Nevelési program Emberismeret és Etika tantárgyakkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nevelési program Emberismeret és Etika tantárgyakkal"

Átírás

1 Nevelési program Emberismeret és Etika tantárgyakkal Pedagógiai alapelvünk: Az iskola munkahely tanárnak és diáknak egyaránt, ahol korrekt együttműködéssel, a tanárok felelős vezetésével, a diákok testi, lelki, szellemi fejlesztése folyik. Tantestületünk felfogása szerint az iskola a társas együttélés fontos színtere, a tanulás, a művelődés, az embernevelés pótolhatatlan intézménye. Minden iskolai tevékenységet ezen alapelv szabályoz. Célunk: Hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy korszerű tudással rendelkező, az értékek és információk káoszában tájékozódni tudó, nyitott, a kultúrára fogékony, másokért és önmagáért felelősséget vállalni tudó, etikus, egészséges, kreatív életet élő felnőttekké érjenek. Feladataink: A személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontosnak tartjuk a következő általános emberi értékek fel-és elismertetését, belső értékké, szokássá válásának elősegítését. 1. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok felszínre hozására és kezelésére, készség a megegyezésre. Szociális érzékenység, empatikus készség fejlesztése. 2. Az önismeret a saját személyiség kibontakoztatásának igénye. Felelősségvállalás saját sorsunk alakításáért. 3. Az ember testi és lelki egészségének megőrzése, ápolása, az egészségre káros szokások ismerete és elutasítása. 4. Az élet tisztelete és védelme. A természeti és épített környezet óvása. Fogékonyság az élő és élettelen természet szépsége iránt. 5. A világ megismerésének igénye, a tudás tisztelete. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés, az önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 6. A szülőföld megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, megbecsülése. 7. Az egyetemes emberi jogok, az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok megismerése és tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közösségi tevékenységekre, törekvés a demokrácia érvényesítésére. Eszközök, partnerek: Mindezen humán értékek közvetítésében és elfogadtatásában az iskola nyitott a hasonló értékorientációjú civil kezdeményezésekre, fogadja az egyházak partneri segítségét, elvárja a szülők aktív együttműködését. Az iskolai élet normáit a Házirend szabályozza. Tekintettel arra, hogy iskolánkban egy időben ember tartózkodik, a szervezetlenség és a fejetlenség elkerülése érdekében bizonyos rendet és fegyelmet kell tartani. Középiskolánkban az iskolaközösség tagjai azonos jogúnak tekintik egymást. A különbség csak annyi, amennyit a törvények az egyes ifjúsági korosztályoknak illetve a felnőtteknek biztosítanak. Minden olyan megnyilvánulást tiltunk és ellenzünk, amely sérti embertársaink emberi méltóságát, megaláztatással, bántalmazással, vagy gúnyolódással jár. Bár pedagógiai szempontból igen fontos, hogyan alakul tanítványaink magánélete, a Házirend nem foglalkozik a diák iskolán kívüli életének szabályozásával. Ennek szervezése és figyelemmel kísérése alapvetően a szülő feladata, illetve kötelessége. Házirendünk a következő területeken szabályozza az iskolaközösség életét: A tanulók jogai: 1. A tanulók nagyobb közösségeinek meghatározása 2. A diákok személyi joga 3. Véleménynyilvánítási joga

2 4. Egyesülési joga 5. Érdekképviseleti joga 6. Joga a gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadsághoz A diákok kötelességei: 1. Viselkedési és etikai elvárások 2. Késések, mulasztások igazolása 3. Az iskolai egyenruha 4. A tanulók anyagi felelőssége Az iskola munkarendje: 1. Az iskola nyitva tartása 2. Az iskolába érkezés rendje 3. Csöngetési rend 4. Tanítási órák, óraközi szünetek, lyukasórák és a délutáni foglalkozások rendje 5. Az iskola elhagyásának szabályai 6. Az iskola helyiségeinek, berendezéseinek használati rendje 7. A menza igénybevételének rendje 8. A diákok hivatalos ügyeinek intézési rendje 9. Az ügyeletes diákok és hetesek feladatai A Házirendet a belépő évfolyamok diákjaival és a tanulók szüleivel a tanév elején részletesen ismertetjük. A Diákönkormányzat (DÖK) a tanulóközösség által elfogadott és a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat szerint tevékenykedik. az iskolai élet bármely kérdésében aktívan hallatja hangját véleményez vitát kezdeményez iskolaújságot készít programokat szervez érdekvédelmi szervezetként működik fő felelőse az iskolai demokráciának Munkáját segítő pedagógus támogatja. Az osztályfőnöki munkaközösség aktuális és súlyos nevelési kérdésekről vitát kezdeményez esetmegbeszéléseket önképzéseket tart. Iskolánkban előfordul a társosztályfőnökség, a kezdő tanárok segítése és a személyközpontú nevelés hatékonyabbá tétele érdekében. Nevelési eszközeink: A demokratikus, diákközpontú iskola legfőbb nevelési eszköze a diák személyiségének tiszteletben tartásával, egyéni problémáinak figyelembe vételével, a következetes és igazságos jutalmazás vagy büntetés. A tanárok és a vezetőség személyes példaadása, a diákokkal való négyszemközti segítő beszélgetések szintén gyakran alkalmazott nevelési módszerek. A jutalmazás leggyakoribb módja a négyszemközti illetve közösség előtti szóbeli dicséret, avagy írásbeli elismerés, oklevél, alapítványi jutalom. A büntetés leggyakoribb eszközei a szóbeli illetve írásbeli figyelmeztetés, szükség esetén fegyelmi eljárás. Valljuk, hogy a nevelés leghatásosabb eszköze a problémák, konfliktusok időben történő tisztázása, a mindkét fél számára elfogadható kompromisszumok keresése. A büntetés nem lehet megtorlás, bosszú, hanem az elkövetett vétségért való felelősség felvállalását, megbánását, majd jóvátételét kell céloznia. A magatartás és szorgalom iskolai minősítése: A magatartás érdemjeggyel elsősorban a diák erkölcsi vonásait, az iskolai közösségben való viselkedését, társaihoz és a felnőttekhez való viszonyulását fejezzük ki. Fő értékelési szempontjaink a tanuló viszonyulása mások jogos érdekeihez, az emberi méltóság tiszteletben tartása, kommunikációs stílusa, hangneme, a Házirend betartása, fegyelmi helyzete.

3 A szorgalomjegy alapvetően azt fejezi ki, hogy milyen a tanuló egyéni képességeihez mért tanulmányi munkája, kötelességtudata, kitartása, aktivitása tanórákon és azon kívül. A kortárscsoportoknak, az osztályközösségeknek nagy szerepet kell vállalniuk egymás viselkedéskultúrájának, moralitásának fejlesztésében. Kívánatos, hogy minden osztály dolgozza ki saját becsületkódexét, melynek mindenkori betartását maga a közösség felügyeli. A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos. Ellenőrző könyvön keresztül, telefonon, szülői értekezleteken, fogadó órákon, az iskolai rendezvényeken lehetőség nyílik tájékoztatni a szülőt az iskolai élet szabályairól, működéséről, nevelési szándékainkról, gyermeke iskolai tevékenységéről, vele konzultálni, problémákat megbeszélni. A szülők véleményüket, kérdéseiket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel. A tanárok egymás közötti munkakapcsolatát a folyamatos konzultáció jellemzi. Együttműködésünket nevelési problémáink feltárása, segítő tanácsok kérése és adása, a pályakezdők nehézségeinek közös elemzése, óralátogatások, szakmai módszertani ötletek közzé tétele színesíti. A tanár egyéniségét, módszertani szabadságát tiszteletben tartva, iskolánkban azonos etikai alapelvek szerint folyik a tanítás. Ennek fő dokumentuma a Független Pedagógus Fórum által 2001-ben újraszerkesztett Pedagógus Szakmai Etikai Kódex. Az osztályfőnöki órák fő színterei a közösségfejlesztésnek és személyiségformálásnak. Az Emberismeretet iskolánk speciális tárgyként 1996 óta tanítja. A tárgy egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakítását. Fejleszti az önismeretet, felkészít a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat kialakulásához. Feladata az erkölcsi érzék kiművelése, a saját magunk és a mások sorsáért viselt felelősség tudatosítása, az etikai alapfogalmak megismertetése, a civilizációnkban általánosan elfogadott etikai és életvezetési normák sokoldalú megvilágítása. Mivel a központi kerettanterv csak 7. és 11. évfolyamra tervezte ezt a tárgyat, iskolánk a kerettantervtől eltérő szakaszolásban és tematikában írja le programját, hat évre bontva. Eddigi tanítási tapasztalatainkat felhasználva, a következő tankönyvekre koncentrálva terveztük tantervünket: 7. osztály: Bácskai Júlia: Magánélettan kezdőknek 8. osztály: Sallai Éva Szekszárdi Júlia Jakab György: Társadalomismeret 1 Emberi kapcsolatok 9. osztály: Vörös Klára Kamarás István: Embertan I 10. osztály: Falus Katalin Jakab György: Társadalomismeret 2 Erkölcs és jog 11. osztály: Vörös Klára Kamarás István: Embertan II, Bácskai Júlia: Magánélettan 2 Lányi András Jakab György: Erkölcsi esettanulmányok, Vörös K. Kamarás I.: Embertan II-III. Etika szöveggyűjtemény Témakörök, és elvárások 7. osztály: Ősök, szülők életeseményei, életcéljai, családfa, honnan jöttem Öröklött, szerzett tulajdonságok Példaképek, a tekintély Lázadás, egyéni célok Alá-fölérendeltségi konfliktusok Egyéni és csoportérdekek, az osztályközösség érdekei Rivalizálás fiúk, lányok között Divatáramlatok Kommunikációs gátak, nehézségek Kulturált vita alapszabályai Önismeret, önkritika, önfegyelem, önfejlesztés Elvárásunk, hogy a diák képes legyen újraértelmezni a családban betöltött szerepét, pontosan artikulálni otthon és iskolában problémáit. Legyen igénye önismeretre, önmegfigyelésre, önfejlesztésre. Ismerje föl hibáit, tegyen lépéseket kijavításukra. A társakkal való együttműködési készsége javuljon, legyen kész a konfliktusok feltárására, azok kompromisszumos feloldására.

4 Tudatosan alkalmazza társas kapcsolataiban az empátiát és a toleranciát. 8. osztály: Szabályok és normák Szabályszegés és következményei Különböző törvények, eltérő kultúrák Azonosság és másság Sztereotípiák, előítéletek, diszkrimináció Egyetemes emberi jogok, és azok érvényesülésének akadályai a nagyvilágban, Magyarországon, közvetlen környezetünkben, saját életünkben Érzelem, értelem, akarat harmóniája és diszharmóniája Képességek, adottságok, tehetség, szorgalom Ideális és reális énkép vágyak, jövőkép Asszertív magatartás Elvárásunk, hogy a diák legyen képes belülről motivált szabálykövetésre, és újabb szabályok alkotására. Legyen tisztában az alapvető emberi szabadságjogokkal, igyekezzen azokat mindenkor tiszteletben tartani. Saját szűkebb környezetében észlelje, és lépjen föl a negatív diszkrimináció ellen. Figyeljen föl a különböző társadalmi rétegek, csoportok tagozódására, legyen kíváncsi annak mélyebb okaira, folyamatára. Kezdje tervezni saját társadalmi szerepét. Érezze felelősnek magát tehetségének, adottságainak kibontakoztatásáért. 9. osztály: Ember és állat Az emberi test, fogyatékosság, egész-ség Testkultúra, nemi érés testi, lelki személyiségjegyekben A szépség fogalma Az érzékelés, érzéki csalódások Az ösztönök ereje Az érzelmek A vérmérséklet, jellem A kérdező, gondolkodó ember A tanulás célja, értelme, módszertana A tudás értéke Jó és rossz, erény és bűn Értékrendek sokszínűsége koronként, nemzetenként Test, lélek, szellem összhangja Teljesség-élmény életszakaszonként Elvárásunk, hogy a diák legyen képes földolgozni, elfogadni a nemi éréssel járó testi és pszichés változásait. Csökkenjen szorongása, félelme saját érzelmei, ösztönkésztetései miatt, próbálja meg fölismerni és kezelni őket. Ismerje a karakterológia alapvető tanait, irányzatait. Kísérletezze ki a számára legmegfelelőbb tanulási technikákat, a rossz beidegződésein próbáljon változtatni, önfejlesztő tanulásra is legyen képes. Otthonról hozott értékrendjét vizsgálja fölül, tegyen lépéseket autonóm értékrend kialakítása felé. Ismerje föl, és el az örök emberi erényeket. 10. osztály: Egyén és társadalom Külső megjelenés öltözködés én-üzenet? Mozgás, testbeszéd, mimika A verbális kommunikáció Ami a szavak mögött van, rejtett üzenetek A véleménynyilvánítás szabadsága és felelőssége Önérvényesítés, önzés, elnyomás Manipulatív technikák a tömegkommunikációban, reklámnyelv

5 Őszinteség, hazugság Hatalmi, politikai játszmák Nemzetiségi és kisebbségi jogok, politikai szabadságjogok Életszínvonal, életmód, életminőség Szabadidő, kulturált szórakozás Elvárásunk, hogy a diák tudatosan fejlessze beszédkultúráját, igyekezzen jól disztingválni öltözetben, viselkedésben, beszédmódban. Ismerje a hiteles, kongruens személy jellemzőit, igyekezzen maga is azzá válni. Lássa át, fedezze föl a manipulációt és ne legyen a média- és árupiac válogatás nélküli fogyasztója. Mutasson érdeklődést az aktuális politikai események iránt, szociális érzékenységet a társadalmi morális kérdések iránt. Készüljön minőségi életet élni, tervezze kreatívan szabadidejét. 11. osztály: A különböző tudásterületek emberképének sajátossága és összefüggése A hagyomány értelme Az alkotó ember Normakövetés, szokáserkölcs, az individuális etika A másik szerepe az öntudatos én kialakításában Autonómia és egymásra utaltság A szabadság értelmezése különféle bölcseleti iskolák szerint Szándék és következmény Törvény és lelkiismeret Az ember bűnössége és jóravalósága a keresztény hagyományban Jó és rossz megkülönböztetésének képessége Az alapvető erények néhány klasszikus és modern értelmezése Szeretet, harc, gyűlölet, áldozat A jólét/jóllét fogalma, az etikus fogyasztás (öko-etika) Munkaerkölcs Elvárásunk, hogy a tanuló ismerje az etika alapfogalmainak jelentését. Tanulja meg felismerni az erkölcsi értékek konfliktusát mindennapos élethelyzetekben. Képes legyen az alapvető erények gyakorlására, saját etikai meggyőződése melletti érvelésre. Tudja megkülönböztetni a szabadságot és szabadosság fogalmától. Munkavégzésében kapjon szerepet az utilitarista szemlélet mellett az etikai aspektus is. Ismerje föl, és saját életére vonatkoztatva tudja értelmezni a jelenkor öko-etikai dilemmáit. Diákjaink sokoldalú személyiség- és közösségfejlesztését szolgálják hagyományos ünnepeink, sport-és kulturális rendezvényeink. Ilyenek a Gólyanap, Gólyabál, Kosáréjszaka, Karácsonyváró, Karácsonyi koncert, Szalagavató, A magyar kultúra napja, Farsangi bál, Szülők bálja, Bolyai Napok. A tehetséggondozás nagyfokú tanulói önállóságra, kreativitásra épül. Egyénileg és kiscsoportokban, szakkörök, diákkörök, sportkörök, versenyfelkészítők, énekkari, zenekari tevékenység formájában folyik. A felzárkóztatás érdekében, a tanulási nehézségekkel küzdő diákjaink számára az érettségi tárgyakból rendszeres délutáni korrepetálásokat, tanulásmódszertani foglalkozásokat, egyéni tanácsadást szervezünk. Iskolánk lehetőséget biztosít a különböző egyházak számára hit - és vallásórák szervezésére, tartására. A gyermek- és ifjúságvédelmi munkát az erre kijelölt felelős tanár koordinálja. Természetes partnerei az osztályfőnökök, a védőnők, a gyermekorvos, és a helyi Családsegítő szolgálat. Tevékenységük fő formái: az egész iskolára kiterjedő egészségvédő, mentálhigiénés munka keretében előadások, filmvetítések, viták, beszélgetések szervezése, a veszélyeztetett, szociálisan hátrányos helyzetben lévő diákok segítése, szociális

6 segélyek, támogatások megszervezése, a diákok és családjaik tájékoztatása segítő szolgáltatásokról, alapítványokról. Egészséges, kulturált szabadidős programok ajánlásával, szervezésével lépéseket tehetünk a céltalan kallódás, csavargás, alkohol dohány - és drogfüggőség megelőzésének érdekében.

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM ESZTERGOM 2004. Tartalom Oldal 1. Iskolánkról 1. 1. Az iskola története 3 1. 2. Az iskola értékrendje 3 1.

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Felülvizsgálva: Veresegyház, 2013.március 31. 1 Bevezetés A köznevelés közszolgálat, amelyek általános kereteit és garanciáit az állam

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Biatorbágy, Szentháromság tér 6. OM AZONOSÍTÓ: 032441 FENNTARTÓ: BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. A közoktatási törvény 70. (3), valamint

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. augusztus 29. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4.

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Petendi György Teterják Virág Viktória Létrehozók Gerőcsné Dudás Judit Szerkesztő 1 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja...5 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben