KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary. Független könyvvizsgálói jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary. Független könyvvizsgálói jelentés"

Átírás

1 ABCD KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Az Aeroplex Közép-Európai Kft. tulajdonosának Az összevont (konszolidált) éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük az Aeroplex Közép-Európai Kft. (továbbiakban a Társaság ) mellékelt évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft veszteség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az összevont (konszolidált) éves beszámolóért A vezetés felelős ennek az összevont (konszolidált) éves beszámolónak a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk ennek az összevont (konszolidált) éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások beleértve az összevont (konszolidált) éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is a mi megítélésünktől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor az összevont (konszolidált) éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az összevont (konszolidált) éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az összevont (konszolidált) éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Aeroplex Közép- Európai Kft december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. Company registration: Budapest, Fővárosi Bíróság, no:

2 ABCD Figyelemfelhívás Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 2.4 pontjára, ahol bemutatásra került, hogy a Társaság saját tőkéjének összege: E Ft, amely nem éri el a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben előírt szintet, valamint bemutatásra kerültek a tulajdonos által tervezett intézkedések. Egyéb kérdések A Társaság évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját más könyvvizsgáló könyvvizsgálta, aki április 22- én kelt könyvvizsgálói jelentésében korlátozott véleményt bocsátott ki, mivel nem tudott megbizonyosodni arról, hogy a évi összevont (konszolidált) éves beszámolóban a Készletekre elszámolt értékvesztésből mekkora összeget kellett volna elszámolni már a évi összevont (konszolidált) éves beszámolóban. Az összevont (konszolidált) üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük az Aeroplex Közép-Európai Kft. mellékelt évi összevont (konszolidált) üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az összevont (konszolidált) üzleti jelentésnek a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk ezen összevont (konszolidált) üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámoló összhangjának megítélése. Az összevont (konszolidált) üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az összevont (konszolidált) üzleti jelentés és az összevont (konszolidált) éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint az Aeroplex Közép-Európai Kft évi összevont (konszolidált) üzleti jelentése az Aeroplex Közép-Európai Kft évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, április 10. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: Henye István Partner, Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám:

3 AEROPLEX KÖZÉP-EURÓPAI LÉGIJÁRMŰ MŰSZAKI KÖZPONT KFT. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS a 2013.december 31-én végződő időszakra A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK ebből értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Budapest, április 10. Erdődi Zoltán Ügyvezető igazgató

4 AEROPLEX Közép-Európai Kft. Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet Budapest, április 10. Erdődi Zoltán Ügyvezető igazgató Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 1

5 1. Tartalomjegyzék oldal 1. Tartalomjegyzék Általános adatok CÉGADATOK A VÁLLALATCSOPORT TEVÉKENYSÉGE ÉS TÖRTÉNETE A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA JELENTŐSEBB ÉVI ESEMÉNYEK FORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK JELENTŐSEBB SZÁMVITELI IRÁNYELVEK Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez BEFEKTETETT ESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK SAJÁT TŐKE RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK BEMUTATÁSA Magyarázatok az egyes eredménykimutatás tételekhez BEVÉTELEK ÜZEMI KÖLTSÉGEK PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE RENDKÍVÜLI EREDMÉNY TÁRSASÁGI ADÓ LEVEZETÉSE Kiegészítő adatok LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS CASH-FLOW MUTATÓSZÁMOK: VESZÉLYES HULLADÉK KIMUTATÁS Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 2

6 2. Általános adatok 2.1 CÉGADATOK Cégnév: Rövidített név: Székhely: AEROPLEX Közép Európai Légijármű Műszaki Központ Kft. AEROPLEX Közép-Európai Kft Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér A társaság adószáma: Cégjegyzékszám: Cg KSH száma: Cégbejegyzés kelte: február 11. A társaság alaptőkéje: ,-Ft pénzbeli hozzájárulás A felügyelő bizottság tagjai: Dr. Fördős Géza (elnök) Dr. Hajdú Tibor Zoltán Csomorné Dr.Orbán Krisztina Bóta Kornél Simon Erik Károly A társaságnál a könyvvizsgálat kötelező. A társaság könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft. székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. Kijelölt könyvvizsgáló: Henye István (MKVK tagszám:005674) Könyvvizsgálat éves díja: ,- Ft + ÁFA Éves beszámoló összeállításáért felelős regisztrált mérlegképes könyvelő: Ferkó Gabriella Regisztrációs szám: A társaság képviseletére, az éves beszámoló aláírására jogosult személy neve és címe: Erdődi Zoltán, Ügyvezető Igazgató 2040 Budaőrs, Présház utca 18. Konszolidálásba bevont leányvállalat: Cégnév: Rövidített név: Székhely: Pannon Air Cargo Nemzetközi Szállítmányozó és Vámügynök Kft. Pannon Air Cargo Kft Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér A társaság adószáma: Cégjegyzékszám: Cg KSH száma: Cégbejegyzés kelte: június 15. A társaság alaptőkéje: ,-Ft pénzbeli hozzájárulás A felügyelő bizottság tagjai: Lengyel Sándor (elnök) Juhász István Szegvári Zoltán Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 3

7 A társaságnál a könyvvizsgálat kötelező. A társaság könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft. székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. Kijelölt könyvvizsgáló: Henye István (MKVK tagszám:005674) Könyvvizsgálat éves díja: ,- Ft + ÁFA A társaság képviseletére, az éves beszámoló aláírására jogosult személy neve és címe: Cserfalvi György, Ügyvezető Igazgató 1118 Budapest, Kőhalom utca 6. Éves beszámoló összeállításáért felelős regisztrált mérlegképes könyvelő: A Társaság részére a könyvviteli szolgáltatást és a beszámoló elkészítését a Bergmann Könyvelő Iroda Kft. (1138 Budapest, Váci út 186, Cg , felelős személy: Bergmann Péterné, kamarai azonosítója: ) végezte. 2.2 A VÁLLALATCSOPORT TEVÉKENYSÉGE ÉS TÖRTÉNETE A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE Az Aeroplex Kft. (a Társaság) a polgári utasszállító repülőgépek karbantartására szakosodott repülőgépes MRO szervezet. A vállalat az európai EASA Part-145 szabályzat és az amerikai FAA szabályzat tanúsítványainak megfelelően működik. Központi tevékenységeként szolgáltatások széles körét kínálja a repülőgép sárkányszerkezeten, illetve berendezéseken végrehajtandó alapvető tervezett javításoktól a forgalmi kiszolgáláson át a karbantartás tervezés, a mérnökszolgálati támogatás és logisztikai funkciók ellátásáig. Az összes létesítményt és helyiséget a Budapest Airport Zrt.-től bérli az Aeroplex Kft. Az épületen belüli közlekedést a kiszolgáló épületben lévő széles folyosó rendszer és a megfelelő méretű ajtók biztosítják, amelyek lehetővé teszik kézi és gépi rakodó- és szállítóeszközök használatát. A hangár műszaki előtér kapcsolatban áll a repülőtér légijármű mozgásterületével. A műhelyek, raktárak és az irodaépület járművekkel jól megközelíthetők a repülőtér közforgalmú úthálózatáról. A Társaság egész területére kiterjedő strukturált informatikai hálózat van kiépítve. A vállalat alapvető termelő tevékenységét az Airline Software Inc. fejlesztette ARMS (Airline Resource Management System) rendszer támogatja. Az Aeroplex Kft. tevékenysége 6 fő tevékenység köré szerveződik. A hangár-karbantartási tevékenység a személyszállító repülőgépek kötelező karbantartásait foglalja magába. Ezek a karbantartások az átfutási időt figyelembe véve 3-60 napot vesznek igénybe. Ilyenkor a repülőgép nem üzemel. Minden kötelező karbantartásnak van egy úgynevezett standard része, melynek ára előre meghatározott, és ehhez tartoznak a karbantartás során felmerülő hibák javítása, illetve a vevő előzetes kérése alapján az extra munkák. A berendezés javítás a repülőgép üzemidőhöz kötődő berendezéseinek javítását foglalja magába. A tevékenység alapvetően tervezhető, de a megrendelések jelentős részét a meghibásodott berendezések javítása teszi ki. A forgalmi karbantartás a repülőgépek indítását, fogadását és fordítását jelenti a menetrendszerű működés során. A tevékenységet a teljesített járatdarab és az egy időpontban induló repülőgépek száma befolyásolja. A légitársasági támogatás. magában foglalja a mérnökszolgálati, karbantartás tervezési, és logisztikai feladatokat a tevékenység szerződött tartalmát adó repülőgépflotta zavartalan működése érdekében. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 4

8 Az egyéb szolgáltatások foglalják magukba az ad hoc munkák mellett többek között az eszközök, szerszámok és kiszolgáló berendezések kölcsönbe, illetve a létesítmények bérbe adását. Az anyageladás megrendelőink részére történő alkatrész és berendezés értékesítéseket takarják. A Pannon Air Cargo Kft. árbevételét szállítmányozás ügynöki, teljes körű vám elszámolási és raktározási szolgáltatásból realizálja. A Pannon Air Cargo Kft. által megszerzett speciális vámengedélyekkel végzi az Aeroplex Kft. a harmadik feles ügyfelek részére az aktív feldolgozást. Ezen engedélyek biztosítják a flották karbantartásához felhasznált alkatrészek gyors kezelését, elősegítve a javított gépek mielőbbi berotálását a menetrendbe. A speciális engedélyek révén a vámárukat vámkezelés előtt felhasználhatja az Aeroplex Kft.. Egyszerűsített vámeljárásokat alkalmazhatunk, helyi vámkezelést végezhetünk, amelyek mind a gyors árumozgást segítik elő. A Pannon Air Cargo Kft. havi átalánydíjas szerződés alapján végzi az Anyavállalat számára a vámolási tevékenységeket A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Az Aeroplex Kft 1992-ben alakult 50% Lockheed Martin és 50% Malév Zrt. tulajdonlással. Feladata a Malév Zrt. repülőgépeinek teljes körű karbantartása, kivéve az üzemidős berendezések raktározását, illetve 3. feles hangárkarbantartások és forgalmi karbantartások elvégzését, ezzel is csökkentve a Malév Zrt. fajlagos karbantartási költségeit ban a Malév Zrt. visszavásárolta az 50%-os Lockheed tulajdonrészt és így 100%-ban ő lett a tulajdonos ben a Malév Zrt. tovább szűkítette a műszaki tevékenységét és a szervezetén belül működő mintegy 30 fős műszaki főmérnökséget is kiszervezte az Aeroplex Kft-be május 1-től történt az alapvető változás az Aeroplex történetében, amikor is a forgalmi karbantartást teljes egészében, a mérnökszolgálat, a karbantartás tervezés, és a logisztika egy részét visszaszervezték a Malév Zrt. szervezetébe. Ezzel létrehozták a Malév Zrt-n belül a Műszaki Igazgatóságot mintegy 350 fővel. Így a Malév Zrt. gépeinek forgalmi karbantartása kikerült az Aeroplex tevékenységi köréből, és ezzel csak a hangárkarbantartás és berendezés javítás lett a profilja márciusában egy újabb átszervezést követően az Aeroplex Kft. és a Malév Zrt. Műszaki Igazgatóságán levő párhuzamos funkciók összevonásra kerültek a Malév Zrt. szervezetén belül. Nevezetesen: mérnökszolgálat, logisztika, karbantartás tervezés. Ezzel párhuzamosan az Aeroplex Kft csoportos leépítés keretein belül 100 munkavállalót bocsátott el december 19-én történt meg az a kiszervezés, melynek eredményeképpen a teljes vállalatcsoporton belüli műszaki tevékenység összevonásra került az Aeroplex Kft-ben. Ezzel majdnem visszaállt az 1992 és 2001 közötti időszak, de kiegészült egy újabb tevékenységgel, méghozzá az üzemidős berendezések teljes körű kezelésével (raktározás, beszerzés, javíttatás) június 18-án a Malév Zrt. felszámolása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. megvásárolta az Aeroplex Kft.-t összes követelésével és kötelezettségével a Malév Zrt. f.a.-tól október 30-tól a Társaság egyedüli tagja a Magyar Állam. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 3. (1) bekezdése alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) útján. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 5

9 2012. novemberében a Társaság megvásárolta a Malév Zrt. fa-tól a Pannon Air Cargo Kft-t. A Társaság a leányvállalatában többségi tulajdonrésszel rendelkezik. A Pannon Air Cargo Kft. tulajdonosi struktúrája: Aeroplex Közép-Európai Légi jármű Műszaki Központ Kft. Székhely: 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Tulajdoni arány: 80 % OPEN SALES BUSINESS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1118 Budapest, Kőhalom u. 6. Tulajdoni arány: 20% 2.3 JELENTŐSEBB ÉVI ESEMÉNYEK Az Aeroplex Kft évi gazdálkodását értékelve két időszakot érdemes vizsgálni I. félévének pozitív eredményét nagymértékben meghatározta a megrendelés állomány, 1-5 hónapra való biztos ismerete és előkészítettsége a tervezés fázisában. Az első félév gerincét a Jet2.com légitársaság ismert karbantartási programja képezte. A hatékonyabb működés kialakítására és a minőségi kifogások eliminálására júniusban az egész társaságot átfogó szervezetátalakítás kezdődött meg. Az értékesítési területen dolgozók állománya jelentős mértékben fejlesztésre került a vállalat értékesítésének felfuttatásával jelentkező megnövekedő feladatokhoz igazodva. A termelést támogató területek létszáma a karbantartások gördülékeny előkészítésének és levezénylésének szem előtt tartásával emelkedett. A végrehajtó terület belső struktúrája és munkafolyamatai a nagyobb átbocsátóképesség és termelékenység igényéből kifolyólag alakultak át. A munkaóra leadásra kötelezett direkt karbantartó szakszemélyzet állományi összetétele és létszáma a stratégiailag meghatározott keretek irányába mozdult az elvárt hatékonyságjavulás követelményeinek együttes betartása mellett. A vállalkozás szempontjából kritikus nyári időszak során a Jet2.com karbantartási programjának ritkulásával és az EMO munkák kiesése miatt a hangárkarbantartás üzletág árbevétele a III. negyedévben kezdett elmaradni a tervtől. Új értékesítési stratégia került kidolgozásra és alkalmazásra. A földrészeket áthidaló stratégia lényegi eleme a más szezonális életciklusban és más szolgáltatási halmazban (fuvarozás) tevékenykedő légitársaságok karbantartási tartományának kiaknázása. A karbantartási munkák szükségletének októberre várt nagymértékű fellendülése csak a hónap második felében következett be. Döntő tényezőnek bizonyult, hogy az Ural Airlines-tól várt karbantartási vonalat a protekcionista szemlélet nem engedte az Aeroplex-hez, míg a Pennylane lízingcég két B767 repülőgépének jelentős munkatartalmú karbantartásait, - melyek bevételeivel az Aeroplex ősszel számolt - tulajdonosi érdekek mozgatták más MRO-hoz. A célpiacokra szabott megkeresések eredményeként az előirányzottnál nagyobb megrendelés állomány állt elő az év utolsó két hónapjában. A tervben beállított eredménycél elérését a novemberre és decemberre prognosztizálható megrendelés állomány végrehajtásához szükséges hangár-, és humán erőforrás kapacitások szűkös rendelkezésre állása tekintetében megnyilvánuló technikai akadályok nehezítették. A kockázati elemekben rejlő hatások miatt a tervtől eltérő eredmény realizálás kockázata a szokásosnál magasabb volt ban bizományosi tevékenység keretében az Aeroplex Kft. értékesítette a MSN27049 (ex HA-LHB) gyári számú repülőgépet. Az Aeroplex Kft ban befejezte a Malév hagyatékot képviselő elfekvő készleteinek értékesítését. 2.4 FORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK Az Anyavállalat 2013-ban eft-ra csökkent saját tőkéje a tervek szerint 2014-ben a tulajdonos MNV.Zrt. részéről 600 mft tőkeemeléssel (10 mft jegyzett tőke mft tőketartalék) kerül rendezésre. 2.5 JELENTŐSEBB SZÁMVITELI IRÁNYELVEK A Vállalatcsoport Konszolidált Éves Beszámolója a Számviteli Törvény előírásai alapján a magyar törvényekkel összhangban, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások adataiból készül. Könyvvezetésnél Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 6

10 a kettős könyvvitelre vonatkozó számviteli előírásokat alkalmazza a Társaság, elsődleges költségnem, másodlagos költséghely, költségviselő elszámolási formával. A beszámoló bizonylatai a fordulónapra készített végleges főkönyvi kivonat, és az ezt alátámasztó analitikus nyilvántartások, leltárak és folyószámla egyeztetések, a Vállalatcsoport tevékenységével összefüggő összes külső és belső bizonylat. A társaság "A" típusú konszolidált mérleget és "A" típusú konszolidált eredménykimutatást készít a Szvt. 6. sz. mellékletében meghatározott tagolásban. A mérlegkészítés időpontja március 31. A Szvt. értelmében sem az Anyavállalat, sem a Leányvállalat nem mentesül a konszolidált beszámoló készítése alól. A konszolidált beszámoló összeállítása a teljes körű bevonás módszerével, az adatok teljes összevonásával történik, függetlenül a tulajdoni hányadtól, könyv szerinti értékekkel. Az Anyavállalat a konszolidált éves beszámoló összeállításánál elvégezte a teljes körű konszolidáció részfeladatait: - tőkekonszolidáció - adósságkonszolidáció - közbenső eredmények kiszűrése - ráfordítások és bevételek kiszűrése Tőkekonszolidáció: A tőkekonszolidáció során kiszűrésre kerültek a törvényi előírásoknak megfelelő tőkeelemek az alábbiak szerint: évben megvásárolt PAC üzletrész passzív tőkeelemként szerepelt a évi konszolidált beszámolóban, amelynek értéke eft. Mivel nem volt részesedések tekintetében mozgás, így a tőkekonszolidációs különbözet nem változott. A törvényi előírások alapján a leányvállalat megszerzéskori saját tőkéjét illetve a 2012 és 2013 évi mérleg szerinti eredményét a konszolidált beszámolóban a tulajdonrészek arányában meg kell osztani. A évi mérleg szerinti eredmény 100 %-ban felhasználásra került osztalék kifizetésre, így csak a megszerzéskori saját tőke eft és a évi mérleg szerinti eredményből eft és a kisebbségi tulajdonos részére az eredménytartalék terhére fizetett eft osztalékkal csökkentve, azaz összesen eft szerepel a Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése jogcímen a mérlegben. Továbbá az anyavállalat részére az eredménytartalékból jóváhagyott eft osztalék értéke átvezetésre került az eredménytartalékba. A mérleg D/VIII. sorában szereplő Leányvállalati saját tőke változása, amely a leányvállalatnak a évi mérleg szerinti eredmény összegéből az anyavállalatra jutó rész szerepel, amely eft. A fentiek tekintetében így a törvényi előírásoknak megfelelően a tőkekonszolidációt teljes körűen elvégezte Társaság. Adósságkonszolidálás: Az adósságkonszolidálás során elszámolási különbözet nem keletkezett. Közbenső eredmények kiszűrése: A konszolidáció során közbenső eredmény nem realizálódott. Ráfordítások és bevételek kiszűrése: A konszolidálásba bevont vállalkozások egymással szembeni üzleti kapcsolataiból származó bevételek és ráfordítások kiszűrésre kerültek. Konszolidálás miatti társaságiadó-különbözet kimutatása: A tárgyévben összevont társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett, ezért jelenik meg az összevont mérlegben a Konszolidációból adódó társasági adó követelés sor. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 7

11 Immateriális javak, Tárgyi eszközök Az immateriális javak, tárgyi eszközök kimutatása a Szt. tv. szerinti beszerzési értéken történik csökkentve a halmozott értékcsökkenés összegével. Leírásuk a becsült hasznos élettartam alatt lineáris módszerrel történik, és havonta kerül elszámolásra. A leírás mértéke a következő: Alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év Vagyoni értékű jogok 20 év Szellemi termékek 7 év Vásárolt szoftver 7 év Bérelt ingatlanon végzett felújítás 17 év Műszaki berendezések, gépek 7 év Egyéb berendezések, felszerelések 7 év Számítástechnikai eszközök 3 év Gépjárművek 5 év 50 ezer Ft bekerülési érték alatti eszközök egy összegben A tárgyi eszközök bővítése, rendeltetés megváltoztatása, élettartam növelése, eredeti állag helyreállítása során felmerülő költségek aktiválásra kerülnek. A folyamatos, zavartalan, biztonságos működést szolgáló javítási, karbantartási költségek elszámolása felmerüléskor történik. A társaság a január 1. után beszerzett befektetett eszközök esetében az értékcsökkenési leírás elszámolásánál a 10 MFt-ot meghaladó egyedi beszerzési értékű eszközöknél és a személygépkocsik beszerzésénél vesz figyelembe maradványértéket. Készletek Az anyagok értékelése súlyozott beszerzési áron, a saját termelésű készletek értékelése előállítási költségen történik. Az anyagok értékvesztése egyedi értékelés alapján történik. Vevőkövetelések A Társaság a vevőköveteléseket a kiszámlázott értéken mutatja ki, ezt az értéket csökkentheti a kétes vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés összege. A Társaság, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést számol el a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteség jellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Az értékvesztés mértéke a 365 napon túli vevőkintlévőségek esetében 100%. Devizával kapcsolatos értékelési eljárások A külföldi fizetőeszközökre vonatkozó követelések és kötelezettségek az MNB által meghirdetett, teljesítés napján érvényes középárfolyamon számított forintértéken kerülnek kimutatásra. A devizás kötelezettségeket és követeléseket év végén fordulónapi árfolyamra kell átértékelni. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 8

12 3. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez 3.1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK évben a Társaság a befektetett eszközök tekintetében jelentős növekedést nem realizált. Ennek oka, hogy a nehéz anyagi helyzete miatt nagyobb beruházást nem tudott végrehajtani decemberében a Társaság megvásárolta a VPT Invest AG-tól a Malév GH Zrt-vel szemben fennálló eft tőke- és eft kamatkövetelését, eft értékben. A Malév GH Zrt december 31-ig vállalta a követelés megfizetését. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 9

13 3.2 KÉSZLETEK A repülőgépes anyagok tekintetében az év során a felhasznált anyagok pótlása történt meg, figyelembe véve a készletszint megtartását. A repülőgépes anyagokra a készletracionalizálást célzó projekt első lépéseként jelentős mértékű értékvesztést számolt el a Társaság 2012-ben. Fogyóanyagok tekintetében eft került értékvesztésre, az egy éven túl nem mozgó készletekhez kapcsolódóan. Az üzemidős berendezéseket a Társaság az előző tulajdonosa, a Malév Zrt., kiszolgálása miatt tartotta készleten. Az üzemidős készletre elszámolt értékvesztés eft volt. A Társaság koncepciója szerint az üzemképtelen berendezésekre 100%-os értékvesztést számolt el, az üzemképes berendezésekre pedig a tervezett értékesítés során várható bevétel nagysága volt az irányadó. Ezen túlmenően a készletérték részét képező fuvar- és vámköltségek is arányos mértékben értékvesztésre kerültek, eft értékben. A Társaság 2012 őszén megkezdte a készletek értékesítését. Az első fázisban bruttó eft értékű készlet került értékesítésre ban bruttó eft értékű készletet értékesített a Társaság. A Társaság rendelés állománya nagyszámú Airbus gyártmányú keskenytörzsű repülőgépet illetve Boeing 737 Classic és Boeing 7373 NG repülőgépet tartalmaz, valamint ismét jelentős mennyiségű karbantartás várható Boeing 767 illetve Boeing 757 típusokon. Folyamatban van egy Boeing as típusú repülőgép nagykarbantartása, amely típus a repülőgép család legrégebbi tagja, melynek karbantartása kiemelten magas anyagigénnyel jár. Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a 2012-ben leértékelt fogyóanyag készlet jelentős része ismét aktív lesz, így indokolt a nagy értékű értékvesztés részleges visszaírása. Ennek megfelelően eft értékvesztés visszaírás történt a fogyóanyagok és eft értékvesztés visszaírás a kapcsolódó fuvarköltségek tekintetében. Az úton lévő készlet tartalmazza a már kiszámlázott, de fordulónap után beérkezett anyagok értékét. Az áruk a közvetített szolgáltatások még ki nem számlázott értékét tartalmazza. A készletekre adott előleg tartalmazza a pénzügyileg rendezett anyagszámlák értékét, melyekhez az anyag még nem érkezett meg. A befejezetlen termelés a december 31-én folyamatban lévő karbantartások felmerült költségeinek aktivált értékét tartalmazza. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 10

14 3.3 KÖVETELÉSEK A vevőkövetelések a mérlegben az elszámolt értékvesztés összegével csökkentve szerepelnek. Vevőkintlévőségre elszámolt értékvesztés: A Társaság a 360 napon túli vevőkintlévőségeire 100 %-ban számol el értékvesztést. Továbbá egyedileg is értékeli a kintlévőségeit és a nagy valószínűséggel be nem hajthatónak minősített követeléseire is elszámolja az értékvesztést. A jelentős tétel a visszaigényelhető ÁFA összege, mely a normál üzletmenethez kapcsolódik. A HIPA túlfizetés az Önkormányzat által kivetett előleg és a tényleges adófizetési kötelezettség különbözete. A dolgozóknak nyújtott előleg soron kerül kimutatásra a dolgozóknak nyújtott lakáscélú kamatmentes vállalati jelzáloghitel, a napidíj előleg, az elszámolásra kiadott előlegek. 3.4 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Az árbevétel elhatárolás ezer forint az időszak végén, melynek oka, hogy az időszak végén elvégzett szolgáltatások végszámlájának összeállítása még nem történt meg. A költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása az előre kiszámlázott, 2014-re vonatkozó költségeket tartalmazza. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 11

15 3.5 SAJÁT TŐKE október 30-tól a Társaság egyedüli tagja a Magyar Állam. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 3. (1) bekezdése alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. 3.6 CÉLTARTALÉKOK 2012-ben a NAV felé késedelmesen megfizetett járulékok késedelmi kamatára képzett céltartalékot a Társaság, eft értékben. Ez 2013-ban feloldásra és a NAV felé kifizetésre került. A peres követelésekre képzett céltartalék a munkaügyi perek fedezetére szolgáló tartalék. 3.7 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK A szállítói kötelezettségek növekedése a Társaság nehezebb pénzügyi helyzetének következménye. Az egyéb kötelezettségek nagy részét a decemberi munkabér és annak járulékai teszi ki ben a Malév GH Zrt. és az MNV Zrt. között létrejött átruházási szerződés következtében a cashpool szerződés felmondását követően a Társaságnak a Malév GH Zrt-vel szemben keletkezett tartozása átruházásra került az MNV Zrt-re. A Társaság és az MNV Zrt. a fennmaradó tartozásról kölcsönszerződést kötött október 25-én. A tartozás összege eft volt ben a Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 12

16 Társaság eft tőkét törlesztett ban tőketörlesztés nem történt. A évi kamatkötelezettség, eft, december 30-án átutalásra került. A tőkekötelezettségből eft esedékes 2014-ben. A fennmaradó rész a Hosszú lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra eft értékben. 3.8 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A következő évi árbevétel elhatárolás tartalmazza az időszak végén még javítás alatt álló repülőgépek részszámlájának értékét. A részszámlák a teljesítés alapján szerződés szerint kerültek kiállításra. A költség elhatárolások között jelentős tétel a 2010.,2011. évi ki nem fizetett vezetői bónusz és járulékai. A Kollektív Szerződés szerinti évi cafeteria juttatás ¼ része és a évi törzsgárda jutalom várhatóan 2014 első negyedévében kerül kifizetésre. 3.9 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK BEMUTATÁSA Az Aeroplex Kft. a Budapest Airport Zrt.felé mérlegen kívüli kötelezettséggel rendelkezik bérleti bíjfizetési bankgarancia formájában. A bankgarancia kötelezettség értéke EUR, lejárati ideje nap. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 13

17 4. Magyarázatok az egyes eredménykimutatás tételekhez 4.1 BEVÉTELEK Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 14

18 Az anyagok visszaírt értékvesztése a 2013-ban felhasznált anyagok értékvesztés visszaírását és a készletek újbóli értékelése kapcsán történt visszaírást tartalmazza. Ennek részletezése a 3.2 Készletek rész alatt található. A év folyamán pénzügyileg realizált illetve kivezetett értékvesztett követelések összege visszaírásra került. A várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék feloldása a 2013-ban megfizetett NAV késedelmi kamat és a lezárult munkaügyi perek fedezetére képzett tartalék összegét tartalmazza. 4.2 ÜZEMI KÖLTSÉGEK Az ELÁBÉ soron jelentkező növekedés oka, hogy a Társaság megkezdte az elfekvő, feleslegessé vált repülőgépes készleteinek értékesítését. A Társaság bizományosként közreműködött a MALCO LLC. Boeing 767 típusú repülőgépének eladásában, ennek értéke is az ELÁBÉ között került kimutatásra, eft értékben. A közvetített szolgáltatások egyenlege azokat a megrendelt szolgáltatásokat tartalmazza, melyek nem részei az átalánydíjnak illetve alapárnak. Az igénybevett szolgáltatások növekedését a fűtési költségek anyagköltségek közül történő átsorolása okozza. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 15

19 Ezen felül a növekedést a bérelt munkaerő költségének növekedése okozza, amely a hangárkarbantartások megemelkedett munkaerő igényét egészíti ki. A biztosítási díjak emelkedésének oka, hogy az előző években a Társaságnak, mint a Malév csoport tagjának, kedvezőbb biztosítási díjakat kellett fizetnie. A Társaságnál Kollektív Szerződés szerint a cafeteria keret évi Ft/fő, az önkéntes nyugdíjpénztári befizetés a besorolási bér 2,5%-a. Helyi iparűzési adó összege eft. A késedelmi kamat az államháztartás felé és a szállítóknak fizetett késedelmi kamatot tartalmazza. A vevő kintlévőségekre elszámolt értékvesztés összege eft. A céltartalék képzés a munkaügyi perek fedezetére szolgál. Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 16

20 4.3 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 4.4 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 17

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

20 1 4 Éves jelentés

20 1 4 Éves jelentés 20 14 Éves jelentés Bevezető A Magyar Nemzeti Bank 2014 novemberében azért hozta létre a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt-t, hogy csökkentse a hazai pénzügyi rendszerben rejlő kockázatokat,

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben