A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat"

Átírás

1 A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: május 6. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, képviselik a helyi érdekeket. Ennek alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat önállóan, szabadon, demokratikus módon intézi a kerület közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásáról. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati jogok gyakorlására, szervezetének kialakítására és működésének biztosítására a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) alkotja meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Egységes szerkezetben a módosító 26/2009.(VI.09.) ök. sz. rendelettel, a 28/2009. (VI.19.) ök. sz. rendelettel, a 39/2009.(XI.06.) ök. sz. rendelettel, a 42/2009.(XII.21.) ök.sz. rendelettel, a 49/2009.(XII.21.) ök.sz. rendelettel, az 1/2010. (I.22.) ök.sz. rendelettel, a 10/2010.(II.22.) ök.sz. rendelettel, a 17/2010.(III.19.) sz. rendelettel, a 24/2010.(V.31.) ök.sz. rendelettel, a 32/2010.(IX.10.) sz. rendelettel, a 40/2010.(X.15.) sz. rendelettel, a 42/2010.(X.22.) ök.sz.rendelettel, a 44/2010.(XI.04.) sz. rendelettel, a 48/2010.(XI.19.) sz. rendelettel, a 49/2010.(XI.19.) sz. rendelettel, az 56/2010.(XII.17.) sz. rendelettel, 5/2011.(I.24.) sz. rendelettel, 14/2011.(III.07.) sz. rendelettel, a 18/2001.(III.21.) sz. rendelettel, a 23/2011.(IV.12.) sz. rendelettel, a 31/2011. (V.23.) sz. rendelettel, a 39/2011.(VII.11.) sz. rendelettel, az 54/2011.(IX.19.) sz. rendelettel, a 64/2011.(XI.07.) sz. rendelettel 1

2 1. (1) Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, rövidített elnevezése: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat. Magasabb szintű jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a rövidített elnevezés is alkalmazható. (2) Az Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest (VIII. kerület), Baross u (3) Az Önkormányzat levelezési címe: 1431 Budapest, Pf.: 160. (4) Az Önkormányzat web-címe: (5) Az Önkormányzat képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Testület). (6) Az Önkormányzat hivatala hivatalos megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) (7) A Hivatal székhelye: 1082 Budapest (VIII. kerület), Baross u (8) 1 A Hivatal telephelyei: 1. Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály 1082 Budapest, Baross u. 59. a) anyakönyvi részleg 1083 Budapest, Práter u Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális Iroda 1082 Budapest, Baross u a) irattár 1082 Budapest, Német u Tervtár 1084 Budapest, Rákóczi tér Irattár 1082 Budapest, Kisfaludy u. 28/a. 5. Raktár 1083 Budapest, Práter u (1) 2 Az Önkormányzat rendeleteit a megalkotását követő 8 napon belül a Hivatal Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztályán elhelyezett hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kell kihirdetni. (2) A rendelet szövege megtekinthető: - Hivatal Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztályán - a Hivatal Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályán - a Szabó Ervin Könyvtár kerületi fiókjában 1 Módosította a 49/2009.(XII.21.) sz. önk. rendelet 1.. Hatályos január 1-től. Majd módosította a 40/2010.(X.15.) sz. rendelet 1.. Hatályos a kihirdetés napjától. 2 Módosította a 39/2011.(VII.11.) sz. rendelet 1.. Hatályos a kihirdetés napjától. 2

3 - az Önkormányzat hivatalos honlapján. 3. (1) Az önkormányzat hivatalos jelképei a kerület címere és zászlója. A kerület címerének és zászlójának leírását, valamint azok használatának rendjét külön önkormányzati rendelet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására külön rendeletet alkot. II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA, FELADATA, HATÁSKÖRE 4. (1) Az Önkormányzat jogi személy. (2) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Testületet illetik meg. A Testületet a polgármester képviseli. (3) 3 A Testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a helyi kisebbségi önkormányzatok testületeire, külön törvényben meghatározottak szerint társulására átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. (4) A Testület hatásköréből nem ruházható át: a) rendeletalkotás; b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása; d) a gazdasági program elfogadása, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása; 3 Módosította a 40/2010.(X.15.) sz. rendelet 2.. Hatályos a kihirdetés napjától. 3

4 e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás; f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről; nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás; g) intézmény, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben és a Polgári Törvénykönyv szerinti társaság, szervezet alapítása; h) közterület elnevezése, emlékmű állítás; i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása; k) állásfoglalás fővárosi önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a kerületet is érinti; l) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügye, a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés; m) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának kikérését írja elő; n) amit törvény a Testület át nem ruházható hatáskörébe utal. (5) A Testület a (4) bekezdésben foglalt át nem ruházható hatáskörök kivételével hatáskörét kizárólag rendelettel ruházhatja át, illetve vonhatja vissza. A rendeletben a Testület meghatározza a hatáskör gyakorlásának módját és feltételeit. (6) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról az azt gyakorló szerv szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles a Testületnek beszámolni. III. FEJEZET A TESTÜLET ÉS SZERVEI 4

5 5. (1) 4 Az önkormányzati feladatokat a Testület és szervei: a polgármester, a Testület bizottságai, és a Hivatal látja el. (2) A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, önálló jogi személy. (3) A Hivatal levelezési címe azonos az Önkormányzat levelezési címével. 6. (1) 5 A Képviselő-testületnek 18 tagja van: egyéni választókerületben megválasztott 12 képviselő, a kompenzációs listáról 5 képviselő, valamint a közvetlenül megválasztott polgármester. (2) A Testület tagjainak névjegyzékét a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. IV. FEJEZET A TESTÜLET MŰKÖDÉSE A TESTÜLET ÜLÉSEI 7. (1) A Testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. (2) A Testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a Testület üléseit. A TESTÜLET MEGALAKULÁSA 8. (1) A Testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül a polgármester hívja össze, majd felkéri a legidősebb képviselőt (továbbiakban: korelnök) az ülés levezetésére. (2) Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság beszámol a polgármester és a képviselők választásának eredményéről. (3) A polgármester a) az alakuló, illetve megválasztását követő ülésen ünnepélyes esküt tesz a Testület előtt és aláírja az eskü szövegét; b) foglalkoztatási jogviszonya a megválasztásával jön létre. 4 Módosította a 40/2010.(X.15.) sz. rendelet 3.. Hatályos a kihirdetés napjától. 5 Módosította a 40/2010.(X.15.) sz. rendelet 4.. Hatályos a kihirdetés napjától. 5

6 (4) A képviselő a) az alakuló ülésen, időközi választás esetén a megválasztását, a kompenzációs listán mandátumhoz jutás esetében a megbízólevél átvételét követő ülésen esküt tesz a Testület előtt; b) 6 AZ ALPOLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 9. 7 A Testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat az 51. -ban meghatározottak szerint. RENDES ÜLÉS A Testület a július és augusztus hónapok kivételével minden hónap első és harmadik csütörtökén rendes ülést tart. RENDKÍVÜLI ÜLÉS 11. (1) A testületi ülést össze kell hívni: a) a megválasztott képviselők egynegyedének, b) a Testület bármely bizottságának indítványára; c) népi kezdeményezésre, ha ennek külön rendeletben előírt feltételei fennállnak. (2) Az indítványt a polgármesternél kell írásban előterjeszteni. (3) A polgármester az indítvány benyújtásától számított 6 munkanapon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni. (4) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát és tervezett napirendjét. Soron kívül összehívott ülés meghívójára és annak 6 Hatályon kívül helyezte a 39/2011.(VII.11.) önk. rendelet 15.. Hatályos a kihirdetés napjától. 7 Módosította a 42/2010.(X.22.) sz. rendelet 1.. Hatályos a kihirdetés napjától. 8 Módosította az 5/2011.(I.24.) sz. rendelet 1.. Hatályos január 24-től. 6

7 megküldésére a 12. -ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a meghívót oly módon kell kézbesíteni, hogy a meghívottak azt az ülés előtt 2 nappal megkapják. (5) Halasztást nem tűrő, indokolt esetben önkormányzati érdekből a képviselő-testület telefonon vagy távirat útján is összehívható azzal, hogy az összehívásra okot adó esetet és érdeket tételesen nevesíteni kell. Ebben az esetben az előterjesztések kézbesítésének és előkészítésének általános szabályaitól el lehet térni. A TESTÜLETI ÜLÉS ÖSSZEHÍVÁSA 12. (1) 9 A testületi ülést a polgármester, távolléte esetén az általa megbízott alpolgármester, e tisztségek egyidejű betöltetlensége esetén a korelnök hívja össze. (2) 10 A meghívót és az írásbeli előterjesztést, valamint ezen kívül más, a képviselő-testület és az önkormányzat működésével összegfüggő egyéb dokumentumot, jegyzőkönyvet, értesítést jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az omtr.jozsefvaros.hu címen elérhető portálra kell feltölteni, ahonnan a képviselő és a bizottsági tag az anyagokat jogosultság birtokában letöltheti. A képviselő megbízatása idejére igénybe veheti a Polgármesteri Hivatal által térítésmentesen biztosított informatikai szolgáltatásokat, valamint a részére használatra térítésmentesen átadott, az Önkormányzat tulajdonát képező hordozható számítógépet, annak tartozékait és a működéshez szükséges szoftvereket. (3) 11 A testületi ülés meghívóját a napirendi pontok anyagaival együtt 9 nappal az ülés előtt kell feltölteni a portálra. (4) 12 A portál megtekintetésére jogosultsággal nem rendelkezők számára a meghívót és az előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt a meghívottak 9 nappal az ülés előtt megkapják. Ahol az SzMSz írásbeliséget, illetve kézbesítést ír elő, ott azon az elektronikus úton továbbított e- mailt is érteni kell. (5) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirendi pontok tárgyának és előterjesztőjének megjelölését. 9 Módosította a 39/2011.(VII.11.) sz. rendelet 2.. Hatályos a kihirdetés napjától. 10 Módosította a 48/2010.(XI.19.) sz. rendelet 1.. Hatályos a kihirdetés napjától. 11 Módosította az 56/2010.(XII.17.) sz. rendelet 1.. Hatályos január 1-től. Majd módosította az 5/2011. (I.24.) sz. rendelet 2.. Hatályos január 24-től. 12 Módosította az 56/2010.(XII.17.) sz. rendelet 1.. Hatályos január 1-től. Majd módosította az 5/2011. (I.24.) sz. rendelet 21.. Hatályos január 24-től. 7

8 (6) A testületi ülés meghívójában nem szereplő napirendi javaslat tárgysorozatba történő felvételére bármelyik képviselő az ülést megelőzően írásos sürgősségi indítványt terjeszthet elő indoklással. A sürgősségi indítványt a polgármesternél kell benyújtani, a napirendre történő felvételről a Testület egyszerű többséggel dönt. (7) 13 A testületi ülés meghívójában szereplő, nyílt ülés naprendjéhez benyújtott írásbeli előterjesztést a portálra kell feltölteni. Az írásbeli előterjesztésben szereplő a személyiségi és egyéb adatok a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülnek kezelésre. (8) 14 A testületi ülés meghívóját a napirendi javaslat szerint nyílt üléshez benyújtott anyagokkal együtt 7 nappal az ülés előtt kell a portálra feltenni. 13. (1) 15 A Testület ülésére meg kell hívni: a) a képviselőket, b) a jegyzőt, az aljegyzőket, c) kerületi egyéni választókerületi országgyűlési képviselőket, d) a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeit, e) a bizottságok nem képviselő tagjait, f) a Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, g) az Ötv-ben meghatározott véleményezési jog körébe tartozó napirendi pontokhoz az Önkormányzat könyvvizsgálóját, h) az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok és intézmények vezetőit, a gazdasági társaságokat érintő napirendi pontokhoz a gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak elnökeit, könyvvizsgálóit, i) a kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét, j) a Józsefvárosi Tűzőrség parancsnokát, k) az ÁNTSZ kerületi vezetőjét, l) akiknek jelenlétét a polgármester indokoltnak tartja. (2) 16 A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg: a) a jegyzőt, az aljegyzőket, b) kerületi egyéni választókerületi országgyűlési képviselőket, c) a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeit, 13 Kiegészítette az 56/2010.(XII.17.) sz. rendelet 2.. Hatályos január 1-től. 14 Kiegészítette az 56/2010.(XII.17.) sz. rendelet 2.. Hatályos január 1-től. 15 Módosította a 39/2011.(VII.11.) sz. rendelet 3.. Hatályos a kihirdetés napjától. 16 Módosította a 39/2011.(VII.11.) sz. rendelet 3.. Hatályos a kihirdetés napjától. 8

9 d) a kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét, e) a Józsefvárosi Tűzőrség parancsnokát, f) az ÁNTSZ kerületi vezetőjét. (3) 17 Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjaihoz kapcsolódóan: a) a Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, b) az Önkormányzat könyvvizsgálóját, c) az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok és intézmények vezetőit, d) az ügyben tanácsadói feladatokat ellátókat, e) akiknek a jogot a Testület esetenként megadja. (4) A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívóval együtt a zárt ülés anyaga kivételével valamennyi előterjesztést, a (3) bekezdés szerinti és a polgármester által esetenként tanácskozási joggal meghívottak részére az őket érintő előterjesztéseket a 12.. (4) bekezdésben meghatározott módon kell kézbesíteni. 14. A Hivatal a testületi ülés időpontjáról és a napirendjéről a kerület lakosságát a helyben szokásos módon értesíti. AZ ÜLÉSEK NYILVÁNOSSÁGA 15. (1) A testületi ülések a 16. -ban meghatározott esetek kivételével - nyilvánosak. (2) A Testület esetenként egyszerű többséggel dönt maximum 3 perc időtartamú hozzászólási jog megadásáról az ülésen hallgatóként megjelenteknek. 16. (1) A Testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, visszavonása (ideértve az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezetőinek, felügyelő bizottsági tagjainak, könyvvizsgálóinak választását és visszahívását, az intézmények vezetőinek kinevezését, felmentését és a közalapítványok kuratóriumi tagjainak választását és visszahívását), fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. (2) A Testület zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor; 17 Módosította az 5/2011.(I.24.) sz. rendelet 3.. Hatályos január 24-től. 9

10 (3) A Testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás gazdasági érdekeit sértené. (4) Amennyiben az (1) bekezdésben szereplő ügyekben az érintett az ülésen a napirendi pont tárgyalásakor nincsen jelen, zárt ülés kell tartani. (5) 18 A zárt ülésen az Ötv. 12. (5) bekezdésben meghatározott személyek vesznek részt. 6) Az Önkormányzat könyvvizsgálója meghívása esetén részt vehet a (3) bekezdés szerint tartott zárt ülésen és betekinthet az ülésről készült jegyzőkönyvbe. (7) A (3) bekezdés szerinti zárt ülés tartását bármely önkormányzati képviselő és a jegyző indítványozhatja. (8) Az (1)-(2) bekezdések esetében a zárt ülést el kell rendelni, a (3) bekezdés esetében az indítványról a Testület minősített többséggel dönt. (9) Zárt ülés jegyzőkönyvébe a polgármesteren és a jegyzőn kívül csak a képviselők és a tárgyban közvetlenül érintett vagy hivatalos megbízottja tekinthetnek be, azzal, hogy a külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell, oly módon, hogy a betekintési jog e vonatkozásban nem korlátozható. AZ ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 17. (1) A testületi előterjesztések a polgármesternél a (3)-(4) bekezdés kivételével az ülés előtt 7 nappal írásban nyújthatók be. (2) A Testület elé előterjesztést tehetnek: a) a polgármester és az alpolgármesterek, b) a Testület bizottságai, c) Módosította a 39/2011.(VII.11.) ök. sz. rendelet 4., hatályos a kihirdetés napjától. 19 Hatályon kívül helyezte a 40/2010.(X.15.) sz. rendelet 14.. Hatályos a kihirdetés napjától. 10

11 d) a képviselők, e) a jegyző, aljegyző, f) az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezetői, g) a Testület felkérésére valamely intézmény vagy állami szerv vezetője. (3) Sürgős ügyben előterjesztés legkésőbb az ülést megelőző napon 12 óráig nyújtható be a polgármesternél (sürgősségi indítvány). A sürgős tárgyalást az előterjesztésben indokolni kell. (4) Önkormányzati érdeket érintő, halasztást nem tűrő esetben előterjesztés legkésőbb az ülés megkezdése előtt 2 órával is benyújtható a polgármesternél (helyszíni kiosztású előterjesztés). A tárgyalás halaszthatatlanságának indokát az előterjesztésben meg kell jelölni. A helyszínen kiosztott előterjesztések áttanulmányozásához erre irányuló képviselői kérés esetén olvasási szünetet kell elrendelni. (5) A Testület ülésén önálló napirendi pontként olyan előterjesztés tárgyalható, amely megfelel az előterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeknek. Az előterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeket és az előterjesztések benyújtásának rendjét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A RENDES ÜLÉS NAPIRENDJE 18. (1) 20 A testületi ülés napirendjére, azok tárgyalásának sorrendjére a polgármester a meghívóban, amennyiben sürgősségi indítvány vagy helyszíni kiosztású előterjesztés érkezett, az ülés kezdetén tesz javaslatot. (2) Az előterjesztő kezdeményezheti a napirenden szereplő előterjesztésének levételét, elnapolását, erről a Testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. (3) Bármely képviselő indítványozhatja a napirenden szereplő előterjesztés levételét, elnapolását, erről a Testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. (4) Minden hónap első rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatója a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb 20 Módosította a 26/2009.(VI.09.) ök. sz. rendelet 1., hatályos a kihirdetés napjától. 11

12 intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről. (5) Állandó napirendi pont tájékoztató formájában a Testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzéke, amely tartalmazza a halasztás rövid indoklását és az előterjesztő által vállalt új határidőt. (6) A rendes ülés napirendjére kell tűzni a népi kezdeményezés útján benyújtott ügyet, ha az, az önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. (7) Az egész napirendről a Testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt. A TESTÜLETI ÜLÉS TANÁCSKOZÁSI RENDJE 19. (1) A testületi ülést a polgármester, akadályoztatása esetén az általa megbízott alpolgármester, a polgármester és az alpolgármesterek együttes akadályoztatása esetén a korelnök vezeti (továbbiakban együttesen: elnök), akinek a munkáját a jegyző segíti. (2) A Testület akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott kerületi önkormányzati képviselők több mint fele jelen van. (3) Határozatképtelenség esetén az elnök az ülést berekeszti és azt 8 napon belül - változatlan napirenddel - ismételten összehívja. (4) Az ülést az ülés elnöke nyitja meg, megállapítja a jelenlévő képviselők számát. (5) Bármely képviselő kezdeményezheti egyperces néma felállás elrendelését a kegyeleti rendelet hatálya alá nem tartozó, de megítélése szerint tiszteletet érdemlő elhunyt személy emlékére, illetve neves esemény évfordulójára. Erről a Testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. (6) Ha az ülés tartama alatt az elnök a Testület határozatképtelenségét állapítja meg, a továbbiakban a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el, azzal, hogy a folytatólagos ülést a fennmaradó napirendi pont(ok) megtárgyalására hívja össze. (7) Bármelyik képviselő, illetve az előterjesztő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának megszakítását és határozat nélkül történő lezárását. Erről a Testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt, egyúttal meghatározza a napirendi pont tárgyalásának új időpontját. 12

13 (8) 21 (9) A testületi ülésen résztvevő képviselők, illetve minden jelenlévő személy köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani. (10) Az elnök gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról. (11) A tanácskozás rendjének megtartása érdekében az elnök: a) a tárgytól eltérő vagy ugyanazon érvet megismétlő felszólalót figyelmezteti, ismétlődő esetben megvonja tőle a szót; akitől a szót megvonták, az ugyanabban a tárgykörben nem szólalhat fel újra; b) rendreutasítja azt a képviselőt, aki a testületi ülés tekintélyét sértő kifejezést használ; (12) A testületi ülésen megjelent meghívottakat, érdeklődőket a tanácskozás rendjének bármilyen módon történő megzavarása esetén az elnök rendreutasíthatja. (13) Az érdeklődők részéről megismétlődő rendzavarás esetén az elnök az érintetteket a terem elhagyására kötelezheti. KÉPVISELŐI KÉRDÉS 20. (1) A képviselő a testületi ülésen a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz, a bizottságok elnökeihez bármely önkormányzati ügyben kérdést intézhet. (2) A kérdés joga a képviselőket a napirend tárgyalásának befejezését követően illeti meg. (3) 22 A kérdésre az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. A jegyző köteles bejelenteni minden ülésen a képviselői kérdések kezdetekor, hogy az előző ülésen elhangzott kérdésekre ki kapott és ki nem kapott választ. VITAVEZETÉS, FELSZÓLALÁSOK, HOZZÁSZÓLÁSOK SZABÁLYAI 21. (1) Az elnök minden napirendi pont felett vitát nyit. Az elnök a felszólalásra a jelentkezések sorrendjében adja meg a szót. (2) A napirendi pontok tárgyalásának rendje: 21 Hatályon kívül helyezte a 40/2010.(X.15.) sz. rendelet 14.. Hatályos a kihirdetés napjától. 22 Módosította a 42/2010.(X.22.) sz. rendelet 2.. Hatályos a kihirdetés napjától. 13

14 a) az előterjesztő kérése esetén az előterjesztés szóbeli kiegészítése legfeljebb 5 perc időtartamban, b) a bizottságok véleményének ismertetése abban az esetben, ha az a határozati javaslat elutasítására vagy módosítására tesz javaslatot, legfeljebb 3 percben, c) kérdések az előterjesztőhöz, a témához kapcsolódóan 1-1 percben, d) a kérdésekre adott válasz legfeljebb 5 percben, melyeknél az előterjesztő igénybe veheti a tanácskozási joggal nem rendelkező szakértők segítségét, e) hozzászólások legfeljebb 5 percben, f ) az előterjesztő kérése esetén legfeljebb 5 percben előterjesztői zárszó. (3) (1) Ha az elnök képviselői minőségében kíván felszólalni, akkor ezt szokásos módon jeleznie kell, és csak az előtte hozzászólásra jelentkezettek után szólalhat fel. (2) A Testület felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal jelenlévőnek is. E kérdésben vita nélkül egyszerű többséggel dönt. (3) A jegyző időkorlátozás nélkül több alkalommal is felszólalhat, ha törvényességi észrevételt tesz. 23. (1) Ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet. Ügyrendi javaslat a Testület vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat. (2) Ha a hozzászólás nem ügyrendi kérdésben történik, az elnök a képviselőtől megvonja a szót. (3) Ügyrendi javaslatról a Testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt. 24. (1) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja. (2) A vitát akkor is le kell zárni, ha ügyrendi indítványként bármely képviselő ezt kezdeményezi. A javaslat elfogadását követően csak azok kaphatnak szót, akik a döntés előtt már felszólalásra jelentkeztek. 23 Hatályon kívül helyezte a 40/2010.(X.15.) sz. rendelet 14.. Hatályos a kihirdetés napjától. 14

15 (3) A vita lezárása után további hozzászólásnak nincs helye; személyes megjegyzéssel élhet maximum 2 percben az a képviselő, aki a vitában az ellene szóló, általa sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni. A személyes megjegyzést követően viszontválasznak vagy további vitának helye nincs. 24/A. 24 (1) Bármely ügyben az összes napirendi pont tárgyalása után és képviselői kérdést követően, legfeljebb három percben bármely képviselő a felszólalás tárgyát és okát megjelölve - felszólalásra jelentkezhet. A felszólalási szándékot az ülés megnyitása előtt legalább egy órával írásban be kell jelenteni az elnöknek. (2) Az (1) bekezdés szerinti felszólalással kapcsolatos észrevétel céljából a személyében érintett, kétperces hozzászólásra kérhet szót. (3) Ha az (1) bekezdésben felsorolt esetben az elnök nem adja meg a szót, a képviselő kérésére e tárgyban a Testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. (4) A felszólalás felett vitának és határozathozatalnak egyebekben helye nincs. DÖNTÉSHOZATAL SZABÁLYAI 25. A Testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a Testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. A döntéshez minősített többség szükséges. 26. (1) A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. (2) Minősített többség szükséges a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott ügyekben. A SZAVAZÁS MÓDJA 27. (1) Szavazni csak személyesen lehet. (2) A szavazás nyíltan, vagy titkosan történhet. 24 Beiktatta a 48/2010.(XI.19.) sz. rendelet 2.. Hatályos a kihirdetés napjától. 15

16 (3) Az elnök a vita során elhangzott javaslatokat külön-külön, sorrendben a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatot bocsátja szavazásra. Szavazásra csak az az indítvány bocsátható ideértve a módosító és kiegészítő indítványokat is, amely kizárólag a napirenden szereplő témára vonatkozik és rendelet esetében az, amelyet a képviselők előzetesen írásban megkaptak, vagy az ülés vezetője a vita lezárása előtt felolvasott. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot. 28. (1) A testületi ülésen a nyílt szavazás a Mikrovoks rendszer segítségével történik. Amennyiben a berendezés bármely okból nem használható, úgy az (2)-(3) bekezdés szerinti szavazatszámolási módszert kell alkalmazni. (2) A szavazás kézfelemeléssel történik. Kétség esetén a szavazást kézfelemeléssel meg kell ismételni. (3) A szavazatok összeszámolása után az elnök megállapítja a javaslat mellett, majd ellene szavazók, végül a szavazástól tartózkodók számát. 29. (1) A Testület az alpolgármester megválasztásakor titkos szavazást tart. (2) A szavazás titkosságáról a Testület egyszerű többséggel dönt. (3) A titkos szavazás szavazólapon történik, melyet a Hivatal hivatalos pecsétjével kell ellátni. (4) Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelölt(ek)re lehet. (5) A szavazáshoz tollat kell használni, a választott jelölt neve mellé két egymást metsző vonalat kell tenni. (6) Érvénytelen a szavazat: a) ha nem hivatalos bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapon adták le; b) ha ceruzával töltötték ki a szavazólapot; c) ha nem lehet kétséget kizáróan megállapítani, hogy a képviselő kire szavazott; d) ha a szavazó képviselő a megválaszthatónál több jelölt nevét jelöli meg a szavazólapon. 16

17 30. (1) A titkos szavazás lebonyolítására a Testület a képviselők közül 3 fős szavazatszámláló bizottságot választ. (2) A szavazatszámláló bizottság megállapítja a titkos szavazás eredményét, melyről tájékoztatja a Testületet. (3) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül. (4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a) a szavazás helyét és időpontját; b) a szavazás során hozott határozatokat, fontosabb eseményeket; c) a szavazás eredményét. (5) A jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai írják alá. 31. (1) Titkos szavazás esetén a szavazólapok elhelyezésére urnát kell biztosítani. (2) A szavazatszámláló bizottságnak a szavazás megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy az urna üres, a szavazólapok száma egyezik a szavazásra jogosultak számával, ennek megtörténte után az urnát le kell zárni. (3) A szavazólapoknak a képviselők részére történő átadását a képviselők névjegyzékén jelölni kell. A TESTÜLET DÖNTÉSEI 32. (1) A Testület önkormányzati rendeleteket alkot, határozatokat hoz, illetve határozathozatal nélkül tudomásul veszi a tájékoztatást. (2) 25 A testületi döntések megjelölése: a) önkormányzati rendeletek megjelölése: a rendelet alkotójának teljes megjelölése, a rendelet sorszáma, melyet évenként egytől kezdődően, arab számmal, a kihirdetés ideje szerint folyamatosan növekvő sorrendben kell meghatározni, a sorszám után / jelet kell tenni. A kihirdetés idejének jelölése: év és azt követően zárójelben a hónap és nap. Az 25 Módosította a 42/2010.(X.22.) sz. rendelet 3.. Hatályos a kihirdetés napjától. 17

18 évet és a napot arab számmal, a hónapot római számmal kell jelölni. Az évszám, a hónap és a nap megjelölése után is pontot kell tenni. b) testületi határozatok megjelölése: évenként egytől kezdődően arab számmal, folyamatosan növekvő sorrendben, a sorszám után / jelet kell tenni. Ezt követi a határozathozatal ideje, melynek jelölése: év és azt követően zárójelben a hónap és nap. Az évet és a napot arab számmal, a hónapot római számmal kell jelölni. (3) Az Önkormányzat a lakosság széles körét érintő döntéseit a helyben szokásos módon, 30 napon belül közzéteszi. (4) A zárt ülésen hozott határozatokról az adatvédelemről és személyiségi jogok védelméről szóló felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel kell a nyilvánosságot tájékoztatni. A TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE 33. (1) A Testület üléséről hangfelvétel alapján a napirendet és a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot kell készíteni. (2) A Testület üléséről hangfelvétel alapján 15 napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a) az ülés helyét és időpontját; b) a megjelent képviselők és meghívottak nevét; c) az elfogadott napirendet; d) a tanácskozás lényegét; e) a hozott döntéseket szó szerint a szavazás számszerű eredményével. (3) A jegyzőkönyv mellékletei: a) meghívó; b) az írásos előterjesztések; 18

19 c) a jelenléti ív; d) titkos szavazás esetén a jegyzőkönyv egy példánya; f) a képviselő kérésére írásban is benyújtott hozzászólása. g) 26 titkos szavazás kivételével döntésenként a szavazásról szóló részletes kimutatás (4) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. (5) A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá. (6) A testületi és bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyveket, illetve jegyzőkönyvi kivonatokat, a Testület által alkotott rendeleteket az omtr.jozsefvaros.hu címen elérhető portálra kell feltölteni. (7) A nyilvános ülések jegyzőkönyveit az Önkormányzat honlapján folyamatosan meg kell jeleníteni, valamint folyamatosan meg kell küldeni a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak. (8) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. (9) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - a Hivatal Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályán betekinthetnek a testületi előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyveibe. (10) A hozzáférhetőségről a jegyző gondoskodik. V. FEJEZET KÖZMEGHALLGATÁS, HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS, LAKOSSÁGI FÓRUM KÖZMEGHALLGATÁS 34. (1) A Testület szükség szerint, de évente legalább egyszer közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. (2) Közmeghallgatást kell tartani minden olyan kérdésben, amelyben azt a Testület indokoltnak tartja. 26 Kiegészítette a 31/2011.(V.23.) sz. rendelet 1.. Hatályos május 23-tól. 19

20 (3) A közmeghallgatás akkor határozatképes, ha azon a képviselők több mint a fele jelen van. (4) A közmeghallgatás összehívására a testületi ülés összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a közmeghallgatást széles körben kell meghirdetni. HELYI NÉPSZAVAZÁS ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 35. A Testület a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről önálló rendeletet alkot. LAKOSSÁGI FÓRUM 36. (1) Az Önkormányzat a Testület döntéseiről, az előkészület alatt álló fontosabb előterjesztéseiről a helyben szokásos módon tájékoztatja az állampolgárokat. (2) Lakossági fórumot lehet tartani különösen a szabályozási tervek, a lakosságot közvetlenül érintő helyi adó bevezetése, a kerületben megvalósuló beruházások előkészítése ügyében. VI. FEJEZET A KÉPVISELŐK A KÉPVISELŐK JOGÁLLÁSA 37. (1) A képviselő jogállását az Alkotmány, a helyi önkormányzatokra vonatkozó törvények és a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. törvény határozzák meg. (2) A képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek; a tisztsége megszűnésével szűnnek meg. A képviselő megválasztásával a Testület tagjává válik. Feladatait társadalmi megbízatásként látja el. (3) A képviselő a kerület egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választók érdekeit. (4) Részt vehet a Testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. (5) A képviselő jogait és kötelezettségeit az Ötv., valamint e rendelet szabályozza. (6) A képviselő hivatalos személyként jár el feladatai gyakorlása során. 20

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe 1 Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 TARTALOMJEGYZÉK P R E A M B U L U M...4 I. FEJEZET...4 Általános rendelkezések... 4 II. FEJEZET...6 Az önkormányzat feladata és hatásköre... 6 III. FEJEZET...7 A képviselő-testület szervezete, működése...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

PREAMBULUM I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

PREAMBULUM I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE../2014. ( XI.22.) önkormányzati rendelete MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Medina Község Önkormányzat Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról [Egységes szerkezetben a 6/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 6. Feladatok és hatáskörök 7. 7. Hatáskörök 8. 8. Személyi döntések 9.

MÁSODIK RÉSZ III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 6. Feladatok és hatáskörök 7. 7. Hatáskörök 8. 8. Személyi döntések 9. 1 Tartalomjegyzék M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2012. (III.22.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (az időközi módosításokkal

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2015. (II. 14.) ÉS A 3/2015. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 11/2014.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZGYŰLÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 5/2010.(X.10.) sz. rendelettel, a 12/2009. (XI.23.) sz. rendelettel, a

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A 42/2013. (IX.23.),

Részletesebben

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben