Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítására"

Átírás

1 A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos ellenszer van: az életigenlı világ, és az élet méltóságába, értékébe, tartalmába vetett hit visszaállítása. (Szent-Györgyi Albert) Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítására Készítette: Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum

2 I. Bevezetı a stratégia létrejöttérıl Az illegális szereket kipróbáló, ill. fogyasztók aránya az országos átlaghoz közelít Szekszárdon is. Különösen veszélyeztetett a középiskolás korosztály, mert az elsı kipróbálások erre az idıszakra esnek, és ekkor kezdıdhet a rendszeres használat is. Tapasztalataink szerint az elmúlt években a kipróbálás életkora csökkent, azaz egyre fiatalabb korban kerülnek kapcsolatba legális és illegális szerekkel a serdülık hasonlóan az országos tendenciához. Minél alacsonyabb az életkor, amelyben valaki elkezd alkoholt vagy egyéb kábítószert fogyasztani, annál nagyobb a valószínősége annak, hogy rendszeres droghasználóvá válik! (Ranschburg, 2001) A droghasználat veszélyt jelent az egyénre, annak családjára, a helyi közösségre és a társadalomra egyaránt. Egészségügyi, pszichés, és szociális problémákat okozhat, kapcsolati konfliktusok, pályaválasztási-munkahelyi nehézségek, egzisztenciális leépülés formájában. A kábítószer-használat már önmagában bőncselekmény, mely magával hozhat egyéb bőncselekmények megvalósítását, pl. terjesztıi magatartás, vagyon elleni bőncselekmények stb., ezért sosem az egyén problémája, nem elszigetelt jelenség, ennél fogva megoldása is közös együttmőködést igényel. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata is elkötelezte magát, hogy koordinálja, támogatja a kábítószer-elleni küzdelmet, ezért segítette a Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum (továbbiakban: KEF) létrejöttét, melynek feladata a helyi stratégia megalkotása és koordinálása. Szekszárd város stratégiája a kábítószer-probléma megoldásának érdekében átgondolt és megalapozott hosszú távú program-tervezet. Végrehajtása, a célok elérése Szekszárd város teljes lakosságának támogatását és közremőködését igényli. II. Általános cél A harmadik évezred küszöbén egy szabad, magabiztos és produktív társadalom kialakításának képe vezérel bennünket. Ez a társadalom az emberi méltóságot, a testi, lelki, és szociális jóllétet, illetve az alkotóképességet kiemelt fontosságúnak tartja. E tényezık megóvása és fejlesztése érdekében a társadalom képes kezelni a drogok használatával és terjesztésével összefüggı egészségügyi, szociális és bőnügyi ártalmakat és hátrányokat. (Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében) Az emberi méltóság kialakulása és megtartása érdekében a legfontosabb cél az egyéni harmónia, a testi, lelki és szociális jóllét és alkotóképesség, továbbá a jó társadalmi közérzet megalapozása, fejlesztése és védelme (promóció). Emellett a drogok használatának, terjesztésének akadályozása, a drogos karrier megelızése (prevenció). 2

3 III. Fı célok Annak érdekében, hogy a közös, megálmodott jövıkép megvalósuljon szükséges, hogy: a társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában (közösség, együttmőködés) esélyt megteremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására (megelızés) segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülı és a drogproblémákkal küzdı egyéneket és családokat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció) és csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetıségét (kínálat-csökkentés) (Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében) Annak érdekében, hogy ez mindenki számára megvalósulhasson szükséges: 1. A teljes értékő, minıségi élet értékké válása a társadalomban (egyház, iskola, média, közmővelıdés eszközeivel). 2. Társadalmi érzékenység a drogproblémák iránt (média, iskola, közmővelıdés). 3. A fiatalok önismeretének, önbecsülésének, problémamegoldó képességének fejlesztése (média, iskola, család,). 4. Elıbbiek birtokában a fiatalok érzelmi és értelmi stabilitása, és részükrıl a káros szenvedélyekre nemet mondani tudás képességének kialakítása (iskola, család, kortárs-segítı csoportok, ifjúsági közösségek). 5. Felismerni a krízishelyzeteket, a kiinduló probléma megoldására is figyelmet fordítani. 6. Empátiával fordulni a bajbajutottak felé. 7. Segíteni a már drogfüggı egyéneket és családjaikat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitációs intézmények, RÉV, önsegítı ifjúsági és szülıi közösségek). 8. Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférést (határırség, rendırség, ifjúsági szórakozóhelyek). 3

4 IV. Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum létrejötte december 05-én az Országgyőlés [[96/2000.(XII.11.) Ogy. határozat] elfogadta a Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében címmel a kormány kábítószer-ellenes stratégiáját. Szekszárdon szeptember 25-én Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával alakult meg a Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum a Nemzeti Drogstratégia ajánlásainak megfelelıen. A KEF célja, hogy összefogja a probléma megoldása érdekében tevékenykedı helyi szakembereket, és szervezetek képviselıit. A fórumban az állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviseltetik magukat: a prevenció és terápia világának szereplıi, a közösségfejlesztés szervezetei, a gyermekjóléti szolgálat, valamint az igazságszolgáltatás, a rendırség és az önkormányzat szakosított szerveinek képviselıi. A Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum jogi személyiséggel nem rendelkezı szakmai munkacsoport, amely tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvetı fontosságú négy terület (közösség és együttmőködés, megelızés, gyógyítás és rehabilitáció, kínálatcsökkentés) szervezeteinek és intézményeinek munkájában. A Fórum helyi szinten koordinálja és elısegíti a Nemzeti Stratégia által megfogalmazott rövid, közép és hosszú távú célok megvalósulását. Kapcsolatot tart a Tolna megyében mőködı KEF-ekkel, a Nemzeti Drogmegelızési Intézettel, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságával és tagja a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumnak. A KEF kiemelt feladata, hogy támogatja az alulról jövı kezdeményezéseket, szakmai ajánlóként koordinálja és elısegíti az országos, illetve nemzetközi pályázatokon való helyi részvételt. Egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekszik, továbbá arra, hogy ésszerősítse és koordinálja a városban zajló kábítószer-megelızı tevékenységet. Ennek érdekében helyzetfelmérést végez, kerekasztal beszélgetést, szakmai konferenciát szervez, kiadványt szerkeszt és kiad. Segít a helyi erıforrások mozgósításában, összehangolja a helyi szereplık tevékenységét, javaslatokat tesz, ajánlásokat fogalmaz meg az esetleges párhuzamosságok elkerülése érdekében. Az önkormányzat szakmai tanácsadó testületeként tevékenységét a helyi alapján végzi. 4

5 V. Helyzetelemzés márciusában a KEF 5 évre visszamenılegesen adatokat kért azoktól a szervezetektıl, akik feladatukból adódóan ill. hivatalból kapcsolatba kerülhetnek kábítószer-fogyasztókkal. A szociális szféra, az egészségügy, az oktatás és a kínálatcsökkentés intézményei mellett a civil (elsısorban prevenciós) intézmények is rendelkezésünkre bocsátották adataikat az egységes rendszerbe foglalás céljából. 1. Az egészségügyi intézményekben ill. ambuláns szolgálatnál kezelésre jelentkezett fogyasztók Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Pszichiátriai Osztály A Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Pszichiátriai Osztályának megyei hatókörő a statisztikája így az egész Tolna megyére vetítve értelmezendı. Az adatok alapján a drogbetegek szerfogyasztása vegyes, illegális és legális szereket egyaránt használtak. Kezelésben megjelent kábítószer-fogyasztók fı száma Elsı alkalommal kezelésben részesült beteg Az év folyamán kezelésben részesült összes beteg Az adatszám alacsony. Az osztály megítélése szerint ez azonban csak a jéghegy csúcsa lehet, hiszen a fenti adatok csak azoknak a drogfüggı betegeknek a számát jelölik, akik a megvonási tüneteik miatt önként jelentkeztek kezelésre a pszichiátriai osztályon. Az egészségügyi statisztikában kötelezıen jelölt szerek a következık: ópiát, kokain, kannabisz, amfetamin, nyugtató típusú kábítószerek, ill. inhalánsok, hallucinogének és egyéb szerek. Több szer egyidejő használatát (politoxikománia) külön kezeli a statisztika. A négy év adataiból kitőnik, hogy a leggyakrabban használt szercsoportba az amfetamin típusú szerek tartoznak. Ezt követik a legális nyugtató típusú szerek, majd a kannabisz-származékok. Az életkort tekintve a kezelésben megjelentek 47%-a a éves korosztályhoz tartozik. Ezt követi a éves korcsoport, majd a évesek. A kezelésben megjelentek 56%-a férfi, 46%-a nı. 5

6 Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Szocioterápiás és Rehabilitációs Osztály Az osztály saját megítélése szerint nem alkalmas kábítószeres betegek rehabilitációs kezelésére. Ennek oka az osztály nyitottsága és vegyes beteganyaga (alkoholbetegek, krónikus pszichiátriai, geriátriai betegek) Kezelésben megjelent kábítószerfogyasztók száma év 1999év 2000év 2001év 2002év Fı 11 A legmagasabb értéket az elmúlt öt év alatt a nyugtató típusú szerek használata mutatta. Ennek aránya 1999-ben 81%, 2000-ben 79%, szemben a többi szer használatával, ami mindvégig alacsony értéken maradt ban 1 fı marihuána-, 3 fı ópiát-, 1 fı szervesoldószer-, 4 fı amfetamin-fogyasztót jelöl a statisztika; 2002-ben pedig nem kezeltek illegális szerhasználót az osztályon. A nemi arány ebben az intézményben is a férfi betegek többségét jelzi. A nyugtató típusú szerek fogyasztása viszont a nık 86%-nál jelent meg problémaként, szemben a férfiak 67%-val. Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat Az alapítvány 1999-tıl -önkormányzati támogatással- mőködteti a RÉV szolgálatot, mely a megyében élı legális és illegális kábítószer-problémákkal küzdı személyek és hozzátartozóik alacsonyküszöbő, pszichoszociális ellátó helye A kliensfo rgalom alaku lása a R ÉV Szo lgálatnál szeptem b er decem ber Ö sszesen (Tolna m egye) S zekszárd esetalk alom 6

7 A évtıl emelkedik az esetszám és további emelkedés várható, hiszen az elterelést a nem függı szerhasználók részére március 1-jétıl ismét lehetıvé tette a módosított Büntetıtörvénykönyv. A kábítószer-fogyasztók és hozzátartozóik számának alakulása eset/alkalom Szekszárd Összes Szekszárd Összes 2002 Kábítószer fogyasztók Hozzátartozók 2002-ben 333 esetben keresték fel kábítószer-problémával a szolgálatot, ebbıl 163 a szekszárdi megkeresés. A szerhasználók és hozzátartozóik kétszer olyan gyakran kértek segítséget 2002-ben, mint 2000-ben. A grafikonon jól látható, hogy az esetszámok évrıl évre emelkedı tendenciát mutatnak. (Az emelkedés oka nem feltétlenül a droghasználók számának emelkedése, hiszen a növekedést elısegíti az is, hogy a szolgálat évrıl évre ismertebbé válik.) A kábítószer-probléma kezelésében kiemelt szerepe van a családnak, mint megtartó erınek, ezért a szolgálat fontosnak tartja a hozzátartozókkal folytatott segítıi munkát is. 2. Kábítószer bőnözés Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság A Szekszárdi Rendırkapitányság illetékességi területén (Szekszárd és a hozzá tartozó települések) kábítószerrel való visszaélés bőncselekménye miatt évente 6-10 eljárás indult. (Esetenként 4-6 fı ellen). Statisztikai adatokkal csak a 2000-es évtıl kezdıdıen rendelkeznek ben 7, 2001-ben 6, 2002-ben 10 esetben indítottak eljárást. Az adatok megközelítılegesek, mivel pontos statisztika nem áll rendelkezésünkre. Szekszárdi Városi Ügyészség Az ügyészség illetékességi területén a fiatalkorú elkövetık magatartását az ún. fogyasztói típusú elkövetési mód jellemezte. Kábítószerfüggı fiatalkorú gyanúsított büntetıjogi felelısségre vonására nem került sor ben több esetben is megjelent a fogyasztói típusú magatartás mellett a forgalmazói típusú, kereskedéssel megvalósított kábítószerrel való visszaélés. Vádemelésre - az utóbbi öt év átlagát tekintve - az esetek kb. 32 %-ban került sor. 7

8 A felnıtt korú elkövetık esetében is jellemzıen kábítószer-fogyasztás jelenik meg és zömében csekély mennyiségre követik el a bőncselekményt. Az elkövetık közül kábítószerfüggı 2000-ben 20 %, 2001-ben % és 2002-ben 3.22 %. Vádemelésre az öt év átlagát tekintve az esetek többségében kb. 66 %-ban került sor. Mind a két korosztály esetében megállapítható, hogy a kábítószer bőnözés igen hullámzó tendenciát mutat. Az országos statisztika 1998-ban 1727 fıt tart számon e bőncselekmény kapcsán, vagyis 3.7 %-a az elkövetıknek Szekszárd és környéki. A Szekszárd Városi Ügyészség illetékességi területén a kábítószerrel visszaélés bőncselekményének elkövetése ügyében indult eljárások fı Felnıttkorú elkövetı Fiatalkorú elkövetı Összesen Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Az intézetben az adatszolgáltatás idıszakában 12 fıt tartottak fogva kábítószerrel való visszaélés bőncselekménye miatt. Ebbıl 4 fı töltötte jogerıs szabadságvesztését, 8 fı elızetes letartóztatásban volt. Az intézetben kábítószerrel összefüggı bőncselekmények (pl. vagyon elleni bőncselekmények) miatt fogva tartott személyek is tartózkodnak, közöttük drogfüggı nincs. Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala A hivatal adatszolgáltatásából kiderül, hogy a 2002-es évben a 326 pártfogás alatt álló fiatalból 9 fı állt kábítószerrel kapcsolatos eljárás alatt. Azaz az esetek 2.76 % jelenik meg a kábítószerrel való visszaélés. 3. Drogfogyasztás középiskolások körében Országos vizsgálat eredményei szerint a középiskolások körében 1996 és 1999 között a tiltott szereket valaha kipróbálók aránya mintegy megduplázódott ben végzett ESPAD vizsgálat szerint a szekszárdi középiskolások illegális szerfogyasztás életprevalencia értéke 27.05% (Budapest 28.8%), azaz a tanulók több, mint negyede fogyasztott már élete során illegitim szereket. 1 Jelentés a Magyarországi kábítószerhelyzetrıl Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványsorozata (124.o.) 8

9 Az 1999-es A drogfogyasztás terjedésének fıbb jellemzıi Szekszárd város 16 éves középiskolás tanulóinak körében c. vizsgálatot (ESPAD) dr. Kiss Mária Az Egészségért Alapítvány vezetıje végezte. A kutatás alapjául szolgáló kérdıíveket 842 szekszárdi középiskolás töltötte ki, melybıl 806 volt értékelhetı. A diákok az illegális szerek kipróbálását veszélytelenebbnek minısítik, mint a cigaretta állandó fogyasztását (még az ópium néhányszori fogyasztása is magasabb veszélytelenségi értéket kapott). A marihuána esetében 22.3 % nem tesz különbséget a néhányszori használat és a kipróbálás veszélye között. A legális szerek veszélytelensége még magasabbra értékelt pl. a rendszeres nyugtatószedést a diákok 12.2 %-a tartja nem, vagy alig veszélyesnek. Az alkohol esetében még nagyobb az elfogadottság, a diákok 29.5 %-a úgy véli nem, vagy alig veszélyes az, hogy valaki majdnem mindennap megiszik 4-5 italt. A legális szerek fogyasztásának elfogadottsága megjelenik abban is, hogy kevésbé helytelenítik a diákok azt, ha valaki cigarettát, alkoholt, nyugtatószereket használ, mintha ugyanezt az illegális szerekkel tenné. Az LSD-használat stagnálása mellett minden szercsoport fogyasztási aránya növekedett, legszembetőnıbben az országos trendhez igazodva a marihuánáé és az extasyé hez képest ötszörösére nıtt az extasy-használók száma.(0.41%-ról 2.23%-ra). A drágább/magasabb árfekvéső kábítószerek (kokain, heroin) is hozzáférhetıek a diákok számára, egy szők réteg rendszeresen használja is ezeket. Az elsı kipróbálás életkora is csökken. A kutatás alapján megállapítható, hogy az elsı cigaretta elszívása, a szipuzás kipróbálása és az elsı berúgás néhány esetben már 10 éves kor elıtt megtörténik. Jellemzıen azonban a 14. életévtıl zajlanak a kipróbálások, legális és illegális szereknél egyaránt. Minél korábbi életkorban történik a kipróbálás, annál valószínőbb, hogy problémát fog okozni az adott szer a késıbbi életévekben. Szercsoportok Soha 10 év Kannabiszszármazékok kipróbálása A kipróbálás alakulása életkort tekintve (fı) 10 év 11 év 12 év 13 év 14 év 15 év 16 év 17 év 18 év és alatt felett Összes en Extasy kipróbálása Szipuzás kipróbálása Elsı cigaretta Elsı berúgás

10 4. Drogprevenció Szekszárd város drogprevenciós palettája színes, hiszen több szervezet tevékenykedik e területen. Az adatszolgáltatásban, megjelent szervezetek a következık: Az Egészségért Alapítvány, K.O. Egyesület, RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat és a Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság. A rendırség a város négy általános iskolájában tartott DADA (Dohányzás-Alkohol- Drog-AIDS) oktatást a 2002/2003-as évben 458 fı részére ben kortársképzésben is részt vett, melyek egyhetes nyári tábor keretében zajlanak. Azóta kb. 300 fıt képeztek ki. A K.O. Egyesület tagjai képzett kortársoktatók, akik szerepet vállalnak a primer prevencióban kortárs-foglalkozások, drogprevenciós mősorok tartásával ill. anti-drog diszkó szervezésével. Mőködési területük Szekszárd és Tolna megye általános és középiskolái. Évente kb prevenciós órát tartanak. Az Egészségért Alapítvány részben drogepidemiológiai kutatásokat (pl. ESPAD vizsgálat több évben is), részben drogprevenciós foglalkozásokat, kortársképzést és egyéb programokat (pl. drogkonferencia, drogdiszkó, nyári tábor stb.) szervez, illetve drogprevenciós multimédia CD és kiadványt szerkeszt. Hasonlóan az elızı szervezetekhez megyei hatókörrel dolgoznak. A RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat mőködése óta, 1999-tıl a prevenció mindhárom színterén tevékenykedik. Iskolai drogprevenciót a megye általános és középiskoláiban végez csoportfoglalkozások keretében. Emellett pedagógusképzéssel, elıadásokkal színesítik tevékenységüket. Prevenciós tevékenységeik kapcsán 2002-ben kb fıvel kerültek kapcsolatba. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Tolna Megyei Intézete ben 8x3 órás foglalkozás keretében képzést szervezett az egészségügyben dolgozóknak A kábítószer fogyasztókkal elıször találkozó szakemberek továbbképzése címmel. A megye középiskoláiban prevenciós elıadásokat szerveznek. A 2003-ban megalakult Tábita Alapítvány (Metodista Egyház keretein belül) is bekapcsolódott a prevenciós intézmények munkájába. Az alapítvány célja, hogy az állami gondozásból kikerülı, kallódó fiatalokon segítsen. 10

11 5. Összegzés Szekszárd város droggal való fertızöttsége számszerően nem megállapítható, mivel az adatszolgáltatók többnyire megyei hatáskörő intézmények. Az adatokból azonban látszik, hogy a probléma jelen van a városban és a megyében is. Különös figyelmet érdemel a középiskolás korosztály, ahol a kipróbálás és a rendszeres használat elindul. Fontos információ az is, hogy az illegális kábítószerek mellett elfogadott és növekvı mértékő a legális szerek használata. Ez ugyanolyan problémákat idézhet elı, mint a tiltott szerekkel való visszaélés. A meglévı statisztikai adatok csak a jéghegy csúcsát jelentik, hiszen egészségügyi és pszichoszociális intézmények esetén csupán a kezelésben megjelentek száma, büntetıszervek esetén csak a felderített bőncselekmények száma tükrözıdik, az iskolai kutatásokban pedig inkább helyzetképek érhetık tetten, a trendek kevésbé követhetık nyomon. 11

12 VI. Kezelési lánc intézménytípusok szerint 1. Az addiktív problémák kezelésének intézményi háttér története 1980-tól Megkezdik a Megyei Kórház Palánki Szocioterápiás és Rehabilitációs Intézetében az alkoholbetegek kezelését. 110 ágy: komlex kezelés pszichoszocio-munkaterápia. Minden járási székhelyen a járóbeteg ellátás keretében Ideggondozók Alkoholgondozók jönnek létre. Gyermek Ideggondozót hoznak létre. NÍVÓ (Nem ivó) AE Klub indul alkoholisták és hozzátartozóik részére a Pollack utcai Öregek Napközi Otthonában. Megkezdik az Iskolavédınıi Hálózat kialakítását. Rendszeres elıadások indulnak az iskolákban alkohol és dohányzás témakörben A Pedagógus továbbképzı Intézet szakmai támogatásával a Megyei Tanács Egészségügyi és Mővelıdésügyi szakemberei részére továbbképzést tart drogügyben. Továbbképzések, elıadások iskolaigazgatók, ifjúságvédelmi felelısök és védınık részére, pl. a Babits Mihály Mővelıdési Ház mentálhigiénés alapképzése humán szakembereknek megyei hatókörben. Alapítványok egyesületek alakultak az egészségmegırzés, drogmegelızés érdekében Jelentıszolgálat megszervezése: terápiás és megelızı szolgálatok részére. Alkoholellenes Megyei Bizottság felállítása Egészségvédelmi Tanács létrehozása (megyei) Megyei Egészségvédelmi Program kialakítása 1990 Megyei Egészségvédelmi Börze (Külön drogszekció) 1992 Megyei Drogegyeztetı Fórum ÁNTSZ támogatásával Folyamatosan kortárs-képzések a drogmegelızés érdekében DROG-STOP rendezvény a Sportcsarnokban DROGNAPTÁR kiadása és Gurul a labda játék Rajzpályázatok, drogellenes diszkók 1997 Kalitkába zárt repülés drogellenes multimédia CD kiadása 1994, 1997, 1999, 2000 Drog-epidemiológiai felmérések középiskolai tanulóknál Folyamatos OM-ISM támogatással iskolai drogmegelızési komplex programok. 12

13 RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat megkezdi mőködését Kistérségi tájékoztató a Nemzeti Drogstratégiáról. Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum megalakul Szülık Drogtájékoztató Klubja. 1996, 2002, 2003 Konferenciák szervezése a város szakemberei számára. 2. Megelızés Az iskolákban az alábbi szervezetek vállalták fel a drogprevenciót: Az Egészségért Alapítvány, ÁNTSZ, EgVéd BT., Karitász RÉV Szenvedélybetegsegítı Szolgálat, Kallódó Ifjúságot Mentı Misszió Támogató Alapítvány - Zsibrik, K.O. Egyesület, Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság, Bőnmegelızési Osztály DADA program. A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium és az Oktatási Minisztérium kezdeményezésére komplex, szervezett egészségfejlesztési és drogprevenciós pályázati program indult 2001-tıl, melynek pályázati jogát a fent említett szervezetek közül hárman nyerték el (Az Egészségért Alapítvány, ÁNTSZ, RÉV Szolgálat). A városban tanuló 9083 diák (általános iskola felsı tagozat, középiskola, fıiskola) részére a prevenciós szolgáltatók kapacitása kevés, ezért javasoljuk a helyi szakemberek képzését, érzékenyítését. Az iskolai drogügyi koordinátorok képzése az elmúlt években esetleges volt és csupán néhány fıt érintett. A fenti intézmények különbözı eszközökkel, módszerekkel dolgoznak (DADA, kortársképzés, bizonyságtétel, készségfejlesztés, képzések) színesítve ezzel az elsıdleges megelızés palettáját. 3. Kezelés Ambuláns ellátást biztosít a Tolna Megyei Önkormányzat Kórház I. és II. Mentálhygiénés Gondozó, a Gyermek-, és Ifjúságpszichiátriai Gondozó, és a RÉV Szolgálat, mint alacsonyküszöbő intézmény. Szekszárdon az egészségügyi ellátás mellett így jelen van a pszichoszociális segítségnyújtás. Fekvıbeteg ellátást biztosítanak a Tolna Megyei Önkormányzat Kórház Pszichiátriai Osztály, és a Szocioterápiás és Rehabilitációs Osztály Palánk. A szocioterápiás osztály nem alkalmas kábítószer-problémával küzdık rehabilitációs kezelésére, mivel ezen betegcsoport ellátása speciális rezsimben történhet. Az akut pszichiátriai osztály a drogbetegek heveny megvonásos tüneteinek kezelésére alkalmas. 4. Utógondozás Szekszárdon nincs szervezett utógondozás, mivel hiányoznak az intézményi feltételek (félutas ház, védett munkahely) és a koordináció. 13

14 VII. Összefoglalás, konklúzió Városunkban a promóció, mint szemlélet teljes mértékben hiányzik mind az intézményi, mind a lakossági közegbıl. Az utóbbi évektıl koordináltabb iskolai primer prevenció kezdıdött, ám Szekszárdon a lefedettség csekély, a programok esetlegessége miatt vannak átfedések. Az egészségügyi, a szociális intézmények hálózata alulfejlett a droghasználók kezelésének tekintetében. A tercier prevenció (visszaesés megelızése), rehabilitáció intézményrendszerének egyes elemei hiányoznak. A kínálatcsökkentés intézményei is fejlesztésre szorulnak. 14

15 VIII. A stratégia szemléleti kerete promóció - elsıdleges törekvés Az egyén testi-lelki-szociális harmóniájának, egészségének és jó közérzetének elısegítése, ebben való megerısítése és védelme, amely kompatibilis az Uniós törekvésekkel (WHO - Ottawai Charta). prevenció - másodlagos törekvés A káros szenvedélyek (drog-, alkohol-, szerencsejáték és egyéb káros szenvedélyek) megelızése, gyógyítása (ellátó intézmények). multidiszciplináris-modell Többszektorú figyelmet és koordinált szakágazati együttmőködést (népegészségügy, egészségügyi alapellátás, háziorvosi és védınıi szolgálat, pszichiátria, mentálhigiénés ellátás és más segítı szolgálatok, oktatás, közmővelıdés, családsegítés, szórakozóhelyek, szociális munka, rehabilitáció, határırség, rendırség, igazságszolgáltatás), valamint társadalmi (családi, rokonsági, szomszédsági, munkahelyi, önsegítı civil közösségi, helyi önkormányzati) cselekvést igényel. kereslet, kínálatcsökkentés egyensúlyára épülı megközelítés Amíg kereslet van, addig kínálat is létezik. Önmagukban tehát a kínálati oldalon ható beavatkozások feltétlenül szükségesek, de nem elegendık. A büntetıigazságszolgáltatás eszközei mellett a megfelelı megelızésre és a problémákkal küzdı kábítószer-fogyasztó egészségügyi és szociális kezelésére is szükség van. partnerség, együttmőködés A városi stratégia a lakosság és az intézményrendszer szervezeteinek, valamint a helyi közösségek alkotó tagjainak együttmőködésére számít. Vallja, hogy az összehangolt és együttes cselekvések megsokszorozzák hatásukat. Figyelembe veszi a családok, az iskola és a kis közösségek igényeit. Szorgalmazza a megyei, regionális, országos együttmőködést. tények elsıbbsége A városi stratégia feltárt tényekre, és nem vélekedésekre épít. A beavatkozások közül a tudományosan megalapozott módszereket pártolja. elszámoltathatóság Meghatározott idıközönként elvégezzük a stratégia felülvizsgálatát. hosszú távra történı tervezés A kábítószer-probléma visszaszorítása csak hosszú idıtávokban valósítható meg. A rövid távra tervezett megoldások nem vezethetnek eredményre, hiszen a felszíni gyors reakciók csak tőzoltásra alkalmasak, a kábítószer-fogyasztást fenntartó tényezık megelızésének, monitorozásának viszont folyamatosnak kell lennie. 15

16 IX. A helyi hosszú, közép és rövid távú célok A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum a Nemzeti Stratégiával összhangban a: - hosszú távú célokat nyolc évre, - a középtávú célokat négy évre, - a rövid távú célokat egy évre határozta meg. 1. PROBLÉMAÉRZÉKENYSÉG KÖZÖSSÉG, EGYÜTTMŐKÖDÉS A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában. Hosszú távú célok A drogproblémák kezelése iránt érzékenyebb, mőködı közösségek kialakulása. A drogproblémák nem izoláltan jelennek meg egy-egy szők csoportot érintve, hanem kapcsolódnak a fiatalok életkörülményeihez, lehetıségeikhez, szabadidı-eltöltési szokásaikhoz, mentálhigiénés állapotukhoz. A mőködı közösségek érdekében a következı célokat kell megvalósítani: A családok érzékenyebbé tétele a drogproblémák felismerésében és kezelésében. A család közvetítsen olyan értékeket és normákat, melyek képessé teszik a gyermeket a konstruktív életstílus kialakítására és a drogok elutasítására. Jelenleg a családok nem rendelkeznek megfelelı információkkal és módszerekkel a droghasználat megelızését, felismerését és kezelését szolgáló szervezeteket illetıen. Ennek eszköze információs kiadványok eljuttatása a szülıkhöz, ezt a célt szolgáló média programok, drogkérdésekkel foglalkozó szülıi értekezletek, tanácsadó szolgáltatások. Fontosnak tartjuk öntevékeny drogellenes szülıi csoportok megszervezıdését is. A drogfogyasztás kialakulása szempontjából veszélyeztetett családok számára, a családbarát szociálpolitika eszközeivel kell segítséget nyújtani. Munkahelyi drogpolitika kidolgozása, drogmentes munkahely program kiszélesítése. Elsıdlegesen a droghasználók és a lelkileg, szociálisan veszélyeztetettek számára speciális, munkahely-alapú megelızı-kezelı programokat kell beindítani, valamint a biztonságos munkavégzés érdekében a droghasználatot meg kell elızni akár ellenırzésekkel is. Ebben a foglalkozás-egészségügynek kiemelt szerep jut. A szőrésnek akkor van értelme, ha egy tágabb, megelızı-kezelı program része. A drogmentes szórakozási lehetıségek, ezen belül a biztonságos szórakozóhelyek számának növelése. Tudomásul véve azt a jelenséget, hogy a fiatalok szabadidı eltöltési szokásai jelenleg szórakozóhelyhez 16

17 kötıdnek, bezárásuk, mőködésük korlátozása helyett meg kell teremtenünk a biztonságos szórakozás feltételeit: az üzemeltetınek biztosítani kell a túlzsúfoltság elkerülését, a megfelelı szellızést, a folyóvíz biztosítását, a személyzet célirányos képzését és ellenırizhetıségét, a helyszínen elérhetı információs anyagokat, elsısegélyhelyet, együttmőködést a helyi segítı szervezetekkel és intézményekkel. A szórakozóhelyek tulajdonosait ösztönözni kell, a Biztonságos szórakozóhelyek mozgalom / akcióba minél több szórakozóhelyet be kell vonni. A kábítószer-fogyasztók reintegrálása a közösségbe, elkerülve társadalmi kirekesztıdésüket. Ehhez széleskörő intézményhálózatra van szükség, együttmőködve az egészségügyi és szociális ellátás szervezeteivel. Adatgyőjtés és a kutatások újraszervezése. Akkor tudunk megfelelı módon fellépni a drogproblémákkal kapcsolatban, ha reális információk állnak rendelkezésünkre a kábítószerhelyzet mértékének tényleges nagyságáról és összetevıirıl. Közép távú célok Epidemiológiai kutatások folytatása, rendszeressé tétele a diákok, és a lakosság körében, az elkészült kutatások publikálása, adatszolgáltatási rendszer hatékonyabbá tétele. Az 1999-es ESPAD vizsgálat folytatása. A Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum koordinációs feladatainak ellátására fıállású munkatárs alkalmazása A koordinátor kiválasztása a KEF ajánlása alapján történjen. Drogmentes programok és színterek létrejöttének támogatása: a helyi közösség az iskola, a munkahely, a szórakozóhelyek, vonatkozásában. Az Egészségügyi Minisztérium koordinálásával, civil szervezetek fogják össze az elızıekben említett ún. egészségesebb színterek mozgalmait (falvak, városok, iskolák, munkahelyek, kórházak, közösségek stb.) Ezek a WHO alapelvei szerint jöttek létre és céljuk a helyi adottságoknak és lehetıségeknek megfelelıen az egészségesebb élet kialakítása. Kívánatos, hogy e mozgalmakban résztvevık száma növekedjék, a programok váljanak széleskörően ismertté. Helyi ellenırzési formák megteremtése és ellenırzése (pl. kábítószerbefolyás alatti gépkocsivezetés, zenés-táncos szórakozóhelyek engedélyezési eljárása, illetve a szórakozóhelyek ellenırzése abból a szempontból, hogy teljesítik-e a követelményeket). A diszkóbalesetek számának csökkentése. A közúti ellenırzések fokozása a közösség egészének és a biztonságának érdekében. Fontos megszervezni, hogy az éjszakai szórakozóhelyekrıl biztonságosan lehessen eltávozni (pl.diszkóbusz). Utógondozói programok kialakítása a gyógyult, a büntetés-végrehajtási intézménybıl szabadult vagy fenntartó kezelés alatt álló drogbetegek számára. Fontos, hogy ezek a személyek ne szoruljanak ki az oktatás és a munka világából, az esetleges visszaesésük valószínősége csökkenthetı legyen. A 17

18 reszocializációs programok kialakítása több intézmény együttmőködését igényli: helyi önkormányzat, munkaügyi központ, újra dolgozom program, stb. Minıségi képzés biztosítása a helyi közösség kulcsszemélyeinek pl. munkahelyeken személyügyi felelıs, média szakember, vezetı, helyi drogkoordinátor részére. A nemzetközi, testvérvárosi kapcsolatok erısítése. Tapasztalatcsere az egészségnevelés, a drogmegelızés, és a kábítószer-használat kezelése terén. Rövid távú célok Epidemiológiai kutatások kezdeményezése a diákok, és a lakosság körében, az elkészült kutatások publikálása, adatszolgáltatási rendszer hatékonyabbá tétele. Az 1999-es ESPAD vizsgálat folytatása. Ki kell aknázni az információs társadalom nyújtotta lehetıségeket, másrészt létre kell hozni a KEF honlapját. A közösség számára használható helyi adatok összegyőjtése, összehasonlítása a hazai trenddel. Az epidemiológiai adatokat a helyi közvélemény, a helyi szakemberek, és a döntéshozók elıtt ismertté kell tenni (média, elıadások, információs anyagok segítségével). Az egészségügyi és büntetı-igazságszolgáltatási rendszer adatainak publikálása, ismertté tétele a közösség kulcsszemélyei és döntéshozói számára. Az intézményrendszer felmérése, értékelése. A droghasználókkal, ill. az ilyen irányból veszélyeztetett fiatalokkal, valamint drogprevencióval foglalkozó szervezetek felmérése. Munkájuk mekkora populációt fed le, hány szakemberrel, önkéntessel dolgoznak. A Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum további mőködésének biztosítása. A helyi és a Nemzeti Stratégia kulcstényezıje a helyi KEF. A fórum győjti össze a helyi drogproblémákkal kapcsolatos információkat, monitorozza a változásokat, meghatározza a legfontosabb rizikócsoportokat, megállapítja a közösségi prevenció célkitőzéseit, a terápia lehetıségeit, egyben pedig a prevenciós, közösségfejlesztı és terápiás kapacitásokat is nyilvántartja. Biztosítja a helyi szolgáltatásokról szóló információk elérhetıségét a helyi közösség tagjai számára. Ajánlások, tájékoztatók kidolgozása és hozzáférhetıvé tétele a helyi drogproblémák kezelésére. Különbözı szakmai szervezetek a helyi drogproblémák kezelésével, a közösségi prevencióval és intervencióval és közösségfejlesztéssel kapcsolatban kidolgozott ajánlásainak, tájékoztatóinak hozzáférhetıvé tétele, felhasználása. Jogszabályi környezethez történı alkalmazkodás. Helyi rendeletek alkotásánál kiemelkedı szempontként szerepeljen a megelızés, a biztonság, az egészségnevelés. Helyi prevenciós szolgáltatók létesítése, megerısítése: olyan szabadidı eltöltési lehetıségek megteremtése, melyek megelızik (vagy éppen helyettesítik) a droghasználatot, ill. mint jelzı rendszer (a helyi ingyenesen hívható telefonos lelkisegély-szolgálat) a drogproblémák megelızésében, szakemberhez irányításában fontos szerepe van. A gyermekjóléti szolgálatnak 18

19 jogszabályban elıírt feladata a szabadidıs programok szervezése, nyilvántartása. Helyi közösségi színterek mőködésének elısegítése. A fiatalok nevelésének, képzésének és általában szocializációjának elısegítésén fáradozó intézmények támogatása. Kiemelten a Mővelıdési Ház Ifjúsági tér, Polip Iroda, ill. az egyházi közösségi színterek. 2. PREVENCIÓ Esélyt megteremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására (megelızés) Hosszú távú célok A droghasználat terjedésének megállítása. Csökkenteni a droghasználók számának növekedési ütemét és elérni, hogy az emelkedı tendencia megforduljon. Csökkenteni a drogokat kipróbálók számát. Városunkban is megfigyelhetı, hogy az elsı alkalommal drogokat használók átlagéletkora az utóbbi években csökken. Ezt a tendenciát nagyon fontos megfordítani. Minél késıbb találkozik valaki drogokkal, annál kisebb a visszatérı használat kialakulásának veszélye, illetve rendszeres droghasználat esetén annál jobb a szerhasználat abbahagyásának a prognózisa. A fiatalok számára ne legyen kulturálisan elfogadott a droghasználat. Gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a diákok körében követendı minta, sikk a droghasználat. Ezért tudatosítani kell a fiatalok körében, hogy a kémiai szerek használata veszélyekkel jár, s nem tartozik a normatív viselkedési formákhoz. Az egészséges, drogmentes életstílus váljon vonzóvá. Pozitív üzeneteket küldjünk fiataljainknak, hogyan lehet egészségesen produktívan élni. Itt a hiteles példamutatás, önvizsgálat elengedhetetlen a felnıtt lakosság körében. A mőködı egészségfejlesztı, drogprevenciós programok fedjék le a város ifjúságának minél szélesebb körét, az iskolából kimaradók, ill. munkanélküli fiatalok csoportjait is, a család, a közoktatás, a felsıoktatás, a kiegészítı oktatási rendszerek, a szabadidıs tevékenységek, a sport és az egyházi élet színterein. Közép távú célok Mőködı egészségfejlesztı, drogprevenciót tartalmazó programok, stratégiák mindazokon a színtereken, ahol a fiatalok felnınek Fokozódjék a fiatalok drogokkal és a használat következményeivel kapcsolatos tudása, a drogokkal kapcsolatos negatív (elutasító) attitődje. 19

20 A hosszú távú iskolai prevenciós, egészségfejlesztés hangsúlyát a készségfejlesztésre kell helyezni. Az iskolákban szükséges az egészségfejlesztéssel és az életvezetéssel kapcsolatos tantárgyakhoz integrált drogprevenció. Az integrált nevelés megvalósulhat akár matematika óra keretében is, különbözı számítások/matematikai példák segítségével. Iskolai drogügyi koordinátor. A közoktatási intézményeket ösztönözni kell az iskolai drogügyi koordinátor kinevezését illetıen. A koordinátor feladata az iskolai kábítószer-ellenes stratégia koordinálása, a megfelelı információk biztosítása a tanárok, a diákok és a szülık felé. A helyi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumokban szakmailag megfelelı módon kell képviselni a prevenciót. Igénybe kell venni és ki kell aknázni az információs társadalom nyújtotta lehetıségeket, másrészt létre kell hozni, illetve támogatni kell a megelızési ismereteket speciális technikákkal megvalósító programokat és szolgáltatásokat: CD-ROM, DVD. Rövid távú célok A 2000/2001. tanévtıl folyamatos OM-GYISM által támogatott, az iskolák által igénybe vehetı megelızı programokban való részvétel ösztönzése. Az ajánlások szerint e programok akkor érik el a hatásukat, ha egy-egy osztály diákjai meghatározott terv szerint, tanévenként minimum 5 alkalommal vesznek részt a foglalkozásokon. Az optimális cél eléréséhez azonban a megelızés folyamatos kell legyen, a környezet szoros együttmőködésével. Iskolai egészségstratégia kialakítását az oktatási törvény szabályozza, amely kiemelt módon kezeli az iskolai drogstratégiát. A prevenció a drogok helyett az egészséget, mint értéket helyezi a középpontba. Az egészségstratégia kialakításában az iskolákban létrejövı drogkoordinációs munkacsoport kiemelt szerepet játszik. A team tagjai: iskolai drogkoordinátor, kortárs-segítı csoport, diákönkormányzat, iskolai egészségügyi szolgálat, külsı segítı szolgálat szakembere, és lehetıség szerint szupervízor. Az iskolákban folyó prevenciós munka jobb feltételeinek megteremtése, az együttmőködés eredményesebb formáinak kialakítása. Felmérések a fiatalkori droghasználat elterjedtségérıl és ennek monitorozása. Az ESPAD módszerét alkalmazva helyi kutatások idırıl idıre történı ismétlıdése a változások nyomon követése. Felmérések a prevenciós programok elterjedtségérıl. A helyi prevenciós programok felmérése (módszer, szakember, cél, és érintettség tekintetében). Országos tapasztalatok felhasználása és hozzáférhetıvé tétele. Helyi (városi, megyei, regionális) Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumokban a prevenció területén dolgozók képviselete. A helyi közösségi kezdeményezések erısítése: szülıcsoportok, közösségi programok, egyházak közösségi munkájának a támogatása, 20

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely Újpalota Önkormányzata Drogstratégiája Bevezetés Hazánkban a rendszerváltást követı idıszakban az illegális

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Iskolai egészségfejlesztés

Iskolai egészségfejlesztés Iskolai egészségfejlesztés Dr. Simich Rita (OEFI, Életciklus Osztály) 2010. március 11. Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, amit egy nép (állam) csak

Részletesebben

Kábítószer-probléma elıfordulása a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek körében Felméréstıl a Cselekvésig

Kábítószer-probléma elıfordulása a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek körében Felméréstıl a Cselekvésig Kábítószer-probléma elıfordulása a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek körében. 2007. Felméréstıl a Cselekvésig Adatgyőjtés idıpontja, célja, módszere: 2008. márciusában a gyermekjóléti szolgálat

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 3. Intézetünkrıl Feladataink: Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat

1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat 1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról A Kormány a kábítószer-probléma

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA ISKOLAI DROGSTRATÉGIA A drogstratégia a következő dokumentumokat veszi alapul: - Nemzeti Stratégia a Kábítószer visszaszorítására (Ifjúsági és Sportminisztérium 2000. június) - Pedagógiai program - Az

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a dél-dunántúli általános és középiskolás fiatalok attitődváltozásai komplex vizsgálatának szekszárdi eredményeirıl

TÁRGY: Beszámoló a dél-dunántúli általános és középiskolás fiatalok attitődváltozásai komplex vizsgálatának szekszárdi eredményeirıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 335. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a dél-dunántúli általános és középiskolás fiatalok attitődváltozásai komplex vizsgálatának szekszárdi eredményeirıl E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

1129/2004. (XI. 24.) Korm. határozat

1129/2004. (XI. 24.) Korm. határozat 1129/2004. (XI. 24.) Korm. határozat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról A Kormány a kábítószer-probléma

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Dunántúli Régió www.maltai.hu VELED ÉRTED PROJEKT VELED ÉRTED PROJEKT 2008/2009. Célcsoport: a szabadidejüket a gyıri a plázákban, vagy azok környékén töltı

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Pályázati melléklet. 1. A felhívás célja, fogalmak: A Nemzeti stratégia céljai:

Pályázati melléklet. 1. A felhívás célja, fogalmak: A Nemzeti stratégia céljai: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet az alap- és középfokú

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 190-6/2010. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek és ifjúsági szakpszichológus szakképzés Drogmegelızés és ártalomcsökkentés /forrás: Buda Béla, A drogmegelızés elméleti

Részletesebben

XIII. Kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) Drogprevenciós Alapítvány Tűcsere Program

XIII. Kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) Drogprevenciós Alapítvány Tűcsere Program XIII. Kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) Drogprevenciós Alapítvány Tűcsere Program Mi a program célja? A droghasználatból származó egyéni és közösségi ártalmak csökkentése, Bp. XIII. kerületében

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Drogfüggık elvonókezelése

Drogfüggık elvonókezelése Drogfüggık elvonókezelése Készítette: Terjéki Ildikó, 2007 / aktualizálta: Papp László, 2008 Drogok típusai (összefoglalás): (Irinyi T., 1997, pp:121-125. alapján) Szedatívumok, szorongáscsökkentık, altatók

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bőnmegelızési Információs Rendszer ELBIR OKTATÁSI HÍRLEVÉL

Elektronikus Lakossági Bőnmegelızési Információs Rendszer ELBIR OKTATÁSI HÍRLEVÉL Elektronikus Lakossági Bőnmegelızési Információs Rendszer ELBIR OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2008. FEBRUÁR B E S Z Á M O L Ó B-A-Z Megyei Rendır-fıkapitányság kábítószer-bőnözés elleni tevékenységérıl A megye rendıri

Részletesebben

2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára

2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára 2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára KKB ülés, 2016. október 7. Nyírády Adrienn Nemzeti Drog Fókuszpont Megváltozott az Éves Jelentés 2014-ig: nagyon részletes, táblázatok + szöveges elemzések csak

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATI ADATLAP Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága által 2008. évre kiírt Ifjúsági Keretre benyújtandó pályázathoz Kérjük olvashatóan, nyomtatott

Részletesebben

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03.

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület és a munkahelyi lelki egészségfejlesztés Kerek Judit fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Budapest, 2010. február 03. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

Hüvös László Humán Közszolgáltatási Tanácsnok Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum elnöke

Hüvös László Humán Közszolgáltatási Tanácsnok Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum elnöke Elıterjesztı: Hüvös László Humán Közszolgáltatási Tanácsnok Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum elnöke Iktatószám: 01/10087-10/2012. Tárgy: Szeged város Drogstratégiai programjának 2011. évi végrehajtásáról

Részletesebben

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1036/2002. (IV. 12.) Korm. határozat

1036/2002. (IV. 12.) Korm. határozat 1036/2002. (IV. 12.) Korm. határozat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program rövid és középtávú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról A Kormány

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Alkoholstratégia Magyarországonmúlt. Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet

Alkoholstratégia Magyarországonmúlt. Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet Alkoholstratégia Magyarországonmúlt és jelen Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet Az alkoholpolitika múltja 1945 óta azonosítható szakaszok Tagadás, másra koncentráló időszak 1956 után cselekvő

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében

Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében Kábítószerprevenció a büntetésvégrehajtási intézeteknél és az együttműködő szervezeteknél BaracskaAnnamajor, 2011. október 27. Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében Dr. Grezsa Ferenc Nemzeti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról

ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Drogellenes stratégia 2014 2020

Drogellenes stratégia 2014 2020 Tervezet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Drogellenes stratégia 2014 2020 Készítette: Dr. Csorba József pszichiáter-addiktológus 1 Tartalomjegyzék I) Bevezetés I.1) Az Új Stratégia kidolgozásának

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

A drogfogyasztás hazai tendenciái a 90-es évektıl napjainkig I. Bevezetés. Helyzetértékelés

A drogfogyasztás hazai tendenciái a 90-es évektıl napjainkig I. Bevezetés. Helyzetértékelés Kiss Judit, Gábor Edina Országos Egészségfejlesztési Intézet A drogfogyasztás hazai tendenciái a 90-es évektıl napjainkig I. Bevezetés Az Egészségügyi Világszervezet elemzései alapján a mentális zavarok

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 40. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders)

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders) Dr. Kerezsi Klára igazgatóhelyettes habilitált egyetemi docens Országos Kriminológiai Intézet A hazai fiatalkorú bűnelkövetés jellemzői, a témához kapcsolódó kutatások (Trends and researches in Hungary

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Tájékoztató a Nemzeti Drogellenes Stratégia évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról

Tájékoztató a Nemzeti Drogellenes Stratégia évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról Tájékoztató a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2014-2015. évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról Müller Éva 2014. március 10. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Nemzeti Drogmegelőzési

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésére Tárgy: 2009. évi Bőnmegelızési Program Elıkészítette: Kálmán Tibor sport referens Véleményezı Ügyrendi, Lakásügyi és bizottság: Közrendvédelmi Bizottság, Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

A gyermek- és fiatalkorú elkövetık helyzete Magyarországon: Értük, ellenük vagy velük?

A gyermek- és fiatalkorú elkövetık helyzete Magyarországon: Értük, ellenük vagy velük? A gyermek- és fiatalkorú elkövetık helyzete Magyarországon: Értük, ellenük vagy velük? Dr. Fellegi Borbála Foresee Kutatócsoport A Külügyminisztérium Emberi Jogi Konferenciája 2010. április 15. [ ] félek

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben