Közös kincsünk: Európa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közös kincsünk: Európa"

Átírás

1 DR. BALLÉR PIROSKA Közös kincsünk: Európa Foglalkoztató könyv az általános iskolák alsó tagozatai számára Ötletek, javaslatok pedagógusoknak és szülõknek 1

2 Írta: dr. Ballér Piroska Szerkesztette: Borbély Borbála Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes dr. Ballér Piroska, 2005 A Kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ igazgató 1155 Budapest, Tóth István utca , Fax:

3 Tisztelt Kollégák! Foglalkoztató könyvünkkel két célt kívánunk szolgálni. Egyrészt szeretnénk, ha a gyermekek földrészünkrõl, illetve az Európai Unió vagy akár a tágabb, földrajzi értelemben vett Európa országairól élményszerû ismereteket szereznének. Másrészt jó lenne, ha megéreznék, megtapasztalnák a sok hasonlóságot, amely Európa népeit évszázadok óta összeköti. A könyvben szereplõ feladatokat differenciáltan fogalmaztuk meg. Ez a szó differenciált elgondolásunk és módszerünk egyik kulcsszava. A másik kulcsszó: integrált. Feladataink nem csak azért differenciáltak, hogy alkalmazkodjanak az alsó tagozatosok igen eltérõ életkori sajátosságaihoz, képességeihez és érdeklõdéséhez. Szeretnénk ezen túl azt is, ha egy-egy kisgyermek évekig használná a könyvet. Tudjuk, milyen élmény a gyermek számára, ha esztendõk múltán szembesülhet elsõ osztályos írásával, rajzaival: visszaemlékszik élményeire, izgalmaira, a betûrajzoló igyekezetre (s esetleg csodálkozva látja, mennyivel szebben írt akkor ). Legyen ez a könyv segítség a kisiskolás önértékelésének fejlesztéséhez is. Reméljük, öröm lesz majd megoldaniuk olyan feladatokat, amelyeknek korábban esetleg csak a képeit nézegették. A könyv évekig tartó használatával talán azt is el tudjuk érni, hogy ne tekintsék a gyerekek a könyveket fogyóeszköznek: vigyázzanak rá. Differenciálásra azért is szükség van, mert a gyerekek földrajzi ismeretei igen-igen eltérõk. Van, aki a faluja határát sem hagyta még el, van, aki fõvárosi ugyan, de nem látta a Dunát. Mások számára természetes a külföldi nyaralás, vagy a tény, hogy a külföldön élõ rokonok idegen nyelven (is) beszélnek. Megint mások kétnyelvûek, s irigylésre méltó természetességgel közlekednek nyelvek és kultúrák között. Szinte minden osztályban akad olyan gyermek, aki valamiképpen más néphez, más kultúrkörhöz is kötõdik a magyaron kívül. Tekintsük jelenlétét szerencsés lehetõségnek még akkor is, ha nem európai származású, hanem például kínai kisgyermekrõl van szó, mert kellõ tapintattal és bátorítással igen értékes ismeretekkel gazdagíthatja órai munkánkat. (Az ehhez kapcsolódó feladatoknál konkrétabban is írunk errõl.) Az iménti gondolat vezet át másik kulcsszavunkhoz, az integrált tanításhoz. Integrált a szónak abban az értelmében is, hogy mindenki adja hozzá a közös felfedezésekhez mindazt, amit tud. Semmiképp ne csupán a néhány világlátott tanuló számoljon be az élményeirõl. Természetesen hallgassuk meg õket, de fontos hangsúlyoznunk: az, hogy ki hány országot ismer, érdekes ugyan, de semmilyen szempontból nem értékmérõ, és egyáltalán nem biztos, hogy a gyermek, aki messzire nem utazhat, késõbb nem lesz világlátott felnõtt. Integráltnak szántuk könyvünket a szó hagyományos módszertani értelmében is. A tantárgyak közti kapcsolat talán az alsó tagozat évei során teremthetõ meg a legnagyobb természetességgel, már csak a gyermeki lélek pszichés sajátosságai miatt is. Ráadásul az írás voltaképp: rajz, a testgyakorlás: az írás elõkészítése, a számlálás: ritmusgyakorlat is, az olvasott mese számfeladatot rejt, a tanult dalról rajzolni lehet Mégis, minden feladatnál jelöljük, mely tantárgy(ak)hoz tartjuk legalkalmasabbnak. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy könyvünket a szoros értelemben vett tanítási órákat követõ, ebéd utáni idõszakra is ajánljuk már csak azért is, mert a tanítási napnak ezt a sokak által másodrendûnek tartott részét igenis a délelõttivel egyenértékûnek véljük. Mesét kitalálni, mondókát fabrikálni, jelenetet próbálgatni talán inkább ilyenkor tudunk. Lehet ugyan, hogy már nincs minden tanuló jelen, vagy éppen más osztályokból is érkeznek gyerekek biztosra vesszük, hogy e körülmények nem rontják a feladatok hatásfokát. A következõkben az egyes fejezetek feladataihoz adunk magyarázatot, javaslatot, ötleteket és irodalmat. Kívánjuk, hogy a könyv használata révén kerüljenek még közelebb az Önökre bízott gyermekekhez, õk pedig egymáshoz és Tanítóikhoz. 3

4 Tisztelt Szülõk! Akár otthoni használatra szánva vették kezükbe a könyvet, akár gyermekük tanítója révén került Önökhöz, õszintén reméljük: a hétköznapok taposómalmából kilépve örömteli perceket tölt majd gyermekével, gyermekeivel kötetünket lapozgatva. Semmiféle pedagógiai módszer nem pótolja a szeretõ szülõi figyelmet sõt, bízvást állíthatjuk: nem is ér föl azzal, hiszen a legsikeresebbnek tartott tanítók módszerének titka is a gyermek iránti, nem fásuló szeretet. Ön is biztosra veheti: nem kell gyermekét föltétlenül tanítania ahhoz, hogy a javát szolgálja. Maga az együtt töltött idõ a fejtörõk közös megoldása vagy akár csak a töprengés, a képek nézegetése, a mesélés, éneklés hozza meg majd gyümölcsét. Kívánjuk, hogy a könyv legyen szép élmények szerzõje és kedves emlékek hordozója. Elõszóhoz kapcsolódó feladat Rönök a magyar-osztrák határon található. A határ itt már csakugyan jelképes, láthatatlan. Templomát, mely osztrák segítséggel épült újjá, magyar és osztrák hívek közösen tartják fenn. 4

5 I. Földrészünk élõvilága 1. Ezt a feladatot 2. osztálytól ajánljuk. Egyszerûbb formában felhasználva nincs szükség térképismeretre, hiszen a térképek voltaképp jelképek, illetve jelek. Így is felhívhatjuk a figyelmet a helyesírás kis, illetve nagy kezdõbetûk különbségeire (4., esetleg már 3. osztályban). Nehezíthetjük a feladatot, ha az osztályban esetleg hozzáférhetõ nagy méretû térképen is megkerestetjük a felsorolt országokat. Ekkor már megnézhetjük, melyiknek milyen országok a szomszédai, melyiknek van tengerpartja stb. Ez a feladat alkalmas lehet a térkép fogalmának bevezetésére is. Bizonyára lesznek gyerekek, akik további ideillõ kutyafajtákat ismernek, hiszen van még pl. német juhászkutya, olasz agár, finn spitz is. Máig a legrészletesebb felsorolás található: Nemzetközi kutyaenciklopédia. Terra, Bp Ezen kívül ajánljuk még: Kutyafajták képeskönyve. Anno, Bp., 2003; Kutyák. Mi micsoda sorozat, Tessloff Babilon, Bp., 2002 Tantárgy: Környezetismeret osztályban egyaránt használható feladat. Az 1 2. osztályban számláló-összeadó, késõbb többszörös szorzó számfeladatként is adhatjuk. E gombafajták jellegzetesen európaiak, mégpedig a következõk: õzláb, ehetõ; tölcsérgomba, ehetõ; gyilkos galóca, mérgezõ; vargánya, ehetõ; gumós susulyka, mérgezõ; ánizsgomba, ehetõ. A gombafajták meghatározását 3 4. osztályban csoportmunkára is fölhasználhatjuk, vagy bátorítva a könyvtár használatára adhatjuk házi feladatként. Meg kell jegyeznünk, hogy mivel nagyon sokféle gomba van, elõfordulhat, hogy a rajzokról a gyerekeknek más, talán csakugyan hasonló gombafajta jut eszükbe. Ez nem baj, csak az a fontos, hogy a gomba képe valóban hasonlítson az ábrázoltakhoz. Lényeges, hogy a gyerekek már elsõ osztályban is tudják, hogy vannak ehetõ és mérges gombák; érdemes külön kitérni arra, hogy a mesekönyvekben oly szívesen ábrázolt, óvodai jelként is népszerû piros pöttyös kalapú galóca milyen méltán viseli a gyilkos nevet. Gombafajtákról ld. pl.: Gombák Fürkész könyvek, Gondolat, Bp., 1989 Ehhez a feladathoz kapcsolódik könyvünk elsõ szépírás gyakorlata osztályban talán még kevésbé, késõbb azonban sajnos egyre fontosabb az, hogy a kisgyermek gyorsan írjon. Nem csoda, ha egyre elnagyoltabbak a betûi. E szépírás gyakorlatokkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az íráskép szépsége, tisztasága mindig érték maradhasson. Ha a könyv vonalazása, vagy a rendelkezésre álló hely nem megfelelõ, akkor természetesen füzetbe írják le a gyerekek az ajánlott sorokat. Érdemes talán még tanév elején kinevezni egy szépírás füzetet. (Régebben szokás volt szépen bekötött füzetet ajándékozni még a nagyobb gyerekeknek is, hogy ebbe írják-másolják legkedvesebb verseiket. Ez a szokás ihlette Szerb Antalt Örök barátaink címû kötete összeállítására). Tantárgy: Matematika, környezetismeret, írás 3. E jellegzetesen európai madarak a következõk: vadkacsa(5), fecske (9), fülesbagoly (6), harkály (3), sas (2), sirály (2), kékcinke (7), vörösbegy (8) A Kiskacsa fürdik kétféle dallama a következõ (szolmizálva, a szóköz nélkül egymás mellé írt hangok nyolcad értékûek, a szóközzel elválasztottak a negyedek minden szótagra egy hang jut): l, l,l, m m f mr r r / m rd d d r dt, l l. Illetve: l, mm m r m dd t, l (ismételve azonos a Kis kece lányom dallamával). 5

6 A Fekete-tó a Kárpátokban, a Magas-Tátrában van. (Természetesen nem bizonyított, hogy a dal csakugyan ehhez a tóhoz kötõdik, hiszen egyrészt a szöveg nem utal erre, másrészt a fekete tó a népköltészetben jelképes értelmû is lehet.) 4. Ennél a feladatnál melyet már elsõ osztályban is ajánlunk lényeges a szabadon szó, hiszen állatkertben zebrát és elefántot is láthatunk. A rajzok természetesen ki is színezhetõk. Ha házi feladatként adjuk, megkérhetjük a gyerekeket, gyûjtsenek a szarvasról, a mókusról, a medvérõl és a vaddisznóról fényképet, esetleg hozzanak képes könyvet. A kölyök mókus farka nem bozontos, a vadmalac csíkos, a szarvas-gidának nincs agancsa. (Nekünk talán magától értetõdik, de sok kisgyermek nem tudja, hogy a szarvas és az õz két különféle állat. Érdemes megmutatni a képeiket, és föleleveníteni a neveket: szarvasbika, szarvasünõ, õzbak, õzsuta). Ha állatkertekrõl beszélgetünk, hozzuk szóba, milyen a jó állatkert: olyan, ahol az állatok is jól érzik magukat, van elegendõ helyük, mozgásterük, természetes életmódjukat folytathatják. Ajánlott irodalom ehhez: Mertiny Andrea: Állatkertek. Tessloff és Babilon, Bp., 2001 ( Mi micsoda -sorozat) Tantárgy: Környezetismeret, rajz 5. A fák nevei fentrõl lefelé haladva: akác, tölgy, juhar, nyír, erdei fenyõ, hárs. A címerek vizsgálatát fõleg 3 4. osztályban ajánljuk. Elsõ lépésként nézzük meg a kihajtható borítón található ábrázolásokat! A tölgyfa levelei jól felismerhetõk: ezt látjuk Észtország, Franciaország és Olaszország címereiben. A többit, az olajfát és a pálmaágat már inkább csak segítséggel lehet azonosítani: olajágat láthatunk Ciprus, Olaszország és Málta címerében, pálmát pedig ugyancsak Máltáéban (a jobb oldalon). Görögország címerében babérkoszorú szerepel. Második lépésként az érdeklõdõ, jól olvasó tanulók utánajárhatnak egy-egy általuk érdekesnek talált címer részletes leírásának, a címerelemek jelentésének, s errõl beszámolhatnak a többiek elõtt. Érdemes ennél a feladatnál frontálisan is kitérni arra, hogy a címer: jelkép, így a címerek színei, részei jelentenek valamit. Ezeket a jelképes értelmeket épp úgy számon tartják és rendszerezik, mint a közlekedési táblákat. Errõl szól a címertan. Például a tölgy az erõt, a pálma- és az olajág a békét jelképezi. Lehet címere a tartományoknak, városoknak, családoknak, egyesületeknek is. (Különösen a fiúkat érdekelheti, hogy a páncélos lovagok pajzsán a család címere nemcsak dísz volt, hanem fontos jelzés is: innen lehetett tudni, barátot vagy ellenséget rejt-e a páncélzat.) A kiselõadások a kevésbé aktív gyerekeket is ösztönözhetik arra, hogy akár délutáni foglalkozás keretében megtervezzék, lerajzolják és kiszínezzék, kifessék családjuk, baráti körük stb. címerét. (Fontos hangsúlyozni, hogy a címer összetartozást is kifejez: tehát nekem nincs címerem, csak nekünk.) Az Interneten a igen érdekes adalékokkal szolgál az érdeklõdõ gyerekeknek is. Ajánlható még: Bertényi Iván: Kis magyar címertan. Gondolat, Bp., 1983 Ajánlott irodalom a fákról (a 10. és a 11. feladathoz is): Josef Reichholf: Az erdõ, Magyar Könyvklub. Bp., 1999 Beaumont, É. Vandewiele, A.: Fák és erdõk. Passage, Bp., 1997 Tantárgy: Környezetismeret, olvasás, rajz. Méz készíthetõ az akác és a hárs virágából. Talán lesz, akinek eszébe jut bár a fa levele ezen az oldalon nem került elõ, hogy erõteljes ízû, sötét színû méz készülhet a vadgesztenye virágaiból. Kerestessük meg a gesztenyefa levelét. (15. oldal.) 6. A feladat megoldásaként csak a tigrist és a pingvint kell kiszínezni. Késõbb ezeket bekarikázva elkülöníthetjük, hogy a gyerekek kedvük szerint színezhessék ki a többi állatot (mókus, borz, denevér, róka, farkas, varjú, medve) is. Ami a verseket, dalokat illeti, bizonyára sok javaslat lesz de borzról kevés költemény születik, ezért álljon itt Gryllus Vilmos Borz címû verse: 6

7 Fekszik a borz a barlangban, borzongva ásta hajnalban. Sáros a szõre, torzonborz, fújtat a sáros, morcos borz: Uh, ez az ásás borzasztó, gömbölyû horpaszt horpasztó. Szörnyû a lét, ha mozgalmas, Borznak a munka borzalmas! Jó szívvel ajánljuk itt Gryllus Vilmos Dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak címû két kottafüzetét, illetve CD-jét és hangkazettáját, valamint a Kaláka együttes 1986-ban megjelent, de máig sûrûn kiadott, örökzöld Nálatok laknak-e állatok? címû gyûjteményét (ugyancsak CD-n és hangkazettán). Emlékek, források hiányában versfaragással is megpróbálkozhatunk a gyerekekkel, fõleg 3 4. osztályban, amikor a rím, a rím-párok fogalmát tanítjuk. Hangsúlyos, egyszerû rímképletû mondókát alkotni könnyebb, mint gondolnánk. Elõször válasszuk ki az állatot, például: pingvin. Szögezzük le, hány szótagból áll a szó, s melyek a magánhangzói: ezek a legfontosabbak, ha rímet keresünk. Most pedig gondoljunk ki hozzá bármilyen rímelõ szót, szókapcsolatot egyelõre mindegy, mit jelent, csak valami értelme legyen, például: itt kinn, cin-cin stb. Míg szállingóznak az ötletek, az is kiderül, hogy számít a mássalhangzók összecsengése is. Ha már van három-négy elfogadható javaslat, akkor értelmet kell keríteni a szavak köré. Állapodjunk meg a sorok szótagszámában legjobb a négy vagy a nyolc, tapsoljuk el együtt néhányszor a kialakítandó mondóka ritmusát nem kell hosszabb két sorosnál, s már szinte készen is vagyunk. Például: Nem hívunk be, kedves pingvin: szobánk meleg, jobb lesz itt kinn! Vagy: Farsangra készül a pingvin. Egér lesz, gyakorol: cin-cin! Efféle hevenyészett apróságok minden közösségtõl kitelnek; faragásuk közben játékosan ismételhetõk a hang- és verstani ismeretek, leírásukkor érzékeltethetjük a sorok végén használandó írásjelek funkcióit, gyakorolhatjuk a helyesírást. A visszahúzódóbb gyerekek is lerajzolhatják, mi jut eszükbe a közösen szerzett mondókáról. Ajánlott irodalom: Rónay György: Mondd, szereted az állatokat? Móra, Bp., 1981 Nefelejcs Szép magyar versek kisiskolásoknak. Szerk.: T. Aszódi Éva Móra, Bp., 1985 Tantárgy: Nyelvtan, környezetismeret, rajz 7. A madár szárnyát legyezõformájúra hajtogatott papírlapból is készíthetjük ha mindkét oldala színes (lehet mintás is), nem is kell kifesteni. Amint az ábra is mutatja, az elkészült madarat röptethetjük is, minél vékonyabb cérnán, annál jobb. Négy madarat két, egymásra keresztben helyezett, erõs fonallal rögzített hurkapálcára is köthetünk (minden pálcavégre egy madarat). Ha a kereszt középpontján föllógatjuk, kedves, közösen készített díszt akaszthatunk akár az osztályterem armatúrájára is. Tantárgy: Technika, rajz 8. A pillangót fel is nagyíthatjuk, a táblára erõsíthetjük: a színezés ekkor szinte társasjátékká válik, ami talán különösen a gyengébben teljesítõ tanulók aktiválására lehet hasznos. Addig vagy otthoni feladatként esetleg a jobb képességû gyerekek maguk is tervezhetnek hasonló szám-pillangót, tetszés szerinti mûveletekkel és színekkel. A sikerültebbeket az osztály falára is kitehetjük. Tantárgy: Matematika, rajz 7

8 9. Érdemes kiemelni, hogy a mandulafenyõ magja nem azonos a mandulával (csupán az íze hasonlít ahhoz). A gyerekek valószínûleg lucfenyõt rajzolnak majd, hiszen az a legismertebb. Ugyanakkor parkokban, erdõkben alighanem mindenki látott már erdei fenyõt. A 3 4. osztályosok szorgalmi feladata lehet egyéb fenyõfajták neveinek, képeinek, esetleg ágainak, tobozainak gyûjtése (vörösfenyõ, jegenyefenyõ, fekete fenyõ). Tantárgy: Matematika, környezetismeret, rajz 10. Fõleg 3 4. osztályosok számára megfelelõ feladat. Portugália azért is érdekes, mert csak egy ország (Spanyolország) a közvetlen szomszédja, viszont két tenger is határolja (Atlanti-óceán, Földközi-tenger). Portugáliába a kalandosabb kedvû gyerekek bizonyára hajóval utaznának akár végig a Dunán, aztán a Boszporuszon, a Dardanellákon, majd a Gibraltári-szoroson át. Ezt az útvonalat valószínûleg kevesen tehetjük meg a valóságban is, azonban e képzeletbeli utazás 4. osztályban már jó alkalom a térképismeret és az ezzel kapcsolatos fogalmak kontinens, sziget, félsziget, tengerszoros fejlesztésére. Az osztályban felfüggesztett térkép alapján a gyerekek kiegészíthetik saját könyvük vázlatos Európa-térképét, megjelölve a szorosokat, beírva a tengerek nevét. A térképismeretet játékosan is gyakoroltathatjuk: a) Ki talál meg leghamarabb egy megadott várost / folyót / tengert stb. a térképen? b) Ki talál meg leghamarabb egy körülírt várost / folyót / tengert stb. a térképen? (pl.: francia folyó, Lyonon át a Földközi tengerbe ömlik (Rho^ne); vagy: olasz város, édességet elneveztek róla, itt készül az igazi pizza (Nápoly). A tanulók csoportokat alkotnak, és versenyeznek. Kérdéseiket elõre is elkészíthetik. Ami a parafából készítet tárgyakat illeti, a gyerekeknek elõször talán az üzenõtábla fog eszébe jutni és a dugó. De láthatnak hõálló alátéteket, sõt padló- és falburkolatokat is. Tantárgy: Környezetismeret osztályban alkalmazható feladat. A levelek a következõ fákról valók (föntrõl lefelé haladva): nyír, vadgesztenye, hárs, juhar, tölgy, bükk, akác, erdei fenyõ. Ajánljuk ehhez a feladathoz az egyik, legszebb, már klasszikusnak számító könyvet: Csapody István Csapody Vera Jávorka Sándor: Erdõ-mezõ növényei, Natura, Bp., 1980; továbbá: Toman, J. Felix és mások: A természet képekben, Natura, Bp., Az állatok balról jobbra: õz, rénszarvas, farkas, béka (levelibéka, de emlékeztethet a zöld varangyra és a kecskebékára is), barnamedve, sün. Az alsó sorban lévõ állatok alszanak téli álmot. A rénszarvas házi állatként él a finneknél és a svédeknél is. (Andersen Hókirálynõ címû meséjében egy gazdájától elpártolt rénszarvas repíti Gerdát a lappok földjére.) Már 1. osztályban is megbeszélhetjük, mi a háziállat, s hogy mit jelent a téli álom. Érdemes kitérni arra is mert nem minden gyerek tudja hogy az õz és a szarvas két különbözõ állat. Egy elsõs jellemzõ meghatározása: Az õz a szarvas felesége. E tévhitet csak erõsíti az a körülmény, hogy Walt Disney Bambi címû filmjében és a film rajzaiból készített népszerû mesekönyvben is Bambi anyja õz, apja viszont szarvas. A feladat második részével (Észak-Európa, észak-európai országok) 3 4. osztályban érdemes foglalkozni, míg a vers- és énekgyûjtés mind a négy évfolyamon érdekes lehet; ha házi feladatként adjuk, nagyon fontos, hogy idõt kerítsünk az összegyûjtött versek és dalok elmondására, eléneklésére, illetve megtanulására. (Szomorú igazság, hogy a gyerekek egyre kevesebb mondókát, verset, dalt ismernek ragadjunk meg minden alkalmat arra, hogy pótoljuk ezt a hiányt!) A ritkán megénekelt sünrõl kedves dalt találunk Gryllus Vilmos már említett kazettáin (Szúrós gombóc jár a kertben ), továbbá a békáról is (Békamama lesben áll ). Tantárgy: Környezetismeret, rajz, írás 13. Leginkább 1 2. osztályban hasznos feladat. A kérdésre többféle válasz születhet, hiszen csak a csiga bírja el a hátán a házát, viszont a nyúl a legnagyobb, a szitakötõ pedig olyan gyors röptû, hogy még tekintetünkkel is alig tudjuk követni. Az a lényeg, hogy ki-ki indokolja állítását, fontolja meg az elhangzó ellenvéleményeket is, és esetleg hagyja, hogy meggyõzzék az ellenérvek. Tantárgy: Környezetismeret, rajz 8

9 osztályban már önálló kutatómunkaképpen adhatjuk fel a vaddisznó életmódjára vonatkozó kérdések megválaszolását. A makkot a gyerekek gyûjtõmunkájuk eredményeként hozhatják magukkal. Gyufaszál helyett hurkapálcikát is használhatunk. Jobban áll a vadmalac füle, ha a fején kicsit bevéssük a helyét, és a ragasztóval bekent füleket a résbe illesztjük. A vaddisznó olyan erdõkben él, ahol sûrû az aljnövényzet: a talajban túr táplálék után, mely noha a vaddisznó mindenevõ fõleg növényi eredetû. A szerencsétlenül járt horvát bán, a költõ és író, Zrínyi Miklós volt. Tantárgy: Környezetismeret, olvasás, technika osztályosok számára való feladat. Vita tárgya lehet, illik-e az udvarba a sün vagy a gólya. Engedjünk mindig teret a vitáknak, még akkor is, ha sürget az idõ: a gyerekek ebben az életkorban tudják legjobban megtanulni, hogyan lehet és kell érvelni, meggyõzni, vitatkozni anélkül, hogy ez veszekedést jelentene. A mondókára vonatkozó feladat szándékosan kétértelmû: saját maguk által kitalált kis rigmust is írhatnak a gyerekek vagy írhatunk velük közösen, de felidézhetnek egyet emlékezetbõl is. Itt is lényeges, hogy gondosan, minél pontosabban, szebben írjanak. Ajánlott irodalom: Felix, J. Hísek, K.: Öt kontinens állatai. Új ex libris, Európa, Bp., 1998 Tantárgy: Rajz, környezet, írás, olvasás 16. A magunk részérõl órai munkaképpen ajánljuk a rajz másolását, mert míg a gyerekek dolgoznak, értékes megfigyeléseket tehetünk készségeikkel és képességeikkel kapcsolatban. A mese-, ének- és versgyûjtést házi feladatként adhatjuk. Ez 1 2. osztályban inkább a már ismertek felidézése osztályban két-két gyerek közösen végezhet gyûjtést az iskolai vagy az iskola, illetve a lakóhely közelében lévõ könyvtárban. Andersen A rút kiskacsa címû meséje valószínûleg mindenkinek eszébe jut majd, de az ugyancsak Andersen által írt A Vadhattyúk vagy a Grimm-mesék közt számon tartott A hat hattyú már kevésbé ismert. Itt jegyezzük meg, hogy sajnos mind kevesebb gyerek számára megszokott és magától értetõdõ, hogy mesélnek neki, holott a mese a kisgyermek jogos, sõt fiziológiás igénye. Ha szeretnénk könnyen, gyorsan csodát mûvelni, meséljünk! A mesére szánt idõ megtérül. (A legnehezebben együttmûködésre bírható gyerek is megszelídül ekkor lehet ugyan, hogy csak a mese idejére. Könyvtáros kollégánk végsõ elkeseredésében, szinte már tehetetlenségében mesélni kezdett a hozzá beterelt lyukas órás nyolcadikosoknak, és ekkor is kicsöngetésig tartó csoda történt.) Tantárgy: Rajz, olvasás 17. Elsõseinket is bátoríthatjuk arra, hogy találjanak ki mesét, illetve rövid történetet vagy ketten, hárman együtt jelenetet. 2. osztályban ezt le is írathatjuk, a 3 4. osztályosok pedig már a hármas tagolás szempontjaira is figyelhetnek. Ha órai munka keretében gyurmáznak a gyerekek, már elõre hozhatnak képet az állatról, amit majd megmintáznak. Játszhatunk úgy is, hogy ki-ki elkészíti az állatát, de nem mondja meg, mi az: találják ki a többiek. Vitás helyzetekben ott a kép. Tantárgy: Technika, környezetismeret, fogalmazás, írás 18. A legrövidebb út egyben az egyetlen olyan útvonal, amelyen nem kell visszafordulni. Már a legkisebbek is biztosan eljutnak a szénakazalig. A nagyobbak vagy az ügyesebbek pedig a minta alapján külön lapra vagy füzetbe elkészíthetik saját útvesztõjüket. A szerencsésebbek még láthatják, hogyan szántanak ma is lóval olyan kerteket, amelyek túl nagyok a kézi ásáshoz, de kisebbek annál, hogy traktorral érdemes legyen dolgozni rajtuk. Lovas kocsit vagy városnézõ fogatot is bizonyára sokan láttak már. Talán lesz, akinek eszébe jut az idomított cirkuszi ló is, de legtöbben mégis valószínûleg a sportlovaglást vagy a mûlovaglást említik majd (és méltán, hiszen ott is ló és lovas közös munkája hozza meg a sikert). Pollen-allergiás sajnos szinte minden családban akad (ezen belül a parlagfû által kiváltott allergiás tünetek a legveszélyesebbek). Érdemes szót keríteni a megelõzésre: virágzás elõtti kaszálás, gyomirtás stb.). Tantárgy: Környezetismeret 9

10 19. Kör, téglalap, egyenlõ szárú, illetve egyenlõ oldalú háromszögek a felhasznált elemek száma és színe természetesen tetszõleges lehet. Változatképpen elsõsök, másodikosok színes papírból elõre kivágott, a keretbe még beilleszthetõ méretû elemekbõl is dolgozhatnak. Másodikban már akár úgy is, hogy õk vágják ki az elemeket. Negyedikesek már számfeladatot is kaphatnak: megadott méretû oldalak nehezítésként: megadott kerület alapján szerkesszenek meg és vágjanak ki téglalapot és háromszöget. Tantárgy: Rajz, technika, matematika 20. A virágok balról jobbra: harangvirág, kamilla, pipacs, rózsa, írisz, muskátli, orgona, gyöngyvirág, kamilla, ibolya, tulipán, árvácska, nefelejcs. A kerítés nem választja el a réti és a kerti virágokat: a gyöngyvirág és az ibolya kertünk dísze is, s nefelejcset is láthatunk senki által sem mûvelt árokpartokon. Hívjuk fel a figyelmet az ibolya és az árvácska hasonlóságára. Az ibolya az árvácska és a viola rokon növények; az árvácska latin rendszertani neve pedig: viola tricolor. Nézzük meg, minden árvácska három színû. Adhatunk a képrõl számfeladatot is (összeadás, szorzás). Ajánlott irodalom a virágok jobb ismeretéhez: A magyarság virágai. Képes virágkalauz Rapaics Rajmund nyomán. Anno, Bp., 2003 Kiegészítésképpen ide kívánkozó szép népdalunk a Virágok vetélkedése. Megtalálható pl.: Járdányi Pál (szerk.): Magyar népdaltípusok. Editio musica, Bp., 1971; Kodály Zoltán Vargyas Lajos (szerk.): A magyar népzene. Zenemûkiadó, Bp., 1981 Járdányi kötete kiválóan alkalmas arra is, hogy abból a gyerekek 3., 4. osztályban már önállóan is keressenek olyan népdalokat, amik virágokról (is) szólnak. Még az sem baj, ha nem szólal meg a dallam (sajnos kevés a kottaolvasó alsó tagozatos): a ritmikus, rímes szövegek önmagukban is szépek. Tantárgy: Környezetismeret, rajz, ének 21. A gyógyteák jótékony hatásáról beszélgethetünk e feladat kapcsán. A képeken bodza- és kamillavirág, valamint csipkebogyó látható, de szólhatunk pl. a borsmentáról, a csalánlevélrõl, az ánizsról stb. is. A feladat bõvíthetõ 3 4. osztályban úgy is, hogy a gyerekek rövid, tagolt, irányított fogalmazást írnak pl. Gyógyulás gyógyszer nélkül vagy Fûben-fában orvosság címmel. A hársfa virága nincs a képek között ezt önálló keresés után lerajzolhatják a gyerekek. Ha tavasszal kerítünk sort erre a feladatra, akkor hozhatunk is magunkkal hársfavirágot. A hársfa városi parkokban is gyakori, ráadásul többféle alfaja ismert, s ezek bár nagyjából egy idõben, mégsem egyszerre virágzanak. (Hársfavirág-kozmetikumokat pl. a Rossmann cég forgalmaz.) Bizonyára lesz olyan kisgyerek, aki emlékszik Andersen Bodza-anyóka címû meséjére. Ha mégsem, szánjunk rá idõt, olvassuk fel! Andersen meséit Rab Zsuzsa örök-szép fordításaiban, a Grimm-meséket pedig Rónay György tolmácsolásában ajánljuk: minden mondatuk irodalom. Franz Schubert írta A hársfa (Der Lindenbaum) címû dalt Wilhelm Müller versére, Téli utazás (Winterreise) címû dalciklusa részeként. A dal teljesen függetlenül Schubert osztrák származásától a német kultúra szerves része lett, olyannyira, hogy van német adó, mely ezzel köszönti az újesztendõ elsõ perceit. Meghallgathatjuk Gryllus Vilmos bodzavirágról szóló, könnyen megtanulható szép dalát is, Nemes Nagy Ágnes versére, melynek címe Tavaszi felhõk ( Csigahéj címû hangkazetta, ill. CD). Tantárgy: Környezetismeret, fogalmazás, olvasás, ének 22. A második és a harmadik versnek ismert dallama is van: az elõbbit Kodály Zoltán, az utóbbit pedig Gryllus Vilmos zenésítette meg (utóbbi hallható a Dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak címû kazettán, ill. CD-n). Egyúttal ajánljuk a Kikelet címû, szép reprodukciókkal díszített kis könyvet is (szerk. Horváth Péter Pál, Pallasz Stúdió, Bp., 2000). Bõvítésképpen a versidézetek másolhatók vagy tollbamondás után is leírhatók. Tantárgy: Olvasás, nyelvtan, rajz, ének 10

11 23. A gyerekek bizonyára a vízisiklóra emlékeznek legjobban. Fontos hangsúlyozni, hogy nem minden veszélyes állat káros a kígyó mérgébõl is készülhet gyógyszer. Ezzel szemben a darázsról nemigen lehet jót mondani; biztosan lesznek, akik beszámolnak arról, milyen súlyos tünetekkel járhat a darázs csípése. Ismét ajánljuk Gryllus Vilmos egyik versét és dalát ( Dalok óvodásoknak és kisiskolásoknak, 2. ). Ajánlott irodalom: Manfred Niekisch: Hüllõk és kétéltûek. Mi micsoda. Tessloff Babilon, Bp., 2001 Móra Ferencné (Walleshausen Ilona, ( ) szakácskönyve 1928-ban jelent meg elsõ ízben, és maga Móra Ferenc is némi öniróniával jegyezte meg, hogy azon több haszon lesz, mint az én irodalmi remekeimen! Móráné híres háziasszony volt, míg Móra Ferencet kevéssé érdekelték az asztali élvezetek. A receptet érdemes kipróbálni osztálynak, családnak egyaránt. Vaj helyett margarint is használhatunk (de nem sózott vajjal az igazi). A recept másolásakor ismét fontos, hogy a gyerekek gondosan, pontosan, szépen írjanak az írás sebessége ne legyen szempont! Tantárgy: Környezetismeret, ének, olvasás, írás, technika, matematika 24. A virágok formáiból ki-ki kedve és élményei szerint emlékezhet a kertek virágaira. Íme, ötletként egy a lehetséges megoldások közül: rézvirág, nefelejcs, tulipán, lobélia. Tulipán helyett bizonyára elhangzik majd a paprikavirág neve, rézvirág helyett pedig talán a bársonyvirágé. Ennek a feladatnak az lenne a lényege, hogy a gyerekek a kerti virágok képeit nézegetve s így azokkal ismerkedve bukkanjanak hasonlókra, s választásukat indokolják is meg, így gyakorolva a növényi részek neveit. Alkossanak virágneveket a virágokban szereplõ betûkbõl. Elsõ osztályban még a betûk felismerése is cél lehet; felsõbb osztályokban már beszélõ virágokat is tervezhetnek e gyerekek: pl. a pipacs, rózsa stb. betûinek felhasználásával próbálják ábrázolni magát a növényt. A legszebb munkákat közszemlére tehetjük. Tantárgy: Olvasás, írás, környezetismeret 25. A feladat játékos versengés eszköze is lehet, a gyerekek képessége szerint ki-ki önállóan vagy két-háromfõs csoportokban alkot újabb szavakat a) szavanként haladva (1. osztályban csakis így); b) soronként véve alapul a felhasználható betûket. Bõvítésképpen megbeszélhetjük, melyik növénynek mely részét fogyasztjuk, s melyikbõl milyen étel készíthetõ. A receptbõl igen finom, esetleg lekvárral narancslekvárral az igazi vagy krémmel is tölthetõ sütemény lesz, mely könnyen készíthetõ, és töltelék nélkül, cukormázzal is biztosan sikert arat. A szöveg írásakor megint mind a négy osztályban legyen fontos a szép külalak. Tantárgy: Környezetismertet, nyelvtan, írás, matematika 26. Ez a feladat csak az 1. osztályosokat köti le tartósan, késõbb kiegészítõ vagy fakultatív feladat lehet. Tantárgy: Technika, környezetismeret 27. A keretek tetszés szerint kitölthetõk, tovább rajzolhatók. Bõvítésképpen 3 4. osztályban a gyerekek is írhatnak találós kérdéseket: a) elõre megnevezzük az állatot vagy a növényt, és meglátjuk, ki mit ír; b) ki-ki felolvassa a találós kérdését, és a többiek kitalálják, mire gondolt ha nem találják ki, segítségképpen rajzolhat a táblára hasonlóan a könyv keretes ábráihoz. Ajánljuk a következõ kötetet, melyben további irodalom is található: Tóthné Pánya Marianna (szerk.): Zöld burokban születtem Tóth Kiadó, Debrecen, 2002 Tantárgy: Olvasás, rajz 11

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Az Óperenciástengeren. 2011 / 2. szám

Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Az Óperenciástengeren. 2011 / 2. szám Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja Az Óperenciástengeren túl 2011 / 2. szám TARTalom rajzpályázat A rajzpályázat nyertesei... 1 a differenciálás lehetősége matematikaórán... 2 Matekfilm... 3 indítókulcs

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA Új típusú szabadidős foglalkozások szervezése a napköziben I. HELYZETELEMZÉS A Babay József Általános Iskola és Sportiskola alsós tanulóinak száma 104 fő,

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

HÓNAPOK, JELES NAPOK

HÓNAPOK, JELES NAPOK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatásfejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségeire a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek

OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek Kiadja a Csorba Gyõzõ Könyvtár Felelõs kiadó: Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka FÕSZERKESZTÕ Dr. Béres Judit SZERZÕK Dr. Béres Judit

Részletesebben

Kincsesláda. Tanári kézikönyv

Kincsesláda. Tanári kézikönyv Kincsesláda Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2014 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta Bereczky Judit Szabóné Mátrai Marianna Szerzők Kodácsy-Simon Eszter Lacknerné Puskás

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON!

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON! Pályázati felhívás Segítő diákok 2014 ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében,

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA

ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy. (Dalai

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Tartalomjegyzék Előszó 3 Első fejezet 10 Második fejezet 15 Harmadik fejezet 35

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat CSENGÕSZÓ CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Galgóczi Lászlóné Szerkesztõség címe: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B Tel.: (62) 470-101 FAX: (62) 554-666 Kiadó: Felelõs kiadó:

Részletesebben

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat 2013 2. szám CSENGÕSZÓ CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Galgóczi Lászlóné Szerkesztõség címe: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B Tel.: (62) 470-101 FAX: (62) 554-666 Kiadó: Felelõs

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Könyv a differenciálásról

Könyv a differenciálásról Vojnitsné Kereszty Zsuzsa Kókayné Lányi Marietta Könyv a differenciálásról máshonnan máshogyan együtt Kézikönyv az 1 6. évfolyamon tanítók számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május 2008 Kedves Olvasók! A februárban megjelent számunkban megígértük, hogy a HEFOP 2.1.5. pályázat Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók

Részletesebben

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A nyelvoktatás jelene és jövõje * Az angol nyelv oktatásának helyzete Kárpátalja magyar tannyelvû iskoláiban * Magyarul szeretnék

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI Absztrakt A tanulmány témája az Ulwila zeneoktatási és zeneterápiás módszer, vagyis a színes kotta módszer. Fő célja,

Részletesebben

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat 2014 1. szám CSENGÕSZÓ CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Galgóczi Lászlóné Szerkesztõség címe: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B Tel.: (62) 470-101 FAX: (62) 554-666 Kiadó: Felelõs

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben