Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében"

Átírás

1 S TUDIA C AROLIENSIA Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ Bevezetés Pálóczi Horváth András legjelentôsebb ásatása a Szentkirályon ig folytatott feltárás. A település a legújabb korban a kecskeméti tanyavilág pusztája volt, amely 1952-ben Lászlófalva néven közigazgatásilag önálló lett, s ekként szerepel a régészeti nyilvántartásban is augusztus 20-ig, amikor visszakapta régi nevét. Az ásatás öt munkaterületen zajlott. Az állattani feldolgozást a Magyar Mezôgazdasági Múzeum archeozoológusai, a néhai Matolcsi János és Takács István, az utóbbi években Somhegyi Tamás, majd Körösi Andrea végezték. Takács az itt tárgyalt III. munkaterület egyik gödöróljának 140 csontleletét elemezte népszerû és tudományos cikkében, 1 valamint egy kút iszapolt anyagát értékelte. 2 Somhegyi az I. területtel foglalkozott, 3 Körösi pedig a III. terület 32. objektum/2. gödöról 423 csontleletét határozta meg. 4 Dolgozatunk alapja, a 4-4a ház és beltelek (III. munkaterület) teljes anyaga. 5 Az állattani leletek a húsfogyasztási szokásokat, a kézmûipart, esetleg a kultikus hagyományokat képviselik. Az állattartásra csak közvetve, a nagy számok törvénye alapján következtethetünk belôlük. Ehhez járul az a sokoldalú háttérismeret, amelyet a lelôhely fekvésébôl, szerkezetébôl, és a korabeli forrásokból, néprajzi párhuzamokból nyerünk. Pálóczi Horváth András multidiszciplináris szemléletû ásatása az értékelés kiemelkedô lehetôségét kínálja. 1. KASSAI TAKÁCS , TAKÁCS TAKÁCS SOMHEGYI ASZT NYERGES

2 N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ Történeti áttekintés A IV. Béla király ( ) által hazánkba telepített kunok a tatárjárás után az Alföld elnéptelenedett királyi, nemesi és várjobbágyi birtokait kapták meg. A királynak hadkötelezettséggel tartoztak és fel kellett venniük a kereszténységet; szabadságukat, vagyonukat, ingó javaikat ellenben megôrizhették. A Kiskunság ÉK részén a tatárok által elpusztított Zenthkiral falut 1354-ben I. (Nagy) Lajos király ( ), üres királyi birtokként, egy kun nemesnek adományozta, hogy ott letelepedve keresztény módra éljenek. 6 Ettôl kezdve a falu lakói nagyrészt kunok voltak ben a település, descensus Zenthkyral, a kun Bychak és Gáspár családok kezén van, akiket 1493-ban II. Ulászló (tulajdonukban megerôsítve) a magyar nemesség soraiba emelt. 7 Feltehetôen emiatt Szentkirály a XV. században nem tartozott a kun székek szervezetéhez után a falut kecskeméti magyar családok birtokolták, ám ugyanakkor, a budai szandzsák kecskeméti náhiéjéhez soroltatván török birtokosai is voltak, lakói kettôs adóztatástól szenvedtek. A török adóösszeírások 1546-tól mégis lakosságnövekedést mutatnak. A népesség 1590-re az összeírt 66 családfô alapján elérte a fôt, Szentkirály a környék legnagyobb, legjelentôsebb faluja volt. A település életében ezután a tizenöt éves háború okozott törést: az ig bevetett tatár hadak feldúlták a Duna-Tisza közének nagy részét. 9 Ezek az adatok azért fontosak, mert a vizsgált anyag a XV XVI. századra keltezhetô. Kérdésfelvetés Kiindulásként az között krimi olasz telepesek részére kiadott latin-perzsakun szójegyzék, a Codex Cumanicus adatait tekinthetjük mérvadónak. 10 A kódexnek amelynek szóanyaga tükrözi a kun társadalom mindennapjait a ló-, juh- és marhatartással kapcsolatos szókincse szerint a sztyeppei kunok életében, gazdálkodásában ezek az állatok kiemelt jelentôségûek voltak. A kecske, sertés, baromfi és a kutya valamint a macska esetében a forrás az apa- és/vagy anyaállat, illetve az utód nevét nem mindig említi, s a tartásukra vonatkozó kifejezések is hiányosak. 11 Emiatt inkább csak házkörüli szerepükre gondolhatunk. A Magyarországra települô kunok gazdálkodása egyszerre tükrözte pásztorkodó hagyományaikat és beilleszkedésüket. 12 E folyamat tárgyi bizonyítékait kíséreljük meg összefoglalni, a szentkirályi késô középkori állattartásról kialakított képet a kárpátmedencei viszonyok összefüggésében áttekinteni. 6. NYERGES PÁLÓCZI HORVÁTH PÁLÓCZI HORVÁTH PÁLÓCZI HORVÁTH KUUN GYÖRFFY ANDRÁSFALVY

3 S ZENTKIRÁLY ÁLLATTARTÁSA A KÖZÉPKORI RÉGÉSZETI ÁLLATTANI ADATOK TÜKRÉBEN A lelôhely és az állattani leletanyag A vizsgált településrész A falu középkori belterületének kiterjedése portával, mintegy 900m hosszúságban, 20-22ha lehetett. 13 A lelôhelyen házhelyet sikerült elkülöníteni. A III. munkahelyet a mai református templom körül jelölték ki, amely az ÉNy-DK irányú dombra települt késôközépkori falu templomának romjain épült. A templomtól alig 40 méterre ÉK irányba az utca túloldalán volt a 4-4a ház és beltelek. A XV. század elsô felében épült 4a, illetve a XVI. század elején annak leégett omladékain emelt 4. ház a XVI. század végéig állt. Az utcával párhuzamos volt, bejárata DNy-ról nyílt. A területet a X-XVIII., a XXIII-XXXV. ásatási szelvény és a 22. kutatóárok fedi, amelyekhez a kapu felôl az utca kutatására nyitott IV. és VIII. szelvény kapcsolódik. 14 A kapu elôtti út szelvényei még a IV-IX., XIX. és a XXI. Az innen meghatározott 2124 állatcsont részletes feldolgozása eddig nem készült el, de az egyes fajok csontjainak töredékszámát az 1. táblázatban hasonlíthatjuk a tanulmány gerincéül szolgáló 4-4a beltelek leletanyagához. 1. táblázat: Az elsô szerzô által meghatározott szentkirályi csontanyagok meghatározható töredékszáma Állatfaj 4-4a beltelek Út Összesen Szarvasmarha Bos taurus L Juh/kecske Caprinae Sertés Sus domesticus Erxl Ló Equus caballus L Kutya Canis familiaris L Macska Felis catus L Baromfi Gallus/Anser Vad emlôs Cervus/Capreouls/Lepus Hal Pisces Egyéb Meghatározható Nem meghatározható Összesen A fajonkénti összetétel annyi eltérést mutat, amennyi az út tafonómiai sajátságaival magyarázható. A hasonlóságot és a kisebb különbségeket az 1. ábra szemlélteti. A beltelek anyagának mindössze 10% nem meghatározható, míg az úton a régészeti állat- 13. PÁLÓCZI HORVÁTH ; UÔ ; UÔ NYERGES

4 N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ 1. ábra: A két nagy lelõhelyrész állatmaradványainak összehasonlítása tani leletek 1/3 része nem volt pontosan felismerhetô, jórészt az úthasználatból adódó nagyfokú töredezettség miatt. Ez a különbség lehet az itteni (71,2%) szarvasmarha maradványok beltelekkel (52,2%) szembeni nagyobb arányának oka is. Az út szétszórt, tiprásnak, az idôjárás viszontagságainak kitett anyagában a kisebb termetû állatok (baromfiak, halak) csontjai szintén ritkábban fordultak elô. Figyelemre méltó a közepes méretû (a nagypatásokénál kevésbé töredezô, de a kis állatokénál kézi feltárással könnyebben meglelhetô) juh/kecske, illetve sertéscsontok szinte azonos száma a két leletegyüttesben. Emiatt e két diagnosztikus állatcsoport egymáshoz viszonyított aránya stabil (2. ábra). További következtetéseinket a 4-4a beltelek 1216 meghatározható állatmaradványának részletes elemzésére alapozzuk. 2. ábra: A 4-4a beltelek és az út 2633 meghatározható állatmaradványának százalékos eloszlása 334

5 S ZENTKIRÁLY ÁLLATTARTÁSA A KÖZÉPKORI RÉGÉSZETI ÁLLATTANI ADATOK TÜKRÉBEN Tafonómiai megfigyelések A leletanyag a Magyar Mezôgazdasági Múzeumban található. A részletes elemzés 1356 állatmaradványra terjedt ki (1. táblázat). 15 A jó megtartású csontok 90%-ban (1216) meghatározhatóak voltak. Feltûnô a kisméretû baromfi és kisemlôs csontok, tojáshéj- illetve halmaradványok viszonylag nagy száma, ami ugyan mindenekelôtt a kézi gyûjtés alaposságát mutatja bizonyára összefügg a településobjektumok jobb védettségével is. A marhacsont töredékek magas aránya egyúttal annak a jele is, hogy a nagytestû állattok nagy csontjainak szándékos darabolása és természetes töredezettsége intenzívebb. 16 A szarvasmarha-, juh/kecske- és sertéscsontok többségén bárd- illetve késnyomok láthatók. Egyes lócsontokon szintén felismerhetôek vágásnyomok, de ezek inkább a nyúzás során keletkeztek. Noha égésnyomok is számos csonton vannak, a leletek másodlagos helyzete miatt a tûzhelyben lelt anyagokat leszámítva nem lehet megállapítani, hogy ezek elsôdlegesek (sütés-fôzés), vagy másodlagosak-e (pl. szemétégetés). 17 Sok csonton van rágásnyom is, ami az ételhulladék részleges temetetlenségére utal. Állatfajok A szarvasmarha (Bos taurus L. 1758) a vizsgált maradványok felét adja, a testtájak szerinti eloszlás egyenletes. A csontokon 248 esetben lehet vágásnyomokat megfigyelni. A középkori mészárosok már kialakították az állatok testfelépítésének megfelelô a mai hússzéki elôírásokkal is egyezô darabolási eljárásokat. A szentkirályi csontok egy részén ilyen, szakavatott mesterre utaló, jó minôségû szerszámoktól származó vágásnyomok azonosíthatóak. A leletek között van két kifejlett egyed koponyatöredéke is, egyiken letaglózás nyoma látható. A csontméretek két elkülöníthetô nagyságú szarvasmarha típusra utalnak, több csont az eddig ismert középkori marhacsont leletekéhez viszonyítva nagy. Ezt az eltérést, mivel a magyar szürke marha eredetére vonatkozó számos diffúzionista elmélet egyike szerint a fajta a kunokkal érkezett a Kárpát-medencébe, külön értékeltük. 18 A szarvcsap- és fejél szélesség méretek, 19 a hosszúcsontok standard érték vizsgálatai és a marmagasság számítások mind azt mutatják, hogy Szentkirály késôközépkori település gazdálkodásában folytonosan megtalálható nagyobb szarvasmarha a mai szürke marhákhoz alkatilag hasonló volt. Természetesen ennek alapján, még nem tekinthetjük ezt a középkori alakot a mai fajta közvetlen elôdeinek. A szakirodalomban régóta vannak utalások arra, hogy a magyar szürke fajta a gazdasági-kereskedelmi igényekre reagáló tenyészkiválasztás eredménye lenne. 20 A tenyésztô munkában a kunok csordáinak nagyobb, primigenius típusú egyedei mint 15. NYERGES 2003 és BINFORD BERTRAM BARTOSIEWICZ Az erre vonatkozó részletes tanulmány: NYERGES BÖKÖNYI Pl. MATOLCSI 1968; BARTOSIEWICZ 1995a; PALÁDI-KOVÁCS

6 N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ 3. ábra: Szentkirály térsége Zsámboky János 1571-es Magyarország térképén. A legeltetett marhák a térkép itt nem látható torontáli és szilágysági részén sem hosszú szarvúak (Ortelius 1595) vérfrissítôk szerepelhettek, gyorsítva a magyar szürke marha ôsének kitenyésztését. Szentkirály országos jelentôségû középkori kereskedelmi utak közelében, a váci réven át a nyugati piacokra hajtott lábasjószágok fontos felvevô területén fekszik. 21 A forgalom hatására is megnövekedett helyi szarvasmarhatartás serkenthette a szentkirályi marhahúsfogyasztást. Az állandó keresletbôl fakadó növekedés pedig minôségi fejlôdéshez, a nagytestû marhák tenyésztéséhez vezetett (3. ábra). A másik lehetôség, hogy a XVIII-XIX. századra már illusztrációkon is megjelenô, a szürke marha jellegzetességeit mutató szarvasmarhák a XVII. században nem fokozatos javulás, hanem fajtaváltás révén jelentek meg. 22 A leletanyagban a kecskefélék (Caprinae alcsalád), azaz a juh és a kecske (Ovis aries L. 1758, Capra hircus L. 1758) csontjainak együttes száma 252. Az ebbe az alcsaládba sorolható töredékekbôl faj szintig meghatározható csontok aránya 46:10 a juh javára. Ez az arány más kárpát-medencei lelôhelyekre is jellemzô, 23 de a Szentkirályra vonatkozó források (pl es egyházi tizedlajstrom, török defterek) nagyszámú juhra utaló adatai is alátámasztják. A csontok 83%-a kifejlett egyedekbôl származik, ami gyapjuk fontosságát jelezheti: a többszöri nyírás kedvéért az állatokat hosszabb ideig tartották életben. A juhcsontok testméretre utaló jegyei alapján egy kistestû 24 és egy nagyobb típus különböztethetô meg. Kérdés, mennyire tulajdonítható ez a különbség az ivari kétala- 21. BARTOSIEWICZ 1995a. 193, Fig VÖRÖS BARTOSIEWICZ , Table TAKÁCS

7 S ZENTKIRÁLY ÁLLATTARTÁSA A KÖZÉPKORI RÉGÉSZETI ÁLLATTANI ADATOK TÜKRÉBEN kúságnak. E két besorolásnál pontosabban határozni egyetlen juh sípcsont alapján lehetett, amely ránézésre a kistermetû típushoz tartozik. Hossza 615 mm-es marmagasságot jelez, ami a középkorban kis-közepesnek számít. A szentkirályi juhok további jellemzéséhez a csontok méreteit összevetettük más leletekével. Mintaként Matolcsi János kora Árpád-kori juhcsont méreteit, illetve késôközépkori és törökkori juhok adatait használtuk. 25 A szentkirályi juhok végtagcsont méretei az Árpád-koriakénál nagyobbak, a késô középkoriakéhoz hasonlóak. A szarvcsapok viszont kisebbek a kora Árpád-kori juhokéinál. 26 A leletanyag tíz kecskecsont töredékén nincs olyan hosszméret, amelybôl marmagasságot lehetne számítani. A vizsgált anyaghoz 110 sertéscsont (Sus domesticus Erxl. 1777) tartozik. Ez az érték, bár alig haladja meg a lócsontokét, a háziállatoké között a harmadik legnagyobb. Az állatok Takács István szerint közepes testû, hosszú és egyenes orrú állatok voltak, 27 s ezt adataink is igazolják. A koponyatöredékeken a darabolásnyomok, a szarvasmarhákéin találtakhoz hasonlóan, szakszerûek. Több állkapocsban olyan égéstôl feketedett fogak figyelhetôek meg, amelyek akár az állatok leölését követô perzselésekor is keletkezhettek. E mûvelet akkor fontos, ha bôrös szalonnához kívánnak jutni. 28 A beltelek száztíz sertéscsont töredékbôl 74-nek a hossza 75 mm-nél kisebb, 29 ami a csontok hasznosítását jelentheti: az apróra vágott és erôsen kifôzött darabok szappan vagy enyv készítésére utalhatnak. 30 Noha az iszlám tiltotta a sertéshúst, a XVI-XVII. században a sertéstartás a hódoltsági területeken is általános volt. Ebben annak is szerepe volt, hogy Magyarországon már a korábbi századokban is házi fogyasztásra közel 50%-ban fiatal sertéseket ( verô disznó ) vágtak, 31 a törökök pedig csak az 1 év feletti sertések után szedtek adót. A szentkirályi sertéscsont anyagban 54% a nem kifejlett egyedek aránya. A leletegyüttesben 81 lócsont (Equus caballus L. 1758) maradvány található, köztük két a beltelek 1. sz. gödöróljából elôkerült csaknem ép, nagyjából azonos korú csikó koponyája is. Ezek megjelenése sokban egyezik Bökönyi Sándornak a tiszalök rázompusztai Árpád-kori falu földházainak feltárása során elôkerült lókoponyáról adott leírásával. A szentkirályi lókoponyák jellegzetes orri és homlokrészi sérüléseik, valamint elôkerülési helyük alapján esetleg karóra tûzve, bajelhárítóként szolgáltak. 32 E kultikus, védelmi célú (apotropaikus) szokás térben és idôben általánosan elterjedt, napjainkig nyomon követhetô BARTOSIEWICZ 1996a ; MATOLCSI A szentkirályi csontok beleillenek a középkori magyar juh típusába; KASSAI TAKÁCS KASSAI TAKÁCS KASSAI TAKÁCS ; TAKÁCS A csonttöredékek hosszának meghatározását 25 x 25mm négyzethálón végeztük. 30. TAKÁCS DÁM TAKÁCS BÖKÖNYI

8 N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ A kifejlett lovak 64 csonttöredékébôl huszonkettôn többségében alacsony húshasznú csonton látható vágás nyom. Ezek hat esetben nyúzásból származhatnak, 6 töredéken eredetük bizonytalan, ám még köthetô a nyúzáshoz. Mindössze 8 csonton van határozott vágás- és bárdnyom (2 lapocka, 2 hátcsigolya, 1 koponyacsont, 1 medence- és 2 orsócsont töredék, amelyekrôl nem teljesen bizonyosan, de elképzelhetô, hogy csupán 2 egyedhez tartoztak). Ezért nem jelenthetjük ki egyértelmûen, hogy az országba költözéskor még pogány kunok a XV-XVI. században rendszeresen lóhúst ettek volna, noha ennek cáfolatára sincs bizonyítékunk. Az a korábbi megállapítás pedig, hogy a konyhai hulladék között elôkerült feldarabolt lócsontok a lovak rendszeres levágására és elfogyasztására utalnak, az akkor vizsgált 140 csont korlátozottan reprezentatív voltával magyarázható. 34 A falu több pontján feltárt, együvé eltemetett, 35 olykor karcolással megjelölt ló csüdcsontokat is kultikus/babonás szokással magyarázták. 36 Az elsô szerzô által feldolgozott anyagban azonban csak négy ilyen, a 4a ház padlószintje alá 8-10 cm mélyre beásott (3 jobb hátsó és 1 bal elsô), kifejlett lovakhoz tartozó ujjperc volt. E legalább három, de inkább négy lóhoz tartozó csontokon kisebb vágásnyomok láthatóak, ám azok az áldozati vagy kultikus szerepet alátámasztó céltudatos faragással szemben inkább nyúzásnyomoknak tarthatók. A másik lehetséges magyarázat, hogy a néprajzi példákból és ábrázolásokból ismert gyermekjátékok. A leletanyaghoz tartozik két nagyméretû ló orsócsont ironga is. A kisebb és egyenesebb ló kézközépcsontokat szinte a lovak megjelenése óta használták korcsolyakészítésre. E tárgy nálunk fôleg a sztyeppei eredetû népek hagyatékából, különösen a Barbaricumban élt szarmatákéból ismert. 37 Egyszerre tükrözi a lótartás és a kontinentális éghajlat kemény teleit árterekben töltô lakosság hagyományát. 38 A korcsolyák és irongák társaságában hazai lelôhelyeinken is kerültek elô olyan durva csonthegyek, amelyek néprajzi példákból és középkori forrásokból Európaszerte ismerten, irongázás során használt tolóbot (gusztony) 39 hegyének tûnnek. (4. ábra) A szentkirályi 4-4a porta csontanyagában is volt ilyen, szarvasmarha combcsont diafízisének proximális szakaszából kialakított durva csonthegy. 40 A leletanyag 25 kutyacsontot (Canis familiaris L. 1758) tartalmaz. Kettejük kimondottan nagy egyedbôl származik, hét töredéknél a mai németjuhászhoz hasonló termetû ebre, kettônél a mai boxernél valamivel kisebb egyedekre gondolhatunk. Egy csont, mérete és görbültsége alapján, kotorékebre utal. Természetesen a mára hoszszas tenyésztéssel kialakított kutyafajták egyike sem hozható összefüggésbe a régészeti 34. KASSAI TAKÁCS Pálóczi Horváth András szíves szóbeli közlése szerint volt olyan gödör is, amelyben 23 csüdcsontot találtak. 36. TAKÁCS CHOYKE BARTOSIEWICZ 2003a. 62, 30. ábra. 39. MACGREGOR , Fig. 93/b. 40. CHOYKE 1999; BARTOSIEWICZ 2003b , Figs

9 S ZENTKIRÁLY ÁLLATTARTÁSA A KÖZÉPKORI RÉGÉSZETI ÁLLATTANI ADATOK TÜKRÉBEN 4. ábra: Irongázók gusztonnyal Olaus Magnus 1515-ben kiadott könyvében 5. ábra: Komondor rajza 1815-bôl kutyacsontokkal. Itt jegyzendô meg, hogy egyes kutatások szerint a komondor a kunok ebe volt, 41 a Codex Cumanicusban azonban nem sok szó esik a kutyáról, egy 1815-bôl származó ábrázoláson 42 pedig a komondor alig hasonlít a fajta mai egyedeire. (5. ábra) A kun kultúrában a kutya jelentôs szerepet töltött be áldozati állatként, 43 jelképes eltemetésérôl (egyben vagy darabjaira vágva) régészeti adataink is vannak. 44 Az is ismert, hogy szerzôdéseiket, például Magyarországra költözésükkor a IV. Bélával kötött egyezséget, kutyára esküdve erôsítették meg. A vizsgált anyagban két kutyacsonton figyelhetôek meg vágásnyomok. Az egyik egy csípôcsont oszlopán, a másik egy állkapocs hollócsôrnyúlványán található. Ez utóbbi az állat lefejezésekor keletkezhetett. A két szomszédos szelvénybôl elôkerült csont méreteit tekintve egyazon, a mai kuvaszhoz hasonló termetû kutyához tartozhatott. 45 De e csontok feltárási helyükre többedszeres szétszóródás után kerültek, így vakmerôség lenne nekik kultikus jelentôséget tulajdonítanunk. Szentkirályon egy egészben eltemetett kutya is elôkerült (II. munkaterület a templomtól kb. 200 m, P. gödör). A jobb oldalára fektetett, nagytermetû állat fejét a törzse alá hajtották. Az esettel kapcsolatban Pálóczi Horváth András az áldozati szerepet elveti, feltehetôen inkább az érzelmi/kulturális kötôdés kifejezôdésével állhatunk szemben KASSAI TAKÁCS SÁRKÁNY ÓCSAG Pl. Vörös István vizsgálatai: HORVÁTH HORVÁTH Daróczi-Szabó Márta szíves szóbeli közlése a középkori kutyaleleteken végzett vizsgálatai alapján. 46. PÁLÓCZI HORVÁTH

10 N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ A macska (Felis catus L. 1758) az anyagban csupán egy, szinte teljes házimacskacsontvázzal szerepel. Másik egyed csontja a töredékek között nincs, ám a kisebb csontokon fellelhetô macska rágásnyomok a faj folytonos jelenlétét mutatják. 47 A baromfiak közül a lúd (Anser domesticus L. 1758) hat csont- és egy tojástöredéke mellett a házityúk (Gallus domesticus L. 1758) maradványok viszonylag számosak (63). A 75%-ban kifejlett egyedekbôl származó tyúkcsont töredékek és a tojáshéjdarabok együttesen a tojástermelés fontosságát mutatják. A vizsgált terület húsfogyasztásában az étkezési célú vadászat jelentéktelen volt (ld. 1. táblázat). A halmaradványok a konyhahulladék 2,9%-át adják. Közülük a csuka (Esox lucius L. 1758: 1 csont), valamint a ponty (Cyprinus carpio L. 1758: 20 csont) egyértelmûen meghatározhatók. 48 Anyagunkban ezen felül 21 olyan vadmadárcsont töredék is szerepel, amelyek pontos határozása külön szakembert kíván. Összehasonlító értékelés A betelepülô kunok állattartásában (a ló mellett) a szarvasmarha és a juh játszhatta a fôszerepet. A szapora sertés rövid idô alatt elterjedt a hazánkba települô sztyeppei népek között, akkor is, ha korábbi életmódjuk a kondák hosszú távú terelését nem mindig tette lehetôvé, azaz nem feltétlenül hoztak sertéseket. 49 A Kiskunságról említenek egy már kihalt kunfajta sertést, 50 de továbbiakat nem tudunk róla, az elnevezés így másodlagos is lehet. Amint azt már az útanyaggal kapcsolatban írtuk, a juh- és sertéscsontok töredékszámának egymáshoz viszonyított aránya a két leletegyüttesben azonos (252:110 illetve 239:112, összesen 2,2:1 a juh/kecske maradványok javára). A juh túlsúlyát a húsfogyasztásban a vizsgált idôszakban a kunok sztyeppei hagyománya, de a XVI. századtól fellépô iszlám hatás is indokolhatta. E két húsforrás szempontjából a szentkirályi töredékszámokat ahhoz az adatbázisához viszonyítottuk, amelyben a hazai középés koraújkori régészeti csontanyag településtípusonként szerepel. 51 E leletegyüttesek idôrendi összetétele egyenetlen, a késôbbi korokban nagyobb hangsúlyt kapott a városi lelôhelyek és hatalmi (királyi, egyházi, katonai) központok kutatása (6. ábra). Ebben az összeállításban a XV-XVI. századot csak a nagykunsági Túrkeve Móricz, 52 és a dunántúli Sümeg Sarvaly 53 illetve Hahót Telekszeg 54 képviseli ezernél több töredékkel. 47. MORAN O CONNOR KASSAI TAKÁCS BARTOSIEWICZ 2003b. 50. TÁLASI ; ASZT BARTOSIEWICZ 1999a. Appendix, Tables BÖKÖNYI MATOLCSI BARTOSIEWICZ 1996b BARTOSIEWICZ 1999a. 47, Fig

11 S ZENTKIRÁLY ÁLLATTARTÁSA A KÖZÉPKORI RÉGÉSZETI ÁLLATTANI ADATOK TÜKRÉBEN A vizsgált leletegyüttesek száma század 6. ábra: Az összehasonlításba vont közép- és koraújkori leletegyüttesek megoszlása lelôhelytípus szerint Az adatbázis 78 leletegyüttesében leírt juh/kecske- és sertéscsont töredékszámokat összehasonlítva (7. ábra) Szentkirály leletegyüttese közel esik a falvak alapján kirajzolódó vonulathoz. Ha a városi lelôhelyekhez hasonló trendvonalat illesztünk (szaggatott), feltûnô a hasonlóság a két lelôhelytípus között. Az egyetlen különbség, hogy a városi sertéshúsfogyasztás abszolút értelemben is alacsonyabb, amint az egyszerûbb formában a százalékos értékekben is megnyilvánult. 55 A kétféle hús fogyasztása azonban nem lineáris összefüggésben áll egymással: a 7. ábra grafikonján a tízesalapú logaritmusok a látványt érthetôbbé teszi. A két változó kapcsolatát településtípusonként a 2. táblázat függvényeivel határozhatjuk meg. 7. ábra: A meghatározható juh/kecske- és sertéscsont töredékek számának viszonya 341

12 N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ 2. táblázat: A juh/kecske- (x) és sertéscsont (y) töredékszámok kapcsolatát leíró hatványfüggvények A táblázat determinációs együtthatói azt mutatják, hogy a kétféle állat csontmaradványainak száma a 78 lelôhelyen 43-48%-ban meghatározza egymást. Ugyanakkor az 1-nél kisebb hatványkitevôk arra utalnak, hogy a juhcsontok számnövekedésétôl a sertéseké elmarad, azt csak degresszív módon követi: minél nagyobb a középkori leletegyüttes, annál több benne a sertéséhez képest a juh (és esetleg kecske) csontja. Ez a hatalmi központok esetében nyilvánul meg a legmarkánsabban (alacsony hatványkitevô). Nem más ez, mint a sertéshús háztáji/családi fontosságának matematikailag is megfogható megnyilvánulása. Kulturális fontossága miatt hasonló számításokat kíséreltünk meg a sertés- és lómaradványok összefüggésének megállapítására (8. ábra). A 3. táblázat számadatai a falvak és a hatalmi központok esetében nem mutatnak érdemi összefüggést a két állatfaj maradványai között (csak 8-16% meghatározottság ). Ez egybe esik a lóhúsfogyasztás híján rendszertelenül, szórványosan elôkerülô középkori lómaradványokra vonatkozó tapasztalatainkkal. 3. táblázat: A sertés- (x) és lócsont (y) töredékszámok kapcsolatát leíró hatványfüggvények A városok esetében megnyilvánuló összefüggés viszont arra utal, hogy minél nagyobb, (azaz statisztikailag megbízhatóbb!) a leletegyüttes, annál kisebb benne a lócsontok aránya: számuk az amúgyis ritka sertését szintén degresszív módon követi. Az 9. ábrát átlósan, izometria vonallal osztottuk ketté. Erre a vonalra a sertés- és lómaradványok egyenlô számával jellemzett leletegyüttesek esnek, s a szentkirályi minta is ide illik. Ugyanakkor a lovak bal felsô térfelén több Árpád-kori falusi leletegyüttes társaságában az egyetlen városi lelôhely a XV XVI. századi Székesfehérvár Koch utca, ahol a kis mintában a városfal tövében elhantolt lómaradványokkal számolhatunk BARTOSIEWICZ

13 S ZENTKIRÁLY ÁLLATTARTÁSA A KÖZÉPKORI RÉGÉSZETI ÁLLATTANI ADATOK TÜKRÉBEN 8. ábra: A meghatározható sertés- és lócsont töredékek számának viszonya 9. ábra: Szentkirály központi része a régészetileg rekonstruált, megsorszámozott telkekkel és a 4-4a beltelek határával. A fekete síkidomok a feltárt, a fehérek az azonosított régészeti objektumokat jelzik. Az árnyalás eltérései 1m szintkülönbséget jelentenek (PÁLÓCZI 2000 nyomán) Állattartás a 4-4a beltelek objektumai alapján A XV XVI. századi Szentkirályon nagy kiterjedése, laza elrendezése, beltelkeinek szerkezete és a régészeti eredmények alapján a földmûvelés mellett az állattartás kifejezetten fontos volt. A lakóházak mögötti gazdasági udvarok azt a sajátos gazdasági állapotot tükrözik, amelyben a hagyományos kun nagyállattartásra alapozott pásztorkodás térszínei a falu belsejébe (is) áttevôdnek. Ilyen falvakat fôként a Kunság területén tártak fel (Túrkeve Móricz, Baracs, Karcag Orgondaszentmiklós, Perkáta), ám az Alföld más, nem kun lakosságú vidékein is elôfordulhatnak. 57 A 4-4a beltelek esetében elsôként a 2. gazdasági épület méltó figyelemre. Az 5,2 x 3,8 m nagyságú, karóvázas építmény az utcai részen, a háztól ÉNy-ra állt, az utca felôli bejárata elôtt (egymástól 1,05 m-re) két cm átmérôjû oszloppal. Pálóczi Horváth András hátaslovak istállójának valószínûsítette, az elôtte lévô oszlopokat pedig a lovak kikötésével hozta kapcsolatba. 58 Takács István szerint ez az építmény az állatok feldarabolására készült vágóhíd, az erôs póznákra pedig a levágott és bontásra szánt állatokat akasztották. 59 Egy ló férôhely igénye jászollal együtt 60 4,6-5,6 m 2, azaz a csaknem 20 m 2 alapterületû istállóban egyszerre négy ló fért el. Ugyanakkor, a néprajzi párhuzamok 57. PÁLÓCZI HORVÁTH ; UÔ ; UÔ ; UÔ ; UÔ PÁLÓCZI HORVÁTH ; UÔ ; UÔ TAKÁCS BARTOSIEWICZ n. d. Egyetemi jegyzet III

14 N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ szerint, az istállók falát mindig tapasztották, az építmény vesszôfonásos/nád falazata azonban tapasztás nélküli volt. 61 Ami az állatvágásokat illeti, az épület a háztáji, alkalmi húsfeldolgozáshoz elég nagy lenne, de a vágóhídhoz nincs vízforrás, a közelben még kutat sem tártak fel. Az udvar nagy részét, a házhoz kapcsolt, nádból (?) készült karámok foglalták el. A korábbi, 4a házhoz egy 8 x 12,5 illetve egy 9 x 14 m-es terület tartozott, míg a késôbbi 4. háznál már jóval nagyobb, kb. 14 x 16 m-es területeket zártak le. 62 A karámok hol párhuzamos, hol egymást átvágó alapárkaik tanúsága szerint, viszonylag rövid életû, meg-megújított építmények voltak, bejáratuk DNy-ról nyílt. A belsejükben felgyûlt, vastag, szerves anyaggal telített földréteg alapján feltehetôen a lakosság húsfogyasztásában fontos, de gyapjuk és esetleg tejük végett is tenyésztett juhok tartására szolgáltak. 63 Mai viszonyok között egy juh átlagos férôhely igénye 64 0,6m 2, az anyajuhé és bárányé együtt 1,5 m 2, a kifejlett kosé 2 m 2. Átlagosan 1,5 m 2 -rel számolva megállapítható, hogy a 4a házhoz tartozó 8 x 12,5 m-es (100 m 2 ) karámban 64 juhnak, a 9 x 14 m-esben (126 m 2 ) 84-nek volt hely, míg a 4. ház 14 x 16 m-es (224 m 2 ) kerített területei már 149 juhnak adhattak egyidejûleg helyet. Az állattani leletanyag szerint a lábasjószágok között leginkább fontos szarvasmarha házkörüli tartását régészetileg igazolták a feltárt marhaállások: az 5. beltelek szabad ég alatti marhaállásában még az állatok sárba nyomódott patanyomai is megôrzôdtek. 65 Sertést Magyarországon a XIV. századig fôként saját fogyasztásra, ház körül tartottak. 66 Ez Szentkirály faluban is kimutatható. Két portán is feltártak sertéstartásra szolgáló gödörólakat (4-4a ház/1. gödöról, 32. objektum/2. gödöról). A Tiszántúlon a majdnem kizárólag külterjesen tartott sertések csak malacozás idejére kerültek a fiaztató gödörbe. 67 A szentkirályi objektumok a XV. század elejéig voltak használatban, majd mindkét esetben szeméttel töltötték fel azokat. A XIV XV. században fellendülô állattenyésztés a sertéstartásra kedvezôen hatott, az oklevelekben kanász falvakról is olvashatunk. 68 Az állatoknak immár nemcsak a házkörüli, de rideg tartása is folyt: az erdei, illetve a réti sertéstartás. A XVI XVII. században már külön szabályozták a makkoltatatott erdôk rendjét, a makktized, a makkbér behajtását. 69 Az állattartás e külterjes formájáról a forrásokban is olvashatunk. Gazdaságföldrajzilag Szentkirállyal tán leginkább az a korábbi (igaz, juhtartásra vonatkozó) adat hozható kapcsolatba, miszerint a középkorban a jószágot a Cegléd, Kecskemét és Kõrös határában húzódó nagy tölgyesekben teleltették, amit e városok kérelmére Erzsébet királyné már 1382-ben megtiltott ASZT PÁLÓCZI HORVÁTH ábra. 63. PÁLÓCZI HORVÁTH ; UÔ BARTOSIEWICZ n. d. Egyetemi Jegyzet III. p PÁLÓCZI HORVÁTH ; TORMA ; ASZT BELÉNYESY , HANKÓ DÁM ; ÉBER DÁM GYÖRFFY

15 S ZENTKIRÁLY ÁLLATTARTÁSA A KÖZÉPKORI RÉGÉSZETI ÁLLATTANI ADATOK TÜKRÉBEN Szentkirály környezeti-természeti adottságai kedveztek a nagyarányú állattartásnak. DNy-i részét tölgyerdô határolta, míg az É felôli mocsaras rész 100 m alatti vizenyôs területei legeltetésen kívül más mûvelésre nemigen lehettek alkalmasak. (9. ábra) Élôállat-kereskedelem A külterjes állattartás megnövekedett szerepe nem független a XV. századtól felvirágzó állatkiviteltôl, ami az állatcsontanyag és az írásos források egyeztetésével jól nyomon követhetô. 71 A késô középkori mezôvárosok fôleg a Nagyalföld legeltetésre alkalmas területein állattenyésztô oppidumokká váltak. Az ezeket körülvevô falvak rendszerének lehetett része az akkori állatkereskedelem egyik központjától, Kecskeméttôl, alig 20 kilométerre fekvô Szentkirály is. A lakosság nagyarányú marhatartással foglalkozott, amit az írott források (pl. török defterek szénatized, bitang jószág ára, vágóhídi illeték tételei 72 ) és a régészeti növénytani leletek (takarmánynövény maradványok) is alátámasztanak. Szentkirály közelében országos kereskedelmi utak haladtak: a középkori Szeged Buda nagyút, illetve a Csongrád Alpár Szolnok Tisza-menti fôútvonal. Alpár alsó részénél tiszai átkelôhely is volt (Görögrév), felsô részén pedig gázló vezetett át a Tiszán. A határjárások említik még a Szentkirályról Felpárra (Felsô Alpár) vezetô nagy utat, valamint Püspökalpárra (Alsó Alpár) és Kécskére vezetô utakat is. 73 A váci dunai átkelôhelyen adóztatott szarvasmarhák jelentôs része származott errôl a területrôl. 74 Az es váci marhafelhozatalról készített térképvázlaton (10. ábra) Szentkirály abban a központi zónában helyezkedik el, ahonnan 5000-nél is több marha után szedtek adót a váci átkelônél a vizsgált idôszakban. Szentkirály fekvésébôl ugyanakkor az is feltételezhetô, hogy a Dunakanyarnál jóval délebbre fekvô dunai átkelôhelyeken (pl. Dunaföldvár, Tolna 75 ) is bonyolított nyugatra irányuló élôállat forgalmat. A gyakran és részletesen tárgyalt szarvasmarha mellett, a magyar ló is igen keresett volt külföldön. A virágzó jószágkivitelbe a XV. században már a mezôvárosok polgárosodó parasztsága is bekapcsolódott. A középkori Magyarország legnagyobb ló, marha és juh exportáló városainak egyike Kecskemét lett. Az országból a legtöbb lovat kiszállító kun nevû Kajtár Máté is odavalósi volt. Az általa felvásárolt lovak között pedig feltehetôen ott voltak a Szentkirály legelôin nevelkedett jószágok is. 76 A kor, ilyen nagyarányú, az élô lovak értékét növelô kereskedelme közvetve a lóhús evése ellen is szól. Ezt a 4-4a beltelek állatcsontanyaga aligha mutatja, hiszen a leletanyag fôként (konyha)hulladék, tehát a kereskedelembe szánt, külterjesen tartott lovak maradványait nem találhatjuk benne. 71. BARTOSIEWICZ 1995b, 1999; CHOYKE et al KÁLDY-NAGY PÁLÓCZI HORVÁTH ; UÔ BARTOSIEWICZ 1995b. 193, Fig BARTOSIEWICZ 1999b. 48, Fig PÁLÓCZI HORVÁTH

16 N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ A kistestû lábasjószág hosszú távú kereskedelme a terelés lassabb volta miatt gazdaságilag kevésbé lehetett jelentôs. A török hadsereg és polgári lakosság húsellátása viszont jórészt a juhhúson alapult, ami kedvezô hatással lehetett a juhtartásra. A török adóösszeírások 1546-tól 1580-ig feljegyzett tételeit vizsgálva kitûnik, hogy amikor a juhtenyésztés virágkorát éli, fellendül a sertéstartás is. Minél nagyobb juhállomány összpontosul egyre kevesebb gazda kezén, annál nagyobb a tartott sertések száma is. Ennek valószínûsíthetô oka az, hogy a juhtartásból (gazdaságilag) kiszorulók jobb megélhetésük érdekében sertésre váltottak. És míg a juhállományt tized terhelte, valamint rablásoknak is jobban ki volt téve, a sertéstartás, a muszlim tilalom folytán a hódoltsági területeken viszonylagos biztonságban folyhatott. A defterekben összeírt sertések darabszámából látható, hogy az elsô összeírási évben még csupán ház körül tartották az állatokat (1546-ban 25 darab). Az árpa igen jó sertés takarmány, ezért erre az árpatized tétel is utal. 77 A következô évektôl a saját fogyasztási szükségletet már messze túllépi a sertéstartás (1562-ben 255 darab). 78 Következtetések Az állatállományukkal együtt beköltözô kunok, gazdasági alkalmazkodás nélkül teljes anyagi romlás elé néztek volna. Ha csak azt számoljuk, hogy azok közül a dél-oroszországi kunok közül, akik a tatárjárás elôtti évtizedekben a Kaszpi-tengertôl az Al- Dunáig terjedô sztyeppén nomadizáltak, csak egy kis hányada jött be Magyarországra, azok a legelôk, melyek itt rendelkezésükre állottak, távolról sem voltak elegendôk az ember- és jószágállományuk eltartására. 79 Az elôállt anyagi hiányt gazdálkodásuk szerkezeti átformálásával lehetett pótolni. A kunok hagyományos sztyeppei kultúrájának továbbélése a XIV. század közepéig figyelhetô meg, ám akkorra már vezetôi rétegük egyre inkább hasonul a magyar birtokos nemességhez, igyekezve nemzetségi birtokait magánbirtokká alakítani. Népességének szilárd lakóépületes, állandó települései kezdenek kialakulni, keresztény hitre térnek, templomokat emelnek. A XV. század elejére nemzetségi társadalmuk is felbomlik, megváltozik: területi szervezetté, székké alakul át. 80 Végleg lezárul a Szentkirály környéki népesség gazdaságának nomád korszaka is, noha kun hagyományaik továbbélésével (állattartási szokásaikban is) még hosszú ideig számolhatunk után a kunok lakta területek teljes egészükben török fennhatóság alá kerültek. (10. ábra) Az Alföld középkori faluhálózata a XVI XVII. század során elpusztult. A kunok, vélhetôen az akkori belsô vándorlásokkor keveredtek a magyar lakossággal. 81 Az adatbázis lelôhelyei szerint a szentkirályi sztyeppei hagyományok közül figyelemre méltó a juhhús sertésénél jelentôsebb szerepe ezen a nyílt, egyáltalán nem 77. DÁM KÁLDY-NAGY GYÖRFFY Ld. errõl a jelen kötet Hatházi Gábor tanulmányát, irodalommal. 81. PÁLÓCZI HORVÁTH

17 S ZENTKIRÁLY ÁLLATTARTÁSA A KÖZÉPKORI RÉGÉSZETI ÁLLATTANI ADATOK TÜKRÉBEN 10. ábra: es váci marhafelhozatal. Az árnyalatok azt jelölik, hogy az adott megyébôl hány szarvasmarha után szedtek adót a dunai átkelônél. A kétféle szaggatott vonal az Oszmán Birodalom terjeszkedését mutatja. A kör Szentkirály helyzetét jelöli városias településen. Ez háztáji juhtartásra is utalhat, ami egybeesik az írásos források adataival. 82 A lovak megkülönböztetett kulturális szerepérôl viszont jobban tájékoztatnak a leletanyagban tett minôségi megfigyelések: a megmunkált lócsontok és a lókoponyák elôkerülése. Ugyanakkor, a kunok 200 éves alkalmazkodását 150 év oszmán török uralom követi, amely részben a nem keresztény, keleti kulturális hatást, illetve a rideg állattartás fontosságának megnövekedését hozza magával. A rideg pásztorkodást az utóbbi évszázadokból jól ismerjük. Benne az egész lakosságot állattartás-függôvé tevô nomád állattartásra csak a pásztorkodás állandó jellege emlékeztet. Alapvetô különbség azonban a csordák/nyájak/kondák fajok szerinti szétválása, a fejlett piaci viszonyoknak megfelelôbb, egy-egy állatfaj csaknem monokultúrás tartása, ami a török adóösszeírásokban Szentkirályon is nyomon követhetô. Az 1546., és 1562-es adatok alapján látható, hogy a juhos gazdák számával együtt nô a tartott juhállomány is ben már 11 gazdát jegyeznek fel, az egy kézen tartott juhok száma pedig eléri a 300-at is. Ám 1580-ra, valószínûsíthetôen a piac telítôdése miatt több mint a felével csökken a juhos gazdák száma (mindössze 5 fôt írnak össze), viszont az egy kézben összpontosuló állomány átlagosan juhra növekszik NYERGES 2004a. 268, Fig NYERGES 2004b. 268, Fig

18 N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ Ez a jelenség nem egyedülálló a XVI. századi Magyarországon. A középkor végére a juhtartás az arra szakosodott jobbágyok és pásztorok gazdasági tevékenysége lett. Természetesen ez nem (feltétlenül) jelentette az állomány számbeli csökkenését. A kunok közösségében a juhtartás szakosodása amúgy is egybeeshetett az évszázados sztyeppei élet hagyományaival. Ugyanakkor ez a fejlemény jól szemlélteti a nomád életforma átmenetét a hasonló, de gazdaságtörténeti lényegét tekintve teljesen új, kapitalista jellegû ridegpásztorkodásba. 84 A lassanként felhagyott nomád és a fellendülô rideg állattartás számos formai hasonlósága mosódik össze a szentkirályi 4-4a. beltelek állatmaradványaiban, akárcsak a kunok eredetileg nem keresztény, nem magyar hagyományai az iszlám közvetve érvényesülô gazdasági-kulturális hatásával. Ezen összetett kép részleteinek megfejtéséhez elengedhetetlen a tudományos együttmûködés, hiszen történeti forrásaink gyakorta megbízhatatlanok, a régészeti (köztük állattani) leletanyagainkat pedig tafonómiai veszteség terheli. Ezért nélkülözhetetlenek az olyan, nagy felületû, alapos és pontosan dokumentált régészeti feltárások, amelyeknek iskolapéldája Pálóczi Horváth András szentkirályi munkássága. Rövidítések ANDRÁSFALVY 1997 ANDRÁSFALVY Bertalan: Nyájszervezet csordatartás. In: KOVÁCS László PALÁDI-KOVÁCS Attila (eds): Honfoglalás és néprajz. A honfoglalásról sok szemmel IV. Budapest ASZT 2000 ASZT Ágnes: Állattartó objektumok a középkori magyarországi falvakban. Szakdolgozat, ELTE. Budapest BARTOSIEWICZ 1995a BARTOSIEWICZ László: Cattle trade across the Danube at Vác, Hungary. Anthropozoologica 21 (1995) BARTOSIEWICZ 1995b BARTOSIEWICZ László: Animals in the Urban Landscape in the Wake of the Middle Ages, A case study from Vác, Hungary. BAR Int. Ser BARTOSIEWICZ 1996a BARTOSIEWICZ László: Közép- és törökkori állatmaradványok Segesdrôl. Somogyi múzeumok közleményei 12 (1996) BARTOSIEWICZ 1996b BARTOSIEWICZ László: Archaeozoological studies from the Hahót Basin, SW Hungary. Antaeus 25 (1996) BARTOSIEWICZ 1997 BARTOSIEWICZ László: A Székesfehérvár Bestiary: Animal bones from the excavations of the medieval city wall. Alba Regia 26 (1997) BARTOSIEWICZ 1999a BARTOSIEWICZ László: Animalhusbandry and medieval settlement in Hungary: Areview. Beiträge zur Mittelalterarchäologie inösterreich 15 (1999) BARTOSIEWICZ 1999bBARTOSIEWICZ László: Turkish Period bone finds and cattle trade in south-western Hungary. In: Cornelia BECKER Henriette MANHART Joris PETERS Jörg SCHIBLER (eds): Historia animalum ex ossibus. Rahden/Westfalen BARTOSIEWICZ 2001 BARTOSIEWICZ László: A vándorlás és letelepedettség jellegzetességei az újhartyáni lelôhely állatcsontleleteinek tükrében. Studia Archaeologica (Szeged) 7 (2001) BARTOSIEWICZ 2003 BARTOSIEWICZ László: A háziállatok régészete. In: VISY Zsolt (ed.): Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest BARTOSIEWICZ

19 S ZENTKIRÁLY ÁLLATTARTÁSA A KÖZÉPKORI RÉGÉSZETI ÁLLATTANI ADATOK TÜKRÉBEN BARTOSIEWICZ 2003 BARTOSIEWICZ László: A millennium of migrations: Protohistoric mobile pastoralism in Hungary. Bulletin of the Florida Museum of Natural History 44 (2003) BARTOSIEWICZ 2006 BARTOSIEWICZ László: Régenvolt háziállatok. Bevezetés a régészeti állattanba. Budapest BARTOSIEWICZ n. d. BARTOSIEWICZ László: Egyetemi jegyzetek: I. A háziállatok régészete; II. A csonthatározás alapjai; III. Az állattartás épületeinek állattani vonatkozásai; IV: Az állatbetegségek története; V. A középkori város állatai; VI. Régi korok táplálkozása. BELÉNYESY 1956 BELÉNYESY Márta: Az állattartás a XIV. században Magyarországon. Néprajzi Értesítô (1956) BINFORD BERTRAM 1977 BINFORD, R. L. BERTRAM, J. B.: Bone frequencies and attritional processes. In: R. L. Binford (eds): For theory building in archaeology. New York BÖKÖNYI 1974 BÖKÖNYI Sándor: History of Domestic Mammals in Central and Eastern Europe. Budapest BÖKÖNYI 1978 BÖKÖNYI Sándor: Árpádkori magyar szokás analógiája: kiaggatott lókoponyák közelkeleti falvakban. Arch.Ért. 105 (1978) CHOYKE 1999 CHOYKE Alice M.: Bone skates: raw material, manufacturing and use. Antaeus 24 (1999) CHOYKE et al CHOYKE, Alice M. LYUBLYANOVICS Kyra BARTOSIEWICZ László: The various voices of medieval animal bones. In: Gerhard JARITZ Alice M. CHOYKE (eds): Animal Diversities. Krems DÁM 1995 DÁM László: Magyar népi állattartás és pásztorkodás. (Néprajz egyetemi hallgatóknak 19). Debrecen ÉBER 1961 ÉBER Ernô: A Magyar állattenyésztés fejlôdése. Budapest GYÖRFFY 1990 GYÖRFFY György: A magyarság keleti elemei. Budapest HANKÓ 1939 HANKÓ Béla: Ôsi Magyar sertéseink. Tisia 3 (1939) HORVÁTH 2001 HORVÁTH Ferenc: A csengelei kunok ura és népe. Budapest KASSAI TAKÁCS 1985 KASSAI M. Katalin TAKÁCS István: Mibôl éltek a kunok? Élet és Tudomány 27 (1985) KÁLDY-NAGY 1985 KÁLDY-NAGY Gyula: A budai szandzsák évi összeírásai. Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok. (Pest Megye Múltjából 6). Budapest KUUN 1880 KUUN Géza: Codex Cumanicus. Bibliothecae ad Templum Divi Marci Venetiarum. Budapest MACGREGOR 1985 MACGREGOR, Arthur: Bone, antler, ivory & horn. The technology of skeletal materials since the Roman Period. London Sydney MATOLCSI 1968 MATOLCSI János: A szarvasmarha testnagyságának változása a történelmi korszakokban Magyarország területén. Agrártörténeti Szemle 1-2 (1968) MATOLCSI 1982 MATOLCSI János: Tierknochenfunde von Sarvaly aus dem Jahrhundert. In: HOLL Imre PARÁDI Nándor (eds): Das mittelalterliche Dorf Sarvaly. Budapest MORAN O CONNOR 1992 MORAN, N. C. O CONNOR, Terry P.: Bones that cats gnawed uppon: a case study in bone modification. Circea 9, No.1 (1992 for 1991) NYERGES 2003 NYERGES 2004a NYERGES Éva Ágnes: A szentkirályi kunok állattartása - A késôközépkori kun falu, Szentkirály állattartása a 4-4a ház és beltelek állatcsont leletei alapján. Szakdolgozat. Budapest NYERGES Éva Ágnes: Nagytestû szarvasmarhák megjelenése egy késô középkori településen. In: Halottkultusz és temetkezés Ôskoros Kutatók III. Összejövetelének Konferenciakötete. Szombathely

20 N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ NYERGES 2004b NYERGES Éva Ágnes: Ethnic traditions in meat consumption and herding at a 16th century Cumanian settlement int he Great Hungarian Plain. In: S. JONES O DAY W. VAN NEER A. ERVYNCK (eds): Behaviour behind bones. The zooarchaeology of ritual, religion, status and identity. Oxford PALÁDI-KOVÁCS 1993 PALÁDI-KOVÁCS Attila: A magyarországi állattartó kultúra korszakai. Budapest PÁLÓCZI HORVÁTH 1976 PÁLÓCZI HORVÁTH András: A Lászlófalván ben végzett régészeti ásatások eredményei. Cumania Archeologia 4 (1976) PÁLÓCZI HORVÁTH 1985 PÁLÓCZI HORVÁTH András: Egy középkori kun falu. Élet és Tudomány 27 (1985) PÁLÓCZI HORVÁTH 1986 PÁLÓCZI HORVÁTH András: Régészeti és településtörténeti adatok a kunok letelepedéséhez Egy középkori kun falu, Szentkirály feltárásának eredményei. In: NOVÁK L. SELMECZI L. (eds): Falvak, mezôvárosok az Alföldön. Az Arany János Múzeum Közleményei 4 (1986) PÁLÓCZI HORVÁTH 1989 PÁLÓCZI HORVÁTH András: Pechenegs, Cumanians, Iasians. Steppe peoples in medieval Hungary. Budapest PÁLÓCZI HORVÁTH 1990 PÁLÓCZI HORVÁTH András: Agrártörténeti emlékek a középkori Szentkirály faluban. Gazdasági épületek a 4-4a ház beltelkén. Magyar Mezôgazdasági Múzeum Közleményei (1990) PÁLÓCZI HORVÁTH 1992 PÁLÓCZI HORVÁTH András: A középkori falusi lakóház kutatásának új eredményei Szentkirályon. Kecskemét PÁLÓCZI HORVÁTH 1996 PÁLÓCZI HORVÁTH András: Élet egy középkori faluban, Szentkirály régészeti kutatásának eredményei. In: Élet egy középkori faluban, 25 év régészeti kutatása a 900 éves Szentkirályon. Kiállítási katalógus. Szerk. PÁLÓCZI HORVÁTH András. Budapest PÁLÓCZI HORVÁTH 1998 PÁLÓCZI HORVÁTH András: A kunok a kelet-európai sztyeppén és Magyarországon. In: NOVÁK L. (szerk.): Az Alföld társadalma. Budapest PÁLÓCZI HORVÁTH 2000 PÁLÓCZI HORVÁTH András: Lakóház és telek rekonstrukciója Szentkirályon, egy alföldi késô középkori faluban I. In: BENDE L. LÔRINCZY G. (szerk.): A középkori magyar agrárium. Tudományos ülésszak Ópusztaszeren. Ópusztaszer PÁLÓCZI HORVÁTH 2002 PÁLÓCZI HORVÁTH András: Szentkirály továbbélése a török korban. In GERELYES Ibolya KOVÁCS Gyöngyi (eds): A hódoltság régészeti kutatása. Budapest SÁRKÁNY ÓCSAG 1977 SÁRKÁNY Pál ÓCSAG Imre. Ungarische Hunderassen. Budapest SOMHEGYI 1996 SOMHEGYI Tamás: Állattartás a középkori Szentkirályon. In: Élet egy középkori faluban, 25 év régészeti kutatása a 900 éves Szentkirályon. Kiállítási katalógus. Szerk. PÁLÓCZI HORVÁTH András. Budapest SOMHEGYI SOMHEGYI Tamás: A húsfeldolgozás és -fogyasztás jelei a középkori Szentkirályon. Magyar Mezôgazdasági Múzeum közleményei ( )

A kun és jász székközpontok kérdéséhez

A kun és jász székközpontok kérdéséhez S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. A kun és jász székközpontok kérdéséhez H ATHÁZI G ÁBOR Több mint három évtizede annak, hogy Pálóczi Horváth András nagy ívû tanulmányban összegezte a kunok magyarországi

Részletesebben

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok B. Wellisch Márta Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál Régi adósságomat szeretném törleszteni ezzel a tanulmánnyal, melynek eredeti változata közel harminc éve, szakdolgozatként született meg

Részletesebben

A természetföldrajzi háttér

A természetföldrajzi háttér I. könyv... amelyben megelevenedik a régi és a kevésbé régi múlt, amelyben barangolhatunk az ezer évvel ezelőtti hernádi tájakon, találkozhatunk hajdan volt elődök neveivel, mindennapjaival úgy, ahogy

Részletesebben

SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN

SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN Sófalvi András SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN Fejezetek a székelység középkori történelmébõl Sófalvi András Sóvidék a középkorban Fejezetek a székelység középkori történelmébõl Székelyudvarhely, 2005 Múzeumi Füzetek

Részletesebben

Állattemetkezések Balatonõszöd-Temetõi dûlõ Badeni lelõhelyen

Állattemetkezések Balatonõszöd-Temetõi dûlõ Badeni lelõhelyen Somogyi Múzeumok Közleményei A Régészet 17: 107 152 (2006) Kaposvár, 2007 Állattemetkezések Balatonõszöd-Temetõi dûlõ Badeni lelõhelyen MTA Régészeti Intézet, Budapest 1014, Úri u. 49. E-mail: valdemar@archeo.mta.hu

Részletesebben

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei Pusztai Tamás A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei A 13 14. század magyar várainak régészeti kutatása során meghatározható volt egy jellegzetes vártípus, melyet

Részletesebben

A valamikori legeltetési rend és a pásztorok tudásának lehetőségei a természetvédelmi kezelésekben, Hortobágy térségében

A valamikori legeltetési rend és a pásztorok tudásának lehetőségei a természetvédelmi kezelésekben, Hortobágy térségében Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr Juhász Lajos A valamikori legeltetési rend és a pásztorok

Részletesebben

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története 2013. február IX. évfolyam, 1. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft Kékkő vára Balassi Bálint korában A hejcei erődített római katolikus templom Tátika három vára A szegedi vár története Kirándulás Hrussó

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata SZAKDOLGOZAT Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata Készítette: Hadházi Orsolya BT-508t Konzulens: Dr. Horváth Zita, egyetemi adjunktus, Magyar Középkori,

Részletesebben

Szentes Város TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

Szentes Város TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Szentes Város TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK: Törzsszám: 06006 I. SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE III. SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA II.

Részletesebben

ARCHAEOLOGIA CUMANICA 3

ARCHAEOLOGIA CUMANICA 3 ARCHAEOLOGIA CUMANICA 3 Településtörténeti kutatások Solt Tételhegy Kiskunfélegyháza, Amler-bánya Kecskemét 2014 ARCHAEOLOGIA CUMANICA 3 Településtörténeti kutatások Solt Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-bánya

Részletesebben

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató 2008 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008 Tájékoztató a K. Ö. SZ. 2008. évi tevékenységéről

Részletesebben

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig JÁROLI JÓZSEF Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig Békéscsaba rövid története.indd 1 18/09/14 20:25 Városvédő Füzetek 3. Szerkeszti: Jároli József Békéscsaba rövid története.indd 2 18/09/14

Részletesebben

dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN

dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN dr. Ottományi Katalin dr. Mester Edit Mráv Zsolt ANTIK GYÖKEREINK BUDAÖRS MÚLTJA A RÉGÉSZETI LELETEK FÉNYÉBEN BUDAÖRS, 2005 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR TÉMAVEZETŐ: Prof.

Részletesebben

SERTÉSTENYÉSZTÉSTAN. Írta/szerkesztette: Vidács Lajos. Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék

SERTÉSTENYÉSZTÉSTAN. Írta/szerkesztette: Vidács Lajos. Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék SERTÉSTENYÉSZTÉSTAN Írta/szerkesztette: Vidács Lajos Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék Hódmezővásárhely 2004 1 Tartalomjegyék Oldal 1. A sertéstenyészsertés

Részletesebben

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK A TELEKFALVI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK A TELEKFALVI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN Nyárádi Zsolt Sófalvi András RÉGÉSZETI KUTATÁSOK A TELEKFALVI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN Telekfalva Székelyudvarhelytől 12 kilométerre található délnyugati irányban (1.1. tábla). A falun a Nyír-patak és a Bedő-patak

Részletesebben

2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI

2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI 2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI 2.1. Rövid történeti áttekintõ A székelyföldi városok középkori és kora újkori történetét nemrég Benkõ Elek és szerzõtársai áttekintették, 1 így ennek

Részletesebben

TÓTH SÁNDOR: Új adatok a Bakonyvidék zengőlégy-faunájához (Diptera: Syrphidae) c. cikkéhez (Fotó: Dr. Tóth Sándor)

TÓTH SÁNDOR: Új adatok a Bakonyvidék zengőlégy-faunájához (Diptera: Syrphidae) c. cikkéhez (Fotó: Dr. Tóth Sándor) Epistrophe diaphana hímje A Brachyopa bicolor hímje A Chrysotoxum bicinctum nősténye A Chrysotoxum vernale hímje A Syrphiis vitripennis lárvája levéltetű telepen A Syrphusribesiinősténye TÓTH SÁNDOR: Új

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN

3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN 3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN A TELEPÜLÉSSZERKEZET, MINT GÉNBANK Eger példáján Körmendy Imre tudományos munkatárs, Corvinus Egyetem Elöljáróban érdemes néhány alapfogalmat

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részének paraszti gazdálkodása a 20. században Fodor Ferenc 2006. 1 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Részletesebben

Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században

Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 226 Vofkori Mária Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században A sorozatot szerkeszti Dávid Gyula Megjelent a magyar Művelődési és Közoktatási

Részletesebben

Bácskainé Pristyák Erika ÉLET KÉPES BOKORTAN YÁK

Bácskainé Pristyák Erika ÉLET KÉPES BOKORTAN YÁK Bácskainé Pristyák Erika ÉLET KÉPES BOKORTAN YÁK Bácskainé Pristyák Erika ÉLETKÉPES BOKORTAN YÁK A nyíregyházi bokortanyák differenciálódása az elmúlt évtizedekben Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, 2014.

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

Sárkány Ambrus érdi udvarháza

Sárkány Ambrus érdi udvarháza A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Sárkány Ambrus érdi udvarháza 2013 Budapest környékének egyik méltatlanul elfeledett középkori

Részletesebben

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE 1 TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE Botos Péter 1982 Karuczka Attila 2014 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1.Őskor... 5 1.1. Kőkorszak... 5 1.2.Bronz korszak... 7 2. A KÖZSÉG NEVE ÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE... 12 2.1.

Részletesebben

III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR

III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR Az ember megjelenése Magyarországon 77 AZ EMBER MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON T. Biró Katalin Az õskõkor (görög eredetû idegen szóval, paleolitikum) az emberiség történetének

Részletesebben

A SZÁRAZ-ÉR SZEREPE, JELENTŐSÉGE ÁTALAKÍTÁSÁNAK KEZDETÉIG. Kucsera Emil 1

A SZÁRAZ-ÉR SZEREPE, JELENTŐSÉGE ÁTALAKÍTÁSÁNAK KEZDETÉIG. Kucsera Emil 1 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A SZÁRAZ-ÉR SZEREPE, JELENTŐSÉGE ÁTALAKÍTÁSÁNAK KEZDETÉIG Kucsera Emil 1 A Maros hordalékkúpján történt vándorlása gazdag vízhálózat kialakulását eredményezte. Miután

Részletesebben

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos Adelaide Tisztelt Hallgatóság! 1 A jelen munka, A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos, adelaidei

Részletesebben