Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I."

Átírás

1 Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított LXV. tv (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján annak érdekében, hogy a testület a bizottságok és a hivatal, működésükben is megfeleljenek a helyi önkormányzatokról szóló törvényben és más vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következő rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Halmaj Község Önkormányzata (2) Az önkormányzat székhelye: 3842 Halmaj, Kossuth út 1. Telefon: 46/ , és 46/ (1) A helyi Önkormányzatról szóló módosított LXV tv. (a továbbiakban Ötv.) rendelkezéseit, továbbá az önkormányzat és szervei számára megállapított hatásköri, szervezeti és működési szabályokat ebben a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban SZMSZ) foglalt rendelkezésekkel együtt kell alkalmazni. 3. (1) Az Önkormányzat főbb feladatai: a.) gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, b.) önállóan, szabadon, demokratikus módon széleskörű nyilvánosságot biztosítva intézi a település közügyeit, c.) gondoskodik a helyi közhatalom gyakorlásáról, d.) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik -e közösségekkel, e.) saját tulajdonával önállóan rendelkezik, költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. (2) Az Önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: - a településrendezés és településfejlesztés - az épített és természeti környezet védelme - lakásgazdálkodás - vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás - köztemető fenntartása - helyi közutak és közterületek fenntartása - köztisztasági és a településtisztaság biztosítása - gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról - gondoskodás a helyi tűzvédelemről - közművelődési tevékenység és a sport támogatása - nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása - az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése. (3) Az Önkormányzat köteles gondoskodni: - az egészséges ivóvízellátásról - az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről - az egészségügyi és szociális alapellátásról - a közvilágításról - a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról - nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. (4) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai, mint alapvető lakossági ellátás: - helyi vezetékes ivóvízrendszer üzemeltetése - helyi TV stúdió üzemeltetése - közreműködés a foglalkoztatás megoldásában. a.) Az önként vállalt feladat tárgyában az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben a fedezet biztosításával egyidejűleg kell állást foglalni.

2 2 (5) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) önkormányzati rendeletalkotás - az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása - a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás - a helyi népszavazás kiírása - az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása - gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásról szóló beszámoló elfogadásáról - településrendezési terv jóváhagyása - helyi adók megállapítása - hitel felvétele, kivéve az átmeneti jellegű egy éven belüli bérhitelt - önkormányzati vállalkozás alapítása - kötvénykibocsátás, további közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása - önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdek-képviseleti szervhez való csatlakozás - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi együttműködéshez való csatlakozás - intézmény alapítása és önkormányzati vállalkozás alapítása - közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szobor állítás - eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál - felterjesztési jog gyakorlása - állásfoglalás megyei önkormányzat intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti - amit a törvény a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. b.) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 6.) Az Önkormányzat feladatait a Képviselő-testület és szervei: a polgármester, a Képviselő-testület bizottságai és az Önkormányzat hivatala útján látja el. 4. Az önkormányzat jelképeit (címer, zászló), bélyegzője formáját, szövegét és azok használatának, valamint a Képviselő-testület által alapított kitüntetéseket és adományozásuk rendjét külön rendelet szabályozza. II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE 5. (1) Az önkormányzat Képviselő-testület működése során érvényre juttatja a népfelség elvét, a helyi közügyekben demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. (2) A képviselő-testület tagjainak száma 11 fő, amelyből 10 fő képviselő és a polgármester. A képviselők névsorát az 1.sz. melléklet tartalmazza. 6. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal tart rendes ülést. (2) A képviselő-testület a rendes üléseken túl rendkívüli ülést is tarthat. A rendkívüli ülést össze kell hívni a polgármester és a képviselők egynegyedének az indítványára, mely minimum 4 fő. (3) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt indoklással, írásban, az ülés napirendjének helyének és idejének megjelölésével a tervezett ülést megelőzően legalább 3 munkanappal a polgármesternél kell előterjeszteni a sürgősség okának közlésével.

3 3 Az ülés összehívása 7. (1) A képviselő-testület ülését a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze. A polgármester és alpolgármester tartós akadályoztatása esetén Slyízs István képviselő hívja össze és vezeti az ülést. (2) A rendes ülésre szóló meghívót és az abban szereplő napirendi pontokra tett javaslat előterjesztését, a Képviselő-testület ülésének napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót az ülést megelőzően legalább 24 órával előbb kell kézbesíteni. 1 Katasztrófa esetén a képviselő-testületi ülés azonnali időpontra összehívható. 2 Halaszthatatlan esetben a rendkívüli ülés telefonon is összehívható. (3) A képviselő-testület üléseire meg kell hívni - a település képviselőit - a körjegyzőt (akadályoztatása esetén a megbízottját), - a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét, - akiket a polgármester a napirendre való tekintettel indokoltnak tart. (4) A testület ülésének időpontjáról, helyéről a megtárgyalandó napirendi pontokról az ülést megelőzően a község lakosságát a helyben szokásos módon (hangos híradó, Kábel TV) tájékoztatni kell. 8. (1) A képviselő-testület ülése nyilvános. (2) A képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásban nem egyezik bele; továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor. (3) Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sértene. (4) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a körjegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja mely esetben kötelezhető az érintett meghívása. 9. (1) A nyilvános ülésen a választópolgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet. Ha a hallgatóság az ülést zavarja, az ülés vezetője a teremből kiutasíthatja. (2) A hallgatóként megjelent állampolgároknak esetenként 3 perc felszólalási jogot adhat az ülés levezető elnöke. Az ülés vezetése 10. (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettőjük akadályoztatása esetén Slyízs István képviselő vezeti. (2) A képviselő-testület ülésének megnyitásakor a polgármester a jelenléti ív alapján számszerűen megállapítja a határozatképességet. 11. (1) Az ülésen a polgármester minden előterjesztés felett a tájékoztatók kivételével vitát nyit. Előtte az előterjesztő vagy a polgármester rövid, - legfeljebb 8 perces kiegészítést tehet. (2) 3 A hozzászólások időtartama napirendi pontonként, esetenként és személyenként legfeljebb 2x3 perc lehet. (3) Az előterjesztés feletti vita lezárását követően az előterjesztő válaszol az elhangzott észrevételekre, javaslatokra. (4) Az észrevételekre adott válasz után a polgármester összefoglalja a vitát, az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosításokat és azt szavazásra bocsátja. 1 Kiegészítette: 11/2003. (IV.11.) rendelet 1. Hatályos: IV. 11-től 2 Módosította: 7/2007.(IV.13.) rendelet Hatályos 2007.IV Módosította: 7/2007. (IV.13.) rendelet Hatályos IV.13.

4 4 12. A polgármester köteles biztosítani a képviselő-testület működésének rendjét. Ennek keretében: - figyelmezteti azt a hozzá szólót, aki eltér a tárgyalt napirendtől és a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezést használ, - ismételt és eredménytelen figyelmeztetés esetén a szót megvonhatja, - rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testületi ülés rendjét zavaró magatartást tanúsít. 13. Amennyiben a Képviselő-testület ülésén az előterjesztett napirendi pontok tárgyalása rendkívül elhúzódik, úgy a polgármester a testület bármely tagjának javaslatára az ülést elnapolhatja. Az elnapolásról és a folytatólagos ülés időpontjáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz. Határozathozatal 14. (1) A képviselő-testület a döntéseit általában nyílt szavazással hozza, amely elsősorban kézfelemeléssel történik. (2) A képviselő-testület esetenként, egyszerű szótöbbséggel dönthet név szerinti szavazás elrendeléséről. A név szerinti szavazás során a körjegyző névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ írásban rögzíti (igen, nem, tartózkodás). A szavazás végén minden képviselő aláírásával hitelesíti a nyilatkozatát. (3) Nyílt szavazás eredményét az ülés vezetője állapítja meg. A szavazatok téves összeszámlálása esetén elrendelheti a szavazás megismétlését. (4) Ha a nyílt szavazás során szavazategyenlőség áll elő, az ülés vezetője még ugyanazon ülésnapon elrendelheti a szavazás megismétlését. Ismételt szavazategyenlőség esetén a témát a következő ülés napirendjére kell tűzni. (5) Ha a szavazásra bocsátott kérdés a tartózkodók magas száma miatt nem kapja meg a többségi igent, érvényes döntés nem született. Ebben az esetben a szavazás megismételhető vagy az adott téma tovább tárgyalható. 15. (1) A képviselő-testület indítvány alapján esetenként dönt a titkos szavazásról. (2) Titkos szavazást kell tartani - választás - kinevezés - felmentés - vezetői megbízás adása illetőleg visszavonása - fegyelmi eljárás megindítása - fegyelmi büntetés kiszabása. (3) Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást a képviselő-testület következő ülésén lehet megismételni. Újabb szavazategyenlősség esetén a szavazás azonnal megismételhető. 16. (1) A képviselő-testület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntéshozatalhoz a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség). (2) Minősített szótöbbség szükséges a döntéshozatalhoz - rendeletalkotásnál, - a testület szervezetének kialakításánál és működésének meghatározásánál, továbbá a törvény hatáskörében utalt választás, kinevezés, megbízás és egyéb személyi kérdésekben való döntésnél, - önkormányzati társulás létrehozásánál, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozásnál, - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, - intézményalapításnál,

5 5 - törzsvagyon elidegenítése, megterhelése, hasznosításának módja, valamint vagyon jellegű jogok szerzése, illetve anyagi kihatással járó kötelezettségek vállalása esetén, - a testület hatáskörének átruházásánál - kitüntetések adományozásánál - települési képviselő döntéshozatalból való kizárásnál, - az önként vállalt önkormányzati közfeladatokról való döntéshez, - az Ötv (4) bek. b.) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez, - az Ötv. 33/B.. (1) bekezdésében meghatározott esetben, - az Ötv (3) bekezdésben meghatározott esetben. (3) A minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint felének igen szavazata szükséges (minősített többség). 17. (1) A képviselő-testület döntéseit önkormányzati rendelet vagy határozat formájában hozza meg, illetve hirdeti ki. (2) Az önkormányzati rendeleteket és határozatokat, az előírásoknak megfelelően sorszámmal, dátummal és jelöléssel kell ellátni. (3) A rendelettervezet szakszerű előkészítéséről a körjegyző gondoskodik. (4) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a körjegyző írja alá. A kihirdetés helyben szokásos módja a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés. A kihirdetés napja azonos a kifüggesztés időpontjával. A kihirdetett rendelet a községi Könyvtárban is megtekinthető. A Kábel Tv műsorán keresztül tájékoztatni kell a lakosságot, hogy az önkormányzat rendeletet alkotott és az megtekinthető a hivatal hirdetőtábláján. (5) A rendeletek kihirdetéséről, egyes határozatok érdekeltek részére történő átvétel szerinti eljuttatásról, a rendeletek és határozatok nyilvántartásáról, folyamatos karbantartásról a körjegyző gondoskodik. Jegyzőkönyv 18. (1) 1 A testületi ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a felszólalók nevét és mondandójuk lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntést. (2) A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni, amelyért a körjegyző a felelős. A (3) jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a Könyvtárnak. 2 Az ülésről magnófelvétel is készül, amelyet egy évig meg kell őrizni. A hangfelvétel a jegyzőkönyv készítését segíti. Zárt ülésen tilos egyéni magnó vagy videó felvétel készítése. (4) a.) 3 A testületi ülések jegyzőkönyvei a lakosság által a zárt ülési jegyzőkönyvek kivételével a Körjegyzőségen, a Községi Könyvtárban ügyfélfogadási időben, valamint Halmaj község honlapján megtekinthető. b.) A nyilvános ülések jegyzőkönyvét számítógépes adathordozón az információs irodában és a körjegyzőségen is tárolni kell. A jegyzőkönyvekről számítógépes adathordozóra térítés ellenében másolat készíthető. (5) A jegyzőkönyvről zárt ülésről készített jegyzőkönyvet kivéve másolat költségtérítés mellett adható ki. (fénymásolat, magnófelvétel és számítógépes adathordozó). (6) A jegyzőkönyv határidőre történő elkészítéséért, kezeléséért, beköttetéséért és rendeltetési helyre való eljuttatásáért a körjegyző felelős. 19. (1) A képviselő-testület más önkormányzat (-ok) képviselő-testületével (testületeivel) az önkormányzatokat közösen érintő kérdésben szükség szerint együttes ülést tart. (2) A képviselő-testületek együttesen megtartott ülését eltérő megállapodás hiányában annak a településnek a polgármestere vezeti, ahol az együttes ülés megtartásra kerül. (3) Az együttes ülésekkel kapcsolatban itt nem szabályozott kérdésekben a II. fejezet korábbi rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 1 Módosította: 11/2003. (IV.11.) rendelet 2. Hatályos: IV.11-től 2 Módosította: 3/2003. (II.10.) rendelet 1. Hatályos: II.10-től 3 Módosította: 7/2007. (IV.13.) rendelet Hatályos 2007.IV.13.

6 6 III. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 20. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit. Részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselő az alakuló ülésen illetve a megválasztását követő ülésen a 32.. szerint esküt tesz. 21. (1) A Képviselő a testületi ülésen a polgármestertől, alpolgármestertől, körjegyzőtől, intézményvezetőktől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. (2) A képviselőt a polgármester, alpolgármester, körjegyző és az intézményvezetők, előre egyeztetett időpontban kötelesek fogadni, és az általa előadott ügyben érdemi választ adni. (3) A képviselő közfunkciójával összefüggő tevékenységéhez igényelheti a szükséges tájékoztatást és adminisztratív segítséget a Körjegyző útján a Hivataltól. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a Körjegyzőség intézkedését, amelyre 15 napon belül érdemi választ kell adni. (4) A képviselő a polgármester megbízása alapján képviselheti az önkormányzatot. (5) A Képviselő köteles részt venni a testület munkájába és elvégezni a polgármester által kapott feladatot. (6) 1 A Képviselő amennyiben a testület ülésén nem tud megjelenni, vagy egyéb megbízásban akadályoztatva van, ezt köteles bejelenteni írásban. (7) A képviselő köteles a tevékenysége során tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni. 22. (1) A képviselőt megilleti az interpelláció joga. Az interpelláció írásban történhet. Interpellációt a képviselő-testületi ülés előtt legalább 3 munkanappal kell benyújtani a polgármesterhez. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a testület dönt. (2) Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott választ nem fogadja el, a polgármester további vizsgálatra kiadja az illetékes ügyintézőnek. IV. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 23. (1) 2 A képviselő-testület ügyrendi bizottságot hoz létre. (2) 3, 4 A bizottság feladata: a polgármesteri juttatással kapcsolatos kérdések előkészítésére, a képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálása, valamint a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, kezelése, és az ezzel összefüggő feladatok ellátása. Tagjai: Frankó Zoltán bizottsági elnök Erdős Sándor Makranczi Zoltán (3) A képviselő-testület egy-egy feladat végrehajtására céljelleggel ideiglenes bizottságot hozhat létre. 5 23/A. (1) A képviselő-testület szociális bizottságot hoz létre. A bizottság feladata: átmeneti segélyek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és ápolási díj megállapítása és megszüntetése, illetve az ezekben az ügyekben szükséges döntések meghozatala. 1 Módosította: 7/2007. (IV.13.9 rendelet Hatályos 2007.IV Módosította: 13/2002. (IX.06) rendfelet 1. Hatályos: X.20-tól 3 Módosította: 21/2006. (X.13.) rendelet 1. Hatályos: X.13.-tól 4 Módosította: 2/2008. (II.01.) rendelet Hatályos 2008.II Beiktatta: 21/2006. (X.13.) rendelet 1. Hatályos: X.13.-tól, azonban az átruházott hatáskör gyakorlásának kezdete november 1.

7 7 (2) A bizottság tagjainak névsora: Boldizsárné Volcsányi Mária bizottság elnöke Dr. Lipusz Lóránt Palásti László Szobota Jánosné Liptákné Laczkó Katalin Réthyné Ádám Viktória Horváth Elemér A bizottságok működése 23/B. (1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A képviselő-testület hivatalának köztisztviselője nem lehet tagja bizottságnak [Ötv. 24 (1) bek.] (2) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. [Ötv. 23. (3) bek.] (3) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le, -távollétében elnök helyettes. (4) Bármely képviselő javaslatot tehet bizottságának valamely témakör megtárgyalására. A bizottságelnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, melyekre köteles meghívni az indítványozó képviselőt. (5) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a bizottság elnöke dönt. (6) A bizottság ülése nyilvános, zárt ülést a testületre vonatkozó szabályok szerint tarthat. A bizottság döntéseiről annak elnöke adhat tájékoztatást. (7) A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott szolgálati titkot és személyes adatot megőrizni. (8) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint a kisebbségi véleményeket tartalmazza. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és az ülésen kijelölt egy tagja írja alá. (9) A bizottság a tevékenységről évenként beszámol a képviselő-testületnek. (10) Az Ökjt. 9. (2) bek. Értelmében a polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést az Ügyrendi Bizottságnak adja át. (11) A évi CII. Tv. 5. (3) bek. értelmében a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi Bizottság tartja nyílván és kezeli. V. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETE A polgármester, alpolgármester, körjegyző A polgármester 24. (1) A polgármester tisztségét főállásban látja el. (2) A polgármester a határozatképesség, döntéshozatal és a működés szempontjából tagja a képviselőtestületnek, illetményét (annak emelését) az 2 ügyrendi bizottság javaslatára a képviselő-testület állapítja meg. 25. A polgármester a képviselő-testület képviselője, aki a képviseleti jog ellátásával az alpolgármestert is megbízhatja. 26. (1) A polgármester az önkormányzati és államigazgatási feladatait, hatásköreit a Körjegyzőség hivatalának közreműködésével látja el. (2) A Körjegyzőségbe társult Kiskinizs Község polgármesterével együttesen a körjegyző útján irányítja a körjegyzőség hivatalát. 1 Beiktatta: 27/2006. (XII.04.) rendelet 1. Hatályos: XII.04.-től 2 Módosította: 11/2003. (IV.11.) rendelet 3. Hatályos: IV.11-től

8 8 (3) A polgármester a képviselő-testület döntései szerint, a saját önkormányzati jogkörében irányítja a Körjegyzőséget. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a körjegyző és önkormányzati intézményvezetők tekintetében. (4) A polgármester feladatait, hatáskörét törvény, vagy ennek felhatalmazása alapján kormányrendelet határozza meg. (5) A polgármester feladatai a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a képviselő-testülettel, illetve annak szerveivel kapcsolatban, a testület által kitűzött célokkal összhangban különösen a következők: a.) biztosítja a képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését, b.) a képviselő-testület tevékenységéről évente tájékoztatja a képviselő-testülettel együttműködő szervek vezetőit, c.) a települési képviselők munkáját, d.) meghatározza a körjegyző feladatait a képviselő-testület működésével összefüggésben, e.) kapcsolatot tart a település társadalmi és civil szervezeteivel és azok vezetőivel f.) elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közreműködését, g.) rendszeres időközönként hetente egy alkalommal fogadóórát tart. (6) A polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületi döntés ismételt tárgyalását ugyanazon ügyben egy alkalommal ha megítélése szerint a döntés sérti az önkormányzat érdekeit. A kezdeményezést, az ülést követő három napon belül nyújthatja be és a Képviselő-testület a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt. (7) A polgármester szakértő(-k) bevonásával és a közbeszerzési szabályok betartása mellett előkészíti és bonyolítja a max. 5 millió Ft összeghatárt meg nem haladó beruházásokat. (8) A polgármester dönt az 1 éven belüli átmeneti jellegű un. működési hitel felvételéről. Az alpolgármester 27. (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai sorából, titkos szavazással alpolgármestert választ. (2) Az alpolgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el. Feladatai ellátásáról a polgármesternek beszámolni köteles. A körjegyző 28. A képviselő-testület, Halmaj és Kiskinizs Községi önkormányzatok Képviselő-testületeivel együttes ülésen közösen meghirdetett pályázat útján jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő körjegyzőt nevez ki határozatlan időre. A kinevezéshez a körjegyzőséghez tartozó települések képviselő-testülete mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges. 29. (1) A körjegyző feladatai az Ötv (1)-(2), valamint 40.. (2)-(5) bekezdésében foglaltakon túlmenően: a.) a polgármester útmutatásával előkészíti a képviselő-testület, valamint a bizottság elé kerülő előterjesztéseket, állást foglal ezek törvényessége tekintetében, b.) rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek, bizottságnak az önkormányzat munkáját érintő jogszabályi változásokról, c.) véleményt nyilvánít (állást foglal) a polgármester, az alpolgármester és a bizottság elnökének kérésére jogértelmezése kérdésekben, d.) amelyek tevékenységi köre az önkormányzati ügyintézéssel összefügg, e.) felelős az ügyvitel szakszerűségéért, egyszerűsítéséért, korszerűsítéséért. (2) A körjegyző Halmaj településen munkanapokon minden szerdán 8-12 óráig, míg Kiskinizsen minden második hét keddjén 8-12 óráig ügyfélfogadást tart.

9 9 VI. A KÖRJEGYZŐSÉG 30. (1) A képviselő-testület Halmaj és Kiskinizs Községi Önkormányzatok képviselő-testületeivel közösen egységes hivatalt hoz létre Körjegyzőség elnevezéssel az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. (2) A körjegyzőség hivatalát, a Körjegyzőséget létrehozó települések polgármestereinek együttes irányításával a körjegyző vezeti. 31. A Körjegyzőség létszámát, belső szervezeti felépítését, működésének részletes szabályait, a körjegyzőséget létrehozó önkormányzatok közötti megállapodás határozza meg. VII. TÁRSULÁSOK, -HATÓSÁGI IGAZGATÁSI TÁRSULÁS 32. (1) A képviselő-testületek megállapodással egyes államigazgatási hatósági ügyfajták szakszerű intézésére hatósági igazgatási társulást hozhatnak létre. (Ötv (1)) (2) A képviselő-testület olyan hatósági igazgatási társulásban vesz részt, amelyben a társulás előkészíti a döntéseket, de a határozatot a jegyző helyben maga adja ki. (3) A társulásban végezett ügyintézés tapasztalatairól rendszeresen két évenként tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Az előterjesztést a jegyző készíti el. 33. (1) Halmaj, Kiskinizs önkormányzatok együttes tulajdont képező Halmaj településen lévő általános iskola 1-8 osztályát, óvodát, konyhát, tehergépjárművet, háziorvosi és védőnői szolgálatot együttesen működtetik és tartják fenn. (2) A közösen fenntartott és működtetett intézmények, valamint a körjegyzőséget érintő ügyeket, elsősorban az éves költségvetést és a gazdálkodás végrehajtása tárgyában együttes ülésen hozzák meg döntésüket. (3) Egyéb kérdések a Halmaj és Kiskinizs községek önkormányzatai által kötött megállapodás tartalmaz. VIII. A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 34. Az önkormányzat folyamatos, együttműködésre törekszik a településen működő Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, igény és lehetőség szerint a jogszabályi keretek között támogatja annak működését. IX. A LAKOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATI FORMÁK Lakossági fórumok 35. (1) A képviselő-testület a lakosság és a társadalmi szervezetek tájékoztatását, helyi ügyekben való részvételét községpolitikai fórum, társadalmi vita és településrészi tanácskozás útján biztosítja.

10 10 (2) A képviselő-testület a lakossági fórumok szervezéséről esetenként dönt. (3) 1 A képviselő- testület a település honlapján fórumot működtet, ahol a választópolgárok véleményt nyílváníthatnak. Közmeghallgatás 36. (1) A képviselő-testület évente egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek. (2) A közmeghallgatás tartásáról a lakosságot legalább öt nappal előbb a helyben szokásos módon értesíteni kell. (3) A közmeghallgatásra a II. fejezet rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. X. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA 37. Az önkormányzat gazdálkodásával, költségvetésével és vagyonával kapcsolatos kérdéseket a képviselő-testület önkormányzati rendeletben szabályozza. XI. A HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 38. A képviselő-testület a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeit, az eljárás rendjét önkormányzati rendeletben szabályozza. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 39. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kivéve a 18.. (4) bekezdés b.) pontja az (információs irodával kapcsolatos rendelkezését), mely július 1-től lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Halmaj Önkormányzat 12/1995. (VI.26.), 24/1996. (XII.30.) rendelete, valamint 13/1998. (XII. 10.) rendelete. (3) Az SZMSZ hatálya kiterjed Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak tagjaira, a Képviselő-testület valamennyi bizottságára, a polgármesterre, alpolgármesterre, körjegyzőre és Körjegyzőségre. 40. Ezt a rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A 11/1999. (VII.09.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 23/1999. (XII.01.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 13/2002 (IX.06.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 18/2002 (XI.05.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 3/2003. (II.10.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 11/2003. (IV.11.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 21/2006. (X.13.) rendelet kihirdetése napján lép életbe, azonban az átruházott hatáskör gyakorlásának kezdete november 1. Ezt az időpontot követően a 23/A. (1.) bekezdésében meghatározott ügyekben a döntést a bizottság hozza meg, függetlenül attól, hogy a kérelem mikor érkezett. A 27/2006. (XII.04.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 7/2007. (IV.13.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 2/2008. (II.01.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Tóth József s.k. polgármester Szántó Lászlóné s.k. körjegyző 1 Módosította: 7/2007. (IV.13.) rendelet Hatályos 2007.IV.13.

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 TARTALOMJEGYZÉK P R E A M B U L U M...4 I. FEJEZET...4 Általános rendelkezések... 4 II. FEJEZET...6 Az önkormányzat feladata és hatásköre... 6 III. FEJEZET...7 A képviselő-testület szervezete, működése...

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 5/2010.(X.10.) sz. rendelettel, a 12/2009. (XI.23.) sz. rendelettel, a

Részletesebben

PREAMBULUM I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

PREAMBULUM I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE../2014. ( XI.22.) önkormányzati rendelete MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Medina Község Önkormányzat Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2007. (IV.18.) számú rendelete. a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról

Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2007. (IV.18.) számú rendelete. a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2007. (IV.18.) számú rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Tarany Község Dél-Somogyban, Nagyatádtól

Részletesebben

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe 1 Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Készült: A porvai képviselő-testület 2013. július 8-ai ülésére Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 13/2013.(X.16.) ör-rel) BEVEZETŐ RÉSZ 1. Mohács

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2015. (II. 14.) ÉS A 3/2015. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 11/2014.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZGYŰLÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben