Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról"

Átírás

1 Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról amely létrejött egyrészről: Balatonvilágos Község Önkormányzata (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.; adószám: törzsszám: ; képviseli: Fekete Barnabás polgármester) továbbiakban: Önkormányzat vagy Bérbeadó másrészről: VOLT Produkció Kft (1033 Budapest, Hajógyári sziget 23796/58 hrsz., cégjegyzékszám: , képviseli: Fülöp Zoltán ügyvezető) továbbiakban: Rendezvényszervező vagy Bérlő között. 1. A szerződés tárgya: Az Önkormányzat, mint tulajdonos a jelen szerződés alapján határozott időtartamra bérbe adja a szerződés 2. pontjában definiált területeket a Bérlőnek. A Bérlő kijelenti, hogy a Club Aliga területén a B my LAKE elnevezésű fesztivált kívánja napjától napjáig lebonyolítani. 2. A bérelt területek felsorolása, bérlet időtartama: - Az Önkormányzat évben a Rendezvény időtartamára építési és bontási idővel együtt tíz naptári napra, azaz a augusztus 15. és augusztus 24. közötti időszakra bérbe adja Balatonvilágos község területén a tulajdonát képező mindösszesen m² nagyságú területet a fesztiválra érkező vendégek, és a fesztivál dolgozói részére parkolás céljára az alábbiak szerint: a 020/3, 020/4, és 020/5 helyrajzi számú földrészletek területéből vázrajzon jelzett, mindösszesen m2 területet parkoló kialakítása és buszparkoltatás céljára, a vendégeket a Rendezvény helyszínére szállító, a Rendezvény helyszínéről várakozó helyre álló üres buszok elhelyezése érdekében. 303/16, 303/17, 303/18, 303/19 és 303/20 hrsz-ú, mindösszesen 4341 m2 területnagyságú földrészleteket lakókocsis parkolásra a Körte utcában. az 537 helyrajzi számú, 4702 m2 területnagyságú földrészletet parkoló kialakítása, parkoltatás céljára. az 544/1 helyrajzi számú m2 területnagyságú földrészlet parkoló kialakítása, parkoltatás céljára a 295/1 helyrajzi számú (Nádfedeles vendégház mellett lévő), területből 5000 m2 területnagyságú földrészletet parkoló kialakítása, parkoltatás céljára. Az ingatlanok pontos helye és helyszínrajza a jelen megállapodás mellékletét képezi. Az Önkormányzat a területek őrzéséről nem gondoskodik, a parkoló használatából eredően bekövetkező esetleges eseményekért, esetleges károkért felelősséget nem vállal. 1

2 - Bérlő a Rendezvény nyitó napja előtt 3 nappal, azaz augusztus 15-én veszi birtokba a területet, és a Rendezvényt követő 3 napon belül, azaz legkésőbb augusztus 24-ig köteles a területről minden, a rendezvénnyel összefüggő ingóságot, mobil felépítményt elszállítani. Továbbá köteles a bérelt területet és a Rendezvénnyel érintett valamennyi közterületet tisztán a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani, a bérelt terület esetében az eredeti állapot helyreállításával. A Rendezvényszervező és az Önkormányzat a bérelt területek eredeti állapot szerinti, rendeltetésszerű használatra alkalmas, takarított állapotban történő helyreállítását követően legkésőbb augusztus 24. napjáig közös helyszínbejárást tartanak, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik megállapításaikat, meghatározzák az esetlegesen bekövetkezett károk tárgyát és mértékét. A bejárás pontos időpontjának egyeztetését bérlő köteles a rendezvényt követően, legkésőbb augusztus 22. napján 9,30 óráig ben kezdeményezni ( másolatban küldendő: A bérbe adott területek kizárólag fent meghatározott használati célokra történő használatát a Bérlő köteles biztosítani. A használatból, a használati céloktól eltérő használatból eredő károkért, eseményekért teljes felelősséggel tartozik, azokért helytállni köteles. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Rendezvénnyel kapcsolatban felelősséggel nem tartozik, az Önkormányzat kizárólag a fent jelzett területek bérbeadását biztosítja a jelen szerződésben meghatározott célokra. A Rendezvénnyel, területhasználattal összefüggésben a bérelt területen keletkező bármely kár, esemény a Rendezvényszervező felelősségi körébe tartozik. 3. Bérleti díj: Felek a szerződés 2. pontjában körülírt ingatlanok bérleti díját ,- Ft, azaz egymilliókétszázötvenezer forint +Áfa összegben határozzák meg. Fizetési mód: Bérlő köteles a teljes összeg 50%-át augusztus 5-ig, a bérleti díj második részletét augusztus 15-ig az Önkormányzat megbízásából a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete által kiállított számla ellenében, a számlára megfizetni. Bérlő vállalja továbbá, hogy a bérleti díj összegén túl, a 4. pont szerint fizetendő beszedett idegenforgalmi adó összegéből a szerződés aláírásával egyidejűleg ,- Ft, azaz egymillió forint összeget előteljesítésként az Önkormányzat számlájára megfizet. 4. Helyi adókhoz és hatósági engedélyekhez kapcsolódó kötelezettségek: - Rendezvényszervező tudomással bír azon kötelezettségéről, hogy a helyi adókról szóló és az adózás rendjéről szóló jogszabályok alapján az idegenforgalmi adó bevallási és befizetési kötelezettség határnapja legkésőbb szeptember 15. napja. A Club Aliga területén található hotelre eső idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kötelezettségek az üzemeltetőt terhelik. Felek rögzítik, hogy a Rendezvényre figyelemmel Rendezvényszervezők által biztosított camping-, sátoros és lakókocsis vendégek részéről fizetendő adó által az előzetes jegyértékesítés alapján a Rendezvényszervező darab vendégéjszaka igénybevételét, azaz ,-Ft idegenforgalmi adóbevételt garantál az Önkormányzatnak. Az idegenforgalmi adó tényleges mértékére a helyi adókról szóló törvényben és a vonatkozó helyi rendeletben foglaltak irányadóak. 2

3 - Rendezvényszervező legkésőbb augusztus 5. napjáig köteles a Jegyző rendelkezésére bocsátani a Rendezvény területén dolgozó vállalkozók listáját és az adott tevékenység folytatására vonatkozó engedélyeik, valamint a Rendezvényszervező alkalmazásában álló munkavállalók listáját, elérhetőségük, szálláshelyük feltüntetésével. A vállalkozók a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedély beszerzéséről kötelesek gondoskodni. A Club Aliga területén camping kialakítására és működtetésére vonatkozó népegészségügyi és egyéb hatósági előírások betartása és betartatása, engedélyek beszerzése a Rendezvényszervező kötelessége, felelőssége. 5. A Bérlő jogai és kötelezettségei: - Bérlő jogosult a Rendezvény időtartamára a fenti területeket a Rendezvény és annak 2. pontban foglaltak szerinti kiszolgálása céljára használni és hasznosítani. A területben a Rendezvény időtartama alatt keletkező a rendes használattal együtt járó elhasználódást kivéve minden kár a Bérlőt terheli. - Szerződő felek megállapítják, hogy a bérelt területeken, a Rendezvény területén a Rendezvény megtartásához szükséges higiéniás feltételeket kizárólag Bérlő biztosítja mobil építmények letelepítésével. A WC-k kihelyezésével kapcsolatban Bérlőt további díj nem terheli. Bérlő tudomásul veszi, hogy az érintett területek közmű mérőórákkal nem rendelkeznek, azok felszereltetéséről gondoskodni kell. A közműfogyasztást a tényleges fogyasztás alapján fizeti meg a Bérlő az Önkormányzat részére az erről a 3. pont szerinti bejárás során a fogyasztás tárgyában felvett jegyzőkönyv alapján. - Bérlő köteles az Országos Mentőszolgálattal folyamatos kapcsolatot tartani, az időjárással összefüggő, a résztvevők biztonságát garantáló intézkedéseket megtenni. Bérlő köteles a hatályos jogszabályok által előírt, a Rendezvény megtartásához szükséges hatósági engedélyeket a Rendezvényhez jelen szerződéssel biztosított területek birtokba vételéig megszerezni, és bemutatni. A hatósági engedélyek hiányában jelen szerződés nem lép hatályba, mellyel kapcsolatban az Önkormányzatot felelősség nem terheli. Rendezvényszervező kijelenti, hogy a Rendezvény megtartását érintő helyi rendeleteket ismeri, kötelezi magát arra, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a rendeletek esetleges módosításait is, melyek az önkormányzat honlapján folyamatosan megtalálhatóak. Kötelezi magát arra, hogy a jogszabályokban és egyedi hatósági határozatokban meghatározott zaj- és rezgésvédelmi értékeket betartja és betartatja. - A rendezvénnyel érintett közterületeken elsősorban a településre bevezető Aligai út, Dózsa György utca, Felszabadulás utca, Körte utca és környezete területén keletkező hulladék folyamatos összegyűjtéséről és elszállíttatásáról, a Rendezvényt követő végtakarításról a Rendezvényszervező köteles gondoskodni. A Rendezvényterületen, a bérelt területeken, és a Rendezvény által érintett területeken keletkező hulladék elszállítására és ártalmatlanítására köteles Rendezvényszervező arra jogosult szolgáltatóval szerződést kötni, és a szerződést az Önkormányzat számára július 31. napjáig bemutatni. Rendezvényszervező köteles az összegyűjtött hulladék teljes körű elszállításáról és ártalmatlanításáról a Rendezvény tartama alatt folyamatosan gondoskodni. 3

4 - Rendezvényszervező köteles a Rendezvény időtartama alatt közösségi telefonvonalat üzemeltetni, amely közvetlen információ szolgáltatást biztosít a rendezők részéről különösen a lakosság és üdülőtulajdonosok számára, illetve amelyen bárki közvetlenül megteheti a rendezvénnyel összefüggő bejelentéseit. A telefonszámot a Rendezvény szervezői legkésőbb augusztus 5-ig kötelesek a Jegyző rendelkezésére bocsátani, aki azt a helyben szokásos módon közzé teszi. - Bérlő vállalja, hogy a bérelt területen lévő műtárgyakban, létesítményekben, növényzetben, fákban a bérlet időtartama alatt keletkezett károkért, rongálásért helyt áll, és vállalja azok helyreállítását vagy a helyreállítás költségeinek megtérítését. - A Rendezvény területét lehatároló kordon az út Balaton felöli oldalán helyezhető el. A Rendezvény területén a növényzet irtása, fa- és cserje kivágása kizárólag a katasztrófavédelmi szakhatóság előírásainak megfelelően lehetséges, azon túlmenően tilos, a növényzetet a Bérlő sértetlen állapotban köteles tartani. - Bérlő köteles a parkolás, gépjárművek biztonságos, a forgalmat nem akadályozó vagy veszélyeztető elhelyezése érdekében a kijelölt parkolók elhelyezkedésére felhívó útbaigazító táblákat az Aligai, Dózsa György, Óvoda, Jászai Mari utcákban elhelyezni, valamint az útbaigazításban közreműködőket biztosítani annak érdekében, hogy a fenti utak területén parkolás ne történjen, valamint a vasúti alagút 50 méteres körzete kivéve a kijelölt parkolóhelyet- parkoló járművektől szintén mentes maradjon. 6. Bérbeadó jogai és kötelezettségei: - Bérbeadó köteles a 2.) pontban körülírt ingatlanokat a Bérlő által bejelentett birtokbavételi időre a Rendezvény megtartására alkalmas állapotban Bérlő rendelkezésére bocsátani. - Az Önkormányzat hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Rendezvényszervező a Rendezvény kiadványaiban, plakátjain és elektronikus megjelenésein Balatonvilágos község nevét, címerét használja, melyet az Önkormányzat térítésmentesen biztosít a Rendezvényhez kapcsolódóan. 7. Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk., valamint az Önkormányzat vonatkozó helyi rendeletei irányadóak. Szerződő felek megállapítják, miszerint Bérlő a Nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. 3. (1) bekezdés 1. ba) pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Bérlő kijelenti, hogy a Nemzeti vagyonról szóló tv. 11. (11) és (12) bekezdésében foglalt, a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó rendelkezéseket, mint hasznosító ismeri, és magára kötelező érvénnyel elfogadja. 8. Az Önkormányzat kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendezvény megtartását érintő helyi rendeleteinek módosítására vonatkozó esetleges szándékáról vagy annak lehetőségéről a Rendezvényszervezőt előzetesen a lehetséges elfogadási időpont előtt legalább tizenöt nappal tájékoztatja. Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a helyi rendeletek módosítására ne olyan időpontban kerüljön sor, amely a Rendezvény megtartását a normál eljárási határidőkre figyelemmel akadályozza vagy ellehetetleníti. Az Önkormányzat felhívja Rendezvényszervező figyelmét a hatályos rendeletek különös tekintettel a beszedett idegenforgalmi adó és iparűzési adó, köztisztaság, környezetvédelem tárgyában hatályos szabályozás- 5. pontban jelzett elérhetőségről való letöltésének lehetőségére, azok megismeréséért és betartásáért való felelősségére. 4

5 9. Jelen szerződést megismerését és értelmezését követően Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/2014.(VII.30.) határozatával jóváhagyta, és Felek képviselői a mai napon aláírásukkal látják el. Balatonvilágos, Balatonvilágos Község Önkormányzata képv.: Fekete Barnabás polgármester VOLT Produkció Kft. képv.: Fülöp Zoltán ügyvezető Ellenjegyzem: Balatonvilágos, Dr. Pavlek Tünde jegyző 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel)

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) 5.számú függelék amely létrejött egyrészről a Tápióság Község Önkormányzata (képviseletében

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS 1 HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Bérbeadó adatai: Név: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht Székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levelezési cím: 2000 Szentendre, Dózsa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. (székhely:.., adószám: 12345678-2-41., cégjegyzékszám:

BÉRLETI SZERZŐDÉS. (székhely:.., adószám: 12345678-2-41., cégjegyzékszám: 1 BÉRLETI SZERZŐDÉS mely egyrészről: az EMG-TRADE Kft., székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32., adószám: 10591170-2- 42, cégjegyzékszám: 01-09-078518, mint bérbeadó, (a továbbiakban Bérbeadó), másrészről:

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet.

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet. Bérleti szerződés részletes feltételei A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben