; BUDAPEST FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ÉVRE 180 KORONA, FÉLÉVRE 90 KORONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "; BUDAPEST FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ÉVRE 180 KORONA, FÉLÉVRE 90 KORONA"

Átírás

1 Urit&r) szóm; CJtayvuzAn:, KÖNYVTAftA V.-VI. SZÁM AZ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT - - IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. SZERKESZTI : RAITSITS EMIL ; BUDAPEST FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ÉVRE 180 KORONA, FÉLÉVRE 90 KORONA Hazánk legszomorúbb napjain istencsapásként egymás után legjobbjaink távoznak az élők világából. Amikor a legjobban szükségünk volna a nemzetépítő munkánál irányítókra, vezetőkre, akkor a tudományok és művészetek mesterei sorban kidőlnek. Gyászbaborult a magyar természettudományos világ, mert leglelkesebb művelője és tudósa 57 éves korában chernelházi Chernél István, miniszteri tanácsos, a m. kir. Madártani Intézet igazgatója, jobblétre szenderült. Nemcsak agyonsújtott kis hazánkat érte nélkülözhetetlen veszteség a magyar ornitológusok vezérének halálával, hanem az egész világon a természettudományok művelői résztvevőén emlékszenek meg a nagy tudós haláláról. Hermán Ottó a madártani intézet halhatatlan emlékű megalapítójának halálával a legméltóbb kezekbe került az intézet vezetése, amidőn évben Chernél István már mint világhírű természettudós került az intézet élére. Chernél István IV. Béla korában nemességet nyert ősrégi magyar családból származik és Kőszegen május 31-én született. Jogi és természettudományi tanulmányait Pozsonyban és Budapesten folytatta, illetőleg befejezte és hogy minden idejét gondtalanul a madárélet tanulmányozására szentelhesse, ősi birtokát, Chernelházát bérbeadta. A magyar madárvilág tanulmányozása végett átkutatta hazánk minden nevezetesebb vidékét. A kutatásai alatt megmutatta, hogy nemcsak jeles természettudós, hanem egyúttal kitűnő vadász is. A magyar madáréletről és kutatásainak eredményeiről írt közleményei és művei ékestollal szépen, szívhez szólóan írt irodalmi termékek, amelyek a magyar természettudományi irodalomban Hermán művei mellett a legméltóbb helyet foglalják el. A madárélet kutatás eredményeiről számos hazai és külföldi szakfolyóiratban számolt be és közleményeivel az egész tudományos világban feltűnést keltett. Hermán Ottónak év tavaszán rendezett madárvonulási megfigyeléseknél tevékenyen közreműködött. A Parisban, Londonban és Berlinben lezajlott nemzetközi madártani kongresszuson, mint a magyar állam képviselője szerzett hazájának dicsőséget. Különösen feltűnést keltett önálló műveivel: Bibliographia ornithologica Hurrgarica, Utazás Norvégia végvidékére, Magyarország madarai, különös tekintettel gazdasági jelentőségükre. Az okszerű madárvédelem eszközeiről, Madárvédelmi törekvések Magyarországon (melyet Máday Izidorral közösen írt). A magyar madártani tudomány fejlettségéről a legszembetűnőbben Brehm világhírű munkájának, az Állatok Világának a madarakról szóló harmadik kötetének magyar fordítása tanúskodik, amelyet Chernél az ismeretek haladósát és a hazai viszonyokat szemmel tartva, felette élvezetes és tiszta stílusban fordított. A nagy magyar tudóst élete teljes erejében támadta meg a halált okozó tüdőgyulladás és folyó évi február hó 20-án nemeslelkű magyar őseihez tért. A magyar úr, a tudós, a kitűnő író, a nemesgondolkozású vadász, nemcsak a magyar madártani tudományt hagyta el árván, hanem pótolhatatlan személyiségét nélkülözi az egész magyar tudományos világ.

2 - 2Ú - chernelházi CHERNÉL ISTVÁN Emléke azonban örökké él a magyar kultúra elvitathatatlanul magasszínvonalú évkönyvében beillesztett elévülhetetlen alkotásaival. A magyar kultúra megalkotásának munkájában fáradhatatlan, kitartó és önzetlen munkával kivette a részét és a hálás utód- Chernél nevét a magyar halhatatlanok közé sorolja és a mestert mint példányképet a magyar kultúra fejlesztésében követni fogja. A gyászos csapás, mely a magyar természettudományt érte, vigasztalást csupán Hermán és Chernél nagy nevének varázsában találja, mely elegendő arra, hogy a mostani tarthatatlan és nyomorúságos napokon a magyar tudósok ifjabb serege a legnagyobb nélkülözések ellenére a legönzetlenebbül folytassa a nagy mesterek elhalálozása folytán abbamaradt kultúrmunkát. A magyar kultúra fejlesztése nagy áldozatot kíván és e téren jól tudom a magyar tudósok ifjú nemzedéke ki fogja venni a részét önzetlen munkásságával és hogy a dicsőséges Hermán és Chernél korszak folytonossága a haladás szellemében fennakadást ne szenvedjen, egyedül a nemzet fiainak áldozatkészségén múlik. Mindenki, aki a magyar kultúra munkásait pártolja, egyúttal a nemzet nagy tudósainak emlékeit örökíti meg. A magyar nemzettől a körülöttünk agyarkodók nem ragadhatják el a magasabb kultúrhivatottságot, mert azok a termékeny magvak, amelyeket nagy tudósaink, így a számos közül Chernél is, a magyar kultúra berkeiben elvetettek, ki fognak kelni. E magvakból kikelt palántákat pedig nagyra, hatalmassá művelik a nagy magyar tudós leghivatottabb tanítványai. A mai nap gyászában a magyarok Istene megadja a vigasztaló reményt, melynek teljesedése a magyar tudósnál közismert önzetlen munkásságán és a nemzet összességének hasonló értelmű áldozatkészségén múlik. A nemzet az egyöntetű áldozatos munkásságtól nyeri biztos létfentartását, amelyben örökkön él a nemzet legönzetlenebb munkásainak, a korszakokat alkotó tudósok emléke. R. E. Hajrá! Csak rajta hát, marjuk most jól egymást! Lehullott már rólunk a régi lánc! Ide a poharat! No meg a vén pipát t S azután jöjjön a jól ösmert tánc l Kevesen lennénk? Hej, csapunk mi olyan lármát, Hogy egész Európa összeszalad! Szapuljuk csak egymást, eíő a szennyessel! Szabadok vagyunk, hát mindent szabad! Hallod-e, jó öcsém? Szent-e a korona? Van-e már királyod? Igen vagy nem?... Tán királyt választasz?... Ej, beléd kötök én! Akármit felelsz is, mindegy nekem! Hogy túl a sorompón... vágyódó magyarok Reszkető lélekkel figyelnek ránk?... Barátom! Bolond vagy! Most nem ez a fontos! Majd lehull magától a rossz palánk! Kívül is, bévül is, mulat az ellenség? Lesi a percet... és nyakunkra hág? Ejnye, hát nem tudod? Hisz' mindig ilyen volt Ezer év óta a magyar világ... luram tok! Dolgozni kéne most? Ebbe' van valami... Minek a fáradság? Más se teszi! Repül a sült galamb...! Lesem a többit! Vájjon a jólétet honnan veszi?! Parányi titkokat felfúvok jó nagyra! Sandítok jobbra de balra is! Kockára teszem az egész kis országot... De ha kell játszom én balra is! Ej! Te sírsz? Barátom! Félted a szép hazát? Siratod elvesző, széthulló néped? Könyező szemekkel nézed a zászlónkat, Amit a mi sorsunk rongyokká tépett? Igaz! Van valami... most már én is érzem, Valami, ami itt belül úgy mar... Valami, ami a fülembe súgja, hogy Állj meg, állj! Fordulj meg szegény magyarl Eh! Bolond költőim, minek is beszéltek? Délibáb-kergetés a ti világtok!... Hisz' úgyis hiába... egy ezredéve már, Hogy köztünk lappang a turáni átok!... DÖRRE JENŐ

3 A nyúl és a kérodzés. A biblia ótestamentumában Mózes III. könyvének 11. részében, amely a tiszta és tisztátalan állatokról szól, a 6. versben a nyúl éppen úgy, mint a hörcsög (uoti az 5. versben) a kérődző állatok közé van sorolva (ezek közül azokat, melyek nem hasadt körműek [a tevét is ezek közé sorolja 7 1], tisztátalannak minősíttetik). Ezen már igen sokan fenakadtak régebben és újabban is. Stráner Vilmos, a soproni evangyelikus theologia tanára a bibliáról szóló müvében erről a kérdésről azt írja, hogy ez nagyon lényegtelen dolog s az igazán hívőknek bizalmát a bibliában nem fogja távolról sem megrendíteni. Ha a bibliai szerző ezt esetleg nem tudta volna vagy abban az időben az lelt volna az éltalános felfogás, melynek ő is hódolt, hogy a nyúl kérődző állat, az nem tartozik az én üdvösségemre. Tényleg azonban a dolog nem is áll úgy. Valójában itt nem forog fenn tévedés. Nem is egészen két. évtizeddel ezelőtt ugyanis egy világhírű természettudós, Rütmeyer baseli professzor, aki különösen a kérődző állatokra vonatkozólag végzett beható tanulmányokat, határozottan kijelentette : Hogy a nyúl kérődző állat, az előttem nem új dolog. A bibliai szerző tehát nem tévedett..." A biblia kommentárai közül Dáschel Bibelwerk I. szerint a nyúl ugyan rágcsáló, de szájával hasonló mozgást végez, mint amilyenek a kérődzésnél láthatók és maga Linné' is a nyulat, a kérődzők közé sorolta. Egy másik ilyen munka (Zeller, Biblisches Handwörterbuch) azt írja, hogy a nyúl valóban ugyan nem kérődző, de fogait olyan módon dörzsöli egymáshoz mint azok. Értesülve arról, hogy a m. kir. állatorvosi főiskola anatómiai intézetében már hosszabb időn át, körülbelül egy évtized óta, behatóbban foglalkoznak a házinyúl anatómiája körébe tartozó kérdésekkel, egy evangyelikus esperes-lelkész hozzám fordult ebben a tárgyban azzal a kérdéssel, hogy a nyúlfélék rokonaik vagy őseik között vannak-e kérődzők és van-e Rütmeyer nevű világhírű tudós, kire Stráner hivatkozik. Ezekre a kérdésekre a következő felelet adható. A nyúl nyomai az ősrégi egyiptomi és assyr emlékeken éppen úgy fellelhető, mint az európai cölöpépítményekből és barlangokból került maradványokban, mert már a legrégibb idő óta kedvelt vadászat tárgya volt, másfelől rendkívüli szaporasága miatt sok kárt is okozott. A görögök és a rómaiak a nyúlpecsenyét nagyrabecsülték (Arisfophanes, Martial). Caesar idejében már külön leporariumokban tenyésztették (Varró részletesebben ismerteti ezek berendezését). Sem latin neve (lepus), sem görög neve (^aycó;) > melyek leszármazása egyébként kétes, nem utal közelebbről táplálkozása módjára, különösebben a kérődzésre. A jelzett bibliai adaton kívül a rendelkezésemre álló irodalomban csupán egyetlen adatot találtam feljegyezve, mely szerint A ravasz Nebi. Tolvajhistória az ókori Egyiptomból. Irta: Zoltán Vilmos. Amenhotep, a fáraó építőmestere halálén volt. Rampszenit, mikor hírül hozták neki kedves művészének veszedelmét, rögtön elküldte hozzá a maga orvosát, de ennek tudománya már mitsem használt, ahogy nem használt az az istentisztelet sem, melyet a fáraó Amenhotep felgyógyulására Ozirisz templomában rendeztetett. Amenhotep, kinek az orvos, aki különben jóbarátja volt, megsúgta állapota reménytelen voltát, ágyához hivatta családját, a feleségét és két siheder fiát, Nebit és Hulepet, Memfisz rémeit, akiknek csínjai állandóan izgalomban tartották a várost s kiket csak az mentett meg a fáraó haragjától, hogy ez a fiúk apját, a nagyszerű építőművészt, aki többek közt Rampszenit csodaszámba menő remek kincsesházát is építette, rendkívül nagyrabecsülte. Fiaim, szólt a haldokló, mikor a család magára maradt, én nem hagyhatok rátok vagyont, meri a fáraó, bár úri módon megfizette munkámat, mindig a körmömre nézett: De hagyok rátok egy titkot, melynek talán hasznát vehetitek. Mikor a fáraó kincsesházát építettem, a palota balsarkéban, távol és láthatatlanul az őrökkel megrakott kaputól, lazán hagytam egy követ. Aki ezt a követ kiveszi, megmarkolhat egy emeltyűt, amely pillanat alatt megnyit egy rejtekajtót s a titok tudója bemehet a kincsesházba, rrielybe egyébként a fáraó tudta nélkül nem teheti be a lábát halandó ember. A szerkezet pontos rajza ott van dolgozóasztalom baloldali fiókjában. a házinyúl a gyomrából visszakéri falatol újból megrágta (Moniez. Bulletin scientifique du,dep. du Nord I., pag. 169, Oppel, Lehrbuch der vergleichenden mikroskopischen Anatomie der Wirbeltiere I. Teil. Der Magén. Jena, 1896.), ezt azonban utána más nem észlelte. A rágcsálók, Rodentia v. Glires, gyomra kétféle lehet: egy részükben pl. a nyúlfélékben, a hódban, mókusban stb. egyszerű a gyomor, vagyis egész felületét mirigyes nyálkahártya béleli ki. míg más részükben, idetartoznak az egérfélék (egér, patkány, hörcsög stb.) összetett gyomor található, vagyis a nyelőcső folytatásában a gyomor kezdeti részének megfelelően nincsenek a nyálkahártyában emésztő mirigyek, hanem ezen részletet többrétegű lapos hám borítja; ez a részlet egyes fajokban, pl. a hörcsögnél, külsőleg is jól észrevehetően elkülönül, a kérődzők előgyomraihoz hasonló módon mélyre terjedő barázda által elhatárolódik az emésztő mirigyes részlettől (I. Zimmermann, A hörcsög, Cricetus frumentarius, gyomrának anatómiája. Három képpel. A Természet IV. sz). Ebbe az előgyomorba halmozza fel az állat a táplálékát és abban valószerűleg a táplálék előzetes emésztése, maceratiója (cellulóz-emésztés) is végbemegy. Nagyobb érdeklődésre tarthat számot manapság, a patkányirtás idején, a házi patkány, Mus rattus, gyomra is, melynek baloldali felébe a nyelőcső nyálkahártyája folytatódik, ezen részletének fala vékonyabb, mint a mirigyes részlété, melytől egy körülbelül 1'5 mm. magas nyálkahártyaredő különíti el. A XH-ik században Theodoros Prodromos, bizanthi: szerzetes, (1. Keller, Die antiké Tierwelt. I. Band. Leipzig 1909.) a házi patkányt pontusi egér néven írta le és így nevezik a görögök, törökök, velenceiek, stb. is. Arisfoíe/es, Plinius és Aelianus is megemlékeznek a pontusi egérről, ezt azonban egészen más tulajdonságokkal ruházzák fel, mint amilyeneket a mi házi patkányunk mutat. Aelianus jámbor állatnak mondja, Arísfofeíes és Plinius szép fehér szőrméjét dicséri és azt állítja róla, hogy kérődzik és téli álmot alszik. Sundewall szerint a kérődzés egy Spermophilus vagy Arctomys (Bobak) fajra vonatkozik, melyen az ajkak mozgása látható, ha nem is eszik. A pontusi egér névvel egyébként az egérhez hasonló mindenféle állatot jelöltek meg. A szirti borz egy faja a Hyrax syriacus (Klippschliefer) jön itt a nyúl kérődzésének tárgyalásánál különösebben figyelembe, Ez az állat az ókori Syriában élt, a régiek XoiQoyov?diog (Septuaginta, Euagr,, Hieronymus), %oipoyqvlhov; (Hesychios). yoioóyqvxxog (Caesarius), kyrogrillus (Pséudopatroniusj névvel illették, melyet a szótárakban tévesen sündisznónak, Luther pedig, szintén helytelenül, nyúlnak fordított. Sálamon Példabeszédek (30. rész 26. vers) szerint ezek a szirti borzok ( a hegyen való egerek-nek fordítottá Károli) gyengék, házukat mégis sziklákba építik; más helyen eszességüket dicséri. Hieronymus szerint Palesztinában tömegesen fordulnak elő. A héber szövegben a szirti Ezzel Amenhotep megfordult és meghalt. Múmiáját egy hét múlva nagy ünnepségek közt eltemették. A templom előtti medencében lubickoló hatalmas szent krokodilus, melynek elveszett balszeme helyébe a fáraó mogyorónyi ragyogó smaragdot tétetett, ép jobb szeméből elsírta a hagyományos krokodilkönnyet s Amenholepet a memfisziek hamarosan elfeledték. * Éjfél felé járt az idő. A tikkasztó júniusi éjszakában vörhenyes köd terjengett Memfisz utcáin s a köd és porfelhők tetején vörösen trónolt a hold. A széles utca egyik oldalán erős világosság, a másikon vaksötét árnyék. Ezen az oldalon állt a fáraó kincsesháza. A néptelen utca árnyékos oldalán két fürge alak osont végig s a palota balsarkán megállt. Nebi volt és Hulep. Ha valaki megfigyelte volna a két jómadarat, azt látta volna, hogy a palota fala egy pillanatra megnyílik s a tátongó résen át eltűnik a két suhanc, mire a fal ismét bezárul s az utca újból előbbi néptelenségében, álmosan szunnyad a vörhenyes félhomályban. Ez mintegy tíz napon ét újból és újból megismétlődött s következménye az lett, hogy Rampszenit kincsesházában erősen kezdett fogyni az arannyal, ezüsttel, rubinnal, smaragddal, zafírral s egyéb drágakövekkel telt vedrek és hordók tartalma s Memfiszben valahol csak a két tolvaj tudta, hol új kincsesház keletkezett, melynek gazdagsága vetekedni kezdett a fáraóéval. A tizenegyedik napon a fáraó, aki néhány rúd nyersarannyal és félveder türkisszel, melyet a perzsa királytól kapott ajándékba, növelni akarta kincsesháza tartalmát, látogatása alkalmával felfedezte a tolvajlást. Sem ő, sem környezete nem tudta ugyan

4 borzot shapháni = ravasz-nak nevezik, a Septuaginta helyesen %oipoypóuuor-nek (= sertésmalac) fordította, a Sinai hegyen élő szerzetesek ma is így nevezik, Hesychios azonban ezt helytelenül sündisznóra (tüskésdisznóra, e^ivog) magyarázta. Mózes a szirti borz teljesen egészséges és jóízű húsénak fogyasztását bűnül rótta fel, miért is az abessziniaiak a szirti borztól máig is tartózkodnak. A zsidó törvényalkotó a szirti borzot nem patás és mégis kérődző állatnak tartotta, mert az állat valóban gyakran azt a látszatot kelti, mintha kérődzene, pedig csak az ajkait mozgatja úgy, mint a rágcsálók. (A Hyrax-nem rendszertani helye még nem tisztázott, többnyire a patások közé veszik, mások a rovarevők, Insectivora, rokonónak tartják.) A kérődzőkhöz hasonlóan a többi növényevő is nagyobbmennyiségű táplálékot szokott felvenni, mint amennyit a gyomra rövid időn belül megemészteni képes, ezekben az állatokban a többé-kevésbé fejlett előgyomor a felesmennyiségű táplálék felhalmozására szolgál, honnan azután később apránkint vagy közvetetlenül tovább jut a gyomor mirigyes részébe (rágcsálókban), vagy pedig kerülő úton előbb mégegyszer a szájba kerül és finomabban felaprózva jut a mirigyes gyomorba (kérődzőkben). A rágcsálóknál, tehát úgy az összetett gyomrú egérfélékben, mint az egyszerű gyomrú nyúlfélékben, Oppel is a kérődzést teljesen kizártnak tartja és nincs semmi ok vagy tárgyi adat annak felvételére, hogy őseik kérődztek volna, mert Fleischmann A. szerint valamennyi rágcsáló ősének egyszerű gyomra volt (Bemerkungen über den Magén der Rodentia. Morphologische Jahrbücher. XVII. pag. 408.). Összegezve az előadottakat a felvetett kérdésre az a felelet adható, hogy sem a nyúlfélék, sem rokonaik vagy őseik között kérődzők nincsenek ; a rágcsálók egy részének, különösen egyes egérféléknek, pl. a hörcsögnek, összetett gyomra azonban némileg a kérődzők összetett gyomrára emlékeztet és a falat rágásánál az őrlő mozgás is, mint azt a theológusok is megállapították, kissé hasonlít a kérődzők rágásának módjához. Az idézett bibliai vers fordítója, esetleg megfelelő tárgyismeret hiányában, tévedhetett, amikor a nyúlra vonatkoztatott szöveget átültette, éppen úgy, mint amikor a tevéről azt állitja ugyanabban a részben, hogy a teve nem hasadt körmű állat, pedig a teve páros ujjú (Artiodaktyla) és ujjai csak a talpi párnában egyesültek, egyébként hasított az ujjainak vége. A kérdésttevő, illetve Stráner tanár által említett Rütmeyer bizonyára Rütimeyer Lajos, aki főleg a zürichi tómenti községek cölöpépítményeivel és ezek korónak állatvilágéval foglalkozott. A zürichi tó vízállása ugyanis 1854/55-ben rendkívül alacsony volt és ezen alkalommal Óbermeilennél, majd más helyen is, régi cölöpépítményekből álló tómenti községek kerültek felszínre és ezekkel együtt az iszapban számos háziállat maradványa, melyeket Rütimeyer már I86Ö-ban a Mitteilungen der anliquarischen Gesellschaft in Zürich című folyóiratban ismertetett, majd 1862-ben a Fauna der Pfahlbauten című klasszikus művében dolgozott fel, ez a háziállatok modern tudományos történetének egyik alapvető müve, melyben Rütimeyer minutiosus összehasonlító anatómiai vizsgálataival új irányt szabott és fényt derített azok eredetére. Darwin kevéssel előbb adta ki a fajok eredetéről szóló nagy művét, melynek tanait Rütimeyer a cölöpépítmények háziállatain végzett vizsgálataival megerősített ben jelent meg Rütimeyer-nek Stráner által jelzett műve: Versuche einer natürlichen Geschichíe des Rindes, melyben széles phylogeniai alapon tárgyalja a tulok leszármazását. Az idézett mondást, mely szerint a nyúl kérődző állat, ebben sem sikerült felfedezni. Rütimeyer módszere a praehisztorikus leleteknek összehasonlító anatómiai vizsgálatóból áll (ezt az eljárást követték után Studer, Nathusius, Keller, Adametz és mások). Zimmermann Ágoston dr. A kártevő rágcsálókat irtó állatok. Irta : Raitsits Emil. A kártevő rágcsálókat az emberiség sokáig nem tudta megkülönböztetni a hasonló testalkatú, de egyébként hasznos, rovarevő, apró emlősöktől. Mielőtt a kártevő rágcsálókat irtó hasznos és vadonélő állatok tárgyalására térnék, nem mulaszthatom el a kedves olvasó figyelmét felhívni arra, hogy tulajdonképpen úgy az ókorban, valamint a középkorban, sőt a jelenkorban is, sajnos, hasznos állatokat üldözött a köznép, mint kártevő állatokat. Úgymint jelenleg, hasonlóképpen az ókorban is, különösen az egerek okoztak nagy károkat a mezőgazdaságnak. Az ókori népek a maguk módja szerint irtották is a kártevőket, de nem egyszer az irtásnak ártatlanok is áldozatul estek. így a régi ókori nép, hasonlóképpen mint a kellően fel nem világosított gazdatársadalom, a rovarevő apró emlősóllatkák egyes fajait egymástól nem tudta megkülönböztetni annál is inkább, hiszen a házi egér és a cickány között sem ismertek fel különbséget. A cickányokat az ókoriak sokkal jobban gyűlölték és üldözték, mint az igen sok kárt okozó házi és mezei egereket. Az ókori népeknél a gyűlöletet főleg az a balhiedelem fokozta, hogy a cickány mérges állat. Egyedül Egyiptomban ismerték fel a cickányok hasznát és szent állatnak tartották, mert a macskák a cickányokat nem eszik meg. Az a temérdek cickánymúmia, magyarázatát adni annak, hogy az erősen őrzött, lezárt és azonfelül a fáraó teljesen ép és töretlen pecsétjével lepecsételt ajtón keresztül miképp juthatott bárki is a kincseskamrába, de a félig üresen tátongó vedrek és hordók mindennéi beszédesebben hirdették, hogy a kincsesházban tolvajok jártak. A fáraó dühöngött s elrendelte, hogy a kincseshordók közt hurkokat és csapóvasakat helyezzenek el. A parancsot nyomban teljesítették. * Másnap éjjel Nebi és Hulep újra megjelentek a kincsesházban. Ezúttal csak Hulep ment be a kamrába, míg Nebi a nyitva maradt ajtónál őrködött. Néhány pillanat múlva valami zörejt s utána nyomban elfojtott kiáltást hallott a kincsesház belsejéből. Aztán megszólalt Hulep : Nebi, Nebi, baj van... Megfogott a csapóvas és most, hacsak úgy nem teszek, mint a kelepcébe került róka, hogy lerágom a lábamat, nem szabadulhatok. Most hát lógni fogunk mind a ketten, mert rólam majd rád ismernek s te is hurokra kerülsz 1 Nebiben elhűlt a vér. Van egy ötletem folytatta Hulep. Vágd le a fejemet s vidd magaddal. Akkor majd sohasem derül ki, hogy én voltam s te megmenekülsz a haláltól, anyánk meg a szégyentől. Nebi nyomban átlátta a tanács talpraesett voltát s pillanatnyi habozás nélkül követte. Elővette nagy lótuszvágó kését s leszelte Hulep fejét. Ezt betette abba a bőrzsákba, melyet á kincsek számára hozott, azután az utána zajtalanul bezáruló rejtekajtón át elhagyta az épüietet. Másnap Rampszenit ámulva és dühöngve ott állt a csapóvasban megfogott fejetlen hulla előtt. Hiúságát a végsőkig bosszantotta, hogy a tolvajok túljártak az eszén. Elrendelte, hogy a hullát függesszék ki a falra s állítsanak melléje őröket, akik azonnal fogják el azt, aki a holttest, láttára sírva fakad vagy bármiképp elárulja, hogy valami köze van hozzá. Most aztán megtudta az esetet Hulep anyja is. Felülkerekedett benne az anyai érzés és megparancsolta Nebinek, hogy mindenáron szerezze vissza Hulep holttestét, hogy azt titokban bebalzsamoztathassa és eltemettethesse. Nebi megvakarta a fejét, de aztán nagyszerű cselt eszelt ki. Drága pénzen a görög korcsmárostól vett négy tömlő remek koptoszi, mendeszi, antillai és szelennitiai bort, mert tudta, hogy aki e nehéz borokból vegyesen iszik, az holtrészegre vál. A tömlőket rátelte két szamár hátára s azokat elhajtotta az őrök mellett. Mikor közelükbe ért, egy szöggel észrevétlenül megszúrta mind a négy tömlőt, aztán jajveszékelni kezdett, mintha véletlen baleset történt volna. Az őrök a borszagra odarohantak, csajkáikba felfogták a drága nedűt és nevetve megitták. Néhány perc múlva holtrészegen ott fetrengtek a holttest alatt. Nebi a hold fényénél csúfságból valamennyinek leborotválta a fél szakállát, aztán levette a holttestet a falról, feltette az egyik szamárra és hazavitte.

5 amelyeket az utókor Egyiptomban talált, elegendő bizonyíték arra, hogy a cickányt az egyiptomiak mennyire megbecsülték. A vérrel áztatott, ókori cirkuszporondon egy alkalommal a cickányok is szerepeltek. Ugyanis Heliogabalus egy alkalommal a cirkuszban egeret, 1000 cickányt és 1000 menyétet bocsájtott egymásra. A cickányok, sajnos, a jelenkorban sem részesülnek kellő védelemben, mert a köznép az egerekkel együtt egyformán irtja. Az ókor egyszerű népénél a balhiedelem a vakondokról hasonló volt, mert ezt a gazdának hasznos állatkát (a kertészetben káros, mert túrásával az ültetvényeket teszi tönkre) is kártevőnek tartották és a legkíméletlenebb módon irtották. Plinius szerint némelyik város rombadőlését a vakondok aknamunkája okozta. Az ilv nagyfokú balhiedelem érthetővé teszi az ókori népek gyűlöletét, amely e hasznos állatkák kíméletlen irtásét előmozdította. Az ókori irodalomban számos feljegyzést találhatunk, amelyek a mezei egereknek irtózatos károkat okozó elszaporodáséról számolnak be. A mezőgazdaságnak nagy kártevői különösen a forró évjáratok alatt szaporodtak el oly nagy mértékben, hogy azok egy napfordulás alatt egész gabonatáblákat rágtak le. Az egerek elszaporodásának meggétlósára Arísíofe/es szerint az ember hatalma igen csekély, mert hatástalannak bizonyult az ókorban a gyakori kifüstölés, az ásás és a disznóknak a szántóföldekre való hajtása. Az ókorban is, mint a jelenkorban, egyedül az árvíz és a gyakori kiadó esőzés csökkentette a káros rágcsálók számát. Az egerek elszaporodásával sok országnak egész termése tönkrement. Az egércsapás különösen Itáliát, Hispániát és Kis-Ázsiót sújtotta gyakran. Zend-Avesta szentírás az egerek irtásét kegyes cselekedetnek minősíti. Az egerek az ókorban az articsóka-, hagymaföldeken, a szőlőültetvényekben és a gabonatáblákban okoztak nagy károkat. A mezei egér mellett a házi egér is nagy károkat okozott az ókori gazdasszony kamrájában s a mostani korhoz hasonlóan egérfogókkal és mérgekkel védekeztek. Aristophanes említi, hogy egy gazdag, ki egy éjjelen ót jutott vagyonhoz, háztartása részére az egércsapdát elefántcsontból faragtatta. Nemcsak a gabonában, kamrában stb. okozott nagy károkat az egér, hanem Herodot, Josephus és Zonaras szerint Sanherib asszér király táborát oly temérdek egér támadta meg és a tábor bőralkotórészeit annyira tönkrerágta, hogy Pelusium ostromát abba kellett hagynia, mire Egyiptomot kiürítette seregével. A patkányok szerepéről keveset tudunk, mert az ókoriak az összes egérjellegű rágcsálókat egér neve alatt ismertetik. A házi patkány szerepe tulajdonképpen Kr. u. a XII. században kezdődött és sokkal későbben hódított tért a vándorpatkány. Az egereket, ez alatt értve az összes kártékony rágcsálókat, kíméletlenül irtották az ókoriak s nem riadtak el babonás, embertelen eljárástól sem. A megfogott élő egeret ivartalanították vagy megskalpozták s így bocsájtották szabadon, mely után azt tapasztalták, hogy a többi egér mind elvándorol. Baj van Kaen-Kvemetben! (ez az ó-egyiptomi Köpec) szólt a fáraó, mikor látta, hogy újból túljártak az eszén. Elhatározta, hogy kivágja utolsó ütőkártyáját. Kihirdette, hogy leánya, a gyönyörű Ftá mindenkinek egy csókot ad, aki neki előzőleg bevallja élete legokosabb, továbbá élete leggonoszabb tettét. Ftának ki volt adva az utasítás, hogy a kincstolvajt, ha ez jelentkezik, ragadja meg és hívja nyomban az őröket. * Nebi bő maláclopó köpenyegben jelentkezett. A királylány remek márványteremben fogadta s leültette egy drága szőnyegekkel bontott kerevetre. Nebi elmondta, hogy leggonoszabb tette az volt, hogy levágta bátyja fejét, a legokosabb pedig azhogy leitatta az őröket s ellopta bátyja holttestét. Ftá Nebi karja után kapott és azt megragadta. De legnagyobb rémületére a kar kezében maradt s mire felocsúdott, Nebi mér kámforrá vált. Ftá ugyanis Hulep holttestének levágott karját tartotta kezében. * A fáraó kapitulált. Kihirdettette, hogy a tolvajnak megbocsát s feleségül adja neki egyetlen leányét. Mert aki annyira ravasz, az megérdemli, hogy uralkodó legyen. így lett Nebiből, Rampszenit fiúörököse híján'az egyiptomiak királya. Uralkodása alatt rossz dolguk volt a tolvajoknak és betörőknek, mert az egyiptomiak is ismerték a későbbi magyar közmondást: Betyárból lesz a legjobb pandúr. A mostani ismertetésem keretében a kártevő rágcsálókat irtó állatokról óhajtok kedves olvasóim előtt beszámolni és végeredményképpen főleg az egér- és patkányirtó kutyákat óhajtom ismertetni. Mielőtt az ismertetésem tulajdonképpeni tárgyára térnék, nem tartom hiábavalónak, ha a kóros rágcsálókat irtó többi állatokról is röviden megemlékezem. Már Aristoteles és Theophrastes mondja, hogy a mezőség és az erdők egereinek elszaporodását semmiféle rendszabály nem gátolhatja meg s ezek gyökeres irtására a rókák, menyétek, görények, nyestek, vadmacskák, sündisznók, baglyok, héják stb. hivatottak. Az ókori irodalomban találunk feljegyzést, mely szerint a sündisznót háziállatként használták az egerek és a kígyók irtáséra. Ezek után lássuk, hogy milyen állatokat használtak az ókori népek az elszaporodott egerek irtáséra. Az egerek irtására a sündisznón kívül a legrégebbi ókorban a menyétet és a házi kígyót használták. Krisztus urunk születése utáni második és ötödik században ezen a téren tért hódított a házi macska s különösen akkor vált nélkülözhetetlenné, midőn a patkány milliószámra Elő-Ázsióból és Dél-Oroszországból Európába betört. Az egérfogó macska kedvelt is volt A régi közmondás szerint a rossz macska körül táncolnak az egerek. A tisztább és tetszetősebb külsejű macska az emberek előtt hamarosan kedveltebbé lett, mint a csúszó, ijesztő külsejű kígyó vagy az igen kellemetlen szagot terjesztő menyét. A menyét mellett a régi ókoriak a görényt is egérirtásra használták, de úgy ez, mint a menyét, nemcsak az egereket irtotta, de a gazdaságban tojás és csibe tolvajlásóval lényeges károkat okozott. A vadászmenyét szerepéről részletesen számol be az ókori irodalom. így Isidor mondja, hogy a vadászmenyét az elbujt nyulakat kiássa. A vadószmenyét szójára szájkosarat erősítettek s csak ezután eresztették a nyúljáratokba, ahonnan a menyét a nyulakat kihajtotta. A kihajtott nyulakat azután az ókori vadész könnyűszerrel zsákmányul ejtette. Az ókorban a nyulak igen gyakran oly nagy mértékben elszaporodtak, hogy a mezőgazdaságot teljesen tönkre ették. Erre vonatkozólag Plinius közlése érdekelheti kedves olvasóimat. A Balearok lakói egy alkalommal Auguszíushoz fordultak panaszukkal és katonai segítséget kértek az elszaporodott nyulak ellen, mert azok mindent aláaknáznak, lerágnak és már ellenük védekezni nem tudnak. Plinius a katonai segítség küldéséről nem ír, de ezzel kapcsolatban a vadászmenyétet dicséri, amely igen alkalmas a nyulak irtására. Keller Ottó véleménye szerint az eszes uralkodó valószerűleg a szomszédos Hispániából, a kért katonaság helyett, megfelelő számú vadászmenyétet küldött, amelyek az országcsapáson hamarosan segítetlek. Az ókoriaknál a közönséges menyétről mint a rókáról is ismeretes volt, hogy a mezei egereket pusztítja, míg a házi menyét (Mustela domestica) a házi egereket irtotta. Mint napjainkon a macska, úgy a szobamenyét" a nappalt puha párnán nyugodtan átaludta, csupán az éjjelt töltölte ébren, miközben a házi egereket szorgalmasan összefogdosta. A régi indus és görög mondában a menyét leánnyá, menyasszonnyá változott. Aphrodité különös kegye folytán egykor a menyét, amely egy csinos ifjúba szerelmes lett, gyönyörűséges leányzóvá változtatta. A szerelmes pár menyegzője alkalmával egérke futotl végig a termen, mire a menyasszonyban felébredt a menyéttermészet. A menyasszony ünneplő közönségre való tekintet nélkül párnájáról leugrott és az egér után futott, hogy azt megegye. Aphrodité, amidőn elszomorodott szívvel látta, hogy kegyeltje csak külsőleg vált emberré, a menyasszonyt újból menyétté változtatta. Ezzel kapcsolatosan Keller Ottó tényleg megtörténtnek mondja a következő esetet. Epilepsziás leány a betegsége ellen macskavért ivott és a szerencsétlen a szokatlan orvosszertől annyira megundorodott, hogy beleőrült. Őrületében macskának képzelte magát és a macska hangját, mozdulatait és az egérfogást utánozta (Weinrich, commentat. de monstris, Vratisl c. 15). Amíg a menyét vérengző természeténél fogva egereket, gyíkokat, kígyókat, denevéreket, vakondokokat, madarakat, vadnyulakat irtotta, nem gáncsolták, de amint a tyúkok, mezei tyúkfélék és a hizlalásra szánt vadnyulak s házi nyulak estek áldozatául, máris mint kártevő állat szerepelt s ilyen esetben védekeztek is ellene. Az ókoriak szerint az elszaporodott menyétek elvándorolnak a háztájról, ha egyet közülök ivartalanítás után vagy a menyét farkának levágása után szabadon eresztenek. Hasonlóképpen cselekedtek ezek szerint, mint ahogy ezt már az egerek irtásánál említettem. Az embertelen csonkítási műveletet a babonaságtól telített és a nagy titokzatosságba burkolódzó patkényirtó egyének még napjainkon is végrehajtanak. A menyétféléket kártékony voltuk miatt, Méhely véleménye szerint nem teljesen okszerű irtani, mert a tojást és a tyúkjainkat kellően megóvhatjuk az egyébként elsőrangú patkányfogó menyétféléktől, amelyek utóbbi tulajdonságuknál fogva igen nagy károsodástól óvhatják meg a közgazdaságot.

6 Az egereket és patkányokat irtó igen különböző fajú állatok mellett a z ó k o r b a n alig jut szerep a patkányfogó e b e k r e. A pat kány- é s egérirtásra b á r felette a l k a l m a s a házi kutya igen k ü l ö n b ö z ő fajtája, még s e m fordított erre kellő gondot a z e b tenyésztési irodalom és a kutya h a s z n o s í t á s á n á l c s a k m e l l e s l e g említik meg a kutya patkányfogó tulajdonságát. Méhely a pat kányfogó e b (Canis familiáris gryphus) [ B r e h m. Állatok világa II. k ] i s m e r t e t é s é n é l részletesen í r j a : E z a rátermettsége a patkányfogésra m é r régen ráterelte a z a n g o l o k figyelmét, akik a z ó t a nagy p a t k á n y v a d é s z a t o k a t r e n d e z n e k s erre a c é l r a fel h a s z n á l j á k kutyánkat. Hogy a d o l o g n a k n a g y o b b híre legyen, roppant ö s s z e g e k b e n is s z o k t a k fogadni s ily módon e z a mulatság v a l ó s á g o s s z e r e n c s e j á t é k k á fajul. L o n d o n n a k e g y e s rosszhírű k ü l v á r o s a i b a n v a l ó s á g o s küzdőporondokat rendeztek be, patkány v i a d a l o k s z á m á r a. A porond nem egyéb, mint egy h o m o k k a l feltöltött, d e s z k a p a l á n k k a l bekerített tér, mely mögött a n é z ő k á l l a n a k. T u l a j d o n o s a r e n d e s e n igen k ö z ö n s é g e s e m b e r, aki meg határozott belépődíjon kívül még minden patkányfejért külön összeget is kap. Mihelyt e l é g nézője van, e l ő h o z z a ketreceit s kiereszti a p a t k á n y o k a t a h o m o k r a. Erre hihetetlen nyüzsgés t á m a d ; a szerencsétlen p a t k á n y o k e g y m á s h á t á n tolongnak s egérutat k e r e s v e ét meg átkutatják a h o m o k o s teret, azután megrettenve r o h a n n a k e g y m á s n a k s úgy viselkednek, mintha tudnák, hogy ütött végső órájuk. Mihelyt k i s s é lecsillapodtak, a tulajdonos közéjük bocsájtja a z ebeket, a m i r e páratlan öldöklés é s gyilkolás kezdődik. W o o d írja, hogy ismert egy T i n y nevű, alig 2,2 kg.-os patkényfogót, mely 2 5 perc é s 5 m á s o d p e r c alatt 5 0 patkányt harapott agyon. Kiszámították, hogy e z a kitűnő állat több, mint patkányt pusztított el é l e t é b e n. " Méhely a l a p o s é s körültekintő ismertetése egy kutyafajtára vonatkozik, a m e l y e t r é g e b b e n á l t a l á n o s a n raíííer"-kutya n e v e alatt ismertünk. Az idő multával a z e b t e n y é s z t é s fejlődésével a z e b t e n y é s z t é s i irodalomban a patkányfogókutya (rattler), mint k ü l ö n l e g e s kutyafajtát megjelölő e l n e v e z é s éppúgy, mint a b o r z e b vagy rókafogókutya teljésen eltűnt, meit j e l e n l e g n e m h a s z n o s í t á s, h a n e m fajtani nézőpontból csoportosítják ebfajtáinkat. A patk á n y f o g ó e b e l n e v e z é s e a n n a k idején a mai korban rövidszőrű n é m e t p i n c s e r n e v e alatt ismert kutyafajtára vonatkozott, de emellett m á s kutyafajtákra is h a s z n á l t á k, mint pl. B u n g a r t z (1884) é s m á s o k a s z á l k á s s z ő r ű n é m e t pincsert is patkány fogónak nevezik. A patkányfogásra kutyáink közül igen külön b ö z ő fajta a l k a l m a s, miért is a k e d v e s o l v a s ó n a k fel fogom sorolni m i n d a z o k a t a kutyafajtákat, a m e l y e k a patkányirtás terén is n a g y h a s z n á r a lehetnek az e m b e r i s é g n e k. 1 E l s ő s o r b a n a patkányfogóeb (rövidszőrű német pincser) szerepelt r é g e b b e n mint patkányirtó (Fitzinger), a z ú j a b b korban a z o n b a n Strebel b e o s z t á s a szerint rattler" (patkányfogóeb) név alatt n e m szerepel egy kutya s e m. Körülbelül 15 é v óta a patkányfogásra is felette a l k a l m a s kutyafajták egy b i z o n y o s csoportját a pincser" (amelyet igen helytelenül pincs, vagy pincsi k u t y á n a k is n e v e z n e k ) gyűjtőfogalom a l á csoportosították. T i z e n ö t é v előtt a s z á l k á s s z ő r ű fajtát snaucer ( S c h n a u z e r, Sfallpinscher), a s í m a s z ő r ű fajtát pedig egyszerűen pincser (Pinscher) n e v e alatt ismerték. B á r a z a n g o l o k j e l e n l e g p i n c s e r kutyát n e m ismernek, m é g i s a p i n c s e r szó a n g o l b ó l származik. Muret-Sanders nagy s z ó t á r á b a n Pincher: kutyafajta, símaszőrű angol terrier, foxterrier, b l a c k a n d tan terrier; hosszúszőrű long- (rough-, wire-) haired terrier. A Grímm-féle s z ó t á r b a n Pinscher, Pintscher: canis gryphus, a sima- vagy s z á l k é s s z ő r ű k a j t a t ó k u t y á k n a k egy válto zata, a m a j o m - vagy patkányfogó pincser, a m e l y e k n e k fülét é s farkát fiatal k o r b a n kurtítják. Az angol pinch, a francia pinceis z ó tulajdonképpen lecsípést, rövidítést, kurtítást, lenyírást jelent. L e h e t s é g e s, hogy a z e l n e v e z é s a z utóbbi é r t e l e m b e n keletkez hetett. A német i r o d a l o m b a n legelőször é v b e n Reichenbach Der H u n d in s e i n e n Haupt- und N e b e n r a s s e n " c í m ű könyvében szerepel a s i m a pincser = fricalore-vertagus, vertagus gracilis, fr.: Le B a s s e t gréle, a n g. : the P i n c h e r és a m ű v é b e n megjelent á b r a a mai korban is ismert b l a c k a n d tan terrier-hez h a s o n l a t o s. R e i c h e n b a c h részletes ismertetésének végén felemlíti, hogy e kutyafajta patkány- é s v a k o n d o k f o g á s r a igen a l k a l m a s. H a s o n l ó képpen részletesen tárgyalja a szúlkásszörű pincsert gryphus fr.: le griffon, a n g. : the griffon neve alatt, a m e l y n é l a griffon == fogót, m e g r a g a d ó! jelent, a m e l y műveletet a kutya karmaival, m a n c s a i v a l hajtja végre. Jouatt angol m ű v é n e k évi német fordításéban a terrier kutyákat p i n c s e r névvel fordították, mely utóbbi a legjobban bizonyítja, hogy a p i n c s e r gyűjtőfogalom a l á a z angol terrierek ből s z á r m a z ó k ü l ö n b ö z ő fajtájú kutyák tartoznak. A p i n c s e r szó talán r é s z l e t e s e b b m a g y a r á z a t á t azért ó h a j tottam közreadni, hogy e téren h a z á n k b a n l a p a s z t a l h a t ó z a v a r o s é r t e l m e z é s e k e t k i k ü s z ö b ö l j e m. E z e k e l ő r e b o c s á j t é s a után fel sorolom mindazokat a kutyafajtákat, a m e l y e k öröklött tulajdon s á g u k n á l fogva n e m c s a k mint d ú v a d irtok, de j e l e n ismertetésem n é z ő p o n t j á b ó l v é v e elsőrangú egér- é s patkányirló kutyák. A s í m a s z ő r ű p i n c s e r (patkányfogóeb, rattler) színe fekete b a r n a árnyalattal, vagy ordas, vagy ezüstszürke színű ; szőrzete s i m a, fényes. A szálkásszőrű pincser ( S c h n a u z e r, S t a l l p i n s c h e r ) töröttborsvagy kősószürke, vagy egyenletesen tompa f e k e t e s z í n ű ; szőre kemény, borzalt, szerte álló. Mindkettő elsőrangú p a t k á n y - é s egérfogó, régebben a szólkásszőrű pincser tenyésztésénél c s a k i s a h a s z n á l h a t ó s á g r a (Rattler) voltak tekintettel é s a z e b tiszlavérű s z á r m a z á s é v a l vajmi keveset törődtek. Mindkét fajtának fajtatiszta egyedei ritkán láthatók h a z á n k b a n, a n n á l több keresztezett fajtája futkos szerte szét. A z ilyen keresztezett fajta n e m egyszer, mint igen j á r t a s patkányfogó b e is válik. A s e l y e m s z ő r ű pincser, a s í m a s z ő r ű törpepincser (amelyet szintén Rattler"-nek h í v n a k ), a s z á l k á s s z ő r ű törpepincser, a belga m a j o m p i n c s e r, mint luxus-eb kicsiny voltánál fogva, a dober m a n n p i n c s e r pedig n a g y s á g é n á l fogva patkányfogésra a l k a l matlan. A z utóbbi mint hadi-egészségügyi é s rendőrkutya hasznosítható. Símaszőrű foxterrier és a drótszőrü foxterrier használhatóság, külső m e g j e l e n é s és vérmérséklet a l a p j á n felette áll a p i n c s e r e k e n. E l s ő r a n g ú dúvadirtó t u l a j d o n s á g ó n á l fogva a j e l e n korban a leg j o b b é s l e g t ö k é l e t e s e b b egér- é s patkányfogó kutya. A rókát é s borzot fojtó foxterrier j á t s z i kedvvel b á n i k el a z egerekkel é s p a t k á n y o k k a l. A foxterriertenyésztők á t h a t v a a n e m e s v a d á s z szenvedélytől é s igazi sportszerűségtől, n e m e s v é r ű ebeiket érthető okokból mint patkányfogó e b e k e t n e m szerepeltetik, mert az ő nézőpontjukból igazán kicsinyes ellenféllel, a z egérrel é s pat k á n n y a l mit sem törődnek, hiszen kutyájuk rókával, borzzal, sőt mi több, a v a d d i s z n ó v a l is megbirkózik. A foxterrier szerintük j o g o s a n v a d á s z k u t y a, a m e l y v é l e m é n y előtt, mint igazi v a d á s z sportbarát m e g h a j l o k és e l i s m e r é s e m e t fejezem ki a hazai fejlett foxterriertenyésztés előtt. E z a z o n b a n n e m zárja ki, hogy ne a j á n l j a m m i n d e n k i n e k e l s ő s o r b a n a foxterriert, h a körülményeinél fogva patkányfogó kutyára v a n s z ü k s é g e. Mindenütt, ahol pat k á n y o k tömegesen fordulnak elő, ott n e m hiányozhatik a pedigrés, öröklött t u l a j d o n s á g á n á l fogva leghivatottabb patkányfogó kutya, a foxterrier. Erre a c é l r a a l e g a l k a l m a s a b b a k a z olyan tenyész tésekből s z á r m a z ó foxterrierek, a m e l y e k a rókakotorékversenyeken letették e r e d m é n y e s e n a vizsgát. M a l m o k, raktárak tulaj d o n o s a i n e s a j n á l j á k a z áldozatot s s z e r e z z e n e k be ily tiszta fajta fpxterrier-törzset é s területükön tisztavérben tenyésszék t o v á b b ezt a fajtát. H a így c s e l e k s z e n e k, a k k o r a foxterriertenyészetükből s z á r m a z ó kutyák oly gyökeresen kipusztítják a patkányokat, hogy m á r e b b ő l megtérül a tenyésztés m e g a l a p o z ó s á b a fektetett tőke. A z e s e t l e g e s e n érdeklődőkre való tekintettel a h a z a i foxterrier tenyésztőink közül az ismerteket a z a l á b b i a k b a n f e l s o r o l o m : Állatkert, B u d a p e s t. Baintner Ernőné, Váci kennel", V á c, G a s p a r e k - u. 8. Bárdos Iván, R ó k a v á r k e n n e l ", K a l o c s a. Cseh Ödön, Hungárián k e n n e l ", I., V é r., Fortuna-u. 8. Csiky Antalné, R o m é n h e g y k e n n e l ", B u d a p e s t, Horthy Miklós-u Czájlik László, F o x Hunter k e n n e l ", Budapest, 1., Völgy utca 2 9. Félix István dr,, Sisenol k e n n e l ", Ercsi, F e j é r m e g y e. Fiuk Gusztáv, Eger k e n n e l ", Eger. F u c h s György, Megyeik e n n e l ", Újpest. V á c i - ú t 64. Ilosvai Lajos Károly, Sylvester k e n n e l ", Budafok, R ó z s a v ö l g y, Méhész-u. 2. Kapass László, Hajrá k e n n e l ", S á t o r a l j a ú j h e l y. Koch Gyula, K i s b é r kennel", M e z ő h e g y e s, C s a n á d m e g y e. Körmöczy Illés, Nimród k e n n e l ", Miskolc, S ö r h á z - u Melczer Gyula, K ő r ö s k e n n e l ", Kis kőrös, P e s t m e g y e. Pillér Károly, Hunnia k e n n e l ", VII., Thököly-út 8. Potoczky Bertalan dr., Berzék kennel", B e r z é k, Z e m p l é n m e g y e. Szabovits Ernő, Hazátlan k e n n e l ", Miskolc. Zichy Gyula gr., B a l a t o n k e n n e l ", Keszthely, A r a n y J á n o s - u. 3. A fekete-barna terrier ( b l a c k a n d tan terrier) k a r c s ú test alkatú, s í m a s z ő r ű, feketeszínű, k e v é s b a r n a é r n y a l a t ú kutya fajta h a s o n l ó k é p p e n elsőrangú patkányfogó, nem h i á b a egyik ő s e a pincsernek. S a j n o s, h a z á n k b a n c s a k egy-két p é l d á n y a él é s a z o k s z á r m a z á s a sem kifogástalan. P a t k é n y f o g ó s r a a l k a l m a sak még a bullterrier, a tacskók és a skót-terrier. A külföldről s z á r m a z ó kutyák közül az e l ő b b felsoroltak a l k a l m a s a k a kár tékony r á g c s á l ó k irtására. A magyarfajla kutyák közül m é r testalkatánál és v é r m é r s é k l e t é n é l fogva patkányfogósra igen a l k a l m a s a z adott körülmények között a pulikulyónknak egyik tájfajtája, a pumi. A pumi a m i d ő n a j ó s z á g istállóba kerül, igen s z o r g a l m a s e g e r é s z ő és patkányfogó. Órák hosszat ellesi a patkénylyukal s amint megjelenik a káros rágcsáló, nyom b a n h a t a l m á b a ejti. U r a d a l m a k és g a z d a s á g o k igen helyesen c s e l e k e d n é n e k, ha g a b o n a r a k t á r a i k b a n é s istállóikban tisztn-

7 vérben tovább tenyésztett puli- vagy pumikutyákat tartanának. A patkányirtás végett tartott pulikat azonban egyúttal a legeltetésnél nyáj terelésére vagy gulya őrzésére ne használják. Különben ez irányban az állatkert is pumikat tenyészt. A legtöbb uradalom, gyár vezetősége és élelmezési raktárak tulajdonosai a legtöbb esetben mér betanított idősebb patkányfogó kutyákat szeretnének beszerezni a mér elszaporodott patkányok irtására. Teljesen kiképzett, patkényfogésban már jártas kutyájától azonban nem vélik meg senkisem szívesen. A patkányfogésra mindenkinek magónak kell kiképeznie az öröklött tulajdonságainál fogva alkalmas kutyákat. Aki raktárát vagy a patkánytól megdézsmált helyiségeit patkányfogó kutyával óhajtja megvédeni, az elsősorban oly kutyafajtát válasszon, amely erre vérmérsékleténél fogva a legalkalmasabb. A tárgyalt kutyafajták közül hazánkban csakis a foxterrierről lehet szó és a magyar pumikutyáról, annál is inkább, mert csak a foxterriertenyésztésünk mondható a legelterjedtebb, legfejlettebb s így leghozzáférhetőbb ebtenyésztő sportnak. A fiatal korban beszerzett foxterrier a raktár helyiségében hamarosan elfogja sajátítani a patkányfogást. Természetesen az erre a célra nevelt foxterriernek állandóan, főleg esle és éjjel a patkányoktól felkeresett helyiségekben vagy telepeken kell tartózkodnia. A patkányfogásra rászoktatott foxterrierapák és anyák után származó kölykeket a szülők maguk tanítják a patkónyfogós mesterségére. Ily módon a patkányoktól károsult tulajdonosok egy-két év leforgása alatt oly patkán>fogó foxterriertörzstenyészeteket létesíthetnek, amelyekből származó utódok a patkányveszedelmet távol fogják tartani egyébként is súlyos csapósoktól sújtott hazánkban. Ezt is csak idővel, célirányos és fokozatos haladással érhetjük el. E téren sem szabad visszamaradnunk és a kezdet nehézségeit le kell küzdenünk. Erre pedig a nagy tőkével rendelkező malmok és gyárak hivatottak a legjobban. Szerezzenek be pedigrés foxterriereket és azokat tisztavérben, megfelelő szakértelemmel tenyésszék tovább s addig, míg ezt el nem érték, evvel párhuzamosan a patkányirtás egyéb közismert módjait alkalmazzák, amellyel ha nem is tökéletesen, de pillanatnyilag mégis a patkányok veszedelmes elszaporodását csökkenthetik. A magyar pumiból pedig tenyésszük ki a magyar patkányfogó kutyát! Stromboli. Irta : Kimer Dezső, a m. kir. keresk. múzeum palermói levelezője. (Folytatás.) Miután a kutatók a tűzhányó orma alá visszaérkeztek, először is tanyájuk berendezéséhez fogtak, azután a pihenési időt vakmerő tervük kivitelének részletes megbeszélésére használták fel; vakmerő volt a terv, nem is annyira a tűzhányó megmászása, tüneményeinek kikutatása és lemozgófényképezése miatt, ezeket a feladatokat az első kutatás, ha nem is tökéletesen, sok tekintetben hiányosan, de mégis valahogyan megoldotta és a második vállalat feladatát mindenesetre sokkal könnyebbé tette s ezért nem veszett kárba egészen az első kutatásra áldozott idő és fáradtság sem. De a magyar származású mérnök agyában a második terven való gondolkodás az előkészületek hosszú ideiében űzött töprengés közben egy másik, sokkal merészebb szándék forrongott, Ez lassankint meg is érlelődött a kivitelre. Az első kirándulásnál a kráter szája körül töltött idő alatt figyelmesen nézte és vizsgálta a töbör fent roppant körfogatú az átmérője méter lefelé mindinkább szűkülő üregének helyszínét. A kráternek a századokon ét kitóduló lávától vastag, szürke rétegekkel födött, kéngázaktól, klórsavas gőzöktől vöröses és feketés foltokkal és sávokkal színezett és a tüzes lávakövektől összeszaggatott, kiégetett, ijesztően vad, kinézésű falakat megmerevült szemmel nézte, mintha a királygyík gyilkos tekintete igézte volna meg. Betekintett az iszonyatosan sejtelmes mélységbe, melynek fenekét többnyire homály borítja, csak egy-egy kitörés pillanatában gyújtottak a kirohanó tüzes elemek néhány szemhunyorításra való világot. S mégis a pokol tornácának erre a borzalmas látványára való emlékezés nem volt képes arra, hogy az egyszer megfogant eszmének kivitelétől visszariassza. Megvalósítására meg is tette az előkészületeket, de útitársainak azt csak útközben adta tudtára, s akkor is csupán nagyjában jelezte, hogy célja nemcsak a Stromboli felületének átkutatása, hanem főképpen a töbör fenekére való leszállás, az ott nyilvánuló tünemények megfigyelése és a mennyire lehetséges, Iekinemázása ; ez oly vakmerőnek tetszett társainak, hogy eleintén nem-is akarták komolyan venni a mérnök szándékát. A vakmerő vállalkozás befejezése után rövid idővel az olasz és német s az előbbiek nyomán a magyar hírlapok is röviden megírták az eseményt, de nem elég szabatosan és talán némi túlzással. A működésben levő kráterbe való leereszkedés csakugyan egyedülálló még a kutató szomj és tudományos hévnek gyakran hóbortos krónikájában is. Az egész vállalat gyors kivitelét ezúttal ismét az emberek tetteibe és sorsába annyiszor beavatkozó időjárás zavarta és késleltette. A szabadban végzendő munkánál a fiatal vállalkozók megint nagy kellemetlenségekre akadtak és attól sokat szenvedtek, ámbár azt előre láthatták, hogy a tengermelléki vidékeken a márciusi idő a legállhatatlanabb, és gyakran a legviharosabb. Mentségükül az szolgélt, hogy a téli hónapok sem alkalmasak az ilyen hegyi vállalkozásra, de előbb nem is fejezhették be előkészületeiket s a későbbi állandó jó időre való elhalasztást nemcsak a tovább nem türtőztethető vállalkozási hevük ellenezte, hanem más tekintetek sem ajánlották. A márciusi időjárás a déli vidékeken körülbelül olyan változó, mint az északi vidékeken az áprilisi, azzal a különbséggel, hogy a tengermellékén az időt akkor az ekvinokciélis szelek sokkal viharosabbá teszik, az eső sokkal sűrűbben, pásztósabban hűli. Ami fiatal vállalkozóinkat is az első nap jó ideje után majd hirtelen támadt záporesők, majd naphosszat és éjjeleket tartó roppant esőzések s ezzel kapcsolatban mindenféle irányú, de főképpen délnyugati és nyugati szélviharok gyötörték és akadályozták. A ponyvasátorba mindjárt az első éjjelen, az egészen el nem zárható nyílásokon felülről, oldalról és különösen alulról a dühös szél irgalmatlanul sivított be, éles, nedves levegőéramokat fújva a meleg öltözetük és köpönyegük dacóra, didergőén a földön heverő kutatókra, ezt még kibírták volna,, de a pásztás eső is zuhogva paskolta a sátort s csakhamar a nyílásokon beözönve, mint az ürgéket felzavarta a buzgóségukban erre nem gondoló fiatal tudósokat; ekkor a nagy baj nagy gondolatokat szül de csak ekkor jutott eszébe a nápolyi vulkánológusnak, hogy hiszen a Stromboli orma alatt, még pedig éppen azon a vidéken hol sátort ütöttek, kell lennie egy lóvakunyhónak, melyet a tengerészeti hatóság annak idején a sziget tengerének vizeiben gyakorlatokat tartó hadihajók céllövéseire összerakatott; nem volt más választás, vagy le kellett volna menekülniök San Vincenzóba (az óra jóval éjfél utánra járt), vagy nekibátorodva és fittyet hányva a gonosz időjárásnak, az éj sötétjében a láván botorkálva, annak a rejtelmes lávavityillónak a nyomét ütni és azt meg is találni. A két baj közül az utóbbit látták kisebbnek s gyorsan felkerekedtek egy-két ember kíséretében a mérnöknek a töbörbe való leszállásra magával hozott villamos és az emberek falubeli lámpáival a vak sötétségbe előrevilégítva, a lávakaliba kinyomozására indultak. Ezúttal nagyobb volt a szerencséjük, mint az előrelátásuk, habár a hadgyakorlati lávakunyhó már egészen be volt födve lávahulladékkal és hamuval, mégis kiemelkedő hupolyos formájáról ráakadtak, azaz egy láva és hamubolyba belebotolva, gyanították, hogy az alatt lehet eltemetve a menedék kunyhó. Mindnyájan.hozzáfogtak a kiásáshoz és eltakarításhoz s elképzelhető a fiatalok rivalgása, mikor a kunyhónak lávakövekből összetákolt durva alkotmánya lassankint kibontakozott. A hajlékot keresők egyik része kettőzött buzgalommal folytatta a törmelékek eltakarításét, a másika a sátorban hagyott holmikért visszament az esőtől átázott telepre. Az északa többi része a végre kiásott

8 kunyhó kitakarításával és berendezésével telt el. Alvásról persze szó sem lehetett többé és a biztos hajlékban keletkezett jó kedvük s az éjjeli küzdelem és munka után támadt étvágyuk el is űzte azt; a gyorsfűzőkön hamar elkészítették a reggelit és szerencsés letelepedésüktől es a Stromboli venyigéjének tüzes malvasimjától is felvillanyozva, vígan áldomésoztak vállalatuk további jó sikerére. Az esőzés és a szélvihar tovább tartotta odaszögezve őket a kunyhóba, sőt teljes hétnap változatos lefolyása után a szélvihar oly nagy orkánná fokozódott, hogy kénytelenek voltak otthagyni a lávatanyát és San Vincenzóba lemenekülni. San Vincenzóba a türelmes várakozásban ismét hat napig vesztegeltek, míg az időjárás végre annyira javult, hogy a Stromboli magaslatára újra felmehessenek. Ezúttal a sokkal rövidebb egyenes útirányon kapaszkodtak fel a tűzhányó orma alá s ott az előbbi lávakalibában, melyet az imént lefolyt viharok nagyon megrongáltak, gyorsan ismét berendezkedtek, mert mielőtt elhagyták azt, gödröt ástak a vastagrétegű hamuhan és biztonságba helyezték a magukkal hozott málha nagyobb részét, kivélt a műszereket és gépeket, ezeket ismét kiáslak, de néhánya, többek közt a kinemagép és a láva mérésére szolgáló pirométer egy kicsit meg is rongálódott. Azonban mire dolgaikat elrendezték, újra rossz idő állt be s megint csaknem egy hétig tartva, kemény próbára tette a fiatal emberek kitartásét; élelmiszereikből is kifogytak ; két embert leküldték San Vincenzóba új készletért, de az idő oly rossz volt, hogy azok nem jöhettek vissza s a társaság néhány napig kenyérrel, kevés megmaradt teával kitartottak, ehhez a vizet a gyorsfőzőn melegítve valahogy, maguk is azon melegedtek, mert a fa azon a lávavidéken teljesen hiányozván, más tűzről szó sem lehetett. Végre hosszú, kínos várakozás után az esőzések elálltak, a viharos szél lassankint lecsendesült, kimehettek a szabadba s kikészítve műszereiket, mindenki a saját célja szerint a munkához fogott: a vulkánológus a szakmájába tartozó tünemények megfigyeléséhez ; a vegyész a tűzhányó hozzáférhető elemeinek megvizsgálásához és a mérnök az adott körülmények között lekapható összes tüneményekneka mozgófényképező gép celluloidszalagján való megörökítéséhez. Ez utóbbi feladatot a kráter fenekére való lemenetel tette legnehezebbé és legveszélyesebbé, nem csupán azért, mert az edzett testet is a legnagyobb erőfeszítésére kényszerítő leszállás, lent a pokoli zajban, a mérges gőzöktől telített levegőben és a roppant hőségben való tartózkodás s az ilyen elcsigázó fáradozás és gyötrődés után a kráter mélyéből ismét a felszínére való visszajutás a kitűzött feladatoknak legnehezebbike : hanem azért is, mert megeshetett, hogy a mértéktelen testi erőfeszítés, a félelmes környezet, a fülsiketítő tombolás és zúgás: a lenttartózkodóra zúduló ijesztő benyomások és látványok ellankaszthatjék lelki erejét, bátorságát és kitartását; elvesztheti a vállalat ezen csávájából való kiláboláshoz szükséges fékezhetőségét az idegeinek, a lélekjelenlét azon fokát, mely ott lent a kitartásra és a kitűzött feladatok elvégzésére nélkülözhetetlen. Az idő most már annyira javult, hogy a kutatók elhatározták, hogy a kráter belsejébe mennek. Délebéd után két óra felé felmásztak a kráter nyílásának hamuval födött járható részére s délután félhárom órakor a leereszkedést megkezdték. A magukkal hozott szigetbeli emberek egyike sem volt rábírható, hogy velük menjen; a munkéscsapat vezetője a társaság vállalkozását esztelenségnek tartotta és annak balkimenetelét jósolta ; elmondta, hogy évek előtt ő két bolond angolt kísért fel a kráter ormára, kik a hamuval takart csalfa lejtő kezdetén járkálva, a meglazult hamutalajon elcsuztak és nem birván sehol kapaszkodni, egyensúlyukat elveszítve, legurultak a mélységbe és ott nyomorultan elpusztultak. A baljóslatú elbeszélés sem ijesztette vissza a vakmerő vállalkozókat, megegyeztek a munkásokkal, hogy ezek fentmaradva a lejtő kezdetén, az egy darabig együtt leszálló négy fiatal ember biztonságára szolgáló köteleket tartják. Erre mind a négyen megindultak a lejtőn, mely eleintén kb. 70 méterig nem oly veszélyes, ha csak a hamuban való süppedésre ügyelnek s kevesebb fáradsággal is jár, mint az egész 280 méternek többi része; a 70 méternyi ponton túl a lejtő egyszerre meredekebben hajlik le, azon a ponton tehát megállapodás szerint, a társaság három tagja.ott maradt s csak a magyar mérnök a társaitól őrzött 150 méteres kötéllel az övén folytatta a leereszkedést. A mérnök a leereszkedésre lehetőleg el volt készülve, egész testét aszbesztből készült vértezet védte, a lábbelije és a búvárok sisakjához hasonló fejvédője is ebből a tűzmentes anyagból állt. A lélegző készülék a hátára volt erősítve s annak szintén asztbeszttel bevont csöve az élenyt a szájában tartott üvegszopókán át árasztotta, Asztbeszt vértezetének övén villamos vezeték volt, melynek gombját megnyomva a fent várakozó társainál maradt drót felső végére alkalmazott villamos izzólámpa kigyúlt; megállapodásuk szerint ezzel kellett majd a mérnöknek a kráter fenekéről a fentváró társainak az előre meghatározott Morsé-féle sürgönyjeleket adni. Azonkívül a mérnök magával vitt Vacuum üvegcsöveket a gázok felfogására, továbbá a lávamérésekre használandó píroméiért s még több más kisebb műszert és vegyvizsgálati eszközt. Végül a kinemagép és ennek állványa szintén vállára volt akasztva, úgyhogy kezeit a le- és felszállás nehézségeinek leküzdésére szabadon használhatta, illetőleg azokkal a fenmaradt társai által tartott, két darabból gondosan összebogozott erős kötelet fogta és húzta le magával a mélységbe, de nem egészen le a fenékig, oda nem is ért a kötél, hanem csak a társai váróhelyétől körülbelül 150 méter távolságig; tovább nem is volt szükség a kötél segítségére, mert addig terjedt a lejtő legveszedelmesebb része. A veszély nem csupán a lejtő meredek voltéból, hanem inkább abból származott, hogy a lejtőn felhalmozódott nagy mennyiségű lóvatörmelék és a vastag hamuréteg a mérnök leszállásától és különösen a hátramaradó kötélnek a felületen való súrlódásától, a láva és a hamu kimozdult a helyéből a leszálló előtt és háta mögött gurulásba jött. A tájékozást megnehezítő nagy csuszamlások és felülről lehulló kisebb-nagyobb lávakövek a lefelé igyekvő mérnökre estek; az ilyen lehulló lávadaraboktól szenvedett a leszálló ütődéseket és sérüléseket és nem a kráter gyomrából kiröpült tüzes láváktól, melyek ellen eléggé védhette magét. A Strombolinak a belső alakulata, melyet kétségtelenül a kitörések teremtettek, mert a kráter nyílásónak és üregének régebben, sőt még a mult év őszén is, mikor a mérnök először járta be felületét, más volt a formája és iránya s az fölötte valószerűen változni fog a jövőben is, a leszállást mindenesetre megkönnyítette és kevésbé veszélyessé tette, mint ez az első gondolatra látszik. A mérnök leszállása idejében tehát a kráternek ismertetett helyzeténél fogva a tüzes anyagok és a mérges gázok nagyobb része az ellenkező oldalon egyenesen kifelé iramodott s csak elvétve áramlottak vissza a gázok és füstgomolyagok a leszálló útja körül, de azok elől természetesen mindig vigyázva a levegőben történő dolgokra, ha nehezen is. mégis jo,bban óvhatta magát, mint a tüzes láva lehullásától. Az ilyen lehullásoktól a mérnöknek nem is esett bántódása. Ha ellenben a füst és gézóramok körülfogták, ezt nagyon megérezte a leszálló és gyakran volt ilyen veseélyben, mert a széláramok éppen az ő a kitörésekkel ellenkező útiránya felé űzték a nagy füstgomolyokat, a sűrű hamufelhőket; ilyenkor az egész levegőt betöltő kénes és klórsavas gőz fojtó árama és maró bűze komoly veszélyt okozott, különösen visszafelé, a lejtőn felkapaszkodás közben, mikor a mérnök ereje már amúgy is hanyatlott s az oxigén készlete elfogyott, mire a mérnök többször elbódult s csak az ismét elért kötélnek görcsös megmarkolása mentette meg. (Folytatása következik ) A kipusztuló magyar kócsagok védelme érdekében. Felhívás a magyar társadalomhoz. Irta : Warga Kálmán. A régi Magyarország egyik rendkívül jellemző madara volt a nemes kócsag, ez a leggyönyörűbb dísztollakat nyújtó szűzfehér madár, mely még az ötvenes-nyolcvanas években is több helyen kisebbszerű telepekben fészkelt hazánknak azon területein, hol az egyre terjeszkedő kultúra még egyelőre érintetlenül hagyta a Balaton, a Fertő, a Tisza, az Alduna és a Sárrétek lápvilégának imbolygó nádrengetegeit. Később azonban, mikor megindultak az ármentesítési, a lecsapolási munkálatok, melyek a mocsarak és nádasok helyére megannyi termékeny szántóföldet varázsoltak, a kócsagok is egyre-másra vesztették el alkalmas fészkelő területeiket, úgyannyira, hogy 1918-ban mindössze már csak négy helyen fészkelt hazánkban a nemes kócsag vagy nagy kócsag, úgymint: a Kisbalatonnál, a Fertő mellett, az Obedszka bará-ban s a lukácsfalvi Fehértónál, de itt is csak csekély mennyiségben, még pedig Schenk Jakab megállapítása szerint összesen cirka 25 párban, míg a lecsapolások előtti időkre nézve, a szakirodalmi adatoknak kritikai megrostálása alapján a 19 különböző helyen fej/vő

9 fészektelepeken mintegy 600 párra becsülte az akkori, illetve egykori kócsagállományt. A trianoni békeszerződés még ebből az utolsó kócsagtelepünkből is hármat'vett el tőlünk és csak egyet hagyott meg részünkre magnak, illetve szép emléknek: a kisbalatoni telepet, hol 1916-ban még circa 10 pár kócsag fészkelt. Kis-Magyarországnak tehát már csak egyetlenegy nemes kócsag-telepe van s ezek a tavaszonként, március végén ide hozzánk fészkelni visszatérő gyönyörűséges madarak a magyar kócsagok utolsó mohikánjai!... Ezekre nekünk tehát vigyáznunk kell, mert másképp végleg kipusztulnak, mint Cooper kedvenc indiánjai, az algonquinek: a lenni-lennapok... Egyetlen még fenmaradt kis kócsag-telepünk az Obedszka bara területén van, mely így tehát szintén az utódállamok kezére került. (Az előbb Kis-Magyarországot mondtam és nem Csonka- Magyarországot. Ezt szándékosan tettem, mert jaj volna nekünk, ha országunk tényleg csonka" volna. Az ország a nemzet anyja és ha az anyának leütik, levágják a kezét-lábét, akkor meg van csonkítva, akkor csonka és a keze-lóba újra nem nő ki soha többé!... A csonkóból nem lehet többé egész, de a kicsiből nagy igen I A történelemben eddig nem fordult elő a Csonka- Magyarország" epiteton, pedig a másfélszázados török megszállás alatt ugyancsak kicsiny volt a törökmentes Magyarország. Mikor Nagy Lajos királyunk alatt 3 tenger mosta határainkat, akkor Nagy-Magyarország voltunk, most fájdalom, csak Kis-Magyarország vagyunk.. De, ha úgy akarja a magyarok Istene, akkor lehet és lesz is belőlünk mégegyszer: legalább is Magyarország! A szerencsétlen csonka" jelzőt tehet hagyjuk el és helyette mondjunk csak Kis-Magyarországot egyelőre.. ) 1 Az állatvilág fajai két sajátságos csoportra oszthatók, kultúrfajokra és puszíu/óldjokra. A kultúrfajok, azt lehelne mondani, mintegy lépést tartanak az emberi kultúrával és sokszor. saját eredeti életmódjuk megváltoztatásával úgyszólván belekapcsolódnak abba s ezzel fajuk fentartását szinte örök időre biztosítják. A pusztulófajok ellenben, akárcsak az amerikai indiánok, a haladó kultúrával járó változásokba nem tudnak beleilleszkedni s így a fokozatos és biztos kiveszésnek vannak kitéve. Ezek közé a pusztuló állatfajok közé tartozik a nagy kócsag és a kis kócsag is. De ezek pusztulását nemcsak a kultúra haladása sietteti, hanem a dísztollakkal határtalan és oktalan módon folytatolt kereskedelem is. A magyarországi kócsagok alkonyáról, pusztulásáról Schenk Jakab, a M. Kir. Madártani Intézet (Ornithologiai Központ) titkára nagyszabású és rendkívül alapos szaktanulmányt írt az Aquila című tudományos folyóirat évi kötetében: A kócsag hajdani és jelenlegi fészkelőtelepei Magyarországon" címmel. Ez a minden tekintetben kiváló munka a kócsagokra vonatkozó irodalmi és történelmi adatoknak kritikai egybevetése után végeredményben megállapítja, hogy kellő védelmi intézkedések nélkül rövidesen kipusztul hazánkból az utolsó kócsag is! De kifejti azt is, miként lehetne azokat a végpusztulástól megmenteni. Schenk művét a külföldi tudományos körök élénk méltánylással fogadták és ennek a munkának Hollandiában egyszersmint társadalmi sikere is volt!... Ugyanis az Amsterdami Madárvédő Egyesület titkára gyűjtést indított a magyar kócsagok védelme érdekében és az így befolyt összeget, több mint koronát azzal küldte meg a M. Kir. Madártani Intézetnek, hogy evvel a magyar kócsag-telepek védelmét megszervezze. íme a nemesszívű, művelt kultúrnemzet, a holland, nemcsak az éhező és ruhátlan magyar gyermekeket táplálja és öltözteti, de még az ég madaraira is, illetve a mi pusztuló, vesző kócsagjaink megmentésére is gondot fordít. A nemes példa követésre méltó és mikor én most mint természetimádó madárbarát és mint ornitologus hálás szívvel köszöntöm Hollandiát, egyszersmind a nemes magyar társadalomhoz fordulok egy kérő szóval 1 Az A Természet" útján kérem a magyar társadalmat, hogy kövessék Hollandia példáját és adakozzanak erre a nemes célra. Mindenkihez fordulok és kérem, hogy aki szereti a szépet, szereti a természetet s aki szereti a madarakat, az áldozzon erre a magasztos célra tehetsége szerint. A M. Kir. Madártani Intézet 1 Magyarország csak e«y volt van és lesz, amelyet Árpád vezér meghódított és ennek határait főleg a Kárpátok övezik Az ezredéves Magyarországot megszéllhalják, részben elhódíthatják ideig-óráig s ily értelemben..csonka" is lehet. Csonka most, mert a történelem tanúsága szerint Magyarország csak évezredes összefüggésében életképes. A múltban nem volt Kis-Magyarország, sem Nagy- Magyarország, mert az előbbi esetben tőlünk hódítottak el s az utóbbiban mi hódítottunk területeket, de országunk változatlanul Magyarország maradt. Magyarország csak egy van és az elvitathatatlanul a magyaroké. A szerkeszti). a legcsekélyebb adományt is hálás köszönettel fogadja. Sok kis adomány tekintélyes összeggé növekedhetik. A hölgyek általában, de különösen a magyar hölgyek eddig is rendkívül nagyrabecsüllék a kócsagot, igaz ugyan, hogy főleg a kalapjukon... A legtöbb hölgy a strucc"- és paradicsommadártoll"-nál is többre becsülte a rájer"-t, a kócsagtollat. És hogy került eddig a kócsagtól! a hölgyek kalapjára? Úgy, hogy a dísztollkereskedők megfizetett, felbérelt dísztoll-puskásai a fészkelés idejében, mikor a hím kócsag gyönyörű, csodaszép nószruhájában pompázik, felkeresték a kócsagtelepeket és lelketlenül, kíméletlenül halomra lőtték az összes kócsagokat, melyek fegyverük csöve elé kerültek... Es nemcsak a pompástollú hímeket lőtték le, hanem a nőstény kócsagokat is, melyeknek pedig csak igénytelen, rövid és fejletlen dísztolluk van, de mint másodrendű árú ez is pénzt jelent számukra. Ezek a bérelt puskások tehát lelövik a hím madarakat, de le az anyamadarakat is. A díszes, szépen foszlott válltollakat óvatosan kivágják, kihúzzák és megfelelő, a szállításra alkalmas tokba vagy nádcsévébe teszik s a gyönyörű kócsagmadár véres tetemét pedig beledobják a piszkos mocsárba... A fészkekben pedig árván maradt kócsagfiókák várják éhesen a soha vissza nem térő madárszülőket, eleségért tátogó csőrrel egyre elhalóbban krákogva, sipogva és végül e'henuesznek. Ugyebár, drága Hölgyeim, Önök eddig nem is tudták, nem is sejtették, hogy ilyen kegyeilenül, lelketlenül véres az a történet, mely a kalapjukat díszítő kócsagtollhoz, a rdjer"-hez fűződik?... És talán ha tudták volna, talán meg is alakították volna már régen a Hölgyek Szövetségét, mely az ilyen úton szerzett dísztollaknak a hölgykalapokról való száműzését mondja ki? Tudom, most Önök közül sokan megijedtek, de sietek a megnyugtatással: amikor mi védeni óhajtjuk a kócsagot a kipusztulástól, akkor nem akarjuk a kedves Hölgyeinket egyszersmint a rájer"-től megfosztani, mert mi megtudjuk találni a módját annak, hogy a védelmi telepek mellett tenyésztés útján, a madár ellövése nélkül biztosítsuk a legszebb dísztollat: a rájert. Hiszen ha vannak struc-tenyésztő majorok, lehetne létesíteni ugyanilyen módon kócsag-tenyészlő majorokat is. Erre vállalkozó szellemű kereskedőink figyelmét üzleti szempontból is felhívom. A kócsagok megmentésénél szükségünk van a magyar aszszonyok lelkes támogatására is, miért is nagyon szépen kérem Önöket: adakozzanak erre a magasztos célra érző szívük nemes sugallata szerint... Végül a magyar diákokhoz szól hívó szózatom. A főiskolai hallgatók és a középiskolások képezték mindig a nemzet reménységét s ez az aranyifjúság lelkes rajongásával mindenkor és mindenült előljárt. Kedves Diák Barátaim! Arra kérlek Titeket, indítsatok gyűjtést ismerőseitek körében és szervezzetek erős mozgalmat a kócsagvédelem, a Természetvédelem érdekében I A Ti ifjúi lelkesedéstek a sikert eleve is biztosítja. Egyúttal szólok az egész magyar társadalom minden rendű és rangú rétegéhez: adakozzanak bármily csekély mértékben, ily módon igyekezzünk megmenteni nemcsak a kócsagokat, de egyéb veszni, pusztulni induló természeti ritkaságainkat, a közkincseinket. A természettudományok művelői nem szándékoznak a kócsagvédelemnél megállani. Ha ezt a holland kezdeményezést a magyar társadalom is kellő módon támogatja, akkor az őstermészet élőkincseinek megmentése végeit amerikai mintára hazánk néhány alkalmas helyén, például: Hévizén, a Hortobágyon, a borsodi Bükkben, a Bakonyban nemzeti" parkokat kellene létesíteni, 1 hol azután a kiveszésnek induló állatfajok tökéletes védelemben volnának részesíthetők és így azok elkerülhetnék a magyar bölény 2 s a magyar hód sorsét, melyek már réges-régen kivesztek és kipusztultak, sajnos nemcsak Magyarországból... Midőn most befejezésül a magyar társadalom minden rétegéhez intézett felhívásomat megismételni bátorkodom, a kócsagvédelem", illetve Természetvédelem" érdekében indított gyűjtést a magam részéről egy szerény százkoronés adománnyal ezennel ünnepélyesen megnyitom. A továbbiakat a nemes magyar társadalomra bízom 1... Lapzártakor értesülünk, hogy e nemes célra Horthy Miklós kormányzó úr őfőméltósága 1000 koronát, Állatkertünk igazgatósága pedig 500 koronát adományozott. Ily értelemben Földváry és Keller lelkes munkatársaink lapunk hasábjain 1 már ismételten felhívást intéztek a Nemzet fiaihoz. A szerfeeszíő. A magyar bölény legközelebbi rokonét az európai bölényt az állatkertünk 2 tovább tenyészti. A szerkesztő.

10 Különféle szerekkel végzett kísérletek eredményei a csirkék tétvei és a kutyák bolhái ellen. Ismerteti: Windisch Rikárd dr. Viennában * (K.-A. E.-Államok Virginia államában) a rovarölő szerekkel foglalkozó kísérleti osztály laboratóriuméban igen nagy számban tanulmányoztak sajátos rovarölő szereket, továbbá olyan alkotórészeket, amelyek az ilyenek készítésénél használatosak. A kísérletek eredményei az alábbiakban összegezhetők. A csirkékkel, ezek tetveinek elpusztítására végzett kísérletek eredményei az alább felsoroltak voltak: Az olajtartalmú folyadékok az esetben voltak hatékonyabbak, amidőn a. madarakra könnyedén permetezték azokat. Amidőn az olajos elegyekbe bemártották a madarakat vagy pedig azokkal emezek tollait jól bedörzsölték, az ily módon kezelt állatok elpusztultak. Olajemulziók hatékonyak voltak az olyan hígítás esetén, amely 1 : 100-nál nagyobb nem volt. Olajos készítményekkel végrehajtott füstölés hatásos volt, amidőn a fertőzött madarakat 30 percnél nem rövidebb időre egy olyan szekrénybe helyezték, amelyet kifecskendeztek vagy kifestettek. A madarakra ez a kezelés kissé kóros volt, de csakhamar magukhoz tértek. Az olajos készítményeknek a csirkék tetvei ellen semminemű hatása nem volt, amidőn ezekkel bepermetezték vagy ezekkel kifestették a csirkeketrecek belsejét, valamint ezek rostélyait és ülőrúdjait. Higanykenőcs a baromfiak végbele körül, avagy éppen alatta alkalmazva igen hatásos volt. Ellenben az ugyanígy alkalmazott vazelinnek vagy parafinnak semmi hatása nem volt. 45 csirketetű elleni por, amelyek naphtalint, nikotint, rovarport (Pyrethrum virág őrleménye) ként és phenolt (karbolsav) tartalmaztak, hatásosnak bizonyult, ha azok elégséges mennyiségben tartalmazták a ható alkotórészt. A nikotin-, a naphtalinés a kéntartalmú porok a csirketelűk ellen hatásosak voltak, ha a porfürdőhöz adták hozzá ezeket. A baromfiak ivóvízéhez hozzáadott mészkénoldat s egy a táplálékukhoz adott por, a tetűre nézve semmiféle hatással sem volt. A csirkefetvek ellen a rovarpor igen hatékony volt, ellenben semminemű hatása nem volt a pyrethrum növény megőrlött szárónak. Dohányporok, amelyek nem tartalmaztak 075 l'0 /o-nál kevesebb nikotint, némi értékkel bírtak, de nem ölték meg az összes tetveket. A legkedvezőbb eredmény eléréséhez mintegy 1'50% szükséges. 10% naphtalint tartalmazó por a tetű ellen hatásos volt, de a baromfiakra nézve jelentéktelen mértékben káros. 60 A> megölte azokat, amidőn jól bedörzsölték az ilyennel a madarakat. A csirkeketrecben ülő baromfiak hátónak beporzása naphtalinnal a csirketetvek ellenében jelentékeny mértékben jóhatósúnak bizonyult. Naphtalinból készült fészektojés a tetvek ellenében nem bizonyult hatásosnak és a kotló tyúkra nézve ártalmasnak tapasztalták. 13 különböző porított anyag a csirketetvek ellenében vizsgáltatott és hatásosnak bizonyult, 26 pedig hatástalannak. A kutyák bolhái ellenében használt és vizsgált szerekkel elért eredmények az alábbiakban összegezhetők: : A rovarpor egymagában, avagy amidőn az 50 /o-nái nem csekélyebb.mennyiségben volt egy keverékben, nagyon hatékonynak bizonyult. Ellenben a pyrethrum megőrlött szárának semminemű hatása nem volt. A tiszta naphtalint is hatásosnak tapasztalták, amidőn a szőrözetbe jól bedörzsölték azt. 21 tetű elleni por többé-kevésbé hatásos volt. Függ ez a bennük lévő hatékony alkotórészek mennyiségétől és a por finomságától. 18 /o Sassafras-olajat tartalmazó por hatásos volt.'az. ebből csak 10%-ot vagy ennél kevesebbet tartalmazó, vagy.mási olajokat ; tartalmazó porok értéktelenek voltak. A szegfűszeg, a naphtalin, a paradichlorbenzol és a Sassafras- _ kéreg a bolhák ellenében hatásosak voltak. 21 porított anyagnak értéke nem volt. Az l /o-on felüli mennyiségben nikotint tartalmazó dohányporok, bolhák ellenében némi értékkel bírtak. Ellenben egy 4'56 /o-ot tartalmazó por nem volt tökéletesen hatásos. Az emulzióvá változtatott fertőtelenítők hatásosnak bizonyultak, mint permetek 1 : 64 arányban vízzel és mint lemosások, illetve fürdők az 1 : 130 arányban. Néhány mint füstölő használt folyadék a bolhák ellenében hatásosnak bizonyult. így a higanykenőcs, a nátrium fluorid, a kén, a rovarpor a csirketetvek ellenében igen hatásosaknak találtattak. A rovarpor pedig egyszerű és hatásos védekezőszer a kutyák bolhái ellenében, a finoman porított naphtalin vagy paradichlorbenzol hatásosnak akkor találtattak, ha jól bedörzsölték a szőrözetbe ezeket. * Experiment Station Record Washington, 44. kötet év, lap. Előfizetési felhívás. Előfizetőinkhez azzal a kérelemmel fordulunk, hogy előfizetési díjukat mielőbb legyenek szívesek a kiadóhivatalba beküldeni, nehogy lapunk elküldése fennakadjon. Mindazoknak, kik az előfizetési díjat meg nem küldik, az áprilisi számunkat mér nem küldhetjük. Olvasótáborunk lelkes támogatása folytán előfizetőink száma napról-napra gyarapodik, miért is ez úton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik az előfizetők gyűjtése körül eredményesen működtek. A hátralékos előfizetők mielőbb küldjék be az A Természet" egy évre szóló 180 korona előfizetési díját. A szerkesztőség. SZERKESZTŐI ÜZENETEK Szilágyi Lajos, Budapest. Legutóbbi számunkban közölt felhívásunkra a legszebb példáját nyújtotta, amidőn lelkes propagálásával előfizetőink táborét számos új előfizetővel gyarapította. Önzetlen hazafias pártfogósóért fogadja ez úton is leghálásabb köszönetünket. Munkatársaknak. Szíves türelmüket kérjük, a közleményeiket a beküldés sorrendje szerint fogjuk közölni. Előfizető, Monor. A lapokat küldjük; ezentúl a kiadóhivatalhoz, Budapest, Állatkert forduljon címváltozás esetén. Kaszinótag. Sajnos, a kaszinók és térsaskörök olvasó asztalán sok helyen hiányzik lapunk, hogy lapunkat olvasóink mindenütt megtalálhassák, nem rajtunk múlik. Tessék erről a vezetőséget meggyőzni és rendeljék meg lapunkat. Tiszteletpéldányokat, sajnos, nem küldhetünk. APRÓ HIRDETÉSEK A kétsoros apróhirdetés egyszeri megjelenése 50 korona Természettudományi Közlöny. Szerkeszti: Ilosuay Lajos közreműködésével Gorfea Sándor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Eszterházy-u. 16. Magyar Nép. Képes hetilap. Politikai, gazdasági és szépirodalmi újság. Megjelen minden vasárnap. Szerkeszti Rákosy Gyula. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 30. Turistaság és Alpinizmus. Szerkesztik: Komarnicki Gyula dr. és Vigyázó János dr. Előfizetési díj egyévre 300 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest II., Hunyadi János-u. 8., II. em. 6. Halászat. Szerkeszti Répássy Miklós. Szerkesztőség: Budapest, Földmív. minisztérium (V., Országház-tér 11. II. em.) Budapesti Aquarium és Terrarium Egyesület magyar természetbarátok társasága III. 15., 20.; IV. 12., 26.; V. 10., 24,; VI. 7,, 21.; VII. 5., 19.; VIII , 30.; IX. 13., 27.; X. 11., 25. ; XI. 8., 22.; XII. 6., 20. tartja meg összejöveteleit a Schmidhoferféle vendéglő (II., Fő-u. 8.) külön termében. Állatbarátok lépjenek be az Állatvédő egyesületbe. Budapest IX., Ernő-u. 13. Magyar komondor- és kuvasztenyésztés érdekében kérjük hazai tenyésztőinket, adományozzanak az állatkerti állomány vérfrissítése miatt néhány fajta tiszta magyar juhászkutyát állatkertünknek. Néhány telivér vizslát elfogad betanításra Ötvös Balázs, Magyarszombathely, Feketevizpuszta, Veszprémm. Kutyaidomítást gazdasági és önvédelmi célo.kra elvállal Félix Endre, Zebegény (Hontmegye). Pedigrés német juhászkutya kölykök kaphatók Szőcs János VII., Ilka-utca 12. címen. Czobor" német juhászeb kennel. Tulajdonos: Klein Jákó- Budapest VII., Czobor-utca 3. Telefon: József Törzskönyvezett pedigrees kölykök kaphatók. Rókavár" vadászfoxterrier telepen (Bárdos Iván, Kalocsa) éllandóan kaphatók pedigrés foxterrierek. nnnnn A kiadásért felelős: RAITSITS EMIL nnnnn

11 Ml- UJSAG AZ-ALLATÍ KEBTBEN? BUDAPEST FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJÉNEK KÖZLEMÉNYEI Budapest, IX. évfolyam szám. Március KIADJA: BUDAPEST FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE Az állat- és növénykert igazgatóságának közreműködésével szerkeszti: RAITSITS EMIL Megjelen mint az A TERMÉSZET" :o: :o: :o: melléklapja :o: :o: :o: Az európai bölény. Az utolsó pillanatban kondult meg a lélekharang 1 Mielőtt az európai bölények teljesen kipusztulnának, Zukowsky Lajos, a Hagenbeckféle állatkert tudományos vezetője, kongatta meg. Eredményes lesz-e a felhívás, mely megmentésüket célozza, más kérdés. Az állatkert igazgatósága eleget tett a felhívásnak és részletesen beszámolt az európai bölényállományának nagyságéval. Minden szépítés és önteltség nélkül, büszkén kimondhatjuk, hogy a világ összes állatkertjei közötte mi magyar állatkertünk oly bölényállománnyal rendelkezik, mely már egyedül továbbtenyésztésre alkalmas. Zukowsky szerint az európai bölények közül összesen kb. 17 van még életben és evvel szemben a budapesti állatkert állománya három tehénből (egy közülök üsző) és két bikából áll. Ily viszonylagosan nagy állománnyal a bölénytenyésztés terén egyedül a magyarok a hivatottak a hegemóniát fentartani. A sorok írója évekkel ezelőtt Hohenlohe-Oéhringen Christian Kraft herceg meghívására a tőlünk elrabolt Javorinában járt s mint szakértő, hosszasan tárgyalt a helyszínen a kőszáli kecskék és az európai bölények tenyésztéséről. Már annak idején a nagyműveltségű fejedelem igéretét bírtam, hogy a budapesti állatkert európai bölénytenyészete szorosabb vonatkozásba kerül a javorinai tenyészettel. Az átkos háború azonban nemcsak a blejowjesi európai bölényállományt tette tönkre, hanem azokat a terveket is, amelyek egyedül lettek volna hivatottak arra, hogy az európai bölény kipusztulásának legalább is Magyarországon gátat vessenek. A szép tervek dugába dőltek, a javorinai bölénycsorda a kultúrálatlanok kezébe került s valószerűen éppen olyan sorsra jutott, mint magyar műemlékeink nagy száma. Öt európai bölény él a megszállott Magyarországnak állatkertjében és a tudományos világ szeme felénk fordul, hogy segédkezet nyújtsunk a bölények kiveszésének meggátlására. Az állatkert, amint a múltban, úgy a jövőben is kötelességét végre fogja hajtani. A legnagyobb áldozat mellett a bölény Európai bölénybilta. Maugsch szoborműve. tenyészetére a legnagyobb gondot fogja fordítani. A legjobb takarmány, a legkitűnőbb ápolás a bölények javát szolgálja. Mindez azonban, sajnos, kevés, hogy meggátolhassuk az európai bölényeket az előre várható egy évtizeden belül bekövetkezendő végpusztulástól. A bölények megmentését egyedül megfelelő legelőkben és erdőkben dús vadaskertekben biztosíthatjuk. De hol találunk ilyent? Budapest közelében teljesen zárt vadaskert van, a visegrádi királyi és a Metternich hercegi uradalom pusztagyarmati vadaskertje. A gödöllői koronauradalom vadaskertje csakis abban az esetben jöhetne számításba, ha többholdas területet erős kerítéssel látnának el, amelynek felállítási költsége egyáltalában be sem illeszthető a mai viszonyok között az államháztartás költségvetésébe. A javorinai európai bölénytenyészet elhelyezése sem volt a legszerencsésebb, mert a pusztaság legelőit kedvelő bölénynek a Magas-Tátra igen szűk és vadvizekben dús legelőin kellelt tengetni ( életét. Már annak idején ajánlottam a magyar természet védelméért egyedül áldozó német hercegnek, hogy a bölénytenyésztéssel somogymegyei birtokán kísérletezzék, amely területen talán nagyobb áldozatok árán, de mégis szebb eredményeket elérhetett volna. Bárcsak hallgatott volna tanácsomra! A terv terv maradt, mint említettem. Most, midőn a lélekharang utolsót kondult, csupán egyet ajánlhatok, helyezzen el az állatkert legeltetésre tenyészképes bölénytörzset valamelyik közeli és elkerített vadaskertben és evvel párhuzamosan folytassa az állatkert belső bölénytenyészetét. A külföldtől keveset számíthatunk, az csak a mi nyomorúságunkat óhajtja kihasználni. Védjük meg saját erőnkből a bölények teljes kipusztulását, amelyre elég módot adhat magas színvonalú állattenyésztési szakképzettségünk. A külföld pedig küldje mihozzánk továbbtenyésztésre a még néluk élő európai bölényeiket. Mi azonban ne váljunk meg egy bölényünktől sem, bármilyen árat is kínálnak érte. R. E. A kiadásért felelős: RAITSITS EMIL

12 A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLATKERT HELYSZÍNRAJZA Az állatkertbe vezető villamosok számai: 8., 25., 33., 35. F. J. földalatti villamos vasút. Omnibusz. A térképen látható számok az lumutntó»nrivegére utnlnnk. ^- az útmutató lelrísítbnn követett titlrlliiy KI. klozet. Főkapu igazgatóság Dohányérusílás Majmok Rágcsálók Mókusház Erszényesek b\ Szarvasok 9. Juhok 10. Tejcsarnok 11. Antilopok 12. Bölények 13. Cukorkaárusítás Kapu 15. Néprajzi gyűjtemény Vastagbőrűek Zsiráfok Turísta-út Vendéglő Tevefélék Disznófélék Gyermekek játszó- 32. helye Sport-pálya 34. JELMAGYARÁZAT: Lovagló- és kocsikázó- 35. pálya 36. Zebraistálló 37, Muflonok 38. Zergék Kecskék 39. Kőszáli bakok 40. Kis medvék 41. Nagy medvék 42. Kutyák 43. Süteményárusítás 44. Átjáró az oroszlánházon át 45. Tigrisbarlang 46 Oroszlánbarlang 47 Kis ragadozók 48 Hűsítő italok árusítása Vidrató Várrom Fókató Jegesmedvék Turista-út Rozsomák Nyestfélék Rénszarvasok 57. Norvég ház 58. Jegesrókák 59. Alagút-átjáró 60. Bejárat a mozgófényké- 61. pékhez 62. Uszómadarak 63. Gázlók, kacsák 64. Fácános 65. Sasok 66, Strucok 67. Kisebb tóparti madarak 68. Madarak háza Dohányárusítés Falusi gazdaság Rovarok Akvárium Terrarium Vendéglő Zenepavillon Kávéház Terrasz kávéház Pálmaház bejárata Aréna-úti kapu TRIOL" a legjobb fertőtlenítő TRIOL PÚDER" leghatásosabb bolha- és tetűirtó por Kapható minden gyógytárban és drogériában Készíti RICHTER GEDEON vegyészeti gyára Budapest, X., Cserkesz-u. 63. Telefon : József FROMMER-LILIPUT l l* lerm. nagyság MELLÉNYZSEBPISZTOLY 6*35 mm. kapható SKABA ÉS PLÖKL fegyver- és lőszerraktárában nagyban és kicsinyben BUDAPEST V, VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 33 Ára 2400 korona és 10% luxusadó Szállítás vásárlási engedély ellenében SIKERES PATKÁNYIRTÁS! 99 BARATOL PATKÁNYIRTÓVAL. Kapható: GYÓGYTÁRAKBAN ÉS DROGÉRIÁBAN Gyártja: CHEMIA MAGYAR VEGYIPARI R.-T. HUNGARIA-FURDO GŐZ- ÉS KÁDFÜRDŐI VII. KER, DOHÁNY-U. 44., NYÁR-U. 7. MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE felkarolja az ebtenyésztő sport összes érdekeit, vezeti és kiadja a hazánkban egyedül álló Magyar Ebtörzsköny vet és a Magyar Vadászeb-Törzskönyvet Hivatalos lapja A KUTYA". Előfizetési díja évi200 K, tagoknak 150 K. Belépési díj 20 K, tagsági díj 50 K. felvilágosítást nyújt: ILOSVAI LAJOS KÁROLY ügyvezető titkár, Budapest 112 VADÁSZOK! Fizessenek elő a NIMRÓD-VADÁSZLAP"-ra Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-u. 4. ELŐFIZETÉSI ÁRA FÉLÉVRE 50 KORONA Székesfővárosi házinyomda 1922

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Felvételi előkészítő, magyar, 2016. Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Szókészletünk részei az állandósult szókapcsolatok. Ezek olyan szókapcsolatok vagy

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Nyíri Attila. Mondák

Nyíri Attila. Mondák Nyíri Attila Mondák A makkocska egyszer felnő, így lett a Sóstói-erdő A nyíregyházi erdő keletkezése Érből patak lesz, majd folyó, Bizonyára így jövőre Kis malacból hízott disznó. Rengeteg pénzt kap majd

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Fekete István: Lutra Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1955.

Fekete István: Lutra Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1955. Fekete István: Lutra Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1955. Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 4 6. évfolyam.

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN Tiborc Fazekas: Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung (1774 1999). Eigenverlag des Verfassers, Hamburg 1999 A magyar irodalom (önálló

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből Kölnei Lívia Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből A 19. század első évtizedei a szellemi-kulturális fellendülés időszakát hozták el Magyarországra.

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

IV. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY. Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítő tanár neve:

IV. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY. Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítő tanár neve: IV. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítő tanár neve: A név, cím részt nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni az olvashatóság

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Magyarországi vadak etológiája

Magyarországi vadak etológiája Magyarországi vadak etológiája VI. Előadás Menyétfélék és a borz Menyétféle ragadozók (Mustelidae) Világszerte elterjedt, fajokban gazdag csoport. Rövid lábú, talponjáró, hosszú testű ragadozók. Erős szagú

Részletesebben

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült)

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült) Markovits Judit, szakpedagógus, mediátor Tudósítás a szakmai programokról Újbudai Pedagógiai Napok 2016. március 03-17. Minden kora tavasszal jelentékeny szakmai találkozók és bemutatók színhelye a tizenegyedik

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

SZÍRIUSZ HERCZEG FERENC (1890)

SZÍRIUSZ HERCZEG FERENC (1890) HERCZEG FERENC SZÍRIUSZ (1890) I. Aki évekkel ezelőtt megfordult a budai hegyekben, az bizonyára emlékezik még a Sergius-nyaralóra, melyet néhány év előtt magam sem tudom, miért alapjából lebontottak.

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek 5. Mellékletek M1 1. Egy francia mérnök* szerette a környékbeli erdőben, réteken sétáltatni a kutyáját. Nem szerette viszont a sétát követő tisztálkodást, mert a ruhája és a kutya szőre is tele volt undok,

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. I. FELADATSOR Az öreg Gyerkó Anti bá fekszik itt, de az övé a kisebb eset, mert a tánc miatt

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Múltunk tanúi - Az aranyvonat

Múltunk tanúi - Az aranyvonat 2012 július 07. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Összeállításunk nem a Magyar Nemzeti Bank aranykészletét 1945-ben nyugatra

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava A Bölcsesség szava Mivel a fizikai állapotunk lelkileg is hat ránk, ezért Mennyei Atyánk olyan parancsolatokat is adott nekünk, amelyek arra hivatottak, hogy javítsák a fizikai és a lelki egészségünket.

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Az ember és a természet kapcsolatának rajza

Az ember és a természet kapcsolatának rajza A nyár kezdete Az ember és a természet kapcsolatának rajza Az Égbolt felosztása Dél Tiszta ragyogás Gabonaesõ A rovarok ébredése Tavaszi napéjegyenlõség Áradás A tavasz kezdete Nagy hideg Föld Nap Kis

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Dávid, a király (2. rész)

Dávid, a király (2. rész) A Biblia gyermekeknek bemutatja Dávid, a király (2. rész) Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/21. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése?

Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése? Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése? Timkó György 1906-ban jelent meg Beöthy Zsolt szerkesztésében A magyar irodalom története című kétkötetes könyv. Ebben olvasható: [Károlyi] nem oly jártas ugyan

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 Az alábbi idézet Nagy Tamás: AZ ALASZKAI MALAMUT címû könyvébõl való. Az idézet a szerzõ külön engedélyével lett megjelenítve. Az itt látható szöveg szerzõi jogvédelem

Részletesebben

ÉPÍTÉSZEK MARATONIJA HORVÁTH ILDIKÓ

ÉPÍTÉSZEK MARATONIJA HORVÁTH ILDIKÓ HORVÁTH ILDIKÓ ÉPÍTÉSZEK MARATONIJA Az 1968-as mexikói napokon, amikor az olimpiai stadion pályáin naponta születtek az új csúcsok, és egymást követő ünnepélyes díjkiosztások váltották aranyra és ezüstre

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

jor ge bucay Caminò a könnyek útja

jor ge bucay Caminò a könnyek útja jor ge bucay Caminò a könnyek útja A Z ÚT RÉTEGEI Biztosan van egy út, mely bizonyára sok mindenben személyes és különleges. Bizonyára van egy út, mely biztosan sok mindenben közös mindenki számára. Van

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

2012. július 29. Vasárnap.

2012. július 29. Vasárnap. Még Sorvagurban voltunk amikor arról tanakodtunk, hogy melyik lenne a legalkalmasabb kiindulási pont, ha Izlandra szeretnénk áthajózni, de hamarosan rájöttünk, hogy a nagy távolság miatt ez édes mindegy.

Részletesebben

Az ember és a társadalom

Az ember és a társadalom Az ember és a társadalom Ha a többi ember közül egyet meg engem, aztán a nagyapját meg ezerév előtti ősapját és az én nagyapámat, ősapámat összehozná valami csoda s osztályozna bennünket belső és külső

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK 01-EloHeli.qxd 10/3/2007 4:34 PM Page 1 HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK Élõ helikopterek A nagyszitakötők szárnyainak töve és tori kapcsolódásuk bonyolult, fantasztikus röpképességüket lehetővé tevő architektúrája

Részletesebben

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna APÁK, FIÚK Vajdovics Zsuzsanna Lénárd Sándor író, költő, fordító és orvos (1910 1972) élete az örökös újrakezdés jegyében telt el: háromszor cserélt hazát és nyelvet, amikor az első világháború után szülővárosából,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

UGYE JÓ ITT? Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt

UGYE JÓ ITT? Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt 2004 Herbut Anikó UGYE JÓ ITT? 1. díj Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt Megrázó olvasmányélményt jelentett számomra Micaela von Marcard A rokokó, avagy kísérlet az emberi szíven című alkotásával

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. nagy fala

A Biblia gyermekeknek bemutatja. nagy fala A Biblia gyermekeknek bemutatja Nehémiás nagy fala Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben