Vadászias-e őzre sőréttel lőni?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vadászias-e őzre sőréttel lőni?"

Átírás

1 1. évfolyam, 3. szám május 1. A vadvédelem és a vadászebtenyésztés érdekeit szolgáló képes szaklap A»Szlovenszkói Vadászati Védegylet«úgyszintén helyicsoportjainak hivatalos közlönye Felelős szerkesztő: RAJCSÁNYI GYULA dr. Megjelenik minden hó 1-én. SZAKROVATVEZETŐK: Apróvad védelmi és vadászata : Dénes Zoltán, Bioloijia: Bethlenfalvy Ernő. Fegyvertechnika : Szulovszky Béla. Kynologia : Paziler.i Károly. Nagyvad védelme és vadászata : Jurecky Nándor. Vadászati jog : Dux. Vadászati szépirodalom : Orosz Sándor. Vadvédelem : Jurán Vidor. Zoológia és ornithologia : Fritsch Emil. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : Bralislava-Pozsony. Káptalan-utca a. Előfizetési árak : A védegyleti tagok a lapot díjmentesen kapják. Nem tagok részére: Csehszlovákiában egy évre 36 Kčs, fél évre 18 Kčs. egyes szám ára 3 Kčs. Előfizetés, mindennemű hirdetés, megkeresés, sürgetés a szerkesztőség címére Káptalan-utca 2. küldendő. Deres hajú vadásztársaim bizonyára fejüket csóválják, mikor ezt a címet megpillantják: lehet-e erről a kérdésről egyáltalában írni, mikor oda át Németországban, a vérbeli nimródok hazájában, valóságos tintatengert fogyasztott el a szaklapokban folytatott vita? Nemcsak lehet, hanem k e l l is! Miért? Erdei hajtóvadászaton vettem részt! A hajtók, mint Szlovenszkó hegyvidékeinek legtöbb helyein, kopók voltak. A szomszédságomban fiatal vadász állt, szók a muzsika, alattam egy őz a szomszédom felé váltott. Nem lőttem rá, mert elsősorban n e k i tartott, a vadásztisztesség pedig azt parancsolja, hogy olyan vadra ne emeljünk puskát, amely nem a mi lövésünk körébe esik, másodszor az őz alattam lépésnyire futott, ilyen távolságra söréttel elvből nem lövök. A szomszédomra való tekintettel a golyóval lövést nem kockáztattam meg! A fiú lövésére az őz megrándult és haslövéssel, összezsugorodva a lejtőn lefelé menekült. A kopók a nyomában és a hegyoldal alján kifogták a beteg állatot. Lefutottam. Bizony: az őz siralmas állapotban volt, a dögök rettenetesen megtépték! Hívásomra lejött a fiatal Nimród. Megkérdeztem: Milyen messzire lőtt? Lemértem: hegynek lefelé 73 lépés! És milyen söréttel? Postával! Gorombán rárivaltam, pedig én is csak vendég voltam: Hogy mer ilyen távolságra söréttel lőnni? A fiatal vadász meghökkent, szemeit tágra meresztette és hebegve mondta: Hát kérem, én még keveset tudok, de a vadászok össze jövetelein mindig csak azt hallom, hogy az egyik a nyulat 80 lépésre, a másik 90 lépésre lőtte Volt aki mesélte, hogy lesből a bakot 70 lépésre söréttel lőtte, n e k e m p e d i g még senki sem mondta, hogy az ő zre ilyen t á - v o l s á g r a n e 1 ő j j e k! Ez a felelet egyuttal felelet a csodálkozóknak! Kötelesség ezt a kérdést már azért is a nyilvánosság előtt tárgyalni, mert nem ez a fiatal vadász az egyedüli és az első. aki ezt nem tudja, hanem az új vadászgeneráció között nagyon sokan szívesen fogják az e kérdés körüli eszmecserét fogadni. hogy tanuljanak belőle! Ámbár Diezel apó az őzet az apróvad közé sorolta. az ujabbi vadászati álláspont onnan kiemelte és a nagyvad között méltó helyet biztosított neki. A vadászregula általában úgy szól, h o gy n a g y v a d r a nem szabad sötréttel lő n i! Ha az c s ü 1 k ö s v a d, akkor semmi körülmények között sem! Én ezt a vadászregulát szlovenszkói vadászviszonyainkra következőképen alkalmaznám: Mindazon vadnemeket alapul véve, amelyeket a német va- Vadászias-e őzre sőréttel lőni? dászati irodalom a nagyvad közé sorol, egyesekre, a d o t t körülmények között, megengedhetőnek tartom a serétlövést! Ezek közé sorolom: a h i ú z t, a s i k e t - és n y í r - f a j d o t, s a s o k a t, u h u t, h a j t ó v a d á s z a t o k o n : az ő zet és a vaddisznósüldő t! A többi vadnemekre, tehát: medve, s z a r v a s b i k a és tehén, dámvad, disznó, (süldő kivételével), továbbá: cserkészeten, híváskor az őzbak, m i n d i g c s a k golyóval lövendő k! Sokszor az emberen kívül álló körülmények vis major"- ként egyszerűen kötelezik a vadászt, hogy a golyólövésektől elálljon. Délszlovenszkón sok helyütt a sík terep tanyákkal és lakóházakkal annyira tele van hintve, hogy ott kizárt a golyólövés, pedig a kis erdőfoltokban, a kukoricásokban künn vannak az őzek. A közeli múltban a határmenti vadászok a szomszédok idegességére való tekintettel golyóval már azért sem lőhettek, mert azt hatósági rendelet szigorúan tiltotta! Az ott lakó vadásznak talán szögre kellett volna akasztani a puskát és őzre, vaddisznóra többet nem vadászni? Nemde: ilyen viszonyok mellett előáll a sörétlövés jogosultsága, ha az a m e g e n g e d e t t h a t á r t nem lépi át! Mi a sörétlövés m e g e n g e d e t t h a t á r a? Az a távolság, amelyre az átlagpuska hivatalosan be vau lőve, vagyis: 30 méter, illetve: 40 lépés! Evvel nem azt akarom állítani, hogy azontúl a vadat nem 1 e h e t eltalálni és terítékre hozni! Ellenkezőleg: láttam oly puskákat, amelyek a galambot torony magasságból leemelték. Ezek azonban s p e c i á l i s puskák, amelyekhez, mesterkéz és hiúzszem kell, ezek nem á t l a g fegyverek, a vadászok zöme ellenben nem speciális, hanem átlag puskákkal lövi a maga vadját! Ha tőlem függne, én az őzet és süldőt a h a i t ó v a d á - s z á t o k o n mindenütt feloldanám a golyólövés kötelezettsége alól, vagy pedig egyáltalában tilalom alá helyezném ilyen vadászatokon a lövetésöket! Társasvadászatokon első sorban a résztvevők testi épsége jön figyelembe! Nekem abból semmi hasznom nincs, ha a szomszédom a futó őzet golyóval alálövi és az elpattanó golvó. kivált télen fagyott talajon. engemet hasba talál! Másrészt futó őzet erdőben golyóval lőni a lövészet művészetéhez tartozik. Már pedig a tömegvadászok 95 százaléka a lövési készséget odáig még nem fejlesztette, s így mindig fennforog az esetleges balesetek nagy eshetősége. Ha már hajtóvadászatokon meg van engedve az őz lövetése, úgy történien az a m e g e n g e d e t t h a t á r o n belül inkább söréttel. mint golyóval! Ez ellentétesnek látszó állításom igazolására szolgáljanak a következők: 1- Minden nimród erkölcsi és vadászi kötelessége minden vadat a lehető leggyorsabban és legkevesebb kín mellett terítékre hozni, közismert lény. hogy a sörétlövés nagyobb idegfelületen éri a vad testét, a bénulás, vagyis: sokk, oly

2 nagy, hogy hüdést von maga után. 40 lépésen belül és megfelelő seréttel, amely a borítást is emeli, nyak- vagy mellkaslövéssel, minden őzet a fején keresztül lehet buktatni. Az így meglőtt vad nem kínlódik, eltekintve természetesen a refleksz mozgásoktól. Viszont: ezen határon belül kisebb a döggé való lövés eshetősége is! 2. Társas, illetve hajtóvadászatokon, kivált a kis kaliberű ismétlős golyós fegyverek megbízhatatlanok és k é s z v e - s z e d e l m e t jelentenek, mert az acél, nickel és rézburkolatú golyók a legkisebb fűszál, galy érintésénél eredeti röppályájukat változtatják, amit ólomgolyókra nem lehet ráfogni. Már pedig erdei hajtóvadászatokon nem minden vadász áll szép lénián, hanem a legjobb váltók, kivált a nagyvadnál, rendszerint a sűrűbb részeken vannak, mivel a vonuló vad, kivált, ha űzik, szereti a takarást. Ott elkerülhetetlen az, hogy máshol, mint sűrűségben, lőjjünk. A kis kaliberű és acélburkolatú fegyverek sokszor felmondták itt a szolgálatot és a vadász maga csodálkozott a legjobban, hogy a medvét, vagy a vadkant, dacára annak, hogy a légy pontosan rajta feküdt, elhibázta. Két jellemző példa szolgáljon a mondottak illusztrálására. Egyik közismert vadászati szaktekintélyünk éveken át a hajtóvadászatokra Mauserrel járt és avval lőtte a maga vadját: a futó rókától kezdve a vadkanig. Egy alkalommal kiváló kutyái vaddisznót hajtottak és a kant a sűrűségből égerbokros cserjésbe szorították. Mivel a kutyák a disznót nagyon élesen támadták, azokon a helyeken, ahol az agyaras teste egészeri szabadon látható volt, a kutyák miatt a lövést nem kockáztatta. A kan szelet fogott, visszaugrott, e percben Nim- kot! Lövésére a bak riadozva elugrott, ellenben 75 fokra oldalt körülbelül tíz méternyire és 6 7 méter magasságból leesik egy két ujjnyi vastag fenyőág. Megnéztük a lövés helyét, találatról szó sem lehetett, mert a golyó egy száraz fenyőgalyacskát horzsolt, még a bak előtt oldalt letért és a jelzett magasságban egy ágat zúzott. Azóta én sem dugok hajtóvadászatokon drillingembe acél- és nickelburkolatú golyókat, hanem visszatértem a régi ólomgolyókhoz és meg vagyok elégedve. 3. A háború, de kivált a háború utáni állapotok, olyan helyzetet teremtettek a vadásztársadalomban, amely feje tetejére állította a régi vagyoni és vadászati viszonyokat. Egy ismeretlen, új réteg tolódott a régiek fölé, akiket a siberség, hadinyereség és a konjunktúra fölemelt, viszont a régiek lekerültek. Ma is az intellektuell osztály képezi a vadásztársadalom gerincét, az van hívatva a régi tradíciókat nemcsak fenntartani, hanem tovább adni. Ezt az új generációt, amely váratlanul fölbukkant, először vadásszá kell nevelni. De az intellektuell osztály hétköznap ma épp úgy ott áll a katedrán, a pult mögött, ott ül a hivatal íróasztalánál, mint régente, ma a kenyérért vivott tülekedésben épp úgy nem ér rá erdőt és mezőt hétköznap járni, akárcsak régen, ma épp úgy nincs olyan kedvező anyagi viszonyok között, hogy egyedüli vadászálma megvalósuljon és egy nagy vadászterületet önállóan béreljen, ott vadőrt tartson, télen vadat etessen, mint régen sem volt. Ezeknek az embereknek, akik, hétköznap robotolnak, a vasárnap: megváltás, a vadászat: szükséglet! Ezek egymás társaságára vannak utalva és kénytelenek többen vadásztársulatokba tömörülni. Ha ezek a Nimródok k o r r e k t vadászok. A tátrai tél: őzek a hóban Lengyel amatőr felvétele. ródunk a ritka égergalyakon keresztül leadta a lövést. Nagyon csodálkozott, hogy a kutyák az agyarast egészségesen meszszire elhajtották, hisz a lövés pillanatában a Mauser ezüst célgömbje ott feküdt a kan pajzsán. Hajtás után hozzájön a fia és kérdezi: Merre lőtt apuska a disznóra? Nimródunk megmutatja a helyet és kérdi: - Miért kérdezed ezt, fiam? Mert a golyó egy arasszal a fejem fölött abba a fába vágódott, ahol álltam! Vadászunk csodálkozva néz a fiára és ámulva kérdezi: Hol álltái tulajdonképen? Annál a fánál, ahová apa a lénián fölállított! -- De hiszen én 90 foknyira, tehát egészen más irányba lőttem, mint ahol te álltái! Pedig a golyó ott vágódott be! Nimródunk visszamegy a helyére, fiát elküldi a vadkan nyomához, mikor a lövés helyére ért, álljt vezényelt, maga is odament vizsgálódni: egy vékony égergalyacskán megtalálták a golyó súrolásának helyét. Most együtt elmentek a 150 lépésre és 90 fokra lejebb eső állásra: a fenyő törzsében, a fia feje fölött egy arasznyira, ott volt a bevágódott golyó! Még gondolatnak is borzasztó az az eshetőség, hogy a golyó útja két arasszal alacsonyabb is lehetett volna! Azóta a Mauser sohasem kerül többet hajtóvadászatokra és a régi. ólomgolyós express ismét megteszi a maga kötelességét! A másik eset velem történt. Híváskor felnőtt fiammal kint voltam, Ő a drillinget vitte, én meg a Schönauert. A drilling nickelburkolatú golyóval volt töltve. Alattunk sűrűbb fenyves volt. A negyedik hívásra a fiam lassan fölemeli a puskát és nyugodtan a sűrűség felé céloz. Jó golyólövő. Akkor vettem csak észre az erős hatos ba- 2 nagy önmegtagadás és önfegyelmezés mellett 40 lépésen belül söréttel meglövik az őzüket: nem illik, de nem is szabad mindjárt dögvadász"-t emlegetni! Az a vadásztársulat, melynek vadászatrendezője vagyok, a maga területeit következőképen osztotta fel: a bérletek egy harmada külön cserkésző területet képez, ahol a vadat c s a k golyóval szabad elejteni és ahol hajtóvadászatok nem tartatnak. A második harmad hajtóvadászatoknak is át van engedve, a harmadik harmad apróvadas terület. A két utóbbin minden apróvad lövése, azonkívül hajtóvadászatokon az őz lövése is, söréttel 40 lépésig van megengedve. Medve, szarvas, disznó mindenkor, tehát hajtóvadászaton is, c s a k g o l y ó - v a 1 lőhetők. Az esetleges kihágások fölött külön vadászbíróság ítélkezik, akire a büntetés joga is ruháztatott. Aki negyven lépésen felül söréttel vadra lő, vadat megpuskáz, stb. bíróság elé kerül. Az első ítéletek kiváló fegyelmezőknek bizonyultak! Nincs is jobb kúra, mint mikor a szigorú vadászbíróság azt a vadászt, aki ezen szabályokat nem tartja be: két új sózónak a saját költségén való fölállítására, avagy a téli etetéshez egy-két métermázsa lóhere megvételére kötelezi! Ez nagyszerűen hüt és fegyelmez, de elveszi a büntetéseknek pénzszagát is! Így sikerült a vad megpuskázását a minimumra leszorítani, teljesen kiküszöbölni a legmodernebb golyósfegyvernél sem lehet! Befejezem: miként a német vadászok igen tekintélyes része, mi is elvként leszögezhetjük azt, hogy h a j t ó v a d á s z a t o - kon. n y o m a t é k k a l i s m é t l e m : h a j t ó v a d á s z a t o - kon. 40 lépésen belül és megfelelő söréttel, vadászias az őz lövése, önfegyelmezéssel, hajthatatlanul tessék azonban ezt a nagyven lépést minden körülmények között betartani és minden áthágást megtorolni! Tatúr.

3 Vadvédelem és vadászat a tavaszi idényben. Ez a hónap még sok nehézséget és veszedelmet rejt a nemesvad állományára, amelyet tehát intenzív gondozásban kell részesítenünk. A méteres havak és a hideg tél viszontagságaitól elcsigázott és a száraz takarmányon átvegetált hasznosvad most áprilisban mohón rákap a nedvdús zöldtakarmányra, amely hirtelen átmenet súlyos bélszervi betegségeket, emésztési zavarokat okozhat. A vadját szerető és kimélő vadászemberek kötelessége, hogy ebben a hónapban is segítségére legyen a hasznosvad állományának azzal, hogy még most is lássa el száraztakarmánnyal és hogy sózókat létesítsen, illetőleg a meglévőket felújítsa. A sóra igen nagy szüksége van már kora tavasztól kezdve a vadnak, mert úgy az emésztési zavarok meggátlására, mint a vedlési folyamat simább lefolyására a só nagy segítséggel van. Ha az időjárási viszonyok engedik, úgy már legkésőbb márciusban legyenek készen a megtelített sózók, amelyek az általánosan bevált keverék szerint a következő anyagokból álljanak: vas és homokmentes, szagtalan agyag 70%. konyhasó 20%, phosphorsavas mész 10%. Számtalan tapasztalat igazolta azt, hogy ha kora tavasszal, vagyis amikor az őzbak és azután a szarvasbika agancsa a növés és az érés periódusában van, ha ilyenkor phosphorsavat is tartalmazó sózókkal látjuk el a területet, akkor ezzel nagyban előmozdítjuk az agancsok erős növését és kifejlődését. A sózókat helyezzük a vadászterület legcsendesebb részére, a rendesen használt vadcsapások tájékára és lehetőleg forrás, vagy csermely közelébe. A sózók mellett hajtani, vadászni és lőni egyáltalában nem szabad. A költés, fiadzás és egyáltalában úgy a fiavad, mint az egész hasznosvad állomány nyugalmának és épségének a megvédése érdekében minden kártékony szárnyasvadat és ragadózó állatot a legnagyobb vehemenciával pusztítsuk, s főleg a házi macskákat és a kóbor ebeket. A vadászati törvény értelmében március 1-én már a vadászat tárgyát képezi a nyír- és siketfajdkakas és április 1-től pedig már az őzbak is. Dacára, hogy a törvény már márciusban megengedi a fajdok vadászatát, mégis igazvadász március hónapban nem lövi őket, egyrészt az okszerű vadászat szempontjából, másrészt és főleg vadtenyésztési szempontból. A nyírfajd és siketfajd földön fészkel, rengeteg ellensége van, amihez most még hozzájárult az a rendszertelen és telhetetlen marhalegeltetés, amely fészkében tapossa, pusztítja el a fajdfiókákat. A nyírfajd nagyon kóbor természetű madár, amely eddig még teljes biztossággal meg nem indokolt okok folytán egyszerre csak elhagyja évtizedes tartózkodási helyét és megjelenik csapatostól ott, ahol sok-sok év óta nem volt nyírfajd. A siketfajd, a havasi véderdők ősvadja, zavartalan, szinte abszolút csendet kíván, amely a nagy fenyveserdőségek foko- zott kivágatásával szintén kezd egyre fogyni, úgy hogy feltétlenül a legnagyobb kíméletre, védelemre szorul. Ügy a nyírfajdnak, mint a siketfajdkakasnak időt kell adni ahhoz, hogy fajfenntartási kötelezettségének eleget tehessen és azután vadászatgyakorlati szempontból soha nem szabad zavarni a dürgés kezdetén a rendkívül nyugtalan és éber fajdkakasokat. A nyírfajdvadászatának az ideje, normális időket véve alapul, a középhegységben április második fele, magas hegységekben, havasokban pedig május eleje. A nyírfajdkakas dürgésének a kezdete és az egész dürgési idény folyamata egyenesen függő helyzetben van az akkori időjárástól. A hideg szeles és nagyon esős idők igen zavarják a dürgés menetét. A nyírfajdkakas dürgése rendszerint virradatkor kezdődik. A siketfajdkakas rendesen március vége táján már megszólal, a fődürgése pedig április második felében kezdődik, amely azután a magassági viszonyok szerint igazodik. A siketfajdkakas dürgésére már nincs olyan erős behatással az időváltozás, mint a nyírfajdéra, úgy hogy a siketfajdkakas fődürgés idején mindenféle időben, természetesen hol jól, hol rosszul, de dürög. A siketfajd már virradat előtt megszólal, de holdvilágos éjjeleken már éjféltájban rendesen megkezdi és virradatra már végzi. A dürgő fajdok vadászatához a legvadászosabb a kis kaliberű golyós fegyverek használata, azonban nem vét a vadásziasság ellen akkor sem a fajdvadász, ha vadászias távolságon belül, azaz lépésig, lő rá a dürgő nyír- és siketfajdkakasra jól hordó serétes fegyveréből. Siket- és nyírfajdot szembe lőni, illetőleg mellbe lőni nem tanácsos, mert úgy a mellizmok, mint a melltollak ruganyossága, ellenállása a gyengébb átütőerejű sörétlövést feltétlenül hatástalanítják, hogy az így megsebzett fajdok rendesen döggé pusztulnak, mivel a megsebzett és elrepült fajdok utánkeresése rendkívüli fáradozást igényel és rendszerint kevés eredménnyel jár. A dürgőfajdok vadászata acél izmokat, edzett szervezetet kiván, hiszen oda fenn a havasok világában, méteres havakban, dühöngő, hideg viharokban, sokszor kimondhatatlan fáradozás jut osztályrészül. A vadászati törvény április 1-ével már megengedi az őzbaknak is a vadászatát, amely engedéllyel azonban igazvadász csak ott és akkor él. ahol az enyhébb klima, jobb táplálkozási viszonyok folytán az őzbak agancsa már április hónapban háncsmentes, tiszta. Kivételt képez az olyan őzbak, amely heresérülés folytán a régi agancsát viseli, az ilyen őzbak a törvényes vadászati időben bármikor okvetlen meglövendő. Az őzbak vadászat vadászias gyakorlásának az általános ságban elfogadott szabálya az, hogy az őzbakot csak akkor lőjjük, amikor az már teljesen átvedlett, a színe vörös és amikor az agancs már nem csak háncsmentes, hanem érett színű is. J. N. Vadászati kynologiánk árnyoldalai. A vadászati kynológiának, amely a rendszeresen folytatott vadászatnak nélkülözhetetlen kiegészítő része, a vadászkutyák rendszeres nevelésére, használására és idomítására, tehát azon teljesítményeire, amelyekre természeténél fogva hivatott, különösen Szlovenszkón és Ruszinszkón igen kedvező tere van. A vadászati viszonyoknak minden tekintetben megfelelő terep a speciális kynológia e szakához tartozó bármely fajtájú kutya idomítására és gyakorlati kihasználására igen bőséges lehetőséget nyújt. Háború előtt a vadász-kutyák tenyésztése nálunk valamivel jobb fokon állott, mint manapság. Tenyésztették, ha elszórtan is, majdnem az összes fajtákat, nevezetesen a német rövidszőrű vizslákat, pointerokat, setterokat, foxteriereket, dakslikat és kopókat. A háborús idő a tenyésztők törekvéseit anynyira korlátozta, hogy az év már nagyon szomorú eredményt nyújtott, jelentékeny hanyatlást mutat és pedig úgy a kynológiában, mint a vadászatban. Azonban, ami jó és hasznos, az soha sem vész el. A háborús gazdasági viszonyok enyhülése után egyes törekvők újból foglalkozni kezdtek ezen elhanyagolt sporttal, azonban a tenyésztés eredményei, nevezetesen a felnevelt fiatal kutyák értékesíthetése oly szomorú volt, hogy a fiatal kutyákat még ajándékképen sem lehetett kihelyezni. Ezen 3 körülmény sehogysem buzdíthatta a tenyésztőket a további munkára, mert tapasztalatból tudjuk, hogy a fiatal kutyák eladása a lelkiismeretes tenyésztőnek nem jelent hasznot, hanem csak az anya eltartásával és a fiatal kutyák nevelésével járó kiadások részleges megtérülését. Ezen kényes kérdés orvoslása csakis rendszeres és szakszerű kynológiától remélhető, amely mint tenyésztő és nevelő egységes szerv tagjai részére kutyaeladásokat közvetít, s e közben a kutyák árait úgy a vevők, mint az eladók érdekében esetleg szabályozhatja. Vadászati kynológiánk további lényeges hibája a tenyésztők nemtörődömsége a fedező kutyák kiválasztásában. Nem mindegy az, ahogy mondani szokták, partnert választani csak azért, mert ugyanabból a fajtából való és talán ugyanolyan a színe is. Az ilyen alkalomszerű s meggondolatlan elhatározástól a tenyésztő fáradozásai és költségei arányában csakis mértéken aluli eredményt remélhet. Éppen így nem ajánlatos testalkatukra, s így a vadászati tulajdonságukra nézve is kevésbbé értékes nőstényeket jó kutyával fedeztetni, mert az ilyen szülők utódai sem hasznunkra nem válnak, sem nem szolgálják azt a nemes célt, amely végett a vadászkutyát neveljük. Nálunk nagy kárára van e sportágnak az önfegyelem

4 hiánya, az irigykedés és gyakran a kutyatulajdonosok szakszerűtlen és kölcsönösen sértegető kritikája is. Ügy hiszem, hogy mindegyikünknek alkalma volt már beszélgetni olyan kynológusokkal", akik már a kutyánk első megpillantásakor arra mutáltak rá, hogy nagyok a fülei",..világosak a szemei", s a kisebb kutyáknál, hogy görbe a háta", stb. Rendszerint ezek ama megjegyzések, amelyekkel bennünket az ilyen bírálók" megtisztelnek. Vannak azonban olyan szakértőink" is, akik. ha három hónapos barna pointert fehér lábheggyel látnak, tájékozatlanságukban ránk diktálják, hogy az talán egy rendesen keresztezett, de nem sikerült rövidszőrű vizsla. Ilyen jelenségekkel nagyon gyakran találkozunk és legérdekesebb az, hogy éppen ezek az emberek nem tűrnek értelmes kritikát, elég egy megjegyzés kutyájuk valamely hibájára, vagy rossz tulajdonságára és már is neheztelnek reánk. Ilyen kiváló szakértőkkel gyakran találkozunk a kiállításokon, vadászatokon, vagy más társadalmi alkalomkor. A jogosult bírálók határozatait csak akkor respektálják és fogadják el, ha közelükben vannak, amint távoztak, azonnal izgatják a közönséget és elégedetlenségüket nyilvánítják a kutyájuk igazságtalan" minősítése miatt. Ezen helytelen eljárás sportbeli műveletlenség és csakis az önfegyelem hiányából fakad. A kutya tulajdonosának tudnia kell, hogy ha nem veszi észre a hibát saját védencén, annál kevésbbé képes másokról kritikát mondani. Ilyen helytelen jelenségekkel majdnem mindenütt találkozunk, s ezek gyakran viszálykodást szoktak okozni. Azért, aki nincsen teljesen tudatában annak, hogy kritikája helyes és pártatlan, bízza a bírálatot a szakértőkre és kisérje figyelemmel a bírálók működését a kiállításokon. Ha valamelyik kynológus már teljesen biztos az ismereteiben, ne feledkezzék meg róla, hogy kritikája találkozik mások finom érzékével. A kritikának tapintatosnak kell lennie a legnagyobb mértékben, s ahhoz megkivántatik nemcsak a műveltség bizonyos foka, hanem teljes sportbeli képzettség. Az eladás és vétel módja szintén fájdalmas oldala kynológiánknak. Mindenki feldicséri a sajátját, csak hogy eladhassa, anélkül azonban, hogy maga is beismerné azt, hogy a kínált kutya csekélyebb értékű. Az ilyen esetek különösen a hirdetések és más nem szaklapok útján közvetített vételeknél fordulnak nagyon gyakran elő. Itt rendesen olcsó pénzen kínál- ják a kutya színét, korát körülbelül" megjelöléssel, ragaszkodását a gyermekekhez és jó vadásztulajdonságait, amelyektől függnie kellene az állat értékének; a megvizsgálás után kiderül, hogy éppen ezek a leggyengébbek. A származás kimutatása az ilyen esetekben mellékes dolog, arról tekintettel az alacsony árra, szeretnek megfeledkezni, fis ha mégis kívánjátok, azt mondják, hogy a tenyésztő valahol külföldön tartózkodik, vagy meg kell elégednetek, ha azt közlik, hogy valamelyik arisztokrata tenyészetéből származik. Az ilyen vétel eredménye nyilvánvalóan az eladó ismeretlen karakterétől és lelkiismeretétől függ. Jó kutyát csakis szakértői ajánlat, vagy kipróbálás útján vásárolhatunk. A tenyésztő közismert neve, vagy a tenyészet cégjegyzése, a szülők által a versenveknél elért eredmények, különösen a kis kutyák vásárlásánál jó irányítók lehetnek. Az ilyen megbízható információkat csakis vadászati szaklapok megrendelésével és olvasásával szerezhetjük meg, amelyeknek érdekében áll, hogy a vadászok kezeibe mindig a legjobb anyag jusson. A vadászati kynológia fejlődése tekintetében Szlovenszkón nagyon fontos a propagáció kérdése. Kiállítások, előadások rendezésére nagyobb figyelem fordítandó. Ezen szakvállalkozások a vadászok és kynológusok legjobb iskolái, nemcsak szoros kapcsok a tenyésztők között, de pótolhatatlan sportélvezet. Végül nagyon érzékeny árnyoldala a kynológiának egyes vadászok ellenszenve a kutya használata ellen a vadászat alkalmával. Az ellenszenvet indokolja talán a vadász idegessége, vagy attól való félelme is, hogy a kutya a vadat rendesen nem állja, vagy idő előtt kiugratja. Ezen elfogult nimródok számára nincsen más orvosság, mint az, hogy gyakrabban látogassák a versenykérdések rendezését, hogy a jól idomított kutya hasznosságáról más meggyőződésre jussanak. Szlovenszkón a kynológia jelenlegi lassú fejlődését egyelőre igazolni látszik az ö eltérő nézetük, azonban egyszer nekik is tudatra kell ébredniök. hogy a vadász kutya nélkül olyan, mint a csónakázó evező nélkül. Elvetni azt, amit történelem is megerősít t. i. a vadász együttműködését a kutyá-. val sportbeli tájékozatlanság, amelytől minden rendes nim-ród bizonyára óvakodni fog. Pazdera K. VADÁSZATI IRODALOM Egy jó ismerősöm, M. Q. erdész, kivel sok-sok szép percet töltöttem együtt a végtelen nagy terjedelmű havasokban, azt üzente, hogy B. völgyben egy nagy medve mutatkozott, de ő legnagyobb sajnálatára nem tarthat velem, miután sürgős teendői lekötik idejét. Még aznap beszereztem szükséges dolgaimat és másnap reggel körülbelül 2 órakor virradat előtt már a kocsin ültem Q. J. vadőrömmel félig megfagyva, fáradtan. Hála az égnek, hogy a hold is világított a tiszta égboltról; kocsink szerencsésen megérkezett a gyönyörű B. völgybe. Ekkor beborult az ég és vadőröm (mint rendesen) mindjárt azon kezdte, hogy ő már azt reggel tudta, hogy meg fogunk ázni, mert megálmodta stb. No hiszen feleltem sohasem volt úgy, hogy valahogy ne lett volna és utóvégre is nem vagyunk cukorból és nem megyünk csak egy napra, hát hogyha ma eső is, köd is lesz, előttünk van még több nap. Most pedig igen komoly munka következett, és pedig a legfontosabb dolgokat mind, melyekre egy vadásznak a Tátrában 3 4 napi expedíciója alatt szüksége van, két tarisznyába becsomagolni. Először is a fejsze, mert bizony enélkül nehéz ott fent a vadászkunyhóban törpefenyők közt tüzelöfát készíteni a hideg éjszakákra. Ezután a kenyérre került a sor. Ez az emberiség legnagyobb égi ajándéka, de bizony minekünk havasi vadászoknak a legnehezebb, mert ha több napig tartózkodik az ember odafent, sokat fogyaszt belőle; hát bizony elég nehéz feladat 3 4 órán keresztül a meredeken föl, ahol nem található semmiféle út, de még hegyi ösvény sem fölcipelni egészen a legmagasabban fekvő vadászkunyhóig. Ehhez jön még a szalonna, egy kis szalámi, aluminium-teafőző, cukor, nagy gyapjuharisnya, jégsarok a nehéz, szeges cipőkre és hosszú gyapjukabát, Vadászemlékeimből (Szlovák eredetiből.) 4 no meg egy kis konyak erősítőnek és vidítónak- De nem szabad megfeledkeznünk azonkívül a gyertyákról és a lámpásokról sem. 11 óra körül fáradtan érkeztünk meg a vadászkunyhóhoz. Nedvesek voltunk, mint az egerek, de nem annyira az esőtől, mely útközben permetezett, hanem inkább a járástól és terhünktöl, t. i. a hátunkon. Rövid ebéd után, melyről a teának nem volt szabad hiányoznia, (és pedig kb. egy liter mennyiségben), nekiindultam első utamra. Azalatt G. J.-nek elég ideje jutott arra, hogy a kunyhót rendbehozza, éjjeli szállásunkra elegendő fenyőgalyat vágjon és száraz fát készítsen. Időközben kisütött a nap és a sötét felhők szertefoszladoztak; sokáig barangoltam a mély völgyekben, meredélyek közt, amidőn az est beállta előtt tényleg találtam a sárban medvenyomokat, igaz, hogy eső után nehéz megállapítani, hogy közvetlen eső előtti-e vagy régibb, de ez is már valami haladás és ez mára elég. Erre visszatértem a kunyhóba, ahol G. J. azzal fogadott, hogy a hegyoldalon 15 zergét látott legelészni és hogy bizony volt közöttük sok erős példány. Ezeket mondám maid utoljára hagyjuk, engem most jobban érdekel a medve. Az éjszakai.nyugalmat szépen felosztottuk egymás közt: 1 óráig a vadőröm fog a tűzre figyelni és azután én. Így tehát nyugodtan lefeküdtem a puha fenyőgalyakra, fejem alá párna helyett tarisznyámat tettem és kabátomba burkoltam magam. Rövid idő múlva már álmodoztam a nagy medvékről, zergékről, míg csak a hideg fel nem rázott édes álmomból. No persze, a tűz kialudt és az én kedves J.-m úgy hortyog mellettem, mintha nyúznák. Fel sem ébresztettem, mert hiszen ő ma már eleget fáradozott és hiába, az álom egy kifáradt embert hamar elcsábít. Felélesz-

5 tettein a tüzet és ismét lefeküdtem, de alvásról már szó sem volt. Rágyújtottam és a mai napra ujabb terveket kezdtem kovácsolni. Nemsokára J. is felébredt és azzal mentegetődzött, hogy elnyomta az álom. Ezután kezdtünk reggelit, azaz teát főzni és szalonnát sütni. Lassan már virradni is kezdett és így egésznapi kirándulásra kellett felkészülnünk, Egy darab kenyeret és szalonnát, egy kis csokoládét tettünk zsebünkbe, 10 drb. töltényt, távcsövet, kabátom a tarisznyámba és egy pillanat alatt kint voltam. A reggel gyönyörű volt, a hegyek, erdők és a nagy sziklatömbök rózsaszínben tündököltek; amit az ember ilyen pillanatban érez, nem lehet leírni, mert ahhoz emberi szavak nem elegendők. Egy bizonyos, hogy ott lent az ember egészen megváltozik; a természet szeretete, a szépség, melyben nincs hamisság, ahol mindenki azt az anyatöldet érzi, mely az embernek a drága egészséget, a szépség nagy és megbecsülhetetlen ajándékát nyújtja. Ilyen pillanatban az ember hamarjában azt sem tudja felfogni, miért fut az emberiség a természet szépségei elöl füstös nagy városokba; miért tud az ember lelkesülni holmi művészi nyikorgásokért, avagy vászonra rakott holt festékekért. Vajjon össze lehet-e hasonlítani azokat a madarak dalaival, az erdők suhogásával, a természet színeivel, melyek úgyszólván minden másodpercben változnak, egyszóval a természet felülmúlhatatlan szépségeivel. Gyönyörű, leírhatatlanul gyönyörű itt! Ábrándozásomból egy őzüsző riadozása riasztott fel, mely nem meszsze a törpefenyvesben legelészett és bizonyára megharagudott rám, hogy zavarom reggelijének elköltésénél, de bocsásson meg szép f i a t a l a s s z o n y, hogy oly udvariatlan vagyok, a mai látogatásom nem Önnek szól, megyek a nagyságos úrhoz, csak nem tudom, otthon találom-e, mert az a lump rendszerint nem szokott otthon aludni. Körülbelül három órai járkálás után a medvének egészen friss nyomaira akadtam; hát ez már valami! De az nem volt úr, hanem aszszonyság a kis bocsaival, hát csak sok szerencsét és óvatosságot továbbra is anyámasszony. Most gyerünk, tekintsük meg a mi szép zergéinket, hogyan vannak, nem-e udvarol valamelyik öreg úr túlságosan a szépségeknek és az ifjabb nemzedéknél nem honol-e túlnagy féltékenység? Gyönyörű hegykatlan tárult elém, csupa hegyóriásokkal körülvéve, sűrű törpefenyvessel borítva, amiért is egy patakocska medre mentén kellett haladnom, számítva arra, hogy ameddig a patakocska tart, az út is szabad, azon túl pedig már ismerem az utat. Körülbelül kétórai gyaloglás után puskámat már vállamra kellett tennem huszár módra, hogy ne legyen útban, mivelhogy most már csak négykézláb lehetett haladni. Egyórai fáradságos, de érdekes út után a hegytetőn voltam. E hegytetőn már sokszor megfordultam, de valahányszor idejutok, mindig fel tudok fedezni rajta valami újat. Egyik oldaláról Liptó, Árva és Szepes felé nyílik kilátás városaikkal és falvaikkal, a másikról pedig Lengyelország látható. Letelepedtem egy körülbelül kétméter magas sziklatömb alatt és gyönyörködtem ezen elragadó szépségű tájban. Alattam körülbelül 20 méterre cm. magas hó volt, mert a napfény ide talán sohasem jut el. Kis idő múlva mintha az égből pottyant volna előttem termett egy zerge gidáival és utána még három darab; mind elém jöttek lépésnyire attól a sziklatömbtől, mely alatt ültem, gidáikkal együtt, mert nem vettek engem észre mindjárt. De ebben a pillanatban a sziklatömbről fütty hangzott el, bizonyára a férjuramtól, és a zergék erre, mint a szélvész futottak le a sziklákon, csak a szegény zergegidák nem tudtuk a puha hóban menekülni, mert belesüppedtek. Így előttem körülbelül 20 lépésnyire vergődtek a hóban; most se előre, se hátra. Lett nagy bőgés anyáik után, de hol voltak azok már akkor. Így tehát egészen csendben maradtam helyemen, várva, mi fog történni. Nemsokára messziről bőgést hallok, amely a bárányéhoz hasonlított, csak valamivel mélyebb és rövidebb volt. Ezek nem voltak mások, mint a zerge suták, amelyek gidáik keresésére indultak. Kíváncsiságom egyre fokozódott, hogy mi is lesz ennek a vége? A zergék egy-egy ugrással közeledtek keserves bőgéssel, melyre a kicsinyek mindig feleltek. Amikor már lépésnyi közelségbe értek, felálltam és kalapomat ide-oda lengettem; első pillanatban megálltak, de azután lassan egészen közel jöttek gidáikhoz és a hótól balra lévő csatornán át szépen magukkal vitték őket. Hogy micsoda anyai szeretet ez, ahhoz nem kell kommentár. Előttük néhány lépésnyire legnagyobb ellenségük, kinek már csak a szaga is annyira meg tudja őket riasztani, hogy hatalmas ugrásokkal szöknek előle a harmadik-negyedik völgybe, és gidáikért elszántan mennek a csaknem biztos halálba. Bizony sokat tanulhatna az Isten képmására teremtett ember ilyen tekintetben a vadállattól. (Folytatjuk.) Jureczky Nándor felvétele, az aggatékra hozott két kapitális siketfajd kakasával. EGYESÜLETI ÉLET Figyelmeztetés! A helyicsoportoknak körözvényben már egyszer tudomásukra hoztuk, hogy a volt magyar belügyi és igazságügyi minisztériumok J. M. és a Čszl. köztársaság szlovenszkói teljhatalmú miniszter adm. V. sz. rendeletei szerint az évi XX. törvénycikk pontja értelmében a védegyletnek megadatott a vadászati kihágások tekintetében az illetékes hatóságoknál az együttműködési és véleményezési jog. A helyicsoportok nagyobb része nem fektet kellő súlyt ezen előnyre és nem jelenti be a központnak jogi képviselőjét, avagy vadászati szakértőjét. Amellett azonban gyűléseiken folyton hangoztatják, hogy a védegylet nem fejt ki kellő energiát az orvvadászat megakadályozására. Pedig ha nincsen panaszló, nincs per sem. Számos járási hivatal a járásukban előforduló kihágási ügyekben egyenest a védegylet elnökségéhez fordul, mert az 5 illető helyicsoport nem jelentkezik közreműködésre, azaz nem jelenti be jogi képviselőjét, vagy szakértőjét. Pedig, hogy mily fontos, ezt bizonyítani tudjuk adatokkal. Az utóbbi időben kaptunk végzéseket a védegylet befolyása következményeképen, melyek igen érzékeny pénzbeli bírságokról s szabadságvesztésre szóló büntetésekről tanúskodnak. A nyitrai járásbíróság egy nyúlnak jogtalan lelövéseért 400 K pénzbírságot, behajthatatlanság esetében 20 napi elzárásra változtatható fogságot rótt ki egy tettenért vadorzóra. A senici járási hivatal 2 vadorzót fácánokra való törkészésért fejenként 600 koronára, esetleg 30 napi elzárásra változtatható szabadságvesztésre ítélte el véleményünk alapján. A párkányi járási hivatal vadászati kihágásért már több koronás bírságot rótt ki vadorzókra stb. Amidőn ezen a védegyletre örvendetes eseményeket köztudomásra hozzuk, nemcsak a helyi csoportoknak, hanem az összes tagtársaknak is azon felhívással, hogy jelentsék be mielőbb a központnak jogi képviselőjük, vagy vadászati szakértőjük nevét, állását és pontos

6 cimét. Ezek részére azonnal kiállítjuk a szükséges igazolványt valamint az illetékes hatóságokhoz intézendő bejelentéseket. Ezáltal a helyicsoportok jogot nyernek a járásukban előforduló kihágási tárgyalásoknál közreműködni, s befolyásukat érvényesíteni, s így a vadorzás hathatós mérséklésére nyilik módjuk. A t. tagtársakat pedig felhívjuk arra, hogy minden kihágást, melyről tudomást szereznek, személyekre való tekintet nélkül jelentsék be helyicsoportjuk jogi képviselőjének, vagy az illetékes hatóságnál. Az eredmény, majd meglátják, el nem marad. Az elnökség. Értesítés! Értesítjük azon t. tagtársakat, kik a f. évi május hó 22-én Trencsénben tartandó közgyűlésen részt venni óhajtanak, hogy a közgyűlés a trencséni Tátra"- szállóban lesz megtartva. A vonatok érkezési ideje: Pozsony felől délelőtt perckor gyorsvonat, perckor személyvonat; perckor személyvonat. Zsolna felől: perckor és perckor személyvonatok; perckor gyorsvonat. Azon résztvevők, akik ebédre reflektálnak, jelentsék ezt a trencséni titkárnál, akinek cime: Müller József, a Slovenska poisťovna titkárja, Trencsén. Leves, előétel, pecsenye, tészta és feketekávéból álló ebéd ára 25 Kč. Vacsora menü: 10 Kč., étlap szerint 15 Kč. Kérjük az étkezésre való bejelentéseket idejekorán Müller titkár úr címére juttatni és egyszersmind az érkezési időt is tudtul adni. Azon tisztelt résztvevők, akik a délelőtt folyamán érkeznek Trencsénbe, közös ebéden vehetnek részt, amit kérünk szintén a fenti címre megírni. A közgyűlés kezdete délután 2 óra, a múlt lapszámunkban közölt napirenddel. Az elnökség. De lege ferenda" című, az első számunkban megjelent indítványhoz kaptuk a következő kiegészítést: A zsupáni rendelet folytán 1 5 évig terjedő vadászati gyakorlat felfüggesztésénél, kell hogy velejárjon a bérleti összeg lefizetésének a mentesítése is." Ez természetes, mert az indítvány célja éppen az, hogy a községet ellene fordítsa a vadorzóknak, azaz ne nézzék ezentúl közönbösen azokat, akik alávaló cselekedetükkel megfosztják a községet rendes jövedelmétől. Dr. Törköly József ur, a rimaszombati helyicsoport elnöke, feljogosított bennünket, hogy alábbi nyilatkozatát, amennyiben azt a Nimród" legközelebbi számában nem közölné, hozzuk nyilvánoságra. A Nimród" tek. Szerkesztőségének Eperjes. Hivatkozva a sajtótörvényre, tisztelettel kérjük, szíveskedjék b. lapjában az alábbi helyreigazító sorokat közölni: A Nimród" f. évi március hó 1-én megjelent számában Ipolyság után Rimaszombat" című nyilatkozat csupán Szöllösy István csoporttitkár úr magánvéleményét, illetőleg álláspontját képviseli, miután a rimaszombati Vad. Védegylet helyicsoportja ily kérdésben állást nem foglalt, s ily nyilatkozat megtételére senki megbízást nem nyert. De nem is tehette a helyicsoport azt, hogy pálcát törjön egy még előttünk ismeretlen irányú és nívójú, s csak a jövőben megjelenő szaklap felett. A helyicsoport, mint egyik szerve az Országos Vadászati Védegyletnek, teljes bizalommal viseltetik az () V. Védegylet jelelegi vezetőségével szemben, s annak intézkedéseit, amíg azok önzetlenül képviselik a vadászat konszolidációját és érdekeit, örömmel veszi tudomásul, s azokat a vezetőséghez való legteljesebb ragaszkodással honorálja. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy az úttörő munkát végző Nimród" szaklap értékét és szükségességét is el ne ismerje, s tagjainak mennél több ily irányú szaklap olvasását ne javasolja. Fenti kérésem megismétlése mellett maradok vadász üdvözlettel a helyicsoport elnöksége: Dr. Törköly s. k. Meghívó! A Szlovenszkói Vadászati Védegylet ez évi rendes közgyűlését 1927 május hó 22-ik napján délután 2 órakor tartja Trencsénben. Tekintettel az alábbi napirend fontosságára, kérjük úgy a tagokat, mint az összes helyicsoportok vezetőségeit, hogy e közgyűlésen minél nagyobb számban vegyenek részt, vagy akadályoztatásuk esetében magukat az alapszabályok VIII. fejezet, 7. pontja szerint, sajátkezűleg aláírt meghatalmazással ellátott megbízottak által képviseltessék. Napirend: 1. Alakiságok ú. m.: Elnöki megnyitó, előző ülés jegyzőkönyvének felolvasása, a jegyző és titkár évi jelentései. 2. A poprádi kiállítás leszámolása. 3. Pénztári jelentés és jövő évi előirányzat. 4. Alapszabály módosítása. 5. Kiegészítő választás megejtése. Dísz- és levelező tagok választása. 6. Vadvédelem fokozása. 7. Indítványok és javaslatok. Ha a megjelentek száma nem tenné ki a tagdíjukat kifizetett rendes tagok egy harmadát, úgy a közgyűlés egy órával később, tekintet nélkül a megjelentek számára, meg lesz tartva. Esetleges írásbeli javaslatokat 8 nappal a közgyűlés előtt kell a közp. elnökséghez juttatni. A Szlovenszkói vadászati védegylet nevében: Varga Tivadar, id. Melcsiczky Gyula, titkár. ügyvezető alelnök. Országos kutyakiállítás Prágában, melyet a Csehszlovák Vadász-Egyesület a Kynológiai egyesületekkel 1927 május 22-én (egynapos) a gazdasági kiállítással egybekötve Prágában rendez. Állami tenyésztési oklevelek és pénzdíjak, Prága város plakettái, a Földművelésügyi Tanács, Gazdasági Egyesület, Kereskedelmi Kamara stb. oklevelei kerülnek kiosztás alá. Titkárság: Praha II., Nekázanka č. 3. Az összes kutyafajták részére díjakat utalnak ki. A V. V. E. trencséni helyicsoportja a pünkösdi ünnepek alkalmával, június.5-én és 6-án, gazdag műsor keretében agyaggalambversenyt rendez. Következő dijak kerülnek ellövésre: Szlovenszkó bajnoksága", a Trencsén város vándordíja" és a trencséni vadászbajnokság". Minél nagyobb számban való megjelenést kérünk. A trencséni helyicsoport elnöksége. Sajnálattal állapítjuk meg ezen a helyen, hogy többszörös sürgetés és hivatalos figyelmeztetés dacára, még máig sem küldték be a kért egyleti névsorokat a következő helyicsoportok: 1. Liptószentmiklós, 2. Eperjes, 3. Komárom, 4. Zólyom, Utoljára kérjük ezen az úton a Jentnevezett helyicsoportok t. Elnökségeit, hogy a névszerinti tagjegyzéket, úgyszintén a lejárt tagsági járulékokat nekünk beküldjék. Ellenesetben kénytelenek vagyunk ezért a felelőtlen eljárásért a legközelebbi nagygyűlésen levonni a konzekvenciákat. Az elnökség. A V. V. E. tagjainak baleseti és szavatossági biztosítása. (Folytatás.) Lapunk első számában közöltük már, hogy a Szlovenszkói Vadászati Védegyletnek a Riunione Adriaticá-val kötött kedvezményes biztosítási szerződése feljogosítja a védegylet tagjait, hogy a kötelező biztosításon felül, csekély utánfizetés ellenében, magasabb összegekre is köthessenek biztosításokat úgy balesetek ellen, mint szavatossági károkra. A V. V. E. vezetősége a biztosítási szerződés megkötésekor megfontolás tárgyává tette azon körülményt, hogy a kötelező biztosítás összegei, amelyek a biztosító társaság részéről nyújtandó kártalanítási összeg legmagasabb határát képezik, a legtöbb szerencsétlenség esetén alacsonyaknak fognak bizonyulni. Nem kell bővebben fejtegetni azt, hogy minden egyes tas a saját személyét, illetve saját testi épségét is Kč nél magasabbra fogja értékelni. Ugyanígy az idegen egyén testi épségében esetleg okozott kárért is Kč nél jóval magasabb kárpótlást kell majd fizetni. Mindkét esetet mérlegelve, szükséges, hogy a védegylet tagjai úgy a baleset, mint a szavatossági biztosítás összegeit is egyéni viszonyaiknak megfelelően felemeljék. Ezen utánbiztosítások kötését a V. V. E. tagjai a következő kedvezményes díjfizetési feltételek mellett eszközölhetik: A, Baleset elleni biztosításnál: nem hivatásos vadászok minden további Kč bizt. összeg után (akár halálesetre, akár állandó rokkantság esetére) csekély Kčs évi dij ellenében. Példa. Baleset utánbiztosításra nem hivatásos vadászok részére: Kč halálesetre 5 X 2.50 = Kč Kč P állandó rokkantságra 10 X 2.50 = Kč. 25 Évi utánfizetés összesen: Kč Hivatásos vadászok (erdészeti személyzet, erdő- és vadőrök, kerülök): minden további Kč biztosított Összeg után (akár halálesetre, akár állandó rokkantság esetére) Kč évi utánfizetés ellenében. 6

7 Példa. Haleset utánbiztosításra hivatásos vadászok részére: Kč halálesetre 10 X 1.35 = Kč Kč áll. rokkantság esetére 20 X 1.35 = Kč. 27. Évi utánfizetés összesen: Kč B) Szavatossági biztosításnál: Tekintet nélkül arra, hogy a védegylet tagja, hivatásos vadász-e, vagy sem: A biztosítási összegnek felemelése esetén: egy személy több személy tárgy- évi utánsérülésére: sérülésére: sérülésére: fizetés: Kč re Kč re Kč re Kč. 5 Kč re Kč re Kč re Kč Kč re Kč re Kč re Kč. 10. Kč re Kč re Kő re Kč. 15. Kč re Kč re Kč re Kč. 20. A védegylet minden egyes tagjának saját jól felfogott érdekében áll, hogy ezen kedvező feltételeket mielőbb kihasználja és úgy a baleset, mint a szavatossági biztosítását megfelélő összegekre emelje fel. * A vadászkutyák által okozott károk elleni biztosítás módozatait a legközelebbi lapszámunkban fogjuk ismertetni. Az utánbiztosítások iránt érdeklődő tagjainknak a gyors és szakszerű lebonyolítás érdekében azt ajánljuk, hogy közvetlenül a biztosító társulathoz R i u n i o n e A d r i a t i c a", Bratislava, Ventúr-utca 3. sz., forduljanak. Jegyzőkönyv. Felvéve a szűkebb körű választmány évi március 22-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Melcsiczky Gyula, Dr. Kovács L. Szütsy L. Slavitzky N. Dr. Hanavsky, Boráros. Dr. Rajcsányi, Varga titkár és Kocmann ügyvezető. 1. Az előző gyűlés jegyzőkönyvét a választmány annak átolvasása után jóváhagyja. VADÁSZHIREK 2. A beérkezett átiratok: Jurán 0., szepesi csoport ügyve zetője indokolt indítványában az ottani csoport 1 tagjának (Kaczvinsky) az egyletből való kizárását kéri. A választ mány helytad az indítványnak és a nevezett tagot az egyletből egyhangúlag kizárja. Válaszadással Szulyovszky O. átiratára Dr. Kovácsot bizza meg. D. J. úrnak átiratát tudo másul veszi s megkeresi a szerkesztőt, hogy elégtételt szol gáltasson. A szerkesztő kijelenti, miszerint távol állt tőle ama szándék, hogy vezető cikkében bárkit is sértsen. Dr. Hanav sky azt indítványozza, hogy a szerkesztő nyilatkozatát a Vadász" legközelebbi számában közölje, azonban előzőleg jóváhagyás végett terjessze be. Utal arra, hogy a választmány annak idején kívánta, hogy a Vadász" 1. számát korektura céljából be kell terjeszteni a választmánynak és csak azután adható ki. 3. A Vadász" 2. számának cikkeit a választmány kiosz totta korrektura céljából és a szerkesztőségi zárlatot március 24-ére állapította meg. 4. A szerkesztő ismerteti Wigand és Concordia könyv nyomdák ajánlatait. A választmány a Concordia-nyomda ajánlatát fogadja el, s megbízza a szerkesztőt, hogy a 2. szám kiadását ezzel a nyomdával tárgyalja le. 5. Dr. Hanavsky utal az elhatalmasodó orvvadászatra és hangsúlyozza, hogy a főokot az alacsony büntetésekben kell keresni. Azért indítványozza, hogy az egylet az illetékes ha tóságoknál kérelmezze a vadászati törvény büntetési tételei nek a felemelését. A választmány elfogadja az indítványt az zal, hogy az előadó megfelelő javaslatot dolgozzon ki, ame lyet az egylet a belügyminisztérium szlovenszkói osztályának be fog terjeszteni. Elnök az ülést 21 órakor bezárja. Kelt mint fent. Kocman János, ügyvezető. Melcsiczky Gyula, ügyv. elnök. Varga T. titkár. A Magas Tátrából. Abból a rengeteg hóból, amit a tél itt minálunk fölhalmozott, a március a hegyek alján és az 1500 méteren alul fekvő lejtőkön nagyon sokat eltakarított. Ellenben az április ez idén a bolondok igazi hónapjának bizonyult: az egyik percben süt a nap, a másikban esik az eső és a harmadikban már havazik. Aki még márciusban szalonkahúzásra járt, legalább látott néhányat, mivel ez idén előbb jöttek el, mint más években. A vadászok zöme most a kályha mellett ül, vagy tarokkozik. Pedig régen volt olyan sok sneff, mint ez idén, legalább ezt hiresztelik azok, akik a havazások és esőzések dacára kint vannak a húzásokon. Az utolsó években általában feltűnően apadt a rókák száma. Vannak nagy vadászterületek, ahol más években drb. is került terítékre: ez idén még egy nyomot sem találtak ott. Egyesek szerint három évvel ezelőtt a komákat legnagyobb ellenségük: a rüh, megtizedelte; mások viszont úgy vélik, hogy az egerek után a szomszédságba vándoroltak, ahol sok volt; viszont némelyek szerint a tátrai fürdők új vendégei strychninnel mérgeztek, hogy olcsó bundákra tegyenek szert, mivel a gazdák tavasszal a mezőkön rókák csontvázaira akadtak. Valószínűleg mind a három föltevésben sok igazság rejlik. Vaddisznónyom e télen a havon már látható volt, s így remélhető, hogy a Tátraalján ismét megjelennek a fekete vándorok, amelyek az őszi hajtásokat nemcsak változatossá, hanem izgalmassá is teszik. A nagykakas dürgöhelyei a nagy havak miatt még megközelíthetetlenek, a kis kakas már márciusban vígan dürgött, most mind a kettőt elrontotta a bolond április. Az őzek, dacára a zordon utótélnek, elég jól átteleltek. Orvvadász és éhes pecsenyevadász, sajnos, nálunk is még nagyon sok van! Id. Halálozás. F ö r s t e r S á n d o r, iglói (novavesi) földbirtokos, 50 éves korában fájdalmas betegség után váratlanul elhunyt. A megboldogult a szepesi vadásztársadalom egyik kedvelt és ismert tagja volt. Álmodja békében vadászálmait! Nemeztközi ebkiállítás. Az országos magyar foxterrier és tacskótenyésztők egyesülete f. évi május hó 29-én és 30-án Budapesten külföldi bírák részvételével nemzetközi ebkiállítást és műkotorék versenyt rendez. Nevezést ívekkel és mindennemű felvilágosítással Görgey Géza elnök szolgál Sátor- aljaújhelyen. A kiállítás iránt élénk érdeklődés mutatkozik. A tacskókat Metka János és Ha u s w i r t h Károly külföldi szaktekintélyek, a foxterriereket P a t r e l e k Róbert a bécsi foxterrier-klub elnöke bírálja. A bajnoki címet mindkét versenyen ki fogják adni. A kiállításra utazók vasúti kedvezményben részesülnek. Madárvonulás. Beérkezett vonuló madarakról eddig a következőket jelenthetem: Február vadlúdak nagyobb tömegű elvonulása. Március 1-én mezei pacsirta érkezése. Március 4-én szürke barázda billegető érkezése. Március 8-án légykapó és erdei pinty érkezése. Március 9-én erdei szalonka érkezése. Március 22-én fűzike érkezése. Március én házi fecske érkezése. Vadász üdvvel, L i p c s e y Albin, nyug. jegyző, Losonc. Nornik." A brünni tacskó és vadászterrier tenyésztők egyesülete, a Nornik", augusztus hóban Kassán ebkiállítást és kotorékversenyt rendez. Olvasóinkhoz. Kérjük olvasóinkat, hogy a vadászat, ebtenyésztés, halászat és madárvonulásra vonatkozó értesítéseiket, ha csak egy lapon is, szerkesztőségünkkel Bratislava, Káptalan-utca 2, közölni szíveskedjenek. Aku Markub. Ezt a szudáni óriási madarat Bengt Berg svéd kutató délafrikai expedíciója alkalmával fedezte fel. A hatalmas kéktollú madár otromba csőrével Szudán kiterjedt mocsaraiban él és olyan rendkívül értéket reprezentál, hogy az angol kormány leterítéseért a svéd tudományos akadémiától ezer aranymárkát követelt. Vadászhalál. A gyászhír, melynek előzménye egy megrendítő szerencsétlenség volt, bejárta az összes európai lapokat. Hunyady László gyakorlott oroszlánvadász ez idén tizenhetedszer volt Afrikában, hogy vadászszenvedélyének hódoljon. Az őserdőkben vadászva terítékre hozott egy oroszlánt, amely még élt mikor Hunyady feléje közeledett. Az oroszlán abban a pillanatban leütötte, s karmaival súlyos sebet ejtett a vadászon. Hunyadyt egy nílusi hajón haza akarták szállítani, mialatt vérmérgezést kapott és belehalt sebeibe. A Nilus partján temették el, ahol folytatja vadászálmait az afrikai őserdők közelében. Nemzetközi agyaggalambverseny Pozsonyban 1927 június hó 11- és 12-én. A St. Hubertus vadvédö egylet pozsonyi fiókja fennállásának első évfordulója alkalmából, az első nemzetközi agyaggalambversenyt rendezi a következő gazdag lövészmű- 7

8 sorral: Pozsony város díja, St. Hubertus" szlovenszkói bajnoksága, kezdők versenye, kártya lövészet, futó nyúl, hölgyek díja stb., mely versenyen 42 értékes díjat fognak kiosz-. tani. felvilágosításokat készséggel ad: Seifert Károly egyesületi elnök, Pozsony, Halászkapu-utca 4. Halálos szalonkavadászat. Vadász körökben rendkívül részvétet keltett Filip Béla halála. Gömör megyében, Kövi község határában történt a szerencsétlenség, mikor Filip Béla két társavai szalonkahúzásra ment ki az erdőbe. A második lövés után Filip a zsákmány keresésére indult a sűrűbe, hol fegyvere elsült és az egész lövés a fejébe ment. Társai holtan találták meg. Frissen hantolt sírjára fájdalommal gondol minden igaz vadász. Ez az első eset, melynél a védegyleti tagságból kifolyólag a biztosítótársaság kötelezettsége beállott. Erdőtfiz. A somogymegyei Tarány község mellett Festetich Tasziló erdejében ismeretlen okból tűz támadt. A tűznek tizenkét hold fenyves- és négy hold tölgyerdő esett martalékul. Valószínű, hogy a tűz a vadállományban is nagy pusztítást vitt véghez. Ősbölényszarv a Tisza medrében. Tiszabercelen, a Holt- Tisza medrében, az úgynevezett Diófalaposon, egy erős ősbölényszarvat találtak. Bérbeadó területek. 717/1927. sz. Hirdetmény. Simonovce község bérbe adja vadászati jogát 1927 január 1-től számítva hat évre. A nyilvános árverés 1927 május hó 10-én d. u. 2 órakor lesz megtartva Simonovce község bírájánál. Az árverési feltételek a községi bírónál és a 2Sirkovcei jegyzői hivatalban tekinthetők meg. Simonovce, 1927 március 10. Községi tanács. 718/1927. sz. Hirdetmény. Nagyveledin község bérbe adja vadászati jogát 1927 aug. 15-től számítandó 6 évre. A nyilvános árverés 1927 május 16-án d. e. 9 órakor tartatik meg a veledini községi hivatalban. Az árverési feltételek a községi bírónál és a zsirkóvcei jegyzői hivatalban tekinthetők meg. Veledin, 1927 április 7-én. Községi tanács. 716/1927. sz. Hirdetmény. Dornya község bérbe adja vadászati jogát 1927 augusztus 1-től számítandó 6 évre. A nyilvános árverés 1927 május 10-én d. e. 9 órakor tartatik meg a dornyai községi bírónál. Az árverési feltételek a község bírájánál és zsirkóvcei jegyzői hivatalban tekinthetők meg. Dornyán, 1927 március 19. Községi tanács. Szerkesztői üzenetek. Semaphor. Mi ebbe a kérdésbe világért sem avatkozunk bele. Érje be vele, hogy most már tudja, ki volt az a Nimród. Érdeklődőnek. Első számunk szlovák korrektúráját kizárólag maga a nyomdavállalat végezte, azonkívül egy-két képmagyarázó felírást fordított át szlovákra. A második szám szlovák korrektúráját Fabula és Kocmann végezték. Apróhirdetések. ELADÓ! A poprádi ebkiállításról fönmaradt új kotorék, továbbá egy teljesen új Nimród és Preusz-féle agyaggalamb-vetőgép és 1000 kitűnő agyaggalamb kéz alatt eladó. Jurán Vidor, kiállításrendező, Spišska Béla. Mindenféle madár és vad szakszerű kitömését és preparálását vállalja Szoyka Béla, Dobsina, Főtér 45. 6

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata:

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata: 1. A Ismertesse az egyéni vadászati módokat! Egyéni vadászati módok Egyéni vadászat során ejthető vadfajok Egyéni vadászat biztonsági előírásai Egyéni vadászat etikai előírásai 1. B Ismertesse a vadászaton

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Vadászati Árjegyzék 2011/2012. Pilisi Parkerdő Zrt. Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél!

Vadászati Árjegyzék 2011/2012. Pilisi Parkerdő Zrt. Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél! Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél! Vadászati Árjegyzék 2011/2012 Pilisi Parkerdő Zrt Mielőtt nekilátnának áraink áttanulmányozásához, kérjük, hogy olvassák el az általános tudnivalókat.

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Nagyvisnyó Túlélő tábor

Nagyvisnyó Túlélő tábor Nagyvisnyó Túlélő tábor 2014.08.17-22. 1. nap: Tiszafüred Poroszló Hajótúra Dédesi várrom 2. nap : Nagyvisnyó Aggtelek Nagyvisnyó szabad program vacsoráig 3. nap: Csomózási technikák a túléléshez (alpin

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA

TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA BEVEZETŐ RÉSZ A Vadásztársaság 1980. december 29.-én vált le a Hevesi Nimród Vadásztársaságtól és alakult meg Tarnamérán TARNAMENTE Vadásztársaságként.

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok:

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok: Eredmények, fejlesztések, kicsik és nagyok. A jót könnyű megszokni! Ez örök igazság. Úgy gondoljuk, hogy városunkban nagyon sok olyan jó dolog készült az elmúlt években, melyeknek nagyon örültünk, hamar

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24.

VERSENYKIÍRÁS. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. VERSENYKIÍRÁS Muay Thai Amatőr Világkupa Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. A Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség (1066 Budapest, Jókai utca 18.) engedélyével nyílt bajnokságként megrendezésre

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság

Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság árjegyzéke a 2012-2013 vadászati évre Elszámolás: - trófeás vadaknál a bírálat napján érvényes OTP Valuta középárfolyam EUR/HUF-ban. - tar vadaknál az elejtés napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

UGYE JÓ ITT? Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt

UGYE JÓ ITT? Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt 2004 Herbut Anikó UGYE JÓ ITT? 1. díj Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt Megrázó olvasmányélményt jelentett számomra Micaela von Marcard A rokokó, avagy kísérlet az emberi szíven című alkotásával

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel. 138 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T Készült: 2010. október 16. 2 1.. /1/ A Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság, (továbbiakban VT.) 2010. október 16-án tartott közgyűlése által módosított Házi Szabályzat. /2/ Jelen

Részletesebben

Bűnmegelőzési tanácsok nyárra

Bűnmegelőzési tanácsok nyárra Benedek Elek: Reggeli dal (részlet) Fölkelt a méh is, döngicsél a réten, Zümmög a bogárka, röppenésre készen, Szárnyát szárítgatja meleg napsugárban, Megfürödvén előbb harmatos virágban. Dalolj madár,

Részletesebben

r};jjf1it- !t~l ... T~~._.. ~."-~. L,_ ... c~~:~:\(. : }.~. --;- I I~ "'- Jelenléti ív Meghívottak: Cl~III..' r ~ l

r};jjf1it- !t~l ... T~~._.. ~.-~. L,_ ... c~~:~:\(. : }.~. --;- I I~ '- Jelenléti ív Meghívottak: Cl~III..' r ~ l Jelenléti ív az 1996. év november hó 11. napján megtartott rendkivüli képviselőtestületi ülésről l.! Citka János 2./ Farkas János 3./ Fábián Jánosné 4./ Juhász György 5./ Kunsági László 6./ Dr. Pápai Péter

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

A karrier galamb. MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat. Szabó Gábor

A karrier galamb. MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat. Szabó Gábor A karrier galamb MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat Szabó Gábor Tartalomjegyzék Bevezetés......2 Eredete.. 2 A karrier galamb helyzete, ahogy én látom....2 Tapasztalataim....3 Bírálata.....4 Mellékletek..

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület.

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület. Házi szabályzat A vadásztársaság területének határai: A 3. számú f közlekedési úti Sajó hídtól a Sajó folyó Ónodig, majd nyugatra az ónodi vár el tt a közútig. Innen Ónod- Nyékládháza közút, Nyékládháza

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

Név: Szalkai Patrik György. Erasmus Élmény beszámoló

Név: Szalkai Patrik György. Erasmus Élmény beszámoló Név: Szalkai Patrik György Erasmus Élmény beszámoló Az Erasmus által a finnországi Kuopio városába utazhattam ki két hónapra (2015. április 13-tól június 14-ig), ahol egy hotel, nevezetesen a Best Western

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

egy nagy nyaklevest, mert az üveg drága dolog volt az ötvenes évek közepén. Azt is kezdtem megtanulni, hogy nem mindegy, milyen irányba tartod a

egy nagy nyaklevest, mert az üveg drága dolog volt az ötvenes évek közepén. Azt is kezdtem megtanulni, hogy nem mindegy, milyen irányba tartod a A FEGYVERHORDOZÓ Ahogy gyerekkoromban a világra csodálkoztam, a szép lányokon, szerelmen kívül igazán a puska érdekelt. Három-négy éves koromban, amikor a marcali korházban sérvvel operáltak, látogatni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 36/550-309 e-mail: po12armesterihivata1.demien(~i)che1io.hu JEGYZŐKÖNYV Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba.

SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba. gyermekb4.qxd 2006.03.12. 13:46 Page 3 SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba. Akkor már a Karaván Mûvészeti Alapítvány kötelékében tevékenykedtem, ahol

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület.

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület. Házi szabályzat A vadásztársaság területének határai: A 3-as számú fôközlekedési úti Sajó hídtól a Sajó folyó Ónodig, majd nyugatra az ónodi vár elôtt a közútig. Innen Ónod- Nyékládháza közút, Nyékládháza

Részletesebben

A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai írta: Dr. Fazekas Ferenc

A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai írta: Dr. Fazekas Ferenc A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai írta: Dr. Fazekas Ferenc (Befejező közlemény.) KÉSEDELEM ZÁROS HATÁRIDEJŰ ÉS ENYHE ÜGYLETEKNÉL. A záros határidejű (fix) és az enyhe

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl SZARVAS VADÁSZAT Vadászati idény: Bika, tehén: szeptember 1-január 31. Ünı, borjú: szeptember 1-február

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-14/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 30-án

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Admin Skála Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista

Admin Skála Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista Mi fog történni az Edzőtáborban? Az kidolgozása a kulcs ahhoz, hogy a következő évben minden kitűzött célodat elérd. Ez a legzseniálisabb eszköz, ami valaha a management

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott... (név), kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését a.......óvodában szíveskedjék biztosítani. Körzeti óvoda:... Kérem Nem kérem Gyermek neve:...

Részletesebben