Közgazdasági szövetkezetek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgazdasági szövetkezetek."

Átírás

1 ? szám, Szarvas, 1880 évi február 29-én. Kp->/. t-vre. F( : fívpi* i'ilavre. ELÖFÍZE1 ESI ÁR: Egyes szám ára 10 kr. 0 frt -- kr 2 (rí. ÖG kr. 1 frt. 2a kr. MEGJELENIK: hetenkout e y*7,er. vnsarnap. A. 7 rióíizcífsj pen/ck, ugy a iip sieilcrrn rrsrrí ütcto kuziemcnyck a szerk^s toboz SíftTTasr* cwib/.tvptúh:. A nylt-térben minden saruinndsor dija 25 kr. HIRDETESEK iufanjüb áron vcteuick A \i\v ütések az >Árpid ivo.iulmi nyom'j dai iiuiv.-tbr kumrmiu!*, ; 1 Biulap^strn '.ajoih^ v,im:m-a Mmíronv rs (cl. hiviletcst'krt cl ( ívur^t hiníftt si írotiuja ÜaiaN'L írre v z, AMicuieum 1 emelet ; továbbá A. V (. Oiilberger, s<tvithut 3. Közgazdasági szövetkezetek. Sohasem loglalkozlak hazánkban oly élénken a s z ö v e ( k e z e I i ü g v g v e I, mind ez idő szeriül. Nem vonjuk az ez irányban nyilvánuló törekvések önzetlenségé! kétségbe. Mi is azok közé kivá- ; i mink soroztai ni, kik a szövetkezésektől nagy hálást várnak alsóbb néposztályainknál; a k\< birlokosság, kiskereskedők és kisiparosok, ngy nemk álönben a ; m;inkáso-zlá'v körében. Kiég okunk volna tehát I örvendeni a fölöli, hogy eltekintve az elvétve niutalkozó nnigáukvzdeménvezé<ekíől. e u v s z e r r e h á- * * * r o m iránvlun h igyekeznek hazánkban a szövet- ; kezeti intézményi terjeszteni. De mégsem örvendünk, mert sokkal nagvobb aggodalmaink 'amink a kivitelnél mutatkozó nehézségek miatt. hogysem azokat ler-illapilhaliiók\ A mt)si már működési kezdetéhez közelgő Kisbirtokosok országos fv>11i hitelintézeté -nek alnp>zabály>z(tii feladata mezőgazdasági elölegegvlelek. illetőleg szövet- ( kezeteket aiakilani, hogy ídovíd egy nagy hitelhálózat jöjjön létre. melynek segélyével az ország legkülönbözőbb részeiben is felismerjék az önsegély elvét, fölébresszék a takarékosság öszlö lét és érezzék a hitel jölékonv hatását. Kz intézet meg sem indulhat, mielőtt 20 hitelszövetkezettel vagy más lenálló vidéki hitelintézettel szövetséges viszonyba nem lépett. Vezérelvéiül igen helyesen fogták fel kü'detésíikeh amikor egyelőre nem uj szövet kezelek lét esi lésével, liancmii niár fennálló vidéki hitelintézetekkel való szövetkezéssel igyekeztek az üzletműködés megkezdésének föltételét megszerezni. íi meri n e m a k a r t á k p r a e c i p i t á 1 n i a z e g y I e 1 e k 1 é t e s i t é- s é t és úgyszólván r ö g t ö n z ö I t s z ö v e ( k e- ; z e t k szövetségével megindulni. Kz intézetnél a ezél eszköz is eimulai n. eirv n j masasabb f' ez él (dérésére: sztilű- anyja, kútforrása kíván az a hazai hitelszövetkezetek- t 1 nek lenni és a már meglevőket is védszárnyai alá venni. Elve: a hosszú idejű befektetési jelzáloghitelt saját erejéből illetőleg záloglevelek kibocsátása utján nyújtani. A szövet kezelek e hitelt csak közvetítenék, egyébkinl pedig a rövid idejű mezőgazdasági hitelt a erédit agricov-t kielégíteni hinnének hivatva. K ezé! b()l az iiilézel szövelkezeleil pénzerővel is fogná támogatni. A magvar gazdák országos értekezlete, mely az imént emlitell hilelinlézet megalakulása elöli ülésezett, minden kélérlelmii-égel kizáró határozottsággal nyi latkozoli a sz»)\elkezelek terjesztésének szükséií( i sségérol és az értekezlet köréből kiküldött bizottság tagjai az orsz. gazda-áifi e^yt-íilelnél kivívták, hogy c^níiek kebelében egv kíiiöm sz;dv0szlídv állitlatott fel a szövet ke/el i iigv -zamára. mely szíikosztálv feladata c 4 L r y szövetkezeti minta alapszabály nyomán az ország-! ban minél löbb szövetkezetei hozni létre, még pedig nem általános hitel ügy i érdekből, hanem speeialis niezögazda^álii ezélb«"»!. n<«ve/ele-en lalajjavitá>i, gép beszerzési, e-atornázási <n\. szövet kezeteket. A harmadik hhy. hol legújabban a hazai szíivetkezeli iigv le.karolnál iiv(ml : a pe-ti első hazai laka- ' rékpénztíir t^uve-ijlet. mely mull havi rendkívüli köz- * gyiib ; -éu kiinondnlta. hogy az orszáirban, első sorban i pedig Pi*s inegví'»ben. hi lel szövet kezt 4! eked lél( J si teiul, Kz á lal az intézel felhalmozott tökéinek egy részét a ki-ebb birtokos osztály körébe igyekszik hosszabb lekötöttség nélkül juttatni. háljuk, hogy mind a három oldalon a kisbirtokos osztálv helyzetén kivannak segíteni. Az egyik helyen az egész osztályt és annak befektetési és [orgó ; ; hitel-szükse<:leieif. a másikon szintén az egész osztályl. de annak esak bizonyos speciális mezőgazdasági czélokra szükséges hiteligényét, a harmadikon bi- ; zonvos vidékei és a vidék kisbirtokosainak forgó hitel szükségletét tartják szem előtt. Kélséuel nem szenved. Imuv e lörekvés(»k ( k gvtöl I ( i gyik üdvösí^k és hazafias érzelemről lanuskodnak. Csakhogy már előre látható, hogy itt egy veszélyt- í hoz(') eollisio foií támadni, melv a külíjnböző áram-! latokat megbénilandja. Mím-I a nép, melynek érdeké- : ben eselektmtni kivannak, nem tudja, voltakép kik az ő iga/, barátai, a kezdeményezők és buzdilók I-őzül nu'lviknek adjon löbb hitelt, melyiket ajándékozza

2 6 fi meg őszinte bizalmával, Már maga az a bizonytalanság, hogy ki érdemel legtöbb bizalmat, bizalmailanságoí fog kelteni/melyet a kezdeményezők közölteikerülhetlenül támad) verseny még fokozni fog. Meg lesz f ehát nehezítve a fáradozás sikere és a szövetkezeti ügy fogja azt megsmloni! Tovább megyünk baljóslata, föltevéseinkben. Mihelyt három oldalról megindul a szövetkezetek létesítése, "a vetélkedés ott, hol esetleg bizalommal fogadtatik a kezdeményezés, a szövetkezetek minél gyorsabb létesítésében fog nyilvánulni. S eaf sok roszat hord méhében. Kétségtelen, hogy szövetkezetet alakítani nem nagy feladat. A tagsági kötelezettség nem terhes, a kínálkozó hitel-nyerés csábítóan hat, lehet tehát némi ügyességgel és korlesiával a tagok minimumát összegyűjteni és aztán azok számának szaporodását a jó istenre bizni. de az ily szövetkezetekben nincs is köszönet. Mert ily módon nem kerülnek össze amaz elemek, melyek szövetkezetbe lépésre hivatvák, más szavakkal kizárják magukat a szövetkezetek köréből a nép jobb. felvilágosodottabb és tehet ösb elemei, tehát gyönge és hitelérdemesség tekintetében nyomorék szövetkezetek támadnak. melyek a legjobb esetben vegetálásra vannak kárhoztatva, nem képesek maguknak hiteltökéket beszerezni, s ha igen, ugy csak nagy koczkázattal helyezhetik el azokat tagjaik körében. De nem lesz köszönet az ily következeiben azért sem, mert a gyorsan, rögtönözve alakított szöv( k tkezeleknél nem leend a szövetkezeti tagoknak elég idejük azon elveket helyesen kiszemelni, melyek voltakép hivatva volnának a szövetkezelel igazgatni és ellenőrizni. Pedig ettől függ a siker. Mihelyt rosz kezekre bízatnak a szövetkezetek, nemcsak nem lesznek hasznára a kisbirtokos osztálynak, hanem egyenesen annak kárára és még kompromittálni is fogják magát a szövetkezés! ügyel elannyira, hogy évtizedekre lesz szükség, míg a bizalom iránta ismét helyre áll. Nem helyeselhetjük tehát, hogy három oldalról is egyszerre kitűzték maguknak feladatul a szövetkezetek létesítéséi. Ez nem hozhat jót. csakis egészségtelen versenyt keltend, mely nélkül, tekintve a még megoldatlan feladatok óriás számát, nagyon is ellehetnénk. A szövetkezetek ovatosan és kellő megfontolással alakitandók. Tőlük várjuk a takarékosság ösztönének ébresztéséi melyre főleg hazánkban nagy szükség van. Hatásuk nyilvánulna a népnek adósságmentessé tételében, legszembeszökőbben pedig a mezőgazdasági műveltség fokozódásában. A mezőgazdasági műveltség nagy szó ; legközvetlene' b forrása a pénz, illetőleg a forgótőke. Ott, ahol ez hiányzik, a mezőgazdasági műveltség csak üres szó. A forgótőke azáltal idézi e műveltséget elő, hogy a gazdasági vitel tökélyesbiléséhez eszközt és módot nyújt. A forgó-tőke ma már conditio sine qua non-ja egy szebb és biztosabb mezőgazdasági jövőnek. A mezőgazda ma a legjobb esetben sem tud 3 P.o-nál többel földjéből kikapni, pedig %-os, sőt még drágább hiteltőkék is terhelik azt. Ha földjét eladja, ugy daczára elértéktelenedésének, még mindig annyit kap érte, hogy a vételár kamatoztatva többel jövedelmez neki, mint földje, melyet oly fáradságosan kellelt megmunkálnia. Hol itt a föld értékének megfelelő kamatoztatás V Ki érezhet kedvet kisbirtokba fektetni pénzét és a mezőgazdaságnak szentelni életét! Mihelyt azonban a forgó-tőke meg van, egészen más jövedelmi arányokat lehet felmutatni. Pgyauazon birtok 8 10 / 0 -ot jövedelmez. A UK'zöü'azdasáid foruó hitel a credit a^riw i 6 sóinak-dalok. w JEí nv'n, vízen méla csend ül ; Száll velem a könnyü csónak, l)e fülemben meg- megcsendül Vig zaja a zeneszónak... Merengek a holdas ejben, Halkan ingó lombok arnyán, S a leszakadt faieveiben Mintha az én sorsom latnam! i. II. Mint tudtam én örülni egykor A tavasz keló bajain, A zöld mezőben c]melá7,va A futó felhők arnyain, De a természet ébredése Most szivem sebet tépi fel, S a legtisztább nap is nekem mar Csak búmra nyugszik, búmra kel. III. Nem!... nem szakadtunk mi el végkép! Még biztat engem a remeny, Hogy élethajónk összejön még A fajdalomnak tengeren, S mint össnefu'ó két patak : Rönyeink egybeomlanak, FÖLSÜLT - Angol beszélyke. Oláh. Miklós. A hajpor és háromszögletű kalap idejében történt :781-ben. Philadelphia kikötőjében horgonyzott a husz ágyús hadihajó az Arid, Paul Jones kapitány parancsnoksága alatt. A városban sokan vollak, kik e férfiút nem ösmertek; ezek közé tartozott e rajz hőse is, Wilson Ben, fiatal! életerős huszonöt éves matróz, ki nem rég velte el feleségül a szegény, de bájos, tizennyolc?, esztendős Gray Susannát. A lány kezét egy másik matróz is kérte: John Whrigt, ki minthogy kikosaraztatott, haragudott szerencsésebb vetélytársára. s elhalároztn, hogy azért bosszút fog rajta állani.

3 67 colé kielégítése roppant fontom szükséglet összes birtokos osztályainkra nézve, és mert ezt tekintettel a kisbirtokosokra, a szövetkezetek nyújtanák, utóbbiak léte-ülésük esetén oly tényezőt képeznének mezőgazdasági életünkben, mely alapjaiban megjavítaná jelenlegi viszonyainkat ; fokozná a fold értéket és hozadékát, emelné a mezőgazdasági műveltséget és állandó \ \ izs volna a gazdasági hanyatlás miatt oly sokszor mutatkozó ínség ellen. Mi a hazai viszonyokat tartva szem előtt, termelési eszközök javítása alatt érijük : a magnemesitésl melyről most kisbirtokosaink forgalmi hitel hiányában még nem is álmodhatnak, mert a termelő az általa produkált legszebb minőségű magot js eladni kénytelen és a legsilányabb marad számára jövő évi nővén veinek * záloga * és biztosítéka gyanánt; O t? továbbá a fuekék, vesszőboronák, és egyéb rósz gazdasági eszközök helyett jő vasekék, vasboronák sat. beszerzését és alkalmazását, aztán az eddiginél jobb igás jószág vételét és m-vetését sat. Mennyire járulnának az itt csak röviden ismételt reformok is a kisbirtokok nagyobb jövedehncv,őségéhez! A bevételi források pedig tetemesen szaporodnának azáltal, hogy a forgó tőke segélyével a kisbirtokos marhaállományát növelné talaját az attól nyert trágvaval javítaná, eg-yes mezőgazdasági iparágakat okszerűen gvukorolna < - * sat. A..credit; agrieole* annyival inkább pleí-tdemcv a mez íüazdaságnak, inert a mai kor jelszava : minél töbih. minél olcsóbban termelni! E jelszó valősulása azonban sok olcsó forgó hiteltől várható. Ott, hol az hiánvz-ik. a sze^énv <7. C gazda akaratlanul rablóuaz»!aságol folytat, - mert nem pótolhatja -i föld kihasznált erőit és kénytelen nélkülözni mindazt és megfosztani Ben, miután idejét a kikötő egyik haiójan k;tf>1 te, kilépett a szolgálatból, hogy az Arielhez szegődjék, ama vitéz férfiú parancsnoksága alatt óhajtvan lenni, ki Richárdot, az angol Terapis* fregatt kapitán at megverte,,while his ship was in ílames, was settün had eríed: Jf avc cannot do hetter. wiltank alongside!* (, mig a hajó langban állott ekként kiáltott föl; ha más jobbat nem tehetünk, sülyedjünk ezzel együtt a tengerbe!*) Midőn Wright, ki sem Wilsont, sem a kapitányt, Paul Jones-t nem ismerte, megtudta, hogy az előbbi az Arielhez szegődött, ő is fölvétette ma -at a legénység soraiba. A ket uj matróz azonban a kapitanyt ekkor sem láthatta, mert ő távol volt, s csak egr hét múlva kel ett visszatérnie. Nehany nap múlva Wright, egyik barátja ajánlásra, a hirtelen me/beteg dett segédkormányos helyébe választatott, s minthogy annak az is feladatai közé tartozott, hogy a le génységet, ha elmulasztanak valamely kötelesség teljesiteset, a kötéllel vagy épen a kilenczfarku mec^kaval megkorbácsolja, azt volt legfőbb vagya, hogy a férfit, kit gyűlölt, mert el vitte orra elől a tszep Susannat, egyszer kedvére megkorbácsoltassa. Egyik napon a legénység egy resze szabadsagot kapott, azaz megengedték nekik, hogy a szara/földre menjenek. Kste 9 órara azonban mindenkinek kölelesscge volt mar a hajón lenni- Wilson folyton figyelemmel kisérte Ben léptéit, lesve az alkalmat, midőn bosszúját rajta kitöltheti. Szerencsctlensegere Ben félittas állapotban volt y ura előtt nehany perezczel, midőn megindult a kikntőbe, de útközben betért magát mindattól, ami a nagyobbmérvü és olcsóbb termelés lehetőségét nyújtja, Mi igy fogjuk fel a credit agricöle-t s azt szeretnők, hogy az ily czélu hitelt szolgálják a szövetkezetek/] Maradjon a szövetkezeti ügy egy kézben, legyen az a»kisbirtokosok országos földhitelintézet*-ének ügye, mely intézetnek anélkül is hivatásszerűen korolláriumát képezendi. A szarvasi fögymnásittm keletkezése, fejlődése s jelen nlfapofa. Vázolta: Tatay igazgató. (Vége.) István, Ebben a kormozgaíó tilokzatos gondolatban gyökerezve a lelkes V 1 a e skó 1 s t v á n, akkori esperes, 1854-beu győzelmesen kezdeményezte és a hirtelen elhuny Inak axinie telire termeli hazafias utódja II o r v á l h H á m u e ben végrehajtásig érlelie a nagy esptrpsség abbeli nagy elhatározását, miszeri. t a szarvasi ftigymrmsium időszerűbb megalapithalása javára a már lélezö földalapitványhuz és a népességi járulekukból remé hetö jövedelemhez. önmegadóztalás ulj in. évi a200 (rltal járul Ehez hozzáadván Szarvas varosa és egyesei csal lakozó ajánlatit, közel 7000 frl lön nyerve, oly összeg, mely szerem* tanári fizelések mellett le- Jielövé telte egy leljes Feji*»! tsé<rü gymnasiutn fentarlását és eredménye/ni se^üé azl is 4 miszerint az intézel összes jövedelme nlobbi években frl felé jár. * * Itt kimarad ez érdekes közle n *ny középrésze mint a melynek a delphine-korcsma'ia, bo! a korcsmaros egy üveg pálinkát nyújtott neki. Az ifjú magasra emelte a szeszes italt, s ionhangon lcialta: - Paul Jones kapitany egészségére! Aztán elhagyta a ha>at, de nem mintha mar a hajóra akart volna vissz-menni, inkább mas korcsmába indult. Sotrt cj voll, ele az ab'akböl kisugárzó fénynél lathatott egy széles va lu, középtermetű alakot, ki felöltőjébe burkolva, határozott vonasu arczan a tetszés és a szigor je- 1 dvel latszolt öt vizsgálni. - Megálljon jó ember! kiatta rá az idegen, kezét valh'ira té/e; hogy hivjak ont, s melyik hajóhoz tartozik? Nevem r Nos, Ben Wilsonnak hivnak, s az Arielhez tartó/ m. De legyek átkozott, ha tudom, hogy ön ezt miért kérdi en tőlem. - Ideje, hogy visszatérjen hajójára. Kellemetlenségei lesznek, ha ezt nem teszi. Menjen! jah. haj, az mind igaz, de én meg nem vagyok készen; hát nem latja? Jöjjön I Önnek a hajóra kell mennie I S az idegen keze megszoritá Wilson vallat - Bocsásson el! kiáltott boszankodva Wilson, de a másik csak mosolygott, s annál erősebben tarta. Ben mc akarta ütni, az idegen kipariroztá az ütést: dulakodni kezdtek. Ben minden erejét összeszedve küzdött, de az idegennek bámulatos ereje és ügyessége volt, n egyik p'lianatbatl hirtelen fölkapta hátulról, s a nélkül, hogy Ben rnagat kiszabaditha'ta volna a vasmarok szorí'asa alol, föl-

4 közlését a t, szerző nem farija időszerűnek, Vazolfaíik abban j az iskola 25 év elöl! megindult belső szervezkedésének, eleinte nem ; minden vajúdás nélküli folyamain, feltüntetve a kővel kezei főpontolcban : az iskolaház, koron kin ti töredékesebb rendezés és szerelés után, vég lé re a nevelési ezelnak megfelelővé tétetik j újraépítés által : a tanárkar a 12-es számra kiegészíttetik, s időről-időre fiatal erőkkel ujihalik : az osztályok lelj esett el- j killönöztelnek H tanlolyam szerint ; a íanarkar lámogaltatva ; egv csupa dologérlő és ügyszerető férfiakból álló isk. tanács» által is, magút évről-évre keresztiilhatóbbá fokozza, haladván tóduló ösztöndiji s egyéb ezélu alapítványokban és adományokban, s végre az iskola évi írt; felé járó jövedelmében nver vala konkrétabb kifejezést. *) * # * A vázolt fejlődés eredményeül immár a szarvasi főiskola jelenben kövelkez"; áunpoiol mutat : (Izélj a és szervezete szerint az egy teljes VIII osztályú főgymnasium, egy a felsőbb osztályokkal függeléke.«tanítóképzővel továbbá egy zeneiskolával és tornával, mini mellékintézelekkel. Tannyelve és nemzeti iranya szerint, de min- A szarvasi fogymnasium ópiíleteji íuínt volt, A szarvasi íogynmasium Opülete jelenleg, a tantervek ezéls/erüsrgeben. tudományos önképzésben, a neve oi halas céltudatosságában és egy központ-felé irányulásában : -- a könyvtár rendeztetik, a muzenm felallittalik, és a gyüjteinények évenkinti rendszeres gyarapitásahoz pénzalap letesittelik ; az érettségi vizsgalatok intézménye behozatik : meuék intézetek* olyanok, melyek a gynmasiumi tízéi előmozdilásara szolgálnak, [étesiletnek és a nem olyanolt elejtetnek : a falak közt szemle't intenzív habidás a közönségben többríiulöbb érdeklődést kelt, mely az iníezei exslentiv Imladnsaham l'ökiut a tetemesen szapnrodo népe>ségbeu s mindinkább den* ugv a szarvasi földesuraktól, mind az egyházi és egyél) testületektől eredeti, alapító levelekben foglak kikötés értelinéi hen is m e r ö b e n m a g y a r jeli e g \\ : jgy,>], a I mull tanévben m tanuló koziil magát nem magvamak esn~ pán 6 egyén vallotta, A mi a tantervet illeti, ez lé- *) időszakban működik a* ö szerved. s magasabb paedagogiai hatfeávm ték. Tatay István ur, fó'gynmasm muriknak jelenben is nagvmunkásságu tanárja s igazgatója. Hogy a korszakalkotó a kon meivbmi működött» folyton működik is, törlóneaní álnezetben, mim in',, nem adja: a/.1 dolog termvs/clctu-l iogva teliben imloknlt. ' s, y

5 69 nyege szerint azonos avval a rendszerrel mely a magyar ev. egyházegyelemtöl 18ö0-ban, az Rnlwurf-nak hazai viszonyainkhoz átidomitásával megál 1 apit.ialván. 18ö9-ben ngvanaltól ál nézeten., hozzáadva időközben történt némely alkalmazkodásunkat elutasithatlan követelményekhez. Ez alapon az o k- t a t íí h t a törzs- és mellékin!őzeiekben végzi 12 rendes és egy segéd gym. tanár és négy mellékíanerö (torna"', zene-, ének- és sz píráslanilásra) végre két kateehéta. igy összesen 19 tan férfi, nem számítván a négy algymnasiami osztály óvójául beállít olt ugyanannyi érettebb ifjút. A rendes tanárok fizetése összesen 12? 9(52 frl ; az egész tanszeméi yzeté, már t. i. a melléktanitókét is betudván frl. A bekeblezett ifjúság 1 é t s z á m a a tavaii 405-röl a f iki tanévben 490-re szökkent. Az ifjúság t e v é k e n y s z e 1- lemét a kötelező oktatás terén feltüntethetni a múlt évi zárvizsgálaíok következő számaiban : 1-1 (5 megvizsgált egyén közül más pályára vagy ismétlésre uialíatotl 30, jó vagy elégséges osztályzatot nyeri. 215-i, jelest 152 : a 44 mai.urizált közül fjedig képesitietetl mind, még pedig kitűnőséggel és dicséret lel 21. jóval és elégségessel 28. K szerem megméri magái az egyleti téren is, a mennyiben tavai az öoképzöben részt vett 110, a dalegyletben 138, a disztornában 120. Öszszefügg avval az ugyanakkor oszlói! ösztöndijak és jutalmak száma is, mely ha a nem saját ösztöndíjakat szintén lolveszszük és a 17 egyén közt részletekben elosztott banya kerületi ösztöndíji ugyanannyi julalomnak számítjuk. tavai összesen 90-re rúgott. Az is k o 1 a f e n t a r t á s i a 1 a p ját képezik : a) 122 hektár szántóföld, mintegy )0 frtnyi értékkel; b) pénzbeli alapítvány, tőkék. kötelezvényekben és kihelyezett készpénzekben, összesen 1 UU)00 frt: c) supplikáczió, megfelelő mintegy 1000 frtnyi évi jövede'emuek; d) egyház-egyetemi és kerületi adományok, (^megfelelők évi 400 írtnak; emelte a levegőbe, s igy vitte a hajohoz, melyből rehany ölnyire, hol mar matrózokat is látott álldogálni, leteve, s kacz <gva tíint el az éjben. Mielőtt Ben utána futhatott volna, a kormányos es a többi matrózok elosieltek 5 ví.sszatartóztatak. Szerencséd Ben, hogy most visszajöttek mert to abb egy perczig sem vártunk volna read. Nem lennek én most itt, ha az öreg Nikk, vagy kicsoda, el nem hozott volna, válaszolt Ben. Bizonyosan valami polgár, velek a matrozok. Láttuk ugyan, hogy valaki fogott, de a sötétben nem vehetők ki, hogy ki volt! Ugyané pillanatban lepett be a kormányos segedje, Wright, ki az egész dulakodasi jelenetnek tanuja volt. a ne kül, hogy az ismeretlen arczat lathatta volna, leivel egy irányból jött. r. Én voltam az, mond Wright, a ki Wilsont idehoztam. ü engem a delphinnél megtámadt, minthogy fölszólítottam térjen vissza a hajóra. S kénytelen voltam ot elbocsátani. miután, majdnem a hajóig hoztam, mert attól féltem, hogy keresztülszúr. Wilson nagyon megfogja bánni, monda a kormányos, hogy fóllebbvalója ellen tamadt, mert haditörvényszék elé állítják, s talán meg is korbácsolják. Attól én is tartok, jegyzé meg az alattomos Wright, mig szivében élénk örömet érzett hogy boszujat mégis csak kitöltheti. A kormanvos, ií» és matrózok, kik látták, mint hozta e) az ifjúságtól rendszeresen szedett évi járulékok, n. m,: tandijakj alumniumi pénzek sat. egy a népességgel arányban mozgó és igy 17 év óla igen tetemessé vált jövedelmi forrás, mely tavaly több mint 18,000 irtot hozott, mi legalább hatszorosát teszi azon pénzek évi összegének, melyek hasonló ezimeken az ifjúságtól 25 év előtt szedettek. A felsorolt ötféle alapokból tavaly volt összes évi j öve d e 1 e m frt; szemben vele az évi kiadási összeg 25,900 írtra rúgott. Van az iskolának saját, meglehetősen az oktatási ezélhoz alkalmazott emeletes háza, földszint ós emeletben ily alakkal, ha p é j szí dél. -kel. mely áll a város főhelyén a Körös közelében. *) Van az emeletben. mint a mely magassága és világossága állal kielégilöbb, 7 nagyobb és leél kisebb, összesen 9 tanterem, amazok egyenként 54*9 '"! méter és f] méter nagysággal. -- s azonkívül kellő közepén egy az algymnasivuuol a felgymnasiumlól elválasztó diszterem 165'H p m. és 885*47 i j m. nagysággal. nem számit vári a karzatot: a földszinti részen pedig van egy tanterem (praepar.) 5 gyűjteményi terem, egy nagy alumniumi terem. () tanári lakószoba, 2 konyha. 2 cselédszoba, tehát fent lent van (erem. szoba, konyha, összesen 27. A tiz tanterein egyike, 8 szárnyzongorával és egy fisharmoníkával zougoraiskolául szolgák Van továbbá alant hármas futásu folyosó, mely középütt az alumn'um terme elölt, az emeletekbe vivő két lépcső közt oszlopcsarnokká higul Egy- *} Lásd képeinket, melyek küziil ax egyik a renovál id előtti épületet, mig a mrúsik a már renováltat mutatja. V jelenlegi épület liomlokirata a/.onhan nem az, mely képünkön tévesen áj, hanem a következő : *l*ogynv iuutuui, Kmelte a békési ág. hitv. espen%s«: g. 18,2.* amaz alak Bent, nem vehettek ki semmit a sötétben, s igy elhitték, hogy az Wright volt. Mihelyt a legénység a hajón teljes szamban volt, Wright megtevé jelentését, hogy ót Wilson megtamadta, s megverte. Wilson tagadta, és azt mondta, hogy neki egy polgarral volt czivakodiisa; de nem hittek neki, s megkötözve tették a foglyok kamrajaba, hogy ott várja el, mig a haditörvén vszék fölötte itélni fog. A hadi törvén vszék összeült *> o másnap, mikor a hajóra jött a kapitány is, Paul Jones, kit azonban Wilson, minthogy a börtönben volt, nem láthatott. A kapitany tekintete sajátságos volt. midőn a haditörvényszék Ítéletet kihirdették: ex szaz korbaesütés volt a meztelen hátra, a kilenczágu macskával Az Ítéletnek mas nap kelle végrehajtatnia. Midőn az idő elérkezett, a kormányos-segéd hangja végig dördült a hajón: Minden ember a födelzelre! jelen lenni az Ítéletnél Az őrmester fölhozta a foglyot a födélzetre, s levette kötelékeit. Aztán egy ferdén fölállított racsozathoz oda kötötték labait, szétfesiite ték karjait, Ott állott tehát meztelen háttal, a düh és szégyentől piros homlokkal, mig szemei az igazságtalan büntetés következtében, dühös villogással forogtak körül Följött Wrig' t, ki alig rejtbeté örömét vs a kezében tartott macska-korbács köte'eit kedvtelve simogata. Kezdje meg a kormanyos-segéd! szolt a kapitany. Wright magasra emelte a korbácsot, de abban a pillanatban, mikor le akart sújtani, fölhangzott a kapitany szava; Elég! Megállj! Nyomorult! S olvan helvzetet von, lr^y Wilson Ben mr'iáthata» r ' r»,1

6 egy kisebb ily vestíbulum van a lépesük feleli a két emeleti részen. Az udvar nagyobb része ligetelve van. a/, ifjúság óraközi használatára meleg időben. Az egész udvar nagysága Hl m. Van továbbá, bár nem saját telken tornacsarnok s a Körösön uszó-iskola, mindkettő felszerelve. A gyűjtemények mind átnézetes szekrényekben a bolthajtásos földszinti szobákban vannak elhelyezve. A m l g 1856-ban, a jelen igazgató kezdeményezése folytán, felállított természettudományi muzeum első szakszerű rendezését néhai Dorner József tudományos szorgalma által nyerte; s hogy utóbbi években azt szintoly tudományosan, mint buzgón Ghovan Károly fejleszti, köztudomásu dolog, különben egy nagyobb és kisebb szobában a múzeumi gyűjtemények jelen állapota ez : Önállóbb fizikai készülék van 154; ásványtani darab van 1185; állat (faj) van 372; állattani fali kép 15; növénypéldány (faj) 1500 (ez utóbbi Korén István gyűjteménye.) A könyvtár, magában foglalva földrajzi és régiségi gyűjteményeket is, áll csinosan rendezett két nagyobb és egy kis szobából, hol is a felső nyilt köuyvrekuszek és az alul levő (oliumszekrények kőzt kihúzó fiókok tartalmrzzák a pénzeket, melyeknek száma ÍKK) (egyéb régiség kevés). A földrajzi gyűjteményhez tartozik 3 glóbus, 60 falt mappa és atlaszok, 25 mii, A könyvtár maga rendszeresebben e'őször 1850-ban néhai Lukeseh Flóris tudományos gondozása mellett felállíttatva, fejleszletelt és mostani helyiségében 1X72 óta szakszerűen rendeztetett Zsilinszky Mihálvtól, kinek könyvláröri utódja Mihalíi József a nagy fontosságú müvei szakértelemmel folytatja. Az ö leírása szerint annak jelenlegi állása K-féle szakosztályban követ kezö: L theología, 11, jog és államiud. Ili. matli. természet. IV. filosophia, V. történ, és fóldr. VI. nyelvészet. VII. szépirod. YJfí, folyóiratok és vegyesek, ~ összesen VdHí mii, 9819 kötet. Azonkívül van az öuképzöi könyvfarban : 337 mü, 540 kötet. arczát. A fiatal matróz ra vetett egy tekintetet, aztán elpirult, s ismét elsapadt. Kapitany, dadogá, én, én, oh istenem, ön akkor éjjel én f lig reszeg voltam, de nrnst megismertem önt; ön volt az, a ki engem a delphinenél erővel fogott meg. s hozott a h ijóhoz. Igen uram, én, isten a tanúm, nem állottam volna ellen, ha tudom, hogy az ön, a kapitány a sir Paul Jones. Eleg, megbocsátok neked. Aztán rászegezte sasszemeit Wrightre. ki észrevevé, hogy turpissága kiderült, reszketve hajolt meg. - A haditörvényszék csak tré r a volt, folytata a kapitány, látni akartam csak, hogy ez a haszontalan Wri ht elég vakmerőbe egész végig jatszani azt az aljas fondorlatot. Wilsont bocsássátok szabadon, s kössétek őt a helyére, s vágjátok rá kerek tizenké korbácsütést; allá aról iecsapatik, * a hátsó őrök közé soroztatik. S haszontalan magaviseletének legfőbb büntetehe az, hogy a hajó valamennyi emberének megvetését vonta magara. A parancsnok szavai teljesültek. Wrightnak olyan keserves helyzete volt a hajon, hogy egyik cjjcl szökést kísérlett meg. Midőn mar a vízben volt, s úszva a part felé igyekezett. a hajó őre észre veszi ot, s visszatérést parancsol, s midőn ő nem engedelmes'.edett, keresztül lőtte, Wilsont pedig az esemeny. hogy a grog hatása folytan saját kapitanyat akarta megverni: annyira meghatotta, hogy foilbgadta miként szeszes italt többé sohasem iszik. S fivrailas.it s/.q> reu:-t';ie inmicve ni'ndvéjig- me^taftotta. Ezekben vázolván az intézel jelenéi, befejezésül megemlítjük, hogv a jövőbeli virágozhalás egyik föfeltételeként. épen most foglalkoztatja lelkes főiskolai tanácsunkat egy tanári nyugdíjalap megteremtése, honnét a rokkantabb tanerők nyugaimazásával időről időre lehessen a fögymnásiumi bel életbe ifjitó elemeket, behozni.*) H I R E Vasutunk végre valahára a befejezés stádiumán áll A sínek az egész vonalon lerakvák, s általában, csekély kivétellel a lényegesb építmények készen állanak. Mint illetékes helyről értesit.enek. legkésőbb ápril hó végén a forgalom megnyílik. Dr. Krecsmárik János, a jeles fialal nyelvtudós, városunk szülötte, ki különösen a keleti nyelvek húvárlásával foglalkozik, városunkba érkezett, s egy nagyobb szabású nyelvészeti mü befejezése ezéljából hosszabb ideig körünkben fog időzni. Eljegyzés. Benczúr Sándor út, Temesbuttyini urad. gazdatiszt a napokban váltott jegyet Öcsödön Kornéli Mariska kisasszonnyal, Kornéli Sándor orvos úr bájos leányával. A frigyhez jó kivánatunkat füzzük. A casinó ifjabb tagjai, hir szerint közelebb a casinó helyiségében t u n e z e s t é 1 y I fognak rendezni. Ez estélyek a múltból bizonyára jó emlékezetben vannak a közönség előtt, s igy a tervbe vettnek sikere kétségtelelenül teljes lesz. Hymen. Városunkban közelébb tartá eljegyzését Makrav László kereskedő ur Szolnokról, Rülley Antónia kisasszonnyal. Nyáesik ; Soma helybeli kereskedő ur szintén a napokban jegyezte el Mázor Vilma kisasszonyt. A szarvasi casi ;ó-eg esület 10. évi alakulási ideje ápril hó elején jár te Az njjaalakulás tárgyában márezius ls-án tarlatik közgyűlés. Az edd ; gi tagok már is nagyrészt a'ájegvezlék magukat az ujjáalakulási tervezetnek, s igy a Casinó jövő fennátlá^a biztosítva van. Megenyhült a!őíí vidul a határ ; s te újra itt vagy óh pocsolya, sar 1 Zenglieijü'c Tompa ismeretes verséi egy kis indokolt ferdítéssel. Járdáinkon járni, valódi kin, olyannyira fedvék sikamlós sarral. Elvárjuk az illetékes közegektói, miszerint valahára már elrendelik a járdák tisztiüatását, amint az Púmtól Kutyabagosig mindenütt szokásban van, csak nálunk nines. - Szeghalmon hi/.onyos Orbán Sándor nevű kántornak az a passiója, hogy az iskolás gyermekeket agybn-főbe veri. Ily hirek hallalára mindig eszünkbe jut Pestalozzi azon mondása, hogy a botot, melyet a tanító tanítványaival szemben használ: a tanító hátán kellene eltörni. - A magyarosodás egyik jeleként tekintjük azt, hogy a központi iskolás gyermekek ujabban magyar szóval köszönnek az utczám Eddig ez ritkán volt észlelhető városunkban, A tanitó urak mindenesetre kellő tapintatról tesznek tanúságot, midőn ily külsőségekben is reformra törekszenek. - A szent-andrási embernek szalmává változott a hombárban levő búzája. Ugyanis, egy ember búzáját hombárba töltvén, nagy csudálkozással vette észre, midőn búzáját eladni szándékozva a hombárból kiszedette s látta, hogy a hombárja fenekén három tömött zsák nyugoszik. Meg volt *) Mult számbeli, kö/,lcmtínyiinkbcn az 5q-ik lapon tetemesebb sajtóhibák történtek, jelesül: 184$ (Vajda haláléve) helyett otv. 1S4Ö; fontosnak es elismertnek helyett oly. fontosnak cs e f e m é v n e k : lent pedig,egy csá.; enne v folytatása tévedésből került a t á r c z a- n k k á 1 e gu t o l s ti o r a b a.

7 71 lepetve e jeleneten,- mert tudta jól hogy o zsákban búzát az odatöltéskor n< rn lett. De még nagyobb lön ámulata, uiidön a zsákot kioldván látta, hogy abban buza helyett szalma van. Nem tudván elképzelni a természetes okot, víiszagondolt minden előbbi cselekedeteire, mert azt Int te: hogy Isten büntetésből változtatta el búzáját szalmává s tán fel is fogadta, hogy ezentúl soha nem fog még esak véteni sem felebarátjának, nehogy Islen az ő mindenható erejénél fogva még nagyobb csudát cselekedjék vele, Azonban mi történt? az ö oldalbordája a büntetéstől valé félelmében eliszkolt a háztól, olt hagyva férjét, olt gyermekeit s csak ekkor jött a jóhiszemű férj azon gondolatra, hogy bizony a három zsák búza Íczikhez vándorolt s a szalmával tömött zsákok, csak azért tétettek a hombár fenekére, hogy a hiány hamarjában észre ne vétessék. Talán, ha a megszökés nem történik, a mi jó emberünk máig is azon meggyőződésben van, hogy: e csodás átváltozás a jó Isten büntetéséből származott. (Z. K.) Kondorosról irják lapunknak, hogy a községi temetőt f. hó 18-án szentelte fel Garzó (lyi^a gyomai lelkész ur. Ugyanekkor tétetett örök nyugalomra Bodzás János kondovosi lakó?. Békésen Szegedi Mihály színtársulata működik f. hó 1.7-e óta. A társulat négy hétig szándékozik Békésen tartózkodni, s azután a megye többi városaiban tesz kísérlet el. A szarvasi takarékpénztár által f. hó 10-án tartott évi közgyűlésről mull számunkban hozott közleményünket odá bővítjük, miszerint nem csupán az intézeti pénztárnok és titkár fizetése emeltetett 100 frttal ; hanem, amint azt a méltányosság hozza magával, a könyvvezetőé is. Ugyan-e közgyűlése í jótékonyczélokra összesen 254 frt utalványoztatort, w Ív összegből a helybeli.óvoda 104 frlot, a főgymn. tanári nyugdíj-alap (30 frtot, a fögym. tápintézet. (30 frlot. a honvédmenház alap 30 frlot kapott. Megjegyezzük, hogy a szegedi árvízkárosultak javára a vész után 300 frlot adományozott a pénzintézet. Eszerint a lefolyt üzleti évben takarékpénztárunk jótékonyczélra összesen 554 frlot adományozott, mely nemes tény önmagában hordja dicséretét. Nazarénusok Csabán. A nazarénus vnllás Csabán is terjedni kezd. Először Orosházáról cs Vásárhelyi ől áthozva, a szöllökben hódított híveket, most azonban már a városban is. különösen a szegényebb sorsunk között gvakoriabhak kezdenek lenni az áttérések. Az illelök o, einíe titkolóznak azzal, hogy az uj vallásra tértek, de lassanként megszokják a megrovás! és gúnyt, mit rokonságuktól és ismerőseiktől lurniök kell, s nyiltan is bevallják nazarénus vo 1 lukat. A józan csabai nép erélyesen lép fel ez uj vallási irány emen, s a kik elfogadják ez államveszélyes hit-elveket, nagyobbára a tnlbuzgó vallásosság áldozatai. Sokan vannak Csabán az úgynevezett Jábliások." a kik iskolázatlan eszökkel a szentírásnak adják fejőket, s a nép alsó rétegei közt nagy lekinlelyre tesznek szert. Ezek azután, a kik gyakran vallásos dolgok felett a papokkal is vitába bocsátkoznak, híi plántáló! az uj eszméknek/ Midőn a Bán falva-vidéki méhész-egylet megalakult : az egyesek vagyonosodásának előmozdítása lebegett az egyleti tagok szemei előtt. Tagjai azért tömörültek, hogy legalább az egyszerű n<>p javára nyithassanak mellékes jövedelmi forrásokat. S nem csalódott az egyesület, midőn a méhészetet, mint eme hazánkbari még eddig fejletlen iparág müvelését tette czéljává; nem csaló.lőtt, mert a czélszerüen űzött méhészet épen a köznép között naponta nagyobb tért foglal s naponta többeket nyer meg ezen iparág pártolóiul. Az ezelőtt három évvel vidékünkön is elvetett mustármag erős lat haj toll. az egylet életképessé fejlődül I: : hogy megkezdett munkáját folytatni, feladatát megoldani, a jövőben még képesebb legyen. Hogy azonban az egylet czélját érhesse, feladatát a közönség igénye nek minden tekintetben megfelelően oldhassa meg : ugy a tagok, mint a müveit közönség általi támogatásra van szüksége, annyival is inkább : mert kellő támogatás által czélját könnyebben és gyorsabban elérheti. Gzélja eléréséné] nem kímél áldozatot : időnkénti gyakorlati előadások, vándor-gyűlésekkel összeketölt kiállitások, újból pedig a Banfalván felállítandó mintaméhészet által igyekszik terjeszteni a haszonméhészeti ismereteket, hogy azután az ismeretek hasznothozó tudássá fejlődjenek. Felhívom azért egyletünk tagjait, s a müveit közönséget, hogy ne tagadják meg tőlünk ezulánra sem anyagi és szellemi párt fogásukat. Minthogy pedig egyletünk ez év május ho napjain Szentesen tartand kiállítással egybekötött közgyűlést : első izben is anyagi támogatásra van szükség. Felkérem azért az egylet tagjait, hogy hátralékban levő tagsági dijjaikat az ez évi tagsági dijjakkal együtt mártlus hó 15-ig, egyleti pénztárnok Hzalay József úrhoz Bánfalvára postai utalvánnyal beküldeni ne késsenek : hogv mind a gyűlés költségei fedezhetők legyenek, mind a mintaméhészet kellő időben felallitathnssék. Mindenek felett felkérem pedig azon tagtárs urakat, kik az 1877-ik évbe.) leltek egyletünk tagjaivá, nyilatkozzanak a fenni kitűzött határideig a felöl is, h i váljon a követke/ö 3 évre akarnak-e egyletünk tagjai maradni? nehogy a hallgatást maradásnak I -gyünk kénytelenek takinteni s a szerint számítsunk parüogásukra. Nem kételkedem : lv>gy sikerkoszoruzta 3 éves munkásságunk az eddigi tagok kebelében továbbra is támogató részvétre ne tala'jon : sőt hiszem, hogy azok közül is, kik eddig visszavonultak az egylet kebelébe lépésiül: többen leendenek egyletünk tagjaivá, azon meggyőződés által vezéreltetve, hogy egyesek jóllétre emelése állal a közös haza jóllét i f elömozdilni mindenkinek honpolgári kötelessége, tudván, hogy ki valakit valamely hasznos foglalkozás megtanulhalására segít : több jót gyakorol, mint a ki élvezőkéi; elégil ki. Felkérem egyúttal még arra is a tagtárs urakat, általában a méhészet, minden barátait : hogy méhészeti kiállításunkat, minél több tár<íygy< r, l gazdagítani szíveskedjenek. Egvleli tagsági dijjak mint eddig : nlnplló tagok 25 frt élethossziglan. Bendes tagok 2 frt, pártoló tagok 1 frt 3 évi kötelezettséggel, Mély tisztelettel vagyok Bánfaiván február 20 Nagy % s i g m o n d, egyleti titkár. Igalány. K o v á c s í m v e, egjicü ehtok. Felhívás a Bálifalva-vidéki méhész-egylet tagjaihoz! h a nagyérdemű közönséghez! Minden állam jólléte egyesek jóllététől függ, - Minél gazdagabbak valame'y állam alattvalói, s minél inkább képesiivék az állami adók fedezhetésére : annál inkább növekszik az állam ereje, annál biztosabb más államok közti fennállása. Megfejtébe a jövö számban. A m I* & mull számunkban közlött talány megr r. r. r. i. i m,., 4,, yf f fűtésé ;,A p r u p o. c V. V s.<»\ V* V Felelős szerkeszlö és kiad) tulajdonos: Mi(>o* Noiua. ismii

8 jjm J k niaháne ioiiixa művésznő Kedvenc«arf/poia, Ezen arezpor vegytanilag tokélesítve, minden írtalmas szerektől mentes és oly kitűnő tulajdonságokat egyesit, hogy minden eddig a kíil- és belföldön készített porokat sokszorosan felülmúlja; nagymérvű fed ereje az arezot az időjárás kellemetlen befolyásától megóv a, a* arcának és a tesnzinnek iíju és természetes színezetet kölcsönöz, ugy hogy a legélesebb szem sem képes a port rajta észrevenni, mely kitüno hatásaiért Blalláilé Llliza as^/onysííg következő sorokkal tüntet:e ki: Tiszl. Míiller J, L.> ezelöit Vadász Ferencz özv. utóda, illatszerész urnák HUJ JAPESTKK. A Potulro (lo Serail. melyet ón feltalált valóimn kiti'ms és lioinébon pnrathni. mert nemcsak az are/ou láthatlan és tartós, de egyszersmind rendes használatnál ai talmatlanwíga íiltal n/are/ra oly különös jótekoin hatást gyakorol, a minőt még eddig semmi féle arezporuál nem fnpa^/taltam, mely kiváló tulajdonságáéit jövőben mint kedvenc/, arwporonmt kizarnlag lógom használni, és meg v.igvok győződve, hogy íclnui Ihatatlan jóságáért általános elismerésnek fog Örvendeni, Tisztelettel BLAHA LOUIZA. Az illutászat terv«jelentékeny párisi kitűnőségekkel való öss/ekutte'e-eim íolytan sike nlt a vi lághitii és íohitte hatásos ^Cl'PMO Pompael(HH, t* eg eredeti iisztaligában és erejében eidaliiunmn. V./.. /un s/*i\ miivel a hírneves as>zonv eges/ aggkoráig fönn tudta taitam t>od;is/epsege' a nélkül, hogy 'u. egés/ség *nek ártott volnn ; a/rit nem niulas/lh:uom rl a t hölgyvilágnak a/t a leghatluitosahban aj.itilani. K kilánn s-er j-»v :tl fclulinul minden eddigi e ne mii gyártmányt, Kgy tegi-h ara has^n.ilati utasításai 1 IVí 00 kr. (. i / o n kés/iiineny \ :>l"iti>;!g e rt kivenkímviu, mely védlegyemmel el van látva. - 1 egnagyobb vau^tek \alödi Iramvia ej> angol iihik/erekben, Minden d«d»o/ IMU>U1 DK Sl UAU a mi! ^t-it bejegyzett védjeggyel \.m ellátva, í) > kr. i irt»iob >»kban; v.üódi numwgben esapau a le taláídna! WUIiT J. L. e/iv.jt Yntkhz i'yltuí'/ (Í/V iitőiln. illat-, errsz a Vir.i?:-\ ralwié!h>.' límlujwst. konnmkwzetfníra 2-i.k szám kapinto. n> o r Yidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. és rosta-lemez gyára Budü perien, a Margit-híd közelében, készít H Trieui'tfkcl (konkoly választó) 6 külön- O löníélp ii:iu'vs;ííi;lian. m m* f TI* i Vt ii r üieeig'cr ekei malmok számára. r atóuat, ** ftxctelö roksrtltaf, Q) Szitákat. es r<>sták»t, csóplőgópek (í8f>4-t.ő'l év vro^ig ^ Posli Itizfosirö intézet«ezóg alatt) IBXTID 3TE2T. Részvénytőkéje 25, frank e-veni» tiz millió forinttal aranyban melyre kmpénjben brfli-tetett rfi"rt*f»»t : J * letelek és a 12,500,000 frank, egyenlő öt millió forinttal aranyban. i)ij- és kár-tartnlckai k iruíhcluí es évi rijjbfvóttti 2, írtra :i,000.u(m>, rúgnak I^aw obb Wi^osüékokit bizto sitó-iiitéz etek so^ba \ í ^ ^ íel- mányi, valamint L \m saioaci vainfi^iv c g a\ ^Tia^íSílhf.vl. y lutiri alatt elhelyezett takarnuny- UU -cs Ín)k mezei e.,km termes/tménveket ' mel - v,jk erlietik gy^t. gépeket, ^»oke«, l,.torokat, ma.baíllo. i,.!.'.. a II. " Jüvíclplpm-VOSKICSOX, ellen, ' mely valamelv»^""-»t gvar vagy bérlm ucniaj; leén^se iceg^se ava^v avag felrobb-má«rnut,*«, - i i tulajdonosára n**ve peilig bérhá Ukhatlan S fca kov^íkezt.b.n ^ ÍChohh ' m a iut.se., a IU/ lulaidonosara nme pedig a bérház, lakhatlansága következteben kelctkcxett" gyártulajdonosra ne.ve a gy»r «ÍUlll- III «blakov, ajtók és bútorok tiiköriiv^íh eshető tiirés-károk ellen; Iv. sziulsimaity-khrok ellen vizén é* síállitott javakra né?,ve ; IV. jégkárok nx omlísm 4 ellen éle írre mtndennemu mindennemű mezei módozat tennevaménvekic szerint. nécve; mö,bn re,ldeztetuek 6 frjéjx» 22 wm fcriíli 4? 1 Wiffíu ^ fittnek ki. A Pesti Ui^ositú-iutézet fennull^ alatt károk Uűvcbb lelviuígositiímal lv k. K ké«ségc S ebben s/olgálnnk u alnnt megncrcíett képviselőségek. I gazg-atóság: e \ nü v, K ". l '! 1 "'«'> U 1 ' 1 ' ^''P'M Mrd, La«k4 Antal, alelnökök. I.!,,.. Aebly i Karol» r. bmseh Kd Adolf. Feldmunn K. 0., f, ^ fi^ M l Str.be«, a W ok wí.u^ü Woá Ml,0n Wolkcnsieiii Trostlmr^ Lipót gióf.....^ ^ ' Ull,os ' ^ «"gwgato helyettes: Fuclis Kiirolr. i-./^tö Kerületi W,ksegek Smvmon: Deutsch Adolf, és Miw>r Józni kereskedő uraknal vannak. i 4 -Sm 1 A/. 5 A v ) ü (1* ii'udalini in le/el nyumusa.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték Horváth Zoltán Cashflow Mérnök Gazdasági világválság: hisztéria vagy valóság Nos, itt ülünk egy gazdasági világválságnak nevezett helyzet kellős közepén, és a legrosszabb

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

Lehet még másban szinte hozzám A felhőt hasonlítani: Vannak neki, miként szememnek, Könyűi és villámai.

Lehet még másban szinte hozzám A felhőt hasonlítani: Vannak neki, miként szememnek, Könyűi és villámai. PETŐFI SZEME A költő arca sovány és halvány volt, maga színetlennek mondja; szemöldökei szatírvonalba menők, köztük állandóan két mély ránc; szeme kis, fekete, villogó bogárszem; sötét ragyogása első látásra

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról.

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Irta Erdődi Adolf. (Folytatás.) II. A gubacs értékitése. Az erdőbirtokosok a gubacsot minálunk rendesen a fán szokták ajánlatok vagy árverezés utján eladni. Az eladási

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A, A,.,,, CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,, MINT KENYERKERESET. - 1111 I II JnlTIOJll I II fllllllffilllmmlllllllll ri 1 m IlTITIII IUITI rulllllln 1111111111111 fltillji]]jfjltill UTflrulllnrrr A csendőrlegénységi

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban.

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban. mindkettőt külön véve is a legmagasabb fokon akarják elérni, lehetetlenség felé törekednék, mert a természet által kiszabott határ áthágásán tul, egyik a másikat zárja ki. Hangsúlyozzuk pedig mindezt azért,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

185 éve született gróf Andrássy Manó

185 éve született gróf Andrássy Manó É v f o r d u l ó 185 éve született gróf Andrássy Manó KOVÁCS ÁGNES A gyakran vasgrófként emlegetett Andrássy Manót, Andrássy Károly fiát, a család betléri ágának tagját Jókai Mór valódi magyar nagyúrként,

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

lelx~szi'fizet~srenoez~s

lelx~szi'fizet~srenoez~s fl MF\GYF\RORSzAGI AG. H. E\)F\NG. KER. EGYHAZ EGYETEMES NYUGDíJINTÉZETÉNEK ÚJJRSZERVEZÉSE ALKRLMRSÓL EGYETEMES lelx~szi'fizet~srenoez~s, TERVEZETE. ~ KIDOLGOZTA ES AZ EGYETEMES LELKÉSZI TESTÜLETNEK AJÁNLJA:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám.

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. Megjelent 1 í>1920. évi szeptember hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. VII/a. OSZTÁLY. Eljárás és kéazülék rendszerestávlati (torzított)átvitelreoptikai vagyfényképészeti

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

A Hajdúsági Múzeum megalapítása.

A Hajdúsági Múzeum megalapítása. A Hajdúsági Múzeum megalapítása. Az ősember előkerült munkaeszközei, emlékei összegyűjtésére a múltban semminemű kísérlettel nem találkozunk Hajdúböszörményben annak ellenére, hogy több mint kétszáz éve

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

VÁRhely 2002/4. HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza

VÁRhely 2002/4. HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza VÁRhely 2002/4 HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza Többen visszafojtott lélegzettel figyeltük drámai csúcspontokon, hogy a védőháló mögött hulló vakolattal együtt nem verik- e le a betűket a Kaszinó homlokzatáról.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

EGYHÁZI BESZÉD l\'ielyet

EGYHÁZI BESZÉD l\'ielyet JJ/YI- J31 EGYHÁZI BESZÉD l\'ielyet A TISZAKERÜlETI EV. GVAMINTEZETI KÖZGYŰLÉS AL- KALMAvAL MISKOLCZON 1874. JULIUS 29~én AZ EV. TE)I P L O II BAN TAR TOT T 3~~m~3~i\~g~mam~m~ lel"o~"otri', HOLLES DANIEL

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból

Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból Válogatás Csontváry levelezéséből és ír ásaiból 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csontváry levelezése Keleti Gusztávval A Keleti Gusztávnak írt leveleket Bényi

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond Szerelem és hiúság (Részlet) Regény (Részlet) Fapadoskonyv.hu Kft. Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu Borító:

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Fenyőmagpergetőkről C S Ö K A L A.T O S

Fenyőmagpergetőkről C S Ö K A L A.T O S A padkákat a telepítést megelőzően kell kiképezni, hogy legyen idő azok megüllepedésére, rézsűjüket meredekebb terepen fűvel vagy rőzsefonással célszerű biztosítani. Az ápolás sbrán tányéros megművelést,

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről.

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. DOMANICZKY ISTVÁNTÓL. A kinek agyában új szerkezetű hátultöltő puska eszméje megvillan, legelőször is azt kérdezze magától: van-e tölténye hozzá? Mert závárzatot

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda?

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda? MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda? Az utóbbi idıben mindig gyakrabban hangoztatják, hogy a magyar gazdának

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Balogh Béla SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Az Állami Levéltárak nagybányai fiókja gyakorlatilag 1953-ban mint tartományi levéltár létesült.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti:

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti: 1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK Ll. ÉVF. AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE 7. FÜZET. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Szerkeszti: B U N D K Á R O L Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

"BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL Tárgy: Centrum Áruház által alapított korlátolt felelősségű társaságban való részvétel - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, míg a 2./ pontját 14 igen szavazattal,

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED

TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED A ZOK A VÁLTOZÁSOK, AMELYEK az elmúlt tíz évben zajlottak le a magyar tankönyvkiadás területén, igen jellemzőek a posztszocialista átmenet időszakára, mondhatni igen jellemző

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011 TATAY SÁNDOR Bakonyi krónika 2011 1. Hazatérés Ki tudja, hányadszor járom az utat Badacsony és Bakonytamási között? Legelőször lovaskocsin tettem meg, közel ötven évvel ezelőtt. Azután jó néhányszor vonattal,

Részletesebben