pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes"

Átírás

1 pusztavámi krónika II. évfolyam 18. szám Idôszaki havilap Ingyenes Él a remény! október 23-ra emlékeztünk Pusztavámon, méltó módon emlékeztünk az október 23.-i eseményekre. A Mûvelôdési Ház nagytermében megrendezett emlékmûsorban felléptek az általános iskola tanulói, akik a korabeli eseményeket varázsolták elénk. Ezt követôen Merkatz László Pusztavám polgármestere lépett a mikrofonhoz. Október 23-a történetét nem lehet sematikusan, néhány politikai vezetô döntésén keresztül bemutatni kezdte beszédét a polgármester, majd így folytatta: Október 23-a a mi forradalmunk, a mi szabadságharcunk, és nem lehet leírni anélkül, hogy az egyes emberi történetekrôl szólnánk. Nagy Imre, Király Béla, Maléter Pál, vagy a gyilkosok; Rákosi Mátyás, Kádár János, Hruscsov, Andropov és így tovább... a fôszerep nem az övék volt, és ha csak az ô tetteiket, lépéseiket nézzük, semmit sem fogunk megérteni ötvenhatból. Történelmi tény, hogy 1956 a nép spontán, nem megszervezett felkelése volt. Ebbôl következôen a benne részt vevôk politikailag megosztottak voltak. Nem ugyanúgy képzelték el Magyarország jövôjét, voltak köztük világnézeti különbségek, így egységes politikai program nem is került ki a forradalmárok kezébôl. Egy dologban azonban mégis egységesek voltak: meg akartak szabadulni a diktatúrától. Szabadságot, önrendelkezést akartak Magyarországnak. Bibó István így ír: A harcban osztály- és felekezeti különbségek nélkül vett részt az egész magyar nép, s megrendítô és csodálatos volt a felkelt nép emberséges, bölcs és megkülönböztetni kész magatartása, mellyel csupán a leigázó idegen hatalom és a honi hóhérkülönítményesek ellen fordult. Odaállíthatjuk e mellé egy más világnézetû ember, Mindszenthy József hercegprímás gondolatait: A rendszert az egész magyar nép söpörte el. A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akar határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felôl október 23-a és az azt követô két hét a világtörténelem egyik legemelkedettebb történelmi pillanata volt. Egy kép tárul az emlékezni vágyók lelki szemei elé. Monumentális és felejthetetlen kép, amely azonban, közelebbrôl megnézve, több millió apró képbôl áll össze. Ezek az apró képek, mozaikdarabok a forradalomban és Merkatz László: Ma azok tüntetnek, akik szellemi örökösei 56 vérbefojtásának szabadságharcban részt vett, illetve azt támogató egyéni sorsok, egyéni történetek. Vagyis a nemzet néhány napra csodát tett, és akik ott voltak, máig elragadtatással mesélnek arról a varázslatos idôszakról. A magyar nép az emberi természet legszebb oldalát mutatta meg a világnak: a bátorságot, a bölcsességet, az építeni akarást, a szabadságvágyat, az áldozatkészséget. A váratlan csapástól a szovjet óriás megrogyott egy pillanatra, de gyorsan összegyûjtötte seregét, hogy elsöprô, dühödt támadást indítson a magyar nemzet ellen. A zsarnok leple lehullott, többé senkivel sem hitethette el a Szovjetunió, hogy a szándékai nemesek. Többé nem ügyelt a látszatra, nem tett úgy, mintha tiszteletben tartaná a magyarok önrendelkezési jogát. Megtorlásért, bosszúért lihegve vetette rá magát Magyarországra, és kíméletlenül eltiporta a szabadságért lázadókat tette mindezt itteni csatlósai, talpnyalói közremûködésével! Mégsem volt hiábavaló az 57 évvel ezelôtti tett. Mert bár a hôsies ellenállást fizikailag megtörték, a lélek ellenállását soha nem sikerült legyûrniük. Ötvenhat tüze ott parázslott az emberek szívében, a családok, a kis közösségek rejtett világában, szájról szájra adva tovább a reményt, a bizakodást, hogy egyszer majd lángra lobbanhat a szabadság és az igazság tüze. És a parázs nem aludt ki, tovább élt a szeretet bölcsôjében, hogy aztán 1989-ben végre ismét lángra lobbanhasson. Tisztelt Honfitársaim! Azokból a mozaikdarabkákból, amelyekbôl 1956-ban két hét erejéig egy gyönyörû képet varázsoltunk a világ szeme elé, 1989-ben ismét nekiláttunk mozaikot kirakni. Szemünk elôtt az a régi, ötvenhét évvel ezelôtti kép lebegett, azt szerettük volna reprodukálni, újraalkotni. Szerettünk volna létrehozni valamit, amire aztán unokáink és az ô unokáik is büszkén tekinthetnek. Szerettük volna ismét elkápráztatni az egész világot. Tegyük fel a kérdést: Sikerült-e ez nekünk? Képesek voltunk újrailleszteni a szovjet tankok által eltiport darabkákat? Én úgy gondolom: nem sikerült. Nem sikerült, mert az a régi kép olyan szép és annyira egyedi volt, amelyet tökéletesen újrarakni lehetetlen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy képesek vagyunk rá, hogy hasonló szépségû képet alkossunk. Az 1956-os példa azt mutatja, hogy képesek vagyunk rá. Ehhez azonban az kell, hogy mindenki a saját egyedi mozaikdarabját csiszolgassa, és a közös képünk megfelelô helyére illessze. Mindenki, a megfelelô helyre. Mert mindenkire szükségünk van, ha újra hasonló szép képet akarunk magunkról, mindenkire! Éppen ezért szomorú, sôt gyalázatos, hogy vannak, akik ma nem ünnepelnek, nem méltósággal emlékeznek, nem csiszolgatják szeretettel, hazafias lelkesedéssel a mozaikdarabkájukat hanem tüntetnek. Ma tüntetnek, azok, akik szellemi örökösei 56 vérbefojtásának, azok tüntetnek, akik 2006-ban (az ötvenedik évfordulón) vérbe fojtották a megemlékezést! Mi ünnepelünk, tisztelettel meghajtjuk fejünket, és méltósággal megemlékezünk. A magunk lelkiismeretére és a tüntetôk helyett és értük is. Mert mindenkire szükségünk van! Folytatás a 2. oldalon! 3. oldal Tartalom: Pratsler János a testületben Önkormányzatunk képviselôtestületi munkaterv szerinti ülést tartott október másodikán. Az ülés bevezetéseként a Petrovics István képviselôtársunk halála miatt megüresedett képviselôi hely betöltésére került sor 4. oldal Akin a történelem átrobogott Krebsz Mátyás korát meghazudtolóan fiatalos, pedig néhány hét múlva betölti a 84. életévét. Szép kort élt meg, s nem biztos, hogy csak a genetikával magyarázható. 5. oldal Pusztavámi hideg napok Netzkár János pusztavámi nyugdíjast nemrég személyesen kerestem fel. Tôle tudom, hogy október 16- án Pusztavámon 215 magyar zsidó származású embert mészároltak le. 6. oldal Móri Bornapok felújított épületekkel Móron október 4-én ünnepélyes keretek között avatták fel a megújult Szent István tér 7. Lovarda u. 1. épülettömböt. 7. oldal november Örömüket lelik unokáikban A Pusztavámi Általános Iskola 1973-ban végzett növendékei osztálytalálkozóra gyûltek össze október 26-án. A programnak megfelelôen, elôször sétát tettek a régi iskolájuk falai között, ahol a jelenlévô 12 volt diák és a három nyugdíjas tanár felelevenítette a régi szép idôket.

2 Merkatz László: Él a remény! október 23-ra emlékeztünk Folytatás az 1. oldalról! Tisztelt Honfitársaim! Kedves pusztavámi barátaim! Mindannyian felelôsséggel tartozunk a saját sorsunkért és önmagunkon keresztül az egész közösségért. Kinek-kinek meg kell találnia azt, hogy a saját életében mit tud tenni a nemzet boldogulásáért. Október 23-a azt üzeni nekünk, hogy él a remény. Hogy képesek vagyunk rá. Hogy meg tudjuk csinálni. És hogy nem szabad másokra, a kényszerítô külsô erôkre mutogatni, nem szabad széttárni a kezünket, és azt mondani, nem megy. Igenis ott van bennünk az erô, amellyel a történelem menetét alakítani tudjuk. Igenis mi magunk vagyunk a történelem. Én azt kívánom valamennyiünknek, hogy az év minden napján erôt tudjunk meríteni ehhez a felelôsségteljes és nagy feladathoz. Örök dicsôség 56 Halvachs István leánya (Halász Gyuláné) és két unokája (ifj. Halász Gyula és Halász Krisztina) is jelen volt a temetôi koszorúzáson, ahol a pusztavámi önkormányzat, az iskola, óvoda, a Fidesz és Jobbik képviselôi is elhelyezték az emlékezés virágait Az általános iskola diákjai irodalmi mûsor keretében emlékeztek az 1956-os eseményekre hôseinek, kiengesztelô megbocsátás a forradalom leverôinek. Isten megáldja mindnyájukat! Isten áldja Magyarországot! A beszéd elhangzása után került sor az iskola irodalmi elôadására, majd a temetôben megkoszorúzták Halvachs István 56 -os pusztavámi mártír síremlékét. Mint ismeretes, 1957 nyarán Halvachs Istvánt az akkori hatalom emberei brutálisan megvertek, és halálra kínozták második félévi munkaterv A három jó barát november 13. (szerda): Beszámoló a évi költségvetés háromnegyedévi teljesítésérôl. Elôzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság. Elôadó: polgármester. Javaslat a évi költségvetési koncepció megalkotására (második tárgyalás). Elôzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság. Elôadó: polgármester évi belsô ellenôrzési terv meghatározása. Elôadó: jegyzô. H. E. P. eddigit tapasztalatairól beszámoló. Elôadó: jegyzô. Egyebek december 11. (szerda): évi költségvetési keretszámok meghatározása. Elôzetesen tárgyalja: Pénzügyi bizottság. Elôadó: polgármester. Mûvelôdési Ház évi munkatervének meghatározása. Elôadó: Mûvelôdési Ház vezetôje elsô félévi munkaterv meghatározása. Elôadó: polgármester. Közmeghallgatás! Egyebek Állandó napirendi pontok: polgármesteri beszámoló a két ülés között történt eseményekrôl, tájékoztató a döntések végrehajtásáról, bejelentések megtétele képviselôi bejelentések, interpellációk Merkatz László polgármester A Fürst Sándor utcát nemrég az önkormányzat a lakók beleegyezésével átkeresztelte Tópart útnak. Feltehetô, hogy évtizedekkel ezelôtt is már ez volt az út neve, így hát visszaörökölte eredeti nevét. A szóban forgó út (vagy utca) semmiben sem tér el a többi pusztavámi úttól (vagy utcától), hacsak abban nem, hogy él itt három férfiember, akik nyaranta de még késô ôsszel is munka után kiülnek egyikôjük háza elé és megbeszélik a világ dolgait. Ilyenkor elôkerül a kávé, a pálinka, idônként a jófajta bor is. Beszélgetnek. Talán éppen ez a furcsa az egészben, hogy a három önálló és eltérô személyiség egy nyelven beszél. Persze néha vitatkoznak, más-más véleményen vannak, de alapvetôen összetartja ôket a barátság, a kölcsönös tisztelet, az emberi szeretet. Nagy érték manapság! Példájuk követendô, mert lehet így is szomszédolni. Jaj! Majd elfelejtettem idebiggyeszteni a nevüket, hiszen ez a legfontosabb: Deme János r. fôtörzs-zászlós, Baranyai János nyugdíjas buszvezetô és Máhr Lajos aktív buszvezetô. Jövô nyáron viszem a kisszékemet, és közéjük ülök! Regisztrált mérlegképes könyvelô könyvelés Kft-nek és Bt-nek TB - ügyintézés bérszámfejtés beszámolók megírása adóbevallások készítése Kovács Lászlóné, telefon: cím: Orvosi rendelés 8 9-ig: gyermekeknek elôjegyzés nélkül! 9 12-ig felnôtteknek, csak elôjegyzéssel. Még gyógyszeríratásra is kell idôpontot kérni! Az orvosi rendelô telefonszáma: 22/ Dr. Csillag Márta mobiltelefon-száma: 30/ Pusztavámi Krónika november

3 Petrovics István helyett Pratsler János a testületben Önkormányzatunk képviselôtestületi munkaterv szerinti ülést tartott október másodikán. Az ülés bevezetéseként a Petrovics István képviselôtársunk halála miatt megüresedett képviselôi hely betöltésére került sor, a helyi válasz- Pratsler János eskütételét követôen foglalta el helyét a képviselôk között, így a testület ismét teljes létszámban dolgozik tási bizottság elnöke jelenlétében. Pratsler János, eskütételét követôen foglalta el helyét a képviselôk között, így a testület ismét teljes létszámmal dolgozik. Második napirend során a testület döntött a Szervezeti-és Mûködési Szabályzat módosításáról, ezen belül a bizottságok személyi összetételének változtatásáról. A jövôben egy bizottság fog mûködni, a Pénzügyi, Ellenôrzési és Ügyrendi Bizottság. Harmadik és negyedik napirend során tájékoztatást kaptak a képviselôk Pusztavámi Krónika november a korábbi döntések végrehajtásáról, a két ülés közötti eseményekrôl, valamint a kistérségi tanácsban végzett munkáról. Ötödik napirendünk rendhagyó volt. Ekkor számolt volna be a Civil Szervezetek Tanácsnoka a testület elôtt a szervezetek mûködésérôl, de sajnos elhalálozás ezt nem tette lehetôvé. Hatodik és hetedik napirendi pontokat el kellett halasztani, mivel a Nemzetiségi Csoportok Tanácsnokától és a Bûnmegelôzési Tanácsnoktól nem érkezett beszámoló, amit a testület elé lehetett volna vinni. Nyolcadik témaként a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás beruházását vitatták meg és fogadták el. A képviselôk az eléjük tárt elôterjesztést egyhangúlag elfogadta. A következô napirend során elfogadta a testület kiegészítés és módosítás nélkül az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Ezután döntést hozott a testület a fogorvosi praxis jogi rendezésérôl, mely döntést a jegyzô már keresztül is vezette az ÁNTSZ-nél. A kistérségi fenntartásban mûködô óvoda jövôbeni költségmegosztási módjáról az ehhez szükséges átszervezésekrôl, lépésekrôl fogadott el a testület elôzetes ütemtervet és elvi határozatot. Tizenkettedik napirenden a képviselôi bejelentések, kérdésfelvetések voltak. Legközelebbi munkaterv szerinti testületi ülésünk, november 13-án lesz. Merkatz László polgármester Az idôsek világnapja (október 1.) Az ENSZ közgyûlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét Az idôsek világnapjává. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszerezôdhet, éppen ezért a gyorsan öregedô világban az idôsek sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. Sütô András gondolatát idézem: Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdôdött. A mi világunk Önökkel: apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdôdött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövôjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elôdök példáiból meríthetünk erôt,hitet és bátorságot. Sokan mondják az idôsek közül, hogy megették már a kenyerük javát. Megtették, Nédó Géza Jegyzete Devizahitel Újabb fordulat következett be a devizahitelesek ügyében. Jogerôsen pert nyert egy siófoki devizahiteles a bankja ellen. Az adós a jövôben annyit fizet, amennyit a szerzôdéskötéskor. A bank felülvizsgálatot kér a Kúriától olvashattuk a kapos.hu nevû honlapon. Talán emlékezik rá a Tisztelt Olvasó, hogy októberi számunkban egy jegyzet keretében, amely magánvéleményt tartalmaz, írtunk a devizahitelesek kiszolgáltatottságáról, a Budapest Bank szándékáról. A pénzintézet intézkedéseit taglaltuk, amely szerintünk igazságtalan. Október hónap nagy híre a következô: Kertész Miklós devizahiteles jogerôs pert nyer az OTP Bank ellen. A felperes a következôket nyilatkozta a gyôzelme után: 8 millió forint hitelt vettünk fel, és kiszámoltuk, hogy 19 évre milliót kell visszafizetnünk. A Kertész házaspár 2007-ben vett házat devizahitelbôl. A havi törlesztô részletük rövidesen 50 ezerrôl 150 ezer forintra nôtt, ezt pedig már nem bírták fizetni. Kertész Miklós: Próbálkoztunk az OTP-hez bemenni, leveleket írtunk, hogy ennyi kölcsönt nem bírunk el, emeljék meg, de ne így. A válasz az volt, hogy 6 hónapig minden pénzünket letiltották A házaspár Lehmann György ügyvédhez fordult segítségért, aki a napokban a Pécsi Ítélôtáblán, megnyerte a pert. Ott kimondták: ez a szerzôdés tisztességtelen, mert az adós nem ellenôrizheti, mi alapján emelkednek a törlesztôrészletek. Léhmann György, ügyvéd: A jegybanki alapkamat amit várt tôlük a család, a nemzet s most már a pihenés éveit töltik. Aktívan és passzívan, anyagi gondokkal, gyengülô egészséggel, a gyerekek, unokák nyújtotta örömökkel, borúval-derûvel morzsolják lassúbbodó tempójú napjaikat. Két nemes fémbôl kellene ötvözni minden október 1-jét. Aranyhoz hasonlítom szeretô szívüket. Az arany fénye nem halványult a sok gondtól, megpróbáltatástól. Életüket hol boldogan, hol fáradtan élik. Valamikor nem hitték, hogy ilyen gyors járásúak az évek, szinte suhannak egymás után. Az arany mellett ezüst fény is változása, meg a pénzpiaci feltételek, meg a forrásköltség biztosítása ezek olyan fogalmak, amik az adós számára felfoghatatlanok, ellenôrizhetetlenek és tisztességtelenek. A szerzôdést nem semmisítette meg az ítélôtábla, de Kertészéknek a szerzôdéskötéskor fennálló kamatok és költségek szerint kell fizetniük. Az ítélet Róna Péter közgazdászt igazolta. Korábban a Kapos Televízió Fórum címû mûsorában arról beszélt, hogy a devizahitelek hibás termékek, és a kukában lenne a helyük. Ebbôl az következik, hogy az adósnak a tartozása nem lehet más, mint az a meghatározott összeg, amelyet a bank ténylegesen a rendelkezésére bocsátott mondta el Róna Péter közgazdász. Csalódott devizahitelesek tömegei tüntettek korábban a Fôvárosi Ítélôtábla elôtt. Akkor is egy OTP-s hitelszerzôdésrôl szóló jogerôs ítélettôl várták az adósok, hogy az majd az ô szerzôdésük megítélésére is hatással lesz. Lehmann György szerint a mostani jogerôs ítélet után az igazságügy-miniszter közérdekû pereket indíthatna a devizahitelesek érdekében, de valószínûnek tartja, hogy a kormány és a bankok novemberi megegyezése felülírja ezt a lehetôséget. Közben az OTP közleményt adott ki, amelyben emlékeztetnek arra, hogy Magyarországon nincs precedens jog, ezért a pécsi ítéletbôl nem lehet messzemenô következtetéseket levonni. A konkrét ügyben pedig a Kúriához fordulnak felülvizsgálatért. Mit is mondhatnák ezek után? Talán csak annyit, hogy az igazságnak elôbb vagy utóbb ki kell derülnie! csillan október 1-jén. Ezüst hajukban sok-sok tél ott felejtette fehérségét. Amint a természetben is van tavasz, nyár, ôsz és tél, az ember életében is ez a folyamat megy végbe. Az idôs kor az élet rendje, az éretté válás korszaka, életbölcsességgel, gazdag tapasztalatokkal. Kívánjuk, hogy adassék meg az idôs embereknek még sok-sok lágy, simogató tavasz! Köszönjük a példamutatást! Köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk csepegtettek. Szívbôl kívánjuk, továbbra is ragyogja be életüket a két nemes fém: az arany és az ezüst fénye. 3

4 Akin a történelem átrobogott (Beszélgetés Krebsz Mátyással) Krebsz Mátyást büntetésbôl helyeztek az Alföldre Krebsz Mátyás korát meghazudtolóan fiatalos, pedig néhány hét múlva betölti a 84. életévét. Szép kort élt meg, s nem biztos, hogy csak a genetikával magyarázható. Mindkét nagyapja nagyon fiatalon távozott az élôk sorából. Az egyik az elsô világháborúban adta vissza lelkét a teremtôjének, még harminc sem volt, a másik 26 éves korában, tetanuszmérgezésben hunyt el. Krebsz Mátyás nem is ismerhette ôket. Írásos emlékek azonban maradtak tôlük. A korabeli tábori levelek az unoka féltve ôrzött kincsei között vannak, amelybôl képet formálhat arról, hogyan is érzett, mit is gondolhatott a nagypapa. Nem hôsként állította be önmagát, hanem a családjáért aggódó egyszerû embernek, aki így fogalmazott az egyik I. világháborús tábori levelezôlapján: Idehoztak bennünket a vágóhídra! A két nagymama özvegyasszonyként élte le hátralévô életét. Magas kort ôk sem értek meg: apai nagymamája 74, anyai nagymamája 72 évet élt. Krebsz Mátyás szüleinek már több idô adatott meg az élettôl: édesanyja 82, édesapja 81 nyárnak örülhetett. Pusztavámon közismert volt, hogy a szóban forgó Krebsz család igen jómódúak voltak. Huszonnégy hektár földön gazdálkodtak, természetesen egy kis szôlô is tartozott a birtokhoz. A II. világháború után ôket is bekényszerítették a szövetkezetbe, vagyonukat elkobozták. Kulákoknak kiáltották ki, ami a fiatal Mátyásra is rossz fényt vetett, hiszen az érettségi után (1951-ben) nem vették fel az egyetemre. Sváb is, kulák is! hangzott az érv, s karrierjét derékba törték. Csodával határos módon, a sváb kitelepítések ôket nem érintették. A középiskola elvégzése után Debrecenbe került, és agronómusként a Hortobágyi Öntözô Vállalatnál alkalmazták. Büntetésbôl helyezték az Alföldre, de idôközben kiderült számára, hogy egy szerethetô munkahely veszi körül. Boldog évek következtek! Leendô feleségét (Irénkét) itt ismerte meg. Öt évig élt Debrecenben, szülei kérésére tért haza, de már nem egyedül jött, hanem saját családjával. Fia hathetes volt éppen. Idehaza sorsa nem éppen úgy alakult, ahogy szerette volna. A kulákszármazás még kísérte, munkát nehezen kapott. Aztán két évvel késôbb a szerencse mégis mellé szegôdött. Egy szép napon értesítés érkezett arról, mehet Balinkára. Ott egy igen gyenge szövetkezet mûködött, s a tehenészet élére egy megfelelô szakembert kerestek. Így lett fônöke egy istállónak, ahol 12 állatgondozóért és 10 tehénért felelt. Naponta ingázott Balinkára, ami egy évig tartott. Ezt követôen érkezett el a magyar történelemben a nagy téeszesítés idôszaka, s így került vissza Pusztavámra. Idôben kicsit visszalépünk, ugyanis 1960-ban felvették az egyetemre. Fiatalember volt, nagy kedvvel vetette magát a tanulásba. A pusztavámi évek után még dolgozott Móron, majd Fehérvárcsurgón, ám a sok utazás nem tett jót egészségi állapotának. Viszonylag fiatalon az akkori törvényeknek megfelelôen 1987-ben nyugdíjazását kérte, így 58 évesen véget ért agronómusi pályafutása. Krebsz Mátyás boldogan élvezte volna nyugdíjas éveit, ha elegendô anyagi javak álltak volna rendelkezésére. Gondolt egy nagyot: felkerekedett, és Németországba utazott azzal a céllal, hogy a fiának munkát keressen. Ám önmagának talált! A német hatóságoktól menekültstátuszt kért és kapott. Sôt, hamarosan az állampolgárságot is megszerezte, ami nem volt nehéz, hiszen valamennyi ehhez szükséges dokumentum a rendelkezésére állt. Krebsz Mátyás anyai és apai nagyapja egy korabeli énekkaros fotón. Az egyik nagypapa (ülô sor ballról jobbra a harmadik), a másik nagypapa (az ülô sor végén jobboldalt). Mindkettô neve: Krebsz Mátyás, de nem voltak rokonok Feleségével együtt a magyar rendszerváltozás elôtt települtek át Németországba. Persze ez így nem teljesen igaz, mert pusztavámi ingatlanukat és magyar állampolgárságukat megtartották. Több mint 25 éve ingáznak a két ország között. Krebsz Mátyás a családjáról büszkeséggel vall: két gyermekkel áldotta meg ôket a teremtô. Fiúk 1955-ben, lányuk 1959-ben született. Fiúk egy fiú és egy lány unokával ajándékozta meg ôket. Máté unokája utolsó éves az állatorvosi egyetemen. Janka unokájuk pedig Oxfordban, angol nyelven végzett nemzetközi pénzügyi szakon. A lányuk házasságából két fiú született. Tamás unokájuk a Corvinus Egyetemen végzett, közgazdász diplomát szerzett. A másik unokájuk Dániel, harmadéves fogorvostan-hallgató. Máté unokájuk már nôs, akinek a felesége is pusztavámi. Ezzel, mint nagyszülôk reménybeli dédnagyszülôk, az élet folytatását bizton remélhetik, mert eddigi életünknek csak így van értelme. Tudja szerkesztô úr mondta befejezésül egy kellemes beszélgetés után Krebsz Mátyás, már nem vagyok fiatal, s bizony az autóvezetés nagyon fáraszt. Erôsen azon gondolkodunk Irénkével, a feleségemmel, hogy a kinti lakásunkat eladjuk, és végleg hazatelepülünk. Német származású vagyok, német anyanyelvû, de a hazám Magyarország. Kedves Matyi bácsi! Mi szeretettel haza várjuk! Nédó Géza Idén 490 éve, hogy Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes kiszögezte 95 tételét a wittenbergi templom kapujára. A kora egyházának viszszásságaiban csalódott Luther ezzel a lépésével útjára indította a reformációt. A reformáció hitelveit ebben a három latin kifejezésben lehet tömören összefoglalni: Sola scriptura (csak az írás által) Sola gratia (csak a kegyelem által) Sola fide (csak a hit által) vagyis, hogy az üdvösség a Szentírás által leírt módon, az Isten végtelen kegyelmébe vetett hit által A reformáció ünnepe érhetô el. A reformáció hitelveinek követôit nevezzünk összefoglalóan protestánsoknak. A protestantizmus elnevezés onnan ered, hogy amikor az évi speyeri birodalmi gyûlésen a reformáció híveire hátrányos határozatot hoztak, e határozat ellen a szász választó öt másik fejedelemmel és 14 birodalmi várossal együtt ünnepélyesen tiltakozott, azaz protestált. Késôbb a protestantizmus név alá befoglalták mindazokat, akik a reformáció alaki és anyagi elveit elfogadták, vagyis akik elfogadták egyfelôl azon nézetet, hogy a keresztény vallásnak egyedüli alapja a minden emberi tételtôl és tekintélytôl függetlenül magyarázandó Szentírás, másfelôl a hit által való megigazulás tanát, vagyis azon nézetet, hogy az üdv minden papi közvetítés, s minden érdem nélkül, ingyen, Isten kegyelmébôl adatik. A lutheri reformáció nemcsak protestáns felekezetek létrejöttét, de a római katolikus egyház megújulását is maga után vonta. Mára több évszázadnyi harcos szembenállás után a római katolikus egyház és a protestáns felekezetek az ökumené szellemében, illetôleg az október 31-én római katolikus és evangélikus (lutheránus) részrôl aláírt, a megigazolásról szóló nyilatkozat alapján testvérként tekintenek egymásra sôt mi több, igazi harcostársakká is váltak a világ keresztényellenes ideológiáival, elsôsorban a kommunizmussal és a neoliberalizmussal szemben. Az ökumené szellemében minden kereszténynek van ünnepelnivalója október 31-én: a reformáció által újra középpontba került evangéliumi igék fénye minden hívô életét egyformán beragyogják. Chladek Tibor 4 Pusztavámi Krónika november

5 Pusztavámi hideg napok Netzkár János, pusztavámi nyugdíjast nemrég személyesen kerestem fel. Tôle tudom, hogy október 16- án Pusztavámon 215 magyar zsidó származású embert mészároltak le. Ma sem tudjuk, hogy halálukért ki a felelôs. Netzkár János 1930-ban született Pusztavámon. Szülei is a településhez kötôdtek, apja vájárként dol- Netzkár János: SS legények kísérték a kivégzésre a magyar munkaszolgálatosokatgozott a bányában, édesanyja pedig háztartásbeli volt. A háború vége felé 1944-ben lakatostanulónak állt, majd késôbb villanyszerelô is lett. Úgy emlékszem, október 15-én mondott le Horthy Miklós kormányzó a tisztségérôl mesélte János bácsi. Mint tanonc, a falu végén lévô nagy épületben dolgoztam, amely ma egy Tüzépnek ad otthont. Többen is vasmunkával foglalkoztunk. A munkaszolgálatosok több helyszínen is dolgoztak: a bánya körül, nálunk a mûhelyben, és egyéb helyeken. Másnap, október 16-án ezek az emberek ebédelni indultak. Feketeruhás katonák kísérték, a mai Dózsa György utcán mentek felfelé. Én személyesen nem voltam ott, de néhány kollégám szemtanúja volt, hogy ezeket az embereket géppisztollyal lekaszabolták. Mind egy szálig meghaltak. Ott is temették el ôket, de egy-két év múlva a holtesteket elszállították valahova. Azóta sem tudom, hol nyugszanak azok a szerencsétlenek. Egész életemben sokat gondoltam erre a napara. Több munkaszolgálatossal is baráti viszonyban voltam, nagyon sok volt köztük az orvos, mérnök. Miért kellett ezeket az embereket kivégezni? Kinek ártottak? Nézzük, mit ír a Magyar kronológia c. történelmi összefoglaló, amely Magyarország és a világ eseményeit augusztus 26-ától napjainkig követi. Összeállította: Béládi László október 16-án délelôtt 10 óra tájban Szálasi Ferenc felkeresi a kormányzót, hogy miniszterelnöki kinevezését kérje. Horthy a kérést határozottan elutasítja. Déli 1 óra körül a németek átviszik követségükre Lakatos Géza miniszterelnököt. Eközben a Hatvany-palotában agyonlövi magát Tost Gyula alezredes, a kormányzó szárnysegédje. A kormányzó, Lakatos Géza miniszterelnök többszöri közvetítése nyomán, délután ígéretet tesz a német kívánságok teljesítésére. 16 órakor aláírja a Lakatos által fogalmazott kiáltványt, amelyben semmisnek nyilvánítja (de nem vonja vissza) elôzô napi proklamációját, és megismétli a magyar vezérkar fônökének a csapatokhoz intézett parancsát, mely a harc folytatását rendelte el. Este 8 óra után Horthy Miklós kormányzó, miután Edmund Veesenmayer birodalmi megbízott becsületszavát adja, hogy Németországba távozásuk során ifj. Horthy Miklós csatlakozhat hozzájuk, aláírja a németek által elôkészített nyilatkozatot, amelyben lemond a kormányzóságról. Horthy Szálasi Ferencet, a Nyilaskeresztes Párt vezetôjét megbízza a magyar nemzeti összefogás kormányának megalakításával. A kormányzó élôszóban mindazonáltal hozzáfûzi: Kijelentem, hogy én sem le nem mondok, sem Szálasit miniszterelnökké ki nem nevezem, és hogy aláírásommal csakis a fiam életét akarom megmenteni. Géppisztolyok fenyegetése közben kizsarolt aláírásnak nem lehet és nincs is alkotmányjogi érvénye. Még ezen a napon Szálasi Ferenc, a Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom pártvezetôje elnökletével megalakul a Nemzeti Összefogás Kormánya, amelyben a nyilasok mellett helyet kapnak a Magyar Nemzeti Szocialista Párt, a Magyar Élet Pártja és a Magyar Megújulás Pártja képviselôi is. A nap folyamán kifüggesztik az elsô nyilas plakátokat: Aki a fegyvert leteszi, vagy erre parancsot ad, felkoncolandó. SS-egységek Pusztavámnál lemészárolják egy úton lévô munkaszolgálatos század, több mint 215 emberét. (1 DEGOB, sz. jegyzôkönyv.) Tehát ugyanazon a napon történik a pusztavámi vérengzés, mint ahogy Horthy kormányzó lemond. A rendelkezésükre álló történelmi adatok nem adnak világos választ arra az alapkérdésre, hogy a munkaszolgálatosok kivégzése, kinek a parancsára történik. Tény, hogy 10 óra tájban Szálasi felkeresi Horthyt, kérve ôt, hogy nevezze ki miniszterelnöknek. Horthy ezt megtagadja. Netzkár János azt nyilatkozza, hogy a munkaszolgálatosok ebédelni indultak, s e közben éri ôket a halál. Tény, hogy Horthy Miklós még este 8 órakor hivatalában tartózkodik, ahol azt kéri a németektôl, hogy ifj. Horthy Miklós csatlakozzon hozzájuk, s akkor aláírja az elôkészített nyilatkozatot, amelyben lemond a kormányzóságról. Ma is rejtély, A Mûvelôdési Ház falán emléktábla hirdeti az egykori mészárlást hogy ki adott parancsot a pusztavámi zsidó munkaszolgálatosok kivégzésére. A szörnyû tragédia éppen 69 évvel ezelôtt történt. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy hamarosan nagyszabású útfelújítások kezdôdnek településünk közelében. A korábbi, elhibázott kormányzati döntésekbôl fakadó PPP beruházások jelentôs részének rendezését követôen (mintegy százmilliárdos teher volt) a kormány 33 milliárd forint összegû (országosan 287 kritikus helyszínt érintô, 530 km hosszban) nagyfelületû burkolatjavítási programot indít. Fejér megye ebbôl a keretbôl 1,4 milliárd forintot költhet el tudtuk meg Törô Gábor Fejér Megyei útügyi biztostól. A megyei keret jelentôs része több mint 900 millió forint a 81-es út felújítására lesz fordítva, öt helyszínen, összesen 16 km hosszúságban. Ezért a következô Pusztavámi Krónika november hónapokban torlódásra kell számítani a Székesfehérvár - Sárkeresztes, a magyaralmási tetô, a sörédi bekötô környékén, valamint a Bodajk Mór közötti szakaszokon. Megértésüket és türelmüket kérjük! Önöknek építjük! Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot hogy már látható módon megkezdôdött a Mór - Kocs összekötô út felújítása. A felújításra kerülô szakasz Mór, Árki utca és Dad község (benzinkút) közötti rész teljes felújítása. Pályaszerkezet csere és megerôsítés, út menti fák kivágása, ritkítása, új fák telepítése, csapadékvízelvezetés, ároktisztítások, burkolások, hidak, és más mûtárgyak felújítása. A projektbôl Pusztavám túl a felújított belterületi szakaszon 280 Útfelújítások A munkálatok október közepétôl júniusáig tartanak. millió forint értékben részesedik. Az átkelô szakaszon mindhárom buszöböl-pár teljes átalakításra kerül, sávelhúzással, peronnal, vízelevezetéssel, a település beérkezô szakaszain forgalomlassító szigetek kerülnek kialakításra, sávelhúzással, kiemelt szigettel, két gyalogátkelôhely létesül a faluban, teljes átalakításra kerül a településközponti rész közlekedése, részben burkolt, részben földárkokkal kialakításra kerül a régóta problémát jelentô településközponti csapadékvíz elvezetés, hidak, átereszek kerülnek felújításra. A munkálatok október közepétôl júniusáig tartanak. November 15 és 20-a között (idôjárásfüggôen) téli útüzemeltetésre visszaveszi a kivitelezôtôl a Közútkezelô, majd március végén folytatódnak a munkálatok. A Fejér megyét érintô szakasz bekerülési költsége 1,4 milliárd forint. Kérjük óvatos, körültekintô közlekedésüket, megértésüket, türelmüket! Önöknek építjük! Törô Gábor megyei útügyi biztos, Merkatz László polgármester 5

6 Móri Bornapok felújított épületekkel Móron október 4-én ünnepélyes keretek között avatták fel a megújult Szent István tér 7. Lovarda u. 1. épülettömböt. Az épületegyüttest Spányi Antal megyéspüspök szentelte fel. Megszépült épület és köztér avatásával, felszentelésével különleges, ünnepi pillanatok elôzték meg a 79. Móri Bornapok megnyitóját. A város önkormányzata sikeresen pályázott a Közép-dunántúli Operatív Program keretein belül meghirdetett Értékmegôrzô és funkcióbôvítô város-rehabilitáció a fô feletti és fô alatti városokban címû konstrukcióra. A munkálatok során megújult Mór történelmi belvárosa. Egy sajtótájékoztató keretén belül elhangzott, hogy Mór történelmi belvárosa közel forintból újult meg. Az önkormányzat sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében, és forint vissza nem térítendô támogatást nyert a belváros rehabilitációjára. A munkák 2012 tavaszán kezdôdtek meg. Egy évvel ezelôtt, a Bornapok keretében már birtokba vehették a város lakói a megújult Kapucinus teret, az átépített Szent István-parkot és a felújított Luzsénszky kastélyt. Az idei évben folytatódott a munka és ennek eredményeként a megújult Szent István 7. Lovarda u. 1 épülettömb avatásával zárult a nagyszabású beruházás a Móri A gyógyszertár nyitva tartása Hétfôn: 13:30 15 óráig Kedd: óráig Szerda: 8 11 óráig Csütörtök: 13:30 17 óráig Péntek: 8 11 óráig Bornapok megnyitóján. Az épülettömb több funkciójú, helyet ad üzleteknek, a nyugalomra vágyó finom ízeket kedvelô turistáknak, valamint a hátsó udvari Lábasház újra egykori fényében ragyog, mely kiállításoknak, vagy akár esküvôknek is helyet adhat. A mintegy másfél évig tartó munkálatok során a város és az egész kistérség igazgatási, kulturális, közintézményi központja újult meg a Vértes utca, Kodály Zoltán utca, Dózsa György utca, Vámos köz, Arany János utca, Kapucinus tér, Erzsébet tér, Budai Nagy Antal tér, Kossuth Lajos utca, Ady Endre utca által körülhatárolt területen. Itt találhatóak továbbá a városképileg fontos mûemléki épületek és a Szent István-park. Fenyves Péter polgármester a következôkrôl szólt ünnepi köszöntôjében: Ez a pályázat lehetôséget adott a város gazdasági szerepének bôvítésére, az elérhetô közszolgáltatások javítására, a lakókörnyezet fejlesztésére. A nagyszabású beruházásnak köszönhetôen nemcsak megszépült a belváros, de új közösségi terek is létrejöttek. Törô Gábor a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke, Mór országgyûlési képviselôje kiemelte: A funkcióbôvítô pályázat alapvetô célja a városi területek olyan integrált megújítása, amely érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a város gazdasági és társadalmi aktivitása fokozódjék. Az infrastrukturális, beruházás jellegû fejlesztések mellett a soft elemek célja a Szent István- park közösségi térré való átalakítása volt. Ennek egyik eszköze, Spányi Antal püspök a Bornapok megnyitóján is részt vett, de képviselték magukat a környék településeinek polgármesterei, alpolgármesterei is. A képen a püspök úr mögött Merkatz László és Kubinyi Balázs is látható Patikai ügyelet Móron: Hétköznap: ig Ünnepnapokon: 8 22 óráig Éjszaka: Székesfehérvár, Viktória Gyógyszertár Móron a négy patika (hétfôtôl vasárnap estig) heti bontásban egymást váltja. hogy rendezvényeket valósítunk meg a parkban, amely odavonzza az érdeklôdôket. Interneten is A Pusztavámi Krónika a településünk honlapján is olvasható. Elérhetôség: Október 1. a Zene Világnapja,,A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegô. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik. (Kodály Zoltán) Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésre emelte október 1-jét, a Zene Világnapja rangjára. Ez a nap a zenemûvészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különbözô kultúrák zenéinek jobb megismerését. Életünket keresztül-kasul szövi a zene, a bölcsôtôl a sírig. A zene, ami az ember legôsibb kifejezési formája, eszköze, amely ôsibb, mint a nyelv. Még írni se tudott az emberiség, amikor a hang és a szó hatalmába kerítette. Most, a Zene világnapján akár aktív mûvelôi, akár passzív élvezôi vagyunk ennek az isteni adománynak, gondoljunk azokra, akik énekelnek, muzsikálnak, tanítanak belsô igényességük által, természetes emberi vággyal. Mi is a zene? Ez a kérdés órákon át foglalkoztat mindenkit. Maga a zene létezése is csodálatos dolog, mondhatni maga a csoda. A gondolat és a tünemények között elterülô birodalom. Mint egy megfoghatatlan közvetítô közeg, szellem és anyag közt lebeg testetlenül, mindkettôhöz kötôdve, mégis különbözve azoktól. Szellem, de szellemként kötôdik az idô mérhetôségéhez. Anyag, ám anyagként nélkülözi a teret. (forrás: Heinrich Heine) Napfényvitamin A legújabb kutatások szerint már most D-vitamin-hiányos a magyarok 90 százaléka. Pedig a D-vitamin egy létfontosságú hormon elôanyaga, amely fontos szerepet játszik az egészséges sejtfejlôdésben. Hiánya fokozhatja a szív-és érrendszeri betegségek, a csontritkulás, a cukorbetegség, a vérképzô szervi, a tumorok, illetve a fertôzô légúti betegségek kockázatát. Októbertôl májusig már nem elég erôs a napfény a D-vitamin képzôdéséhez, ezért érdemes gondoskodni a pótlásáról. Részletes tájékoztatást kérhet háziorvosától, vagy patikusától. 6 Pusztavámi Krónika november

7 Lelki Egészségnap Pusztavámon október 10-én tartottuk a lelki egészségnapot Pusztavámon, a Mûvelôdési Házban. A tavalyi évben elindult programsorozat egyre több érdeklôdôt vonzott. Idén is több témakörben volt tanácsadás, illetve elôadás és konzultáció. Volt térrendezéssel kapcsolatos elôadónk, akivel nemcsak e témakörben lehetett beszélgetni, hanem egyéb lelki, harmonizálási módszerekrôl is. Volt kártyavetô, sorselemzô, energiával gyógyító, és este a nap zárásaként egy órás hangfürdô-meditáció. A nap eseményei teljesen ingyenesek voltak, az idén elnyert TÁMOP pályázatból finanszíroztuk a költségeket. A pályázat egészségre nevelô és szemléletformáló jelleggel bír, ezért e témakörben a közeljövôben is számos program és rendezvény finanszírozható. Kérjük, hogy használják ki a lehetôséget a jövôben is, és érdeklôdjenek, jöjjenek a programjainkra a Mûvelôdési Házba! L. A. Életmód elôadások a Mûvelôdési házban! Az elnyert TÁMOP-os pályázatunk részeként lehetôség nyílik minden hónapban olyan egészséges táplálkozással kapcsolatos elôadások meghallgatására, amelyek a hétköznapi életben is megvalósítható tanácsokkal és ötletekkel szolgálnak. Az elsô elôadás október 17-én volt a Mûvelôdési Ház nagytermében. Ezen a programon a Szegedi Tudományegyetem egyik biokémikusa tartott elôadást. Nagyon hasznos, könnyen érthetô, de mégis magas színvonalú volt ez a konzultáció. Azért is nevezhetô inkább konzultációnak, mert a résztvevôk bátran kérdezhettek, és hozzászólhattak a hallottakhoz. A következô elôadás címe: Fogyókúrák és diéták helyett életmódváltozás. Ennek a pontos ideje: november óra Mindenkit sok szeretettel várunk! L. A. Örömüket lelik unokáikban A Pusztavámi Általános Iskola ban végzett növendékei osztálytalálkozóra gyûltek össze október 26-án. A programnak megfelelôen, elôször sétát tettek a régi iskolájuk falai között, ahol a jelenlévô 12 volt diák és a három nyugdíjas tanár felelevenítette a régi szép idôket. (Késôbb egy diák még csatlakozott hozzájuk. - a szerk.) Régi tantermükben Rideg Júlia tanárnô rendhagyó osztályfônöki órát tartott. Fett László a 40. évi osztálytalálkozó fôszervezôje, nem feledkezett el azokról a diáktársakról, tanárokról sem, akik már nem vehettek részt ezen a találkozón. Emlékükre gyertyát gyújtottak, majd egy perces néma fôhajtással adóztak tiszteletükre. Az egykori pusztavámi diákok az elmúlt 40 évben háromszor találkoztak. A tizedik, majd a 33. és most, a 40. évfordulón. Nem maradhatott el az egyenkénti beszámoló sem, hiszen legutóbbi találkozásukhoz képest, több változás történt az életükben. Elég, ha csak azt a száraz tényt említjük, hogy többségük nyugdíjba vonult. Kiderült: nagypapák, nagymamák lettek, nagy örömüket lelik kis unokáikban. Az est második fele már a fehér asztal mellett folytatódott, ahol címek, telefonszámok cserélôdtek igen jó hangulatban. Elôkerültek a korabeli fekete-fehér családi fotók is, öröm sugárzott arcukon, ha egy-egy alakot felismertek. Barátként, jó szívvel, tiszta lélekkel búcsúztak egymástól. Nédó Géza Anyakönyvi hírek OKTÓBER Születések: (október 09.) Szikál Ádám, édesanyja Mits Ramóna, (október 19.) Kalafatics Viola, édesanyja Vécsei Hajnalka. Házasságkötések: (október 12.) Unger Péter Wohlrab Gitta. Halálesetek: Richter Lajos (október 03.), Tultz Mihály (október 13.). A pusztavámi Általános Iskola 1973-ban végzett növendékei. Az elôtérben három volt tanáruk: Zalezsák Márta, Tóth Lajos és Koloszár Imréné Rideg Júlia Pusztavámi Krónika november 7

8 Labdarúgás A dobogó még elérhetô Iszkaszentgyörgy Pusztavám 3 1 (0 0) Megye II. osztályú labdarúgó-mérkôzés 7. forduló, ezette: Rózsa József (Zsélyi Csaba, Kis Balázs Sándor). Iszkaszentgyörgy, 100 nézô. Pusztavám: Kiss V., Rozembaum A., Klein M. (Kertai Zsolt), Czéh M. (Veress B.), Kocsis D. (Netzkár János) Magosi B., Czéh K., Zséfár S. (Németh R.) Zóka R., Katóka R., Tálas R. Gólok: Nyers Zs. (56. p.), Hollósi I. (73 és 79 p.) ill. Katóka R. (55. p.) Ifjúsági csapatunk szenzációsan futballozva 2 1-es gyôzelmet aratott az eddig még veretlen csapat otthonában. A felnôtt mérkôzés igazi rangadót hozott. Két kulturáltan futballozó csapat küzdött egymással. 16. perc: Kocsis D. hibázott ziccerben. A 22. perc: két meghatározó játékosunk megsérült (Klein M. és Zséfár S.). 44. perc: Katóka R. szenzációs passzát Tálas lôtte mellé. 55. perc: Zókát rúgták fel a 16-oson belül, a megítélt büntetôt Katóka váltotta gólra perc: még sajnos tartott a gólöröm, amikor is egy védelmi hibát kihasználva egyenlített a hazai csapat perc: Egy hazai akció után fejjel találtak be a kapunkba perc: Újból egy védelmi megingás melybôl újabb gólt kapunk perc: Egy hatalmas gólhelyzetet rontott el az ellenfél. Sajnos vereség lett a vége, meghatározó volt a gyors egyenlítés, illetve a két sérülés. Kár érte! Megalázó vereség Pusztavám Tordas 0 5 (0 3) Megye II. osztályú labdarúgó-mérkôzés 8. forduló. Vezette: Termô L., (Kalmár J., Dinnyei N.). Összeállítás: Kiss V. Rozembaum A., Kertai Zs., Fett M. (Veress B.), Kocsis D. Magosi B., Czéh K. (Netzkár J.), Németh R., Zóka R. Katóka R., Tálas R., Gólszerzôk: Kovács J. (10. és 16. p.), Németh J. (35. p.), Lizák B. (48. p.), Király J. (63. p.) Ifjúsági csapatunk a biztos gyôzelmet elmulasztva 3 0-as (!) vezetés után, 3 3-as döntetlenre végzett. A felnôtt csapat az eddig még veretlen Tordas csapatát fogadta. A hazai csapatból 4 meghatározó játékos hiányzott, ez sajnos meg is látszott a gárda teljesítményén. 10. perc: Óriási védelmi hiba után Bakos lövése talált utat a kapuba perc: Ismét egy vendég gól perc: Németh szabadrúgása szállt fölé. 35. perc: ziccerig kijátszott akció után már perc: Egy átemelést követôen perc: Sajnos megint betalált az ellenfél 0 5. Nem tudtuk felvenni a versenyt a nagyon agresszíven játszó ellenféllel szemben, így súlyos vereség lett a vége. Az egy pont is pont Vál Pusztavám 0 0 Megye II. osztályú labdarúgó-mérkôzés, 9. forduló. Vezette: Jónás Péter (Bodó D., Görcs A.) Pusztavám: Kiss V., Rozembaum A., Kertai Zs., Czéh M., Kocsis D. Magosi B., Czéh K., (Katóka M.), Nánási Gy. (Netzkár J.) Zóka R., Tálas R. (Veress B.) Ifjúsági csapatunk ügyes játékkal sima 3 0 arányú gyôzelmet aratott. A felnôtt csapat két vereséget kôvetôen, bízott a jó eredményben. Ennek tükrében telt el a mérkôzés. Elég nagy nyomást gyakoroltak a srácok a hazai csapatra, de nagy gólhelyzetet nem tudtunk kialakítani. Egy óriási ziccert azért sikerült teremteni, de azt Tálas elpuskázta. Sajnos így gól nélküli döntetlent értünk el. Sikerült idegenben pontot szerezni, ez két vereség után jókor jött. Vagy adunk, vagy kapunk egy ötöst Pusztavám Vértesacsa 5 1 (3 1) Megye II. osztályú labdarúgó-mérkôzés 10. forduló. Vezette: Szabó T., Szabó A., Szabó I.) Pusztavám: Kiss V. Rozembaum A., Kertai Zs., Czéh M., Kocsis D. Magosi B. (Netzkár J.), Zséfár S. (Veress B.), Nánási Gy. (Czéh K.), Zóka R. Katóka R. (Tálas R.), Fülöp R. Pusztavámi góllövôk: Magosi B (3. és 20. p.), Kertai Zs. (38. p.), Katóka R. (71. p.), Veress B. (83. p.) Ifi csapatunk megadta az alaphangot a jó mérkôzéshez, ugyanis 5 0 arányú gyôzelmet aratott. A felnôtt mérkôzés úgy indult, ahogy szerettük volna. Már a 3. percben a szemfüles Magosi góljával, perc: Ismét Magosi helyezte a labdát a kapuba perc: A gólfelelôs Katóka is betalált, perc: Egy védelmi hiba után szépített az ellenfél perc: Katóka kihasználta a gyorsaságát és önmaga 2., csapata 4. gólját szerezte perc: Veress egy szép csel után 18 méterrôl kilôtte a jobb alsó sarkot és beállította a végeredményt 5 1. Jó volt látni a fiúkon az akarást. Motiváltan játszottak, és ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. A 3. helyen csapatunk Pettend Pusztavám 1 4 (1 3) Megye II. osztályú labdarúgó- mérkôzés 10. forduló. Vezette: Kovács Z. (Kerkuska Miklós, Domak Ádám) Pusztavám: Kiss V. Rozembaum A., Kertai Zs., Czéh M. Fett M. (Veress B.), Magosi B., Czéh K., Nánási Gy. Zóka R. Katóka R., Fülöp R. (Netzkár J.) Gólok: Fülöp R. (2. p.), Fett M. (11. p.), Czéh K. (43. p.), Katóka R. (56. p.) ill. Zóka R. (9. p. öngól). Ifjúsági csapatunk hozta a kötelezô gyôzelmet, nyertek 3 0 ra. A felnôtt mérkôzés sajnos rossz minôségû pályán zajlott, de szerencsére a fiúk kitûnôen alkalmazkodtak ehhez. A 2. percben Fülöp Ricsi góljával már vezetünk perc: egy rossz mozdulatot követôen, Zóka öngólt vét perc: Fett M. újra megszerzi a vezetést egy szép akció után perc: az agilisan futballozó Czéh K. talál be a kapuba perc: Katóka R. egyéni szólója után lövi a negyedik gólunkat 1 4. Sajnos a 75. percben a második sárga lap után, a kiállítás sorsára jut Katóka R. 87. perc: az ellenfél egy kezezés után 11-eshez jut, amelyet Kiss V. parádés védéssel hárít. Újabb idegenbeli gyôzelem, amely teljesen megérdemelt. Csak így tovább. Még 4 forduló van hátra az ôszi szezonból. Jelenleg mindkét csapatunk a 3. helyet foglalja el a bajnokságban! Szüreti bál Stettner Attila a Pusztavámi Német Nemzetiségi Néptánc-együttes vezetôjének szervezésében, október 26-án rendezték meg az új bor ünnepét. A mûvelôdési Házban megtartott szüreti bálon több mûvészeti együttes is megjelent, mint az Oroszláni Fúvószenekar, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar november 9-én Táncos minôsítô lesz a Pusztavámi Mûvelôdési Ház nagytermében. A rendezvényre az ország minden tájáról érkeznek tánccsoportok. A minôsítô megtekintése ingyenes. A bálon az énekkarunk is fellépett Rendkívüli testületi ülés Önkormányzatunk képviselô-testülete október 14-én rendkívüli ülést tartott. Az ülés egyetlen napirendi pontjában a testület elfogadta a hivatal elôterjesztését szociális tûzifa beszerzés ügyében, melyhez a Belügyminisztérium nyújt támogatást. Az adminisztrációs folyamat után várhatóan december hónapban lehet szállítani a fát. A támogatott tüzelôn kívül önkormányzatunk továbbra is figyelemmel kíséri a rászorulókat. M. L. Pusztavámi Krónika ISSN Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: Kubinyi Balázs alpolgármester, Nédó Géza főszerkesztő, Leitner Andrea művelődésszervező, Brücklné Staudt Mónika óvodavezető, Visztné Kemele Szilvia iskolaigazgató. Műszaki szerkesztő: Losjak László, A szerkesztőség telefonszáma: 30/ Kiadó: Pusztavámi Községi Művelődési Ház A szerkesztőség címe: Nyomdai munka: ALTO Nyomda Kft. Székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. Telefon: 22/ , címe: 8 Pusztavámi Krónika augusztus

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 305/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozatával. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án 9.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról Írásos előterjesztés a meghívó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-6/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. június 4-én megtartott ülésének 6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Burkus Imréné

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben