Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I."

Átírás

1 Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított LXV. tv (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján annak érdekében, hogy a testület a bizottságok és a hivatal, működésükben is megfeleljenek a helyi önkormányzatokról szóló törvényben és más vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következő rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Halmaj Község Önkormányzata (2) Az önkormányzat székhelye: 3842 Halmaj, Kossuth út 1. Telefon: 46/ , és 46/ (1) A helyi Önkormányzatról szóló módosított LXV tv. (a továbbiakban Ötv.) rendelkezéseit, továbbá az önkormányzat és szervei számára megállapított hatásköri, szervezeti és működési szabályokat ebben a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban SZMSZ) foglalt rendelkezésekkel együtt kell alkalmazni. 3. (1) Az Önkormányzat főbb feladatai: a.) gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, b.) önállóan, szabadon, demokratikus módon széleskörű nyilvánosságot biztosítva intézi a település közügyeit, c.) gondoskodik a helyi közhatalom gyakorlásáról, d.) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik -e közösségekkel, e.) saját tulajdonával önállóan rendelkezik, költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. (2) Az Önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: - a településrendezés és településfejlesztés - az épített és természeti környezet védelme - lakásgazdálkodás - vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás - köztemető fenntartása - helyi közutak és közterületek fenntartása - köztisztasági és a településtisztaság biztosítása - gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról - gondoskodás a helyi tűzvédelemről - közművelődési tevékenység és a sport támogatása - nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása - az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése. (3) Az Önkormányzat köteles gondoskodni: - az egészséges ivóvízellátásról - az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről - az egészségügyi és szociális alapellátásról - a közvilágításról - a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról - nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. (4) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai, mint alapvető lakossági ellátás: - helyi vezetékes ivóvízrendszer üzemeltetése - helyi TV stúdió üzemeltetése - közreműködés a foglalkoztatás megoldásában. a.) Az önként vállalt feladat tárgyában az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben a fedezet biztosításával egyidejűleg kell állást foglalni.

2 2 (5) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) önkormányzati rendeletalkotás - az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása - a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás - a helyi népszavazás kiírása - az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása - gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásról szóló beszámoló elfogadásáról - településrendezési terv jóváhagyása - helyi adók megállapítása - hitel felvétele, kivéve az átmeneti jellegű egy éven belüli bérhitelt - önkormányzati vállalkozás alapítása - kötvénykibocsátás, további közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása - önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdek-képviseleti szervhez való csatlakozás - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi együttműködéshez való csatlakozás - intézmény alapítása és önkormányzati vállalkozás alapítása - közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szobor állítás - eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál - felterjesztési jog gyakorlása - állásfoglalás megyei önkormányzat intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti - amit a törvény a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. b.) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 6.) Az Önkormányzat feladatait a Képviselő-testület és szervei: a polgármester, a Képviselő-testület bizottságai és az Önkormányzat hivatala útján látja el. 4. Az önkormányzat jelképeit (címer, zászló), bélyegzője formáját, szövegét és azok használatának, valamint a Képviselő-testület által alapított kitüntetéseket és adományozásuk rendjét külön rendelet szabályozza. II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE 5. (1) Az önkormányzat Képviselő-testület működése során érvényre juttatja a népfelség elvét, a helyi közügyekben demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. (2) A képviselő-testület tagjainak száma 11 fő, amelyből 10 fő képviselő és a polgármester. A képviselők névsorát az 1.sz. melléklet tartalmazza. 6. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal tart rendes ülést. (2) A képviselő-testület a rendes üléseken túl rendkívüli ülést is tarthat. A rendkívüli ülést össze kell hívni a polgármester és a képviselők egynegyedének az indítványára, mely minimum 4 fő. (3) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt indoklással, írásban, az ülés napirendjének helyének és idejének megjelölésével a tervezett ülést megelőzően legalább 3 munkanappal a polgármesternél kell előterjeszteni a sürgősség okának közlésével.

3 3 Az ülés összehívása 7. (1) A képviselő-testület ülését a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze. A polgármester és alpolgármester tartós akadályoztatása esetén Slyízs István képviselő hívja össze és vezeti az ülést. (2) A rendes ülésre szóló meghívót és az abban szereplő napirendi pontokra tett javaslat előterjesztését, a Képviselő-testület ülésének napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót az ülést megelőzően legalább 24 órával előbb kell kézbesíteni. 1 Katasztrófa esetén a képviselő-testületi ülés azonnali időpontra összehívható. 2 Halaszthatatlan esetben a rendkívüli ülés telefonon is összehívható. (3) A képviselő-testület üléseire meg kell hívni - a település képviselőit - a körjegyzőt (akadályoztatása esetén a megbízottját), - a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét, - akiket a polgármester a napirendre való tekintettel indokoltnak tart. (4) A testület ülésének időpontjáról, helyéről a megtárgyalandó napirendi pontokról az ülést megelőzően a község lakosságát a helyben szokásos módon (hangos híradó, Kábel TV) tájékoztatni kell. 8. (1) A képviselő-testület ülése nyilvános. (2) A képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásban nem egyezik bele; továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor. (3) Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sértene. (4) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a körjegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja mely esetben kötelezhető az érintett meghívása. 9. (1) A nyilvános ülésen a választópolgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet. Ha a hallgatóság az ülést zavarja, az ülés vezetője a teremből kiutasíthatja. (2) A hallgatóként megjelent állampolgároknak esetenként 3 perc felszólalási jogot adhat az ülés levezető elnöke. Az ülés vezetése 10. (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettőjük akadályoztatása esetén Slyízs István képviselő vezeti. (2) A képviselő-testület ülésének megnyitásakor a polgármester a jelenléti ív alapján számszerűen megállapítja a határozatképességet. 11. (1) Az ülésen a polgármester minden előterjesztés felett a tájékoztatók kivételével vitát nyit. Előtte az előterjesztő vagy a polgármester rövid, - legfeljebb 8 perces kiegészítést tehet. (2) 3 A hozzászólások időtartama napirendi pontonként, esetenként és személyenként legfeljebb 2x3 perc lehet. (3) Az előterjesztés feletti vita lezárását követően az előterjesztő válaszol az elhangzott észrevételekre, javaslatokra. (4) Az észrevételekre adott válasz után a polgármester összefoglalja a vitát, az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosításokat és azt szavazásra bocsátja. 1 Kiegészítette: 11/2003. (IV.11.) rendelet 1. Hatályos: IV. 11-től 2 Módosította: 7/2007.(IV.13.) rendelet Hatályos 2007.IV Módosította: 7/2007. (IV.13.) rendelet Hatályos IV.13.

4 4 12. A polgármester köteles biztosítani a képviselő-testület működésének rendjét. Ennek keretében: - figyelmezteti azt a hozzá szólót, aki eltér a tárgyalt napirendtől és a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezést használ, - ismételt és eredménytelen figyelmeztetés esetén a szót megvonhatja, - rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testületi ülés rendjét zavaró magatartást tanúsít. 13. Amennyiben a Képviselő-testület ülésén az előterjesztett napirendi pontok tárgyalása rendkívül elhúzódik, úgy a polgármester a testület bármely tagjának javaslatára az ülést elnapolhatja. Az elnapolásról és a folytatólagos ülés időpontjáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz. Határozathozatal 14. (1) A képviselő-testület a döntéseit általában nyílt szavazással hozza, amely elsősorban kézfelemeléssel történik. (2) A képviselő-testület esetenként, egyszerű szótöbbséggel dönthet név szerinti szavazás elrendeléséről. A név szerinti szavazás során a körjegyző névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ írásban rögzíti (igen, nem, tartózkodás). A szavazás végén minden képviselő aláírásával hitelesíti a nyilatkozatát. (3) Nyílt szavazás eredményét az ülés vezetője állapítja meg. A szavazatok téves összeszámlálása esetén elrendelheti a szavazás megismétlését. (4) Ha a nyílt szavazás során szavazategyenlőség áll elő, az ülés vezetője még ugyanazon ülésnapon elrendelheti a szavazás megismétlését. Ismételt szavazategyenlőség esetén a témát a következő ülés napirendjére kell tűzni. (5) Ha a szavazásra bocsátott kérdés a tartózkodók magas száma miatt nem kapja meg a többségi igent, érvényes döntés nem született. Ebben az esetben a szavazás megismételhető vagy az adott téma tovább tárgyalható. 15. (1) A képviselő-testület indítvány alapján esetenként dönt a titkos szavazásról. (2) Titkos szavazást kell tartani - választás - kinevezés - felmentés - vezetői megbízás adása illetőleg visszavonása - fegyelmi eljárás megindítása - fegyelmi büntetés kiszabása. (3) Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást a képviselő-testület következő ülésén lehet megismételni. Újabb szavazategyenlősség esetén a szavazás azonnal megismételhető. 16. (1) A képviselő-testület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntéshozatalhoz a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség). (2) Minősített szótöbbség szükséges a döntéshozatalhoz - rendeletalkotásnál, - a testület szervezetének kialakításánál és működésének meghatározásánál, továbbá a törvény hatáskörében utalt választás, kinevezés, megbízás és egyéb személyi kérdésekben való döntésnél, - önkormányzati társulás létrehozásánál, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozásnál, - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, - intézményalapításnál,

5 5 - törzsvagyon elidegenítése, megterhelése, hasznosításának módja, valamint vagyon jellegű jogok szerzése, illetve anyagi kihatással járó kötelezettségek vállalása esetén, - a testület hatáskörének átruházásánál - kitüntetések adományozásánál - települési képviselő döntéshozatalból való kizárásnál, - az önként vállalt önkormányzati közfeladatokról való döntéshez, - az Ötv (4) bek. b.) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez, - az Ötv. 33/B.. (1) bekezdésében meghatározott esetben, - az Ötv (3) bekezdésben meghatározott esetben. (3) A minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint felének igen szavazata szükséges (minősített többség). 17. (1) A képviselő-testület döntéseit önkormányzati rendelet vagy határozat formájában hozza meg, illetve hirdeti ki. (2) Az önkormányzati rendeleteket és határozatokat, az előírásoknak megfelelően sorszámmal, dátummal és jelöléssel kell ellátni. (3) A rendelettervezet szakszerű előkészítéséről a körjegyző gondoskodik. (4) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a körjegyző írja alá. A kihirdetés helyben szokásos módja a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés. A kihirdetés napja azonos a kifüggesztés időpontjával. A kihirdetett rendelet a községi Könyvtárban is megtekinthető. A Kábel Tv műsorán keresztül tájékoztatni kell a lakosságot, hogy az önkormányzat rendeletet alkotott és az megtekinthető a hivatal hirdetőtábláján. (5) A rendeletek kihirdetéséről, egyes határozatok érdekeltek részére történő átvétel szerinti eljuttatásról, a rendeletek és határozatok nyilvántartásáról, folyamatos karbantartásról a körjegyző gondoskodik. Jegyzőkönyv 18. (1) 1 A testületi ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a felszólalók nevét és mondandójuk lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntést. (2) A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni, amelyért a körjegyző a felelős. A (3) jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a Könyvtárnak. 2 Az ülésről magnófelvétel is készül, amelyet egy évig meg kell őrizni. A hangfelvétel a jegyzőkönyv készítését segíti. Zárt ülésen tilos egyéni magnó vagy videó felvétel készítése. (4) a.) 3 A testületi ülések jegyzőkönyvei a lakosság által a zárt ülési jegyzőkönyvek kivételével a Körjegyzőségen, a Községi Könyvtárban ügyfélfogadási időben, valamint Halmaj község honlapján megtekinthető. b.) A nyilvános ülések jegyzőkönyvét számítógépes adathordozón az információs irodában és a körjegyzőségen is tárolni kell. A jegyzőkönyvekről számítógépes adathordozóra térítés ellenében másolat készíthető. (5) A jegyzőkönyvről zárt ülésről készített jegyzőkönyvet kivéve másolat költségtérítés mellett adható ki. (fénymásolat, magnófelvétel és számítógépes adathordozó). (6) A jegyzőkönyv határidőre történő elkészítéséért, kezeléséért, beköttetéséért és rendeltetési helyre való eljuttatásáért a körjegyző felelős. 19. (1) A képviselő-testület más önkormányzat (-ok) képviselő-testületével (testületeivel) az önkormányzatokat közösen érintő kérdésben szükség szerint együttes ülést tart. (2) A képviselő-testületek együttesen megtartott ülését eltérő megállapodás hiányában annak a településnek a polgármestere vezeti, ahol az együttes ülés megtartásra kerül. (3) Az együttes ülésekkel kapcsolatban itt nem szabályozott kérdésekben a II. fejezet korábbi rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 1 Módosította: 11/2003. (IV.11.) rendelet 2. Hatályos: IV.11-től 2 Módosította: 3/2003. (II.10.) rendelet 1. Hatályos: II.10-től 3 Módosította: 7/2007. (IV.13.) rendelet Hatályos 2007.IV.13.

6 6 III. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 20. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit. Részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselő az alakuló ülésen illetve a megválasztását követő ülésen a 32.. szerint esküt tesz. 21. (1) A Képviselő a testületi ülésen a polgármestertől, alpolgármestertől, körjegyzőtől, intézményvezetőktől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. (2) A képviselőt a polgármester, alpolgármester, körjegyző és az intézményvezetők, előre egyeztetett időpontban kötelesek fogadni, és az általa előadott ügyben érdemi választ adni. (3) A képviselő közfunkciójával összefüggő tevékenységéhez igényelheti a szükséges tájékoztatást és adminisztratív segítséget a Körjegyző útján a Hivataltól. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a Körjegyzőség intézkedését, amelyre 15 napon belül érdemi választ kell adni. (4) A képviselő a polgármester megbízása alapján képviselheti az önkormányzatot. (5) A Képviselő köteles részt venni a testület munkájába és elvégezni a polgármester által kapott feladatot. (6) 1 A Képviselő amennyiben a testület ülésén nem tud megjelenni, vagy egyéb megbízásban akadályoztatva van, ezt köteles bejelenteni írásban. (7) A képviselő köteles a tevékenysége során tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni. 22. (1) A képviselőt megilleti az interpelláció joga. Az interpelláció írásban történhet. Interpellációt a képviselő-testületi ülés előtt legalább 3 munkanappal kell benyújtani a polgármesterhez. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a testület dönt. (2) Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott választ nem fogadja el, a polgármester további vizsgálatra kiadja az illetékes ügyintézőnek. IV. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 23. (1) 2 A képviselő-testület ügyrendi bizottságot hoz létre. (2) 3, 4 A bizottság feladata: a polgármesteri juttatással kapcsolatos kérdések előkészítésére, a képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálása, valamint a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, kezelése, és az ezzel összefüggő feladatok ellátása. Tagjai: Frankó Zoltán bizottsági elnök Erdős Sándor Makranczi Zoltán (3) A képviselő-testület egy-egy feladat végrehajtására céljelleggel ideiglenes bizottságot hozhat létre. 5 23/A. (1) A képviselő-testület szociális bizottságot hoz létre. A bizottság feladata: átmeneti segélyek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és ápolási díj megállapítása és megszüntetése, illetve az ezekben az ügyekben szükséges döntések meghozatala. 1 Módosította: 7/2007. (IV.13.9 rendelet Hatályos 2007.IV Módosította: 13/2002. (IX.06) rendfelet 1. Hatályos: X.20-tól 3 Módosította: 21/2006. (X.13.) rendelet 1. Hatályos: X.13.-tól 4 Módosította: 2/2008. (II.01.) rendelet Hatályos 2008.II Beiktatta: 21/2006. (X.13.) rendelet 1. Hatályos: X.13.-tól, azonban az átruházott hatáskör gyakorlásának kezdete november 1.

7 7 (2) A bizottság tagjainak névsora: Boldizsárné Volcsányi Mária bizottság elnöke Dr. Lipusz Lóránt Palásti László Szobota Jánosné Liptákné Laczkó Katalin Réthyné Ádám Viktória Horváth Elemér A bizottságok működése 23/B. (1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A képviselő-testület hivatalának köztisztviselője nem lehet tagja bizottságnak [Ötv. 24 (1) bek.] (2) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. [Ötv. 23. (3) bek.] (3) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le, -távollétében elnök helyettes. (4) Bármely képviselő javaslatot tehet bizottságának valamely témakör megtárgyalására. A bizottságelnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, melyekre köteles meghívni az indítványozó képviselőt. (5) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a bizottság elnöke dönt. (6) A bizottság ülése nyilvános, zárt ülést a testületre vonatkozó szabályok szerint tarthat. A bizottság döntéseiről annak elnöke adhat tájékoztatást. (7) A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott szolgálati titkot és személyes adatot megőrizni. (8) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint a kisebbségi véleményeket tartalmazza. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és az ülésen kijelölt egy tagja írja alá. (9) A bizottság a tevékenységről évenként beszámol a képviselő-testületnek. (10) Az Ökjt. 9. (2) bek. Értelmében a polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést az Ügyrendi Bizottságnak adja át. (11) A évi CII. Tv. 5. (3) bek. értelmében a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi Bizottság tartja nyílván és kezeli. V. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETE A polgármester, alpolgármester, körjegyző A polgármester 24. (1) A polgármester tisztségét főállásban látja el. (2) A polgármester a határozatképesség, döntéshozatal és a működés szempontjából tagja a képviselőtestületnek, illetményét (annak emelését) az 2 ügyrendi bizottság javaslatára a képviselő-testület állapítja meg. 25. A polgármester a képviselő-testület képviselője, aki a képviseleti jog ellátásával az alpolgármestert is megbízhatja. 26. (1) A polgármester az önkormányzati és államigazgatási feladatait, hatásköreit a Körjegyzőség hivatalának közreműködésével látja el. (2) A Körjegyzőségbe társult Kiskinizs Község polgármesterével együttesen a körjegyző útján irányítja a körjegyzőség hivatalát. 1 Beiktatta: 27/2006. (XII.04.) rendelet 1. Hatályos: XII.04.-től 2 Módosította: 11/2003. (IV.11.) rendelet 3. Hatályos: IV.11-től

8 8 (3) A polgármester a képviselő-testület döntései szerint, a saját önkormányzati jogkörében irányítja a Körjegyzőséget. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a körjegyző és önkormányzati intézményvezetők tekintetében. (4) A polgármester feladatait, hatáskörét törvény, vagy ennek felhatalmazása alapján kormányrendelet határozza meg. (5) A polgármester feladatai a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a képviselő-testülettel, illetve annak szerveivel kapcsolatban, a testület által kitűzött célokkal összhangban különösen a következők: a.) biztosítja a képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését, b.) a képviselő-testület tevékenységéről évente tájékoztatja a képviselő-testülettel együttműködő szervek vezetőit, c.) a települési képviselők munkáját, d.) meghatározza a körjegyző feladatait a képviselő-testület működésével összefüggésben, e.) kapcsolatot tart a település társadalmi és civil szervezeteivel és azok vezetőivel f.) elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közreműködését, g.) rendszeres időközönként hetente egy alkalommal fogadóórát tart. (6) A polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületi döntés ismételt tárgyalását ugyanazon ügyben egy alkalommal ha megítélése szerint a döntés sérti az önkormányzat érdekeit. A kezdeményezést, az ülést követő három napon belül nyújthatja be és a Képviselő-testület a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt. (7) A polgármester szakértő(-k) bevonásával és a közbeszerzési szabályok betartása mellett előkészíti és bonyolítja a max. 5 millió Ft összeghatárt meg nem haladó beruházásokat. (8) A polgármester dönt az 1 éven belüli átmeneti jellegű un. működési hitel felvételéről. Az alpolgármester 27. (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai sorából, titkos szavazással alpolgármestert választ. (2) Az alpolgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el. Feladatai ellátásáról a polgármesternek beszámolni köteles. A körjegyző 28. A képviselő-testület, Halmaj és Kiskinizs Községi önkormányzatok Képviselő-testületeivel együttes ülésen közösen meghirdetett pályázat útján jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő körjegyzőt nevez ki határozatlan időre. A kinevezéshez a körjegyzőséghez tartozó települések képviselő-testülete mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges. 29. (1) A körjegyző feladatai az Ötv (1)-(2), valamint 40.. (2)-(5) bekezdésében foglaltakon túlmenően: a.) a polgármester útmutatásával előkészíti a képviselő-testület, valamint a bizottság elé kerülő előterjesztéseket, állást foglal ezek törvényessége tekintetében, b.) rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek, bizottságnak az önkormányzat munkáját érintő jogszabályi változásokról, c.) véleményt nyilvánít (állást foglal) a polgármester, az alpolgármester és a bizottság elnökének kérésére jogértelmezése kérdésekben, d.) amelyek tevékenységi köre az önkormányzati ügyintézéssel összefügg, e.) felelős az ügyvitel szakszerűségéért, egyszerűsítéséért, korszerűsítéséért. (2) A körjegyző Halmaj településen munkanapokon minden szerdán 8-12 óráig, míg Kiskinizsen minden második hét keddjén 8-12 óráig ügyfélfogadást tart.

9 9 VI. A KÖRJEGYZŐSÉG 30. (1) A képviselő-testület Halmaj és Kiskinizs Községi Önkormányzatok képviselő-testületeivel közösen egységes hivatalt hoz létre Körjegyzőség elnevezéssel az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. (2) A körjegyzőség hivatalát, a Körjegyzőséget létrehozó települések polgármestereinek együttes irányításával a körjegyző vezeti. 31. A Körjegyzőség létszámát, belső szervezeti felépítését, működésének részletes szabályait, a körjegyzőséget létrehozó önkormányzatok közötti megállapodás határozza meg. VII. TÁRSULÁSOK, -HATÓSÁGI IGAZGATÁSI TÁRSULÁS 32. (1) A képviselő-testületek megállapodással egyes államigazgatási hatósági ügyfajták szakszerű intézésére hatósági igazgatási társulást hozhatnak létre. (Ötv (1)) (2) A képviselő-testület olyan hatósági igazgatási társulásban vesz részt, amelyben a társulás előkészíti a döntéseket, de a határozatot a jegyző helyben maga adja ki. (3) A társulásban végezett ügyintézés tapasztalatairól rendszeresen két évenként tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Az előterjesztést a jegyző készíti el. 33. (1) Halmaj, Kiskinizs önkormányzatok együttes tulajdont képező Halmaj településen lévő általános iskola 1-8 osztályát, óvodát, konyhát, tehergépjárművet, háziorvosi és védőnői szolgálatot együttesen működtetik és tartják fenn. (2) A közösen fenntartott és működtetett intézmények, valamint a körjegyzőséget érintő ügyeket, elsősorban az éves költségvetést és a gazdálkodás végrehajtása tárgyában együttes ülésen hozzák meg döntésüket. (3) Egyéb kérdések a Halmaj és Kiskinizs községek önkormányzatai által kötött megállapodás tartalmaz. VIII. A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 34. Az önkormányzat folyamatos, együttműködésre törekszik a településen működő Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, igény és lehetőség szerint a jogszabályi keretek között támogatja annak működését. IX. A LAKOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATI FORMÁK Lakossági fórumok 35. (1) A képviselő-testület a lakosság és a társadalmi szervezetek tájékoztatását, helyi ügyekben való részvételét községpolitikai fórum, társadalmi vita és településrészi tanácskozás útján biztosítja.

10 10 (2) A képviselő-testület a lakossági fórumok szervezéséről esetenként dönt. (3) 1 A képviselő- testület a település honlapján fórumot működtet, ahol a választópolgárok véleményt nyílváníthatnak. Közmeghallgatás 36. (1) A képviselő-testület évente egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek. (2) A közmeghallgatás tartásáról a lakosságot legalább öt nappal előbb a helyben szokásos módon értesíteni kell. (3) A közmeghallgatásra a II. fejezet rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. X. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA 37. Az önkormányzat gazdálkodásával, költségvetésével és vagyonával kapcsolatos kérdéseket a képviselő-testület önkormányzati rendeletben szabályozza. XI. A HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 38. A képviselő-testület a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeit, az eljárás rendjét önkormányzati rendeletben szabályozza. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 39. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kivéve a 18.. (4) bekezdés b.) pontja az (információs irodával kapcsolatos rendelkezését), mely július 1-től lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Halmaj Önkormányzat 12/1995. (VI.26.), 24/1996. (XII.30.) rendelete, valamint 13/1998. (XII. 10.) rendelete. (3) Az SZMSZ hatálya kiterjed Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak tagjaira, a Képviselő-testület valamennyi bizottságára, a polgármesterre, alpolgármesterre, körjegyzőre és Körjegyzőségre. 40. Ezt a rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A 11/1999. (VII.09.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 23/1999. (XII.01.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 13/2002 (IX.06.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 18/2002 (XI.05.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 3/2003. (II.10.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 11/2003. (IV.11.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 21/2006. (X.13.) rendelet kihirdetése napján lép életbe, azonban az átruházott hatáskör gyakorlásának kezdete november 1. Ezt az időpontot követően a 23/A. (1.) bekezdésében meghatározott ügyekben a döntést a bizottság hozza meg, függetlenül attól, hogy a kérelem mikor érkezett. A 27/2006. (XII.04.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 7/2007. (IV.13.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 2/2008. (II.01.) rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Tóth József s.k. polgármester Szántó Lászlóné s.k. körjegyző 1 Módosította: 7/2007. (IV.13.) rendelet Hatályos 2007.IV.13.

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2010. (X. 28.) rendelete A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat megnevezése:

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE Kerecseny Község Képviselő-testületének a 8/2002./X.30./, a 8/1999./V.4./ számú rendeletekkel módosított 7/1995./VI.26./ sz. rendelete / egységes szerkezetben/ a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL Az

Részletesebben

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11.

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11. Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 2015. november 11. 1 Helyi önkormányzatok (3197) Települési önkormányzatok (3178) Területi önkormányzatok (20) Községek (2809) Városok (346) (ebből járásszékhely

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Megállapodás. I. Általános rendelkezések

Megállapodás. I. Általános rendelkezések Megállapodás Körjegyzőség létrehozásáról és fenntartásáról amely létrejött egyrészről Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviselő: Nagy György polgármester - (2822. Szomor, Vörörsmarty

Részletesebben

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a.)

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a polgármester Előzmények: - Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete I. A téma ismertetése:

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzatát

Szervezeti és működési szabályzatát A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér (a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontja alapján az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatát

Részletesebben

Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához

Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához 2011. évi CLXXXIX. tv. 2013. február 20. (Mötv.) 1 Mötv. 53. (1) bekezdése Magyarország helyi önkormányzatiról

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő évi felülvizsgálat eredményei

A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő évi felülvizsgálat eredményei A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő 2007. évi felülvizsgálat eredményei A helyi önkormányzatok SzMSz-eit tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára az Önkormányzati

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (VIII.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1998.(XII.18.) r e n d e l e t e az ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1998.(XII.18.) r e n d e l e t e az ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1998.(XII.18.) r e n d e l e t e az ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 7/2000.(VI.28.),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT... 4 Általános rendelkezések... 4 Az önkormányzat... 4 Az önkormányzat jelképei, az

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

NÉMETBÁNYA NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉMETBÁNYA NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NÉMETBÁNYA NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

2/2003. (I. 31.) számú rendelete *

2/2003. (I. 31.) számú rendelete * 2/2003. (I. 31.) számú rendelete * A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel szóló 38/2002. (XI.7.)

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Képviselő-testületétől 94/2012.(XII. 03.) számú Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2015. április 21-i ülésére ÜB 1. Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról - módosítással egységes szerkezetben Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2007. (IV.1.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata képviselő-testületének _/2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Az Alkotmány 44/A. (1). bekezdés e) pontjában és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum * A Magyar Köztársaság

Részletesebben

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS [Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről, Ják község Önkormányzata (9798 Ják, Kossuth L. u. 14. sz. képviseli Szemes

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: KEOP-2015-5.7.0. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) Az önkormányzat megnevezése: Fürged Község Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat)

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) Az önkormányzat megnevezése: Fürged Község Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat) Fürged Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 2.) RENDELETE az azt módosító 10/2007. (VII. 9. ), a 14/2007.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003./III.15./ számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003./III.15./ számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003./III.15./ számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva a: 4/2004.(III.02.), 11/2005.(IV.10.),

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

MCKÖ határozat A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

MCKÖ határozat A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 64/2006. (XI.15.) MCKÖ hat. melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAKÓI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MCKÖ határozat A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, a módosítás miatti bélyegzőcsere költségeinek biztosítása

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, a módosítás miatti bélyegzőcsere költségeinek biztosítása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Iktatószám: 1/408-1/2015/I. Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, a módosítás miatti bélyegzőcsere költségeinek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: I 342007. Előadó: dr. Kiss Gyula Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz.: Postacím: 560 Pf lj2. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben