LAKÁSTEXTIL-KÉSZÍTŐ, MUNKARUHA- ÉS VÉDŐRUHA-KÉSZÍTŐ RÉSZSZAKÉPESTÉS TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKÁSTEXTIL-KÉSZÍTŐ, MUNKARUHA- ÉS VÉDŐRUHA-KÉSZÍTŐ RÉSZSZAKÉPESTÉS TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA"

Átírás

1 LAKÁSTEXTIL-KÉSZÍTŐ, MUNKARUHA- ÉS VÉDŐRUHA-KÉSZÍTŐ RÉSZSZAKÉPESTÉS TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2010.

2 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az adaptált központi program a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény, a gyermekek jogairól szóló LXIV. törvény (1989. november. 20. a New Yorkban aláírt a Gyermekek jogairól szóló Egyezmény alapján 23., 25., 28., 29. cikk az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló módosított évi CXXV. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. (IV. 1.) törvény, az Új Országos Fogyatékosügyi programról szóló 10/2006. (II. 16) OGY határozat valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet, a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló módosított 243/2003. (XII. 7.) Kormányrendelet, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet és a módosító 1/2006. (VI. 29.) OKM rendelet, a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló módosított 2/2005. (III. 1.) OM rendelet, a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2.sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének, oktatásának irányelve alapján készült kerettanterv (választható az előkészítő szakiskola, a speciális szakiskola évfolyamain az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását végző közoktatási intézmények számára), a nevelési intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V. 8.) OM rendelet, a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1057/2005. (V. 31.) Kormányhatározat a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet, a Szabó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet (amely tartalmazza a Lakástextilkészítő, Munkaruha- és védőruha-készítő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit) alapján készült. 2. A részszaképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Lakástextil-készítő Részszaképesítés azonosító száma: Szakképzési évfolyamok száma: 2 Elmélet aránya: 30% Gyakorlat aránya: 70% Szakmai alapképzés: -

3 Szintvizsga (iskolai rendszerben): Ha szervezhető, mikor: szervezhető A szakképzési évfolyamok számának felénél RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Munkaruha- és védőruha-készítő Részszaképesítés azonosító száma: Szakképzési évfolyamok száma: 2 Elmélet aránya: 30% Gyakorlat aránya: 70% Szakmai alapképzés: - Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető Ha szervezhető, mikor: A szakképzési évfolyamok számának felénél 3. A képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek A szakképzést végző intézmény köteles biztosítani a tanulásban akadályozott (SNI) tanulók részére a sajátos nevelési, képzési igénynek megfelelő feltételeket: gyógypedagógiai támogatást az egyéni fejlesztéséhez, valamint speciális eszközöket, módszereket, programokat, munkaformákat a szükséges képzési tartalmak elsajátításának biztosítására. Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. -ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus, gyógypedagógus, és egyéb szakember láthatja el. A tanulók sajátos nevelési igényének megfelelően a speciális képzés személyi feltételei a következők: - a szaktanároknak, a szakoktatóknak a szakmai felkészültség mellett, a célcsoportnak megfelelő speciális pedagógiai, módszerbeli felkészültséggel is rendelkezniük kell, - a tanulók fejlesztéséhez, a pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs feladatok ellátásához: - szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár, - egyéb szakirányú képzettséggel rendelkező szakemberek szükségesek: - a pedagógiai munkát segítő gyógypedagógiai asszisztens, - a tanulásban akadályozottsághoz esetlegesen társuló egyéb problémák ellátása érdekében pszichológus, szociális munkás, szakorvos (egyéni szükséglet szerint). A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, saját szaktanárai vagy együttműködésben társ szakirányú képző intézmény szakembereinek bevonásával. Tárgyi feltételek A szakmai elméleti és gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez az alábbiak szükségesek: tanterem anyagismeret szaktanterem ruhaipari szaktanterem termelő tanműhely laboratóriumi felszerelés ruhaipari tanműhely

4 A tanulásban akadályozott tanulók számára oktatókabinetben van lehetőség kiscsoportos formában, illetve egyénileg történő foglalkoztatással biztosítani a szakmai elméletigényes gyakorlat jellegű tananyagtartalom feldolgozását, a speciális gyakorlatot (a tanulók gyakorlati felzárkóztatását). A kötelező egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs, a felzárkóztató egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozásokhoz: - foglalkoztató terem, fejlesztő eszközökkel A szabadon választható szakmai tananyagegységek (tantárgyak) oktatása jellegüknek megfelelő helyszínen történhet, megfelelő feltételekkel. A tanulásban akadályozott tanulók képzésének lényeges követelménye a fokozott, sokoldalú szemléltetés. Az egyes tantermek, szaktantermek, oktatási célú helyiségek felszerelését ennek megfelelően kell bővíteni demonstrációs eszközökkel. A szabadon választható tananyagegységek (tantárgyak), az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs tanórai foglalkozások esetében a választott tananyagegység (tantárgy) tartalma, illetve a foglalkozás jellege határozza meg a szükséges eszköz- és felszerelés. A fentiek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködve megállapodásban rögzített módon gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről. A tanulószerződés alapján, vagy részképzés esetén együttműködési megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara adott esetben a szakképző iskola bevonásával ellenőrzi. Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is. 4. A tanulók felvételének feltételei A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 5. A szakképesítés-elágazások munkaterülete A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 7321 Szabó, varrónő, modellkészítő A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Üzleti kommunikációt folytat Előkészíti a termék gyártását Összeállítja a terméket az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének megfelelően

5 Lakástextíl termékeket készít Munkaruházati és védőruházati termékeket készít A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Kalapos, sapka- és kesztyűkészítő Szűcs, szőrme- és bőrkonfekcionáló

6 6. A képzés célja A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). Tanulásban akadályozottak esetében a képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek az egyéni igényeknek megfelelően egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs célokkal. Ezen célok megvalósítását a képzés során fejlesztő foglalkozások, szocializációs programok segítik. A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb, vagy sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az eszköztudás, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetés megtanulására, a szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentésére irányul.

7 7. A szakképesítés-elágazások követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat Biztonságosan használja a kéziszerszámokat Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok betartásával Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát Azonosítóval látja el a terméket Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások C Gépek biztonságtechnikája C Védőeszközök fajtái B Tűzoltó készülékek működése D Hulladékkezelési előírások D Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai E Légtechnikai berendezések fajtái, működése D Anyagmozgatás és tárolás előírásai D Alapanyagok fajtái, jellemzői C Félkész- és késztermékek minőségi követelményei C Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége A szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése 4 Tűzoltó készülékek használata 3 Elemi számolási készség 5 Védőeszközök használata 3 Íráskészség, nyomtatványok kitöltése 4 Egyszerű mérőeszközök használata

8 Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Társas kompetenciák: Irányíthatóság Segítőkészség Módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés Körültekintés, elővigyázatosság Ellenőrző képesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ruhaipari gyártmánytervezés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Méretet vesz Modellrajzot készít, vagy modellt választ Meghatározza a szerkesztési méreteket Alkalmazza a levett méreteket Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat Alapmintát készít Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének megfelelően Szabásmintát készít Szabásminta szériát készít (elfogadott mintadarab alapján) Terítékrajzot készít Műszaki dokumentációt készít a termékről Meghatározza az anyagszükségletet Alap, kellék, segédanyagokat ellenőrzi Meghatározza a gyártástechnológiát alap- és kellékanyagok alapján Elkészíti a gyártmányrajzot és a külalakleírást Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot számol Gépet, eszközt választ a technológiához Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség, varrás- és hajtásszélességek, tűzésszélességek stb.) Összeállítja a kiszabott alkatrészek listáját és darabszámát anyagfajtánként A gyártáshoz szükséges gépeket, szerszámokat, berendezéseket beállítja és ellenőrzi Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése B Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái B Alapszabásminták szerkesztésének ismerete C Modellezési ismeretek C Szabásminta felfektetés módja B Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések B Műveleti utasítások felépítése, szerepe B Varrások alaki- és méretjellemzői B Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői A Ruhaipari gépek, berendezések beállítási, kezelési előírásai

9 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 4 Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése 5 Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése 5 Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése 4 Elemi számolási készség 3 Mennyiségérzék 3 Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége 4 Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége 3 Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége 5 Gyorsvarrógépek kezelési készsége 4 Szegővarrógépek kezelési készsége 4 Speciális varrógépek kezelési készsége 4 Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége Személyes kompetenciák: Döntésképesség Pontosság Önállóság Precizitás Tapintás Látás Szervezőkészség Szaglás Társas kompetenciák: Tömör fogalmazás készsége Közérthetőség Nyelvhelyesség Módszerkompetenciák: Körültekintés, elővigyázatosság Logikus gondolkodás Kontroll (ellenőrzőképesség) Tervezési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Rendszerben való gondolkodás Absztrakt (elméleti) gondolkodás Kreativitás, ötletgazdagság A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Üzletvitel a könnyűiparban A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Üdvözli a vendéget Hellyel és szaklappal kínálja a vendéget Konzultál a vendéggel Felméri a vendég igényeit Szín-, stílus- és divattanácsot ad a vendéghez és az alkalomhoz illő modellről Kiválasztja az anyagot, kellékeket Árkalkulációt készít, árat ajánl Számláz, pénztárt kezel Marketing munkát végez

10 Vállalkozást üzemeltet Intézi a fogyasztói panaszokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Kommunikáció eszközei C Tárgyalástechnika alapjai C Marketing tevékenység jelentősége, eszközei C Ügyvitel technikai eszközök használata B Az öltözékek, öltözék kiegészítők fajtái B Az öltözékkel szemben támasztott követelmények B Öltözködési stílusok, színek hatása B A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai C Könnyűipari segéd- és kellékanyagok fajtái C Vállalkozások létrehozásának, működtetésének alapjai B Munkajogi ismeretek (alkalmazottak és munkáltatók) C Telephely, üzlethelyiség szabályszerű működtetésének követelményei B Költség kalkuláció részei B Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma C A fogyasztói jogorvoslati lehetőségek C A fogyasztóvédelmi intézményrendszer C Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének szabályai C A fogyasztói reklamációk intézésének módjai A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata Személyes kompetenciák: Önállóság Fejlődőképesség, önfejlesztés Szervezőkészség Társas kompetenciák: Kommunikációs rugalmasság Adekvát metakommunikáció Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Segítőkészség Hatékony kérdezés készsége Kezdeményezőkészség Kapcsolatfenntartó készség Meggyőzőkészség Konszenzuskészség Fogalmazókészség Nyelvhelyesség

11 Módszerkompetenciák: Nyitott hozzáállás Gyakorlatias feladatértelmezés Információgyűjtés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Munka- és védőruhák készítése A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Női és férfi mukaruházati- és védőruházati termékeket készít Munkaköpenyt készít Kötényt készít Munka nadrágot és kabátot készít Overált készít Munka- és védőruhákat készít különleges igénybevételekhez (por, hő, vegyszer, víz) Javító szolgáltatást végez Hasítékot, záródásokat javít Varrást javít és foltoz Méretre igazít (bővít, szűkít, kitold, rövidít) Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Varrástechnológiai eljárások különleges igénybevételekre B Kikészítési eljárások különleges igénybevételekre B Varratok védelme és vízhatlanítási módszerek B Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret B Munkaköpeny cikktechnológia B Kötény cikktechnológia B Overál cikktechnológia A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 4 Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése 5 Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése 5 Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése 3 Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége 4 Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége 3 Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége 5 Gyorsvarrógépek kezelési készsége 4 Szegővarrógépek kezelési készsége 4 Speciális varrógépek kezelési készsége 4 Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége Személyes kompetenciák: Döntésképesség Pontosság Önállóság Felelősségtudat Precizitás Megbízhatóság Tapintás Látás

12 Szaglás Kézügyesség Társas kompetenciák: Kompromisszumkészség Határozottság Kapcsolatfenntartó készség Konszenzuskészség Módszerkompetenciák: Problémamegoldás, hibaelhárítás Logikus gondolkodás Kontroll (ellenőrző képesség) Hibakeresés (diagnosztizálás) Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Lakástextíliák készítése A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból Másolja és kivágja a szabásmintát Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Ágynemű cikktechnológia B Asztalnemű cikktechnológia B Függöny cikktechnológia B Díszpárna cikktechnológia B Ágytakaró cikktechnológia B Konyhai textília cikktechnológia B Háztartási törlő cikktechnológia A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 4 Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése 5 Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése 5 Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése 3 Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége 4 Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége 3 Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége 5 Gyorsvarrógépek kezelési készsége 4 Szegővarrógépek kezelési készsége 4 Speciális varrógépek kezelési készsége 4 Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége

13 Bitonságos és minőségi munkavégzés a kűnnyűiparban Modulok Tananyag egység Tananyag elem elm eligy gyak Személyes kompetenciák: Döntésképesség Pontosság Önállóság Felelősségtudat Precizitás Megbízhatóság Tapintás Látás Szaglás Kézügyesség Társas kompetenciák: Kompromisszumkészség Határozottság Kapcsolatfenntartó készség Konszenzuskészség Módszerkompetenciák: Problémamegoldás, hibaelhárítás Logikus gondolkodás Kontroll (ellenőrző képesség) Hibakeresés (diagnosztizálás) Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés 8. A képzés szerkezete A azonosító számú, Lakástextil-készítő megnevezésű részszakképesítés időterve Szakképesítés/száma/megnevezése: Lakástextil-készítő 1/11. évfolyam Helyi tervezett óraszámok 221/1.1/ Munkavédelem /1.0/ Munka-, tűz- és környezetvédelem 221/1.2/ Munkabiztonság 9 221/1.3/ Tűzmegelőzés /1.4/ Környezetvédelem /2.1/ Szálasanyagok és textíliák minőségi követelményei /2.0/ Minőségbiztosítás 221/2.2/ Bőrök és műbőrök minőségei /2.3/ Minőség-ellenőrzés /2.5/ Mérés-értékelés 36

14 Lakástextíliák készítése Üzletvitel a könnyűiparban Ruhaiapri gyártmánytervezés 221/1.1/ Testméretek a ruha szerkesztéséhez /1.0/ Szabásminta készítése 221/1.2/ Ruha alapszerkesztések /1.3/ Modellezés /1.4/ Kisalkatrészek szerkesztése /1.5/ Szabásminta kialakítása /2.1/ Kelmék /2.2/ Textilkikészítés /2.0/ Anyag- és áruismeret 221/2.3/ Ruhaipari áruismeret /2.4/ Bőrök és szőrmék /2.5/ Viselettörténet /1.1/ Lakástextil-szabásminta készítése /1.0/ Lakástextíliák gyártástechnológiája 221/1.2/ Lakástextil-szabászati ismeret /1.3/ Lakberendezési ismeretek /1.4/ Ágyneműkészítés műszaki dokumentációja /1.5/ Konyhai textília- készítés műszaki dokumentációja /1.6/ Szobai textília-készítés műszaki dokumentációja 45 Nyári összefüggő szakmai gyakorlat 90 Tanulás tanulása 72 Számítástechnikai alapismeretek 36 Egészségnevelés 36 Testnevelés 72 Osztályfőnöki 36 Összesen:

15 221/1.2/ Munkabiztonság, 221/1.3/ Tűzmegelőzés, 221/2.1/ Szálasanyagok és textíliák minőségi követelményei, 221/2.3/ Minőségellenőrzés,221/1.2/ Ruha alapszerkesztések, 221/1.4/ Kisalkatrészek szerkesztése,221/1.5/ Szabásminta kialakítása 221/2.1/ Kelmék 221/2.3/ Ruhaipari áruismeret 221/2.4/ Bőrök és szőrmék 221/1.0/ Lakástextíliák gyártástechnológiája 221/1.4/ Környezetvédelem 221/2.5/ Viselettörténet 221/2.2/ Bőrök és műbőrök minőségei 221/2.5/ Mérés-értékelés 221/1.1/ Testméretek a ruha szerkesztéséhez 221/1.3/ Modellezés Egészségnevelés Számítástechnika alapismeretek Tanulás tanulása Osztályfőnöki Testnevelés 221/1.1/ Munkavédelem 221/2.2/ Textilkikészítés

16 Lakástextíli ák készítése Üzletvitel a könnyűiparban Ruhaiapri gyártmánytervezés Bitonságos és minőségi munkavégzés a kűnnyűiparban Modulok Tananyag egység Tananyag elem elm eligy gyak Szakképesítés/száma/megnevezése: Lakástextil-készítő 2/12. évfolyam Helyi tervezett óraszámok /1.0/ Munka-, tűz- és környezetvédelem 221/1.5 / Munka-, tűz- és környezetvédelem alkalmazása /2.4/ Minőségbiztosítási dokumentumok /2.1/ Terítékrajz készítése /2.0/ Gyártáselőkészítés 221/2.2/ Anyaggazdálkodás /2.3/ Műszaki dokumentáció készítése /2.4/ Technológiai tervezés /1.0/ Marketing és kommunikáció 221/1.1/ A kommunikáció eszközei /1.2/ Tárgyalástechnika /1.3/ Marketing szerepe 8 221/1.4/ A piac 8 221/1.5/ A termék 8 221/1.6/ Értékesítés 8 221/1.7/ Marketingkommunikáció /3.0/ Vállalkozás pénzügyi tevékenysége 221/3.1/ Az üzleti vállalkozás környezete /3.2/ Stratégia és az üzletiterv /3.3/ Költségvetési kötelezettség /4.0/ Vállalkozás létesítése, üzemeltetése 221/4.1/ Üzleti vállalkozás alapítása /4.2/ A vállalkozások jogi háttere /5.0/ Fogyasztói panaszok intézése 221/5.1/ Fogyasztóvédelem intézményrendszere /5.2/ Fogyasztói reklamációk intézése /2.0/ Lakástextíliák készítése 221/2.1/ Kidolgozási ismeretek /2.2/ Ágyneműkészítés 112

17 221/2.3/ Konyhai textília készítése /2.4/ Szobai textília készítése /3.0/ Lakástextil-javító szolgáltatás 221/3.1/ Lakástextil-javítás 112 Testnevelés 64 Tanulás tanulása 32 Munkába állást segítő gyakorlatok 32 Osztályfőnöki 32 Összesen: Modultérkép; szabadsávvall: 1120

18 221/1.7/ Marketingkommunikáció 221/3.3/ Költségvetési kötelezettség 221/4.2/ A vállalkozások jogi háttere221/5.2/ Fogyasztói reklamációk intézése 221/2.0/ Lakástextíliák készítése 221/3.1/ Lakástextiljavítás 221/2.4/ Technológiai tervezés 221/3.2/ Stratégia és az üzletiterv Munkába állást segítő gyakorlatok 221/1.5 / Munka-, tűz- és környezetvédelem alkalmazása 221/2.4/ Minőségbiztosítási dokumentumok 221/2.1/ Terítékrajz készítése 221/2.2/ Anyaggazdálkodás 221/1.1/ től 221/1.6/ ig Marketing és kommunikáció 221/4.1/ Üzleti vállalkozás alapítása 221/5.1/ Fogyasztóvédelem intézményrendszere Tanulás tanulása Testnevelés osztályfőnöki 221/2.3/ Műszaki dokumentáció készítése 221/3.1/ Az üzleti vállalkozás környezete

19 Üzletvitel a könnyűiparban Ruhaiapri gyártmánytervezés Bitonságos és minőségi munkavégzés a kűnnyűiparban Modulok Tananyag egység Tananyag elem elm eligy gyak A azonosító számú, Munkaruha- és védőruha-készítő megnevezésű részszakképesítés időterve Szakképesítés/száma/megnevezése: Munkaruha- és védőruha készítő 1/11. évfolyam Helyi tervezett óraszámok 221/1.1/ Munkavédelem /1.0/ Munka-, tűz- és környezetvédelem 221/1.2/ Munkabiztonság 9 221/1.3/ Tűzmegelőzés /1.4/ Környezetvédelem /2.1/ Szálasanyagok és textíliák minőségi követelményei /2.0/ Minőségbiztosítás 221/2.2/ Bőrök és műbőrök minőségei /2.3/ Minőség-ellenőrzés /2.5/ Mérés-értékelés /1.1/ Testméretek a ruha szerkesztéséhez /1.0/ Szabásminta készítése 221/1.2/ Ruha alapszerkesztések /1.3/ Modellezés /1.4/ Kisalkatrészek szerkesztése /1.5/ Szabásminta kialakítása /2.1/ Kelmék /2.2/ Textilkikészítés /2.0/ Anyag- és áruismeret 221/2.3/ Ruhaipari áruismeret /2.4/ Bőrök és szőrmék /2.5/ Viselettörténet /1.1/ Munka- és védőruha szabásminta készítése 221/2.0/ Munka- és védőruhák gyártástechnológiája 221/1.1/ Munka- és védőruha szabásminta készítése /2.1/ Munkakabát/-nadrágkészítés műszaki dokumentációja /2.2/ Munkaköpeny-készítés műszaki dokumentációja /2.3/ Köténykészítés műszaki dokumentációja 54

20 221/2.4/ Overallkészítés műszaki dokumentációja /2.5/ Védőruházat-készítés műszaki dokumentációja 45 Nyári összefüggő szakmai gyakorlat 90 Tanulás tanulása 72 Számítástechnikai alapismeretek 36 Egészségnevelés 36 Testnevelés 72 Osztályfőnöki 36 Összesen: Modultérkép; szabadsávvall: 1260

21 221/1.2/ Munkabiztonság, 221/1.3/ Tűzmegelőzés, 221/2.1/ Szálasanyagok és textíliák minőségi követelményei, 221/2.3/ Minőségellenőrzés,221/1.2/ Ruha alapszerkesztések, 221/1.4/ Kisalkatrészek szerkesztése,221/1.5/ Szabásminta kialakítása 221/2.1/ Kelmék 221/2.3/ Ruhaipari áruismeret 221/2.4/ Bőrök és szőrmék 221/1.1/ Munka- és védőruha szabásminta készítése 221/2.0/ Munka- és védőruhák gyártástechnológiája 221/1.4/ Környezetvédelem 221/2.5/ Viselettörténet 221/2.2/ Bőrök és műbőrök minőségei 221/2.5/ Mérés-értékelés 221/1.1/ Testméretek a ruha szerkesztéséhez 221/1.3/ Modellezés Egészségnevelés Számítástechnika alapismeretek Tanulás tanulása Osztályfőnöki Testnevelés 221/1.1/ Munkavédelem 221/2.2/ Textilkikészítés

22 Üzletvitel a könnyűiparban Ruhaiapri gyártmánytervezés Bitonságos és minőségi munkavégzés a kűnnyűiparban Modulok Tananyag egység Tananyag elem elm eligy gyak Szakképesítés/száma/megnevezése: Munkaruha- és védőruha készítő 2/12. évfolyam Helyi tervezett óraszámok /1.0/ Munka-, tűz- és környezetvédelem 221/1.5 / Munka-, tűz- és környezetvédelem alkalmazása /2.4/ Minőségbiztosítási dokumentumok /2.1/ Terítékrajz készítése /2.0/ Gyártáselőkészítés 221/2.2/ Anyaggazdálkodás /2.3/ Műszaki dokumentáció készítése /2.4/ Technológiai tervezés /1.0/ Marketing és kommunikáció 221/1.1/ A kommunikáció eszközei /1.2/ Tárgyalástechnika /1.3/ Marketing szerepe 8 221/1.4/ A piac 8 221/1.5/ A termék 8 221/1.6/ Értékesítés 8 221/1.7/ Marketingkommunikáció /3.0/ Vállalkozás pénzügyi tevékenysége 221/3.1/ Az üzleti vállalkozás környezete /3.2/ Stratégia és az üzletiterv /3.3/ Költségvetési kötelezettség /4.0/ Vállalkozás létesítése, üzemeltetése 221/4.1/ Üzleti vállalkozás alapítása /4.2/ A vállalkozások jogi háttere /5.0/ Fogyasztói panaszok intézése 221/5.1/ Fogyasztóvédelem intézményrendszere /5.2/ Fogyasztói reklamációk intézése /3.0/ Munka- és védőruha készítése 221/3.1/ Munkakabát/-nadrág készítése /3.2/ Munkaköpeny készítése 112

KERTFENNTARÓ TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2010.

KERTFENNTARÓ TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2010. KERTFENNTARÓ TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2010. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az adaptált központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993.

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KERTI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló,

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Helyi szakmai program

Helyi szakmai program 2. számú melléklet Az Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Helyi program OKJ 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés A logisztikai ügyintéző szakképzés helyi programja

Részletesebben

AUTÓSZERELŐ. alapján készült.

AUTÓSZERELŐ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítések,

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02

AGRÁRTECHNIKUS. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

POSTAI ÜGYINTÉZŐ. alapján készült.

POSTAI ÜGYINTÉZŐ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AUTÓSZERELŐ 4. alapján készült.

AUTÓSZERELŐ 4. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez

2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez 2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet 2. melléklete a következő

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről hatályos: 2014.11.14 - A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ

MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló,

Részletesebben