ALPOLGÁRMESTERE. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTERE. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az állatok tartásáról szóló 3/2010. (II. 15.) rendeletének (a továbbiakban: állattartási rendelet) gyakorlati alkalmazása, valamint magasabb szintű jogszabályok előírásai miatt a hatályban lévő állattartási rendelet felülvizsgálata vált szükségessé. A felülvizsgálat során világossá vált, hogy a III. állattartási körzet bővítése szükséges a többlakásos csoportházas lakóterületekkel és az Olló utcai zártsorúan beépíthető lakóterülettel, mivel ezek a lakótelepekhez hasonló területek, és célszerű, ha azonos szabályok vonatkoznak rájuk. A nagyállatok tartását az I. állattartási körzetben legkésőbb december 31-ig, a II. állattartási körzetben legkésőbb december 31-ig kell megszüntetni. A juh és kecske eddig a nagyállatok közé tartozott, de javasolom, hogy méretük miatt a közepes testű állatok közé tartozzanak, és engedéllyel maximum kettő darabot lehessen tartani belőlük az I. és II. állattartási körzetekben. Az állattartási engedélyekre vonatkozóan az alábbiakat javasolom: Az állattartási engedély kiadásánál ne csak a szomszédok és a tulajdonostársak 2/3-os hozzájárulását, hanem a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírások megfelelőségét is vizsgáljuk. Amennyiben a szomszédok vagy a tulajdonostársak a hozzájárulást megtagadják, azt tényszerűen és a valóságnak megfelelően indokolniuk kelljen. Ha a polgármester bejelentés alapján vagy hivatalból az állattartási engedélyben foglaltak megsértését észleli, legyen lehetősége az engedély visszavonására is. A szájkosár és póráz használata a kutyatartók körében többször problémát okozott, így erre vonatkozóan állásfoglalást kértünk a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületétől, akik levelükben tájékoztattak azon kutyafajtákról, amelyekkel kapcsolatban rendelkeznek adatokkal arra vonatkozóan, hogy veszélyesek lehetnek. Véleményük szerint ezen kutyafajták esetében lehet indokolt a kötelező szájkosár viselése közterületen. Ennek értelmében javasolom, hogy a 4. melléklet módosuljon az általuk leírt kutyafajták szerint. A pórázra vonatkozóan pedig javasolom, hogy csupán a póráz használata legyen előírás, annak hosszát ne szabályozzuk. Az ebekre vonatkozóan a másik problémát a kutyapiszok jelenti. A rendelet-tervezetben a kutyatartónak kötelessége a keletkezett szennyeződést haladéktalanul eltávolítani, valamint a közterületen köteles magánál tartani és használni a keletkezett szennyeződés eltávolítására alkalmas eszközöket (különösen: zacskó), és azt az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személynek bemutatni. Szükséges a szabálysértési tényállások pontos megfogalmazása is, mert így egyértelmű, hogy mi minősül szabálysértésnek, és mely rendelkezések be nem tartása jár bírsággal.

2 Továbbá javasolom a könnyebb alkalmazhatóság érdekében az állattartási és kutyaiskola/ ebtenyésztési engedély nyomtatványának a 2. és 3. melléklet szerinti átírását. Mivel időközben elkészült a Centenáriumi ltp. II. ütemének felújítása is, ahol kialakításra került egy újabb kutyafuttató, ezért került bele az 1. függelékbe, a kutyafuttatók házirendjével együtt. Mivel az állampolgároknak sokszor problémát okoz az, hogy az állattartásra, állatvédelemre vonatkozóan nem ismerik a magasabb szintű jogszabályokat, ezért javasolom az állattartási rendelethez kapcsolódó jogszabályok szerepeltetésével elkészült változat közzétételét. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -ában foglalt előzetes hatásvizsgálat összefoglalása: Végrehajtás feltételei: a rendelet-tervezet az Önkormányzat számára többletfeladatot nem jelent. Társadalmi hatások összefoglalása: A vidékre jellemző nagyállat tartása, beszűkül, december 3 l-ig meg is szűnik, ezáltal a kerület kertvárosias jellege kerül előtérbe. Társadalmi költségek: a tervezet pénzügyi terhet nem jelent. Költségvetési hatások: a tervezet költségvetési többletkiadással nem jár. Egészségügyi hatások: Nincsenek kimutatható egészségügyi hatások. Környezeti hatások: A most meghozott intézkedésekkel a környezet tisztasága várhatóan javulni fog. A fenti indokok alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az új állattartási rendeletet elfogadni szíveskedjen. Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja ( ) önkormányzati rendeletét az állatok tartásáról. (a döntéshozatal minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. (2) bekezdés a/ pontja alapján) Budapest, május 11. /K^v^^Raymund / alpolgármester Ancsin Laszlo^"*"^ jegyző Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Melléklet: 1. sz.: rendelet-tervezet 2

3 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2011. ( ) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 1. (1) és 16. (2) bekezdésére, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36. (5) bekezdésére a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések l- (1) E rendelet hatálya kiterjed arra a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet állattartóra, aki Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén kedvtelésből vagy mezőgazdasági haszonszerzés céljából állatot tart. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes állatokra, az ökológiai szempontból veszélyes állatfajokra, a vadonélő állatokra, a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartására, a védett és fokozottan védett, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmények hatálya alatt álló állatokra és állatfajokra, a cirkuszban, állatkiállításon, állatkereskedésben és a tudományos, kutatási, laboratóriumi vizsgálatokra tartott állatokra, továbbá a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos célból tartott állataira. 2. E rendelet alkalmazásában 1. állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot, állatállományt gondozza, felügyeli; 2. állattenyésztés: az állatok tenyész- és haszonértékét növelő célirányos tevékenységek összessége; 3. építési övezet: a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletben (a továbbiakban: KVSZ) meghatározott övezet; 4. írásbeli hozzájárulás: magánszemély, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet képviselője által tett, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulás; 5. jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet);

4 2 6. kedvtelésből tartott állat: a rendszertani besorolásától függetlenül minden olyan állat, amelyet nem kizárólag tudományos kutatás, állati eredetű termék előállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalék- védelem és - eb és macska kivételével - közcélú bemutatás céljából tartanak, tenyésztenek, forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet más kedvtelésből tartott állat táplálása céljából tartanak és szaporítanak, valamint a nem gazdasági céllal tartott haszonállat, és a vadászatra használt állat; 7. kisállat: baromfi (különösen: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka, húsgalamb és egyéb díszbaromfi), prémes állat (különösen: házinyúl, nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc); 8. közepes testű állat: juh, kecske 9. közvetlen szomszéd: többlakásos épület esetén az állattartás helyeként szolgáló lakás mellett közvetlenül található, valamint a lakással szemben, illetve egy lakószinttel alatta, valamint egy lakószinttel felette lévő további lakások használói (tulajdonosai, kezelői, haszonélvezői, bérlői); kertes családi ház esetén az állattartás helyeként szolgáló ingatlan oldalát és sarkát érintő, határoló ingatlanok használói (tulajdonosai, kezelői, haszonélvezői, bérlői); 10. kutyaiskola: ebek kiképzése elkerített ingatlanon, rendszeres időbeosztásban. 11. lakásban tartható állatok: a kedvtelésből tartott állatok közül a macska, eb, díszmadár, díszhal, a kistestü emlős, továbbá a veszélyesnek nem minősülő hüllő, kétéltű és ízeltlábú; 12. mezőgazdasági haszonállat: minden olyan kis-, közepes testű és nagyállat, amelyet élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállításához vagy egyéb mezőgazdasági, illetve kereskedelmi célra tenyésztenek vagy tartanak; 13. nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés; 14. ökológiai szempontból veszélyes fajok: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 1. számú mellékletében felsorolt állatok. 15. segítő kutya: a fogyatékossággal élő személyt az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő joga gyakorlásában, önálló életvitelének elősegítésében, illetve veszélyhelyzet elhárításában segítő, habilitációs feladatokat ellátó kutya (különösen vakvezető kutya, mozgáskorlátozott személyt segítő kutya, hangot jelző kutya, rohamjelző kutya, személyi segítő kutya, terápiás kutya); 16. sportcélú galamb: az a galamb, amelyet versenyeztetési céllal tartanak, illetve arra felkészítenek, valamint szabadidős, szórakoztató jellegű tevékenységben való részvételre készítenek fel és foglalkoztatnak; 17. többlakásos épület: egynél több lakást tartalmazó épület; 18. veszélyes állatok: a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. számú mellékletében felsorolt állatok. II. Fejezet Az állattartás általános szabályai 3. (1) Az állattartó az állat tartása során köteles a jó gazda gondosságával eljárni, folyamatosan betartani a közegészségügyi, építésügyi, állategészségügyi, állat- és környezetvédelmi előírásokat.

5 3 (2) Ha az állattartó nem kívánja az engedéllyel tartott állatot tovább tartani, köteles gondoskodni az állat megfelelő elhelyezéséről. Az erről szóló igazolást a polgármesternek 15 napon belül, írásban kell benyújtani. 4. (1) Az építési övezetek az állattartás szabályozása szempontjából az alábbi körzetekre (a továbbiakban: állattartási körzet) tagolódnak: a) I. állattartási körzet: az L4-es építési övezethez tartozó területek, valamint az azokhoz kapcsolódó külterületeknek a belterület határától számított 50 méteres sávja, kivéve a II. állattartási körzet területeit, a többlakásos csoportházas lakóterületek területeit és az Olló utcai zártsorúan beépíthető lakóterületet; b) II. állattartási körzet: a Szilas-patak által, a Szabadföld út és a Simongát út mindkét oldala által határolt - és melletti - L4-es övezet, valamint az ezekhez kapcsolódó külterületeknek a belterület határától számított 50 méteres sávja; c) III. állattartási körzet: a KVSZ-ben meghatározott egyéb beépítésre szánt terület - beleértve a többlakásos csoportházas lakóterületek területeit és az Olló utcai zártsorúan beépíthető lakóterületet - a Szilas-patak menti védősáv területe, valamint az azokhoz kapcsolódó külterületeknek a belterület határától számított 50 méteres sávja, kivéve a Forrás-major területét. (2) Az állattartási körzetek térképi ábrázolását az 1. melléklet tartalmazza. 5. (1) Mezőgazdasági haszonállat azon ingatlanon tartható, ahol a (2)-(4) bekezdésben meghatározott védőtávolságok betarthatók. (2) A nagyállatok elhelyezésére szolgáló építmények minimális védőtávolsága: a) ásott kúttól 15 m; b) fúrt kúttól 5 m; c) közterülettől 15 m; d) időszakos és állandó természetes felszíni vízfolyás mindkét oldalától 50 m. (3) A kisállatok és közepes testű állatok elhelyezésére szolgáló építmények minimális védőtávolsága: a) saját lakóépülettől 5 m; b) ásott kúttól 15 m; c) fúrt kúttól 5 m; d) fürdőmedencétől 5 m; e) közterülettől 15 m; f) szomszédos lakó- vagy üdülőépülettől 12 m; g) hátsó kerttől 6 m. (4) Trágya és trágyáié csak zártrendszerű tárolóban tartható. A trágyatároló minimális védőtávolsága: a) ásott kúttól 15 m; b) fúrt kúttól 5 m; c) szomszédos lakó- vagy üdülőépülettől 12 m;

6 4 d) közterülettől 15 m e) időszakos és állandó természetes felszíni vízfolyás mindkét oldalától 15 m. 6. (1) Az e rendeletben meghatározott engedéllyel tartható állat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármestere (a továbbiakban: polgármester) által kiadott engedéllyel (a továbbiakban: állattartási engedély) tartható. (2) Nem minősül állattartásnak, így nem engedélyköteles, legfeljebb kettő kisállat alkalomszerű, egy hónapot meg nem haladó időtartamú tartása. (3) Az állattartási engedély az állattartó kérelmére, - az e rendeletben meghatározott eltérésekkel - az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén adható ki: a) az állatok tartása a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelel, b) az állattartáshoz a közvetlen szomszédok legalább 2/3-a és - közös tulajdonban lévő ingatlan esetén - valamennyi tulajdonostárs írásbeli nyilatkozattal hozzájárult. (4) A (3) bekezdés b) pontjában szereplő hozzájáruló nyilatkozat megtagadását a szomszédnak vagy tulajdonostársnak írásban indokolnia kell. Az indokolás akkor elfogadható, ha az tényszerű és valós, és annak alapján megállapítható vagy alaposan feltételezhető, hogy az állattartás jogos magán- vagy közérdeket sértene. (5) Az állattartási engedély iránti kérelmet az állat tartásának megkezdésétől számított 1 hónapon belül kell benyújtani a 2. melléklet szerinti nyomtatványon. (6) Az állattartási engedély a kérelem benyújtásától számított 5 évig vagy visszavonásig érvényes. (7) Amennyiben a polgármester bejelentés alapján vagy hivatalból az állattartási engedélyben foglaltak megsértését észleli, az engedélyt azonnali hatállyal visszavonhatja. Az engedély visszavonása nem akadálya az V. fejezetben foglalt rendelkezések alkalmazásának. III. Fejezet Az állattartás különös szabályai Nagyállat és 15 kg feletti kedvtelésből tartott állat - eb kivételével - az I., II. és III. állattartási körzetben nem tartható. 8. (1) Kisállat és 15 kg alatti kedvtelésből tartott állat tartására engedély a) az I. állattartási körzetben telkenként összesen legfeljebb 20 egyedre, b) a II. állattartási körzetben telkenként összesen legfeljebb 50 egyedre adható.

7 5 (2) Közepes testű állat tartására engedély az I. és II. állattartási körzetben összesen legfeljebb 2 egyedre adható. (3) Az engedély kiterjed a kisállat, közepes testű állat és 15 kg alatti kedvtelésből tartott állat szaporulatára is, annak három hónapos koráig. (4) Kisállat, közepes testű állat és 15 kg alatti kedvtelésből tartott állat a III. állattartási körzetben nem tartható. (1) Húsgalamb tartására engedély a) az I. állattartási körzetben telkenként legfeljebb 20 egyedre, b) a II. állattartási körzetben telkenként legfeljebb 50 egyedre adható. 9- (2) Húsgalamb a III. állattartási körzetben nem tartható. 10. (1) Sportcélú galamb tartására engedély az I. és II. állattartási körzetben telkenként legfeljebb 100 egyedre adható. (2) Sportcélú galamb a III. állattartási körzetben nem tartható. 11. (1) A lakásban tartható állatok engedély nélkül tarthatók. A macskákra és az ebekre a IV. fejezetben foglaltak az irányadók. (2) A lakásban tartható állatokra vonatkozóan az állattartó, vagy az állat ideiglenes felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az állat a többlakásos épület közös használatú helyiségeit és egyéb részeit - amennyiben a többlakásos épület házirendje.másképp nem rendelkezik - ne szennyezze. (3) A lakásban tartható állat által a többlakásos épület közös használatú helyiségeiben és egyéb részein okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állat tartója, vagy az állat ideiglenes felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni. IV. Fejezet A macska- és ebtartásra vonatkozó különös szabályok 12. (1) Többlakásos épületben lakásonként legfeljebb két macska, továbbá szaporulatuk annak legfeljebb 3 hónapos koráig, engedély nélkül tartható.

8 6 (2) Többlakásos épületben lakásonként egy eb, továbbá szaporulata annak legfeljebb 3 hónapos koráig, engedély nélkül tartható. (3) Többlakásos épületek erkélyén, loggiáján, körfolyosóján, valamint közös használatú helyiségeiben ebet és macskát tartani tilos. (4) Többlakásos épület közös használatú udvarán telekrészenként legfeljebb egy eb valamennyi tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával engedély nélkül tartható. (5) Családi házak udvarán, egyéb telkeken, telephelyeken két eb, továbbá szaporulata annak legfeljebb 3 hónapos koráig - a 14. -ban foglalt eltérésekkel - engedély nélkül tartható. (6) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott egyedszám feletti eb tartására a 6. -ban foglaltak az irányadók. 13. (1) Az eb szabadban való tartós elhelyezésére szolgáló helyét (különösen: kutyaház, kennel) úgy kell kialakítani, hogy a szomszéd lakóépületétől minimum 2 méterre, a szomszéd kerítésétől pedig minimum 1 méterre legyen. (2) Eb kizárólag a kiszabadulását, kiharapását megakadályozó módon, bekerített, zárt ingatlanon tartható. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. (3) Ebet - a segítő kutya és az adott intézménynél vagyonvédelmi célból tartott eb kivételével - a) oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmény területére; b) ügyfélforgalmat bonyolító közintézmény épületébe beengedni, illetve bevinni tilos. (4) Közterületen, illetve többlakásos épület udvarán és közös használatú helyiségeiben - amennyiben a többlakásos épület házirendje másképp nem rendelkezik - ebet pórázon és a 4. mellékletben felsorolt fajtákat - a segítő kutya kivételével - szájkosárral ellátva kell vezetni. (5) Az eb tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a lakóház közös használatú területét, helyiségeit (lépcsőház, folyosó stb.) - amennyiben a többlakásos épület házirendje másképp nem rendelkezik - ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szennyeződést köteles haladéktalanul eltávolítani. A közterületen történő tartózkodás során az eb felügyeletével megbízott személy köteles magánál tartani és használni az eb által okozott szennyeződés eltávolítására alkalmas eszközöket (különösen: zacskó), és azt az ellenőrzés során az ellenőrzéssel megbízott személynek bemutatni. 14. (1) Kutyaiskola, ebtenyészet csak az e célra kiadott külön engedéllyel működtethető. (2) Kutyaiskola, ebtenyészet létesítését kérelemre, a közvetlen szomszédok, valamint nem saját tulajdonú vagy közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonos vagy tulajdonostárs előzetes írásbeli hozzájárulásával a polgármester engedélyezi. Az írásbeli hozzájárulást az engedélykérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. A kérelmet kutyaiskola,

9 7 ebtenyészet létesítése esetén az e rendelet 3. mellékletét képező nyomtatványon az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával kell benyújtani. (3) Kutyaiskola, ebtenyészet, állatmenhely, állatpanzió nem létesíthető, működtethető egészségügyi intézmény, közfürdő, bölcsőde, oktatási intézmény, gyermekjátszótér, üzemi konyha, élelmiszeripari üzem, közületi és társadalmi rendeltetésű épület elhelyezésére szolgáló ingatlanokon, és ezek telekhatáraitól számított 100 méteren belül, továbbá L3, L4, L7 jelű lakóövezetekben, I intézményi és IZ jelentős zöldfelületi intézményterületeken és ezek övezeti határaitól mért 50 méteren belül, valamint a szomszédos lakóépülettől számított 30 méteren belül. V. Fejezet Szabálysértések 15. (1) Aki a) nem gondoskodik az állat megfelelő elhelyezéséről, ha azt nem kívánja tovább tartani, b) a nagyállat, a közepes testű állat és kisállat tartására vonatkozóan a védőtávolságokat nem tartja be, c) a trágyatároló létesítésére vonatkozó előírt minimális védőtávolságot nem tartja be, d) az e rendeletben meghatározott egyedszámot meghaladó állatot tart, e) engedéllyel tartható állatot engedély nélkül tart, f) nagyállatot és 15 kg feletti kedvtelésből tartott állatot az I-II-III-as, kisállatot és 15 kg alatti kedvtelésből tartott állatot, húsgalambot és sportcélú galambot a III-as állattartási körzetben tart, g) a gondozására, felügyeletére bízott állat által okozott szennyeződést a többlakásos lakóépület közös használatú helységeinek területéről és egyéb részeiről haladéktalanul nem távolítja el, h) többlakásos lakóépület erkélyén, loggiáján körfolyosóján, valamint közös használatú helyiségeiben macskát és ebet tart, i) az eb szabadban való tartós elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket megszegi, j) ebet oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmény területére, valamint ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe beenged illetve bevisz, k) közterületen, többlakásos épület udvarán és közös használatú helyiségében ebet póráz nélkül vezet, 1) közterületen, többlakásos épület udvarán és közös használatú helyiségeiben a 4. mellékletben felsorolt ebfajtákat póráz és szájkosár nélkül vezet, m) a közterületen az eb által okozott szennyeződés eltávolítását szolgáló eszközöket nem tartja magánál, vagy a keletkezett szennyeződést nem távolítja el, n) aki kutyaiskolát, ebtenyészetet engedély nélkül működtet, szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Szabálysértési eljárás keretében elkobozhatok az engedély nélkül, az engedélyezett egyedszámon felül tartott, illetve az e rendeletben szabályozott állattartási körzetek szerint az ott nem tartható állatok.

10 8 VI. Fejezet Záró rendelkezések 16. (1) E rendelet július 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet 17. (1) bekezdése január 1. napján hatályát veszti. (3) E rendelet 17. (2) bekezdése január 1. napján hatályát veszti. (4) E rendelet 17. (3) bekezdése június 30. napján hatályát veszti. (5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete. 17. (1) Aki e rendelet hatálybalépésekor engedéllyel tart nagyállatot - a sertés kivétel - az I. állattartási körzetben, illetve aki engedély nélkül tart nagyállatot a külterületnek a belterület határától számított 50 méteres sávjában, annak az állattartást december 31-ig meg kell szüntetnie. (2) Aki e rendelet hatálybalépésekor engedéllyel tart nagyállatot a II. állattartási körzetben, illetve aki engedély nélkül tart nagyállatot a külterületnek a belterület határától számított 50 méteres sávjában, annak az állattartást december 31-ig meg kell szüntetnie. (3) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott állattartási engedély - a nagyállat tartására kiadott engedély kivételével - legkésőbb június. 30-ig érvényes. (4) Az e rendelettel szabálysértéssé nyilvánított cselekményt az elkövetés idején hatályban lévő rendelet alapján kell elbírálni. Ha a szabálysértés elbírálásakor hatályban lévő új rendelet szerint a cselekmény már nem minősül szabálysértésnek, vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új rendeletet kell alkalmazni. 18. (1) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben a hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (2) A polgármester elsőfokú döntése ellen a képviselő-testülethez címzett fellebbezéssel lehet élni. Ancsin László jegyző Kovács Péter polgármester

11 9 Általános indokolás A rendelet megalkotásának indoka az, hogy az állat tartója az állat elhelyezése, táplálása, gyógykezelése, tisztán tartása, gondozása, képzése, nevelése és felügyelete, valamint az állat nyugalmának biztosítása során a jó gazda gondosságával járjon el, és az állat tartására vonatkozó jogszabályi előírásokat és hatósági határozatban foglaltakat betartsa, valamint az, hogy elősegítse az állattartási kultúra fejlesztését, ne zavarja a lakókörnyezet nyugalmát, életés szokásrendjét, Részletes indokolás 1. A rendelet hatályát állapítja meg. 2. Fogalmakat tartalmaz. 3. Az állattartás általános szabályait tartalmazza. 4. Megállapítja az állattartási körzeteket. 5. Az állatok elhelyezésére szolgáló építmények minimális védőtávolságairól rendelkezik. 6. Az állattartási engedélyre vonatkozó közös szabályokat mondja ki. 7. A nagyállat és a 15 kg feletti kedvtelésből tartott állat tartásának szabályait foglalja magába. 8. A kisállat, a közepes testű állat és a 15 kg alatti kedvtelésből tartott állat tartásának szabályait foglalja magába. 9. A húsgalamb tartásának szabályairól rendelkezik. 10. A sportcélú galamb tartásának szabályairól rendelkezik. 11. A lakásban tartható állatok tartásának szabályairól rendelkezik A macska- és ebtartásra vonatkozó különös szabályokat tartalmazza. 15. A szabálysértéseket állapítja meg Záró rendelkezéseket tartalmaz.

12 10 /. melléklet

13 11 2. melléklet Á L L A T T A R T Á S I E N G E D É L Y iránti kérelem Budapest XVI. kerület I. fokú hatóságának Illetékbélyeg helye A kérelmező adatai Név: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcím (Székhely): Telephely: Levelezési cím: Telefonszám: cím: A tartani kívánt állat(ok) adatai Allat(ok) fajtája Az állat(ok) neve, törzskönyvszáma, egyedi azonosító neve A tartani kívánt darabszám

14 12 Az állattartás helyére vonatkozó adatok Az állattartás helye: Az ingatlan nagysága: Az állat(ok) tartására szolgáló épület megnevezése Darabszáma,, Alapterülete m -ben Közvetlen szomszéd(ok) nyilatkozata(i) A szomszéd ingatlan/lakás tulajdonosának, kezelőjének, haszonélvezőjének, bérlőjének neve, pontos címe A kérelmező állattartásához hozzájárulok/ nem járulok hozzá Amennyiben nem járulok hozzá, annak indokolása Sajátkezű aláírás

15 13 Társtulajdonos(ok) nyilatkozata A társtulajdonos neve, pontos címe A kérelmező állattartásához hozzájárulok/ nem járulok hozzá Amennyiben nem járulok hozzá, annak indokolása Sajátkezű aláírás Budapest, A kérelmező olvasható (cég esetében cégszerű) aláírása A kérelemhez mellékelni kell: 1. Az állat(ok) oltási könyvének másolatát, vagy az állatorvos igazolását a kötelező oltás(ok) megtörténtéről 2. Amennyiben cég a kérelmező, a cég 30 napnál nem régebbi cégkivonatát

16 14 3. melléklet K U T Y A I S K O L A / E B T E N Y E S Z T E S I E N G E D É L Y iránti kérelem Budapest XVI. kerület I. fokú hatóságának Illetékbélyeg helye A kérelmező adatai Név: Születési hely és idő: Anyja ne ve: Lakcím (Székhely): Telephely: Levelezési cím: Telefonszám: cím: A tartani kívánt állat(ok) adatai Az eb hívóneve Az eb fajtája Az eb színe Az eb születési dátuma Az eb ivara Az eb egyedi azonosító jele

17 15 A kutyaiskola / az ebtenyésztés helyére vonatkozó adatok A kutyaiskola / az ebtenyésztés helye: Az ingatlan nagysága: Az ebek tartására szolgáló épület megnevezése Darabszáma Alapterülete m 2 -ben Közvetlen szomszéd(ok) nyilatkozata(i) A szomszéd ingatlan/lakás tulajdonosának, kezelőjének, haszonélvezőjének, bérlőjének neve, pontos címe A kérelmező ebtenyésztéséhez hozzájárulok/ nem járulok hozzá Amennyiben nem járulok hozzá, annak indokolása Sajátkezű aláírás

18 16 Társtulajdonos(ok) nyilatkozata A társtulajdonos neve, pontos címe A kérelmező ebtenyésztéséhez hozzájárulok/ nem járulok hozzá Amennyiben nem járulok hozzá, annak indokolása Sajátkezű aláírás Budapest, A kérelmező olvasható (cég esetében cégszerű) aláírása A kérelemhez mellékelni kell: 1. A kutyaiskola / az ebtenyésztés helyéül szolgáló ingatlan három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját 2. Az ebek oltási könyvének másolatát, vagy az állatorvos igazolását a kötelező oltás(ok) megtörténtéről 3. Amennyiben cég a kérelmező, a cég 30 napnál nem régebbi cégkivonatát

19 17 4. melléklet Közterületen, többlakásos épület udvarán és közös használatú helyiségeiben pórázon és szájkosárral ellátva vezetendő ebek fajtái Amerikai pit bullterrier Amerikai staffordshire terrier Argentin dog Bullmasztiff Bullterrier Cane corso Dobermann Kaukázusi juhászkutya Közép-ázsiai juhászkutya Komondor Kuvasz Nápolyi masztiff Német juhászkutya Rottweiler Staffordshire bullterrier

20 18 1. függelék Kijelölt kutyafuttatók 1.) Szent Korona lakótelepen a Tavirózsa tér és a Körvasút sor találkozása; 2.) A Budapesti út - Piros rózsa u. - Bányai Elemér u. - Kányavár u. - Remény u. - Szolnoki út közötti erdő; 3.) Havashalom park Karát utcai kutyafuttató; 4.) Jókai lakótelepen, a Jókai út közepén húzódó sáv Hunyadvár u. és Szilágyi M. u. közötti szakaszán; 5.) Centenáriumi ltp. II. ütemén kijelölt kutyafuttató A kutyafuttatók házirendje 1. Szedd fel a kutyád ürülékét akkor is, ha zöldterületen végzi a szükségét. 2. A szemetet mindig a kukába dobd. 3. Ha észreveszed, hogy kutyás társad elmulasztotta eltakarítani kutyája ürülékét, udvariasan figyelmeztesd a problémára. 4. Ha kutyás társad kora, betegsége, vagy egészségkárosodása miatt nem képes eltakarítani a kutyapiszkot, segítsd őt lehetőségeidhez képest. 5. Ha elengeded a kutyádat, mindig tartsd rajta a szemed. 6. Soha ne engedd őt játszótérre. 7. Ha a kutyád póráz nélkül idegenekhez közelít, győződj meg arról, hogy ebed jelenléte/közelsége nem zavarja őket. 8. Gyermekek közelében fordíts különös figyelmet kutyád viselkedésére, akkor is, ha meggyőződésed szerint az állat szelíd. 9. Mindig tartsd észben, hogy a kutyák látványa, közelsége, hangja sokakban félelmet kelthet. 10. Ne feledd, te és kutyád minden pillanatban egy értékrendet képviselsz.

21 19 Az állattartási rendelet alkalmazását segítő jogszabályok jegyzéke Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. tv. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. tv. A szabálysértésekről szóló évi LXIX. tv. Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998 (XII. 31.) Korm. rendelet A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999 (III. 31.) FVM rendelet A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FvM NKÖM-BM együttes rendelete A méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6) MÉM rendelet

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2010.(VI. 30.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2010.(IX.15.) és a.../2012. (IV....) önkormányzati

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. október 25-i ülésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-072 : (53) 360-072 Előterjesztés előkészítésében részt vett: Hatósági és Építésügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Az állatok tartására vonatkozó helyi szabályozás

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet)

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 20-ai rendes ülésére.

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 20-ai rendes ülésére. Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról.

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Törvényi előírás miatt önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a haszonállatok tartását, ezért a képviselő-testület hatályos rendeletét felülvizsgálta és új rendeletet

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról.

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. Csörög Község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (XI.05.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÁLLATTARTÁSS HELYII SSZABÁLYAIIRÓL SSZÓLÓ 211/2003..((VIIII.. 03..)) KT.. sszzámú RENDELETÉNEK A 17/ /2005.(IX.. 01..)) RENDELETTEL,, valamint

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

54/2008. (XI. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet. az állattartásról. Egységes szerkezetben 4.

54/2008. (XI. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet. az állattartásról. Egységes szerkezetben 4. 54/2008. (XI. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet az állattartásról Egységes szerkezetben 4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.28.), 12/2012.(V.31.) Ör., 16/2012.(IX.28.) rendeletével módosított 16/2007. (XI.30.) Ör. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

az állattartás helyi szabályairól

az állattartás helyi szabályairól BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Biri Község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1 UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e Az állattartás helyi szabályairól 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete. az állatok tartásáról.

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete. az állatok tartásáról. Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú, 29/20004.

Részletesebben

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben A Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. november 19-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (X.24.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (X.24.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (X.24.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (X.24.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Készült a 2012. május 30-i képviselő-testületi ülésre! Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete. az állattartásról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete. az állattartásról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete az állattartásról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/685-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Az állattartás szabályairól szóló 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati RENDELETE az állattartásról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.), 34/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól 5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól Bér Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1.

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról 1 Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 17/2006.(IX.29.) Ö.K. számú. R E N D E L E T E Az állattartás rendjéről*

Zsámbék Város Képviselő-testületének 17/2006.(IX.29.) Ö.K. számú. R E N D E L E T E Az állattartás rendjéről* Zsámbék Város Képviselő-testületének 17/2006.(IX.29.) Ö.K. számú R E N D E L E T E Az állattartás rendjéről* Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete településünk helyi sajátosságait figyelembe

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról

a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról E LŐTERJESZTÉS a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-i ülésére Előterjesztő: Bárányné Márton Melinda jegyző Tisztelt

Részletesebben

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4.

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. 1 A Szeremle Községi Önkormányzat 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. módosításokkal) A Szeremle Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló

Részletesebben

Az állattartás helyi szabályairól

Az állattartás helyi szabályairól TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI Ö N K O R M Á N Y Z A T 13/2001. (XII.27.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület)

Részletesebben

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Az állattartás szabályozásáról Sármellék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ 2004. (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS március 28-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: Az állatok tartásáról és védelméről

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben megállapított kivétellel kiterjed Szeghalom város közigazgatási területén:

(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben megállapított kivétellel kiterjed Szeghalom város közigazgatási területén: SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. /X.19./ számú. rendelete az állattartásról Szeghalom város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 27/2003.(XII. 15.) számú rendelete Az Állattartásról Balatonszemes

Részletesebben

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Pannonhalma Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK PÉTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX.29.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL [Egységes szerkezetben a módosító 13/2005. (IX.28.) és a 7/2012. (V.31.) számú önkormányzati

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Bélapátfalva Város Önkormányzat 1 /2007. (I.30 ) rendelete az állattartásról Egységes szerkezetben a 9/2012. (V. 15.) bélapátfalvai önkormányzati rendelettel I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Bélapátfalva Város

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól

Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól Sárvár város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az állattartással

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól A Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól

A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet Az állatok tartásáról Jánossomorja Város Önkormányzatnak Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányának 44./A.

Részletesebben

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.)

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10./ 2004. (IX.16.) rendelete a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) Bakonypölöske Község

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 7/2008. (IV. 17.) rendelettel Fürged Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Hatályos: 2006. november 17. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 29/2001.(VII.20.) Ök. sz. rendelete az állattartás rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Budapest

Részletesebben

6/1999. /III. 17./ Kt. sz. rendelete

6/1999. /III. 17./ Kt. sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/1999. /IX. 15/, 2/00. /I. 19./, 22/01. /XI. 22./, 1/03. /X. 28./, 14/08. (IX. 11.), 19/08. (XII. 17.) és a 17/09. (IX. 25.) önk. sz. rendeletével

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. /VII.1./ Önkormányzati rendelet 1, 23/2005./IX. 22./ Önkormányzati rendelet 2, 13/2012./V.24/ önkormányzati rendelettel 3 módosított 19/2004.

Részletesebben

Hatályos 2012. október 1-től

Hatályos 2012. október 1-től Pacsa Nagyközség Önkormányzat 11/2003.(VI.26.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 6/2004./IV.20.) sz., 16/2009.(XII.21.) sz. 15/2012.(V.24.), 20/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosítottan

Részletesebben