BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 202. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. () bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. Csákvár és Bodmér települések képviselő-testületei társulási megállapodásban rögzítetten közösen tartották fenn a körjegyzőségi feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalt. Ehhez a társuláshoz csatlakozott 202. január -től Vértesboglár képviselő-testülete. Az Ötv. 40. (4) bekezdése alapján a körjegyző, illetve a körjegyzői feladatokat ellátó nagyközségi jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal munkájáról. A beszámolóval ezen jogszabályi kötelezettségnek teszek eleget. Ezen elvárásokat előtérbe helyezve számolok be a Polgármesteri Hivatal 202. évi munkájáról. Rendelkezésre álló humán erőforrás és képzettsége: A Hivatal a 20. évi átszervezését követően az új struktúra szerint működött egész évben, a vértesboglári feladatellátással kiegészülve végezte munkáját. Az önkormányzati irodán 4 fő, a pénzügyi irodán 6 fő, a hatósági és ügyfélszolgálati irodán 0 fő köztisztviselő, a községgazdálkodási irodán 9 fő (az irodavezető köztisztviselő, egy fő informatikus június 30-ig dolgozott, és 7 fő fizikai alkalmazott) volt. A dolgozók rendelkeztek munkakörükhöz szükséges képzettséggel, a munkakörökhöz kapcsolódó továbbképzések folyamatosan biztosítottak. A köztisztviselők átlagéletkora 48 év, többségük régóta a közigazgatásban dolgozik, tapasztalatuk pótolhatatlan a felgyorsult változásokból megnövekedett követelményekből eredő többletmunka elvégzése során. A közigazgatás átszervezése év végén, illetve a 203. év elején érintette lényegesen az apparátust. Tárgyi feltételek: A hivatal működéséhez a tárgyi feltételek biztosítottak. A meglévő számítás- és irodatechnikai eszközök elavultak, lehetőségeink szerint megpróbáljuk folyamatosan újítani őket. Az egészségre káros monitorokat az elmúlt évben sikerült lecserélni. Minden ügyintéző rendelkezik internet kapcsolattal, és önálló internet címmel, ez elvárás is a korszerű közigazgatás megteremtéséhez, mivel számtalan az olyan adatszolgáltatás, amely kizárólag elektronikus formában teljesíthető, illetve munkánkhoz a szükséges adatokhoz, programokhoz elektronikus úton jutunk hozzá. Elektronikus úton történnek a pénzügyi utalások a számlavezető pénzintézetünkön keresztül, az anyakönyvi események anyakönyvezése, a lakcímbejelentéssel és választással kapcsolatos feladatok, a költségvetési beszámolók továbbítása, honlapunkról letöltetőek az internetről kitölthető nyomtatványok is. A hivatali kapun keresztül tudunk eleget tenni különböző adatszolgáltatási kötelezettségünknek (például termőfölddel kapcsolatos hirdetmények közzététele). Jogi ismereteink naprakészen tartása érdekében CD jogtárat, illetve a magyaroroszag.hu weboldalon található aktuális joganyagot, és a hu honlapot használjuk. A közterületek rendben tartásával, az intézmények karbantartásával foglalkozó négy fős csapat tárgyi eszköz állományát az elmúlt évben sikerült bővíteni

2 Feladatellátás: Az Ötv. 40. (2) bekezdése alapján a körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását. A Hivatal önkormányzati és államigazgatási feladatokat lát el. Az önkormányzati feladatok közé a képviselő-testület működésének előkészítése, a gazdálkodási, egyes szociális feladatok ellátása, míg az államigazgatási feladatok közé a jogszabályokban meghatározott hatósági ügyek intézése tartozik. A magasabb szintű jogszabályokon kívül a gazdálkodásra vonatkozó ügyrend és a kötelező helyi belső szabályzatok, valamint az önkormányzati rendeletek határozzák meg munkánk során az eljárási rendet. A szabályzatainkat felülvizsgáltuk, aktualizáltuk, a hiányzóakat pótoltuk, sajnos kapacitás hiányában nem teljes körűen. Rendeleteink nagy részét szintén felülvizsgáltuk, elkészült a hatályos rendeletek nyilvántartása. Folyamatban van a régebbi rendeletek egységes szerkezetbe foglalása és honlapra való feltöltése. A honlapon a hasznos tudnivalókon és kötelezően közzéteendő elemeken túl hozzáférést biztosítottunk a letölthető kérelmeknek és bevallás nyomtatványoknak. A 20-ben kialakított ügyfélfogadási rend szerint vártuk az ügyfeleket. A belső információáramlás érdekében havonkénti érkezeltet illetve heti vezetői és csoport értekezletet tartunk. A testületi ülésekhez kapcsolódóan a konkrét feladat-, felelős- és határidő meghatározása írásban történik. Munkánk során nagyon nagy gondot fordítunk a törvényességre és a határidők betartására. Az elmúlt évben írásos törvényességi észrevétel nem érkezett. Szóbeli törvényességi észrevételeket minden esetben a testület elé tártuk és azonnal korrigáltuk. A határidőket néhány esetben nem sikerült tartani, a jövőben erre különös gondot fordítunk évben is az ügyfelek rendelkezdésére álltak az ügyfél elégedettségi kérdőívek, melyek megválaszolásával az ügyfelek segítették munkánkat. A visszajelzések alapján megállapítottuk, hogy a hivatal dolgozóival ügyfeleink általánosságban elégedettek voltak. Hatósági iroda: 2 FELADATELLÁTÁS IRODÁNKÉNT A magyar államigazgatás önkormányzatokat is közvetlenül érintő átalakítása a kormányhivatalok létrejöttével kezdődött, és napjainkra, a járások kialakításával tetőzik, így 202-ben is sok változást eredményezett a hatósági eljárásokban és a kapcsolódó tevékenységekben új jogszabály jelent meg, illetve lépett hatályba a beszámolási időszakban, ebből 28 volt törvényi szintű. Ezek közül nagyon sokat kellett értelmeznünk, megtanulnunk, szabályszerűen és zökkenőmentesen alkalmaznunk. Sokszor törvénytervezetekből dolgoztunk, mivel 0-5 napos határidőkkel kellett átvinni a változásokat (pl. iskolák állami tulajdonba vétele, közös hivatal létrehozása stb.). E feladatokat köztisztviselőink nem növekvő anyagi elismerés melletti többlet erőfeszítéseinek és ügyintézői jártasságának köszönhetően sikerült teljesítenünk. Bár a folyamatos jogszabályváltozások a szervezeti stabilitásnak nem kedveznek, a 20. májusától a tíz fővel felállt szervezeti egység létszámában és felépítésében lényegében az év végéig változatlanul szolgálta a három település, Bodmér község, Csákvár nagyközség és Vértesboglár község önkormányzatait és lakosságát. Az irodavezető és két építéshatósági ügyintéző felsőfokú, a többi ügyintéző középfokú végzettséggel rendelkezett. Az előírt szakirányú képesítéssel, azaz anyakönyvvezetői, mérlegképes könyvelői, építésügyi képzettséggel a feladatot ellátó dolgozók rendelkeztek. Az iroda tevékenységeit és ügyforgalmát a mellékelt (. sz.) táblázat szemlélteti. Az irodavezető 20 tavasza óta látta el munkakörét. Ebbe tartozott az iroda munkájának szervezésén, irányításán túl a gyermekvédelmi, a birtokvédelmi, és áprilisig a szabálysértési ügyek ellátása (203- tól néhány kivétellel a gyermekvédelem hatósági eljárásai is magasabb államigazgatási szintre kerültek).

3 Birtokvédelmi, szabálysértési és gyermekvédelmi ügyek: Megnevezés Csákvári Bodméri Vé rte sboglár i Összes birtokvédelem szabálysértés 0 2 tankötelezettség teljesítése kiskorúak védelembe vétele közérdekű munka Az építéshatósági feladatokat két köztisztviselő látta el Csákvár és Bodmér településeken. Kijelölés alapján azonban Mór, Bicske, Székesfehérvár és Lovasberény települések is adtak nekünk többletmunkát. Az építéshatósági jogkörben keletkezett nem kevés (76) ügyirat többsége legalább két döntést igényelt, amelyekhez hozzáadódnak a más hatóságok általi megkeresések alapján történt szakhatósági eljárásaink (6 esetben). Önkormányzati ügyekben ügyfél kérelemére, vagy saját hatáskörben indított eljárásban 203 ügyirat keletkezett, amelyek folyamatos ügyintézést igényeltek; többszöri előterjesztést követően születtek a testületi döntések, amelyek végrehajtása további feladatokat jelentett. Az építéshatósági tevékenységet minősíti, hogy a hatósági eljárással kapcsolatban egy esetben történt fellebbezés, mely esetben a másodfokú hatóság jóváhagyta az első fokú hatóság határozatát, és az ügyfél további jogorvoslattal nem élt. Jogszabályi változás alapján a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője csak a múlt év végéig rendelkezett építéshatósági jogkörrel, ezt követően építéshatósági ügyekben Bicske Város jegyzője, illetve bizonyos esetekben Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal jogosult eljárni. A Közös Önkormányzati Hivatalban egyszemélyes építésügyi szolgáltatási pontot kellett kialakítanunk mely az építéshatósági ügyekben adminisztrációs és tájékoztatási feladatokat lát el elektronikus formában. Ennek megfelelően a központi nyilvántartásba belépve kell az ügyfeleket kiszolgálnunk. A feladat ellátásához szükséges regisztráció folyamatban van. Építéshatósági ügyek: Megnevezés Csákvári Bodméri Összes ügyek db. Száma építési engedélyek egyéb, építéshatósági ügyben hozott döntés hatósági bizonyítvány szakhatósági állásfoglalás használatbavételi engedély A szociális igazgatás keretén belül az aktív korúak ellátása területén felülvizsgáltuk a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők jogosultságát. A közfoglalkoztatás területén állandó kapcsolatot tartottunk a székesfehérvári és a bicskei munkaügyi központokkal; Csákvárra négy, Bodmérra és Vértesboglárra két-két közfoglalkoztatási pályázatot írtunk ki, a közigazgatási információs rendszerben folyamatosan rögzítettük és karban tartottuk a közfoglalkoztatottak munkaszerződéseit, végeztük az ellátásokkal kapcsolatos teendőket. Bodmér és Vértesboglár tekintetében a legtöbb feladat az aktív korúak ellátásával, az ehhez kapcsolódó közfoglalkoztatás megszervezésével kapcsolatosan adódott. 3

4 Megállapítható, hogy a beszámolási időszakban jelentős számú szociális ügy került elbírálásra, így a temetési segélyek, a köztemetések, továbbá a megnövekedett számú segélyezések, közgyógyellátási ügyek, és a több mint kétszeresére szaporodott átmeneti segélyezések mennyisége. Ezekben az ügyekben a vonatkozó jogszabályokat betartva, többségében az ügyfelek számára kedvező döntések születtek. A sok jogszabályváltozás ezen a területen is - amely különben sem tartozik a problémamentes feladatok közé - nagy odafigyelést igényelt, hiszen az ügyfelek elsősorban a rosszabb szociális és anyagi helyzetű emberek közül kerülnek ki, ami nagyfokú empatikus képességet követelt meg, amellyel szociális ügyintézőink rendelkeznek. A szociális igazgatás területén: Megnevezés Csákvári ügyek db. Bodméri Vé rte sboglá ri Összes aktív korúak ellátása átmeneti segély lakásfenntartási támogatás közgyógyellátás ápolási díj egészségügyi ellátásra való jogosultság igazolása temetési segély köztemetés közlekedési támogatás szociális otthoni beutalás étkezési térítési díjkedvezmény védendő fogyasztók aktív korúak szerződései közfoglalkoztatással kapcs. ügyek A kereskedelmi igazgatás keretében az üzletek működési engedélyezése jelentette a legtöbb feladatot, ezt egészítették ki a szálláshelyek illetve a zenés, táncos rendezvény engedélyezései. Az iroda feladatkörébe tartoztak a közterületekkel kapcsolatos, a növényvédelmi, állattartási, környezetvédelmi és földügyek (hulladék szállítás és pályázatok, gaz és parlagfű elleni védekezés, fakivágási engedélyek, közterület-használati engedélyek, ebtartási, méhészeti hatósági ügyintézés, vadkár ügyek stb.). Környezetszennyezés ügyben kevés panasz volt az elmúlt évben, vadkár ügyben viszont több eljárás is zajlott, szakértő kirendeléssel, közös helyszíni szemle megszervezésével, majd az egyezséget jóváhagyó határozattal. Bodméron és Vértesbogláron a legtöbb feladatot a közterületek rendjével kapcsolatos ügyintézés (ingatlan tisztán tartása, parlagfű irtása) adta. 4

5 Kereskedelmi igazgatás, állat és növényvédelmi feladatok terén: Megnevezés Csákvári Bodméri Vé rte sboglá ri Összes működési engedély kiadása, módosítása piac engedélyezése szálláshely engedélyezés zenés-táncos rendezvény állattartási ügyek fakivágási engedélyek közterület, ingatlan tisztán tartása, parlagfű irtása vadkárügyek közterület használat engedélyezése földügyek Kedvezőtlen, hogy az anyakönyvi igazgatás keretében pont a honosítási eljárások mutat csökkenést, és a házasságkötések visszaállt a tavalyi csúcsot megelőző szintre, viszont az utólagos bejegyzések és a halálesetek anyakönyvezése nőtt 202-re. A népesség-nyilvántartás keretében növekedett lakcím bejelentések, 203-tól azonban ezek rögzítése nem helyben, hanem a járásnál történik, de a bejelentést továbbra is hivatalunknál is meg lehet tenni. Meg kell említeni a tízszeresére növekedett katasztrófavédelmi feladatokat, amelyek 202 decemberétől kiegészültek egy 4 adatot tartalmazó, a téli időjárással kapcsolatos napi jelentési kötelezettséggel. A beszámolási időszakban az anyakönyvi, népesség-nyilvántartási tevékenységekhez kapcsolódott a hagyatéki ügyintézés is, melyek a földhivatal által kimutatott póthagyatéki eljárások miatt érezhetően megnövekedett. Anyakönyvi, népesség-nyilvántartási, hagyatéki ügyek: Megnevezés Csákvári Bodméri Vé rtesboglá ri Összes házasságkötés haláleset anyakönyvezése anyakönyvi adatváltozás utólagos bejegyzés lakcím bejelentés hatósági bizonyítvány anyakönyvi kivonat kérelem honosítás hagyatéki ügyek Az iroda köztisztviselői látták el keddenként az ügyfélfogadást a két községben; Bodméron az anyakönyvvezető, Vértesbogláron az egyik adóügyis munkatárs. A nagyközségben a már kialakult rendben folyt az ügyfélfogadás hétfőn, szerdán és csütörtökön; a kedden vagy pénteken érkezőket 5

6 ügyfélirányító látta el felvilágosítással, formanyomtatványokkal, és segítette egyszerűbb elintéznivalóikban. Az adóhatósági munkát az iroda keretében három köztisztviselő végezte, melyről a 202. december 3-i zárási összesítő alapján számolok be. A helyi adókban az év során megnőtt az adminisztrációs munka, több határozat és értesítő született és került kézbesítésre. Az adóhatósági munkák az évzárási és az új év nyitási feladataival kezdődnek. A beszámolási időszakban ezt nehezítette, hogy a nyilvántartott adatok kigyűjtéséhez szükséges új szoftver verzió került feltöltésre. Az első félévi egyenlegértesítők azonban a korábbiaknál hamarabb jutottak el az adózókhoz, és így a befizetések február hónaptól kezdődően folyamatosan érkeztek be. A nyitó állapot kialakítása után a gépjárműadóban feldolgozásra került a 20. évben közvetlen adás-vétellel átruházott tulajdonú gépjárművek nyilvántartásba vétele, valamint a megszűntek kivezetése. A meghozott határozatok tértivevényesen postázásra kerültek. Sok munkával és az okmányirodával történt folyamatos egyeztetések eredményeképpen a helyi gépjárműadó nyilvántartás összhangba került a központi nyilvántartással. Ezt követően is minden hónapban feldolgozásra kerültek a tulajdonos változások, illetve a forgalomból való kivonások és visszahelyezések. A talajterhelési díjjal kapcsolatban március végéig 333 tájékoztató levelet és bevallást postáztunk, amelyek hatására jelentősen megnőtt az ügyfélforgalom. A lakosságnak gyakran már a bevallás kitöltése is nehézséget okozott, ezért sokan keresték fel telefonon vagy személyesen irodánkat. A feldolgozás a késői beadások miatt jelentősen elhúzódott; többszöri írásos és telefonos felszólítás vált szükségessé. A nagyobb problémát azonban a talajterhelési díj, illetve a csatorna rákötéssel kapcsolatos költségek megtérítése jelentette a lakosságnak, ezért sokan részletfizetési kérelemmel fordultak hivatalunkhoz. A talajterhelési díjból Csákvárnak Ft, Vértesboglárnak ,- Ft bevétele származott 202-ben. Az iparűzési adó nyomtatványok aktualizálása és a honlapra való feltöltése megtörtént. Március végétől az első negyedévről információs jelentést kellett küldenünk a Magyar Államkincstár felé. Áprilisban a vállalkozókkal folyamatos volt az egyeztetés az iparűzési adóelőlegekről, majd május - június hónapban az iparűzési adó feldolgozásra került. Az építményadó változások (pl. tulajdonos változás, öröklés) feldolgozása januártól folyamatosan történt, melynek kapcsán 04 ügyirat keletkezett. Június hónapban az adó- és a műszaki iroda helyszíni szemlét tartott a községben. Összeírásra kerültek a vélhetően 20 m² alapterületet meghaladó ingatlanok. A közel 350 érintett ingatlantulajdonosnak tájékoztató levelet és bevallásokat postáztunk ki. Ezt követően megsokszorozódott az ügyfélforgalom, nagyon sokan kértek segítséget a kitöltéshez. A visszaérkezett bevallásokból 205 db adómentes volt (20 m² alatti), a majd 50 adóköteles ingatlan visszamenőlegesen is kivetett adójából 202. évben megközelítőleg Ft érkezett be adószámlánkra. Az egész év folyamán a napi feladatok részét képezték az egyedi kérelmek, egyedi adózói bejelentések feldolgozása, megoldása, és így a befizetéseket folyamatosan könyveltük az adózók adatgyűjtőjére. Az első és második féléves befizetési határidőt követően megtöbbszöröződött a könyvelési tételek. Az első félévről zárási összesítő készült (amit verziómódosítás előzött meg), az elkészített jelentést a Magyar Államkincstárnak megküldtük. Augusztus végére kézbesítésre kerültek a második félévi egyenlegértesítők, majd a befizetések könyvelését követően felszólítottuk a hátralékosokat. Az ügyforgalmat mutató tábla tartalmazza a mindennapos egyéb tevékenységeket, az ügyfél kérelmére (pályázatokhoz, hitelbírálatokhoz, vagy egyéb fizetőképesség megállapításához) kiállított adóigazolások, a (hagyatéki eljárásokhoz, végrehajtási eljárásokhoz, ingatlan értékesítéshez) kiadott adó- és értékbizonyítványok számát. 6

7 Adóhatósági ügyek: Megnevezés Csákvári Bodméri Vértesboglá ri Összes adók módjára történő behajtás adótartozás behajtása méltányossági kérelmek adatkérések gépjármű határozatok felszólítások építményadó határozatok iparűzési adó bevallások adó és értékbizonyítvány talajterhelési díj bevallás kommunális adó határozat adóigazolások Az ingatlanok forgalmi értékének megállapításához helyszíni szemléket kellett tartanunk belterületen és zártkertben egyaránt. Ezen a területen is ellentételezés nélküli többletmunkát jelentenek a más adóhatóság megkeresésére készített környezettanulmányok. A csákvári adóbevételek és hátralékok alakulása 202. évben: 202. Nem Nyitó Nyitó 202. évi 202 évben végéig Adózók esedékes hátralékból hátralék terhelés befolyt adó esedékes hátralék fennmaradó hátralék Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Idegenforgalmi adó SZJA földbérbeadásból Bírság Egyéb bevételek Idegen bevételek Talajterhelési díj ÖSSZESEN: A táblázatból kitűnik, hogy az előző évek hátraléka 202. évben Ft-tal csökkent. A hátralékok behajtása folyamatos volt az év folyamán. Az adózók munkáltatójára és bankszámlájára vonatkozó megkereséseket követően kiküldött felszólításokat munkabér letiltások, azonnali beszedési megbízások és forgalomból való kivonások követték. Végrehajtási cselekményekből (inkasszó, munkabér letiltás, forgalomból kivonás) és a méltányossági határozatok teljesítéséből (fizetési határidő módosítás, részletfizetés) Ft folyt be. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak 25 adózó, összesen Ft adó- és késedelmi pótlék tarozását adtuk át végrehajtásra, melyből Ft térült meg a 202. évben. A társhatóság visszajelzései alapján megállapítható, hogy a leadott tartozás nagyon sok esetben behajthatatlan, így a NAV-tól kapott igazolás alapján 202. évben 6 adózó, Ft adótartozását jelöltük meg behajthatatlanság címén. Ez utóbbiak ellenére határozottan érzékelhető az intenzív végrehajtási tevékenység hatása, jelentősen javult az adózási morál. 7

8 Feladataink közé tartozott az adók módjára történő köztartozások (szemétszállítási díjak, kéményseprési díjak, meg nem fizetett gyermektartásdíjak, igazgatási szolgáltatási díjak, közigazgatási bírságok, helyszíni bírságok, a rendőrség felé meg nem fizetett szabálysértési díjak) behajtási intézkedése is. A köztartozások megemelkedett a családokat és a vállalkozásokat egyaránt érintő gazdasági nehézségekből adódik. A közúti szabálysértések megszaporodása az adók módjára történő behajtásra is nagy hatással volt. Pénzügyi Iroda: január -től Vértesboglár Önkormányzata csatlakozott a körjegyzőséghez, fő ügyintézőt kapott irodánk, aki eddig is a vértesboglári önkormányzat és az ÁMK könyvelését és minden pénzügyi vonatkozású ügyeit intézte( kivétel képviselő-testületi anyagok, vagyonkataszter kezelése). Nem volt egyszerű dolga, hiszen más könyvelési rendszerben dolgozott, de a kollégák segítségével vette az akadályt, igyekezett beilleszkedni és csapattagként dolgozni. A zökkenők ellenére ma már úgy gondolom az újabb feladattal is megbirkózott irodánk, még ha maradtak is hiányosságok október -ig elkészültek a Polgármesteri Hivatal szabályzatai, melyet az önkormányzat honlapján közzétettünk, azonban új Államháztartási törvény, és annak végrehajtási rendelete 20. decemberében elfogadásra került, mely szinte mindegyik szabályzat átdolgozását teszi szükségessé időhiányában ezt nem tudtam teljesíteni. 3. A Képviselő-testület kérésének megfelelően a pénzügyi helyzet alakulásáról rendszeres tájékoztatókat készítettünk, a honlapra a jogszabálynak megfelelően a szerződéseket és a támogatásokat feltettük 202. első fél évben. Sajnos a napi munka dömpingben ezen a téren elmaradásunk van. 4. Időben elkészültek a mérlegjelentések, a 20. évi zárdás, a 202. féléves zárás és határidőre megküldésre kerültek a Kincstár felé, illetve a statisztikák negyedévente a KSH felé évtől az eddigi egy összevont Kincstár fele történő adatszolgáltató garnitúra helyett, valamennyi intézményünk, és a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában külön-külön kell elkészíteni az elemi költségvetési, illetve beszámolói garnitúrákat, melyeket jogszabály által előírt határidőig egy központi programba kell rögzítenünk, ezzel teljesítjük a Kincstár felé az adatszolgáltatásunkat. 5. Újabb statisztikai jelentési kötelezettséget írtak elő a közoktatási intézmény fenntartók részére: évente május 3-ig a közoktatási információs rendszerben az előző évi gazdálkodási adatokat, az oktatásra jellemző mutatókat kell rögzíteni. Sajnos teljesen más szempontok szerint, mint ahogy azok a beszámolókban megtalálhatóak. 6. A normatívák felmérését elvégeztük, annak évközi három alkalommal történő változását határidőben megküldtük a Kincstár felé. 7. A közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatások igénylése szintén határidőben elkészültek. Változás történt a közfoglalkoztatottak bérkifizetésében, mely szerint hetente, péntekenként ki kellett fizetnünk egy heti bérüket, mely feladatot elláttuk maradéktalanul. 8. Év közben ÁFA bevallások és a szükséges önellenőrzéseket végrehajtottuk. Az önellenőrzésekre azért van szükség, mivel az éves könyvelést és ez minden évben így van az előző év zárása és a költségvetés elfogadása után április hónapban tudjuk megkezdeni. Valamennyi kolléga statisztikai jelentéséhez is adatszolgáltatást kell adnunk. Közel három hónappal elmaradunk könyvelés területén, melyet nagy nehézség árán tudunk ledolgozni, hogy teljesíteni tudjuk az első féléves beszámolók leadási határidejét (augusztus első hete ). A könyvelés elkészülte után szükséges az Áfa bevallások átnézése és pontosítása. 8

9 9. A képviselő-testületek teljes körű tájékoztatását szolgálja, hogy 20. évtől a költségvetéseket excel táblázatban készítjük el, ahogy azok módosítását is. Ezzel valamennyi intézmény tételes költségvetését megismerhető, a változás követhető mindhárom képviselő-testület részéről. Ezek jól áttekinthető táblák, melyek segítséget nyújtanak a kötött formájú, nehezebben érthető rendeleti forma megértéséhez őszi hónapjaiban a Járási Hivatal megalakulásával, majd az Általános Iskola államosításával kapcsolatosan igen sok adatszolgáltatást kellett teljesítenünk, melyet igyekeztünk határidőre elkészíteni.. Az adósságkonszolidációval szintén jelentős adminisztrációs feladat jelentkezett, mely érintette Vértesboglárt és Csákvárt is. 2. Az OEP jogszabályi hivatkozásra kérte az egészségügyi szolgáltatók szerződéseinek módosítását, melyet egyeztettünk a háziorvosokkal és fogorvosokkal, és határidőre megküldtük az OEP-nek. 3. Csákvár Nagyközség és Vértesboglár Község 202. évben két alkalommal nyújtott be ÖNHIKI támogatásra pályázatot, melyet irodánk készített el, a pályázatok eredményesek voltak. 4.Néhány dat -a teljesség igénye nélkül- a 202. évben végzett pénzügyi munkákról: Kiállított bizonylatok éves Csákvár Bodmér Vértesboglár - banki pénztári bérkönyvelés adók Ezen felül 00 feletti a belső bizonylatok (értékcsökkenés elszámolása, zárási tétételek, módosító tételek, nyitó és záró tételek könyveléséhez). A bizonylatszám nem azonos a könyvelési tétellel, egy-egy bizonylaton minimum kettő tételt kell kontírozni, a bérekkel kapcsolatos bizonylatokon a könyvelési tételek a 00-at is meghaladja. 5. Terminálon keresztül történő utalások éves a költségvetési számlánkról : 6,8 ezen felül a többi alszámláról is, valamint még a Bodmér és Vértesboglár Önkormányzat utalásait is bonyolítjuk. A terminálon keresztül 45 inkassót indítottunk az elmúlt évben az adóiroda kérésére. 6. A pénztáron keresztül történő kifizetések meghaladják a 24 millió forintot, ez az összeg az 50 ezer forintot meg nem haladó számlákból tevődik össze. 7. A kiállított számlák : 83 db. (bérleti díjak, lakbérek, továbbszámlázott rezsiköltségek stb.) 8. - Statisztikai jelentések : 2 - NAV bejelentések, módosítások: 54 - Fizetési felszólítások, egyeztetések: 86 Községgazdálkodási Iroda A létrehozott iroda a Képviselő-testület döntésének megfelelően a 202 évben az intézményeknél és a polgármesteri hivatalban is jelentős karbantartási munkákat végzett el, illetve végeztetett el. Ezek az alábbiak voltak: 9

10 Gróf Esterházy Móric Általános Iskola ( új iskola) - az udvaron lévő megöregedett, veszélyes fűzfák frissítése az önkéntes tűzoltók segítségével részben elkészült, befejezése 203. tavaszán még a vegetációs időszakban. - elkészült a tornaterem és az edzőterem előtt a biztonsági korlát - kijavításra került az udvaron a labdafogó háló, új kapu került beépítésre a Jókai utcai kertvégek felé, a hálón kívül esett labdák összeszedésének a megkönnyítésére - az átköltöztetett zeneiskolának tároló lett kialakítva a lépcsőpihenő alatt - a padlásról az összes elektromos hulladék elszállításra került, a padlástér ki lett takarítva - megtörtént az intézmény tisztasági meszelése, teljes nyári nagytakarítása, két osztályterem teljes festése, mázolása. A régi iskolában - bezárásra került a Pásztorház az utcával párhuzamos épületben a tanárok részére a nem használt bejárat lezárásával új tartózkodó (tanári szoba) került kialakításra - a közhasznú munkások besegítettek az udvar füvesítésénél az udvarra telepített fák ültetésénél megtörtént az iskola tisztasági meszelése és teljes nyári nagytakarítása, ősszel az esővíz elvezető csatornák tisztítása, a törött palák cseréje. Ady Endre u-i óvodában - elkészült az intézmény tisztasági meszelése, teljes nyári nagytakarítása - eltávolításra kerültek az udvaron lévő szabványosságnak nem megfelelő játékok - az őszi esőzések beállta előtt az összes esővíz elvezető csatorna ki lett takarítva Szabadság téri óvodában - elkészült az épület tisztasági meszelése, teljes nyári nagytakarítása - kiépítésre került az óvodában EPH vezeték és érintésvédelmi relé került beépítésre - elvégeztük a meglévő kazánok kitakarítását, javítását, megoldásra került a helyiség természetes kiszellőztetése, szén monoxid mérővel történő ellátása - kikötésre került a logopédia külön vízbekötése Gondozási központ - gondozási központon belül a Szent István utcai épületből az iroda átköltöztetésre került a Szilárd Gyula utcai épületbe, - a Családsegítő Szolgálat a Szabadság téri épületből szintén átköltözött a gondozási központ Szilárd Gyula utcai épületébe - megtörtént az épület tisztasági meszelése, valamint az összes ki és beköltözött helyiségek tisztasági meszelése nagytakarítása - a Családsegítő Szolgálattal szoros, folyamatos a kapcsolat a rászorult családok megsegítése érdekében (költöztetés, ajándékba kapott, adott eszközök kiszállítása) Polgármesteri hivatal - az átszervezések miatti épület belüli költözések megtörténtek, a járási hivatalnak átadott iroda tisztasági meszelése nagytakarítása szintén. - a pénzügy tervtári anyagainak a tárolására polcrendszer került kiépítésre, elszállításra és bezúzásra kerültek a felhasználhatatlan, levéltár által nem fogadott anyagok Orvosi rendelő - az ügyeleti szolgálathoz tartozó helyiségek tisztasági meszelés, védőnők által használt helyiségek meszelése, villamos hálózat javítása, új csatlakozó helyek kialakítása Az intézményekben elvégzett karbantartási, illetve felsorolt munkálatokon felül, 202 év elején elkezdődött a régi reformátustemető kitisztítása, melyet a 203-as év elején szeretnénk befejezni, a kitisztított részen az új hajtásokat kivágni, az illegálisan elhelyezett szeméttől megszabadítani. A tavalyi év elején a közhasznú munkások jelentős munkát végeztek a sportkombinát új kerítés nyomvonalának a kitakarításában, segítséget nyújtottunk a füves pályák építésénél. 0

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap. Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésére és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről ÚJFEHÉRTÓ VÁROS JEGYZŐJE 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Ikt.sz.: /2009. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend:

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2012.

Részletesebben

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910 Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző B e s z á m o l ó a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző 2 Tisztelt Képviselő-testület! 2013. január 1-től változás állott be a hivatal működésében.

Részletesebben

JEGYZŐJE. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése értelmében:

JEGYZŐJE. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése értelmében: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI JEGYZŐJE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. március 27. napján tartandó ülésére! Tárgy: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető)

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Az igazgatási csoport munkája rendkívül széles körű, melyet 2013.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-132 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1-119/2013. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Beszámoló Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal (Nagymarosi Polgármesteri Hivatal) 2012. évi tevékenységéről

Beszámoló Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal (Nagymarosi Polgármesteri Hivatal) 2012. évi tevékenységéről Beszámoló Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal (Nagymarosi Polgármesteri Hivatal) 2012. évi tevékenységéről I. Általános áttekintés A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat területén ellátandó 2012-ben

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben