Közgazdasági szövetkezetek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgazdasági szövetkezetek."

Átírás

1 ? szám, Szarvas, 1880 évi február 29-én. Kp->/. t-vre. F( : fívpi* i'ilavre. ELÖFÍZE1 ESI ÁR: Egyes szám ára 10 kr. 0 frt -- kr 2 (rí. ÖG kr. 1 frt. 2a kr. MEGJELENIK: hetenkout e y*7,er. vnsarnap. A. 7 rióíizcífsj pen/ck, ugy a iip sieilcrrn rrsrrí ütcto kuziemcnyck a szerk^s toboz SíftTTasr* cwib/.tvptúh:. A nylt-térben minden saruinndsor dija 25 kr. HIRDETESEK iufanjüb áron vcteuick A \i\v ütések az >Árpid ivo.iulmi nyom'j dai iiuiv.-tbr kumrmiu!*, ; 1 Biulap^strn '.ajoih^ v,im:m-a Mmíronv rs (cl. hiviletcst'krt cl ( ívur^t hiníftt si írotiuja ÜaiaN'L írre v z, AMicuieum 1 emelet ; továbbá A. V (. Oiilberger, s<tvithut 3. Közgazdasági szövetkezetek. Sohasem loglalkozlak hazánkban oly élénken a s z ö v e ( k e z e I i ü g v g v e I, mind ez idő szeriül. Nem vonjuk az ez irányban nyilvánuló törekvések önzetlenségé! kétségbe. Mi is azok közé kivá- ; i mink soroztai ni, kik a szövetkezésektől nagy hálást várnak alsóbb néposztályainknál; a k\< birlokosság, kiskereskedők és kisiparosok, ngy nemk álönben a ; m;inkáso-zlá'v körében. Kiég okunk volna tehát I örvendeni a fölöli, hogy eltekintve az elvétve niutalkozó nnigáukvzdeménvezé<ekíől. e u v s z e r r e h á- * * * r o m iránvlun h igyekeznek hazánkban a szövet- ; kezeti intézményi terjeszteni. De mégsem örvendünk, mert sokkal nagvobb aggodalmaink 'amink a kivitelnél mutatkozó nehézségek miatt. hogysem azokat ler-illapilhaliiók\ A mt)si már működési kezdetéhez közelgő Kisbirtokosok országos fv>11i hitelintézeté -nek alnp>zabály>z(tii feladata mezőgazdasági elölegegvlelek. illetőleg szövet- ( kezeteket aiakilani, hogy ídovíd egy nagy hitelhálózat jöjjön létre. melynek segélyével az ország legkülönbözőbb részeiben is felismerjék az önsegély elvét, fölébresszék a takarékosság öszlö lét és érezzék a hitel jölékonv hatását. Kz intézet meg sem indulhat, mielőtt 20 hitelszövetkezettel vagy más lenálló vidéki hitelintézettel szövetséges viszonyba nem lépett. Vezérelvéiül igen helyesen fogták fel kü'detésíikeh amikor egyelőre nem uj szövet kezelek lét esi lésével, liancmii niár fennálló vidéki hitelintézetekkel való szövetkezéssel igyekeztek az üzletműködés megkezdésének föltételét megszerezni. íi meri n e m a k a r t á k p r a e c i p i t á 1 n i a z e g y I e 1 e k 1 é t e s i t é- s é t és úgyszólván r ö g t ö n z ö I t s z ö v e ( k e- ; z e t k szövetségével megindulni. Kz intézetnél a ezél eszköz is eimulai n. eirv n j masasabb f' ez él (dérésére: sztilű- anyja, kútforrása kíván az a hazai hitelszövetkezetek- t 1 nek lenni és a már meglevőket is védszárnyai alá venni. Elve: a hosszú idejű befektetési jelzáloghitelt saját erejéből illetőleg záloglevelek kibocsátása utján nyújtani. A szövet kezelek e hitelt csak közvetítenék, egyébkinl pedig a rövid idejű mezőgazdasági hitelt a erédit agricov-t kielégíteni hinnének hivatva. K ezé! b()l az iiilézel szövelkezeleil pénzerővel is fogná támogatni. A magvar gazdák országos értekezlete, mely az imént emlitell hilelinlézet megalakulása elöli ülésezett, minden kélérlelmii-égel kizáró határozottsággal nyi latkozoli a sz»)\elkezelek terjesztésének szükséií( i sségérol és az értekezlet köréből kiküldött bizottság tagjai az orsz. gazda-áifi e^yt-íilelnél kivívták, hogy c^níiek kebelében egv kíiiöm sz;dv0szlídv állitlatott fel a szövet ke/el i iigv -zamára. mely szíikosztálv feladata c 4 L r y szövetkezeti minta alapszabály nyomán az ország-! ban minél löbb szövetkezetei hozni létre, még pedig nem általános hitel ügy i érdekből, hanem speeialis niezögazda^álii ezélb«"»!. n<«ve/ele-en lalajjavitá>i, gép beszerzési, e-atornázási <n\. szövet kezeteket. A harmadik hhy. hol legújabban a hazai szíivetkezeli iigv le.karolnál iiv(ml : a pe-ti első hazai laka- ' rékpénztíir t^uve-ijlet. mely mull havi rendkívüli köz- * gyiib ; -éu kiinondnlta. hogy az orszáirban, első sorban i pedig Pi*s inegví'»ben. hi lel szövet kezt 4! eked lél( J si teiul, Kz á lal az intézel felhalmozott tökéinek egy részét a ki-ebb birtokos osztály körébe igyekszik hosszabb lekötöttség nélkül juttatni. háljuk, hogy mind a három oldalon a kisbirtokos osztálv helyzetén kivannak segíteni. Az egyik helyen az egész osztályt és annak befektetési és [orgó ; ; hitel-szükse<:leieif. a másikon szintén az egész osztályl. de annak esak bizonyos speciális mezőgazdasági czélokra szükséges hiteligényét, a harmadikon bi- ; zonvos vidékei és a vidék kisbirtokosainak forgó hitel szükségletét tartják szem előtt. Kélséuel nem szenved. Imuv e lörekvés(»k ( k gvtöl I ( i gyik üdvösí^k és hazafias érzelemről lanuskodnak. Csakhogy már előre látható, hogy itt egy veszélyt- í hoz(') eollisio foií támadni, melv a külíjnböző áram-! latokat megbénilandja. Mím-I a nép, melynek érdeké- : ben eselektmtni kivannak, nem tudja, voltakép kik az ő iga/, barátai, a kezdeményezők és buzdilók I-őzül nu'lviknek adjon löbb hitelt, melyiket ajándékozza

2 6 fi meg őszinte bizalmával, Már maga az a bizonytalanság, hogy ki érdemel legtöbb bizalmat, bizalmailanságoí fog kelteni/melyet a kezdeményezők közölteikerülhetlenül támad) verseny még fokozni fog. Meg lesz f ehát nehezítve a fáradozás sikere és a szövetkezeti ügy fogja azt megsmloni! Tovább megyünk baljóslata, föltevéseinkben. Mihelyt három oldalról megindul a szövetkezetek létesítése, "a vetélkedés ott, hol esetleg bizalommal fogadtatik a kezdeményezés, a szövetkezetek minél gyorsabb létesítésében fog nyilvánulni. S eaf sok roszat hord méhében. Kétségtelen, hogy szövetkezetet alakítani nem nagy feladat. A tagsági kötelezettség nem terhes, a kínálkozó hitel-nyerés csábítóan hat, lehet tehát némi ügyességgel és korlesiával a tagok minimumát összegyűjteni és aztán azok számának szaporodását a jó istenre bizni. de az ily szövetkezetekben nincs is köszönet. Mert ily módon nem kerülnek össze amaz elemek, melyek szövetkezetbe lépésre hivatvák, más szavakkal kizárják magukat a szövetkezetek köréből a nép jobb. felvilágosodottabb és tehet ösb elemei, tehát gyönge és hitelérdemesség tekintetében nyomorék szövetkezetek támadnak. melyek a legjobb esetben vegetálásra vannak kárhoztatva, nem képesek maguknak hiteltökéket beszerezni, s ha igen, ugy csak nagy koczkázattal helyezhetik el azokat tagjaik körében. De nem lesz köszönet az ily következeiben azért sem, mert a gyorsan, rögtönözve alakított szöv( k tkezeleknél nem leend a szövetkezeti tagoknak elég idejük azon elveket helyesen kiszemelni, melyek voltakép hivatva volnának a szövetkezelel igazgatni és ellenőrizni. Pedig ettől függ a siker. Mihelyt rosz kezekre bízatnak a szövetkezetek, nemcsak nem lesznek hasznára a kisbirtokos osztálynak, hanem egyenesen annak kárára és még kompromittálni is fogják magát a szövetkezés! ügyel elannyira, hogy évtizedekre lesz szükség, míg a bizalom iránta ismét helyre áll. Nem helyeselhetjük tehát, hogy három oldalról is egyszerre kitűzték maguknak feladatul a szövetkezetek létesítéséi. Ez nem hozhat jót. csakis egészségtelen versenyt keltend, mely nélkül, tekintve a még megoldatlan feladatok óriás számát, nagyon is ellehetnénk. A szövetkezetek ovatosan és kellő megfontolással alakitandók. Tőlük várjuk a takarékosság ösztönének ébresztéséi melyre főleg hazánkban nagy szükség van. Hatásuk nyilvánulna a népnek adósságmentessé tételében, legszembeszökőbben pedig a mezőgazdasági műveltség fokozódásában. A mezőgazdasági műveltség nagy szó ; legközvetlene' b forrása a pénz, illetőleg a forgótőke. Ott, ahol ez hiányzik, a mezőgazdasági műveltség csak üres szó. A forgótőke azáltal idézi e műveltséget elő, hogy a gazdasági vitel tökélyesbiléséhez eszközt és módot nyújt. A forgó-tőke ma már conditio sine qua non-ja egy szebb és biztosabb mezőgazdasági jövőnek. A mezőgazda ma a legjobb esetben sem tud 3 P.o-nál többel földjéből kikapni, pedig %-os, sőt még drágább hiteltőkék is terhelik azt. Ha földjét eladja, ugy daczára elértéktelenedésének, még mindig annyit kap érte, hogy a vételár kamatoztatva többel jövedelmez neki, mint földje, melyet oly fáradságosan kellelt megmunkálnia. Hol itt a föld értékének megfelelő kamatoztatás V Ki érezhet kedvet kisbirtokba fektetni pénzét és a mezőgazdaságnak szentelni életét! Mihelyt azonban a forgó-tőke meg van, egészen más jövedelmi arányokat lehet felmutatni. Pgyauazon birtok 8 10 / 0 -ot jövedelmez. A UK'zöü'azdasáid foruó hitel a credit a^riw i 6 sóinak-dalok. w JEí nv'n, vízen méla csend ül ; Száll velem a könnyü csónak, l)e fülemben meg- megcsendül Vig zaja a zeneszónak... Merengek a holdas ejben, Halkan ingó lombok arnyán, S a leszakadt faieveiben Mintha az én sorsom latnam! i. II. Mint tudtam én örülni egykor A tavasz keló bajain, A zöld mezőben c]melá7,va A futó felhők arnyain, De a természet ébredése Most szivem sebet tépi fel, S a legtisztább nap is nekem mar Csak búmra nyugszik, búmra kel. III. Nem!... nem szakadtunk mi el végkép! Még biztat engem a remeny, Hogy élethajónk összejön még A fajdalomnak tengeren, S mint össnefu'ó két patak : Rönyeink egybeomlanak, FÖLSÜLT - Angol beszélyke. Oláh. Miklós. A hajpor és háromszögletű kalap idejében történt :781-ben. Philadelphia kikötőjében horgonyzott a husz ágyús hadihajó az Arid, Paul Jones kapitány parancsnoksága alatt. A városban sokan vollak, kik e férfiút nem ösmertek; ezek közé tartozott e rajz hőse is, Wilson Ben, fiatal! életerős huszonöt éves matróz, ki nem rég velte el feleségül a szegény, de bájos, tizennyolc?, esztendős Gray Susannát. A lány kezét egy másik matróz is kérte: John Whrigt, ki minthogy kikosaraztatott, haragudott szerencsésebb vetélytársára. s elhalároztn, hogy azért bosszút fog rajta állani.

3 67 colé kielégítése roppant fontom szükséglet összes birtokos osztályainkra nézve, és mert ezt tekintettel a kisbirtokosokra, a szövetkezetek nyújtanák, utóbbiak léte-ülésük esetén oly tényezőt képeznének mezőgazdasági életünkben, mely alapjaiban megjavítaná jelenlegi viszonyainkat ; fokozná a fold értéket és hozadékát, emelné a mezőgazdasági műveltséget és állandó \ \ izs volna a gazdasági hanyatlás miatt oly sokszor mutatkozó ínség ellen. Mi a hazai viszonyokat tartva szem előtt, termelési eszközök javítása alatt érijük : a magnemesitésl melyről most kisbirtokosaink forgalmi hitel hiányában még nem is álmodhatnak, mert a termelő az általa produkált legszebb minőségű magot js eladni kénytelen és a legsilányabb marad számára jövő évi nővén veinek * záloga * és biztosítéka gyanánt; O t? továbbá a fuekék, vesszőboronák, és egyéb rósz gazdasági eszközök helyett jő vasekék, vasboronák sat. beszerzését és alkalmazását, aztán az eddiginél jobb igás jószág vételét és m-vetését sat. Mennyire járulnának az itt csak röviden ismételt reformok is a kisbirtokok nagyobb jövedehncv,őségéhez! A bevételi források pedig tetemesen szaporodnának azáltal, hogy a forgó tőke segélyével a kisbirtokos marhaállományát növelné talaját az attól nyert trágvaval javítaná, eg-yes mezőgazdasági iparágakat okszerűen gvukorolna < - * sat. A..credit; agrieole* annyival inkább pleí-tdemcv a mez íüazdaságnak, inert a mai kor jelszava : minél töbih. minél olcsóbban termelni! E jelszó valősulása azonban sok olcsó forgó hiteltől várható. Ott, hol az hiánvz-ik. a sze^énv <7. C gazda akaratlanul rablóuaz»!aságol folytat, - mert nem pótolhatja -i föld kihasznált erőit és kénytelen nélkülözni mindazt és megfosztani Ben, miután idejét a kikötő egyik haiójan k;tf>1 te, kilépett a szolgálatból, hogy az Arielhez szegődjék, ama vitéz férfiú parancsnoksága alatt óhajtvan lenni, ki Richárdot, az angol Terapis* fregatt kapitán at megverte,,while his ship was in ílames, was settün had eríed: Jf avc cannot do hetter. wiltank alongside!* (, mig a hajó langban állott ekként kiáltott föl; ha más jobbat nem tehetünk, sülyedjünk ezzel együtt a tengerbe!*) Midőn Wright, ki sem Wilsont, sem a kapitányt, Paul Jones-t nem ismerte, megtudta, hogy az előbbi az Arielhez szegődött, ő is fölvétette ma -at a legénység soraiba. A ket uj matróz azonban a kapitanyt ekkor sem láthatta, mert ő távol volt, s csak egr hét múlva kel ett visszatérnie. Nehany nap múlva Wright, egyik barátja ajánlásra, a hirtelen me/beteg dett segédkormányos helyébe választatott, s minthogy annak az is feladatai közé tartozott, hogy a le génységet, ha elmulasztanak valamely kötelesség teljesiteset, a kötéllel vagy épen a kilenczfarku mec^kaval megkorbácsolja, azt volt legfőbb vagya, hogy a férfit, kit gyűlölt, mert el vitte orra elől a tszep Susannat, egyszer kedvére megkorbácsoltassa. Egyik napon a legénység egy resze szabadsagot kapott, azaz megengedték nekik, hogy a szara/földre menjenek. Kste 9 órara azonban mindenkinek kölelesscge volt mar a hajón lenni- Wilson folyton figyelemmel kisérte Ben léptéit, lesve az alkalmat, midőn bosszúját rajta kitöltheti. Szerencsctlensegere Ben félittas állapotban volt y ura előtt nehany perezczel, midőn megindult a kikntőbe, de útközben betért magát mindattól, ami a nagyobbmérvü és olcsóbb termelés lehetőségét nyújtja, Mi igy fogjuk fel a credit agricöle-t s azt szeretnők, hogy az ily czélu hitelt szolgálják a szövetkezetek/] Maradjon a szövetkezeti ügy egy kézben, legyen az a»kisbirtokosok országos földhitelintézet*-ének ügye, mely intézetnek anélkül is hivatásszerűen korolláriumát képezendi. A szarvasi fögymnásittm keletkezése, fejlődése s jelen nlfapofa. Vázolta: Tatay igazgató. (Vége.) István, Ebben a kormozgaíó tilokzatos gondolatban gyökerezve a lelkes V 1 a e skó 1 s t v á n, akkori esperes, 1854-beu győzelmesen kezdeményezte és a hirtelen elhuny Inak axinie telire termeli hazafias utódja II o r v á l h H á m u e ben végrehajtásig érlelie a nagy esptrpsség abbeli nagy elhatározását, miszeri. t a szarvasi ftigymrmsium időszerűbb megalapithalása javára a már lélezö földalapitványhuz és a népességi járulekukból remé hetö jövedelemhez. önmegadóztalás ulj in. évi a200 (rltal járul Ehez hozzáadván Szarvas varosa és egyesei csal lakozó ajánlatit, közel 7000 frl lön nyerve, oly összeg, mely szerem* tanári fizelések mellett le- Jielövé telte egy leljes Feji*»! tsé<rü gymnasiutn fentarlását és eredménye/ni se^üé azl is 4 miszerint az intézel összes jövedelme nlobbi években frl felé jár. * * Itt kimarad ez érdekes közle n *ny középrésze mint a melynek a delphine-korcsma'ia, bo! a korcsmaros egy üveg pálinkát nyújtott neki. Az ifjú magasra emelte a szeszes italt, s ionhangon lcialta: - Paul Jones kapitany egészségére! Aztán elhagyta a ha>at, de nem mintha mar a hajóra akart volna vissz-menni, inkább mas korcsmába indult. Sotrt cj voll, ele az ab'akböl kisugárzó fénynél lathatott egy széles va lu, középtermetű alakot, ki felöltőjébe burkolva, határozott vonasu arczan a tetszés és a szigor je- 1 dvel latszolt öt vizsgálni. - Megálljon jó ember! kiatta rá az idegen, kezét valh'ira té/e; hogy hivjak ont, s melyik hajóhoz tartozik? Nevem r Nos, Ben Wilsonnak hivnak, s az Arielhez tartó/ m. De legyek átkozott, ha tudom, hogy ön ezt miért kérdi en tőlem. - Ideje, hogy visszatérjen hajójára. Kellemetlenségei lesznek, ha ezt nem teszi. Menjen! jah. haj, az mind igaz, de én meg nem vagyok készen; hát nem latja? Jöjjön I Önnek a hajóra kell mennie I S az idegen keze megszoritá Wilson vallat - Bocsásson el! kiáltott boszankodva Wilson, de a másik csak mosolygott, s annál erősebben tarta. Ben mc akarta ütni, az idegen kipariroztá az ütést: dulakodni kezdtek. Ben minden erejét összeszedve küzdött, de az idegennek bámulatos ereje és ügyessége volt, n egyik p'lianatbatl hirtelen fölkapta hátulról, s a nélkül, hogy Ben rnagat kiszabaditha'ta volna a vasmarok szorí'asa alol, föl-

4 közlését a t, szerző nem farija időszerűnek, Vazolfaíik abban j az iskola 25 év elöl! megindult belső szervezkedésének, eleinte nem ; minden vajúdás nélküli folyamain, feltüntetve a kővel kezei főpontolcban : az iskolaház, koron kin ti töredékesebb rendezés és szerelés után, vég lé re a nevelési ezelnak megfelelővé tétetik j újraépítés által : a tanárkar a 12-es számra kiegészíttetik, s időről-időre fiatal erőkkel ujihalik : az osztályok lelj esett el- j killönöztelnek H tanlolyam szerint ; a íanarkar lámogaltatva ; egv csupa dologérlő és ügyszerető férfiakból álló isk. tanács» által is, magút évről-évre keresztiilhatóbbá fokozza, haladván tóduló ösztöndiji s egyéb ezélu alapítványokban és adományokban, s végre az iskola évi írt; felé járó jövedelmében nver vala konkrétabb kifejezést. *) * # * A vázolt fejlődés eredményeül immár a szarvasi főiskola jelenben kövelkez"; áunpoiol mutat : (Izélj a és szervezete szerint az egy teljes VIII osztályú főgymnasium, egy a felsőbb osztályokkal függeléke.«tanítóképzővel továbbá egy zeneiskolával és tornával, mini mellékintézelekkel. Tannyelve és nemzeti iranya szerint, de min- A szarvasi fogymnasium ópiíleteji íuínt volt, A szarvasi íogynmasium Opülete jelenleg, a tantervek ezéls/erüsrgeben. tudományos önképzésben, a neve oi halas céltudatosságában és egy központ-felé irányulásában : -- a könyvtár rendeztetik, a muzenm felallittalik, és a gyüjteinények évenkinti rendszeres gyarapitásahoz pénzalap letesittelik ; az érettségi vizsgalatok intézménye behozatik : meuék intézetek* olyanok, melyek a gynmasiumi tízéi előmozdilásara szolgálnak, [étesiletnek és a nem olyanolt elejtetnek : a falak közt szemle't intenzív habidás a közönségben többríiulöbb érdeklődést kelt, mely az iníezei exslentiv Imladnsaham l'ökiut a tetemesen szapnrodo népe>ségbeu s mindinkább den* ugv a szarvasi földesuraktól, mind az egyházi és egyél) testületektől eredeti, alapító levelekben foglak kikötés értelinéi hen is m e r ö b e n m a g y a r jeli e g \\ : jgy,>], a I mull tanévben m tanuló koziil magát nem magvamak esn~ pán 6 egyén vallotta, A mi a tantervet illeti, ez lé- *) időszakban működik a* ö szerved. s magasabb paedagogiai hatfeávm ték. Tatay István ur, fó'gynmasm muriknak jelenben is nagvmunkásságu tanárja s igazgatója. Hogy a korszakalkotó a kon meivbmi működött» folyton működik is, törlóneaní álnezetben, mim in',, nem adja: a/.1 dolog termvs/clctu-l iogva teliben imloknlt. ' s, y

5 69 nyege szerint azonos avval a rendszerrel mely a magyar ev. egyházegyelemtöl 18ö0-ban, az Rnlwurf-nak hazai viszonyainkhoz átidomitásával megál 1 apit.ialván. 18ö9-ben ngvanaltól ál nézeten., hozzáadva időközben történt némely alkalmazkodásunkat elutasithatlan követelményekhez. Ez alapon az o k- t a t íí h t a törzs- és mellékin!őzeiekben végzi 12 rendes és egy segéd gym. tanár és négy mellékíanerö (torna"', zene-, ének- és sz píráslanilásra) végre két kateehéta. igy összesen 19 tan férfi, nem számítván a négy algymnasiami osztály óvójául beállít olt ugyanannyi érettebb ifjút. A rendes tanárok fizetése összesen 12? 9(52 frl ; az egész tanszeméi yzeté, már t. i. a melléktanitókét is betudván frl. A bekeblezett ifjúság 1 é t s z á m a a tavaii 405-röl a f iki tanévben 490-re szökkent. Az ifjúság t e v é k e n y s z e 1- lemét a kötelező oktatás terén feltüntethetni a múlt évi zárvizsgálaíok következő számaiban : 1-1 (5 megvizsgált egyén közül más pályára vagy ismétlésre uialíatotl 30, jó vagy elégséges osztályzatot nyeri. 215-i, jelest 152 : a 44 mai.urizált közül fjedig képesitietetl mind, még pedig kitűnőséggel és dicséret lel 21. jóval és elégségessel 28. K szerem megméri magái az egyleti téren is, a mennyiben tavai az öoképzöben részt vett 110, a dalegyletben 138, a disztornában 120. Öszszefügg avval az ugyanakkor oszlói! ösztöndijak és jutalmak száma is, mely ha a nem saját ösztöndíjakat szintén lolveszszük és a 17 egyén közt részletekben elosztott banya kerületi ösztöndíji ugyanannyi julalomnak számítjuk. tavai összesen 90-re rúgott. Az is k o 1 a f e n t a r t á s i a 1 a p ját képezik : a) 122 hektár szántóföld, mintegy )0 frtnyi értékkel; b) pénzbeli alapítvány, tőkék. kötelezvényekben és kihelyezett készpénzekben, összesen 1 UU)00 frt: c) supplikáczió, megfelelő mintegy 1000 frtnyi évi jövede'emuek; d) egyház-egyetemi és kerületi adományok, (^megfelelők évi 400 írtnak; emelte a levegőbe, s igy vitte a hajohoz, melyből rehany ölnyire, hol mar matrózokat is látott álldogálni, leteve, s kacz <gva tíint el az éjben. Mielőtt Ben utána futhatott volna, a kormányos es a többi matrózok elosieltek 5 ví.sszatartóztatak. Szerencséd Ben, hogy most visszajöttek mert to abb egy perczig sem vártunk volna read. Nem lennek én most itt, ha az öreg Nikk, vagy kicsoda, el nem hozott volna, válaszolt Ben. Bizonyosan valami polgár, velek a matrozok. Láttuk ugyan, hogy valaki fogott, de a sötétben nem vehetők ki, hogy ki volt! Ugyané pillanatban lepett be a kormányos segedje, Wright, ki az egész dulakodasi jelenetnek tanuja volt. a ne kül, hogy az ismeretlen arczat lathatta volna, leivel egy irányból jött. r. Én voltam az, mond Wright, a ki Wilsont idehoztam. ü engem a delphinnél megtámadt, minthogy fölszólítottam térjen vissza a hajóra. S kénytelen voltam ot elbocsátani. miután, majdnem a hajóig hoztam, mert attól féltem, hogy keresztülszúr. Wilson nagyon megfogja bánni, monda a kormányos, hogy fóllebbvalója ellen tamadt, mert haditörvényszék elé állítják, s talán meg is korbácsolják. Attól én is tartok, jegyzé meg az alattomos Wright, mig szivében élénk örömet érzett hogy boszujat mégis csak kitöltheti. A kormanvos, ií» és matrózok, kik látták, mint hozta e) az ifjúságtól rendszeresen szedett évi járulékok, n. m,: tandijakj alumniumi pénzek sat. egy a népességgel arányban mozgó és igy 17 év óla igen tetemessé vált jövedelmi forrás, mely tavaly több mint 18,000 irtot hozott, mi legalább hatszorosát teszi azon pénzek évi összegének, melyek hasonló ezimeken az ifjúságtól 25 év előtt szedettek. A felsorolt ötféle alapokból tavaly volt összes évi j öve d e 1 e m frt; szemben vele az évi kiadási összeg 25,900 írtra rúgott. Van az iskolának saját, meglehetősen az oktatási ezélhoz alkalmazott emeletes háza, földszint ós emeletben ily alakkal, ha p é j szí dél. -kel. mely áll a város főhelyén a Körös közelében. *) Van az emeletben. mint a mely magassága és világossága állal kielégilöbb, 7 nagyobb és leél kisebb, összesen 9 tanterem, amazok egyenként 54*9 '"! méter és f] méter nagysággal. -- s azonkívül kellő közepén egy az algymnasivuuol a felgymnasiumlól elválasztó diszterem 165'H p m. és 885*47 i j m. nagysággal. nem számit vári a karzatot: a földszinti részen pedig van egy tanterem (praepar.) 5 gyűjteményi terem, egy nagy alumniumi terem. () tanári lakószoba, 2 konyha. 2 cselédszoba, tehát fent lent van (erem. szoba, konyha, összesen 27. A tiz tanterein egyike, 8 szárnyzongorával és egy fisharmoníkával zougoraiskolául szolgák Van továbbá alant hármas futásu folyosó, mely középütt az alumn'um terme elölt, az emeletekbe vivő két lépcső közt oszlopcsarnokká higul Egy- *} Lásd képeinket, melyek küziil ax egyik a renovál id előtti épületet, mig a mrúsik a már renováltat mutatja. V jelenlegi épület liomlokirata a/.onhan nem az, mely képünkön tévesen áj, hanem a következő : *l*ogynv iuutuui, Kmelte a békési ág. hitv. espen%s«: g. 18,2.* amaz alak Bent, nem vehettek ki semmit a sötétben, s igy elhitték, hogy az Wright volt. Mihelyt a legénység a hajón teljes szamban volt, Wright megtevé jelentését, hogy ót Wilson megtamadta, s megverte. Wilson tagadta, és azt mondta, hogy neki egy polgarral volt czivakodiisa; de nem hittek neki, s megkötözve tették a foglyok kamrajaba, hogy ott várja el, mig a haditörvén vszék fölötte itélni fog. A hadi törvén vszék összeült *> o másnap, mikor a hajóra jött a kapitány is, Paul Jones, kit azonban Wilson, minthogy a börtönben volt, nem láthatott. A kapitany tekintete sajátságos volt. midőn a haditörvényszék Ítéletet kihirdették: ex szaz korbaesütés volt a meztelen hátra, a kilenczágu macskával Az Ítéletnek mas nap kelle végrehajtatnia. Midőn az idő elérkezett, a kormányos-segéd hangja végig dördült a hajón: Minden ember a födelzelre! jelen lenni az Ítéletnél Az őrmester fölhozta a foglyot a födélzetre, s levette kötelékeit. Aztán egy ferdén fölállított racsozathoz oda kötötték labait, szétfesiite ték karjait, Ott állott tehát meztelen háttal, a düh és szégyentől piros homlokkal, mig szemei az igazságtalan büntetés következtében, dühös villogással forogtak körül Följött Wrig' t, ki alig rejtbeté örömét vs a kezében tartott macska-korbács köte'eit kedvtelve simogata. Kezdje meg a kormanyos-segéd! szolt a kapitany. Wright magasra emelte a korbácsot, de abban a pillanatban, mikor le akart sújtani, fölhangzott a kapitany szava; Elég! Megállj! Nyomorult! S olvan helvzetet von, lr^y Wilson Ben mr'iáthata» r ' r»,1

6 egy kisebb ily vestíbulum van a lépesük feleli a két emeleti részen. Az udvar nagyobb része ligetelve van. a/, ifjúság óraközi használatára meleg időben. Az egész udvar nagysága Hl m. Van továbbá, bár nem saját telken tornacsarnok s a Körösön uszó-iskola, mindkettő felszerelve. A gyűjtemények mind átnézetes szekrényekben a bolthajtásos földszinti szobákban vannak elhelyezve. A m l g 1856-ban, a jelen igazgató kezdeményezése folytán, felállított természettudományi muzeum első szakszerű rendezését néhai Dorner József tudományos szorgalma által nyerte; s hogy utóbbi években azt szintoly tudományosan, mint buzgón Ghovan Károly fejleszti, köztudomásu dolog, különben egy nagyobb és kisebb szobában a múzeumi gyűjtemények jelen állapota ez : Önállóbb fizikai készülék van 154; ásványtani darab van 1185; állat (faj) van 372; állattani fali kép 15; növénypéldány (faj) 1500 (ez utóbbi Korén István gyűjteménye.) A könyvtár, magában foglalva földrajzi és régiségi gyűjteményeket is, áll csinosan rendezett két nagyobb és egy kis szobából, hol is a felső nyilt köuyvrekuszek és az alul levő (oliumszekrények kőzt kihúzó fiókok tartalmrzzák a pénzeket, melyeknek száma ÍKK) (egyéb régiség kevés). A földrajzi gyűjteményhez tartozik 3 glóbus, 60 falt mappa és atlaszok, 25 mii, A könyvtár maga rendszeresebben e'őször 1850-ban néhai Lukeseh Flóris tudományos gondozása mellett felállíttatva, fejleszletelt és mostani helyiségében 1X72 óta szakszerűen rendeztetett Zsilinszky Mihálvtól, kinek könyvláröri utódja Mihalíi József a nagy fontosságú müvei szakértelemmel folytatja. Az ö leírása szerint annak jelenlegi állása K-féle szakosztályban követ kezö: L theología, 11, jog és államiud. Ili. matli. természet. IV. filosophia, V. történ, és fóldr. VI. nyelvészet. VII. szépirod. YJfí, folyóiratok és vegyesek, ~ összesen VdHí mii, 9819 kötet. Azonkívül van az öuképzöi könyvfarban : 337 mü, 540 kötet. arczát. A fiatal matróz ra vetett egy tekintetet, aztán elpirult, s ismét elsapadt. Kapitany, dadogá, én, én, oh istenem, ön akkor éjjel én f lig reszeg voltam, de nrnst megismertem önt; ön volt az, a ki engem a delphinenél erővel fogott meg. s hozott a h ijóhoz. Igen uram, én, isten a tanúm, nem állottam volna ellen, ha tudom, hogy az ön, a kapitány a sir Paul Jones. Eleg, megbocsátok neked. Aztán rászegezte sasszemeit Wrightre. ki észrevevé, hogy turpissága kiderült, reszketve hajolt meg. - A haditörvényszék csak tré r a volt, folytata a kapitány, látni akartam csak, hogy ez a haszontalan Wri ht elég vakmerőbe egész végig jatszani azt az aljas fondorlatot. Wilsont bocsássátok szabadon, s kössétek őt a helyére, s vágjátok rá kerek tizenké korbácsütést; allá aról iecsapatik, * a hátsó őrök közé soroztatik. S haszontalan magaviseletének legfőbb büntetehe az, hogy a hajó valamennyi emberének megvetését vonta magara. A parancsnok szavai teljesültek. Wrightnak olyan keserves helyzete volt a hajon, hogy egyik cjjcl szökést kísérlett meg. Midőn mar a vízben volt, s úszva a part felé igyekezett. a hajó őre észre veszi ot, s visszatérést parancsol, s midőn ő nem engedelmes'.edett, keresztül lőtte, Wilsont pedig az esemeny. hogy a grog hatása folytan saját kapitanyat akarta megverni: annyira meghatotta, hogy foilbgadta miként szeszes italt többé sohasem iszik. S fivrailas.it s/.q> reu:-t';ie inmicve ni'ndvéjig- me^taftotta. Ezekben vázolván az intézel jelenéi, befejezésül megemlítjük, hogv a jövőbeli virágozhalás egyik föfeltételeként. épen most foglalkoztatja lelkes főiskolai tanácsunkat egy tanári nyugdíjalap megteremtése, honnét a rokkantabb tanerők nyugaimazásával időről időre lehessen a fögymnásiumi bel életbe ifjitó elemeket, behozni.*) H I R E Vasutunk végre valahára a befejezés stádiumán áll A sínek az egész vonalon lerakvák, s általában, csekély kivétellel a lényegesb építmények készen állanak. Mint illetékes helyről értesit.enek. legkésőbb ápril hó végén a forgalom megnyílik. Dr. Krecsmárik János, a jeles fialal nyelvtudós, városunk szülötte, ki különösen a keleti nyelvek húvárlásával foglalkozik, városunkba érkezett, s egy nagyobb szabású nyelvészeti mü befejezése ezéljából hosszabb ideig körünkben fog időzni. Eljegyzés. Benczúr Sándor út, Temesbuttyini urad. gazdatiszt a napokban váltott jegyet Öcsödön Kornéli Mariska kisasszonnyal, Kornéli Sándor orvos úr bájos leányával. A frigyhez jó kivánatunkat füzzük. A casinó ifjabb tagjai, hir szerint közelebb a casinó helyiségében t u n e z e s t é 1 y I fognak rendezni. Ez estélyek a múltból bizonyára jó emlékezetben vannak a közönség előtt, s igy a tervbe vettnek sikere kétségtelelenül teljes lesz. Hymen. Városunkban közelébb tartá eljegyzését Makrav László kereskedő ur Szolnokról, Rülley Antónia kisasszonnyal. Nyáesik ; Soma helybeli kereskedő ur szintén a napokban jegyezte el Mázor Vilma kisasszonyt. A szarvasi casi ;ó-eg esület 10. évi alakulási ideje ápril hó elején jár te Az njjaalakulás tárgyában márezius ls-án tarlatik közgyűlés. Az edd ; gi tagok már is nagyrészt a'ájegvezlék magukat az ujjáalakulási tervezetnek, s igy a Casinó jövő fennátlá^a biztosítva van. Megenyhült a!őíí vidul a határ ; s te újra itt vagy óh pocsolya, sar 1 Zenglieijü'c Tompa ismeretes verséi egy kis indokolt ferdítéssel. Járdáinkon járni, valódi kin, olyannyira fedvék sikamlós sarral. Elvárjuk az illetékes közegektói, miszerint valahára már elrendelik a járdák tisztiüatását, amint az Púmtól Kutyabagosig mindenütt szokásban van, csak nálunk nines. - Szeghalmon hi/.onyos Orbán Sándor nevű kántornak az a passiója, hogy az iskolás gyermekeket agybn-főbe veri. Ily hirek hallalára mindig eszünkbe jut Pestalozzi azon mondása, hogy a botot, melyet a tanító tanítványaival szemben használ: a tanító hátán kellene eltörni. - A magyarosodás egyik jeleként tekintjük azt, hogy a központi iskolás gyermekek ujabban magyar szóval köszönnek az utczám Eddig ez ritkán volt észlelhető városunkban, A tanitó urak mindenesetre kellő tapintatról tesznek tanúságot, midőn ily külsőségekben is reformra törekszenek. - A szent-andrási embernek szalmává változott a hombárban levő búzája. Ugyanis, egy ember búzáját hombárba töltvén, nagy csudálkozással vette észre, midőn búzáját eladni szándékozva a hombárból kiszedette s látta, hogy a hombárja fenekén három tömött zsák nyugoszik. Meg volt *) Mult számbeli, kö/,lcmtínyiinkbcn az 5q-ik lapon tetemesebb sajtóhibák történtek, jelesül: 184$ (Vajda haláléve) helyett otv. 1S4Ö; fontosnak es elismertnek helyett oly. fontosnak cs e f e m é v n e k : lent pedig,egy csá.; enne v folytatása tévedésből került a t á r c z a- n k k á 1 e gu t o l s ti o r a b a.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ, M-it ért. Mm, Április. 1878. 2-ilr füzet. KRIZA JÁNOS UNITÁRIUS PÜSPÖK ÉLETIRATA. Szül, 1811 t 1875.

KERESZTÉNY MAGVETŐ, M-it ért. Mm, Április. 1878. 2-ilr füzet. KRIZA JÁNOS UNITÁRIUS PÜSPÖK ÉLETIRATA. Szül, 1811 t 1875. JCLKCCS ^k'iriart KERESZTÉNY MAGVETŐ, M-it ért. Mm, Április. 1878. 2-ilr füzet. KRIZA JÁNOS UNITÁRIUS PÜSPÖK ÉLETIRATA. Szül, 1811 t 1875. JAKAB ^ L E K T Ő L, A. magyar tudom. Akadémia nevében Szász Károly,

Részletesebben

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z.

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z. Ötödik évfolyam. 9. szám. Pozsony, 1887. évi február 26. E Y A NGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA. Előfizetési ár : Egész évre. 6 frt kr. félévre... 3,, negyedévre 1, 50, Effv szam ara : 12 kr. o. e. /VIEGJELEN

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA, 1 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA.

JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA. JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA. ^ S ^ ^ - ÁCHIM ÁDÁM ÉLETE. 1830 SZEPT. 1. 1899 OKT. 23. ÍRTA DR. ZSILINSZKY MIHÁLY. BUDAPEST, LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKIAD ÓH IVAT ALÁ. 1901. HORNYÁNSZKY V. CS. BS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos. VIII. évfolyam. Budapest, l^s évi január hó 8. 3. (653.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

ARÉGEN «kincses Kolozsvár" ismét kincsessé

ARÉGEN «kincses Kolozsvár ismét kincsessé VASÁRNAPI OJSÁÖ, 41. azlli. 19Q2._W. ttwltl i Miként lehet szép női kebelt elérni... _. _:_J L.-.ls«A kebc-l szépsége a nfii baják egyik legelőkelőbbje, melynek sier elírt eredmény rendszerint minden különös

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

junius wrtrr. Jön a főpap, szívben szelíden,,,..., ]. _...

junius wrtrr. Jön a főpap, szívben szelíden,,,..., ]. _... i éviolyam. wrtrr. junius TÁKSAEALMI ós Megjelen hetenkint egyszer, vasárnap reggel. Eltifisetéai 4r : Egész évre 5 frt kr. Félévre 2 frt 50 kr. Negyedévre 1 frt 25 kr. Egyes szám ára 10 kr. Saerkeastttség

Részletesebben

felolvasó ülés. (1903. április 4.)

felolvasó ülés. (1903. április 4.) V. felolvasó ülés. (1903. április 4.) 1. Orgona-ábránd............... 2.»Ének a szelitikhöz. Lohengrin operából, ej6a:dja kiséri 8. Ima.................... 4.»Erzsébet imája«tannhliuser operáb61. előadja

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja. IX. Évfolyam. Budapest 1899. augusztus hó 26. 69. (823.) szám. 9 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyei

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI; Dr. BÁLINT SÁNDOR KOLOZSVÁR, 1899. AZ EGYLET TULAJDONA. GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA. 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

AZ ÁLLATOK VÉDELME" I. évfolyamának TARTALOM-JEGYZÉKE.

AZ ÁLLATOK VÉDELME I. évfolyamának TARTALOM-JEGYZÉKE. AZ ÁLLATOK VÉDELME" I. évfolyamának TARTALOM-JEGYZÉKE. I. füzet. Old Czéljaink. Széchy Károlyné Lorenz Joséphine. 1- Állatvédelem. De Gerandó Antonina. - 1-1 3 A két czicza meg a hamis gyerek. Gyulai Pál.

Részletesebben

Induljunk az életnek!

Induljunk az életnek! J I II. évfolyam. 1922. 24. szám Nyíregyháza, augusztus 13. A MAGVAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyírcsászári, (Szatmár megye.) Minden lapunkat

Részletesebben

* RENDES * KÖZGYŰLÉS *

* RENDES * KÖZGYŰLÉS * MÁSODIK * * RENDES * KÖZGYŰLÉS * * AUG XXVIII SEPSI-SZENT-GYÖRGYÖN * 1887 * 1Ü5738 Nyomatott Ormds Ferencinél (Stein János könyvnyomdász "tóda) Kolozsvárt. A. AZ E. M. K. E. JELENTÉSE. i. Az igazgató választmány.

Részletesebben

PETŐFI-MÜZEUM. Jnlius AugnsztHs. 4. sz. Kolozsvár 1890. július 1. Petőfi a márcziusi napokban. (Első közlemény.)

PETŐFI-MÜZEUM. Jnlius AugnsztHs. 4. sz. Kolozsvár 1890. július 1. Petőfi a márcziusi napokban. (Első közlemény.) 4. sz. Kolozsvár 890. július. PETŐFI-MÜZEUM. KIADJÁK: DR. CSERNÁTONI GYULA, DR. FERENCZI ZOLTÁN, KORBULY JÓZSEF. Megjelenik minden két hónapiba. Előfizetési ára egy év* 2 frt 50 kr. Egy-egy fűzet ára 50

Részletesebben

MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA

MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA ÍRTA SZENDE PÁL BUDAPEST, 1917 A VILÁG KIADÁSA Előszó Első adópolitikai tanulmányaim a Magyar Hírlap 1906. évi augusztus 5., 8. és 14.-Í számaiban láttak napvilágot Adóreform

Részletesebben

A NYOMDAIPAR AZ 1880-IKI ALSÓAUSZTRIAI IPARKIÁLLITÁSON

A NYOMDAIPAR AZ 1880-IKI ALSÓAUSZTRIAI IPARKIÁLLITÁSON A NYOMDAIPAR AZ 1880-IKI ALSÓAUSZTRIAI IPARKIÁLLITÁSON IRTA BENDTNER JÓZSEF NYOMDÁSZ Hivatalos jelentés az»országos Magyar Iparegyesület«-hez. (Különlenyomat a Magyar Ipar 1881. évi 1., 2. és 8. számaiból.)

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor,

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor, SZERKESZTŐSÉG: JBeJlozey'Ut 9 f hova a lap ezcuamj részét illető közlemények kulűondqk. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség npm kiijd vissza. Sohase lehet tudni mitől

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

12 RÖPIRAT. Mikép küzdjünk? Budapest 1882. október 15.

12 RÖPIRAT. Mikép küzdjünk? Budapest 1882. október 15. III. évfolyam 12 RÖPIRAT. Budapest 1882. október 15. I. füzet. Mikép küzdjünk? Mióta az antisemitizmus árja hazánkban is nagyobb-nagyobb hullámokat vert, elvül tűztem ki azt magam elé, hogy nemcsak a nagyobb

Részletesebben

Siófok. 100 éve a várossá avatásig. Városi Könyvtár Siófok 1998. december

Siófok. 100 éve a várossá avatásig. Városi Könyvtár Siófok 1998. december Siófok 100 éve a várossá avatásig Városi Könyvtár Siófok 1998. december A kötetet a siófoki Városi Könyvtár sajtógyûjteményébõl válogatta és összeállította: Dr. Fazekasné Mulesza Olga Krasznainé Szabó

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton. XI. Évfolyam. Budapest, 1091. julius hó I >2. (1012.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Megjelenik minden szerdán és szombaton.! m a g 7 N «'(Mh SZETTÜDÍ

Részletesebben

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

a MÉHÉSZETI KÖZLÖNY" kiadóhivatala Legolosdbb hirdetés! U

a MÉHÉSZETI KÖZLÖNY kiadóhivatala Legolosdbb hirdetés! U MÉHÉSZETI KÖZLÖNY, IV, 1900. Deczem."ber. 12, Legolosdbb hirdetés! U a MÉHÉSZET! KOZLÖNY"-ben. y Garmond soronként 16 fillér. g j0: Egy egész oldal egyszeri hirdetése. 6 kor. fill. \g: Q Egy feloldal.

Részletesebben

Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE

Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE A Ciszterci Rend budapesti Szent Imre Gimnáziumának 1936/37. évi Értesítőjében, az iskola fennállásának 25-ik évében, a 4 76. oldalon

Részletesebben

Iskola-, Zenekari és Hangverseny-hegedűíáSőfóbb REMÉNYI MIHÁLY

Iskola-, Zenekari és Hangverseny-hegedűíáSőfóbb REMÉNYI MIHÁLY II b é rié i ö ze m h Iskola-, Zenekari és Hangverseny-hegedűíáSőfóbb REMÉNYI MIHÁLY a magyar királyi Zeneakadémiai házi hangszerkészítőjétől vehet. R E M É N Y I hegedűkészítési műterme Budapest, Kiráiy-u.

Részletesebben

Ludo M. Hartmann: Az ókor gazdasági fejlődéséről*

Ludo M. Hartmann: Az ókor gazdasági fejlődéséről* Ludo M. Hartmann: Az ókor gazdasági fejlődéséről* z úgynevezett ókor története amaz országokban játszódott le, melyek a Földközi-tenger környékén terülnek el, többékevésbbé benyúlva a szárazföldbe. Az

Részletesebben