A debreceni orvosképzés történeti áttekintés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A debreceni orvosképzés történeti áttekintés"

Átírás

1 A debreceni orvosképzés történeti áttekintés Történelmi előzmények A reformáció korában polgárosodásnak indult Debrecen városa, mindig is szívügyének tekintette az ifjúság magas fokú oktatását. A cívis polgárok áldozatvállalásával az 1538-ban alapított Református Kollégium - a Debreceni Tudományegyetem elődje - is ennek köszönhetően működhetett folyamatosan évszázadokon keresztül. A Kollégium professzora volt többek között Hatvani István is, aki az 1750-es években filozófia és matematika mellett kísérleti fizikát, kémiát, állattant, botanikát, geográfiát, csillagászatot és orvosi fiziológiát tanított. A kollégium teljes - négykarú - egyetemmé történő fejlesztésének gondolatát először az intézmény új épület alapkőletételénél 1870-ben Török József kollégiumi orvos-akadémikus és bölcsésztanár fogalmazta meg. Ezt a gondolatot úgy a református egyház, mint a képviselőház közoktatási bizottsága, illetve Debrecen város előjárósága is támogatta. A megelőző tárgyalások és évtizedes viták után az alapítandó állami egyetem gondolata győzedelmeskedett. A képviselőház július 7-én fogadta el a Debreceni és a Pozsonyi Egyetem alapítását kimondó törvényjavaslatot, melyet Ferenc József osztrák császár és magyar király írt alá Bad Ischlben (1912. évi XXXVI. törvénycikk). A Debreceni Tudományegyetem szervezeti szabályzata szerint a megalakuló egyetemnek öt kara volt: Református Hittudományi; Jog- és Államtudományi; Orvostudományi; Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi; Mennyiség- és Természettudományi őszén az említett fakultások közül azonban csak három karon (Református Hittudományi; Jog- és Államtudományi, valamint a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi) kezdődött el az oktatás, épületek hiányában átmenetileg a Kollégium falai között. A korabeli tanrendeket lapozva már ekkor is megtaláljuk a későbbi Orvoskar professzorait és az általuk előadott tantárgyakat. Így az egészségtan tanárát Kenézy Gyulát vagy Verzár Frigyest és Orsós Ferencet, akik a közegészségtant és a törvényszéki orvostant oktatták. A Tudományegyetem létrehozására szervezett előkészítő bizottság vezetője Kenézy Gyula - bábaképezdei igazgató, 1916-tól egyetemi nyilvános rendes tanár - mindent elkövetett, hogy az egyetem három fakultása mellett Orvoskar is létesüljön. Mind az építkezés kormánybiztosa elérte azt is, hogy Korb Flóris építész által tervezett tudományegyetemen az Orvoskar építkezése induljon meg elsőnek.

2 Az egyetemi telep létrehozását a város legszebb részén, a Nagyerdő fái között képzelték el. Ehhez nyújtott nagy segítséget Debrecen városának nagy értékű ajándéka: a 112 hold kiterjedésű terület, valamint az öt millió korona, amely elegendőnek bizonyult arra, hogy épületek, klinikák, sportpályák jöjjenek létre. Az építkezés 1914 márciusában nagy lendülettel meg is kezdődött, az I. világháború kitörése azonban az előrehaladást lefékezte október 23-án IV. Károly magyar király és Zita királyné jelenlétében megtörtént a Tudományegyetem felavatása, Nagy Zoltán jogász hallgató Sub Auspiciis Regis doktoravatásával. Az avatási ünnepélyt a klinika telep adminisztratív épületében az úgynevezett Felvételi épületben tartották. Ekkor még ez az egy épület állt készen. A további 20 épület ugyan betetőzötten állt, de a belső építés, a berendezés még befejezésre várt. A háborút követő gazdasági válság éveiben nem nyílt lehetőség ezen épületek befejezésére, ezért az 1921/22-es tanévtől az egyes orvostani intézeteket és klinikákat a város különböző pontjain szétszórva, szükségmegoldásként szolgáló épületekben helyezték el. Az 1919/20. tanévben a Tudományegyetem rektora, a Szülészeti Klinika egyetemi tanára Kenézy Gyula volt, a szerveződőben lévő Orvoskar dékánja pedig Orsós Ferenc. Nekik köszönhető, hogy július-október hónapban már ún. póttanfolyamot tartottak megbízott előadókkal orvostan- és gyógyszerészhallgatóknak, akik Budapesten és Kolozsvárott tanultak s a román megszállás következtében Debrecenben rekedtek. Az Orvostudományi Kar megalakítása és megnyitása Az I. világháború ideje alatt Kenézy Gyula kérésének eleget téve az Egyetemi Tanács többször is szorgalmazta a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól az Orvoskar megnyitását, három elméleti tanszék betöltését, valamint a klinikai épületek építésének folytatását. Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter pozsonyi tapasztalatai alapján egyetemközi bizottság felállítását indítványozta, amelynek fő feladata a debreceni építkezési viszonyok tanulmányozása volt. A bizottság tagjainak többsége az építkezések befejezését szorgalmazta, ugyanezen álláspontot képviselte a Pénz- és Kereskedelemügyi Minisztérium is. Kenézy Gyula az egyetemközi bizottság egyetlen debreceni tagjának szenvedélyes felszólalása a bizottsági üléseken az építkezések folytatását, valamint három egyetemi tanár kinevezését eredményezte. Ennek értelmében IV. Károly 1918 szeptemberében Reichenauban írta alá Orsós Ferenc, Verzár Frigyes és Vészi Gyula egyetemi tanári kinevezését október 19-én - a korabeli jegyzőkönyv tanúsága szerint - a Debreceni Tudományegyetem orvostanárai

3 ülést tartottak az Orvoskar megalakítására. A gyűlés az indítványt elfogadta és egyhangú határozattal kimondta, hogy "a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem Orvosi Karát ezennel megalakítja". Dékánnak egyhangúlag Kenézy Gyulát, prodékánul Orsós Ferencet, kari jegyzővé Vészi Gyulát választották meg. Az intézetek ideiglenes elhelyezése mellett gondot okozott a fakultás professzorainak részbeni hiánya is. Ezt a problémát a menekült kolozsvári és a pozsonyi egyetem orvosi fakultás tanárainak meghívásával szerették volna kiküszöbölni. Az érintett professzorok azonban egyetemük függetlenségének elvesztését látták a debreceni áthelyezésben. Így a több hónapig tartó tárgyalás eredményeként végül a pozsonyi egyetem Pécsre, a kolozsvári egyetem Szegedre költözött. A debreceni orvosi fakultás teljes tanári kara pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter professzori állások kiírásának köszönhetően október 7-én lépett hivatalba. Az Orvoskar sokévi előkészítő munka után november 4-én nyílt meg. A megnyitót Kenézy Gyula, mint az orvosi tantestület szeniora tartotta. Az ünnepélyes megnyitó a Dél-magyarországi Közművelődési Egyesület (DMKE) épületében zajlott le. A következő napon már kezdetét vette az oktatás. Az Orvoskarnak ezen tanév I. félévében 168, a II. félévben pedig 210 rendes hallgatója volt - akik közül 20 nő -, és 1 rendkívüli hallgató látogatta az előadásokat. A Hittudományi és Jogi Karon még ekkor is előadtak az Orvoskar professzorai: az egészségtant Verzár Frigyes, a törvényszéki orvostant Orsós Ferenc, a törvényszéki elmekórtant Benedek László tartotta. Az orvostudományi karon az 1921/22. tanév II. félévében a következő intézetek és klinikák kezdték meg működésüket: Leíró- és Tájbonctani Intézet (ig. Huzella Tivadar) Gyógyszertani Intézet és Közegészségtani Intézet (ig. Belák Sándor) Kórbonctani Intézet és Törvényszéki Orvostani Intézet (ig. Orsós Ferenc) Általános Kórtani Intézet és Élettani Intézet (ig. Verzár Frigyes) Belgyógyászati Klinika (ig. Csiky József) Sebészeti Klinika (ig. Hüttl Tivadar) Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (ig. Kenézy Gyula) Szemészeti Klinika (ig. Blaskovics László) Bőr- és Nemikórtani Klinika (ig. Neuber Ede) Gyermekgyógyászati Klinika (ig. Szontagh Félix) Elme- és Ideggyógyászati Klinika (ig. Benedek László)

4 Egyetemi építkezések A klinikatelep építkezései Korb Flóris műépítész tervei alapján 1914 márciusában indultak meg. Az építész valamennyi épületet jellegzetes neobarokk stílusban tervezte meg, úgy, hogy az épületeket egymással földalatti folyosó kötötte össze. Az I. világháború kirobbanása után az építkezés üteme megtorpant, 1915-től azonban a nagyszámú hadifogoly munkába állításával újabb lendületet nyert. Így 1918 augusztusában a Felvételi épület elkészült, felhúzva állt több épület külső- és belső vakolattal ellátva, de ajtó, ablak és egyéb belső munkák nélkül. Az összekötő alagutak nagy része is készen volt. Az Orvoskar megnyitásának es tanévében az intézetek és klinikák még nem végleges hajlékaikban, hanem csak ideiglenesen nyertek elhelyezést. A Simonyi út. 1. sz. alatt lévő Városi Kórházat az állam átvette és a rendbe hozott épületekben belső klinikatelepet alakított ki: a Gyermekgyógyászat, Ideg és Elmeklinika, Bőr- és Nemi Kórtani Klinika, Szemészeti Klinika fekvő- és járó beteg rendelések elhelyezésére. A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika a Wesselényi tér 2. alatt működött az egykori Bábaképezdében (DMKE). A külső klinikai telepnek az állam a nagyerdei tüdőszanatóriumot az Auguszta Szanatórium -ot vette át a Belgyógyászati, Sebészeti, a Tüdőbeteg Osztály és Röntgenintézet elhelyezésére. Az elméleti intézetek a DMKE Internátus átalakított részében nyertek elhelyezést. Itt volt az orvoskari Dékáni Hivatal, a Leíró- és Tájbonctani, a Törvényszéki Orvostani Intézet, valamint a Gyógyszertani és a Közegészségtani Intézet. Az Általános Kórtani és az Élettani, valamint a Kórbonctani Intézet a nagyerdei Felvételi épületben talált ideiglenes otthonra ban külön helyiséget kapott a volt tanítói árvaház épületében az eddig a pallagi akadémián működő - Orvosi Vegytani és az orvoskari Fizikai Intézet, ahol 2005-ig az Orvosi Vegytani Intézet és a Kísérleti Fizikai Tanszék volt megtalálható (Bem tér 18.) ig a klinikatelepen elkezdett építkezések folyamatosan kerültek befejezésre. Az ben készült el a Ravatalozó épület, valamint használatba kerültek az alkalmazottak részére a klinikákkal kapcsolatosan épített szolgalakások, a két különálló kapusház, a gyermekklinikai különálló szolgaház, a főgépész és a fűtők részére készült házak szeptember 23-án került sor a külső telepen a Belgyógyászati, a Sebészeti és a Röntgenintézet felavató ünnepségére. Az ünnepélyen Klebelsberg Kunó vallás és közoktatásügyi miniszter, a társegyetemek, a megye és város, továbbá az egyházak, a katonai, valamint a polgári hatóságok képviselői vettek részt. A klinikai épületek átadását egybekötötték az

5 orvoskari telep létrehozása terén nagy érdemeket szerzett Tóth Lajos államtitkár orvoskari díszdoktor avatásával ban adták át és helyezték üzembe a kazánházat és a gépházat, valamint a központi főző- mosó konyhát is november 6-án került ünnepélyes keretek között átadásra a Gyermekgyógyászati Klinika, Horthy Miklós kormányzó és Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter jelenlétében. Ebben az évben szerették volna befejezni az elméleti intézetek építését, a hitelkeret hiányában azonban erre nem került sor decemberében a Törvényszéki Orvostani épület került átadásra, helyet biztosítva a Törvényszéki Orvostani és Gyógyszertani Intézetnek májusára felépült a bonctani és kórbonctani épület. Ezen épületben nyertek elhelyezést a Kórbonctani, a Közegészségtani, az Anatómiai és az Általános Kórtani, valamint az Élettani Intézet őszére elkészültek a szem-, gége-, orr-, fül-, bőr-, elmekórtan és szülészet- nőgyógyászat épületei, valamint az egyetemi különálló vízmű telep belső berendezései is október 17-én került megrendezésre kettős ünnepség keretében a klinika építésének befejezése. A zárókő-letételi ünnepséget az egyetem névadójának gróf Tisza István szobrának Felvételi épület előtti téren történő felavatásával kötötték egybe. Az ünnepély fényét emelte Horthy Miklós kormányzó és Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter jelenléte. Szemelvények az Orvostudományi Kar eseményeiből a két világháború között december 14-én a bölcsészkari tanácsülésen a kar dékánja, Illyesfalvi Tankó Béla mutatta be Barabási Kun József dékán indítványát, melyet az Állam- és Jogtudományi Kar tanácsülésén tett, miszerint a Debreceni Tudományegyetemnek Gróf Tisza István Tudományegyetem elnevezését javasolja, melyet a kar egyhangúlag elfogadott. Az egyetem névadó ünnepségére június 21-én a klinikák Felvételi épületében került sor méltóságteljes körülmények és kiemelkedő személyiségek, többek között Bethlen István miniszterelnök jelenlétében. Az egyetem 1945-ig viselte a debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem nevet. Az Orvoskar megnyitásával párhuzamosan 1922 elején ápolónői tanfolyam indult el 10 fővel. A képzésnek Csiky József vezetésével az ban a Rockefeller Alapítvány

6 adott lendületet, melynek következtében a tanfolyam önálló épületet kapott. A két évfolyamos kurzusnak az as tanévben 27 növendéke volt. Önképzés céljából alakult meg az Orvosegyesület, melynek első elnöke Kenézy Gyula egyetemi nyilvános rendes tanár volt. Üléseit a klinika-telepen tartotta. Az egyesület több kongresszust bonyolított le a 20-as és 30-as években. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium engedélyével orvosi folyóirat indult el, amelyet 1943-ban Kettesy professzor javaslata alapján az Orvosegyesületre bíztak ben alakult meg a Tisza István Tudományos Társaság, ugyanebben az évben határozta el a kar a kari könyvtár létesítését is. A Református Kollégium dísztermében 1922 elején avatták fel a kar első orvosdoktorait ben az orvostanhallgatók több mint kétharmada tandíjmentes volt, az orvosi internátusban 1925 év elején 30 medikus kapott ingyen ellátást. Szontagh professzor a szegények részére tejkonyhát, a diákjóléti iroda a rászoruló hallgatók részére ingyen konzerváló fogkezelést, szanatóriumi ápolást, munkaalkalmat, kedvezményes áru fürdőt, tízórait és koncertjegyet biztosított tól az egyetemi hallgatók kötelező orvosi vizsgálatát rendelték el. A tanulmányi fejlődést jelentette, hogy az Orvoskaron a gégészet részére szakelőadói állást szerveztek meg, Verzár Gyula magántanár vezetésével szeptemberében pedig stomatológiai szakelőadás indult el Csilléry András koordinálásával. Az 1920-as 30-as években több alkalommal tettek látogatást magas rangú közéleti személyiségek az egyetemen novemberében Bethlen István miniszterelnök tekintette meg a nagyerdei telep klinika és intézeti épületeit Huzella Tivadar dékán és az Orvoskar tanári kara kíséretében június 3-án került sor Horthy Miklós kormányzó jelenlétében a központi egyetem alapkőletételének ünnepségére, amelyet egybekapcsoltak Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter államtudományi díszdoktor avatásával a Felvételi épületben május 15-én Neuber Ede rektorságának ideje alatt avatták fel a Tisza István Tudományegyetem Központi épületét ünnepélyes keretek között. A 30-as években nyerték el az Orvostudományi Kar díszdoktori oklevelét Bókay János a Pázmány Péter Tudományegyetem tanára (1934), báró Anton Eiselsberg a bécsi tudományegyetem nyugalmazott tanára (1935), Ludwig Aschoff a freiburgi egyetem tanára (1935) és Verebély Tibor a budapesti Sebészeti Klinika igazgatója (1940).

7 Az Orvostudományi Kar Halle /an der Saale-ben Sztálingrád sikertelen német elfoglalása (1943) fordulatot hozott a II. világháború keleti frontján. A német hadászati kezdeményezés a szovjet katonai vezetés kezébe ment át. Ennek következtében 1944 kora őszén a keleti front elérte Magyarország területét. A front közeledtével a debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Orvostudományi Kara 1944 őszén, a szigorló orvosok részére rövidített szigorlati tanfolyamot szervezett, melyen 102 szigorló orvos vett részt, közülük október 9-ig 76-ot orvosdoktorrá avattak. Az 1944/1945 tanév - az szeptember 6-án tartott I. kari ülés döntése alapján szeptember 16-án kezdődött, de a hadi helyzet, az állandó légibombázások, a harctér közeledése a kar oktató, tudományos, kutató-, és betegellátó munkáját folyamatosan bénította, és október 9-re csaknem megszüntette. Megkezdődött a Budapestre történő áttelepítés. Ebben az időpontban a kar kinevezett 15 professzora közül mindössze 4, 6 címzetes rendkívüli tanárból 1, 52 magántanárból 5, a 198 tagú tansegédszemélyzetből 52 maradt a szolgálati helyén. Az I. félévre beiratkozott 274 orvostanhallgatóból 53 maradt Debrecenben. A Tudományegyetem Orvostudományi Kara október 9-én Budapestre telepített részlege három szekérrel október 15.-én érkezett az állomáshelyére és az Országos Orvosi Nyugdíjintézet helységeiben nyert elhelyezést. Október 25-én tartott kari ülésén a dékán bejelentette, hogy az orvosprofesszorok és a tansegédszemélyzet, hadi vagy polgári kórházakban működhetnek. A szigorlati tanfolyamokat tovább folytathatták, IV és V éves hallgatók szigorlatoztatása is engedélyezett volt. Ennek értelmében 13 hallgatót avattak orvosdoktorrá. Csilléry professzor - a kitelepítendő magyar egyetemek kinevezett kormánybiztosa jelenlétében - a német követségen tárgyalásokat kezdeményezett, az egyetemek Németországba telepítéséről. Az egyezmény szerint a budapesti kar Breslau-ba (ma:wroclaw) a vidéki karok, Halle/ an der Saale területére kerültek kitelepítésre. A Budapestre menekült debreceni orvosprofesszorok közül azonban 7-en nem vállaltak Németországban tanszéket és Budapesten maradtak. Az december között az összetoborzott személyeket, katonai és oktatási felszereléseket katonai szerelvényeken, katonai ellátással Halle/an der Saale állomására szállították és az állomás közelében, a Finanzamt - beton épületébe, a háború idejére átszervezett katonai kórházba szállásolták el. A szigorlók és hallgatók, valamint a családtagok a városban kerültek elhelyezésre. Az Orvostudományi Kar december 31-én a Halleban tartott I. kari ülésen alakult meg, Csilléry András elnöksége és 10 tanár jelenléte mellett. A hozott határozat szerint a katonai kiképzés és a rövidített oktatási tanfolyamok célja hadi célokat, az utánpótlást és a

8 béke idejére - az átmentést szolgálta A kari határozat értelmében egyhangúlag Orsós Ferenc professzort dékánnak, Borsos Nachtnébel Ödön professzort prodékánnak és Kulcsár Ferenc professzort (Szeged Idegklinika) kari jegyzőnek választották meg. Megállapították a kinevezések kelte alapján - a tanári rangsort, a tanszékek betöltését, a tansegéd személyzet beosztását, a szigorlati bizottságokat és a kurzusok tanrendjét január 9-én a hallei német egyetem klinikáin és elméleti intézeteiben - tanrend szerint - megkezdődtek az előadások. Az első 54 végzett szigorló orvos avatását március 31-re tervezték. A kitűzött ünnepséget azonban meghiúsította, a Halle város elleni nagyméretű amerikai légitámadás, melybe beleesett, és súlyosan megsérült az avatásnak helyet adó épület is. A légitámadás után a jelöltek (54-ből 2 debreceni jelölt is) ünnepség nélkül gyertyavilágnál - kapták kézhez diplomájukat. Az újabb orvos avatásokra április 6-án (79 hallgató/5 debreceni) április 9-én (71 hallgató/4 debreceni), április 12-én (7 hallgató/ 2 debreceni), míg április 16-án (2 hallgató/ 1 debreceni jelölt) került sor április 17-én - 3 napos utcai harc után az amerikai hadsereg elfoglalta Halle városát és a kar épületét a hadsereg részére - igénybe vette. A további találkozási, gyülekezési hely a hallgatók részére a Frankesche Stiftungban működő magyar diákotthon volt. Az június 8-i IV. rendes kari ülésen foglalkoztak a hallei magyar orvostudományi kar életében beállott mély válsággal. A dékán jelentette, hogy a tanárok, a tansegédszemélyzet és a hallgatóság között, erős hazatérési törekvések támadtak. Külön csoportok alakultak, az azonnal akár gyalogosan hazaindulók, a hivatalos intézkedések és engedélyek utáni, majd a magán, ill. kiszállított állami értékekkel együtt történő hazatérés igényével. A hozzászólások szerint, a tanári kar minden tagja testületileg kívánt megfelelő utazási és igazgatási körülmények között hazatérni. Október 12-én a halle-i magyar orvostudományi kar maradványa (kb 300 fő) tehervagonokban hazaindult többek között Orsós János, Mikó Gyula, Hüttl Tivadar, Széky Antal tanárok - vezetésével, valamint a dékáni hivatal munkatársai, 200 hallgató és családtagok. Orsós Ferenc és Csilléry András professzorok Németországban maradtak. A Debrecenbe visszatérteket igazolták s korábbi állásukba visszahelyezték, Hüttl Tivadar és Orsós János Imre professzorok kivételével. Ők később kerültek elhelyezésre: Hüttl professzor az Országos Onkológiai Intézetbe sebész-főorvosként, Orsós János a hajdúböszörményi Rendelőintézetben bőrgyógyászként. A szigorlóknak, hallgatóknak a Halléban szerzett diplomáját, szigorlatait nem ismerték el, míg az orvostanhallgatók féléveinek beszámítását - a rendelet az orvostudományi egyetemek hatáskörébe utalta.

9 Újrakezdés a II. világháború után A bombázások során az egyetem épületei közül legsúlyosabban az Orvosi Vegytani Intézet és az Orvosi Fizikai Intézet sérült meg. Bombatalálat érte a Belgyógyászati pavilon északkeleti szárnyát, a szülészeti fertőző pavilon északnyugati szárnyát, a Diákotthon középső szárnyát, valamint a Leányinternátust. A gyógyítómunka folyamatosságát Sántha Kálmán Bodnár János, Verzár Gyula és Loessl János biztosította. A gyógyszerek, kötszerek villany-, víz- és gázszolgáltatás hiányában ez nem volt zökkenőmentes. Egyes intézeteket, mint például a Sebészetet, Szemészetet, Bőrklinikát és Belklinikát még 1945 októberében is az orosz hadikórház parancsnoksága vette igénybe október végén, november elején megindult az állagmegőrző tevékenység, és a romeltakarítás a Debrecenben maradt professzorok vezetésével. A nélkülözhető egyetemi helyiségekben ideiglenes szállást kaptak az otthontalan professzorok, oktatók, tisztviselők, altisztek és munkások. A beiratkozási határidőt meghosszabbították december 15-ig, bár az előadások már november végén megindultak. Betegeket ennél is korábban elláttak a klinikákon. A nem debreceni hallgatókat is elhelyezték a klinikákon és az intézetekben. A szénhiány miatt szigorú takarékossági intézkedésekkel korlátozták a klinikák és az intézetek vízellátását, fűtését és világítását. 1944/45. tanév II. félévi beiratkozása február 15-től március 1-jéiig tartott. A beiratkozott hallgatóból 111 volt I féléves. A félév folyamán korábbi tanszéküket foglalták el: 1945 februárjában három, áprilisban hét professzor tért vissza. Három egyetemi tanár nem tért vissza Debrecenbe. Egy évvel később /46. tanévben - már 116 oktató dolgozott díjas állásban, az orvostanhallgatók száma pedig 359-re emelkedett végén kormányhatározat intézkedett a kettős tanszékek szétválasztásáról. Az Anatómiai és a Törvényszéki Orvostani, a Közegészségtani és a Gyógyszertani, az Élettani és a Kórtani ennek megfelelően önálló intézetté vált. Az oktatás és a betegellátás színvonalának emelésére 1949-ben a párhuzamos II. Sz. Belgyógyászati és a II. Sz. Sebészeti Klinika létesítését határozták el. Ez a következő években meg is valósult. Az új klinikáknak egy ideig a Városi Kórház adott helyet. Az oktatás mellett a tudományos kutatás is egyre nagyobb jelentőséghez jutott ban Sántha Kálmán dékán javaslatára a kari ülésekre a hallgatóság képviselőit is meghívták ban került sor a felvételi vizsgák bevezetésére, a tananyag korszerűsítésére, társadalomtudományi tanszékek felállítására valamint a tanulókörök szervezésére.

10 A Debreceni Orvostudományi Egyetem önállóvá válása A Minisztertanács 1951-ben kiadott rendelete az orvostudományi karokat a tudományegyetemek szerkezetéből kiemelte, önálló orvostudományi egyetemekké szervezte át, és az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alá helyezte. A több fakultású tudományegyetemből az Orvoskar 1951-ben vált ki és önálló intézményként megalakult a Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE). Az orvosképzés reformja előkészítette a szükségessé vált új intézetek: a Biológiai és a Biokémiai Intézet szervezését, valamint a Kórtani Intézetnek Kórélettani és Mikrobiológiai Intézetre való szétválását, valamint lehetővé tette a Városi Kórházban működő II. sz. Klinikák beköltözését a klinikatelepre. A reform keretén belül jött létre az egyetemen a Tanulmányi és a Személyzeti Osztály is. Az évek folyamán a DOTE tovább fejlődött, új klinikák létesültek, mint az Ortopédiai, Szív- és Mellkassebészeti, a II. Sz. Belklinika és a II. Sz. Sebészeti Klinika, valamint a Központi Klinikai Diagnosztikai Labor. Több új épület készült el: a Kórélettani és Mikrobiológiai Intézet épülete (1949), a Radiológiai Klinika (1971), az Elméleti Tömb (1973) épülete, a Fogászati Klinika (1981), a Nőgyógyászati Klinika új szárnya (1982), a Fül-Orr-Gégeklinika bővített rekonstrukciója ( ), a II. Sz. és a III. Sz. Kollégium és a Művese Állomás. Az elméleti intézetek közül a Tájanatómiai és Sebészeti Műtéttani, a Biokémiai, Biofizikai, Kémiai, Biológiai, Egészségügyi Szervezési, a Marxizmus-Leninizmus Intézetek létrehozását, valamint a Központi Kémiai Laboratórium, a Központi Kutató Laboratórium, a Központi Izotóp Laboratórium és az Idegennyelvi Tanszék megalapítása valósult meg. Az Általános Orvostudományi Kar mellet létrejött a fogorvosi szak (1977). Ebben az időszakban a fogorvosi szakon hallgató tanult növekvő létszámban. A sokrétű egyetemi feladatok végzését mintegy 530 diplomás és 2050 nem diplomás dolgozó biztosította. Ebben az időben az általános orvoskarnak mintegy hallgatója volt ban kezdte meg működését az Egészségügyi Főiskola Nyíregyházán, amely rövidesen a DOTE Egészségügyi Főiskolai Karává fejlődött.

11 A Debreceni Orvostudományi Egyetem a 90-es években A 90-es években az egyetem területén további intézetek alakultak, valamint épületek kerültek átadásra. A régi Auguszta Szanatórium egy részének átépítésével és új épületszárnyak létrehozásával felépült a Szívsebészeti Klinika (1993). Ezzel lehetővé vált a Szívsebészeti Klinika és a II. sz. Sebészeti Klinika szétválása (1996) ben alakult meg a PET Centrum jogi elődje, az Orvosbiológiai Ciklotron Laboratórium, amely 1993-tól mint önálló szervezeti egység - PET Centrum működött. Az önálló Nukleáris Medicina Központ létrehozásával biztosította a DOTE vezetése a diagnosztikai ellátás magas színvonalát. Ennek keretében működött a Spect-részleg (1996) és a Gamma-kamerás részleg ban a PET Centrum és a Nukleáris Medicina Tanszék Nukleáris Medicina Intézet néven egyesült. Az új tanszékvezető professzorok kinevezése után az Ideg- és Elmegyógyászati Klinika szétvált, és a továbbiakban Neurológiai Klinika és Pszichiátriai Tanszék keretében végzi a tevékenységét (1992, 1996) ban megkezdődött a III. Sz. Belklinika rekonstrukciója. Ugyanebben az évben átadták az I. sz. Belklinika új épületszárnyát, amely négy új részleg működését teszi lehetővé (radiológiai laboratórium, nephrológiai fekvőbeteg osztály, szív-ultrahang labor és korszerű új oktató szoba). A Gyermekklinikán koraszülött intenzív részleget hoztak létre. A III. sz. kollégiumban egyetemi konyha és étterem kapott helyet. A Tüdő- és Szívsebészeti Klinika 1998 során vált ketté ban az Orvoskar megalakulásának 75 éves évfordulóján a rendszerváltást megelőző időszakban az egyetemen szenvedett sérelmek miatt többen rehabilitációban és rehabilitációs emlékérem kitüntetésben részesültek. Az egyetemi autonómia létrejöttével párhuzamosan megvalósult az egyetemi doktori habilitáció (1995) és egyetemi doktori (PhD) cím megszerzésének lehetősége. A PhD doktoranduszok képzése 1995-ben kezdődött el. Új hagyományteremtő ünnepség keretében a debreceni orvosképzés megindulásának évfordulója alkalmából (október 23.) - a Református Kollégium oratóriumában - rendezett jubileumi ünnepségen történt az egyetem díszdoktorainak, a habilitált és az egyetemi doktoroknak az avatása, valamint a Kossuth Lajos Tudományegyetem díszudvarán és a gyulai városháza dísztermében az Egészségügyi Főiskolai Kar végzett hallgatóinak diploma kiosztása.

12 1996 szeptemberében beindult a Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) és a Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) közreműködésével a gyógyszerészképzés (Gyógyszerésztudományi Szak). Első éves hallgatók beiratkozásával kezdődött meg a Népegészségügyi Iskola működése is 1996-ban ban ünnepélyes keretek között emlékezett meg az Orvostudományi Egyetem az Orvoskar megalakulásának 80. évfordulójáról. Több éves előkészítő munka után január 1-jével az integráció keretében a város egyik legtekintélyesebb, legbonyolultabb szervezete a Debreceni Egyetem jött létre húszezres hallgatói létszámával. Az integráció Az országos kormányprogramot megelőzve Debrecenben már a 1980-as években megindultak az egyeztetések a széttagolt felsőoktatás újraegyesítéséről ben hivatalosan is megalakult a Debreceni Universitas Egyesület (DUE), amelynek keretében az intézmények közötti, meglévő kutatási, oktatási együttműködések dinamikusan fejlődtek, jelentős közös fejlesztések indultak. Ennek köszönhető, hogy a Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) és a Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) együttműködésében beindult a DOTE-n a gyógyszerészképzés, a DOTE, a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) és a KLTE közös képzéseként pedig a molekuláris biológus képzés nyarán országos kormányprogramként felerősödött a széttagolt magyar felsőoktatás integrációjának előkészítése. Míg az 1993-ban elfogadott felsőoktatási törvény nem teremtett kedvező törvényi hátteret az universitas-mozgalomnak, addig az 1996-ban elfogadott törvénymódosítás kimondta, hogy a felsőoktatási intézmények felsorolása december 31-ével lejár. Azt követően egyetem csak abban az esetben működhet, ha több tudományterületen, tudományterületenként több tudományágban, valamint több szakon folytat megfelelő színvonalú képzést. A Világbank szakértőivel együttműködve elkezdődött egy felsőoktatásfejlesztési program előkészítése. Ezzel kapcsolatban 1996-ban és 1997-ben pályázatok kerültek kiírásra a Felsőoktatás-fejlesztési Alapprogramok keretében. Ezeken a DUE tagintézményei, mindkét évben sikeresen szerepeltek, M Ft összegű fejlesztést nyertek el. A sikeres pályázás alapfeltétele az összes tagintézmény tanács által elfogadott integrációs szándéknyilatkozat volt. Ezt első ízben szeptember 25-én írta alá öt debreceni felsőoktatási intézmény (a Debreceni Agrártudományi Egyetem, a Debreceni Orvostudományi Egyetem, a

13 Debreceni Hittudományi Református Egyetem, a Kossuth Lajos Tudományegyetem, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriuma) továbbá társulási szándékkal az Atommagkutató Intézet (ATOMKI) vezetője, azzal, hogy készek önként létrehozni a Debreceni Egyetemi Szövetséget, mint az egységes Debreceni Egyetem felé vezető átmeneti intézményt. A világbanki programon belül, a Népjóléti Minisztérium és a DOTE közreműködésével valósulhatott meg a Népegészségügyi Iskola épületének felújítása, valamint a képzés kialakítása. Az év eseményei már a Debreceni Egyetemi Szövetség (DESZ) megalakulásának története. A szövetség alapító tagjai között van a hat felsőoktatási intézmény, melyek a következők: a Debreceni Agrártudományi Egyetem, a Debreceni Orvostudományi Egyetem, a Debreceni Hittudományi Református Egyetem, a Kossuth Lajos Tudományegyetem, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriuma, valamint társult tagként az ATOMKI január 1-jével létrejött a Debreceni Egyetem, ahol Hajdú-Bihar megye egyetemei és főiskolái integrálódtak, melynek eredményeként öt egyetemi és három főiskolai karral kezdte meg működését. Orvos-és Egészségtudományi Centrum A 27/1951. (1. 28.) MT sz. rendelettel önálló egyetemként létrehozott Orvostudományi Egyetem január 1-jével vált az integrált Debreceni Egyetem tagjává. Az újraegyesülést követően a korábbi orvosegyetem alapjaira építve alakult meg az Orvos- és Egészségtudományi Centrum, amely magába foglalta az Általános Orvostudományi Kart, a Fogorvostudományi Intézetet, a Gyógyszerésztudományi Intézetet, a Népegészségügyi Iskolát, valamint a Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Kart. Napjainkban a Centrum öt karral működik. (ÁOK, FOK, GYTK, NK, EK). Egészségügyi intézményként a Centrum fő feladata a betegellátás, amely 1690 klinikai ágyon a Tiszántúl és Északkelet Magyarország lakosságának progresszív betegellátásáért felelős, ugyanakkor országos és nemzetközi hírű klinikai tevékenysége miatt nagyszámú beteget vonz más megyékből, régiókból is. Klinikáin 70 világhírű orvosprofesszor, 90 nemzetközileg elismert egyetemi docens és 140 egyetemi adjunktus vezetésével közel 1000 orvos és 2000 egészségügyi szakdolgozó százötvenezer beteg gyógyulását segíti évente. Szakrendeléseinken másfél millió ember kapja meg a legmagasabb szintű egészségügyi ellátást.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok:

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: 2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 7 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 61255K0000 ÁOK Dékáni Hivatal/Közp.

Részletesebben

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok:

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: 2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 8 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Szállítási kód: 43 Óraszám: 3 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben

KLINIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc)

KLINIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc) DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR KLINIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc) 2012/2013-ES TANÉV Debrecen, 2012 Felelős kiadó: Dr. Csernoch László

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2/a ponthoz

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2/a ponthoz Semmelweis Egyetem költségvetési alapokmánya A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2/a ponthoz AZONOSÍTÓ ADATAI törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám) 329804000 megnevezése: Semmelweis Egyetem székhelye: 1085

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Esetszám ~100.000 fekvőbeteg/év ~1.200.000 járóbeteg/év Általános Orvostudományi Kar Fogorvostudományi Kar Gyógyszerésztudományi Kar Népegészségügyi Kar Egészségügyi Kar ÁOK 3234 FOK 604 GYTK 460 NK 688

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve)

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. március 31. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

1/2004. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának március 26-i ülésén

1/2004. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának március 26-i ülésén 1/2004. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának 2004. március 26-i ülésén A 2004. évi, Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója címre érkezett javaslatokra az alábbi szavazati eredmények születtek

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

12. Pécs, Szigeti u u KP Garázs Pécs, Kürt u KP Kazánház Pécs, Honvéd

12. Pécs, Szigeti u u KP Garázs Pécs, Kürt u KP Kazánház Pécs, Honvéd 1. sz. melléklet Sor- Építmény, helyiség, Tűzvesz. Osztály /m 2 / Összese n szám szabadtér megnevezése Címe: A B C D E 1. AOK Elméleti Tömb * Szigeti u. 259 3 3589 13584 9666 27128 12. 0 2. ÁOK Biofizika

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium II. Azonosító adatok Az intézmény neve: Rövidített megnevezés: Debreceni Egyetem DE Székhely: 4032 Debrecen,

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Fogorvos szak 2010 KINEK MIKOR FÉV SZEM KÓD TANTÁRGYCÍM TÁRGYFELELŐS INTÉZMÉNY ELŐFELT 1 ELŐFELT 2 ELŐFELT 3 EA GY SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT

Fogorvos szak 2010 KINEK MIKOR FÉV SZEM KÓD TANTÁRGYCÍM TÁRGYFELELŐS INTÉZMÉNY ELŐFELT 1 ELŐFELT 2 ELŐFELT 3 EA GY SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-BI1 Biofizika 1. Dr. Nyitrai Miklós Biofizikai nincs 28 28 0 56 vizsga 4 aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. Dr. Pap Marianna aokfog10 2010/2011 ő 1 OFA-OC1

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KÜLDETÉSNYILATKOZATA A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara a hazai, illetve főként az észak-magyarországi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE február 23.

DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE február 23. DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 2017. február 23. Tartalom I. Általános rendelkezések...3 1. Bevezető rendelkezések, általános szabályok...3 II. Jogszabály által meghatározott...4

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Az utasítás hatálya. Eljárás külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása esetén

Az utasítás hatálya. Eljárás külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása esetén 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazolni nem tudó belföldi személyek sürgősségi ellátásával kapcsolatos ügyintézés

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések Meghirdető /, minden orvosi szakma részére (kivéve: fog- és szájbetegségek, patológia) OVSZ Budapest-OVSZ DRVK Transzfúziós törzsképzés ideje alatt kötelező 2015. II. 16-27. vagy 2015. III. 16-27. vagy

Részletesebben

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika Ssz. Munkakör matematika KLTE-TTK 128 / 1981 E matematika matematika 1. igazgató határozatlan idejű fizika KLTE-TTK 128 / 1981 E fizika közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK 5572. 2004 E matematika KLTE-TTK

Részletesebben

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések Meghirdető /, szervező címe teljesítendő jellege minden orvosi szakma részére (kivéve: fog- és szájbetegségek, patológia) OVSZ Budapest-OVSZ DRVK Transzfúziós törzsképzés ideje alatt kötelező 2015. II.

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át)

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át) 2012. július 1-jei hatállyal egyetemi docensi kinevezést kapnak: Általános Orvostudományi Kar: Dr. Holló Péter Dr. Szabó Miklós Dr. Gellér László Dr. Arányi Zsuzsanna Dr. Réthelyi János Dr. Tamási Lilla

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete

A Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete A Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete 1921-től Anatómiai Intézet 1927-től Anatómiai és Biológiai Intézet 1969-től Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 1921 1933 Huzella

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

PÁLYÁZATOK HÍDJÁN - ÁLOMTÓL A MEGVALÓSULÁSIG DR. PARAGH GYÖRGY

PÁLYÁZATOK HÍDJÁN - ÁLOMTÓL A MEGVALÓSULÁSIG DR. PARAGH GYÖRGY PÁLYÁZATOK HÍDJÁN - ÁLOMTÓL A MEGVALÓSULÁSIG DR. PARAGH GYÖRGY egyetemi tanár, centrumelnök DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010. 02.20. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március ad. 5.940-2/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. március A Debreceni Egyetem alapító okirata A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

Kapcsolat Napja a DEOEC-ben 2011. február 19.

Kapcsolat Napja a DEOEC-ben 2011. február 19. Kapcsolat Napja a DEOEC-ben 2011. február 19. Rendezvény Rendező Idő Helyszín KÖZPONTI PROGRAMOK Partnerség a Jövőért Centrumelnöki Fogadás Gazdasági igazgatói partnertalálkozó A debreceni titok A Magyar

Részletesebben

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

A S E M M E L W E I S E G Y E T E M T U D O M Á N Y O S D I Á K K Ö R E I N E K S Z E R V E Z E T I É S MŐKÖDÉSI SZA B Á L Y Z A T A

A S E M M E L W E I S E G Y E T E M T U D O M Á N Y O S D I Á K K Ö R E I N E K S Z E R V E Z E T I É S MŐKÖDÉSI SZA B Á L Y Z A T A A S E M M E L W E I S E G Y E T E M T U D O M Á N Y O S D I Á K K Ö R E I N E K S Z E R V E Z E T I É S MŐKÖDÉSI SZA B Á L Y Z A T A I. A Semmelweis Egyetemen a Tudományos Diákkör (SE TDK) a hallgatók

Részletesebben

Köszöntő. Kedves Kollégák!

Köszöntő. Kedves Kollégák! Köszöntő Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Orvostani Tanszék, a Debreceni Egyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet, az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE szeptember 29.

DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE szeptember 29. DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 2016. szeptember 29. Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések, általános szabályok... 3 II. Jogszabály által meghatározott...

Részletesebben

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - -

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - - 4 5 6 7 8 9 Ágykihasználtság Átlagos ápolási idő I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 6 - - - - IDEG Ideggyógyászat 78

Részletesebben

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZ,

Részletesebben

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes. Módszertani levél Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Kongresszus Marosvásárhelyen

Kongresszus Marosvásárhelyen Beszámoló az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály XXVI. tudományos üléséről. Tavaly tavasszal Kolozsvárott gyűltek össze a Romániában élő és az egészségügyben dolgozó magyar

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények Cím: Merre tart a radiológia? Szervező: Fejér Megyei Szent György Kórház Magyar Radiológusok Társasága Helye:

Részletesebben

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar A PTE karai A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar mûködik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira. Állam-

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM Budapest AZ EGYETEM TÖRTÉNETE A Semmelweis Egyetem története 1769-ben kezdõdött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Pázmány Péter esztergomi érsek

Részletesebben

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő 2011. április 12. kedd Tanácsterem I. Tanácsterem II. 09.00-10.00 Prof. Sótonyi 08.30-09.30 Dr. Balogh Aneszteziológia és intenzív terápia Háziorvostan Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM Budapest AZ EGYETEM TÖRTÉNETE A Semmelweis Egyetem története 1769-ben kezdõdött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Pázmány Péter esztergomi érsek

Részletesebben

- népegészségügyi menedzser

- népegészségügyi menedzser MESTERKÉPZÉSEK SE-ETK ápolás Budapest magyar OH-FHF/514-8/2010. orvos- és egészségtudomány SE-TSK egészségfejlesztés-tanár Budapest magyar OH-FHF/98-1/2011. pedagógusképzés - egészségügyi infrastruktúra

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Debreceni Egyetem Egészségtud Centrum Általános Orvostud Kar az ÁOK dékánja Dr. Csernoch László egyetemi tanár Az Általános Orvostud Kar széles képzési kínálattal várja a jelentkezőket. A legnagyobb hagyománnyal

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı okról A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! 2012. EüK. 20. szám közlemény

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ. Határozatok Tára október 1-től

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ. Határozatok Tára október 1-től Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Határozatok Tára 2013. október 1-től a 2013. év határozatai A PTE Klinikai Központ Tanácsának 1/2013. (X.7.) határozata A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Részletesebben

GERIÁTRIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

GERIÁTRIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÉKÉS MEGYEI PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, GYULA A 2007.09.30-től hatályos

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Megelőző Orvostani Intézete

A Debreceni Egyetem Megelőző Orvostani Intézete A Debreceni Egyetem Megelőző Orvostani Intézete 1921-től Közegészségtani Intézet 1969-től Közegészségtani és Járványtani Intézet 1999-től Megelőző Orvostani Intézet 1921 1933 Belák Sándor ny.r. tanár,

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

INFEKTOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

INFEKTOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÉKÉS MEGYEI PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, GYULA A 2007.09.30-től hatályos

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Április 6. csütörtök, 10:00 12:30

Április 6. csütörtök, 10:00 12:30 Április 6. csütörtök, 10:00 12:30 KONZERVATÍV ORVOSTUDOMÁNY NŐGYÓGYÁSZAT, UROLÓGIA, FÜL-ORR-GÉGÉSZET SÁRAI-SZABÓ BOGLÁRKA PENYIGE ÁRON SZIVA RÉKA ESZTER SEMMELWEIS EGYETEM II.SZ. SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály 1/2012. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó

Részletesebben

Fogorvos szak 2012* KINEK MIKOR FÉLÉV SZEM KÓD CÍM FELELŐS EGYSÉG EF1 EF2 EF3 EA GYAK SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT

Fogorvos szak 2012* KINEK MIKOR FÉLÉV SZEM KÓD CÍM FELELŐS EGYSÉG EF1 EF2 EF3 EA GYAK SZEM ÖSSZ JEGY KREDIT aokfog12 2012/2013 ő 1 OFABI1 Biofizika 1. Dr. Nyitrai Miklós Biofizikai Intézet 28 28 0 56 vizsga 4 aokfog12 2012/2013 ő 1 OFAMB1 Molekuláris sejtbiológia 1. Dr. Pap Marianna Orvosi Biológiai Intézet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, 131 fő. 10fő. 121 fő Szászné dr. Kocsis Katalin 79 db.

JEGYZŐKÖNYV, 131 fő. 10fő. 121 fő Szászné dr. Kocsis Katalin 79 db. SEMMELWEIS EGYETEM Választási Bizottság Elnök professor emeritus Dr. Sótonyi Péter JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Semmelweis Egyetem (továbbiakban: SE) Választott Munkavédelmi Képviselő (továbbiakban VMK)

Részletesebben

A JNMGE ERDŐMÉRNÖKI OSZTÁLYA

A JNMGE ERDŐMÉRNÖKI OSZTÁLYA 4. Műegyetemi Levéltári Nap 2015. Március 18. A JNMGE ERDŐMÉRNÖKI OSZTÁLYA Szemerey Tamásné Dr. Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár Soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola 1919. 04.

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Héti óraszám - elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Héti óraszám - elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

M ÉLTÓ EMLÉK A MÚLTNAK,

M ÉLTÓ EMLÉK A MÚLTNAK, M ÉLTÓ EMLÉK A MÚLTNAK, HAGYOMÁNY A JÖVŐNEK: e gondolat jegyében született meg a 2006. február 18-án megrendezett Kapcsolat Napja, és az azt követő hagyományteremtő szándékkal életre hívott I. DEOEC Bál.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı okról Hatályosság: 2010.11.16 - A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! Szakma

Részletesebben

STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN

STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0020 Több mint egy éves előkészítés után 2014 októberében kezdődött meg a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti

Részletesebben

1/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Rátky József egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.

1/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Rátky József egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta. A Debreceni Egyetem Szenátusának 2015. június 25-én (csütörtökön) du. 15 órakor a Debreceni Egyetem főépületének Aulájában megtartott 2014/2015. tanévi VI., rendes ülésén hozott határozatok 1/2015. (VI.

Részletesebben

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés OKJ szám Szakképesítés Követelménymodul 54 723 1000 Ápoló 2321-2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324- Alapápolás 2325- Diagnosztika-terápia 2329- Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322- Gondozás 2330-

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának jelene és jövőképe

A Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának jelene és jövőképe Dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes, Klinikai Központ elnök Semmelweis Egyetem A Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának jelene és jövőképe 1 Egyetemi klinikák Magyarországon Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A PTE Egészségtudományi Kar egyes alap- és mesterképzési szakjainak tantervében szereplő szigorlatok teljesítésének eljárásrendje

A PTE Egészségtudományi Kar egyes alap- és mesterképzési szakjainak tantervében szereplő szigorlatok teljesítésének eljárásrendje A PTE Egészségtudományi Kar egyes alap- és mesterképzési szakjainak tantervében szereplő szigorlatok teljesítésének eljárásrendje 1. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar az alap- és mesterképzési

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.12.05 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

MESZK Semmelweis Oklevél díjazottak Csiszár Zoltánné (Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertár)

MESZK Semmelweis Oklevél díjazottak Csiszár Zoltánné (Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertár) MESZK Semmelweis Oklevél díjazottak Csiszár Zoltánné (Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertár) A Kenézy Kórház Gyógyszertárában 2005-óta dolgozik. Gyorsan beilleszkedett a kollektívába

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2016. december 19. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR rektorhelyettes dékán Klinikai

Részletesebben

4/2013. (11. 12.) számú ÁOK dékáni utasítás a szóbeli záróvizsgáztatás rendjéről a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Általános Orvostudományi Szakán

4/2013. (11. 12.) számú ÁOK dékáni utasítás a szóbeli záróvizsgáztatás rendjéről a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Általános Orvostudományi Szakán 4/2013. (11. 12.) számú ÁOK dékáni utasítás a szóbeli záróvizsgáztatás rendjéről a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Általános Orvostudományi Szakán Bevezetés A záróvizsga a graduális orvosképzés minőségének fontos

Részletesebben

1. (1) A költségtérítés, illetve az önköltség mérséklésére vonatkozó kérelmet a kar Dékánjának címezve a kar Tanulmányi Osztályára kell benyújtani.

1. (1) A költségtérítés, illetve az önköltség mérséklésére vonatkozó kérelmet a kar Dékánjának címezve a kar Tanulmányi Osztályára kell benyújtani. 3/2014. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008

Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008 Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008 NAPPALI TAGOZAT elm./gyak 1 EF30003 Anatómia I. kollokvium 42 28 3+2 köt. - 1 EF30001 Biokémia I. kollokvium 14 0 1+0 köt. - 1 EF30002 Biológia

Részletesebben

Centrumban az Egészség 100 év színei

Centrumban az Egészség 100 év színei Centrumban az Egészség 100 év színei A VII. Kapcsolat Napját a Centrumban az Egészség - 100 év színei gondolat jegyében rendezte meg a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma. A kapcsolatépítés,

Részletesebben