HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG"

Átírás

1 Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP / HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 5. Művészeti képzés

2 Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A kiadvány az INTER-STUDIUM - Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel című, TÁMOP / számú projekt keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program társfinanszírozásával valósul meg Szerkesztette: Közreműködött: Dr. Kavecsánszki Gyula Éliás István Zelei Erika Violáné Tóth Eszter

3 Helyzetkép Magyarország Általában a művészeti képzésről Platón szerint a művészet arra való, hogy ne engedjen belehalni bennünket az igazságba. Más filozófusok, mint például a mitikus Sun, Kína legrégebbi császárainak egyike azt vallja, hogy a zene által jön létre harmónia a szellemek és az emberek között is. Sorolhatnánk tovább a nagy gondolkodók, és persze a művészek megközelítéseit is az alkotásról, művészetről. Tűnődjünk el inkább azon, mit is jelent a kultúra, a művészet, miként határozza meg életünket a maga teljességében. Hiszen a régiek szerint is ez ad morális útravalót, emberi tartást mindannyiunk számára. A szellemi életben, a művészeti nevelésben tevékenykedők felelőssége anyagias világunkban rendkívüli jelentőségű. A globális kommunikációs forradalom az "egyenkultúra" térhódítása miatt, veszélybe kerülhet nemzeti kultúránk élettere. Rendkívül fontos a "tiszta forráshoz" való visszatérés! Különbséget kell tenni az igazi művészet és az elüzletiesedett világ, magát kultúrának nevező bóvlija között. Az Európai Unióhoz való csatlakozásban fontos elv, hogy az ország és a magyarság értékeit is ismertebbé kell tenni. Ebben sokszor csak a művészet segítségével jutunk előbbre más területeken is. Értékeink megismertetéshez valós mecénatura kell! Több példa is azt mutatja, hogy a művészeti képzés egy-egy művész vagy csoport néha emberfeletti küzdelmének eredménye és függvénye is egyben. Célszerű ezért az adott térség iskoláiban felhalmozódott tudást, pedagógiai tapasztalatot koncentrálni. Örök törvény azonban, hogy a tehetséges diákhoz tehetséges tanár kell. Nem szabad az esetleges intelligenciára hagyatkozni, pláne nem, ha az képezi a többséget. Vita van abban a kérdésben, hogy mi a művészeti oktatás feladata. Produktumok szülessenek-e, vagy a diákok éljék-e meg inkább az alkotás folyamatát, fogadják be, és értsék meg azt. Abban viszont egyetértünk, hogy a tudás alapja nem lehet az érzelmi szegénység. Tapasztalataink szerint a magyar fiatalság a művészetek szerepét egyenlőre fontosnak tartja, ezt a bennük és a szüleikben is rejlő motivációt mindenképpen meg kell őriznünk. A művészeti oktatás fontos szerepet tölt be a személyiségfejlesztésben, tehetséggondozásban, a hagyományőrzés, és a nemzeti kultúra, nemzeti identitástudat őrzése elképzelhetetlen nélküle. A lényeg az emberformáló oktatás, az, hogy minél érzékenyebb, minél kulturáltabb fiatalokat neveljünk, akik egyben a jövő igényes és érdeklődő közönségének bázisát is megalapozzák.

4 A művészeti oktatás lehetőségei a Nemzeti Alaptantervben A közoktatást szabályozó Nemzeti Alaptanterv szerint a Művészet négy, markánsan elkülönülő részterületből áll: Ének-zene Dráma és tánc Vizuális kultúra Mozgókép és médiaismeret. (Az eredeti elképzelést megváltoztatva az egyik legfontosabb művészeti ágat, az Irodalmat kiemelték innen.) A művészetekkel nevelés hozzájárul a szellemi, lelki tulajdonságok gyarapításához, az esztétikai fogékonysághoz, a fantázia, a kreativitás fejlesztéséhez. A művészeti tárgyak mindegyike a teljes emberré válást (azaz az értelmi és érzelmi nevelés közötti összhangot), a közösségformálást, a szociokulturális hátrányok leküzdését, a kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex befogadását, az önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehetőségét próbálja a maga eszközével segíteni (Nat) A művészetekkel való foglalkozás segíti az észlelés érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztését. Ezek persze nem olyan könnyen kimutathatók, ezért sokan úgy gondolják, hogy közvetlen haszna csupán azok számára van, akik a művészetet majd életpályának választják. A művészetek tantárgyai számára ezért kézenfekvő, hogy a képességek fejlesztése és nem az ismeretanyag van a pedagógiai tevékenység középpontjában. A Művészetek műveltségi részterületei önálló művészeti ágazatok. Bár számos rokon vonással rendelkeznek, kifejezésmódjuk és az adott életkorban betöltött szerepük szempontjából igen különbözőek. Közös vonásuk, hogy a személyiségfejlődés, a kommunikáció és a problémamegoldás fejlesztése mindegyik területnek fontos része. Azonban minden területnek megvan a maga sajátos vonása is, mindegyik más-más kompetenciát fejleszt leginkább: vizuális kultúra: kreativitás, vizuális kommunikáció dráma és tánc: együttműködés, és összehangolás ének-zene: érzelemkifejezés (érzelmi gazdagság), együttműködés, mozgókép és média: ismeretszerző képesség, kritikai gondolkodás irodalom: kommunikáció, személyiség fejlesztés

5 A művészeti oktatás jelenlegi helyzete. Az alapfokú művészetoktatás jellemzői A tanterv ugyan szorgalmazza a mához kapcsolódást, az alapfokú oktatásban lévő tanárok egy része nem tájékozott a mai kultúrában, a kortárs művészeteket a tanárok kevésbé ismerik. Így aligha tudnak segítséget nyújtani a fiataloknak egy kritikai szemlélet kialakításában, azért, hogy eligazodjanak az őket érő hatások, a képözön, a számtalan kulturális, társadalmi, ökológiai, technikai stb. jelenségek között. Nem veszik tudomásul, hogy a művészet a húsz évvel ezelőttihez képest is sokat változott. Az igazi kortárs művészet reagál a ma kihívásaira, megismerése, megismertetése - több más előnye mellett saját korukhoz is közelebb hozná a tanulókat. Nem használják ki azon előnyeit, amelyek segítenék őket abban, hogy diákjaik megbecsüljék a mai kultúra, a mai természet értékeit, valamint arra is motiválhatnák őket ezáltal, hogy jól érezzék magukat saját korukban és annak fenntartásáért tenni is hajlandóak legyenek. 2. Középfokú művészetoktatás jellemzői A művészetek iskolai oktatásának társadalmi megítélése szerint a művészet olyan extra, ami talán szép és értékes, de némileg ezoterikus, megfoghatatlan így elsőként esik áldozatául a racionálisnak gondolt megszorításoknak. (A művészeti órák számának csökkentése, a támogatások minden téren való elvonása stb.) Jellemző például, hogy még úgynevezett elit középiskolákban is, ahol a különböző tantárgyakat csoportbontásban tanítják, a rajzórákon tanuló zsúfolódik a teremben. Ennek egyik oka az, hogy még nem sikerült tudatosítani: a közoktatásban a művészet nem célja, hanem eszköze nevelésnek. 3. A művészeti szakoktatás jellemzői Az utóbbi évtizedben megfigyelhető (és pontosan kimutatható) az a tendencia, hogy amilyen mértékben gyengül a művészetoktatás helyzete és színvonala a közoktatásban, úgy erősödik a szakoktatás. Szaporodnak a művészeti szakkörök, alapiskolák, szakközépiskolák. Az elmúlt évben 873 művészeti alapiskola kapott működési engedélyt országszerte, egyre növekszik a (vizuális) művészeti szakközépiskolák száma (ma már 58 van a 8 zenei szakközépiskola mellett). Művészet-elméleti problémák: Új médiumokkal, új fogalmakkal és módszerekkel ismerkedtünk az elmúlt 0 évben s ma is ez a helyzet. Különböző szellemi, művészeti irányzatok változatai élnek egy országon belül is a középfokú művészeti oktatásban (is!) Előítéletek sorával kell birkóznunk! Bizonytalan a társadalmi fogadókészség és a jelen- jövőkép is.

6 A megújulási kísérletek nehezen mennek. A 6 éves pedagógiai programok "röghöz kötik" az iskolákat. Még mindig érzékelhető, hogy a köz- és a hivatalos ízlés, az intézményesen elfogadott esztétikai szint még mindig a "tegnapi": Értékzavar van. Ügyeskedők, az ábrázolóképesség hiányait technikai úton pótolók egyre nagyobb száma probléma. Túl sok a "műkedvelő művész". Az oktatáspolitikai tényezők sok önkormányzatnál a művészeti képzésekre vonatkozóan nem egységesek, nincs igazi felelőse a művészeti képzésnek. Diszciplináris tendencia Ahogyan a kortárs művészetben, úgy a művészeti nevelés terén is egyre gyakoribbak az olyan törekvések, amikor a művészettársadalmi, környezeti problémákkal is foglalkozik, egyre gyakoribbak és ez nem utolsó sorban az uniós, illetve a hazai központi szándéknak is köszönhető a különböző diszciplínák közötti együttműködések iskolákban és iskolán kívül is, a több műveltség területet összekapcsoló, általános nevelési célokat megvalósító projektek. Példaként említhetjük, hogy szinte divattá vált középiskolákban a környezeti nevelésnek egy korábbinál hatékonyabb formája: a tanulók kreatív energiáit mozgósító pályázatok, amelyek kifejezetten az újrahasznosításra fókuszálnak. Az iskolán kívüli oktatási formák erősödése múzeumpedagógia A formális tanulási módszerek mellett, nagy hangsúlyt fektet oktatásügyünk az informális tanulás lehetőségeinek az oktató-nevelő munkánkba történő innovatív beépítésére. Ennek keretében kiemelt szerepet kapnak az iskolán kívüli munkaformák, amelyek az iskolai tevékenység valóságos társadalmi környezetbe való illesztését eredményezik. A művészeti tagozatos diákok képzésében elengedhetetlen követelmény, hogy jártasak legyenek az egyes művészeti ágakban, hogy értsék a kortárs művészet folyamatait, ismerjék és a gyakorlatban is alkalmazni tudják a múzeumok, galériák, kiállítóterek, színházak, stb. nyújtotta ismeretbővítő lehetőségeket. Képesek legyenek elméleti tudásukat projekt- és tapasztalásra épülő pragmatista, konstruktivista és egyéb alternatív pedagógiai módszerek megvalósításával is erősíteni. 4. A művészeti felsőoktatás jellemzői A magyar felsőoktatási rendszerben a zene-, a képző-, az ipar-, a színház-, film-, televízió- és táncművészet legmagasabb fokú képzésének összefoglaló neve. Az 97-ben egyetemi rangra emelt, egyetemi diplomát adó főiskolák: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Magyar Iparművészeti Főiskola, Magyar Képzőművészeti Főiskola, Színház- és Filmművészeti Főiskola. Ezek rektor vezetése alatt működnek, 5 éves tanulmányi idővel, a végzettek egyetemi szintű művészdiplomát kapnak.

7 A Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai végzettséget ad ben kezdte meg az MA képzését. A képzés célja a művészhivatásra felkészítés. Elsőrendű a gyakorlati képzés szerepe; az alkotó- és előadó szakmai munka aktív módszereinek elsajátítása és az önálló gondolkodás kifejlesztése. Az elméleti stúdiumok is részben gyakorlati célzatúak és a gyakorlatra támaszkodnak. A művészdiplomával párhuzamosan a felsorolt főiskolák nappali vagy levelező tagozatán tanári diploma is szerezhető, amely az adott művészeti ág tantárgyának (ének-zene, rajz-vizuális nevelés) közép- és felsőfokú iskolákban való tanítására jogosít. A Kt. 7.. alapján feszültség van a művészeti felsőoktatásba törekvők létszáma és a képző intézmények befogadó képessége között (5 helyre 300 fő). Minden művészeti felsőoktatási intézményben mindig nagy a túljelentkezés, sokan éveken át újra és újra próbálkoznak a felvételi vizsgán, amelynek szakaszai rostaként működnek. Feltétlenül szükséges, de önmagában nem elég a kiemelkedő tehetség, azaz a nagyon magas színvonalú képesség vagy képességegyüttes. A felvételi vizsgákon a rátermettség mellett a felkészültség fokát is vizsgálják, állandóan keresve azokat az eljárásokat, amelyek az elérhető legnagyobb biztonsággal segítenek a legalkalmasabbak kiválasztásában. A művészeti felsőoktatásba az 993. évi LXXX. felsőoktatási törvény szabályainak megfelelően lehet jelentkezni; a művészeti felsőoktatás valamennyi intézményében felvételi, ill. alkalmassági vizsgát kell tenni. A hallgatók a sikeres záróvizsga és a nyilvánosan megvédett diplomamunka elfogadása után kapják meg egyetemi oklevelüket. A művészeti doktorandusképzést a magyar művészeti felsőoktatásban elsőként a Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Képzőművészeti Mesteriskolája indította meg 995-ben. A Doctor of Liberal Arts fokozat a PhD egyetemi doktorátus megfelelője, melyet gyakorlati és elméleti kutatómunkát végző képző- és iparművészek szerezhetnek meg. A JPTE BTK Képzőművészeti Mesteriskoláján festészet, kőszobrászat és kerámiaszobrászat szakágakban indult művészeti doktorandusképzés, ahová szakirányú egyetemi diplomával és középfokú idegennyelvismerettel rendelkezők jelentkezhetnek. Egyéni munkaprogramjuk hat félévet átfogó szakmai és tudományos kutatási program, melynek zárásaként a doktori disszertáció mellett doktori mestermunkát, kiállítást is meg kell védeniük.

8 A magyarországi művészeti felsőoktatás intézményei Debreceni Egyetem Konzervatóriuma - Debrecen Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Budapest Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézet - Budapest Miskolci Egyetem, Bartók Béla Zeneművészeti Intézet - Miskolc Moholy-Nagy Művészeti Egyetem - Budapest Magyar Képzőművészeti Egyetem - Budapest Magyar Táncművészeti Főiskola - Budapest Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar - Pécs Széchényi István Egyetem Győr (zene) Színház-és Filmművészeti Egyetem - Budapest Szegedi Tudományegyetem Konzervetóriuma - Szeged Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Magyar Táncművészeti Főiskola Szak Szak design menedzser balettművész építész koreográfus formatervező táncelméleti szakíró szilikátipari tervező táncpedagógus (balettoktató) textiltervező néptánc-színházitánc vizuális kommunikáció néptánc-színházitánc vizuális és környezetkultúra-tanári Magyar Képzőművészeti Egyetem Színház-és Filmművészeti Egyetem Szak Szak restaurátor adásrendező szobrász-vizuális nevelőtanári film- és televízió operátor tervezőgrafika-vizuális nevelő film- és televízió rendező festő film- és televízió vágó intermédia kameraman képgrafika koreográfus restaurátor színész szobrász színházrendező tervezőgrafika színháztudományi mozgókép-tudományi televízió műsorvezető rendező

9 A művészeti képzés hazai számadatai Napjainkra - összehasonlítva a mai statisztikákat a 90-es évek elejének adataival -, a tanulók száma hozzávetőleg háromszorosára nőtt. Míg korábban ezer növendék folytatott művészeti tanulmányokat, ma már ezer gyereket találni a különböző iskolákban. Nemcsak az intézményeknek száma nőtt jelentősen (ma már hatszáznál többől válogathatnak az érdeklődők, pedig korábban számuk még kettőszázat sem érte el), hanem az iskolák típusaik, működésük szerint is színesebb képet mutatnak. Napjainkban ugyanis már létezik olyan önkormányzati, alapítványi, magán illetve egyházi intézmény, amely művészetoktatással foglalkozik, hiszen ezen a területen is ugyanaz a folyamat zajlott le, mint a közoktatás más részén. A művészetoktatásban a középfok jelent óriási szűrőt, mert a 650 alapfokú művészeti iskola után intézmény közül választhatnak, s valóban a legjobbak jutnak csak tovább. Az igazi professzionális képzés pedig megint csak ezeknek a gyerekeknek is csupán töredék százalékát jelenti, így végül a felsőoktatásban körülbelül összesen néhány száz hallgató tanul, s ők végeznek művész vagy művésztanári diplomával. A művészeti képzés finanszírozása, minőségbiztosítás Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a gazdálkodó szervezetek által adott közvetlen fejlesztési támogatás jelenlegi rendszere nem kedvez a nem közvetlenül a termeléshez kapcsolódó szakmákat oktató iskolák számára, így ez a rendszer kiegyensúlyozatlan forráselosztást eredményez. A gyerekek, növendékek 6-tól 22 éves korig tanulhatnak állami finanszírozással, sőt, ezt követően még tandíjfizetés ellenében tagjai maradhatnak a rendszernek. Mindennek az anyagi feltételeit a közoktatási törvény és az éves aktuális költségvetési törvény biztosítja. A többi közoktatási intézménnyel azonos módon ugyanis a művészeti oktatásban a tanulói alapú un. normatív finanszírozás útján jut el a költségvetési hozzájárulás a fenntartóhoz, azaz egy-egy növendék meghatározott évi támogatást hoz a fenntartó, az iskola számára, ez pedig kiszámíthatóságot, tervezhetőséget jelent. Ez az egy főre eső összeg azonban elég kevés minden területen így, a művészetoktatáshoz is. A magyar iskolai finanszírozási rendszer két komoly hozzájárulót feltételez: egyik az állam, a másik pedig a fenntartó, akinek a normatíva összegét ki kell egészítenie. A művészetoktatásban az átlagszámok nem mondanak igazán sokat. A finanszírozás állami oldala 70-80% - bár van, aki 60 %-ot mond -, s így nem kevés pénzt kell ehhez a fenntartónak is hozzátennie.

10 200. évi normatív támogatás alakulása egy csoportra tervezett létszámmal Párhuzamos művészeti képzés 2 főre ( Ft/év/fő) 9-2. évfolyam: /4 év évre: /csoport kiegészítő normatívája: évre: /csoport Összes normatív támogatás évre: /csoport Tavalyi képzésre jutó pedagógus bér csoportra: /csoport Táncos képzés 5 főre ( Ft/fő/év) szakmai képzés 3. évfolyam: évre: /csoport gyakorlati képzés : évre: /csoport Összes normatív támogatás: évre: /csoport Tavalyi képzésre jutó pedagógus bér csoportra: /csoport ÖSSZEHASONLÍTVA A KOZMETIKUS KÉPZÉSSEL: Kozmetikus képzés 2 főre ( Ft/év/fő x 30 fő= Ft) szakmai képzés -2. évfolyam: /2 év évre: /csoport gyakorlati képzés 3-4. évf.: /2 év évre: /csoport Összes normatív támogatás: évre: /csoport Tavalyi képzésre jutó pedagógus bér csoportra: (Figyelembe véve 2 gyakorlati csoport képzésének költségét.) /csoport Nem kötelező ugyanis művészetoktatási tevékenységet folytatni, de ahol elkezdték ezt, ott nem lehet abbahagyni. Ha például egy önkormányzat úgy dönt, létrehoz egy művészeti iskolát, majd néhány év elteltével lemond az intézmény működtetéséről, akkor ezt a főváros illetve a megye köteles átvenni, s attól kezdve ő látja el a fenntartási feladatokat. Ez foglalkoztatási biztonságot jelent, de persze, mivel oktatásról van szó, elsősorban a szülők, gyerekek számára van szükség olyan garanciákra, melyek szavatolják, hogy nem csupán tanfolyami képzésen vesznek részt. Megjelent a különböző intézmények közötti verseny, ami nagyon jó, hiszen mindenkit maximális teljesítményre ösztönöz. Az pedig

11 természetes, hogy a struktúra-átalakulásnak pozitív és negatív hozadékai is vannak. Mindenképp eredmény például, hogy így a magánszemélyek, közösségek a számukra legkomfortosabb körülmények közé vihetik ezt a tevékenységet. Az iskolaszám ilyen mértékű növekedésének hozadéka az is, hogy olyan településeken is megjelentek a művészetoktatás lehetőségei, ahol korábban ez fel sem merült, s ez a helyi kisközösségek szempontjából nagyon jelentős. De természetesen komoly szakmai garanciákra valóban mindegyik intézménynél szükség van. A jelenleg működő alapfokú művészeti iskolák 94 százaléka, 873 intézményből 87 vállalkozott az intézmény minősítésére, ám az előminősítés szempontjainak már csak 689-en feleltek meg. A jogszabályban előírt minősítésben a művészeti képzést folytató alapfokú iskoláknak részt kellett venniük, ha továbbra is teljes összegű állami normatívához akarnak jutni. Az az iskola, amelyik nem felelt meg a minősítési szempontoknak, csak az állami támogatás ötven százalékára jogosult. Az oktatási államtitkár alapvető érdeknek nevezte, hogy garantálni lehessen: csak azok az intézmények juthassanak állami támogatáshoz, ahol a szervezeti, a személyi és szakmai feltételek egyaránt adottak a jó színvonalú oktatáshoz. Megállapítása szerint az egyik legsúlyosabb probléma az, hogy az akkreditációs eljárás az oktatók egy részétől olyan végzettséget vár el, amely nem életszerű. "Miért kellene egyetemet végeznie egy hatéves gyerekeket fazekasságra oktató népművésznek?" kérdezhetjük, hiszen az új előírások miatt számos, évtizedek óta oktató szakembert kellett az iskoláknak elbocsátaniuk, és a helyükre általában nem találtak mást. Más vélemények szerint viszont a fazekasságot szakköri szinten is el lehet sajátítani, kézműves házban Hivatalos álláspont szerint 995 és 2005 között gyors növekedés zajlott le a művészeti oktatásban, az oktatási feladatokat ellátó helyek száma 798- ról re, a diákok száma 5 ezerről 337 ezerre, míg a pedagógusok száma ötezerről kilencezerre nőtt. Ennek következményeként bár jó minőségű képzést folytató iskolák is alakultak, s a művészeti képzés oda is eljutott ahová korábban nem, számos kritika is megfogalmazódott a minőség kapcsán. Az egyik leggyakrabban felmerült probléma az eddigi hatósági ellenőrzések során az volt, hogy mindenfajta előképzettség, pedagógusi képzettség nélkül is dolgoztak tanárok ezekben az iskolákban. Az egyik alapvető értelmezési gond az, hogy a NAT szerint a művészeti oktatás nem azonos a középfokú és felsőfokú művészeti szakképzéssel! A valóságos szakképzési követelményrendszerrel a diák a viszonylag szűk középfokú szakképzésnél találkozik először. A minimális térítési díj megállapítása után sem oldódtak meg a gondok, a gyermekek létszáma némileg csökkent, ám a pedagógusoké 7 százalékkal nőtt, s a művészeti képzést folytató intézmények száma 80-ről 873-ra

12 emelkedett. Az oktatási feladatokat is ellátó helyek száma ra gyarapodott. Ez azt jelentette, hogy a kevesebb normatívát még több intézményben osztották szét. A művészeti oktatás a magyar oktatásügy egyik legsajátosabb és európai értelemben véve is egyik legfontosabb része. A művészeti oktatásnak jelen formájában a közoktatás rendszerén belül van helye, s a valóban értékes művészeti oktatást meg kell védeni. Szakmai művészeti képesítések a magyarországi oktatásban 2006-tól kiadott moduláris felépítésű szakmai képzések Alkalmazott fotográfus Artista Bőrműves Bútorműves Dekoratőr Díszlet- és jelmeztervező asszisztens Díszműkovács Divat- és stílustervező Egyházzenész Festő Filmtechnikus Gipszmintakészítő Grafikus Hangszerkészítő és -javító Hangtechnikus Jazz-zenész Kaszkadőr szakértő Keramikus Klasszikus zenész 54 2 Könyvműves Lakberendező Mozgóképgyártó Mozgóképgyártó szakasszisztens

13 Mozgóképi animációkészítő Mozgóképterjesztő és üzemeltető Népzenész Népi kézműves Ötvös Pantomim művész Porcelánfestő és -tervező asszisztens Porcelánkészítő és festő Színész II Szobrász Táncos Textilműves Üvegműves Vésnök Zománcműves Magyarországi művészeti szakközépiskolák Az Észak-magyarországi RFKB 2009-es adatai alapján:

14 Kazincbarcika Sátoraljaújhely Szombathely 3 Győr Herend Zirc Oroszlány Veszprém Vác Szentendre Székesfehérvár Budapest Fót Cegléd 2 Eger 3 Miskolc Sóstóhegy Nyíregyháza 3 Debrecen 3 Kecskemét 3 Békéscsaba Kaposvár Pécs Kalocsa Baja Hódmezővásárhely 2 Szeged MÜ-SZA-tagok Nem MÜ-SZA-tagok Szakirányú bontások: Zeneművészeti 9 Képző- és iparművészeti 23 Táncművészeti 8 Klasszikus művészeti iskolák: 39 db Eredetileg szakmunkásképző intézetekből létrejött: db Miskolci művészeti szakképző iskolák Zeneművészeti: (Bartók Béla) Képző és iparművészeti táncművészeti: 3 db Gábor Áron, Szemere Bertalan, Eötvös József Miskolcon sajátságos módon a képző- és iparművészeti szakközépiskolák, illetve a művészeti tagozatok eredetileg mind szakmunkásképző intézetekben valósultak meg. A miskolci képző- és iparművészeti tagozatok szakmakínálata: Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola

15 Szobrász Grafikus Textilrajzoló és modelltervező asszisztens Alkalmazott fotográfus Divat- és stílustervező Dekoratőr Táncos (színházi táncos, kortárs modern táncos, néptáncos) Díszítőfestő Díszítőszobrász

16 SWOT ANALÍZIS ERŐSSÉGEK Személyiségfejlesztés Képességek fejlesztése Problémamegoldás fejlesztése Észlelés érzékenysége Befogadás, kifejezés Kritikai szemlélet kialakítása Tehetséggondozás Hagyományőrzés Nemzeti kultúra ápolása Nemzeti identitástudat Komplex befogadás Intézmények közötti verseny Előminősítés Akkreditációs eljárás Túljelentkezés Szakmai garancia LEHETŐSÉGEK Informális módszerek alkalmazása Alternatív pedagógiai módszerek alkalmazása Kistelepülések bekapcsolódása Különböző diszciplínák közötti együttműködések lehetősége Pályázatok GYENGESÉGEK Érzelmi szegénység Motiváció hiánya Érdeklődés hiánya Tanári felkészültség Nagy csoportlétszám Művészeti iskolák szaporodása Formális tanulási módszerek A felvételi eljárás módszere VESZÉLYEK Személyi és szakmai feltételek Megszorítások Leépítések Óraszám csökkenés Normatív támogatás csökkenése RFKB-döntések A párhuzamos képzés problémái A növendékek motivációs problémái

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor )

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) Képzõ- és iparmûvészet Tantárgy Végzettség, szakképzettség Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) (pl: építész, formatervezõ, textiltervezõ, szilikátipari tervezõ, vizuális

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ:

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ: 3. Oktatás szakmacsoport 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs 32 140 01 Óvodai dajka 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

ÁNTSZ OTH Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály Dr. Simon Judit főorvos

ÁNTSZ OTH Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály Dr. Simon Judit főorvos ÁNTSZ OTH Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály Dr. Simon Judit főorvos OKJ 1.melléklet 1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések Szakmacsoport : 3.Oktatás Szakközépiskolai

Részletesebben

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását.

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK: Általános iskola 8. osztályos tanulóinak: 01: Divat- és stílustervező képzés OKJ 54 211 02 02: Textilműves képzés OKJ 54 211 08 01: DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ PÁRHUZAMOS KÉPZÉS OKJ száma:

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0294 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Művált//50/Nyk//Ált/b// Művészet általános (nem média, nem színész)

Részletesebben

Szakmai vizsgáztatások 1976-tól

Szakmai vizsgáztatások 1976-tól 56 Szakmai vizsgáztatások 1976-tól Joggal mondhatjuk el Intézetünkről immár több, mint négy évtized távlatából, hogy a kulturális ágazati szakmák vizsgáztatási központja (is). Emlékeztetőül néhány mondat

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Ha ebbe az épületbe lépsz, immár százéves szándék megvalósulásának mozaikjait láthatod a falaink között, és örömmel látunk mindenkit itt, akik e bennünk élő szépnek

Részletesebben

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján 2008 Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Ha ebbe az épületbe lépsz, immár százéves szándék megvalósulásának mozaikjait láthatod a falaink között, és örömmel látunk mindenkit itt, akik e bennünk élő szépnek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma IX.3.7. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület : KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 030 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ:

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ: 3. Oktatás szakmacsoport 52 761 01 Családsegítő asszisztens 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

OKM ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS

OKM ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS I. VIZSGASZERVEZÉS: ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS A felnőttképzés vonatkozásában az -hez tartozó szakképesítések körében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) /cím: 1051 Bp., Dorottya u. 8./ lát el teljes körű

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Tájékoztató az iskola képzési profiljáról Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Kézműves arculat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Nádudvari Népi Kézműves

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

OKM -SZMM közlemény. az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről

OKM -SZMM közlemény. az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről OKM -SZMM közlemény az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, továbbá

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Alapfokú művészetoktatási intézmény

Különös Közzétételi Lista Alapfokú művészetoktatási intézmény Különös Közzétételi Lista Alapfokú művészetoktatási intézmény 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket: A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a 17.

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Nemzeti Bank támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Tanulmányi terület (Alkalmazott tanterv, szakterület, szakmacsoport jellemzői)

Tanulmányi terület (Alkalmazott tanterv, szakterület, szakmacsoport jellemzői) Szakközépiskola Intézmény neve, címe: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. Postacím: 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. Fenntartó neve, címe:

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! A 140 éves iskolánk nevelési célját a Bonus intra, melior exi Jó emberként lépj be, s még jobbként távozzál jelmondat fejezi ki. Intézményünk szellemiségében ötvöződik

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Bodóczky István : Művészetek

Bodóczky István : Művészetek Bodóczky István : Művészetek A közoktatást szabályozó Nemzeti Alaptanterv szerint a művészetek négy, markánsan elkülönülő rész területből áll: Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra, Mozgókép és médiaismeret.

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola. Alapító okirata. Alapítva: 2002. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18.

TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola. Alapító okirata. Alapítva: 2002. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18. TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Alapítva: 2002 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18. hatályos: 2014. szeptember 01-től A TRIOLA Alapfokú Mûvészpalántákért és Oktatóikért

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben