LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása."

Átírás

1 3.1. A környezetvédelmi program célkitűzései és feladatai a környezeti elemek védelme érdekében LEVEGÔTISZTASÁG-VÉDELEM Célállapot: A jó levegőminőség fenntartása, a város környezeti levegőminőségének további javítása, különösen az NOx, SO2, a szálló- és ülepedő por, valamint az allergizáló hatású növényi pollenek vonatkozásában. (A levegőminőségi célállapot elérése érdekében fuigyelembe kell venni a 22/1998.(VI.26.) KTM, a 9/1995.(VIII.31.) KTM valamint a 22/1993.(VII.20.) KTM sz. rendelet előírásait.) LEVEGÔ 1.: A nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a Megyei Környezetvédelmi Program célkitűzéseinek szellemében a levegő ülepedő és szállópor tartalmának, illetve annak toxikus vagy rákkeltő komponensei (Cd,Pb,Cr,Ni, furán, stb.) által okozott környezetszennyezésnek 6 év alatt minimum 20 %-kal való csökkentése (bázisév:1998), tartósan határérték alá mérséklése a) pontszerű ipari és egyéb szennyező források által kibocsátott szennyezőanyagok koncentrá-ciójának mérséklése b) a diffúz légszennyező források emissziójának csökkentése, fokozatos felszámolása c) a meglévő települési zöldfelületek védelme és azok kiterjedésének növelése d) a városi közterek és aluljárók fokozottabb tisztántartása, síktalanítási szóróanyagok kellő idejű és gondos eltávolítása. LEVEGÔ 2.: Az ipari eredetű kibocsátások további csökkentése érdekében - a megelőzés elvét figyelembe véve - csak a korszerű, kisebb energiaigényű, kisebb környezeti terhelést eredményező technológiák telepítését, megvalósítását kell előnyben részesíteni, illetve engedélyezni. LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása. LEVEGÔ 4.: Az EU-szabályozással összhangban az imissziós mérések kiterjesztése az eddig nem rendszeresen mért légszennyező anyagokra (pl: PAH-ok, CO2, dioxin, furán, stb.). LEVEGÔ 5.: A közlekedési eredetű emissziók csökkentése a) A nem motorizált közlekedés feltételei megteremtésének elősegítése, a kerékpárút-hálózat fejlesztése településen belül és a települések között. A gyalogos, kerékpáros közlekedés és a tömegközlekedési eszközök használatának népszerűsítése. b) A városi tömegközlekedés további fejlesztése, szolgáltatási színvonalának emelése. A gépjárműállomány korszerűsítésénél a kisebb üzemanyagfogyasztású és alacsony szennyezőanyag kibocsátású járművek beszerzésének preferálása. c) Az üzemelő gépjárműpark emissziós értékének javítása utólagosan beépíthető eszközök alkalmazásának ösztönzésével (pl: adókedvezmény). A Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzéseivel összhangban 6 éven belül a városi járműpark legalább fele rendelkezzen szennyezéscsökkentő beren-dezéssel. d) Törekedni kell a közlekedési-szállítási igények mérséklésére. e) A települést elkerülő utak építésének lehetőség szerinti elősegítése. LEVEGÔ 6.: A kommunális fűtésből eredő káros kibocsátások és a fűtési energiaigény csökkentése a) kis szennyezőanyag-kibocsátású, energiahatékony tüzelőberendezések és megfelelő tüzelőanyagok alkalmazásának támogatása b) a káros kibocsátás csökkenését eredményező építészeti, technológiai megoldások megvalósí-tásának támogatása, ösztönzése. LEVEGÔ 7.: A nemzetközi egyezményekből adódóan a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, az illékony szerves (toxikus vagy rákkeltő) vegyületek, az ózon réteget károsító és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának visszaszorítása. a) A kén-dioxid kibocsátást 2000-ig az 1980-as szinthez viszonyítva 45 %-kal, 2005-ig 50 %-kal kell csökkenteni, a meglévő és új szennyező forrásokkal kapcsolatban hatékony kibocsátás csökkentési intézkedéseket kell foganatosítani. b) Az ózonréteget károsító anyagok felhasználásának megszüntetése az egyezményekben elfogadott határidők betartásával d) A "Városok a klímavédelemért kampány" keretében a CO és a CO2 kibocsátás 2005-ig 25 %-os csökkentése az évi szinthez viszonyítva. LEVEGÔ 8.: A levegőtisztaság-védelmi információs rendszer és mérőhálózat fejlesztése. LEVEGÔ 9.: A környezeti levegő allergén növényi pollentartalmának csökkentése. LEVEGÔ 10.: Levegőtisztaságvédelmi- klímavédelmi akcióprogram kidolgozása. LEVEGÔ 11.: A radonból származó sugárzás további vizsgála- ta, intézkedési terv kidolgozása, a lakosság megfelelő tájékoztatása A VÍZVÉDELEM FELADATAI Célállapot: A városi vízkészletek - mint az élet fenntartását és a gazdaság működését lehetővé tévő természeti erőforrás - megőrzése. A fenntartható vízkészletgazdálkodás feltételeinek megteremtése és biztosítása. VÍZ 1.: A takarékos vízhasználatot ösztönző felvilágosító, tudatformáló tevékenység kifejtése. VÍZ 2.: A technológiai és a hálózati vízveszteségek mértékének és a másodlagos szennyezések csökkentése a víztermelőknél és a szolgáltatóknál. VÍZ 3.: A felszíni és felszín alatti vizek terhelésének csökkentése. a) A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének folytatása, a rákötések megvalósítása, az ellátott területeken a közműpótlók felszámolása. b) Az illegális szennyvízelhelyezéseket fel kell deríteni, megszüntetésükre intézkedni szükséges (a hidrogeológiai védőidom teljes területén). c) A jelenleg még csatornázatlan területeken a hálózat kiépítése (gazdaságossági-megvalósítható-sági vizsgálatok alapján). d) Gondoskodni kell a 20540/1987. sz. hidrogeológiai védőidom határozatban foglaltaknak megfelelően a vízbázisok védelméről. Javasolt a védőidomok felülvizsgálata,szükség szerinti kibővítése.(az Ómassához közeli területekkel) e) A vízvédelmi tevékenységben a védőidomon elhelyezkedő települések fokozottabb együttműködést szükséges megvalósítani. VÍZ 4.: Az Anna-forrás megfelelő minőségét biztosító tisztítási technológiájának megvalósítása. VÍZ 5.: A szippantott szennyvizek fogadását biztosító korszerű leürítőhelyek létesítése, valamint a szippantott szennyvizek minőségi-mennyiségi ellenőrző-nyilvántartási rendszerének kidolgozása és megvalósítása.

2 VÍZ 6.: A szennyvíztisztítási technológia továbbfejlesztésével a fogadóba (Sajó) jutó tisztított szennyvíz szennyezőanyag tartalmának további csökkentése. Biztosítani kell a szennyvíziszap megfelelő hasznosítását ártalmatlanítását is. VÍZ 7.: Információs ellenőrző-monitoring rendszer továbbfejlesztése, a vízi környezet állapotával kapcsolatos folyamatok nyomon követésére, a vízgazdálkodási vizsgálatok, kutatások és döntéshozatal támogatására. Az Egyetem kezelésében lévő rendszer bővítése, korszerűsítése, a döntéshozókkal a kapcsolattartás erősítése. VÍZ 8.: A környező bükki települések szennyvízhálózata kiépítésének ösztönzése. A felszíni vizek védelme érdekében szükséges: VÍZ 9.: A természetes vízfolyásokban biztosítani kell az öntisztuláshoz és a természetes élővilág fennmaradásához szükséges minimális vízmennyiséget. VÍZ 10.: A városi élővizek vonatkozásában a NKP és a Megyei Környezetvédelmi Program célkitűzéseivel összhangban biztosítani kell a jelenlegi jó vízminőségi állapotok megtartását, illetve törekedni kell a további javításra. a) A vízfolyások medrét és környezetét a hulladékoktól mentesíteni szükséges, különösen Ómassa-Hámor térségében, Lillafüreden, Perecesen, Miskolc- Tapolcán, Görömbölyön. b) Ómassa-Bükkszentlászló határán javasolt a patakba hordalékfogó építése, melynek folyamatos tisztítását is biztosítani kell. c) A város területén lévő záportározók, valamint árterek tisztántartása, karbantartása. A felszín alatti vizek tekintetében cél az utánpótlással arányos igénybevétel és az általánosan jó minőség megőrzése. VÍZ 11.: A működő ivóvízbázisok védőterületeinek lehatárolása, az ivóvízbázisok védelembe helyezési program lehetőség szerinti felgyorsítása. VÍZ 12.: A felszín alatti vizeket szennyező források fokozatos felderítése, a veszélyeztetések megszüntetése és a károsodások felszámolása. (A védőidom teljes területén) VÍZ 13.: Minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének ösztönzése a víztermelésben, szolgáltatásban. VÍZ 14.: A felszíni eredetű diffúz terhelések csökkentésének elősegítése (nitrát, szerves, szervetlen mikroszenynyeződések) VÍZ 15.:Ipari szennyvíz előtisztítási technológiák alkalmazásának ösztönzése. VÍZ 16.: A szennyvízcsatorna és egyéb közműhálózatok állapotának folyamatos ellenőrzése és karbantartása az azokból származó szennyezés megakadályozása érdekében FÖLDVÉDELEM Célállapot: A talaj termőképességét és állapotát megóvó területhasználat FÖLD 1.: A környezeti kockázatot jelentő talajszennyezések városi szintű vizsgálata, különös tekintettel a veszélyeztetett területekre (iparterületek, hulladék-, salaklerakók környezete). FÖLD 2.: A károsodott területek rehabilitációjának kezdeményezése, elősegítése. FÖLD 3.: A potenciális talajszennyezési lehetőséget jelentő illegális hulladéklerakások folyamatos felszámolása. FÖLD 4.: A Sajó árterületein történő tevékenységek korlátozása (az évi LIII. tv (4) bek.-ben foglaltaknak megfelelően). FÖLD 5.: Az eróziós hatások megakadályozása érdekében a hiányzó csapadékvíz-elvezetési rendszerek kiépítésének folytatása A települési és az épített környezet védelme A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELME Célállapot: Egy kevesebb környezeti stresszhatást eredményező, jobb környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező települési környezet kialakítása és fenntartása A települési környezet tisztaságának védelme: TISZTV.1.: A város köztisztasági helyzetének folyamatos javítása, elsősorban a lakossági szemléletformálás eszközével, valamint a településtisztasági feladatok ellátási színvonalának fejlesztésével. TISZTV.2.: A köztisztasági szabályok hatékonyabb betartása, betartatása, különös tekintettel a települési szilárd hulladékokra és az ebtartásra vonatkozó előírásokra. TISZTV.3.: A közterületeken a hulladékgyűjtő edényzet mennyiségének és a működő illemhelyek számának növelése Kommunális hulladékkezelés feladatai: KOMHULL.1.: A kérdéskör rendezése érdekében komplex városi hulladékkezelési intézkedési terv készitendő - a hulladékgazdálkodási törvény előírásaival összhangban. KOMHULL.2.: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a veszélyes és az újrahasznosítható anyagokra. KOMHULL.3.: Intenzív felvilágosító-tudatformáló tevékenység kifejtése a lakosság körében a hulladékmennyiség csökkentése érdekében Kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás feladatai: KOMVíZ.1.: Növelni kell a csatornázott területek arányát, a nehezen csatornázható helyeken a megfelelő közműpótló megoldásokat kell preferálni. KOMVíZ.2.: A települési folyékony hulladékokra vonatkozó önkormányzati rendelet előírásainak hatékony betartása, betartatása. KOMVíZ.3.: A települési folyékony kommunális hulladékokra vonatkozó helyi közszolgáltatás korszerű feltételeinek megteremtése, biztosítása Csapadékvíz-elvezetés feladatai: CSAPELV.1.: A csapadékvíz-elvezető rendszerek folyamatos karbantartása, működőképességük biztosítása. CSAPELV.2.: A csapadékcsatorna-hálózat és elvezető rendszer bővítése, különösen az üdülőterületeken, valamint az Avas térségében. CSAPELV.3.: A szennyvízcsatorna-hálózatba történő csapadék- víz-elvezetések megszűntetésére intézkedni szükséges, a hálózatok folyamatos ellenőrzésével.

3 Ivóvízellátás területén jelentkező feladatok: IVÓVÍZ 1.: A meglévő vízkészletekkel történő gazdálkodás, a szolgáltatási színvonal emelése, továbbá a biztonságos vízellátás érdekében: a) Fel kell mérni az ivóvízhálózat műszaki állapotát, meg kell határozni a kritikus szakaszokon a hibák okát és a pénzügyi lehetőségek függvényében programozni kell a szükséges felújításokat. Ezt a termelőtelepek, átemelők, tározómedencék vonatkozásában is el kell végezni. b) A szabályozott, egyben takarékosabb termelés, a vízmennyiség jobb elosztása érdekében a város teljes területére ki kell terjeszteni a telemechanikai rendszert. c) A vas és mangániszap vezetékekben történő lerakódását megakadályozó vezeték tisztítási program folytatása. A vezetékekben lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok monitorozása, a vízminőség biztositása érdekében a szükségessé váló intézkedések megtétele. d) A részben meglévő bükki monitoring rendszer fejlesztése, a napi kapcsolat kiépítése a mérők, a hatóságok és a döntéshozók között. e) A kibővített védőidom folyamatos karbantartása. IVÓVÍZ. 2. Aktív vízgazdálkodást lehetővé tévő alternatív vízbázisok kutatása és kialakítása Miskolc közvetlen környezetében, különös tekintettel a környezetvédelmi szempontokra A lakossági és közszolgáltatási (vendéglátás, településüzemeltetés, kereskedelem) eredetű zaj-, rezgésvédelem és légszennyezés elleni védelem feladatai: LAKZAJLÉG.1.: A vonatkozó központi és helyi rendeletek fokozottabb betartása (zajrendelet, avar és kerti hulladék égetése, háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó rendeletek). LAKZAJLÉG.2.: A légszennyezés és zajforrások nyilvántartásának elkészítése, naprakészen tartása. LAKZAJLÉG.3.: A településrendezési tervekben a zajvédelmi és a levegőtisztasági követelmények érvényre-juttatása. LAKZAJLÉG.4.: Az új és működő zaj-, és légszennyező forrásnak minősülő létesítmények-tevékenységek vonatkozásában hatósági intézkedésekkel a határértékek betartását elérni Zöldterületgazdálkodás feladatai: ZÖLDTER.1.: A városi zöldterületek részletes felmérése, az erdősíthető területek számbavétele, zöldterületgaz-dálkodási terv készítése. ZÖLDTER.2.: A meglévő települési zöldfelületek védelme és lehető legnagyobb mértékű fejlesztése mind minőségi, mind mennyiségi vonatkozásban. A virágos területek növelése lehetőség szerint a lakosság és (elsősorban az oktatási) intézmények bevonásával. ZÖLDTER.3.: A városi zöldfelületi rendszerben az utak melletti védőfásítások szerepét növelni kell A helyi közlekedésszervezés feladatai: KÖZLEKEDÉS 1.: A tömegközlekedés feltételeinek javítása, fejlesztése, korszerűsítése, a szolgáltatások színvonalának emelése. a) A tömegközlekedés versenyképes-ségének növelése. b) A tömegközlekedés szervezése és támogatása során a környezetkímélő megoldások előnyben részesítése. KÖZLEKEDÉS 2.: A meglévő útpályák korszerűsítése. KÖZLEKEDÉS 3.: Az útpályák mentén zöldfolyosók (fa, gyep,cserjesorok), az útpályák alatt átereszek kialakítása az élővilág migrációjának biztosítására. KÖZLEKEDÉS 4.: Az újabb útszakaszok tervezése és építése során figyelembe kell venni a természeti területeket és az ökológiai hálózatot. Az útépítés során el kell kerülni ezek károsodását. KÖZLEKEDÉS 5.: A városi kerékpárút-hálózat fejlesztése, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés népszerűsítése. KÖZLEKEDÉS 6.: A rendezési tervekben szereplő közlekedésfejlesztési javaslatok megvalósításának szorgalmazása. KÖZLEKEDÉS 7.: A tömegközlekedési járművek útvonalainak, megállóhelyeinek felülvizsgálata, szükség esetén azok módosítása és az újonnan felmerülő közlekedésfejlesztési javaslatok érdemi elemzése.( Ilyen lehet pl. annak szakszerű elemzése, hogy a városi közlekedési ártalmak csökkentése érdekében nem lenne-e célszerű HÉV-szerű járatokat működtetni a Tiszai pályaudvart Újdiósgyőrrel összekötő -- az Avas-Délt és a Miskolci Egyetemet is érintő - villamosított vasútvonalon.) Az energiagazdálkodás feladatai: ENERGIA 1.: El kell készíteni a város energiagazdálkodásának komplex értékelését, amely az alábbi területekre terjed ki: a) A potenciális és kihasznált energiatermelés kapacitásai az összes lehetséges energiahordozó és energiaforrás alapján. b) Az energiatermelés, energiaszolgáltatás hatékonyságának, környezeti, társadalmi és gazdaségi hatásainak elemezése Energiaforgalom (input, output, belső energiaforgalom, függőség) a városban. c) Az energia felhasználás hatékonyságának elemzése az ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási és lakossági szférában. d) Az energiagazdálkodás szereplőinek és a kapcsolódó szabályozók (jogi, közgazdasági, hatósági tevékenységek, tényezők, elvek) elemzése. e) Az energiahatékonyság-növelés és a környezetbarát energiatermelés (pl. napenergia) lehetséges területei, eszközei. ENERGIA 2.: Az értékelés figyelembevételével az alábbi alapelvekkel összhangban kell kidolgozni és megvalósítani a város energiagazdálkodási koncepcióját. a) Energiahatékonyság növelése b) Az irracionális energiafelhasználás csökkentése c) Energiatermelés minimális környezeti károkozással d) Alternatív energiaforrások kihasználása e) Az energiatakarékosság lehetőségének biztosítása a társadalom minden szereplője számára ENERGIA 3.: A városban történő beruházásoknál az enegiahatékony és energiafelhasználást csökkentő technológiák megvalósításának támogatása. ENERGIA 4.: Elő kell segíteni a lakások, lakóházak, valamint a közintézmények energiatakarékosságra és az energiahatékonyság növelésére irányuló törekvéseit. a) Energetikai átvilágítások ösztönzése b) Utólagos hőszigetelések, energia megtakarítást eredményező beruházások támogatása c) Alternatív energiaforrások alkalmazásának ösztönzése.

4 ENERGIA 5.: Az energiahatékonysággal kapcsolatos ismeretek népszerűsítése, terjesztése, demonstrálása Rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének települési feladatai KÖRNYBIZT.1.: A városi védelmi tervek, valamint az üzemi-haváriatervek elkészítésének ösztönzése, elősegítése az OECD és EU-követelményekkel, valamint a készítés alatt lévő Nemzeti Profil előírásaival összhangban. KÖRNYBIZT.2.: A rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv naprakészen tartása, alkalmazási feltételrendszerének megteremtése. KÖRNYBIZT.3.: A városi riasztó-szirénarendszer felülvizsgálata, működőképességének folyamatos biztosítása. KÖRNYBIZT.4.: A lakosság kollektív védelmét biztosító létesítmények (óvóhelyek) folyamatos jókarbantartása, a szükséges egyéni védő, valamint felderítő és mérőeszközök beszerzése. KÖRNYBIZT.5.: A környezetbiztonság egységes városi információs rendszerének kidolgozása, a potenciális veszélyforrások feltárása Lakossági környezeti tudat- és szemléletformálás feladatai: TUDAT 1.: A környezetvédelmi tudati nevelést és a szemléletformálást már egészen kicsi korban szükséges elkezdeni (óvodai nevelés). TUDAT 2.: A sikeres óvodai környezetismereti programokat folytatni kell, lehetőleg a szülők széleskörű bevonásával. Szemlélődések, vizsgálódások a gyermekek adott szintjén. Közös növényültetés, gondozás, növények, állatok megfigyelése. TUDAT 3.: Iskolás korban lehetőség nyílik magasabb szintű megfigyelésekre, a tapasztaltok összegzésére. Mérések végzése, tanulmányok saját tapasztalatok alapján. A természeti környezet tiszteletének megtanítása szükséges. Környezetvédelmi szakkörök, akciók szervezése. Környezetvédelmi vetélkedők, konkrét feladatok megoldásával. TUDAT 4.: Középiskolákban és az egyetemen mérések, tanulmányok készítése. Tudományos kutatások, terepgyakorlatok. A környezettudatos magatartás-forma magas szintű kialakítása. Környezetvédelmi klubok, akciók szervezése. TUDAT 5.. A lakosság hiteles tájékoztatása környezetünk állapotáról és annak változásairól. Környezettudatos magatartásforma kialakítása a lakosság körében is. Fórumok, klubok, konkrét akciók szervezése. A lakosság széleskörű bevonása a környezetvédelmi tevékenységbe. Ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok szervezése. TUDAT 6.: A helyi televízióban, rádióban környezetvédelmi témájú adások, reklámfilmek közreadása. Visszacsatolás, vélemények kikérése. TUDAT 7.: A sajtóban szükséges a környezetvédelmi jellegű ismeretterjesztő anyagok közreadása, szennyezett-ségi adatok folyamatos közlése, a védelem során elért eredmények közhírré tétele, a visszacsatolás megteremtése. TUDAT 8.: Tanulmányok, kiadványok rendszeres megjelentetése részben tudományos, részben ismeretterjesztő formában. TUDAT 9.: A lakosság tevékeny részvételének elősegítése városunk környezetvédelmi programjaiban, akcióiban. TUDAT 10.: A civil szervezetek környezetvédelmi tevékenységének elősegítése közös programok szervezésével. TUDAT 11.: Környezetvédelmi nevelési központ (erdei iskola) kialakítása, működtetése. TUDAT 12.: A szakmai és civil szervezetek összehangolt környezetvédelmi tevékenységének fokozása AZ EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELMÉNEK KÖRNYEZETI VONATkOZÁSAI Az emberi egészséggel kapcsolatos problémákat és teendőket részletesen a WHO útmutatása alapján elkészült Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram tárgyalja az NKP keretében. Ezen problémák kezelése minden környezeti elem és rendszer szintjén feladatot jelent. Célállapot: Olyan környezeti körülmények biztosítása, amely hosszú távon sem befolyásolja negatívan az emberi egészséget, hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javításához. A Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram városi szintű lebontása, elemeinek integrálása az ágazati cselekvési tervbe és helyi programokba. Városunkra nézve a legfontosabb teendők a következők: HUMÁN 1.: A szálló por 5 mikrométernél kisebb szemcséinek hitelesített (auditált) méréstechnikával történő koncentráció-meghatározása.az állapot javítása azok mennyiségének legalább 10 %-os csökkentése által. (6 év alatt az 1998-as szinthez képest) HUMÁN 2.: Az ülepedő és szálló por toxikus nehézfémtartalmának (Cd,Pb,Ni,Cr.) csökkentése.(bázisév:1998) HUMÁN 3.: Az allergén gyomnövények jelentős visszaszorítása. E növények és a velük kapcsolatos tudnivalók megismertetése. HUMÁN 4.: A háziorvosi rendszeren és a kórházi adatokon keresztül a város szennyezettségével összefüggésbe hozható betegségek feltárása, morbiditási adatok rendszeres nyilvántartása, a szennyezettségi adatokkal való összevetése. HUMAN 5.: A korábban jelentős környezeti expozíciókkal érintett térségekben (vegyipari, kohászati, stb. üzemek környéke), élők expozíciójának feltárása (szerves, szervetlen, mikroszennyezők), különös tekintettel azokra a területekre, ahol egyéni, vagy üzemi élelmiszertermelés is történik. HUMÁN 6.: Aktív szűrő és betegségmegelőző prevenciós program kidolgozása, megvalósítása. HUMÁN 7.: A lakosság egészségi állapotának javítását szolgáló komplex városi környezetegészségügyi akcióprogram kidolgozása és megvalósítása. HUMÁN 8: Törekedni kell arra, hogy a környezetegészségtant városi felsőoktatási intézmények min.2 féléves vizsgaköteles tantárgyként oktassák AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME Célállapot: Az emberi igényeket kielégítő, esztétikus, kultúra és hagyományőrző épített környezet biztosítása. ÉPÍTETT 1.: A károsodott, tönkrement településrészek és épületek felmérése és rendbehozatalára a település szociális, gazdasági és környezeti érdekeit figyelembe vevő rehabilitációs, revitalizációs stratégiák kidolgozása és fokozatos megvalósítása. ÉPÍTETT 2.: Városi szintű program és eszközrendszer kidolgozása az épített környezet védett értékei hatékony védelmére. ÉPÍTETT 3.: A településkép harmóniájának fokozott védelme a rendezési tervek, egyeztetése és az engedélyezési eljárások során. Esztétikai, történeti, környezeti szempontokat figyelembe vevő tervezési módszerek kialakításának ösztönzése a városkép javítása érdekében A természet és a táj védelme TERMÉSZETVÉDELEM

5 Célállapot: A város természeti értékeinek és környezetének védelme, fenntartható használata. Az országos és helyi jelentőségű véderdő értékek feltárása, a védett és védendő értékek állagainak megóvása, társadalmi ismertségük és elismertségük növelése. A Nemzeti Környezetvédelmi Programmal és a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervvel összhangban a természetvédelem érdekeinek és igényeinek szem előtt tartása a különböző fejlesztési programok során. A város külterületén lévő nemzeti parki területek jobb bekapcsolása a város életébe. TERMÉSZET 1.: Fel kell tárni a város további élő és élettelen, illetve tájképi és természethez kapcsolódó kultúrtörténeti értékeit, az eddig számba vett helyi értékekhez kapcsolódva el kell készíteni ezek térképeit, nyilvántartásait, számba kell venni az ezekre hatást gyakorló, esetlegesen károsító tevékenységeket, tényezőket a Bükki Nemzeti Parkkal együttműködve. TERMÉSZET 2.: A város védett természeti értékeinek megismertetése érdekében tájékoztató kiadvány készítése szükséges. TERMÉSZET 3.: A védett természeti értékek állagvédelméről, fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell, az ehhez szükséges anyagi eszközök az éves költségvetésekben biztosítandók. Az értékek őrzése folyamatos legyen, melynek feltételeit (természetvédelmi őrség) meg kell teremteni. A város részét képező Bükki Nemzeti Park területi védelmére kiemelt figyelmet szükséges fordítani. TERMÉSZET 4.: Szükséges vizsgálatokat végezni a városszerkezet élőhelyteremtő és ezáltal az élővilág mozgását, megtelepedését és egyáltalán életlehetőségét meghatározó összefüggéseinek vonatkozásában. Ugyanilyen szempontból értékelni szükséges a zöldfelületek jelentőségét, javaslatot kell tenni csökkentésük megakadályozására, olyan zöldfelületfejlesztési tervekre, melyek élőhely diverzitásnövelő képességük folytán a városi fajok és a városi környezetben ideiglenesen életfeltételt kereső fajok élet- és táplálkozási lehetőségét is támogatják. TERMÉSZET 5.: A városi élővilág felmérése (alapállapot felvétel) a változások nyomon követése az Országos- és a létrehozandó Megyei Biomonitoring Hálózathoz kapcsolódóan. TERMÉSZET 6.: A városi kiskert-mozgalom támogatandó, a helyi kertbarát szervezetekkel az együttműködést fokozni szükséges TÁJVÉDELEM Célállapot: A város és környezete tájainak - mint erőforrásnak fenntartható használata. A felszínroncsolások, tájsebek felmérése, felszámolása, a táj esztétikai értékének megőrzése, illetve javítása. TÁJ 1.: A rendezési, építési, fejlesztési tervekben kiemelten kell figyelembe venni és érvényesíteni a tájvédelmi szempontokat. TÁJ 2.: A roncsolt felszínek ( felhagyott bányaterületek, tarra vágott erdőrészletek, erózió szabdalta területek, illegális hulladéklerakóhelyek, kavicsbányatavak környéke, stb.) rehabilitációjának - újrahasznosítással történő - megvalósításának kezdeményezése, elősegítése az ilyen területek felmérést, számbavételét követően. TÁJ 3.: A természet alkotta tájak városunkban is megőrzendők, azok nem áldozhatók fel pillanatnyi gazdasági érdekeknek Önállóan kezelt hatótényezők HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Célállapot: Minimális hulladéktermeléssel járó gazdálkodás és fogyasztás. Komplex városi hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása. HULLADÉK 1.: Városi hulladékkezelési intézkedési tervet kell kidolgozni az alábbi (az EU-Tanácsának 75/442/EEC, illetve 91/689/FEL irányelveivel, valamint a Hulladékgazdálkodási tv. tervezetével is összhangban álló) elveknek megfelelően. (A vázolt elvek a priorítási sorrendet is tükrözik.) a) Hulladék megelőzés, hulladék csökkentés b) Hulladékok szelektív gyűjtése c) Újrahasznosítás (újrafelhasználás, további értékesítés, továbbhasznosítás) d) Hulladék szerves komponenseinek biológiai és energetikai hasznosítása (komposzt, biogáz, stb.) e) Ártalmatlanítás (speciálisan kezelendő, környezeti kockázatot jelentő alkotók) f) Maradékanyagok lerakása (minimalizálni kell a lerakásra kerülő hányadot) A települési szilárd hulladékok tekintetében: HULLADÉK 2.: Az NKP-val összhangban városunkban a hulladékmennyiség ne növekedjék a jelenlegi mértéken túl, a lerakott hulladék szervesanyag-tartalmát fokozatosan csökkenteni szükséges. A cél megvalósítása érdekében komposztáló üzem létesítendő.. HULLADÉK 3.: Az NKP-hoz igazodva a veszélyes és hasznosítható komponensek szelektív gyűjtését el kell kezdeni az infrastruktúra megteremtésével. HULLADÉK 4.: A jelenlegi kommunális hulladéklerakó telepet az előírásoknak megfelelően szükséges üzemeltetni, megtelte után pedig rekultiválni. HULLADÉK 5.: Az NKP-val összhangban a hulladékhasznosítás arányát növelni szükséges, a keletkező hulladék mintegy %-ának újrafeldolgozásával, vagy másodnyersa-nyagként való hasznosításával. HULLADÉK 6.: Új, a követelményeknek megfelelő regionális kommunális hulladéklerakó helyének kijelölése, tanulmányterv készítése, a beruházás előkészítése,majd megvalósítása. A új lerakót el kell látni megfelelő biztonsági védelemmel és alkalmassá kell tenni a hulladékok szelektív elhelyezésére, utólagos válogatására, azok újrahasznosítására és biogáz kinyerésére is. HULLADÉK 7.: A nagyobb arányú újrahasznosítás elősegítése hulladékudvarok kialakításával. HULLADÉK 8.: A hagyományos újrahasznosítási technológiák mellett új, korszerű újrahasznosítási technológiák kidolgozása és bevezetése. Termelési nem veszélyes hulladékok vonatkozásában HULLADÉK 9.: A termelési nem veszélyes hulladékok mennyiségét teljes körűen fel kell mérni és csökkenteni kell - megfelelő szabályozással, illetve gazdasági ösztönzőkkel - a hulladékszegény és fajlagosan kevesebb alapanyagot felhasználó technológiák bevezetésével, az újrafelhasználás és újrahasznosítás arányának növelésével. HULLADÉK 10.: Mielőbb tisztázni kell a korábban termelési, jelenlegi szabályozás szerint veszélyes hulladéknak minősülő, óriási tömegű kohászati (salak) és hőerőművi (pernye) hulladékok státusát. Meg kell vizsgálni ezek hasznosítási lehetőségeit. HULLADÉK 11.: Az NKP-val és a nemzetközi egyezményekkel és programokkal összhangban a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása városi szinten is. A keletkező veszélyes hulladékok felmérése, korszerű nyilvántartás létrehozása. HULLADÉK 12.: Ösztönözni kell a korszerű, hulladékszegény, illetve a hulladékok recirkulását megoldó technológiák bevezetését önkormányzati szinten is. HULLADÉK 13.: A végleges lerakással való hulladékártalmatlanítás mennyiségi kereteinek lehetőség szerinti csökkentése, egyéb hulladékártalmatlanítási módszerek ösztönzése.

6 HULLADÉK 14.: Az NKP-val összhangban az átmeneti tárolást fokozatosan meg kell szüntetni. Növelni kell a termikusan ártalmatlanított hulladékmennyiség arányát. HULLADÉK 15.: A hulladékmennyiség csökkentéséhez az NKP-val összhangban technológia- és termékváltás szükséges. Az eddigiekhez képest kevesebb hulladék keletkezésével járó technológia (technológiák) irányában történő üzemfejlesztés, illetőleg ilyen értelmű új technológiák bevezetésének ösztönzése, támogatása. HULLADÉK 16.: Az egészségügyi intézmények veszélyes hulladékainak környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítása.(a készülő regionális veszélyeshulladék ártalmatlanító műben). A lakosság körében keletkező veszélyes hulladékok tekintetében HULLADÉK 17.: Felmérést kell végezni a veszélyes hulladékfajták és azok pontos mennyiségének meghatározása céljából. HULLADÉK 18.: Szelektív hulladékgyűjtéssel biztosítani kell az ebben a körben keletkezett veszélyes hulladékok ártalmatlanítását. HULLADÉK 19.: Lehetőség szerint évente néhány alkalommal veszélyes hulladék begyűjtést szükséges szervezni, a komplex rendszer megvalósításáig is ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM Célállapot: A lakosság egészségvédelme érdekében a környezeti zajok elfogadható szintre mérséklése. ZAJ 1.: Az NKP-val összhangban az általánosan elérendő cél középtávon a nemzetközileg is elfogadhatatlannak tekinthető 75 db(a) terhelés fölötti helyzetek megszüntetése lehet, míg hosszabb távon a legfeljebb 65 db(a) terhelési szintet lehet még elfogadhatónak tekinteni, törekedni kell azonban a jogszabályokban rögzített határértékek betartására. ZAJ 2.: Az új létesítmények telepítésénél fokozott gondot kell fordítani a vonatkozó zajvédelmi előírások betartására. Ezek használatba vétele, üzembe helyezése során műszeres méréssel kell ellenőrizni, illetve igazolni a megengedett zajterhelési határértékek teljesülését. Az engedélyezési eljárások során fokozott gondossággal és figyelemmel szükséges eljárni annak érdekében, hogy az esetleges zaj- és rezgéshatásokat már a telepítéskor lehessen csökkenteni. ZAJ 3.: A meglévő zajforrások feltárása, pontos nyilvántartása, zajkibocsátási határértékek megállapítása, városi zajtérkép elkészítése. A meglévő, problémát okozó zajforrások kibocsátásának csökkentése, korlátozása. ZAJ 4.: A közlekedési eredetű fokozott zajterhelés csökkentése érdekében a lehetőség szerinti forgalomszervezési intézkedések kezde-ményezése, illetve megtétele. ZAJ 5.: A várost elkerülő, tehermentesítő utak megvalósításának kezdeményezése, lehetőség szerinti elősegítése. ZAJ 6.: A lakóterületek közé ékelődött zajt okozó üzemi létesítmények ipari területekre, illetve leendő ipari parkokba való áttelepülésének kezdeményezése KÖRNYEZETBIZTONSÁG Célállapot: Az állampolgárok és a környezet biztonságát garantáló gazdálkodás és termelés. BIZT.1.: Az NKP-val, az OECD és az EU követelményekkel összhangban a kémiai biztonsággal foglalkozó országos szabályozás megjelenését követően városi szinten is külön programot szükséges indítani az ipari balesetek és a kémiai kockázatok csökkentésére. BIZT.2.: Haváriatervet kell kidolgozni a városban az évi LXXIV. tv. ("katasztrófa-törvény") vonatkozó előírásaival összhangban. BIZT.3.: Az NKP-val összhangban helyi környezetbiztonsági informatikai rendszer kiépítése szükséges, ügyeleti rendszer kialakításával és működtetésével. BIZT.4.: Az NKP-val összhangban szükséges kidolgozni a Környezettudatos Irányítás Cselekvési Programját. Ez a program - alkal-mazkodva a piaci elvárásokhoz - segítse a környezettudatos irányítás eszméjének és eszköz einek (szabályok, ellenőrző listák, magatartási kódexek) önkéntes bevezetését szervezeteknél, főleg az ipar és a mezőgazdaság körében. BIZT 5.: A lakosság mesterséges és természetes eredetű sugárterhelésének csökkentését szolgáló környezeti-sugáregészségügyi program kidolgozása.

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mezőkövesd Város Önkormányzata a települési környezet védelme, ezen keresztül az emberek életminőségének javítása érdekében a település szabályozási

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016.

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016. RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016. Répcelak Város a Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat 2016. 2 Bevezetés Répcelak Város a 2005 során

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok 1 IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG TA1: Agrár-környezetvédelmi intézkedések és művelési mód váltás dombvidéken, erózió-

Részletesebben

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek Tartalom 1.1. Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 4 1.1.1. IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020.... 4 1.1.2. A fenntarthatóság felé való

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Csibrák községi Önkormányzat. 9/2004. (IX.30.) sz. Rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Csibrák községi Önkormányzat. 9/2004. (IX.30.) sz. Rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Csibrák községi 9/2004. (IX.30.) sz. Rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Csibrák Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Program kötet Készítette: Kóti István okl. építőmérnök, vízépítő Mátyás László okl. gépészmérnök (MMK-1161/2013) környezetvédelmi szakértő

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága

Hulladékgazdálkodás. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága Hulladékgazdálkodás Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága 2015/2016. tanév I. félév Dr. Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd (buruzs@sze.hu) SZE

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének a 10/2009./II.13./ sz. rendelettel módosított 2/1999. /I.28./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége 4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége Az emberiség a fejlődése során a természeti környezetbe, a benne lejátszódó folyamatokba egyre nagyobb mértékben avatkozott be. Az emberi tevékenység következtében

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-i ülésére Tárgy: Önkormányzati rendeletek módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet tervezetek

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez A megyei területrendezési terv érvényesítését és alkalmazását, valamint a településrendezési tervek készítését és használatát elősegítő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések TERVEZET Vál Közég Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III. 28.) rendelete a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a közterületek védelméről Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Területi vízgazdálkodás, Szabályozások, Vízbázisok és szennyezőanyagok SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.08. 2011/2012. tanév 2. félév

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai "A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt." (T. Ansons) 2015/2016. tanév

Részletesebben

J a v a s l a t a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2012. április 26. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

8.szám 2. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

8.szám 2. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 8.szám 2. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI (2001.október 4-i Közgyűlés) Rendelet száma Tárgya oldal szám - 36/2001.(X.8.) sz. a Miskolci Építési Szabályzatról szóló, többször módosított

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2. TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.) rendelete (Egységes szerkezetbe foglalva) Taksony Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 389-9/2012. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási csomópont és

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. 1/49 TARTALOMJEGYZÉK 1. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS... 3 2. A KVSZ ÁLTALÁNOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 3. KÖRNYEZETVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK... 4 4. LEVEGŐ VÉDELEM... 5 5.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben)

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben) Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA 3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA Területi környezet-érzékenységi információk: a) A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek b) Befogadó érzékenysége

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról

TÁJÉKOZTATÓ. Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról TÁJÉKOZTATÓ Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés e.) pontja alapján a települési önkormányzatnak

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2004-2010

KISKUNMAJSA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2004-2010 Kiskunmjasa környezetvédelmi programja 1..-------------------------------- KISKUNMAJSA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2004-2010 Kiskunmjasa környezetvédelmi programja 2..--------------------------------

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Somogy megye környezetvédelmi programja TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Bevezetés 2 Települési szilárd hulladék 3 Vízellátás, szennyezett

Részletesebben

8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 24-59. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki. NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2008. (IV.30.) számú rendelete (a 3/2012. (II.29.) rendelettel módosítva) a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról Nagykáta

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

PROGRAM. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 26/2011.(III.29.) határozata. Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról.

PROGRAM. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 26/2011.(III.29.) határozata. Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 26/2011.(III.29.) határozata Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról. A Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programját

Részletesebben

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m Tématerületei: 1. Egészség, demográfiai változások és jólét A szilárd tudományos bizonyítékokon alapuló, hatékony egészségfejlesztés hozzájárul a betegségek

Részletesebben

TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna

TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna 1 TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna A nemzetközileg regisztrált vegyi anyagok száma az 1990-es évekre elérte a 10 milliót, amiből 50-75 ezer anyag kerül be közvetlenül a környezetbe. Ezek száma országonként

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ Készítette: JUGLANS ALBA Mérnöki Iroda Bt. Enyedi-Egyed

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1093-14/2015. Biróné Pájer Judit dr. Görög Teodóra 227/152 Tárgy: Mell.: Nyíregyháza, Ipari park 31358/11. hrsz. alatti Nyíregyházi hűtőgépgyár egységes környezethasználati

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/009. (VI.0.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól Galambok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5065-13/2012. Tárgy: A Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

1. Az alaprendelet (továbbiakban R ) 2.. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

1. Az alaprendelet (továbbiakban R ) 2.. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 22.) rendelete a környezetvédelemről szóló 23/2000. (XII.08.) rendelet módosításáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 Jenei Attila Okl. környezetmérnök környezetvédelmi szakértő MMK szám: 01-11827 Petrényi Ágnes Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök T F E W 1133

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Környezeti hatások a depóniagáz mennyiségi, illetve minőségi jellemzőire Doktori (PhD) értekezés Molnár Tamás Géza Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20. Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 34-92.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 130. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 130. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 130. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a környezet

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. november X. évfolyam 11. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. november X. évfolyam 11. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. november X. évfolyam 11. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az előzetes bejelentéssel történő hatósági ellenőrzések eljárási rendjéről, az egészséges ivóvíz biztosításához

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának 8/2009. (X. 15.) számú rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület és parkfenntartásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 6/2010. (IV.1.), a 4/2011. (III.

Részletesebben

Környezetvédelmi 2013.

Környezetvédelmi 2013. Környezetvédelmi NyilatkozaT 2013. Tartalomjegyzék 1. A telephely bemutatása 3 2. A szervezet bemutatása 4 Környezetvédelmi Nyilatkozat 2013. GEOSOL Kft. Székhely: H-3273 Halmajugra, külterület 07/130

Részletesebben

SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS DIÁKOTTHON KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS DIÁKOTTHON KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS DIÁKOTTHON KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere...

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM Vitassuk meg a Szennyvíziszap Stratégiát és Programot! c. konferencia Környezetvédelmi Szolgáltatók

Részletesebben

A Levegő Munkacsoport észrevételei az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS) I. Zöld Könyv tervezetéhez (2007. szeptember 30.

A Levegő Munkacsoport észrevételei az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS) I. Zöld Könyv tervezetéhez (2007. szeptember 30. A Levegő Munkacsoport észrevételei az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS) I. Zöld Könyv tervezetéhez (2007. szeptember 30.) Általános megjegyzések Az EKFS nem tartalmaz konkrét célkitűzéseket,

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A légkör keletkezése A Föld keletkezésekor:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023 a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével 2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT, SZENNYVÍZISZAP

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! Belső ellenőri vizsgálat folyt le 2014. évben.

Részletesebben

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Mádi utca Tavas utca Sütöde utca - Újhegyi sétány - Gergely utca - Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER

GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER Megbízó: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Megbízott:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Verzió: 2.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. február 17. 1/172 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 7 1.1.

Részletesebben

A kapuvári Berg Gusztáv Szakiskola egészségterve

A kapuvári Berg Gusztáv Szakiskola egészségterve A kapuvári Berg Gusztáv Szakiskola egészségterve 2011. március 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 5 Bevezetés az egészségterv háttere, szükségessége, célja... 7 A település rövid bemutatása... 10

Részletesebben

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

BAFT Környezetgazdálkodási ad hoc szakmai bizottsága

BAFT Környezetgazdálkodási ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó K Ö R N Y E Z E T G A Z D Á L K O D Á S I K I E M E L T P R O G R A M J Á N A K A K T U A L I Z Á L T V Á L T O Z A T A ÉS B U D A P E S T I A G G L O M E R Á

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-8. Bükk és Borsodi-mezőség közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

/4/ A település önkormányzati tulajdonú közterületeinek tisztántartása az Önkormányzat és intézményei feladata. 4..

/4/ A település önkormányzati tulajdonú közterületeinek tisztántartása az Önkormányzat és intézményei feladata. 4.. Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2004. (IV. 29) sz. rendelete A település környezetvédelméről és használatáról Gáborján Község Önkormányzati képviselőtestülete a környezet védelmének

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ÉGETÉS ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi felsorolás

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben