Internetre készülünk. Internetismeretek kezdőknek. Budapest, augusztus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Internetre készülünk. Internetismeretek kezdőknek. Budapest, 2009. augusztus"

Átírás

1 1 Internetre készülünk Internetismeretek kezdőknek Budapest, augusztus

2 Internetre készülünk Internetismeretek kezdőknek Az I-Work Alapítvány megrendelésére készítette az BM-Gondola 2001 Tanácsadó Bt. a GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. és a Szélessáv Alapítvány közreműködésével Budapest, augusztus NT Nonprofit Közhasznú Kft A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósult meg

3 Bevezető Az oktatási anyag összeállításával olyan embereknek kívánunk se gítséget nyújtani, akik nyitottak az internet megismerésére ami hirtelen olyan fontossá vált a világban de számítógépes ta pasztalat hiányában egyelőre még nem tették meg az első lépést a világháló felfedezésére. A kiadvány célja, hogy minél közérthetőbben bemutassa, mire hasz nálhatják az emberek az internetet, hogyan kezdhet el inter netezni valaki, aki azelőtt még sohasem próbálta. A kiadvány második része bemutatja az Internet fizikai megva lósulásához kapcsolódó tudnivalókat. Hiszen ha azt akarjuk, hogy a világ házhoz jöjjön, előbb ki kell építeni az útját. Megtudhatjuk, hogyan válasszunk internet-szolgáltatót, és hogy me lyek azok a műszaki tudnivalók, amelyek a számunkra legjobb szolgáltatás kiválasztásához szükségesek lehetnek. Tartalomjegyzék Az első lépések...7 Amire szükség van...7 Levelezés...13 Chat, videotelefon...16 Közösségi oldalak...18 Fórumozás, társkeresés...19 Blogolás...21 Információgyűjtés...21 Keresők Elektronikus boltok A vásárlás menete Egyéb lehetőségek az interneten Elektronikus piactér Videotartalom Online játékok...27 Elektronikus ügyintézés...27 Települési Szélessáv Kereső Sávszélesség Segítünk választani Technológia...31 ADSL, Kábeltelevíziós internet hozzáférés Mikrohullámú intenet...33 Mobil alapú technológiák...35 A szélessávú internet-kapcsolat kipróbálható... 38

4 Mire használhatja az internetet? Az első lépések Amire szükség van Ahhoz, hogy megismerje az információs korszak lehetőségeit, nem feltétlenül kell rendelkezni számítógéppel. Általában korlá to zott ideig ingyen, vagy minimális térítési díjért hozzá fér hető szá mítógépek állnak rendelkezésre úgynevezett in ter net ká vézók ban, netklubokban, ingyenesen látogatható könyvtárakban, illetve teleházakban, művelődési házakban, számos városban köz te rületi termináloknál, oktatási intézményekben, stb. Mindezek ellenére nagyon hasznos a saját számítógép be szerzése. Otthona kényelméből, zavartalanul, korlátok és kö töttségek nélkül élvezheti a számos lehetőséget, amelyet a szá mí tógé pe és a világháló nyújthat. Számítógép 7 1. ábra: A számítógép részei

5 A számítógép központi része a rendszeregység, amely a számí tógépházban található. Ez tartalmazza a gép működéséhez la pozást. Amikor a kezével mozgatja az egeret, a Ez megkönnyíti a több képernyőt is betöltő információ közötti 8 9 képernyőn szük séges legfontosabb elemeket, és itt történik az adatok feldol gozása, tárolása. A házon láthatjuk a bekapcsolás és az új raindítás (reset) gombját. Itt találjuk a CD- és DVD-lemez meghaj tó nyílását is. Újabban a ház elülső részén USB-portok és fül hallgató- valamint mikrofon bemeneti nyílások is vannak el helyezve, ami könnyebbé teszi a Pen Drive-ok és egyéb hát tértárolók, memóriakártyák csatlakoztatását. A központi egységhez csatlakoznak az úgynevezett perifériák, ame lyeket bemeneti és kimeneti egységekre oszthatunk fel. Bemeneti egységek: A billentyűzet segítségével szöveget lehet a számítógépbe ír ni. Az írógépek billentyűzetéhez hasonlóan ezen is betű és számbillentyűk találhatók, de a számítógépek billentyűzetei kü lön leges gombokkal is rendelkeznek: A jobb oldalon található numerikus billentyűzet használatával gyor san lehet számokat beírni. A navigációs billentyűk, például a nyílbillentyűk a do ku mentu mokon vagy a weboldalakon belüli helyváltoztatást teszik lehetővé. Az egérnek nevezett eszközt használjuk arra, hogy a számító gé pen meg jelenő nyilat irányítsuk. Az egereknek általában két gomb ja van: egy elsődleges gomb (bal oldalon), és egy má sod la gos gomb (jobb oldalon). Az egér használata során az ese tek túl nyo mó többségében a bal gombot használjuk. Amikor kat tin tás ról vagy dup la kattintásról van szó, ezt a bal gombbal végezheti el. Ma már a legtöbb egér görgővel is rendelkezik a két gomb között. ta lálható mutató is ugyanabba az irányba mozog. Amikor ki kíván jelölni egy elemet, rá kell mutatnia, majd kattintania kell a bal oldali gombbal. Az egérrel történő mutatás és kattintás a szá mítógéppel történő kommunikáció fő módja. Kimeneti egységek: A monitor szerepe, hogy megjelenítse munkája eredményét, más részt a képernyőn megjelenő menüsorokon és üzeneteken ke resztül választhat a különböző felkínált műveletek közül. A nyomtató (printer) olyan eszköz, amellyel a számítógépen meg jelenített információt papírra rögzíthetjük. Az újabban kap ható multifunkcionális nyomtatók képesek a nyomtatás mel lett szkennelni is, vagyis a papíron rögzített információt a szá mítógépen megjeleníteni. Az eddig bemutatott, kézzelfogható eszközök megnevezése a hard ver. A számítógép működéséhez azonban a hardver esz közök mellett szükség van szoftverekre is. A szoftverek (más néven prog ra mok) teszik lehetővé a munkát a számítógéppel. Míg az egyik program egy számológépet jelenít meg a képernyőn, egy má sik programmal internetezhet, egy harmadikkal pedig rajzol hat. A legfontosabb ilyen szoftver az operációs rendszer. Az operáci ós rend szerek keretrendszert biztosítanak a különböző szoftverek szá mára azok működtetéséhez (futtatásához). Az operációs rend szer amolyan hidat képez a különböző szoftverek és a hard ver közé, lehetővé téve a szoftverek számára a különböző hard ver szközök elérését. Az operációs rendszerekhez mellékelt

6 szoft verek önmagukban is lehetőséget adnak bizonyos feladatok muk és szervezésük miatt. Míg az írott szöveg lineárisan bal ról el vég zésére, bár jellemzően nem olyan színvonalon, mint aho- jobb ra olvasható csak (esetleg fordítva), addig az elek tro ni kus gyan azt a célszoftverek szoftverek teszik. Internet Az internet nem más, mint egy, az egész világra kiterjedő számítógéprendszer. A hálózat felépítése dinamikus, bármikor kapcsolódhat hozzá egy-egy számítógép, s ezek ugyanígy bármely pillanatban le is kapcsolódhatnak róla. Mindezek ellenére az in ternet mégis egységes rendszert alkot. Az internethez való csatlakozás egyik lehetséges módja előfizetni egy internet-szol gáltatónál. Rendkívül sokféle ajánlat létezik külön böző szol gáltatóknál, ezért érdemes megfontolni, hogy mit sze retne hasz nálni az internet adta lehetőségekből. Általában: ha csak bön gészni és levelezni szeretne, inkább az alacsony sávszélességű (jellemzően olcsóbb) kapcsolatok közül válasszon. Fájlok letöltéséhez, on-line játékokhoz vagy filmnézéshez nagyobb sávszélességű internet-elérésre van szüksége. Az elérhető szolgáltatásokról a Szélessáv Alapítvány üzemeltet egy honlapot a címen. Itt egyszerűen megtudhatja, hogy lakóhelyén milyen előfizetési lehetőségek van nak. Az interneten való böngészés, olvasás nem más, mint honlapok (vagy más néven weblapok) látogatása. Minden honlapnak van egy címe, amit ha begépelünk a böngésző program erre alkalmas szövegmezőjébe, akkor a honlap megjelenik a képernyőn. Ezt a nevet hívják számítógépes szakzsargonban URL-címnek. Ezek a címek többnyire beszédesek pl.:www.kerdezek.hu, könnyen megjegyezhetőek és utalnak a weblap tartalmára. A weblapok a nyom tatott szövegnél sokkal több lehetőséget nyújtanak tar tal- szö veg szerkezete egy elágazó fához hasonlítható. Ez job ban alkal mazkodik az emberi gondolkodáshoz, mert nem szük séges min den szöveget végigolvasnunk, csak azt, ami az ér dek lő désün ket felkeltette. Egy weblap a következő elemeket tartalmazhatja: Szöveg Kép Link A linkek lényege, hogy egy új weblapot látogthat meg egyetlen kattintással. Ha híreket akar olvasni, és meglátogat egy híroldalt (pl. akkor egy listát lát majd a legfrissebb hírekről. Az egyes hírek címére kattintva megjelenik a hírhez kapcsolódó teljes írás. A linkek általában eltérő színűek, és aláhúzással is kiemeltek. Az egérmutató a link fölé húzva egy felfelé mutató kéz alakját veszi fel, míg szöveg felett függőleges vonal, kép felett pedig nyíl formájú. Mozgókép Hang A világháló nyújtotta lehetőségek kihasználásában segítenek a bön gésző programok. Ismertebb böngészők a következők: Mo zilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Google Chrome. A böngésző programok a weboldalakat némileg eltérő módon jeleníthetik meg, de a különbségek általában nem jelentősek. Az alábbi kép a Firefox indulásakor betöltődő kezdőlapot mutatja. A cím mező tartalmazza az elérési címet: A látni kívánt weblap elérési címét a cím mezőbe kell beírni, majd Enter billentyűt

7 nyom ni (például: +ENTER). Ezután betöltődik a kí vánt honlap. Levelezés A weblap jobb oldalán található függőleges görgető sáv se gítségével a jelenleg nem látható részeket tudja megtekinteni. Eh hez mindössze annyit kell tennie, hogy vagy a fel/le mu ta tó nyilakra kattintgat az egérrel, vagy a görgetőre viszi az egér kurzort, folyamatosan nyomja a bal egérgombot és a megfelelő irányba (fel, vagy le) mozgatja az egeret. Ha az egéren található gör gő, akkor annak használata egyszerűbbé teszi a leírt fo lya ma tot. 2. ábra: A Firefox kezdőlapja A számítógép-felhasználók közötti kommunikáció elterjedt for mája az elektronikus levelezés. Az elektronikus levél köz ismert té vált idegen megnevezése az . Előnye, hogy le ve leit kevesebb munkával, gyorsabban, gyakorlatilag ingyen jut tathat ja célba. Elküldött leveleit újra elolvashatja, sok példányban el küld heti más ismerősei számára is. A levéllel csatolt fájlokat (ké peket, videókat, hangfelvételeket) is küldhet ismerőseinek, ba rátainak. Elektronikus levelezéshez használhat levelezőprogramot, vagy vá laszthat az egyre nagyobb számban jelenlévő ingyenes we bes le ve lezést biztosító szolgáltatók közül. A levelezés meg kez désé hez azonban mindenekelőtt szüksége van egy címre, amely a postai cím internetes megfelelője. Az címére kül dött leveleket Ön fogja megkapni. cím regisztrálására két lehetőség is van. Egyrészt az internet-szolgáltatónál biztosít az Ön számára egy címet. Ezt a megoldást egyre ritkábban használják az internetezők, mi vel ha Ön szolgáltatót vált, úgy az címe is megváltozik. Az cím azonban központi fontosságú az internetes életben, és körülbelül annyi munkába kerül mindenhol jelölni az cím változását, mint egy költözés után bejelenteni a címvál tozást minden releváns intézménynek. A másik lehetőség a (gyakran ingyenes) böngészőből elérhető szolgáltatók használata. Ennek előnye, hogy leveleinket bár honnan elolvashatjuk, ahol van internet és egy számítógép. A le velek elvesztésének esélye kisebb, mivel azok a fehasználó számítógépének meg hibásodása esetén sem vesznek el, míg a

8 szolgáltatók szerverén rendszerint rendszeres adatmentés van. Az oldal felső sorában bal oldalon a gmail-hez kapcsolódó Ha Ön ingyenes webes szolgáltató mellett dönt, számtalan le- szolgáltatások menüsorát látja. Itt használhat külön naptárat, he tőség közül választhat. Ilyen például a Gmail, Yahoo! Mail, Citro mail, Fre , Indamail, stb. Az egyik legnagyobb szolgáltató jelenleg a Gmail, így ezen mutatjuk be a szolgáltatás működését. Új postafiókot nyitni legegyszerűbben a címen lehet. A Fiók létrehozása gomb megnyomása után a megfelelő mezőket értelemszerűen ki kell tölteni, majd az Elfogadom. Készüljön el a fiókom. gombot megnyomni. A fiók létrehozása oldalon a különböző kérdésekhez magyarázatok, példák tartoznak, hogy megkönnyítsék a regisztrációt. A fenti címen a korábban megadott felhasználói név és jelszó beírásával majd a Bejelentkezés gombra kattintva be léphet saját postafiókjába. Itt láthatja első beérkezett jét, me lyet a Gmail szolgáltató küld minden felhasználónak üdvözlésül. 3. ábra: Gmail sa ját on-line dokumentumokat hozhat létre és kezelhet, megoszt hatja fényképeit másokkal, saját webhelyet hozhat létre, keres het a weben különböző kategóriák szerint, stb. Ugyanebben a sor ban a jobb oldalon láthatja a saját címét, a beállítások és a súgó menüpontot, a kijelentkezés gombot. Levelet kétféleképpen hozhat létre: a bal oldali menüsor felső ré szén a levélírás gombra kattintva, és a megjelenő táblát ér telem szerűen kitöltve; vagy a címtárban eltárolt címek egyike fölé húz va az egeret, a megjelenő ablak g-mail gombjára kattintva. Ugyan itt beszélgetésre is hívhatja ismerőseit, a meghívás cseve gésre gombra kattintva. Levél írásakor ki kell töltenie a címzett címét (teljes cím, pl.: Ha körlevelet szeretne küldeni több címzettnek is, úgy az címeket vesszővel válassza el egymástól (pl.: A Tárgy mezőbe röviden írja be, amiről a levél szólni fog. Ajánlatos mindig kitölteni ezt a mezőt az utólagos kereshetőség miatt. A Melléklet csa to lása mezőt akkor használja, ha leveléhez egy fájlt (például ké pet) szeretne csatolni. Az alsó nagy, fehér részbe írja a levél szö vegét. Ha a levelet nem akarja azonnal elküldeni, a Mentés most gombra kattintva piszkozatként elmentheti, és később vissza térhet a levélíráshoz. Amikor levele végleges, a Küldés gomb ra kattintva elküldheti. Ha kapott levélre szeretne válaszolni, a Válasz gomb meg nyomá sával válaszlevél írásához kezdhet. A Továbbítás gombbal egy fogadott levelét küldheti tovább tel jes egészében másik címre. A Törlés gombbal törölheti leveleit.

9 Ha egy, a számítógépén lévő fájlt szeretné a leveléhez csatolni, a a Skype). Ha pedig látni is szeretné azt, akivel beszélget, akkor Mel léklet csatolása gomb megnyomásával egy újabb sor je le- web kamerára is szüksége lesz. nik meg. A Tallózás gombra kattintva megkeresheti és ki je lölheti az elküldeni kívánt fájlt. Chat, videotelefon Az internet lehetőséget biztosít családjával, barátaival való valós idejű beszélgetések folytatására is. Ezek általában egyszerű szö veges üzenetek (chat), de lehetőség van hang vagy video-beszélgetésekre is. Ehhez használható például az ingyenesen letölt hető Windows Live Messenger (röviden: MSN) program. Az MSN használatához új felhasználóként regisztrálnia kell. A program letelepítése és indítása után a bejelentkezési képernyőn a Re gisztrálja magát gomb megnyomásával kezdeményezhető a re gisztráció. Korábban már szó volt róla, hogy az cím köz ponti szerepet tölt be az internetezés során. Az MSN-en történő regisztráció alapja az cím. Ennek segítségével talál hatják meg Önt ismerősei, valamint Ön is ismerősei cí me alapján beszélgethet velük. A bejelentkezési képernyőn lévő Név tárolása és Jelszó tá rolása négyzeteket bepipálva bejelentkezéskor a számítógép auto ma tikusan kitölti a felhasználónév és jelszó mezőket. Ebben az eset ben Önnek nem kell minden alkalommal begépelnie az címét és a jelszavát. Ez azonban könnyen oda vezethet, hogy a jelszavát elfelejti, ezért érdemes minden jelszót biz tonsá gos helyre felírni. Amennyiben nem szeret gépelni, hanem inkább szóban beszél getne partnerével, abban az esetben a Messengerrel ezt is meg teheti (bár a legnépszerűbb internetes telefonálós szoftver A program egy listában mutatja meg Önnek, hogy mely is merősei interneteznek épp, így velük bármikor tud beszélgetést kez deményezni. A beszélgetés elkezdéséhez az online partnerek kö zül ki kell választania az illető partner nevét. A partner pik togramján dupla kattintással kattintva megnyílik a chat felület. A chat felület alsó üres sávjába gépelje be üzenetét, majd nyomja meg az enter billentyűt. Ha telefonálni szeretne a program segítségével, akkor az ablak fel ső részén látható telefon ikonra kattintva kezdeményezhet hí vást. A videotelefon használatához a kép+telefon piktogramot vá lassza. 4. ábra: Microsoft Live Messenger bejelentkezési oldal Chat-elésre és videotelefonálásra szintén alkalmas az in gye nesen letölthető Skype. A programot elérheti a weboldalon, ahonnan az letölthető. Az ingyenes szolgáltatásokon kí vül (felhasználók közötti hang beszélgetés, üzenetküldés, chat, fájlküldés, videokonferencia), rendkívül kedvezményes ta rifákkal hívhat vezetékes telefont és külföldi számokat.

10 18 Közösségi oldalak 19 A közösségi oldalak olyan helyek az interneten, ahol könnyen megtalálhat valakit, akit ismer vagy régen ismert (pl. osz tály társak, volt kollegák). A közösségi weboldalakon az internetezők be mutatják magukat, így ismerőseik megtalálhatják őket. Megke reshetik egymást, megnézik kivel mi történik, az oldalon keresz tül alkalmanként leveleznek, vagy üzenő falon keresztül in formációt osztanak meg a közösséggel. Magyarországon népsze rű oldalak az iwiw.hu és Facebook.com. Az iwiwre való regisztrációhoz meghívóra van szüksége, amit egy már az oldalon jelenlévő ismerőstől kaphat meg. Bejelentkezés után a legfelső sorban az új üzeneteket és értesítéseket valamint az is merősök számát, a függő kapcsolatokat láthatja. A jobb olda lon a profilt módosíthatja, és az oldallal kapcsolatos egyéb be állításokat végezheti el. Főbb menüpontok: A kezdőlap gomb értelemszerűen a kez dőlapot hozza be, mint az a lenti ábrán is látszik. Az ismerőseim gomb a már felvett ismerőseit mutatja meg Önnek. A Kit ismer hetek? gomb a közös ismerősöket keresi, a már bejelölt ismerősei kapcsolatait mutatja. Az üzenetek gombbal a kapott üze neteket nézheti meg, és a baloldalon megjelenő menüsorból vá laszthat a további lehetőségek közül. Mint például az üze netírás ismerősnek vagy az üzenőfalra. Klubok tagja is lehet, és írhat üzeneteket. Böngészhet apróhirdetések között és Ön is hirdethet. Fórumozás, társkeresés Fórumozás Ha új barátokra vagy társra vágyik, az in ter ne ten számtalan társke re ső szolgáltatás érhető el. Ha pl. ha pe cá záshoz, főzéshez vagy akár nyaraláshoz keres tippeket, a fó ru mok közössége segíteni fog. A fó rumok a személyes ta pasz ta latok megosztásával segíthetnek pél dául a vásárlói dön té sek ben, a demokrácia kiteljesítésében, a hi va tali ügyintézésben, stb. Népszerű hazai fórumok: Index Fórum elérése: forum.index.hu, Nők Lapja Fórum elérése: További fórumokról információkat a forum.lap.hu címen ta lálhat, valamint a címen olyan nagy hazai fó rumokban lehet egyidejűleg és gyorsan keresni, mint pl. az Index, Prohardver, Nők Lapja Cafe, HWSW, SG.hu fórumai. A legtöbb fórumban olvashat regisztráció nélkül is, de ah hoz, hogy Ön is hozzászólhasson a témákhoz, regisztráció szük sé ges. 5. ábra: Index Fórum főoldal

11 20 Blogolás ábra: Gasztro-blog (www.sajtkukac.hu) A fórumokra, pl. az Index Fórumra a Regisztrálok, vagy Re - gisztráció gomb megnyomásával megjelenő képernyő ér telemszerű kitöltésével regisztrálhat. Belépés a jelszó és fel használónév megadásával lehetséges, ugyanazon a képernyőn, re gisztráció után. A regisztrációhoz rendelkezni kell egy már létező címmel, amelynek valódiságát a szolgáltató el len őrzi. Társkeresés Magyarországon népszerű társkereső szolgáltatások: Randivonal.hu elérése: Nők Lapja Café elérése: A blog (weblog, azaz webnapló) egy internetes napló, amelyet bárki írhat és közzéteheti tartalmát mások számára is. Aki elolvassa, hoz záfűzheti véleményét, megjegyzését. A legfontosabb eltérés egy online újságtól az, hogy a blogírók többnyire függetlenek a mé diavállalatoktól, így a stílus és tartalom terén nagyobb szabadsággal rendelkeznek. Egy blog szólhat az író életéről, hobbi járól, de sok olyan blog is van, amely egy város híreivel, egy vál lalattal, vagy egy népszerű témáról szól. Népszerű blo gok pél dául: könyvek: konyves.blog.hu, olvasonaplo.freeblog.hu filmek, sorozatok: hogyvolt.blog.hu gasztronómia: malackaraj.blog.hu, tudományos kísérletek: szertar.blog.hu Ha Ön is szeretne blogot írni, úgy a freeblog.hu vagy a blog.hu címre ellátogatva regisztrálhatja magát (ezeken kívül még számos szolgáltatónál készíthet blogot. A blog írása nem igé nyel haladó számítástechnikai ismereteket, a szolgáltatás viszony lag egyszerűen használható. Információgyűjtés Az interneten ma már szinte minden információ megtalálható. Hasznos, ha tudja, hol nézhet utána híreknek, az időjárásnak, va súti menetrendnek vagy akár cégek kínálatának. Az összes ha zai menetrend (MÁV, Volán, HÉV, MALÉV BKV, MAHART) meg található egy címen. Külföldi és hazai utazásokhoz nagyon hasz nos útvonaltervezőket is találhatunk. Jogszabályok ta lál ha-

12 tók minisztériumok honlapján, és pl. az Origo Üzleti Negyed alwebhelyén. Itt sok egyéb minden munkavállaló számára fon- használ, a ta lá la tok száma feldolgozhatatlanul sok lesz. re ső sza vak használatára, mivel ha nagyon általános kifejezést Igaz, tos információ és szolgáltatás is elérhető. Fontosabb információs oldalak elérhetőségei: Vasúti menetrendnek: Autóbusz menetrendnek: Híreknek: TV és egyéb műsoroknak: A helyi közösséggel, önkormányzattal kapcsolatos híreknek, in for mációknak: a helyi újságok internetes oldalán, és/vagy az ön kormányzat honlapján. Elektronikus kormányzati szolgáltatásoknak, pl. elektronikus adó bevallásnak: hogy a Google a találatokból megpróbálja a releváns találatokat előrébb so rol ni, de nem biztos, hogy az Ön által keresett információ a leg lá to ga tot tabb weblapon van. Ilyenkor érdemes összetettebb ke re ső szavakat használni. 7. ábra: Google főoldal Keresők Ha kíváncsi valamire, de nem tudja, hogy hol nézhetne utána az interneten megtalálja. Az interneten fellelhető információ keresésére alapvetően két le he tősége van: Begépeli azt, amire kíváncsi, ezután egy listát kap azokról az in ternetes oldalakról, ahol a kérdésére választ kaphat. Ajánlott ke resők: Más internetezők listát készítenek a legérdekesebb oldalakról, ahol szintén új információkat találhat. Ajánlott linktár: Keresést úgy kezdeményezhet, hogy a keresőszó (szavak) be í rása után a Google keresés gombra kattint. Ezután megjelenik a ta lá lati lista, oldalanként tízesével csoportosítva. A Google ké pes egy kifejezéssel kapcsolatban egyszerre képet, videót és cso por to kat (ha van) megjeleníteni. Azonban ügyelni kell a ke- Elektronikus boltok Az interneten lehetősége van termékeket és szolgáltatásokat vásá rolni. Az adott internetes bolt számára néhány személyes adatot kell meg adni. Az internetes rendelés/vásárlás sok szóbeszéd el le nére biztonságosabb, mint a bolti vásárlások. Mit vásárolnak az emberek az interneten? Például: Élelmiszert: személyes válogatást nem igénylő termékek ese tében (mint a csomagolt termékek) praktikus, és a házhozszállítás is megoldott. Könyvet: megvásárolhatók olyan könyvek is, melyeknek a helyi köny vesboltban már nem jutott polc. Használati cikkeket: akár más város üzletéből, akár külföldről is ren delhetők eszközök bármilyen hobbihoz vagy munkához. Hogyan fizetnek az interneten?

13 Utánvéttel: akkor kell fizetni, amikor az árut kézbe veszi. a hely színen, az átvétel során kell. Az utánvét esetében a bolt a Bankkártyával: ha az utánvét nem lehetséges, úgy előre pos tával vagy futárral a megadott címre szállíttatja a terméket, kell fi zet ni. Lehetősége van biztonságos internetes bankkártya igény lé sére a legtöbb banknál. Hogyan érkezik az áru? Személyes átvétellel: Ön megy be az üzletbe és jellemzően hely ben fizet. Az internetes vásárlás ez esetben gyakorlatilag az áru le foglalása. Szállítással: ha a személyes átvétel nem lehetséges, úgy a ki szál lí tás postán vagy futárcéggel történik. Meghatározott összeg ha tár felett a kiszállítás általában ingyenes. Népszerű magyarországi online boltok és közvetítők: ami nek az árát a kézbesítéskor kell kiegyenlíteni. A bankkártyás fizetést bizalmatlanság övezi. Ennek megoldására je len tek meg az internetkártyák, amelyet ma már majdnem min den banknál lehet igényelni. Ezek a kártyák minden bank ese tében máshogy működnek, de közös bennük, hogy az in terne ten történő fizetést teszik biztonságossá. Különösen a kül földi oldalakról történő rendelés esetében lehet hasznos egy ilyen kártya beszerzése, mivel sok külföldi oldal a postai kül de mények eltűnése miatt nem teszi lehetővé az utánvétes fizetést. A vásárlás menete Az internetes boltok igyekeznek a vásárlás menetét egy ha gyomá nyos, bolti vásárláséhoz minél hasonlóbbá tenni. Emiatt az in ter netes boltok is olyan fogalmakat használnak, mint a kosár. Egy termék megvásárlásához azt a kosárba kell tenni, amire egy jellemzően egy Kosárba teszem nevű gomb ad le he tősé get. A válogatás végével a kasszához kell menni, amit általában olyan gombok jelölnek, mint a befejeztem a vásárlást vagy to vább a fizetéshez. Az internetes boltok több fizetési lehetőséget is biztosítani szoktak. Magyarországon a leggyakoribb a bolti átvétel és az utánvét, de a bankkártyás fizetés is terjedőben van. A bolti átvétel ese tében a vásárlás valójában csak az áru lefoglalását jelenti, s fizetni 8. ábra: Bookline főoldal

14 Egyéb lehetőségek az interneten 26 Online játékok 27 Elektronikus piactér Az interneten nem csak boltoktól, hanem más internetezőktől is lehetőség van vásárolni. Ezt hívják elektronikus piactérnek. Általában olcsóbban vásárolhat, és gyakran találhat olyan ter mékeket amiket boltokban nem talál, vagy csak sok utá na já rás sal. Népszerű magyarországi elektronikus piacterek: Az elektronikus piacterek használatához segítséget talál a webla po kon: a Vatera főoldalán a Segítség gombra kattintva külön kis menübe jut, ahol információkat talál a Vatera használatáról, ál talában az aukciókról, licitálásról. A kikapcsolódni interneten játszható játékokkal is tud. A kü lönbö ző játékok négy kategóriába sorolhatók: Rövid, 5-10 perces játékok: Hosszabb, stratégiai játékok. Pl. Hagyományos számítógépes játékok Szerencsejátékok (pl. lottó, totó stb. A Honfoglaló és a Kvízpart tudásalapú, ingyenesen hoz zá fér hető játékprogramok, amelyek a regisztrációt követően hasz nálha tóak. A Startlap Játékok szintén ingyenes, kicsi já ték prog ramok, használatukhoz regisztráció sem szükséges. A stratégiai já té kokra rendszerint ingyenesen, vagy minimális térítési díj ellenében re giszt rálhat. Videotartalom Az internetet használók töltenek fel vicces, érdekes videókat, ame lyet aztán mások megnézhetnek. A tartalom széles skálán mo zog, lehetnek akár sporttal, akár főzéssel kapcsolatos videók, de a vicces videók is igen gyakoriak. Videomegosztók, melyekre bárki feltölthet videót: Elektronikus ügyintézés Tekintve, hogy ma már szinte minden intézmény, hivatal működ tet honlapot, tájékozódásra és sok esetben banki és hivatali ügy intézésre is felhasználható a számítógép. A lehetőségek a következők: Képet kaphat egy, az Ön számára érdekes intézmény mű kö déséről, felépítéséről, nyitva tartásáról, az ügyfélfogadási rend ről; Dokumentumokat, nyomtatványokat tölthet le számítógépére, ame lye ket kinyomtatva megtakaríthat egy hivatali vagy banki sor ban állást. Megfelelő számlaszerződés esetén interneten ke resztül ban kol hat, amelynek költségei sokkal kedvezőbbek, mint a papír alapú pénz for galom esetében.

15 Az egyes intézmények a tevékenységükhöz kötődő jogszabályokat te ma tikusan összegyűjtik, többnyire közérthető formában, vagy ki vo natosan honlapjukon elérhetővé teszik. Ezzel egyszerűbb az egy konkrét témát érintő hatályos jogszabályok áttekintése. Internetes okmányirodában időpontfoglalást kezdeményezhet. Hivatalos ügyek intézéséhez tematikusan rendszerezett, hasznos in formációkat találhat. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan intézmények lis táját, kap csolódó információkat az elektronikusugyintezes.lap.hu web ol dalon találhat. Települési Szélessáv Kereső Miért jó a szélessáv? A Szélessáv Kereső használata A települési Szélessáv Kereső az I-Work Alapítvány partner önkor mányzatainak honlapján található szolgáltatás. Segítségével gyors, szélessávú (ADSL és kábeltévés) interneteléréseket keres het. Elegendő kiválasztania azt az utcát, ahová az internet kapcsolatot te lepíttetni szeretné, és a kereső azonnal kilistázza az elérhető in ternet-előfizetéscsomagokat. A kiválasztott szolgáltatásra, majd a kiválasztott(ak) lis tá ja feliratú gombra kattintva láthatja a szolgáltatás leg fris sebb adatait: árakat, sávszélességeket, szolgáltatókat és tech no ló gi á kat. 9. ábra: Magyarország.hu főoldal Amikor kiválasztotta az Ön szempontjainak leginkább meg fele lőt, egy kattintással felkeresheti a szolgáltató honlapját, hogy meg rendelje tőle a kiválasztott szolgáltatáscsomagot.

16 A sávszélesség egy mértékegység, amivel leírható, hogy egy interneteléréssel milyen maximális sebességgel for gal maz ha tunk adatokat vagyis, hogy egyidejűleg összesen mennyit fo gadha tunk (és küldhetünk, például amikor a gépről egy internetes ol dal ra videót töltünk fel). Választani a saját szokásaink és igé nyeink mérlegelésével érdemes, mert minél nagyobb a sávszélesség, annál drágább egy csomag. Íme néhány példa: ha alapvető információk megszerezésére és levelezésre hasz nálja a szá mítógépét naponta 1-2 órát, elegendő egy ala csonyabb sáv szé lességű csomag is (0,5 1 Mb/s) ha a fentieken túl szórakozási lehetőségeket is keres (vi de ót néz, rá diót hallgat, újságokat és blogokat olvas) vagy szereti meg osz tani a fényképeit a barátaival vagy sze ret egy-egy kérdésnek ala po san utánajárni, érdemes az alap cso ma goknál nagyobb sáv szé lességűt választania (2-4 Mb/s). 30 Segítünk választani! 31 ha mindezek mellett munkája miatt gyakran kell internetet Szinte minden vásárlásnál az ár a legfontosabb szempont. Szolgál tatások esetében azonban néha nagyon nehéz eldönteni, miben különbözhetnek a drágább és a mérsékeltebb árú termékek. A szélessávú internetelérések esetén az árakat a sávszélesség, szolgáltatáscsomagtól függően a havidíjban foglalt for galmaz ható adatmennyiség, illetve az ezen felül forgalmazott adat mennyiség költsége és a technológia befolyásolja. Sávszélesség hasz nálnia, távmunkát végez, esetleg saját weblapja vagy blog ja is van, nem valószínű, hogy szüksége volna ta ná csaink ra. Válassza a legmagasabbat, amit a pénztárcája el vi sel! Ha már tudja, mekkora sávszélességre van szüksége, vegye figyelembe, hogy: a hűségidős szerződések lejárta előtt csak magas költségek árán szerződhet más szolgáltatóhoz, fenti ajánlások egy ember szokásaira vonatkoznak. Ha töb - ben fogják használni a keresett internetkapcsolatot, ér demes több szörözni és átlagolni az igényeket. Ha azonos sávszélességű internetelérések között kell döntenie, már nehezebb tanácsot adni. Látogassa meg a szolgáltatók honlap ját, fussa át a minden csomagra kötelező szerződési fel té tele ket, és válassza azt, amelyik az ön számára ezek alapján a legszim patikusabb. Technológia Amikor több technológia között kell választania, ne felejtse el fi gyelembe venni, hogy az internetcsomagok nem tartalmazzák an nak a csatornának az árát, amit igényelnek. A kábeltévés előfi ze tések esetén az interneteléréshez kötelező rendelkezni egy ká beltévés csomaggal, ADSL csomag esetén pedig a te le fon e lőfi zetés árával is számolnia kell (van néhány kivétel: az ADLS-t újab ban már telefonelőfizetés nélkül is árulják). Általában az ADSL olcsóbb a többinél.

17 A hazánkban jelenleg leginkább elterjedt szélessávú in ter netelé rési technológiák mas sá tett, kábeltelevíziós hálózatokon keresztül vissz i rá nyúsított, azaz kétirányú adatkommunikációra al kal valósulhat az ADSL, a kábeltelevíziós hálózaton történő adatátvitel, a mikrohullámú kapcsolat, valamint a mobil alapú technológiák. ADSL Az ADSL (Assymmetric Digital Subsriber Line - aszimmetrikus di gi tális előfizetői vonal) a legnépszerűbb technológia. Két i rányú adatforgalmat valósít meg a már meglévő réz-alapú távköz lési (telefonos) hálózatokon keresztül. A hagyományos tele fonhálózatokat digitális adatátvitelre alkalmassá tevő ún. DSL technológiák egyik fajtája. Az ADSL-nél a jel maxi mális sebessége az előfizetők irányába, illetve visszirányba el térő (aszimmetrikus), valamint az előfizető lakóhelyének az el osztóhoz viszonyított távolságától is függ. ADSL in ter net kap csolat esetén ez azt jelenti, hogy az elérhető fel- és letöltési se bes ségek eltérőek. A kábeltelevíziós internet-hozzáférés A magyar kábeltelevíziós penetráció nemzetközi össze ha son lításban viszonylag magasnak tekinthető: jelenleg a hazai ház tartá sok 56 százalékában van bekötve kábeltelevíziós szolgáltatás. A ká belhálózaton történő szélessávú internet-hozzáférések ki é- pí tése 1999-ben indult meg, azóta az ADSL után a második leggya koribb szélessávú elérési fajtává nőtte ki magát ban 108 szolgáltató kínált ilyen elérést. A kábelhálózaton történő szélessávú internet-szolgáltatás a meg. Így a meglévő kábeltelevíziós hálózatok viszonylag gyorsan és ol csón alkalmassá tehetőek az internetezésre: a szolgáltatás meg in dí tásához mindössze a hálózat kétirányúsítását és csillag pontosítását kell megoldani. A kábeltelevíziós hálózaton megvalósuló internet-hozzáférés ál lan dó és azonnali kapcsolatot biztosít a világhálóval. El számolása átalánydíjazással történik, azonban a legnagyobb ká beltelevíziós internetszolgáltatók már meghatároztak egy az igényelt sávszélességhez igazodó maximális havi adatforgalmat, en nek elérése után pedig korlátozzák a letöltési sebességet. A mikrohullámú technológia A mikrohullámú technológia a hagyományos vezetékes kap csolat helyett az elektromágneses hullámokat használja az ada tok továbbítására, legelterjedtebb formája a WiFi (Wireless Fi delity - vezeték nélküli minőség). A beltéri használat mellett Ma gyaror szágon a WiFi már szerepet játszik a közterületeken és köz intéz ményekben a helyfüggetlen szélessávú kommunikáció megte remtésében (HotSpot), és a távoli, fejletlen, üzletileg kevéssé von zó területek szélessávú kiszolgálásában. A harmadik generációs (3G) mobilkommunikáció alapját je lentő nagykiterjedésű vezeték nélküli eléréssel párhuzamosan kifejlesztették annak kis kiterjedésű változatát is, amely a sza baddá tett rádiófrekvencia-tartományokban vezeték nélküli helyi há ló zatok formájában működik. Az ilyen, ún. WLAN-alapú meg oldásokat, leggyakrabban létező szélessávú hozzáférések

18 ki terjesztésére vagy megosztására alkalmazzák, illetve olyan el érheti és a maximális adatátviteli sebessége akár 70 Mbit/s is in téz ményekben, szolgáltató egységekben (pl. repterek, pá lya- lehet, sőt a 3G-hez hasonló mobilkapcsolat biztosítására is al- ud varok, szállodák, bevásárlóközpontok), ahol egyébként nincs ve zetékes szélessávú elérés. Szélessávú internetkapcsolat a hagyományos vezetékes elérés he lyett/mellett elektromágneses hullámok (mikrohullámok) ré vén is megvalósítható. Az ilyen kapcsolat alapja egy olyan rá di ófrekvenciás összeköttetésen alapuló vezeték nélküli he lyi hálózat (WLAN - wireless local area network), amelynek leg a- lább egy szegmense elektromágneses hullámokat használ adatok küldésére és fogadására. A WLAN technológiák Magyarországon és nemzetközileg is leg elterjedtebb formája, a Wi-Fi, amelynek elsődleges ha szonélvezői természetesen a hordozható számítógépekkel és ké zi eszközökkel rendelkezők. Wi-Fi esetében az adatokat a he lyi hálózatra csatlakozók egy adatszóró forrópontból (úgy ne vezett HotSpot-ból) kapják. Egyszeri bejelentkezés után az adott há lózat bármelyik forróponton, vagyis kapcsolódási ponton ke resztül használható. A Wi-Fi méteres körzetben 11 Mbit/s (Az IEEE b esetén) adatátviteli sebességet a a/g esetén pedig 54 Mbit/s sebességet tesz lehetővé. A kábelmodemes csatla kozáshoz hasonlóan állandó és azonnali kapcsolatot biztosít a vi lághálóval. A Wi-Fi-hez hasonlóan forrópontokra alapozott szélessávú adatkom munikációs helyi hálózat a WiMAX is, amelynek maximális ha tó távolsága a jelenlegi kísérletek alapján az 50 kilométert is kal mas, igaz, csak behatárolt körzetekben. A mobil alapú technológiák A mobil alapú technológiák szintén lehetővé teszik a digitális adatátvitelt, így az internet használatát is. Az utóbbi időben ezen a területen az UMTS rendszer (a HSDPA) jelentette a legnagyobb áttörést, amelynek köszönhetően, álló végpont esetében már akár 2 Mbit/s sávszélességet is el lehet érni, immár az ország több mint 40%-nyi területén. A mobiltechnológia rohamos tempóban fejlődik. A második gene rációs (2G), csupán hangátvitelre lehetőséget adó rendszerek adat átvitelre történő kiterjesztés előbb megnyitotta az utat a közepes sebességű 2.5G szolgáltatások bevezetése előtt, majd ki fejlesz tették a nagysebességű 3G rendszert, amely ezen a területen az utóbbi idők legnagyobb áttörését hozta. A 3G rendszerek beve zetésével párhuzamosan ugyanakkor már folynak a 4G mobil rendszerek kutatásai is, főként a Távol-Keleten.. A szélessávú mobil technológiák előnye, hogy a felhasználók moz gás közben is igénybe vehetik az internet szolgáltatásait: böngész hetnek a weben, ezhetnek, beléphetnek a céges intranet re stb. Másrészt a mobiltelefonálásnál megszokott idő alapú szám lá zással szemben az adatátvitel díjazása gazdaságosabb, hi szen csak a ténylegesen forgalmazott adatmennyiség után fize tünk, amely azonban még mindig jelentősen drágább egy fix te lepítésű internetszolgáltatással szemben.

19 A mobil internetezés hátránya ugyanakkor, hogy valóban nagy ki ter jedésű, kétirányú rádióösszeköttetést jelent, és ebből fa kadó an lényegesen nagyobb adattömegek átvitelét teszi le he tővé sáv szélességű internetkapcsolat csak álló végpontok esetében Az ér hető el, mozgás közben az adatátviteli sebesség lényegesen csök kenhet. A mobilkommunikáció alapja a digitális beszédátvitelre épülő má sodik generációs (2G) technológia, amelyre a hagyományos GSM hálózatok épülnek. A 2G esetében a közvetítendő elsődle ges tartalom az emberi hang. A mobilozás robbanásszerű terjedésével, valamint ezzel párhuzamosan az internetezés el terjedésével azonban új igények merültek fel a felhasználók ré szé ről, amelyek elsősorban mobiltelefon és az internetet le he tőségeinek együttes kihasználására irányultak. Ennek rea li zálásához a mobil technológia továbbfejlesztésére volt szük ség. Ennek első lépcsője a GPRS (General Packet Radio Service, az az általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás), amelynek mű ködési elve, hogy a rendszer az adatot több részre (csomagokra) bont ja, ezeket továbbítja a GSM-hálózaton keresztül, majd a célál lomáson összerakja. A GPRS tehát nagyobb mennyiségű adat meg növelt sebességű átvitelét teszi lehetővé, vagyis lényegében a mo bilos internetezést. A GPRS mérföldkőnek számít a GSM hálózatok fejlődésében, amely megnyitotta az utat előbb a közepes sebességű (maximum 171,2 kbit/s) 2.5G szolgáltatások előtt (már jó minőségben lehet színes álló- és másodperces mozgóképeket cserélni, on line játékokat játszani stb.), majd a nagysebességű harmadik ge ne rációs mobilkommunikációs (3G) rendszerek számára. Ez utóbbiak alapja az UMTS ( Universal Mobile Telephone Service, azaz egyetemes mobiltelefon-szolgáltatás), amely nagy UMTS-ről bővebben az umts.lap.hu weboldalon tá jé ko zód ha tunk. Az UMTS jelenleg a mozgásban lévő végpontok esetén, gyalogos köz lekedésnél 384 kbit/s, gépjárművel történő haladás közben leg a lább 144 kbit/s, álló végpont esetében pedig akár 2 Mbit/s adat átviteli sebességet biztosít. Az UMTS a jelenleg fejlesztés alatt álló HSPDA (High Speed Packet Data Access - nagy sebességű adatcsomag elérés) kiegészítés ré vén, álló helyzetű végpont számára akár 10 Mbit/s adatátviteli se bes séget is biztosíthat. A már bevezetett, több szolgáltatónál is elő fizethető HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) 14,4 Mbit/s, a HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) 5,75 Mbit/s adatátviteli sebességű. A 3G rendszerek tökéletesítésével párhuzamosan azonban már zaj lanak a 4G mobilrendszerek kutatásai, főként a Távol-Keleten. Ezek révén 100 Mbit/s sebességig terjedő, mozgásban levő adatát vitelt is támogató rendszereket igyekeznek megvalósítani, míg állóhelyzetben 1 Gbit/s sebességű összeköttetésekkel kí sérle teznek. E rendszerek bevezetése azonban Európában 10 éves táv laton belül, az UMTS rendszerek beruházásainak meg té rü lésé ig nem várható.

20 38 A szélessávú internet-kapcsolat kipróbálható A szélessávú kapcsolat kipróbálására otthonunkon és mun kahe lyün kön kívül számos egyéb lehetőség is adódik (akár ingye nesen is): internet-kávézók, közterületen elhelyezett ter miná lok, szolgáltatók ügyfélirodái, könyvtárak, közösségi házak, ema gyar ország Pontok stb. Egyes településeken nyilvános wifi hálózatokat építettek ki a lakosság számára, ezt a lefedett te rüle te ken bárki szabadon igénybe veheti egy arra alkalmas eszköz se gít ségével (mobil eszközök, laptopok, pda-k).

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com Bevezető az Internetről A világháló = Internet INTERNET = VÉGTELEN INTERNET = SZABADSÁG INTERNETES

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN)

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) A JÖVŐ SZOLGÁLTATÁSAI Ismerkedjen meg a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) előnyeivel! A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) alkalmazásának előnyei Napjainkban egyetlen üzleti

Részletesebben

MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás

MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás MOBILTELEFONON keresztüli internet telefonálás A FRING egy olyan alkalmazás, aminek segítségével hívásokat tud kezdeményezni a FONIO, az internet telefon szolgáltatást felhasználva. Igen költségkímélő,

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

NINJA kezelői program letöltése és installálása

NINJA kezelői program letöltése és installálása NINJA kezelői program letöltése és installálása A regisztrálás, illetve feltöltés után Ön kapott egy e-mailt tőlünk, melyben leírtuk Önnek a szolgáltatás eléréséhez nélkülözhetetlen, fontos adatokat. A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A weboldalakat, más néven honlapokat azért készítik, hogy egy személyt, vagy szervezetet, például egy alapítványt, megtaláljanak

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ Kedves Látogató! Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a Tisztaszoftver Program keretén belül az arra jogosultak számára ingyenesen

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata

Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata Tartalom 1. Figyelmeztetés!... 2 2. Hogyan működik a VPN?... 2 3. Beállítás... 3 3.1 Tudnivalók a beállítás előtt... 3 4. Használat... 7 5. Igénylés...

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben