A türelem fürdőt terem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A türelem fürdőt terem"

Átírás

1

2

3 A türelem fürdőt terem MÉG MINDIG NEM LETTÜNK SOKKAL TÁJÉKOZOTTABBAK A termálprogram érthetően lázban tartja a várost, és mozgásban minden érintettet, akik részt vesznek, vagy vehetnek a projekt megvalósításában. Csak hogy felidézzük a rég múltat, a soltvadkerti önkormányzat még ben döntött arról, hogy a tó közelében Egészségügyi Szabadidő Központot hoz létre. A megállapodást a beruházóval megkötötték abban a reményben, hogy 2004 ig elkészül az objektum. A soltvadkerti termálfürdőnek tehát már régóta működni kellene, ami óriási jelentőségű beruházás lenne a város jövőjét illetően is, ismerve a mezőgazdaság súlyos válságát, amire eddig alapozhatott a térség. A beruházó azonban financiális okok miatt nem tudta teljesíteni a vállalt kötelezettséget. Az önkormányzat ugyanennek a cégnek eladta 2004 ben a Puffer tavat, illetve a területet, mert nagyobb esély nyílt a program megvaló sítására. Már akkor rögzítették, hogy ameny nyiben a beruházás 2008 ig érdemben nem kezdődik meg, illetve nem ér el megfelelő készültségi fokot, akkor a Puffer tó a szerző désben meghatározott összegért vissza kerül az önkormányzat tulajdonába. A város azonban már nem akart várni és új lehetőségeket keresett a termálfürdő létrehozására. Bezsenyi László a vállalkozási bizottság elnöke már Amint arról már augusztusi szá munkban hírt adtunk, Berndt Dieter Esslinger polgármester átadta a stafétát Bodelshausen ben. A német partnertelepülésen július végén választották meg a város új vezetőjét Uwe Gan zenmüller személyében. Berkecz László személyes lá togatása alkalmával megismer kedett az új polgármesterrel és örömmel nyugtázta, hogy a két város közötti jó kapcsolat erősí tését fontos tartja Uwe Ganzen müller is. Ismerjék meg Önök is a fiatal polgármestert, akiről csak annyit tudunk, mint ami a választási információkban szerepelt. Uwe Ganzenmüller 43 éves, nős egy tíz éves kislány édesapja. Közigazgatási főiskolai diplomával rendelkezik től Immen staad község polgármesterének személyes Vadkerti Újság akkor úgy tájékoztatta a képviselőket, hogy a beruházó a terület egyharmadát eladta helyi vállalkozóknak, akik várják a programhoz való csatlakozásuk pillanatát. Így mintegy 4 5 hektár terület van vadkerti vállalkozók tulajdonában, míg a beruházó cég 1,7 hektáros területtel rendelkezik. Előző lapszámunkban azt ígértük, hogy mivel augusztus 31 ig elvileg el kellett dőlni, hogy ki lesz a befektető, már több információval tudunk szolgálni. A pillanatnyi állás szerint azonban még mindig nincs végérvényes döntés. Az ügyben érintett Health Termál Kft. képviselője a türelmet kért, és arról biztosított, hogy gőzerővel folynak a tárgyalások és elmondása szerint még soha ilyen összhangban nem tudtak együttműködni a város vezetésével, mint jelenleg. Lapunk megjelenését követő néhány napban várható érdemi információ. A végkifejlet előtt állnak, melyben nem kis szerep jut az országgyűlési képviselőknek sem. Annyit megtudtunk, hogy jelentős a program helyi érdekeltsége is. Úgy tűnik tehát, hogy a türelem fürdőt terem. Mindenesetre figyelemmel kísérjük az eseményeket és amint konkrétumok kerülnek napvilágra, tájékoztatjuk olvasóinkat. é Bodelshausen fiatal polgármestert választott munkatársa től az ottani polgármesteri hivatal vezető je, aki az építésügyekért, a belső rendért felelt és hozzá tartozott a polgári ügyintézés is tól Burladingen város polgármesteri hivatalának ve zetője, majd feladatköre kör zeti szintre is kiterjedt júliusától Bodelshausen pol gármestere. Tagja több egyesületnek, az egyháznál az ifjúsági munka egyik szervezője. Kedvenc idő töltése a kerti munka, de szívesen áll a fakanál mellé és szabadidejében leginkább focizik, bú várkodik és motorozik. A szeptemberi bodelshauseni utcai Fesztivá lon már ő köszönti a városunk delegációját és a soltvadkertiek remélhetőleg az októberi szüre ti fesztiválon találkozhatnak vele személyesen. KL/sé AKTUÁLIS Megyei kitüntetést vehetett át Államalapításunk ünnepén számos magas rangú kitüntetést vehettek át azok, akik ki emelkedően sokat tettek a közösségért és munkájukkal, személyiségükkel a helyi társa dalom meghatározó egyéniségeivé váltak. A Bács Kiskun Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén Káposzta Lajos evangélikus esperes nek Dr. Balogh László a közgyűlés elnöke megyecímerrel díszített aranygyűrűt adomá nyozott a Soltvadkerten közel negyven éven át folytatott evangélikus lelkészi és majd 20 éves esperesi tevékenységéért. Az elnök méltatásá ban hangsúlyozta Káposzta Lajos ezen idő alatt a Bács Kiskun Megyei Önkormányzattal kialakított kiváló kapcsolat kiépítését és meg őrzését, számos közéleti, karitatív szerepválla lását, közülük is kiemelve a Bács Kiskun Me gyei Szociális Közalapítvány elnökeként ki fejtett munkásságát. Gratulálunk és szép nyugdíjas éveket kívánunk szerettei körében! sé Frittmann rozé a Megye Bora Ismét Frittmann Jánosék borát választották a Megye Borának a nemrégiben megrende zett kecskeméti Borfesztiválon. Az elmúlt évi siker tovább folytatódik, ezúttal is Kék frankos roséjukat minősítette a szakmai bírá ló bizottság a legjobbnak, mellyel egy éven keresztül reprezentál a megye határon innen és túl. Mint ismeretes a neves helyi borászat már az elmúlt évben is kivívta a megtisztelő címet, akkor szintén a Kékfrankos rosé érde melte el a kitüntető figyelmet. A díjazottak elismerésére az augusztus 20 a tiszteletére összehívott ünnepi közgyűlésen került sor, ahol Dr. Balogh László a Bács Kiskun Me gyei Közgyűlés elnöke méltatta az elismert szakemberek munkásságát, a megye jó hírne ve, a minőségi borok népszerűsítése érdeké ben kifejtett tevékenységüket. sé szeptember 3.

4 Vadkerti Újság EZ IS, AZ IS Szeptembertől újabb áremelés NEM LESZ MINDENNAPI A KENYERÜNK Nemsokára ismét 8-10 százalékos áremelésre kényszerülnek a pékek. Míg augusztusban a két éve összetorlódott veszteségeik kompenzálását végezték el egy százalékos emeléssel, addig a következõ hónaptól a kormányzati megszorító intézkedésekkel indokolják, hogy feljebb kúszik a kenyér és a péksütemények ára. Mint mondják, nemcsak a liszt és az energia árának emelkedése, de a munkabérek és az ÁFA növekedése is megnöveli mindennapi kenyerünk fogyasztói árát. Mennyibe fog kerülni a boltokban egy kiló fehér kenyér szeptember től? kérdeztük Király Istvánt a Király Pék és Tsa Bt. tulajdonosát, a Magyar Pékszövetség Bács Kis kun megyei régiójának társelnökét forint között lesz egy kilo gramm fehér kenyér ára azoknál a pé keknél, akik tisztességesen befizetik a járulékokat és a közterheket mondja. Milyen költségeket építenek még be a pé kek a kenyér árába? Alapanyag, bér, energia költség mint a villany és a gáz, a munkabér közterhei és já rulékai, a fuvardíj, a gépek és egyéb berende zések amortizációja, a karbantartási és egyéb járulékos költségek kerülnek beépítésre. Külföldön drágább, vagy olcsóbb a ke nyér, mint nálunk? Külföldön a kommersz kenyér, amit gépsor gyárt, azonos árban van, mint nálunk, de a pékségekben kézi munkával gyártott kenyér kilogrammonkénti ára 1 2 euro között mozog. A jó kenyér is lehet olcsóbb, illetve, ami olcsó, az nem jó? A jó kenyér nem lehet olcsóbb a fent emlí tett okok miatt. Mivel a pékségekben a dolgo zókat nem lehet minimálbéren bejelenteni, itt a törvényben előírt ágazati szerződés az irányadó, ami előírja a bérbesorolási követel ményeket. Az olcsó kenyér sem rossz, de nem a valóságos költsége ket tartalmazza. Az emberi hiszé kenységre épülő piacszerzési takti kát vevőcsalogatónak használják a hipermarketek. Néhány pékség is hasonlóan cselekszik a többi pék ség kiszorítására. Milyen most a pékségek helyze te? A pékségek helyzete egyre rosszabb, főleg a kis pékségeké. Mivel ezek az üzemek java részt kézi gyártású termékeket gyártanak, a személyi költségű ráfordítások ezeknél az üzemeknél hatványozódnak. Sok pékség szin te a túlélésért küzd, akik felélték tartalékaikat, kénytelenek bezárni. Várhatóak még további emelések is a kö zeljövőben? Szeptember elsejétől lép életbe az 5 százalé kos áfa emelés, de ugyanettől az időponttól 15 százalékos liszt áremelés is lesz, amit csupán októberig garantálnak, utána előreláthatólag még tovább emelkedik a liszt ára. Drágulnak a csomagoló anyagok is és az üzemanyag árak folyamatos növekedése, valamint a villany, a gáz árának emelkedése is valószínűsíthető, hogy további áremelést hoz magával a sütő iparban is. Boda Zsuzsa Kunság Agrobázis nyílik Ismét új hasznos szolgáltatással bővült Soltvadkert. A Kunság Agrobázis a mező gazdaságból élő gazdák, termelők számára kínál ezentúl lehetőséget pályázatok elkészí tésére, a gazdálkodással kapcsolatos admi nisztráció és ügyintézés elvégzésére. Sajnos a gazdák tapasztalhatják, hogy az egyre so kasodó adminisztrációs terhek teljesítéséhez és a számukra elérhető pályázatok beadásá hoz segítségre lenne szükségük; ezt felis merve alapította meg a pályázatíró céget Szabó Krisztina és Lantosné dr. Mayer Zsuzsanna. Amint azt elmondták személyes ügyintézés sel, egyénre szabott tanácsadással segítik azokat, akik erre igényt tartanak, részletes tá jékoztatást adnak az aktuális támogatásokról, elkészítik, benyújtják a pályázatokat külö nösen a mostanában nagy érdeklődésre szá mot tartó szőlőterületek szerkezetátalakítási és átállási (támrendszer, fajtaváltás), illetve kivágási támogatással kapcsolatos pályázato kat. Ezeken kívül a cég segítséget kíván nyújtani az egyszerűsített adóraktárak beje lentési, elszámolási kötelezettségének teljesí téséhez is. Ha eddig nem jutottak el Önökhöz a megfe lelő információk, ha nem tudták milyen pá lyázati lehetőségek adottak és milyen támo gatást igényelhetnének tevékenységükhöz, a jövőben a Kunság Agrobázishoz fordulhat nak bizalommal. A cég a 06/ ös telefonszámon érhető el, ahol a oda forduló érdeklődőket szakmai és jogi segítséggel lát ják el. 4. Rendőrségi felhívás Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy nyomozást folytatunk K. Z. gyermekkorúval szemben, aki 2006 nyarán főként Soltvadkert belterüle tén, valamint az üdülőkörzetben is kerékpáro kat tulajdonított el. Az eljárás során lefoglalásra került 4 kerékpár, melyek többszörösen át lettek festve, ezért azok eredeti színe nem látható, a vázszerke zetről és egyéb kiegészítőkről azonban felis merhetők. Kérjük azokat a sértetteket, akiknek sérelmé re a nyár folyamán követtek el hasonló bűn cselekményt, hogy a Soltvadkerti rendőrőrsön jelentkezzenek szeptember Lopnak, csalnak, hazudnak A városon áthaladó bűnözők. Nemrégiben egy férfi és egy nő használta ki egy idős néni beteg ségét, amikor rokoni szálakra hivatkozva been gedte őket a házába, ahol aztán pénzt kértek tőle kölcsön. Miközben kérésüket teljesítette, kifi gyelték, honnan veszi elő a pénzt és a többit is el lopták, a távozáskor még arany ékszereket is ma gukkal vittek. Kérjük, hogy akiknek családjában, ismerősei körében beteg, idős, egyedülálló embe rek élnek, hívják fel figyelmüket a veszélyre. A legutóbbi esetben az elkövetők szociális mun kásoknak adták ki magukat és így jutottak be a házba. Figyeljünk egymásra! Soltvadkerti Rendőrőrs Kinek javasoljuk a rendszeres évi tüdőszűrést? 1. A panaszosoknak (krónikus köhögés, köpetürítés, nehézlégzés, mellkasi fájdalmak) 2. A 30 év feletti erős dohányosoknak (a passzív dohányosoknak is!) 3. Azoknak, akik poros (főleg kőpor, szénpor!), füstös, vegyszeres levegőn dolgoznak 4. A volt tüdőbetegeknek, tehát azoknak, akiket korábban TBC vel vagy tüdőrákkal kezeltek 5. Ha a családban volt már TBC s vagy tüdőrákos beteg 6. A rossz lakáskörülmények és táplálkozási viszonyok között élőknek (alkoholisták, hajléktalanok) 7. A cukorbajosoknak 8. A gyomorfekélyeseknek és gyomorműtötteknek 9. A legyengült, lesoványodott személyeknek 10. Az egészségügyben dolgozóknak A tüdőszűrésre hozza magával TAJ kártyáját! Szűrési órarend: hétfő: óra, többi napokon: 8 12 óra között. Dr. Kozma L. György Tüdőgondozó vezető főorvosa

5

6

7 Vadkerti Újság Választási információk Felhívjuk a tisztelt Választópolgárok figyel mét, hogy a szavazáskor feltétlenül vigyék ma gukkal érvényes személyazonosításra alkalmas okmányukat! A szavazóhelyiségek megegyeznek a tavaszi országgyűlési képviselőválasztás szavazóhe lyiségeivel. A kisebbségi önkormányzati választáson azok a polgárok vehetnek részt, akik július 15 ig kérték a kisebbségi névjegyzékbe történő felvételüket. Részükre a szavazás helye: volt Kántorkúti Is kola Soltvadkert, Szentháromság utca 26. szám. Szavazni október 1 jén 6 19 óráig lehet az önkormányzati képviselőjelöltekre és kisebb ségi önkormányzati jelöltekre a szavazásra ki jelölt helyeken. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK: Német kisebbségi jelöltek: Szerényi Imre (Schuller Imre) Szemlaki József (Schäffer József) Fülöp Jenő Ritter Imre Frei János. Forgó László (Fogl László) MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelöltjei: Sztojka Gyula Sztojka Sándor Sztojka Gábor Kővári Csabáné Nyúl Tamásné Az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület jelöltjei Farkas Viktor Farkas Sándor Kővári Mátyás Kővári Attila Soltvadkert Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye SZÍVESEN FOGADNA olyan gyógyászati segédeszközöket, (WC-szék, tolókocsi, ágytál, stb.), melyek az otthonokban feleslegessé váltak. Ezek kölcsönadásával segítségére lehetnénk olyan családoknak, akiknek az eszközök megvásárlása nehézséget jelent. Elérhetõségünk: Soltvadkert, Szentháromság u. 1., tel.: 78/ Elõre is köszönjük a segítséget! Tisztelt Soltvadkertiek! VÁLASZTÁS Lehoczki Frerenc a polgármester jelölt Immár az ötödik önkormányzati választás ad al kalmat és egyben lehetőséget is arra, hogy Önök elé álljak, és miután köszönetet mondtam, ismé telten kérjem az Önök támogatását. Köszönöm a megelőlegezett bizalmat, a bátorítást és a felkérést, amelyet megerősítettek a részemre elküldött, illetve személyesen átadott minden eddigit meghaladó számú kopogtató cédulák. Jó érzéssel tölt el, hogy a október 1 jén megrendezésre kerülő önkormányzati választáson Soltvadkert város polgármester jelöltje lehetek. A munkámat, közéleti tevékenységemet eddig is, és remélem ezután is, Önök fogják értékelni, ha ismét bizalmat szavaznak. Erre a tettekre alapo zott bizalomra szeretnék építeni, hiszen ma is azt vallom, hogy hosszú távon a cselekedetek sokkal hangosabban beszélnek, mint a jól hangzó ígére tek. Annak ellenére mondom ezt, hogy sajnos ma ennek az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. Közel 51 évvel ezelőtt születtem itt Solt vadkerten, egy ötgyermekes csábori parasztcsa lád negyedik gyermekeként. Középiskolát Ba ján, Főiskolát Zsámbékon, Egyetemet Gödöl lőn végeztem. Születésem óta itt élek, itt dolgo zom közgazdasági, pénzügyi területen. Az ön kormányzat megalakulása óta nyolc évig a pénzügyi bizottság elnökeként, majd nyolc évig a költségvetésért felelős alpolgármesterként te vékenykedtem. Jelenleg a Pack Star Zrt nél, mint főkönyvelő dolgozom. Városunk az elmúlt 16 évben a környék, sőt a me gye egyik legdinamikusabban fejlődő kisvárosa lett, mert tudtunk lakosság, képviselők, városve zetők a közös cél érdekében együtt munkálkodni. Ezt az együttmunkálkodást, és együvé tartozást szeretném tovább erősíteni. Hiszem és vallom, hogy csak összefogással, együttes akarattal tu dunk a jelenlegi nehézségeken is túljutni, és egy rendezett, virágzó, békés kisvárosi életet nyújtó Soltvadkertet tovább építeni. Ehhez a város anya gi alapjai biztosítottak. A jövő Soltvadkertjét csak egy tettre kész, rugal mas, a fiatalok dinamizmusára, az idősebbek ta pasztalatára, higgadt, érett bölcsességére építő képviselőtestület tudja megvalósítani. Egy ilyen önkormányzat állhat fel az Önök támogató szava zatával. A döntés az Önök kezében van, kérem szavazzanak legjobb belátásuk szerint. Tisztelettel: Lehoczki Ferenc Tisztelt Választók, Kedves soltvadkertiek! Ezúton köszönjük a részünkre eljuttatott, átadott ajánlószelvényeket, mellyel lehetõvé tették, hogy hivatalosan is jelöltté válhassunk. Kérjük, hogy október elsején is erõsítsék szavazatukkal a Fidesz-KDNP-Magosz, illetve az általuk támogatott független képviselõjelölteket. A megyei listán is a FIDESZ -KDNP-NEMZETI FÓRUM szövetségét keressék és a mellettük lévõ karikába helyezzék voksaikat! Font Sándor Haskó László Kárász András Dr. Kerényi János Kévés Imre Kocsis Ernõ Korsós Istvánné Lantos Szabolcs Májer Ferenc Somogyi László Temerini Ferenc Városunkért, Önökért és Önökkel fogunk dolgozni! szeptember 7.

8 VÁLASZTÁS Vadkerti Újság A FIDESZ zászlaja alatt EGY JÓLFEJLÕDÕ, BIZTONSÁGOS, BÉKÉS 8. FONT SÁNDOR Soltvadkerten szület tem, azóta itt élek fele ségemmel, három gyer mekemmel. Harmadik ciklus óta vagyok a tér ség országgyűlési képvi selője és a város képvi selőtestületének tagja. Továbbra is szeretném tapasztalatommal segí teni városunk fejlődését. Szeretném segíteni Lehoczki Ferenc polgármesterré válását, és majdani munkáját. Ő az a személy, aki végzett ségével, szakmai tapasztalatával, közigazgatá si ismeretével a város fejlődését, és harmóniá ját biztosíthatja. Munkámat az itt élők érdeké ben, a mezőgazdaságból élők és a vállalkozók fejlődésének elősegítésére szeretném fordítani. Továbbra is gazdálkodom, emellett több civil szervezetnek tagként segítem munkáját. HASKÓ LÁSZLÓ Soltvadkerten szület tem, itt élek és a jövő ben is itt szeretnék. Mondom ezt azért, mert hiszek az összefogás erejében. Lehet élhető vidéket, élhető Soltvad kertet teremteni, ha összefognak a jóakaratú emberek. Hogy legyen miért visszajönni a fiataljainknak. A helyi Gazdakör elnökeként mint szőlőtermelő és méhész képviselem a gazdákat, a vidéket. Az élhető vidék nem képzelhető el korszerű mező gazdaság és környezetvédelem nélkül. De nem képzelhető el kőműves, fodrász, tanár és mint keresztény mondom lelkész nélkül sem. A közösségért dolgozom gazdaköri elnökként és a megyei elnökség tagjaként, a méhészklub vezetőjeként, presbiterként és önkormányzati képviselőként, ahol a gazdasági, mezőgazdasá gi, oktatási és sportbizottság tagja vagyok. Négy évvel ezelőtt is és most is központi kér désnek tekintem a környezeti károk felszámo lását és megakadályozását. Kívánatos lenne mezőőrség felállítása. (A környező települése ken már van) Ezen gondolatok mentén fogok dolgozni a jövőben is magánemberként, és ha bizalmat kapok, képviselőként is. Bízom ab ban, hogy a választók okos és bölcs döntést hoznak, és olyan képviselőtestület állhat fel, mely képes megoldani a problémákat szeptember KÁRÁSZ ANDRÁS Szüleim pedagógusként dolgoztak itt Soltvad kerten, az elemi iskolát én is itt végeztem. Rend szerszervezői diplomával zártam tanulmányaim. Már gyermekkoromban elhatároztam, hogy Vad kerten maradok, bár csá bítottak dolgozni több nagyvárosba is. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy már az én korosztályom is, különösen a diplomások, a nagyobb városokban tudtak csak elhelyezkedni. Kiemelkedő fontosságú fel adatnak tartom egy multinacionális termelő vál lalat Soltvadkerten történő letelepedését, amely lendületet adhatna a városnak. Jobban ki kellene használni, hogy városunk két nemzetközi út találkozásánál, valamint vasút mellett fekszik. Az elmúlt négy évben részt vettem a pénzügyi bizottság munkájában, ahol józan gondolko dással sikerült a város pénzügyi egyensúlyát megtartani. Fontos szerepet tölt be életemben a sport, amit jó lenne a fiatalok felé kiszélesí teni, hiszen a mai számítógép és TV előtt ücsörgő világ elfelejt mozogni, beszélgetni. Az elmúlt évben bekapcsolódtam a református presbitérium munkájába, öröm látni hogy sokan ismét elfogadják az egyház közösségre nevelé sének jelentőségét. Azon szeretnék munkálkod ni hogy Soltvadkert városát sok más település példaként tudja maga elé állítani. DR. KERÉNYI JÁNOS Tizenhat év óta vagyok tagja a helyi képviselő testületnek a vadkerti választópolgárok bizal mából. A jelenlegi cik lusban a pénzügyi bi zottság elnökeként fő feladatomnak a város gazdasági, pénzügyi sta bilitását tekintettem óta országgyűlési képviselőként dolgo zom. Sok munkát elvégeztünk az elmúlt évek ben, de úgy gondolom, hogy még van tenniva ló az elkövetkezendő időszakban is azért, hogy Soltvadkert még sikeresebb, eredménye sebb és vonzóbb kisváros legyen. Parlamenti képviselőként támogatom Lehoczki Ferenc polgármesteri jelöltségét, és amennyi ben bizalmat kapok Önöktől örömmel tevé kenykedek az új képviselő testületben is. KÉVÉS IMRE független jelölt 1940 ben születtem Solt vadkerten, szüleim mind két ágon paraszti család ból származtak. Az álta lános iskolát a csábori tanyasi iskolában, a kö zépiskolát a kiskunhalasi Mezőgazdasági Techni kum levelező tagozatán végeztem. Fiatalon egyik alapítójaként a Jóreménység Szakszö vetkezet tagjaként szőlő és szántóföldi növény termesztéssel foglalkoztam ben felesé gemmel megalapítottam a Kévés Kft. cukor kis és nagykereskedelmet, mely az egész ország területére kiterjedő partnerkörrel rendelkezik. Alapító tagként jelen voltam a Gazdakör és a Krämer Fülöp Borlovagrend megalakulásánál és 1993 között sportvezetőként a labdarúgó szakosztálynál tevékenykedtem tól az ön kormányzat gazdasági bizottságában külsősként dolgoztam tól képviselőként, 2002 től pe dig korelnök képviselőként veszek részt a testü let munkájában. KOCSIS ERNÕ Székelyföldön szület tem és nevelkedtem, megtanultam az egy szerű emberek dolgos hétköznapjait élni. Solt vadkerten 25 éve élek a családommal, két gyermek édesapja va gyok. 20 éve neveztek ki a városi vízmű vezetőjé nek és ez a feladat számomra a legfontosabb, amit a lehető legmagasabb színvonalon szeret nék végezni, az Önök megelégedésére. Ezért elengedhetetlen, hogy mihamarabb megold juk a víz vastalanítását, javítsuk a szolgáltatás minőségét. Igyekszem mindent megtenni azért, hogy va lósággá váljon a tanuszoda elképzelése. A kör nyezetünk védelme mindannyiunk jól felfo gott, közös érdeke, ezen a területen nagyon sok hiányosságot kell még pótolni. Alapvető szemléletváltozásnak kell bekövetkezni. A képviselő testületben eddig szerzett tapaszta latom alapján tudom, hogy egy következetesebb, határozottabb és egységesebb városvezetésre van szükség. Ha újra bizalmat kapok Önöktől, szeretnék hozzájárulni ehhez a munkához.

9 tizenkét képviselőjelölt indul SZÉP ÉS VIDÁM SOLTVADKERTÉRT Vadkerti Újság VÁLASZTÁS KORSÓS ISTVÁNNÉ Soltvadkerten születtem mezőgazdaságból élő család gyermekeként. Kecskeméten szereztem kertész üzemmérnöki diplomát. A helyi szak szövetkezetek borásza tánál laborvezetőként dolgoztam. Jelenlek a Szőlőskert Pinceszö vetkezet vezetőjeként tevékenykedem. Férjem szintén a mezőgazdaság területén őstermelő ként saját gazdaságban végzi munkáját. Gyermekeim közül lányom okleveles építész mérnök, fiam középiskolás. Szomorú tény számomra, hogy városunk fia taljai nem találják megélhetés lehetőségét Soltvadkerten vagy térségünkben. Nagy szük ség van munkahelyteremtésre, ezért a helyi Önkormányzatnak és testületének kell tennie. Családi kötődésemből eredően szívfájdalmam a mezőgazdaságból élők sorsa. A helyi képvi selőknek közös erővel kell fellépnie a bajok orvoslására! A közösségért való tenni akará som példájaként említhetem a soltvadkerti borlovagrend létrehozásáért és működéséért végzett munkámat és a sportban való tevékeny ségemet, a női kézilabda szakosztály vezetését. LANTOS SZABOLCS Édesapámtól kapott örök ségem, munkám és hiva tásom a szőlőművelés, amely méltán egyik leg nagyobb értéke és hagyo mánya az itt élőknek. En nek szellemében dolgoz tam képviselőként, szem előtt tartva a gazdák és kisvállalkozók védelmét, támogatását a multinacionális cégekkel szemben. Továbbra is szeretném támogatni és képviselni a mezőgazdaságból élők érdekeit, hiszen ha ez a réteg ilyen mértékben apad, akkor ez Soltvadkert népességmegtartó erejét is csökkenti. A kis és középvállalkozások városunk másik fontos motorjai. Sajnos a multinacionális cégek letelepedését nem sikerült megakadályozni, ezért még inkább védenünk kell a kisvállalkozásokat. Legfontosabb rendező elv életemben keresztény hitem, melyet katolikus egyházközségi képvise lőként vallok és gyakorlok. Az önkormányzat és a keresztény egyházak közötti jó viszony ápolá sát továbbra is szeretném elősegíteni, fenntartani. MAJER FERENC Soltvadkerten nőttem fel, középiskolai tanul mányaimat Kiskőrösön végeztem. Az első mun kahelyem Szőlőskert Szakszövetkezet gépte lepén volt, majd a Medi corban helyezkedtem el ben vállalkozó ként gépjármű és alkat rész importjával és fémtömegcikk forgalmazá sával foglalkoztam. A szőlő, bor ágazattal szü letésem óta kapcsolatban vagyok. Munkahe lyem és vállalkozásom mellett mindig volt szőlőültetvényem. Édesapám mikor feladta az ÁFÉSZ tüzép telepen a munkahelyét, kibőví tette a családi szőlőültetvényeit óta főál lásban gazdálkodunk a családdal. Hetedik éve vagyok a soltvadkerti evangélikus egyházköz ség elnökségének tagja, idéntől az egyház gondnoka. Nős vagyok, két gyermek édesapja. Feleségem az evangélikus óvodában óvónő. Versenyszerűen asztaliteniszeztem. Szabad időmben méhészkedem, hosszú idő óta a soltvadkerti horgászegyesület tagjaként horgá szom. A mezőgazdaság és a vállalkozások elő segítésében szeretnék az önkormányzatban te vékenykedni. TEMERINI FERENC Kamarai alkalmazottként elsősorban mezőgazdasá gi támogatásokkal kap csolatos szaktanácsadás sal, vállalkozóként pedig pályázatkészítéssel fogla kozom. A rendszerváltás utáni első ciklusban a soltvadkerti önkormány zat gazdasági bizottságá nak, jelenleg pedig a pénzügyi bizottságának va gyok külsős tagja és megbízási szerződés alapján készítem az önkormányzat területfejlesztési pá lyázatait. Tanulmányaimat előbb a Kertészeti, majd a Közgazdasági Egyetemen végeztem. Nős vagyok, egy gyermek édesapja. Úgy érzem, aki közéleti szerepet vállal, bekapcsolódik valami lyen közösség ügyeinek intézésébe, az nem ke rülheti el megmérettetést. Számomra most érke zett el ez az idő. Amennyiben megtisztelnek a bi zalmukkal, továbbra is a gazdasági, pénzügyi te rületen szeretnék az önkormányzati munkában részt venni, elsősorban a fejlesztések forrásainak előteremtésére koncentrálva. SOMOGYI LÁSZLÓ Tősgyökeres Vadkerti családból származom. Az általános iskola után mezőgazdasági techniku mot végeztem, majd nö vénytermesztési üzem mérnöki diplomát szerez tem. A Gabonaforgalmi Vállalat után, a Kiskőrösi ÁG ban lettem a Takar mánykeverő üzem vezetője, majd a pirtói Május 1 Mg. Szakszövetkezet főmezőgazdásza voltam től tíz éven át vállalkozó falugazdászként dolgoztam tól Soltvadkert város hegybíró ja vagyok ben Szőlész Borász Szakmér nöki diplomát szerezetem. Jelenleg NVT tanács adóként is segítem a gazdákat szőlőtermesztési szakértőként től a Soltvadkerti TE társa dalmi megbízatású elnöki tisztét is ellátom. Fele ségem Győri Ella, gyermekeink Réka és Zsolt. Közel 9 ha szőlőültetvényt művelünk a családi gazdaságunkban. A gazdálkodók és vállalkozók érdekeit (is) szeretném képviselni továbbra is. A környezet védelmet és a sportot is szívügyemnek tekin tem. A sportoláshoz a feltételeket meg kell te remteni, a környezetünket pedig ápolni, szépí teni, védeni kell, hogy így minden tekintetben szép, vidám alföldi kisvárosban élhessünk. ZSIKLA GYÕZÕ független jelölt Soltvadkerten születtem, jelenleg is itt lakom fele ségemmel és három isko lás gyermekemmel. Az általános iskola után Bu dapesten borászként vé geztem, majd belkeres kedelmi áruforgalmi és gazdálkodási szakképesí tést szereztem. Gazdál kodóként tapasztalom, hogy egyre nehezebb a mezőgazdaságból megélni. A magyar áruk fo kozatosan kiszorulnak a piacról, melynek mun kanélküliség és elszegényedés a következmé nye óta máig részt veszek az önkormány zati munkában. Nem vagyok híve a növekvő terhek lakosságra történő áthárításának, szerin tem az önkormányzatnak és intézményeinek is takarékoskodni kell. Ez a véleményem konkrét ügyekben gyakran okozott vitát, de ez így termé szetes, hiszen néha nehéz a képviselőknek az ön kormányzat érdekei, és a lakosság érdekei között a helyes kompromisszumot megtalálni! szeptember 9.

10 VÁLASZTÁS Vadkerti Újság A Magyar Szocialista Párt TÁMOGASSA AZ EGYENSÚLYT, CSILLAG GÁBORNÉ VÁLLALKOZÓ Soltvadkerten élő, ipari tevékenységet folytató vállal kozó vagyok. A Szőlőskert Mezőgazdasági Szakszövetkezet Mű anyagipari ágazatánál szerzett tapasztalatok alapozták meg az 1993 ban alakuló vállalkozásomat. Városunkban a műanyagipar munkahelyteremtés és megélhetés motorja. Az elmúlt évek alatt igen nagy változáson ment át az ágazat. A további fejlődését egy jól működő iparipark és jól képzett szakember gárda nagyban elősegítené. Azt tapasztalom, hogy szakokta tás nem csak ágazaton belül, de más szakmák esetében sem megoldott. Segí teni kívánom, hogy a tanulni szándékozó fiatalok szakképzést kaphassanak. A vállalkozásomban is kiemelt figyelemmel foglalkozom a környezetvéde lemmel. A környezetet nem károsító, lebomló műanyag mind szélesebb kör ben való alkalmazásának népszerűsítése számomra nagy jelentőséggel bír. A szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazni fogom. A nők közéleti és város vezetői feladat vállalása Soltvadkert jövője szem pontjából is meghatározó lehet. Azon jó és nemes célokat, amelyek a város érdekeit szolgálják a jövőben is támogatni kívánom. Az önkormányzati választáson a szavazatával szava zatukkal lehetőséget nyújtanak számomra, hogy ezek ne csak célok legyenek, hanem valósággá válhassanak. Bizalmukat, támogatásukat előre is köszönöm. HORVÁTH KÁROLYNÉ NY. PEDAGÓGUS Életem nagyobb részét Soltvadkerten töltöttem. Itt kezdtem pályafutásom, majd egy kis kitérő után ide tértem vissza. Tanítóként sok emberrel kerültem kapcsolatba. Megismertem és szívesen foglalkoztam az itteni emberek gondjaival, problémáival. Az Önök támogatásával ezek megoldásában is részt vehetek, mint önkormányzati képviselő. Célom elsősorban az ifjúság és az idősek képviselete. Fontosnak tartom, hogy olyan intézményrendszer jöjjön létre városunkban, ahol a 8. osztályt végzett gyerekek szakmát tanulhassanak, majd itt helyben el is tudjanak helyezkedni. Az sem lényegtelen, hogy ezt milyen iskolai környezetben érik el. Azon leszek, hogy előmozdítsam az iskola épületének nemcsak a külső, hanem a belső korszerűsítését. Soltvadkerthez méltó, a huszonegyedik század követelményeinek megfelelő oktatási központ kialakítását szorgalmazom. Szükségesnek tartom a megváltozott munkaképességűek és a kisnyugdíjasok kiegészítő jövedelemhez juttatását a foglalkoztatás további bővítésével. Partner leszek minden olyan kezdeményezésben, ahol az egészséges környezet kialakítása a cél. Amennyiben céljaimmal egyetértenek, kérem Önöket, tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazatukkal! KERESZTES LÁSZLÓ GÉPÉSZTECHNIKUS Soltvadkerti családból származom és egész életem és munkám ehhez a városhoz kapcsolódik. Az ipari tevé kenység mellett a mezőgazdasággal is foglalkoztam. Ezen időszak alatt sok emberrel kerültem kapcsolatba, melynek során megismertem mindennapi gondjaikat, problémáikat. Véleményük alapján úgy érzem, hogy a város vezetésében tapasztalataimat tudom hasznosí tani. Az elmúlt időszakban megítélésem szerint elha nyagolt terület volt a munkahelyteremtés és a szakkép zés. Fontosnak tartom, hogy új munkahelyek jöjjenek létre. Ennek egyik akadálya a térségben a szakmai képzés hiánya, alacsony szervezettsége és színvonala. Ma már azok a települések remélhetnek mun kahelyteremtő beruházásokat, amelyek megfelelően képzett munkaerővel rendelkeznek. Ennek városunkban korábban jelentős hagyományai voltak. Újra szervezését fontos feladatnak tekintem. Támogatok minden olyan kez deményezést ipari, mezőgazdasági vonatkozásban, mely a foglalkoztatást, boldogulást és a népesség megtartását segíti elő. Ezen a területen történő si keres előrelépések a kereskedelem és a szolgáltatások életben maradását, fej lesztés és bővítés lehetőségét teremtik meg. Bizalmával és szavazatával kérem támogasson! GRÓSZ SÁNDOR VÁLLALKOZÓ Grósz Sándor vagyok, 45 éves, családi vállalkozásban dolgozom, huszonkét éve élek Soltvadkerten. Felesé gem, Grószné Havasi Rózsa, általános iskolai tanárnő. Két lányunk van, egyikük egyetemista, másikuk gim nazista től a Magyar Szocialista Párt soltvadkerti szervezetének vagyok az elnöke, valamint megyei vá lasztmányi tagja. Önkormányzati képviselővé választásom esetén azon fogok dolgozni, hogy az eltelt négy év politikai okok ból létrehozott merev elzárkózást az országos és me gyei kormányzattal szemben felszámoljuk. Meggyőződésem, hogy a kistér ség többi települése Soltvadkerttel ellentétben sok hasznot húzott abból, hogy együtt tudott dolgozni a kormánnyal és a megyei közgyűléssel. Ez a több milliárd forintnyi fejlesztést jelentett. Nem engedhetjük meg azt, hogy a város kimaradjon vagy háttérbe szoruljon az Európai Uniós pénzek odaíté lésében, azok felhasználásában. Kérem a tisztelt vadkerti választópolgárokat, szavazataikkal támogassák az MSZP képviselőjelöltjeit, megválasztásuk esetén jó eséllyel és hatékonyan fogjuk érvényesíteni a város és lakói érdekeit! szeptember

11

12 VÁLASZTÁS Vadkerti Újság A független képviselő jelöltek is PÁRTHOVATARTOZÁS NÉLKÜL éves, nős, egy gyer mek édesapja, rend szerszervező, informa tikus mérnök. Solt vadkerten tíz éve kezdtem földmérő munkatársként, hat éve a közigazgatásban dolgozom, előbb a he lyi Okmányirodában, jelenleg a Kiskunhalasi Körzeti Földhivatalban, mint földmérő és rend szergazda helyettes. Fontosnak tartom többek között: az oktatás, a sport színvonalának emelé sét; a közpénzből gazdálkodó szervezetek haté szeptember FORGÓ ERZSÉBET Huszonhat éve kezd tem tanítani Soltvad kerten, ahol gyer mekéveimet is töltöt tem. Szüleim hatására, akik a szőlőter mesztéssel is megis mertettek választot tam a Nyíregyházi Tanárképző Főisko lán a biológia mező gazdasági ismeretek és gyakorlatok szakot. A tanítás mellett a női kézilabdacsapat edzése it is vezetem, s az utánpótlás biztosítása érde kében a diáksportban is szép sikereket értem el tanítványaimmal.1994 óta vagyok önkor mányzati képviselő, és a Művelődési Oktatási és Sportbizottság elnöke. Az elmúlt évek alatt a művelődési és oktatási intézmények műkö dési feltételei és körülményei rendkívül sokat javultak. Az új művelődési ház az iskola és az óvodák felújítása a képviselő testület és az or szággyűlési képviselők munkáját dicséri. A következő választási ciklusban reményeim szerint a sportlétesítmények felújítására is lesz lehetősége a városnak. Képviselői tevékeny ségemmel segíteni szeretném az általános iskolai oktatás és sporttevékenység színvona lának további emelkedését, valamint az egész ségügyi ellátás körülményeinek javítását. Eddigi közéleti és sportbeli tevékenységem remélem, meggyőzte Önöket, hogy a jövőben is megfelelően tudom szolgálni a város érde keit. A mennyiben továbbra is érdemesnek ta lálnak bizalmukra, kérem, hogy szavazataik kal támogassanak október 1 jén. SIMON JÁNOS konyabb, takarékosabb gazdálkodását; az ide genforgalom, a turizmus további fejlesztését; belvíz és csapadékvíz elvezetését; meglévő érté keink megőrzését, karbantartását; közbiztonság és köztisztaság javítását. Városunk fejlődése szempontjából lényeges a fejlesztéseket segítő pályázatok készítése, új munkahelyek teremtése, termálfürdő megvaló sítása, a fiatalok foglalkoztatása. Független képviselő jelöltként úgy gondolom a testület munkája akkor a leghatékonyabb, ha a lakosság és a vállalkozások érdekeit képviselve valósítja meg küldetését. Pártpolitikától függetlenül el kell fogadnunk a jóra való törekvést, és olyan képviselőket kell választanunk, akik képesek a párbeszédre, a kompromisszumra. Közigaz gatásban és földügyekben szerzett tapasztala tommal szeretném segíteni a Képviselő Testület munkáját. Ehhez kérem támogatásukat és sza vazatukat október elsején! SÁROSDI SÁNDOR 1949 ben születtem, azóta kis megszakí tással Soltvadkerten élek. Mezőgazdasá gi főiskolát végez tem 1970 ben óta főállásban szőlő termesztéssel és bo rászattal foglalko zom. Immár 6 éve vagyok a Soltvadkert Kiskőrös Petőfi Horgászegye sület elnöke. Az egyesületnek közel 500 tag ja van. E két dolog miatt vállalom a megmé rettetést független jelöltként, mert meggyő ződésem szerint e csoport érdekét csak pár toktól függetlenül lehet végezni. Egyesüle tünk a halászati jog hasznosítója a Vadkerti tón, így a tó tulajdonosával közös az érde künk abban, hogy minél jobb állapotban fent maradjon. Fokozottan kell figyelni a vízmi nőség javítására, valamint a vízzel való gaz dálkodásra. Fontos feladat a tó strandon kí vüli területeinek rendezetten tartása, ha adó dik lehetőség (pályázat), a keleti délkeleti ol dal horgászhatóvá tétele iszapkotrással, part rendezéssel. Ezzel is növeli a Vadkertre irá nyuló horgászturizmust. Röviden tehát két fontos ok miatt szeretnék képviselő lenni: 1. Horgászérdekek képviselete 2. Termeléssel foglalkozó emberek képvise lete KÁPOSZTA LAJOS 38 éves vagyok, nős, feleségem Tóth Kata, szülésznő, lányunk Sá ra, 3 éves. Végzettségem törté nelem német szakos középiskolai tanár, idegenforgalmi szak közgazdász, művelő désszervező. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik nekem adták a kopogtató cédulájukat! Jómagam nem vagyok tősgyökeres vadkerti. Eddigi életem során többfé le munkát, feladatot elláttam. Most Soltvadkerten lakom és dolgozom. A művelődési ház igazgató ja vagyok két éve, emellett 1991 óta saját vállal kozásom is van. Látom, hogy az országban és vá rosunkban egyre rosszabb az emberek hangulata, ami azonban a magyar népnél általában nem függ össze sem az anyagi, sem a politikai helyzettel. Vallom, hogy bajainknak leginkább mi magunk vagyunk az okozói, először tehát itt van tenniva ló. Számomra a jövő záloga az értelmes, gondol kodó emberek (nem csak az értelmiség) megbe csülése, a szabadidő tartalmas eltöltése és a belső lelki szellemi rend megteremtése. A helyi képvi selő testületben végzettségemet tekintve az ide genforgalmi, az oktatási, az ifjúsági és a kulturális ügyekhez tudnék érdemben hozzászólni. Minden olyan kezdeményezést támogatok, amely Soltvadkert jövőjét szolgálja. TÓTH PÁL 52 éves, nős, három gyermekes apa va gyok, mint gépjármű oktató vállalkozó dol gozom. Soltvadkertiként látom az itt élők problémáit. Képviselőként szeret ném elérni, hogy a he lyi adókat a minimális szinten tartsuk, őriz zük meg az önkormányzati vagyont, segítsük a munkahelyek teremtését, vállalkozók letelepe dését adókedvezménnyel. Szeretném elérni, hogy polgármesteri hivatal a lakosságot szolgál ja, a határozathozatali harminc napos határidő ti zenötre csökkenjen, a művelődési ház ne zárjon be nyáron egy hónapra, legyen szórakozási lehe tőség a fiataloknak. Ezek megvalósításához ké rem bizalmukat, támogató szavazatukat.

13 a város javát akarják MÉRETTETIK MEG MAGUKAT Vadkerti Újság VÁLASZTÁS MUCSI HELGA Független vagyok csa ládjogilag és politikai értelemben egyaránt. Soltvadkerten élek, és a kiskőrösi Wattay Középiskola és Szak iskola tanára vagyok 2002 óta. Már négy évvel ezelőtt is meg mérettettem magam független jelöltként, és ha nem is sikerült bejutnom, úgy érzem so kaktól kaptam biztatást, erősítést. Nem hátrá lok meg ha kudarc ér, kitartó vagyok és elszánt terveim megvalósításában. Képviselő ként az lenne a célom, hogy a városunkat érintő problémákat ne csak vizsgálgassuk (némelyeket 30 éve), hanem meg is oldjuk. Gondolok itt a szennyvíztisztításra, vízelve zető árkok és csatornák kapacitásának növe lésére, hulladékfeldolgozásra, kerékpárutak, útburkolatok további fejlesztésére, villamosí tás fokozására, oktatás színvonalának emelésé re, csak hogy a leglényegesebbeket kiemeljem. Nagyon fontos, hogy végre rájöjjünk, Soltvadkert nem a helységjelző tábláig tart csak, hanem a rétre folyó szennyvíz, a külte rületi petróleumlámpás tanyák és a szemétte lep bűzös dombjai is a miénk, amit fel kell vállalnunk, ha azt akarjuk, hogy településünk levegője, vizei, földje és szellemisége tiszta és élhető legyen az utódaink számára is. E fel adatok elvégzéséhez kérem az Önök támoga tását október elsején. UDVARHELYI ATTILA 1987 óta élek és tevé kenykedem Soltvad kerten óta va gyok a soltvadkerti Kossuth Lajos Általá nos Iskola és Alapfo kú Művészetoktatási Intézmény igazgató ja. Az eltelt két év alatt, lehetőségem nyílt közelebbről megismerni a képviselő testület munkáját. A szülőkkel, valamint az eddigi kialakult kap csolatrendszeremmel közvetlenül és több szinten találkozom a problémákkal. Függet len jelöltként legfontosabb feladatomnak a városunk fejlődését előmozdító elképzelé sek szorgalmazását és támogatását tartom. Ennek szellemében kívánom végezni önkor mányzati képviselői munkámat, amennyiben a választópolgárok megtisztelnek bizalmuk kal. Bár szakértelmem elsősorban a közéleti, kulturális, sport és szabadidős, nevelési okta tási tevékenységekre irányul, a gazdálkodási kérdésekben is számíthatnak felkészültsé gemre, felelősségteljes ítélőképességemre. Egy város életének szervezésében minden képp előtérbe kell helyezni a helyi lakosok ér dekeit, igényeit. Nem kívánok felelőtlenül ígérgetni, sokkal inkább eredményesen csele kedni. Biztos családi hátterem feleségem és három gyermekem nagy erőt, motivációt ad ehhez. Tisztesség, szakszerűség, eltökéltség, hazaszeretet vallom, hogy ezeknek kell ve zérelniük. DELY GÉZA Településünkön több, mint negyven éve foly tatok közéleti tevé kenységet valamilyen formában. A rend szerváltozás után is vállaltam feladatot a város különböző tes tületeiben. Tizenkét éve, mint önkor mányzati képviselő dolgozom, a napi munkám pedig a mezőgaz dasághoz illetve műanyagiparhoz köt, így megfelelő tapasztalatom és rálátásom van a gazdasági életre és a város dolgaira. Solt vadkert sokat fejlődött az elmúlt években, de a kérdés mindig ugyanaz: hogyan érzik magu kat a mindennapok során az itt élők? Azért dolgoztam és dolgozom jelenleg is. Az a min denkori cél, hogy a vadkerti emberek itt érez zék jól magukat, itt tudjanak tisztességgel megélni, jövőt kínálni gyermekeiknek. A vá lasztók támogatásával úgy érzem tudok és akarok is tenni a Soltvadkertért, hogy a város folyamatosan fejlődjön, hogy szívesen jöjje nek hozzánk vendégségbe közeli és távoli is merősök, hogy szívesen telepedjenek meg itt a vállalkozások, teremtsenek ez által munka helyeket, biztonságot a családoknak és a vá rosnak egyaránt. Köszönöm az eddigi bizalmu kat, a részemre eljuttatott ajánlószelvényeket és előre is köszönöm szavazatukat október el sején, amikor eldől, hogy az Önök jóvoltából kik fogják képviselni a lakosságot a testület ben. BEZSENYI LÁSZLÓ 1946 ban születtem, két felnőtt gyerme kem van. Építési vál lalkozóként több év tizede tevékenyked tem a településen és környékén. Felkérést kaptam vállalkozó és iparos társaimtól az újabb kihívásra füg getlen jelöltként. Természetesen ennek vállalására megfelelő rálátásnak kell lenni a település napi és hosszú távú gondjairól. Foglalkozásom kap csán sok információval rendelkezem, és az elmúlt években, az Önkormányzatban vég zett munka révén ismerem milyen feladat vár egy jelöltre. Az eddig végzett és önként vállalt feladatom mindig is a közösségi érde ket szem előtt tartva végeztem. Hogy ezt jól vagy rosszul, és hogy ismét alkalmasnak ta lálnak e a tisztelt Választók, úgy gondolom, hogy ezt szavazataikkal értékelik majd. Hiszem, hogy a helyi gondokat itt helyben kell megoldani. Tudom, hogy a város megle vő lehetőségei mellett új kitörési és fejlődési pontokat kell találni az itt élő emberek boldo gulása érdekében. Ezért szeretném minden erőmet és lehetőségemet latba vetni. Nagyon sokan biztattak, hogy jelöltessem magam polgármesternek is. Nem szeretnék csalódást okozni senkinek, ezért arra kérem a tisztelt Választókat, ha úgy ismernek: mindig tudtam felelősséggel dönteni, akkor higgyék most is ezt tettem, amikor nem je löltettem magam. Pontosan azért, mert az in formációk birtokában úgy ítéltem meg, hogy a jelöltségem a városban feszültséget kellett volna, melyet nem szeretnék. Úgy gondolom a nyugalom és egy ésszerű összefogás amely nem jelent hátrányt senki számára és a város érdekét szolgálja számomra fonto sabb, mint hogy ki milyen posztot tölt be. Véleményem szerint egy Soltvadkert méretű településen nem engedhető meg, hogy köz vetlen pártpolitikai érdekek mentén szüles senek a döntések. A döntések meghozatalá nak egyetlen célja lehet: a városban élő em berek érdekeinek szolgálata. Nem félreállni akarok, hanem ha lehet még határozottabb hozzáállással és ésszerű együtt működéssel a város javát szolgálni, melynek a lehetőségei úgy ítélem: adottak szeptember 13.

14

15 Nyári színház volt Vadkerten KEVÉS HELYI ÉRDEKLÕDÉSSEL A helyzet ismerõs: reality-, azaz valóság-show indul az egyik kereskedelmi tévécsatornán. A válogatóra egy 17 éves lány, Zsuzsa is jelentkezik, akit beválaszt a bizottság. Itt most megmutathatja. De mit is? Kinek? Miért? Errõl szól a Continental Színtársulat Alá-Való Világ címû másfél órás színdarabja, melyet augusztusban városunkban is bemutatott miskolci bázisú, keresztény színjátszó csoport. A történet mai: egy tévéfüggő átlagcsaládban él Zsuzsa, a középiskolás diák, akire a különböző sorozatok miatt nem ér rá a családja. Mindig van Valami a tévében, amit Nézni kell! Nem hallgatják meg élményeit, nem vigasztalják meg, ha gondja van, és nem kap választ kérdé seire sem. A buszon egy mellé keveredett ke resztény lány mesél neki Jézusról, a Megváltó ról. Ez látszólag nem tesz rá nagy hatást. Ezután jelentkezik egy valóságshow válogatóra, és be kerül a műsorba. A műsorvezető különböző pró batételekre hívja a résztvevőket: csábítás, asz taltáncoltatás, versenyivás a söntésben... Noha Zsuzsának egyre kevésbé tetszenek ezek, vala mi miatt mégis mindig megfelel. Pedig nem is megy bele a buliba!... A végén annyira jól veszi Vadkerti Újság az akadályokat, hogy meg is nyeri a versenyt. Éppen ez az, ami megvilágosítja: amikor sikert ért el egy egy feladatnál, az az akkor elmondott imái miatt történt. És neki ettől kezdve az a fel adata, hogy a kapott isteni szeretetet továbbadja azoknak, akikkel találkozik. Így sikerül lelket ad ni közönyös családtagjainak, és vigaszt nyújtani egy hozzá hasonló sorsú fiatalnak az autóbuszon. Érdekes, hogy a teltházat vonzó előadásra a mű velődési házban alig 30 helybéli volt kíváncsi, pedig a szervezők Hegyi Emőke evangélikus hitoktatóval az élen igencsak kitettek magukért. Ellenben jöttek szép számmal Kiskőrösről, Kis kunhalasról, Tázlárról, de még Bajáról is. Így tá gul lassan a kistérségi szerepkörünk... ifj. Káposzta Lajos 40 éves találkozót tartottak A VIII. a osztály négy évtizede összetart Rigó Mária, Vörös Aranka, Haász Jolán, Noé Zita, Mátravölgyi Margit, Topolai Béla, Kuncz Sándor, Májer Imre, Hirsc Ferenc, Kévés Béla, Kaposvári Imre, Paál Ferenc, és Mészáros József. NÉZELŐDŐ Szeptemberi programok BODELSHAUSEN Az őszelő az iskolakezdés és a szüret ideje, ami nem tesz lehetővé nagyobb rendezvénye ket. Bodelshausenben azonban a hónap köze pén rendezik a hagyományos Utcai Feszti vált, melyen városunkat több mint negyven fős delegáció képviseli. Ennek tagjai képvise lők, borászok, németül beszélő fiatalok, a bemu tatkozásunkhoz szükséges technikai személyzet (szakács, zenész, felszolgáló) és a kapcsolatokat rendszeresen ápoló családok lesznek. A város je lenét, iparát és idegenforgalmi kínálatát külön kiállításon mutatjuk be. FOTÓKIÁLLÍTÁS Szeptember 15 ig tekinthető meg a művelődési házban az a fotókiállítás, melyen 14 Bács Kiskun megyei művész mutatkozik be. A képek stílusa és témái különbözők, ezért is jelent nagy élményt egy pár perces séta a ház dísztermében és folyosóján. NAGY UTAZÓK Szeptember 21 én csütörtökön órai kezdettel Karaván Klub indul a Városi Könyvtár szervezésében. Ezen havi rendszerességgel nagy utazók számolnak be kalandjaikról. Az első estén Király Gábor kiskunhalasi népművelő tart vetítettképes előadást külföldi útjairól. Címe: Kaland a mai világban. A fő csapásirány Új Zéland lesz, ahol ugyebár nem sokan jártak közülünk. A belépés ingyenes. FELHÍVÁS A művelődési ház szeretettel várja azon fiatalok (és idősebbek) jelentkezését, akik a szüreti fesztiválon a szervezők segítségére lennének. Munkák: ügyelet, vendégkísérés, könyvárusítás, stb. Info: 20/ , vagy személyesen a helyszínen szeptember 15.

16 Vadkerti Újság HIDETÉSEK Anyakönyvi események Apróhírdetések Köszönetnyílvánítás Születések: (augusztus): Varnyú Dóra (an. Törteli Erika), Török Nándor (an. Deák Tünde), Udvarhelyi András (an. Jakó Krisztina) Halálozások: (augusztus): Lehoczki Istvánné Bolvári Erzsébet; Szomor Vilmos; Kolompár Péter; Ferencz László; Bozorádi Emánuelné Filus Jolán; Szakál Lászlóné Haász Erzsébet Mária Házasságkötések: (augusztus): Kapás Krisztina és Havanecz Csaba Bezsenyi Boglárka és Dr. Salacz László Dr. Gyenizse Katalin Erzsébet és Ürmösi János Zsolt Nagy Ildikó és Veréb László Laczi Nóra Klára és Németh István BIZTOSÍTÁSKÖTÉS AZ OKMÁNYIRODÁNÁL Kirándulásokhoz: - turista casco 7, 14 és 30 napra is - zöldkártya kiadás GFB biztosításokhoz - utasbiztosítás Vállalkozóknak: - fuvarozói kezes biztosítások - vállalkozói biztosítások - CMR biztosítás Egyéb: - lakás- és életbiztosítások - lakáskassza - nyugdíjbiztosítások Mindent az Ön igénye szerint Kérje ajánlatunkat több biztosító választékából Szentgyörgyi Sándorné biztosítási alkusz Tel.: * Tel./fax: 06-78/ Bócsai u. 16. szám alatti családi ház kiadó! Tel.: 06 70/ m 2 es Orczy utcai építési telek építési en gedéllyel eladó. Érd.: 06 70/ Gyermekfelügyelet, korrepetálás. Tel.: 06 20/ Soltvadkert, Szőlő u sz. alatti 1200 m 2 es telek eladó. Érd: Árpád u / Szőlőkaró és jó minőségű huzaldrót (bontott) eladó. Tel.: Kiskőrösön, Liget u. 5. szám alatti téglaépületben, 54 m 2 es, I. emeleti, 2 szobás, gázfűtéses, erkélyes, felújítandó lakás eladó. Irányár: Ft. Mobil: 06 70/ Bontott cserép eladó Kiskőrösön Szõlõfelvásárlás azonnali fizetéssel Mindenfajta kék és fehér szõlõt megfelelõ érettségû és minõségû állapotban napi áron vásárolunk. Ütemezés: Schiszler Péter Soltvadkert, Ifjúság u / Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Gáspár Istvánné Strubl Katalin temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Schmél Attila temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család Elmentél tőlünk, pedig fontos voltál, Értünk küzdöttél, értünk dolgoztál. De szívünkben tovább élsz, emléked nem száll tova, Mert akit szerettünk, az nem hal meg soha. Szakál Lászlóné Haász Erzsike augusztus 28 án 58 éves korában váratlanul elhunyt. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén megjelentek, sírjára elhelyezték a kegyelet virágait és mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család 16. IMMOBILIEN PROKAI Német-magyar INGATLANIRODA KERES külföldi érdeklõdõi számára tanyákat, nyaraló ingatlanokat kastélyokat, kúriákat. Az ingatlanfelvétel ingyenes! Tel.:76/ Mobil: 30/ szeptember A keceli FARKAS AUTÓBONTÓ személygépkocsit végleges kivonással átvesz, tehergépkocsit vesz. Tel.: 30/

17 Vadkerti Újság Szüreti Fesztiváli hívogató AJÁNLÓ GAZDAG PROGRAMOK TÍZ NAPON KERESZTÜL SZEPTEMBER 29. PÉNTEK A szüreti fesztivál központi megnyitója Megnyitja: Jónásné Farkas Ágnes Közreműködik: a Carmina Hungarica Orff Zenekar, Gál Szilvia fuvolán, Pethő Villő zongorán, az iskola tanulói és tanárai Köszöntőt mond: Berkecz László, polgármester DIÁK DISCO helyi általános iskolások részére az új iskola zsibongójában Mozifilm: SZŐKE KÓLA A belépés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából ingyenes. SZEPTEMBER 30. SZOMBAT Szüret Kupa Nemzetközi Gyermek Birkózó Verseny a 20 éves Városi Sportcsarnokban Diáksportnap az iskola sportudvarán Magyar kutyafajták bemutatója az is kola sportpályáján Kutyaszépségverseny a Vörös téren (oltási könyv szükséges). Nevezés órától Szüreti hangverseny a baptista imaházban. Műsoron: zsoltárfeldolgozások a baptista énekkar és zenészek előadásában. Igét hirdet a gyülekezet lelkipásztora, Kelédi Géza Mozifilm: Las Banditas OKTÓBER 1. VASÁRNAP Kiállítás a kerámia tanszakosok nyári alkotótábori munkáiból a Találkozás Házában. (Mintegy 30 gyerek kisplasztikái, domborművei, edényei) Rendező: Krebsné Tuska Zsuzsa Mozifilm: Las Banditas OKTÓBER 4. SZERDA Daróczi Csaba fotóművész vetítettképes előadása a művelődési ház nagytermében. Belépőjegy: 300 Ft OKTÓBER 6. PÉNTEK A Soltvadkerti Óvodák szüreti ünnepe zenével, színházzal, vásárral az Arany János utcai óvodában Színházi est a művelődési házban Az erdélyi testvértelepülés Ezüstnyilak Színjátszó Csoportja bemutatja: Kosztolányi Dezső: Pacsirta c. színművét. Belépőjegy: 300 Ft. Időtartama: 1 óra Hetényi Vera kerámiái és kézzel készített fotóalbumok kiállításának megnyitója a régi műv. ház nagytermében. A fesztiváli hétvégén minden nap megtekinthető A vadkerti Device rockzenekar bulija. a Tűzoltó szertárban. Belépő: 300 Ft OKTÓBER 7. SZOMBAT Országos Főzőverseny és Gazdatalálkozó a Vadkerti tónál. Nevezni egyénileg vagy csoportokban előzetesen szeptember 30 ig Nagy Péternél (30/ ) Nevezési díj Ft Minden nyersanyagot, a főzéshez szükséges kellékeket, kostolótálakat stb. a versenyzőknek kell hozni. A verseny fővédnöke: Haskó Béla a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetke zet ügyvezető igazgatója Kategóriák: 1. Birka ételek sütve, főzve, bográcsban 2. Bográcsos és egyéb ételek A Gazdatalálkozó előadói: dr. Ángyán József professzor Font Sándor országgyűlési képviselő Jakab István MAGOSZ elnöke, Tó körüli futóverseny korosztályok szerinti bontásban Kévés Béla szervezésében. Ugyanitt Kutyafutta is lesz: a gazdik és kutyáik közös futása. A Soltvadkert Kiskőrös Petőfi Sporthorgász Egye sület nyílt, parti horgászversenyt hirdet a főző verseny ideje alatt Nevezni a helyszínen a strand Camping melletti bejáratnál ig. 13 órától eredményhirdetés és díjkiosztás. Nevezési díj: az Egyesület tagjainak Ft, nem egyesületi tagoknak Ft, Versenyen 1 bot 1 horoggal használható tetszőlegesen! Ebédet előzetes bejelentkezés alapján térítés ellenében 700 Ft/fő; tányért, evőeszközt mindenki hozzon! Jelentkezés: 78/ , valamint a Szentháromság ut cai kerékpár üzletben (a Postával szemben) Délelőtt targonca ügyességi verseny a Komat'su márkanév támogatásával a tó melletti teniszpályán Kévés Imre szervezésében. Járművet biztosítanak. Mellette: Csúszós autó gyakorlatok kezdő és profi vezetőknek ingyenesen tól Az Egyesített Szociális Intézmény udva rán Schneider Péterné festett hartai sváb bútorainak bemutatója és árusítása tól Festménykiállítás és vásár a művelődési ház felső kiállítótermében. Délután nyílik a Borutca Terasz és járdabál Csittánál, sütögetéssel. Péntektől vasárnapig grillezett ételek és minőségi vadkerti borok várják a betérőket Szüreti nagybál vacsorával. Sztárvendég: Komár László. Nyitótánc: vadkerti és sarmasági táncosok. Zene: Szamosi zenekar. A vacsoráról Pálinkás Attila és csapata gondoskodik. Menü: raguleves gazdagon, marhapörkölt, süte mény, aperitif és bor. Belépőjegyek elővételben a művelődési házban és a sportcsarnokban. Vacsorás belépő: Ft, vacsora nélküli asztalhoz Ft, diáknak és nyugdíjasnak: 500 Ft. Újdonság: csütörtök reggeltől megvásárolva a vacsorás jegy drágább: Ft. Vendégvárás tól OKTÓBER 8. VASÁRNAP 8.30 Mise Soltvadkertért és minden lakójáért a katolikus templomban Nyitott Pince program a Frittmann Testvérek borászatánál. Ingyenes Eötvös u. 5., Tel: 78/ Ünnepi testületi ülés a művelődési ház nagytermében. Díszpolgári cím és a városi kitüntetések átadása A felvonulók közös ebédje a Gumis büfé előtti téren. Az ebéd és a felvonulás rossz idő esetén elmarad tól Szőlőfeldolgozás hagyományos eszközökkel a borutcán ig Szüreti felvonulás fogatokkal, lovas kocsikkal, csőszpárokkal, régi és új munkagépek kel. (útvonal a műsorfüzetben.) A felvonulás rossz idő esetén elmarad tól Szabadtéri színpadi műsorok díszvendég: Crystal kor. Rossz idő esetén helyszín a sportcsarnok Információk: A rendezvény menetéről: 20/ (Káposzta Lajos, műv. ház ig.) A piactéri helypénzekről: 20/ (Hári Miklós, KOMSZOLG Kft. ügyv. ig.) Közterületi árusításról: 78/ (Molnár Tibor, közterület felügyelő) szeptember 17.

18 TARTALMAS Vadkerti Újság Oklevelet kaptak a színvonalas egyesületi munkáért A soltvadkerti mozgáskorlátozottak egyesületéhez tartozó tagoknak minden hónapban tartalmas és szép programokat állít össze vezetőjük Deliné Kürtösi Piroska. Az egyesület és vezetőjük magas színvonalú munkáját oklevéllel ismerték el a nyár közepén Lakitelken rendezett találkozón. A nyári időszakban a nagy meleg ellenére is rengeteg helyre eljutottak, nemcsak a környékbeli települések nevezetességeit vették sorra, de távolabbi kirándulásokra is vállalkoztak. Őseink nyomában 18. Mozgás korlátozott csoportunk még a nyár elején ellá togatott a keceli Hadtörténeti múzeumba, majd a kiskőrösi gyógyvizes medencében kú ráltuk magunkat kezdi sorolni programjai kat Piroska. Június végén ötvenen vettünk részt a lakiteleki népfőiskola akadálymentes napján. Az ország több megyéjéből mintegy ezer mozgáskorlátozott, egészségkároso dott, nagyothallók, siketek és vakok, gyengénlátók ember részvételével zajlott a rendezvény. Az ünnepség ökumenikus istentisztelettel kezdődött és az alelnök meg nyitó beszéde után gazdag műsorral kedves kedtek a meghívottaknak. Utána az Európá ban is egyedülálló Gördülő táncosok csodálatos kerekesszékes műsora követke zett. A közel ötvenperces fellépés alatt kevés szempár maradt könny nélkül. Az egész napos műsort a soltvadkerti Búzavirág asszonykórus fellépése zárta. Az érdeklődők különböző témakörökben kaphattak tájékoz tatást, például a rehabilitációról, a munkajog ról, vagy a hitellehetőségekről, a szociális támogatásokról, pályázati lehetőségekről. Emelte a nap hangulatát a MEOSZ fennállá sának 25. évfordulója alkalmából átadott ok levelek kiosztása. Örömmel fogadtuk, hogy az elismerésből egyesületünk is részesült. Itt hallgattam meg Bánfiné Tóth Mária a tiszaalpári Pax otthon és szeretetszolgálat vezetőjének előadását is. Az értékes és meg döbbentő előadásból kiderült, hogy az ottho nokban lakó idősek háromnegyedét, annak ellenére, hogy élnek hozzátartozóik, mégsem látogatja meg senki. Az esti beszélgetések során kölcsönösen megismertük egymás éle tét, sorsát, emberközeli kapcsolatba kerül tünk a Gördülő tánccsoport tagjaival. A késő éjszakába nyúló beszélgetést Jancsó István nal folytattuk, aki Marosvásárhelyről vendé geskedett a táncoló csoportnál. Szomorú dol gokat mesélt életükről. Nekik szinte minden szeptember ellátásért fizetniük kell, rokkantnyugdíjuk összege havi tízezer forintnak megfelelő összeg, segédeszközökhöz pedig szinte egyáltalán nem jutnak. Rokkantságukat a kö rülöttük élők és a társadalom inkább szé gyennek tekintik, emiatt az utcán alig mernek mutatkozni. Itt szeretném megragadni az al kalmat, és tisztelettel kérni, nemcsak egyesü letünk, hanem egész városunk lakosságát, hogy akinek bármilyen használaton kívüli, elfekvő segédeszköze van, padláson, kamrá ban, mint például támbot, mankók, szoba wc, wc magasító, akár kerekesszék és szívesen segítené vele az erdélyi mozgáskorlátozott embereket, jelezze a 06 30/ es tele fonszámon, de el is hozhatja lakásomra, az Eötvös utca 6. szám alá. A kialakult kapcso lat révén ígérem, eljut hozzájuk, és ha csak pár ember életvitelét tudjuk könnyebbé tenni, nekik az is sokat jelent. Igazi csoportmunka zajlik. Összetartozásunk, létezésünk alapja, meg alakulásunk óta. Éppen ezért a Lakitelken ka pott oklevél sem csupán az én érdemem. Ben ne van a hosszú évek óta tartó hűség, a segí tőkészség, emberi értékünk és egymás valamint önbecsülésünk. Ez mind társadalmi munka. A segítőkészség folyamatos megnyil vánulását bizonyította a Lakitelekre való uta zás is, amit minden résztvevőnek köszönök. Köszönöm Kispálné üzemanyag felajánlását és a magát nem kímélő fáradozását, a Búzavi rág Asszonykórus magas színvonalú előadá sát, Juhászné Erzsike, Jávorné, Markóné és Jaksáné Katika tiszta szívből jövő, őszin te segítőkészségét, valamint a rengeteg tom bolatárgyat, amit ajándékoztak a főiskolának a rendezvényre. Remélem, mindenki jól érez te magát, és azt kérem, csak így tovább. Ugyanis a hangulatos találkozók folytatód nak. Júliusban a kiskunhalasi Sóstón három megye egyesületének csoportjai egész napos műsoros program részesei lehettek. Augusz tus elején pedig kétnapos kirándulást szervez tünk Kőszeg környéki barangolással. Boda Zsuzsa A Nemzeti Emlékezet Program pályázatot írt ki emléktúrán való részvételre az 550 évvel ezelőtti nándorfehérvári diadal helyszíneire, melyre soltvadkerti pályázat is érkezett Szabadiné Viszmeg Erzsébet igazgatóhe lyettestől. Erzsike Hunyadi János tanításáról küldött szakmai módszertani anyagot, ami elnyerte a kiírók tetszését és beválogatták a felnőtt utazók csoportjába. Húsz diák és öt pedagógus vehetett részt ezen az ország terü letéről. A megyéből egyedül ő kapta a megtisztelő lehetőséget. Amint azt Erzsiké től megtudtuk, rendkívül tartalmas és élmé nyekben gazdag tanulmányi kirándulás része se volt. A nándorfehérvári váron kívül felkerestük a kettős végvárvonal rendszer legfontosabb várait: Jajca, Szrebrenik, Szendrő, Zimony, Szabács, Nándorfehérvár, Galambóc, Pétervárad meséli. Az út során érintettük Horvátországot, Szerbiát,Boszniát és Hercegovinát. Az öt nap alatt így mintegy kétezer kilométert tettünk meg. Az eseményt azért is érdemes kiemelni, mert olyan évfor duló volt, amely magyar győzelemre emléke zett, míg a program korábbi rendezvényei ál talában a nemzeti tragédiákra hívták fel a fi gyelmet. Szomorú, hogy magyar részről a legmagasabb szintű megemlékezés a belgrádi nagykövetség részéről történt. Meglepve tapasztaltuk, hogy a kormány nem vett részt az ünnepségen. Persze az utazás nem sorolható az egyszerű kirándu lás kategóriájába, hiszen szakmai program nak minősült minden állomás. Valamint csa patokat alkottunk, melyek élén egy egy pe dagógus állt és vetélkedtünk egymással. Minden nap végén kvízkérdésekre kellett vá laszolnunk az aznap látottakból. Az én csapa tom az előkelő második helyezést érte el. A nevezetességek megtekintése mellett, csodá latos városnéző sétákat tettünk, találkoztunk és hosszan beszélgettünk magyar származású középiskolásokkal és gyönyörködtünk a va rázslatos természeti környezetben. sé

19

20

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny!

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny! Onga új övezeténél nagy telken, 3 szintes családi ház 70%-os készültséggel áron alul eladó. Érd.: 46/439-304 Pálinkáspoharak gyűjtése! Az Ongai Kulturális Egyesület a Dravas Közösségi Ház és Múzeum egyik

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA Ősszel is vár a Balaton 2. oldal A Sóvár hírei 15. oldal Szent Mihály-napi búcsú 16. oldal 2014. VI. szám Október VÁLASZTÁS BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA Megkezdődött a körforgalom

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek

Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek A Helyi Választási Bizottság különkiadása 2006. szeptember Tisztelt Választópolgárok! Ismét választ az ország. A helyhatósági választással a helyi képviselőket, valamint az

Részletesebben

Helyhatósági választások 2010

Helyhatósági választások 2010 IV. évfolyam 16. szám, 2010. szeptember 3. AZ ÖSSZEFOGÁS Helyhatósági választások 2010 FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA WENCZEL ÁRPÁD MÁRKUS RÓBERT ZSOLT SZEKERES JÁNOSNÉ GULYÁS LÁSZLÓ polgármester-jelölt

Részletesebben

BEMUTATKOZNAK a 2006. október 1-jei HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS POLGÁRMESTER- és KÉPVISELÕJELÖLTJEI

BEMUTATKOZNAK a 2006. október 1-jei HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS POLGÁRMESTER- és KÉPVISELÕJELÖLTJEI Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 7. szám Ára: 125,- Ft BEMUTATKOZNAK a 2006. október 1-jei HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS POLGÁRMESTER- és KÉPVISELÕJELÖLTJEI 2006. szeptember 2-án ünnepélyes körülmények

Részletesebben

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT MÁRCIUS 15-ÉN!

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT MÁRCIUS 15-ÉN! XXVI. évfolyam, 2014 3. március TARTALOM ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT MÁRCIUS 15-ÉN! Próbarepülést tartottak az evangélikusok 2.... Április 6-án országgyűlési képviselőt választunk 5.... Soltvadkerti tulajdonosok

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

Tököli Tükör válsztási melléklete

Tököli Tükör válsztási melléklete Választási melléklet Tököli Tükör válsztási melléklete Tisztelt választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a Termál Gyógykemping. Szeptember

Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a Termál Gyógykemping. Szeptember Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2014. SZEPTEMBER 24. AJÁNLÓ Organikus pontot avattak Szent István ünnepén............. 2 Egységes arculatú buszvárók...... 3 15 éves a Termál

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Ceglédi. Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz. Ingyenes P A N O R Á M A. 3. oldal. III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. ANNO 2007

Ceglédi. Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz. Ingyenes P A N O R Á M A. 3. oldal. III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. ANNO 2007 Ingyenes Ceglédi III. évfolyam, 6. szám 2009. március 27. P A N O R Á M A ANNO 2007 Elõbb-utóbb úgyis tavasz lesz 3. oldal Új nyílászárót szeretne, vagy a régit cserélné le újra? Keresse fel telepünket!

Részletesebben

Erzsike néni 100 éves lett

Erzsike néni 100 éves lett Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 38. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Érvénytelen első forduló Érvénytelen lett az időközi országgyűlési képviselő választás első fordulója, miután a szeptember 19-én, vasárnap tartott

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

HÚSZÉVES TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT

HÚSZÉVES TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT XXV. év fo lyam 10. szám 2010. május 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 HÚSZÉVES TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT Geisenheim jubileumi ajándékát Frank Kilian és Peter Kesseler adta át

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe Dunakeszi polgár X. évfolyam 8. szám 2010 augusztus Önkormányzati választás 2010 (Összeállításunk a 6-7. oldalon) Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe (Írásunk a 4. oldalon) Dunakeszi Polgár

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù Nyertes pályázat Az új városközpont megan nyi funkcióval bíró komplexum, nem csak hivatalos ügyek intézésére épült. A közösségi központ például esküvőknek, előadásoknak, de akár zenés-táncos programoknak

Részletesebben

Boldog karácsonyt mindenkinek! TARTALOM

Boldog karácsonyt mindenkinek! TARTALOM XXIV. évfolyam, 2012 12. december TARTALOM Új igazgató a művelődési ház élén Évértékelő beszélgetés a polgármesterrel Vendégmunkás gondok Összefogás Vadkert tisztaságáért A házaspárokat köszöntötték Látogatóban

Részletesebben