Ifj. Prőhle Károly. Életrajzi adatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ifj. Prőhle Károly. Életrajzi adatok"

Átírás

1 Ifj. Prőhle Károly Életrajzi adatok 1911 február 22-én született Prőhle Károly teológiai tanár és Thiering Róza gyermekeként : a soproni evangélikus lyceum tanulója : a Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Soproni Evangélikus Hittudományi Karának hallgatója. Szigorlati dolgozatát Luther De servo arbitrio című művének témájából írja : Tübingenben tanul, ahol Gerhard Kittel mellett a rabbinizmus kérdéseivel foglalkozik, Karl Georg Kuhn az arám nyelv és a Talmud ismeretébe vezeti be, s hatással vannak rá Karl Heinrich Rengstorf újszövetségi és Karl Heim rendszeres teológiai előadásai : Königsbergben tanul, ahol megismeri Julius Schniewind, Hans Joachim Iwand és Carl Schneider professzorokat. Schniewind és Iwand révén szoros kapcsolatba kerül a Hitvalló Egyházzal és résztvesz az ifjúsági ágazat munkájában szeptember 29-én Sopronban D. Kapi Béla, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke lelkésszé avatja : segédlelkészi szolgálat Kéty (Tolna m.), Sopron és Szentgotthárd gyülekezeteiben : Halléban tanul, ahol újra találkozik Schniewinddel, és Erlangenben, ahol Paul Althaus, Werner Elert, Otto Proeksch és Wolfgang Trillhaas előadásait hallgatja : gyülekezeti lelkész Sopronbánfalván : német nyelvi lektor a soproni fakultáson. 1949: házasságot köt Ajtony Ilmával, gyermekeik: Piroska (1950), Tamás (1952), Péter (1956) : helyettes tanár a Teológiai Akadémián novemberétől rendes tanár a Teológiai Akadémián, ahol ig a gyakorlati teológia, ig az újszövetségi teológia, ig a rendszeres teológia tárgyait adja elő és szemináriumait vezeti : a Lutheránus Világszövetség Teológiai Bizottságának tagja. 1963: megjelenik az általa szerkesztett Agenda : először dékán.

2 : a Magyar Bibliatanács újszövetségi Bibliafordító Bizottságának elnöke május 31.: teológiai doktor. 1966: megjelenik Lukács evangélium kommentárja : másodszor dékán. 1967: első előadói körút az Egyesült Államokban : a Lelkipásztor szerkesztője. 1969: második előadói körút az Egyesült Államokban : a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára : a Theologiai Szemle felelős szerkesztője június 1.: az Evangélikus Teológiai Akadémia tiszteletbeli doktora : a Diakonia szerkesztőbizottsági tagja : a Magyarországi Evangélikus Egyház tanulmányi főigazgatója. 1986: az Evangélikus Teológiai Tudományos Társaság elnöke augusztus 31-én nyugalomba vonul szeptemberétől továbbra is megtartja a filozófiatörténet és vallástörténet előadásokat a Teológiai Akadémián szeptemberétől a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán liturgika előadásokat tart. A Magyar Egyházzene című folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (1993-tól) áprilisától a Magyar Filozófiai Társaság elnökségének tagja május 10-én hunyt el Budapesten. (Tanítványok, Budapest, 1995, o. található adatok, részben javítva és kiegészítve.) Prőhle Károly megjelent írásainak bibliográfiája 1. Könyvek, jegyzetek Imádságok az egyház egységéért. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1956, 20 o. Az evangélium igazsága keresztyén hit és erkölcstan. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1958, 114 o. (2. kiadás Budapest 1990.) A római levél magyarázata fejezet. Előadás az Evangélikus Teológiai Akadémián az tanévben. [Sokszorosított] Kézirat. Budapest, VIII. fordítás. Újszövetségi bevezetés. Előadás az Evangélikus Teológiai Akadémián az tanévben. Kézirat. Budapest 1959, 241 o. / 2. kiadás o. Agenda. A Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára. Összeállította: Prőhle K.; Benczúr L.; Várady L.). Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1963, 437 o. Lukács evangéliuma kommentár. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1966, 382 o. (2. kiadás Budapest 1991) Hoffnung ohne Illusion. Referate und Bibelarbeiten. EVA. Berlin 1970, 102 o. Unsere Sendung in der Welt Our commitment in the world. Evangélikus Sajtóosztály, Budapest 1970, 127 o. Jézus Krisztusban új közösség. A MEE tanulmányi hozzájárulása az LVSZ évi nagygyűlése témájához. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1977, 111 o. (angol és német nyelven is) Bevezetés a vallások világába (Az ókori vallások) Jegyzet. Budapest 1979, 166 o. Luther Márton négy hitvallása. A keresztyén ember szabadságáról. A Kis Káté. A Nagy Káté. A keresztyén hit főtételei. Fordította és a bevezetés írta: Prőhle Károly. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1983, 323 o. Krisztusban reménység a világért. A MEE és a Szlovákiai Ev. Egyház állásfoglalása az LVSZ 7. nagygyűlésére. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1984, 124 o. (angol és német nyelven is)

3 Jézus rejtett szavai (Hubai P.; Prőhle K.; Rugási Gy.). Holnap Kiadó. Budapest 1990, 193 o. Bevezetés a vallások világába. Általános vallástörténet I. Evangélikus Hittudományi Egyetem: Budapest, o. II. Fordítások Az Újszövetség. Károli Gáspár fordításának évi revíziója nyomán a görög eredetiből fordította a Magyar Bibliatanács Újsz. Szakbizottsága. A szöveget gondozta és jegyzetekkel ellátta: Dr. Prőhle Károly és Dr. Varga Zsigmond. Református Egyház Sajtóosztálya. Budapest Luther Márton Kis Kátéja (fordítás és magyarázat). Evangélikus Sajtóosztály. Budapest 1970, 62 o. Dr. Nelson E. Clifford: Az egyház és a lutheránus egyházak. Előadás az LVSZ 4. Nagygyűlésen. Fordította Prőhle Károly. Lelkipásztor (38) 1963/10, Sauer, Georg: Egyház a nagyvilágban. (Mítosz és racionalitás.) Visszatekintés a VI. Európai Teológus-Kongresszusra. Fordította Prőhle Károly. Lelkipásztor (63) 1988/3, Jézus rejtett szavai. Fordította Hubai Péter, Prőhle Károly: Rugási Gyula. Az utószót írta Hubai Péter. (Vízöntő könyvek) Holnap Kiadó: Budapest, o. III. Cikkek, tanulmányok Egyház nélkül nincs keresztyénség. Keresztyén Igazság (6) 1939/10, Isten beszéde a Bibliában. Bibliavasárnapi előadás anyaga. Belmissziói Munkaprogram , 1939, Magyar önismeret. Keresztyén Igazság (7) 1940/2, Felkent királyok. Keresztyén Igazság (9) 1942/8, Erőtlen gyülekezetek gondja. Belmissziói Munkaprogram , 147. Isten szolgálata hétköznapjainkban. Keresztyén Igazság (10) 1943/11, A keresztyén kereskedelem. In: A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Belmissziói munkaprogrammja az évre. VII. évf. Győr, Hozzászólás a lelkész saját úrvacsoravételéhez. Lelkipásztor (22) 1947/4, A munka keresztyén értelme a szocialista termelési rendszerben. (Beszámoló az Ökumenikus Tanulmányi Konferenciáról). Lelkipásztor (25) 1950/12, Az Ökumenikus Világtanács Tanulmányi Csoportjának új munkaterve. Lelkipásztor (25) június, Útmutatás az egyházközségi pénztári naplók vezetéséhez és egyházközségi költségelőirányzatok, számadások és vagyonmérlegek készítéséhez (minták és tájékoztató). Lelkipásztor (25) december, Böjti igehirdetésünk. Lelkipásztor (28) 1953/3, Beszámoló a Kiskáté-fordítás revíziójáról. Lelkipásztor (28) 1953/8, Hogyan készült a Kiskáté új fordítása? Evangélikus Élet 1953, 39. sz. A káté gyermekének és tanítványának kell maradnom és az is maradok szívesen. Luther Kiskátéjának jelentősége az egyházi tanításban. Evangélikus Élet 1953, 37. sz. Isten-eljövendő királyságának reménysége. Lelkipásztor (29) 1954/3, A keresztség jelentősége a katechetikai munkában. Hallgatók feljegyzése akadémiai előadásból. Lelkipásztor (29) 1954/7,

4 Jelentés a Keresztyén énekeskönyv új kiadásának imádságos részéről. Lelkipásztor (30) 1955/5, Erőgyűjtés idején. Lelkipásztor (30) 1955/8, Beszámoló a Kiskáté-fordítás revíziójáról. Lelkipásztor (30) 1955/9, és 1955/10, éve halt meg Wichern Johann Heinrich. Evangélikus Naptár 1956, Hit és értelmesség az evangélikus bizonyságtételben. Előadás az Országos Esperesi Tanulmányi Héten. Lelkipásztor (31) 1956/4, Az istentisztelet teológiája Luthernél Dr. Vajta Vilmos könyve. Lelkipásztor (32) 1957/1-2, Elváltak esketése. Lelkipásztor (32) 1957/1-2, Hogyan készül az agenda? Lelkipásztor (32) 1957/4, Az istentisztelet története és értelme. Evangélikus Naptár 1957, Tíz éves a Lutheránus Világszövetség. Lelkipásztor (32) 1957/5-6, A gyónás rendje részlet az agendatervezetből. Lelkipásztor (33) 1958/5-6, Lőhe Vilmos az egyház megújulásáért. Lelkipásztor (33) 1958/2-3, és 1958/4, Szolgálatunk a népek barátságáért. Lelkipásztor (33) 1958/5-6, Az állam az Újszövetségben. Lelkipásztor (34) 1959/1, Isten igéje és az ész szerepe döntéseinkben. Lelkipásztor (34) 1959/5, A lelkészavatás rendje. Lelkipásztor (34) 1959/9, A konfirmáció rendje. Lelkipásztor (34) 1959/11, A keresztelés rendje. Lelkipásztor (34) 1959/12, Az esketés rendje. Lelkipásztor (35) 1960/1, A temetés rendje. Lelkipásztor (35) 1960/3, A mindennapi istentiszteletek rendje. Lelkipásztor (35) 1960/4, Igazság és béke. Lelkipásztor (35) 1960/9, Evangélikus Élet (XXV/31) július 31. Részlet az agendatervezet kísérőiratából. (Esketés) Lelkipásztor (35) 1960/2, éves az istentiszteleti rendünk. Evangélikus Naptár 1961, Az egy egyház és a lutheránus egyházak. Evangélikus Élet 1963, 38. sz. Az istentisztelet. Lelkipásztor (38) 1963/3, A magyar evangélikus hozzászólás a Lutheránus Világszövetség helsinki konferenciájának anyagához. Észrevételek az Über die Rechtfertigung című tanulmányhoz. Lelkipásztor (38) 1963/7-8, [A szerző nevének feltüntetése nélkül.] Kövess engem! Lelkipásztor (38) 1963/10, Az élet és a béke követei. Dékáni jelentés az tanévről. Lelkipásztor (39) 1964/7-8, Dr. Hromádka L. József 75 éves. Evangélikus Élet 1964, 23. sz. József. Evangélikus Élet 1964, 11. sz. A másik ember szabadsága. Evangélikus Élet (XXIX/40) október 4. Eszhatológia és krisztológía Jézus etikájában. Lelkipásztor (40) 1965/7-8,

5 A felekezeti viszony új etikája felé. (Dr. May püspök emlékirata az osztrák róm.kat. püspöki karhoz). Evangélikus Élet 1965, 38. sz. Hitből élünk! 450 éve kezdte meg Luther a Római levél magyarázatát. Evangélikus Naptár 1965, Béke és függetlenség. Evangélikus Élet 1966, 47. sz. Az egyház prófétai szolgálata a társadalomban. Lelkipásztor (41) 1966/9, Teológiánk Előadás az Országos Teológiai Konferencián. Lelkipásztor (42) 1967/1, Teológiai munka a Lutheránus Világszövetségben. Lelkipásztor (42) 1967/9, A lutheri reformáció az újkorban. Dékáni székfoglaló. Lelkipásztor (42) 1967/11, Mi a reformáció? In A reformáció öröksége és kötelezése. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya: Budapest [A szerző nevének feltüntetése nélkül.] A reformáció hagyománya szerint. Egyházunk élete és az új törvénykönyv. Evangélikus Élet 1967, sz. A közös alap. Készülünk Prágára. Evangélikus Élet (XXXIII) február 18. Értékelés néhány szóval. Lelkipásztor (43) 1968/1, [William Hamilton cikkéhez az Isten halála teológiáról.] Kiáltvány a fejlődő népek ügyében. Lelkipásztor (43) 1968/2, Az Ef 2,10 értelmezése. Lelkipásztor (43) 1968/3, 167. Merre tart Róma? Lelkipásztor (43) 1968/4, Temetőszobrászat. Lelkipásztor (43) 1968/4, 240. Lelkipásztori szolgálatunk (Táborszky Szabó I. Prőhle K.). Lelkipásztor (43) 1968/5, A társadalmi humánum teológiai kritériumai. Lelkipásztor (43) 1968/6, Biológia és istenhit. Lelkipásztor (43) 1968/6, Páratlan történés H.C. Klee, F. W. Young és K. Froelich könyve. Lelkipásztor (43) 1968/7, Szolgálatunk a forrongó világban. Dékáni jelentés az tanévről. Lelkipásztor (43) 1968/8, Az igehirdető rovat évi mérlege. Lelkipásztor (43) 1968/9, Isten kétféle birodalma és Krisztus uralma. Lelkészek hozzászólása a Lutheránus Világszövetség Teológiai Bizottságának munkatételeihez. Lelkipásztor (43) 1968/10, Jövőnk, reménységünk, hivatásunk. Dékáni tanévnyitó beszéd. Lelkipásztor (43) 1968/11, Megbeszélés vezetésének művészete. (E. Müller könyve). Lelkipásztor (43) 1968/12, 744. A forradalom mint keresztyén etikai kérdés. Lelkipásztor (43) 1968/12, A teológiai tisztázódás útján Prágában. Evangélikus Élet 1968, 24, sz. Vita Jézus haláláról és feltámadásáról. (B. Klappert könyvéről). Lelkipásztor (43) 1968/7, Afrikai útiélmények I-III. Evangélikus Élet 1969, 39., 40., 41. sz. A bűnbánat teszi szabaddá az egyházat az evangélium szolgálatára. Evangélikus Élet 1969, 42. sz. Egyház az emberért Az LVSZ Teológiai Bizottságának ülése az afrikai Moshiban. Evangélikus Élet 1969, 37. sz.

6 Emberiség a természet világában. Evangélikus Naptár 1969, Húsz év teológiai problémái. Előadás a finn-magyar teológiai konferencián, Budapest június 7. Lelkipásztor (44) 1969/1, Isten népe a történeti és társadalmi realitások között. Megnyitó beszéd az Evangélikus Teológiai Akadémia február 27-i ünnepi ülésén. Lelkipásztor (44) 1969/5, Új hitvallás? Lelkipásztor (44) 1969/5, A Jézus-hagyomány a néprajztudomány szempontjából. (Th. Bouman könyve). Lelkipásztor (44) 1969/5, Az LVSZ Ötödik Nagygyűlése. Lelkipásztor (44) 1969/6, Megtérés evangéliuma tisztán és igazán. Dékáni jelentés az tanévről. Lelkipásztor (44) 1969/8, Teológusok között Bosseyban. Evangélikus Élet szeptember 21. Mi a fundamentalizmus? Lelkipásztor (44) 1969/10, Missouri lutheránusok között. Evangélikus Élet 1969, 48. sz. Wartburg az új világban. Evangélikus Élet 1969, 47. sz. Egyházunk szolgálatának új dimenziói. Magyarországi beszámoló. Lelkipásztor (45) 1970/2, Ökumenikus felelősségünk. Egység felé elküldetés és számadás között. Magyar tanulmány a Lutheránus Világszövetség ötödik nagygyűlésére. Porto Alegre Lelkipásztor (45) 1970/6, Etikai tájékozódás. Az LVSZ teológiai munkája a humanitásról. Lelkipásztor (45) 1970/7, Az evangéliumok karácsonya. Evangélikus Élet 1970, 52, sz. A humanizmus az újszövetségi etika megvilágításában. (Helsinkiben, Turkuban és Uppsalában április 27-én, május 4-én és 5-én tartott előadás fordítása.) Lelkipásztor (45) 1970/8, Reformátori örökségünk és a szekuláris ökumenizmus. A Helsinki egyetemen április 27-én tartott előadás fordítása. Lelkipásztor (45) 1970/9, Istentiszteletünk, agendánk, énekeskönyvünk. Evangélikus Naptár 1970, Krisztus keresztje az újkori újszövetségi kutatásban. Lelkipásztor (45) 1970/10, Ökumenikus felelősségünk. II. munkacsoport. (A Lutheránus Világszövetség Ötödik Nagygyűlése. Lelkipásztor (45) 1970/11, Ma is aktuális reformáció. [Reformációi beszéd október 31-én.] Lelkipásztor (45) 1970/12, A gyermekkeresztség vitája. Lelkipásztor (45) 1970/12, [Aláírás: pk] Teológiai Akadémiánk. Evangélikus Naptár 1970, Teológiai örökségünk és új feladataink. Evangélikus Élet 1970, 10. sz. Nagykorú keresztyének a nagykorú világban. A LVSZ Európai Kisebbségi Egyházainak Konferenciáján, Brassóban, szeptember 22-én tartott előadás. Lelkipásztor (46) 1971/1, Ökumenikus realitások. Lelkipásztor (46) 1971/3, Róma problémája Evianban. Lelkipásztor (46) 1971/4, Közös hely külön hely. (Cserháti - Dr. Prőhle). Lelkipásztor (46) 1971/4, 233.

7 Luther birodalmi kiátkozása. (46) 1971/5, [A wormsi ediktum szövegével.] Csalatkozhatatlan? Dogma a modern világ ellen. Lelkipásztor (46) 1971/5, A modern teológia problémái. Lelkipásztor (46) 1971/6, Kempis Tamás Lelkipásztor (46) 1971/7, Eljövetelének ígérete. Bibliatanulmány 2Pt 3,1-13-ról. Lelkipásztor (46) 1971/8, A Miatyánk 5. kéréséről. Lelkipásztor (46) 1971/8, 494. Milliók boldogabb jövőjéért. Dag Hammarskjöld halálának tizedik évfordulójára. Lelkipásztor (46) 1971/9, Üdvösség, misszió, humanizáció. LVSZ VB Oslo, június) Lelkipásztor (46) 1971/10, [Káldy Zoltánnal együtt.] A békéltetés távlatai. A Prágai Keresztyén Békenagygyűlés teológiai témájáról. Lelkipásztor (46) 1971/11, A bibliafordítás néhány teológiai kérdése. Lelkipásztor (46) 1971/12, Some Theological Problems of Bible Translating. Bible Translator 1971/3, Vol. 22. A Matrimonia mixta motu proprio szövege és rendelkezései. Lelkipásztor (47) 1972/6, Rómában a helyzet változatlan. A. Halser cikkéhez. Lelkipásztor (47) 1972/7, A gyülekezeti munka tervezése. Lelkipásztor (47) 1972/8, A Szentírás értelmezése. Lelkipásztor (47) 1972/10, (Országos lelkészkonferenciák, Gyenesdiás, 1972.) Luther 450 éves Újtestmentum fordítása. Evangélikus Naptár 1972, éves Luther Újtestámentum-fordítása. Evangélikus Élet (XXXVII/41) október 8. Egyház az utolsó helyen. Az Evangélikus Teológiai Akadémia tanévnyitó ünnepén szeptember 29-én elhangzott beszéd. Lelkipásztor (48) 1973/1, Janis Matulis érsek méltatása tiszteletbeli doktorrá avatására. Lelkipásztor (48) 1973/6, Néhány szó a vegyesházassági dokumentumokról. Theologiai Szemle (Új folyam 16) 1973/9-10, 287. / Lelkipásztor (49) 1974/5, Küldetésünk. Lelkipásztor (48) 1973/2, [A humanizáció mint a misszió problémája. Villach, november 2-6.] Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Evangélikus Naptár 1973, 20. Együtt népünkkel. A szerkesztő megjegyzései. Theologiai Szemle (Új folyam 16) 1973/11-12, nagy évfordulói. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/1-2, 1. A tisztázódás útján. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/3-4, 65. Az egyházak és a keresztyének feladatai az nemzetközi enyhülés folyamatában, különös tekintettel az európai helyzetre. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/3-4, Felelősségünk a békéért. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/5-6, 129. Felszabadulás. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/9-10, 257. Az egyház egysége új megvilágításban? A salamancai konzultáció. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/9-10, Az EVT Központi Bizottságának ülése. Nyugat-Berlin, augusztus Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/9-10,

8 Emberi jogok és keresztyén felelősség. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/9-10, Az emberért. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/11-12, 321. Teológia a békét követelő világban. Az Evangélikus Teológiai Akadémia konferenciája. A Teológiai Akadémia új épületének felavatása alkalmából rendezett teológiai konferencián szeptember 26-án tartott előadás. Lelkipásztor (49) 1974/12, A vegyes házasságról szóló tájékoztatás a római katolikus lelkipásztorok számára. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/1, / Lelkipásztor (49) 1974/5, Visszafordíthatatlan folyamat. Theologiai Szemle (Új folyam 17) 1974/7-8, 193. Christian Participation in a World-wide Cooperation. Christian Peace Conference 1975/ sz / Christliche Teilnahme an der weltweiten Zusammenarbeit. Christliche Friedenskonferenz 1975, sz Egyek a hálaadásban és feladatvállalásban. Theologiai Szemle (Új folyam 18) 1975/3-4, 65. A fejlett szocializmus Magyarországa felé. Theologiai Szemle (Új folyam 18) 1975/5-6, 129. Lelkészképzésünk 25 éve. Ünnepi előadás az Evangélikus Teológiai Akadémia jubileumi ülésén november 17-én. Lelkipásztor (51) 1976/2, A Leuenbergi Konkordia elfogadása. Előterjesztés. Lelkipásztor (50) 1975/3, Reményt keltő események. Theologiai Szemle (Új folyam 18) 1975/7-8, 193. Siófok után Nairobi előtt. Theologiai Szemle (Új folyam 18) 1975/9-10, 257. Paulos Mar Gregorios szír orthodox metropolita méltatása. (50) Lelkipásztor 1975/11, 657. Ökumené és emberiség. Theologiai Szemle (Új folyam 19) 1976/1-2, 1. Keresztyének együttműködése az igazságos békéért. Theologiai Szemle Előadás a KBK Folytatólagos Bizottságának Siófokon szeptember án tartott ülésén. Theologiai Szemle (Új folyam 19) 1976/1-2, Béke és barátság. Theologiai Szemle (Új folyam 19) 1976/5-6, 129. Eredmények és feladatok. Theologiai Szemle (Új folyam 19) 1976/3-4, 65. Válaszd az életet. Theologiai Szemle (Új folyam 19) 1976/9-10, 257. Szocialista demokrácia becsületes együttműködés. Theologiai Szemle (Új folyam 19) 1976/11-12, 321. Mit tanítunk az új Teológiai Akadémián? Az Újszövetségi Tanszéken. Evangélikus Élet 1976, 24. sz Dar-es-Salaam a béke kapuja. Evangélikus Naptár 1977, Nagy lehetőség nagyobb felelősség. Theologiai Szemle (Új folyam 20) 1977/1-2, 1. Közös célok felé. Theologiai Szemle (Új folyam 20) 1977/3-4, 65. Számadás. Theologiai Szemle (Új folyam 20) 1977/11-12, 321. Az egyház a szocializmusban. Lelkipásztor (53) 1978/7, A teológia mint bizonyságtétel. Lelkipásztor (53) 1978/9, Eredmények és tervek. Theologiai Szemle (Új folyam 21) 1978/1-2, 1. Békeépítők szolidaritása. Theologiai Szemle (Új folyam 21) 1978/3-4, 65. Keresztyének hangja. Theologiai Szemle (Új folyam 21) 1978/5-6, 129. Keresztyének a béke útján. Theologiai Szemle (Új folyam 21) 1978/7-8, 193.

9 Dar es Salaam a béke szigete. Evangélikus Naptár 1978, Az emberiség ügye az ökumenében. Theologiai Szemle (Új folyam 22) 1979/1, 1. Tények és reménységek. Theologiai Szemle (Új folyam 22) 1979/3, 129. Az emberiség egy hazája a Föld jövője. Theologiai Szemle (Új folyam 22) 1979/4, 193. Az egyházak felelőssége. Theologiai Szemle (Új folyam 22) 1979/5, 257. Az EVT ülése Jamaicában. Evangélikus Élet 1979, 7. sz. Hittel és tudománnyal a jövőért. Ökumenikus konferencia Bostonban. Evangélikus Élet 1979, 36. sz Az egyházak egysége felé. Ökumenikus munkaülés Taizében. Evangélikus Élet 1979, 38. sz. Egyházi megújulás és felelősség a világért. Evangélikus részvétel a mai ökumenizmusban. Az Ágostai Hitvallás 450 éves emlékünnepén, július 16-án az Evangélikus Teológiai Akadémián tartott előadás. Lelkipásztor (55) 1980/8, Az Ágenda új kiadása felé. (I.) Lelkipásztor (55) 1980/12, Harmincöt év. Theologiai Szemle (Új folyam 23) 1980/2, 65. Ellentéteket legyőző bizalom. Theologiai Szemle (Új folyam 23) 1980/4, Ökumenikus számadás és tervezés. Az EVT Központi Bizottságának ülése. Theologiai Szemle (Új folyam 23) 1980/5, Lehetőségek és szükségszerűségek. Theologiai Szemle (Új folyam 23) 1980/6, Evangélikus hitvallás az egyház megújulásáról. Névadó hitvallásunk aktualitása. Diakonia (2) 1980/2, 3-7. Ingyen kegyelemből, Krisztusért, hit által. (A megigazulásról IV.) Az Ágostai Hitvallás legfontosabb cikkei. Evangélikus Naptár 1980, Kirchliche Erneuerung und Weltverantwortung. Ein evangelischer Beitrag zur ökumenischen Bewegung heute. In Dialog und Anerkennung. Hanfried Krüger zu Ehren. Herausgegeben von Peter Manns. Beiheft zur Ökumenischen Rundschau 37. Otto Lembeck: Frankfurt a. M., Látóhatár és középpont. Evangélikus Naptár 1980, A magyar kultúra, a marxizmus és az egyházak. Kerekasztalbeszélgetés az egyházi sajtó képviselőivel. Kritika 1980, 9. sz. Az Ágenda új kiadása felé II. Lelkipásztor (56) 1981/1, 10. Megigazulás ma. Iisalmi korreferátum (1981. június) Lelkipásztor (56) 1981/9, Együttműködés és együttgondolkodás. A keresztyén-marxista dialógus új szakasza felé. Világosság XXII. évf. 12. szám, 1981/12, / Theologiai Szemle (Új folyam 24) 1981/6, / Lelkipásztor (56) 1981/12, Jézus Krisztus a világ élete. Az EVT Központi Bizottsága Drezdában. Evangélikus Élet 1981, 42. sz. Mentsük meg a pusztulástól magát az életet! Világvallások képviselői a békéért. Evangélikus Élet 1981, 43. sz. Az egyházak egysége felé. Ökumenikus teológiai konferencia Limában. Evangélikus Élet 1982, sz.

10 A világvallások képviselői az élet szent ajándékának megmentéséért a nukleáris katasztrófától. Beszámoló a MEÖT közgyűlésén. Theologiai Szemle (Új folyam 25) 1982/4, A püspöki tiszt mint szolgálat. A püspökség közös értelmezése felé. Lelkipásztor (58) 1983/11, Amsterdam '83. Lelkipásztor (58) 1983/12, Szabadságban és szolgálatban. A keresztyén ember szabadságáról. Evangélikus Naptár 1983, A Luther-kép a múltban és a jelenben. Világosság 1984, Das Problem des Herrenmahls im Zusammenhang mit dem Lima-Dokument. Schriftenreihe (Ev. Bund in Österreich) 1985, sz A dialógus távlatai. A hazai protestáns-marxista párbeszéd néhány tanulsága. Világosság 1985/8-9, A keresztyének és marxisták közötti párbeszéd néhány tartalmi kérdése. Lelkipásztor (60) 1985/1, Az úrvacsora problémája a Limai Dokumentum összefüggésében. Lelkipásztor (60) 1985/9, Evangélikus Teológiai Társaság. Lelkipásztor (60) 1985/10, Luther teológiája és hatása. Lelkipásztor (61) 1986/4, Tájékoztató bevezetés a Limai Dokumentummal kapcsolatos állásfoglalásról. Lelkipásztor (61) 1986/4, 195. A Luther-kép a múltban és a jelenben. Lelkipásztor (61) 1986/9, Felemelt mutatóujj. Nyári emléktöredék Prőhle Jenő sírjára. Diakonia (8) 1986/2, Evangélikus gimnázium? Evangélikus Élet (LI/52) december 28. Új lélekért újult akaratért. Evangélikus Élet 1987, 3. sz. Das Menschsein des Menschen und seine Bestimmung zur Arbeit. Amt und Gemeinde (40) 1989/9, Az evangélikus teológia és a lelkészképzés helye és szerepe a magyar felsőoktatásban. Lelkipásztor (65) 1990/3, Human Rights for a Human World in a Christian Theological Perspective. Human Rights for a Human World In a Christian Theological Perspective. In L. Swidler (ed.): Human Rights Christians, Marxists And Others In Dialogue. Paragon House: New York, Leuenberger Konkordie von Ungarn aus gesehen. Dokumente. In Ökumene in Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen. In Verbindung mit Károly Pröhle, András Reuss, Pavel Filipi und Karol Karski herausgegeben von Hans Vorster. Beiheft zur Ökumenischen Rundschau, Nr. 64. Verlag Otto Lembeck: Frankfurt am Main, IV. Szerkesztőként jegyzett kiadvány Szöveggyűjtemény Karl Barth műveiből. Fordította és válogatta Prőhle Károly. Kísérő tanulmány: Poór József. Kézirat o. (Filozófia Oktatók Továbbképző és Információs Központja Debreceni Munkabizottságának Füzetei 1.) Ökumene in Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen. In Verbindung mit Károly Prőhle, András Reuss, Pavel Filipi und Karol Karski; herausgegeben von Hans Vorster. Beiheft zur Ökumenischen Rundschau, Nr. 64. Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main, 1992, 157 S.

11 V. Igehirdetések, előkészítők és imádságok Isten nagyobb a mi szivünknél. Temetési beszéd dr. Benczúr Gyula sírjánál. 1Jn 3,18k. Lelkipásztor (50) 1975/6, Petri Dezső ( ). Temetési beszéd. Lelkipásztor (62) 1987/10, Az élet szolgálatában. A Magyar Rádióban november 19-én elhangzott igehirdetés. Jn 5,2630. Lelkipásztor (43) 1968/1, Az élet világossága. Jn 8,12. Elhangzott igehirdetés a Magyar Rádió evangélikus félórájában január 9-én. Lelkipásztor (52) 1977/3, A láthatatlan Jézus vonzásában. Igehirdetés a Teológiai Akadémia tanévzáró istentiszteletén. Evangélikus Élet 1983, 30 sz. Rogate vasárnapja. Jak 5, [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (25) május, Óév este. Jel 21,5-7. [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (33) 1958/10, Böjt 2. vasárnapja. Róm 8, [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (35) 1960/2, Szentháromság u. 9. vasárnap. Zsid 3, [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (37) 1962/6, Szentháromság utáni 4. vasárnap. Ézs 48, [Igehirdetési előkészítő] Lelkipásztor (38) 1963/5, Advent 2. vasárnapja. Lk 17,20-24(25-30). [Igehirdetési előkészítő] Lelkipásztor (38) 1963/10, Vízkereszt utáni utolsó vasárnap. Jn 12, [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (38) 1963/12, Mk 16,1-8. Feltámadt! Húsvét ünnepe. In Örömhír. Igehirdetések az egyházi esztendő minden vasárnapjára. Szerk. Káldy Zoltán. Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály: Budapest, Nagypéntek. 4Móz 21,4-9. [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (39) 1964/2, Böjt 1. vasárnapja. [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (39) 1964/12, Húsvét ünnepe. Márk 16,1-8. [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (40) 1965/2, Szentháromság utáni 9. vasárnap. Lukács 16,1-9. [Igehirdetési előkészítő.] Lelkipásztor (40) 1965/6, Így kellett bemennie a dicsőségbe. Nagyhéti sorozat Lukács passiója szerint. Lelkipásztor (41) 1966/3, A kereszt reménység a világ számára. A kereszt reménység a világ számára. Mt 27, Meditáció a Lutheránus Világszövetség Hetedik Nagygyűlésének reggeli áhítatán Budapesten, augusztus 3-án. Lelkipásztor (59) 1984/11, Kollekta imádságok az egyházi esztendő vasárnapjaira. Lelkipásztor 1955, passim. A közölt kollekta imádságok forrásjegyzéke. Lelkipásztor 1955, 428. Kollekta imádságok. Lelkipásztor 1956, passim. Oltári imádságok. Lelkipásztor 1958, passim. Oltári imádságok. Lelkipásztor 1959, passim. Oltári és szószéki imádságok. Lelkipásztor 1960, passim. (Tanítványok, Budapest, 1995, o. található adatok, részben javítva és kiegészítve.)

12 Irodalom Pálfy Miklós: Előterjesztés Prőhle Károly doktorrá nyilvánítása tárgyában. Lelkipásztor (40) 1965/7-8, / Evangélikus Élet június 27. Vámos József: Dr. Prőhle Károly: Lukács evangéliuma. Lelkipásztor (42) 1967/5, Dr. Prőhle Károly életrajza. Lelkipásztor (53) 1978/9, Hambuch, Wendelin: Im Luther schen Geist leben. In uő: Markante Gesichter. Interviewband. Demokratischer Verband der Ungarndeutschen: Budapest, Tanítványok. Tanítványai köszöntik a 85 éves Prőhle Károly professzort, aki velünk együtt maga is Tanítvány. Szerkesztette Fabiny Tamás. Evangélikus Teológiai Akadémia: Budapest, o. Mesterházy Balázs: Emlékszem. Lelkipásztor (76) 2001/5, 179. Reuss András: D. Dr. Prőhle Károly ( ). Lelkipásztor (80) 2005/8-9, Reuss András: Az égre mutatott. D. Dr. Prőhle Károly Evangélikus Élet (LXX/23) június 5. / Evangélikus Naptár 2006,

Nagy Gyula Életrajzi adatok

Nagy Gyula Életrajzi adatok Nagy Gyula Életrajzi adatok 1918 1924 1928 1936 Született szeptember 22-én, a Gömör megyei Pelsőcön. Elemi iskola Kapuváron és Győrött (1924-1928). Gimnáziumi tanulmányok a győri bencés gimnáziumban (1928-1956)

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar Tatai István Az Egyház és Izrael Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt teológiában PhD disszertáció Témavezető professzor: Dr. habil. Szűcs

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012 Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás felé A Magyarországi Református Egyház, 2012 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469.

Részletesebben

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE I. PRIMÄRE QUELLEN I.1. GEDRUCKTE BÜCHER VON GYULA FORGÁCS A spiritizmus (Der Spiritismus). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, 1899. A keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról

Részletesebben

AZ ÖKUMENIKUS KÉRDÉS EGYHÁZJOGI VONATKOZÁSAI. BOLERATZKY LÓRÁND egyetemi magántanár

AZ ÖKUMENIKUS KÉRDÉS EGYHÁZJOGI VONATKOZÁSAI. BOLERATZKY LÓRÁND egyetemi magántanár Iustum Aequum Salutare III. 2007/1. 65 73. AZ ÖKUMENIKUS KÉRDÉS EGYHÁZJOGI VONATKOZÁSAI BOLERATZKY LÓRÁND egyetemi magántanár Bibó István egy kevéssé ismert tanulmányában, az Uchroniában 1 arról írt, hogy

Részletesebben

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1 Victor István Az interjút készítette: Hosszú Gyula 2011. augusztus-november, Hejce Szerkesztette: Kádár Judit Apai felmenők Ópapa Homályba vész a család eredete. Fix adat a dédapám édesapjáról van Gdanskban,

Részletesebben

A reformáció eredeti céljai és a katolikus megújulás a II. Vatikáni Zsinat után 1

A reformáció eredeti céljai és a katolikus megújulás a II. Vatikáni Zsinat után 1 A reformáció eredeti céljai és a katolikus megújulás a II. Vatikáni Zsinat után 1 Dr. Reuss András Megjelent: Ökumené (57.) 2004/4, 22-29. Lelkipásztor (80) 2005/1, 6-9. Elöljáróban A feladat meghatározása

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK KERESZTÉNY MAGVETŐ 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM A Köztársaság Napja 209 Dr. Kovács Lajos: Az egyház szolgálatában 211 TANULMANYOK Fred Ken worthy: Jézus 220 Dr. Erdő János: Mikor

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS ÉS AZ ÖKUMENIZMUS

AZ ADVENTIZMUS ÉS AZ ÖKUMENIZMUS AZ ADVENTIZMUS ÉS AZ ÖKUMENIZMUS A keresztények legősibb hitvallásaikban megvallják az egyház egységébe vetett hitüket: hiszem az egyetemes anyaszentegyházat olvassuk az Apostoli Hitvallásban. A Nicea-

Részletesebben

A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért

A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 13. szám 2008. március 30. Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti) Ára: 199 Ft Elámulok, hogy a mai merkantilista világban mi mindent lehet a»vallás«címszó

Részletesebben

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik MAGYAR REFORMÁTUS GYAKORLATI TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓK A XX. SZÁZADBAN 165 Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik században Bevezetés A példázat szerint az egyszeri koldus húsz éven

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

TARTALOM. FÜZES ÁDÁM: Magyar liturgikus bibliográfia 2007... 231 DOKUMENTUMOK SZEMLE LITURGIKUS ÉLET BIBLIOGRÁFIA

TARTALOM. FÜZES ÁDÁM: Magyar liturgikus bibliográfia 2007... 231 DOKUMENTUMOK SZEMLE LITURGIKUS ÉLET BIBLIOGRÁFIA LECTORI SALUTEM! Érthetô, hogy az elmúlt az évben többet beszéltünk és írtunk a Bibliáról, hiszen a magyar keresztények (fôként katolikusok és protestánsok) a Biblia évének nyilvánították az Úr 2008. esztendejét.

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP?

KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP? KRISZTUS VAGY SZOMBATNAP? Bibliai kritika a hetednapi adventisták tanairól Írta: Dr. Fekete Péter református lelkész Pécel, 2004 Tariska Zoltán, Tariska Zoltánné 2004 Minden jog fenntartva. "All rights

Részletesebben

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén evangélikus hetilap 72. évfolyam, 2. szám 2007. január 14. Vízkereszt után 2. vasárnap Ára: 180 Ft Az Evangéliumi Aliansz ezekben a napokban, a január elsõ vasárnapját követõ héten tartja éves imahetét

Részletesebben

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása 2014. Püspök Steinbach József Isten Lelke elvezet minket minden igazságra, eszünkbe juttatja mindazt,

Részletesebben

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011)

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) IVÁNYI GÁBOR irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) Az összeállítást irányította és gondozta: Majsai Tamás Az Élet és Világosság című egyházi lapban megjelent írások feltárását végezte: Szabó

Részletesebben

Szerkesztő: Szécsi József

Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Keresztény Zsidó Társaság Budapest, 2012 Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2011 megjelenését:

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben