Preambulum. A Képviselő-testület szabályzatában elvként szögezi le:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Preambulum. A Képviselő-testület szabályzatában elvként szögezi le:"

Átírás

1 Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2007. (IV. 11.) rendelete és a módosításáról szóló 8/2007. (IX.5.) számú rendelete a Szervezeti -és Működési Szabályzatról Preambulum A Magyar Köztársaság Országgyűlése a többpártrendszerű jogállam kiépülésével egyidejűleg az önkormányzati rendszer bevezetése mellett döntött, biztosítva a helyi önkormányzatok három kiemelkedően fontos jogát: - az autonómiához való jogot, - a demokratikus helyi hatalom gyakorlás jogát, - az önkormányzati jogok bírósági védelmének jogát. A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Mindezeket alapul véve és szem előtt tartva Izsák Város Önkormányzata önállóan, szabadon demokratikus módon széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. Városunk fejlesztési irányvonalát akként kell kijelölni, hogy szoros egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel. A Képviselő-testület szabályzatában elvként szögezi le: - a Képviselő-testület működése kizárólag demokratikus alapon történhet, - a képviselők nem valamely pártot képviselnek, hanem Izsák város polgárait szolgálják. A Képviselő-testület fenti elvekkel és célkitűzésekkel összhangban a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. (továbbiakban Ötv.) 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési rendjére (a továbbiakban SZMSZ) a következő rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1.. A Képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat és hatásköri szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Izsák Város Önkormányzata (2) Az Önkormányzat székhelye: 6070 Izsák, Szabadság tér 1. (3) A hivatal megnevezése: Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2..

2 Az önkormányzat jelképei: a címer a zászló és a pecsét, melyekről külön rendelet szól A polgármester és a jegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felírat olvasható: a.) Izsák Város Polgármestere b.) Izsák Város Önkormányzata jegyző 5.. A polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és helyi ünnepeket méltó módon megünnepelhesse. A város önkormányzata a nemzeti ünnepeken túlmenően évente megrendezi az Izsáki Sárfehér Napokat. 6.. A város hazai és nemzetközi kapcsolatai: a.) Izsák város tagja a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnak. b.) Testvérvárosi kapcsolatot tart fenn Németország Strullendorf nevű településével. Az önkormányzati jogok 7.. (1) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak ( Ötv. 1.. /2/ bek.). (2) Az önkormányzat helyi közügyekben önállóan jár el. (3) A helyi önkormányzat saját felelősségére a törvény keretei között - vállalkozási tevékenységet folytathat (Ötv. 1../6/ bek.b.)pont.) (4) A Képviselő-testület véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de helyi közösséget érintő ügyekben. (5) Önkormányzati döntést hozhat: a.) A Képviselő-testület, valamint felhatalmazása alapján: o Bizottság, o Részönkormányzat testülete, o Önkormányzati társulás, o Polgármester. b.) Helyi népszavazás.

3 3 Feladat- és hatáskörök (1) Az önkormányzat feladatai körében kötelezően gondoskodik: - az egészséges ivóvízellátásról, - az óvodai nevelésről, - az általános iskolai oktatásról és nevelésről, - az egészségügyi és szociális alapellátásról, - a közvilágításról, - a helyi közutak fenntartásáról, - a köztemető fenntartásáról, - biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 8.. (2) Az önkormányzat önként vállalt feladatai a közszolgáltatások körében: - településrendezés és településfejlesztés, - az épített és természeti környezet védelme, - a lakásgazdálkodás, - a vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás, - közterületek fenntartása, - köztisztaság és településtisztaság biztosítása, - helyi önkéntes tűzoltóság támogatása, - a helyi közbiztonság támogatása, - a foglalkoztatás támogatása, - a közművelődés, a művészeti tevékenység támogatása, - a sport támogatása, - a helytörténeti emlékek gyűjtése és gondozása, - piacok tartása, - a helyi tájékoztatási rendszer fenntartása érdekében helyi újságot ad ki és helyi televíziót tart fenn, - ellátja a városüzemeltetési feladatokat, - gondoskodik a város infrastrukturális ellátásához szükséges beruházásokról, felújításokról, - zeneoktatás az általános iskola keretében, - sajátos nevelési igényű tanulók oktatása az általános iskola keretében, - általános iskolai kollégiumi ellátás. (3) A Képviselő-testület feladatai ellátására intézményt alapíthat, vállalkozás céljára pedig gazdasági társaságot is alapíthat. (4) A Képviselő-testület az önként vállalt feladatok tárgyában az éves költségvetésében biztosítja a fedezetet. 9.. (1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselőtestületet illetik meg. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az önkormányzati rendeletalkotás, - az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, - a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás, - helyi népszavazás kiírása,

4 4 - az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása és a díszpolgári cím adományozása, - az éves költségvetés megállapítása és döntés a végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról, - a gazdasági program megállapítása és végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, - helyi adók megállapítása, - megállapodás megkötése más önkormányzatokkal, - véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő, - a településrendezési terv jóváhagyása, - hitel felvétele, - kötvény kibocsátás, továbbá közösségi célú alapítvány létrehozása és alapítványi forrás átvétele-átadása, - önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz érdekképviseleti, szervezethez való csatlakozás - intézmény és vállalkozás alapítása, - közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szobor állítása, - eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, - felterjesztési jog gyakorlása, - népi ülnökök megválasztása, - állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszűnéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti, - amit törvény a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal, - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozásról, - a polgármester és a települési képviselők összeférhetetlenségi ügyében való döntés, - az Ötv. 33/A../2/ b. pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés, - a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés (1) A Képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére és a törvényben meghatározottak szerint társulására átruházhatja. Az átruházott hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. (2) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. A Képviselő-testület működése 11.. A Képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt (1) A Képviselő-testület szükség szerint, általában havonta ülésezik, de évente legalább 10 alkalommal tart ülést. (2) A Képviselő-testület ülését a városháza emeleti tanácskozó termében tartja. A Képviselőtestület egyes napirendek tárgyalását a napirendhez köthető helyszínen is tarthatja.

5 5 (3) A Képviselő-testület ülését a polgármester távollétében az alpolgármester, illetve ezek egyidejű betöltetlensége és tartós akadályoztatásuk esetén pedig az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. (4) Az ülést össze kell hívni a képviselők egynegyedének vagy a Képviselő-testület bizottságának az indítványára. (5) Az ülésre szóló meghívót az ülés anyagával együtt az ülés előtt hét nappal meg kell küldeni a képviselőknek és a külön meghívottaknak. (6) A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, a napirendet és az előterjesztők nevét. A meghívó mellékletét képezik az írásos előterjesztések és a határozati javaslatok. (7) A testületi ülések időpontjáról és napirendjéről a helyi televízióban, hangosbemondóban, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján is értesíteni kell a lakosságot Sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 1 nappal is kiküldhető a meghívó. Ebben az esetben a telefon vagy futár útján is értesíteni lehet a képviselőket. Ekkor el lehet tekinteni az írásbeli meghívótól, de a sürgősség okát közölni kell A Képviselő-testület éves munkaterv alapján tartja üléseit. A munkaterv tartalmazza: - az ülések tervezett időpontját és napirendjét, - a napirendi pontok előadóit (1) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni még: - a napirend tárgya szerint illetékes szervet, - a bizottságok beszámoltatásakor a bizottságok nem képviselő tagjait, - az érdekegyeztetésre jogosult szervek képviselőit az őket érintő napirendek tárgyalásakor. (2) A Képviselő-testület az önszerveződő közösségek képviselőjét a tevékenységi kört érintő napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívja a következő közösségekből: - Ezüst Gólya Nyugdíjas klub - Sárfehér Sportegyesület - Izsáki Sárfehér Polgárőr Egyesület (3) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az izsáki Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét (1) A Képviselő-testület ülése nyilvános (Ötv /3/ bek.). A Képviselő-testület üléseit a helyi televízió egyenes adásban közvetíti. Műszaki hiba esetén az ülésről videó felvétel készül, melyet a helyi televízió a következő adásnapján felvételről sugározza.

6 6 (2) A Képviselő-testület zárt ülést tart (az Ötv (4) bek. a./ pont) által meghatározott esetekben. (3) Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. (Ötv /4/ bek. b./ pont) (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. (2) Az ülés megnyitásakor a levezető elnök megállapítja a megjelentek számát, az ülés határozatképességét. (3) A levezető elnök ismerteti a napirendi javaslatot, melyről a képviselőtestület vita nélkül határoz. (4) A polgármester tájékoztatást ad a fontosabb tárgyalások eredményéről, valamint a korábbi döntések végrehajtásáról. (5) Az ülés vezetése során a levezető elnök megnyitja a napirendi pont feletti vitát, majd lezárja és össze is foglalja a vitát. Napirendi pontként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és megállapítja a szavazás eredményét. (6) A napirendek megtárgyalása után a képviselők kérdéseket intézhetnek a polgármesterhez, alpolgármesterhez és a jegyzőhöz, bizottsági elnökökhöz valamint interpellációt nyújthatnak be. (7) A képviselők kezdeményezhetik az írásos meghívóban szereplő napirenden túl egyéb napirend felvételét is az ülés rendjébe, melyről a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. (8) A napirend előadóját elsőként illeti meg szó és előterjesztett írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést tehet. (9) A vitát megelőzően a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek a napirend előadójához, amelyre a vita előtt kell választ adni. (10) A vitát a levezető elnök vezeti és állapítja meg, hogy ki kap szót és meghatározza a hozzászólások sorrendjét (1) A levezető elnök jogosult a hozzászóló figyelmét felhívni arra, hogy csak a tárgyra vonatkozóan adja elő mondandóját. Jogosult továbbá a parttalan viták elkerülése céljából: - figyelmeztetni a hozzászólót, hogy a tanácskozáshoz nem illően, másokat sértően fogalmazott, - rendre utasíthatja azt a képviselőt, aki a képviselőtestülethez méltatlan magatartást tanúsít, - rendre utasíthatja a nem képviselő megjelenteket és ismételt rendzavarás esetén kötelezheti az érintetteket az ülésterem elhagyására.

7 (2) A levezető elnök dönt arról, hogy a lakosság részéről megjelenteknek ad- e szót. 7 (3) A felszólalások időtartamát a levezető elnök megszabhatja és ismételt felszólalás esetén az idő túllépésénél megvonhatja a szót a felszólalótól. (4) A vita lezárására és a hozzászólások időtartamának korlátozására bármely képviselő javaslatot tehet és e javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz. A testület soros üléseit 14 órakor kezdi meg és azt legkésőbb 19 órakor befejezi. (5) A vita lezárása után, a határozat hozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni amennyiben bármely javaslat vagy indítvány tekintetében törvényességet érintő észrevételt kíván tenni. (6) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. A testület először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt, majd a javaslatokkal és módosításokkal kiegészített eredeti határozati javaslatról (1) A Képviselő-testület döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. (2) Minősített szótöbbség, azaz 8 szavazat szükséges az alábbi ügyekben: a.) Az Önkormányzati Törvény alapján: - rendeletalkotáshoz (Ötv a. pont) - az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz (Ötv b. pont), - önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz és érdekképviseleti szervezethez való csatlakozáshoz (Ötv e. pont), - külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz (Ötv f. pont ), - intézmény alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez (Ötv.10.. g. pont), - képviselő kizárásához összeférhetetlenség miatt (Ötv /2/bek.), - zárt ülés elrendeléséhez (Ötv. 12../4/ bek. b. pont ), - Képviselő-testület megbízásának lejárta előtti feloszlatásához (Ötv /3/bek.), - a polgármester elleni kereset benyújtásához (Ötv. 33/C. /1/ bek.). b.) SZMSZ alapján: - helyi népszavazás elrendelése és népi kezdeményezés elbírálása, - középtávú gazdasági program elfogadása, - az önkormányzat vagyonának, vagyontárgyának elidegenítéséhez, - hitel felvétel, - titkos szavazás elrendelése, - névszerinti szavazás elrendelése, - díszpolgári cím odaítélése, - elismerő cím odaítélése, - 10 millió forint feletti értékhatárra vonatkozó szerződés megkötése és módosítása (1) A Képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza (Ötv /6/ bek.).

8 8 (2) Titkos szavazást tarthat a Képviselő-testület mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. A polgármester nyomatékosan felhívja a képviselők figyelmét a tárgyalt ügy bizalmas kezelésére és az azzal kapcsolatos titoktartási kötelezettségre (1) A Képviselő-testület szükség szerint dönt a titkos szavazás vagy a névszerinti szavazás elrendeléséről. (2) Névszerinti szavazást kell elrendelni, ha azt: a.) Törvény előírja. b.) A Képviselő-testület jelenlévő tagjainak legalább fele indítványozza. c.) A polgármester és a bizottsági elnökök többsége kéri. (3) Ügyrendi kérdésben névszerinti szavazást tartani nem lehet. (4) A névszerinti szavazás úgy történik, hogy a polgármester felolvassa a képviselők nevét és a jelenlévő képviselők nevük felolvasásakor igen -nel vagy nem -mel szavazhatnak. (5) Külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni (1) A képviselők döntésüket a szavazáskor igen vagy nem szavazat formájában hozzák meg. A jegyzőkönyvben a határozatok előtt a szavazás számszerű eredményét fel kell tüntetni. (2) A szavazatok összeszámlálásáról a levezető elnök gondoskodik. (3) Ha a szavazás eredménye felől kétség merül föl, vagy ha azt bármelyik képviselő kéri a szavazást meg kell ismételni A Képviselő-testület határozatait külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete /200.../hó, nap/ számú határozata A Képviselő-testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal betűrendes nyilvántartást vezet (1) A képviselők kérdést vagy interpellációt terjeszthetnek elő szóban is a Képviselő-testület ülésén.

9 9 (2) Kérdés: Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás. (3) A kérdésre a Képviselő-testület ülésén köteles választ adni a megkérdezett. A válasz elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül határoz, ha a kérdést feltevő képviselő a választ nem fogadta el. (4) A Képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról az előterjesztő nyilatkozik. Ha az interpelláló képviselő a választ nem fogadja el, akkor a Képviselőtestület vita nélkül dönt az elfogadásról. Ha a testület nem fogadja el az interpellációra adott választ, akkor annak vizsgálatát a tárgy szerint érintett bizottságra bízza, vagy ha a bizottság az érintett, akkor a polgármesterre (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyv készül. (2) A jegyzőkönyv tartalmazza: - az ülés helyét és időpontját, - a megjelent képviselők nevét, - a meghívottak nevét, - a távolmaradt képviselők nevét, - a tárgyalt napirendet, - a Képviselő-testület határozatképességének megállapítását, - napirendenként az előadók és felszólalók nevét, valamint a hozzászólások lényegét, - a szavazás számszerű eredményét és a döntés szövegét, - az elhangzott interpellációkat, az azokra adott válaszokat és az e témában hozott határozatokat. (3) A testületi ülésről legalább 4 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni, ebből kettő eredeti példány. A jegyzőkönyv egy eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalnál marad, azt a jegyző évente bekötteti. A másik eredeti példányt 15 napon belül meg kell küldeni a Dél- Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalnak. A harmadik példány a polgármesternél kerül elhelyezésre. A jegyzőkönyv 1 példányát a városi könyvtárban is el kell helyezni. (4) A Képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyv 2 eredeti példányához csatolni kell a meghívót és mellékleteit, a rendeletek tervezetét és a jelenléti ívet. (5) Mindazon képviselőknek, akik ezt kérik, meg kell küldeni az ülés jegyzőkönyvét. (6) A jegyzőkönyv elkészítéséről, és annak elküldéséről az érintettek felé a jegyző gondoskodik. (7) A Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá ( Ötv /2/ bek. ). (8) A választópolgárok a zárt ülés kivételével betekinthetnek a Képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni (Ötv /3/ bek. ).

10 10 Közmeghallgatás 27.. (1) A Képviselő-testület évente 1 alkalommal közmeghallgatást tart. (2) A közmeghallgatás összehívására és lefolytatására a Képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályok értelemszerűen az irányadók. (3) A közmeghallgatás tartásáról, időpontjáról a lakosság tájékoztatása a helyi újság és televízió, valamint a városházán lévő hirdetőtáblára történő kifüggesztés útján történik az ülés időpontja előtt hét nappal. Önkormányzati rendelet alkotás 28.. A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: - a képviselők, - az önkormányzati bizottságok, - polgármester, - jegyző, - erre irányuló népi kezdeményezés. (2) A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki azt az illetékes bizottsággal és jegyzővel véleményezteti, majd a Képviselő-testület elé terjeszti. (3) A rendeletalkotás szükségességében a Képviselő-testület állást foglal (1) A rendelet tervezetét a Polgármesteri Hivatal készíti el, de a Képviselő-testület bármely bizottságát megbízhatja a rendelet tervezet előkészítésével. Ebben az esetben a jegyző véleményét ki kell kérni. (2) Rendelet tervezetet a tervezet tárgya szerint illetékes bizottság is megtárgyalja előzetesen a Képviselő-testületi ülés előtt. (3) A tervezet elkészítésére külső szakemberek is bevonhatók (1) A rendelet tervezetet indoklással együtt kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

11 (2) A rendeletet az ülésről készült jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza. 11 (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az önkormányzat hirdető tábláján, valamint az Izsáki Hírek című újságban is (1) A rendeleteket külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan sorszámmal és évszámmal kell ellátni. (2) A rendelet jelölése: Izsák Város Képviselő-testülete /200.../hó, nap/ számú rendelete. (3) A rendelet kihirdetéséről és az érintett szervekhez történő megküldéséről a jegyző gondoskodik. (4) A rendeletekről a jegyző nyilvántartást vezet. A képviselők 33.. (1) A képviselőt az Ötv-ben és az SZMSZ-ben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik. (2) A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen az Ötv a szerint esküt tesz (Ötv /1/ bek.) (1) A képviselő főbb jogai: a.) Részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében. b.) Kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, részönkormányzatnak, polgármesternek a Képviselő-testület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntését (Ötv /2/ bek. c.) pont) c.) Közérdekű ügyben kezdeményezheti a Polgármesteri Hivatal intézkedését. (Ötv (2) bek. e.) pont). d.) Bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet. e.) Megbízás alapján képviselheti a Képviselő-testületet a különböző szervekkel való tárgyaláson. f.) Kérheti a Polgármesteri Hivataltól a munkájához szükséges tájékoztatást, illetve ügyviteli közreműködést a jegyzőn keresztül. (2) A képviselő főbb kötelezettségei: a.) Tevékeny részvétel a Képviselő-testület munkájában. b.) Olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára. c.) Felkérés alapján részvétel a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban. d.) A tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titok megőrzése, amely titoktartási kötelezettsége, megbízatása után is fenn áll.

12 12 e.) Személyes érintettség bejelentése. f.) Köteles bejelenteni, ha a képviselőtestület vagy a bizottság ülésén akadályoztatása miatt nem tud megjelenni. g.) Köteles bejelenteni az összeférhetetlenséget. (2000. évi XCVI. tv. 8.. (1) bekezdés). h.) Köteles vagyonnyilatkozatot tenni. (2000. évi XCVI. tv. 10/A.) 35. A képviselőt havi Ft tiszteletdíj illeti meg. A Képviselő-testület bizottságai 36.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátására bizottságokat választ. (2) A bizottságok jellegük szerint: a./ Állandó bizottság. b./ Ideiglenes (ad-hoc) bizottság. (3) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési képviselők közül kell választani (1) A Képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre: - Ügyrendi Bizottság, - Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság, - Közművelődési- és Oktatási Bizottság, - Szociális- és Egészségügyi Bizottság, - Mezőgazdasági Bizottság, - Kisizsáki Részönkormányzat. (2) A Képviselő-testület szükség szerint egyes feladatok ellátására alakít ideiglenes bizottságokat A bizottságok szükség szerint üléseznek. Az ülés összehívásáról, és levezetéséről a bizottság elnöke gondoskodik. A bizottságok technikai feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatal biztosítja A bizottság belső működési szabályait - az Ötv. és az SZMSZ keretei között - maga állapítja meg.

13 A bizottság feladata elsősorban a Képviselő-testület munkájának elősegítése. Döntés előkészítő feladatuk körében a bizottságok jogosultak: - bármely ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni, - az előterjesztett indítványokat a Képviselő-testületi ülés előtt megtárgyalni, - javaslatot tehetnek bármely témakör megvizsgálására, - jogosultak külső szakembereket a bizottság munkájába bevonni A bizottságok üléseiről jegyzőkönyv készül, amely elkészítésére a Képviselő-testület üléseiről készített jegyzőkönyv szabályai vonatkoznak. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A bizottsági jegyzőkönyvek egy eredeti példányát a jegyző 15 napon belül megküldi a Dél- Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalnak. A jegyzőkönyv egy eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban kerül megőrzésre. Az Ügyrendi Bizottság feladatköre: Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési és zárszámadási rendeletét, SzMSz tervezetét, a Képviselő-testület feladatkörébe tartozó köztisztviselői juttatásokról szóló, kitüntetésekről szóló rendeletek tervezetét és részt vesz azok előkészítésében. - Figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek végrehajtását. - Lebonyolítja a Képviselő-testület ülésein a titkos szavazásokat. - Javaslatot tesz a polgármester illetmény-fejlesztésére. - Vizsgálatot folytat le összeférhetetlenségi ügyekben. - Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatait A Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság feladatköre: - Közreműködik a gazdasági program előkészítésében. - Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves- éves beszámoló tervezeteit. - Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását és értékeli az azt előidéző okokat. - Vizsgálja a hitel felvételének indokait és gazdasági megalapozottságát. - Ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesítését. - Állásfoglalást tesz a Képviselő-testület elé kerülő összes gazdasági tárgyú előterjesztéshez. - Az éves ellenőrzési anyagokat megtárgyalja. - Véleményezi az önkormányzati beruházásokat. - Állást foglal a közbeszerzési eljárások elbírálásáról. - Ellátja a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok előkészítését. - Véleményezi a városrendezési tervet és annak módosítását.

14 14 - Véleményezi az önkormányzati beruházások helyének meghatározását és a városképi jelentőségű önkormányzati épületek engedélyezési tervét. - Ellátja a környezetvédelemmel, hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok előkészítését és véleményezi az előkészítésre kerülő döntéseket Közművelődési és Oktatási Bizottság feladatköre: - Figyelemmel kíséri az önkormányzat oktatási és művelődési intézményeinek munkáját és működését. - Előzetesen állást foglal a hatáskörébe tartozó önkormányzati intézmények vezetői állásaira kiírt pályázatok elbírálásánál. - Javaslatot tesz az önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások előirányzatainak meghatározásához. - Javaslatot tesz a feladatköréhez tartozó intézmények éves költségvetési előirányzatainak meghatározásához. - Előzetesen megtárgyalja az oktatási- és kulturális szférába tartozó intézmények beszámolóit. - Közreműködik a város sportéletének irányításában Szociális- és Egészségügyi Bizottság feladatköre: - Véleményt nyilvánít és közreműködik a szociális intézmények vezetői, valamint orvosi állásokra kiírt pályázatok elbírálásánál. - Figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását. - Javaslatot tesz a feladatköréhez tartozó előirányzatok költségvetésének meghatározására. - Előzetesen megtárgyalja az egészségügyi témájú intézményi beszámolókat. - Figyelemmel kíséri a város közegészségügyi helyzetét. Mezőgazdasági Bizottság feladatköre: Képviseli a helyi állattartók mező- és erdőgazdálkodók érdekeit a képviselőtestület előtt. - Együttműködik a hegyközséggel és a falugazdásszal. - Együttműködik a gazdakörrel. - Közreműködik a szőlő- és gyümölcsértékesítés megszervezésében. - Véleményezi a külterületi útépítési és útfelújítási beruházásokat. Kisizsáki Részönkormányzat: 47.. (1) A Kisizsáki Részönkormányzat közreműködik a településrész életének irányításában a településrészt érintő feladatok megoldásában.

15 15 (2) A Kisizsáki Részönkormányzat vezetője települési képviselő. A részönkormányzat további öt tagját a Képviselő-testület a kisizsáki választópolgárok javaslata alapján választja meg. (3) A részönkormányzat mindazon ügyekben véleményt nyilváníthat, amely a településrészt érinti. (4) A részönkormányzat a részére átadott pénzeszközzel gazdálkodhat. (5) Ellátja azokat a hatásköröket, amelyekkel a Képviselő-testület felruházta. A polgármester 48.. A polgármester megbízatását főállásban látja el (1) A polgármesternek a képviselőtestület működésével összefüggő feladatai: - segíti a képviselők munkáját, - összehívja és vezeti a testület üléseit, - képviseli az önkormányzatot, - szervezi és biztosítja a helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését, - gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról és helyi fórumok szervezéséről, - támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, - kapcsolatot tart a felsőbb szintű szervekkel, a megyei közgyűléssel, a térségbeli önkormányzatokkal, - kapcsolatot tart a helyi pártok, társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések vezetőivel. (2) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai: - indítványozhatja bizottság összehívását, - felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a Képviselőtestület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit, a felfüggesztett döntésről a képviselőtestület a következő ülésén határoz (Ötv /2/ bek.). (3) A Polgármesteri Hivatallal összefüggő főbb jogosítványok: - irányítja a hivatalt, - a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának megszervezésében, döntések előkészítésében és végrehajtásában, - dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben és egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, - a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározására, - szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét, - gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében (Ötv (2) bek.).

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 5/2010.(X.10.) sz. rendelettel, a 12/2009. (XI.23.) sz. rendelettel, a

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 TARTALOMJEGYZÉK P R E A M B U L U M...4 I. FEJEZET...4 Általános rendelkezések... 4 II. FEJEZET...6 Az önkormányzat feladata és hatásköre... 6 III. FEJEZET...7 A képviselő-testület szervezete, működése...

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

PREAMBULUM I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

PREAMBULUM I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE../2014. ( XI.22.) önkormányzati rendelete MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Medina Község Önkormányzat Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Méhkerék Község

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról [Egységes szerkezetben a 6/2013.

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe 1 Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2007. (IV.18.) számú rendelete. a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról

Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2007. (IV.18.) számú rendelete. a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2007. (IV.18.) számú rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Tarany Község Dél-Somogyban, Nagyatádtól

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben