Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete november 24-én megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. november 24-én megtartott soron kívüli nyilvános üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete november 24-én megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével: Csoma János, Dienes Attila, Emődi Imre, Dr.Horváth Lajos, Dr.Kiss István, Metzinger Ferenc, Szabó Zoltán, Szász Gábor és Vincze László önkormányzati képviselők. Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Mészáros Sándorné pályázati csoportvezető, Bodó István főelőadó, Szabó György a Városi Építési Hivatal vezetője, Gál Lajosné az MSZP Városi Szervezete képviseletében, Szirmai József a Szakszervezetek képviseletében, Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda igazgatója, Szabóné Somody Margit a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménye tagintézményvezetője, Szabó Istvánné a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság újonnan megválasztott tagja tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető. Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli ülésen megjelent önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. Elmondja, a soron kívüli ülés összehívására azért került sor, mert a közmunkaprogramra pályázat benyújtásához szükséges az önkormányzat támogató határozata, amelynek benyújtási határideje november 25. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ezen a héten, november 27-én a soros ülés megtartására is sor kerül. Minden érdeklődőt szeretettel vár a soros ülésre is. Megállapítja, hogy a képviselőtestület soron kívüli ülése határozatképes, jelenleg kilenc önkormányzati képviselő jelent meg. Távolmaradását jelezte: Madarasi Imre, Nagy Kálmán, Kun Istvánné és Szathmári Istvánné, illetve később érkezik Emődi Imre. A képviselőtestület ülése határozatképes, azt 14 órakor megnyitja. Bejelenti, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt eskütételt tartanak, mivel a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottsági tagságáról lemondott Dr.Nagyné Dr.Balogh Mária és helyette az elmúlt ülésen a képviselőtestület Szabó Istvánnét választotta meg a bizottság tagjának, aki most fogja letenni az esküt a képviselőtestület előtt.

2 2 Felkéri Szabó Istvánnét, hogy az eskü letételéhez fáradjon ki, majd mondja utána az eskü szövegét. Én, esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami- és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járjon el, és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Kunhegyes javát szolgálom. Szabó András polgármester gratulál Szabó Istvánnénak az eskü letétele alkalmából, munkájához erőt, egészséget kíván. Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg. Kéri a napirendi javaslat elfogadását. A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja. ELSŐ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felhívására a 2008/10. számú közmunkaprogram megvalósítására pályázat benyújtására ( írásban csatolva ) Szabó András polgármester elmondja, a kistérségben a pályázatot a tiszaszentimrei nonprofit szervezet nyújtja be és a településen 21 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség a téli hónapokban. A pályázatnak vannak feltételei, amelyekkel a képviselőtestület az előterjesztésben megismerkedhettek. Ez annyiban jó lesz, hogy a téli hónapokban is el tudják végezni a fontosabb munkákat, ami a település-fenntartásban jelentkezik. Dienes Attila látja, négyféle munka van felsorolva. Pl. Csapadékvíz elvezető csatornák karbantartása, parkfenntartása. Vannak árkok, és ilyen jellegű munkák, amiket egy-két éve elkezdtek, de nem lettek befejezve, azokat most be tudják fejezni kérdezi. Nem talált benne viszont hólapátolást, mert valószínű ilyenre is kell gondolni. Szabó András polgármester válasza, hogy ezekre a munkákra is sort fognak keríteni. A felsorolásban szerepel a település belterületi útjainak, környezetének karbantartása, ami magában foglalhatja a hólapátolást is. Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

3 3 287/2008. (XI.24.) kt. h a t á r o z a t, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felhívására a 2008/10. számú Közmunkaprogram megvalósítására pályázat benyújtása. 1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Közép-Tiszavidékért Közhasznú Non-profit Kft. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felhívására pályázatot nyújtson be a 2008/10. számú Közmunkaprogram megvalósítására. 2. Kunhegyes Város Önkormányzata részt kíván venni a 2008/10. számú Téli közmunkaprogramban. 3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a településen foglalkoztatott közmunkások az alábbi munkafolyamatokban vegyenek részt: a. Csapadékvíz, belvízelvezető csatornák helyreállítása, karbantartása b. Parkosítás, zöldterületek kialakítása, parkfenntartás c. A település belterületi útjainak, környezetének karbantartása d. Háztartási és kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása 4. Kunhegyes Város Önkormányzata vállalja a településen végzendő közmunkához 21 fő közmunkás foglalkoztatásával kapcsolatos arányosított költségeket. 5. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Közmunkaprogram pályázati felhívásának 1. pontjában meghatározott álláskereső munkanélküliek alkalmazására kerüljön sor, köztük legalább 40 %-ban szociális segélyezettek legyenek. 6. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a közmunkaprogram megvalósítója a pályázatot benyújtó Közép- Tiszavidékért Közhasznú Non-profit Kft. legyen. 7. Kunhegyes Város Önkormányzata sikeres pályázat esetén a közmunkaprogram megvalósításában együtt kíván működni a Közép-Tiszavidékért Közhasznú Non-profit Kft.-vel. 8. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges feladatok elvégzésével. Erről értesülnek: 1. Szabó András polgármester 2. Barta Ferenc aljegyző 3. Közép-Tiszavidékért Közhasznú Non-profit Kft. 4. Szociális és Munkaügyi Minisztérium 5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 6. Mészáros Sándorné pályázati csoportvezető Emődi Imre önkormányzati képviselő megérkezett, ezzel a képviselőtestület létszáma tíz főre változott.

4 4 MÁSODIK NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési program (LEKI) támogatására benyújtott Szigligeti-Kürt-Bihari utcák építése című pályázat Támogatási Szerződésének megkötésére. ( írásban csatolva ) Szabó András polgármester megkéri Mészáros Sándornét, tájékoztassa a képviselőtestületet a módosításokról. Mészáros Sándorné elmondja, az előterjesztés elkészítése óta történt némi változás, a Magyar Államkincstár a szerződéshez még kér plusz dolgokat. A soros ülésre fogják behozni a költségvetési rendelet módosítását, azt most nem kérik, tehát ennek a pontos meghatározása az kimarad a határozatból. Ugyanakkor kérik azt, hogy a határozat tartalmazza az alábbi szövegrészt: hogy a képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az azonnali beszedési megbízásról szóló felhatalmazó levél aláírására. Ez most már valamennyi pályázatnak melléklete kell, hogy legyen. Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzott módosítással együtt a határozati javaslatot fogadják el. A képviselőtestület jelenlévő tíz tagja a javaslatot egyhangúlag, tíz igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával: 288/2008. (XI.24.) kt. h a t á r o z a t, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési program (LEKI) támogatására Szigligeti- Kürt-Bihari utcák építése című pályázat Támogatási Szerződésének megkötése. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Szigligeti- Kürt-Bihari utak építése című pályázat Támogatási Szerződésének megkötésével az alábbiak szerint: A pályázat bruttó összes költsége: - Útépítés: Ft - Tervező díja: Ft Ft 1. A pályázat segítségével ben megvalósuló cél: az É-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása céljára kiírt fejlesztési programon elnyert Ft igénybe vételével a Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, az önkormányzati törzsvagyon részét képező a. Szigligeti utca hrsz. 2514, 2517

5 5 b. Kürt utca hrsz c. Bihari utca hrsz. 2175/13, 2175/16 építése. 2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázati szabályzatnak megfelelően az önrészt: Ft-ot, azaz: Kilencmilliókettőszázkilencvenhétezer-hatszázhuszonnyolc forintot a város évi költségvetési rendeletében biztosítja. 3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a beruházáshoz készített költségvetés a vissza nem igényelhető ÁFA-t is tartalmazza. 4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a korábban e tárgyban hozott 174/2008. (VI.09.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 5. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges feladatok elvégzésével, valamint az azonnali beszedési megbízásról szóló felhatalmazó levél aláírásával. Erről értesülnek: 1. Szabó András polgármester 2. Barta Ferenc aljegyző 3. É-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Debrecen, Simonyi u Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 5. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője 6. Mészáros Sándorné csoportvezető HARMADIK NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a évi Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására ( írásban csatolva ) Szabó András polgármester elmondja, a képviselőtestület tagjai a Bursa Hungarica ösztöndíjra benyújtott pályázók listáját megkapta, amelyet a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság együttes ülésen véleményezett. Bodó István tájékoztatja a képviselőtestületet arról, azért volt szükséges a soron kívüli ülésre behozni ezt az előterjesztést, mivel november 27-ig a bírálati lapokat elektronikusan is rögzíteni kell a rendszerben és ehhez a soros ülésen hozott döntés már késő lenne. Vincze László alpolgármester miután mindkét bizottság elnöke távol van, és ő maga részt vett az együttes bizottsági ülésen, így tájékoztatja képviselőtársait, hogy a két bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést és elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek is.

6 6 Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. A képviselőtestület jelenlévő tíz tagja a javaslatot egyhangúlag, tíz igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával: 289/2008. (XI.24.) kt. h a t á r o z a t, a évi Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására. 1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság által is véleményezett, a határozat 1. számú melléklete, 1.) sorszám alatt szereplő felsőoktatási intézmény hallgatója részére Ft/hó, minden további hallgató részére Ft/hó, illetve a 2. számú mellékletben szereplő, 2009-ben felsőfokú tanulmányait kezdeni kívánó tanuló ( B típusú pályázat) részére Ft/hó Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjat m e g á l l a p í t j a. 2. A Képviselőtestület a 3. számú mellékletben szereplő hallgatók pályázatát a megjegyzés részben szereplő indokok alapján e l u t a s í t j a. 3. Az általános szerződési feltételeknek megfelelően a pályázók és támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, valamint a támogatás átlagos mértékét a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni. 4. Az ösztöndíjakat az A típusú pályázatok esetén két oktatási félévre, a B típusú pályázatoknál szeptemberétől kezdődően hat oktatási félévre kell megállapítani. 5. A városi költségvetés évi tervezésénél az A típusú pályázatok esetén 10 hónapra Ft-ot, a B típusú pályázatnál 5 hónapra Ftot elő kell irányozni. 6. Az ösztöndíjak utalásáról a Bursa célszámlájára az általános szerződési feltételekben szereplő ütemterv alapján a Gazdasági Osztály gondoskodik. Erről értesülnek: 1. Szabó András polgármester 2. Barta Ferenc aljegyző 3. Madarasi Imre, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 4. Szathmári Istvánné, a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság elnöke 5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető 6. Szolcsányiné Hajdu Margit osztályvezető

7 7 7. Bodó István főelőadó LISTA 1. számú melléklet A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról A típusú Sorszám Pályázó neve 1. Hegedűs Sándor Kunhegyes, Gyepszél u Ács József Kunhegyes, József A. ltp. A/4. 3. Bagi Annamária Kunhegyes, Vénkert u Balázs Anett Kunhegyes, Purgány u Gál Johanna Kunhegyes, Lehel u Gráczer Zoltán Kunhegyes, Rákóczi u fsz Kis Csaba Kunhegyes, Arany J. u Kocsis Gábor Kunhegyes, Rákóczi u Kocsis Nóra Kunhegyes, Rákóczi u Kontra Zsolt Kunhegyes, Feketehegy u Lukács Bálint Kunhegyes, Zádor u. 8. Oktatási intézmény megnevezése Műi Kar Építészmérnöki Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Kar Környezettan Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet Zongoratanár, kamaraművész Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Tanító Budapesti Műi és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Vegyészmérnöki Műi Kar Építőmérnöki Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi kar Földrajz Földrajz 1 főre jutó havi jövedelem Ft/hó/fő Támogatás összege Ft/hó Támogatás összege 10 hónapra Ft ELTE Bölcsészettudományi Kar Anglisztika Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar Idegenforgalmi és szálloda Informatikai Kar Programtervező matematikus matematika Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Sportkommunikátor

8 8 12. Lukács Imre Kunhegyes, Berzsenyi u Lukács Zsuzsanna Kunhegyes, Zádor u Négyesi Boglárka Ida Kunhegyes, Bethlen G. u Négyesi Nikoletta Noémi Kunhegyes, Bethlen G. u Rózsa Zoltán Kunhegyes, Zádor u. 19/a. 17. Sárközi Borbála Kunhegyes, Nyár u Szabó Petronella Kunhegyes, Rákóczi u. 49/a. 19. Tamasi István Kunhegyes, Nyár u Tamasi Judit Kunhegyes, Nyár u Tóth Ilona Kunhegyes, Kelet u Vágott Judit Kunhegyes, Magyar u Műi Kar Műi menedzser Károly Róbert Főiskola Agrár- és Vidékfejlesztési Kar Környezetgazdálkodási Agrármérnöki Bölcsészettudományi Kar Néprajz, történelem Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Kommunikáció Médiatudományi Budapesti Műi és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésmérnöki Természettudományi Kar Alkalmazott matematikus Zsigmond Király Főiskola Emberi erőforrások Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar Testnevelő edző ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Főiskolai Kar Rekreációszervezés és egészségfejlesztés ELTE Bölcsészettudományi Kar Néprajz portugál Összesen:

9 9 2. számú melléklet LISTA A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról B típusú Sorszám 1. Pályázó neve Gönczi Mónika Kunhegyes, Róna-köz 1. Oktatási intézmény megnevezése, ahová jelentkezett JNSZ Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 1 főre jutó havi jövedelem Támogatás összege Ft/hó Támogatás összege 5 hónapra Összesen: LISTA 3. s z á m ú m e l l é k l e t A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról Elutasított pályázatok Sorszám 1. Pályázó neve Szabó Ágnes Kunhegyes, Dobó u. 1. Oktatási intézmény megnevezése, ahová jelentkezett Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar Óvodapedagógus 1 főre jutó havi jövedelem Elutasítás indoka Az 1 főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a Ft 2. Tatai Anett Kunhegyes, Magyar u. 27. Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudomány Nemzetközi tanulmányok Az 1 főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a Ft-ot. 3. Tímár Péter Balázs Kunhegyes, Vénkert u. 20. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnöki Az 1 főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a Ft 4. Vas István Kunhegyes, Feketehegy u. 88/b. Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Élelmiszer Az 1 főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a Ft

10 10 Szabó András polgármester megköszöni képviselőtársainak, hogy a soron kívüli ülésen megjelentek, ezzel is segítették, hogy Kunhegyes érdekeit megfelelően tudják képviselni. A képviselőtestület soron kívüli nyilvános ülését 14 óra 20 perckor bezárja. Kmf. S z a b ó András B a r t a Ferenc polgármester aljegyző

11 11 Iktatószám: KVÖ/1209/28/2008. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE november 24-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő KÖ N Y V E Sorszám: 15. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat Határozat címe száma 287/2008. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felhívására a 2008/10. számú közmunkaprogram megvalósítására pályázat benyújtása. 288/2008. a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési program (LEKI) támogatására Szigligeti-Kürt- Bihari utcák építése című pályázat Támogatási Szerződésének megkötése. 289/2008. a évi Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására. Kódszám A 15 A 15 K 6

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/68/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 22. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/46/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. június 25-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 14. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/40/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. május 28-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 12. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/17/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. március 11-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. április 30. 16.00 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. április 29. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 20/2010. (IV.29.) F5 21/2010. (IV.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben