Önkormányzati Fiók bankszámlaszáma: mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről cégnév: székhely; képviseli: cégjegyzékszám: adószám: számlavezető pénzintézet: számlaszám: mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: PREAMBULUM Jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának és Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnak a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek részletes szabályairóí szóló 9/213.(VII.1.) számú Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítása alapján Hírközlési kártalanítással, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyekben ingatlan értékbecslés beszerzése tárgyában 213 napján indított beszerzés eljárás eredményeként jött létre a beszerzési eljárás Ajánlatkérője mint Megrendelő és a Beszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő mint Vállalkozó között az Ajánlattételi dokumentációban foglaltak maradéktalan teljesítésére, az abban foglalt feltételekkel. 1. Szerződés tárgya 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a hírközlési kártalanítási összegek meghatározásához, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyekben az érintett ingatlanrészek értékének meghatározásához értékbecslések elkészítését egyedi megrendelés alapján A Megrendelő az egyedi megrendelés keretében bízza meg a Vállalkozót a konkrét ingatlan vagy ingatlanok értékbecslésének az elkészítésére, a Vállalkozó a megrendeléstől számított 15 napon belül elkészíti az értékbecslést A Vállalkozó kötelezi magát, hogy az 1.1. pontban meghatározott értékbecsléseket tartalmilag és formailag az egyedi megrendelésben, a jelen keretszerződésben körülírt és a jogszabályokban megjelölt követelményeknek megfelelően készíti el A Szerződés a Beszerzési eljárás szerves részét képezi, annak dokumentumaival egységesen értelmezendő. 6

16 1.5. A Vállalkozó három példányban készíti el az értékbecslést, és azt valamennyi szükséges mellékletével együtt adja át a Megrendelőnek határidőn belül. 2. A szerződés időtartama, összege 2.1. A Szerződés határozott, az aláírásától [BSB 214. december hó 31. napjáig terjedő időszakra jön létre. Ezen időszakon belül jogosult a Megrendelő egyedi megrendeléseket adni a Vállalkozónak Az egyedi megrendelés teljesítési határideje az igazolt kézhezvételtől számított 15 nap Vállalkozási keretszerződés időtartama alatt felhasználható keretösszeg: nettó Ft. 3. A vállalkozói díj 3.1. A vállalkozói díj egyedi megrendelésenként nettó forint +27 % ÁFA rögzített díjtételből, valamint az egyedi megrendelés típusának megfelelően H j forint +27 % ÁFA/folyóméter vagy &jft forint +27 % ÁFA/négyzetméter alapján számított díjból áll A 3.1 pontban foglaltaknak megfelelően megállapított vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozónak az egyedi megrendelés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét Megrendelő a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel rendelkezik. Megrendelő előleget nem biztosít. Egy számla benyújtására van íehetöség egyedi megrendelésenként a teljesítés igazolását követően Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére utólag, átutalással kerül sor a Vállalkozó Banknál vezetett számú számlájára, a számla benyújtását követő 3 napon belül A Vállalkozó köteles saját költségén biztosítani a tevékenység elvégzéséhez szükséges technikai eszközöket, anyagokat és személyzetet. 4. Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni, és az esetleges változásokról értesíteni Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre öt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés határidejét vagy minőségét érinti A Feiek kölcsönösen kötelesek a képviselő személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni A Megrendelő részéről a kapcsolattartásért felelős személy: Név: Dr. Szabó Linda Zsófia Címe: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Telefonszáma: cím: A Megrendelő részérő! a teljesítés igazolására jogosult személy: Név: Kardos Diána Címe: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Telefonszáma: clm: 7

17 A Vállalkozó képviselője vezetője: Név: Címe: Telefonszáma: cím: 5. A szerződésszegés és jogkövetkezményei 5.1. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítés a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt hiúsul meg a Megrendelő nem köteles a számlát befogadni és kiegyenlíteni Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó felróható magatartása miatt bekövetkező mulasztás vagy késedelem, amely miatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll érdekében Késedelmes a teljesítés, amennyiben a teljesítési határidőt követően kerül sor az értékbecslési dokumentáció átadására Az 5.2 pontban foglaltak esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéstől írásban közölt egyoldalú nyilatkozattal elállni. Az elállás a Szerződést megszünteti a nyilatkozat Vállalkozó általi kézhezvételének időpontjában. Megrendelő jelen pont szerinti elállása esetén a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult és Felek az elállásig elvégzett munka ellenértékével kötelesek elszámolni. Az elszámolás során Megrendelő érvényesítheti a Vállalkozó szerződésszegésével okozati összefüggésben elszenvedett kárát. 6. Egyéb rendelkezések 6.1. A Megrendelőt a részére átadásra kerülő értékbecsléssel, és az abban foglaltakkal kapcsolatban korlátlan és kizárólagos felhasználási jog illeti meg, amit a Vállalkozó szavatol A Vállalkozó az előbbiekre tekintettel kijelenti és szavatolja, hogy képes kiemelt színvonalon teljesíteni az értékbecslésre irányuló egyedi megrendeléseket, valamint rendelkezik, és a jelen keretszerződés hatálya alatt mindvégig rendelkezni fog valamennyi szakképesítéssel, jóváhagyással és engedéllyel, amelyek a tevékenysége végzéséhez szükségesek Sem a jelen keretszerződés, sem az egyedi megrendelések nem alapoznak meg rendelési kötelezettséget és/vagy rendelési minimumot a Megrendelő terhére. Jelen keretszerződés megkötése nem jár kizárólagossággal egyik fél vonatkozásában sem, azaz a Megrendelő a jelen keretszerződés szerinti szolgáltatásokat más személytől is megrendelheti, a Vállalkozó a jelen keretszerződés szerinti szolgáltatásokat más személy részére is nyújthatja A Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott anyagokat, adatokat, dokumentumokat, információkat, stb., a jelen keretszerződés alapján végzett tevékenységen kívül nem használhatja fel, azokat a Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, arról tájékoztatást nem adhat, kivéve azt az esetet, amikor ahhoz a Megrendelő előzetesen, írásban hozzájárult Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 211. évi CXII. törvény 1. mellékletében (III. táblázat 4. sor) előirt közzétételéhez. 7. Záró rendelkezések BimiJelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. t / r a 1 i s íj ej lt -i I T i n n - * w * e*.** 1 K * J r** 1 c í r \ + j_ jfl 4 2 fca.trf-?< _ k_j t A. H.B^f... 1_.J.,,..,,,a.H.,, n. MM.!.,H. HIIH 111 «J r 8

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

megye helység ir.szám megye

megye helység ir.szám megye IKTATÓSZÁM: MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó, őstermelő alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó, őstermelő) neve Anyja

Részletesebben

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2012.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2.

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2. 9 ori> o>v-.v)\ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Ü ztály : Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: www.zuglo.hu internetes honlap formai és tartalmi újratervezése, programozása, tartalomfeltöltése

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben