Érkezett : 2014 DEС O 2. MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. B/2267. szám ú. Előadó : Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r. Budapest, december.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érkezett : 2014 DEС O 2. MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. B/2267. szám ú. Előadó : Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r. Budapest, 2014. december."

Átírás

1 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZAW ~' ~Ix LJ ti YIt/АТАLА Érkezett : 2014 DEС O 2. B/2267. szám ú jelenté s а kis- és középvállalkozások évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszerér ől, а vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint akis- és középvállalkozáso k részére nyújtott állami támogatások eredményeir ől Előadó : Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r Budapest, december

2 Та rtаlот 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés Módszertani megjegyzések Összefoglaló adatok Vállalkozások száma és összetétele Regisztrált vállalkozások Működ ő vállalkozások Gazdálkodási formák x Vállalkozások alakulása- túlélési képesség Ágazati jellemző : Területi jellemző Gazdasági szerepük Foglalkoztatásban betöltött szerepük Arbevétel Bruttó hozzáadott érték Eхport Innováció Akis- és középvállalkozások gazdálkodási feltételrendszere és а vállalkozásfejlesztés érdekében tett intézkedések Makrogazdasági környezet Kis- és középvállalkozás-politika Az EI kis- és középvállalkozás-рolitikája А kis- és középvállalkozás-fejlesztési politika Magyarországon А jogszabályi környezet változása Vállalkozások alapítása, engedélyezési eljárások А vállalkozások m űködésének feltételei, környezete Vállalkozások megszűnése, jogérvényesítés Vállalkozásokat érintő hatósági eljárások egyszer űsítése А Közbeszerzési Törvény kkv-kat érintő változásai А kis- és középvállalkozások részére nyújto tt állami támogatások, hitelek, részesedésük а tőkeprogramokból és közbeszerzésb ől А mikro-, kis- és középvállalkozásokat segítő állami támogatások eredményei Az európai uniós források felhasználása években Költségvetési források terhére nyújtott támogatások Állami kezesség- és garanciavállalás, viszontgarancia-vállalás és kezesi helytállás mellett működ ő szervezetek hozzájárulása а kkv-szektor forrásaihoz А kis- és középvállalkozások hitelfmanszírozása Folyósított hitelek Hitelállomány Támogatott kkv hitelek Összegzés а hitelfinanszírozásról А kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának segítése t őkeprogramokon keresztül А kis- és középvállalkozások részesedése а közbeszerzésekb ől El őretekintés : és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája Me11ék1etek 6 8 2

3 I. Bevezetés А kis- és középvállalkozásokról, fejl ődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 10. -a szerint а mikro-, kis- és középvállalkozásokkal (továbbiakban : kkv) kapcsolatos állami feladatokat а gazdaságpolitikáért felelős miniszter hangolja össze. А törvény 12. -a értelmében а Kormány kétévente az Országgyűlés elé terjeszti а miniszter által kidolgozott kis- é s középvállalkozások helyzetét, gazdálkodási feltételrendszerét tartalmazó jelentést (a továbbiakban : jelentés). А jelentés elkészítéséhez, ugyancsak а hivatkozott törvény értelmében az elkülönített állami pénzalap és а központi költségvetésben meghatároz ott célelőirányzat kezelője, а Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (2013. október 1461 а Magyar Nemzeti Bank) 1 elnöke, valamint а Közbeszerzések Tanácsának elnöke minden év június 30-áig - az el őző év adatai alapján -összesített adatokat szolgáltat а nemzetgazdasági miniszter részére а kkv-k részesedésérő l а támogatásokból, а vállalkozói hitelekből, valamint а közbeszerzésekből. Ezen kívül а Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) elnöke, az állami adóhatóság minden év szeptember 30-áig - az el őző év adatai alapján -adatot szolgáltat а miniszter részére а kkv szektor helyzetéről és gazdálkodásáról. Ez a jelentés а fenti törvényi el őírásnak megfelel ően а hazai mikro-, kis- és középvállalkozói szektor és évi helyzetét, а fejlesztésük érdekében az elmúlt két évben tett kormányzati intézkedéseket mutatja be. А vizsgált éveket követő év október-november hónapjában összeállítot jelentés tekintettel arra, hogy az utolsó adatok beérkezési határideje а vizsgált éveket követ ő szeptember 30. а rendelkezésre álló legaktuálisabb hivatalos adatokat tartalmя 77a. А Kkvt. négy szempont alapján definiálta а kkv fogalmát. Ez а négy szempont а vállalkozások alkalmazottainak száma, árbevételének, illetve mérlegf őösszegének nagysága, valamint tulajdonos i önállósága. А hatályos törvényi szabályozás szerint kis- és közepes vállalkozásnak а következ ő kritériumokat teljesítő vállalkozások számítanak : Kis- és középvállalkozásnak minősül az а vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelel ő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelel ő forintösszeg. А kis- és középvállalkozás kategórián belül kisvállalkozásnak min ősül az а vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott i létszáma 50 főnél kevesebb, é s b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelel ő forintösszeg. А kis- és középvállalkozás kategórián belül mik rovállalkozásnak minősül az а vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb é s b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Nem min ősül kis- és középvállalkozásnak az а vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön, vagy együttesen meghaladja а 25%-ot. Е törvényi me'határozas szerintа Íelentés további részében, ha kis- és középvállalkozásokat (kkvkat) említünk, ott értelemszerűenа mikro-, kis- és középvállalkozásokról van szó. А jelentés а kkv-k helyzetét а beérkező adatok alapján vizsgálja, célja els ősorban az adatszolgáltatás, amely а felhasználó számára lehetővé teszi а későbbi mélyebb helyzetelemzést. ' A évi CXLIII. törvény 89., -a alapján 3

4 Magyarország gazdasági fejl ődésének а kulcsa, hogy а kis- és középvállalkozások képesek legyenek az egyes növekedési lépcsők átlépésére. Az Európai Unió más tagállamaival összehasonlítva hazánkban van az egyik legnagyobb növekedési lehetőség а szektor teljesítményében. А kis- és közepes vállalkozások növekedésén múlik а magyar társadalom széles rétegeinek megélhetése és jóléte, ezért а kkv-k tevékenységének és környezetének mélyreható elemzése mind а tudományo s szféra, mind а kormányzati döntéshozók számára kiemelt fontosságú. А változások folyamatos nyomon követésével és tanulmányozásával feltárhatók а vállalkozók helyzetére hatást gyakorl ó tényezők, s így válnak megismerhetővé és befolyásolhatóvá а szektor jövőbeni versenyesélyei. А kkv-k rendkívül fontos szerepet töltenek be а magyar gazdaságban, hiszen а m űködő vállalkozáso k túlnyomó többsége е szektorhoz tartozik, arányuk а gazdaságban magasabb az uniós átlagnál ben mintegy 629 ezer vállalkozás m űködött Magyarországon, ezek 99,9 %-a kis- és középvállalkozás. А mikrovállalkozások az összes m űködő vállalkozás 96,2%-át alkották. А vállalkozások száma az ezredfordulót követő id őszakban elsősorban а társas formában bejegyzett szervezetek nagyobb alapítási kedvének köszönhet ően bővült, miközben az egyéni vállalkozáso k száma csökkent. А folyamat ellenére а méretstruktúrában а mikrovállalkozások, azaz а kevesebb mint tíz főt foglalkoztatók dominanciájának növekedése figyelhet ő meg. А kkv-szektor jelentősége а foglalkoztatás tekintetében а leginkább szembetűnő. А 2011-es végleges és а 2012-es el őzetes adatok szerinte а kis- és középvállalkozások а vállalkozói szférába n foglalkoztato ttak 73,5%-ának illetve 73,2%-ának biztosítottak munkát. А szektoron belül а nagyobb szervezetszámból adódóan а mik rová11a1kozások nyújto ttak а legtöbb munkavállaló számára kereseti lehetőséget. А kkv-k а bruttó hozzáadott érték el őállításában nagyobb részt képviselnek, mint а nagyvállalatok, ben а bruttó hozzáadott értéknek több mint felét, 54,9%-át, e 1 55,2%-át állították еlő. А vállalkozói szektor nettó árbevételnek 58%-át, illetve 58,3%-á t realizálták. Több mint egyharmaduk két nemzetgazdasági ágazatban а kereskedelem, gépjárm űjavítás (20,9%), valamint а szakmai, műszaki és tudományos tevékenység ágazat (16,1% ) területén tevékenykedik. 1/1 А kis- és középvállalkozások részesedésének alakulása а teljes vállalkozói szféra teljesítményétez mérte n ( ) 80% -0 I 6 0вf 5ti '! 0 q 40 % 30% 20% 10% 0% Foglalkoztatottak Bruttó Ь zzáadott Árbevétel пagysága aránya érték Forrás : а KSH adatszolgáltatása alapján Nemzetgazdasági Minisztériu m Ehport 2 А KSH által alkalmazott módszertan szerint 2012-re számított előzetes adatok; а más módszertan szerint számított adatok ett ől némileg eltérhetnek. А KSНa tárgyi évben (2013) а tárgyi évet megelőző évre vonatkozóan (2012) előzetes adatokat ad át szeptember 30. után, melye t а tárgyév végén а NAVáltal megküldött tejes kör ű adatokkal korrigál, s így tud végleges adatokat előállítani. 4

5 А vizsgált években erősödött а kkv-k exportértékesítésben betöltött szerepe, részesedésük а ben elért 26,8 %- ról ben 28,1%-ra emelkedett. А legjelentősebb exportágazatna k számító feldolgozóiparban а kkv-k а teljes vállalati árukivitel 18%-át, а kereskedelem, gépjárm űjavítás ágazatban az exportértékesítés 71,4%-át bonyolították 2012-ben. А vizsgált időszakban az Európai Unió konjunktúraciklusának alakulása alapvet ően meghatározta а magyar gazdaság mozgásterét, különösen а gazdaság motorjának számító export teljesítményét. А 2011-es 1,6%-os GDP növekedést követ ően а recesszióba süllyedő uniós piac járult hozzá els ősorban а gazdasági visszaeséshez 2012-ben, amely kihatásaként а kivitel romló dinamikája és а bels ő felhasználás mérsékl ődése lett megfigyelhető. А megváltozott külgazdasági feltételekhez igazodv a а Kormány megkezdte а kkv-k hazai és nemzetközi szerepének erősítését célzó intézkedéseit. А magyar export els ődleges felvev őpiacának számító Európai Unió gazdasági ingadozása, valamint а világgazdasági lassulás idején is dinamikusan növekv ő feltörekv ő piacok pozitív teljesítmény e egyaránt rávilágított а külpiacok diverzifikálásának szükségességére. Az uniós piacon elért erős pozíciók megtartásának els ődlegessége mellett, а hosszú távú keleti nyitás» stratégia keretében Magyarország gazdasági kapcsolatainak szorosabbra fűzésére törekede tt а feltörekvő térségekben. Egyúttal felismerve а regionális gazdasági összefogásban rejlő lehetőségeket, folytatta а szomszédos országokkal való partnerségi viszony elmélyítését. А beszűkült hitellehetőségek ellensúlyozására а Kormány megújított több kkv-finanszírozás i programot. Sor került а Széchenyi Kártya Program kiterjesztésére, melynek köszönhetően egy vállalkozás akár 100 millió Ft támogatott hitelhez is hozzájuthat. Az Új Széchenyi Terv Strukturális Alapokból működtetett pályázatainak további gyorsítása érdekében szeptember elején módosulta Gazdaságfejlesztési Operatív Program évekre szóló akcióterve, melyne k köszönhetően emelkedett а K+F-re és innovációra fordítható keret, lehetővé vált több forrás allokálása а vállalkozások komplex fejlesztésére is. А JEREMIE eljárás alapján nyújtott fejlesztési finanszírozások kihelyezései а 2010 év végi 37,5 milliárd forintról 2012 novemberére közel négyszeresére, 138,8 milliárd forintra n őttek. А Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) és а Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (Mehib) Nemzetgazdasági Minisztérium alá helyezése é s feltőkésítése az export finanszírozásának adott új lendületet. Becslések szerint а Kormány els ő két és fél évében elfogadott adminisztratív terhek csökkentését célzó intézkedéseinek teljes hatásaként jelentős költségcsökkentés következe tt be а hazai vállalkozások körében. А hitelintézetek kkv hitelállománya re 0,8%-ka1 b ővült, ről re 5,4%-ka l n őtt. А vizsgált időszakban а szektor számára folyósított hitelek 10-11%-a állami szerepvállalá s mellett került kihelyezésre. А magyar kockázati- és magánt őke-piac 2011-ben visszanyerte а korábban jellemz ő második helyét а régióbeli befektetések volumenét tekintve, s őt а kilépések értékét nézve első lett а régióban et követően а JEREMIE kockázati tőkeprogram felfutásának köszönhetően а korai szakasz tőkefinanszírozása lett kiemelked ő nemzetközi összehasonlításban. А 2013-bаn kidolgozott Kis- és középvállalkozások féjlesztésének stratégiája cím ű stratégiai tervdokumentum célkitűzéseit а jelentés utolsó fejezete mutatja be. 5

6 2. Helyzetelemzé s 2.I. Módszertant megjegyzések А kkv-k statisztikai IеЬatárolása létszámkategória alapján történik. Ez alapján az fővel működő szervezetek min ősülnek kis- és középvállalkozásnak. А jelentés második, а kkv-k es helyzetét bemutató fejezete а KSН NGM számára nyújtott éves adatszolgáltatására épül, amely - а vonatkozási kör különbözősége miatt - eltér а KSH honlapján és kiadványaiban szereplő számoktól. Az adat-leválogatások а Kkv törvény méretkategóriát és gazdálkodási formát tartalmaz ó meghatározását leképező 5/2009.(1. 16.) Korm. rendelet alapján készültek, mely szerint : Egy vállalkozás csak akko г lehet kkv, ha а gazdálkodási forma kódjának kezd őszámai: 11, 12 vagy 21, illetve gazdálkodási forma szerinti osztályozási kódja (GFO) : 231, 133, 134 vagy 135. Az így leválogatott adatok nem tartalmazzák az (131, 132, 136, 137, 139 GFO kódszámú) egyéb jog i személyiségű cégek és az (22-es GFO kódszámú) egyéb nem jogi személyiség ű cégek adatait. 3 Ugyanakkor а kis- és középvállalkozások vizsgálatánál а Központi Statisztikai Hivatal módszertanának megfelelő en megkülönböztetjük а regisztrált és а működő vállalkozások fogalmát is. А KSH definíciója szerint : А regisztrált vállalkozása megfigyelés időpontjában adószámmal rendelkez ő gazdasági szervezet, beleértve az adott időpontban csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt állókat is. Egy adott évben működőnek tekintünk egy vállalkozást, ha az rendelkezett árbevétellel vagy volt foglalkoztatott] a. А KSH а működő vállalkozások definícióját 2005-ben változtatta meg : egységes európai módszertan szerint jár e1, azzal а céllal, hogy pontosabb eredményeket szolgáltasson, és а tagállamok adatai összehasonlíthatóak legyenek. Ennek megfelel ően csak utólagosan, а benyújtott adóbevallások é s statisztikai adatszolgáltatások feldolgozása után állapítja meg egy szervezetről, hogy adott évben gazdasági aktivitást mutatott-e, vagy sem. 4 Megjegyzend ő továbbá, hogy а bruttó hozzáadott érték (BHÉ) adatok а kkv-k esetében nem vethet ők össze а nemzetgazdasági szinten számított bruttó hazai termék (ОВР) adatokkal, mert а nemzet i számlákban а kkv csoport nem képezi а nemzetgazdaság alszektorát, nincsenek elkülönítve, így erre а körre külön ОВР számítás nem készül А kkv-k szehtorális elhatárolása sem egyértelmű а GDP termelés szempontjából, mert А háztartási szektorban elszámolt egyéni vállalkozók GDP je modellezési technikával készül, azokról а paraméterekről, melyek а kkv csoporthoz sorolásukat befolyásolják, nem minden esetben rendelkezik а KSH információival. А (vállalati szektorba tartozó) kkv kö ггe vonatkozóan egyedi lekérdezés alapján nem határozható meg а hozzáadott érték, hiszen а ВНЁ számításakor а nemzeti számlák európai rendszerének (ЕSA) szabályai alapján számos makroszint ű kiigazítás történik, melyek egyedi szinten nem értelmezhetőek. А nemzeti számla foglalkoztatottsági adatait nem egyedileg, hanem а munkaerő-felmérés adataiból kiindulva, а szükséges koekció becslésével állítja össze а KSH, ezen belül nem rendelkezik létszámkategóriákra vonatkozó adatokkal Ősszefoglaló adatok а mezőgazdasági őstermelő k az ügyvédi irodák, oktatási munkaközösségek végrehajtói irodák, közjegyz ői irodá k ' Ide tartoznak pl. polgárjogi társaságok, művészeti alkotó közösségek társasházak stb. 4 A KSH korábban működő vállalkozásnak azt а vállalkozást tekintette, amely а tárgyévben, vagy az azt megelőző évben adóbevallást nyújtott be, statisztikai adatszolgáltatást telesített, illetve а tárgyévben vagy azt megelőző évben alakult. 6

7 Az alábbi táblázatok átfogó képet nyújtanak а Magyarországon tevékenykedő összes vállalkozás, valamint kifejezetten а kis- és középvállalkozások legfőbb mutatóinak alakulásáról az ezredforduló t követő idő szakra vonatkozóan. Megnevezés Regisztrál t vállalkozások száma (db) 2/1 А vállalkozások néhány mutatój a ( ) Működ ő vállalkozáso k száma (d Ь) Foglalkozta - totta k száma (fő) Bruttó hozzáadot t erte k (millió Ft) Árbevéte l nagysága (millió fi) Termékíor - galmi export nagyság a (millió Ft)* * n. a. n.a. n.a * * el őzetes adatok **A tábla termékforgalmi export oszlopa nem tаrtаlmazzа az EU-n belüli kereskedelem adatszolgáltatói küszöb alatti forgalomra vonatkozó teljeskör űsítését és а magánszemélyek forgalmát..forrás : а KSH adatszolgáltatása alapján Nemzetgazdasági Minisztérium Megnevezés Regisztrált kkv-k szám a (db) 2/2 А kkv**-k néhány mutatója Működ ő kkv-k szám a (db) ( ) Foglalkoztatottak szám a (fő) Kkv-k által Bruttó hozzáadot t érték (millió Ft) Kl~ Árbevétel nagysága (millió Ft) Kkv termékforgalmi expor t nagyság a (millió fi) л.а. п.а. n.a * * * * * * előzetes adatok **kkv= mikro-, kis- és középvállalkozás Forrás: а KSН adatszolgáltatása alapján Nemzetgazdasági Minisztériu m 7

8 А következő ábrák а kis- és közepes vállalkozások főbb jellemzőit területi megoszlásuk szerin t szemléltetik. 2/3 Regisztrált vállalkozások számának területi megoszlás a Reg[ ztráitc!!п'ko-ások szám ( egtsгtzált wállaikazásпk szám _+ )00 aiдlt АО 00AD0 кпх,и ü L,. : pn n00eiiett 2/4 M űködő kkv-k számának területi megoszlása Múkbt3b kis- és kőкё pцállaэköгás аk s г ámа (20)2-сн гj гsгюiеs юйднгэк.аlар)ат) 6iй kgq ККУ-k szímд k7r.tttt kьiт tn ' t kíhtгkt fclel t 8

9 2.3. Vállalkozások száma és összetétele Regisztrált vállalkozások А kis- és középvállalkozások alapvető szerkezeti jellemzői 2000 óta csak kismértékben változtak : magas munkaerő- és alacsony tőkeigény ű tevékenységet folytatnak. Az ezredforduló óta eltelt id őszakban а regisztrált vállalkozások száma ben érte e1 maximumát db bejegyzett céggel ben számuk db-ra volt. Létszám-kategória szerint а legnagyobb arányt továbbra is а maximum 1 főt foglalkoztató vállalkozások képviselik, 2011-ben 73,2%, 2012-ben 72,8% volt az arányuk az összes vállalaton belül. 2/5 А regisztrált vállalkozások számának alakulása gazdálkodási formánként (dl' ) ( Gazdálkodás i Egyév i forma / Év vállalkozás Bt. Kkt. Kft. Ю. Szövetkezet Egyéb Összesen ' orrás: а KSH adatszolgáltatása alapján а Nemzetgazdasági Minisztériu m А gazdálkodási formák szerinti jellemz őket tekintve а vizsgált években meghatározó а korlátolt felel ősségű társaságok és részvénytársaságok számának gyors növekedése, valamint а szövetkezetek számának mérséklődése, amely ьеz képest köze134%-kal, db-ró db-ra csökkent. А regisztrált vállalkozások gazdálkodási forma szerinti megoszlása ben : egyéni vállalkozó 39,7 % - 38,3 %, korlátolt felel ősségű társaság 39,9 % - 42,1 %, betéti társaság 18,7 % - 17,9 %, közkereseti társaság 0,56 % - 0,53 %, részvénytársaság 0,57 % -0,6 %, szövetkezet 0,31 % - 0,3 % és а fennmaradó 0,2 % - 0,2 % az egyéb kategória, amely az egyéni cégeket is tartalmazza Működő vállalkozások 2011-ben а regisztrált vállalkozások 70,5 %-a, )en 65,5 %-a, összesen db m űködöttб. А következő ábrák а 2000-et követő időszakra vonatkozóan а működ ő vállalkozások számának és arányának alakulását szemléltetik. 5 а 2.1. fejezetben ismertetett számítási módnakтegfё 1е1 KSH definíció alapján 6 а 2.1. fejezetben tsmertetettszámítási módпakmеgfelelő KSH definíció alapján 9

10 Év/Létszá m nagyság 2/6 M űködő vállalkozások száma létszám-kategóriák szerint (db) ( ) 0-1 fő 2-9 fő fő _ (kis) fő (közepes) 250 fő és fölőtti (nagy) Összesen * *el őzetes adatok Forrás: а KSH adatszolgáltatása alapján а Nemzetgazdasági Minisztérium Noha а korábban bemutatott adatok alapján jól látható, hogy а társas vállalkozások fokozatosan teret nyertek az egyéni vállalkozásokkal szemben, а kkv-k méretstruktúrájában továbbra is а mikrová11a1kozások aránya а meghatározó ben ez а szegmens alkotta аz összes működő vállalkozás 95%-át, amelyből а 0-1 fős vállalkozások az összes működő vállalkozás 65,9%-át képviselték. Év/Létszá m nagyság 2/7 M űködő vállalkozások megoszlása létszámkategóriák szerin t ( ) 0-1 fő 2-9 fő fő (kis) fő (közepes) 250 fő é s fölötti (nagy) Összese n ,2% 26,6% 4,1% 0,9% 0,2% 100% ,8% 26,2% 4,0% 0,8% 0,2% 10 о% ,4% 24,9% 3,9% 0,7% 0,1% 100% ,7% 26,5% 4,0% 0,7% 0,1% 100% ,9% 27,2% 4,1% 0,7% 0,1% 100% ,5% 27,5% 4,2% 0,7% 0,1% 100% ,2% 27,8% 4,2% 0,7% 0,1% 100% ,4% 29,7% 4,1% 0,7% 0,1% 100% ,9% 297 2% 4,1% 0,7% 0,1% 100% ,0% 27,4% 3,8% 0,7% 0,1% 100% ,4% 28,0% 3,8% 0,7% 0,1% 100% ,4% 27,9% 3,9% 0,7% 0,1% 100% 2012* 65,9% 29,2% 4,1% 0,7% 0,1% 100% *el őzetes adatok Forrás: а KSН adatszolgáltatása alapján Nemzetgazdasági Minisztérium А vállalkozások létszámkategória szerinti megoszlásában а nagyobb vállalkozásokra vonatkozóan gyökeres változás nem tapasztalhatóa vizsgált id őszakban : а közepes és nagyvállalatok aránya stabil, а kisvállalkozások aránya enyhén növekvő tendenciát mutat. Változás els ősorban а mikrová11a1kozások körében tapasztalható : а 2-9 fős vállalkozások aránya 2012-ben megközelíte tte а ban tapasztalt értéket. 1 0

11 Gazdálkodási formák А m űködő vállalkozások számának gazdálkodási forma szerinti alakulása а regisztrált vállalkozások esetében tapasztalt trendet követi. А vizsgált időszakot а jogi személyiséggel rendelkez ő társaságok (Kft., Rt.) bővülése, míg az összes többi gazdálkodási forma csökkenése különösen az egyéni és а betéti társaságok formájában működő vállalkozások számának látványos visszaesése - jellemezte. Előzetes adatok szerint 2012-re а működő vállalkozások száma а kétezres évek elején tapasztalt érték közelébe esett vissza. А csökkenő tendencia ellenére а korlátolt felelősség ű társaságok száma folyamatosan emelkedik, 2012-re számuk elérte а db-ot, arányuk а 2000-ben tapasztalt 18%-os szintrő140%-ra emelkedett. 2/8 А m űköd ő vállalkozások száma jogi formák szerint (db) Időszak Egyéni vállalkozás ( ) В. Kkt. Kft. Ё. Szövetkezet Egyéb Összese n * eiozees a ааtюк Forrás: а KSH adatszolgáltatása alapján а Nemzetgazdasági Minisztérium Vállalkozások alakulása- túlélési képesség А kis- és középvállalkozások túlélési képességét tevékenységük jellege, а területi elhelyezkedés, társasági forma jelentősen befolyásolja. А részletes adatok elemzése alapján megállapítható, hogy vállalkozási forma alapján а társas vállalkozások túlélési képessége számottev ően kedvezőbb az egyéni formában tevékenykedőknél. 1 1

12 2/9 M űköd ő vállalkozások számának változása (db) ' ( ) Megnevezés Vállalkozások száma a z előző évben Előz ő évben tevékenységét befejezte Tárgyévben új szervezetek Vállalkozások szám a а tárgyévben 2000 na.* ** ** *** * módszertani változás miatt nem összehasonlíthatóak az adato k ** el őzetes adatok *** becsült adat Forrás : а KSН adatszolgáltatása alapján а Nemzetgazdasági Minisztérium А KSH módszertana szerint egy vállalkozás akkor tekinthet ő megszűntnek, ha az két egymást követ ő évben kimarad а m űköd ő szervezetek közül. $ Mindebb ől adódóan а valódi vállalkozások id ősora rendre előbbre jár, minta tevékenységét befejező vállalkozások mutatói. А jelentés írása idején а becslés alapjául szolgáló végleges adatok még nem álltak rendelkezésre а Központi Statisztika i Hivatalnál. А Hivatal tájékoztatása szerint а 2012-ben megszűntnek feltételezett, tevékenységét ben befejező szervezetek nagy részét kft-k, bt-k és egyéni vállalkozók teszik ki. Tevékenységi körüket tekintve kiugró adatok nem jellemzőek, az általános gazdasági környezetnek megfelel ően а megszűnések száma а tevékenységek széles körét érintette. А m űködő vállalkozások végleges száma - szintén а KSH tájékoztatása szerint - várhatóan kb ezerrel több lesz а végleges 2012-es adatokban, mint amit az el őzetes adatok mutatnak Ágazatijellеmz ő А vizsgált két évben а vállalkozások több mint egy harmadát magába foglaló két nemzetgazdaság i ágazat szerepe tovább erősödött - а kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban а vállalkozások 20,86%-a, а szakmai, tudományos, műszaki tevékenység területén а vállalkozások 16,09%-a m űködött ben. Viszonylag magasa feldolgozóiparban (7,57%) és az épít őiparban (8,66%) tevékenykedő vállalkozások aránya is, bár ez utóbbi majdnem egy százalékos gyengülést mutat a z előző évekhez képest. А következő ábra а vállalkozások főtevékenység szerinti megoszlását szemlélteti, 2012-re vonatkozóan. Vállalkozások száma а tárgyév végén = Vállalkozások száma előző év végén - tárgyévben megszűnt szervezetek + tárgyévben alakult új szervezetek/összefüggés пет állítható fel, mert а m űködő kkv vállalkozások statisztikái az EUROSTAT Vállalkozás Demográfia projek t módszertana szerint készülnek. 8 A jogutóddal megszűnt szervezetek nem számítanak valódi megszűnésnek

13 2/10 А m űködő vállalkozások megoszlása ágazatonként (2012*) n А 141 егоgагда5а& crdögazdв kиdas: halászat n В В anуászat kiifёjté s n С Еааиlуигограг Q 4,54% Р 04,26?'_ 0,00 'в _, R 2,45 i' o n D,:illaзnи~ вeггerg4z-, gaz 1еffikи~r 6 ciи~пálás n 'V1sgt, s^sеmsrsъ^s hг d ёs s hú11a9 ё kgazd ё~1_ стда у елпуегаде5тепне5ггё5 F 1F3t01par е5кеде1еlп gégjá űjacчtá s 5,44 / _ n H Szailíta5 raktarиza5 I szalláshell*-5zи1gáltatás c-aidsgl аг,: s Inf`иппасгЬ_, ' \ К Pénzisaуi ; biпе Síta~ te;elzen~ts~g L Iüeatlanügуletek М Szalmai, tttdитáпyvs l tee-dkent~~~ LJ 4;62 /о Лн Ааlгикц5гнганп és и~lgáltгtasttвtnog гtbtevfken у 56_, 4 lüizígaz асав, Е'ddelern ; kьielezá táesadalиmbiztиstá: Р 41.tatás 1inTT13C1- EgE.SZSCElÍ -, FY1; 5 т4f1d115 C112t2s К 1 szdt'akaztatá5 szabad íd6 S Т,Sз 5zи1galtatas * előzetes adatok Forrás: а KSH adatszolgáltatása alapján а Nemzetgazdasági Minisztériu m A kis- és középvállalkozások ágazati megoszlása csaknem teljesen azonos az előbbiekkel ben а kereskedelem, gépjárm űjavítás ágazatban tevékenykede tt а kkv- k 20,9 %-a, szakmai, m űszaki és tudományos tevékenységet а kkv-k 16,1 %-a folytatott. 13

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban

A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A kis- és középvállalkozások számának alakulása... 5 Szervezeti

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5 A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007 2008. november 20. Tartalomjegyzék Módszertan... 4 I. Vezetői összefoglaló... 5 I. 1.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN PH. D. ÉRTEKEZÉS RÁCZ ANDRÁS BUDAPEST, 2004 RÁCZ ANDRÁS A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS

Részletesebben

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON Simon Dorottya dr. Gonda Imre VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON 1. Bevezetés, előzmények Egy országnak akkor van esélye fenntartani hosszú távú versenyképességét, ha kijelöl olyan stratégiai területeket,

Részletesebben

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Gyõr 2008. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2014. április 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. KÖZÉPTÁVÚ MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS... 4 II.1. A makrogazdasági környezet alakulása...

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben

Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT. Budapest, 2008.

Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT. Budapest, 2008. Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT 2008 2010 Budapest, 2008. november TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 I.1. Helyzetértékelés

Részletesebben

A vállalkozások regionális sajátosságai

A vállalkozások regionális sajátosságai Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális sajátosságai 2013. október Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A működő vállalkozások számának alakulása... 4 A működő vállalkozások szervezeti

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Társadalmi Egyeztetésre Szánt verzió 2014. október 3. Tartalom Tartalom...2 Ábrajegyzék...5 Rövidítések jegyzéke...6 1. Helyzetelemzés...7 1.1. Magyarország és

Részletesebben

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS KÁLLAY LÁSZLÓ, KISSNÉ KOVÁCS ESZTER, KŐHEGYI KÁLMÁN Szerzők: Kállay László Kissné Kovács Eszter Kőhegyi Kálmán Magyar Gazdaságelemző Intézet kallay.laszlo@gazdasagelemzo.hu kovacs.eszter@gazdasagelemzo.hu

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben