LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK"

Átírás

1 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér Bp., Pf. 85. (1) Honlap: Fax: (1) /386 Portál: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 1. Saját tulajdon esetén: * tulajdoni lap másolata, adás-vételi szerződés másolata, ajándékozási szerződés másolata, öröklési szerződés másolata (az örökhagyó halotti anyakönyvi kivonatával együtt, ha a szerződéses örökös igényelné a támogatást), tartási-, életjáradéki szerződés másolata, közjegyző által kiállított hagyatékátadó végzés másolata, Földhivatal által kiadott tulajdonjog illetve haszonélvezeti-, özvegyi jog bejegyzéséről szóló határozat 2. Bérlemény esetén: * - önkormányzati tulajdon esetén a bérbeadó és a támogatást igénylő által megköttetett bérleti szerződés másolata, - magánszemély bérbeadó és a támogatást igénybe vevő között létrejött bérlet esetén a két fél között megköttetett lakásbérleti szerződés másolata, 3. Díjbeszedő Rt. utolsó havi terhelési összesítője 4. CSEVAK Kft. utolsó havi számla 5. ELMŰ Rt. utolsó havi rész áramszámla 6. FŐTÁV Rt. utolsó havi számla 7. GÁZMŰVEK Rt. utolsó havi számla 8. A fentiekben meghatározottakon kívül: a./ Társasház vonatkozásában a közös képviselő/lakásszövetkezet képviselője által kiállított (a támogatás iránti kérelem nyomtatványon szereplő) igazolás a közös költség mértékéről. b./ Lakáscélú kölcsön esetén: a kölcsönt nyújtó pénzintézet által kiadott igazolás/tájékoztató a hitel hátralévő mértékéről és az esetlegesen fennálló hátralék összegéről. c./ Lakástörlesztés fizetendő összegét (volt önkormányzati tulajdonú, megvásárolt lakás esetén) a havonta fizetendő postai feladóvevény vagy átutalási értesítő másolatával. Csatolandó továbbá a CSEVAK Kft. igazolása az esetlegesen fennálló hátralék mértékéről. * A felsoroltak közül a kérelmező birtokában lévő, jogviszony igazolására alkalmas dokumentum csatolandó! Személyi, lakcím, valamint TAJ számát igazoló igazolványát hozza magával! SZOC.B.69. ( ) Oldalszám: 1/1

2 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér Bp., Pf. 85. (1) Honlap: Fax: (1) /386 Portál: KÉRELEM ÉS NYILVÁNTARTÓ LAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSHOZ Kérelmező neve (leánykori név is):... Születési helye, ideje (év,hó,nap): Anyja leánykori neve: Állandó bejelentett lakása: Tartózkodási helye (postacíme): Családi állapota:... Foglalkozása:... TAJ száma: Telefonszáma:.. Házastárs, élettárs neve (leánykori név is):... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év,hó,nap):... A kérelmezőn és házastársán (élettársán) kívül a lakásban élők száma... fő. A lakásban élők felsorolása: Név (leánykori név) Családi jogállása (pl.nagyszülő, gyermek,unoka) Anyja neve Szül.hely év,hó,nap Havi jövedelme SZOC.B.69. ( ) Oldalszám: 1/9

3 A lakás tulajdonosának neve:. A lakás tulajdonosának címe:..... A lakásban tartózkodásának jogcíme: tulajdonos, tulajdonostárs, főbérlő, bérlőtárs, albérlő, családtag, társbérlő, haszonélvező * A lakás, lakóház szobáinak száma:... egész... fél A lakás alapterülete:... m 2 SZOLGÁLTATÓ MEGJELÖLÉSE Alulírott... kérem, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által - jogosultság esetén - megállapításra kerülő lakásfenntartási támogatás havi összege a.. szolgáltató részére kerüljön átutalásra. Budapest, N Y I L A T K O Z A T... Alulírott felelősségem tudatában kijelentem, hogy nevű gyermekem(im) után a városi bíróság számú jogerős ítélete alapján... Ft gyermektartásdíjat kapok * Budapest, N Y I L A T K O Z A T nem kapok *... Alulírott felelősségem tudatában kijelentem, hogy érvényes tartási, életjáradéki, öröklési szerződésem - nem áll fenn * - áll fenn (név).... (cím) alatti lakossal. * Budapest, ( * Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)... N Y I L A T K O Z A T Alulírott felelősségem tudatában kijelentem, hogy sem én, sem családtagom nem rendelkezem/rendelkezik a lakás (bérlemény) hasznosításából származó jövedelemmel. Budapest, SZOC.B.69. ( ) Oldalszám: 2/9

4 N Y I L A T K O Z A T Alulírott felelősségem tudatában kijelentem, hogy sem én, sem családtagom más önkormányzattól nem kértem/kért és nem kaptam/kapott ilyen célra támogatást. Budapest, KÉRJÜK A KÖVETKEZŐ IGAZOLÁST A KÖZÖS KÉPVISELŐVEL KITÖLTETNI SZÍVESKEDJÉK: A KÖZÖS KÉPVISELŐ igazolása: Igazolom, hogy... nevű... szám alatti lakosnak közös költség tartozása NINCS közös költség tartozása:... Ft A közös költség havi összege:... Ft A társasház számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma:. Budapest, KIEGÉSZÍTÉS a lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése értelmében az eljárás megindításának napja a kérelem benyújtásának napjával megegyezik. A Ket. 29. (9) bekezdése értelmében az ügyfélnek joga van erről írásos értesítést kérni, mely tartalmazza az ügy alapadatait (iktatási szám, eljárás megindításának napja, ügyintézési határidő, eljáró ügyintéző neve és hivatali elérhetősége). Amennyiben ezzel a jogával élni kíván, kérjük, azt az alábbiakban jelezze. Az eljárás megindításáról írásos értesítést kérek nem kérek (A megfelelő válasz aláhúzandó!) Hozzájárulok, hogy a kérelemre indult eljárásban személyes adataimat felhasználják. (1992.évi LXIII.tv. 3..(1) bekezdés a./ pontja) Budapest, 200 SZOC.B.69. ( ) Oldalszám: 3/9

5 JÖVEDELEMNYILATKOZAT I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:..... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely: Tartózkodási hely:..... Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):..... Telefonszám (nem kötelező megadni): A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 3. A házastárs/élettárs személyi adatai: Neve:... Születési neve: Anyja neve:..... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely: Tartózkodási hely:..... Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):..... SZOC.B.69. ( ) Oldalszám: 4/9

6 II. Jövedelmi adatok: Jövedelem típusa Kérelmező Házastárs/élettárs Gyermekei Havi jövedelme (forint) 1 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2 Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3 Alkalmi munkavégzésből származó 4 Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6 Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7 Egyéb jövedelem 8 Összes jövedelem Felelősségem tudatában kijelentem, hogy - KÉRELMEZŐ: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (A megfelelő rész aláhúzandó!) - HÁZASTÁRS/ÉLETTÁRS: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (A megfelelő rész aláhúzandó!) Tudomásul veszem, hogy a közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10.. (7) bekezdése alapján az önkormányzat az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti. Budapest, kérelmező a.. nagykorú hozzátartozók a SZOC.B.69. ( ) Oldalszám: 5/9

7 Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez 1. Személyi adatok Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. Közeli hozzátartozók: a./ a házastárs, az élettárs b./ a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti; örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, c./ korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti; örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt, d./ a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 2. Jövedelemre vonatkozó adatok Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelemnek minősül különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott személyes közreműködést igénylő tevékenységből származó jövedelem. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelemnél kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadói jövedelmet, a választott könyvvizsgálói jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés alapján teljesített mellékszolgáltatást is. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50 %-át nem haladja meg. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, özvegyi és szülői nyugdíjat, árvaellátást, a baleseti hozzátartozói nyugellátásokat, a rendszeres szociális járadékot, az átmeneti járadékot, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot, a politikai rehabilitációs ellátásokat, a házastársi pótlékot, és a házastárs után járó jövedelempótlékot. SZOC.B.69. ( ) Oldalszám: 6/9

8 Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. Egyéb jövedelem például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és befizetési kötelezettségekkel csökkentett összegben kell feltüntetni. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50 %-át nem haladja meg. A havi jövedelem kiszámításakor - rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap, - nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. SZOC.B.69.( ) Oldalszám: 7/9

9 VAGYONNYILATKOZAT I. A kérelmező személyi adatai: Neve:.... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele: II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona I. Ingatlanok 1./ Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:...város/község...út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:... a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték: *... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2./ Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:...város/község...út/utca...hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:... a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték: *...Ft 3./ Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész) tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.)... címe:...város/község... út/utca.. hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:... a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték: *...Ft 4./ Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:...város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:... a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték: *...Ft SZOC.B.69. ( ) Oldalszám: 8/9

10 II. Egyéb vagyontárgyak 1./ Gépjármű: a./ személygépkocsi:... típus... rendszám szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték: **...Ft b./ tehergépjármű, autóbusz::... típus... rendszám szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték: **...Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt: Budapest, év... hó nap... Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. SZOC.B.69.( ) Oldalszám: 9/9

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg,

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg, EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak rendszeres szociális segélyének megállapítására

KÉRELEM aktív korúak rendszeres szociális segélyének megállapítására Érkezett:.. Szignó:. 0535 I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak rendszeres szociális segélyének megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ Tisztelt Ügyfelünk! A többszörösen módosított 1993. évi III. törvény. 54.. (1) bekezdése

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Neve:. Születési neve. Születési hely, év, hó, nap:...

IGÉNYLŐ LAP A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Neve:. Születési neve. Születési hely, év, hó, nap:... IGÉNYLŐ LAP A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve Születési hely,

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára

Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára I. Személyi adatok Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára 1. A Kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához

KÉRELEM normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához KÉRELEM normatív lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Állandó lakcím:... A lakásban élő személyek száma:. A lakásban lévő háztartások száma:..

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A Kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési (leánykori) neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok: 1.1.A

Részletesebben

Kérelem települési támogatás megállapítására

Kérelem települési támogatás megállapítására B ü r ü s E n d r ő c G y ö n g y ö s m e l l é k K é t ú j f a l u * K i s d o b s z a S z ö r é n y T e k l a f a l u V á r a d Z á d o r Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 7975 Kétújfalu, József

Részletesebben

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Lakhatási támogatásként

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Lakhatási támogatásként KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Lakhatási támogatásként 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születés helye, ideje: Lakóhely: 6077 irányítószám

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje ( év, hó, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1 Személyi adatok 11 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 111 Neve: 112 Születési neve: 113 Anyja neve: 114 Születési helye, ideje (év, hó, nap): 115

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásait,(pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

KÉRELEM. aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM. aktív korúak ellátásának megállapítására Átvettem: 2011.... Szignó:... KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. SZEMÉLYES ADATOK 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben