GYARAPODÁSI JEGYZÉK MÁRCIUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS"

Átírás

1 GYARAPODÁSI JEGYZÉK MÁRCIUS Lezárva: Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban olvasható tartalmi ismertetéseivel is. A tételeket szakrendben közöljük. Jegyzékünkben csak azok a tételek láthatóak, amelyek elektronikus katalógusunkban még nem szerepeltek! Jó munkát és eredményes tanulást kívánunk! 0 Általános művek 001 G 99 Szerzők és szerkesztők kézikönyve / Gyurgyák János. - 2., átdolg. kiad. - Budapest : Osiris Kiadó, p. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN kötött Nyomtatott kiadványok szerzői és szerkesztői számára összeállított szakmai ismeretanyag. A korábban Szerkesztők és szerzők kézikönyve címen megjelent mű átdolgozásának 2. kiadása a nyomtatott művek (könyvek és időszaki kiadványok) szerzőségi és szerkesztőségi ismereteit tárgyalja a dokumentumok szerkezeti részeivel kapcsolatos tudnivalókon át a műszaki szerkesztésig és a jellemző hibák felsorolásáig (pl. a bonyolult címrendszer, hiányos bibliográfia stb.). A mű segédapparátusa igen tekintélyes,a használatot tárgymutató segíti. Fejezetek: 1. A könyv és az időszaki kiadványok; 2. A főszöveget megelőző járulékos részek; 3. A főszöveg; 4. A főszöveget követő járulékos részek; 5. A könyvborító és a könyv technikai kellékei; 6. A szerző és a kiadó; 7. A kézirat; 8. A szerkesztés; 9. A korrektúra; 10. A műszaki szerkesztés; 11. Hogyan kerüljük el a hibákat?; Könyvkiadással kapcsolatos fogalmak; Ajánlott irodalom; Segédletek (1. Külföldi ábécék és átírások; 2. Fonetikai jelek; 3. Diakritikus jelek és más jelölések; 4. Naptári rendszerek; 5. Mértékegységek; 6. Római számok; 7. Matematikai jelek; 8. Matematikai képletek és egyenletek szedése; 9. Papíralakok; 10. Könyvformátumok; 11. Átszámítási kulcsok A/5 méretre; 12. A leggyakrabban használt szedéstükörméretek; 13. Átszámítási táblázatok; 14. Az amerikai-angol betűfokozatok elnevezése és mérete; 15. könyvformátumok angol elnevezései); A könyvkiadásban használatos rövidítések jegyzéke [magyar, latin, angol, német, francia]; A szerző és a szerkesztő tájékozódása; Illusztrációk jegyzéke; Tárgymutató. 001 OKTATÁSI SEGÉDLET! M 20 Tanácsok, tippek, trükkök, nem csak szakdolgozatíróknak avagy A kutatásmódszertan alapjai [GKZ jegyzetként!] [PR-900/11] / Majoros Pál ; [szerk. Jánosa Ágnes]. - Budapest : Perfekt, p. ; 24 cm Publikációs azonosító: PR-900/11. Bibliogr.: p. BGF Gazdálkodási Kar Könyvtára H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18./a

2 ISBN fűzött Felsőoktatási tankönyvként, szakdolgozat készítéssel és kutatásmódszertannal foglalkozó kurzusokhoz. A Tanácsok, tippek, trükkök nem csak szakdolgozatíróknak című kiadványunk már a címében is sejteti tartalmát. Napjainkban egyre nagyobb követelményt támasztanak a szakdolgozat, a TDK-dolgozat vagy egy prezentáció elkészítésével kapcsolatban. Bár már egyre inkább növekszik azon intézmények száma, ahol felkészítik a diákokat eme megmérettetésre, de sajnos még mindig nem fektetnek rá elég hangsúlyt, ezért a diplomáját vagy egyéb írásos dolgozatát készítő számos alkalommal szembesül olyan nehézségekkel, amelyek áthidalására nem mindig talál választ. Dr. Majoros Pál, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karának tanára többéves oktatói, konzulensi és publikálási tapasztalatára építve alkotta meg ezt a könyvet, hogy segítséget és kapaszkodót nyújtson mindenkinek, aki diplomadolgozat-írással küszködik. Tanáccsal lát el minket a téma kiválasztásában, tippeket ad a kutatómunka megszervezésére, támpontot nyújt a kutatási és elemzési módszerek és technikák területén, trükköket vonultat fel, hogy hogyan fogalmazzunk jól és érdekesen, valamint kitér a kreativitás fontosságára és fejlesztésre is, végezetül pedig gyakorlati információkkal szolgál könyvtárak elérhetőségéről, hasznos anyagot tartalmazó linkekről, illetve példaként szakdolgozati bírálatokat is elénk tár. Szerzőnk szabatos, vidám, nem ritkán humorral átitatott műve nemcsak hasznos, de szórakoztató is az azt forgatóknak. Diáknak, már dolgozó, de gyakran írásos anyagokat készítőknek, illetve konzulensi szerepet betöltő tanároknak egyaránt ajánljuk. [Id. a kiadó honlapjáról.] A kötet használatát fogalomtár, szakkifejezések gyűjteménye segíti. Fő fejezetek: 1. A témaválasztás; 2. A kutatómunka szervezése; 3. Kutatási és elemzési módszerek, technikák; 4. Kreativitás és fejlesztése; 5. A dolgozat elkészítése: a megfogalmazás; Befejezés, avagy a dolgozat utóélete; Imre Zsombor: Exogén kritika a kutatásmódszertan alapjaihoz; Függelék. 316 Szociológia 316 R 77 Társadalmi mobilitás a tények és vélemények tükrében : válogatott tanulmányok / Róbert Péter ; [közread. az] Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság. - Budapest : Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság : Századvég Kiadó, p. : ill. ; 25 cm Bibliogr.: p ISBN kötött A szerző 90-es években megjelent tanulmányainak tematikus gyűjteménye. A kötet három részre oszlik. Az első rész a mobilitáskutatások második generációjának megközelítését alkalmazva a státusmegszerzés folyamatával foglalkozó írásokat tartalmazza. [ ] A kötet második és harmadik része a klesszikus és időtlen mobilitási témáktól az időszerűbb témák felé fordul: a rendszerváltozás és a társadalmi mobilitás összefüggéseivel foglalkozó tanulmányokat tartalmazza. [Id. az előszóból.] Fejezetek: A sátusmegszerzés folyamatai (Egyenlőtlen esélyek az iskolai képzésben; Hipotézisek az oktatás és a társadalmi mobilitás összefüggéseiről; A származástól a teljesítményig. A státusmegszerzés folyamata Magyarországon; A kulturális és anyagi erőforrások szerepe a státusmegszerzés folyamatában); Rendszerváltozás és mobilitás: objektív folyamatok (Társadalmi rétegződési folyamatok és az átalakulás. A nemzetközi összehasonlítás tanulságai; Vállalkozók és vállalkozások; Kiből lettek a vállalkozók?; A társadalmi rétegződéstől a foglalkozási osztályszerkezet felé); Rendszerváltás és mobilitás: szubjektív folyamatok (Fogcsikorgatva. A megkeseredett rendszerváltás; Egyenlőségtudat; Szubjektív társadalmi helyzet és szubjektív mobilitás). 316 T 28 Tanulmányok a nemzetközi migráció köréből / alkotószerkesztő Nyusztay László ; [szerzők Benyó Marianna et al.] ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola kiad. - Budapest : Perfekt, p. ; 24 cm Konferencia előadások szerkesztett változatai, tanulmányok. ISBN ragasztókötött A kötet a BGF között megrendezett Tudomány Ünnepe konferenciájának Nemzetközi Tanulmányok szekciójában, a nemzetközi migráció témakörében elhangzott előadások szerkesztett változatait közli, valamint a BGF oktatóinak azonos témakörben írt tanulmányaiból válogat. 2

3 A napjainkban szaporodó migráció-esettanulmányok, országelemzések általában részletesen leírják a jelenség fogalmát, történeti szakaszait. Teret szentelnek a népmozgások irányainak, felvázolva azokat az ország-, illetve korspecifikus tényezőket, amelyek a migránsokat a kibocsátó (származási) országok időleges vagy végleges elhagyására, másrészt a befogadó (cél-)országok választására késztetik (a szakirodalomban: push, illetve pull-faktorok ). Érzékeltetik a népvándorlások dimenzióit és megoszlását származási országok, célországok és szakmai területek szerint. [ ] Végső elemzéseikben megkísérlik felállítani a migrációs folyamatok költség-haszon mérlegét, azaz kimutatni, hogy a befelé irányuló népmozgás gazdasági-társadalmi haszna arányban áll-e az általa generált kihívások és feladatok kezelésének költségeivel. [Id. az előszóból.] Tartalom szerzőkkel és tanulmánycímekkel: Bevezető tanulmányok (Pólyi Csaba: A nemzetközi migráció néhány aktuális kérdése; Hidasi Judit: Migráció és mobilitás); Biztonságpolitika és migráció (Vándor János: Gondolatok az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, valamint a migráció összefüggéseiről; Csejtei István: Mobilitási partnerség: az uniós szomszédságpolitika új eszköze); Esettanulmányok (Nyusztay László: Az olaszországi bevándorlás néhány kérdése az új évezred elején; Szilágyi Judit: A kínai migráció gazdasági és társadalmi hatásai az Amerikai Egyesült Államokban; Benyó Marianna: Viták a németországi törökök beilleszkedési nehézségeinek okairól Necla Kelek török-német szociológus könyve alapján; Szekeres Diána: Az új típusú menedékjogi eljárás és a jogi támogatás szemléltetése Hollandia példáján keresztül); Migrációkutatások, konferenciák (Nyárády Gáborné: Tudástranszfer és kooperáció a migrációkutatásban; Lakatos-Báldy Zsuzsanna: Válság, kulturális diverzitás, migráció egy nemzetközi konferencia tükrében). 32 Politikatudomány 320 B 63 Politológia / Bihari Mihály, Pokol Béla. - [9. kiad. jelentősen bővített és átdolg. változatának utánnyomása]. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, p. ; 24 cm Bibliogr. a fejezetek végén. ISBN kötött Felsőoktatási politológiai tankönyv, a évi 9. kiadás jelentősen bővített és átdolgozott változata. A bővített és átdolgozott tankönyv közvetíti a politikatudomány klasszikusainak alapműveit, a modern politikatudományi ismereteket és a magyar politikaelmélet művelőinek legfontosabb tudományos nézeteit. Az általános tudományelméleti és eszmetörténeti fejtegetések után jelentősen kibővített és részben átdolgozott fejezetekben foglalkoznak a szerzők a politika fogalmával, az arra vonatkozó felfogásokkal az ókortól a legmodernebb politikaelméletekig. Több fejezetben fejtik ki a politikai rendszer működésére, elemeire és funkcióira vonatkozó nézeteiket. A könyv rendszerezett formában mutatja be a modern, versengő pártokat, a pártrendszerek típusait, a politikai rendszerek sajátos logikáját, a politikai legitimáció fogalmát és fajtáit. Önálló fejezetekben elemzik a szerzők az egyes politikai intézményeket, úgymint a pártokat, az érdek-képviseleti szervezeteket, a politikai mozgalmakat, a tömegkommunikáció és politika összefüggéseit, a parlamentarizmus állami intézményeit az államfő, a kormány, az Alkotmánybíróság intézményét részletes összehasonlító anyagra támaszkodva. Új fejezetben tárgyalják a szerzők a négy fő ideológia (a liberalizmus, a konzervativizmus, a szocializmus és a nacionalizmus) keletkezését, eszmei és elméleti alapjait, pozitív és negatív értékrendszereiket, az ideológiai családokon belül kialakult alirányzatokat és politikai eszmeáramlatokat. Az eredeti szerzőktől és művekből vett idézeteken keresztül mutatják be az egyes ideológiákat, ideológiai családokat. Teljesen önálló részben elemzi a könyv a modern pártrendszereket, valamint a magyarországi pártrendszereket és azok jellemzőit 1867-től 2006-ig. A kötet két zárófejezete a politológia és jogelmélet határkérdéseire is kitér, az alapjogok belső szerkezetét és jellemzőit az alkotmánybíráskodási gyakorlatra támaszkodva mutatja be. A könyv elsősorban a politológia szakos hallgatók, a joghallgatók, a nemzetközi kapcsolatok és az igazgatási szakok hallgatóinak készült, azonban széles és átfogó tematikájára tekintettel, hasznos alapozó tananyag lehet a szociológiai, a kommunikációelméleti, az igazgatástudományi és a közgazdasági tanulmányokat folytató hallgatók számára egyaránt. Az egyetemi tankönyv több fejezete a középiskolai oktatásban is hasznosítható, főleg a társadalomtudományi tanulmányokra készülő diákok érdeklődésére tarthat számot. [Id. a hátsó borítóról.] Fejezetek: I. A politikaelmélet történeti kialakulása; II. A politika tudománya; III. A modern társadalmak szerkezete; IV. A gazdasági rendszer és a politikai rendszer; V. A politika fogalma és megjelenési formái; VI. A politikai alrendszer logikája; VII. A politikai rendszer működése; VIII. A politikai rendszer strukturalista-funkcionalista felfogása; IX. A politikai ideológiák; X. A négy fő politikai ideológia; XI. A politikai értékek; XII. A pluralizmus fogalma és elméletei; XIII. 3

4 Hatalom és legitimáció; XIV. A politikai pártok; XV. Magyarországi pártrendszerek; XVI. Politikai pártok és érdekképviseleti szervek; XVII. A politikai mozgalmak; XVIII. Tömegkommunikáció és politika; XIX. A parlamentarizmus modelljei; XX. Értelmiség és politika; XXI. A parlamentarizmus történeti funkcióváltozásai; XXII. Parlamenti törvényhozás és alkotmányos alapjogok; XXIII. A politika és a jog alrendszerének kapcsolatai. 327 B 69 Nemzetközi szervezetek és intézmények / Blahó András, Prandler Árpád ; szerkesztette Prandler Árpád ; [szerzők Baller Barbara et al.]. - 3., átdolg., bőv. kiad. - Budapest : Aula, p. ; 25 cm. (Bologna-tankönyvsorozat, ISSN ) Felsőoktatási tankönyv. Bibliogr.: p ISBN kötött Nemzetközi szervezetek és intézmények átfogó bemutatását nyújtó tankönyv a Corvinus Egyetem hallgatói számára, sok hasznos kronologikus és faktografikus melléklettel (pl. szervezeti ábrák, tagországok, főtitkárok jegyzékei stb.) A művet angol rövidítésjegyzék, valamint tömör név- és tárgymutató zárja. Fő részek: I. A nemzetközi szervezetek: történeti áttekintés II. A Nemzetek Szövetsége; III. A nemzetközi szervezetek fogalma, hatásköre és résztvevői; IV. A nemzetközi szervezetek belső működésére vonatkozó általános szabályok; V. A nemzetközi szervezetek külső kapcsolatrendszere; VI. A nemzetközi konferenciák és szervezetek szerepe a nemzetközi jogi elveinek létrehozásában és fejlesztésében; VII. A Nemzetközi bíróságok és választott bíróságok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban - Vitarendezés a nemzetközi szervezeteken belül; VIII. Az Egyesült Nemzetekről általában; IX. Az ENSZ működésének néhány alapvető kérdése (Közgyűlés, Biztonsági Tanács, békefenntartás); X. Az Egyesült Nemzetek tevékenysége gazdasági, szociális és más fontos területeken; XI. Kollektív biztonság a XXI. században. Az ENSZ reformja; XII. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO); XIII. Az Európai Unió; XIV. Az ENSZ-családon kívüli nemzetközi gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi szervezetek; XV. Az Európán kívüli regionális szervezetek; XVI. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ); XVII. Az Európa Tanács; XVIII. Nemzetközi együttműködés és szervezetek a fegyveres konfliktusok áldozatainak védelme és a humanitárius segítségnyújtás területén; XIX. A nemzetközi együttműködés egyes, fórum jellegű, illetve partikuláris, zárt formái; XX. A nem kormányzati nemzetközi szervezetek; XXI. A nemzetközi szervezetek jelene és feladataik a jövőben; Mellékletek. 33 Gazdaság. Közgazdaságtudomány 330 F 28 Hogyan működik a gazdaság? : bizalom, árzuhanások és önbeteljesítő jóslatok / Roger E. A. Farmer. - Budapest : Berill Team, [2011] p. ; 22 cm Bibliogr.: p ISBN kötött Makroökonómiai elméleteket bemutató szakkönyv a klasszikus közgazdaságtan kialakulásától a szerző napjainkban, a 2007 őszén kezdődött válság hatására kialakított új elméletéig. A valaha feljegyzett gazdasági lufik közül - jegyezték meg nemrég a The Economist szerkesztői - kevés durrant nagyobbat, mint maga a közgazdaságtan hírneve. S valóban: a közelmúltban és napjainkban tapasztalható pénzügyi krízis tönkretette a döntéshozókat nemzedékeken keresztül segítő gazdaságtan hitelét. De mi vehetné át a helyét? A Hogyan működik a gazdaság? című könyvben az egyik vezető brit közgazdász segít megérteni a jelenlegi krízist, és felvázolja elméletét arról, hogyan lábalhatunk ki belőle. Roger E. A. Farmer a 20. század elejétől kezdve végigköveti a politika ingázását a klasszikus és a keynesiánus közgazdaságtan között, gondosan elmagyarázva mindkét elméletet. Farmer javaslata az, hogy szintetizáljuk a két irányzatot. A klasszikus közgazdaságtanból azt a részt emeli ki, mely szerint egy épkézláb elméletnek magyarázatot kell adnia az egyének viselkedésére - arra, hogy döntéseink összessége hogyan formálja a gazdaságot. A keynesiánusoktól átveszi azt az elvet, mely szerint a piac nem mindig működik jól, ezért a kapitalizmusnak némi irányításra van szüksége. Az utóbbi idők eseményei bebizonyították, hogy nem kezelhetjük a gazdaságot elvont jelenségként. Közvetlen hatást gyakorol életünkre azáltal, hogy befolyásolja a politikusok döntéseit, ekképpen a jövőt. [ ] A könyv nem csak szakemberek érdeklődésére tarthat számot, jó szívvel ajánlható minden közgazdaság iránt érdeklődő olvasónak. [Id. a fülszövegről.] A kötet használatát név- és tárgymutató segíti. Fejezetek: 1. Bevezető; 2. Klasszikus közgazdaságtan; 3. Keynes hatása a világgazdaságra; 4. Ahol a keynesiánusok eltévedtek; 5. A racionális elvárások forradalma; 6. Hogyan hatnak az életedre a központi bankok?; 7. Miért tartós a 4

5 munkanélküliség?; 8. Miért számít neked a tőzsdepiac?; 9. Lesz másik nagy gazdasági világválság?; 10. Működhet a monetáris és fiskális politika?; 11. Hogyan oldjuk meg a pénzügyi krízishelyzeteket? 330 M 26 A közgazdaságtan alapjai / N. Gregory Mankiw ; [ford. Bodnár Katalin, Hudecz András]. - Budapest : Osiris, XXXII, 640 p. ; 25 cm. - (ELTECON-könyvek, ISSN ) Egyetemi tankönyv. ISBN kötött Közgazdaságtani felsőfokú alaptankönyv, döntően makrogazdasági ismeretekkel. Fő fejezetek: I. Bevezetés; II. Hogyan működnek a piacok?; III. A piacok és a jólét; IV. A közszféra gazdaságtana; V. Vállalati magatartás és piacszerkezet; VI. Makroökonómiai adatok; VII. A reálgazdaság hosszú távú működése; VIII. A pénz és az árak hosszú távon; IX. Rövid távú gazdasági ingadozások. 330 OKTATÁSI SEGÉDLET! S 69 Bevezetés a makroökonómiába [GKZ jegyzetként!] / Solt Katalin, Meyer Dietmar. - Budapest : Aula, p. ; 25 cm. (Bologna-tankönyvsorozat, ISSN ) Borítócím: Makroökonómia. Egyéb címadat a borítón: Körforgás, kölcsönhatások, gazdaságpolitika. Bibliográfiai megjegyzés: Bibliogr.: p. ISBN fűzött Makroökonómia felsőfokú alapképzési tankönyv. Tankönyvünk tartalmazza mindazokat az alapfogalmakat, amelyek a közgazdaságtudomány a makroökonómia területén használ. Tankönyvünk tartalmazza mindazokat az alapfogalmakat, amelyek a közgazdaságtudomány a makroökonómia területén használ. A fogalmakat azonban úgy mutatjuk be. hogy egyúttal igyekszünk bemutatni a tudományban meglévő sokféleséget is. A makromodellek ugyanis egymástól alapvetően eltérő kapcsolatokat és eredményeket mutatnak ki a nemzetgazdaság folyamataira vonatkozóan, attól függően, milyen felvetéseken alapulnak. A sokféle lehetőség közül könyvünkben két alapmodell bemutatására vállalkoztunk: a piacok tökéletességét hangsúlyozó neoklasszikus és az éppen ezt tagadó keynesiánus modellt. A két modell segítségével követjük végig az egyes részpiacok működését, a részpiacokat összekapcsoló aggregált piac törvényszerűségeit, majd ennek alapján tárjuk fel a nemzetgazdasági folyamatokba való kormányzati beavatkozás lehetőségeit és hatékonyságát. Az egyes fejezetek végén egyszerű feladatokat talál az olvasó, amelynek segítségével gyakorolhatja az elméleti modellek számszerű alkalmazását. [Id. a hátsó borítóról.] Fejezetek: 1. A makroökonómia alapösszefüggései; 2. A munkapiac; 3. Az árupiac; 4. A pénz és a pénzpiac; 5. A neoklasszikus és a keynesiánus modell; 6. Gazdaságpolitikai koncepciók és eszközök; 7. Munkanélküliség és infláció; Zárszó. 330 Sz 62 Fejlődés-gazdaságtan / Szentes Tamás. - Budapest : Akadémiai Kiadó, p. ; 25 cm. (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN ) Egyetemi tankönyv. Bibliogr.: p ISBN ragasztókötött Alap- és mesterszakos, továbbá doktorandusz hallgatók számára készült tankönyv a társadalmi fejlődés gazdasági vonatkozásairól, több elméleti irányzat és koncepció bemutatásával. Külön fejezetben tárgyalja a nemzeti fejlődés lehetőségeit a globalizáció és a regionális integrációk keretei között. A könyv szakmai és terjedelmi okokból a gazdasági szempontokat helyezi előtérbe, ezért nem vagy nem eléggé hangsúlyosan foglalkozik a fejlődés olyan aspektusaival, mint a technika, ökológia vagy kultúra. Célja, hogy a hallgatók történelmi, kritikai és holisztikus szemléletmódot sajátítsanak el, megértsék, hogy a fejlődés és gazdasági növekedés nem azonos fogalmak, belássák, hogy a fejlődés nem lehetséges rétegek, csoportok vagy országok tartós kirekesztésével vagy kimaradásával, valamint meggyőződjenek, hogy semmilyen mutatószám vagy index nem elégséges önmagában a fejlettség mérésére, de ismeretük nélkülözhetetlen egy reálisabb kép kialakításához. A nemzetek fejlődésének témaköre régóta foglalkoztatja a társadalomtudományok művelőit. E kötet szerzője történeti és kritikai áttekintést ad a különféle elméleti nézetekről, elemzi a fejlődés külső és belső meghatározói közötti 5

6 összefüggéseket és azok fényében a fejlődési utak történelmi eltéréseit, majd foglalkozik a nemzeti fejlődés mai feltételeivel és a fejlesztési stratégia követelményeivel a globalizálódás viszonyai között, valamint az országcsoportok, rendszerek megkülönböztetésének és a fejlettségi szintet mérő mutatószámoknak módszertani kérdéseivel. Végül összefoglalja a nemzeti fejlődés általános elméleti, történelmi és módszertani tanulságait, és felvázolja az emberiség fenntartható fejlődésének mai problémáit. [Id. a hátsó borítóról.] Fejezetek: Bevezetés A fejlődés-gazdaságtan helye a társadalomtudományban; I. A gazdasági növekedés, illetve a fejlődés témaköre a közgazdaságtan elmélettörténetében; II. Az önállósult fejlődéstan kibontakozása és elméleti gazdagodása; III. A fejlődési utak elválása a világgazdaság történelmében; IV. A fejlődés feltételei és kritériumai a mai világgazdaságban; V. Módszertani kérdések: társadalmi-gazdasági rendszerek megkülönböztetésének kritériumai és országok fejlettségi szintjének mutatószámai; VI. Összefoglaló: tanulságok és sorsdöntő kérdések. 331 B 42 Bérügyintézői ismeretek [PR-923/12] / Bauer János, Lévai Zoltán ; [szerk. Bihari Lajos]. - Budapest : Perfekt, p. ; 24 cm Perfekt publikációs azonosító: PR-923/12 ISBN ragasztókötött Társadalombiztosítási és bérügyi szakképzések tankönyve. A kiadvány "a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) rendelet l. sz. mellékleteként kiadott társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei alapján az azonosító számú "Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó" megnevezésű szakképesítés, az azonosító számú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés, valamint az azonosító számú társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés alábbi moduljainak tulajdonságprofillal kapcsolatos ismereteit tartalmazza: Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és módszerek Bérügyi szakfeladatok Társadalombiztosítási szakfeladatok Társadalombiztosítási és bérügyi közös feladatok" [Id. a beköszöntőből.] A kézirat szerkesztését én zárták le. Fejezetek: 1. Tudnivalók a kiadvány használatához; 2. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.) bérszámfejtéssel kapcsolatos előírásai; 3. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) illetményszámfejtéssel kapcsolatos előírásai; 4. A kormánytisztviselők jogállásáról szóló évi LVIII. törvény (Ktjv.) illetményszámfejtéssel kapcsolatos előírásai; 5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) illetményszámfejtéssel kapcsolatos előírásai; 6. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény előírásai a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokról; 7. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályzatok; 8. A munkavégzéssel kapcsolatos adózási, járulékfizetési szabályok; 9. A munkavégzéssel kapcsolatos társadalombiztosítási szabályok; 10. A munkavédelemre vonatkozó szabályok, teendők; 11. Munkaügyi statisztikával kapcsolatos előírások; 12. Az adatvédelem szabályozása; 12. Iratkezelés, bizonylatok, nyilvántartások, igazolások; 14. Bérelszámolási rendszerek; 15. A bérügyvitel ellenőrzése; Mellékletek. 336 Pénzügy 336 B 57 Tőkepiaci elméletek : a modern Wall Street születése / Peter L. Bernstein. - Budapest : Corvina, p. ; 20 cm Bibliogr.: p ISBN ragasztókötött A könyv a tőkepiaci elméletek 20. századi tudománytörténete, a fordítás alapjául szolgáló kiadás 1992-ben jelent meg. A mai pénzügyi piacok helyzete az elmúlt évtizedekben lezajlott, alig észlelhető forradalom eredményeként alakult ki. Ez a tőkepiaci forradalom patinás amerikai egyetemek falai között zajlott le. Hősei többnyire karrierjük kezdeti szakaszában lévő egyetemi tanárok voltak, akiknek semmilyen közvetlen kapcsolatuk nem volt a tőzsdével. [ ] Ám gyökeresen új meglátásokkal álltak elő a Wall Street természetéről, és korszerű módszereket dolgoztak ki, amelyeket a befektetők felhasználhattak tőkéjük menedzselésére. Olyan kérdésekre adtak választ, hogy mekkora kockázat vállalását engedhetjük meg magunknak, vagy egyáltalán, hogyan tudjuk megmondani, milyen nagy is a kockázat. 6

7 Peter L. Bernstein aki elismert pénzügyi szakember, és e tárgyban több sikeres könyv szerzője volt ezeknek az úttörő tudósoknak munkásságát: a kockázatkezeléssel, értékbecsléssel vagy a befektetéssel foglalkozó teóriáik születését, majd gyakorlati alkalmazását tárgyalja. Színesen elevenedik meg előttünk, miként forradalmasították a tőkepiaci elméletek megújítói (Harry Markowitz, William Sharpe, Fischer Black, Myrton Scholes, Robert Merton, Franco Modigliani, Merton Miller stb.) a modern Wall Street, a tőzsde világát, és ezen keresztül elméleteik milyen hatást gyakoroltak az egész világ pénzügyeire. [Id. a hátsó borítóról.] A kötet használatát névmutató segíti. A kötet fő részei: I. A színpad berendezése; II. Az egész részei; III. A véletlen démona; IV. Mit érnek a részvények?; V. Az elefántcsonttoronyból az üzletbe; VI. A jövő. 336 C 38 Az önkormányzatok pénzügyei [PR-801/11] / Demeter Péter [et al.] ; [alkotószerk. Printz János]. - Budapest : Perfekt, p. ; 24 cm Publikációs azonosító: PR-801/11. ISBN ragasztókötött Önkormányzati vezetők és gazdasági szakemberek számára készült szakkönyv. Közpénzügyi, költségvetési kurzusokhoz is hasznosítható. [ ] a könyv megírásával arra törekedtünk, hogy közérthető módon átfogó gyakorlati útmutatást adjunk az önkormányzatok államháztartáson belül elfoglalt helyéről, szerepéről, továbbá a gazdálkodással összefüggő legfontosabb feladataikról. A kiadványt az önkormányzatok és intézményeik pénzügyi, gazdasági, számviteli területen működő munkatársaknak, a vezetőknek szánjuk. Remélhetőleg jól hasznosítható szakirodalmat kapnak a pénzügyi ellenőrzési bizottságok tagjai, a pénzügyi-számviteli belső ellenőrzést végző szakemberek is. [Id. az előszóból.] A kötet fő részei: I. Általános rész; II. A költségvetési gazdálkodás általános kérdései; III. Tervezés, előirányzatok megváltoztatása; IV. A költségvetés végrehajtása; V. Vagyongazdálkodás; VI. Költségvetési szervek számviteli sajátossága; VII: Önkormányzatok és költségvetési szervek beszámolási kötelezettsége; Függelék. 336 OKTATÁSI SEGÉDLET! P 38 Adó, illeték, társadalombiztosítás [GKZ jegyzetként!] [PR-006/11.] : példatár és tesztgyűjtemény / Balláné Nagy Katalin, Paróczai Péterné ; [szerk. Jánosa Ágnes]. - [Átdolg. kiad.]. - Budapest : Perfekt, p. ; 29 cm Főiskolai jegyzetként! Publikációs azonosító: PR-006/2011. ISBN ragasztókötött A kötet a BGF Pénzügyi és Számviteli Karán az Adózás c. tantárgy segédlete. Tartalom: I. Példák (A, Személyi jövedelemadó; B, Általános forgalmi adó; C, Társaságok adózása; D, Egyszerűsített vállalkozói adó; E, Illeték; F, Társadalombiztosítási járulék, egyéni járulék, egészségügyi hozzájárulás, egyéb járulékok és egyéb hozzájárulások; G, Helyi adók, gépjárműadó); II. Példák megoldásai (A, Személyi jövedelemadó; B, Általános forgalmi adó; C, Társaságok adózása; D, Egyszerűsített vállalkozói adó; E, Illeték; F, Társadalombiztosítási járulék, egyéni járulék, egészségügyi hozzájárulás, egyéb járulékok és egyéb hozzájárulások; G, Helyi adók, gépjárműadó); III. Tesztek (A, Tesztkérdések a személyi jövedelemadóhoz; B, Tesztkérdések az általános forgalmi adóhoz; C, Tesztkérdések a társaságok adózásához; D, Tesztkérdések a vállalkozások és egyének egyéb befizetési kötelezettségei és támogatási igényei témakörhöz; E, Tesztkérdések az adózás rendjéhez). 7

8 338 Gazdaságpolitika 338 L 63 Összeomlás, adósságválság, tőzsdék, devizapiacok : adósságválság, tőzsdék, devizapiacok / Michael Lewis ; [szerk. Golubeff Lóránt]. - Budapest : Alinea, p. ; 21 cm ISBN kötött A könyv a 2008-ban kezdődött hitel- majd annak nyomán kialakult pénzügyi válság gócpontjait (Izland, Görögország, Írország, Németország, USA) mutatja be, olvasmányos stílusban. A válsággócokat veszi sorra új könyvében a korábban brókerként dolgozó neves pénzügyi újságíró. Ironikus, gyakran meghökkentő történeteken keresztül mutatja be azt az olykor csalással párosuló kapzsiságot és meggondolatlanságot, ami részvény- és devizapiaci válsághoz és országok fizetésképtelenség felé sodródásához vezetett. Öt ország, öt különböző kultúra sok hasonlósággal, még több különbséggel. [Id. a hátsó borítóról.] Az Egyesült Államok kormánya [ ] pontosan azt tette, amit a gazdag, fejlett világ más kormányai is: a magánszektorban dolgozó jól fizetett bankárok által létrehozott rossz kölcsönöket világszerte lenyelték a nemzeti kincstárak és jegybankok. Kyle Bass véleménye szerint a pénzügyi válság korántsem ért véget. Csupán lefojtotta a gazdag nyugati kormányok elszánt hite és hitele. Egy álló napig hallgattam, [ ] mindez hova fog vezetni. Már nem néhány kötvény bedőléséről beszéltek. A téma immár egész országok bedőlése volt. Vadonatúj befektetési elmélettel álltak elő, ami a következőképp hangzott: 2002-től kezdődően afféle álfellendülés volt a gazdag, fejlett világ nagy részében. Ami gazdasági növekedésnek tűnt, az valójában abból táplálkozott, hogy boldogboldogtalan olyan kölcsönöket vett fel,amit valószínűleg nem állt módjában visszafizetni: hozzávetőleges számításaink szerint a magán- és államadósság világszerte több mint megkétszereződött 2002 óta, 84 ezer milliárd dollárról 195 ezer milliárdra nőtt. [ ] Őszintén szólva, ezeket a nagy bankokat, amelyek e hitel nagy részét adták, már nem magánvállalkozásként kezelték, hanem a helyi kormányok kiterjesztéseiként, amelyeket a válság idején biztosan megsegítenek. A gazdag országok államadóssága meglehetősen veszélyesnek tűnő magasságokba szökött, és a válságra válaszul őrült sebességgel növekedett. Ezeknek az országoknak az államadóssága azonban már nem volt hivatalosan államadósság. Gyakorlatilag tartalmazta minden egyes ország bankrendszerének tartozását is, amit egy újabb válság esetén átadnának a kormánynak. [Id. az előszóból.] Fejeztek: Előszó a legnagyobb dobás; Wall Street a tundrán; És akkor feltalálták a matematikát; Írország eredendő bűne; A németek titkos élete; Úgy meghízott, hogy már nem tud repülni. 338 P 72 Gazdasági teljesítmények kontra társadalmi elvárások / Pitti Zoltán. - Budapest : Napvilág, p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN kötött A rendszerváltás 20 évének eredményeit, társadalmi-gazdasági jellemzőit számba vevő tanulmány. Jelen tanulmányunk a nyolcvanas évtized végén felpörgő rendszerváltási folyamatot és annak eredményeit vizsgálja, és megkísérli összegezni az közötti változások társadalmi-gazdasági jellemzőit. Az események egymásutániságának vázlatos ismertetése segítheti az ország életének jobb megismerését, és az itt élők számára sem lehet felesleges a megélt események felidézése. Az időutazás során módunk lesz végiggondolni, hogy miben teljesültek, illetve miben hiúsultak meg a rendszerváltó remények. [ ] A rendszerváltás erényeinke és hiányosságainak korrekt minősítése a mögöttük hagyott 20 év ellenére nem könnyű, és valószínű, hogy még jó néhány évnek kell eltelni a beteljesült és beteljesületlen várakozások higgadt értékeléséhez. Mindazonáltal fennáll a veszély, hogy az idő múlásával sok minden a feledés homályába merül, ezért a kortárak felelőssége a korrekt leltárkészítés és átadása az utókornak. [Id. az előszóból.] Fejezetek: Rendszerváltás: felismerés eredménye vagy külső kényszer következménye?; Gazdasági szerkezetváltás és a vállalkozási struktúra módosulása; A gazdasági teljesítmények változása és a felzárkózási folyamat kezdete; A vállalkozási tevékenység eredményességi mutatói; A vállalkozások tőkeellátottsága és a finanszírozás aktuális kérdései; A második gazdaságból az informális gazdaságba vezető út; A gazdaság térbeli szerkezete és az életminőség differenciálódása; A piacgazdasági viszonyok és a piac elégtelen működési jellemzői; Következtetések és vitára érdemes kérdések; Forrásmunkák és irodalom; Mellékletek. 8

9 338 P 95 Az attrakciótól az élményig : a látogatómenedzsment módszerei / Puczkó László, Rátz Tamara. - 2., bővített és átdolg. kiad. - Budapest : Akadémiai Kiadó, p. ; 24 cm. (Turizmus szakkönyvtár, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN ragasztókötött A könyv a különböző idegenforgalmi attrakciók mint kulturális, építészeti örökségek, tematikus utak és látogatásuk menedzselésével foglalkozik. Attrakciókat működtető szakemberek és idegenforgalmi alap- és szakképzések hallgatói számára egyaránt ajánlott munka. Az attrakciómenedzsment, illetve a látogatómenedzsment, amely területek részletes elemzését és bemutatását tekintjük legfontosabb célunknak, az attrakciók és a látogatók kapcsolatával foglalkozik. A bemutatandó elvek és módszerek célja, hogy egyrészt a látogató számára optimális élményt nyújtsanak, másrészt pedig biztosítsák az attrakció védelméhez, megőrzéséhez és fenntartásához szükséges forrásokat és eszközöket. Könyvünk célja alapvetően az, hogy olyan ötleteket adjunk, különböző módszereket ismertessünk meg az érdeklődőkkel, amelyek megfelelően adaptálva szinte azonnal alkalmazhatók a napi attrakcióműködtetésben, hozzájárulva ezáltal az attrakciók sikeressé válásához. [Id. a bevezetésből.] Fő részek és fejezetek: I. Attrakciók, kultúra és örökség a turizmusban (1. Attrakciók a turizmusban; 2. Örökség; 3. Tematikus utak); II. Látogatómenedzsment (4. Az interpretáció pszichológiája; 5. Bemutatási módszerek és eszközök; 6. Az interpretáció elemzése; 7. Tervezés és menedzsment; 8. Elemzés és értékelés); Melléklet. 338 OKTATÁSI SEGÉDLET! T 63 Konferencia típusú rendezvények szervezése / Tomecskó Erika ; [szerk. Temesi Gábor]. - Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karának Idegenforgalmi Intézete, p. ; 29 cm Jegyzetazonosító: FI-11-02/2006. A BGF KVIK által idegenforgalmi képzésekhez elsősorban az idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzéshez összeállított jegyzet, mely a konferenciák szervezési sémáját mutatja be. -- Részletes leírás: A BGF KVIK által idegenforgalmi képzésekhez elsősorban az idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzéshez összeállított jegyzet, mely a konferenciák szervezési sémáját mutatja be. Fejezetek: A rendezvények szerepe; I. Az üzleti turizmus; II. A konferenciaturizmus; III. Konferenciák szervezésének menete, munkafázisok alapján (1. Tervezés; 2. Előkészítés; 3. szervezés; 4. Helyszíni lebonyolítás; 5. Utómunkák); IV. Kapcsolható rendezvénytípusok; Mellékletek. 338 OKTATÁSI SEGÉDLET! U 94 Esettanulmány utazásszervezési témakörből / készítette... Zalotay Elemérné, Zsobrák Ferencné, Bihari Istvánné ; [közread. a] BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Idegenforgalmi Intézet. - Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Idegenforgalmi Intézet, p. ; 29 cm Segédlet az "Utazásszervezés - értékesítés" c. főiskolai jegyzethez. Jegyzetazonosító: FI-34-01/2008. Az esettanulmány az Utazásszervezés-értékesítés tárgyhoz készült a felsőfokú szakképzés idegenforgalmi szakmenedzser hallgatói számára, célja a jegyzetben tanultak példákkal történő alátámasztása. A kiadvány három esettanulmányt tartalmaz: Belföldi szervezett idegenforgalom; Szervezett aktív turizmus; Szervezett passzív turizmus; Kontingensszerződésre példa. 9

10 338 OKTATÁSI SEGÉDLET! U 94 Utazásszervezés - értékesítés : oktatási segédanyag / összeállította Bihari Istvánné [et al.]. - Budapest : Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Turizmus-Vendéglátás Intézet, p. ; 29 cm Jegyzetazonosító: FI-33-01/2008. A segédanyag az Utazásszervezés-értékesítés tárgy tanulását támogatja a felsőfokú szakképzés idegenforgalmi szakmenedzser hallgatói számára. Fejezetek: 1. A világ és Magyarország turizmusának mutatószámai, a turizmus adatszolgáltatási kötelezettsége hazánkban; 2. A hazai turizmus szervezeti rendszere, a nemzeti marketing, a turisztikai célelőirányzat; 3. A magyar utazási irodai piac, az utazási irodák üzletágai; 4. Az utazási irodák szerződései; 5. A magyar utazási irodák piacra jutási feltételei; 6. Belföldi turizmus; 7. Szervezett beutaztatás; 8. Szervezett kiutaztatás; 9. Utazási szerződés; 10. Légiforgalmi ismeretek; 11. Vasúti személyszállítási ismeretek; 12. A forint teljes konvertibilitása; 13. Idegenforgalmi miniszótár az utazásszervezés témakörben; 14. Néhány nemzetközi szakmai szervezet. 339 Kereskedelem. Világgazdaság 339 B 13 Magyarország integrációja a nemzetközi pénzügyi intézményekbe / Báger Gusztáv. - Budapest : Akadémiai Kiadó, IX, 320 p. ; 24 cm. (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN ragasztókötött A globális gazdaságpolitikát befolyásoló nemzetközi pénzügyi intézmények működését és szerepét, valamint ezeknek Magyarországgal való együttműködéseit bemutató szakkönyv. [ ] az elemzés három célt kíván elérni. Az első cél azoknak a törekvéseknek, motivációknak a reális bemutatása, amelyeket az NPI-k és Magyarország is az közötti időszakban az együttműködés során követett. A másik ezen együttműködés mechanizmusainak, területeinek és formáinak sokoldalú áttekintése, a legfőbb tapasztalatok összegzése. A harmadik az együttműködésnek a gazdaságpolitikai döntéshozatalra, illetve a társadalmi folyamatokra gyakorolt hatásának elemző értékelése. [Id. a bevezetésből.] A kötet használatát név- és tárgymutató segíti. A kötet fő részei és fejezetei: I. Háttér (1. Bevezetés; 2. A Nemzetközi Valutaalap szerepvállalása, tevékenysége és azok változásai; 3. A Világbankcsoport szerepvállalásának, tevékenységének és szerkezetének változása; 4. Magyarország ingrációjának motivációi); II. Magyarország és a Bretton Woods-i intézmények közötti együttműködés elemzése (5. Az elemzés módszere; 6. Elemzés, előrejelzés, gazdaságpolitikai felügyelet; 7. Nemzetközi globális szabályozás; 8. Hitelnyújtás; 9. Multilaterális fejlesztési együttműködés; 10. Technikai segítségnyújtás; 11. Az együttműködés gazdaságpolitikai hatásainak típusai; 12. A Világbank szerepének értékelése a piacgazdasági átmenet időszakában Magyarországon); III. Magyarország és az európai pénzügyi intézmények közötti együttműködés elemzése (13. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal való együttműködés; 14. Az Európai Beruházási Bankkal való együttműködés; 15. Az Európa Tanács Fejlesztési Bankjával való együttműködés); IV. Gazdaságpolitikai és együttműködési modellezés (16. A magyar gazdaság- és pénzügypolitika a nemzetközi intézmények követelményeinek tükrében; 17. A nemzetközi intézményekkel való együttműködés általános modellje); Záró gondolatok; Irodalom; Függelék; Mellékletek. 339 F 93 És mégis lapos a Föld : a XXI. század rövid története / Thomas L. Friedman bőv., jav. kiad. - Budapest : HVG Kiadó Zrt., p. ; 24 cm. (HVG könyvek) Bibliogr.: p ISBN kötött A könyv a XXI. századba vezető és annak első évtizedét domináló, társadalmi-gazdasági vonatkozásban (esély)kiegyenlítő, főként technológiai jellegű erőket veszi számba. 10

11 Ezen erők közt tartja számon a berlini fal leomlását, a Netscape (és a böngészés) megjelenését, a munkafolyamatszoftverek megjelenését, a tartalomfeltöltés elterjedését, a feladatkiszervezést, gyártáskiszervezést, az ellátási láncokat, az insourcing-ot, a webes információkeresést, a digitális, mobil, személyes és virtuális jelenléttel járó élményt és hatékonyságot. Úgy találtam, a laposság olyan egyszerű kifejezés, ami segít megérteni, együttesen milyen elemi hatást gyakorolnak ránk a korunkban bekövetkezett technológiai változások, hogyan képes egyre több ember egymással kapcsolatban lenni, játszani, versengeni, együttműködni az addigiaknál sokkal inkább kiegyenlített erőviszonyok között. [ ] A lapos melléknév nem jelenti soha nem is jelentette azt, hogy egyenlő (például egyenlő jövedelmek). Valójában kiegyenlítő hatást jelöl, mivel a laposító erők manapság egyre több embernek teszik lehetővé, hogy távolabbra, gyorsabban, átfogóbban és olcsóbban tudjanak hatni, mint bármikor korábban. A kiegyenlítő lehetőség biztosítja, hogy az emberek tömegesen kapcsolatba lépjenek, versengjenek és együttműködjenek egymással. Véleményem szerint a játéktérnek ez az elegyengetődése a legfontosabb folyamat, ami a világban manapság lejátszódik. Fő részek és fejeztek: Hogyan lett mégis lapos a Föld? (1. Míg aludtam; 2. A világot kilapító tíz erő; 3. Tripla konvergencia; 4. A nagy szortírozás); Amerika és a lapos Föld (5. Amerika és a szabad kereskedelem; 6. Az érinthetetlenek; 7. A csodaszer; 8. A néma válság; 9. Éles helyzet); A fejlődő országok és a lapos világ (10. A guadalupei szűz); A vállalatok esete a lapos világgal (11. Akinek sikerül); Mi és a lapos világ (12. A szülőföld globalizációja; 13. Ha senki nem lép, semmi nem valósul meg; 14. Mi lesz, ha a suttogást is meghalljuk?); A lapos világ és a geopolitika (15. A nem lapos világ; 16. A konfliktusmegelőzés Dell-féle elmélete); Összegzés: gondolkodás és képzelőerő (17. 11/9 kontra 9/11). 34 Jog. Jogtudomány 347 H 20 Társaságok a tőzsdén / Halász Vendel, Kecskés András. - Budapest : HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó, p. ; 24 cm Lezárva: Bibliogr.: p ISBN ragasztókötött A vállalatok tőzsdei jelenlétének gyakorlati tudnivalóit és szabályozását széleskörű nemzetközi jogi kitekintéssel ismertető szakkönyv. A könyv azoknak nyújt elengedhetetlen segítséget, akik a nyilvános tőzsdei forgalomban működő társaságok világában kívánnak eligazodni. A részvénytársaságok értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetése, a társaságok ellenséges felvásárlásának lehetősége, valamint a tőzsdei működésből származó többletkövetelmények új kihívásokat jelentenek az olyan vállalkozások számára, amelyek az értékpiaci regisztráció mellett döntenek. A kötet kézikönyv jelleggel is használható, gyakorlati szempontok alapján kalauzolja az olvasót a mindhárom részében. Elsőként a nyilvános részvénytársaságok létrejöttével, az elsődleges nyilvános részvénykibocsátás mechanizmusával foglalkozik; ezt követően a tőzsdei társaságok felelős irányítására vonatkozó szabályokat mutatja be; legvégül a vállalatfelvásárlásokra vonatkozó résszel zárul. E munka különös figyelmet fordít az elmúlt évtized szabályozási innovációjára, amely a tőkepiacokról kiindult válságok közvetlen következményeként fogható fel. Egyaránt megtalálhatóak benne a mértékadó külföldi szakmai álláspontok és a széleskörű összehasonlító jogi háttér. [Id. a kiadó webhelyéről.] Fő részek és fejezeteik: I. Részvénytársaságok tőzsdére lépése (1. A kezdeti nyilvános részvénykibocsátás; 2. A kezdeti nyilvános részvénykibocsátás előkészítése; 3. felkészülés a kezdeti nyilvános részvénykibocsátásra; 4. Due diligence megfelelő gondosság és dokumentáció; 5. Elemzői és marketingtevékenység; 6. Ajánlati struktúra; 7. A tőzsdei bevezetés kérdése feltételek és szempontok; 8. Árazás és forgalomba hozatal; 9. Másodlagos piac); II. Felelős társaságirányítás (1. A felelős társaságirányítás fogalmi rendszere; 2. Érdekek és érdekeltek a nyilvánosan működő részvénytársaságok világában; 3. A felelős vállalatirányítás érvényesülése az Egyesült Államokban; 4. Az Európai Unió szerepvállalása a felelős társaságirányítás és a társaságijog-alkotás területén; 5. Corporate governance az Egyesült Királyságban; 6. A corporate governance jogforrásai a Németországban; 7. A corporate governance fejlődése Franciaországban; 8. A nyilvánosan működő részvénytársaságok irányítási struktúrái; 9. A vállalati vezetők javadalmazása); III. Nyilvánosan működő részvénytársaságok felvásárlása (1. A tőzsdén jegyzett részvénytársaságok tulajdonosi szerkezete; 2. A szavazati hatalom gyakorlása nyilvánosan működő részvénytársaságokban; 3. a vállalatfelvásárlások 11

12 takeover szabályozásának elméleti háttere; 4. Az Amerikai Egyesült Államok vállalatfelvásárlási szabályozása; 5. Az Európai Unió és Magyarország vállalatfelvásárlási szabályozásának áttekintése; 6. Védekezés az ellenséges vállalatfelvásárlások ellen; 7. A vállalatfelvásárlások hatása). 36 Biztosításügy 366 F 68 Fogyasztói magatartás / Fodor Mónika [et al.] ; [szerk. Horváth Ágnes]. - Budapest : Perfekt, p. ; 24 cm ISBN ragasztókötött Tankönyv a felsőfokú alapképzési szint marketing és kereskedelem szakos hallgatói számára. A könyv célja a fogyasztás kulturális, társadalmi és lélektani tényezőinek vizsgálata a döntések előtt, alatt és után. A kiadvány elkészítésében a SZIE-GTK Marketing Intézetének munkatársai és doktoranduszai is részt vettek. A kapcsolódó esettanulmányok a honlapról érhetőek el. A könyv fejezetei: 1. A fogyasztói magatartás elméleti megközelítése; 2. A kulturális környezet hatása a fogyasztásra; 3. A társadalom szerkezete és az életstílus; 4. A csoport szerepe a fogyasztói magatartásban; 5. A család; 6. A személyiség és az énkép hatása a fogyasztói magatartásra; 7. Az aktivizáló tényezők; 8. A kognitív tényezők; 9. A vásárlási döntés folyamata; Alapfogalmak. 51 Matematika 519 K 44 Valószínűségszámítás tömören : [matematika, sztochasztika, valószínűség] / Ketskeméty László. - Budapest : Aula, , [5] p. : ill. ; 24 cm. (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN ) Bibliogr.: p. [106]. ISBN ragasztókötött Valószínűségszámítási összefoglaló felsőfokú képzések számára. A könyv a valószínűségszámítás legfontosabb fogalmainak és tételeinek tömör összefoglalását tartalmazza. Az összefüggéseket részletes megoldásokkal együtt közölt feladatok és ábrák segítségével szemléltetjük. Célunk az, hogy az erős matematikai alapokkal nem rendelkező olvasó is eljuthasson olyan alapvető definíciókig, mint pl. a valószínűségi változó, normális eloszlás, várható érték vagy korrelációs együttható. A tárgyalt tematika egybeesik a felsőoktatásban szokásossal: az axiómákból kiindulva eljutunk egészen a centrális határeloszlás-tételekig. A tárgyalt ismeretek nélkül nehezen érthetők a sztochasztikus matematika olyan fontos területei, mint pl. a statisztika, játékelmélet, idősor-elemzés. A kötet egy fejezetet szentel feleletkiválasztós teszteknek, amelyek segítségével az olvasó lemérheti, hogy milyen mélységig sikerült elsajátítania az anyagot. A szövegben olvashatjuk az elmélet kidolgozásában fontos szerepet játszó matematikusok rövid életrajzait is. [Id. a hátsó borítóról.] Fejezetek: 1. A kombinatorika elemei; 2. Alapfogalmak, axiómák; 3. Feltételes valószínűség, függetlenség; 4. Valószínűségi változó; 5. Valószínűségi változók együttes eloszlása; 6. kovariancia, korrelációs együttható; 7. Nagy számok törvénye, határeloszlás-tétel; 8. felelet-kiválasztó tesztek; Függelék. 65 Szervezés. Ügyvitelszervezés. Üzemszervezés 650 OKTATÁSI SEGÉDLET! N 26 Ellenőrzés : tételvázlatok a mérlegképes könyvelők szóbeli vizsgáihoz / Nagy Orsolya ; [szerk. Bihari Lajos]. - Budapest : Perfekt, p. ; 29 cm Perfekt publikációs azonosító: PR-303/12 ISBN ragasztókötött Felkészítő könyv a mérlegképes könyvelő szakképesítés Ellenőrzési ismeretek c. tárgyának szóbeli vizsgájához. A könyv a megjelenésekor hatályos vizsga tételsorok 25 a, és b, tétel - kidolgozását tartalmazza gyakorlati megközelítésben, példákkal alátámasztva. 12

13 657 Számvitel. Könyvvitel 657 OKTATÁSI SEGÉDLET! B 67 Példatár és feladatgyűjtemény a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez [GKZ jegyzetként!] [PR-659-P/12] / Kresalek Péter, Pucsek József ; [szerk. Kresalek Péter]. - Budapest : Perfekt, p. ; 29 cm Perfekt publikációs azonosító: PR-659-P/12 Előzménye (elméleti rész): A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése [PR-659/12] ISBN ragasztókötött A könyv a vállalati gazdálkodás átfogó elemzése módszertanának példákkal és feladatokkal történő gyakorlását segíti, a BGF Pénzügyi és Számviteli Karának tantervéhez igazodva. A kötet A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése c. könyv elméleti ismereteit dolgozza fel 49 egységben. A példák egy részéhez részletes megoldások tartoznak, míg másik részük önálló kidolgozást igényel, ezért csak az eredményeiket tartalmazza a könyv. 657 OKTATÁSI SEGÉDLET! B 67 A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése / Bíró Tibor, Kresalek Péter, Pucsek József, Sztanó Imre ; [alkotószerk. Pucsek József]. - Budapest : Perfekt, p. ; 24 cm Perfekt publikációs azonosító: PR-659/12. - Folytatása: Példatár és feladatgyűjtemény a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez [PR-659-P/12] ISBN ragasztókötött A könyv a vállalati gazdálkodás átfogó elemzésének módszertanát dolgozza fel a BGF Pénzügyi és Számviteli Karának tantervéhez igazodva. Tankönyvként a felsőoktatásban, szakkönyvként a vállalati gyakorlatban hasznosítható. A kötetben tárgyalt módszerek gyakorlati alkalmazását a Példatár és feladatgyűjtemény a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez c. könyv tartalmazza. A kötet alapvetően az éves beszámoló információbázisára épít, és részletesen tárgyalja a mérleg átfogó és részletes elemzésére alkalmas mutatószámok kialakításának lehetőségét, a cash-flow kimutatás összeállításának és elemzésének alkalmazható technikáit, valamint a tevékenység jövedelmezőségének és hatékonyságának átfogó elemzési módszertanát. mindezeken túlmenően a kiadvány részletesen foglalkozik a vállalati eredmény alakulásának elemzésével. A könyv jellemzően az ipari termelő-szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások gazdálkodásának alapvető elemzési módszereit dolgozza fel, de ahol szükséges, kitér a kereskedelmi és mezőgazdasági tevékenység értékelési sajátosságaira is. [Id. az előszóból.] Fejezetek: 1. A komplex elemzés szükségessége és információigénye; 2. A mérleg elemzése; 3. A cash-flow kimutatás összeállítása, információtartalma és a cash-flow alakulásának elemzése; 4. A jövedelmezőség alakulásának átfogó elemzése; 5. A gazdasági hatékonyság elemzése; 6. A vállalkozási eredmény elemzése. 657 OKTATÁSI SEGÉDLET! Sz 29 Számvitel-elemzés : tételvázlatok a mérlegképes könyvelők szóbeli vizsgáihoz / Sztanó Imre, Siklósi Ágnes, Pucsek józsef, Blumné Bán Erika ; [alkotószerk. Sztanó Imre]. - Budapest : Perfekt, p. ; 29 cm Perfekt publikációs azonosító: PR-030/12 ISBN ragasztókötött Felkészítő könyv a mérlegképes könyvelő szakképesítés Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása c. tárgyának szóbeli vizsgájához. A könyv a megjelenésekor hatályos vizsga tételsorok 29 a, és b, tétel - kidolgozását tartalmazza, de nem teljes körűen. A részletesebb ismereteket tartalmazó forrásmunkák használata a felkészüléshez feltétlenül ajánlott! 13

14 658 Üzemgazdaság. Kereskedelmi technika 658 E 94 Digitális gazdaság : az e-kereskedelem marketinges szemmel / Eszes István kiad. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, p. ; 24 cm ISBN ragasztókötött A könyv az internet marketing eszköztárát mutatja be, a felsőoktatás számára tárgyalja az online marketing, e- kereskedelem témakörét. A kiadvány elektronikus kiegészítője a honlap. Ennek egyik része, amely mindenki számára nyitott, betekintést enged a könyvbe, az egyes fejezetekhez köthető érdekes eseteket mutat be, és széles körű linkgyűjteménnyel segíti a könyvben feldolgozott témák iránt érdeklődő felhasználót a kapcsolódó szakmai oldalak felderítésében. A webhely zárt része a könyvet az oktatói munkájukhoz adaptáló tanároknak nyújt egy regisztrációs eljárást követően hasznos segítséget jelentő anyagokat (esettanulmányokat, prezentációkat, vizsgafeladatokat stb.). [Id. a kiadó honlapjáról.] A könyv témakörei: 1. Digitális gazdaság (1.1. Digitális gazdaság, 1.2. elektronikus értékesítési rendszerek); 2. Elektronikus kereskedelem (2.1. Lakossági elektronikus kereskedelem, B2C; 2.2. Vállalatközi e-kereskedelem, B2B); 3. Kik a vásárlóink, és hogyan ismerjük meg őket? (3.1. Az online fogyasztó; 3.2. A tömegmarketingről a perszonalizációig); 4. Az online vásárló megnyerése és meggyőzése (4.1. Az online marketingkommunikáció; 4.2. Keresőgép-marketing); 5. Új trendek az online üzleti életben (5.1. Mobil e-kereskedelem; 5.2. Tömeguralom a web 2.0 és a közösségi média); 6. Az e-kereskedelem infrastrukturális háttere (6.1. Elektronikus fizetési módszerek; 6.2. Az e-kereskedelem biztonsági kérdései; 6.3. A digitális gazdaság jogi szabályozása). 658 M 32 A marketingkutatás alapjai / Gyulavári Tamás, Mitev Ariel, Neulinger Ágnes, Neumann-Bódi Edit, Simon Judit, Szűcs Krisztián ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem. - Budapest : Aula, p. ; 24 cm. (Bologna-tankönyvsorozat, ISSN ) Felsőoktatási alapképzés tankönyve. ISBN ragasztókötött A marketingkutatás módszertanába bevezető felsőfokú alapképzési tankönyv. A könyv lépésről lépésre mutatja be a kutatási terv készítésének elemeit, és nagy fontosságot tulajdonít az alapvető kutatási módszerek olyan részletes tárgyalásának, amely lehetővé teszi a módszerek elméletének és gyakorlatának megismerését. Az elméleti alapok bemutatásának szerkezetévei, fogalomhasználatával igazodik a nemzetközileg is széles körben használt, magyar nyelven is elérhető, mester szintű programokban használt szakkönyvek fogalomhasználatához. A módszertan egyes témaköreinek bemutatása után sor kerül néhány olyan fontos, funkcionális probléma bemutatására, ami a kutatási módszertan tipikus alkalmazási területe. A piacszegmentáció, a márkaérték mérése, a reklám- és médiakutatás, az árkutatás néhány olyan fontos terület, amelyre vonatkozóan mind a speciális módszertani lehetőségeket. mind a piackutató cégeknél használt, standard technikák alapelveit is bemutatjuk. A könyv utolsó fejezete azokat a változási tendenciákat és lehetőségeket érinti, amelyek a technika rendkívül gyors fejlődése révén a piackutatási adatgyűjtési módszerekre, a fogyasztótói nyerhető információk gyűjtésére és elemzésére nagyon erős hatással vannak. A könyv olyan tan- és szakkönyv, amely a kutatási módszertan alapjait gyakorlatközpontúan mutatja be, ezért elsősorban az üzleti tudományok alapképzési szakjain, döntően a kereskedelem és marketing alapszakokon tanuló hallgatóknak ajánljuk, de hasznos lehet minden olyan vállalati szakembernek is, aki a marketingkutatás elméleti alapjait kívánja megismerni. [Id. a hátsó borítóról.] Fejezetek: 1. Az információ szerepe, a kutatási iparág; 2. A kutatási terv, általános módszerek; 3. A szekunder kutatás; 4. Kvalitatív kutatási módszerek; 5. Megfigyelés és kísérlet; 6. A kérdőíves megkérdezés módszerei; 7. mérés és skálázás; 8. Kérdőívszerkesztés; 9. A mintavételi módszerek; 10. Adatgyűjtés, adat-előkészítés; 10. Egy- és többváltozós elemzések; 12. Szegmentációkutatás; 13. A márkaérték mérése; 14. Reklám- és médiakutatás; 15. Árkutatási technikák a gyakorlatban; 16. Új utak és trendek a piackutatásban. 14

15 659 Hirdetésügy. Reklám 659 N 89 Public Relations / Nyárády Gáborné, Szeles Péter. - Budapest : Perfekt, p. ; 24 cm Perfekt publikációs azonosító: PR-210/11. ISBN ragasztókötött Felsőfokú alapképzések bevezető jellegű vagy önálló public relations kurzusai számára készített tankönyv. A mű gerincét a szerzők korábbi (2004-es) két kötetes műve képezi. A public relations [ ] olyan vezetési funkció, amely integrálja a kommunikációt a stratégiai menedzsmentbe, így a döntéselőkészítési folyamatok részesévé, illetve a szervezeti stratégia részleges megvalósítójává is válik. A public relations stratégia fókuszában a szervezet hírnevének menedzselése áll, ennek érdekében küldetésének megfogalmazása, arculatának megtervezése, imagének és termékei/szolgáltatásai iránti bizalom megformálása képezi legfontosabb feladatait. A public relations javaslatokat tesz arra, hogy a szervezet hogyan reagáljon a változásokra, új célokra, taktikákra hívja fel a figyelmet, amelyek segítségével lehetőség nyílik az érdekgazdákkal való konszenzus megteremtésére, a szervezet felkészítésére a jövőbeli kihívásokra, sőt a válsághelyzetek elkerülésére is. [Id. a bevezetőből.] A kötethez tartozó esettanulmányok a webhelyen érhetőek el. Fejezetek: 1. A szervezet és környezetével való viszonya; 2. A public relations értelmezése; 3. Hírnévmenedzsment; 4. Belső public relations; 5. Külső public relations; 6. Tanácsadás; 7. Tervezés; 8. Hatás eredmény hatékonyság; 9. Az etikus munkavégzés nemzetközi szabályai. 8 Nyelvészet. Irodalomtudomány 802 G 51 Prompt by Prompt : felsőfokú szóbeli vizsgafelkészítő gyakorlókönyv közgazdasági szaknyelvi vizsgákhoz / Goldstein Katalin. - Budapest : Aula, p. ; 29 cm + CD-ROM. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN ) Audio CD melléklettel. ISBN ragasztókötött Felsőfokú szóbeli vizsgafelkészítő gyakorlókönyv közgazdasági szaknyelvi vizsgához (elsődlegesen a Corvinus Egyetem OECONOM nyelvvizsgájához), CD melléklettel. Előzménye a középfokú felkészítést célzó Topic by Topic c. nyelvkönyv. A kötet végén az egyes fejezetek gyakorlataihoz tartozó megoldások, valamint angol-magyar és magyar-angol szószedetek találhatóak. Fejezetek: 1. European Integration; 2. Globalization; 3. Labour market; 4. Market and Economy; 5. Taxation; 6. Environmental Protection; 7. Companies; 8. Banking; 9. An Insight to Investment, Insurance, Accounting and Financial Consideration; 10. International Trade; 11. Marketing; 12. Telecommunications and Informational Technology; 13. The Economy and Society; Appendix; Keys to Chapters; Glossary. 802 R 26 English for Business and Everyday Use : középfokú társalgási és üzleti nyelvkönyv / Radványi Tamás, Székács Györgyné. - Átdolg. kiad. (2009) változatlan utánny. - Budapest : Akadémiai Kiadó, p. ; 24 cm + 2 db CD-ROM. (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN ) Melléklete: 2 db audio CD a tankönyvhöz készített hanganyagokkal. ISBN ragasztókötött Tankönyv az üzleti szakmai anyaggal bővített középfokú nyelvvizsgára készülők számára, két darab, hanganyagot tartalmazó CD-vel. A mű a 2009-es átdolgozott kiadás változatlan utánnyomása. A könyv nem kezdő szintről indul, a tanulás intenzitásától függően kb. egy- vagy kétéves előtanulmányt igényel. Az induló szint felméréséhez egy Entry Test nyújt segítséget. Az első 15 lecke társalgási anyagot dolgoz fel, és a nyelvileg nehezebb szakmai rész (további 20 lecke) elsajátítását is megalapozza. [ ] Az olvasmányokat követő gyakorlatok a könyv első részében főként az anyag tematikai elmélyítését, illetve kiszélesítését célozzák, a második rész gyakorlatainak 15

16 célja inkább a tananyag lexikai és tartalmi elsajátításának segítése. Minden lecke nyelvtani gyakorlatokat is tartalmaz. [Id. az előszóból.] Tartalom: Entry Test (Test One); English for Everyday Life (Unit 1. Unit 15.); Test Two; English for Business (Unit 16. Unit 35.); Test Three; Appendix (Translation; Nyelvtani összefoglaló; Key). A CD-k az üzleti szakmai anyaggal bővített középfokú nyelvvizsgára készülők számára készített tankönyv 2009-es átdolgozott kiadásának mellékletei. A tankönyvben hangkazetta szimbólummal jelölik CD-k tartalmához kapcsolódó szövegeket. Az 1. CD (felvétel ideje ) az leckéhez, a 2. CD (felvétel ideje ) a leckékhez tartalmaz hanganyagot. 802 R 26 English for Business and Finance : haladó üzleti és pénzügyi nyelvkönyv / Radványi Tamás, Görgényi István. - Átdolg. kiad. - Budapest : Akadémiai Kiadó, p. ; 24 cm + 2 db CD mell. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN ) Melléklet: 2 db audio CD nyelvi hanganyagokkal. ISBN ragasztókötött Haladó nyelvtanulóknak szánt mű átdolgozott kiadása két audio CD-vel. A 2011-es átdolgozás a hibák javítására, valamint a tartalom aktualizálására (átírás, módosítás stb.) terjedt ki ez utóbbit a gazdasági életben bekövetkezett változások tették indokolttá. Előzménye Radványi Tamás és Székács Györgyné English for Business and Everyday Use című műve, de önállóan használható a megfelelő szaknyelvi előismeretek birtokában. "Tematikája a nemzetgazdasági szintű kérdésektől a kisvállalkozásokon át a személyes pénzügyekig számos témát érint, hogy ezzel minél szélesebb olvasó réteg igényeinek tudjunk megfelelni. [...] Könyvünk azonban természetesen nyelvkönyv, s nem is léphet fel olyan igénnyel, hogy szakmai ismereteket adjon. Ennek ellenére igyekeztünk praktikus tudnivalókat is belefoglalni a tananyagba. A könyv a négy alapkészség (beszéd, beszédértés, írás, olvasás) mindegyikét igyekszik fejleszteni. A témakörök szóbeli összefoglalásán kívül a beszéd gyakorlását szolgálják a témakörökkel kapcsolatosan megadott elgondolkodtató és megvitatandó kérdések is. [...] Egy angol anyanyelvű partnerrel történő párbeszédet az anyagba rendszeresen beépített open dialogue-ok szimulálják. A beszédértés gyakorlására a különféle műfajú (előadás, hírek, párbeszéd) hangfelvételekkel kapcsolatos feladatok adnak lehetőséget. Ilyeneket minden leckéhez adtunk, s így ez a hanganyag a könyv szerves részét képezi. Szövegüket a Key-ben megadtuk ugyan, de ezt csak akkor tekintsük meg, ha a hanganyagot nem értjük tökéletesen. [...] Rendszeres nyelvtant ez a kötet nem tartalmaz, de a minden leckéhez írt Language Point-ok és a rendszeresen adott prepozíciós gyakorlatok foglalkoznak azokkal a problémákkal, amelyek a nyelvtanulókban ezen a szinten felmerülnek. A könyv egyaránt alkalmas csoportos és önálló tanulásra." [Id. az előszóból.] Az 1. CD (50 42 játékidővel) az 1-7. leckékhez, a 2. CD (51 07 játékidővel) a leckéhez tartalmaz hanganyagokat. Fejezetek: Entry test; 1. The wealth of nations; 2. Economic forces at work; 3. The labour market; 4. International trade; 5. Business manners; 6. Insurance; 7. Small businesses; 8. Personal finance; 9. Securities; 10. The rise and fall of companies; 11. Stock exchanges and commodity markets; 12. Business accounting; 13. Taxation; 14. Banking; Appendix; Key; Vocabulary. 16

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Politológia TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Politológia Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1.

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. Tantárgyi program II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Makroökonómia (Közgazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás:

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE-GTK-kereskedelem és marketing alapszak-nappalikurzuslista.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GTK kereskedelem és marketing képzés nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató 2015/2016. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6683 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL szak hallgatói részére 2014/2015.tanév

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

Közpénzek és ellenőrzésük

Közpénzek és ellenőrzésük Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közpénzek és ellenőrzésük 2006/2007-es tanév, I. félév ÓRAVÁZLAT Az öt, háromórás előadásra építő, összesen 15 órás, szóbeli vizsgával záruló harmadik alkalommal

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

Digitális kiadó Olvasói igények, veszélyek és lehetőségek

Digitális kiadó Olvasói igények, veszélyek és lehetőségek Digitális kiadó Olvasói igények, veszélyek és lehetőségek Laskó Judit vezető szerkesztő Gazdasági Könyvek MTA KIK, 5. Témakörök Bemutatkozás Gazdasági Könyvek Hallgatói tananyag-igények a gazdasági felsőoktatásban

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez

Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez 15 pontos kérdések 1. kérdés: Mutassa be a pénz és a pénzügyi igazgatási rendszer szerepének alakulását

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 Az Elemi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben