Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja"

Átírás

1 ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/ E MAIL: N Híröss Nptár Értékőrző helytörténeti újság május 31. BÁCSKAPOCS 25 éve jelent meg rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilpj Jó lp volt, hrpós lp! (Bhget Isknder) évfolym 12. szám A rózsbrck névdój 150 Munk nélkül nincs eredmény, tudás nélkül nincs hldás. éve, május 19 én Kecskeméten született Hnkovszky Zsigmond szőlő gyümölcsneme sítő. Ipros csládból szármzott, pj őt is mesterembernek szánt, de Hnkovszky önéletrjz szerint inkább prszt krt lenni. Gyermekkorá tól vonzódott termzet föld megmunkálás felé ben fejezte be tnulmányit z érdió szegi állmi vincellér iskolábn. Bizonyítványá bn z lábbi minősíteket tláljuk: z elméleti okt tásbn figyelme feszült, igen szorglms, szőlő, kerti pincemunkákbn igen ügyes. Ez minősít hosszú élete során mindvégig jellemezte Hnkovszkyt bn erdélyi szőlő birtokosoknál volt vincellér pincemester. Ezt követő en z Országos Központi Mintpincében, mjd 1885 től Kecskeméten dolgozott. Az édespjától örökölt, 1860 bn telepített 12 hol ds úrréti szőlőjét 35 holdr egzítette ki. Jelentős rze volt múlt százd végi, felgyorsult ütemű homoki szőlőtelepítben. Közvetlen irányításávl Pks, Hjdúsámson, Kis várd, Albertirs Cegléd htárábn telepítettek sző lőt. A ceglédi Unghváry féle fiskol szktnácsdój is volt ben ő ültette, mjd gondozt Kecske méti Gzdsági Egyesület szőlőjét. Úrréti szőlőtelepe mintául szolgált helybeli gzdák számár ig 1500 fjt szőlőt gyűjtött TOVÁBB A LENINI ÚTON! felirt htlms színpdon üresen h gyott széksorok előtt Romány Pál, z MSZMP Bács Kiskun megyei első titkár egyedül mondj beszédét május 28 án ezzel címlpfotóvl jelent meg BÁCSKAPOCS első szám. A megyei közéleti hetilp Kutsi Fe renc lpító főszerkesztő irányításávl közel három éven át teljes nyilvános ságr törekedett, rr, hogy Bács Kiskun vl mennyi lkójához, legki sebb települen élőkhöz is eljussnk szűkebb Lángné Ngy Mári progrmszervezi vezető tágbb közösségünk leg fontosbb hírei, informáci éves Lángné Központ (korábbn Bács ói. A gondolt szbd Ngy Mári nép Kiskun Megyei Művelődi ság, szvk cseleke művelő, progrmszerve Központ, mjd Erdei Fe detek nyilvánosság volt zi vezető. Slgótrján renc Művelődi Központ) z újság hitvllás. bn született május munktárs. Az első évek Folyttás 3. oldlon 18 án. Áltlános közép ben népművelőként dolgo iskoli tnulmányit Pápán zott, mjd osztályvezető, Slgótrjánbn végezte, intézményegység vezető, il mjd Debrecenben, Kos letve igzgtóhelyettes volt suth Ljos Tudományegye jelenleg z intézmény temen mgyr nyelv progrmszervezi vezetője. irodlom szkos közép Közel 30 éve Kecskeméti iskoli tnári, illetve köz Népzenei Tlálkozó rende művelődi népműveli zője, szervezője. Létrehozt elődói diplomát szerzett. Termzetgyógyász Egye Kőbb közművelődi veze sületet, megrendezte z első tő művelőd szociológus Csontkovács Fesztivált. Ak végzettséget is szerzett. tívn közreműködött 1976 ót két rövidebb kecskeméti közművelődi megszkítássl Kecskemé koncepció rendelet elké ten él, Kecskeméti szítében, vlmint mű Kulturális Konferenci velődi központ művzeti VALLOMÁSOK 60 össze. Ngybn termesztet te kövidinkát, kdrkát, olszrizlinget több cse megeszőlőt. Sikeres gyü mölcsnemesíti munkát is folyttott. Ngy érdemei voltk kjszi elterjeszté sében Kecskeméten z egz Dun Tisz közén. Tőle szármzik rózs brck elnevez. Folyttás 2. oldlon Hnkovszky Zsigmond iskolájánk létrehozásábn. A Kecskeméti Múzeumok Éjszkáj fesztivál egyik fő szervezője ót Köz gyűjteményi Közmű velődi Dolgozók Szkszer vezetének megyei elnöke korábbn Mgyr Népmű velők Egyesülete titkár volt, 2008 ót z FB tgj. Kimgsló szkmi munká jáért Népművelért Díjt, Pro Meritis díjt Besse nyei György díjt kpott. Folyttás 67 oldlon Lángné Ngy Mári

2 A rózsbrck névdój Munk nélkül nincs eredmény, tudás nélkül nincs hldás. Folyttás z 1. oldlról Hzi külföldi kiállí tásokon számtln díjt nyert szőlőivel gyümöl cseivel. A Gzdsági Egye sületben más fórumokon is trtott elődásokt ngyközönség számár. Alpító tgj egyik szervezője volt z 1918 tól működött Kecskeméti Sző lősgzdák Egyesületének. A helyi lpokbn z országos kertzeti sző lzeti borászti lpokbn jelentek meg cikkei. Egy ideig Kecskeméti Lpok szerkesztője is volt. A szőlő gyümölcs termeszt techniki kor szerűsítén is sokt fár dozott Terveit mg rjzolt, szerkesztette mér nöki precizitássl. Elgon dolásit ngyrzt sját gzdságábn próbált ki. Igyekezett népszerűsíteni sodrony melletti szőlő müvelt, bizonyítv, hogy z gzdságosbb, mint kró melletti, főleg csemegeszőlőkbe jvsolt. Tervezett fmetsző ollót, rúdr szerelt fnyíró ollót, három lábú gyümölcsszedő állványt, új rendszerű prt. Fogtos szőlő gyümölcs permetezőgépét (többféle beállítási lehető séggel) rendszeresen hsz nált gzdságábn. Az 1930 s évek végétől egyre inkább csk kedves gyümölcsfáivl törődött Kisfáibn levő birtokán, mit ggkori menedék hely nek nevezett. Még 81 éves korábn is nemesített egy újbb lmfjtát. Hosszú élete során 498 szőlő, 159 lm, 117 kör te, 377 őszibrck, 57 meggy többszáz kjszi brck fjtát, illetve válto ztot gyűjtött össze figyelt meg. Hnkovszky úgy gondolt, hogy gykorlti példmut tássl is igyekszik ösztö nözni kecskemétieket korszerűbb gyümölcster mesztre. Mint mélyen vllásos ember ezeket terveit szociális jellegű, emberbráti elképzelek kel kpcsolt össze. Vgyo nánk ngy rzét kísér letezre, közcélokr, gyümölcskultúr fejleszté sére fordított ben város református egy házánk dományozt 8 fél holds Dróczi közi ingtlnát, hogy ott Hnkovszky liget néven mintkertet népligetet létesítsenek kecskeméti ek számár. Tervei szerint Hnkovszky liget két rzből állt voln. Az ún. tnulmányi rzben gyü mölcsös (60 fjt körte, 100 fjt lm, sárg kjszibrck), szőlőtelep (400 fjt bor csemege szőlő), konyh díszkert kilkításár került voln sor. Elődóterem, könyvtár múzeum szolgált voln z elméleti ismeretek elsjátítását. A Hnkovsz ky liget másik áltl kö zélvezeti nek nevezett rzében polgári vendéglő vegyes kereskedsel, cuk rászd, nyitott uszod, korcsolypály, népliget nek elkeresztelt szórkozó hely népvendéglő léte sült voln. Az lpításkor kikötött hszonélvezetről is lemondott 1930 bn. El képzeleiből kev, jobbá r csk gyümölcstelep vlósult meg. Bár Gyü mölcstermelők Országos Egyesülete 1932 ben Hnkovszky ligetnek hzi gyümölcstermeszt fellendíte érdekében ki fejtett kiváló érdemeiért elismerő oklevelet domá nyozott, Hnkovszky ön életírásábn törekveim legmeddőbb cselekvének nevezte lpítványát. V gyonából jövedelmeiből jutttott Mgyr Termé szettudományi Társult nk z Országos Közművelődi Tnácsnk is kertzeti témájú művek kidásár, szemorvosok ösztöndíjár kertzek képzére egyránt. Elvei hez híven végrendeletében is kikötötte z áltl lpított ösztöndíjról: ker tzeti ágk gykorlti tevékenységben kiváló egyé nek között nem holmi szobtudósok mgsrngú kertzkedö dilettánsok között osztndó ki. Hnkovszky Zsigmond életével munkásságávl igzolt sját elveit: teret kell engedni gykorlti tpsztltok érvényesülé sének is, mert gykorlt nélkül egyedül elméletre htlomr építeni jövő többtermelét nem lehet májusábn hunyt el. Mg tervezte sírkövének felirt Munk nélkül nincs eredmény, tudás nél kül nincs hldás. Szeb ben, pontosbbn m sem fejezhetjük ki életművének tnulságit. Rzlet Hnkovszky Zsigmond diákkori jegyzetfüzetéből 2 Hnkovszky Zsigmond

3 BÁCSKAPOCS 25 éve jelent meg rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilpj Folyttás z 1. oldlról Már z 1980 s évek elején fölmerült bennem, hogy po litiki npilp, Petőfi Népe mellett szükség voln egy háttér információkt, elem zeket, igz riportokt közlő megyei közéleti hetilpr is. Az ötlet kkor még fiók bn mrdt, csk néhány évvel kőbb, rendszer váltáskor vlósulhtott meg emlékezik vissz kezde tekre Kutsi Ferenc, BÁCSKAPOCS lpító fő szerkesztője. A 80 s években szmizdt fló, ké sőbb ellenzéki rendezvények rztvevője, mjd z MDF lpító tgj voltm. A kecs keméti szervezet felállás után úgy láttm, szkmám bn tudok legtöbbet segíte ni. Ezért npi politizálás ból kiszálltm, úgy dön töttem: újságot csinálok. A cél egyértelmű volt: kinyitni szelepet nyilvánosságot dni korábbn tbunk számító témáknk, helyi kiskirályok visszéleinek, vlmint megjeleni lehető séghez jutttni politiki meggyőződük mitt mellő zött szerzőket. Mindenekelőtt lp nygi fedezetét kellett megterem teni. Ez nem volt könnyű, hiszen kkor még minden olyn átmeneti, olyn bizony tln volt eléggé kétesé lyesnek tűnt htlomért folyó hrc végső kimenetele. Ebben lbilis helyzetben kevesen mertek ellenzéki lp mellé állni, bbn hirdetni. Mindzek ellenére sikerült for rást tlálnunk. Jó szívvel emlékezek vissz például már elhunyt, szinte egyetlen támogtónkr, z kkoribn közismert kecskeméti válll kozór, Erdősi Imrére. Kiváló szerkesztőség l kult, csk néhány név z ál lndó szerzők közül: Kormos Emese, Lktos Attil, Turi G. Kmil, Mihályk Gyul Józs Fábián kecskeméti, Posztobányi László kiskun hlsi, Muity Mijó bji, Zs. Kovács István klocsi történekről tudósított. A fo tókt többek között Bhget Isknder kzítette, illetve Dunszt István Pócs Péter illusztrálták z nygokt. Munkánkt sokn úgy is se gítették, hogy sját erőből terjesztették, illetve szállítot ták lpot például flusi kisboltokb. Olvsóinknk hiteles sjtót, őszintét, gerinceset, szembe nézőt ígértünk. Rázós ny gink kkoribn helyi htlmsságok, kiskirályok visszéleit tárták föl. Tele fon levélforglmunk gyor sn növekedett, zúdultk ránk témák. Ezekkel persze óvtosn bántunk, egyrzt igyekeztünk csk több ol dlról ellenőrzött események kel tényekkel fogllkozni, másrzt nem krtuk megélheti pártszimpti zánsok életét tönkretenni. Nehéz, de szép érdekes időszk volt. A visszjelzek ngy ngy örömöt okoztk nekünk. Jó érz volt úgy dolgozni, hogy tudtuk, érez tük: állásfogllásinkt, tényfeltáró, olykor leleplező írásinkt megye városi bn flvibn olvssák, várják. Hiszem: nekünk is volt rzünk bbn, hogy z első szbd válsztáson z ellenzék MDF, SZDSZ győzni tudott. Sjnos, komoly tőke nem állt mellénk kőbb sem. Az utolsó lpszámok megjelené sét, zt, hogy olvsóinktól tisztességgel elbúcsúzht tunk, már sját zsebből fi nnszíroztuk. Cslódottk voltunk, mikor bb kellett hgyni. Kőbb több ízben is megpróbáltm újrindítni lpot, vgy hsonló krk terű kidványt gründolni, de szintén finnciális okok mi tt ez már nem sikerült. A BÁCSKAPOCS megszűn te ót 22 év telt el. Úgy látom, teljes nyilvánosság felé forduló, elkötelezett sjtó m is hiányzik, médiumok npjinkbn ismét egy egy politiki vgy gzdsági ér dekcsoport kiszolgálásár szerveződnek. Pedig korrup ció, htlmi összefonódás, gőg rrognci, közpénzek lenyúlás, urmbátyámvi lág, stb. most vn csk igzán bőséggel. És ezek ről kínos vidéki ügyekről sehol nem lehet olvsni egyetlen sort sem. (Lejegyezte: Vrg Géz) Kutsi Ferenc 3

4 NAPRÓL NAPRA május május 16. Hegedűs Zoltán 50 éves Hegedűs Zoltán színmű vz. Tiszkécskén szüle tett május 16 án. A Debreceni Református Kollé gium diákjként ismerkedett meg színjátszássl. Hr mdikos negyedikes gimn zist korábn z igzgtó engedélyével kijárhtott z ifjúsági színházhoz. Ott dön tötte el, hogy színz lesz bn végzett Színház Filmművzeti Főiskolán. A diplom átvétele után Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött, hol négy évig játszott ben Győri Nemzeti Színház társultá hoz szerződött ót kecskeméti Kton József Színház tgj, Bodoly Géz igzgtás idején került hírös város teátrumá b. Hmlet, Übü pp, Bánk bán, Gyuri pincér, Georges Dndin, Andrej csk néhány szerepek kö zül, melyek sokoldlúságáról tesznek tnúbizonyságot. Kiemelkedő színművzi tel jesítményéért 2011 ben Já szi Mri díjjl tüntették ki. A rngos elismer átvétele kor így nyiltkozott: "Hu szonhárom éve vgyok pályán, ebből tizenhárom éve játszom Kecskeméten. Eddigi pályfutásom során nem kptm sok kitüntett Szegeden társult szvz ti lpján vehettem át Mkó Ljos díjt, illetve 4 Szeged Önkormányztánk Kulturális Díjávl is elis mertek. Kecskeméten pedig 2007 ben lettem z Év Színé sze, ugyncsk kollégák szvzti lpján. A Já szi díj z első állmi kitün tetem. Úgy vélem, minden elismer egy fontos állomás színzek életében." A színház flin kívül is fá rdhttlnul terjeszti színházi kultúrát. Rend szeresen válll zsűrizt sz vló színjátszó versenye ken, fellép különböző városi eseményeken. Kurtóriumi elnöke Színzek z Ifjúsá gért Alpítványnk, mely zzl célll jött létre, hogy eljuttss színházt kör nyező kistelepülekre, vl mint hátrányos helyzetű gyerekekhez is bn Kecskemét önkormányzt rngos kitüntetét is meg kpt. Feleségével, Dnyi Judit színművznővel közö sen város legngyobb mű vzeti díját, Kton József díjt vehették át. A hírös városhoz vló kötő déről így vllott: "Kecske méten voltm életemben először színházbn, itt vrázsolt el színház, mi kor felsőtgoztos diákként Ruszt drbokt néztünk. Éltünk Budpesten, Győrben is, de csk itt vgyunk otthon." május 17. Réti Erik 70 éves Réti Erik színznő. Mis kolcon született má jus 17 én. Szülővárosábn, Zrínyi Ilon Gimnázium bn érettségizett mjd Miskolci Nemzeti Színház tgj lett ben Kpos vári Csiky Gergely Színház hoz szerződött ót Kecskeméten, Kton Jó zsef Színház társultábn játszik. Pályáját nivként kezdte, mjd főként szubrett szerepeket lkított. Kőbb zen prózi elődásokbn is sikert rtott. Elsősorbn krkterszerepeket szereti. Főbb színpdi lkítási: Roxne (Edmond Rostnd: Cyrno de Bergerc) Osztri gás Mici (Georges Feydeu: Osztrigás Mici) Cecíli (Kál mán Imre: Csárdáskirálynő) Corinn, Fejedelemsszony (Hervé: Nebáncsvirág) Mon tgue né (Willim Shkes pere: Rómeó Júli) Mrs. Boyle (Agthe Christie: Az egérfogó) Betrice (Arthur Miller: Pillntás hídról). Filmszerepeket is játszott, többek között Vlhol Oroszországbn, Ném Le vente, Mire megvénülünk, z Egy úrlovs története, Ptik, Csocsó A pály udvr lovgji című lkotá sokbn láthtt közönség. A Kecskeméti Kton József Színház örökös tgj. Kim gsló színzi munkájáért 1993 bn Déryné díjt, 1996 Mgyr Köztárssági Ér demrend kiskeresztjét, 1998 bn Kton József díjt, 2002 ben Ase díjt, 2009 ben Bács Kiskun Megye Mű vzeti Díját Pék Mtyi díjt kpott ben 2004 ben z évd színznő jévé válsztották bn férjével, Kiss Jenővel közö sen Bács Kiskun Megyei Prim Díjt nyerték el. Folyttás z 5. oldlon 25 éve, május 16 án hunyt el Feszler Mónik hárfmű vz, tnár, zenei rende ző. Kecskeméten született július 25 én. A bud pesti Zenei Szkközépiskolá bn kezdte tnulmányit, Zeneművzeti Főiskol hár f szkán kö zött Lubik Hédy növendéke volt, zongorázni Prunyi Ilo nánál tnult között ösztöndíjjl Brüsszel ben tökéletesítette művze tét. A Mgyr Televízió munktárs, mjd 1980 tól hláláig Mgyr Hngle mezgyártó Válllt zenei rendezője volt. Réti Erik Hegedűs Zoltán Shkespere: Hrmdik Richárd Kecskemét, 2010 (Fotó: Wlter Péter)

5 NAPRÓL NAPRA május Folyttás 4. oldlról május jétől Miniszterelnöki Hi vtl politiki állmtitkár ként társdlompolitiki refertúr vezetője volt. Még ebben z évben, júniusbn kinevezték z Egzségügyi Minisztérium politiki ál lmtitkárává, de kevesebb, mint egy év múlv, május 15 én távozott poszt járól június 2002 május között Fidesz frkcióvezető helyettese volt ben, 2006 bn 2010 ben megvédte országgyűli mndátumát, 2002 őszén Dr. Horváth Zsolt z önkormányzti válsz tásokon kecskeméti köz gyűl tgjává, mjd város éves dr. Horváth lpolgármesterévé válsztot Zsolt fogorvos, ták. Ezt feldtát 2006 ig Bács Kiskun megye or látt el. szággyűli képviselője, Kecskemét korábbi l május 23. polgármestere má jus 22 én Szeremlén szü éve, letett. Gyermekként került május 23 án Kecskemétre. A Kton Jó Kecskeméten született zsef Gimnáziumbn érettsé Grzó Gyul református gizett 1982 ben, mjd egy lelkz, tnár, egyházi évig megyei kórházbn író. Tnulmányit szülő dolgozott. Orvosi diplomáját városábn kezdte, mjd 1989 ben Budpesten, Ngykőrösön, Sopronbn SOTE n szerezte. Egy évet tnult. A teológiát pesti töltött z USA bn nyelvt egyesült protestáns teológii nulás céljából. Ezt követően kdémián végezte. Tnári kecskeméti kórház ortopé közül ngy befolyást gyko dii osztályán dolgozott. rolt reá Székács József, ki 1994 ben fogorvosi diplomát homiletikát dt elő. Miután szerzett, mjd Kecskeméten öt évig több úri csládnál ne z SZTK bn lett fogszk velősködött mgán ele orvos. Elvégezte Budpes mi népiskoli tnító volt, ti Közgzdságtudományi 1861 ben nevelőnek ment Egyetemet is. Közgzdász Dessevffy Gyul házához ként főképp közszolgált Debrecenbe. Kőbb loson szociálpolitik területét ci református egyház hívt kuttt. meg segédlelkznek, hol z 1989 ben belépett Fidesz egyesült protestáns gimnázi be től párt kecske um V. VI. osztályibn méti szervezetének lelnöke, szktnárként is dolgozott tól Bács Kiskun me 1863 áprilisábn Ngy M gyei válsztmány tgj volt. rosr ment helyettes lelkz Az 1998 s országgyűli nek, négy hónnppl kőbb válsztásokon Kecskeméten pedig Pestre Török Pál püs képviselővé válsztották. pök mellé, hol lelkzi te 2000 ig frkció szóvivője, endők mellett népiskol képviselőcsoport elnök egyik osztályát is vezette. ségének tgj, február Csk pár hónpig trtott ottni működe, mert 1863 végén gyönki gimnáziumb hívták meg rendes tnárnk. Nyolc évig szolgált ott z intézetnek igzgtój is volt ben gyomi egyház község válsztott meg lel kzének. A békbánáti református egyházmegye t nácsbíráj, vlmint békmegyei régzeti művelődtörténeti társság igzgtój, válsztmányi tgj lett. A gyomi egyház község érdemei elismeréül 1878 bn lelkzi díszplást tl jándékozt meg, húsz éves lelkzsége emlékéül rcképét tnácstermükben elhelyezték. Grzó Gyul írói munkás ság is jelentős től munktárs volt Protes táns Egyházi Iskoli Lp nk, Mrgócsy József áltl szerkesztett Protestáns Egy házi Beszédtárnk, M gyr Protestáns Figyelőnek, 12 ellenröpirtnk, Protes táns Alklmi Beszédtárnk, Czelder Márton áltl szer kesztett Evngyéliomi Lel kzi Tárnk, Békmegyei Közlönynek. Szerkesztette Békmegyei Közlöny című társdlmi politiki lpot, illetve Gykorlti Bibli mgyráztok című szk folyóirtot. Írt Blogh Ferencz áltl szerkesztett Evngyéliomi Protestáns Lpb, Mitrovics Gyul áltl szerkesztett Sáros ptki Lpokb Békbe is. A mkói református egyházközság áltl templom fel vtás lklmából 1883 bn kidott füzetben nép előtt trtott imád ság egyházi beszéde egy szegedi templom szentel lklmából 1845 ben kidott Emlék irtbn lklmi beszéde is szerepel. Népbrát, Botond Sincerus ál neveken is írt. május éve, május 30 án született Bkoss László mezőgzdász, gzdsági kdémii tnár. Közép iskoláit Kmárkon Deb recenben, gzdsági k démiát Kssán végezte el től felvidéki városbn lett gykornok, tnársegéd, mjd djunktus. Az I. világ háborúbn ktoni szolgál tot teljesített től debreceni, 1927 től Keszt helyi Gzdsági Akdémi tnár volt között Kecskeméten tnított, zután Mgyróvári Gz dsági Akdémi (kőbb Mgyróvári Mezőgzdsági Főiskol) rendes tnár lett. Kereskedelemtnt, pró há ziálltok tenyztét tnfolymon tejgzdsági üzemtnt tnított. Főleg bromfitenyzti kísérle tekkel fogllkozott, számos tnulmány jelent meg szklpokbn. Cikkei Kecskeméti Közlönyben is olvshtók voltk. Szkiro dlmi munkásság főként bromfitenyzt cu korrép termel témköré ben jelentős. Folyttás z 6. oldlon Források: *Kton József Könyvtár *Kton József Színház *Kecskeméti Életrjzi Lexikon *Kecskeméti Lpok, 1990 *Ki Kicsod Kecskeméten *Mgyr grártörténeti életrjzok *Mgyr Életrjzi Lexikon *Mgyr Író Akdémi *Moson Megyei Életrjzi Lexikon *Révi Új Lexikon *Székelyné Kőrösi Ilon: A rózsbrck névdój Hnkovszky Zsigmond *Szinnyei: Mgyr írók élete munkái *Who is Who Mgyrországon 5

6 Az irodlom ihletője z élet... Glgóczi Erzsébet 25 éve, május 20 án hunyt el Glgóczi Erzsébet Kos suth díjs mgyr író, forgtókönyvíró. Közép prsztcslád hetedik gyermekeként született. Elemi iskoli tnulmányit szülőflujábn, Ménfőn vé gezte, mjd győri nádor városi ktolikus polgári iskolábn tnult között ben győri ál lmi leánylíceumbn érett ségizett. Szülei tiltás mitt nem Színművzeti Főiskolán, hnem z ELTE Bölcszkrán tnult to vább, ám ht hét után b bhgyt december 1 jétől Győri Vgon Gépgyár bn vsesztergályosként dolgozott ben M gyr Ifjúság Népi Szövetsé ge Felszbdulás című pályáztán Életünk leg boldogbb nékünk című el beszéléért első díjt kpott között Színművzeti Főiskol hllgtój volt filmíró sz kon, másodév után drm turgi szkon től tgj lett Mgyr Írók Szövetségének Mgyr Népköztársság Művzeti Alpjánk. Első elbeszél kötete 1953 bn jelent meg. A főiskol után két évig Művelt Nép című lpnál volt újságíró. Az ötvenes évek végén kev megbí zást kpott től sz bdfogllkozású író lett. Ebben z időszkbn első sorbn riportokt szo ciográfiákt írt ben József Attil dí jt kpott, mivel kőbb még kétszer jutlmzták: 1969 ben 1976 bn ben bemuttták Félúton című kisregényéből kzült filmet, négy évvel kőbb pedig első tévéjáté kát ben játszották A főügyz felesége című d rbját Kecskeméten, ez volt z első színházi premierje. Az irodlom ihletője z élet, vlóságbn meg történt események megszűr ve átlkítv egy koncep ció érdekében, mely z író legsjátbb mondnivlóját hordozz. Rendkívüli idő ben, rendkívüli események történnek. Ilyen rendkívüli idő volt közelmúltunk törté nelmében z '56 os, '57 es év. Körülbelül 10 elbeszélt egy színművet A fő ügyz felesége írtm erről korszkról, de még ko rántsem érzem kimerítve mgm számár. Pályáj csúcsát Vidr vs című dokumentum regénye jelentette, mely 1984 ben jelent meg, ngy vihrt kvrt m gyr irodlmi közélet ben. Relist prózírói munkásságáért 1978 bn Kossuth díjbn rzesült. Körtvélyessy Zsolt, Jobb Gbi, Gyuli Antl Kéri Edit (Glgóczi Erzsébet: A főügyz felesége Kecskemét, 1970) NAPRÓL NAPRA május Folyttás z 5. oldlról május éves Pllgi Ferenc főszer kesztő, újságíró, mo dern mgyr bulvár újságírás egyik megte remtője. Kecskeméten született május 6 Pllgi Ferenc 31 én. Sátorljújhelyen, Szőlzeti borászti Technikumbn, mjd Debrecenben KLTE tör ténelem népművel sz kán végzett ig nép művelőként is dolgozott. Újságírói pályáját egy üzemi lpnál kezdte től 1987 ig z Esti Hírlpnál, mjd két éven át Népszvánál tevé kenykedett között Mi Np fő szerkesztő helyettese, il letve kidóivezérigzgtó helyettese volt. A Mi Reggel főszerkesztői, Mérték Lpkidó Kft. ügyvezető igzgtói, Népszv lpszerkesz tői, főszerkesztő helyette si, felelős szerkesztői pozí ciój után 1996 bn Vsárnpi Hírek, 1997 től 2004 ig Blikk főszer kesztője volt. Kőbb Npkelte egyik műsor vezetője lett. Jelenleg Bors (kezdetben Színes Bulvár Lp) című npi lp főszerkesztje. Vllj: A bulvár nem je lenti zt, hogy vlmi ócsk, hnem ez műfj egyszerűen csk másfjt kommunikációs strtégiát hsznál, mint médi egyéb szegmensei. A bul vár lpvetően szórkoz ttni kr, ezért válsztj információit különösség szférájából, ezért dol gozz fel zokt egyszerű en, közérthetően. Az unlms bulvárújság nem létező foglom, hiszen melyik unlms, z máris csődbe jutott. A bulvár sikere bbn vn, hogy z mind szerkeszté sében, mind témválsz tásábn z embereket leginkább érdeklő írásokt közöl érthető formábn. A politiki npilpok z ügy, z esemény leg jellemzőbb vonásit kere sik, míg bulvár mindig különöset, megszokottól eltérőt kutt j, ezzel kelti fel z emberek érdeklődét. A címlp hrsány (ngy betűk, plkátszerű kivitel), mert csk néhány másod percen múlik, hogy meg győzzék z olvsót: z ő híreik, z ő történeteik legjobbk. A bulvárújság olvsói ugynis leghűt lenebb olvsók.

7 VALLOMÁSOK Lángné Ngy Mári progrmszervezi vezető Folyttás z 1. oldlról Első generációs értelmisé gi vgyok. Édespám Vihrsrokból, egy nyolc gyermekes vztői földmű ves csládból szármzik. Egyedül ő szkdt el földtől, műszerz szkmát tnult ki. Sokáig kton volt, ott ismerkedett meg édesnyámml, ki ezer szálll kötődött Slgó trjáni Öblösüveggyárhoz, üvegfúvóként ő mg is ott dolgozott. A ktonság mitt gyerek korombn sokt költöztünk. Székesfehérvárott voltm óvodás, mjd Pápán Slgótrjánbn áltlános iskolás. Hálás vgyok sorsnk, mert mindenhol ngyon jó tnárok vettek körül. Így például Pápán korábbn megszüntetett tnítóképző okttói kr tnított. Fölkzült, gyere keket szerető értő ped gógusok voltk. Alsó tgoztos tnító nénim zrevette, hogy többiek nél jobbn foglmzok, ezért külön feldtokt is dott nekem, míg énektná rom bizttásár bár bot fülű vgyok másfél évig kórusbn is énekeltem. Mindezek közösségi él ményt, z lkotás első örömét jelentették nekem! Slgótrjánbn, mely kkoribn egy pezsgő életű, fejlődő iprváros volt, Bolyi János Gimnázium volt meghtározó szá momr. Ngyon szerettem od járni. Osztályfőnököm, dr. Jármy Pálné régi vágású, htározott pedgó gus volt, ki szent meg győződsel értelmiségieket krt nevelni munkás csládból szármzó diák jiból. Az őszi hónpokbn délutáni munkát szervezett nekünk, kpott pénz ből hngverseny szín házbérletet vásárolt, még operelődásokr is elvitt bennünket. Másodikos ko rombn z ő jvsltá r indultm el mgyr nyelvi OKTV n. A tnul mányi versenyt megnyer tem, ez kőbb ngybn megkönnyítette tovább tnulásomt. Sokt köszönhetek Czinke Ferenc Munkácsy díjs grfikusművz tnárom nk is, ki rjz művzettörténet rejtel meibe vezetett be. Óráin, KISZ égisze ltt szervezett műtermi gykorltin, képzőművzekkel vló sze mélyes tlálkozások révén hihetetlenül sok mindent tnultm meg Tőle. Az évek során én lettem jobb keze szervezben. Színes világ volt: vgy építettünk, vgy bontot tunk. Tlálkozókt, beszél geteket szerveztünk. Ak kor még nem is tudtm, hogy vlójábn népműve lői feldtokt ismertette meg velem. Érettségi után z ELTÉ re jelentkeztem. Továbbtnu lási szándékomt szüleim elfogdták. A fővárosbn zonbn kollégiumot nem kptm, s mivel z lbér letet már nem tudták voln kifizetni, így Debrecenben folytttm tnulmányi mt. A hjdúsági város messzebb volt ugyn, mint Budpest, de körülmé nyek lkulását mégsem bántm meg. Debrecen ngyság, széles utk látvány, htlms egye temi épülettömb fntszti kus élmény volt nekem. Tnárim itt is kiválók voltk. Legszívesebben dr. Durkó Mátyásr, Felnőtt neveli Közművelődi Tnszék meglpítójár vezetőjére emlékezek vissz, ki z okttókr hllgtókr is egyránt odfigyelt, nál nem vesz hetett el egyetlen diák sem. Nem egy simulékony egye temist voltm. Sokt for golódtm Főnix Egyetemi Színpd környékén, szóki mondásomml munk feltételek elégtelenségére hívtm föl figyelmet ki sebb botrányt kvrtm z őszi munkán. Mindezt meg előzte, hogy már z első héten engem válsztottk meg tnszéki képviselőnek. Az érdekvédelmi munkát kkor kezdtem el. Férjemet is z egyetemnek köszönhetem. Élet cso porttársm z első konflik tusomnál szolidáris volt velem már ekkor eldőlt, hogy összetrtozunk bn együtt jöttünk Kecske métre is gykorltr, z itteni légkör úgy megfo gott bennünket no meg Sjtos Géz, Kiss Márt Bodor Jenő mrsztlás is htott, hogy itt mrd tunk, z utolsó egyetemi évünket már munk mellett végeztük el. Lci szkszervezetek művelődi házábn dolgozott, nekem pedig z kkori művelő di központbn munkás művelőd területe jutott, többek között szocilist brigádklubot szerveztem. Kőbb hálózti csoport bn kptm feldtot. Fn tsztikus korszk volt ez, megyében dolgozó nép Fotó nyolcvns évekből művelők ngyjit ismerhet tem meg, tőlük tnultm meg szkmát ben Pozsgi Imre Kulturális Vezetőképző In tézetet indított főváros bn. A kétéves nppli tgoztos iskolábn 16 n köztük Pintér Ljos költő is tnultunk. Ezltt két év ltt, illetve 1985 től 1988 ig fővárosbn él tünk. Ez utóbbi három év ben Csepeli Tnácsnál dolgoztm, Csepel Glé ri Helytörténeti Gyűjte ményt kellett létrehoznom. A különleges intézmény minden pró rzletét ne kem kellett kidolgozni, örö möm, hogy még m is működik bn visszköltöz tünk Kecskemétre, zót művelődi központ «szürke eminenciás» vgyok. Mun kámt szeretem, változtos ságát élvezem. Örülök nnk is, hogy sok fitl vesz körül. Hálás vgyok Kecskeméti Táncegyüttes nek, jó velük együtt lenni, rzesedni z új újbb produkciók sikereiben. Ko rábbn zt hittem, hogy 55 évesen elmegyek mjd nyugdíjb, megnézhetem mindzt, mire munk mellett nem volt időm, lehe tőségem. De mindig vn v lmi feldt, most például htáron túli mgyr óvónők «Csillgszemű» Szkmi Táboránk előké szíte. Szóvl nem tudom, hogy mikor jön el «búcsú koncert»! (Lejegyezte: Vrg Géz) es évekből 7

8 VALLOMÁSOK Tokovics Klár Tokovics Klár okleveles könyvvizsgáló, gzdsági igzgtó 60 éves Tokovics Klár okleveles könyvvizsgáló, pályázti szkértő, KECSKE MÉTI TERMOSTAR Hő szolgálttó Kft. gzd sági igzgtój május 24 én Tótkomló son született. Az áltlá nos iskolát gimná ziumot szülővárosábn vé gezte től 1975 ig Bu dpesten, Pénzügyi Számviteli Főiskol rend szerszervez szkán t nult. Kőbb építőipri árszkértői, okleveles könyvvizsgálói pályázti szkértői diplomát is szer zett től Bék Megyei Tnács Pénzügyi Osztályán, Békcsbán dolgozott mint pénzügyi fő elődó ót él Kecske méten ig DUTÉP gzdsági vezetője, mjd 8 Férjével Níluson hét éven át z Ingtlnke zelő Távfűtő Válllt üzemgzdsági osztályve zetője volt. A cég átlkulá s, 1993 ót TERMOSTAR Kft. gzd sági igzgtój. Felsőveze tőként z elmúlt 20 év során rzt vett kecske méti ( mgyr) távhő szolgálttás fejlesztében, több energitkrékosságot célzó beruházás eredmé nyes megvlósításábn. A helyi z országos médi ákbn, szkmi lpokbn számos cikke, tnulmány jelent meg. A Mgyr Táv hőszolgálttók Szkmi Szervezete Közgzdsági Munkbizottságnk tgj, z Ellenőrző Bizottság el nöke. Munkájánk elisme reként több díjt kpott: Mgyr Távhőszolgálttá sért Szkmi Díj (2004) Elkötelezettség Kiválósá gért Nemzetközi Minőség díj (cége számár, 2007) május 15 én szkmá j legngyobb kitüntetét, Knuth Károly díjt ( vele járó rny pecsétgyű rűt) vehette át, melyet közösséget szolgáló életút juk szkmi tevékenysé gük elismeréül ítélnek od mgyr távhő szk mkultúr kiemelkedő sze mélyiségeinek. Ngyszüleim, szüleim felvidéki színmgyr köz ségből, Pozsonyvezekényről szármznk. Őket 1947 ben zért «deportálták» Vi hrsrokb, Tótkomlósr, mert mgyrként nem vál llták szlovák állmpol gárságot volt némi vgyonuk is. A «benesi» l kosságcsere csládunk szá már szerencsen lkult, mert így nem kellett tovább mgyrként idegen ország bn élni. Tőlük jó géne ken túl hzszeretetet, kitrtást, szorglmt mindennpokhoz erőt dó hitet örököltem, mellyel z új hzát fel tudták építeni, el tudták fogdni sorsukt. Anyukám 9 éve vártlnul elment, de édes pám ki tízgyermekes csládbn nőtt fel, mjd 30 évig mezőhegyesi cukorgyárbn dolgozott vsbetonszerelőként, cso portvezetőként 91 évesen m is jól vn. Húgom Ke reskedelmi Hitelbnk Dél lföldi Régiójánk ve zetője, ők Orosházán élnek. Tnulni, fejlődni mindig ngyon szerettem. A m gyr, történelem mtemtiktnárimr úgy emlékszem, hogy szktár gyik megismertetén túl bőven elláttk bennünket Férjével Egyiptombn életbölcsességekkel is, jó lpokkl indítottk el z életbe. Foglmzni diá kok szemében is csodálto sn szép, művelt igényes Klmár Sándorné Ili néni tnított. M is fülembe cseng kellemes hngj, mikor z újságcikkeket, hírleveleket, szbályzto kt, üzleti terveket írom, keresem legmegfelelőbb kifejezeket, jelzőket. Leg kiválóbb tnítvány Záv d Pli volt, ki npjink ismert József Attil Kos suth díjs írój (Jdvig párnáj című regényéből kzült film rzleteit szü lőflunkbn forgtták). T lán furcs, de z ének zene mellett nyelvtn volt kedvenc tntárgym míg iskoláb jártm, mindig énekeltem kórusbn, sőt szólóbn is. A pályválsztásnál fő motivációm egy elég egyér telmű vágy volt: sok pénzt szerettem voln keresni. Édesnyám vrrónőként helyi termelőszövetkezet fő könyvelőjének ruháit is kzítette. Ilonk nénitől megkérdeztem egyszer, hon nn vn nnyi pénze, hogy ezeket gyönyörű, drág ruhnygokt meg tudj venni. «Legyél fő könyvelő, bár ngyon sok

9 A TERMOSTAR Kft t 1993 bn z kkori távfűté si üzemvezetővel, Mihl Lászlóvl város közgyűlé sének dönte lpján z Ingtlnkezelő Távfűtő Vállltból «hoztuk létre». A fűtőmű srkibn lkí tottunk ki irodákt dolgozóknk. Mi szemmel nézve évekig áldtln kö rülmények között végeztük cseppet sem népszerű munkánkt, hiszen táv hőszolgálttás kkortájt igen drág volt fizeté sekhez képest. Ngyon jó közösséget építettünk, sokt dolgoztunk, bíztunk b bn, hogy egyszer jó cégünk, szép épületünk lesz, mely ben színvonls, komoly szkmi munk folyht. Így is lett ben vettük birtokb korszerű irod házunkt z Akdémi körúton. Küldetemet hmr sike rült megfoglmzni, me lyet kollégáim is elfogdtk. Röviden összefogllv: z revétlenül, megbízhtón, ruglmsn szolgálni Kecs kemét lkosság egyhrm dát, közel40 ezer embert. Közmegelégedre biztosít ni környezetbrát fűtt melegvizet. Fontosnk trtom jó kommunikációt lkossággl, közös képviselőikkel, sjtóvl, tuljdonosinkkl, prt nereinkkel. Kollégáimml z elmúlt évtizedekben sokt tettünk Sn Mrinobn Az Év Legjobb Munkhelye címmel: Pék Gáspár főmérnök, Szemereyné Ptki Kludi lpolgármester, Horváth Attil ügyvezető igzgtó Tokovics Klár gzdsági igzgtó munkávl idegeskedsel jár, ezt te is elérheted mjd», így bizttott. Többek között ezért is jelentkeztem végig kitűnő bizonyítvá nyomml érettségi után álmim városáb, Bud pestre, Pénzügyi Számviteli Főiskolár. A felejthetetlen Mogyoródi úti kollégiumi évek ltt ismertem meg kőbbi férjemet, dr. Tuskó Lászlót, ki Műegyetem gépz mérnöki krár járt z «Ezres» kollégiumbn lkott. Ő 33 éve Kecskeméti Főiskol GAMF Kr tnár bn házsodtunk össze, Kecs keméten ebben csodál tosn fejlődő, szépülő városbn telepedtünk le. Akkori munkhelyünk, DUTÉP segítségével egy új, 2,5 szobás lkáshoz jutot tunk Széchenyivárosbn. Erik 1981 ben, Krisztin 1986 bn született. Hál Istennek, mindketten külö nösebb gond, bj nélkül fel nőttek, sok sok örömet szereztek, szereznek m is nekünk. Mindkét lá nyunk 8 osztályos Bányi Júli Gimnáziumot végezte el, mjd közgzdászok let tek. Budpesten élnek dolgoznk, minden bi zonnyl megtlálták szá mításikt, unokánk még nincs ben Hollnd flubn építkeztünk, m is ott élünk egy csládi házbn. műszki rendszerek korszerűsítéért, rezsi költségek csökkentéért. Kiemelném ezek közül szá mos társsház fűti rend szerének korszerűsítét, szbályozhtóvá tételét, vgy hőt villmos energi ávl kpcsoltn termelő gázmotorok beépítét, mű ködtetét. Így m Kecske méten országos szinten is lcsonynk számító számlákt állíthtunk ki. Büszke vgyok rr, hogy TERMOSTAR Kft t z ország 97 távhőszolgálttó cége közül legjobbk között trtják számon. Ngyon szeretem mun kámt. Akik ismernek, tud ják, ez már nem kötelességteljesít, hnem szenvedély. A titok bbn vn, hogy legkisebb eredménynek, előrelép nek, egy színvonlsn összeállított beszámolónk is ngyon örülök, munktársimt is tudom lelkesíteni. Meggyőződem, hogy hosszú távon eredmé nyeket, sikereket csk jó munkhelyi légkörben, in novtív cspttl elége dett kollégákkl együtt lehet elérni ( Npi Gz dság z AON Hewitt közös felmérén TER MOSTAR Kft ben mgyr középvállltok kö zött elnyerte LEGJOBB MUNKAHELY címet). Az elmúlt 20 év ltt min dig sikerült megtlálni z összhngot vezetőtárs imml dolgozókkl, így z egzségem jó kedé lyem is megmrdt. Elis mereimnek, díjimnk ngyon örülök, mert erőt dnk nehézségek esetén, hogy érdemes többet tenni z elvártnál. Hálás vgyok, hogy sok országb eljuthttm, de szívem csücske zért Erdély mrdt. Sokt fényképezek, így újr újr át tudom dni mgm z élmények nek. Ngyon érdekelnek testi lelki szellemi egzség megőrzével z ön fejlesztsel kpcsoltos té mák, vlmint z gykont roll technikák. Ezeknek, finom ételeknek jó vit minoknk is köszönhető t lán, hogy nem fárdtm bele 40 éve trtó tevékeny kedbe. Miót gyerekek felnőttek, rendszeresen tor názom, jógázom, gylogo lok, sétálok, hogy könnye dén vehessem zrándok utkkl kirándulások kl járó megpróbálttá sokt. Szeretem színhá zt, musiclt minden mennyiségben, Kecskemé ti Kulturális Központ szín vonls elődásit, zene több fjtáját (különösen z orgonát), de nótázás tánc is jöhet. Az olvsásr nem jut nnyi időm, mennyit szeretnék, de re mélem, egyszer mjd gond tlnul hódolhtok e szenvedélyemnek is. 9

10 TÁMOGATÓINK 10

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben