Ifj. Prőhle Károly. Életrajzi adatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ifj. Prőhle Károly. Életrajzi adatok"

Átírás

1 Ifj. Prőhle Károly Életrajzi adatok 1911 február 22-én született Prőhle Károly teológiai tanár és Thiering Róza gyermekeként : a soproni evangélikus lyceum tanulója : a Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Soproni Evangélikus Hittudományi Karának hallgatója. Szigorlati dolgozatát Luther De servo arbitrio című művének témájából írja : Tübingenben tanul, ahol Gerhard Kittel mellett a rabbinizmus kérdéseivel foglalkozik, Karl Georg Kuhn az arám nyelv és a Talmud ismeretébe vezeti be, s hatással vannak rá Karl Heinrich Rengstorf újszövetségi és Karl Heim rendszeres teológiai előadásai : Königsbergben tanul, ahol megismeri Julius Schniewind, Hans Joachim Iwand és Carl Schneider professzorokat. Schniewind és Iwand révén szoros kapcsolatba kerül a Hitvalló Egyházzal és résztvesz az ifjúsági ágazat munkájában szeptember 29-én Sopronban D. Kapi Béla, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke lelkésszé avatja : segédlelkészi szolgálat Kéty (Tolna m.), Sopron és Szentgotthárd gyülekezeteiben : Halléban tanul, ahol újra találkozik Schniewinddel, és Erlangenben, ahol Paul Althaus, Werner Elert, Otto Proeksch és Wolfgang Trillhaas előadásait hallgatja : gyülekezeti lelkész Sopronbánfalván : német nyelvi lektor a soproni fakultáson. 1949: házasságot köt Ajtony Ilmával, gyermekeik: Piroska (1950), Tamás (1952), Péter (1956) : helyettes tanár a Teológiai Akadémián novemberétől rendes tanár a Teológiai Akadémián, ahol ig a gyakorlati teológia, ig az újszövetségi teológia, ig a rendszeres teológia tárgyait adja elő és szemináriumait vezeti : a Lutheránus Világszövetség Teológiai Bizottságának tagja. 1963: megjelenik az általa szerkesztett Agenda : először dékán.

2 : a Magyar Bibliatanács újszövetségi Bibliafordító Bizottságának elnöke május 31.: teológiai doktor. 1966: megjelenik Lukács evangélium kommentárja : másodszor dékán. 1967: első előadói körút az Egyesült Államokban : a Lelkipásztor szerkesztője. 1969: második előadói körút az Egyesült Államokban : a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára : a Theologiai Szemle felelős szerkesztője június 1.: az Evangélikus Teológiai Akadémia tiszteletbeli doktora : a Diakonia szerkesztőbizottsági tagja : a Magyarországi Evangélikus Egyház tanulmányi főigazgatója. 1986: az Evangélikus Teológiai Tudományos Társaság elnöke augusztus 31-én nyugalomba vonul szeptemberétől továbbra is megtartja a filozófiatörténet és vallástörténet előadásokat a Teológiai Akadémián szeptemberétől a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán liturgika előadásokat tart. A Magyar Egyházzene című folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (1993-tól) áprilisától a Magyar Filozófiai Társaság elnökségének tagja május 10-én hunyt el Budapesten. (Tanítványok, Budapest, 1995, o. található adatok, részben javítva és kiegészítve.) Prőhle Károly megjelent írásainak bibliográfiája 1. Könyvek, jegyzetek Imádságok az egyház egységéért. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1956, 20 o. Az evangélium igazsága keresztyén hit és erkölcstan. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1958, 114 o. (2. kiadás Budapest 1990.) A római levél magyarázata fejezet. Előadás az Evangélikus Teológiai Akadémián az tanévben. [Sokszorosított] Kézirat. Budapest, VIII. fordítás. Újszövetségi bevezetés. Előadás az Evangélikus Teológiai Akadémián az tanévben. Kézirat. Budapest 1959, 241 o. / 2. kiadás o. Agenda. A Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára. Összeállította: Prőhle K.; Benczúr L.; Várady L.). Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1963, 437 o. Lukács evangéliuma kommentár. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1966, 382 o. (2. kiadás Budapest 1991) Hoffnung ohne Illusion. Referate und Bibelarbeiten. EVA. Berlin 1970, 102 o. Unsere Sendung in der Welt Our commitment in the world. Evangélikus Sajtóosztály, Budapest 1970, 127 o. Jézus Krisztusban új közösség. A MEE tanulmányi hozzájárulása az LVSZ évi nagygyűlése témájához. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1977, 111 o. (angol és német nyelven is) Bevezetés a vallások világába (Az ókori vallások) Jegyzet. Budapest 1979, 166 o. Luther Márton négy hitvallása. A keresztyén ember szabadságáról. A Kis Káté. A Nagy Káté. A keresztyén hit főtételei. Fordította és a bevezetés írta: Prőhle Károly. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1983, 323 o. Krisztusban reménység a világért. A MEE és a Szlovákiai Ev. Egyház állásfoglalása az LVSZ 7. nagygyűlésére. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1984, 124 o. (angol és német nyelven is)

3 Jézus rejtett szavai (Hubai P.; Prőhle K.; Rugási Gy.). Holnap Kiadó. Budapest 1990, 193 o. Bevezetés a vallások világába. Általános vallástörténet I. Evangélikus Hittudományi Egyetem: Budapest, o. II. Fordítások Az Újszövetség. Károli Gáspár fordításának évi revíziója nyomán a görög eredetiből fordította a Magyar Bibliatanács Újsz. Szakbizottsága. A szöveget gondozta és jegyzetekkel ellátta: Dr. Prőhle Károly és Dr. Varga Zsigmond. Református Egyház Sajtóosztálya. Budapest Luther Márton Kis Kátéja (fordítás és magyarázat). Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1970, 62 o. Dr. Nelson E. Clifford: Az egyház és a lutheránus egyházak. Előadás az LVSZ 4. Nagygyűlésen. Fordította Prőhle Károly. Lelkipásztor (38) 1963/10, Sauer, Georg: Egyház a nagyvilágban. (Mítosz és racionalitás.) Visszatekintés a VI. Európai Teológus-Kongresszusra. Fordította Prőhle Károly. Lelkipásztor (63) 1988/3, Jézus rejtett szavai. Fordította Hubai Péter, Prőhle Károly: Rugási Gyula. Az utószót írta Hubai Péter. (Vízöntő könyvek) Holnap Kiadó: Budapest, o. III. Cikkek, tanulmányok Egyház nélkül nincs keresztyénség. Keresztyén Igazság (6) 1939/10, Isten beszéde a Bibliában. Bibliavasárnapi előadás anyaga. Belmissziói Munkaprogram , 1939, Magyar önismeret. Keresztyén Igazság (7) 1940/2, Felkent királyok. Keresztyén Igazság (9) 1942/8, Erőtlen gyülekezetek gondja. Belmissziói Munkaprogram , 147. Isten szolgálata hétköznapjainkban. Keresztyén Igazság (10) 1943/11, A keresztyén kereskedelem. In: A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Belmissziói munkaprogrammja az évre. VII. évf. Győr, Hozzászólás a lelkész saját úrvacsoravételéhez. Lelkipásztor (22) 1947/4, A munka keresztyén értelme a szocialista termelési rendszerben. (Beszámoló az Ökumenikus Tanulmányi Konferenciáról). Lelkipásztor (25) 1950/12, Az Ökumenikus Világtanács Tanulmányi Csoportjának új munkaterve. Lelkipásztor (25) június, Útmutatás az egyházközségi pénztári naplók vezetéséhez és egyházközségi költségelőirányzatok, számadások és vagyonmérlegek készítéséhez (minták és tájékoztató). Lelkipásztor (25) december, Böjti igehirdetésünk. Lelkipásztor (28) 1953/3, Beszámoló a Kiskáté-fordítás revíziójáról. Lelkipásztor (28) 1953/8, Hogyan készült a Kiskáté új fordítása? Evangélikus Élet 1953, 39. sz. A káté gyermekének és tanítványának kell maradnom és az is maradok szívesen. Luther Kiskátéjának jelentősége az egyházi tanításban. Evangélikus Élet 1953, 37. sz. Isten-eljövendő királyságának reménysége. Lelkipásztor (29) 1954/3, A keresztség jelentősége a katechetikai munkában. Hallgatók feljegyzése akadémiai előadásból. Lelkipásztor (29) 1954/7,

4 Jelentés a Keresztyén énekeskönyv új kiadásának imádságos részéről. Lelkipásztor (30) 1955/5, Erőgyűjtés idején. Lelkipásztor (30) 1955/8, Beszámoló a Kiskáté-fordítás revíziójáról. Lelkipásztor (30) 1955/9, és 1955/10, éve halt meg Wichern Johann Heinrich. Evangélikus Naptár 1956, Hit és értelmesség az evangélikus bizonyságtételben. Előadás az Országos Esperesi Tanulmányi Héten. Lelkipásztor (31) 1956/4, Az istentisztelet teológiája Luthernél Dr. Vajta Vilmos könyve. Lelkipásztor (32) 1957/1-2, Elváltak esketése. Lelkipásztor (32) 1957/1-2, Hogyan készül az agenda? Lelkipásztor (32) 1957/4, Az istentisztelet története és értelme. Evangélikus Naptár 1957, Tíz éves a Lutheránus Világszövetség. Lelkipásztor (32) 1957/5-6, A gyónás rendje részlet az agendatervezetből. Lelkipásztor (33) 1958/5-6, Lőhe Vilmos az egyház megújulásáért. Lelkipásztor (33) 1958/2-3, és 1958/4, Szolgálatunk a népek barátságáért. Lelkipásztor (33) 1958/5-6, Az állam az Újszövetségben. Lelkipásztor (34) 1959/1, Isten igéje és az ész szerepe döntéseinkben. Lelkipásztor (34) 1959/5, A lelkészavatás rendje. Lelkipásztor (34) 1959/9, A konfirmáció rendje. Lelkipásztor (34) 1959/11, A keresztelés rendje. Lelkipásztor (34) 1959/12, Az esketés rendje. Lelkipásztor (35) 1960/1, A temetés rendje. Lelkipásztor (35) 1960/3, A mindennapi istentiszteletek rendje. Lelkipásztor (35) 1960/4, Igazság és béke. Lelkipásztor (35) 1960/9, Evangélikus Élet (XXV/31) július 31. Részlet az agendatervezet kísérőiratából. (Esketés) Lelkipásztor (35) 1960/2, éves az istentiszteleti rendünk. Evangélikus Naptár 1961, Az egy egyház és a lutheránus egyházak. Evangélikus Élet 1963, 38. sz. Az istentisztelet. Lelkipásztor (38) 1963/3, A magyar evangélikus hozzászólás a Lutheránus Világszövetség helsinki konferenciájának anyagához. Észrevételek az Über die Rechtfertigung című tanulmányhoz. Lelkipásztor (38) 1963/7-8, [A szerző nevének feltüntetése nélkül.] Kövess engem! Lelkipásztor (38) 1963/10, Az élet és a béke követei. Dékáni jelentés az tanévről. Lelkipásztor (39) 1964/7-8, Dr. Hromádka L. József 75 éves. Evangélikus Élet 1964, 23. sz. József. Evangélikus Élet 1964, 11. sz. A másik ember szabadsága. Evangélikus Élet (XXIX/40) október 4. Eszhatológia és krisztológía Jézus etikájában. Lelkipásztor (40) 1965/7-8,

5 A felekezeti viszony új etikája felé. (Dr. May püspök emlékirata az osztrák róm.kat. püspöki karhoz). Evangélikus Élet 1965, 38. sz. Hitből élünk! 450 éve kezdte meg Luther a Római levél magyarázatát. Evangélikus Naptár 1965, Béke és függetlenség. Evangélikus Élet 1966, 47. sz. Az egyház prófétai szolgálata a társadalomban. Lelkipásztor (41) 1966/9, Teológiánk Előadás az Országos Teológiai Konferencián. Lelkipásztor (42) 1967/1, Teológiai munka a Lutheránus Világszövetségben. Lelkipásztor (42) 1967/9, A lutheri reformáció az újkorban. Dékáni székfoglaló. Lelkipásztor (42) 1967/11, Mi a reformáció? In A reformáció öröksége és kötelezése. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya: Budapest [A szerző nevének feltüntetése nélkül.] A reformáció hagyománya szerint. Egyházunk élete és az új törvénykönyv. Evangélikus Élet 1967, sz. A közös alap. Készülünk Prágára. Evangélikus Élet (XXXIII) február 18. Értékelés néhány szóval. Lelkipásztor (43) 1968/1, [William Hamilton cikkéhez az Isten halála teológiáról.] Kiáltvány a fejlődő népek ügyében. Lelkipásztor (43) 1968/2, Az Ef 2,10 értelmezése. Lelkipásztor (43) 1968/3, 167. Merre tart Róma? Lelkipásztor (43) 1968/4, Temetőszobrászat. Lelkipásztor (43) 1968/4, 240. Lelkipásztori szolgálatunk (Táborszky Szabó I. Prőhle K.). Lelkipásztor (43) 1968/5, A társadalmi humánum teológiai kritériumai. Lelkipásztor (43) 1968/6, Biológia és istenhit. Lelkipásztor (43) 1968/6, Páratlan történés H.C. Klee, F. W. Young és K. Froelich könyve. Lelkipásztor (43) 1968/7, Szolgálatunk a forrongó világban. Dékáni jelentés az tanévről. Lelkipásztor (43) 1968/8, Az igehirdető rovat évi mérlege. Lelkipásztor (43) 1968/9, Isten kétféle birodalma és Krisztus uralma. Lelkészek hozzászólása a Lutheránus Világszövetség Teológiai Bizottságának munkatételeihez. Lelkipásztor (43) 1968/10, Jövőnk, reménységünk, hivatásunk. Dékáni tanévnyitó beszéd. Lelkipásztor (43) 1968/11, Megbeszélés vezetésének művészete. (E. Müller könyve). Lelkipásztor (43) 1968/12, 744. A forradalom mint keresztyén etikai kérdés. Lelkipásztor (43) 1968/12, A teológiai tisztázódás útján Prágában. Evangélikus Élet 1968, 24, sz. Vita Jézus haláláról és feltámadásáról. (B. Klappert könyvéről). Lelkipásztor (43) 1968/7, Afrikai útiélmények I-III. Evangélikus Élet 1969, 39., 40., 41. sz. A bűnbánat teszi szabaddá az egyházat az evangélium szolgálatára. Evangélikus Élet 1969, 42. sz. Egyház az emberért Az LVSZ Teológiai Bizottságának ülése az afrikai Moshiban. Evangélikus Élet 1969, 37. sz.

6 Emberiség a természet világában. Evangélikus Naptár 1969, Húsz év teológiai problémái. Előadás a finn-magyar teológiai konferencián, Budapest június 7. Lelkipásztor (44) 1969/1, Isten népe a történeti és társadalmi realitások között. Megnyitó beszéd az Evangélikus Teológiai Akadémia február 27-i ünnepi ülésén. Lelkipásztor (44) 1969/5, Új hitvallás? Lelkipásztor (44) 1969/5, A Jézus-hagyomány a néprajztudomány szempontjából. (Th. Bouman könyve). Lelkipásztor (44) 1969/5, Az LVSZ Ötödik Nagygyűlése. Lelkipásztor (44) 1969/6, Megtérés evangéliuma tisztán és igazán. Dékáni jelentés az tanévről. Lelkipásztor (44) 1969/8, Teológusok között Bosseyban. Evangélikus Élet szeptember 21. Mi a fundamentalizmus? Lelkipásztor (44) 1969/10, Missouri lutheránusok között. Evangélikus Élet 1969, 48. sz. Wartburg az új világban. Evangélikus Élet 1969, 47. sz. Egyházunk szolgálatának új dimenziói. Magyarországi beszámoló. Lelkipásztor (45) 1970/2, Ökumenikus felelősségünk. Egység felé elküldetés és számadás között. Magyar tanulmány a Lutheránus Világszövetség ötödik nagygyűlésére. Porto Alegre Lelkipásztor (45) 1970/6, Etikai tájékozódás. Az LVSZ teológiai munkája a humanitásról. Lelkipásztor (45) 1970/7, Az evangéliumok karácsonya. Evangélikus Élet 1970, 52, sz. A humanizmus az újszövetségi etika megvilágításában. (Helsinkiben, Turkuban és Uppsalában április 27-én, május 4-én és 5-én tartott előadás fordítása.) Lelkipásztor (45) 1970/8, Reformátori örökségünk és a szekuláris ökumenizmus. A Helsinki egyetemen április 27-én tartott előadás fordítása. Lelkipásztor (45) 1970/9, Istentiszteletünk, agendánk, énekeskönyvünk. Evangélikus Naptár 1970, Krisztus keresztje az újkori újszövetségi kutatásban. Lelkipásztor (45) 1970/10, Ökumenikus felelősségünk. II. munkacsoport. (A Lutheránus Világszövetség Ötödik Nagygyűlése. Lelkipásztor (45) 1970/11, Ma is aktuális reformáció. [Reformációi beszéd október 31-én.] Lelkipásztor (45) 1970/12, A gyermekkeresztség vitája. Lelkipásztor (45) 1970/12, [Aláírás: pk] Teológiai Akadémiánk. Evangélikus Naptár 1970, Teológiai örökségünk és új feladataink. Evangélikus Élet 1970, 10. sz. Nagykorú keresztyének a nagykorú világban. A LVSZ Európai Kisebbségi Egyházainak Konferenciáján, Brassóban, szeptember 22-én tartott előadás. Lelkipásztor (46) 1971/1, Ökumenikus realitások. Lelkipásztor (46) 1971/3, Róma problémája Evianban. Lelkipásztor (46) 1971/4, Közös hely külön hely. (Cserháti - Dr. Prőhle). Lelkipásztor (46) 1971/4, 233.

7 Luther birodalmi kiátkozása. (46) 1971/5, [A wormsi ediktum szövegével.] Csalatkozhatatlan? Dogma a modern világ ellen. Lelkipásztor (46) 1971/5, A modern teológia problémái. Lelkipásztor (46) 1971/6, Kempis Tamás Lelkipásztor (46) 1971/7, Eljövetelének ígérete. Bibliatanulmány 2Pt 3,1-13-ról. Lelkipásztor (46) 1971/8, A Miatyánk 5. kéréséről. Lelkipásztor (46) 1971/8, 494. Milliók boldogabb jövőjéért. Dag Hammarskjöld halálának tizedik évfordulójára. Lelkipásztor (46) 1971/9, Üdvösség, misszió, humanizáció. LVSZ VB Oslo, június) Lelkipásztor (46) 1971/10, [Káldy Zoltánnal együtt.] A békéltetés távlatai. A Prágai Keresztyén Békenagygyűlés teológiai témájáról. Lelkipásztor (46) 1971/11, A bibliafordítás néhány teológiai kérdése. Lelkipásztor (46) 1971/12, Some Theological Problems of Bible Translating. Bible Translator 1971/3, Vol. 22. A Matrimonia mixta motu proprio szövege és rendelkezései. Lelkipásztor (47) 1972/6, Rómában a helyzet változatlan. A. Halser cikkéhez. Lelkipásztor (47) 1972/7, A gyülekezeti munka tervezése. Lelkipásztor (47) 1972/8, A Szentírás értelmezése. Lelkipásztor (47) 1972/10, (Országos lelkészkonferenciák, Gyenesdiás, 1972.) Luther 450 éves Újtestmentum fordítása. Evangélikus Naptár 1972, éves Luther Újtestámentum-fordítása. Evangélikus Élet (XXXVII/41) október 8. Egyház az utolsó helyen. Az Evangélikus Teológiai Akadémia tanévnyitó ünnepén szeptember 29-én elhangzott beszéd. Lelkipásztor (48) 1973/1, Janis Matulis érsek méltatása tiszteletbeli doktorrá avatására. Lelkipásztor (48) 1973/6, Néhány szó a vegyesházassági dokumentumokról. Theologiai Szemle (Új folyam 16) 1973/9-10, 287. / Lelkipásztor (49) 1974/5, Küldetésünk. Lelkipásztor (48) 1973/2, [A humanizáció mint a misszió problémája. Villach, november 2-6.] Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Evangélikus Naptár 1973, 20. Együtt népünkkel. A szerkesztő megjegyzései. Theologiai Szemle (Új folyam 16) 1973/11-12, nagy évfordulói. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/1-2, 1. A tisztázódás útján. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/3-4, 65. Az egyházak és a keresztyének feladatai az nemzetközi enyhülés folyamatában, különös tekintettel az európai helyzetre. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/3-4, Felelősségünk a békéért. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/5-6, 129. Felszabadulás. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/9-10, 257. Az egyház egysége új megvilágításban? A salamancai konzultáció. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/9-10, Az EVT Központi Bizottságának ülése. Nyugat-Berlin, augusztus Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/9-10,

8 Emberi jogok és keresztyén felelősség. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/9-10, Az emberért. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/11-12, 321. Teológia a békét követelő világban. Az Evangélikus Teológiai Akadémia konferenciája. A Teológiai Akadémia új épületének felavatása alkalmából rendezett teológiai konferencián szeptember 26-án tartott előadás. Lelkipásztor (49) 1974/12, A vegyes házasságról szóló tájékoztatás a római katolikus lelkipásztorok számára. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/1, / Lelkipásztor (49) 1974/5, Visszafordíthatatlan folyamat. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/7-8, 193. Christian Participation in a World-wide Cooperation. Christian Peace Conference 1975/ sz / Christliche Teilnahme an der weltweiten Zusammenarbeit. Christliche Friedenskonferenz 1975, sz Egyek a hálaadásban és feladatvállalásban. Theologiai Szemle (Új folyam 18) 1975/3-4, 65. A fejlett szocializmus Magyarországa felé. Theologiai Szemle (Új folyam 18) 1975/5-6, 129. Lelkészképzésünk 25 éve. Ünnepi előadás az Evangélikus Teológiai Akadémia jubileumi ülésén november 17-én. Lelkipásztor (51) 1976/2, A Leuenbergi Konkordia elfogadása. Előterjesztés. Lelkipásztor (50) 1975/3, Reményt keltő események. Theologiai Szemle (Új folyam 18) 1975/7-8, 193. Siófok után Nairobi előtt. Theologiai Szemle (Új folyam 18) 1975/9-10, 257. Paulos Mar Gregorios szír orthodox metropolita méltatása. (50) Lelkipásztor 1975/11, 657. Ökumené és emberiség. Theologiai Szemle (Új folyam 19) 1976/1-2, 1. Keresztyének együttműködése az igazságos békéért. Theologiai Szemle Előadás a KBK Folytatólagos Bizottságának Siófokon szeptember án tartott ülésén. Theologiai Szemle (Új folyam 19) 1976/1-2, Béke és barátság. Theologiai Szemle (Új folyam 19) 1976/5-6, 129. Eredmények és feladatok. Theologiai Szemle (Új folyam 19) 1976/3-4, 65. Válaszd az életet. Theologiai Szemle (Új folyam 19) 1976/9-10, 257. Szocialista demokrácia becsületes együttműködés. Theologiai Szemle (Új folyam 19) 1976/11-12, 321. Mit tanítunk az új Teológiai Akadémián? Az Újszövetségi Tanszéken. Evangélikus Élet 1976, 24. sz Dar-es-Salaam a béke kapuja. Evangélikus Naptár 1977, Nagy lehetőség nagyobb felelősség. Theologiai Szemle (Új folyam 20) 1977/1-2, 1. Közös célok felé. Theologiai Szemle (Új folyam 20) 1977/3-4, 65. Számadás. Theologiai Szemle (Új folyam 20) 1977/11-12, 321. Az egyház a szocializmusban. Lelkipásztor (53) 1978/7, A teológia mint bizonyságtétel. Lelkipásztor (53) 1978/9, Eredmények és tervek. Theologiai Szemle (Új folyam 21) 1978/1-2, 1. Békeépítők szolidaritása. Theologiai Szemle (Új folyam 21) 1978/3-4, 65. Keresztyének hangja. Theologiai Szemle (Új folyam 21) 1978/5-6, 129. Keresztyének a béke útján. Theologiai Szemle (Új folyam 21) 1978/7-8, 193.

9 Dar es Salaam a béke szigete. Evangélikus Naptár 1978, Az emberiség ügye az ökumenében. Theologiai Szemle (Új folyam 22) 1979/1, 1. Tények és reménységek. Theologiai Szemle (Új folyam 22) 1979/3, 129. Az emberiség egy hazája a Föld jövője. Theologiai Szemle (Új folyam 22) 1979/4, 193. Az egyházak felelőssége. Theologiai Szemle (Új folyam 22) 1979/5, 257. Az EVT ülése Jamaicában. Evangélikus Élet 1979, 7. sz. Hittel és tudománnyal a jövőért. Ökumenikus konferencia Bostonban. Evangélikus Élet 1979, 36. sz Az egyházak egysége felé. Ökumenikus munkaülés Taizében. Evangélikus Élet 1979, 38. sz. Egyházi megújulás és felelősség a világért. Evangélikus részvétel a mai ökumenizmusban. Az Ágostai Hitvallás 450 éves emlékünnepén, július 16-án az Evangélikus Teológiai Akadémián tartott előadás. Lelkipásztor (55) 1980/8, Az Ágenda új kiadása felé. (I.) Lelkipásztor (55) 1980/12, Harmincöt év. Theologiai Szemle (Új folyam 23) 1980/2, 65. Ellentéteket legyőző bizalom. Theologiai Szemle (Új folyam 23) 1980/4, Ökumenikus számadás és tervezés. Az EVT Központi Bizottságának ülése. Theologiai Szemle (Új folyam 23) 1980/5, Lehetőségek és szükségszerűségek. Theologiai Szemle (Új folyam 23) 1980/6, Evangélikus hitvallás az egyház megújulásáról. Névadó hitvallásunk aktualitása. Diakonia (2) 1980/2, 3-7. Ingyen kegyelemből, Krisztusért, hit által. (A megigazulásról IV.) Az Ágostai Hitvallás legfontosabb cikkei. Evangélikus Naptár 1980, Kirchliche Erneuerung und Weltverantwortung. Ein evangelischer Beitrag zur ökumenischen Bewegung heute. In Dialog und Anerkennung. Hanfried Krüger zu Ehren. Herausgegeben von Peter Manns. Beiheft zur Ökumenischen Rundschau 37. Otto Lembeck: Frankfurt a. M., Látóhatár és középpont. Evangélikus Naptár 1980, A magyar kultúra, a marxizmus és az egyházak. Kerekasztalbeszélgetés az egyházi sajtó képviselőivel. Kritika 1980, 9. sz. Az Ágenda új kiadása felé II. Lelkipásztor (56) 1981/1, 10. Megigazulás ma. Iisalmi korreferátum (1981. június) Lelkipásztor (56) 1981/9, Együttműködés és együttgondolkodás. A keresztyén-marxista dialógus új szakasza felé. Világosság XXII. évf. 12. szám, 1981/12, / Theologiai Szemle (Új folyam 24) 1981/6, / Lelkipásztor (56) 1981/12, Jézus Krisztus a világ élete. Az EVT Központi Bizottsága Drezdában. Evangélikus Élet 1981, 42. sz. Mentsük meg a pusztulástól magát az életet! Világvallások képviselői a békéért. Evangélikus Élet 1981, 43. sz. Az egyházak egysége felé. Ökumenikus teológiai konferencia Limában. Evangélikus Élet 1982, sz.

10 A világvallások képviselői az élet szent ajándékának megmentéséért a nukleáris katasztrófától. Beszámoló a MEÖT közgyűlésén. Theologiai Szemle (Új folyam 25) 1982/4, A püspöki tiszt mint szolgálat. A püspökség közös értelmezése felé. Lelkipásztor (58) 1983/11, Amsterdam '83. Lelkipásztor (58) 1983/12, Szabadságban és szolgálatban. A keresztyén ember szabadságáról. Evangélikus Naptár 1983, A Luther-kép a múltban és a jelenben. Világosság 1984, Das Problem des Herrenmahls im Zusammenhang mit dem Lima-Dokument. Schriftenreihe (Ev. Bund in Österreich) 1985, sz A dialógus távlatai. A hazai protestáns-marxista párbeszéd néhány tanulsága. Világosság 1985/8-9, A keresztyének és marxisták közötti párbeszéd néhány tartalmi kérdése. Lelkipásztor (60) 1985/1, Az úrvacsora problémája a Limai Dokumentum összefüggésében. Lelkipásztor (60) 1985/9, Evangélikus Teológiai Társaság. Lelkipásztor (60) 1985/10, Luther teológiája és hatása. Lelkipásztor (61) 1986/4, Tájékoztató bevezetés a Limai Dokumentummal kapcsolatos állásfoglalásról. Lelkipásztor (61) 1986/4, 195. A Luther-kép a múltban és a jelenben. Lelkipásztor (61) 1986/9, Felemelt mutatóujj. Nyári emléktöredék Prőhle Jenő sírjára. Diakonia (8) 1986/2, Evangélikus gimnázium? Evangélikus Élet (LI/52) december 28. Új lélekért újult akaratért. Evangélikus Élet 1987, 3. sz. Das Menschsein des Menschen und seine Bestimmung zur Arbeit. Amt und Gemeinde (40) 1989/9, Az evangélikus teológia és a lelkészképzés helye és szerepe a magyar felsőoktatásban. Lelkipásztor (65) 1990/3, Human Rights for a Human World in a Christian Theological Perspective. Human Rights for a Human World In a Christian Theological Perspective. In L. Swidler (ed.): Human Rights Christians, Marxists And Others In Dialogue. Paragon House: New York, Leuenberger Konkordie von Ungarn aus gesehen. Dokumente. In Ökumene in Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen. In Verbindung mit Károly Pröhle, András Reuss, Pavel Filipi und Karol Karski herausgegeben von Hans Vorster. Beiheft zur Ökumenischen Rundschau, Nr. 64. Verlag Otto Lembeck: Frankfurt am Main, IV. Szerkesztőként jegyzett kiadvány Szöveggyűjtemény Karl Barth műveiből. Fordította és válogatta Prőhle Károly. Kísérő tanulmány: Poór József. Kézirat o. (Filozófia Oktatók Továbbképző és Információs Központja Debreceni Munkabizottságának Füzetei 1.) Ökumene in Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen. In Verbindung mit Károly Prőhle, András Reuss, Pavel Filipi und Karol Karski; herausgegeben von Hans Vorster. Beiheft zur Ökumenischen Rundschau, Nr. 64. Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main, 1992, 157 S.

11 V. Igehirdetések, előkészítők és imádságok Isten nagyobb a mi szivünknél. Temetési beszéd dr. Benczúr Gyula sírjánál. 1Jn 3,18k. Lelkipásztor (50) 1975/6, Petri Dezső ( ). Temetési beszéd. Lelkipásztor (62) 1987/10, Az élet szolgálatában. A Magyar Rádióban november 19-én elhangzott igehirdetés. Jn 5,2630. Lelkipásztor (43) 1968/1, Az élet világossága. Jn 8,12. Elhangzott igehirdetés a Magyar Rádió evangélikus félórájában január 9-én. Lelkipásztor (52) 1977/3, A láthatatlan Jézus vonzásában. Igehirdetés a Teológiai Akadémia tanévzáró istentiszteletén. Evangélikus Élet 1983, 30 sz. Rogate vasárnapja. Jak 5, [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (25) május, Óév este. Jel 21,5-7. [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (33) 1958/10, Böjt 2. vasárnapja. Róm 8, [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (35) 1960/2, Szentháromság u. 9. vasárnap. Zsid 3, [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (37) 1962/6, Szentháromság utáni 4. vasárnap. Ézs 48, [Igehirdetési előkészítő] Lelkipásztor (38) 1963/5, Advent 2. vasárnapja. Lk 17,20-24(25-30). [Igehirdetési előkészítő] Lelkipásztor (38) 1963/10, Vízkereszt utáni utolsó vasárnap. Jn 12, [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (38) 1963/12, Mk 16,1-8. Feltámadt! Húsvét ünnepe. In Örömhír. Igehirdetések az egyházi esztendő minden vasárnapjára. Szerk. Káldy Zoltán. Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály: Budapest, Nagypéntek. 4Móz 21,4-9. [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (39) 1964/2, Böjt 1. vasárnapja. [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (39) 1964/12, Húsvét ünnepe. Márk 16,1-8. [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (40) 1965/2, Szentháromság utáni 9. vasárnap. Lukács 16,1-9. [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (40) 1965/6, Így kellett bemennie a dicsőségbe. Nagyhéti sorozat Lukács passiója szerint. Lelkipásztor (41) 1966/3, A kereszt reménység a világ számára. A kereszt reménység a világ számára. Mt 27, Meditáció a Lutheránus Világszövetség Hetedik Nagygyűlésének reggeli áhítatán Budapesten, augusztus 3-án. Lelkipásztor (59) 1984/11, Kollekta imádságok az egyházi esztendő vasárnapjaira. Lelkipásztor 1955, passim. A közölt kollekta imádságok forrásjegyzéke. Lelkipásztor 1955, 428. Kollekta imádságok. Lelkipásztor 1956, passim. Oltári imádságok. Lelkipásztor 1958, passim. Oltári imádságok. Lelkipásztor 1959, passim. Oltári és szószéki imádságok. Lelkipásztor 1960, passim. (Tanítványok, Budapest, 1995, o. található adatok, részben javítva és kiegészítve.)

12 Irodalom Pálfy Miklós: Előterjesztés Prőhle Károly doktorrá nyilvánítása tárgyában. Lelkipásztor (40) 1965/7-8, / Evangélikus Élet június 27. Vámos József: Dr. Prőhle Károly: Lukács evangéliuma. Lelkipásztor (42) 1967/5, Dr. Prőhle Károly életrajza. Lelkipásztor (53) 1978/9, Hambuch, Wendelin: Im Luther schen Geist leben. In uő: Markante Gesichter. Interviewband. Demokratischer Verband der Ungarndeutschen: Budapest, Tanítványok. Tanítványai köszöntik a 85 éves Prőhle Károly professzort, aki velünk együtt maga is Tanítvány. Szerkesztette Fabiny Tamás. Evangélikus Teológiai Akadémia: Budapest, o. Mesterházy Balázs: Emlékszem. Lelkipásztor (76) 2001/5, 179. Reuss András: D. Dr. Prőhle Károly ( ). Lelkipásztor (80) 2005/8-9, Reuss András: Az égre mutatott. D. Dr. Prőhle Károly Evangélikus Élet (LXX/23) június 5. / Evangélikus Naptár 2006,

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o.

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o. Vezérfonal Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat. Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához. Kálvin Kiadó: Budapest, 2009. 163 o. Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70.

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A protestáns egyházak közös bizonyságtételének és úrvacsorai közösségének helyzete napjainkban 1

A protestáns egyházak közös bizonyságtételének és úrvacsorai közösségének helyzete napjainkban 1 Reuss András A protestáns egyházak közös bizonyságtételének és úrvacsorai közösségének helyzete napjainkban 1 Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (51) 2008/1, 18-20. Több mint harminc évvel ezelőtt

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Üzenet. Állj fel az asztal mellől, merj otthagyni mindent, hogy Jézust szabadon követhesd!

Üzenet. Állj fel az asztal mellől, merj otthagyni mindent, hogy Jézust szabadon követhesd! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 8. szám, 2012. február 26. Mindig öröm az Igében arról olvasni, hogy Jézus továbbment. A legcsodálatosabb találkozásai Jézusnak útközben

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2015: 24. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2015. március Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat A bibliafordítás teológiai legitimációja A Biblia Isten kommunikációja az emberrel A keresztyén

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Missziói munkaterv 2014/2015

Missziói munkaterv 2014/2015 Missziói munkaterv 2014/2015 Szeptember Időpont Feladat Felelős Erőforrások Indikátor 2014 SZEPTEMBER 07 it. után megbeszélés ifi vezetők 12 18.00 Gyülekezeti bibliaóra ifisek 13 Esperes jelölő egyházmegyei

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Nagy Gyula Életrajzi adatok

Nagy Gyula Életrajzi adatok Nagy Gyula Életrajzi adatok 1918 1924 1928 1936 Született szeptember 22-én, a Gömör megyei Pelsőcön. Elemi iskola Kapuváron és Győrött (1924-1928). Gimnáziumi tanulmányok a győri bencés gimnáziumban (1928-1956)

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskola Gyakorlati Teológiai Tanszék TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Doktori értekezés tézisei Pángyánszky Ágnes Témavezető:

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Curriculum Vitae. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel István református lelkipásztor). Intézmény: Időszak: Képesítés:

Curriculum Vitae. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel István református lelkipásztor). Intézmény: Időszak: Képesítés: Curriculum Vitae 1. Családnév: Püsök. 2. Keresztnév: Sarolta. 3. Születés helye és ideje: 18.09.1971., Kolozsvár. 4. Állampolgárság: Román. 5. Nemzetiség: Magyar. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELİD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens, rektorhelyettes Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822,

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar KREHT ETRRW61 Egyházszociológia Elıadó: Dr. Medgyessy László A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek (rövid ismertetés és elemzés) Készítette:

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

2012. év a Cegléd-Felszegi Református Gyülekezetben A reménység éve. üdv. l. Róma 8:24

2012. év a Cegléd-Felszegi Református Gyülekezetben A reménység éve. üdv. l. Róma 8:24 2012. év a Cegléd-Felszegi Református Gyülekezetben A reménység éve üdv dvösségünk reménys nységre szól. l. Róma 8:24 Igehirdetések: Januártól a gyülekezetről, Márciustól vendég igehirdetők, Májustól etikai

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 1/27/2013 Elektronikus változat Összeállította: Káposztássy Béla Ma a világméretű imahét (imanyolcad) hatodik napját tartjuk a Krisztus hívők egységéért.

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2014 Szlovákiai Református Keresztyén Egyház GYAKORLATI TEOLÓGIA I. A) Homiletika B) Liturgika

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELŐD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822, e-mail: takacse@drhe.hu

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

Reuss András publikációinak bibliográfiája

Reuss András publikációinak bibliográfiája Reuss András publikációinak bibliográfiája TANULMÁNYOK 1. Az ipari termelés bibliai szempontból. Lelkipásztor (46) 1971/11, 654-665. 2. Korunk fő ellentmondása. Lelkipásztor (48) 1973/5, 281-288. 3. Jézus

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A végzettség szintje, a képzés ideje és típusa, és a kredites követelmények

A végzettség szintje, a képzés ideje és típusa, és a kredites követelmények A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDUL 2010. SZEPTEMBERÉTŐL A Kárpát-medence protestáns felsőoktatásában egyedülálló a Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben