4. Oszcillációk Első észlelések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Oszcillációk Első észlelések"

Átírás

1 4. Oszcillációk Első észlelések A Nap felszíni oszcillációinak vizsgálata 1960-ban indult Leighton észleléseivel, aki egy szellemes spektrohelioszkópos eljárást követett. Az ionizált bárium 4554 Angström hullámhosszúságú vonalának vörös és kék szárnyára hangolta a műszert, így a napfelület minden pontját aszerint észlelte az átlagosnál fényesebbnek, vagy halványabbnak, hogy milyen látóirányú mozgás történt, tehát melyik irányba tolódott el a vonal. A két szárnyban a fényesedés-halványodás természetesen ellentétes volt, a két képet egymásból kivonva megkapta a látóirányú mozgások térképét. Ő figyelt fel arra, hogy ez a mintázat kb 5 perces periódussal fluktuál. A vizsgálatot az évek során egy sor hasonló követte. Többek között például vizsgálták egyes spektrumvonalak időbeli viselkedését, illetve a granulációs mintázat felvételsorozatának keresztkorrelációját, ez utóbbira azt gondolnánk, hogy aszimptotikusan lecseng, de erre a lecsengésre ráül egy kb 5 perces fluktuáció, és így tovább. Az oszcilláció frekvenciája kb 5 perces volt, de helyesebb azt mondani, hogy a 3-8 perces tartományba esett. Ez csak a nyugodt fotoszférára vonatkozik, a kromoszférában, H-alfa vonalban, valamint napfoltokban ennél rövidebb periódusokat mértek. Ennek ellenére a jelenséget mindenki úgy hívta, hogy az ötperces oszcillációk és senki nem értette. Ha egy nagy felület kisebb darabjai periodikus fel-le mozgást végeznek, akkor ez legegyszerűbb esetben (a hullámzó vízfelület analógiájára) egy teljesen kaotikus folyamat lehet, ahol az egyes felle mozgó felületdarabok fizikailag nincsenek egymással kapcsolatban. A Nap esetében az áttörést Roger Ulrich (1970) munkája jelentette, melyben felvetette azt, hogy e felületdarabok fel-le mozgása fizikailag kapcsolatban lehet azáltal, hogy a lefelé mozgás által kiváltott nyomáshullámok bizonyos értelemben összehangolják őket. A folyamatot a következőképpen lehet elképzelni ábra. Nyomáshullámok trajektóriái a Nap belsejében Tekintsük a sematikus 4.1. ábrát, ahol a Nap metszetében azt szemléltetjük, hogy mi történik egy felületdarab lefelé mozgásakor. Az összenyomás hatására nyomáshullám keletkezik, mely terjedéséhez befelé haladva változó feltételeket talál. Képzeljük el a gömhullám egyes trajektóriáit, ezek befelé haladva növekvő sűrűséget találnak, ami növekvő hangsebességet jelent, és ez az optikai törés mintájára minden egyes trajektóriát eltérít, mégpedig úgy, hogy a radiális iránnyal egyre növekvő szöget fog bezárni, egy adott mélységben arra merőleges lesz, majd visszafordul és valahol kibukkan a felszínre. Ha itt olyan felületdarabot talál, mely éppen megfelelő fázisban mozog ahhoz, hogy mozgásuk összeadódjon, akkor e felületdarab mozgását segíti, egyébként energiája disszipálódik. Könnyen belátható, hogy erősítés akkor lép fel, ha a trajektória futási ideje a fel-le mozgás periódusának n+1/2 számú többszöröse. Ilyen módon egy adott sűrűségi rétegződéshez a felszíni tér- és időbeli periódusok adott struktúrája tartozik. A Nap-oszcillációk kutatásának másik úttörője Franz Ludwig Deubner volt, aki a felvetést követően 1975-ben megvizsgálta annak jogosságát. A napfelszín egy kisebb darabját scannelte a Franuhofer intézet Anacapri-beli távcsövével (ez ma már nem üzemel), és a hozzá kapcsolt magnetográf segítségével tudta követni a felületdarab különböző pontjainak látóirányú mozgását és ezek térbeli korrelációit. Mérésének eredményét a 4.2. ábra mutatja. A vízszintes tengelyen a térbeli

2 mintázatot leíró hullámszám (k), a függőlegesen pedig az időbeli körfrekvencia (ω) látható. Az ábrán egy görbesereg rajzolódik ki, melyre rárajzolták azt is, hogy az Urlich felvetése nyomán kiszámolt tér- és időbeli periódusok az elméletileg ismert sűrűségrétegődés esetén hogyan függenek össze egymással. E görbéket angolul ridge-knek, barázdáknak nevezik és az összetartozó k-ω értékeket jelölik. Ezen korai próbálkozás ilyen sikere egész elképesztő. A mintázat léte azt igazolja, hogy a felületdarabok oszcillációi koherens sokaságot alkotnak, tehát nem úgy hullámzanak, mint a vízfelület, hanem a 4.1.ábra által bemutatott módon. Az eredmény hatalmas új távlatokat, szinte új tudományágat nyitott a napbelső tanulmányozásában.. Az oszcillációk spektruma 4.2. ábra F.L.Deubner k-ω diagramja Periodikus jelenségek tanulmányozásához különböző matematikai eszközök állnak rendelkezésre. A legegyszerűbb esetben egyetlen paraméter mutat periodikus változást, ezt pl autokorrelációs elemzéssel, vagy Fourier analízissel lehet feltárni. A cél általában annak eldöntése, hogy egy adott adatsorban milyen periódusok és milyen súllyal (angol szóhasználatban power-rel) vannak jelen, ezt fejezi ki a power spectrum vagy teljesítményspektrum fogalma. Egy egyszerű példaként említhető egy hangszer felhangspektrumának vizsgálata: az, hogy egyes frekvenciák milyen erősen vannak jelen, meghatározza a hangszer hangszínét. Ha fel akarunk tárni valamilyen periodicitást, akkor az adatsornak teljesíteni kell bizonyos kritériumokat, egyrészt a keresett periódus nyilván csak rövidebb lehet, mint a teljes adatsor, másrészt csak hosszabb lehet, mint az adatok vételének gyakorisága, vagyis a mérés felbontása, ez utóbbi határt nevezik Nyquistfrekvenciának. A napfelület rezgéseinek tárgyalása sokkal összetettebb, mint a hangszerek akusztikai leírása, hiszen a felszíni összetartozó térbeli és időbeli periódusokat kell feltárni (leginkább az ütőhangszerek membránjának viselkedése hasonlít a mi esetünkhöz). A 4.2. ábra mérésénél még közelítőleg síknak lehetett tekinteni a napfelület kicsiny darabját, de a teljes gömbfelület eloszlásainak leírása már csak az ún. gömharmonikus függvényekkel, a Legendre függvények alkalmazásával történhet. A Fourier-analízistől eltérően a sebességteret szinuszos rezgések összege helyett az alábbi sorfejtéssel írhatjuk le. v θ, ϕ,t = l l=0 m= l a lm t Y l m θ,ϕ (4.1)

3 a sebesség tehát függvénye a t időnek és a θ és ϕ polárkoordinátáknak. A sorfejtés függvényei a következő alakúak: Y l m θ,ϕ =P l m θ e imϕ (4.2) m ahol a P l az ún. asszociált Legendre függvények sorozata. Ennek tagjai meglehetősen bonyolultak, összetettek, de jelentésük igen szemléletes. Tekintsük a 4.3. ábrát, melyen e függvények néhány l,m paraméterkettőssel jellemzett esetének térbeli megjelenítése látható. A rajzolatokat úgy kell elképzelni, hogy a gömbfelület egy lehetséges rezgési módját - más néven módusát - képviselik, a vonalak csomóvonalakat jelentenek, melyek nem oszcillálnak, a vonalak közötti tartományok közepe pedig maximális kitérést végez. A paraméterek jelentése: l mutatja a gömbfelületen található összes csomóvonal számát, m pedig azon csomóvonalak számát, melyek áthaladnak a forgástengely pólusain, az l-et más néven a módus rendjének is nevezzük (ez helyettesíti a fenti sík, kétdimenziós eset k hullámszámát), az m neve pedig azimutális hullámszám ábra A gömharmonikus függvényekkel leírt csomóvonalak a gömfelületen. Figyeljük meg az l és m paraméterek jelentését. A napfelület pontjainak első ránézésre kiismerhetetlenül bonyolult oszcillációi úgy írhatók le, hogy a fenti függvényekkel leírt módusok mindegyike részt vesz benne valamilyen frekvenciával - ezt hívjuk a módus sajátfrekvenciájának - illetve erősséggel (power). A mondottak alapján az észlelési feladatot úgy lehet megfogalmazni, hogy mindegyik módusnak keressük a sajátfrekvenciáját és azt, hogy milyen intenzitással oszcillál. A power megállapítása matematikailag úgy történik, hogy a (4.1.) sorfejtés időtől függő együtthatóinak képezzük az a l ν (frekvenciafüggő) Fourier-transzformáltját, és ebből képezzük az alábbi kifejezést (itt megfelelő szimólum híján -val jelöltük a komplex konjugáltat). P l,ν = a l ν a l ν (4.3) Észlelési programok A fentiek alapján látható, hogy részletes teljesítményspektrumot csak nagy felbontással valamint térben és időben kiterjedt méréssorozattal lehet elérni, ami azt jelenti, hogy a teljes napfelület (t.i. a látható félgömb) pontjainak fel-le mozgását kell minél hosszabb ideig regisztrálni. Az első mérések még mindkét szempontból korlátozottak voltak, ezért a 4.2. ábrán még meglehetős zajjal jelentkeznek a jellegzetes barázdák. A földi telepítésű műszerek esetében azonban további probléma is jelentkezett: a nappalok és éjszakák váltakozása miatti hamis jelek (és azok felharmonikusai) a frekvenciaspektrumban. Az első kísérlet, mely ezt kiküszöbölte, egy déli sarki kutatóállomáson valósult meg a déli félteke nyarán, ekkor a Nap nem nyugszik le, hanem körbemegy az égbolton, és folyamatosan lehet észlelni. Ez a mérés látványosan megerősítette a korábbiakat, nyilvánvaló azonban, hogy igazán hosszú észlelések így sem gyűjthetők, hiszen a sarkvidéki nyár elég rövid. A problémára két megoldás született, a GONG és az MDI, melyek párhuzamosan valósultak meg, egymástól függetlenül mérnek, és ez igen megbízhatóvá teszi eredményeiket.

4 GONG (Global Oscillation Network Group) A kísérlet nevében a Global nemcsak a Napra, hanem a Földre is vonatkozik, mivel egy hat állomásból álló obszervatórium-hálózatot jelent. Az obszervatóriumok helyének kiválasztása igen gondos előkészítés után történt meg, hiszen maximalizálni kellett a napsütéses órák számát. A műszerek földrajzi szélességben kb 60 fokonként helyezkednek el, tehát teljes napsütés esetén három műszer is látja a Napot. Az asztroklimatológia Murphy-törvénye miatt azonban így is előfordulhatnak kieső időszakok. Az állomások: Mauna Loa (Hawaii), Big Bear (Kalifornia), Cerro Tololo (Chile), Teide (Tenerife, Kanári szigetek), Udaipur (India), Learmonth (Ausztrália). A hat tökéletesen azonos műszeregyüttest egyszerre gyártották le és telepítették a hat helyen. Az észlelőműszernek az a feladata, hogy az elérhető legnagyobb gyakorisággal (időbeli Nyquistfrekvencia) egyszerre regisztrálja a látható félgömb felületdarabjait minél nagyobb térbeli felbontással (térbeli Nyquist-frekvencia). Ezt a feladatot a hangolható Michelson-interferométerrel oldották meg. A műszer működéséhez idézzük fel a Lyot-szűrőnél mondottakat. Ott arról volt szó, hogy a kettőstörő kristályba olyan poláros fényt engedünk, melynek síkja 45 -os szöget zár be az (egymásra merőleges) ordinárius és extraordinárius tengelyjel, ezért a két irányra vett komponenseinek különböző terjedési sebességei miatt a kristály mentén a polarizáció síkja körbefordul és adott hullámhossz esetén a kristály hosszának megválasztásával lehet elérni, hogy a kilépő sík milyen irányú. A hangolható Michelson-interferométernél (4.4. ábra) ennek a trükknek a módosított változatát alkalmazzák. A műszer két, különböző (l 1 és l 2 ) hosszúságú karjában két különböző törésmutatójú közeg van, az egyikben üveg, a másikban levegő, úgy hogy teljesüljön az l 1 /n 1 =l 2 /n 2 feltétel, és ekkor a két kar optikai úthosszkülönbsége: Δ=2 n 1 d 1 n 2 d 2 =2 n n 2 d n 1 1 (a kettes faktor amiatt lép fel, mert a sugár oda-vissza megteszi az utakat), a két kart befutó sugarak fáziskülönbsége pedig a kilépéskor: δ= 2πΔ λ (4.4) 4.4. ábra A hangolható Michelson-interferométer sematikus rajza Ez azt jelenti, hogy a fáziskülönbség hullámhosszfüggő, akárcsak a Lyot-szűrőnél, tehát a továbbiakban is igen hasonló stratégiát lehet alkalmazni. A Napról érkező sugarakat egy igen kis - 8 cm objektívátmérőjű - távcsővel az ábra közepén lévő blokkba vezetjük, itt az interferencia- és Lyot-szűrők kiválasztanak egy szűk tartományt a 6768 Angström hullámhosszúságú nikkelvonal körül, továbbá átmennek a polarizátorokon, melyek síkja az ábra síkjával 45 -os szöget zár be. Ez a sugár esik a Michelson-interferométerre. Ennek fényosztó felülete speciális többrétegű bevonattal van ellátva, melynek az a funkciója, hogy a beesési síkkal párhuzamos illetve arra merőleges

5 polarizációs síkokat átengedje illetve visszaverje, ilymódon a két ágban ortogonális polarizációjú sugarak haladnak. A kilépéskor fellépő (4.4. fáziskülönbség) tehát a Lyot-szűrőhöz hasonlóan a polarizációs síknak a hullámhosszal arányos elfordulását eredményezi. A detektor (CCD) előtt elforgatott polarizátorral tehát egy szűk hullámhossztartományt szkennelünk, és minden képpontban meg tudjuk mondani azt, hogy adott hullámhosszakon (a forgó polarizátor adott állásainál) mennyit változott az intenzitás, vagyis, hogy mennyit tolódott el látóirányban a nikkelvonal. A módszer hatalmas előnye, hogy az egész napkép összes felbontható pontjának látóirányú sebessége egyszerre állapítható meg. A spektrális tisztaságot két egymás után helyezett Michelson-interferométerrel tovább is lehet növelni. A hat GONG műszer szinkronban működik, adataik egy központba futnak be, a gyűjtött adatmennyiség terabyte nagyságrendű ábra a. A GONG egy napos mérése alapján az l=100 módusokra kapott power spectrum, b. az MDI 144 napos méréssorozata alapján nyert l-ν diagram. SOHO/MDI A SOHO napfizikai űrszonda MDI (Michelson Doppler Interferometer) nevű műszere természetesen nincs kitéve a nappalok-éjszakák váltakozásának. A két program közül ezért ez tűnhet előnyösebbnek, hiszen a GONG-gal is előfordul, hogy kimaradnak időszakok mivel egyszerre több állomáson is rossz idő van. A GONG haszna akkor mutatkozott meg, amikor a SOHO mesterséges hold hónapokra eltűnt az irányítók szeme elől, ami nagy veszteség volt, bár szerencsére sikerült újra megtalálni. A 4.5.b. ábra az MDI 144-napos méréssorozatának eredményét mutatja egy l-ν diagramon. Látható a jelentős előrelépés a 4.2. ábrához képest tér-és időbeli felbontásban egyaránt. Alacsony rendszámú módusok Több észlelési program is célozza az alacsony rendszámú módusokat, a SOHO műszeregyüttesben két ilyen kísérlet is található. A VIRGO (Variabillity of soral IRradiance and Gravity Oscillations) program elsősorban a Nap irradianciájának - a szoláris energiaáram földtávolságban vett sűrűségének - mérésére szolgál, de LOI (Luminosity Oscillation Imager) nevű egysége a napkorongot tíz tartományra osztva kis térbeli felbontású, tehát alacsony rendszámú észlelésekre is képes. A SOHO/GOLF (Global Oscillations at Low Frequencies) egyáltalán nem bontja fel a napképet, a teljes napkorongról érkező fényt egyszerre méri, ezért csak olyan alacsony rendszámú módusok vizsgálatára alkalmas, melyeknél a látható napkorongon egyetlen összefüggő felületdarab mozgása érvényesül. A magasabb rendszámú módusok esetén a műszerhez képes közeledő és

6 távolodó felületdarabok hatásai kioltják egymást és ilyen integráló mérés számára észlelhetetlenek. A 4.6. ábrán a GOLF által készített spektrum látható ábra A GOLF által készített spektrum Helioszeizmológia Az említett programok (és egy sor, itt nem is említett program) teljesen új betekintést enged a Nap belsejébe. Ha egy rendszert belső működését elméletileg le tudjuk írni, és ennek alapján meg tudjuk jósolni azt, hogy e működés milyen külső ismérveket idéz elő, akkor e külső ismérvek észlelése alapján vissza tudunk következtetni arra, hogy a belső működésnek mik a pontos paraméterei. Ezt nevezik inverz problémának és a hélioszeizmológia éppen ilyen inverz problémamegoldást követ. Amint a bevezetőben említettük, a felszíni hullámmintázatot meghatározza a nyomásrétegződés, ezért az első számú inverz feladat a Nap nyomásstruktúrájának meghatározása. Erre mutat egy példát a 4.7. ábra, ahol a hangsebesség (mely a sűrűség függvénye) eloszlását mutatja a mélység függvényében. Az adatok 2 havi MDI méréssorozat eredményei, a vízszintes tengely a centrumtól a napfelszínig mutatja a mélységet. látható, hogy kb 0,7 napsugárnál egy kiugró csúcs van, ami azt mutatja, hogy az a mélység, ahol elméletileg a konvektív zóna alját sejtjük, valóban kitüntettet hely ábra A hangsebesség értéke különböző mélységekben

ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP

ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP Az atomoktól a csillagokig Előadássorozat az ELTE Természettudományi Kar Fizika Intézetében ÉLTETŐ CSILLAGUNK: A NAP Forgácsné dr. Dajka Emese Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézet

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék)

KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék) KUTATÁS FÖLDÖN KÍVÜLI BOLYGÓK UTÁN BAJÁN IS? (Hegedüs Tibor, PhD, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet és PTE Csillagászati Külső Tanszék) Bevezetés A lakott világok sokaságának első kimondásáért még máglyahalál

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Beszédpercepció és pszicholingvisztika

Beszédpercepció és pszicholingvisztika Beszédpercepció és pszicholingvisztika Mády Katalin A pszicholingvisztikai modellek többsége a nyelvi feldolgozás legkisebb egységeként a beszédhangok szintjét teszi fel. A modellek a hagyományos nyelvészeti

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítsen mérésadatgyűjtő berendezést, mely alkalmas az egyetemen fejlesztett GSM alapú helymeghatározásban használt adatbázis gyors egyszerű

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda.

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda. CCD kamerák A CCD kamerák alapelvét még 1970 táján fejlesztették ki a Bell Laboratóriumokban. A kutatás eredményeként olyan eszközöket készítettek, melyek ún. MOS (Metal Oxide Semi-conductor, Fém-Oxid

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 2/105 TARTALOMJEGYZÉK 10 PAKS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért?

Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért? Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért? A TŐZSDEI GRAFIKONOK ELEMZÉSE 1. Bevezetés A grafikonok elemzése még sosem volt ennyire népszerű. Ennek az az egyik oka, hogy manapság már olcsón lehet

Részletesebben

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszék Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Ács Gergely Konzulens: Dr. Buttyán Levente Híradástechnikai

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék NMR Laboratórium Verziószám: 1.2 CD, 2002. január NMR vizsgálatok

Részletesebben

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT!

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ISMEJE MEG ÖN IS AZ ARTERIOGRAPHOT! ARTERIOGRAPH THE REAL STIFFNESS

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Hangtan Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára

Hangtan Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára Csernicskó István Hires Kornélia Hangtan Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára Jegyzet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára 1 2 Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell Horváth Dezső MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest 1. Bevezetés A CERN nagy hadronütköztető (LHC) gyorsítóját 2008-ban indítják,

Részletesebben