Internetre készülünk. Internetismeretek kezdőknek. Budapest, augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Internetre készülünk. Internetismeretek kezdőknek. Budapest, 2009. augusztus"

Átírás

1 1 Internetre készülünk Internetismeretek kezdőknek Budapest, augusztus

2 Internetre készülünk Internetismeretek kezdőknek Az I-Work Alapítvány megrendelésére készítette az BM-Gondola 2001 Tanácsadó Bt. a GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. és a Szélessáv Alapítvány közreműködésével Budapest, augusztus NT Nonprofit Közhasznú Kft A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósult meg

3 Bevezető Az oktatási anyag összeállításával olyan embereknek kívánunk se gítséget nyújtani, akik nyitottak az internet megismerésére ami hirtelen olyan fontossá vált a világban de számítógépes ta pasztalat hiányában egyelőre még nem tették meg az első lépést a világháló felfedezésére. A kiadvány célja, hogy minél közérthetőbben bemutassa, mire hasz nálhatják az emberek az internetet, hogyan kezdhet el inter netezni valaki, aki azelőtt még sohasem próbálta. A kiadvány második része bemutatja az Internet fizikai megva lósulásához kapcsolódó tudnivalókat. Hiszen ha azt akarjuk, hogy a világ házhoz jöjjön, előbb ki kell építeni az útját. Megtudhatjuk, hogyan válasszunk internet-szolgáltatót, és hogy me lyek azok a műszaki tudnivalók, amelyek a számunkra legjobb szolgáltatás kiválasztásához szükségesek lehetnek. Tartalomjegyzék Az első lépések...7 Amire szükség van...7 Levelezés...13 Chat, videotelefon...16 Közösségi oldalak...18 Fórumozás, társkeresés...19 Blogolás...21 Információgyűjtés...21 Keresők Elektronikus boltok A vásárlás menete Egyéb lehetőségek az interneten Elektronikus piactér Videotartalom Online játékok...27 Elektronikus ügyintézés...27 Települési Szélessáv Kereső Sávszélesség Segítünk választani Technológia...31 ADSL, Kábeltelevíziós internet hozzáférés Mikrohullámú intenet...33 Mobil alapú technológiák...35 A szélessávú internet-kapcsolat kipróbálható... 38

4 Mire használhatja az internetet? Az első lépések Amire szükség van Ahhoz, hogy megismerje az információs korszak lehetőségeit, nem feltétlenül kell rendelkezni számítógéppel. Általában korlá to zott ideig ingyen, vagy minimális térítési díjért hozzá fér hető szá mítógépek állnak rendelkezésre úgynevezett in ter net ká vézók ban, netklubokban, ingyenesen látogatható könyvtárakban, illetve teleházakban, művelődési házakban, számos városban köz te rületi termináloknál, oktatási intézményekben, stb. Mindezek ellenére nagyon hasznos a saját számítógép be szerzése. Otthona kényelméből, zavartalanul, korlátok és kö töttségek nélkül élvezheti a számos lehetőséget, amelyet a szá mí tógé pe és a világháló nyújthat. Számítógép 7 1. ábra: A számítógép részei

5 A számítógép központi része a rendszeregység, amely a számí tógépházban található. Ez tartalmazza a gép működéséhez la pozást. Amikor a kezével mozgatja az egeret, a Ez megkönnyíti a több képernyőt is betöltő információ közötti 8 9 képernyőn szük séges legfontosabb elemeket, és itt történik az adatok feldol gozása, tárolása. A házon láthatjuk a bekapcsolás és az új raindítás (reset) gombját. Itt találjuk a CD- és DVD-lemez meghaj tó nyílását is. Újabban a ház elülső részén USB-portok és fül hallgató- valamint mikrofon bemeneti nyílások is vannak el helyezve, ami könnyebbé teszi a Pen Drive-ok és egyéb hát tértárolók, memóriakártyák csatlakoztatását. A központi egységhez csatlakoznak az úgynevezett perifériák, ame lyeket bemeneti és kimeneti egységekre oszthatunk fel. Bemeneti egységek: A billentyűzet segítségével szöveget lehet a számítógépbe ír ni. Az írógépek billentyűzetéhez hasonlóan ezen is betű és számbillentyűk találhatók, de a számítógépek billentyűzetei kü lön leges gombokkal is rendelkeznek: A jobb oldalon található numerikus billentyűzet használatával gyor san lehet számokat beírni. A navigációs billentyűk, például a nyílbillentyűk a do ku mentu mokon vagy a weboldalakon belüli helyváltoztatást teszik lehetővé. Az egérnek nevezett eszközt használjuk arra, hogy a számító gé pen meg jelenő nyilat irányítsuk. Az egereknek általában két gomb ja van: egy elsődleges gomb (bal oldalon), és egy má sod la gos gomb (jobb oldalon). Az egér használata során az ese tek túl nyo mó többségében a bal gombot használjuk. Amikor kat tin tás ról vagy dup la kattintásról van szó, ezt a bal gombbal végezheti el. Ma már a legtöbb egér görgővel is rendelkezik a két gomb között. ta lálható mutató is ugyanabba az irányba mozog. Amikor ki kíván jelölni egy elemet, rá kell mutatnia, majd kattintania kell a bal oldali gombbal. Az egérrel történő mutatás és kattintás a szá mítógéppel történő kommunikáció fő módja. Kimeneti egységek: A monitor szerepe, hogy megjelenítse munkája eredményét, más részt a képernyőn megjelenő menüsorokon és üzeneteken ke resztül választhat a különböző felkínált műveletek közül. A nyomtató (printer) olyan eszköz, amellyel a számítógépen meg jelenített információt papírra rögzíthetjük. Az újabban kap ható multifunkcionális nyomtatók képesek a nyomtatás mel lett szkennelni is, vagyis a papíron rögzített információt a szá mítógépen megjeleníteni. Az eddig bemutatott, kézzelfogható eszközök megnevezése a hard ver. A számítógép működéséhez azonban a hardver esz közök mellett szükség van szoftverekre is. A szoftverek (más néven prog ra mok) teszik lehetővé a munkát a számítógéppel. Míg az egyik program egy számológépet jelenít meg a képernyőn, egy má sik programmal internetezhet, egy harmadikkal pedig rajzol hat. A legfontosabb ilyen szoftver az operációs rendszer. Az operáci ós rend szerek keretrendszert biztosítanak a különböző szoftverek szá mára azok működtetéséhez (futtatásához). Az operációs rend szer amolyan hidat képez a különböző szoftverek és a hard ver közé, lehetővé téve a szoftverek számára a különböző hard ver szközök elérését. Az operációs rendszerekhez mellékelt

6 szoft verek önmagukban is lehetőséget adnak bizonyos feladatok muk és szervezésük miatt. Míg az írott szöveg lineárisan bal ról el vég zésére, bár jellemzően nem olyan színvonalon, mint aho- jobb ra olvasható csak (esetleg fordítva), addig az elek tro ni kus gyan azt a célszoftverek szoftverek teszik. Internet Az internet nem más, mint egy, az egész világra kiterjedő számítógéprendszer. A hálózat felépítése dinamikus, bármikor kapcsolódhat hozzá egy-egy számítógép, s ezek ugyanígy bármely pillanatban le is kapcsolódhatnak róla. Mindezek ellenére az in ternet mégis egységes rendszert alkot. Az internethez való csatlakozás egyik lehetséges módja előfizetni egy internet-szol gáltatónál. Rendkívül sokféle ajánlat létezik külön böző szol gáltatóknál, ezért érdemes megfontolni, hogy mit sze retne hasz nálni az internet adta lehetőségekből. Általában: ha csak bön gészni és levelezni szeretne, inkább az alacsony sávszélességű (jellemzően olcsóbb) kapcsolatok közül válasszon. Fájlok letöltéséhez, on-line játékokhoz vagy filmnézéshez nagyobb sávszélességű internet-elérésre van szüksége. Az elérhető szolgáltatásokról a Szélessáv Alapítvány üzemeltet egy honlapot a címen. Itt egyszerűen megtudhatja, hogy lakóhelyén milyen előfizetési lehetőségek van nak. Az interneten való böngészés, olvasás nem más, mint honlapok (vagy más néven weblapok) látogatása. Minden honlapnak van egy címe, amit ha begépelünk a böngésző program erre alkalmas szövegmezőjébe, akkor a honlap megjelenik a képernyőn. Ezt a nevet hívják számítógépes szakzsargonban URL-címnek. Ezek a címek többnyire beszédesek pl.:www.kerdezek.hu, könnyen megjegyezhetőek és utalnak a weblap tartalmára. A weblapok a nyom tatott szövegnél sokkal több lehetőséget nyújtanak tar tal- szö veg szerkezete egy elágazó fához hasonlítható. Ez job ban alkal mazkodik az emberi gondolkodáshoz, mert nem szük séges min den szöveget végigolvasnunk, csak azt, ami az ér dek lő désün ket felkeltette. Egy weblap a következő elemeket tartalmazhatja: Szöveg Kép Link A linkek lényege, hogy egy új weblapot látogthat meg egyetlen kattintással. Ha híreket akar olvasni, és meglátogat egy híroldalt (pl. akkor egy listát lát majd a legfrissebb hírekről. Az egyes hírek címére kattintva megjelenik a hírhez kapcsolódó teljes írás. A linkek általában eltérő színűek, és aláhúzással is kiemeltek. Az egérmutató a link fölé húzva egy felfelé mutató kéz alakját veszi fel, míg szöveg felett függőleges vonal, kép felett pedig nyíl formájú. Mozgókép Hang A világháló nyújtotta lehetőségek kihasználásában segítenek a bön gésző programok. Ismertebb böngészők a következők: Mo zilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Google Chrome. A böngésző programok a weboldalakat némileg eltérő módon jeleníthetik meg, de a különbségek általában nem jelentősek. Az alábbi kép a Firefox indulásakor betöltődő kezdőlapot mutatja. A cím mező tartalmazza az elérési címet: A látni kívánt weblap elérési címét a cím mezőbe kell beírni, majd Enter billentyűt

7 nyom ni (például: +ENTER). Ezután betöltődik a kí vánt honlap. Levelezés A weblap jobb oldalán található függőleges görgető sáv se gítségével a jelenleg nem látható részeket tudja megtekinteni. Eh hez mindössze annyit kell tennie, hogy vagy a fel/le mu ta tó nyilakra kattintgat az egérrel, vagy a görgetőre viszi az egér kurzort, folyamatosan nyomja a bal egérgombot és a megfelelő irányba (fel, vagy le) mozgatja az egeret. Ha az egéren található gör gő, akkor annak használata egyszerűbbé teszi a leírt fo lya ma tot. 2. ábra: A Firefox kezdőlapja A számítógép-felhasználók közötti kommunikáció elterjedt for mája az elektronikus levelezés. Az elektronikus levél köz ismert té vált idegen megnevezése az . Előnye, hogy le ve leit kevesebb munkával, gyorsabban, gyakorlatilag ingyen jut tathat ja célba. Elküldött leveleit újra elolvashatja, sok példányban el küld heti más ismerősei számára is. A levéllel csatolt fájlokat (ké peket, videókat, hangfelvételeket) is küldhet ismerőseinek, ba rátainak. Elektronikus levelezéshez használhat levelezőprogramot, vagy vá laszthat az egyre nagyobb számban jelenlévő ingyenes we bes le ve lezést biztosító szolgáltatók közül. A levelezés meg kez désé hez azonban mindenekelőtt szüksége van egy címre, amely a postai cím internetes megfelelője. Az címére kül dött leveleket Ön fogja megkapni. cím regisztrálására két lehetőség is van. Egyrészt az internet-szolgáltatónál biztosít az Ön számára egy címet. Ezt a megoldást egyre ritkábban használják az internetezők, mi vel ha Ön szolgáltatót vált, úgy az címe is megváltozik. Az cím azonban központi fontosságú az internetes életben, és körülbelül annyi munkába kerül mindenhol jelölni az cím változását, mint egy költözés után bejelenteni a címvál tozást minden releváns intézménynek. A másik lehetőség a (gyakran ingyenes) böngészőből elérhető szolgáltatók használata. Ennek előnye, hogy leveleinket bár honnan elolvashatjuk, ahol van internet és egy számítógép. A le velek elvesztésének esélye kisebb, mivel azok a fehasználó számítógépének meg hibásodása esetén sem vesznek el, míg a

8 szolgáltatók szerverén rendszerint rendszeres adatmentés van. Az oldal felső sorában bal oldalon a gmail-hez kapcsolódó Ha Ön ingyenes webes szolgáltató mellett dönt, számtalan le- szolgáltatások menüsorát látja. Itt használhat külön naptárat, he tőség közül választhat. Ilyen például a Gmail, Yahoo! Mail, Citro mail, Fre , Indamail, stb. Az egyik legnagyobb szolgáltató jelenleg a Gmail, így ezen mutatjuk be a szolgáltatás működését. Új postafiókot nyitni legegyszerűbben a címen lehet. A Fiók létrehozása gomb megnyomása után a megfelelő mezőket értelemszerűen ki kell tölteni, majd az Elfogadom. Készüljön el a fiókom. gombot megnyomni. A fiók létrehozása oldalon a különböző kérdésekhez magyarázatok, példák tartoznak, hogy megkönnyítsék a regisztrációt. A fenti címen a korábban megadott felhasználói név és jelszó beírásával majd a Bejelentkezés gombra kattintva be léphet saját postafiókjába. Itt láthatja első beérkezett jét, me lyet a Gmail szolgáltató küld minden felhasználónak üdvözlésül. 3. ábra: Gmail sa ját on-line dokumentumokat hozhat létre és kezelhet, megoszt hatja fényképeit másokkal, saját webhelyet hozhat létre, keres het a weben különböző kategóriák szerint, stb. Ugyanebben a sor ban a jobb oldalon láthatja a saját címét, a beállítások és a súgó menüpontot, a kijelentkezés gombot. Levelet kétféleképpen hozhat létre: a bal oldali menüsor felső ré szén a levélírás gombra kattintva, és a megjelenő táblát ér telem szerűen kitöltve; vagy a címtárban eltárolt címek egyike fölé húz va az egeret, a megjelenő ablak g-mail gombjára kattintva. Ugyan itt beszélgetésre is hívhatja ismerőseit, a meghívás cseve gésre gombra kattintva. Levél írásakor ki kell töltenie a címzett címét (teljes cím, pl.: Ha körlevelet szeretne küldeni több címzettnek is, úgy az címeket vesszővel válassza el egymástól (pl.: A Tárgy mezőbe röviden írja be, amiről a levél szólni fog. Ajánlatos mindig kitölteni ezt a mezőt az utólagos kereshetőség miatt. A Melléklet csa to lása mezőt akkor használja, ha leveléhez egy fájlt (például ké pet) szeretne csatolni. Az alsó nagy, fehér részbe írja a levél szö vegét. Ha a levelet nem akarja azonnal elküldeni, a Mentés most gombra kattintva piszkozatként elmentheti, és később vissza térhet a levélíráshoz. Amikor levele végleges, a Küldés gomb ra kattintva elküldheti. Ha kapott levélre szeretne válaszolni, a Válasz gomb meg nyomá sával válaszlevél írásához kezdhet. A Továbbítás gombbal egy fogadott levelét küldheti tovább tel jes egészében másik címre. A Törlés gombbal törölheti leveleit.

9 Ha egy, a számítógépén lévő fájlt szeretné a leveléhez csatolni, a a Skype). Ha pedig látni is szeretné azt, akivel beszélget, akkor Mel léklet csatolása gomb megnyomásával egy újabb sor je le- web kamerára is szüksége lesz. nik meg. A Tallózás gombra kattintva megkeresheti és ki je lölheti az elküldeni kívánt fájlt. Chat, videotelefon Az internet lehetőséget biztosít családjával, barátaival való valós idejű beszélgetések folytatására is. Ezek általában egyszerű szö veges üzenetek (chat), de lehetőség van hang vagy video-beszélgetésekre is. Ehhez használható például az ingyenesen letölt hető Windows Live Messenger (röviden: MSN) program. Az MSN használatához új felhasználóként regisztrálnia kell. A program letelepítése és indítása után a bejelentkezési képernyőn a Re gisztrálja magát gomb megnyomásával kezdeményezhető a re gisztráció. Korábban már szó volt róla, hogy az cím köz ponti szerepet tölt be az internetezés során. Az MSN-en történő regisztráció alapja az cím. Ennek segítségével talál hatják meg Önt ismerősei, valamint Ön is ismerősei cí me alapján beszélgethet velük. A bejelentkezési képernyőn lévő Név tárolása és Jelszó tá rolása négyzeteket bepipálva bejelentkezéskor a számítógép auto ma tikusan kitölti a felhasználónév és jelszó mezőket. Ebben az eset ben Önnek nem kell minden alkalommal begépelnie az címét és a jelszavát. Ez azonban könnyen oda vezethet, hogy a jelszavát elfelejti, ezért érdemes minden jelszót biz tonsá gos helyre felírni. Amennyiben nem szeret gépelni, hanem inkább szóban beszél getne partnerével, abban az esetben a Messengerrel ezt is meg teheti (bár a legnépszerűbb internetes telefonálós szoftver A program egy listában mutatja meg Önnek, hogy mely is merősei interneteznek épp, így velük bármikor tud beszélgetést kez deményezni. A beszélgetés elkezdéséhez az online partnerek kö zül ki kell választania az illető partner nevét. A partner pik togramján dupla kattintással kattintva megnyílik a chat felület. A chat felület alsó üres sávjába gépelje be üzenetét, majd nyomja meg az enter billentyűt. Ha telefonálni szeretne a program segítségével, akkor az ablak fel ső részén látható telefon ikonra kattintva kezdeményezhet hí vást. A videotelefon használatához a kép+telefon piktogramot vá lassza. 4. ábra: Microsoft Live Messenger bejelentkezési oldal Chat-elésre és videotelefonálásra szintén alkalmas az in gye nesen letölthető Skype. A programot elérheti a weboldalon, ahonnan az letölthető. Az ingyenes szolgáltatásokon kí vül (felhasználók közötti hang beszélgetés, üzenetküldés, chat, fájlküldés, videokonferencia), rendkívül kedvezményes ta rifákkal hívhat vezetékes telefont és külföldi számokat.

10 18 Közösségi oldalak 19 A közösségi oldalak olyan helyek az interneten, ahol könnyen megtalálhat valakit, akit ismer vagy régen ismert (pl. osz tály társak, volt kollegák). A közösségi weboldalakon az internetezők be mutatják magukat, így ismerőseik megtalálhatják őket. Megke reshetik egymást, megnézik kivel mi történik, az oldalon keresz tül alkalmanként leveleznek, vagy üzenő falon keresztül in formációt osztanak meg a közösséggel. Magyarországon népsze rű oldalak az iwiw.hu és Facebook.com. Az iwiwre való regisztrációhoz meghívóra van szüksége, amit egy már az oldalon jelenlévő ismerőstől kaphat meg. Bejelentkezés után a legfelső sorban az új üzeneteket és értesítéseket valamint az is merősök számát, a függő kapcsolatokat láthatja. A jobb olda lon a profilt módosíthatja, és az oldallal kapcsolatos egyéb be állításokat végezheti el. Főbb menüpontok: A kezdőlap gomb értelemszerűen a kez dőlapot hozza be, mint az a lenti ábrán is látszik. Az ismerőseim gomb a már felvett ismerőseit mutatja meg Önnek. A Kit ismer hetek? gomb a közös ismerősöket keresi, a már bejelölt ismerősei kapcsolatait mutatja. Az üzenetek gombbal a kapott üze neteket nézheti meg, és a baloldalon megjelenő menüsorból vá laszthat a további lehetőségek közül. Mint például az üze netírás ismerősnek vagy az üzenőfalra. Klubok tagja is lehet, és írhat üzeneteket. Böngészhet apróhirdetések között és Ön is hirdethet. Fórumozás, társkeresés Fórumozás Ha új barátokra vagy társra vágyik, az in ter ne ten számtalan társke re ső szolgáltatás érhető el. Ha pl. ha pe cá záshoz, főzéshez vagy akár nyaraláshoz keres tippeket, a fó ru mok közössége segíteni fog. A fó rumok a személyes ta pasz ta latok megosztásával segíthetnek pél dául a vásárlói dön té sek ben, a demokrácia kiteljesítésében, a hi va tali ügyintézésben, stb. Népszerű hazai fórumok: Index Fórum elérése: forum.index.hu, Nők Lapja Fórum elérése: További fórumokról információkat a forum.lap.hu címen ta lálhat, valamint a címen olyan nagy hazai fó rumokban lehet egyidejűleg és gyorsan keresni, mint pl. az Index, Prohardver, Nők Lapja Cafe, HWSW, SG.hu fórumai. A legtöbb fórumban olvashat regisztráció nélkül is, de ah hoz, hogy Ön is hozzászólhasson a témákhoz, regisztráció szük sé ges. 5. ábra: Index Fórum főoldal

11 20 Blogolás ábra: Gasztro-blog (www.sajtkukac.hu) A fórumokra, pl. az Index Fórumra a Regisztrálok, vagy Re - gisztráció gomb megnyomásával megjelenő képernyő ér telemszerű kitöltésével regisztrálhat. Belépés a jelszó és fel használónév megadásával lehetséges, ugyanazon a képernyőn, re gisztráció után. A regisztrációhoz rendelkezni kell egy már létező címmel, amelynek valódiságát a szolgáltató el len őrzi. Társkeresés Magyarországon népszerű társkereső szolgáltatások: Randivonal.hu elérése: Nők Lapja Café elérése: A blog (weblog, azaz webnapló) egy internetes napló, amelyet bárki írhat és közzéteheti tartalmát mások számára is. Aki elolvassa, hoz záfűzheti véleményét, megjegyzését. A legfontosabb eltérés egy online újságtól az, hogy a blogírók többnyire függetlenek a mé diavállalatoktól, így a stílus és tartalom terén nagyobb szabadsággal rendelkeznek. Egy blog szólhat az író életéről, hobbi járól, de sok olyan blog is van, amely egy város híreivel, egy vál lalattal, vagy egy népszerű témáról szól. Népszerű blo gok pél dául: könyvek: konyves.blog.hu, olvasonaplo.freeblog.hu filmek, sorozatok: hogyvolt.blog.hu gasztronómia: malackaraj.blog.hu, tudományos kísérletek: szertar.blog.hu Ha Ön is szeretne blogot írni, úgy a freeblog.hu vagy a blog.hu címre ellátogatva regisztrálhatja magát (ezeken kívül még számos szolgáltatónál készíthet blogot. A blog írása nem igé nyel haladó számítástechnikai ismereteket, a szolgáltatás viszony lag egyszerűen használható. Információgyűjtés Az interneten ma már szinte minden információ megtalálható. Hasznos, ha tudja, hol nézhet utána híreknek, az időjárásnak, va súti menetrendnek vagy akár cégek kínálatának. Az összes ha zai menetrend (MÁV, Volán, HÉV, MALÉV BKV, MAHART) meg található egy címen. Külföldi és hazai utazásokhoz nagyon hasz nos útvonaltervezőket is találhatunk. Jogszabályok ta lál ha-

12 tók minisztériumok honlapján, és pl. az Origo Üzleti Negyed alwebhelyén. Itt sok egyéb minden munkavállaló számára fon- használ, a ta lá la tok száma feldolgozhatatlanul sok lesz. re ső sza vak használatára, mivel ha nagyon általános kifejezést Igaz, tos információ és szolgáltatás is elérhető. Fontosabb információs oldalak elérhetőségei: Vasúti menetrendnek: Autóbusz menetrendnek: Híreknek: TV és egyéb műsoroknak: A helyi közösséggel, önkormányzattal kapcsolatos híreknek, in for mációknak: a helyi újságok internetes oldalán, és/vagy az ön kormányzat honlapján. Elektronikus kormányzati szolgáltatásoknak, pl. elektronikus adó bevallásnak: hogy a Google a találatokból megpróbálja a releváns találatokat előrébb so rol ni, de nem biztos, hogy az Ön által keresett információ a leg lá to ga tot tabb weblapon van. Ilyenkor érdemes összetettebb ke re ső szavakat használni. 7. ábra: Google főoldal Keresők Ha kíváncsi valamire, de nem tudja, hogy hol nézhetne utána az interneten megtalálja. Az interneten fellelhető információ keresésére alapvetően két le he tősége van: Begépeli azt, amire kíváncsi, ezután egy listát kap azokról az in ternetes oldalakról, ahol a kérdésére választ kaphat. Ajánlott ke resők: Más internetezők listát készítenek a legérdekesebb oldalakról, ahol szintén új információkat találhat. Ajánlott linktár: Keresést úgy kezdeményezhet, hogy a keresőszó (szavak) be í rása után a Google keresés gombra kattint. Ezután megjelenik a ta lá lati lista, oldalanként tízesével csoportosítva. A Google ké pes egy kifejezéssel kapcsolatban egyszerre képet, videót és cso por to kat (ha van) megjeleníteni. Azonban ügyelni kell a ke- Elektronikus boltok Az interneten lehetősége van termékeket és szolgáltatásokat vásá rolni. Az adott internetes bolt számára néhány személyes adatot kell meg adni. Az internetes rendelés/vásárlás sok szóbeszéd el le nére biztonságosabb, mint a bolti vásárlások. Mit vásárolnak az emberek az interneten? Például: Élelmiszert: személyes válogatást nem igénylő termékek ese tében (mint a csomagolt termékek) praktikus, és a házhozszállítás is megoldott. Könyvet: megvásárolhatók olyan könyvek is, melyeknek a helyi köny vesboltban már nem jutott polc. Használati cikkeket: akár más város üzletéből, akár külföldről is ren delhetők eszközök bármilyen hobbihoz vagy munkához. Hogyan fizetnek az interneten?

13 Utánvéttel: akkor kell fizetni, amikor az árut kézbe veszi. a hely színen, az átvétel során kell. Az utánvét esetében a bolt a Bankkártyával: ha az utánvét nem lehetséges, úgy előre pos tával vagy futárral a megadott címre szállíttatja a terméket, kell fi zet ni. Lehetősége van biztonságos internetes bankkártya igény lé sére a legtöbb banknál. Hogyan érkezik az áru? Személyes átvétellel: Ön megy be az üzletbe és jellemzően hely ben fizet. Az internetes vásárlás ez esetben gyakorlatilag az áru le foglalása. Szállítással: ha a személyes átvétel nem lehetséges, úgy a ki szál lí tás postán vagy futárcéggel történik. Meghatározott összeg ha tár felett a kiszállítás általában ingyenes. Népszerű magyarországi online boltok és közvetítők: ami nek az árát a kézbesítéskor kell kiegyenlíteni. A bankkártyás fizetést bizalmatlanság övezi. Ennek megoldására je len tek meg az internetkártyák, amelyet ma már majdnem min den banknál lehet igényelni. Ezek a kártyák minden bank ese tében máshogy működnek, de közös bennük, hogy az in terne ten történő fizetést teszik biztonságossá. Különösen a kül földi oldalakról történő rendelés esetében lehet hasznos egy ilyen kártya beszerzése, mivel sok külföldi oldal a postai kül de mények eltűnése miatt nem teszi lehetővé az utánvétes fizetést. A vásárlás menete Az internetes boltok igyekeznek a vásárlás menetét egy ha gyomá nyos, bolti vásárláséhoz minél hasonlóbbá tenni. Emiatt az in ter netes boltok is olyan fogalmakat használnak, mint a kosár. Egy termék megvásárlásához azt a kosárba kell tenni, amire egy jellemzően egy Kosárba teszem nevű gomb ad le he tősé get. A válogatás végével a kasszához kell menni, amit általában olyan gombok jelölnek, mint a befejeztem a vásárlást vagy to vább a fizetéshez. Az internetes boltok több fizetési lehetőséget is biztosítani szoktak. Magyarországon a leggyakoribb a bolti átvétel és az utánvét, de a bankkártyás fizetés is terjedőben van. A bolti átvétel ese tében a vásárlás valójában csak az áru lefoglalását jelenti, s fizetni 8. ábra: Bookline főoldal

14 Egyéb lehetőségek az interneten 26 Online játékok 27 Elektronikus piactér Az interneten nem csak boltoktól, hanem más internetezőktől is lehetőség van vásárolni. Ezt hívják elektronikus piactérnek. Általában olcsóbban vásárolhat, és gyakran találhat olyan ter mékeket amiket boltokban nem talál, vagy csak sok utá na já rás sal. Népszerű magyarországi elektronikus piacterek: Az elektronikus piacterek használatához segítséget talál a webla po kon: a Vatera főoldalán a Segítség gombra kattintva külön kis menübe jut, ahol információkat talál a Vatera használatáról, ál talában az aukciókról, licitálásról. A kikapcsolódni interneten játszható játékokkal is tud. A kü lönbö ző játékok négy kategóriába sorolhatók: Rövid, 5-10 perces játékok: Hosszabb, stratégiai játékok. Pl. Hagyományos számítógépes játékok Szerencsejátékok (pl. lottó, totó stb. A Honfoglaló és a Kvízpart tudásalapú, ingyenesen hoz zá fér hető játékprogramok, amelyek a regisztrációt követően hasz nálha tóak. A Startlap Játékok szintén ingyenes, kicsi já ték prog ramok, használatukhoz regisztráció sem szükséges. A stratégiai já té kokra rendszerint ingyenesen, vagy minimális térítési díj ellenében re giszt rálhat. Videotartalom Az internetet használók töltenek fel vicces, érdekes videókat, ame lyet aztán mások megnézhetnek. A tartalom széles skálán mo zog, lehetnek akár sporttal, akár főzéssel kapcsolatos videók, de a vicces videók is igen gyakoriak. Videomegosztók, melyekre bárki feltölthet videót: Elektronikus ügyintézés Tekintve, hogy ma már szinte minden intézmény, hivatal működ tet honlapot, tájékozódásra és sok esetben banki és hivatali ügy intézésre is felhasználható a számítógép. A lehetőségek a következők: Képet kaphat egy, az Ön számára érdekes intézmény mű kö déséről, felépítéséről, nyitva tartásáról, az ügyfélfogadási rend ről; Dokumentumokat, nyomtatványokat tölthet le számítógépére, ame lye ket kinyomtatva megtakaríthat egy hivatali vagy banki sor ban állást. Megfelelő számlaszerződés esetén interneten ke resztül ban kol hat, amelynek költségei sokkal kedvezőbbek, mint a papír alapú pénz for galom esetében.

15 Az egyes intézmények a tevékenységükhöz kötődő jogszabályokat te ma tikusan összegyűjtik, többnyire közérthető formában, vagy ki vo natosan honlapjukon elérhetővé teszik. Ezzel egyszerűbb az egy konkrét témát érintő hatályos jogszabályok áttekintése. Internetes okmányirodában időpontfoglalást kezdeményezhet. Hivatalos ügyek intézéséhez tematikusan rendszerezett, hasznos in formációkat találhat. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan intézmények lis táját, kap csolódó információkat az elektronikusugyintezes.lap.hu web ol dalon találhat. Települési Szélessáv Kereső Miért jó a szélessáv? A Szélessáv Kereső használata A települési Szélessáv Kereső az I-Work Alapítvány partner önkor mányzatainak honlapján található szolgáltatás. Segítségével gyors, szélessávú (ADSL és kábeltévés) interneteléréseket keres het. Elegendő kiválasztania azt az utcát, ahová az internet kapcsolatot te lepíttetni szeretné, és a kereső azonnal kilistázza az elérhető in ternet-előfizetéscsomagokat. A kiválasztott szolgáltatásra, majd a kiválasztott(ak) lis tá ja feliratú gombra kattintva láthatja a szolgáltatás leg fris sebb adatait: árakat, sávszélességeket, szolgáltatókat és tech no ló gi á kat. 9. ábra: Magyarország.hu főoldal Amikor kiválasztotta az Ön szempontjainak leginkább meg fele lőt, egy kattintással felkeresheti a szolgáltató honlapját, hogy meg rendelje tőle a kiválasztott szolgáltatáscsomagot.

16 A sávszélesség egy mértékegység, amivel leírható, hogy egy interneteléréssel milyen maximális sebességgel for gal maz ha tunk adatokat vagyis, hogy egyidejűleg összesen mennyit fo gadha tunk (és küldhetünk, például amikor a gépről egy internetes ol dal ra videót töltünk fel). Választani a saját szokásaink és igé nyeink mérlegelésével érdemes, mert minél nagyobb a sávszélesség, annál drágább egy csomag. Íme néhány példa: ha alapvető információk megszerezésére és levelezésre hasz nálja a szá mítógépét naponta 1-2 órát, elegendő egy ala csonyabb sáv szé lességű csomag is (0,5 1 Mb/s) ha a fentieken túl szórakozási lehetőségeket is keres (vi de ót néz, rá diót hallgat, újságokat és blogokat olvas) vagy szereti meg osz tani a fényképeit a barátaival vagy sze ret egy-egy kérdésnek ala po san utánajárni, érdemes az alap cso ma goknál nagyobb sáv szé lességűt választania (2-4 Mb/s). 30 Segítünk választani! 31 ha mindezek mellett munkája miatt gyakran kell internetet Szinte minden vásárlásnál az ár a legfontosabb szempont. Szolgál tatások esetében azonban néha nagyon nehéz eldönteni, miben különbözhetnek a drágább és a mérsékeltebb árú termékek. A szélessávú internetelérések esetén az árakat a sávszélesség, szolgáltatáscsomagtól függően a havidíjban foglalt for galmaz ható adatmennyiség, illetve az ezen felül forgalmazott adat mennyiség költsége és a technológia befolyásolja. Sávszélesség hasz nálnia, távmunkát végez, esetleg saját weblapja vagy blog ja is van, nem valószínű, hogy szüksége volna ta ná csaink ra. Válassza a legmagasabbat, amit a pénztárcája el vi sel! Ha már tudja, mekkora sávszélességre van szüksége, vegye figyelembe, hogy: a hűségidős szerződések lejárta előtt csak magas költségek árán szerződhet más szolgáltatóhoz, fenti ajánlások egy ember szokásaira vonatkoznak. Ha töb - ben fogják használni a keresett internetkapcsolatot, ér demes több szörözni és átlagolni az igényeket. Ha azonos sávszélességű internetelérések között kell döntenie, már nehezebb tanácsot adni. Látogassa meg a szolgáltatók honlap ját, fussa át a minden csomagra kötelező szerződési fel té tele ket, és válassza azt, amelyik az ön számára ezek alapján a legszim patikusabb. Technológia Amikor több technológia között kell választania, ne felejtse el fi gyelembe venni, hogy az internetcsomagok nem tartalmazzák an nak a csatornának az árát, amit igényelnek. A kábeltévés előfi ze tések esetén az interneteléréshez kötelező rendelkezni egy ká beltévés csomaggal, ADSL csomag esetén pedig a te le fon e lőfi zetés árával is számolnia kell (van néhány kivétel: az ADLS-t újab ban már telefonelőfizetés nélkül is árulják). Általában az ADSL olcsóbb a többinél.

A DIGITÁLIS PÓKHÁLÓ - AZ INTERNET HASZNÁLATA KEZDŐKNEK

A DIGITÁLIS PÓKHÁLÓ - AZ INTERNET HASZNÁLATA KEZDŐKNEK A DIGITÁLIS PÓKHÁLÓ - AZ INTERNET HASZNÁLATA KEZDŐKNEK Copyright 2008 Coppeweb Solutions (http://www.coppeweb.hu/) Kiadva a Creative Commons Nevezd meg! 2.5 Magyarország licenc (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/hu/)

Részletesebben

INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Jegyzet az INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ tanfolyam anyagához Készítette: Szilassi Andrea Városi Könyvtár, Tatabánya 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 Miért érdemes akár idős korban is élni az internet lehetőségeivel?...4

Részletesebben

"KATTINTS RÁ, NAGYI! "

KATTINTS RÁ, NAGYI! "KATTINTS RÁ, NAGYI! " -internet használatának elsajátítása idıs korban- Tanfolyami segédanyag Budapesti Mővelıdési Központ 1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2876, Fax: 06/1/371-2761. E-mail:

Részletesebben

Szerkesztette: Lukács Attila. A sikeres vizsga követelményei:

Szerkesztette: Lukács Attila. A sikeres vizsga követelményei: Szerkesztette: Lukács Attila A tananyag az alábbiak felhasználásával készült: Herczeg Lajos: Információ és kommunikáció tananyag látássérült felhasználók részére, Kiadja az "Informatika a látássérültekért"

Részletesebben

INFORMATIKA ÉS INTERNET

INFORMATIKA ÉS INTERNET a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 9. füzet INFORMATIKA ÉS INTERNET Informatika és internet 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis-

Részletesebben

Online alapismeretek látássérült felhasználók számára

Online alapismeretek látássérült felhasználók számára Online alapismeretek látássérült felhasználók számára Vakbarát tananyag Szerző: Herczeg Lajos, Mali Attila Kiadja az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány Copyright 2014. Minden jog fenntartva. A

Részletesebben

Online alapismeretek látássérült felhasználók számára

Online alapismeretek látássérült felhasználók számára Online alapismeretek látássérült felhasználók számára Vakbarát tananyag Szerző: Herczeg Lajos, Mali Attila Kiadja az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány Copyright 2014. Minden jog fenntartva. A

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

Tartalom...3. A számítógép felépítése...5. Mi található a számítógépben?...6 Külső eszközök...7 Számítógép bekapcsolása, kikapcsolása...

Tartalom...3. A számítógép felépítése...5. Mi található a számítógépben?...6 Külső eszközök...7 Számítógép bekapcsolása, kikapcsolása... Tartalom Tartalom...3 A számítógép felépítése...5 Mi található a számítógépben?...6 Külső eszközök...7 Számítógép bekapcsolása, kikapcsolása...8 Az egér működése és használata... 11 A billentyűzet felosztása...

Részletesebben

Számítógépes ismeretek időseknek. e-learning tananyag

Számítógépes ismeretek időseknek. e-learning tananyag Számítógépes ismeretek időseknek e-learning tananyag 1 Szakértő: Kiliti Szabolcs Készítette a Ribotrading Kft. az IT Carei Egyesület megbízásából. A tananyag a Közösség-alapú határmenti hírügynökség és

Részletesebben

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT Netre fel! BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT www.facebook.com/barhacs www.barhacs.hu Az Internet olyan globális számítógépes hálózatok hálózata, amely felhasználók milliárdjait kapcsolja össze Az

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

1. Az Internet története, részei

1. Az Internet története, részei 1. Az Internet története, részei Az Internet működése és története A számítógépes hálózatok alapjairól az első modulban már szóltunk. Az Internet és szolgáltatásai azonban napjainkban olyan mértékű számítástechnikai,

Részletesebben

Internet-szolgáltatások

Internet-szolgáltatások Komplex szakmai kommunikációs és informatikai csomag Informatikai alkalmazások TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Internet-szolgáltatások Informatikai alkalmazások I/13. évfolyam tanulói jegyzet A kiadvány

Részletesebben

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008.

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT Online Marketing KÉSZÍTETTE: Név: Mester Gábor Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ INTERNET, MINT

Részletesebben

Szoftverbörze. innovatív. tanároknak

Szoftverbörze. innovatív. tanároknak Szoftverbörze innovatív tanároknak PROGRAMAJÁNLÓ Tartalom 3 Kedves Kolléga! 4 WorldWide Telescope 6 Bing Maps Járja be a világot a Bing Maps segítségével 7 AutoCollage 8 Photo Story Készítsen képeiből

Részletesebben

Végel János: Internet és intranet 2011-2012. (Jegyzet az ECDL 7. moduljához)

Végel János: Internet és intranet 2011-2012. (Jegyzet az ECDL 7. moduljához) Végel János: Internet és intranet 2011-2012 (Jegyzet az ECDL 7. moduljához) Jegyzet Internet és intranet 1. oldal 0. BEVEZETÉS, FOGALMAK A tárgy keretében információs hálózatokkal foglalkozunk, nagy hangsúlyt

Részletesebben

Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata, 2015

Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata, 2015 Központi Statisztikai Hivatal Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata, 2015 Kérdezői útmutató ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az adatfelvétel bemutatása Az adatgyűjtés célja annak

Részletesebben

1. Az Internet története, részei

1. Az Internet története, részei 1. Az Internet története, részei Az Internet működése és története A számítógépes hálózatok alapjairól az első modulban már szóltunk. Az Internet és szolgáltatásai azonban napjainkban olyan mértékű számítástechnikai,

Részletesebben

DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS LINUXON

DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS LINUXON DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS LINUXON 1. kötet Elméleti alapok A kézikönyv elkészítésekor az ULX Kft. a lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel járt el, ennek ellenére nem zárható ki hibák, tévedések

Részletesebben

A tudatos Internet-felhasználók Képzése.

A tudatos Internet-felhasználók Képzése. A tudatos Internet-felhasználók Képzése. I. előadás ( Az internetről általában ) 1. Mértékegységek, számok, prefixek: 1.a. Bit, Byte, Szó A számok (és a számok formájában tárolt bármely adat) ilyen adott

Részletesebben

EDUTUS FŐISKOLA ONLINE VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK FIATALOK KÖRÉBEN

EDUTUS FŐISKOLA ONLINE VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK FIATALOK KÖRÉBEN EDUTUS FŐISKOLA ONLINE VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK FIATALOK KÖRÉBEN Konzulens: Dr. Bernschütz Mária Főiskolai tanár Németh Zsuzsanna Nappali Kereskedelem és Marketing 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Internet penetráció...

Részletesebben

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István Informatika alapjai jegyzet Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila Szerkesztő: Pető István Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor 1 SZAKDOLGOZAT Bátyi Gábor 2011 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing a Facebook-on Konzulens: Brávácz Ibolya Adjunktus

Részletesebben

Magazin. Schneider. praktikusabb. Kaedra rendszer

Magazin. Schneider. praktikusabb. Kaedra rendszer Schneider Magazin II. évf./6. szám 2002. december Kaedra 2 Partnereink 6 Transparent Factory 8 Programozószoftverek nagyító alatt 10 Dugaszolható relék 12 Altivar 11 13 Canalis KDP flexibilis világítási

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varga Gábor. Közösségi hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Távközlési szaktevékenységek

MUNKAANYAG. Varga Gábor. Közösségi hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Távközlési szaktevékenységek Varga Gábor Közösségi hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Távközlési szaktevékenységek A követelménymodul száma: 0909-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-031-50 KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Márk Csaba Endre. Infokommunikáció jelentősége a szépségipari szakmákban. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Márk Csaba Endre. Infokommunikáció jelentősége a szépségipari szakmákban. A követelménymodul megnevezése: Márk Csaba Endre Infokommunikáció jelentősége a szépségipari szakmákban A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

A könyv példáiban szereplő személyek, vállalatok és World Wide Web címek nem valódiak, pusztán a szerző képzeletének szüleményei.

A könyv példáiban szereplő személyek, vállalatok és World Wide Web címek nem valódiak, pusztán a szerző képzeletének szüleményei. I. RÉSZ Intranet Manapság közhelynek számít arról beszélni, hogy az elektronikus adatfeldolgozás mennyire tért hódított a mindennapi életben. Már senki sem lepődik meg azon, ha egy postahivatalban vagy

Részletesebben

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére.

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére. 8.0 version tartalomjegyzék Többszerzõs mû. 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 6 4.2. SWOT analízis... 8 4.3. Piackutatás... 10 4.4. A marketingterv...

Részletesebben