pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes"

Átírás

1 pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes Él a remény! október 23-ra emlékeztünk Pusztavámon, méltó módon emlékeztünk az október 23.-i eseményekre. A Mûvelôdési Ház nagytermében megrendezett emlékmûsorban felléptek az általános iskola tanulói, akik a korabeli eseményeket varázsolták elénk. Ezt követôen Merkatz László Pusztavám polgármestere lépett a mikrofonhoz. Október 23-a történetét nem lehet sematikusan, néhány politikai vezetô döntésén keresztül bemutatni kezdte beszédét a polgármester, majd így folytatta: Október 23-a a mi forradalmunk, a mi szabadságharcunk, és nem lehet leírni anélkül, hogy az egyes emberi történetekrôl szólnánk. Nagy Imre, Király Béla, Maléter Pál, vagy a gyilkosok; Rákosi Mátyás, Kádár János, Hruscsov, Andropov és így tovább... a fôszerep nem az övék volt, és ha csak az ô tetteiket, lépéseiket nézzük, semmit sem fogunk megérteni ötvenhatból. Történelmi tény, hogy 1956 a nép spontán, nem megszervezett felkelése volt. Ebbôl következôen a benne részt vevôk politikailag megosztottak voltak. Nem ugyanúgy képzelték el Magyarország jövôjét, voltak köztük világnézeti különbségek, így egységes politikai program nem is került ki a forradalmárok kezébôl. Egy dologban azonban mégis egységesek voltak: meg akartak szabadulni a diktatúrától. Szabadságot, önrendelkezést akartak Magyarországnak. Bibó István így ír: A harcban osztály- és felekezeti különbségek nélkül vett részt az egész magyar nép, s megrendítô és csodálatos volt a felkelt nép emberséges, bölcs és megkülönböztetni kész magatartása, mellyel csupán a leigázó idegen hatalom és a honi hóhérkülönítményesek ellen fordult. Odaállíthatjuk e mellé egy más világnézetû ember, Mindszenthy József hercegprímás gondolatait: A rendszert az egész magyar nép söpörte el. A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akar határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felôl október 23-a és az azt követô két hét a világtörténelem egyik legemelkedettebb történelmi pillanata volt. Egy kép tárul az emlékezni vágyók lelki szemei elé. Monumentális és felejthetetlen kép, amely azonban, közelebbrôl megnézve, több millió apró képbôl áll össze. Ezek az apró képek, mozaikdarabok a forradalomban és Merkatz László: Ma azok tüntetnek, akik szellemi örökösei 56 vérbefojtásának szabadságharcban részt vett, illetve azt támogató egyéni sorsok, egyéni történetek. Vagyis a nemzet néhány napra csodát tett, és akik ott voltak, máig elragadtatással mesélnek arról a varázslatos idôszakról. A magyar nép az emberi természet legszebb oldalát mutatta meg a világnak: a bátorságot, a bölcsességet, az építeni akarást, a szabadságvágyat, az áldozatkészséget. A váratlan csapástól a szovjet óriás megrogyott egy pillanatra, de gyorsan összegyûjtötte seregét, hogy elsöprô, dühödt támadást indítson a magyar nemzet ellen. A zsarnok leple lehullott, többé senkivel sem hitethette el a Szovjetunió, hogy a szándékai nemesek. Többé nem ügyelt a látszatra, nem tett úgy, mintha tiszteletben tartaná a magyarok önrendelkezési jogát. Megtorlásért, bosszúért lihegve vetette rá magát Magyarországra, és kíméletlenül eltiporta a szabadságért lázadókat tette mindezt itteni csatlósai, talpnyalói közremûködésével! Mégsem volt hiábavaló az 57 évvel ezelôtti tett. Mert bár a hôsies ellenállást fizikailag megtörték, a lélek ellenállását soha nem sikerült legyûrniük. Ötvenhat tüze ott parázslott az emberek szívében, a családok, a kis közösségek rejtett világában, szájról szájra adva tovább a reményt, a bizakodást, hogy egyszer majd lángra lobbanhat a szabadság és az igazság tüze. És a parázs nem aludt ki, tovább élt a szeretet bölcsôjében, hogy aztán 1989-ben végre ismét lángra lobbanhasson. Tisztelt Honfitársaim! Azokból a mozaikdarabkákból, amelyekbôl 1956-ban két hét erejéig egy gyönyörû képet varázsoltunk a világ szeme elé, 1989-ben ismét nekiláttunk mozaikot kirakni. Szemünk elôtt az a régi, ötvenhét évvel ezelôtti kép lebegett, azt szerettük volna reprodukálni, újraalkotni. Szerettünk volna létrehozni valamit, amire aztán unokáink és az ô unokáik is büszkén tekinthetnek. Szerettük volna ismét elkápráztatni az egész világot. Tegyük fel a kérdést: Sikerült-e ez nekünk? Képesek voltunk újrailleszteni a szovjet tankok által eltiport darabkákat? Én úgy gondolom: nem sikerült. Nem sikerült, mert az a régi kép olyan szép és annyira egyedi volt, amelyet tökéletesen újrarakni lehetetlen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy képesek vagyunk rá, hogy hasonló szépségû képet alkossunk. Az 1956-os példa azt mutatja, hogy képesek vagyunk rá. Ehhez azonban az kell, hogy mindenki a saját egyedi mozaikdarabját csiszolgassa, és a közös képünk megfelelô helyére illessze. Mindenki, a megfelelô helyre. Mert mindenkire szükségünk van, ha újra hasonló szép képet akarunk magunkról, mindenkire! Éppen ezért szomorú, sôt gyalázatos, hogy vannak, akik ma nem ünnepelnek, nem méltósággal emlékeznek, nem csiszolgatják szeretettel, hazafias lelkesedéssel a mozaikdarabkájukat hanem tüntetnek. Ma tüntetnek, azok, akik szellemi örökösei 56 vérbefojtásának, azok tüntetnek, akik 2006-ban (az ötvenedik évfordulón) vérbe fojtották a megemlékezést! Mi ünnepelünk, tisztelettel meghajtjuk fejünket, és méltósággal megemlékezünk. A magunk lelkiismeretére és a tüntetôk helyett és értük is. Mert mindenkire szükségünk van! Folytatás a 2. oldalon! 3. oldal Tartalom: Pratsler János a testületben Önkormányzatunk képviselôtestületi munkaterv szerinti ülést tartott október másodikán. Az ülés bevezetéseként a Petrovics István képviselôtársunk halála miatt megüresedett képviselôi hely betöltésére került sor 4. oldal Akin a történelem átrobogott Krebsz Mátyás korát meghazudtolóan fiatalos, pedig néhány hét múlva betölti a 84. életévét. Szép kort élt meg, s nem biztos, hogy csak a genetikával magyarázható. 5. oldal Pusztavámi hideg napok Netzkár János pusztavámi nyugdíjast nemrég személyesen kerestem fel. Tôle tudom, hogy október 16- án Pusztavámon 215 magyar zsidó származású embert mészároltak le. 6. oldal Móri Bornapok felújított épületekkel Móron október 4-én ünnepélyes keretek között avatták fel a megújult Szent István tér 7. Lovarda u. 1. épülettömböt. 7. oldal november Örömüket lelik unokáikban A Pusztavámi Általános Iskola 1973-ban végzett növendékei osztálytalálkozóra gyûltek össze október 26-án. A programnak megfelelôen, elôször sétát tettek a régi iskolájuk falai között, ahol a jelenlévô 12 volt diák és a három nyugdíjas tanár felelevenítette a régi szép idôket.

2 Merkatz László: Él a remény! október 23-ra emlékeztünk Folytatás az 1. oldalról! Tisztelt Honfitársaim! Kedves pusztavámi barátaim! Mindannyian felelôsséggel tartozunk a saját sorsunkért és önmagunkon keresztül az egész közösségért. Kinek-kinek meg kell találnia azt, hogy a saját életében mit tud tenni a nemzet boldogulásáért. Október 23-a azt üzeni nekünk, hogy él a remény. Hogy képesek vagyunk rá. Hogy meg tudjuk csinálni. És hogy nem szabad másokra, a kényszerítô külsô erôkre mutogatni, nem szabad széttárni a kezünket, és azt mondani, nem megy. Igenis ott van bennünk az erô, amellyel a történelem menetét alakítani tudjuk. Igenis mi magunk vagyunk a történelem. Én azt kívánom valamennyiünknek, hogy az év minden napján erôt tudjunk meríteni ehhez a felelôsségteljes és nagy feladathoz. Örök dicsôség 56 Halvachs István leánya (Halász Gyuláné) és két unokája (ifj. Halász Gyula és Halász Krisztina) is jelen volt a temetôi koszorúzáson, ahol a pusztavámi önkormányzat, az iskola, óvoda, a Fidesz és Jobbik képviselôi is elhelyezték az emlékezés virágait Az általános iskola diákjai irodalmi mûsor keretében emlékeztek az 1956-os eseményekre hôseinek, kiengesztelô megbocsátás a forradalom leverôinek. Isten megáldja mindnyájukat! Isten áldja Magyarországot! A beszéd elhangzása után került sor az iskola irodalmi elôadására, majd a temetôben megkoszorúzták Halvachs István 56 -os pusztavámi mártír síremlékét. Mint ismeretes, 1957 nyarán Halvachs Istvánt az akkori hatalom emberei brutálisan megvertek, és halálra kínozták második félévi munkaterv A három jó barát november 13. (szerda): Beszámoló a évi költségvetés háromnegyedévi teljesítésérôl. Elôzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság. Elôadó: polgármester. Javaslat a évi költségvetési koncepció megalkotására (második tárgyalás). Elôzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság. Elôadó: polgármester évi belsô ellenôrzési terv meghatározása. Elôadó: jegyzô. H. E. P. eddigit tapasztalatairól beszámoló. Elôadó: jegyzô. Egyebek december 11. (szerda): évi költségvetési keretszámok meghatározása. Elôzetesen tárgyalja: Pénzügyi bizottság. Elôadó: polgármester. Mûvelôdési Ház évi munkatervének meghatározása. Elôadó: Mûvelôdési Ház vezetôje elsô félévi munkaterv meghatározása. Elôadó: polgármester. Közmeghallgatás! Egyebek Állandó napirendi pontok: polgármesteri beszámoló a két ülés között történt eseményekrôl, tájékoztató a döntések végrehajtásáról, bejelentések megtétele képviselôi bejelentések, interpellációk Merkatz László polgármester A Fürst Sándor utcát nemrég az önkormányzat a lakók beleegyezésével átkeresztelte Tópart útnak. Feltehetô, hogy évtizedekkel ezelôtt is már ez volt az út neve, így hát visszaörökölte eredeti nevét. A szóban forgó út (vagy utca) semmiben sem tér el a többi pusztavámi úttól (vagy utcától), hacsak abban nem, hogy él itt három férfiember, akik nyaranta de még késô ôsszel is munka után kiülnek egyikôjük háza elé és megbeszélik a világ dolgait. Ilyenkor elôkerül a kávé, a pálinka, idônként a jófajta bor is. Beszélgetnek. Talán éppen ez a furcsa az egészben, hogy a három önálló és eltérô személyiség egy nyelven beszél. Persze néha vitatkoznak, más-más véleményen vannak, de alapvetôen összetartja ôket a barátság, a kölcsönös tisztelet, az emberi szeretet. Nagy érték manapság! Példájuk követendô, mert lehet így is szomszédolni. Jaj! Majd elfelejtettem idebiggyeszteni a nevüket, hiszen ez a legfontosabb: Deme János r. fôtörzs-zászlós, Baranyai János nyugdíjas buszvezetô és Máhr Lajos aktív buszvezetô. Jövô nyáron viszem a kisszékemet, és közéjük ülök! Regisztrált mérlegképes könyvelô könyvelés Kft-nek és Bt-nek TB - ügyintézés bérszámfejtés beszámolók megírása adóbevallások készítése Kovács Lászlóné, telefon: cím: Orvosi rendelés 8 9-ig: gyermekeknek elôjegyzés nélkül! 9 12-ig felnôtteknek, csak elôjegyzéssel. Még gyógyszeríratásra is kell idôpontot kérni! Az orvosi rendelô telefonszáma: 22/ Dr. Csillag Márta mobiltelefon-száma: 30/ Pusztavámi Krónika november

3 Petrovics István helyett Pratsler János a testületben Önkormányzatunk képviselôtestületi munkaterv szerinti ülést tartott október másodikán. Az ülés bevezetéseként a Petrovics István képviselôtársunk halála miatt megüresedett képviselôi hely betöltésére került sor, a helyi válasz- Pratsler János eskütételét követôen foglalta el helyét a képviselôk között, így a testület ismét teljes létszámban dolgozik tási bizottság elnöke jelenlétében. Pratsler János, eskütételét követôen foglalta el helyét a képviselôk között, így a testület ismét teljes létszámmal dolgozik. Második napirend során a testület döntött a Szervezeti-és Mûködési Szabályzat módosításáról, ezen belül a bizottságok személyi összetételének változtatásáról. A jövôben egy bizottság fog mûködni, a Pénzügyi, Ellenôrzési és Ügyrendi Bizottság. Harmadik és negyedik napirend során tájékoztatást kaptak a képviselôk Pusztavámi Krónika november a korábbi döntések végrehajtásáról, a két ülés közötti eseményekrôl, valamint a kistérségi tanácsban végzett munkáról. Ötödik napirendünk rendhagyó volt. Ekkor számolt volna be a Civil Szervezetek Tanácsnoka a testület elôtt a szervezetek mûködésérôl, de sajnos elhalálozás ezt nem tette lehetôvé. Hatodik és hetedik napirendi pontokat el kellett halasztani, mivel a Nemzetiségi Csoportok Tanácsnokától és a Bûnmegelôzési Tanácsnoktól nem érkezett beszámoló, amit a testület elé lehetett volna vinni. Nyolcadik témaként a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás beruházását vitatták meg és fogadták el. A képviselôk az eléjük tárt elôterjesztést egyhangúlag elfogadta. A következô napirend során elfogadta a testület kiegészítés és módosítás nélkül az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Ezután döntést hozott a testület a fogorvosi praxis jogi rendezésérôl, mely döntést a jegyzô már keresztül is vezette az ÁNTSZ-nél. A kistérségi fenntartásban mûködô óvoda jövôbeni költségmegosztási módjáról az ehhez szükséges átszervezésekrôl, lépésekrôl fogadott el a testület elôzetes ütemtervet és elvi határozatot. Tizenkettedik napirenden a képviselôi bejelentések, kérdésfelvetések voltak. Legközelebbi munkaterv szerinti testületi ülésünk, november 13-án lesz. Merkatz László polgármester Az idôsek világnapja (október 1.) Az ENSZ közgyûlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét Az idôsek világnapjává. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszerezôdhet, éppen ezért a gyorsan öregedô világban az idôsek sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. Sütô András gondolatát idézem: Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdôdött. A mi világunk Önökkel: apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdôdött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövôjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elôdök példáiból meríthetünk erôt,hitet és bátorságot. Sokan mondják az idôsek közül, hogy megették már a kenyerük javát. Megtették, Nédó Géza Jegyzete Devizahitel Újabb fordulat következett be a devizahitelesek ügyében. Jogerôsen pert nyert egy siófoki devizahiteles a bankja ellen. Az adós a jövôben annyit fizet, amennyit a szerzôdéskötéskor. A bank felülvizsgálatot kér a Kúriától olvashattuk a kapos.hu nevû honlapon. Talán emlékezik rá a Tisztelt Olvasó, hogy októberi számunkban egy jegyzet keretében, amely magánvéleményt tartalmaz, írtunk a devizahitelesek kiszolgáltatottságáról, a Budapest Bank szándékáról. A pénzintézet intézkedéseit taglaltuk, amely szerintünk igazságtalan. Október hónap nagy híre a következô: Kertész Miklós devizahiteles jogerôs pert nyer az OTP Bank ellen. A felperes a következôket nyilatkozta a gyôzelme után: 8 millió forint hitelt vettünk fel, és kiszámoltuk, hogy 19 évre milliót kell visszafizetnünk. A Kertész házaspár 2007-ben vett házat devizahitelbôl. A havi törlesztô részletük rövidesen 50 ezerrôl 150 ezer forintra nôtt, ezt pedig már nem bírták fizetni. Kertész Miklós: Próbálkoztunk az OTP-hez bemenni, leveleket írtunk, hogy ennyi kölcsönt nem bírunk el, emeljék meg, de ne így. A válasz az volt, hogy 6 hónapig minden pénzünket letiltották A házaspár Lehmann György ügyvédhez fordult segítségért, aki a napokban a Pécsi Ítélôtáblán, megnyerte a pert. Ott kimondták: ez a szerzôdés tisztességtelen, mert az adós nem ellenôrizheti, mi alapján emelkednek a törlesztôrészletek. Léhmann György, ügyvéd: A jegybanki alapkamat amit várt tôlük a család, a nemzet s most már a pihenés éveit töltik. Aktívan és passzívan, anyagi gondokkal, gyengülô egészséggel, a gyerekek, unokák nyújtotta örömökkel, borúval-derûvel morzsolják lassúbbodó tempójú napjaikat. Két nemes fémbôl kellene ötvözni minden október 1-jét. Aranyhoz hasonlítom szeretô szívüket. Az arany fénye nem halványult a sok gondtól, megpróbáltatástól. Életüket hol boldogan, hol fáradtan élik. Valamikor nem hitték, hogy ilyen gyors járásúak az évek, szinte suhannak egymás után. Az arany mellett ezüst fény is változása, meg a pénzpiaci feltételek, meg a forrásköltség biztosítása ezek olyan fogalmak, amik az adós számára felfoghatatlanok, ellenôrizhetetlenek és tisztességtelenek. A szerzôdést nem semmisítette meg az ítélôtábla, de Kertészéknek a szerzôdéskötéskor fennálló kamatok és költségek szerint kell fizetniük. Az ítélet Róna Péter közgazdászt igazolta. Korábban a Kapos Televízió Fórum címû mûsorában arról beszélt, hogy a devizahitelek hibás termékek, és a kukában lenne a helyük. Ebbôl az következik, hogy az adósnak a tartozása nem lehet más, mint az a meghatározott összeg, amelyet a bank ténylegesen a rendelkezésére bocsátott mondta el Róna Péter közgazdász. Csalódott devizahitelesek tömegei tüntettek korábban a Fôvárosi Ítélôtábla elôtt. Akkor is egy OTP-s hitelszerzôdésrôl szóló jogerôs ítélettôl várták az adósok, hogy az majd az ô szerzôdésük megítélésére is hatással lesz. Lehmann György szerint a mostani jogerôs ítélet után az igazságügy-miniszter közérdekû pereket indíthatna a devizahitelesek érdekében, de valószínûnek tartja, hogy a kormány és a bankok novemberi megegyezése felülírja ezt a lehetôséget. Közben az OTP közleményt adott ki, amelyben emlékeztetnek arra, hogy Magyarországon nincs precedens jog, ezért a pécsi ítéletbôl nem lehet messzemenô következtetéseket levonni. A konkrét ügyben pedig a Kúriához fordulnak felülvizsgálatért. Mit is mondhatnák ezek után? Talán csak annyit, hogy az igazságnak elôbb vagy utóbb ki kell derülnie! csillan október 1-jén. Ezüst hajukban sok-sok tél ott felejtette fehérségét. Amint a természetben is van tavasz, nyár, ôsz és tél, az ember életében is ez a folyamat megy végbe. Az idôs kor az élet rendje, az éretté válás korszaka, életbölcsességgel, gazdag tapasztalatokkal. Kívánjuk, hogy adassék meg az idôs embereknek még sok-sok lágy, simogató tavasz! Köszönjük a példamutatást! Köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk csepegtettek. Szívbôl kívánjuk, továbbra is ragyogja be életüket a két nemes fém: az arany és az ezüst fénye. 3

4 Akin a történelem átrobogott (Beszélgetés Krebsz Mátyással) Krebsz Mátyást büntetésbôl helyeztek az Alföldre Krebsz Mátyás korát meghazudtolóan fiatalos, pedig néhány hét múlva betölti a 84. életévét. Szép kort élt meg, s nem biztos, hogy csak a genetikával magyarázható. Mindkét nagyapja nagyon fiatalon távozott az élôk sorából. Az egyik az elsô világháborúban adta vissza lelkét a teremtôjének, még harminc sem volt, a másik 26 éves korában, tetanuszmérgezésben hunyt el. Krebsz Mátyás nem is ismerhette ôket. Írásos emlékek azonban maradtak tôlük. A korabeli tábori levelek az unoka féltve ôrzött kincsei között vannak, amelybôl képet formálhat arról, hogyan is érzett, mit is gondolhatott a nagypapa. Nem hôsként állította be önmagát, hanem a családjáért aggódó egyszerû embernek, aki így fogalmazott az egyik I. világháborús tábori levelezôlapján: Idehoztak bennünket a vágóhídra! A két nagymama özvegyasszonyként élte le hátralévô életét. Magas kort ôk sem értek meg: apai nagymamája 74, anyai nagymamája 72 évet élt. Krebsz Mátyás szüleinek már több idô adatott meg az élettôl: édesanyja 82, édesapja 81 nyárnak örülhetett. Pusztavámon közismert volt, hogy a szóban forgó Krebsz család igen jómódúak voltak. Huszonnégy hektár földön gazdálkodtak, természetesen egy kis szôlô is tartozott a birtokhoz. A II. világháború után ôket is bekényszerítették a szövetkezetbe, vagyonukat elkobozták. Kulákoknak kiáltották ki, ami a fiatal Mátyásra is rossz fényt vetett, hiszen az érettségi után (1951-ben) nem vették fel az egyetemre. Sváb is, kulák is! hangzott az érv, s karrierjét derékba törték. Csodával határos módon, a sváb kitelepítések ôket nem érintették. A középiskola elvégzése után Debrecenbe került, és agronómusként a Hortobágyi Öntözô Vállalatnál alkalmazták. Büntetésbôl helyezték az Alföldre, de idôközben kiderült számára, hogy egy szerethetô munkahely veszi körül. Boldog évek következtek! Leendô feleségét (Irénkét) itt ismerte meg. Öt évig élt Debrecenben, szülei kérésére tért haza, de már nem egyedül jött, hanem saját családjával. Fia hathetes volt éppen. Idehaza sorsa nem éppen úgy alakult, ahogy szerette volna. A kulákszármazás még kísérte, munkát nehezen kapott. Aztán két évvel késôbb a szerencse mégis mellé szegôdött. Egy szép napon értesítés érkezett arról, mehet Balinkára. Ott egy igen gyenge szövetkezet mûködött, s a tehenészet élére egy megfelelô szakembert kerestek. Így lett fônöke egy istállónak, ahol 12 állatgondozóért és 10 tehénért felelt. Naponta ingázott Balinkára, ami egy évig tartott. Ezt követôen érkezett el a magyar történelemben a nagy téeszesítés idôszaka, s így került vissza Pusztavámra. Idôben kicsit visszalépünk, ugyanis 1960-ban felvették az egyetemre. Fiatalember volt, nagy kedvvel vetette magát a tanulásba. A pusztavámi évek után még dolgozott Móron, majd Fehérvárcsurgón, ám a sok utazás nem tett jót egészségi állapotának. Viszonylag fiatalon az akkori törvényeknek megfelelôen 1987-ben nyugdíjazását kérte, így 58 évesen véget ért agronómusi pályafutása. Krebsz Mátyás boldogan élvezte volna nyugdíjas éveit, ha elegendô anyagi javak álltak volna rendelkezésére. Gondolt egy nagyot: felkerekedett, és Németországba utazott azzal a céllal, hogy a fiának munkát keressen. Ám önmagának talált! A német hatóságoktól menekültstátuszt kért és kapott. Sôt, hamarosan az állampolgárságot is megszerezte, ami nem volt nehéz, hiszen valamennyi ehhez szükséges dokumentum a rendelkezésére állt. Krebsz Mátyás anyai és apai nagyapja egy korabeli énekkaros fotón. Az egyik nagypapa (ülô sor ballról jobbra a harmadik), a másik nagypapa (az ülô sor végén jobboldalt). Mindkettô neve: Krebsz Mátyás, de nem voltak rokonok Feleségével együtt a magyar rendszerváltozás elôtt települtek át Németországba. Persze ez így nem teljesen igaz, mert pusztavámi ingatlanukat és magyar állampolgárságukat megtartották. Több mint 25 éve ingáznak a két ország között. Krebsz Mátyás a családjáról büszkeséggel vall: két gyermekkel áldotta meg ôket a teremtô. Fiúk 1955-ben, lányuk 1959-ben született. Fiúk egy fiú és egy lány unokával ajándékozta meg ôket. Máté unokája utolsó éves az állatorvosi egyetemen. Janka unokájuk pedig Oxfordban, angol nyelven végzett nemzetközi pénzügyi szakon. A lányuk házasságából két fiú született. Tamás unokájuk a Corvinus Egyetemen végzett, közgazdász diplomát szerzett. A másik unokájuk Dániel, harmadéves fogorvostan-hallgató. Máté unokájuk már nôs, akinek a felesége is pusztavámi. Ezzel, mint nagyszülôk reménybeli dédnagyszülôk, az élet folytatását bizton remélhetik, mert eddigi életünknek csak így van értelme. Tudja szerkesztô úr mondta befejezésül egy kellemes beszélgetés után Krebsz Mátyás, már nem vagyok fiatal, s bizony az autóvezetés nagyon fáraszt. Erôsen azon gondolkodunk Irénkével, a feleségemmel, hogy a kinti lakásunkat eladjuk, és végleg hazatelepülünk. Német származású vagyok, német anyanyelvû, de a hazám Magyarország. Kedves Matyi bácsi! Mi szeretettel haza várjuk! Nédó Géza Idén 490 éve, hogy Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes kiszögezte 95 tételét a wittenbergi templom kapujára. A kora egyházának viszszásságaiban csalódott Luther ezzel a lépésével útjára indította a reformációt. A reformáció hitelveit ebben a három latin kifejezésben lehet tömören összefoglalni: Sola scriptura (csak az írás által) Sola gratia (csak a kegyelem által) Sola fide (csak a hit által) vagyis, hogy az üdvösség a Szentírás által leírt módon, az Isten végtelen kegyelmébe vetett hit által A reformáció ünnepe érhetô el. A reformáció hitelveinek követôit nevezzünk összefoglalóan protestánsoknak. A protestantizmus elnevezés onnan ered, hogy amikor az évi speyeri birodalmi gyûlésen a reformáció híveire hátrányos határozatot hoztak, e határozat ellen a szász választó öt másik fejedelemmel és 14 birodalmi várossal együtt ünnepélyesen tiltakozott, azaz protestált. Késôbb a protestantizmus név alá befoglalták mindazokat, akik a reformáció alaki és anyagi elveit elfogadták, vagyis akik elfogadták egyfelôl azon nézetet, hogy a keresztény vallásnak egyedüli alapja a minden emberi tételtôl és tekintélytôl függetlenül magyarázandó Szentírás, másfelôl a hit által való megigazulás tanát, vagyis azon nézetet, hogy az üdv minden papi közvetítés, s minden érdem nélkül, ingyen, Isten kegyelmébôl adatik. A lutheri reformáció nemcsak protestáns felekezetek létrejöttét, de a római katolikus egyház megújulását is maga után vonta. Mára több évszázadnyi harcos szembenállás után a római katolikus egyház és a protestáns felekezetek az ökumené szellemében, illetôleg az október 31-én római katolikus és evangélikus (lutheránus) részrôl aláírt, a megigazolásról szóló nyilatkozat alapján testvérként tekintenek egymásra sôt mi több, igazi harcostársakká is váltak a világ keresztényellenes ideológiáival, elsôsorban a kommunizmussal és a neoliberalizmussal szemben. Az ökumené szellemében minden kereszténynek van ünnepelnivalója október 31-én: a reformáció által újra középpontba került evangéliumi igék fénye minden hívô életét egyformán beragyogják. Chladek Tibor 4 Pusztavámi Krónika november

5 Pusztavámi hideg napok Netzkár János, pusztavámi nyugdíjast nemrég személyesen kerestem fel. Tôle tudom, hogy október 16- án Pusztavámon 215 magyar zsidó származású embert mészároltak le. Ma sem tudjuk, hogy halálukért ki a felelôs. Netzkár János 1930-ban született Pusztavámon. Szülei is a településhez kötôdtek, apja vájárként dol- Netzkár János: SS legények kísérték a kivégzésre a magyar munkaszolgálatosokatgozott a bányában, édesanyja pedig háztartásbeli volt. A háború vége felé 1944-ben lakatostanulónak állt, majd késôbb villanyszerelô is lett. Úgy emlékszem, október 15-én mondott le Horthy Miklós kormányzó a tisztségérôl mesélte János bácsi. Mint tanonc, a falu végén lévô nagy épületben dolgoztam, amely ma egy Tüzépnek ad otthont. Többen is vasmunkával foglalkoztunk. A munkaszolgálatosok több helyszínen is dolgoztak: a bánya körül, nálunk a mûhelyben, és egyéb helyeken. Másnap, október 16-án ezek az emberek ebédelni indultak. Feketeruhás katonák kísérték, a mai Dózsa György utcán mentek felfelé. Én személyesen nem voltam ott, de néhány kollégám szemtanúja volt, hogy ezeket az embereket géppisztollyal lekaszabolták. Mind egy szálig meghaltak. Ott is temették el ôket, de egy-két év múlva a holtesteket elszállították valahova. Azóta sem tudom, hol nyugszanak azok a szerencsétlenek. Egész életemben sokat gondoltam erre a napara. Több munkaszolgálatossal is baráti viszonyban voltam, nagyon sok volt köztük az orvos, mérnök. Miért kellett ezeket az embereket kivégezni? Kinek ártottak? Nézzük, mit ír a Magyar kronológia c. történelmi összefoglaló, amely Magyarország és a világ eseményeit augusztus 26-ától napjainkig követi. Összeállította: Béládi László október 16-án délelôtt 10 óra tájban Szálasi Ferenc felkeresi a kormányzót, hogy miniszterelnöki kinevezését kérje. Horthy a kérést határozottan elutasítja. Déli 1 óra körül a németek átviszik követségükre Lakatos Géza miniszterelnököt. Eközben a Hatvany-palotában agyonlövi magát Tost Gyula alezredes, a kormányzó szárnysegédje. A kormányzó, Lakatos Géza miniszterelnök többszöri közvetítése nyomán, délután ígéretet tesz a német kívánságok teljesítésére. 16 órakor aláírja a Lakatos által fogalmazott kiáltványt, amelyben semmisnek nyilvánítja (de nem vonja vissza) elôzô napi proklamációját, és megismétli a magyar vezérkar fônökének a csapatokhoz intézett parancsát, mely a harc folytatását rendelte el. Este 8 óra után Horthy Miklós kormányzó, miután Edmund Veesenmayer birodalmi megbízott becsületszavát adja, hogy Németországba távozásuk során ifj. Horthy Miklós csatlakozhat hozzájuk, aláírja a németek által elôkészített nyilatkozatot, amelyben lemond a kormányzóságról. Horthy Szálasi Ferencet, a Nyilaskeresztes Párt vezetôjét megbízza a magyar nemzeti összefogás kormányának megalakításával. A kormányzó élôszóban mindazonáltal hozzáfûzi: Kijelentem, hogy én sem le nem mondok, sem Szálasit miniszterelnökké ki nem nevezem, és hogy aláírásommal csakis a fiam életét akarom megmenteni. Géppisztolyok fenyegetése közben kizsarolt aláírásnak nem lehet és nincs is alkotmányjogi érvénye. Még ezen a napon Szálasi Ferenc, a Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom pártvezetôje elnökletével megalakul a Nemzeti Összefogás Kormánya, amelyben a nyilasok mellett helyet kapnak a Magyar Nemzeti Szocialista Párt, a Magyar Élet Pártja és a Magyar Megújulás Pártja képviselôi is. A nap folyamán kifüggesztik az elsô nyilas plakátokat: Aki a fegyvert leteszi, vagy erre parancsot ad, felkoncolandó. SS-egységek Pusztavámnál lemészárolják egy úton lévô munkaszolgálatos század, több mint 215 emberét. (1 DEGOB, sz. jegyzôkönyv.) Tehát ugyanazon a napon történik a pusztavámi vérengzés, mint ahogy Horthy kormányzó lemond. A rendelkezésükre álló történelmi adatok nem adnak világos választ arra az alapkérdésre, hogy a munkaszolgálatosok kivégzése, kinek a parancsára történik. Tény, hogy 10 óra tájban Szálasi felkeresi Horthyt, kérve ôt, hogy nevezze ki miniszterelnöknek. Horthy ezt megtagadja. Netzkár János azt nyilatkozza, hogy a munkaszolgálatosok ebédelni indultak, s e közben éri ôket a halál. Tény, hogy Horthy Miklós még este 8 órakor hivatalában tartózkodik, ahol azt kéri a németektôl, hogy ifj. Horthy Miklós csatlakozzon hozzájuk, s akkor aláírja az elôkészített nyilatkozatot, amelyben lemond a kormányzóságról. Ma is rejtély, A Mûvelôdési Ház falán emléktábla hirdeti az egykori mészárlást hogy ki adott parancsot a pusztavámi zsidó munkaszolgálatosok kivégzésére. A szörnyû tragédia éppen 69 évvel ezelôtt történt. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy hamarosan nagyszabású útfelújítások kezdôdnek településünk közelében. A korábbi, elhibázott kormányzati döntésekbôl fakadó PPP beruházások jelentôs részének rendezését követôen (mintegy százmilliárdos teher volt) a kormány 33 milliárd forint összegû (országosan 287 kritikus helyszínt érintô, 530 km hosszban) nagyfelületû burkolatjavítási programot indít. Fejér megye ebbôl a keretbôl 1,4 milliárd forintot költhet el tudtuk meg Törô Gábor Fejér Megyei útügyi biztostól. A megyei keret jelentôs része több mint 900 millió forint a 81-es út felújítására lesz fordítva, öt helyszínen, összesen 16 km hosszúságban. Ezért a következô Pusztavámi Krónika november hónapokban torlódásra kell számítani a Székesfehérvár - Sárkeresztes, a magyaralmási tetô, a sörédi bekötô környékén, valamint a Bodajk Mór közötti szakaszokon. Megértésüket és türelmüket kérjük! Önöknek építjük! Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot hogy már látható módon megkezdôdött a Mór - Kocs összekötô út felújítása. A felújításra kerülô szakasz Mór, Árki utca és Dad község (benzinkút) közötti rész teljes felújítása. Pályaszerkezet csere és megerôsítés, út menti fák kivágása, ritkítása, új fák telepítése, csapadékvízelvezetés, ároktisztítások, burkolások, hidak, és más mûtárgyak felújítása. A projektbôl Pusztavám túl a felújított belterületi szakaszon 280 Útfelújítások A munkálatok október közepétôl júniusáig tartanak. millió forint értékben részesedik. Az átkelô szakaszon mindhárom buszöböl-pár teljes átalakításra kerül, sávelhúzással, peronnal, vízelevezetéssel, a település beérkezô szakaszain forgalomlassító szigetek kerülnek kialakításra, sávelhúzással, kiemelt szigettel, két gyalogátkelôhely létesül a faluban, teljes átalakításra kerül a településközponti rész közlekedése, részben burkolt, részben földárkokkal kialakításra kerül a régóta problémát jelentô településközponti csapadékvíz elvezetés, hidak, átereszek kerülnek felújításra. A munkálatok október közepétôl júniusáig tartanak. November 15 és 20-a között (idôjárásfüggôen) téli útüzemeltetésre visszaveszi a kivitelezôtôl a Közútkezelô, majd március végén folytatódnak a munkálatok. A Fejér megyét érintô szakasz bekerülési költsége 1,4 milliárd forint. Kérjük óvatos, körültekintô közlekedésüket, megértésüket, türelmüket! Önöknek építjük! Törô Gábor megyei útügyi biztos, Merkatz László polgármester 5

6 Móri Bornapok felújított épületekkel Móron október 4-én ünnepélyes keretek között avatták fel a megújult Szent István tér 7. Lovarda u. 1. épülettömböt. Az épületegyüttest Spányi Antal megyéspüspök szentelte fel. Megszépült épület és köztér avatásával, felszentelésével különleges, ünnepi pillanatok elôzték meg a 79. Móri Bornapok megnyitóját. A város önkormányzata sikeresen pályázott a Közép-dunántúli Operatív Program keretein belül meghirdetett Értékmegôrzô és funkcióbôvítô város-rehabilitáció a fô feletti és fô alatti városokban címû konstrukcióra. A munkálatok során megújult Mór történelmi belvárosa. Egy sajtótájékoztató keretén belül elhangzott, hogy Mór történelmi belvárosa közel forintból újult meg. Az önkormányzat sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében, és forint vissza nem térítendô támogatást nyert a belváros rehabilitációjára. A munkák 2012 tavaszán kezdôdtek meg. Egy évvel ezelôtt, a Bornapok keretében már birtokba vehették a város lakói a megújult Kapucinus teret, az átépített Szent István-parkot és a felújított Luzsénszky kastélyt. Az idei évben folytatódott a munka és ennek eredményeként a megújult Szent István 7. Lovarda u. 1 épülettömb avatásával zárult a nagyszabású beruházás a Móri A gyógyszertár nyitva tartása Hétfôn: 13:30 15 óráig Kedd: óráig Szerda: 8 11 óráig Csütörtök: 13:30 17 óráig Péntek: 8 11 óráig Bornapok megnyitóján. Az épülettömb több funkciójú, helyet ad üzleteknek, a nyugalomra vágyó finom ízeket kedvelô turistáknak, valamint a hátsó udvari Lábasház újra egykori fényében ragyog, mely kiállításoknak, vagy akár esküvôknek is helyet adhat. A mintegy másfél évig tartó munkálatok során a város és az egész kistérség igazgatási, kulturális, közintézményi központja újult meg a Vértes utca, Kodály Zoltán utca, Dózsa György utca, Vámos köz, Arany János utca, Kapucinus tér, Erzsébet tér, Budai Nagy Antal tér, Kossuth Lajos utca, Ady Endre utca által körülhatárolt területen. Itt találhatóak továbbá a városképileg fontos mûemléki épületek és a Szent István-park. Fenyves Péter polgármester a következôkrôl szólt ünnepi köszöntôjében: Ez a pályázat lehetôséget adott a város gazdasági szerepének bôvítésére, az elérhetô közszolgáltatások javítására, a lakókörnyezet fejlesztésére. A nagyszabású beruházásnak köszönhetôen nemcsak megszépült a belváros, de új közösségi terek is létrejöttek. Törô Gábor a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke, Mór országgyûlési képviselôje kiemelte: A funkcióbôvítô pályázat alapvetô célja a városi területek olyan integrált megújítása, amely érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a város gazdasági és társadalmi aktivitása fokozódjék. Az infrastrukturális, beruházás jellegû fejlesztések mellett a soft elemek célja a Szent István- park közösségi térré való átalakítása volt. Ennek egyik eszköze, Spányi Antal püspök a Bornapok megnyitóján is részt vett, de képviselték magukat a környék településeinek polgármesterei, alpolgármesterei is. A képen a püspök úr mögött Merkatz László és Kubinyi Balázs is látható Patikai ügyelet Móron: Hétköznap: ig Ünnepnapokon: 8 22 óráig Éjszaka: Székesfehérvár, Viktória Gyógyszertár Móron a négy patika (hétfôtôl vasárnap estig) heti bontásban egymást váltja. hogy rendezvényeket valósítunk meg a parkban, amely odavonzza az érdeklôdôket. Interneten is A Pusztavámi Krónika a településünk honlapján is olvasható. Elérhetôség: Október 1. a Zene Világnapja,,A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegô. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik. (Kodály Zoltán) Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésre emelte október 1-jét, a Zene Világnapja rangjára. Ez a nap a zenemûvészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különbözô kultúrák zenéinek jobb megismerését. Életünket keresztül-kasul szövi a zene, a bölcsôtôl a sírig. A zene, ami az ember legôsibb kifejezési formája, eszköze, amely ôsibb, mint a nyelv. Még írni se tudott az emberiség, amikor a hang és a szó hatalmába kerítette. Most, a Zene világnapján akár aktív mûvelôi, akár passzív élvezôi vagyunk ennek az isteni adománynak, gondoljunk azokra, akik énekelnek, muzsikálnak, tanítanak belsô igényességük által, természetes emberi vággyal. Mi is a zene? Ez a kérdés órákon át foglalkoztat mindenkit. Maga a zene létezése is csodálatos dolog, mondhatni maga a csoda. A gondolat és a tünemények között elterülô birodalom. Mint egy megfoghatatlan közvetítô közeg, szellem és anyag közt lebeg testetlenül, mindkettôhöz kötôdve, mégis különbözve azoktól. Szellem, de szellemként kötôdik az idô mérhetôségéhez. Anyag, ám anyagként nélkülözi a teret. (forrás: Heinrich Heine) Napfényvitamin A legújabb kutatások szerint már most D-vitamin-hiányos a magyarok 90 százaléka. Pedig a D-vitamin egy létfontosságú hormon elôanyaga, amely fontos szerepet játszik az egészséges sejtfejlôdésben. Hiánya fokozhatja a szív-és érrendszeri betegségek, a csontritkulás, a cukorbetegség, a vérképzô szervi, a tumorok, illetve a fertôzô légúti betegségek kockázatát. Októbertôl májusig már nem elég erôs a napfény a D-vitamin képzôdéséhez, ezért érdemes gondoskodni a pótlásáról. Részletes tájékoztatást kérhet háziorvosától, vagy patikusától. 6 Pusztavámi Krónika november

7 Lelki Egészségnap Pusztavámon október 10-én tartottuk a lelki egészségnapot Pusztavámon, a Mûvelôdési Házban. A tavalyi évben elindult programsorozat egyre több érdeklôdôt vonzott. Idén is több témakörben volt tanácsadás, illetve elôadás és konzultáció. Volt térrendezéssel kapcsolatos elôadónk, akivel nemcsak e témakörben lehetett beszélgetni, hanem egyéb lelki, harmonizálási módszerekrôl is. Volt kártyavetô, sorselemzô, energiával gyógyító, és este a nap zárásaként egy órás hangfürdô-meditáció. A nap eseményei teljesen ingyenesek voltak, az idén elnyert TÁMOP pályázatból finanszíroztuk a költségeket. A pályázat egészségre nevelô és szemléletformáló jelleggel bír, ezért e témakörben a közeljövôben is számos program és rendezvény finanszírozható. Kérjük, hogy használják ki a lehetôséget a jövôben is, és érdeklôdjenek, jöjjenek a programjainkra a Mûvelôdési Házba! L. A. Életmód elôadások a Mûvelôdési házban! Az elnyert TÁMOP-os pályázatunk részeként lehetôség nyílik minden hónapban olyan egészséges táplálkozással kapcsolatos elôadások meghallgatására, amelyek a hétköznapi életben is megvalósítható tanácsokkal és ötletekkel szolgálnak. Az elsô elôadás október 17-én volt a Mûvelôdési Ház nagytermében. Ezen a programon a Szegedi Tudományegyetem egyik biokémikusa tartott elôadást. Nagyon hasznos, könnyen érthetô, de mégis magas színvonalú volt ez a konzultáció. Azért is nevezhetô inkább konzultációnak, mert a résztvevôk bátran kérdezhettek, és hozzászólhattak a hallottakhoz. A következô elôadás címe: Fogyókúrák és diéták helyett életmódváltozás. Ennek a pontos ideje: november óra Mindenkit sok szeretettel várunk! L. A. Örömüket lelik unokáikban A Pusztavámi Általános Iskola ban végzett növendékei osztálytalálkozóra gyûltek össze október 26-án. A programnak megfelelôen, elôször sétát tettek a régi iskolájuk falai között, ahol a jelenlévô 12 volt diák és a három nyugdíjas tanár felelevenítette a régi szép idôket. (Késôbb egy diák még csatlakozott hozzájuk. - a szerk.) Régi tantermükben Rideg Júlia tanárnô rendhagyó osztályfônöki órát tartott. Fett László a 40. évi osztálytalálkozó fôszervezôje, nem feledkezett el azokról a diáktársakról, tanárokról sem, akik már nem vehettek részt ezen a találkozón. Emlékükre gyertyát gyújtottak, majd egy perces néma fôhajtással adóztak tiszteletükre. Az egykori pusztavámi diákok az elmúlt 40 évben háromszor találkoztak. A tizedik, majd a 33. és most, a 40. évfordulón. Nem maradhatott el az egyenkénti beszámoló sem, hiszen legutóbbi találkozásukhoz képest, több változás történt az életükben. Elég, ha csak azt a száraz tényt említjük, hogy többségük nyugdíjba vonult. Kiderült: nagypapák, nagymamák lettek, nagy örömüket lelik kis unokáikban. Az est második fele már a fehér asztal mellett folytatódott, ahol címek, telefonszámok cserélôdtek igen jó hangulatban. Elôkerültek a korabeli fekete-fehér családi fotók is, öröm sugárzott arcukon, ha egy-egy alakot felismertek. Barátként, jó szívvel, tiszta lélekkel búcsúztak egymástól. Nédó Géza Anyakönyvi hírek OKTÓBER Születések: (október 09.) Szikál Ádám, édesanyja Mits Ramóna, (október 19.) Kalafatics Viola, édesanyja Vécsei Hajnalka. Házasságkötések: (október 12.) Unger Péter Wohlrab Gitta. Halálesetek: Richter Lajos (október 03.), Tultz Mihály (október 13.). A pusztavámi Általános Iskola 1973-ban végzett növendékei. Az elôtérben három volt tanáruk: Zalezsák Márta, Tóth Lajos és Koloszár Imréné Rideg Júlia Pusztavámi Krónika november 7

8 Labdarúgás A dobogó még elérhetô Iszkaszentgyörgy Pusztavám 3 1 (0 0) Megye II. osztályú labdarúgó-mérkôzés 7. forduló, ezette: Rózsa József (Zsélyi Csaba, Kis Balázs Sándor). Iszkaszentgyörgy, 100 nézô. Pusztavám: Kiss V., Rozembaum A., Klein M. (Kertai Zsolt), Czéh M. (Veress B.), Kocsis D. (Netzkár János) Magosi B., Czéh K., Zséfár S. (Németh R.) Zóka R., Katóka R., Tálas R. Gólok: Nyers Zs. (56. p.), Hollósi I. (73 és 79 p.) ill. Katóka R. (55. p.) Ifjúsági csapatunk szenzációsan futballozva 2 1-es gyôzelmet aratott az eddig még veretlen csapat otthonában. A felnôtt mérkôzés igazi rangadót hozott. Két kulturáltan futballozó csapat küzdött egymással. 16. perc: Kocsis D. hibázott ziccerben. A 22. perc: két meghatározó játékosunk megsérült (Klein M. és Zséfár S.). 44. perc: Katóka R. szenzációs passzát Tálas lôtte mellé. 55. perc: Zókát rúgták fel a 16-oson belül, a megítélt büntetôt Katóka váltotta gólra perc: még sajnos tartott a gólöröm, amikor is egy védelmi hibát kihasználva egyenlített a hazai csapat perc: Egy hazai akció után fejjel találtak be a kapunkba perc: Újból egy védelmi megingás melybôl újabb gólt kapunk perc: Egy hatalmas gólhelyzetet rontott el az ellenfél. Sajnos vereség lett a vége, meghatározó volt a gyors egyenlítés, illetve a két sérülés. Kár érte! Megalázó vereség Pusztavám Tordas 0 5 (0 3) Megye II. osztályú labdarúgó-mérkôzés 8. forduló. Vezette: Termô L., (Kalmár J., Dinnyei N.). Összeállítás: Kiss V. Rozembaum A., Kertai Zs., Fett M. (Veress B.), Kocsis D. Magosi B., Czéh K. (Netzkár J.), Németh R., Zóka R. Katóka R., Tálas R., Gólszerzôk: Kovács J. (10. és 16. p.), Németh J. (35. p.), Lizák B. (48. p.), Király J. (63. p.) Ifjúsági csapatunk a biztos gyôzelmet elmulasztva 3 0-as (!) vezetés után, 3 3-as döntetlenre végzett. A felnôtt csapat az eddig még veretlen Tordas csapatát fogadta. A hazai csapatból 4 meghatározó játékos hiányzott, ez sajnos meg is látszott a gárda teljesítményén. 10. perc: Óriási védelmi hiba után Bakos lövése talált utat a kapuba perc: Ismét egy vendég gól perc: Németh szabadrúgása szállt fölé. 35. perc: ziccerig kijátszott akció után már perc: Egy átemelést követôen perc: Sajnos megint betalált az ellenfél 0 5. Nem tudtuk felvenni a versenyt a nagyon agresszíven játszó ellenféllel szemben, így súlyos vereség lett a vége. Az egy pont is pont Vál Pusztavám 0 0 Megye II. osztályú labdarúgó-mérkôzés, 9. forduló. Vezette: Jónás Péter (Bodó D., Görcs A.) Pusztavám: Kiss V., Rozembaum A., Kertai Zs., Czéh M., Kocsis D. Magosi B., Czéh K., (Katóka M.), Nánási Gy. (Netzkár J.) Zóka R., Tálas R. (Veress B.) Ifjúsági csapatunk ügyes játékkal sima 3 0 arányú gyôzelmet aratott. A felnôtt csapat két vereséget kôvetôen, bízott a jó eredményben. Ennek tükrében telt el a mérkôzés. Elég nagy nyomást gyakoroltak a srácok a hazai csapatra, de nagy gólhelyzetet nem tudtunk kialakítani. Egy óriási ziccert azért sikerült teremteni, de azt Tálas elpuskázta. Sajnos így gól nélküli döntetlent értünk el. Sikerült idegenben pontot szerezni, ez két vereség után jókor jött. Vagy adunk, vagy kapunk egy ötöst Pusztavám Vértesacsa 5 1 (3 1) Megye II. osztályú labdarúgó-mérkôzés 10. forduló. Vezette: Szabó T., Szabó A., Szabó I.) Pusztavám: Kiss V. Rozembaum A., Kertai Zs., Czéh M., Kocsis D. Magosi B. (Netzkár J.), Zséfár S. (Veress B.), Nánási Gy. (Czéh K.), Zóka R. Katóka R. (Tálas R.), Fülöp R. Pusztavámi góllövôk: Magosi B (3. és 20. p.), Kertai Zs. (38. p.), Katóka R. (71. p.), Veress B. (83. p.) Ifi csapatunk megadta az alaphangot a jó mérkôzéshez, ugyanis 5 0 arányú gyôzelmet aratott. A felnôtt mérkôzés úgy indult, ahogy szerettük volna. Már a 3. percben a szemfüles Magosi góljával, perc: Ismét Magosi helyezte a labdát a kapuba perc: A gólfelelôs Katóka is betalált, perc: Egy védelmi hiba után szépített az ellenfél perc: Katóka kihasználta a gyorsaságát és önmaga 2., csapata 4. gólját szerezte perc: Veress egy szép csel után 18 méterrôl kilôtte a jobb alsó sarkot és beállította a végeredményt 5 1. Jó volt látni a fiúkon az akarást. Motiváltan játszottak, és ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. A 3. helyen csapatunk Pettend Pusztavám 1 4 (1 3) Megye II. osztályú labdarúgó- mérkôzés 10. forduló. Vezette: Kovács Z. (Kerkuska Miklós, Domak Ádám) Pusztavám: Kiss V. Rozembaum A., Kertai Zs., Czéh M. Fett M. (Veress B.), Magosi B., Czéh K., Nánási Gy. Zóka R. Katóka R., Fülöp R. (Netzkár J.) Gólok: Fülöp R. (2. p.), Fett M. (11. p.), Czéh K. (43. p.), Katóka R. (56. p.) ill. Zóka R. (9. p. öngól). Ifjúsági csapatunk hozta a kötelezô gyôzelmet, nyertek 3 0 ra. A felnôtt mérkôzés sajnos rossz minôségû pályán zajlott, de szerencsére a fiúk kitûnôen alkalmazkodtak ehhez. A 2. percben Fülöp Ricsi góljával már vezetünk perc: egy rossz mozdulatot követôen, Zóka öngólt vét perc: Fett M. újra megszerzi a vezetést egy szép akció után perc: az agilisan futballozó Czéh K. talál be a kapuba perc: Katóka R. egyéni szólója után lövi a negyedik gólunkat 1 4. Sajnos a 75. percben a második sárga lap után, a kiállítás sorsára jut Katóka R. 87. perc: az ellenfél egy kezezés után 11-eshez jut, amelyet Kiss V. parádés védéssel hárít. Újabb idegenbeli gyôzelem, amely teljesen megérdemelt. Csak így tovább. Még 4 forduló van hátra az ôszi szezonból. Jelenleg mindkét csapatunk a 3. helyet foglalja el a bajnokságban! Szüreti bál Stettner Attila a Pusztavámi Német Nemzetiségi Néptánc-együttes vezetôjének szervezésében, október 26-án rendezték meg az új bor ünnepét. A mûvelôdési Házban megtartott szüreti bálon több mûvészeti együttes is megjelent, mint az Oroszláni Fúvószenekar, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar november 9-én Táncos minôsítô lesz a Pusztavámi Mûvelôdési Ház nagytermében. A rendezvényre az ország minden tájáról érkeznek tánccsoportok. A minôsítô megtekintése ingyenes. A bálon az énekkarunk is fellépett Rendkívüli testületi ülés Önkormányzatunk képviselô-testülete október 14-én rendkívüli ülést tartott. Az ülés egyetlen napirendi pontjában a testület elfogadta a hivatal elôterjesztését szociális tûzifa beszerzés ügyében, melyhez a Belügyminisztérium nyújt támogatást. Az adminisztrációs folyamat után várhatóan december hónapban lehet szállítani a fát. A támogatott tüzelôn kívül önkormányzatunk továbbra is figyelemmel kíséri a rászorulókat. M. L. Pusztavámi Krónika ISSN Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: Kubinyi Balázs alpolgármester, Nédó Géza főszerkesztő, Leitner Andrea művelődésszervező, Brücklné Staudt Mónika óvodavezető, Visztné Kemele Szilvia iskolaigazgató. Műszaki szerkesztő: Losjak László, A szerkesztőség telefonszáma: 30/ Kiadó: Pusztavámi Községi Művelődési Ház A szerkesztőség címe: Nyomdai munka: ALTO Nyomda Kft. Székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. Telefon: 22/ , címe: 8 Pusztavámi Krónika augusztus

pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes Közöttetek maradok Búcsú Petrovics Istvántól Furcsa bánat ölel át, / Távoli útra indulok./ Elmarad az ismerôs világ, / Otthon melege,

Részletesebben

a hatalmas cégek diktálnak

a hatalmas cégek diktálnak Idôszaki havilap Ingyenes III. évfolyam 5. szám 2014. május Fejér megye 2. számú országgyûlési egyéni választókerületében, rendben zajlottak az április 6-i országgyûlési választások. Pusztavámon három

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2013. augusztus Új vagyonrendelet Képviselô-testületünk a munkaterv szerinti utolsó ülését július 3-án tartotta az elsô félévben. Elsô

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 9. szám Idôszaki havilap Ingyenes A pusztavámi kitelepítések emlékére állított emlékkô A Szovjetunió, Jugoszlávia, Lengyelország és Csehszlovákia, a németség sorsa szempontjából

Részletesebben

Tartalom: Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében. idôszaki havilap ingyenes. 2014. augusztus

Tartalom: Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében. idôszaki havilap ingyenes. 2014. augusztus idôszaki havilap ingyenes iii. évfolyam 8. szám Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében Szomorú látványt nyújtott a leégett sportöltözô a tûzvész után Pusztavámi tûzesethez vonultak ki a tûzoltók július

Részletesebben

pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes Adósságszolgálat rendezés 2014. január 29-én a Képviselô-testület megtartotta elsô ülését. Napirend elôtt körünkben köszöntöttük Törô

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Évfordulók. A tartalomból. ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. Október XXI. évfolyam 9. szám

Évfordulók. A tartalomból. ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. Október XXI. évfolyam 9. szám ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. Október XXI. évfolyam 9. szám A tartalomból Október 23. Pályázat Iskolai hírek Büszkeségeink Köszöntés Önkormányzati hírek Ülésteremből jelentjük Sport Programok

Részletesebben

Mi magyarok tudunk változtatni

Mi magyarok tudunk változtatni SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2011. NOVEMBER 4. Több százan vettek részt a Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár! -on Október 22-én folytatódott az egészséges életmódot

Részletesebben

Fejlesztik a malomerdô panzió környékét. tartalom: tisztelt olvasó! idôszaki havilap ingyenes

Fejlesztik a malomerdô panzió környékét. tartalom: tisztelt olvasó! idôszaki havilap ingyenes idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 2. szám Fejlesztik a malomerdô panzió környékét Pusztavám Község Önkormányzata 2015. január 28-án megtartotta (soros) nyílt testületi ülését, amelyen több napirendi

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária XXI. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. július 2. Bajnokcsapat Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária A Gépmúzeum pályázati fejlesztéséről Kádár

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 180 Ft XVII. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2010. június A tartalomból: Rehabilitáltuk Csernus Mihályt Csodálatos és Isten

Részletesebben

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza XXIII. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 24. A haza mindenek előtt Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly Az Önkormányzat idei költségvetéséről dr. Fekete Zoltán A Nyiregyháza elleni

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

Új önkormányzat: letették az esküt, bizottságokat alakítottak

Új önkormányzat: letették az esküt, bizottságokat alakítottak Közélet Kultúra Mindennapok 2014. november 10. 120 forint Új önkormányzat: letették az esküt, bizottságokat alakítottak Október 20-án tartotta alakuló ülését Nagymaros Város Képviselő-testülete. A tanácskozáson

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. SZEPTEMBER Ára: 120 Ft SZERETJÜK A FOCIT! Talán meglepõ, hogy a címlapon szerepel a Pusztaszabolcsi

Részletesebben

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 19. szám 2010. november 2. Ingyenes Koszorúzás, emlékezés, kitüntető címek átadása október 23-án Mi az ünnep? Különbözés, írta az egyik legnagyobb

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja

Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 10. szám www.fonyod.hu 2014. október Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u

Részletesebben

» Megkezdôdött a tanítás 3.» Az Apáczai Kiadó díjazott könyvei 7. » Megvan az elsô gyôzelem 13. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

» Megkezdôdött a tanítás 3.» Az Apáczai Kiadó díjazott könyvei 7. » Megvan az elsô gyôzelem 13. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XIX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM (452) 2007. SZEPTEMBER 14. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Megkezdôdött a tanítás 3.» Az Apáczai

Részletesebben

56 emléke a fiataloké is

56 emléke a fiataloké is XVIII. évfolyam, 37. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2008. október 26. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA KEMÉNY, DE KÖVETKEZETES EDZŐ 9. OLDAL BALASSA-NAP: DOLGOZÓIT DÍJAZTA A KÓRHÁZ

Részletesebben