Skoglund Holding Befektetési Rt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Skoglund Holding Befektetési Rt."

Átírás

1 Skoglund Holding Befektetési Rt. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET Éves beszámolóhoz január december 31.

2 I. Általános kiegészítések 1.1 A vállalkozás bemutatása A vállalkozás szöveges bemutatása A Társaságot november 19-én alapították, a Társaság elz neve: Magyar Kárpótlási Jegy Hasznosító Rt. A Társaság neve: Skoglund Holding Befektetési Részvénytársaság Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. A Társaság telephellyel, illetve fiók telephellyel nem rendelkezik. A Társaság nyílt részvénytársaságként mködik. A Társaság alaptkéje eft, mely darab, Ft névérték, A sorozatú, névre szóló, szavazásra jogosító dematerializált törzsrészvénybl, illetve darab, Ft névérték, B sorozatú, névre szóló szavazásra jogosító (1 részvény =16 szavazat) dematerializált szavazat elsbbségi részvénybl áll. A Társaság A sorozatú törzsrészvényeinek tzsdei bevezetését a Budapesti Értéktzsde szeptember 14-i határozatában engedélyezte. A Társaság papírjaival szeptember 18-án kereskedtek elször. A Társaság részvényeinek tzsdei forgalma a következképpen alakult március 17. és március 17-e között: 1

3 A Skoglund Holding Rt. közgylése december 6-án elzetes döntést hozott a SASAD Szövetkezeti Rt-nek a Társaságba történ beolvadásáról. A beolvadás következtében a korábbi évekhez viszonyítva egy jelentsen tkeersebb cég vehet részt a tzsdei részvényforgalomban. A beolvadás során a korábbi SASAD Szövetkezeti Rt. tulajdonosok 1 részvényükért 2 Skoglund Rt. részvényre jogosultak a november 30-i vagyonmérleg tervezetek saját tke értékei alapján. Az ilyen módon keletkez új Skoglund részvények tzsdei bevezetése a Budapesti Értéktzsde, és a KELER Rt. vonatkozó szabályai szerint folyamatban vannak. A Cégbíróság március 22. napjával az átalakulást bejegyezte A vállalkozás tulajdonosi szerkezete A Bankár Zrt április 30-án nyilvános vételi ajánlatott tett a Társaság valamennyi részvényére. A nyilvános vételi ajánlat eredményeként a Bankár Zrt. többségi részesedést szerzett. A nyilvános vételi ajánlat részeként összeállított Mködési tervben a Bankár Zrt. - mint jelents ingatlanfejleszt érdekeltségek tulajdonosa - pótlólagos forrásbevonási lehetséggel sikeres alapot teremtett egy jól mköd vállalkozás megalapozásához december 31-i tulajdonosi összetételét a következ táblázat tartalmazza: Névérték eft Tulajdonosi Szavazati Megnevezés "A" "B" részesedés arány sorozat* sorozat** Összesen % % Bankár Zrt ,53% 80,06% Takács József Lajos ,48% 8,98% BCS Consulting ,30% 4,93% 5%-nál kisebb tulajdonosok ,69% 6.03% Összesen ,00% 100,00% * Tzsdére bevezetett törzsrészvény ** Szavazatelsbbségi részvény, 1 részvény=16 szavazat 2

4 A vállalkozás tevékenységének bemutatása Tevékenységi kör: Társaság ftevékenysége: Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás A Társaság egyéb tevékenységei: Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Vagyonkezelés Ingatlanforgalmazás év folyamán a társaság nem realizált árbevételt, a cégbíróságon bejegyzett tevékenyégbl egyetlen egy tevékenységet sem gyakorolt Képviseletre jogosult március 21-ig Név: Demeter Zsolt igazgatóság elnöke Képviselet: önállóan Lakóhely: 2045 Törökbálint, Vasút utca 24. Név: Deákné Bagi Zsuzsanna Képviselet: együttesen Lakóhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 46. Név: Rózsahegyi Tibor Képviselet: együttesen Lakóhely: 2461 Tárnok, Hazatérk útja március 22-tl Név: Kovács Gábor az igazgatóság elnöke-vezérigazgató Képviselet: önállóan Lakóhely: 2089 Telki, Akácos utca 54. Név: Demeter Zsolt igazgatósági tag Képviselet: önállóan Lakóhely: 2045 Törökbálint, Vasút utca 24. Név: dr. Pecze Csaba igazgatósági tag Képviselet: önállóan Lakóhely: 1149 Budapest Kvér Lajos u. 24/b. 3

5 1.2. Kapcsolt vállalkozások bemutatása Leányvállalatok bemutatása Neve: Budatétény Projekt Ingatlanhasznosító Kft. Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Birtokolt részesedés aránya: 100% Jegyzett tke (2005. dec. 31-én): Saját tke (2004. dec. 31-én): ezer Ft ezer Ft Közös vezetés vállalkozások bemutatása A Társaság nem rendelkezik ilyen tulajdoni hányaddal, illetve a társaság tulajdonosként nem jogosult ilyen arányban vezet tisztségviselt vagy felügyel bizottság tagjait megválasztásra, vagy visszahívásra Társult vállalkozások bemutatása A Társaság nem rendelkezik ilyen tulajdoni hányaddal Egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozások bemutatása A Társaság közvetlenül nem rendelkezik ilyen tulajdoni hányaddal. A Társaság a Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zrt. leányvállalataként mködik és évben a Bankár Zrt. konszolidációjába kerül bevonásra A befolyással rendelkez részvényesek bemutatása A közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkez részvényesek bemutatása A Bankár Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) mint tulajdonos 74,53% tulajdoni hányaddal rendelkezik, de 80,063% szavazati joggal, miután birtokában vannak szavazatelsbbségi (1 részvény=16 szavazat) részvények is. 4

6 Tulajdonos december 31. Névérték ezer Ft Tulajdonosi részesedés % Szavazati arány % Bankár Zrt ,53 80,063 Összesen: ,53 80, Általános számviteli információk a vállalkozásról Számviteli politika f vonásai, jellemzi A Társaság számviteli politikája a számvitelrl szóló többször módosított évi C. törvény elírásai alapján készült el. A könyvelés módszere A Társaság számviteli nyilvántartása a ketts könyvvitel rendszerében számítógépes adatfeldolgozással történik. Zárlati idpont A mérlegkészítés napját a Társaság március 01-i nappal határozta meg. Ezáltal biztosította a fordulónap és a mérlegkészítés idpontja között ismerté vált, tárgyévet érint gazdasági események figyelembevételét. Választott eredménykimutatás és mérleg formája A Társaság az összköltség eljárással készül, A változatú eredménykimutatást és az A változatú mérleget választotta. 5

7 A számviteli politika meghatározó elemei Eszközök értékelése A befektetett eszközök és a forgóeszközök bekerülési értéken kerülnek kimutatásra csökkentve az alkalmazott leírásokkal, növelve a visszaírás összegével. Bekerülési érték: az eszköz beszerzési értéke és az egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege Befektetett eszközök értékelése Az immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési ill. az elállítási költség. A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési költség. A vállalkozás nem készít saját elállítású tárgyi eszközt. A tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenési leírását az eszközök várható élettartalma alapján állapítja meg, és havonta elszámolja azt. Az ,-Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök, vagyoni érték jogok illetve szellemi termékek a használatbavételkor egy összegben leírásra kerülnek, nyilvántartásuk a selejtezésig az analitikában történik. Az eszközök maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján- a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembehelyezésének idpontjában fellelhet hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelents, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelents a maradványérték, ha annak értéke kevesebb, mint ezer Ft. Nem jelents akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétl megfosztva (szétszedve) vagy hulladékként értékesíthet, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthet. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. Befektetett pénzügyi eszközök A tulajdoni részesedést jelent befektetést bekerülési értéken, a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyvszerinti értéken kell kimutatni. A befektetett pénzügyi eszközök bekerülési értéke a vásárláskor a részvényekért, üzletrészekért fizetett ellenérték. A Társaság üzleti vagy cégértéket abban az esetben számol el, ha a megvásárolt társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez. 6

8 A megvásárolt tulajdoni részesedésekre jutó saját tke értékét 15%-kal meghaladó vételár esetén számol el a Társaság cégértéket. Pozitív üzleti vagy cégérték akkor kerül kimutatásra, ha a megvásárolt tulajdoni részesedés vételára lényegesen nagyobb, mint a megvásárolt részesedésre jutó saját tke piaci értéke. Negatív üzleti vagy cégérték akkor kerül kimutatásra, ha a megvásárolt tulajdoni részesedés vételára lényegesen alacsonyabb, mint a megvásárolt részesedésre jutó saját tke piaci értéke. Nem számolható el értékcsökkenés olyan üzleti vagy cégérték után, amely január 1-je után került nyilvántartásba vételre, és jellegénél fogva nem veszít értékébl. Külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség Értékelés: az MNB által közzétett hivatalos árfolyamon történik. Lényegesség kritériumai A lényegesség elve alapján lényegesnek minsül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit és amennyiben az ellenrzés, önellenrzés által feltárt jelentsebb hibák hatásaként a saját tke 20%-kal megváltozik. Jelents összeg hiba Jelents összeg a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböz ellenrzések során-ugyanazon évet érinten-megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tkét növel-csökkent értékének együttes (eljeltl független) összege meghaladja az ellenrzött üzleti év mérlegfösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. Követelések értékvesztése Az adós minsítése alapján az üzleti év mérlegfordulóján fennálló és a mérlegkészítés idpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél számol el a Társaság értékvesztés. 7

9 Céltartalék képzése A Társaság az adózás eltti eredménye terhére céltartalékot képez: a le nem zárt peres üggyel kapcsolatos várható kötelezettségre, kezességvállalás kötelezettségre, ha az eredeti adós nem tesz eleget fizetési kötelezettségének. Értékpapírok elkülönítése A vásárolt értékpapírok csak akkor kerülnek a befektetett eszközök csoportjába, ha azt a cég egy éven belül várhatóan nem értékesíti, vagy nem jár le. Amennyiben egy befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott értékpapír a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés idpontja között mégis értékesítésre kerül vagy a Társaságnak szándékában áll azt értékesíteni, úgy az a mérlegben a forgóeszközök között szerepel. A Társaság a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett Könyvvizsgáló bemutatása A évi C. törvény a számvitelrl a szerint a Társaság könyvvizsgálatra kötelezett. Az éves beszámoló megbízhatóságát, szabályszerségét választott könyvvizsgáló vizsgálta meg. A beszámolót hitelesít könyvvizsgáló: Zöldk Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft (1025 Budapest, Zöldk u. 18/a) Cégjegyzék szám: Fvárosi Bíróság MKVK nyilvántartási szám: Heller Judit (MKVK tagsági szám: ) Könyvel bemutatása A beszámolót regisztrált mérlegképes könyvel készítette. Jónás Sándorné (1082 Budapest, Nap utca 37.) PM által kiadott regisztrációs szám: Számviteli szabályzatok bemutatása A Társaság elkészítette a számviteli szabályzatait. Rendelkezik számviteli politikával, értékelési szabályzattal, leltározási szabályzattal és pénzkezelési szabályzattal. 8

10 2. Részletez kiegészítések a mérleghez és az eredménykimutatáshoz 2.1 Immateriális javak Immateriális javak állománya Megnevezés Üzleti vagy cégérték Bruttó érték Nyitó Növekedés 0 Csökkenés 0 Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés 0 Záró Nettó érték évben a Társaság megvásárolta a Budatétény Projekt Kft. 100%-os üzletrészét. A vételár és a megvásárolt társaság korrigált saját tkéje közötti különbséget, amely eft volt cégértékként számolta el, melyet 5 éven keresztül évi 20%-os kulccsal értékcsökkent. 2.2 Tárgyi eszközök A Társaságnak nincs tárgyi eszköze Befektetett pénzügyi eszközök A Társaságnak nincs befektetett pénzügyi eszköze. A Társaság a Budatétény Projekt Kft. üzletrészét átsorolta az eladásra szánt értékpapírok közé, mivel az üzletrészt évben értékesíteni szándékozik. 9

11 2.4. Készletek A Társaságnak nincs készlete. 2.5.Követelések A követelések nyilvántartási értéke Megnevezés december 31. Könyvszerinti Értékvesztés Összesen érték Kapcsolt vállalkozástól Iparzési adó M.Tsz elszámolási szla Követelések összesen: Értékpapírok december 31. Névérték Tulajdonosi részesedés % Könyv szerinti érték Budatétény Projekt Kft Összesen: Pénzeszközök Megnevezés december 31. Raiffeisen bank számla 1 Házi pénztár 14 Pénzeszközök összesen: Aktív idbeli elhatárolások A Társaság nincs aktív idbeli elhatárolása. 10

12 2.7. Saját tke Saját tke elemei Megnevezés december 31. Növekedés Csökkenés december 31. Jegyzett tke Tketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérlegszerinti eredmény Saját tke összesen: Céltartalék A Társaság nem képzett céltartalékot Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés december 31. Szállítói kötelezettségek 410 Egyéb kötelezettség Személyi jövedelemadó 3 CIB Bank el. Szla 11 Törzsrészvények miatt 163 Elsbbségi részvények miatt 342 Osztalék jelleg kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: A Társaságnak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége, illetve olyan kötelezettség ahol a visszafizetend összeg nagyobb a kapott összegnél. A Társaságnak nincs mérlegen kívüli kötelezettsége. 11

13 2.10. Passzív idbeli elhatárolások Költségek: 600 e Ft évet érint könyvvizsgálati díj 600 e Ft Bevételek Nettó árbevétel A Társaság nem realizált árbevételt évben Egyéb bevételek alakulása A Társaságnak nem volt egyéb bevétele A Társaság év folyamán semmiféle támogatásban nem részesült Pénzügyi mveletek bevételei Megnevezés december 31. Kapott kamatok 60 Kapcsolt vállalkozástól kapott 60 Pénzügyi mveletek egyéb bevételei Részesedések értékesítése kapcsolt vállalkozásnak Pénzügyi mveletek bevételei összesen: Költségek és ráfordítások Költségek és ráfordítások alakulása Megnevezés december 31. Anyagköltség 0 Igénybevett szolgáltatás Részvénykönyvvezetés Közzétételek (Bp-i Értéktzsde, GeoHolding) Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat Egyéb megbízási díj 48 Egyéb

14 Egyéb szolgáltatások 413 Hatósági díj 18 Bankköltség 201 Befektetési vállalkozásnak fizetett díj 194 Eladott áruk beszerzési értéke 0 Eladott közvetített szolgáltatás 0 Anyagjelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások 500 Bérköltség 0 Személyi jelleg egyéb kifizetések 500 Bérjárulékok 0 Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Élz évi ráfordítása 78 Áfa arányosítás miatti ráfordítás Késedelmi kamatok 55 Költségek és ráfordítások összesen: Pénzügyi mveletek ráfordításai Megnevezés december 31. Fizetett kamatok Egyéb vállalkozónak 0 Kapcsolt vállalkozásnak Pénzügyi mveletek egyéb ráfordításai 0 Pénzügyi mveletek ráfordításai összesen: A Társaság az adóévet e Ft adózás eltti eredménnyel zárta. 13

15 Társasági adóalap megállapítása: Adózás eltti eredmény Adóalapot csökkent tételek Elsz. értékcsökkenés és eladott tárgyi esz. nyilvt. sz.ért Elhatárolt veszteség felhasználás Adóalapot növel tételek Elsz. értékcsökkenés és eladott tárgyi esz. nyilvt. sz.ért Egyéb 228 Társasági adóalap 0 Adófizetési kötelezettség 0 Társaságnak nem keletkezett adófizetési kötelezettsége. Elz évek elhatárolt vesztesége e Ft Tájékoztató kiegészítések Létszámadatok A Társaság vezeti évben juttatásban nem részesültek. A kiegészít melléklet mellékletei 1. Cash-Flow kimutatás 2. A vagyoni helyzet és a tkeszerkezet mutatói 3. Az eredmény és jövedelmezség alakulása 4. Mérleg Eszközök változásai 5. Mérleg Források változása Budapest, április 10. a Skoglund Holding Befektetési Rt. vezetje 14

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: 661523-400 Eves beszámoló F

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részvényesének Az éves beszámolóról

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz Planinvest Bróker Zrt. 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A cég elnevezése: Planinvest Bróker Zrt 2. Általános adatok: Alakulás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 1.) A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2011. évi számviteli beszámolója és mellékletei Mérleg Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló Statisztik ai számjel: 12143890642011401 Cégjegyzékszám: 0110043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2013. évi Éves beszámoló Budapest, 2014. március

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben