J WWlM^ Zoih^c-^lohOHo. löh^ U- líí. n^cv /w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J WWlM^ Zoih^c-^lohOHo. M,k&

Átírás

1 PO 5/6 Ügyiratszám: /15/213 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Városépítési Osztály A szerződés tárgya: a hírközlési kártalanítási ügyek vonatkozásában a kártalanítási összegek megállapításához, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyek vonatkozásában az ingatlanrész értékének megállapításához szükséges ingatlanszakértői értékbecslés beszerzése A kötejezet^égvállalás a 213. évi költségvetés $lhi93.!.k.. L.vf?.C... szakfeladaton, w.y.??./i..v. főkönyvi számon f/../í. / í.~!.zrs!..t7r:. analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, a beszerzés becsült értéke nettó 2..,- Ft+Áfa A szerződő partner neve: FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: a beszerzés nem érint több költségvetési évet A szerződő partner a beszállítói listában szerepel / nem szerepel*. Budapest, 213. december 13. A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Felhasznált összeg Pénzügyi ellenjegyzés M&^M-. &3Á2>^.Ft Felhasználható összeg Ft N Kardos Diána kezdeményezésért felelős Zoih^c-^lohOHo h. h ÍZ IJ^V n^cv /w<f. {Jk^fyft- ^ Jpgi és Kézbeszerzési referens, Jogi és K.QZDeszt J WWlM^ 8L ÁS ü - M 9 Jegyzői játtamozás egyzoijajtamozas löh^ U- líí Kötelezettségvállaló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály 213 DEC 19. 7IIH HARC Q 5,

2 Budapest Főváros XIV.kerület Zugló Önkormányzat Budapest Pétervárad u. 2. Köt.váll. szám: Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Z13542 Költségvet. év: 213 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: FUNDAMENTUM Építőipari Tervező és Szolga Köt.váll. fajta: Vállalkozási szerződés 5 millió-ig Szerz. kategória Szerz. tárgya: Deviza kód: HUF Bankszámla: Külső biz.szám: /15/213 Kincs, hiv.sz.: Fedezet száma: E1341 Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége:.. Dimenzió: Kicni.clöir.: Kii lön filc dologi kiadási előirányzat köt Ügylet: Hírközlési eszk.és KSZT létesítéséhez, SzakfcJ.részL: S41431K - Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolga Szcrv.egys.: 18 - Városépítési Osztály Pénzforrás: 11 - Saját bevétel Keretgazda: EGYE13 - Egyéb Egyedi gyűjtő: Egyéb különféle dologi kiadások Alszám: 1 ÁHT: Előír.év: 213 KTK kód: Határidő: Nettó: ÁFA: Bruttó: Áfakód: Nettó: ÁFA: Bruttó: Ft N HUF Pénzügyi bizonylatok Bizonylat sz. Külső biz.sz. Dátum Nettó ÁFA Bruttó ÖSSZESÍTÉS 213 Nettó Áfa Kötváll.: 2 54 Bruttó Kötváll.-ból nem számlázott: Számlából pü. nem telj.: Körváll.-ból pü. nem telj.: Bruttó GRIFFSOFT Zit, FORRÁS-SQL. () - UstafáJ: KOTVALLKIM XML 1. oldal Nyomtatta:56- FfeifenróthNoémi» Nyomlatva; /1..3

3 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: Dr. Papcsák Ferenc polgármester adószáma: számlavezető pénzintézet: OTP Önkormányzati Fiók bankszámlaszáma: mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről cégnév: FUNDAMENTUM Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. székhely: 398 Sátoraljaújhely, Rákóczi utca 27. képviseli: Plébánné Dankó Beáta cégjegyzékszám: Cg adószám: számlavezető pénzintézet: OTP Fiók Sátoraljaújhely számlaszám: mint vállalkozó fa továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint. PREAMBULUM Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek részletes szabályairól szóló 4/213. számú Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítása alapján Hírközlési kártalanítással, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyekben ingatlan értékbecslés beszerzése tárgyában 213. október 1. napján indított beszerzés eredményeként jött létre, a Beszerzési eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő és a Beszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az Ajánlattételi dokumentációban foglaltak maradéktalan teljesítésére, az abban foglalt feltételekkel. 1. Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja (a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező dokumentációban meghatározott ingatlanok tekintetében) a hírközlési kártalanítási összegek meghatározásához, valamint (a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező dokumentációban meghatározott ingatlanok tekintetében) a közterület alakítással érintett ingatlanrészek értékének meghatározásához értékbecslés dokumentáció egyedi megrendelés alapján történő elkészítését.

4 i-i i I 1.2. A Szerződés a Beszerzési eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő. A Szerződés és a Beszerzési eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlati felhívás, ajánlattételi dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatások, a Vállalkozó mint ajánlattevő ajánlata, valamint a Szerződés a jelen pontban felsorolt mellékletekkel Alkalmazási sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényben megelőzi az utána következőt. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 2 db melléklet. A mellékletek a következők: 3. számú melléklet: Az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlattételi dokumentációja, a kiegészítő tájékoztatások 4. számú melléklet: Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata 1.3. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy az 1.1. pontban meghatározott munkákat az átvett dokumentáció szerint, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elvégzi. 2, A szerződés időtartama és a teljesítési határidő: A szerződés határozott időre 214. december hó 31. napjáig terjedő időszakra jön létre. Vállalkozó az 1. pontban meghatározott munkák elvégzésére az egyedi megrendeléstől számított 15. napig köteles. 3. A vállalkozói díj 3.1 A szerződés összege: Vállalkozási keretszerződés időtartama alatt felhasználható összeg: nettó Ft+Áfa. Megrendelő az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzéséért: a hírközlési kártalanítási ügyek vonatkozásában: o rögzített díjtételként nettó 65.,- forint +27 % ÁFA, valamint o folyóméter díjtételként nettó 7,- Ft +27% ÁFA a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyek vonatkozásában: o rögzített díjtételként nettó 75.,- forint +27 % ÁFA, valamint o folyóméter díjtételként nettó 3,- Ft +27% ÁFA vállalkozói díjat fizet, amely egyedi megrendelésenként tartalmazza Vállalkozónak a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét. Megrendelő a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel rendelkezik. Megrendelő előleget nem biztosít. Egyedi megrendelésenként egy számla benyújtására van lehetőség a teljesítés igazolását követően. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére utólag kerül sor átutalással a Vállalkozó OTP Banknál vezetett számú számlájára, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 23. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. -ának vonatkozó rendelkezéseire. 2

5 A teljesítésigazolás kiadására Megrendelő részéről jogosult: Név: Kardos Diána Beosztás: osztályvezető Telefon: 6/1/ A Vállalkozó köteles saját költségén biztosítani a tevékenység elvégzéséhez szükséges technikai eszközöket, anyagokat és személyzetet a feladatok ellátásához. 3.3 A fentieken túl Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és az esetleges változásokról értesíti. 3.4 A Megrendelő egyedi megrendelés keretében bízza meg a Vállalkozót a konkrét ingatlan értékbecslések elkészítésére a megrendeléstől számított 15 napon belül. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik A Megrendelő képviselője: Balogh Eszter Telefon: 6/Í/ Fax: 6/1/ A Vállalkozó képviselője: Plébánné Dankó Beáta Telefon: Felek kölcsönösen kötelesek a képviselő személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől írásban közölt nyilatkozattal elállni. Az elállás a szerződést megszünteti a nyilatkozat Vállalkozó általi kézhezvételének időpontjában megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal. Megrendelő jelen pont szerinti elállása esetén Vállalkozó kártérítésre nem jogosult és Felek az elállásig elvégzett munka ellenértékével kötelesek elszámolni. Az elszámolás során Megrendelő érvényesítheti a Vállalkozó szerződésszegésével okozati összefüggésben elszenvedett kárát. 4.4 Súlyos szerződésszegésnek minősül - különösen, de nem kizárólagosan - ha a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késedelemmel tudja elvégezni, amely miatt a teljesítés Megrendelőnek már nem áll érdekében. 3 f\

6 5.) A szerződést biztosító mellek kii telezettségek 5.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződést biztosító mellékkötelezettségként kötbért köteles fizetni Megrendelőnek az alábbi feltételekkel: Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha: a teljesítés felróható magatartása (mulasztása) miatt meghiúsul a teljesítés késedelmes. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a vállalkozói díjat az alábbiak szerint csökkenti: 5 napos késedelem esetén 25 %-ai 1 napos késedelem esetén 5 %-al 6.) Az átadás-átvétel 6.1. A Vállalkozó három példányban készíti eí az értékbecslést, és azt minden mellékletével együtt adja át a Megrendelőnek. 7.) Egyéb rendelkezések 7.1. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen szerződés olyan lényeges kikötése, amelynek bármely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. 7.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az információs Önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 211. évi CX1I. törvény í. mellékletében (III. táblázat 4. sor) előírt közzétételéhez Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is irányadónak kell tekinteni. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyezhetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetve céljával Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből adódó minden vitás kérdést először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani Felek a Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 5 példányban aláírták. Az aláírt példányokból a Megrendelő 3 eredeti példányt, a Vállalkozó 2 eredeti példányt. 4 AJ

7 Budapest, 213 Z^.. X ^XÍV^ÍQN» Budapest Főváros XM Kerujéj$ Zugló Önkormáitóata ^1 Megrendelő \%> >?- * {^ KépviseletébenN^Jolgáí^ Dr. Papcsák Ferenc Polgármester (!ÉÉ^^ ^..úék... Fundamentum Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. Vállalkozó Képviseletében: Plébánné Dankó Beáta Ellenjegyzem: Dr. Papp Csilla jeg Mellékletek: 1. számú melléklet: Hírközlési kártalanítással érintett ingatlanok listája 2. számú melléklet: Telekalakítással és adásvétellel érintett ingatlanok listája 3. számú melléklet: Az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlattételi dokumentációja 4. számú melléklet: Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata

8 1. számú melléklet: Hírközlési kártalanítással érintett ingatlanok listája Település 1 Budapest XIV. ker. 2 Budapest XIV. ker. - 3 Budapest XIV. ker. 4 Budapest XTV. ker. 5 Budapest XIV. ker. 6 Budapest XTV. ker. 7 Budapest XIV. ker. 8 Budapest XTV. ker. 9 Budapest XIV. ker. 1 Budapest XTV. ker. 11 Budapest XIV. ker. Érintett hrsz / /9; 31268/ /63; 3149; 31486/ / / /14; 31269/ /157; 29978/ Cím Budapest, Varranó utca Budapest, Egressy út Budapest, Rákospatak utca Budapest, Szabács utca, Rózsavölgyi tér Budapest, Egressy tér, Egressy út, Répásy Mihály utca Budapest, Ilka utca Budapest, Szuglói körvasút sor Budapest, Füredi park Budapest, Szegvári utca Budapest, Ungvár utca; Róna park Budapest, Tábornok utca

9 2. számú melléklet: Telekalakítással és adásvétellel érintett ingatlanok listája Település 1 Budapest XTV. ker. 2 Budapest XTV. ker. 3 Budapest XIV. ker. 4 Budapest XTV. ker. 5 Budapest XIV. ker. 6 Budapest XIV. ker. 7 Budapest XTV. ker. 8 Budapest XTV. ker. Érintett hrsz / / / / / / /2 Cím Budapest, Balázs utca 72. (29987/52 hrsz.) Budapest, Szőnyi út 28/B. (29881/1 hrsz.) Budapest, Mogyoródi út (39716 hrsz.) Budapest, Fűzfa utca 13. (32223/31 hrsz.) Budapest, Korong utca 41. (31544 hrsz.) Budapest, Balázs utca 7. (29988/5 hrsz.) Budapest, Rákospatak utca 71. (361 hrsz.) Budapest, Szőnyi út 44A. (29873/2 hrsz.)

10 3. számú melléklet: Tisztelt Ajánlattevői AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladat elvégzésére a felhívásban írtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével. 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAXSZÁMA, CÍME: Ajánlatkérő neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Ajánlatkérő elme: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Ajánlatkérő telefonszáma, faxszáma: Ajánlatkérő kapcsolattartója: Balogh Eszter ingatlanvagyon referens Ajánlatkérő elme: 2. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE, LEÍRÁSA: Tárgy: Hírközlési kártalanítással, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyekben ingatlan értékbecslés elkészítése keretszerződés alapján Mennyisége, leírása: ingatlanszakértői értékbecslés elkészítése a keretszerződésen belül, egyedi megrendelés alapján a hírközlési kártalanítási ügyek vonatkozásában az érintett ingatlan kártalanítási értékének megállapításához, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással érintett ingatlanok adásvételével kapcsolatos ügyek vonatkozásában az ingatlanrész értékének megállapításához. 3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: Vállalkozási keretszerződés. 4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA A szerződés határozott, 214. december hó 31. napjáig terjedő időszakra szói. 5. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE: Vállalkozási keretszerződés időtartama alatt felhasználható Összeg: Ft. 6. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: A keretszerződés alapján adott egyedi megrendeléstől számított 15 nap. 7. A TELJESÍTÉS HELYE: Az egyedi megrendelésben megnevezett ingatlanok helyszínein. 8. ÁRAJÁNLAT: Ajánlattevő az árajánlatát nettó értékben szíveskedjen megadni, és az árat a felolvasólapon feltüntetni. ( A" melléklet) 9. Az AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA; Összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontjai: az alábbiak szerinti bontásban az összességében legalacsonyabb ár a hírközlési kártalanítási ügyek vonatkozásában: > rögzített díjtétel 1

11 > folyóméter díjtétele 8.2. a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyek vonatkozásában > rögzített díjtétel > négyzetméter díjtétele Ahol a rögzített díitétel alatt nem váítoztatható, az ajánlati dokumentációban előre meghatározott összeget kér feltüntetni az Ajánlattevő, mely valamennyi egyedi megrendelés esetén azonos. Nem szükséges azonos összeget meghatározni a 8.1 és a 8.2 pont esetében. Ahol folyóméter díjtétele alatt az értékbecsléssel érintett ingatlanrész hosszmértékben kifejezett területnagyságára vetített összeg kerül meghatározásra, egyedi megrendelések esetén változik. Ahol négyzetméter díjtétele alatt az értékbecsléssel érintett ingatlanrész területnagyságára vetített összeg kerül meghatározásra, egyedi megrendelések esetén változik. Értékelés módja: értékelési ponthatár 1-1 Rögzített díjtétel esetén: fordított arányosítás A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot {felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, azaz (r-rniinj'í' rr)3x-"min) ""legjobb'"vizsgált ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max. a pontskála felső határa P mm : a pontskála alsó határa Aiegjobb^ a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Aiegrosszabb: a legelönyteienebb ajánlat tartalmi eleme Aggéit: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Folyóméter ill. négyzetméter díjtétele esetén: egyenes arányosítás A legmagasabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot {felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, azaz (P - Pmín)/{ Pmax " <mm ) ~ Ayj ZSgaii'Ai egj bb ahol: P: a vizsgált ajánlati etem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max. a pontskála felső határa P mm ; a pontskála alsó határa Aiegjobb^ a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Aegrosszabb- a legelönyteienebb ajánlat tartalmi eleme Algáit: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 1. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: Ajánlatkérő egyedi megrendelésenként egy számla benyújtását fogadja el. Az ellenérték kiegyenlítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő igazolt teljesítést követően - számla ellenében - a számla kézhezvételétől számított 3 napon belül átutalással történik. Előlegfizetési és rész-számlázási lehetőség nincs. 11. RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE,' Részajánlat tételének lehetősége kizárt, Ajánlattevő csak a beszerzés egészére tehet ajánlatot. Többváltozatú ajánlat nem tehető. 2

12 12. KIZÁRÓ OKOK: 11.1 Kizáró okok a) alkalmatlan az Ajánlattevő, ha köztartozása van b) alkalmatlan az Ajánlattevő, ha csődeljárás, fel- vagy végelszámolás alatt áll c) alkalmatlan az Ajánlattevő, ha legalább egy ingatlan-értékbecslő vizsgával rendelkező alkalmazottal sem rendelkezik Kizáró okok igazolási módja: a) Nemleges együttes adóigazolás vagy a NAV honlapján szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés az ajánlattétel és az eredményhirdetés közötti időszakban (htíp://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes) b) 3 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata d) megismerhető adatokat tartalmazó munkaszerződés egyszerű másolatban történő csatolása. 13. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: 12.1 Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az előző lezárt évi mérleg eredménye negatív Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásának módja: Ajánlattevő csatolja be előző lezárt évi mérlegét egyszerű másolatban. 14. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: Ajánlatkérő teljes körben lehetőséget biztosít Ajánlattevők számára hiánypótlásra az általa megszabott időpontig. 15. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 213. október óra 16. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍMEI Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Városépítési Osztály III. emelet 331. szoba 17. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: Az ajánlatot 2 eredeti péidányban, oldalszámot is jelölő tartalomjegyzékkel ellátva, zárt borítékban, az ajánlat tárgyának az alábbiak szerinti megjelölésével kell benyújtani: Hírközlési kártalanítással, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyekben ingatlan értékbecslés beszerzése - Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel". 18. Az ELJÁRÁS TÍPUSA: Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. Magyar. 19. Az AJÁNLATTÉTEL NYELVE: 2. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG: Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követő 3 napig az ajánlatához kötve van. 21. EREDMÉNYHIRDETÉSI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI IDŐPONT Az eredményhirdetés időpontja a 213. október 22. 3

13 Az Ajánlatkérő fenntartja magának az eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. Ajánlatkérő írásban értesíti az Ajánlattevőket az Eljárás eredményéről, továbbá a nyertes Ajánlattevőt a szerződéskötés pontos időpontjáról és helyéről. 22. EGYÉB KÖVETELMÉNY 21.1 Az ajánlat első vagy második lapjaként felolvasólapot kell az ajánlathoz mellékelni Közös ajánlattétel nem lehetséges Az ajánlathoz csatolja az Ajánlattevő cég képviseletére jogosult személyek aláírási címpéldányát Ajánlatkérő kizárja Ajánlattevő áltat alvállalkozó igénybevételét. Budapest, 213. szeptember Mellékletek: A" melléklet: Felolvasólap B" melléklet: Szerződéses feltételek 4

14 A" melléklet FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Ajánlati ár (nettó összegj: 1. a hírközlési kártalanítási ügyek vonatkozásában: > rögzített díjtétel: > folyóméter díjtétele: 2. a közterületi ingatlanok telekalakításával és adásvételével kapcsolatos ügyek vonatkozásában: > rögzített díjtétel: > négyzetméter díjtétele: Kapcsolattartó személy neve: Telefonszáma: Faxszáma: címe: Kelt:,213 cégszerű aláírás 5

15 B" melléklet Vállalkozási keretszerződés tervezet" amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: Dr. Papcsák Ferenc polgármester adószáma: számlavezető pénzintézet: OTP Önkormányzati Fiók bankszámlaszáma: mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről cégnév: székhely; képviseli: cégjegyzékszám: adószám: számlavezető pénzintézet: számlaszám: mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: PREAMBULUM Jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának és Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnak a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek részletes szabályairóí szóló 9/213.(VII.1.) számú Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítása alapján Hírközlési kártalanítással, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyekben ingatlan értékbecslés beszerzése tárgyában 213 napján indított beszerzés eljárás eredményeként jött létre a beszerzési eljárás Ajánlatkérője mint Megrendelő és a Beszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő mint Vállalkozó között az Ajánlattételi dokumentációban foglaltak maradéktalan teljesítésére, az abban foglalt feltételekkel. 1. Szerződés tárgya 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a hírközlési kártalanítási összegek meghatározásához, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező ill. javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyekben az érintett ingatlanrészek értékének meghatározásához értékbecslések elkészítését egyedi megrendelés alapján A Megrendelő az egyedi megrendelés keretében bízza meg a Vállalkozót a konkrét ingatlan vagy ingatlanok értékbecslésének az elkészítésére, a Vállalkozó a megrendeléstől számított 15 napon belül elkészíti az értékbecslést A Vállalkozó kötelezi magát, hogy az 1.1. pontban meghatározott értékbecsléseket tartalmilag és formailag az egyedi megrendelésben, a jelen keretszerződésben körülírt és a jogszabályokban megjelölt követelményeknek megfelelően készíti el A Szerződés a Beszerzési eljárás szerves részét képezi, annak dokumentumaival egységesen értelmezendő. 6

16 1.5. A Vállalkozó három példányban készíti el az értékbecslést, és azt valamennyi szükséges mellékletével együtt adja át a Megrendelőnek határidőn belül. 2. A szerződés időtartama, összege 2.1. A Szerződés határozott, az aláírásától [BSB 214. december hó 31. napjáig terjedő időszakra jön létre. Ezen időszakon belül jogosult a Megrendelő egyedi megrendeléseket adni a Vállalkozónak Az egyedi megrendelés teljesítési határideje az igazolt kézhezvételtől számított 15 nap Vállalkozási keretszerződés időtartama alatt felhasználható keretösszeg: nettó Ft. 3. A vállalkozói díj 3.1. A vállalkozói díj egyedi megrendelésenként nettó forint +27 % ÁFA rögzített díjtételből, valamint az egyedi megrendelés típusának megfelelően H j forint +27 % ÁFA/folyóméter vagy &jft forint +27 % ÁFA/négyzetméter alapján számított díjból áll A 3.1 pontban foglaltaknak megfelelően megállapított vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozónak az egyedi megrendelés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét Megrendelő a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel rendelkezik. Megrendelő előleget nem biztosít. Egy számla benyújtására van íehetöség egyedi megrendelésenként a teljesítés igazolását követően Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére utólag, átutalással kerül sor a Vállalkozó Banknál vezetett számú számlájára, a számla benyújtását követő 3 napon belül A Vállalkozó köteles saját költségén biztosítani a tevékenység elvégzéséhez szükséges technikai eszközöket, anyagokat és személyzetet. 4. Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni, és az esetleges változásokról értesíteni Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre öt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés határidejét vagy minőségét érinti A Feiek kölcsönösen kötelesek a képviselő személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni A Megrendelő részéről a kapcsolattartásért felelős személy: Név: Dr. Szabó Linda Zsófia Címe: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Telefonszáma: cím: A Megrendelő részérő! a teljesítés igazolására jogosult személy: Név: Kardos Diána Címe: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Telefonszáma: clm: 7

17 A Vállalkozó képviselője vezetője: Név: Címe: Telefonszáma: cím: 5. A szerződésszegés és jogkövetkezményei 5.1. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítés a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt hiúsul meg a Megrendelő nem köteles a számlát befogadni és kiegyenlíteni Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó felróható magatartása miatt bekövetkező mulasztás vagy késedelem, amely miatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll érdekében Késedelmes a teljesítés, amennyiben a teljesítési határidőt követően kerül sor az értékbecslési dokumentáció átadására Az 5.2 pontban foglaltak esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéstől írásban közölt egyoldalú nyilatkozattal elállni. Az elállás a Szerződést megszünteti a nyilatkozat Vállalkozó általi kézhezvételének időpontjában. Megrendelő jelen pont szerinti elállása esetén a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult és Felek az elállásig elvégzett munka ellenértékével kötelesek elszámolni. Az elszámolás során Megrendelő érvényesítheti a Vállalkozó szerződésszegésével okozati összefüggésben elszenvedett kárát. 6. Egyéb rendelkezések 6.1. A Megrendelőt a részére átadásra kerülő értékbecsléssel, és az abban foglaltakkal kapcsolatban korlátlan és kizárólagos felhasználási jog illeti meg, amit a Vállalkozó szavatol A Vállalkozó az előbbiekre tekintettel kijelenti és szavatolja, hogy képes kiemelt színvonalon teljesíteni az értékbecslésre irányuló egyedi megrendeléseket, valamint rendelkezik, és a jelen keretszerződés hatálya alatt mindvégig rendelkezni fog valamennyi szakképesítéssel, jóváhagyással és engedéllyel, amelyek a tevékenysége végzéséhez szükségesek Sem a jelen keretszerződés, sem az egyedi megrendelések nem alapoznak meg rendelési kötelezettséget és/vagy rendelési minimumot a Megrendelő terhére. Jelen keretszerződés megkötése nem jár kizárólagossággal egyik fél vonatkozásában sem, azaz a Megrendelő a jelen keretszerződés szerinti szolgáltatásokat más személytől is megrendelheti, a Vállalkozó a jelen keretszerződés szerinti szolgáltatásokat más személy részére is nyújthatja A Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott anyagokat, adatokat, dokumentumokat, információkat, stb., a jelen keretszerződés alapján végzett tevékenységen kívül nem használhatja fel, azokat a Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, arról tájékoztatást nem adhat, kivéve azt az esetet, amikor ahhoz a Megrendelő előzetesen, írásban hozzájárult Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 211. évi CXII. törvény 1. mellékletében (III. táblázat 4. sor) előirt közzétételéhez. 7. Záró rendelkezések BimiJelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. t / r a 1 i s íj ej lt -i I T i n n - * w * e*.** 1 K * J r** 1 c í r \ + j_ jfl 4 2 fca.trf-?< _ k_j t A. H.B^f... 1_.J.,,..,,,a.H.,, n. MM.!.,H. HIIH 111 «J r 8

18 7.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből adódó minden vitás kérdést először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani Feiek a Szerződést együttes elolvasás közös értelmezés mindenben meqet fezöt jóváhagyták, és a 19HSUBJB&HSI 5 példányban írják Megrendelő 3 eredeti példányt, a Vállalkozó 2 eredeti példányt kap. akaratukkal példányokból a Budapest, 213. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Dr. Papcsák Ferenc polgármester Megrendelő vállalkozó képviseli Vállalkozó Budapest,

19 h. hjoi^cl ^^JZsuVi ^t Tárgy: hírközlési kártalanítással, valamint a kerületi építési szabályzat alapján kötelező, illetve javasolt telekalakítással kapcsolatos ügyekben ingatlan értékbecslés elkészítése keretszerződés alapján. Készítette: FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. 398 Sátoraljaújhely, Rákóczi u október h

20 FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: FUNDAMENTUM Építőipari Tervező és Szolgáitató Kft. Ajánlattevő székhelye: 398 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. Ajánlati ár (nettó összegj: 1, a hírközlési kártalanítási ügyek vonatkozásában: > rögzített díjtétel: 65.,- Ft > folyóméter díjtétele: 7,- Ft 2. a közterületi ingatlanok telekalakításával és adásvételévei kapcsolatos ügyek vonatkozásában: > rögzített díjtétel: 75.,-Ft > négyzetméter díjtétele: 3,- Ft Kapcsolattartó személy neve: Plébánné Dankó Beáta Telefonszáma: címe: Kelt: Sátoraljaújhely, 213. október 15. cégszerű aláírás m^

««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w.

««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w. I PO 5/6 Ügyiratszám:... Q t \ _,.. r Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...^ijö.íime^fe6:^,..kg,kc^dl.. A szerződés tárgya:...^tó^..mfm'uldü-.tíási..%aw&^ A kötejezettségvállaíás a XQ/SÍ i költségvetés..si/tt/.^/í?

Részletesebben

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 Cégkivonat 2015.03.11.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 03 09

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth Mezőkö tér Felelősségű 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-165210 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-685017 cégjegyzékszámú GYÖNGYSORHÁZ Építő és Szolgáltató

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-959833 cégjegyzékszámúsolarcell Hungary Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-277225 cégjegyzékszámú Margittai és Társai Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Péter-hegyi dűlő 689.) cég 2016. február 10. napján hatályos adatai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Mm 2013 Sitfí 11. Ügyiratszám: 793/018/2013 C-2013-Ö0131/002 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-686516 cégjegyzékszámú DIRECTEAM Biztonságtechnikai és Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (1238 Budapest, Liszt utca 23.) cég 2013. június 30. napján hatályos adatai

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.05.09. 11:16

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.05.09. 11:16 1 / 10 2012.05.09. 11:16 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.02-09-064946 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA 1998. évi XI. törvény 68. (8)-(10) Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. /íf icu/cíűí^ ÜU ÍZ /M-A/ A oat> Ügyiratszám: 221/042/2013 C-2013-00128/005 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ) \WSl- I2\ jloá> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53 1 / 6 2010.11.22. 14:53 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-883167

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.04-09-010814 cégjegyzékszámú KANÁSZ ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 3.) cég 2014. február 9. napján hatályos adatai a következők: I. Cégformától

Részletesebben

h 0"'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős

h 0'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős Ügyiratszám:... KöteiezeiMg állalást előkészítő osztály: Jegyző A szerződés tárgya: Megbízási szerződés választás közreműködéshez Zuglói Polgárőr és Önkötés Tűzoltó Egyesület részére,., i /, A ^ A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-064364 cégjegyzékszámú BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Tárolt Cégkivonat 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-885017 cégjegyzékszámú MK Profit

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-911470 cégjegyzékszámú Metal Partner Kereskedelmi

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.05-09-003705 cégjegyzékszámú AICHER BETON Építőanyag

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

2/1 MILPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 1. hangár. ép.) Adószám: 13657152-2-43

2/1 MILPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 1. hangár. ép.) Adószám: 13657152-2-43 MILPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 1. hangár. ép.) Adószám: 13657152-2-43 Cégkivonat 2014.06.25.-ig közzétett adatokkal 1 Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2013. év FERENC-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság 1033 Budapest, Hévízi út 1. Budapest, 2014. március 20. 1. Általános áttekintés 1.1 A társaság bemutatása

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-911470 cégjegyzékszámú Metal Partner Kereskedelmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló A szervezet megnevezése: Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány A szervezet címe, telefonszáma: 191 Budapest, Üllői út 155. 215.12.31. Tartalom: Mérleg-eszközök Mérleg-források Eredménykimutatás Mutatók alakulása

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.07-09-009740 cégjegyzékszámú Martin

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1 18518148-8559-569-13 13-01-0003609 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám: 12345678-9-10 Cégkivonat 2016.12.13.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 12 34 567891 (Hatályos) Cégforma: Korlátolt

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben