BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 202. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. () bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. Csákvár és Bodmér települések képviselő-testületei társulási megállapodásban rögzítetten közösen tartották fenn a körjegyzőségi feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalt. Ehhez a társuláshoz csatlakozott 202. január -től Vértesboglár képviselő-testülete. Az Ötv. 40. (4) bekezdése alapján a körjegyző, illetve a körjegyzői feladatokat ellátó nagyközségi jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal munkájáról. A beszámolóval ezen jogszabályi kötelezettségnek teszek eleget. Ezen elvárásokat előtérbe helyezve számolok be a Polgármesteri Hivatal 202. évi munkájáról. Rendelkezésre álló humán erőforrás és képzettsége: A Hivatal a 20. évi átszervezését követően az új struktúra szerint működött egész évben, a vértesboglári feladatellátással kiegészülve végezte munkáját. Az önkormányzati irodán 4 fő, a pénzügyi irodán 6 fő, a hatósági és ügyfélszolgálati irodán 0 fő köztisztviselő, a községgazdálkodási irodán 9 fő (az irodavezető köztisztviselő, egy fő informatikus június 30-ig dolgozott, és 7 fő fizikai alkalmazott) volt. A dolgozók rendelkeztek munkakörükhöz szükséges képzettséggel, a munkakörökhöz kapcsolódó továbbképzések folyamatosan biztosítottak. A köztisztviselők átlagéletkora 48 év, többségük régóta a közigazgatásban dolgozik, tapasztalatuk pótolhatatlan a felgyorsult változásokból megnövekedett követelményekből eredő többletmunka elvégzése során. A közigazgatás átszervezése év végén, illetve a 203. év elején érintette lényegesen az apparátust. Tárgyi feltételek: A hivatal működéséhez a tárgyi feltételek biztosítottak. A meglévő számítás- és irodatechnikai eszközök elavultak, lehetőségeink szerint megpróbáljuk folyamatosan újítani őket. Az egészségre káros monitorokat az elmúlt évben sikerült lecserélni. Minden ügyintéző rendelkezik internet kapcsolattal, és önálló internet címmel, ez elvárás is a korszerű közigazgatás megteremtéséhez, mivel számtalan az olyan adatszolgáltatás, amely kizárólag elektronikus formában teljesíthető, illetve munkánkhoz a szükséges adatokhoz, programokhoz elektronikus úton jutunk hozzá. Elektronikus úton történnek a pénzügyi utalások a számlavezető pénzintézetünkön keresztül, az anyakönyvi események anyakönyvezése, a lakcímbejelentéssel és választással kapcsolatos feladatok, a költségvetési beszámolók továbbítása, honlapunkról letöltetőek az internetről kitölthető nyomtatványok is. A hivatali kapun keresztül tudunk eleget tenni különböző adatszolgáltatási kötelezettségünknek (például termőfölddel kapcsolatos hirdetmények közzététele). Jogi ismereteink naprakészen tartása érdekében CD jogtárat, illetve a magyaroroszag.hu weboldalon található aktuális joganyagot, és a hu honlapot használjuk. A közterületek rendben tartásával, az intézmények karbantartásával foglalkozó négy fős csapat tárgyi eszköz állományát az elmúlt évben sikerült bővíteni

2 Feladatellátás: Az Ötv. 40. (2) bekezdése alapján a körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását. A Hivatal önkormányzati és államigazgatási feladatokat lát el. Az önkormányzati feladatok közé a képviselő-testület működésének előkészítése, a gazdálkodási, egyes szociális feladatok ellátása, míg az államigazgatási feladatok közé a jogszabályokban meghatározott hatósági ügyek intézése tartozik. A magasabb szintű jogszabályokon kívül a gazdálkodásra vonatkozó ügyrend és a kötelező helyi belső szabályzatok, valamint az önkormányzati rendeletek határozzák meg munkánk során az eljárási rendet. A szabályzatainkat felülvizsgáltuk, aktualizáltuk, a hiányzóakat pótoltuk, sajnos kapacitás hiányában nem teljes körűen. Rendeleteink nagy részét szintén felülvizsgáltuk, elkészült a hatályos rendeletek nyilvántartása. Folyamatban van a régebbi rendeletek egységes szerkezetbe foglalása és honlapra való feltöltése. A honlapon a hasznos tudnivalókon és kötelezően közzéteendő elemeken túl hozzáférést biztosítottunk a letölthető kérelmeknek és bevallás nyomtatványoknak. A 20-ben kialakított ügyfélfogadási rend szerint vártuk az ügyfeleket. A belső információáramlás érdekében havonkénti érkezeltet illetve heti vezetői és csoport értekezletet tartunk. A testületi ülésekhez kapcsolódóan a konkrét feladat-, felelős- és határidő meghatározása írásban történik. Munkánk során nagyon nagy gondot fordítunk a törvényességre és a határidők betartására. Az elmúlt évben írásos törvényességi észrevétel nem érkezett. Szóbeli törvényességi észrevételeket minden esetben a testület elé tártuk és azonnal korrigáltuk. A határidőket néhány esetben nem sikerült tartani, a jövőben erre különös gondot fordítunk évben is az ügyfelek rendelkezdésére álltak az ügyfél elégedettségi kérdőívek, melyek megválaszolásával az ügyfelek segítették munkánkat. A visszajelzések alapján megállapítottuk, hogy a hivatal dolgozóival ügyfeleink általánosságban elégedettek voltak. Hatósági iroda: 2 FELADATELLÁTÁS IRODÁNKÉNT A magyar államigazgatás önkormányzatokat is közvetlenül érintő átalakítása a kormányhivatalok létrejöttével kezdődött, és napjainkra, a járások kialakításával tetőzik, így 202-ben is sok változást eredményezett a hatósági eljárásokban és a kapcsolódó tevékenységekben új jogszabály jelent meg, illetve lépett hatályba a beszámolási időszakban, ebből 28 volt törvényi szintű. Ezek közül nagyon sokat kellett értelmeznünk, megtanulnunk, szabályszerűen és zökkenőmentesen alkalmaznunk. Sokszor törvénytervezetekből dolgoztunk, mivel 0-5 napos határidőkkel kellett átvinni a változásokat (pl. iskolák állami tulajdonba vétele, közös hivatal létrehozása stb.). E feladatokat köztisztviselőink nem növekvő anyagi elismerés melletti többlet erőfeszítéseinek és ügyintézői jártasságának köszönhetően sikerült teljesítenünk. Bár a folyamatos jogszabályváltozások a szervezeti stabilitásnak nem kedveznek, a 20. májusától a tíz fővel felállt szervezeti egység létszámában és felépítésében lényegében az év végéig változatlanul szolgálta a három település, Bodmér község, Csákvár nagyközség és Vértesboglár község önkormányzatait és lakosságát. Az irodavezető és két építéshatósági ügyintéző felsőfokú, a többi ügyintéző középfokú végzettséggel rendelkezett. Az előírt szakirányú képesítéssel, azaz anyakönyvvezetői, mérlegképes könyvelői, építésügyi képzettséggel a feladatot ellátó dolgozók rendelkeztek. Az iroda tevékenységeit és ügyforgalmát a mellékelt (. sz.) táblázat szemlélteti. Az irodavezető 20 tavasza óta látta el munkakörét. Ebbe tartozott az iroda munkájának szervezésén, irányításán túl a gyermekvédelmi, a birtokvédelmi, és áprilisig a szabálysértési ügyek ellátása (203- tól néhány kivétellel a gyermekvédelem hatósági eljárásai is magasabb államigazgatási szintre kerültek).

3 Birtokvédelmi, szabálysértési és gyermekvédelmi ügyek: Megnevezés Csákvári Bodméri Vé rte sboglár i Összes birtokvédelem szabálysértés 0 2 tankötelezettség teljesítése kiskorúak védelembe vétele közérdekű munka Az építéshatósági feladatokat két köztisztviselő látta el Csákvár és Bodmér településeken. Kijelölés alapján azonban Mór, Bicske, Székesfehérvár és Lovasberény települések is adtak nekünk többletmunkát. Az építéshatósági jogkörben keletkezett nem kevés (76) ügyirat többsége legalább két döntést igényelt, amelyekhez hozzáadódnak a más hatóságok általi megkeresések alapján történt szakhatósági eljárásaink (6 esetben). Önkormányzati ügyekben ügyfél kérelemére, vagy saját hatáskörben indított eljárásban 203 ügyirat keletkezett, amelyek folyamatos ügyintézést igényeltek; többszöri előterjesztést követően születtek a testületi döntések, amelyek végrehajtása további feladatokat jelentett. Az építéshatósági tevékenységet minősíti, hogy a hatósági eljárással kapcsolatban egy esetben történt fellebbezés, mely esetben a másodfokú hatóság jóváhagyta az első fokú hatóság határozatát, és az ügyfél további jogorvoslattal nem élt. Jogszabályi változás alapján a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője csak a múlt év végéig rendelkezett építéshatósági jogkörrel, ezt követően építéshatósági ügyekben Bicske Város jegyzője, illetve bizonyos esetekben Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal jogosult eljárni. A Közös Önkormányzati Hivatalban egyszemélyes építésügyi szolgáltatási pontot kellett kialakítanunk mely az építéshatósági ügyekben adminisztrációs és tájékoztatási feladatokat lát el elektronikus formában. Ennek megfelelően a központi nyilvántartásba belépve kell az ügyfeleket kiszolgálnunk. A feladat ellátásához szükséges regisztráció folyamatban van. Építéshatósági ügyek: Megnevezés Csákvári Bodméri Összes ügyek db. Száma építési engedélyek egyéb, építéshatósági ügyben hozott döntés hatósági bizonyítvány szakhatósági állásfoglalás használatbavételi engedély A szociális igazgatás keretén belül az aktív korúak ellátása területén felülvizsgáltuk a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők jogosultságát. A közfoglalkoztatás területén állandó kapcsolatot tartottunk a székesfehérvári és a bicskei munkaügyi központokkal; Csákvárra négy, Bodmérra és Vértesboglárra két-két közfoglalkoztatási pályázatot írtunk ki, a közigazgatási információs rendszerben folyamatosan rögzítettük és karban tartottuk a közfoglalkoztatottak munkaszerződéseit, végeztük az ellátásokkal kapcsolatos teendőket. Bodmér és Vértesboglár tekintetében a legtöbb feladat az aktív korúak ellátásával, az ehhez kapcsolódó közfoglalkoztatás megszervezésével kapcsolatosan adódott. 3

4 Megállapítható, hogy a beszámolási időszakban jelentős számú szociális ügy került elbírálásra, így a temetési segélyek, a köztemetések, továbbá a megnövekedett számú segélyezések, közgyógyellátási ügyek, és a több mint kétszeresére szaporodott átmeneti segélyezések mennyisége. Ezekben az ügyekben a vonatkozó jogszabályokat betartva, többségében az ügyfelek számára kedvező döntések születtek. A sok jogszabályváltozás ezen a területen is - amely különben sem tartozik a problémamentes feladatok közé - nagy odafigyelést igényelt, hiszen az ügyfelek elsősorban a rosszabb szociális és anyagi helyzetű emberek közül kerülnek ki, ami nagyfokú empatikus képességet követelt meg, amellyel szociális ügyintézőink rendelkeznek. A szociális igazgatás területén: Megnevezés Csákvári ügyek db. Bodméri Vé rte sboglá ri Összes aktív korúak ellátása átmeneti segély lakásfenntartási támogatás közgyógyellátás ápolási díj egészségügyi ellátásra való jogosultság igazolása temetési segély köztemetés közlekedési támogatás szociális otthoni beutalás étkezési térítési díjkedvezmény védendő fogyasztók aktív korúak szerződései közfoglalkoztatással kapcs. ügyek A kereskedelmi igazgatás keretében az üzletek működési engedélyezése jelentette a legtöbb feladatot, ezt egészítették ki a szálláshelyek illetve a zenés, táncos rendezvény engedélyezései. Az iroda feladatkörébe tartoztak a közterületekkel kapcsolatos, a növényvédelmi, állattartási, környezetvédelmi és földügyek (hulladék szállítás és pályázatok, gaz és parlagfű elleni védekezés, fakivágási engedélyek, közterület-használati engedélyek, ebtartási, méhészeti hatósági ügyintézés, vadkár ügyek stb.). Környezetszennyezés ügyben kevés panasz volt az elmúlt évben, vadkár ügyben viszont több eljárás is zajlott, szakértő kirendeléssel, közös helyszíni szemle megszervezésével, majd az egyezséget jóváhagyó határozattal. Bodméron és Vértesbogláron a legtöbb feladatot a közterületek rendjével kapcsolatos ügyintézés (ingatlan tisztán tartása, parlagfű irtása) adta. 4

5 Kereskedelmi igazgatás, állat és növényvédelmi feladatok terén: Megnevezés Csákvári Bodméri Vé rte sboglá ri Összes működési engedély kiadása, módosítása piac engedélyezése szálláshely engedélyezés zenés-táncos rendezvény állattartási ügyek fakivágási engedélyek közterület, ingatlan tisztán tartása, parlagfű irtása vadkárügyek közterület használat engedélyezése földügyek Kedvezőtlen, hogy az anyakönyvi igazgatás keretében pont a honosítási eljárások mutat csökkenést, és a házasságkötések visszaállt a tavalyi csúcsot megelőző szintre, viszont az utólagos bejegyzések és a halálesetek anyakönyvezése nőtt 202-re. A népesség-nyilvántartás keretében növekedett lakcím bejelentések, 203-tól azonban ezek rögzítése nem helyben, hanem a járásnál történik, de a bejelentést továbbra is hivatalunknál is meg lehet tenni. Meg kell említeni a tízszeresére növekedett katasztrófavédelmi feladatokat, amelyek 202 decemberétől kiegészültek egy 4 adatot tartalmazó, a téli időjárással kapcsolatos napi jelentési kötelezettséggel. A beszámolási időszakban az anyakönyvi, népesség-nyilvántartási tevékenységekhez kapcsolódott a hagyatéki ügyintézés is, melyek a földhivatal által kimutatott póthagyatéki eljárások miatt érezhetően megnövekedett. Anyakönyvi, népesség-nyilvántartási, hagyatéki ügyek: Megnevezés Csákvári Bodméri Vé rtesboglá ri Összes házasságkötés haláleset anyakönyvezése anyakönyvi adatváltozás utólagos bejegyzés lakcím bejelentés hatósági bizonyítvány anyakönyvi kivonat kérelem honosítás hagyatéki ügyek Az iroda köztisztviselői látták el keddenként az ügyfélfogadást a két községben; Bodméron az anyakönyvvezető, Vértesbogláron az egyik adóügyis munkatárs. A nagyközségben a már kialakult rendben folyt az ügyfélfogadás hétfőn, szerdán és csütörtökön; a kedden vagy pénteken érkezőket 5

6 ügyfélirányító látta el felvilágosítással, formanyomtatványokkal, és segítette egyszerűbb elintéznivalóikban. Az adóhatósági munkát az iroda keretében három köztisztviselő végezte, melyről a 202. december 3-i zárási összesítő alapján számolok be. A helyi adókban az év során megnőtt az adminisztrációs munka, több határozat és értesítő született és került kézbesítésre. Az adóhatósági munkák az évzárási és az új év nyitási feladataival kezdődnek. A beszámolási időszakban ezt nehezítette, hogy a nyilvántartott adatok kigyűjtéséhez szükséges új szoftver verzió került feltöltésre. Az első félévi egyenlegértesítők azonban a korábbiaknál hamarabb jutottak el az adózókhoz, és így a befizetések február hónaptól kezdődően folyamatosan érkeztek be. A nyitó állapot kialakítása után a gépjárműadóban feldolgozásra került a 20. évben közvetlen adás-vétellel átruházott tulajdonú gépjárművek nyilvántartásba vétele, valamint a megszűntek kivezetése. A meghozott határozatok tértivevényesen postázásra kerültek. Sok munkával és az okmányirodával történt folyamatos egyeztetések eredményeképpen a helyi gépjárműadó nyilvántartás összhangba került a központi nyilvántartással. Ezt követően is minden hónapban feldolgozásra kerültek a tulajdonos változások, illetve a forgalomból való kivonások és visszahelyezések. A talajterhelési díjjal kapcsolatban március végéig 333 tájékoztató levelet és bevallást postáztunk, amelyek hatására jelentősen megnőtt az ügyfélforgalom. A lakosságnak gyakran már a bevallás kitöltése is nehézséget okozott, ezért sokan keresték fel telefonon vagy személyesen irodánkat. A feldolgozás a késői beadások miatt jelentősen elhúzódott; többszöri írásos és telefonos felszólítás vált szükségessé. A nagyobb problémát azonban a talajterhelési díj, illetve a csatorna rákötéssel kapcsolatos költségek megtérítése jelentette a lakosságnak, ezért sokan részletfizetési kérelemmel fordultak hivatalunkhoz. A talajterhelési díjból Csákvárnak Ft, Vértesboglárnak ,- Ft bevétele származott 202-ben. Az iparűzési adó nyomtatványok aktualizálása és a honlapra való feltöltése megtörtént. Március végétől az első negyedévről információs jelentést kellett küldenünk a Magyar Államkincstár felé. Áprilisban a vállalkozókkal folyamatos volt az egyeztetés az iparűzési adóelőlegekről, majd május - június hónapban az iparűzési adó feldolgozásra került. Az építményadó változások (pl. tulajdonos változás, öröklés) feldolgozása januártól folyamatosan történt, melynek kapcsán 04 ügyirat keletkezett. Június hónapban az adó- és a műszaki iroda helyszíni szemlét tartott a községben. Összeírásra kerültek a vélhetően 20 m² alapterületet meghaladó ingatlanok. A közel 350 érintett ingatlantulajdonosnak tájékoztató levelet és bevallásokat postáztunk ki. Ezt követően megsokszorozódott az ügyfélforgalom, nagyon sokan kértek segítséget a kitöltéshez. A visszaérkezett bevallásokból 205 db adómentes volt (20 m² alatti), a majd 50 adóköteles ingatlan visszamenőlegesen is kivetett adójából 202. évben megközelítőleg Ft érkezett be adószámlánkra. Az egész év folyamán a napi feladatok részét képezték az egyedi kérelmek, egyedi adózói bejelentések feldolgozása, megoldása, és így a befizetéseket folyamatosan könyveltük az adózók adatgyűjtőjére. Az első és második féléves befizetési határidőt követően megtöbbszöröződött a könyvelési tételek. Az első félévről zárási összesítő készült (amit verziómódosítás előzött meg), az elkészített jelentést a Magyar Államkincstárnak megküldtük. Augusztus végére kézbesítésre kerültek a második félévi egyenlegértesítők, majd a befizetések könyvelését követően felszólítottuk a hátralékosokat. Az ügyforgalmat mutató tábla tartalmazza a mindennapos egyéb tevékenységeket, az ügyfél kérelmére (pályázatokhoz, hitelbírálatokhoz, vagy egyéb fizetőképesség megállapításához) kiállított adóigazolások, a (hagyatéki eljárásokhoz, végrehajtási eljárásokhoz, ingatlan értékesítéshez) kiadott adó- és értékbizonyítványok számát. 6

7 Adóhatósági ügyek: Megnevezés Csákvári Bodméri Vértesboglá ri Összes adók módjára történő behajtás adótartozás behajtása méltányossági kérelmek adatkérések gépjármű határozatok felszólítások építményadó határozatok iparűzési adó bevallások adó és értékbizonyítvány talajterhelési díj bevallás kommunális adó határozat adóigazolások Az ingatlanok forgalmi értékének megállapításához helyszíni szemléket kellett tartanunk belterületen és zártkertben egyaránt. Ezen a területen is ellentételezés nélküli többletmunkát jelentenek a más adóhatóság megkeresésére készített környezettanulmányok. A csákvári adóbevételek és hátralékok alakulása 202. évben: 202. Nem Nyitó Nyitó 202. évi 202 évben végéig Adózók esedékes hátralékból hátralék terhelés befolyt adó esedékes hátralék fennmaradó hátralék Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Idegenforgalmi adó SZJA földbérbeadásból Bírság Egyéb bevételek Idegen bevételek Talajterhelési díj ÖSSZESEN: A táblázatból kitűnik, hogy az előző évek hátraléka 202. évben Ft-tal csökkent. A hátralékok behajtása folyamatos volt az év folyamán. Az adózók munkáltatójára és bankszámlájára vonatkozó megkereséseket követően kiküldött felszólításokat munkabér letiltások, azonnali beszedési megbízások és forgalomból való kivonások követték. Végrehajtási cselekményekből (inkasszó, munkabér letiltás, forgalomból kivonás) és a méltányossági határozatok teljesítéséből (fizetési határidő módosítás, részletfizetés) Ft folyt be. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak 25 adózó, összesen Ft adó- és késedelmi pótlék tarozását adtuk át végrehajtásra, melyből Ft térült meg a 202. évben. A társhatóság visszajelzései alapján megállapítható, hogy a leadott tartozás nagyon sok esetben behajthatatlan, így a NAV-tól kapott igazolás alapján 202. évben 6 adózó, Ft adótartozását jelöltük meg behajthatatlanság címén. Ez utóbbiak ellenére határozottan érzékelhető az intenzív végrehajtási tevékenység hatása, jelentősen javult az adózási morál. 7

8 Feladataink közé tartozott az adók módjára történő köztartozások (szemétszállítási díjak, kéményseprési díjak, meg nem fizetett gyermektartásdíjak, igazgatási szolgáltatási díjak, közigazgatási bírságok, helyszíni bírságok, a rendőrség felé meg nem fizetett szabálysértési díjak) behajtási intézkedése is. A köztartozások megemelkedett a családokat és a vállalkozásokat egyaránt érintő gazdasági nehézségekből adódik. A közúti szabálysértések megszaporodása az adók módjára történő behajtásra is nagy hatással volt. Pénzügyi Iroda: január -től Vértesboglár Önkormányzata csatlakozott a körjegyzőséghez, fő ügyintézőt kapott irodánk, aki eddig is a vértesboglári önkormányzat és az ÁMK könyvelését és minden pénzügyi vonatkozású ügyeit intézte( kivétel képviselő-testületi anyagok, vagyonkataszter kezelése). Nem volt egyszerű dolga, hiszen más könyvelési rendszerben dolgozott, de a kollégák segítségével vette az akadályt, igyekezett beilleszkedni és csapattagként dolgozni. A zökkenők ellenére ma már úgy gondolom az újabb feladattal is megbirkózott irodánk, még ha maradtak is hiányosságok október -ig elkészültek a Polgármesteri Hivatal szabályzatai, melyet az önkormányzat honlapján közzétettünk, azonban új Államháztartási törvény, és annak végrehajtási rendelete 20. decemberében elfogadásra került, mely szinte mindegyik szabályzat átdolgozását teszi szükségessé időhiányában ezt nem tudtam teljesíteni. 3. A Képviselő-testület kérésének megfelelően a pénzügyi helyzet alakulásáról rendszeres tájékoztatókat készítettünk, a honlapra a jogszabálynak megfelelően a szerződéseket és a támogatásokat feltettük 202. első fél évben. Sajnos a napi munka dömpingben ezen a téren elmaradásunk van. 4. Időben elkészültek a mérlegjelentések, a 20. évi zárdás, a 202. féléves zárás és határidőre megküldésre kerültek a Kincstár felé, illetve a statisztikák negyedévente a KSH felé évtől az eddigi egy összevont Kincstár fele történő adatszolgáltató garnitúra helyett, valamennyi intézményünk, és a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában külön-külön kell elkészíteni az elemi költségvetési, illetve beszámolói garnitúrákat, melyeket jogszabály által előírt határidőig egy központi programba kell rögzítenünk, ezzel teljesítjük a Kincstár felé az adatszolgáltatásunkat. 5. Újabb statisztikai jelentési kötelezettséget írtak elő a közoktatási intézmény fenntartók részére: évente május 3-ig a közoktatási információs rendszerben az előző évi gazdálkodási adatokat, az oktatásra jellemző mutatókat kell rögzíteni. Sajnos teljesen más szempontok szerint, mint ahogy azok a beszámolókban megtalálhatóak. 6. A normatívák felmérését elvégeztük, annak évközi három alkalommal történő változását határidőben megküldtük a Kincstár felé. 7. A közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatások igénylése szintén határidőben elkészültek. Változás történt a közfoglalkoztatottak bérkifizetésében, mely szerint hetente, péntekenként ki kellett fizetnünk egy heti bérüket, mely feladatot elláttuk maradéktalanul. 8. Év közben ÁFA bevallások és a szükséges önellenőrzéseket végrehajtottuk. Az önellenőrzésekre azért van szükség, mivel az éves könyvelést és ez minden évben így van az előző év zárása és a költségvetés elfogadása után április hónapban tudjuk megkezdeni. Valamennyi kolléga statisztikai jelentéséhez is adatszolgáltatást kell adnunk. Közel három hónappal elmaradunk könyvelés területén, melyet nagy nehézség árán tudunk ledolgozni, hogy teljesíteni tudjuk az első féléves beszámolók leadási határidejét (augusztus első hete ). A könyvelés elkészülte után szükséges az Áfa bevallások átnézése és pontosítása. 8

9 9. A képviselő-testületek teljes körű tájékoztatását szolgálja, hogy 20. évtől a költségvetéseket excel táblázatban készítjük el, ahogy azok módosítását is. Ezzel valamennyi intézmény tételes költségvetését megismerhető, a változás követhető mindhárom képviselő-testület részéről. Ezek jól áttekinthető táblák, melyek segítséget nyújtanak a kötött formájú, nehezebben érthető rendeleti forma megértéséhez őszi hónapjaiban a Járási Hivatal megalakulásával, majd az Általános Iskola államosításával kapcsolatosan igen sok adatszolgáltatást kellett teljesítenünk, melyet igyekeztünk határidőre elkészíteni.. Az adósságkonszolidációval szintén jelentős adminisztrációs feladat jelentkezett, mely érintette Vértesboglárt és Csákvárt is. 2. Az OEP jogszabályi hivatkozásra kérte az egészségügyi szolgáltatók szerződéseinek módosítását, melyet egyeztettünk a háziorvosokkal és fogorvosokkal, és határidőre megküldtük az OEP-nek. 3. Csákvár Nagyközség és Vértesboglár Község 202. évben két alkalommal nyújtott be ÖNHIKI támogatásra pályázatot, melyet irodánk készített el, a pályázatok eredményesek voltak. 4.Néhány dat -a teljesség igénye nélkül- a 202. évben végzett pénzügyi munkákról: Kiállított bizonylatok éves Csákvár Bodmér Vértesboglár - banki pénztári bérkönyvelés adók Ezen felül 00 feletti a belső bizonylatok (értékcsökkenés elszámolása, zárási tétételek, módosító tételek, nyitó és záró tételek könyveléséhez). A bizonylatszám nem azonos a könyvelési tétellel, egy-egy bizonylaton minimum kettő tételt kell kontírozni, a bérekkel kapcsolatos bizonylatokon a könyvelési tételek a 00-at is meghaladja. 5. Terminálon keresztül történő utalások éves a költségvetési számlánkról : 6,8 ezen felül a többi alszámláról is, valamint még a Bodmér és Vértesboglár Önkormányzat utalásait is bonyolítjuk. A terminálon keresztül 45 inkassót indítottunk az elmúlt évben az adóiroda kérésére. 6. A pénztáron keresztül történő kifizetések meghaladják a 24 millió forintot, ez az összeg az 50 ezer forintot meg nem haladó számlákból tevődik össze. 7. A kiállított számlák : 83 db. (bérleti díjak, lakbérek, továbbszámlázott rezsiköltségek stb.) 8. - Statisztikai jelentések : 2 - NAV bejelentések, módosítások: 54 - Fizetési felszólítások, egyeztetések: 86 Községgazdálkodási Iroda A létrehozott iroda a Képviselő-testület döntésének megfelelően a 202 évben az intézményeknél és a polgármesteri hivatalban is jelentős karbantartási munkákat végzett el, illetve végeztetett el. Ezek az alábbiak voltak: 9

10 Gróf Esterházy Móric Általános Iskola ( új iskola) - az udvaron lévő megöregedett, veszélyes fűzfák frissítése az önkéntes tűzoltók segítségével részben elkészült, befejezése 203. tavaszán még a vegetációs időszakban. - elkészült a tornaterem és az edzőterem előtt a biztonsági korlát - kijavításra került az udvaron a labdafogó háló, új kapu került beépítésre a Jókai utcai kertvégek felé, a hálón kívül esett labdák összeszedésének a megkönnyítésére - az átköltöztetett zeneiskolának tároló lett kialakítva a lépcsőpihenő alatt - a padlásról az összes elektromos hulladék elszállításra került, a padlástér ki lett takarítva - megtörtént az intézmény tisztasági meszelése, teljes nyári nagytakarítása, két osztályterem teljes festése, mázolása. A régi iskolában - bezárásra került a Pásztorház az utcával párhuzamos épületben a tanárok részére a nem használt bejárat lezárásával új tartózkodó (tanári szoba) került kialakításra - a közhasznú munkások besegítettek az udvar füvesítésénél az udvarra telepített fák ültetésénél megtörtént az iskola tisztasági meszelése és teljes nyári nagytakarítása, ősszel az esővíz elvezető csatornák tisztítása, a törött palák cseréje. Ady Endre u-i óvodában - elkészült az intézmény tisztasági meszelése, teljes nyári nagytakarítása - eltávolításra kerültek az udvaron lévő szabványosságnak nem megfelelő játékok - az őszi esőzések beállta előtt az összes esővíz elvezető csatorna ki lett takarítva Szabadság téri óvodában - elkészült az épület tisztasági meszelése, teljes nyári nagytakarítása - kiépítésre került az óvodában EPH vezeték és érintésvédelmi relé került beépítésre - elvégeztük a meglévő kazánok kitakarítását, javítását, megoldásra került a helyiség természetes kiszellőztetése, szén monoxid mérővel történő ellátása - kikötésre került a logopédia külön vízbekötése Gondozási központ - gondozási központon belül a Szent István utcai épületből az iroda átköltöztetésre került a Szilárd Gyula utcai épületbe, - a Családsegítő Szolgálat a Szabadság téri épületből szintén átköltözött a gondozási központ Szilárd Gyula utcai épületébe - megtörtént az épület tisztasági meszelése, valamint az összes ki és beköltözött helyiségek tisztasági meszelése nagytakarítása - a Családsegítő Szolgálattal szoros, folyamatos a kapcsolat a rászorult családok megsegítése érdekében (költöztetés, ajándékba kapott, adott eszközök kiszállítása) Polgármesteri hivatal - az átszervezések miatti épület belüli költözések megtörténtek, a járási hivatalnak átadott iroda tisztasági meszelése nagytakarítása szintén. - a pénzügy tervtári anyagainak a tárolására polcrendszer került kiépítésre, elszállításra és bezúzásra kerültek a felhasználhatatlan, levéltár által nem fogadott anyagok Orvosi rendelő - az ügyeleti szolgálathoz tartozó helyiségek tisztasági meszelés, védőnők által használt helyiségek meszelése, villamos hálózat javítása, új csatlakozó helyek kialakítása Az intézményekben elvégzett karbantartási, illetve felsorolt munkálatokon felül, 202 év elején elkezdődött a régi reformátustemető kitisztítása, melyet a 203-as év elején szeretnénk befejezni, a kitisztított részen az új hajtásokat kivágni, az illegálisan elhelyezett szeméttől megszabadítani. A tavalyi év elején a közhasznú munkások jelentős munkát végeztek a sportkombinát új kerítés nyomvonalának a kitakarításában, segítséget nyújtottunk a füves pályák építésénél. 0

11 Megépítésre került a Vajda János utcában az áttört kerítés, a jobb beláthatóság érdekében, elkészült az Ostrom utcai kerítés is az ott lakó tulajdonos megelégedésére. A közhasznú munkások önköltségi áron elkészítették a Kossuth utcába kivezető felszíni vízelvezetőárkot. A község egész területén megtörtént a kátyúzás az anyagi lehetőségeinkhez mérten és a közhasznú munkások a Csíkvarsai rétre vezető összes vízelvezető árkot kitisztították, az eliszaposodott árokrészeket megnyitották. Folyamatos volt egész évben a közterületek, árkok karbantartása, fűnyírása, valamint a községi rendezvények kiszolgálása. A rendezvényekhez használt színpad összes vasszerkezeti elemeinek kijavítása megtörtént (elhasználódott eltört kötések újra hegesztése, megerősítése, festése). A Szolgáltatóház külső Széchenyi utca felöli lépcsői ki lettek javítva, a kitört, balesetveszélyes korlát helyett új korlát készült. A Szabadság téren a szabványosságnak megfelelően átépítésre, átadásra került a játszótér, bekötésre került a kandeláber. A képviselő- testület által javasolt közvilágítási lámpák áthelyezése, illetve kihelyezése is elkészült, ismét megvilágításra került a Mikes és Dózsa György utca sarkon kialakított park.. Kivágásra kerültek az év viharai folytán veszélyessé vált fák, kihordásra került a rászorultaknak az önkormányzattól igényelt tűzifa. Az elvégzett munkák mellet az összes intézménynél, a polgármesteri hivatalnál a még meglévő önkormányzati tulajdonban lévő lakásoknál, bérleményeknél felülvizsgálásra kerültek a közüzemi mérőórák, megtörtént az egyeztetés a szolgáltatókkal. Önkormányzati Iroda: A Polgármesteri Hivatalban Önkormányzati Irodáján 4 fő köztisztviselő dolgozott 202. évben, ebből egy fő irodavezető, 3 fő ügyintéző. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a részletes munkaköri leírásokban rögzített feladatok szerint történik a feladatellátás../ fő köztisztviselő feladata a csákvári testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, valamint az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. A kolléganő 203. január. napjától átkerült a Bicskei Járási Hivatalhoz, ezért szükséges volt kiadni a túlóráit, és felgyülemlett szabadságát novembertől helyettesítéssel láttuk el munkakörét, a testületi ülések jegyzőkönyveit az irodavezető és a polgármester asszony írták, a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyveket pedig a hatósági iroda kollégái évi adatok Testületi ülések : - nyilvános - zárt Bizottsági ülések - nyilvános - zárt Együttes ülések - nyilvános - zárt Egyéb jegyzőkönyvezett alkalmak Csákvár Nagyközség Vértesboglár Község 23 6 Bodmér Község 4 3 Német Nemzetiségi Önkormányzat (közmeghallgatás) Határozatok Rendeletek

12 A testületi ülések meghívói és jegyzőkönyvei a települések honlapjain elérhetőek. Az előterjesztések Csákvár tekintetében ben megküldésre kerülnek az érintetteknek. A bodméri képviselők papír alapú anyagot kapnak. Vértesboglárra minden képviselő elektronikusan kapja az előterjesztéseket. 2./ Az Iroda titkárságán dolgozó kolléganő feladatai 202. évben kiegészültek a Vértesboglár Község Önkormányzata, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi üléseinek előkészítésével, valamint az ülések jegyzőkönyvezésével. Az ügyiratforgalom is jelentősen megnövekedett Vértesboglár Község csatlakozásával. Az irattározási feladatok elvégzésére szánt időt, testületi ülések előkészítésére és jegyzőkönyvezésére kellett fordítani, ezért a 2000-es évek iratselejtezési határidejére halasztást kértünk a Fejér Megyei Levéltárból. A nagy volumenű munka határidejét 203. június 30. napjában határozták meg. 3./ A munkaügyi feladatokat ellátó kolléganő feladati szintén kiegészültek a vértesboglári feladatokkal, illetve a közcélú foglalkoztatás ez évben is jelentős feladat többletet jelentett. A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával, a községgazdálkodási irodán dolgozó fizikai alkalmazottak az önkormányzathoz kerültek át. Új feladatot jelentett a köztisztviselők nyilvántartásnak jogszabály szerint áttekintése, illetve kiegészítése, valamint új és terjedelmesebb formában kellett elkészíteni a továbbképzési tervet. Az elmúlt év őszén munkaügyi ellenőrzést kaptunk a Kormányhivataltól, melynek során jogszerűnek, megfelelőnek találták a feladatellátást, a nyilvántartásokban kellett pontosítást végrehajtani. 4./ Az önkormányzati irodavezető feladatai az Iroda munkájának vezetésén és összehangolásán túl többek között: - önkormányzati intézményi feladatellátással kapcsolatos működési engedélyek módosítása - intézményvezetői pályáztatás bonyolítása, adminisztrációs feladatai - (egyszerűbb) szerződések készítése, megbízások - Csákvár Jövőjéért Közalapítvány és a Sport Nonprofit Kft. egyes adminisztrációs feladatainak koordinálása - a pályázatok adminisztratív feladatainak ellátása és koordinálása a tárgyban érintett kollégák (műszak, pénzügy, rendezvényszervező, stb.) bevonásával - az intézmények alapító okiratai és a törzskönyvi nyilvántartást érintő feladatok teljes körű ellátása. Fenti területeken a közigazgatás átszervezése illetve az iskolák állami fenntartásba vétele igen sok feladatot jelentett. Tisztelt Képviselő-testület! A Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen dolgozik, továbbra is fontos szempont a testületek és az ügyfelek gyors és jogszerű segítése, kiszolgálása, a határidők pontos betartása. Csákvár, 203. február 5. Tóth Jánosné sk. jegyző Elfogadta a Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 203. február 26-án. 2

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2015. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc-Eplény Körjegyzői

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő-testület! Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám:./2013 Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Ülések száma: 6 Határozatok száma: 15. Ügyrendi és Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Ülések száma: 6 Határozatok száma: 15. Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 12. 19-én tartandó ülésének, a a 2. számú - Beszámoló a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról - tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség / Nyü. Ügyiratszám: / E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi adók alakulásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 3. napirendi pont NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1. : 79/478-643 E-mail: jegyzo@nemesnadudvar.hu Ügyiratszám: 9-2/2016 Készítette: Kucsoráné dr.

Részletesebben

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott.

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott. ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó rendkívüli ülésének, 2. számú Beszámoló a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről tárgyú

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Lontai Anita, Jánosik Gabriella, Máté

Részletesebben

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje. Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása:

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje. Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása: Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje Hétfő 13,00-17,30 Szerda 08,00-12,00; 13,00-15,30 Péntek 08,00-12,00 Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása: Hétfő: 08,00-17,30

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HEJŐBÁBA KÖZSÉGBEN VÉGZETT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HEJŐBÁBA KÖZSÉGBEN VÉGZETT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HEJŐBÁBA KÖZSÉGBEN VÉGZETT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 A helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri jegyzéke a 2014. évben jelentősen nem változott.

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY

KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE ADÓOSZTÁLY 2.2. A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testületnek. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testületnek. Tisztelt Képviselő-testület! Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés a Képviselő-testületnek az önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálatára, tájékoztató az adóztatás helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Öcsöd

Részletesebben

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés j) pontjában foglalt

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Lontai Anita, Jánosik Gabriella Előterjeszti:

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 138/2016.

Az előterjesztés száma: 138/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 138/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket: 14. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Dr. Lajos Krisztina aljegyző Ikt. szám: 167-24/2013. Előterjesztés jellege: Határozat-tervezet Döntés: minősített

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a évi adóigazgatási tevékenységről

BESZÁMOLÓ a évi adóigazgatási tevékenységről BESZÁMOLÓ a 2016. évi adóigazgatási tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezik azon adózási eljárás szabályairól, melyet az adóhatóságok -

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 28/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2013. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 49/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. március 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester

FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2011. JÚNIUS 22. Pintérné Kanyó Judit polgármester Pénzügyi helyzet 2010. évi költségvetés teljesítése összes bevétel: 237.240 e Ft összes kiadás: 238.603 e Ft 2011. évi költségvetés

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Cím: 4564. Nyírmada Ady Endre út 16. Központi telefon: 06-45-492-100 Telefax: 06-45-492-100 E-mail: hivatal@nyirmada.hu Ügyfélfogadás rendje: Minden munkanap 8 órától 12 óráig tart.

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 15-i ülésére. A méltányossági kérelmek elbírálása adónemenként az alábbiak szerint alakult:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 15-i ülésére. A méltányossági kérelmek elbírálása adónemenként az alábbiak szerint alakult: BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/217- /2016 Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:279/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: GÉPJÁRMŰADÓ ("SÚLYADÓ") Befizetési határidők Szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül. A bevallás a gépjármű vásárlását,

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani.

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani. 2. napirendi pont Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Ikt. szám: 167-94/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben