A 8. ÉVFOLYAM TANMENETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 8. ÉVFOLYAM TANMENETE"

Átírás

1 Augusztus Szeptember 1. Az éves munka szervezése Bevezetés: Mi a modern mûvészet? 2. A modernizmus elôfu tára: a sze cesszió 3. Plakátmûvészet ré gen és ma Plakáttervezés Ékszertervezés 4. Színismeretek összeg zése Ismétlô feladatok Képvariációk színekkel A mai kor Á - dám ja és Évája 5. Színkontrasztok Ellentétpárok ábrázolása festményen Október November December Január Február Március Április Május Június 6. Monokróm festészet Színkom pozíció vagy ön jel tervezése 7. A fauvizmus Portréfestés Könyvtármunka Emberábrázolás kollázstechnikával 8. A kubizmus Rajzi fel adat: egy is mert épü - let ku bista stí - lusú megjelenítése 9. A kubizmus magyarországi hatása 10. A fu tu riz - mus festészete és szobrászata 11. A futurizmus utóélete: a légfestészet. Rajzi fel adat: Mit lát hat a pi - lóta a ma gas - ból? 12. Tárgytervezési fel adat: lég - gömbök vagy más közlekedésre al kal mas jár mû vek ter ve - zése 13. Az expresszionizmus A né met exp - resszionizmus elôzményei A Die Brücke és a Blau Re i ter csoport 14. A né met expresszionizmus magyarországi ha tása A 8. ÉVFOLYAM TANMENETE 15. A tanulmány Drapéria a mûalkotásokban Dra pé riák raj - zo lása Krokizás Természeti forma elem zése 16. Karácsony ünnepe Választható feladat: ajándékdoboz vagy csil - lagdísz készítése 17. Az absztrakció A neoplaszticizmus Festés zenére Geometrikus kompozíciók tervezése 18. Já ték a von - alakkal Szôttesek Csíkos vagy négyzethálós mintatervek készítése Papírszövés 19. Térhatású vonalkompozíciók tervezése Tûfestés Adott címû kép megjelenítése Ágytakaró terve 20. A mo dern építészet A Bauhaus Funkcionalista és organikus építészet A kert 21. A mo dern szob rá szat 22. Szobrászkodás Papírmasé álarc Emberi figura agyagból 23. A konstruktivizmus A szuprematizmus Az abszt rakt expresszionizmus (tasizmus) 24. A ma gyar avantgard kezdetei (A Nyol cak és a Fi a ta lok cso port ja) 25. A pers pek - tíva A térábrázolás története A perspektíva felfedezése Csa la finta esz - kö zök 26. A perspektíva he lye az áb - rázolási rend szerek kö zött Összetett mértani test vagy épület tapasztalati perspektív ábrázolása 27. A perspektivikus ábrázolás fajtái Csonkolt kocka perspektivikus képének megszerkesztése 28. Az egyszerûsített vonaltávlati szerkesztés Háztervezés A centrális perspektíva A jövô épületeinek elképzelése és megjelenítése Álomszoba Szobabelsôk kialakítása 29/A A levegôperspektíva Vitorláshajón címû képrészlet befejezése 29/B Furfangos képi illúziók érzéki csalódások 30. A dadaizmus Kiegészítô feladat: Asszamb - lázs vagy kol - lázs készítése 31. Mon tázs el - mé letben és gyakorlatban 32. Politika és mûvészet Mûelemzés rajzi feladattal összekapcsolva (Picasso Guernica címû képe) 33/A A for ma átalakítása jellé Állatot szimbolizáló jel tervezése 33/B Emb léma, horoszkópjelek és CD-borítók tervezése 34. Képsorozatok Mûalkotás-soroza tok, a fil mek képsorai Képes történetek 35/A A szürrealizmus Választható felada tok: 1. Em - berszerû figura összeállítása 2. Beszédes képkeretek stb. 35/B A szürrealista szobrászat 35/C Marc Cha - gall és Joan Miró festészete 36. Az op-art Rajzi fel adat: mozgásérzetet keltô kompozíciók tervezése 37. Év végi összefoglalás Az egész évi munka értékelése

2 VIII.1. Az éves munka szervezése Be ve ze tés Mi a mo dern mû - vészet? Beszélgetés arról, hogyan alakultak ki a 20. századi mûvészeti stílusok. Milyen változások (gazdasági, társadalmi, politikai) vezettek az új festôi nyelv létrehozásához. Az avantgard és modern kifejezés fogalmi tisztázása. A modern mûvészet elleni vádak és társadalmi megítélésének összegzése a kor mûalkotásain keresztül Összehasonlító képelemzés (Renoir Kislány öntözôkannával és Picasso Lány játékcsónakkal címû képe) Mûalkotások elemzése vetítés olajfestés akvarellfestés Egy korabeli, 1932-es karikatúra LEE: London kacag JOAN MIRÓ: Hajnalcsillag PIERRE-AUGUSTE RENOIR: Kis - lány öntözôkannával PICASSO: Lány játékcsónakkal MARC CHAGALL: Ádám és Éva VASZILIJ KANDINSZKIJ: Sárgavörös-kék Történelem: Ipari forradalom Az elsô világháború Biológia: Testünk szövetei, szö vetképek. Röntgenfelvételek. Testünk kültakarója, mikroszkopikus felvételek Ének-zene: Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára Jazz

3 IX. 2. A modernizmus elôfutára: a sze cesszió ( ) Mûvészettörténet: A szecesszió általános jellemzôi. Építészetének, festészetének és iparmûvészetének bemutatása. Fôbb alkotóinak megismertetése (Gus tave Eif fel, Lech ner Ödön, An toni Ga udí, Rippl-Ró nai Jó zsef, Gus tav Klimt stb.) Egy-egy kiemelkedô szecessziós stílusú mûalkotás elemzése Mûalkotások elemzése vetítés kerámiák különleges mázai porcelán majolika mo zaik olajfestés A tankönyv képei Lechner Ödön: Posta-takarékpénz tár, Föld tani Intézet, An toni Ga udí: Casa Batllo; Casa Milá Lois Comfort Tiffany: Lámpa Gus tav Klimt: A csók Irodalom: Új mûvészeti törekvések Földrajz: A Pireneusi-félsziget országai: Spanyolország és Portugália

4 IX. 3. Plakátmûvészet régen és ma A sze cesszió ki - emelkedô plakátter - vezôi Választható feladatok: 1. Plakáttervezés 2. Ékszertervezés Néhány szecesszió korabeli plakát elemzése Henry de Toulouse-Lautrec mûvészetének bemutatása. A plakáttervezés alapvetô szempontjainak összeg zése Összehasonlító képelemzés játékos formában 1. Olyan pla kát ter ve zése, amely egy sze cesszió korabeli divatbemutatóra invitál. A feladat elkezdése elôtt ku ta tó munka a könyv tár ban (a kor vi se - letének tanulmányozása) 2. Különbözô korokban készült ékszerek megtekintése, a szecessziós stílusúak kiválasztása. A helyes meg fej tés: 2, 6, 7, 9 Ékszerek tervezése (rajzos és három dimenziós for má ban). Az anyag, a forma és a tar ta lom össze - függéseinek vizsgálata. Kiegészítô anyag: fülbevalók kivitelezése Mûalkotások elemzése diavetítés sokszorosító grafikai eljárások kônyo mat 1. Rajz lap, bár mely színes technika (filctoll, tem pera, olaj - pasztell) 2. Szí nes tech nika, körzô, vo nalzó, tem - pera vagy filc toll Kiegészítô anyag kellékeit ld. a könyvben HENRY DE TOULOUSE-LAUT- REC: Moulin Rouge, Divan Japonais Tairiet-féle Griffths kerékpárt reklámozó plakát Be rény Ró bert: Pla kát (az ere - detin kaucsuk sarok felirat olvasható) Bár mely mai pla kát 1-2. Egyiptomi ékszerek, bizánci fülbevalók, Esterházykincstár egy nyaklánca, leveles hajfonat-korong, szecessziós ékszerek Irodalom: ADY ENDRE ( ) Szerelem, Csinszka-versek Divattörténet (a korabeli viselet jellemzôi) Történelem: Reform- és eman cipációs törekvések a szá zadfordulón

5 IX. 4. Szín is me re tek összeg zése Ismétlô feladatok Képvariációk színekkel Kiegészítô feladat: A mai kor Ádám - jának és Évájának megjelenítése Színismeretek összegzése a könyv feladatai alapján Is mét lés: alap-, má sodlagos és semleges színek A spektrum színei. A derítés fogalmi tisztázása Deim Pál kép so ro za tá nak ta nul má nyo zása és be - fejezése. A mûvészi redukálás folyamatai Ki e gé szítô fel adat: Em be ráb rá zo lás a test meg fe - lelô arányainak érzékeltetésével. Annak megjelenítése, ho gyan néz ki a mai kor Ádámja és Évája. Ki - indulásként az eredeti bibliai történet felelevenítése Néhány régebbi Ádám és Éva témafeldolgozás megtekintése, elemzése Sza ba don vá lasz tott technika: gra fit és szí nes ce - ruza, filc toll vagy tem - pera, eset leg olaj - pasztell New ton-féle há rom szög letû prizma ALEXANDER CALDER: Ló, JOHANNES ITTEN: A 12 osz tatú színkör PHILIPP O. RUNGE: Színgömb MUNSELL: Színrendszer DEIM PÁL: Ádám és Éva ALB RECHT DÜ RER: Ádám és Éva (réz metszet), Ádám és Éva (táblaképek, 1507) Fizika: Newton kísérletei, a fény jel lemzôi és a spektrum színei. A fehér fény fel bontása. A testek színe A szivárvány, színkeverés Biológia: A szem és a bôr Irodalom: KOSZTOLÁNYI DEZSÔ: Mos - tan színes tintákról álmodom

6 IX./5. Szín kont rasz tok Ellentétpárok ábrázolása festményen A színkontrasztok fajtáinak felsorolása A színek kölcsönhatásának vizsgálata és az ehhez kapcsolódó feladatok megoldása Op ti kai kí sér le tek komp le men ter szí nek kel (szuk - cesszív kontraszthatást bemutató tabló) Színellentétek megfigyelése a mûalkotásokon (a hideg és meleg színek szempontjából) Három tetszôlegesen választott ellentétpár képpé formálása festéssel Mûalkotások elemzése vetítés fe hér lap kü lön bözô színû szí nespapír Tempera vagy akvarell A könyv szí náb rái A tankönyvben lévô mûalkotások HENRI MATISSE: A vörös szoba Biológia: A szem mû kö - dé se, a lá tás me cha niz - musa Irodalom: KOSZ TO LÁ NYI DEZSÔ: Mostan színes tintákról álmodom

7 X./6. A monokróm festészet Színek és érzelmek Vá laszt ható fel - ada tok: 1. Nagyméretû geo metrikus színkompozíció készítése csoportmunkával 2. Egyéniséget kife jezô jel (ön jel) tervezése A mo nok róm fes té szet fo gal má nak és né hány je les alkotójának megismerése A színek ránk gyakorolt hatásának megfigyelése Mûalkotás-elemzés: a kolorit, a kompozíció, az alkal ma zott tech nika és a fest mény mé rete szem pont - jából 1. Nagyméretû színkompozíció festése cso portmunkával. A megválasztott rajzi kompozíció szerkesztése, színárnyalatos festése. Az elkészült mun kák csoportképpé építése ragasztással 2. Egyéniséget tükrözô jel (önjel) tervezése A szín és a pszichológia kapcsolatának tudatosítása, el mé lyí tése. Asszo ci á ciós gya kor la tok, tesz - tek megoldása a könyvben. Az önjel felrajzolása, a meg fe lelô 10 szín ki vá lasz tása és a terv meg fes tése Mûalkotások elemzése vetítés monumentális olajfes tés, fo tó hen ge res festékfelvitel 1. Szer kesztôesz kö - zök (körzô, vo - nalzó), gra fit ce - ruza, tem pera 2. Tem pera vagy ak - varell, esetleg olajpasztell MARC ROTHKO: Sötétvörös, fekete, zöld és na rancs YVES KLEIN: Szi vacs re lief, Kék, do, do, do La Rose du blue VICTOR VASARELY: Lant II. JOSEF ALBERTS: Ho mage to the Square FRANK STELLA: Agbatana II. Fizika: A színek fiziológiai ha tása Pszichológia: A szí nek ér - zelmi ha tása Biológia: A szem és a bôr (az em beri szem fel épí - tése, csa pok és pál ci kák, gyakori szemhibák: színtévesztés) Irodalom: BLA - ISE CENDRARS Kék ma dár címû verse JOHANNES ITTEN: A szí nek mûvészete (részlet)

8 X./7. A fa u viz mus ( ) Vá laszt ható fel - ada tok: 1. Portréfestés 1/A Gyûjtômunka a könyvtárban 2. Emberábrázolás kollázs technikával Mû vé szet tör té net: a fa u vizmus gúnynevének eredete. A gesztusfestészet fogalmának tisztázása A szín és forma kapcsolatának kiemelése a fauvista mûalkotásokon. A mozgalom vezetôjének és tagjainak rövid bemutatása, alkotásaik elemzése. Összehasonlító képelemzés, a könyv feladata alapján Henri Matisse portréfestészetének jellegzetességei. 1. Arc kép fes tés elsôsor ban tiszta szín fol tok ból építkezve. 1/A Könyvtári kutatómunka Ablak témakörben 2. Papírkivágással emberi alakot ábrázoló kollázs készítése Mûalkotások elemzése Vetítés, albumok, repro dukciók nézegetése Gouache, kollázs, frot tázs 1. Tem pera 1/A Gyûjtômunka 2. Tem pera, olló, ra - gasztó, eset leg szí - nátmenetes papír ANDRÉ DERAIN: Estaque, Matisse MAURICE DE VLAMINCK: Bougival, A chatou-i híd ZIFFER SÁNDOR: Tájrészlet kerítéssel HENRI MATISSE: Madame Matisse, Önarckép, Ablak, A kék ab lak, Kreol tán cosnô, A ki rály bánata Irodalom: HENRI MATISSE: Egy festô fel jegyzései (részlet) Bi o ló gia: Ana tó miai is - me re tek (az em beri test felépítése, arányai)

9 XI./8. XI./9. A ku biz mus ( ) Rajzi fel adat: egy ismert épület kubista stí lusú meg - jelenítése A kubizmus magyarországi hatása Mû vé szet tör té net: A ku biz mus A szó je len tése, sza ka szai (1. Cé zanne-i, 2. Ana li - ti kus 3. Szin te ti kus ku biz mus), je lentôsebb kép vi - selôinek fel so ro lása, fon to sabb al ko tá saik elem - zése A kubista stílusjellemzôk összefoglalása Rajzi fel adat: egy ismert épület kubista stílusban való megjelenítése A ku biz mus ma gyar or szági ha tása (mû al ko táselemzés) Mû al ko tá sok elem - zése vetítés, kollázs Rajzi feladathoz: filctoll tem pera vagy olaj - pasztell A tankönyvben szereplô képek PABLO PICASSO: Nôi akt, Gi tár és he gedû, Gi tár, Há rom ze - nész, Mû te rem gipsz fej jel, Harlekin JUAN GRIS: A ma jom áni zsos ü ve ge TIHANYI LAJOS: Fülep Lajos portréja SZOBOTKA IMRE: Pipázó férfi Történelem: 7. osztályos anyag ból: az I. vi lág há - ború, 8. osz tá lyos anyag - ból: Háborútól a háborúig. Magyarország a két világháború között Irodalom: Az avant gard Kitekintés a 20. század elsô felének világirodalmára Fizika: A fényképezés történetébôl A fényképezôgép

10 XI./10. A fu tu riz mus ( ) festészete, szobrászata Mû vé szet tör té net: a fu turizmus (a szó jelentésének tisz tá zása, a stí lus jel lemzôi, fôbb al ko tó i nak fel so - ro lása, a je lentôsebb mû veik elem zése) Fogalmak: divizionizmus (pointillizmus), futurizmus, kubizmus, dinamizmus, technikai kiáltvány Mûalkotások elemzése: vetítés A pointillizmus mint festészeti technika A tankönyv képei CARLO CARRA: Intervenciós manifesztum GIACOMO BALLA: Kutya pórázon, Erkélyen szaladó kislány, Boccioni ökle - erôvonalak (szobor), Sza mothrakéi Niké szobra UMBERTO BOCCIONI: Izmok mozgásban Irodalom: BOC CI ONI: A fu tu rista szobrászat technikai manifesztuma, Tör té ne lem: A há ború utáni nagy fordulat (technikai for radalom moderni zá ció, a nôk új sze repe, tömegkultúra)

11 XI./11. A futurizmus utó é - lete: a légfestészet Rajzi feladat: Mit lát a pilóta a magasból? A légfestészet bemutatása (Tullio Crali két festmé - nyének elemzésén keresztül és a könyv leírása alap - ján) A centrális perspektíva alkalmazásának megfigye lése A különleges nézôpontból való ábrázolás sajátosságai (város és természeti környezet magasból fotózott képeibôl kiindulva) Rajzi feladat (képkiegészítés): Annak képpé formálása, hogy mit láthat a pilóta a magasból Mûalkotások elemzése: vetítés, olaj- és temperafestés megfigye lése Filctoll, színes ceruza a képkiegészítés ese - tén Külön rajzlapon dolgozva bármilyen szí - nes technika Különbözô városokról, tájak - ról készített légi felvételek, mûhold-képek TULLIO CRALI: A városra eresz - ked ve, A leszállás szaka szában Életvitel: Tér-informatika környezetünkben Földrajz: Csillagászati földrajzi alapismeretek: az ûr ku tatás és gyakorlati jelentôsége Irodalom: JUHÁSZ FERENC: Óda a re - püléshez

12 XI./12. Re pülni, mint a madár Tárgy ter ve zési fel adat: Léggömbök vagy más közlekedésre alkalmas jármûvek tervezése Bevezetés (motiváció): A repülés történetérôl rövi den. A köz le ke désre al kal mas jár mû vek fel so ro - lása. A forma és funkció összefüggéseinek vizsgálata néhány, mindenki által ismert eszközön (pl. busz, vil la mos, autó, hajó, re pülô stb.) A design fogalma, általános alapelvei, jellemzôi Lég göm bök ter ve zése kép ki e gé szí tés sel Ez a feladat megoldható csoportmunkával is, ekkor a lap mé ret A/3-as eset leg még an nál na gyobb le - gyen! Tárgyelemzések a könyv ké pei alap ján Szí nes ce ruza, filc - toll; kü lön la pon dol - gozva bár mely szí - nes tech nika Különbözô jármûvek fotói Régi metszetek repülô szerkeze tekrôl, kü lön le ges ta lál má - nyokról A Mont gol fier-fi vé rek lég - gömbje Uncle Sam lég bal lon SZINYEI MERSE PÁL: Léghajó (fest mény) Iro da lom és tör té ne lem: Dai dalosz és Ikarosz története (5. osztályos anyag) Tör té ne lem: A vi lág há - borúk légi csatái Életvitel: A gépjármû ü ze - me; A gépjármû és a kör - nyezet

13 Idôpont Téma Vizuális feladatok, tevékenységek, fogalmak Anyagok, Szemléltetés, mûalkotások XI./13. XII./14. Az expresszioniz - mus ( ) A né met exp - resszionizmus elôzményei A Die Brücke csoport A Blau Re i ter csoport A né met exp resszionizmus magyarországi hatása Mû vé szet tör té net: az exp ressz ív ki fe je zés je len - tése. Az expresszionizmus fôbb csoportjainak felso ro lása: Die Brücke (A Híd); Der Blau Re i ter (A Kék Lo vas) és a Fa u ves (Va dak) (ez utóbbi csak az össze ha son lí tás ked vé ért sze re pel, mi vel ezt a mozgalmat már megismertettük a gyerekekkel) A német expresszionizmus elôzményei (EDVARD MUNCH, JAMES ENSOR) A mûvészcsoportok részletes bemutatása képelemzé sekhez és a könyvben szereplô feladatok megoldásaihoz kötve Mû al ko tá sok elem - zése: a könyv ké pei, ve tí tés (por pasz tell, fametszet) KARL SCHMIDT-ROTTLUF: Pihenô a mûteremben; ERICH HECKEL: Önarckép; Edvard Munch: A sikoly; JAMES ENSOR: Intrika ERSNT LUDWIG KIRCHNER: Franzi faragott szék elôtt, Utcai jelenet, Híd a Rajnán MAX PECHSTEIN: Önarckép EMIL NOLDE: Tánc az aranyborjú elôtt FRANZ MARC: Kék ló, Kis sárga lovak AUGUST MACKE: Hölgy zöld kabátban, Kert a Thuner Seenél MATTIS TEUTSCH JÁNOS: Tájkép

14 XII./15. A ta nul mány Drapériák a mûalkotásokon Vá laszt ható fel - ada tok 1. Felfüggesztett textildarab lerajzolása 2. Tár gyat fedô drapériatanulmány készítése 3. Ember és drapéria. Képkiegészítés (kosárlabdázók öltözetének megrajzo - lása) 4. Krokizás (mozdulat vázlatok készítése) 5. Természeti forma A ta nul mány fo galma, jel leg ze tes sé gei: Olyan festmény, grafika, dombormû megfigyelése, amelyeken hangsúlyos szerepet kap a drapéria Drapéria-tanulmányok készítése: 1. Egy (vagy két) ponton felfüggesztett textildarab le rajzolása (fény árnyék tónusos megjelenítése, anyagszerûség érzékeltetése) 2. Tárgyat takaró textil ábrázolása. Annak a formának a felvázolásával kezdjük a munkát, amelyet letakartunk. Mivel alapvetôen az határozza meg a rajta redôzô anyag szer ke ze tét 3. Ember és drapéria. Képkiegészítés. Kosárlabdázók öltözetének megrajzolása 4. Krokizás: mozdulat-vázlatok készítése az emberi test arányainak megfigyelése alapján. Kiegészítô feladat: figurára terített anyagdarab (ruházat) lerajzolása vagy megfestése 5. Természeti forma részletes elemzése rajzban, fest mé nyen (ér tel mezô váz la tok, fáz is raj zok, ke - resztmetszetek megjelenítése valódi modellek tanulmányozásából kiindulva) Mû al ko tá sok elem - zése: vetítés Gra fit ce ruza, pré selt szén, tus, szí - nes ce ruza 3. Filc toll, szí nes ce - ruza 5. Grafitceruza, tempera (akvarell), esetleg csôtoll, tus A tanulmánylapon több technikát együttesen alkalmazzunk A tankönyv képei, raj zai BARCSAY JENÔ Ember és drapéria c. könyvének grafikái Kü lön bözô tár gyakra te rí tett anyagdarab Ter mé szeti for mák: dió, fe - nyô to boz, ana nász, cit rom, paprika, alma, narancs stb. A 3. és 4. fel adat hoz Bi o ló gia: Tes tünk váza, Hogyan mozgunk 5. feladathoz Biológia: Növényhatározó Földrajz: Földrajzi övezetesség a kontinensen Közép-Európa természeti adottságai Ma gyar or szág ter mé sze - tes növényzete és állatvilága. Az Al föld mezôgazdasága és élelmiszeripara

15 XII./16. Karácsony ünnepe Választható feladatok: 1. Ajándékdoboz készítése 2. Csillagdísz fûzése és hajtogatása Beszélgetés: karácsony ünnepérôl a mûalkotásokon keresztül. A múlt és jelen ajándékozási szokásairól Az esztétikus, egyedi csomagolás fontosságáról 1. Síkból a térbe: ajándékdoboz készítése papírból. A szabásminta pontos megszerkesztése. A megfelelô vonalak vonalzó melletti bekarcolása. A sablon kivágása és összeillesztése ragasztással. (Ha mintával szeretnénk díszíteni a csomagolást, akkor a rajzolást a ragasztás elôtt végezzük el!) 2. Csillagdísz fûzése, hajtogatása papírcsíkokból. Motivációként mûalko tá sok elem zése, zene hallgatás 1. Mû szaki rajz lap vagy mintás csomago ló pa pír, szí nes karton A mintatervekhez filctoll, színes ceruza vagy színespapír Vonalzó, kör zô, grafitceruza, olló, sniccer, ra gasztó 2. 4 db pap ír sza lag, olló GERARD DAVID: Jézus születése Szépmûvészeti Múzeum, Budapest AGNOLO BRONZINO: A pász to - rok hó do lása, Szép mû vé szeti Múze-um, Budapest FILIPPO LIPPI: A gyer mek Jé zus imá dása, Ermitázs Ma te ma tika: szer kesz té - sek, geometriai alapismere tek, mér tani for mák, tükrözés Életvitel-technika: konstruálás, makettezés, szabásrajzok Ének-zene: KODÁLY ZOL - TÁN: Karácsonyi pásztortánc Történelem: A Bib lia Történetek Jézusról (5. osztályos anyag) Irodalom: JÓZSEF ATTILA: Betlehemi királyok

16 I./ 17. Az abszt rak ció meg születése Az absztrakció kitel je se dése a ne o - plasz ticizmus Választható feladatok 1. Fes tés ze nére 2. Absztrakt geometrikus kompozíciók tervezése Az absztrakció fogalmának tisztázása mûalkotások elemzésén keresztül. KANDINSZKIJ mûvészetének megismerése, egy-egy jelentôs alkotásának megfigyelése A zene és képzômû vé szet kap cso lata 1. Festés zenére: Egy választott zene hangulatának megörökítése festményen (A zenei, a formai, illetve színritmus összefüggéseit hangsúlyozva) Az absztrakció kiteljesedése: a neoplaszticizmus moz galmának bemutatása (Mondrian, Huszár Vilmos, Moholy-Nagy mûveibôl kiindulva) 2. Absztrakt, geometrikus kompozíciók tervezése Mûalkotások elemzése: a könyv ké pei, ve tí - tés, albumok nézegetése 1. Tempera, akvarell 2. Szerkesztô eszközök, gra fit ce ruza, filctoll, színes ceruza vagy tem pera Sza ba don vá lasz tott technika VASZILIJ KANDINSZKIJ: Az elsô absztrakt akvarell PIET MONDRIÁN: Kompozíció vö rös sel, sárgával és kékkel NÁDLER ISTVÁN: Zenére festett kép MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ: Kom - pozíció Z. VIII. KASSÁK LAJOS: Kompozíció Ének-zene: A zene és a fes tés rit mu sá nak össz - hangja. A zene hall ga tás köz ben ke let ke zett ér zé - sek, hangulat közvetítése. Bármely válasz tott zenemû. Pl. CLAUDE DEBUSSY: A ten ger, MA U RICE RA - VEL: Bolero, SZERGEJ PRO - KOFJEV: Pé ter és a far kas, CARL ORFF: Carmina Burana, GEORGE GERSCHWIN: Kék rapszódia

17 I./18. Já ték a von alak kal Szôtt csí kok A szôtte sek Választható feladatok 1. Csíkos mintatervek készítése 2. Kockás (négyzethálós) mintatervezés 3. Papírszövés Beszélgetés a szôttesek keletkezésérôl, szerkezetérôl (lánc- és vetülékfonalak). Csíkos mintázatú népi szôttesek megfigyelése 1. Csíkminták tervezése grafikában 2. Skótkockás mintázatú szövetek tanulmányozása Négy zet há lós minta ter vek ki a la kí tása kü lön - bözô technikával 3. A pap ír szö vés meg is me rése és kip ró bá lása. Szö - vött ké pek ké szí tése vál to za tos anyag hasz ná lat - tal és mintázattal Nép mû vé szeti al ko - tá sok elem zése a könyv és a gyûj tött anyag alap ján 1. Grafit ceruza, filctoll, szí nes ce ruza 2. Szabadon választott tech nika: pl. szí - nes ce ruza, vi asz - karc, vo nalzó (olaj- pasz tell, gyer tya, tem pera, kar co lásra alkalmas eszköz) 3. Azonos szélességû pap ír csí kok, cel lux, papírkeret Népi szôtteseket ábrázoló képek: dísz tö rül közô szôttes vége Decsrôl Le pedô gyap júszôttese Bács megyébôl Pamutszôttes díszabrosz Párna héj, régi ta kács-szôttes ún. ba ka csin a Fel földrôl Va lódi ab ro szok, tö rül közôk stb. az idôsebb kor osz tály tól (nagymamáktól) Skótkockás szövetek képei OLAJOS GYÖRGY: Lon don Népmûvészet: szôttesek Hon- és népismeret: Az 5. és 6. osz tá lyos anyag erre vonatkozó részei, pl.: A szoba; Hét köz na pok a ház ban és a ház kö rül; A dunántúli és alföldi viseletek Tör té ne lem és föld - rajz: Skóciáról tanultak

18 I./19. Térhatású vonalkompozíciók Vá laszt ható fel - ada tok 1. Egyenes vonalakkal kialakított tér hatású grafika ké szítése 2. Ki e gé szítô anyag: Tûfestés. A vona lakban rejlô kifejezôerô 3. Megadott címû kép elképzelése, megjelenítése 4. Ágytakaró mintázatának megraj zolása vagy meg festése Annak megfigyelése a mûalkotásokon, hogyan lehet különbözô fajtájú vonalakkal térhatást vagy mozgást érzékeltetni a sík lapon. Pl. a vonalirány, vastagság vagy egymás közötti távolságuk megváltoztatásával elérhetô a kívánt hatás 1. A könyv képeinek elemzése után a tapasztalatok kipróbálása a gyakorlatban. Egyenesekbôl álló, térhatású grafika készítése vonalzóval 2. Tû fes tés fo gal má nak tisz tá zása. Cérna ké pek ter - ve zése és ki vi te le zése. (Enn él a fel adat nál a szí - nes cérnaszálakból rajzolódik ki a kompozíció.) 3. A von alak ban rejlô ki fe jezôerô vizs gá lata mû e - lemzéseken keresztül Kapcsolat címmel gondolatok képpé formálása 4. Patchwork (peccsvörk) technika megismerése elméletben. Ágytakaró mintájának megrajzolása vagy megfestése Mûalkotások elemzése: vetítés tûfestés papírszövés patchwork 1. Grafitceruza, színes ce ruza, filctoll, vonalzó, körzô 2. Fo tó kar ton, tû, kör zô, vo nalzó, gra - fit ce ruza, szí nes cér nák, cel lux, olló 3. Filc toll vagy tus, csôtoll, hur ka pálca, össze hajtogatott papír 4. Szabadon választott technika 1. Rezgéshullámok képe GIT TER-GRIL LES: Vo nal kép; FÁJÓ JÁNOS: Grafika 2. Cérnaképek 3. SZALAY LAJOS: Valami történt VASZILIJ KANDINSZKIJ:Vo - nal WILLIAM VAUER: A tánc PAUL KLEE: Táncoló úr HENRI MATISSE: Öle lés 4. Patchwork technikával készített takarók vagy más textilmunkák bemutatása fotón, ill. a valóságban 1-2. Fi zika: Rezgéshullámok. A moz gás Biológia: A szem mû kö - dése (optikai csa lódások) Ma te ma tika: ko or di nátarend szer, áb rá zoló ge o - met riai is me re tek (szög- szerkesztés, tükrözés) 3. Bi o ló gia-pszi cho ló gia: az agymûködés (asszociációs képesség) 4. Élet vi tel-tech nika: Egyéni ruhatervek A ruhanemûk tisztántartása Szabás-varrás

19 I./20. A mo dern épí té - szet A Bauhaus (kiegészítô anyag) Funkcionalista és organikus építészet Az épü let és kör - nyezet formai kapcso lata: a kert Vá laszt ható fel a - dat Kerttervezés A legjelentôsebb modern építészek egy-egy épü letének megismerése. A funkcionalista és az organikus irányzat jellemzôinek összegzése, a különbségek feltárása A fes té szet, az ipar mû vé szet és az épí té szet ha - sonló törekvéseinek megfigyelése, felfedezése A Bauhaus mûvészeti iskola programjának, tevékenységének bemutatása. A könyv feladatainak megoldása tanári segítséggel Az épület és környezet formai kapcsolatának vizsgálata. Beszélgetés a kertrôl. (Milyenek voltak régen? Ho gyan néz nek ki ma? Me lyek a fôbb tí pu saik? Mik találhatók benne? stb. kérdések alapján.) Rajzi fel adat: kerttervezés egy megadott házhoz Az elképzelt ötletek felvázolása és színezése Épü le tek elem zése szó ban és írásban Rajzi feladathoz grafitceruzát, színes ceruzát, filctollat és vonal zót hasz nál junk. Elkészíthetjük külön lapon festéssel is a ter vet (tem pe rá val vagy akvarellel) WALTER GROPIUS és A. ME - YER: Fagus Mûvek; THEO VAN DO ES BURG: Ma gán ház raj zos terve; PIET MONDRIAN: Kom - pozíció 2. GERRIT THOMAS RIETVELD: Pi - ros-kék szék, Schrö der-ház; GROPIUS: A Bauhaus épülete Des sa u ban; LE COR BU SIER: Nagy Lakóegység Marseillesben; A Rochamp-i búcsújáró ká polna; FRANK LLOYD WRIGHT: Gug gen heim Mú - zeum Chenonceaux-i kastély kertje vagy bármely reneszánsz és barokk kert képe Növényeket ábrázoló felvételek Történelem: 1. Az európai fasizmusok hatalomra jutása 2. A nagy háború utáni nagy fordulat 3. A nagy gazdasági vi lág - válság ( )

20 II. /21. A mo dern szob rá - szat Elôzmé nyek: Ro - din mûvészete A modern szobrászat jeles alkotóinak és egy-egy híres szo b- ruknak a megismerése A mo dern szob rá szat elôzmé nyei: AUGUSTE RO - DIN mun kás sá gá nak be mu ta tása, né hány hí res szob rá nak elem zése. Egyik ta nít vá nya (Cons tan - tin Brâncuşi) által készített, Alvó múzsa címû portré megfigyelése, szobrászatuk közös stílusjegyeinek felfedezése Össze ha son lító szo bo re lem zés a könyv feladatának megoldása alapján Elôzetesen kiadott könyvtári kutatómunka ellenôrzése, számonkérése Mûalkotások elemzése: vetítés könyvtári kutatómunka kôfaragás bronzöntés negatív és pozitív öntôformák (gipszöntés) AU GUSTE RO DIN: Isten keze; Ró meó és Jú lia; Örök ta vasz; Csók; Calais-i polgárok; Gondolkodó; Balzac-emlékmû. CONS TAN TIN BRÂNCUŞI: Alvó mú zsa; Nôi fej MEDGYESSY FERENC:Anya ság BORSOS MIKLÓS:Anya ság AMADEO MODIGLIANI: A fej VILT TIBOR: Anatómia Irodalom: ADY ENDRE: Vallomás a szerelemrôl (vers) KOSZTOLÁNYI DEZSÔ: Téli alkony (vers) JÓZSEF ATTILA: Anyám, Mama (versek)

21 II. /22. Szobrászkodás Vá laszt ható fel - ada tok 1. Papírmasé álarc 2. Emberi figurát ábrázoló szobor ké szítése A maszk- és álarckészítés hagyományainak, valamint a farsangi népszokások felelevenítése (halotti maszkok, vallásos szertartások maszkjai, velencei karnevál jelmezegyüttesei, busójáráskor használt viselet) 1. Télûzô démonálarc elkészítése papírmasé technikával 2. Szobor mintázása agyagból vagy gyurmából Bevezetésként HENRY MOORE alkotásainak meg - isme rése és elemzése Szobortervek vázlatozása rajz ban, majd a legjobbnak ítélt terv megvalósítása Mûalkotások elemzése papírmasé, min tázás agyag ból, plasz ti linbôl 1. Üre ges, ke rek tárgy, újságpapír, tapétaragasztó, víz, mû anyag edény, olló, tem pera 2. Papír, grafitceruza, színes ceruza. A mintázáshoz agyag, mintázófák és kések 1. Tu tan ha mon ko por só já nak rész lete. Aga mem nón-maszk. Ókori gö rög szín házi masz kok. Ve len cei kar ne váli álar cok. Magyar busómaszkok. Afrikai törzsi maszkok 2. HENRY MOOR: Fekvô alakokról ké szí tett szob rai; Há rom alak; Álló alak; Ülô nô; Anya és gyer meke létra hátú szé ken; Kapcsolódó formák; Külsô és belsô for mák; Ki rály és ki rályné Hon- és népismeret: Jeles napok, ünnepi szokások A farsang (5. osztályos anyag) Földrajz: lakossága Magyarország

22 II./23. A konstruktivizmus A szuprematizmus Kiegészítô anyag Az abszt rakt exp - resszionizmus (tasizmus) 1. A konstruktivizmus fogalmi tisztázása, fôbb európai központjainak felsorolása. Legjelentôsebb képviselôinek és alkotásaiknak megismerése. A témához kapcsolódó fôbb fogalmak: proun, propagandista mûalkotás, fotómontázs A konstruktivizmus egy különleges válfajának: a szup rematizmusnak bemutatása KAZIMIR MALE- VICS mûvészetén keresztül 2. Az abszt rakt exp resszi o niz mus egyik fon tos ágával (a tasizmussal) való ismerkedés játékos formában. Fôbb fogalmak: tasizmus, dripping tech nika, mini ma lista, mini mal art, ak ci ó fes té - szet, monumentális A gyakorlatban is kipróbáltathatjuk a gyerekekkel a csurgatásos festészeti technikát egy nagyméretû, földre fektetett rajzlapon Mûalkotások elemzése: vetítés drip ping tech nika ak ci ó fes té szet technikái Csoportmunka nagymé retû rajz la pon tem perával vagy olajfestékkel I. KAZIMIR MALEVICS: Matjusin portréja, Fekete négyzet fehér alapon, Fehér a fehéren, Szuprematista kompozíció EL LISZICKIJ: A fehéret tönkrezúzza a vö rös ék ALEXANDER RADOCSENKO: Fo - tómontázs VLAGYIMIR TATLIN: III. Internacionálé emlékmûterve 2. JACKSON POLLOCK: Nyáridô No 9A, Blue Po les, Num ber 11 Pollockot ábrázoló fotó Tör té ne lem: A Szov jet - unió me ga la ku lása. A sztálini Szovjetunió Irodalom: KASSÁK LAJOS: Kép arc hi tek túra-ma ni - fesztum, MO HOLY-NAGY LÁSZLÓ: Fes té szet, fény ké pé szet, film, 1927.

23 II. /24. A ma gyar avant - gard kez de tei A Nyol cak és a Fiatalok csoportja A 20. század elején jelentkezô magyar mûvészeti csoportok (a Nyolcak és a Fiatalok) bemutatása. Annak megfigyeltetése a mûalkotásokon, hogyan ha tot tak a nem zet közi irány za tok (exp resszi o niz - mus, kubizmus, konstruktivizmus) a magyarországi festészetre Mûalkotások elemzése ve títés, olajfestés, pasz tell, grattázs KERNSTOK KÁROLY: Fához tá - maszkodó fiúakt MÁRFFY ÖDÖN: Régi váci vám CZÓBEL BÉLA: Mûteremben BERÉNY RÓBERT: Csellózó nô Irodalom: A Nyu gat elsô nemzedéke: IGNOTUS, BA - BITS MI HÁLY, KAR INTHY FRIGYES, JUHÁSZ GYULA, KOSZ TO LÁ NYI DEZSÔ és MÓRICZ ZSIGMOND mûvei ADY ENDRE költészete

24 III./25. A perspektíva vonaltávlat A térábrázolás történeti áttekintése A perspektíva fel - fedezése Kiegészítô anyag Csalafinta eszközök A mesterséges szem (camera obscura) 1. A perspektíva fogalmának, fôbb jellemzôinek meg ismerése. A térábrázolás történeti áttekintése az egyes korszakok híres mûalkotásainak elem - zésén ke resztül. A könyv feladatainak megoldása 2. A perspektíva felfedezésének bemutatása. A hoz zá kapcsolódó fontosabb alapfogalmak (alapsík, or to gonálisok, transzverzálisok, horizont, enyészpont, el len ôrzôvonal) ismertetése és fôbb törvénysze rû sé geinek (pl. rövidülés törvénye) feltárása Kiegészítô anyag: A térábrázolást megkönnyítô különbözô találmányok (eszközök), valamint mûködésük megfigyelése Mûalkotások elem zése vetítés szerkesztések Kiegészítô anyag: ablakkísérlethez fe - kete filctoll, átlátszó fólia, cellux 1. Összefutó vonatsínek fotója 2. Lascaux-i barlangrajzok, festmények; egyiptomi dombormû, falfestmény; görög vörösalakos váza részlete; római falfestmények; bizánci mozaikok GIOTTO: Krisztus siratása LORENZETTI: A jó és rossz kor - mányzat MASACCIO: Szentháromság Ki e gé szí tô anyag: kü lön bözô perspek tívaszerkesztô eszközök képei CANALETTO: A Ca nal Grande a San Simeone Piccolo templommal Ma te ma tika: Szer kesz té - sek, ábrázoló geometriai ismeretek Biológia: Az optikai törvény szerû sé gek bi o ló giai alap jai Történelem: A történelem nagy kor sza kai (ôskor, ókor, középkor stb.) Fizika: A diavetítô és az írás vetítô. A fény és jellemzôi A ca mera obs cura és más perspektívaszerkesztô esz - kö zök mû kö dési me chanizmusa

25 III./26. A perspektíva helye az áb rá zo lási rendszerek között A perspektivikus kép készítésének sza bályai Vá laszt ható raj zi fel ada tok: 1. Összetett mértani test tapaszta - la ti-pers pek tív ábrá zolása 2. Épület (esetleg utca részlet) térbeli meg jelení- A perspektivikus ábrázolás összehasonlítása más eddig megismert ábrázolási rendszerekkel A könyv feladatainak megoldása. A perspektivikus kép ké szí té sé nek sza bá lyai a ta pasz ta lati táv lat tan - ból kiindulva Alapfogalmak (természetes, magas, alacsony nézô pont, ma dár-, béka táv lat, dis tan cia) meg is me - rése 1. Egyszerû mértani testekbôl modell készítése és lerajzolása 2. Tan te rem belsô gra fi kus meg je le ní tése. A fel ada - tot úgy is meg old hat juk, hogy kü lön bözô épü le - tekrôl (utca rész le tekrôl) ké szült fel vé te le ket hasz ná lunk vi zu á lis se gít ség ként. Eze ket má - solva dol goz zák fel a gye re kek a té mát Kép- és ábraelemzés Ve tü leti kép szer - kesz tése gra fit ce ru - zá val (körzô, vo - nalzó és szí nes filc - toll a kihúzáshoz) 1. Grafitceruza, préselt szén vagy tus 2. Gra fit ce ruza, pitt k réta, olajpasztell stb. vagy bár mely szabadon választott technika A könyv ké pei és áb rái Fa li tábla az áb rá zo lási rend - szerekrôl A megértést segítô táblai rajzok, írásvetítô fóliák Különbözô városképek Matematika: Ábrázoló geometriai ismeretek (szögszerkesztés, eltolás, tükrözés stb.)

26 III./27. A perspektivikus ábrázolás fajtái Csonkolt kocka perspektív képének megszerkesztése A perspektíva fajtáinak (egypontos, kétpontos, illetve hárompontos) bemutatása a könyv ábrái és rajzai alapján. Négyzetes oszlop két iránypontos távlati képének megfigyelése A szerkesztéssel kapcsolatos fôbb szabályok és törvények elmagyarázása (pl. osztópontok) Re konst ruk ció axo no met ri kus rajz ból ki in dulva (csonkolt kocka perspektív képének ábrázolása) Ábraelemzések, vetítés A szer kesz tés hez mû szaki rajz lap, körzô, vo nalzó, grafitceruza, filc toll A könyv áb rái, ké pei Szer kesz té se ket meg je le nítô fóliák, táblai rajzok Matematika: Ábrázoló geo met riai is me re tek (pár - hu za mo sok, de rék szö gek stb. szerkesztése)

27 III./28. Az egyszerûsített vonaltávlati szerkesztés Választható feladatok: 1. Háztervezés A centrális perspektíva 2. A jövô épületeinek elképzelése és megjelenítése Álomszoba 3. Szobabelsô kialakítása Az egy sze rû sí tett (nem a fe lül né zeti képbôl ki in - duló) vonaltávlat megismertetése 1. Háztervezés ennek a módszernek a segítségével (pl. saját lakóház vagy bevásárló centrum, mûvelôdési központ stb. megjelenítése) Kiegészítés: Engedjük, hogy a gyerekek szabadon választhassák meg, milyen funkciójú épületet ter vez nek. De hív juk fel a fi gyel mü ket a forma és ren del te tés, az épü let élet mód hely, az épí - tészeti tér és stílus összefüggéseire. A centrális pers pektíva jellemzôinek összegzése 2. Álomszoba megjelenítése (fantázia-feladat) 3. Képkiegészítés: Adott méretû tér megtervezése konk rét sze mély (vagy sze mé lyek) szá mára. Írá - sos dokumentáció készítése a lakóról Épületek fotóinak e- lem zése, megtekintése Vetítés A rajzi feladatokhoz: gra fit ce ruza, szer - kesz tô esz kö zök, filc toll vagy tem pera Az álomszobát bármilyen színes technikával elkészíthetjük (tem pera, filc toll, olaj pasz tell, vi asz - karc stb.) A könyv ké pei és áb rái Táblai magyarázó rajzok, vázlatok Különbözô korokból származó épületábrázolások Szobabelsôk fotói Lak be ren de zési ma ga zi nok, újságok (pl. Otthon, Lakáskultúra, Szép Lak, Át rium, Bú tor- Trend stb.) Áruházi katalógusok Az építészeti rejtvény helyes megoldása: A 2; B 6; C 1; D 3; E 4; F 5 Matematika: Ábrázoló ge - ometriai ismeretek Szerkesztések (szög, pár - hu zamosok stb.)

28 IV. 29./A A levegôperspektíva (színtávlat) Rajzi feladat: A Vitorláshajón cí - mû képrészlet be - fejezése A levegôperspektíva lényegének ismertetése Annak elmagyarázása, milyen optikai jelenségen alapszik A színek és tónusfokozatok térhatásának vizsgálata. A könyvben szereplô képrészlet kiegészítése a színtávlat törvényszerûségeinek megfelelôen Megjegyzés: Külön rajzlapon tájképet is festethetünk, ezen kipróbálva a tanultakat Mûalkotások elem - zése, vetítés A könyvbeli mun ká - hoz színes ceruza, filctoll A tájképfestéshez ak va rell vagy tempera CASPAR DAVID FRIEDRICH: Vi - tor lás ha jón; LE O NARDO DA VINCI: Sziklás Madonna; BER - NARDINUS DE SALVIATIS: Kanonok há rom szent tel; CLAUDE MONET: A Temze Westminster alatt; A Tuileriák látképe; J. M. W. TUR NER: Nor ham Castle napfelkeltekor Fizika: Fénytan (Fényforrások, a fény terjedése; Milyen gyorsan terjed a fény?; A fény törése, a teljes visszaverôdés; Kí sér - letek prizmával; Fénytörés a légkörben)

29 Idôpont Téma Vizuális feladatok, tevékenységek, fogalmak Anyagok, Szemléltetés, mûalkotások IV. 29./B Furfangos képi illú ziók ér zéki csalódások (kiegészítô anyag) Olyan mû al ko tá sok elem zése, ame lyek meg szeg - ték a pers pek tíva alap vetô sza bá lyait, vagy kü lön - bözô rejtett üzenetet hordoznak Vizuális illúziókra, érzéki csalódásokra épülô feladatok megoldása Rajzi hibák keresése, felfedezése Képelemzések, vetítés, írásos feladatok megoldása Fametszet Litográfia WILLIAM HOGARTH: Abszurd perspektívák; M. C. ESCHER: Má sik vi lág II., Fent és lent, Bel ve dere, Lépcsôn fel és le, Ví ze sés SALVADOR DALI: Szellemarc és gyümölcskehely a tengerparton PATRICK HUGHES: Yin és Yang

30 IV./ 30. IV./ 31. A da da iz mus Kiegészítô felada - tok: 1. Asszamb lázs vagy kol lázs ké - szítése 2. Montázs elmélet ben és gya - kor latban A da da iz mus mint mû vé szet tör té neti stí lus. (Je len - tésének tisztázása, jellemzôinek összegzése és jelentôsebb alkotóinak megismerése.) Fontosabb fogal mak: re ady-made, Merz, asszamb lázs, kol lázs 1. Asszamblázs vagy kollázs készítése különbözô papírokból, hulladék anyagokból 2. A montázs fajtáinak bemutatása mûalkotások elem zé sén ke resz tül. Mon tá zsok ki vi te le zése más-más módon (pl. újságokból kivágott képek felragasztásával, képkiegészítés útján, vagy kollázst és a fes tést kom bi nálva) Mûalkotások elemzése, vetítés, asszamblázs, kol lázs, mon tázs 1. Különbözô hulladék anyagok, újságpap ír, olló, ra gasztó 2. Prospektusok, katalógusok, újságkivágá sok, olló, ra - gasztó. Össze gyûrt papírdarab lefénymá solt képe, filctoll, színes ceruza MARCEL DUCHAMP: Szökôkút FRANCIS PICABIA: Szerelmi parádé KURT SCHWIT TERS: For gás, Cím nél kül RICHARD HAMILTON: Pontosan mi az oka, hogy a mai csa ládi otthonok olyan változatosak, BÁLINT ENDRE: Vo nat tal ki a vi - lágból KÖVES ÉVA: Budapesti árnyékok Fizika: A fényképezôgép A fényképezés történetébôl Iro da lom: GU IL LA UME APOLLINAIRE: A megsebzett ga lamb és a szökôkút (képvers) Történelem: Az elsô vi lág - háború és következményei (7 8. osztályos anyag)

31 V./32. Po li tika és mû vé - szet Mûelemzés rajzi fel adattal összekapcsolva Mûelemzések: A politika és mûvészet kapcsolatának feltárása néhány jellegzetes verista alkotás megfigyelésén keresztül A verizmus fogalmi tisztázása a kislexikon segítségével PICASSO Guernica címû képének részletes elemzése. a festményen ábrázolt alakok közül egy kiválasztása, lerajzolása és új környezetbe helyezése Mû e lem zé sek, ve tí - tés Sza ba don vá lasz tott tech nika: gra fit ce - ruza, szí nes ce ruza, filc toll, tus vagy tem - pera, eset leg kol lázs OTTO DIX: Kártyázó hadirokkantak GEORGE GROSZ: A társadalom oszlopai JOAN MIRÓ: Segítsetek Spanyolország nak PICASSO: Guernica Történelem: Az elsô vi - lágháború; A nagy gazdasági világválság; A spanyol polgárháború Irodalom: RADNÓTI MIK - LÓS: Béke és há ború címû verse

32 V./33./a A forma áta la kí - tása jel lé Állatot szimbolizáló jel ter ve zése PICASSO Bika-sorozat címû alkotásának elemzése Tanulmányrajzból kiinduló formaredukció Állatot szimbolizáló jel tervezése Kiegészítés: a könyv ben szereplô bogárforma helyett vá laszt ha tunk más ál la tot is (pl. tig rist, te vét, elefántot, orrszarvút, medvét, gnút, papagájt, pávát stb.), de áll jon ren del ke zésre egy kép, ami alap ján elkészíthetjük a sorozat elsô rajzát Mûelemzés Grafitceruza, színes ce ruza, filc toll vagy tus (csô toll) PABLO PICASSO: Bika-sorozat Ter mé szet is me reti köny vek, albumok, magazinok állatábrázolásai Biológia: állatokkal kapcsolatos osztályos anyag Irodalom: CSANÁDI IMRE: Gyö nyörû szörnyeteg (vers) RÓNAY GYÖRGY: Kígyó (vers) JACK LON DON: A va don szava (részlet); JOSEPH R. KIPLING: A dzsun gel köny - ve (részlet)

33 V./33/b Di ag ram, gra fi - kon, pik tog ram, emb léma Vá laszt ható fel - ada tok: 1. Környezetvédelmi Egyesület logójának megtervezése 2. Uta zási iroda emblémájának megtervezése 3. Horoszkópjelek tervezése A diagram, grafikon, piktogram és embléma fogalmi tisztázása, hasonlóságaik és különbözôségeik felismerése Beszélgetés arról, hogy milyen funkciót töltenek be; általában hol és mikor használjuk ezeket 1. Emb lé mák (lo gók) ter ve zése egye sü let vagy uta - zási iroda szá mára 2. Oszlopdiagram készítése a tavaly év végén elért tanulmányi eredményekrôl 3. Horoszkópjelek tervezése Áb ra e lem zé sek, vo - nalzó, szí nes ce ruza, filctoll 1 3. Sza ba don vá - lasztott technika A könyv ké pei Más tankönyvekben szereplô diagramok, grafikonok, piktogramok Különbözô cégek, vállalatok, in téz mé nyek, ter mé kek stb. emblémái Történelem: Az alsó fokú oktatás oszlopdiagramos áb rázolása, 1938; Európa ato m erômû vei a 20. sz. vé - gén; Eu rópa be teg erdôi (di- agram és piktogram) Föld rajz: Ma gyar or szág népességszámának alakulása - oszlopdiagram; A születések és halálozások számának ala kulása grafikon; Külkeres kedelmünk áruösszetétele kördiagram Matematika: grafikonok

34 V./33/C Ki e gé szítô fel - adat: CD-borítók tervezése Reklámgrafikai feladat: CD-borítók tervezése A felirat betûtípusát és a képet (illusztrációt) úgy ki ala kítva, hogy il lesz ked jék a vá lasz tott zene stí - lusához Sza ba don vá lasz tott technika Különbözô zenei stílusban játszó elôadók CD-borítói Régi lemezborítók Ének: AN TO NIN DVOŘÁK Új vi lág szim fó ni á já nak IV. té tele; CLA UDE DE - BUSSY: A ten ger (II. tétel, A hullámok játéka; III. tétel, A szél és a ten ger pár be - széde) Bármely szabadon választott zenemû

35 V./34. Képsorozatok Mûalkotás-sorozatok A filmek képsorai Képes történetek Egy elkezdett képregény befejezése Mûalkotás-elemzések: VELÁZQUEZ Udvarhölgyek címû festményének újszerû feldolgozásai Picasso és Dalí ál tal Egy régebbi korból származó, természetelvû mû kiválasztása és átalakítása modern stílusban Képsorozatok megfigyelése A szitanyomás mint sokszorosításra alkalmas eljárás Beszélgetés a filmekrôl Képzeletbeli filmforgatáson való operatôri tevékenység ellátása A könyv feladatainak megoldása Képregény befejezése rajzban Mû e lem zé sek, ve tí - tés Sokszorosító grafikai el já rá sok (pl. szi ta - nyo más, kônyo más, rézmetszet stb.) Videózás A rajzi fel ada tok bár - mely sza ba don vá - lasz tott tech ni ká val kivitelezhetôk DIEGO VELÁZQUEZ: Las Meninas SALVADOR DALI: A gyöngy PABLO PICASSO: Margit Mária infánsnô ANDY VARHOL: Marilyn Monroe JOE TILSON: Az öt ér zék Jelenetek a Gyûrûk Ura címû filmbôl Egy reklámfilm képkockái Képregények Ének: A Gyû rûk Ura film - zenéje Fizika: A fényképezôgép A fényképezés története A film (mozgókép) Tör té ne lem: Mo der ni zá - ció az elsô vi lág há ború után

36 V./35/a A szürrealizmus A metafizikus festészet Választható feladatok: 1. Különleges, emberszerû figura összeállítása tárgyakból 2. Be szé des kép - ke re tek 3. Kitalált történet írása egy adott kép sze replôirôl 4. Álomképek festése A szür re a liz mus fo galmi tisz tá zása, fôbb jel - lemzôinek meg be szé lése, leg je lentôsebb al ko tó i - nak felsorolása, és néhány híres munkájuk bemutatása Az olasz metafizikus festészet mint a szürrealizmus elôzmé nye 1. Chirico két festményének részletes elemzéséhez kapcsolódó rajzi feladat megoldása. Különleges, emberszerû figura összeállítása szobor- vagy épülettöredékekbôl 2. Dalí mûvészetének megismerése. A Beszédes kép keretek címû feladat megtervezése a könyvben (eset leg kü lön la pon) Egy emberpár gondolatainak ábrázolása 3. DALÍ Égô zsi ráf címû ké pérôl szóló fo gal ma zás írása 4. Egy álom vagy lá to más képpé for má lása fes tés - sel Mû e lem zé sek, ve tí - tés 1. Bármilyen szabadon választott technika 2. Szí nes ce ruza, filctoll, tus 4. Tem pera vagy ak - va rell (eset leg olaj - pasztell, viaszkarc) GIORGIO DE CHIRICO: Hektor és Andromakhé, Múzsák Ókori szob rok és épü le tek SALVADOR DALI A vágy rejt - élye, Az em lé ke zet ál landó - sága, Em ber pár, felhôvel teli fej jel, Az égô zsi ráf, Álom egy gránátalmafa körül röpülô méhecskérôl, egy pillanattal ébredés elôtt RENÉ MAGRITTE: A fé nyek bi - rodalma Iro da lom: ANDRÉ BRE - TON: Az elsô szürrealista kiáltvány GUILLAUME APOLLINAIRE: Kikericsek (vers), A megsebzett galamb és a szökôkút (kép vers); SALVADOR DALÍ: Gondolatok és ado mák; JOANNA KULMOWA: Ha az ál mot bolt ban árul nák (vers) Történelem: út ban a 2. vi - lágháború felé

37 V./35/B V./35/C Ki e gé szítô anyag: A szürrealista szobrászat MARC CHAGALL és JOAN MIRÓ festészete Összehasonlító képelemzés Né hány ki emel kedô szür re a lista stí lusú szo bor meg fi gye lése. (Mi lyen tár gyak ból épül nek fel? Hogyan vál tozik át egy hétköznapi kellék szoborrá? A mûalko tás címe és költôi tartalma közötti összefüggések ke resése.) Összehasonlító szoborelemzés a tartalom és forma kapcsolatából kiindulva CHAGALL: Én és a falu, és A kakast hallgatva címû képeinek feladatokhoz kötött elemzése A mikroszkópikus világ formakincsének átvétele il let ve tükrözôdése a modern festményeken MIRÓ és KORNISS DEZSÔ egy-egy mûvének összehasonlítása Szoborelemzések dombormû körplasztika gipszöntés bronzöntés kôfaragás ready-made Mûelemzések, ve títés Írásbeli munka MERET OPPENHEIM: Az én ház - vezetônôm, Reggeli bôrben SALVADOR DALÍ: Homár-telefon, A fiókos milói Vénusz Görög szobor (Milói Vénusz) MARC CHAGALL: Én és a falu, A kakast hallgatva JOAN MIRÓ: Holland belsô II. KORNISS Tücsöklakodalom DEZSÔ: Életvitel-technika: A hét - köznapi tárgyak és funkcióik; Csúcs tech nika a konyhában Történelem: Az ókori gö - rög mûvészet (Mesterek, mûvészetek, tudományok) Biológia: Sejtjeink közös jellemzôi; Testünk szövetei; Rovarvilág Ének: Ne hagyj el, an - gyalom (BARTÓK BÉLA gyûjtése), nép dal; Jól meggondold, rózsám (BÉKEFI ANTAL gyûjtése), népdal; Tücsöklakodalom (nép dal)

38 VI./36. Az op-art Rajzi fel adat: Mozgásérzetet keltô kompozíciók tervezése Az op ti kai mû vé szet fôbb jel lemzôinek meg is me - rése. Jelentôsebb alkotóinak bemutatása festményeik elemzésén keresztül Op-art min ták meg je le nése az 1950-es és 1960-as évek divatjában Mûalkotások összehasonlítása divatrajzokkal Mozgást kifejezô grafikák tervezése szerkesztôeszközök segítségével Mû e lem zé sek, ve tí - tés Szi ta nyo mat, ak ril - festés Szer kesztôesz kö zök (körzô, vo nalzó), fe - kete filctoll, grafitceruza YVARAL: A gúla alakú ho ri zont YAACOV AGAM: Kettôs metamorfózis III. VIC TOR VA SA RELY: Boo, To - roni-nagy, Zeb rák BRIDGET RIELY: Zuhanás Matematika: geometrikus síkidomok és testek Biológia: A szem fel épí - tése és mû kö dése. A szín - látás Fizika: Árnyék és félárnyék A fe hér fény fel bon tása A tes tek színe Mirôl árul ko dik a szín - kép?

39 Idôpont Téma Vizuális feladatok, tevékenységek, fogalmak Anyagok, Szemléltetés, mûalkotások VI./37. Év végi össze fog - la lás Az egész évi mun - ka értékelése Év végi össze fog la lás a könyv fel ada ta i nak meg ol - dásain keresztül Az egész évben készült tanulói munkák rendszerezése a következô szempontok szerint: kedvenc témám és a legjobban sikerült rajzom Egymás festményeinek, grafikáinak és más jellegû munkáinak segítô szándékú elemzése Legkedvesebb mûvészeti korszak és stílus kiválasztása Mû e lem zé sek, ve tí - tés, írás beli munka, beszélgetés ANDRÉ DERAIN: Henri Matisse port réja PABLO PICASSO: Önarckép MARC CHAGALL: Önarckép hét ujjal SALVADOR DALÍ: Önarckép Raffaello nyakkal A könyv további képei, összefoglaló táblázata Gyermekmunkák

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

XXiii. év Fo LYaM 2. szám Ára: 100,-Ft 2012. február. www.szentkiraly.hu

XXiii. év Fo LYaM 2. szám Ára: 100,-Ft 2012. február. www.szentkiraly.hu XXiii. év Fo LYaM 2. szám Ára: 100,-Ft 2012. február SZENT KI RÁ LYI farsangi meghívó A Szentkirályi Általános Iskola 2012. február 23-án, csütörtök 9 órától farsangi mulatságot rendez a szentkirályi mûvelõdési

Részletesebben

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA

1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA 1 Var ga Zsu zsan na 1956 HA TÁ SA A KÁ DÁ RI AG RÁR PO LI TI KA KI ALA KU LÁ SÁ RA Bevezetés A ma gyar pa raszt ság ere jét, po li ti kai érett sé get, oly kor böl - cses sé gét mi sem bi zo nyít ja job

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

BARÁTH MAGDOLNA MA GYAR OR SZÁG ÉS A SZOV JET UNIÓ

BARÁTH MAGDOLNA MA GYAR OR SZÁG ÉS A SZOV JET UNIÓ MAGYARORSZÁG ÉS A SZOVJETUNIÓ 31 BARÁTH MAGDOLNA MA GYAR OR SZÁG ÉS A SZOV JET UNIÓ Ma gyar or szág kül kap cso la ta i ban a Szov jet unió az 1956-os for ra dal om utáni idõ szak ban is az egyik leg fon

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben